‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت هتل ها‬                                      ...
‫ثبت مورد جدید: این لینک رکورد را پاک می کند و یک رکورد جدید برای ارسال مطلب جدید ی یا عناصیر جدی ید در اختی یار شیما‬ ‫ی...
‫علمت ستاره * : این علمت نشان می دهد که پرکردن این بخش از فرم اجباری می باشد و در صورتی که رعیایت نکنیید بیا‬   ‫ی‬   ...
‫قبل از کلیک‬                         ‫بعد از کلیک‬                        ...
‫فایل ها می توانید آنها را به صورت فایل ‪ Zip‬ارسال نمایید یا برای ارسال تصاویر می توانید از نرم افزار ‪ Photoshop‬برای‬‫ک...
‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک نکته باید توجه داشته باشید و‬  ...
‫2. زبان متن: بر اساس آنکه به چه زبانی مایلید بنویسید و ثبت کنید یا اینکه مطلب و عنصر ثبت شده در کدام قسمت سییایت‬‫)از نظر...
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"    codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swfl...
‫8. فعال: در این سیستم امکانات ایجاد آرشیو از عناصر مختلف در نظیر گرفتیه شیده بنیابراین میدیران وبسیایت میی تواننید‬ ‫ی‬ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Learn hotel cms

602 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Learn hotel cms

 1. 1. ‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت هتل ها‬ ‫ورود به بخش مدیریت:‬ ‫آدرس بخش مدیریت سایت شما به شکل زیر خواهد بود:‬ ‫‪http://www.YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫توجه: به جای ‪ ، YOURSITE.COM‬نام دامنه خود را قرار دهید.‬ ‫پیش از آنکه به معرفی بخش ها پرداخته شود لزم است تا با تعدادی از عناصر که در اکثر بخش ها مشترک است آشنا شوید.‬ ‫لینک های هدایت:‬ ‫بازگشت به مدیریت: این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند.‬ ‫•‬ ‫لینک های عملیاتی:‬‫ویرایش: زمانی که مایلید یک مطلب یا عنصر از پیش ثبت شده را ویرایش نمایید روی لینک ویرایش متناظر با آن کلیک کنید تا‬ ‫•‬ ‫اطلعات مربوط به آن در رکورد ظاهر شود.‬ ‫1‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 2. 2. ‫ثبت مورد جدید: این لینک رکورد را پاک می کند و یک رکورد جدید برای ارسال مطلب جدید ی یا عناصیر جدی ید در اختی یار شیما‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫•‬ ‫قرار می دهد.‬ ‫کلید های عملیاتی:‬ ‫ثبت مورد جدید: زمانی که رکورد را تکمیل کرده اید و مایل به ثبت آن هستید از این کلید استفاده کنید.‬ ‫•‬‫پذیرش تغییرات: در صورتی که یک مورد ثبت شده را ویرایش کرده اید یا تغییری در عناصر آن ایجاد کرده اید از طریییق اییین‬ ‫•‬ ‫کلید تغییرات مد نظر خود را اعمال کنید.‬‫حذف مورد: زمانی که مایل باشید یک رکورد را حذف نماید از ایین کلیید اسیتفاده کنیید. تیوجه: در صیورت حیذف غییر قابیل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫•‬‫بازگشت خواهد بود و در صورتی که یکی از عناصر اصلی سیستم را پاک کنید برای تنظیم مجدد آن باییید از طریییق شییرکت و‬ ‫پشتیبانی اقدام نمایید.‬‫لغو تغییرات: زمانی که یک رکورد را ویرایش کرده اید و مایلید تغییرات مورد نظر شما ثبت نشیود از کلیید لغیو تغیییرات بهیره‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫•‬ ‫بگیرید. توجه: در صورتی که بعد از ویرایش کلید " پذیرش تغییرات " را فشرده باشید، نمی توانید تغییرات را لغو نمایید.‬ ‫واژه های تخصصی:‬‫‪ :Search‬در صورتی که اطلعات ثبت شده زیاد باشند می توان با استفاده از جستجو، تنها از موارد مورد نیاز گزارش گرفت.‬ ‫•‬‫‪ :Grid‬بخشی از سیستم مدیریت که نشان دهنده موارد ثبت شده پیشین است و معمول دو لینک ویرایش و ثبت میورد جدیید‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫•‬ ‫را در خود گنجانده است.