‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت هتل ها‬


                                     ...
‫لینک های هدایت:‬


        ‫•بازگشت به مدیریت: این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند.‬


      ...
‫•لغهو تغییرات: زمانهی کهه یهک رکورد را ویرایهش کرده ایهد و مایلیهد تغییرات مورد نظهر شمها ثبهت‬

‫نشود از کلیهد لغهو تغیی...
‫خطاهای معمول سیستم:‬


‫•علمت ستاره: در صورتی که قبل از یک عنصر، علمت * را مشاهده کردید به معنی آن است‬

        ...
‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :Textbox‬همان خطاهای معمول هستند.‬


‫•‪ :List box‬مانند یک ‪ Textbox‬که در گوشه آن یک فلش کوچک...
‫‪File Upload‬‬

             ‫)‪(Browser‬‬
          ‫خطاها و موارد مربوط به ‪ :File Upload‬هم...
‫4.خطای "امکان ارس هال فای هل ب ها ای هن قالب )فرم هت( وجود ندارد": ای هن خط ها ناش هی از نوع هی‬
 ‫ه‬     ‫ه‬   ‫ه...
‫داشته باشد یا اینکه در محلی که استفاده از کدها خطر ناک است تمایل به استفاده از کد‬

                   ...
‫به فرم به شکل زیر عمل کنید:‬     ‫کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری‬      ‫برای‬


        ...
‫4.آدرسه هسایت:ه هتوجهه هداشتهه هباشیده هزمانیه هکهه همایلیده هلینکیه هدره هبخشه هلینکستانه هیاه ههر‬

‫قسمت دیگری ثبت کنی...
‫از کد را که با حروف درشت نوشته شده است )در مثال زیر( تغییر داده و نام فایل‬

    ‫ارسالی خود را بنویسید. )نام فایل در ...
‫مانند بخش "راهنمایی برای تکمیل سفارش" یا بخش "تماس با ما" راهنمایی کنید. در‬

                      ...
http://www.volghan.ir/hotel/cms.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت‬
13  Hotel Content Management System| VOLGHA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Learn Hotel Cms

801 views
743 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Learn Hotel Cms

 1. 1. ‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت هتل ها‬ ‫ورود به بخش مدیریت:‬ ‫آدرس بخش مدیریت سایت شما به شکل زیر خواهد بود:‬ ‫‪http://www.YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫توجه: به جای ‪ ، YOURSITE.COM‬نام دامنه خود را قرار دهید.‬ ‫پیهش از آنکهه بهه معرفهی بخهش هها پرداختهه شود لزم اسهت تها بها تعدادی از عناصهر کهه در اکثهر بخهش هها‬ ‫مشترک است آشنا شوید.‬ ‫1‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 2. 2. ‫لینک های هدایت:‬ ‫•بازگشت به مدیریت: این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند.‬ ‫لینک های عملیاتی:‬ ‫•ویرایهش: زمانهی کهه مایلیهد یهک مطلب یها عنصهر از پیهش ثبهت شده را ویرایهش نماییهد روی لینهک‬ ‫ویرایش متناظر با آن کلیک کنید تا اطلعات مربوط به آن در رکورد ظاهر شود.‬ ‫•ثبت مورد جدید: این لینک رکورد را پاک می کند و یک رکورد جدید برای ارسال مطلب جدید یا‬ ‫عناصر جدید در اختیار شما قرار می دهد.‬ ‫کلید های عملیاتی:‬ ‫•ثبهت مورد جدیهد: زمانهی کهه رکورد را تکمیهل کرده ایهد و مایهل بهه ثبهت آن هسهتید از ایهن کلیهد‬ ‫استفاده کنید.‬ ‫•پذیرش تغییرات: در صورتی که یک مورد ثبت شده را ویرایش کرده اید یا تغییری در عناصر آن‬ ‫ایجاد کرده اید از طریق این کلید تغییرات مد نظر خود را اعمال کنید.‬ ‫•حذف مورد: زمانی که مایل باشید یک رکورد را حذف نماید از این کلید استفاده کنید. توجه: در‬ ‫صهورت حذف غیهر قابهل بازگشهت خواههد بود و در صهورتی کهه یکهی از عناصهر اصهلی سهیستم را‬ ‫پاک کنید برای تنظیم مجدد آن باید از طریق شرکت و پشتیبانی اقدام نمایید.‬ ‫2‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 3. 3. ‫•لغهو تغییرات: زمانهی کهه یهک رکورد را ویرایهش کرده ایهد و مایلیهد تغییرات مورد نظهر شمها ثبهت‬ ‫نشود از کلیهد لغهو تغییرات بهره بگیریهد. توجهه: در صهورتی کهه بعهد از ویرایهش کلیهد " پذیرش‬ ‫تغییرات " را فشرده باشید، نمی توانید تغییرات را لغو نمایید.‬ ‫واژه های تخصصی:‬ ‫•‪ : Search‬در صورتی که اطلعات ثبت شده زیاد باشند می توان با استفاده از جستجو، تنها از‬ ‫موارد مورد نیاز گزارش گرفت.‬ ‫•‪ : Grid‬بخشی از سیستم مدیریت که نشان دهنده موارد ثبت شده پیشین است و معمول هدو‬ ‫لینک ویرایش و ثبت مورد جدید را در خود گنجانده است.‬ ‫•‪ : Record‬بخشی از سیستم مدیریت است که همگام با ‪ Grid‬و با کلیک کردن بر روی لینکهای‬ ‫ویرایش یا ثبت مورد جدید، فعال شده و امکان ثبت، ویرایش یا حذف یک مورد را می دهد.‬ ‫معمول چهار کلید ثبت مورد جدید، پذیرش تغییرات، حذف مورد و لغو تغییرات بر اساس نوع‬ ‫عملیات در انتهای رکوردها وجود دارد.‬ ‫•‪ :FCKEditor‬مجموعه کلید هایی است که از آنها برای نوشتن و یا ویرایش نوشتار استفاده می‬ ‫شود.‬ ‫علئم:‬ ‫•علمت ستاره * : این علمت نشان می دهد که پرکردن این بخش از فرم اجباری می باشد و‬ ‫در صورتی که رعایت نکنید با خطای " پرکردن قسمت ... اجباری است" مواجه خواهید شد.‬ ‫3‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 4. 4. ‫خطاهای معمول سیستم:‬ ‫•علمت ستاره: در صورتی که قبل از یک عنصر، علمت * را مشاهده کردید به معنی آن است‬ ‫که پر کردن این قسمت اجباریست و خالی بودن آن باعث بروز خطا می شود.‬ ‫•خطای "مقدار وارد شده در قسمت .... تکراری است" ه: این خطا زمانی رخ می دهد که‬ ‫اطلعات موجود در بانک اطلعاتی لزم است ‪ Unique‬یا خاص باشند مانند نام کاربری یا نام‬ ‫تصویر که نباید تکراری باشند. زمانی که خطای فوق رخ داد لزم است تا قسمت ذکر شده را‬ ‫با مقدار متفاوتی تکمیل نمایید.