Full resume

939 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Full resume

 1. 1. ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان حسینی‬‫ولقان حسینی در سال 0831 با نام تجاری ‪ RED V‬کار خود را آغاز کرد، عمده فعالیتهای وی در زمینه طراحیهای گرافیکی‬‫برای شرکتهای خارجی بود که از مهمترین آنها میتوان به ‪ Alien Entity‬در امریکا و ‪ Leo Archive‬در آلمان اشاره کرد. پس‬‫از اعلم تحریمهای اقتصادی و مشکلت ناشی از آن، با تغییر رویکرد و با نام دففتر تجفارت الکترونیفک ولقفان در بفازار ایفران‬ ‫شروع به فعالیت کرد.‬‫در این مدت پروژهای کوچک و بزرگ بسیاری توسط این دفتر انجام شده و اکنفون قفادر اسفت خفدماتی بفه شفرح زیفر را بفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهد:‬ ‫طراحی وب سایت ایستا، داینامیک و فلش.‬ ‫•‬ ‫برنامه نویسی وب سایت و پرتال به زبانهای مختلف.‬ ‫•‬ ‫طراحی و توسعه سیستمهای مدیریت محتوای سایت.‬ ‫•‬ ‫طراحی اتوماسیون اداری و صنعتی.‬ ‫•‬ ‫ارائه خدمات میزبانی وب و هاستینگ.‬ ‫•‬ ‫ثبت دومین با پسوندهای مختلف.‬ ‫•‬ ‫بهینه سازی وب سایت با روشهای مختلف و افزایش بازدید.‬ ‫•‬ ‫طراحی تبلیغات چند رسانه ای و مولتی مدیا.‬ ‫•‬ ‫مشاوره و اجرای انواع روشهای تبلیغاتی در اینترنت.‬ ‫•‬ ‫جمع آوری و ارائه آمار و اطلعات بازار هدف.‬ ‫•‬ ‫طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای مخصوص تبلیغاتی.‬ ‫•‬ ‫آموزش و پشتیبانی.‬ ‫•‬ ‫چرا بهتر است یکی از مشتریان ما باشید :‬ ‫1‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 2. 2. ‫بسیاری از هزینه های اداری و مدیریتی شرکت کاسته شده است، لذا قادر هستیم محصول تولیدی خود را با قیمففتی‬ ‫•‬ ‫پایین تر از بازار کشور ارائه کنیم.‬‫در دسترس بودن و دسترسی سریع یکی از ویژگیهای فطری فضای مجازی است و ما به واسفطه گسفترش فع فالیت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬‫در این محیط از این قائده مستثناء نیستیم، مشتریان ما از طریق تلفن - اینترنت - ایمیل - پست در تمفام 42 سفاعت‬ ‫شبانه روز و 7 روز هفته حتی ایام تعطیل میتوانند با ما در تماس باشند.‬‫به واسطه فعالیت طولنی در زمینه ‪ IT‬و کامپیوتر، اطمینان داشته باشید که بهترین کیفیت را به مناسب تریفن قیمفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫دریافت خواهید کرد.‬ ‫در تمامی موارد هزینه کار بعد از انجام کار و رضایت مشتری دریافت خواهد شد.‬ ‫•‬‫و مهمتر از همه صداقت. تمام تعرفه ها و نمونه ها به صورت آشکارا و آنلین در اختیار مشفتریان از طری فق همیفن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫سایت قرار گرفته است.‬ ‫طراحی وب سایت :‬‫امکان طراحی و برنامه نویسی انواع وب سایتها به زبانهای برنامه نویسی مختلف، پیاده سازی اتوماسیونهای اداری تح فت وب‬ ‫ف‬‫و سایر نیازمندیهای تجارت الکترونیک وجود دارد. همچنین پورتالها و طراحی سفایتهای فلفش و متحفرک بفا سفبکهای جدیفد و‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫منحصر به فرد قابل ارائه میباشد.‬ ‫وبسایت چیست؟‬‫مجموعه ای از فایلهای مختلف اعم از تصاویر، متون و یا فایلهای برنامه نویسی شده است که به منظوری خاص به شکلی با‬‫هم مرتبط شده اند. این فایلها روی یک کامپیوتر "میزبان" یا "سرور" قفرار میگیرنفد و بفا یفک نفام دامنفه مش فترک فراخ فوانی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میشوند. سایتها بر اساس کاربرد و نوع برنامه نویسی به چند دسته تقسیم میشوند:‬ ‫سایتهای ثابت‬ ‫سایتهای پویا‬ ‫پرتالها‬ ‫2‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 3. 3. ‫سایتهای متحرک استاتیک و نیمه داینامیک‬ ‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬ ‫تعرفه ها‬ ‫اطلعات بیشتر‬ ‫سایتهای ثابت‬‫این سایتها یکبار طراحی میشوند و اطلعات مورد نیاز در داخل آنها قرار میگیرد پس از آن برای تغییرنیاز به یک طفراح حرففه‬‫ای یا نیمه حرفه ای سایت است. زبان برنامه نویسی اینگونه از سایتها غالبا ‪ HTML‬و ‪ Java Script‬هستند که در نوع توسعه‬ ‫یافته از ‪ CSS‬نیز بهره گرفته میشود.‬‫از آنجا که حجم کمتری از کد در طراحی سایتهای ثابت استفاده میشود سرعت بارگفذاری )‪ (Loading‬بفالیی دارنفد. کفاهش‬‫حجم کدها که باعث خوانایی بشتر سایت توسط رباتهای جستجوگر میشود از یک سو و کاهش زمان بارگذاری از سوی دیگر‬‫سبب بهتر شدن وضعیت آنها از لحاظ امتیاز دهی موتورهای جستجو یا همان "رنکینگ" میشود. سایتهای ثابت قیمت طراحففی‬‫پایینتری را نیز عمدتا نسبت به سایر سایتها دارند. عدم امکان ایجاد تغییر در این نوع از سفایتها توسفط اففراد عفادی علوه بفر‬‫افزایش امنیت سبب بهرهمندی از گرافیک و ظاهری زیبا میشود چرا که همه چیز ثابت است از جمله متون و اندازه تصاویر و‬‫همچنین همه عناصر مکان مشخص و ثابتی را دارند در نتیجه میتوان برای محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء بهترین تصففمیم‬‫را گرفت. اما از طرفی نیز عدم امکان ایجاد تغییرات توسط افراد عادی سبب میشود ت فا امک فان ب فروز رس فانی س فایت توس فط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫صفففففففففففففففففففففففاحبان و مفففففففففففففففففففففففدیران سفففففففففففففففففففففففایت صفففففففففففففففففففففففلب شفففففففففففففففففففففففود.‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫نکته: سایتهای ثابت )‪ (Static‬برای افراد، شرکتها و سازمانهایی مناسب است که حداکثر یک یا دو بار در سال نیازمند به تغییر‬ ‫در محتوای سایت هستند.‬ ‫سایتهای پویا‬‫محتوای سایتهای داینامیک بعد از طراحی توسط افراد عادی که دسترسی به سیستم مدیریت محتوای سایت را داش فته باش فند‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫قابل تغییر است. زبان برنفامه نویسفی وبسفایتهای پویفا میتوانفد براسفاس نیفاز متففاوت باشفد امفا عمفدتا از زبانهفای , ‪ASP‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫3‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 4. 4. ‫‪ ASP.Net‬و ‪ Php‬استفاده میشود و از زبانهای کمکی ‪ CSS‬و ‪ Silver light‬و یا ‪ Ajax‬برای ایجاد قابلیتهای ویژه نیز بهره‬ ‫گرفته میشود.‬‫در اینگونه از سایتها ابتدا اسکلت سایت توسط طراح ایجاد میشود و سپس محتوا توسط مدیران سایتها تغییر میکند مانند فففرم‬‫قراردادی که یکبار توسط فردی ایجاد میشود و توسط افراد دیگری بارها تکمیل میشود، از این رو طراح نسبت به محل قففرار‬‫گرفتن و اندازه دقیق متون و تصاویر و سایر عناصری که بعدا توسط مدیران سایتها تغییر میکند اطلع ندارد بن فابر ای فن چ فاره‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫ای ندارد جز اینکه همه حالت را در نظر بگیرد و اینکار سبب میشود تاحدودی از گرافیک و جلوه سایت کاسته ش فود. یک فی از‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫مزیتهای سایتهای داینامیک این است که هیچ محدودیتی برای ایجاد، تغییر یا حذف مطالب، تصاویر و ص ففحات و غی فره وج فود‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫ندارد. با توجه به اینکه در سایتهای پویا از زبانهای برنامه نویسی پیشرفته استفاده میشود امکانات زیفادی در آنهفا قابفل ایجفاد‬‫است مانند ایجاد صفحات هوشمند، فرمها و جستجوهای پیچیده. استفاده زیاد از کدها سبب کند شدن نسبی بارگذاری سایت‬ ‫و امتیاز آن در موتورهای جستجو میشود.‬‫نکته: سایتهای پویا برای افراد، شرکتها و سازمانهایی مناسب است که بیش از دوبار در سال نیاز به تغییر درمحت فوای س فایت را‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫دارند.‬‫پرتالهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا‬‫پرتالها سایتهای پویای جامعی هستند که چند هدف خاص را در یک سایت دنبال میکنند به عبفارت دیگفر مجمفوع چنفد سفایت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫پویا که برای رسیدن به هدفی خاص در کنار هم قرار گرفته اند را میتوان پرتال نامید. به عنوان مثال پرتال خففبری میتوانففد از‬‫چند سایت داینامیک تشکیل شده باشد که هر یک امکانات خاصی چون عضو گیری، انتشار اخبار، انتشار تصاویر، نظر سنجی‬ ‫و ... را در اختیار مدیران آن قرار دهد. تمام ویژگیهای یک سایت پویا میتواند در یک پرتال نیز صدق کند.‬‫نکته: معمول پرتالها توسط سازمانها، گروهها و شرکتها خریداری میشوند. به دلیل نیاز به بروز رسانی بخشهای مختلففف اداره‬ ‫آنها توسط یک فرد بسیار مشکل است مگر آنکه به چشم یک کار حداقل پاره وقت به آن نگاه شود.‬ ‫سایتهای متحرک استاتیک و نیمه داینامیک‬‫سایتهای فلش یا متحرک دو نوع استاتیک و نیمه داینامیک هستند و توسفط نفرم افزارهفای خاصفی ایجفاد میشفوند در برخفی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫موارد از ‪ XML‬یا ‪ Action Script‬برای ایجاد قابلیتهای تغییر یا هوشمندی در این سایتها بهره گرفته میشود.‬ ‫4‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 5. 5. ‫به طور کلی سایتهای فلش ثابت )استاتیک( غیر قابل تغییر میباشند و مانند سایتهای ثابت یکبار توسط ط فراح ایج فاد میش فوند و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫برای تغییر آن نیاز است تا افراد به صورت حرفه ای یا نیمه حرفه ای از دانش طراحفی فلفش برخفوردار باشفند امفا سفایتهای‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫فلش نیمه داینامیک یا نیمه پویا مانند سایتهای پویا عمل میکند و قابل تغییر هستند اما تغییر در آنها بفه سفادگی سفایتهای پویفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫نیست و وسعت ایجاد تغییرات نیفز بسفیار محفدودتر اسفت. از مزیتهفای وب سفایتهای فلفش جفذابیت آنهاسفت. گرافیفک زیبفا و‬‫انیمیشنهای جذاب. اما از معایب عمده آنها میتوان به عدم خوانده شدن اطلعات موجود در آنها توسط رباتهففای جسففتجوگر و‬ ‫عمدتا سرعت بسیار پایین بارگذاری اشاره کرد.‬‫نکته: سایتهای فلش برای افراد و گروه ها یا شرکتها و سازمانهایی مناسب است که نیاز به تبلیغات ندارند و عموم کاربران بففا‬ ‫آنها آشنا هستند مانند خوانندگان، سیاست مداران، بازیگران و گروه های موسیقی، هتلهای معروف، مکانهای توریستی.‬ ‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا که در اصفطلح بفه ‪ CMS‬کفه مخففف ‪ Content Management System‬اسفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫مشهورند، وبسایتهایی از نوع پرتالها یا سایتهای پویا هستند که برای مصارف خاص توسط طراحان حرف فه ای و ی فا ش فرکتهای‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫طراحی حرفه ای ایجاد میشوند.‬‫تمام مزایا و معایب مربوط به سایتهای پویا در مورد سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا صدق میکند. البته در نظر داشته‬‫باشید که سایتهای پویا و پرتالها نیز مجهز به سیستم مدیریت محتوا هستند اما آنچه که در ‪ CMS‬ها متفاوت است طراحی آنها‬‫و سیستمهای مدیریت محتوای آنها برای مصارف خاص است. از مزایای سیستمهای مدیریت محت فوا نس فبت ب فه س فایر س فایتهای‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫داینامیک میتوان به آماده بودن و جامع بودن آنها اشاره کرد. از این رو اغلب اینگونه از سایتها در کمفتر از 3 روز کفاری قابفل‬‫نصب و استفاده هستند. طراحی سایتهای ‪ CMS‬مانند یک خط تولید محصفول اسفت و از آنجفا کفه طفراح بای فد نم فونه ه فای‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫محدودی را به صورت انبوه تولید کند سفعی در رعفایت تمفام اصفول امنیفتی، گرافیکفی، مفوارد مربفوط بفه رنکینفگ و امتیفاز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫موتورهای جستجو و سایر موارد موثر میکند.‬‫نکته: با توجه به مزیتهای آنها به تمامی افراد، سازمانها و شفرکتهایی کفه شفرایط داشفتن سفایتهای داینامیفک را دارنفد توصفیه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫میشود تا ابتدا به دنبال سیستمهای مدیریت محتوای مخصوص بفه کفار خفود بگردنفد و در صفورتی کفه پیفدا نشفد بفه طراحفی‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سایتهای پویا روی بیاورند.‬ ‫برای داشتن یک وب سایت چند چیز لزم است :‬ ‫5‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 6. 6. ‫1. نام دامنه : که بر اساس نوع پسوند دامنه متغیر است به طفور متوسفط یفک دامنفه ‪ Com‬یفا ‪ Net‬یفا ‪ Org‬حفدود‬‫000,01 تومان برای یکسال است. البته دامنه های خاصی نیز هستند کفه هزینفه ای تفا حفدود 000,07 تومفان نیفز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫دارند.‬‫2. فضای میزبانی : بر اساس مقدار فضایی که سایت اشغال میکند و یا پیش بینی میشفود در طفول یکس فال فع فالیت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫اشغال کند انتخاب میشود و هزینه آن نسبت به شرکت خدمات دهنده و میفزان فضفا و امکانفات متغیفر اسفت. جهفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫آگاهی از تعرفه های ما به صفحه تعرفه های میزبانی سایت مراجعه کنید. به طور متوسط یک س فایت معم فولی در‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫حدود 05 تا 001 مگابایت فضا نیاز دارد که مبلغی در حدود 000,02 تا 000,03 تومان در سال خواهد شد.‬‫3. طراحی سایت : هزینه های طراحی سایت به موارد زیادی بستگی دارد مهمترین آنها نوع سایت است )زبان برنامه‬‫نویسی( و در مرحله بعد تعداد صفحات و قابلیتها و ... اما به طور کلی میتوانید از جدول زی فر ب فرای ب فه دس فت آوردن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫حدود قیمت استفاده کنید.‬ ‫تعرفه ها :‬‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها و شیوه های مدیریتی جهت کففاهش هزینففه‬‫هفففای تمفففام شفففده، قفففادریم محصفففولت خفففود را تفففا یفففک سفففوم پفففایین تفففر از قیمفففت بفففازار عرضفففه کنیفففم.‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تعرفه های طراحی وب سایت‬ ‫نوع خدمات‬ ‫هزینه تومان‬ ‫سایتهای ثابت‬ ‫000.011 - 000.042‬ ‫سایتهای پویا‬ ‫000.042 - 000.006‬ ‫سایتهای فلش‬ ‫000.042 - 000.006‬ ‫پرتالها‬ ‫000.005 - 00.000.1‬ ‫سایتهای خاص‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫هاست و دامنه مورد نیاز برای تمام موارد‬ ‫رایگان برای یکسال‬ ‫6‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 7. 7. ‫سایت آماده ‪VCMS‬‬ ‫اطلعات بیشتر‬ ‫آیا بجز اینها هزینه های سالیانه نیز نیاز است؟‬‫هزینه طراحی سایت فقط یکبار از سوی متقاضی پرداخت میشود. اما هزینه هفای نفام دامنفه و میزبفانی وب کفه بفه صفورت‬ ‫اجاره ای و سالیانه میباشد نیاز به تمدید دارد.‬‫در صورتی که سایت خود را از ما تهیه کنید هزینه های نام دامنه و میزبانی وب بفرای سفال اول رایگفان خواهفد بفود و بفرای‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سالهای بعد نیز فقط به میزان استفاده شده از شما هزینه دریافت میشود.‬‫نکته: زمانی که شما هزینه سالیانه میزبانی سایت را میپردازید شرکتها موظف به پشتیبانی و آموزش نحوه کار کرد نرم افففزار‬ ‫نیز هستند بنابر این هرگز به هیچ شرکتی هزینه تمدید طراحی سایت و یا پشتیبانی جداگانه نپردازید.‬ ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬ ‫مزایای استفاده از وبسایت چیست؟‬ ‫وبسایتها مزایای فراوانی را برای مدیران و صاحبان خود به همراه دارند که مهمترین آنها به شرح زیرند:‬ ‫تاثیر سایت در اطلع رسانی :‬‫داشتن یک سایت مانند داشتن یک کاتالوگ است اما با مزایای فراوان دیگر. یک کاتالوگ میتواند شامل تصاویر و متففون باشففد‬‫اما یک سایت میتواند از تصاویر، متون، فیلم و صوت و یا انیمیشن نیز بهفره بگیفرد بنفابر ایفن امکفان اطلع رس فانی جفامع بفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫محتوایی جذاب تر را میدهد. برای طراحی، چاپ و انتشار هر نسخه از کاتالوگ نیاز به هزینه است اما برای یک سففایت فقففط‬‫کافیست هزینه ای بسیار پایین برای طراحی و نگهداری آن پرداخت شود و بعفد از آن در طفول سفایت هفزاران و یفا میلیونهفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫کاربر میتوانند بارها و بارها از آن بازدید کنند.‬ ‫تاثیر سایت در بازاریابی :‬ ‫7‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 8. 8. ‫موتورهای جستجو بدون هزینه برای شما بازاریابی میکنند فقط کافیست رباتهای آنها سایت را پیدا کنند و پس از آن زمانی که‬‫فردی به دنبال هر یک از خدمات و یا محصولت و یا اطلعات ارائه شده باشد، این موتورها فرد را به س فمت س فایت ه فدایت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫میکنند. میزان بازدید کننده هدایت شده به سایت به پارامترهای زیادی وابسته است اما در بدترین ح فالت چی فزی در حففدود 05‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫نففففففففففر در روز توسفففففففففط موتورهفففففففففای جسفففففففففتجو بفففففففففه یفففففففففک سفففففففففایت هفففففففففدایت میشفففففففففوند.‬ ‫ایجاد قابلیتهای جدید تبلیغاتی :‬‫با داشتن یک وبسایت صاحبان و مدیران آن وارد عرصه تجارت الکترونیک میشوند و امکفان اسفتفاده از راهکاره فای تج فارت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫الکترونیک برای آنها بوجود میآید از مهمترین این قابلیتها میتوان به تبلیغات اینترنتی، تبلیغات در موتورهای جسفتجوگر، تبلیغفات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫کلیکی و تبادل بنر و لینک اشاره کرد.‬ ‫در دسترس بودن :‬‫سایت همواره با متقاضیان اطلعات و محصولت یا خدمات قابل ارائه توسط آن فق فط ی فک کلی فک فاص فله دارد و در تم فامی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ساعات شبانه روز و روزهای تعطیل نیز فعال است.‬ ‫فعالیت در خارج از مرزهای جغرافیایی :‬‫امروزه یکی از ملزومات فعالیت بدون مرز سایت است و تقریبا هیچکس نمیتواند مدعی فعالیت خارج از مرزهای جغرافیایی‬ ‫شود در حالی که وبسایتی ندارد.‬ ‫درآمد زایی :‬‫میزان سودآوری و درآمد زایی سایتها به نوع سایت و اهفداف آن بسفتگی دارد البتفه میفزان فعفالیت صفاحبان سفایتها و بفروز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫رسانی و رسیدگی به آنها نیز عامل بسیار مهمی است. اما امروزه شرکتها و افراد بسیاری هسفتند کفه فقفط از طریفق سفایت‬ ‫فعالیت میکنند و عمده درآمد آنها از طریق سایت و مشتریان آنلین است.‬ ‫8‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 9. 9. ‫0.5 ‪VCMS‬‬‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات فنی و برنامه نويسی‬ ‫به مديريت محتوای وب سايت خود بپردازند.‬‫‪ VCMS‬مخفف واژه ‪ VOLGHAN Content Management System‬است که به معنای سایت مجهز به سیستم مدیریت‬ ‫محتوا با نام تجاری ولقان است.‬‫نکته: این سیستم از دو بخش سایت و سیستم مدیریت تشکیل شده بفرای تسفت سیسفتم مفدیریت و امکانفات آن میتوانیفد بفه‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫آدرس: ‪ http://VOLGHAN.Net/admin‬مراجعه کنید و برای نام کاربری و رمز عبفور از کلمفه ‪ demo‬اسفتفاده کنیفد. بفرای‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫بخش سایت نیز سایت فعلی دفتر نمونه ای از همین سیستم است که قسمتهایی از آن بنا به عدم نیاز یا نیاز حذف ی فا اض فافه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫شده است.‬ ‫مشخصات فنی ‪VCMS‬‬ ‫امکانات ‪VCMS‬‬ ‫ویژگیهای ‪VCMS‬‬ ‫مصارف ‪VCMS‬‬ ‫تعرفه ها‬ ‫اطلعات بیشتر‬ ‫مشخصات فنی :‬‫0.5 :‪Last Version‬‬‫5.3 ‪Programming Language: C# ASP.NET‬‬‫‪Template: XHTML 1.0 T‬‬‫1.2 ‪Style: CSS‬‬‫‪Database: MS Access / MS SQL Server‬‬ ‫امکانات :‬ ‫منو ها و کلید ها: امکان تعریف کلید ها و منوهای مختلف با سطوح دسترسی متفاوت.‬ ‫•‬ ‫9‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 10. 10. ‫سبکهای نمایش: امکان تعریف طرحهای نمایشی جدید و خاص وجود دارد.‬ ‫•‬ ‫لوگو و آرم سایت: امکان تعریف آرمهای مختلف جهت مناسبتهای مختلف سال.‬ ‫•‬ ‫کاربران: مدیریت بر کاربران و اعضای سایت و کنترل فعالیتهای آنها.‬ ‫•‬ ‫متاتگها: امکان تعریف متاتگها برای استفاده موتورهای جستجو و بهینه سازی سایت.‬ ‫•‬ ‫کدهای ویژه: امکان استفاده از کدهای و اسکریپتهای جاوا برای وب سایت.‬ ‫•‬ ‫بنر سایت: امکان تعریف بنر با انواع مختلف اعم از فیلم، انیمیشن و فلش.‬ ‫•‬ ‫متون و بخشها: امکان ایجاد صفحات جدید و یا مدیریت بر صفحات موجود.‬ ‫•‬ ‫سوالت متداول: برای انتشار سوال و جوابها و همچنین راهنمایی کاربران استفاده میشود.‬ ‫•‬ ‫پیوند ها: ثبت و تبادل لینک با امکان موضوع بندی آنها.‬ ‫•‬‫اخبار: انتشار اخبار با امکان شاخه بندی و دریافت نظرهای مردمی در رابطه با اخبار منتشر ش فده، همچنی فن امک فان‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫ارسال اخبار مردمی به مدیریت سایت.‬‫تفاسیر: انتشار اخبار با امکان شاخه بندی و دریافت نظرهای مردمفی در رابطفه بفا تفاسفیر منتشفر ش فده، همچنیفن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫امکان ارسال تفاسیر توسط کاربران به مدیریت سایت.‬‫محصولت: امکان ثبت محصولت و موضوع بندی آنها همراه با تصویر همچنین امکان اتصال به سیستمهای فففروش‬ ‫•‬ ‫آنلین نیز وجود دارد.‬ ‫خدمات: ثبت و ویرایش خدمات.‬ ‫•‬‫کتاب ها: ثبت و انتشار کتاب همفراه بفا تصفویر و شفاخه بنفدی موضفوعی، امکفان دانلفود و ففروش نیفز وجفود دارد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫همچنین امکان ارسال کتاب از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬‫مجلت: ثبت و انتشار مجله ها همراه با موضوع بندی، تصویر و امکان دانلود و اتصال به سیس فتم ف فروش همچنی فن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫•‬ ‫امکان ارسال مجله از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬‫مقالت: ثبت و انتشار مقالت همراه با امکان شاخه بندی موضوعی و امکان دانلود و فروش از طریففق سیسففتمهای‬ ‫•‬ ‫آنلین همچنین امکان ارسال مقاله از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬ ‫01‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 11. 11. ‫مباحث: امکان موضع بندی مباحث و بحث و گفتگو میان کاربران سایت.‬ ‫•‬‫دانلود ها: امکان به اشتراک گذاشتن فایل ها، کاتالوگ ها، نرم افزار ها و پرونده ها همچنین امکان ارسال فایل از‬ ‫•‬ ‫طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬ ‫فایل ها: امکان ارسال فایل به سرور و دریافت آدرس فیزیکی.‬ ‫•‬‫گالری و رسانه: امکان ثبت تصاویر، انیمیشن، فیلم و سایر فایلهای چند رسانه ای، موضوع بندی آنها همچنین امکففان‬ ‫•‬ ‫ارسال فایلهای چند رسانه ای از طریق کاربران برای سایت و مدیریت.‬ ‫ویژگیهای ‪VCMS‬‬‫سرعت: افزایش سرعت در نمایش صفحات با کاهش کد هفا و اسفتفاده مناسفب از ‪ CSS‬و ‪ Java Script‬و ‪ Ajax‬جه فت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫کاهش حجم صفحات، چیدمان مناسب و همچنین قرار دادن میانبرهای مناسفب علوه بفر افزایفش سفرعت کلفی نفرم اففزار‬ ‫موجب دسترسی بهتر کاربران با هر سرعت اتصال اینترنت میشود.‬‫بهینه سازی برای موتورهای جستجو : مهمترین دغدغه در طراحفی تمامیفاجزای ایفن نفرم اففزار سفازگاری آن بفا موتورهفای‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫جستجوی بزرگ از جمله گوگل بوده است. به جرات میتوانیم بگوییم در ای فن س فایت تمامیمت فدهای ش فناخته ش فده ب فرای بهین فه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫سفففففففففازی در موتورهفففففففففای جسفففففففففتجو در نظفففففففففر بفففففففففوده اسفففففففففت و سفففففففففازگاری کامفففففففففل دارد.‬‫همه امکانات در یک نسخه: این نرم افزار در نسخه های مختلف با قیمتهای متفاوت عرضه نمیشود و تمامیامکانات در همین‬ ‫نسخه فعال است، صاحبان و مدیران این سیستم میتوانند بخشهایی را که استفاده ای برای آنها ندارد غیرفعال کنند.‬‫امنیت: امنیت یک متغیر نسبی است و هیچکس نمیتواند مدعی امنیت 001 درصد شود، امنیت یک سایت به میزبان آن، برنامه‬‫نویس و مدیریت سایت وابسته است. برای رعایت اصول ایمنی در بخش میزبانی، میزبانی سایت حتما توسط خ فود م فا انجفام‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫میشود )تا 05 مگابایت رایگان( و در ارتباط با امنیت سایت، در تمام مراحل از انتخاب زبفان برنفامه نویسفی تفا حفتی انتخفاب‬ ‫ف‬ ‫ف ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اسکریپت ها امنیت درنظر بوده است.‬‫آموزش و پشتیبانی: آموزش و پشتیبانی همواره از مباحث داغ صنف انفورماتیک بوده است. این سیستم هم فراه ب فا آم فوزش‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫اختصاصی سیستم مدیریت و پشتیبانی 001 درصد رایگان ارائه میشود.‬ ‫مصارف ‪VCMS‬‬ ‫11‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 12. 12. ‫در طراحی ‪ VCMS‬سعی شده تمامی نیازهای اصناف و مشاغل و افراد و سازمانهای مختلف در نظر گرفت فه ش فود از این فرو‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫این سایت و سیستم مدیریت را میتوان برای مصارف گوناگون از جمله: "اتوماسیونهای اداری، اح فزاب و گروهه فا، اش فخاص و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫بیوگرافی، آموزشگاهها و خدمات آموزشی، باشگاهها و مجموعه ها، بانکها و موسسات اعتباری، بنگاههای بففزرگ و کوچففک‬‫اقتصادی، بیمارستانها و مراکز درمانی، پارکها و خدمات تفریحی و سرگرمی، پزشکان و خفدمات پزشفکی، تالرهفا و خ فدمات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫مجالس، توزیع کنندگان کال، جشنواره ها، خبرگزاریها و نشریات، خدمات اداری، خدمات املک و ساختمان، خدمات اینترنت و‬‫شفرکتهای اینترنفتی، خفدمات بازرگفانی و صفادرات و واردات، خفدمات زیبفایی و بهداشفت، خفدمات صفنعتی، خفدمات مفالی و‬‫حسابداری، خدمات مخفابرات و ارتباطفات، خفدمات مسفافرتی و حمفل و نقفل، خفدمات مشفاوره و مشفاورین، دانشفگاهها و‬‫مدارس، دکوراسیون و تزئینات، راهنماهفای آنلیفن، رایفانه و اینفترنت، رسفتورانها و کفافه هفا، روزنفامه نگفاران، سفازمانها و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫انجمنها، سازمانهای مردم نهاد، سالنها و آمروزشگاههای آرایش و زیبایی، سیاسی و سیاستمداران، سینما و تئاتر، شبکه ه فای‬ ‫ف‬‫تلوزیونی و رادیویی، شرکتها و سازمانهای دولتی، شرکتهای بیمه، شرکتهای تبلیغاتی و بازاریفابی و چفاپ، شفرکتهای تولیفدی و‬ ‫ف‬‫خدماتی، فرهنگی و هنری، فروشندگان آنلین، کارگاهها و کارخانه ها، مغازهها و فروشگاهها، موبایل و ارتباطات، موزهها،‬ ‫موسسات دینی و مذهبی، نمایشگاههای ماشین، هتلها و مراکز اقامتی، همایشها و جشنوارهها و ..." استفاده کرد.‬ ‫تعرفه ها :‬‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولفوژی هفا و شفیوه هفای مفدیریتی جهفت کفاهش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫هزینفففه هفففای تمفففام شفففده، قفففادریم محصفففولت خفففود را تفففا یفففک سفففوم پفففایین تفففر از قیمفففت بفففازار عرضفففه کنیفففم.‬ ‫تعرفه های 0.5 ‪VCMS‬‬ ‫نوع خدمات‬ ‫هزینه تومان‬ ‫سایت و سیستم مدیریت 0.5 ‪VCMS‬‬ ‫000.042‬ ‫هاستینگ 001 مگابایت یکساله‬ ‫رایگان‬ ‫نام دامنه یکساله‬ ‫رایگان‬ ‫هزینه های نصب‬ ‫رایگان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫رایگان‬ ‫ایجاد تغییرات دلخواه‬ ‫بسته به نوع آن‬ ‫21‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 13. 13. ‫اضافه کردن امکانات‬ ‫بسته به نوع آن‬ ‫بیش از یک نسخه‬ ‫000.231‬ ‫آیا بجز اینها هزینه های سالیانه نیز نیاز است؟‬‫هزینه خرید ‪ CMS‬فقط یکبار از سوی متقاضی پرداخت میشود. اما هزینه های نام دامنه و میزبانی وب که به صورت اجاره‬ ‫ای و سالیانه میباشد نیاز به تمدید دارد.‬‫در صورتی که سایت خود را از ما تهیه کنید هزینه های نام دامنه و میزبانی وب بفرای سفال اول رایگفان خواهفد بفود و بفرای‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سالهای بعد نیز فقط به میزان استفاده شده از شما هزینه دریافت میشود.‬‫نکته: زمانی که شما هزینه سالیانه میزبانی سایت را میپردازید شرکتها موظف به پشتیبانی و آموزش نحوه کارکرد نففرم افففزار‬ ‫نیز هستند بنابر این هرگز به هیچ شرکتی هزینه تمدید طراحی سایت و یا پشتیبانی جداگانه نپردازید.‬ ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬ ‫مزایای استفاده از ‪ CMS‬چیست؟‬‫از مزایای سیستمهای مدیریت محتوا نسبت به سایر سایتهای داینامیک میتوان به آماده بودن و جامع بودن آنهفا اشفاره کفرد. از‬ ‫این رو اغلب اینگونه از سایتها در کمتر از 3 روز کاری قابل نصب و استفاده هستند.‬‫طراحی سایتهای ‪ CMS‬مانند یک خط تولید محصول است و از آنجا که طراح باید نمونه های مح فدودی را ب فه ص فورت انب فوه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫تولید کند سعی در رعایت تمام اصول امنیتی، گرافیکی، موارد مربوط به رنکینفگ، امتیفاز موتورهفای جسفتجو و س فایر م فوارد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫موثر میکند.‬‫نکته: با توجه به مزیتهای ‪ CMS‬ها به تمامی افراد، سازمانها و شرکتهایی که شرایط داشتن سایتهای داینامیک را دارند توصیه‬‫میشود تا ابتدا به دنبال سیستمهای مدیریت محتوای مخصوص بفه کفار خفود بگردنفد و در صفورتی کفه پیفدا نشفد بفه طراحفی‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سایتهای پویا روی بیاورند.‬ ‫در خرید ‪ CMS‬به چه نکاتی باید توجه داشت؟‬ ‫31‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 14. 14. ‫متاسفانه در سالهای اخیر تعدادی از فعالن عرصه تجارت الکترونیک اقفدام بفه انتشفار سفایتهای مجهفز بفه سیسفتم مفدیریت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫محتوای خارجی و بعضا ترجمه شده با قیمتهای بسیار پایین کرده اند.‬‫اکثر این سیستمها به دلیل اینکه برای ایران و فارسی زبانان طراحی نشده است با سیستم نوشتار فارسی 8-‪ UTF‬و ساختار‬ ‫راست به چپ مشکل دارند و عمدتا توسط طراحان نیمه حرفه ای به صورت فارسی ترجمه شده اند.‬‫از آنجا که این سیستم ها ساخته دست خود دوستان نیست لفذا امکفان پشفتیبانی وجفود نفدارد و گاهفا خطاهفای سفاده هفم‬‫میتواند باعث توقف دائمیسایت شود علوه بر این امکان بروز کردن سیستم و یا ایجاد تغییرات مورد نظر در نحوه مدیریت آن‬ ‫وجود ندارد.‬‫از طرفی هم به دلیل اینکه کپی برداری غیر مجاز بوده و سازنده اصلی آن هیچ مجفوزی بفرای ففروش سیسفتمهای مفدیریت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫محتوای تولیدی خود به این دوستان نداده است لذا شرکت سازنده هم هیچ نوع پشتیبانی از نرم افزار و سایت شما نخواهففد‬ ‫داشت.‬‫تمامی محصولت تولید این شرکت میباشد و پشتیبانی و ارتقفاء، ایفراد زدایفی و تغییفرات مفورد نیفاز کفامل قابفل اجفرا اسفت.‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سیستمها به صورت تخصصی برای مصارف مختلف و کامل سازگار با نگارش فارسی طراحی شده اند.‬ ‫ارتقاء وب سایت و افزایش بازدید‬ ‫سایتی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی نداشته باشد بودن و یا نبودن آن تفاوتی ندارد.‬‫روشهای مختلفی برای ارتقاء، بهینه سازی وب سایت و افزایش بازید وجود دارد، برخی از آنها شیوه های فنی و برخی دیگفر‬ ‫ف‬‫روشهای تبلیغاتی هستند، هر یک از این شیوه ها، روشی متفاوت برای افزایش بازدید دارند و بسته به نیاز یک یا چنففد مففورد‬‫را میتوان انتخاب کرد، این انتخاب میتواند براساس نیاز مشتری و به تشخیص وی باشفد و یفا اینکفه توسفط مفا بعفد از آن فالیز‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سایت براساس وضعیت و محتوای سایت شیوه های موثر توصیه شود. آنالیز و ارائه پیشنهاد رایگان است.‬ ‫معرفی وب سایت به موتورهای جستجو‬ ‫•‬ ‫بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجو‬ ‫•‬ ‫افزایش لینک‬ ‫•‬ ‫تبلیغات در موتورهای جستجو‬ ‫•‬ ‫41‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 15. 15. ‫تبلیغات در وبلگها‬ ‫•‬ ‫تبلیغات در نیازمندیهای اینترنتی‬ ‫•‬ ‫تبلیغات کلیکی‬ ‫•‬ ‫تعرفه ها‬ ‫اطلعات تکمیلی و راهنمایی‬ ‫معرفی به موتورهای جستجو :‬‫بطور معمول پروسه ثبت آدرس یک وب سایت در موتورهای جستجو دو تا چهار ماه بعد از آنلین شدن سایت طول خواهففد‬‫کشید البته در این مورد بهترین حالت در نظر گرفته شده و در مورد همه موتورهای جستجوگر صدق نمیکند زیرا که برخفی از‬‫آنها رباتهای ضعیف تر یا کندتری دارند و ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد و یفا اصفل سفایت را ثبفت نکننفد. حفال بفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫اقدامات خاصی مانند ارائه آدرس سایت به موتورهای جستجو و یا معرفی آدرس سایت به تعداد زیادی از لینکستانها میتففوان‬ ‫این پروسه را تا یک یا دو هفته کاهش داد، به این روش از معرفی سایت "ارائه سایت" یا "‪ "URL Submission‬میگویند.‬ ‫بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو :‬‫بعد از ثبت آدرس سایت موتورهای جستجو به هر صفحه از سایت نسبت به یک کلمه کلیدی خاص امتیاز میدهد که این امتیاز‬‫نشان دهنده میزان ارتباط محتوای صفحه با کلمه کلیدی جستجو شده است. امتیاز اخذ شده بسیار مهم است زیفرا کفه امتیفاز‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬‫کمتر یعنی رتبه پایین تر و رتبه پایین تر یعنی بازدید کننده کم فتر و شکس فت سفایت. پی فروی از ق فوانین موتوره فای جس فتجو در‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫طراحی سایت و سپس سازگار ساختن محتوای سایت با الگوریتم موتورهای جستجو را "بهینه سفازی وب سفایت" یفا "‪"SEO‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میگویند.‬ ‫افزایش لینک :‬ ‫51‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 16. 16. ‫یکی از معیارهای مهم موتورهای جستجوی بزرگ مانند گوگل میزان لینکهایی است که به یک سایت از طرف سایتهای مشابه‬‫داده شده، بنابر این با افزایش لینک میتوان رتبه سایت را نیز افزایش داد اما این کار آنچنفان کفه بنظفر میرسفد آسفان نیسفت،‬‫برای انجام چنین کاری یا باید سایت شما کامل و مرجع باشد تا سایر مدیران و صاحبان سایتها ب فرای اس فتفاه از مط فالب و ی فا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫ارجاع کاربران به مطلبی خاص به سایت شما لینک بدهند و یا اینکه با تک تک صاحبان و مفدیران سفایتها جه فت تب فادل لین فک‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تماس و ارتباط برقرار کنید که کاری طاقت فرسا است.‬‫ما فهرستی از صاحبان سایتها و وبلگها آماده کرده ایم که بنا به تقاضای مدیران سایتها درخواست تبفادل را برایش فان ارس فال‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میکنیم، این لیست همواره بروز میشود تا اطمینان کسب کنیم سایتی از قلم نیفتاده باشد.‬ ‫تبلیغات در موتورهای جستجو:‬‫موتورهای جستجو در هدایت بازدید کننده به سایتها و بازاریابی در اینترنت حرف اول را میزنند موتورهای جس فتجویی مانن فد "‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫‪ "Google‬و "‪ "Yahoo‬یا "‪ "MSN‬و "‪ "Bing‬روزانه هادی بیش از یک میلیون بیننده هستند بنابراین تبلیغات در مسیری با این‬ ‫حجم از ترافیک حتما پاسخگو خواهد بود.‬‫امروزه موتورهای جستجو نقش بسیار مهمیدر راهنمایی کاربران به سایتهای هدف دارند، کاربران اینترنت از مبتدی ت فا حرف فه‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫ای از موتورهای جستجو برای پیدا کردن سایتهای مورد نظر خود استفاده میکنند و اکثر آنها فقفط صففحات اول و بعض فا دوم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫فهرست را بازدید میکنند، بنابر این برای اینکه سایتی بازدید کننده داشته باشد باید جزو 01 تا 02 س فایت اول فهرس فت نتای فج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫جستجو شود برای این منظور میتوان از سرویسهای بهینه سازی و ارتقاء سایت استفاده کرد، روش ارتقاء روشی دائمیاسففت‬‫اما برای نتیجه گیری مطلوب زمان لزم دارد از طرفی هم بعضی از سفایتها بفا تفوجه بفه تعفداد رقبفا و قفدرت آنهفا حفتی بفا‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬‫استفاده از روشهای بهینه سازی نیز امکان نتیجه گیری مطلوب را ندارند از ایفن رو میتفوان از تبلیغفات در موتورهفای جسفتجو‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫استفاده کرد، البته برای بازاریابی و افزایش بازدید و فروش میتوان از سرویس تبلیغات در موتورهای جستجو ب فه تنه فایی نیفز‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بهره برد.‬‫زمانی که فردی کلمه یا کلمات کلیدی خاصی را جستجو میکند و یا از منطقه خاص جغرافیایی به موتورهای جسففتجو متصففل‬‫میشود، قسمتی از نتایج جستجوی وی را تبلیغات "پشتیبانان مالی" یا همان "تبلیغ دهن فدگان" تشفکیل میده فد. البت فه روش فهای‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫دیگری مانند تبلیغ در مسنجرها و اطراف سرویس پست الکترونیک و یا نمایش تبلیغ در سایتهای طفرف قفرارداد نیفز از جملفه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫راه هایی است که موتورهای جستجوگر برای ارائه خدمات به پشتیبانان مالی خود استفاده میکنند.‬‫روش کار به این صورت است که سایت همراه با یک عنوان و تعدادی کلمات کلیدی به موتور جستجو به عنوان تبلیغ معرفففی‬‫میشود سپس موتور جستجو سایت تبلیغ کننده را جزو سایتهای اول در لیست نتایج جسفتجوی کفاربرانی کفه بفه دنبفال کفال یفا‬ ‫ف‬ ‫61‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 17. 17. ‫خدماتی با کلمات کلیدی مشخص شده هستند نشان میدهد و به ازای هر کاربری کفه از سفایت بازدیفد میکنفد هزینفه ای را از‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫حساب کاربر برداشت مینماید، هزینه هر بازدید کننده به تنظیمات آگهی، کلمات کلیدی و همچنین هزینه تبلیغفات رقبفا بسفتگی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫دارد.‬‫مدیران و صاحبان سایتها مبلغ مورد نظر خود را به حسفاب موتورهفای جسفتجو واریفز مینماینفد و مفدت تبلیغفات را مشفخص‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫میکنند سپس موتور جستجو با توجه به مدت و مبلغ مشخص شده میزان مشخصی از کاربران را به سایت ارجاع میدهد، مبلغ‬ ‫فقط زمانی از حساب کسر میشود که کاربری روی تبلیغات کلیک نماید لذا نمایش آگهی رایگان است.‬‫بطور متوسط از هر 002 نمایش یک نفر کلیک میکند و هر 052 کلیک به یک خرید ختم میشود البتفه ایفن آمفار بفه قیمفت و‬ ‫میزان نیاز جامعه به کال یا خدمات و همچنین کلمات کلیدی بستگی دارد.‬ ‫تبلیغات در وبلگها:‬‫سرویسهای وبلگ به دلیل سهولت در راه اندازی و عدم نیاز به هزینه بسفیار مفورد تفوجه کفاربران اینترنفتی قفرار گرفتفه انفد،‬‫وبلگها به نسبت اعتبار سرویس دهنده و محتوای خود مورد توجه موتورهای جستجو نیز هستند و این ویژگ فی س فبب میش فود‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بتوان به عنوان یک رسانه تبلیغاتی از آن بهره گرفت.‬‫ما در اکثر سرویس دهنده های وبلگ ایرانی و خارجی چند وبلگ داریم که برای تبلیغ فات از آنه فا اس فتفاده میکنی فم، تبلیغ فات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫شما در این وبلگها همراه با متن، تصویر و لینک ثبت میشوند، این آگهیها محدودیت زمفانی ندارنفد و تفا پایفان عمفر وبلگ بفه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫صورت آنلین باقی میمانند.‬ ‫تبلیغات در نیازمندیهای اینترنتی :‬‫امروزه در بسیاری از موارد مصرف کنندگان برای کاهش در مصرف زمان و هزینه، قیمتهفا و کیفیتهفای رقفابتی را در این فترنت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫جستجو میکنند. برای استفاده از پتانسیل این بازار باید تبلیغات خود را در اینترنت نیز انتشار دهید. تبلیغات در نیازمندیها نسففبت‬‫به میزان پاسخگویی و هزینه صرف شده در مقایسه با روشهای مشابه نتیجه ای تا حدود 5 برابر دارد. در تبلیغات نیازمنففدیها‬ ‫آدرس سایت، خدمات، تولیدات و یا حتی بیوگرافی یک فرد در سایتهای مختلف تبلیغ میشود.‬‫با توجه به گسترش استفاده از نیازمندیهای اینترنتی، اغلب این سایتها محتوای زیادی را در خود گنجانده اند به همین سففبب از‬‫امتیاز زیادی نیز در موتورهای جستجو برخوردارند بنفابراین تبلیغفات در نیازمنفدیها سفبب نمفایش آنهفا در صففحات اول و دوم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫لیست موتورهای جستجو میشود.‬ ‫71‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 18. 18. ‫روش کار به این صورت است که ما لیستی از نیازمندیهای اینترنتی فارسی زبان معتبر را جم فع آوری ک فرده ای فم ک فه تبلیغ فات،‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫طرح، پیشنهاد، فعالیت، خدمات، محصولت، اخبار، اطلعیه ها و غیره را در این سایتها ثبت میکنی فم، ایفن تبلیغ فات ب فه ص فورت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫تبلیغات رایگان ثبت میشوند و از امکاناتی که سایتهای نیازمندی در اختیارمان قرار میدهند اعم از متن، تصویر و لینک استفاده‬‫میکنیم، مدت اعتبار بین 2 ماه تا 5 سال متفاوت است اما ما تا 6 ماه آگهیها را بروز رسانی میکنیم و ضمانت شش ماه برای‬ ‫نمایش آنها میدهیم.‬ ‫تبلیغات کلیکی:‬‫یکی از روشهای تبلیغاتی مبتنی بر تجارت الکترونیک تبلیغات کلیکی است، در ای فن روش تبلیغ فات ب فه ص فورت لین فک ی فا بن فر در‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫سایتهای مختلف نمایش داده میشود و فقط به میزانی که بازدید کنندگام بر روی آنهفا کلیفک میکننفد از حسفاب شفما برداشفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬‫میشود، بنابر این نمایش تبلیغات رایگان است، آمار رسمینمایش به ازای کلیک 002 به 1 است که البته این معیار بفه عوامفل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بسیاری بستگی دارد.‬‫روزانه میلیونها کاربر از میلیونها سایت بازدید میکنند و صاحبان این سایتها برای کسب درآمد از بازدیدکنندگان راه های مختلفی‬‫را در پیش میگیرند. یکی از این راه ها نمایش تبلیغات در سایت و یا به طریقی هدایت بخشی از بازدید کننفدگان سفایت خفود‬ ‫به سایتهای تبلیغ دهندگان است.‬‫از آنجا که پیدا کردن تبلیغ دهنده و تبلیغ کننده و بوجود آمدن اعتماد متقابفل، پروسفه ای وقفت گیفر اسفت شفرکتهای تبلیغفاتی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫اینترنتی این رابطه را برقرار میکنند. ایفن شفرکتها بفا دریفافت مبلفغ خاصفی از سفایتهای طفرف قفرارداد میخواهن فد ت فا می فزان‬ ‫ف ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫مشخصی از بازدید کننده را به سایت یا صفحه تبلیغ دهنده هدایت کنند. با عقد قرارداد با شرکتهای تبلیغاتی اینترنتی میتوان از‬ ‫پتانسیل سایتهای طرف قراردادشان برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی استفاده کرد.‬ ‫در تبلیغات کلیکی امکان تعیین حدودی بازار هدف نیز وجود دارد که این موضوع باعث نتیجه گیری بهتر میشود.‬‫ما هیچ یک از روشهای تبلیغاتی غیر قانونی و غیر حرفه ای اعم از ایمیل اسپم،‪ Pop under‬و ‪ Pop Up‬و غیره‬ ‫•‬ ‫استفاده نمیکنیم.‬‫صفحاتی را که شامل موارد غیر قانونی اعم از جاوا اسکریپتهای پیغام دهنده،‪ Pop under‬و ‪ Pop Up‬باشند را‬ ‫•‬ ‫نیز تبلیغ نمیکنیم.‬ ‫تمامی افراد ارسال شونده 001 درصد واقعی هستند و در طول 42 ساعت تکرار نمیشوند.‬ ‫•‬ ‫81‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 19. 19. ‫ترافیک در طول 06 روز به سایت ارسال میشود و در این مدت از طریق سیستم گزارشگیری امکان پیگری دارید.‬ ‫•‬ ‫تعرفه ها :‬‫با تغییر در سیستم مدیریت شرکت، اتوماسیون و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها و شیوه های مدیریتی جهت کففاهش هزینففه‬ ‫های تمام شده، قادریم محصولت خود را تا یک سوم پایین تر از قیمت بازار عرضه کنیم.‬ ‫تعرفه روشهای بهینه سازی و ارتقاء وب سایت‬ ‫نوع خدمات‬ ‫هزینه تومان‬ ‫معرفی به موتورهای جستجو‬ ‫000.01‬ ‫بهینه سازی وب سایت‬ ‫000.05‬ ‫هر یک لینک ) حداکثر 052 لینک (‬ ‫000.1‬ ‫تبلیغات یکماه موتورهای جستجو‬ ‫تماس بگیرید‬ ‫هر یک تبلیغ در هر وبلگ )حداکثر 04 وبلگ (‬ ‫000.1‬ ‫هر یک تبلیغ در هر نیازمندی )حداکثر 001 نیازمندی (‬ ‫000.1‬ ‫هر 1 نفر کلیک در تبلیغات کلیکی‬ ‫6‬ ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین کشور در تبلیغات کلیکی‬ ‫21‬ ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین موضوع در تبلیغات کلیکی‬ ‫21‬ ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین جنسیت در تبلیغات کلیکی‬ ‫21‬ ‫هر 1 نفر کلیک با تعیین سن در تبلیغات کلیکی‬ ‫21‬ ