• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Learn Government Cms
 

Learn Government Cms

on

 • 958 views

 

Statistics

Views

Total Views
958
Views on SlideShare
958
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Learn Government Cms Learn Government Cms Document Transcript

  • ‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت سیاسی‬ ‫ورود به بخش مدیریت:‬ ‫آدرس بخش مدیریت سایت شما به شکل زیر خواهد بود:‬ ‫‪http://www.YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫توجه: به جای ‪ ، YOURSITE.COM‬نام دامنه خود را قرار دهید.‬ ‫معرفی کلید های کنترلی:‬ ‫پیهش از آنکهه بهه معرفهی بخهش هها پرداختهه شود لزم اسهت تها بها تعدادی از عناصهر کهه در اکثهر بخهش هها‬ ‫مشترک است آشنا شوید:‬ ‫•لینک های هدایت:‬ ‫1‬ ‫سیستم مدیریت سایت سیاسی | ‪government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
  • ‫‪o‬بازگشت به مدیریت: این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند.‬ ‫•لینک های عملیاتی:‬ ‫‪o‬ویرایش: زمانی که مایلید یک مطلب یا عنصر از پیش ثبت شده را ویرایش نمایید‬ ‫روی لینهک ویرایهش متناظهر بها آن کلیهک کنیهد تها اطلعات مربوط بهه آن رکورد در‬ ‫فرم ظاهر شود.‬ ‫‪o‬ثبهت مورد جدیهد: ایهن لینهک فرم را پاک مهی کنهد و یهک فرم جدیهد برای ارسهال‬ ‫مطلب جدید یا عناصر جدید در اختیار شما قرار می دهد.‬ ‫•کلید های عملیاتی:‬ ‫‪o‬ثبت مورد جدید: زمانی که مایل به ثبت یک متن یا تصویر )رکورد( جدیدی هستید‬ ‫باید پس از تکمیل فرم روی این کلید کلیک کنید.‬ ‫‪o‬پذیرش تغییرات: در صورتی که یک مورد ثبت شده را ویرایش کرده اید یا تغییری‬ ‫در عناصر آن ایجاد کرده اید از طریق این کلید تغییرات مد نظر خود را تثبیت می‬ ‫کنید.‬ ‫‪o‬حذف مورد: زمانی که مایل باشید یک رکورد را حذف نماید از این کلید استفاده‬ ‫کنید. ) توجه داشته باشید که در صورت حذف غیر قابل بازگشت خواهد بود و در‬ ‫صورتی که یکی از عناصر اصلی سیستم را پاک کنید برای تنظیم مجدد آن باید از‬ ‫طریق شرکت و پشتیبانی اقدام نمایید(‬ ‫2‬ ‫سیستم مدیریت سایت سیاسی | ‪government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
  • ‫‪o‬لغهو تغییرات: زمانهی کهه یهک رکورد را ویرایهش کرده ایهد و مایلیهد تغییرات مورد‬ ‫نظهر شمها ثبهت نشود از ایهن کلیهد بهره مهی گیریهد. ) توجهه داشتهه باشیهد کهه در‬ ‫صهورتی بعهد از ویرایهش کلیهد " پذیرش تغییرات " را فشرده باشیهد، نمهی توانیهد‬ ‫تغییرات را لغو نمایید(.‬ ‫•خطاها و ‪ Error‬ها:‬ ‫‪o‬علمهت سهتاره * : ایهن علمهت نشان مهی دههد کهه پرکردن ایهن بخهش از فرم‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫اجباری مهی باشهد و در صهورتی کهه رعایهت نکنیهد بها خطای " پرکردن قسهمت ...‬ ‫اجباری است" مواجه خواهید شد.‬ ‫‪o‬مقدار وارد شده در قسهمت ... قبل ثبهت شده اسهت: در بعضهی از بخهش هها برای‬ ‫اسهتفاده بهتهر مدیران سهایت مقرراتهی قرار داده شده اسهت کهه از ورود اطلعات‬ ‫مشابه به سایت جلوگیری می کنهد و مثل نام یک عکس باید خاص باشهد و نبایهد‬ ‫برای یک عکس دیگر از این نام استفاده شود.