‬‫‪ :Record‬بخشی از سیستم مدیریت است که همگام با ‪ Grid‬و با کلیک کردن بر روی لینکهای ویرایش یا ثب یت م یورد جدی ید،‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫•‬‫فعال شده و امکان ثبت، ویرایش یا حذف یک مورد را می دهد. معمول چهار کلید ثبت مورد جدید، پ یذیرش تغیی یرات، ح یذف‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫مورد و لغو تغییرات بر اساس نوع عملیات در انتهای رکوردها وجود دارد.‬ ‫‪ :FCKEditor‬مجموعه کلید هایی است که از آنها برای نوشتن و یا ویرایش نوشتار استفاده می شود.‬ ‫•‬ ‫علمئم :‬ ‫2‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 3. 3. ‫علمت ستاره * : این علمت نشان می دهد که پرکردن این بخش از فرم اجباری می باشد و در صورتی که رعیایت نکنیید بیا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫•‬ ‫خطای " پرکردن قسمت ... اجباری است" مواجه خواهید شد.‬ ‫خطاهای معمول سیستم:‬‫علمت ستاره: در صورتی که قبل از یک عنصر، علمت * را مشیاهده کردیید بیه معنیی آن اسیت کیه پیر کیردن ایین قسیمت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی ی‬ ‫ی‬ ‫•‬ ‫اجباریست و خالی بودن آن باعث بروز خطا می شود.‬‫خطای "مقدار وارد شده در قسمت .... تکراری است" : این خطا زمانی رخ می دهد که اطلعات موجود در بانیک اطلعیاتی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫•‬‫لزم است ‪ Unique‬یا خاص باشند مانند نام کاربری یا نام تصویر که نباید تکراری باشند. زمانی که خطای فییوق رخ داد لزم‬ ‫است تا قسمت ذکر شده را با مقدار متفاوتی تکمیل نمایید.‬ ‫عناصر:‬‫‪ :Textbox‬محلی برای نوشتار ساده است که شامل حروف فارسی و انگلیسی یا اعداد می شود، حیداکثر تعیداد حیروف در‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫•‬ ‫این بخش معمول به نوع کارایی آن بستگی دارد ولی در حالت حداکثر 552 کاراکتر گنجایش دارد.‬ ‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ : Textbox‬همان خطاهای معمول هستند.‬‫‪ :List box‬مانند یک ‪ Textbox‬که در گوشه آن یک فلش کوچک وجود دارد و عملکردی مشابه دارد با این تفاوت که مقادیر‬ ‫•‬‫لزم قبل ثبت شده است و فقط انتخاب می شود. برروی ‪ List Box‬کلیک کنید، پنجره ای به حالت کرکره شامل گزینه هیای‬ ‫موجود ظاهر می شود و بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.‬ ‫3‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 4. 4. ‫قبل از کلیک‬ ‫بعد از کلیک‬ ‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :List Box‬همان خطاهای معمول هستند.‬‫‪ Browser‬یا همان ‪ :File Upload‬برای ارسال فایل به سرور )هاست یا همان فضایی که سایت در آنجا قرار دارد( استفاده‬ ‫•‬ ‫می شود.‬ ‫‪File Upload‬‬ ‫)‪(Browser‬‬ ‫خطاها و موارد مربوط به ‪ : File Upload‬همان خطاهای معمول به علوه موارد زیر:‬‫1. خطای ‪ :Application‬صفحه سفیدی همراه با کدهای مربوط به صفحه یا با عنوان "خطیا در برنیامه نویسیی" نمیایش داده‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫می شود. این خطا مربوط به تنظیمات نادرست سرور می باشد و باید توسط مدیر سرور یا طراح سایت تصحیح شود.‬‫2. خطای "فلدر موقت موجود نمی باشد و یا فلدر بارگزاری وجود ندارد": این خطا نیز مربیوط بیه نقیص فاییل هیا و فلیدرهای‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫مورد نیاز است که باید توسط طراح سایت تصحیح شود.‬‫3. خطای "اندازه فایل بزرگ است": اندازه فایل ها از نظر حجم برای ارسال محدودیت دارد که در موارد مختلف این محدودیت‬‫نیز متفاوت است. علت این محدودیت جلوگیری از پر شدن فضای میزبانی توسط فایل های حجیم است. برای ک یاهش حج یم‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫4‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 5. 5. ‫فایل ها می توانید آنها را به صورت فایل ‪ Zip‬ارسال نمایید یا برای ارسال تصاویر می توانید از نرم افزار ‪ Photoshop‬برای‬‫کاهش حجم عکس بهره بگیرید. نحوه کاهش حجم با ‪ :Photoshop‬بعد از باز کردن فایل تصویری توسط نرم افیزار‬ ‫ی‬ ‫کلید های ‪ Ctrl + Alt + Shift + S‬را فشار دهید.‬‫4. خطای "امکان ارسال فایل با این قالب )فرمت( وجود ندارد": این خطا ناشی از نوعی محدودیت است ک یه در بعض یی م یوارد‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫برای جلوگیری از ورود هکرها استفاده شده است. بهترین قالب برای ارسال تصاویر ‪ JPG‬می باشد.‬‫5. فایل ارسال می شود ولی نمایش داده نمی شود: مهمترین علت این رخداد طولنی بودن نام فایل است، سعی کنید قبییل از‬ ‫ارسال نام فایل بیش از 8 یا در نهایت 01 کاراکتر نباشد.‬ ‫‪ :Text Area‬عملکردی کامل شبیه به ‪ Textbox‬را دارد البته بدون محدودیت در تعداد کاراکتر‬ ‫•‬ ‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :List Box‬همان خطاهای معمول هستند و ...‬‫1. خطای ‪ :Potential Codes‬این خطا نشانگر استفاده از عناصر و کدهای خطرناک از لحاظ صدمه به سیستم است و معمول‬‫هنگامی رخ می دهد که شخصی قصد هک کردن سیستم را داشته باشد یا اینکه در محلی کیه اسیتفاده از کیدها خطیر نیاک‬ ‫است تمایل به استفاده از کد داشته باشید.‬ ‫نحوه استفاده از ‪: FCKEditor‬‬ ‫5‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 6. 6. ‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک نکته باید توجه داشته باشید و‬ ‫آن هم نحوه نوشتن متن فارسی است.‬ ‫باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید:‬ ‫برای نوشتن متن جدید فارسی یا ویرایش متن فارسی‬ ‫1. ابتدا کلید ‪ Ctrl + Right Shift‬را بگیرید تا مکان نما به سمت راست منتقل شود.‬ ‫2. متن مورد نظر خود را بنویسید. )اجباری برای فارسی (‬ ‫3. در قسمت ‪ Font‬گزینه ‪ Tahoma‬را انتخاب نمایید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫4. در قسمت ‪ Size‬گزینه ‪ Small‬را انتخاب نمایید. ) سلیقه ای(‬‫5. در قسمت ‪ Paragraph‬چیدمان ‪ Justify‬را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که ممکن است شما مایل باشید متنی در وسط‬ ‫قرار گیرد و ‪ Justify‬نباشد، در این صورت ابتدا کل متن را ‪ Justify‬کنید و سپس فقط قسمت مورد نظر را تغییر دهید. )‬ ‫اجباری برای فارسی (‬ ‫به فرم به شکل زیر عمل کنید:‬ ‫کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری‬ ‫برای‬ ‫1. برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید.‬ ‫2. مراحل 3 و 4 و 5 را انجام دهید.‬ ‫تشریح بخش های خاص:‬‫1. نام بخش: نام بخش نشان دهنده این است که مطلبی را که مایل به نوشتن و ثبیت آن هسیتید مربیوط بیه کیدام بخیش‬ ‫ی‬ ‫ی ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫است و در کدام قسمت نمایش داده شود.‬ ‫6‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 7. 7. ‫2. زبان متن: بر اساس آنکه به چه زبانی مایلید بنویسید و ثبت کنید یا اینکه مطلب و عنصر ثبت شده در کدام قسمت سییایت‬‫)از نظر زبان( به نمایش گذاشته شود، از این ‪ List Box‬استفاده کنید. نکته: سیستم هیچ نوع ترجمه ای انجام نمی دهد‬‫و به همان زبانی که نوشته اید نمایش داده می شود فقط با انتخاب زبان متن محیل نمیایش از نظ یر زب یان را مشیخص‬ ‫ی‬ ‫ی ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫می نمایید.‬‫3. ترتیب: عددی را که در این بخش می نویسید نشانگر ترتیب قرارگرفتن مورد ثبت شده نسبت به سایر موارد ثبت شییده در‬‫آن قسمت است. موردی که عدد کمتری به آن داده شود در مکان بالتری قرار می گیرد. یعنی موردی با عدد یییک بییالتر‬ ‫از موردی با عدد دو قرار می گیرد.‬‫4. آدرس سایت: توجه داشته باشید زمانی که مایلید لینکی در بخش لینکستان یا هر قسمت دیگری ثبت کنید نیاز اسیت تیا از‬ ‫ی ی‬‫در غییر‬ ‫ییا ‪http://volghan.blogfa.com‬‬ ‫آدرس کامیل اسیتفاده نماییید بیه عنیوان مثیال: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫اینصورت لینک به صورت صحیح اجرا نخواهد شد.‬‫5. کدهای ویژه: کد های ویژه یکسری کد ‪ HTML‬یا ‪ Java Script‬هستند که به صورت رایگان در اینترنت موجود می باشند‬‫و بعضی از کدها نیز توسط سرویس دهندگان کدها مانند وبگذر و غیره ارامئه می شود. از جمله کدهای ویژه میی تیوان‬ ‫ی ی‬‫به کدهای گزارش وضیعیت آب و هیوا، سیاعت و تقیویم محلیی و شیمارنده بازدیید کننیدگان سیایت اشیاره کیرد. نکتیه:‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬‫قراردادن بعضی از این کدها خطرناک و بعضی دیگر برای اجرا سنگین می باشند و ممکن است لود ش یدن س یایت را ب یا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫مشکل مواجه کنند لذا در صورتی که آشنایی با عملکرد یک کد ندارید از استفاده کردن آن پرهیز نمایید.‬‫6. آرم سایت: در این سایت از دو نوع آرم استفاده شده است که یکی ثابت است و به ص یورت عکیس م یی باش ید )درب یالی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬‫صفحه قرارگرفته( و دیگری کمی پایینتر از آن به وصورت انیمیشن و قابل تغییر است. ب یرای تع یویض آرم دوم: انیمیش ین‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬‫مورد نظر را سفارش دهید یا در صورتی که آماده دارید )طراحی یک انیمیشن به عهده شرکت و رایگان اس یت( ابت یدا در‬ ‫ی‬ ‫ی‬‫قسمت ارسال فایل، فایل فلش مورد نظر را مشخص کنید و کد مربوط به قراردادن فلش در سایت را وارد نماییید ماننید‬‫مثال زیر، پس از ارسال قسمتی از کد را که با حروف درشت نوشته شیده اسیت )در مثیال زییر( تغیییر داده و نیام فاییل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ارسالی خود را بنویسید. )نام فایل در قسمت نام فایل ارسالی در ‪ Grid‬مشخص است(‬ ‫7‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 8. 8. <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" ID=Hotel_Welcome_Logo WIDTH=590 HEIGHT=200 align="center"> <PARAM NAME=movie VALUE="images/20090211171501.hotel_logo.swf "> <PARAM NAME=quality VALUE=High> <EMBED src="images/20090211171501.hotel_logo.swf " quality=High WIDTH=590 HEIGHT=200 TYPE="application/x-shockwave-flash"PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" name="Hotel_Welcome_Logo"> </EMBED> </OBJECT>‫7. لینک پرداخت: در صورتی که از سیستم های پرداخت آنلین داخلی )سیستم پرداخت پستی ییا سیسیتم پرداخیت اینترنیتی‬‫ و ..( استفاده می کنید، این سیستم ها به ازای هر محصول یک‬PayPal ‫ ها و‬Credit Card) ‫کارتهای شتاب( و خارجی‬‫لینک پرداخت در اختیار شما قرار می دهند با قرار دادن لینک مربوط به هر یک از محصولت یا خدمات در قسمت لینییک‬‫پرداخت آن، سیستم مورد نظر شما پیاده سازی می شود و در صورتی که از ای ین سیس یتم ه یا اس یتفاده نم یی کنی ید م یی‬ ‫ی ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬"‫توانید کاربران را به یکی از صفحات مورد نظر مانند بخش "راهنمایی برای تکمییل سیفارش" ییا بخ یش "تم یاس بیا میا‬ ‫ی ی‬ ‫ی‬ ‫ی ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ :‫راهنمایی کنید. در حالت پیش فرض از مسیر زیر استفاده شده است‬Farsi: fa_articles.aspx?partid=12English: en_articles.aspx?partid=12 8 VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com
 9. 9. ‫8. فعال: در این سیستم امکانات ایجاد آرشیو از عناصر مختلف در نظیر گرفتیه شیده بنیابراین میدیران وبسیایت میی تواننید‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬‫عناصری همچون آرم، کلید ها و بخش ها را به هر تعداد ثبت نمایند و فقط آنهایی را که تمایل به استفاده دارند فعییال‬‫کنند. برای این منظور می توانید روی ‪ Checkbox‬مربوط به فعال کردن تیک بزنید یا برای غیر فعال کیردن تییک داخیل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫مربع )‪ (Checkbox‬را بردارید.‬ ‫9‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

×