‬ ‫عناصر:‬ ‫•‪ : Textbox‬محلی برای نوشتار ساده است که شامل حروف فارسی و انگلیسی یا اعداد می‬ ‫شود، حداکثهر تعداد حروف در ایهن بخهش معمول بهه نوع کارایهی آن بسهتگی دارد ولی در حالت‬ ‫حداکثر ٥٥٢ کاراکتر گنجایش دارد.‬ ‫4‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 5. 5. ‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :Textbox‬همان خطاهای معمول هستند.‬ ‫•‪ :List box‬مانند یک ‪ Textbox‬که در گوشه آن یک فلش کوچک وجود دارد و عملکردی مشابه‬ ‫دارد با این تفاوت که مقادیر لزم قبل ه ثبت شده است و فقط انتخاب می شود. برروی ‪List‬‬ ‫‪ Box‬کلیک کنید، پنجره ای به حالت کرکره شامل گزینه های موجود ظاهر می شود و بر روی‬ ‫گزینه مورد نظر کلیک کنید.‬ ‫قبل از کلیک‬ ‫بعد از کلیک‬ ‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :List Box‬همان خطاهای معمول هستند.‬ ‫•‪ Browser‬یا همان ‪ :File Upload‬برای ارسال فایل به سرور )هاست یا همان فضایی که سایت‬ ‫در آنجا قرار دارد( استفاده می شود.‬ ‫5‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 6. 6. ‫‪File Upload‬‬ ‫)‪(Browser‬‬ ‫خطاها و موارد مربوط به ‪ :File Upload‬همان خطاهای معمول به علوه موارد زیر:‬ ‫1.خطای ‪ :Application‬صفحه سفیدی همراه با کدهای مربوط به صفحه یا با عنوان "خطا در‬ ‫برنامه نویسی" نمایش داده می شود. این خطا مربوط به تنظیمات نادرست سرور می باشد و‬ ‫باید توسط مدیر سرور یا طراح سایت تصحیح شود.‬ ‫2.خطای "فلدر موقت موجود نمی باشد و یا فلدر بارگزاری وجود ندارد": این خطا نیز مربوط به‬ ‫نقص فایل ها و فلدرهای مورد نیاز است که باید توسط طراح سایت تصحیح شود.‬ ‫3.خطای "اندازه فایل بزرگ است": اندازه فایل ها از نظر حجم برای ارسال محدودیت دارد که‬ ‫در موارد مختلف ایهن محدودیهت نیهز متفاوت اسهت. علت ایهن محدودیهت جلوگیری از پهر شدن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫فضای میزبانی توسط فایل های حجیم است. برای کاهش حجم فایل ها می توانید آنها را به‬ ‫صورت فایل ‪ Zip‬ارسال نمایید یا برای ارسال تصاویر می توانید از نرم افزار ‪ Photoshop‬برای‬ ‫کاهشه هحجمه هعکسه هبهرهه هبگیرید.ه نحوها کاهشا حجما باا ‪:Photoshop‬ه هبعده هازه هبازه هکردنه هفایل‬ ‫تصویری توسط نرم افزار کلید های ‪ Ctrl + Alt + Shift + S‬را فشار دهید.‬ ‫6‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 7. 7. ‫4.خطای "امکان ارس هال فای هل ب ها ای هن قالب )فرم هت( وجود ندارد": ای هن خط ها ناش هی از نوع هی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه ه‬ ‫ه‬ ‫محدودیت است که در بعضی موارد برای جلوگیری از ورود هکرها استفاده شده است. بهترین‬ ‫قالب برای ارسال تصاویر ‪ JPG‬می باشد.‬ ‫5.فایل ارسال می شود ولی نمایش داده نمی شود: مهمترین علت این رخداد طولنی بودن نام‬ ‫فایل است، سعی کنید قبل از ارسال نام فایل بیش از ٨ یا در نهایت ٠١ کاراکتر نباشد.‬ ‫•‪ :Text Area‬عملکردی کامل شبیه به ‪ Textbox‬را دارد البته بدون محدودیت در تعداد کاراکتر‬ ‫خطا ها و موارد مربوط به ‪ :List Box‬همان خطاهای معمول هستند و ...‬ ‫1.خطایه ‪ :Potential Codes‬هاین خطا نشانگر استفاده از عناصر و کدهای خطرناک از لحاظ‬ ‫صدمه به سیستم است و معمول هنگامی رخ می دهد که شخصی قصد هک کردن سیستم را‬ ‫7‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 8. 8. ‫داشته باشد یا اینکه در محلی که استفاده از کدها خطر ناک است تمایل به استفاده از کد‬ ‫داشته باشید.‬ ‫نحوه استفاده از ‪:FCKEditor‬‬ ‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک‬ ‫نکته باید توجه داشته باشید و آن هم نحوه نوشتن متن فارسی است.‬ ‫باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید:‬ ‫برای نوشتن متن جدید فارسی یا ویرایش متن فارسی‬ ‫1.ابتدا کلید ‪ Ctrl + Right Shift‬را بگیرید تا مکان نما به سمت راست منتقل شود.‬ ‫2.متن مورد نظر خود را بنویسید. )اجباری برای فارسی (‬ ‫3.در قسمت ‪ Font‬گزینه ‪ Tahoma‬را انتخاب نمایید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫4.در قسمت ‪ Size‬گزینه ‪ Small‬را انتخاب نمایید. ) سلیقه ای(‬ ‫5.در قسمت ‪ Paragraph‬چیدمان ‪ Justify‬را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که ممکن است‬ ‫شما مایل باشید متنی در وسط قرار گیرد و ‪ Justify‬نباشد، در این صورت ابتدا کل متن را‬ ‫‪ Justify‬کنید و سپس فقط قسمت مورد نظر را تغییر دهید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫8‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 9. 9. ‫به فرم به شکل زیر عمل کنید:‬ ‫کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری‬ ‫برای‬ ‫1.برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید.‬ ‫2.مراحل ٣ و ٤ و ٥ را انجام دهید.‬ ‫تشریح بخش های خاص:‬ ‫1.نام بخش: نام بخش نشان دهنده این است که مطلبی را که مایل به نوشتن و ثبت آن‬ ‫هستید مربوط به کدام بخش است و در کدام قسمت نمایش داده شود.‬ ‫2.زبان متن: بر اساس آنکه به چه زبانی مایلید بنویسید و ثبت کنید یا اینکه مطلب و عنصر‬ ‫ثبت شده در کدام قسمت سایت )از نظر زبان( به نمایش گذاشته شود، از این ‪List Box‬‬ ‫استفاده کنید. نکته: سیستم هیچ نوع ترجمه ای انجام نمی دهد و به همان زبانی که‬ ‫نوشته اید نمایش داده می شود فقط با انتخاب زبان متن محل نمایش از نظر زبان را‬ ‫مشخص می نمایید.‬ ‫3.ترتیب : عددی را که در این بخش می نویسید نشانگر ترتیب قرارگرفتن مورد ثبت شده‬ ‫نسبت به سایر موارد ثبت شده در آن قسمت است. موردی که عدد کمتری به آن داده‬ ‫شود در مکان بالتری قرار می گیرد. یعنی موردی با عدد یک بالتر از موردی با عدد دو‬ ‫قرار می گیرد.‬ ‫9‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 10. 10. ‫4.آدرسه هسایت:ه هتوجهه هداشتهه هباشیده هزمانیه هکهه همایلیده هلینکیه هدره هبخشه هلینکستانه هیاه ههر‬ ‫قسمت دیگری ثبت کنید نیاز است تا از آدرس کامل استفاده نمایید به عنوان مثال:‬ ‫‪ http://www.volghan.ir‬ه یاه ‪ http://volghan.blogfa.com‬ه در غیر اینصورت لینک به‬ ‫صورت صحیح اجرا نخواهد شد.‬ ‫5.کدهایه ویژه : کد های ویژه یکسری کده ‪ HTML‬هیاه ‪ Java Script‬ههستند که به صورت‬ ‫رایگان در اینترنت موجود می باشند و بعضی از کدها نیز توسط سرویس دهندگان‬ ‫کدها مانند وبگذر و غیره ارائه می شود. از جمله کدهای ویژه می توان به کدهای‬ ‫گزارش وضعیت آب و هوا، ساعت و تقویم محلی و شمارنده بازدید کنندگان سایت‬ ‫اشاره کرد.ه نکته : هقراردادن هبعضی هاز این کدها هخطرناکه و بعضی دیگر برای هاجرا‬ ‫سنگین می باشند و ممکن است لود شدن سایت را با مشکل مواجه کنند لذا در صورتی‬ ‫که آشنایی با عملکرد یک کد ندارید از استفاده کردن آن پرهیز نمایید.‬ ‫6.آرم سایت : در این سایت از دو نوع آرم استفاده شده است که یکی ثابت است و به‬ ‫صورت هعکسه می هباشده )دربالیه صفحهه قرارگرفته( و هدیگریه کمی پایینتر هاز آن به‬ ‫وصورت انیمیشن و قابل تغییر است.ه برای تعویض آرم دوم : انیمیشن مورد نظر را‬ ‫سفارش دهید یا در صورتی که آماده دارید )طراحی یک انیمیشن به عهده شرکت و‬ ‫رایگان است( ابتدا در قسمت ارسال فایل، فایل فلش مورد نظر را مشخص کنید و کد‬ ‫مربوط به قراردادن فلش در سایت را وارد نمایید مانند مثال زیر، پس از ارسال قسمتی‬ ‫01‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 11. 11. ‫از کد را که با حروف درشت نوشته شده است )در مثال زیر( تغییر داده و نام فایل‬ ‫ارسالی خود را بنویسید. )نام فایل در قسمت نام فایل ارسالی در ‪ Grid‬مشخص است(‬ ‫"000045355444-8‪<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B‬‬ ‫"0,0,0,4=‪codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version‬‬ ‫>"‪ID=Hotel_Welcome_Logo WIDTH=590 HEIGHT=200 align="center‬‬ ‫>"‪<PARAM NAME=movie VALUE="images/20090211171501.hotel_logo.swf‬‬ ‫>‪<PARAM NAME=quality VALUE=High‬‬ ‫‪<EMBED src="images/20090211171501.hotel_logo.swf" quality=High‬‬ ‫"‪WIDTH=590 HEIGHT=200 TYPE="application/x-shockwave-flash‬‬ ‫"‪PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash‬‬ ‫>"‪name="Hotel_Welcome_Logo‬‬ ‫>‪</EMBED‬‬ ‫>‪</OBJECT‬‬ ‫7.لینک پرداخت : در صورتی که از سیستم های پرداخت آنلین داخلی )سیستم پرداخت‬ ‫پستی یا سیستم پرداخت اینترنتی کارتهای شتاب( و خارجی )‪ Credit Card‬ها و ‪PayPal‬‬ ‫و ..( استفاده می کنید، این سیستم ها به ازای هر محصول یک لینک پرداخت در اختیار‬ ‫شما قرار می دهند با قرار دادن لینک مربوط به هر یک از محصولت یا خدمات در‬ ‫قسمت لینک پرداخت آن، سیستم مورد نظر شما پیاده سازی می شود و در صورتی که‬ ‫از این سیستم ها استفاده نمی کنید می توانید کاربران را به یکی از صفحات مورد نظر‬ ‫11‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 12. 12. ‫مانند بخش "راهنمایی برای تکمیل سفارش" یا بخش "تماس با ما" راهنمایی کنید. در‬ ‫حالت پیش فرض از مسیر زیر استفاده شده است:‬ ‫21=‪Farsi: fa_articles.aspx?partid‬‬ ‫21=‪English: en_articles.aspx?partid‬‬ ‫8.فعال: در این سیستم امکانات ایجاد آرشیو از عناصر مختلف در نظر گرفته شده بنابراین‬ ‫مدیران وبسایت می توانند عناصری همچون آرم، کلید ها و بخش ها را به هر تعداد‬ ‫ثبت نمایند و فقط آنهایی را که تمایل به استفاده دارند فعال کنند. برای این منظور می‬ ‫توانید رویه ‪ Checkbox‬همربوط به فعال کردن تیک بزنید یا برای غیر فعال کردن تیک‬ ‫داخل مربع )‪ (Checkbox‬را بردارید.‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫سهیستم مدیریهت وب سهایت هتله هها توسهط شرکهت ‪ ‘RED V‬و دفتهر تجارت الکترونیهک ولقان حسهینی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٣٥٩٨٣٢٦١٥٣٠‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت و نمونه کارها: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/hotel/default.aspx‬‬ ‫21‬ ‫سیستم مدیریت سایت هتل | ‪Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 13. 13. http://www.volghan.ir/hotel/cms.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت‬ 13 Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design | ‫سیستم مدیریت سایت هتل‬

×