‬ ‫•واژه های تخصصی:‬ ‫‪ :Grido‬بخشی از سیستم مدیریت که نشان دهنده موارد ثبت شده پیشین است و‬ ‫معمول دو لینک: ١- ویرایش ٢- ثبت مورد جدید را در خود گنجانده است.‬ ‫‪:FCKEditoro‬ه همجموعهه هکلیدهاییه هکهه هازه هآنهاه هبرایه هنوشتنه هوه هیاه هویرایشه هنوشتار‬ ‫استفاده می شود.‬ ‫3‬ ‫سیستم مدیریت سایت سیاسی | ‪government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
  • ‫‪ :UpLoado‬ارسال فایل به سرور ) محل قرارگرفتن سایت( را گویند.‬ ‫نحوه استفاده از ‪:FCKEditor‬‬ ‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک‬ ‫نکته باید توجه داشته باشید و آن هم نحوه نوشتن متن فارسی است.‬ ‫-- برای نوشتن متن جدید فارسی باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید:‬ ‫1.ابتدا کلید ‪ Ctrl + Right Shift‬را بگیرید تا مکان نما به سمت راست منتقل شود.‬ ‫2.متن مورد نظر خود را بنویسید. )اجباری برای فارسی (‬ ‫3.در قسمت ‪ Font‬گزینه ‪ Tahoma‬را انتخاب نمایید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫4.در قسمت ‪ Size‬گزینه ‪ XSmall‬را انتخاب نمایید. ) سلیقه ای(‬ ‫5.در قسمت ‪ Paragraph‬چیدمان ‪ Justify‬را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که ممکن است‬ ‫شما مایل باشید متنی در وسط قرار گیرد و ‪ Justify‬نباشد، در این صورت ابتدا کل متن را‬ ‫‪ Justify‬کنید و سپس فقطن قسمت مورد نظر را تغییر دهید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫-- برای کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری به فرم به شکل زیر عمل کنید:‬ ‫4‬ ‫سیستم مدیریت سایت سیاسی | ‪government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
  • ‫1.برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید.‬ ‫2.مراحل ٣ و ٤ و ٥ را انجام دهید.‬ ‫-- برای ویرایش یک متن فارسی: در صورتی که ...‬ ‫1.شما روی گزینه ویرایش کلیک می کنید‬ ‫2.و فرم شما حاوی ‪ FCKEditor‬است‬ ‫3.و متن ظاهر شده در بخش ‪ FCKEditor‬فارسی است‬ ‫4.و قصد ایجاد تغییرات در متن یا سایر بخش های فرم را دارید‬ ‫5.و پس از تغییرات می خواهید روی کلید " پذیرش تغییرات " کلیک کنید‬ ‫قبل از کلیک کردن روی کلید " پذیرش تغییرات " ، روی متن کلیک کنید و کلیدهای ‪ Ctrl + Right Shift‬را‬ ‫فشار دهید تا چیدمان متن از راست به چپ شود. در غیر این صورت چیدمان متن شما در سایت عوض‬ ‫خواهد شد.‬ ‫مدیریت متون و بخش ها:‬ ‫برای ارسهال متهن بهه صهفحات صهفحه اصهلی، تماس بها مها، زندگهی نامهه، اهداف و فعالیهت هها از سهایت‬ ‫کاربرد دارد.‬ ‫گالری تصاویر:‬ ‫5‬ ‫سیستم مدیریت سایت سیاسی | ‪government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
  • ‫برای ارسال تصاویر به سرور و نامگزاری آنها استفاده می شود.‬ ‫نکات آموزشی مربوط به گالری تصاویر:‬ ‫1.حجهم عکهس های ارسهالی نبایهد بیهش از یهک مگابایهت باشنهد، برای ایهن منظور عکهس را در‬ ‫‪ Photoshop‬هباز کنید و با استفاده از کلید های ترکیبیه ‪ Alt + Ctrl + Shift + S‬ه حجم آن را‬ ‫کاهش دهید.‬ ‫2.به دلیل اقدامات امنیتی ارسال عکس فقط با بعضی از پسوندهای مشهور انجام می شود،‬ ‫مناسب ترین پسوند )فرمت( همان ‪ JPG‬است.‬ ‫3.بهتر است نام عکس بیش از ٨ کاراکتر نباشد، از آنجا که پس از ارسال تاریخ و ساعت نیز به‬ ‫نام آن اضافه خواهند شد امکان دارد ‪ Overflow‬اتفاق بیافتد و عکس نمایش داده نشود.‬ ‫کد های ویژه:‬ ‫کدهای ویژه عموما ‪ HTML/Java‬هستند که قابلیت خاصی را ارائه می دهند. انتشار دهندگان این کدها‬ ‫مانند ‪ Google Gadget‬یا بعضی از سایتهای ایرانی مانند " وبگذر " کدها را در اختیار متقاضیان قرار می‬ ‫دهند.‬ ‫آرم سایت:‬ ‫جهت ثبت تصویر برای نمایش در بالی صفحات سایت است. این تصویر می تواند به مناسبت های مختلف‬ ‫توسط مدیریت سایت تغییر یابد و از میان تصویر های ارسالی مختلف به مناسبت هایی همچون سالگرد‬ ‫6‬ ‫سیستم مدیریت سایت سیاسی | ‪government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
  • ‫تاسیس شرکت یا تولید محصولی خاص یا دستاورد ها و افتخارات مختلف به انتخاب مدیر سایت یکی از‬ ‫تصاویر نمایش داده شود.‬ ‫طراحی آرم اصلی و رسمی سایت به صورت رایگان توسط ما در زمان خرید محصول و به سلیقه شما‬ ‫انجام می شود.‬ ‫مجوز نمایش:ه فقط یک عکس هاز میان عکس های ارسالی اجازه نمایش را دارد و این اجازه را می‬ ‫توانید با تیک زدن در قسمت مجوز نمایش مشخص کنید.‬ ‫اخبار و تازه ها:‬ ‫بخهش اخبار و تازه هها بسهیار شبیهه بهه مدیریهت بخهش هها و متون اسهت، تنهها مورد در ارتباط بها ایهن بخهش‬ ‫نحوه ی صحیح استفاده از ‪ FCKEditor‬است.‬ ‫لینکستان:‬ ‫توضیهح کوتاه: اسهتفاده از جمله های بلنهد و توصهیف های طولنهی ممکهن اسهت بهه شکهل ظاهری سهایت‬ ‫آسیب برساند.‬ ‫آدرس سایت: دقت کنید که حتما باید ‪ //:http‬را وارد نمایید.‬ ‫مدیران سایت:‬ ‫سایت شما می تواند بی نهایت مدیر داشته باشد. مدیر سایت به اشخاصی گفته می شود که امکان ورود‬ ‫به بخش مدیریت سایت را دارند.‬ ‫7‬ ‫سیستم مدیریت سایت سیاسی | ‪government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
  • ‫موضوعات نظر سنجی:‬ ‫موضوع نظهر سهنجی و در صهورت نیاز شرح کوتاههی کهه برای کاربران و شرکهت کنندگان در نظهر سهنجی‬ ‫مفید باشد را بنویسید و کلید پذیرش را بزنید.‬ ‫تائید نظرها:‬ ‫توجه داشته باشید که فقط نظر هایی که توسط مدیریت تائید شوند مجوز نمایش خواهند یافت، لذا با‬ ‫استفاده از قسمت تائید نظرها، نظرات ارسالی را تایید و یا حذف نمایید.‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫سهیستم مدیریهت وب سهایت سهیاسی توسهط شرکهت ‪ ‘RED V‬و دفتهر تجارت الکترونیهک ولقان حسهینی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است. تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٣٥٩٨٣٢٦١٥٣٠‬ ‫پست الکترونیک: ‪ info@volghan.ir‬وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/government/default.aspx‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت: ‪http://www.volghan.ir/government/cms.aspx‬‬ ‫8‬ ‫سیستم مدیریت سایت سیاسی | ‪government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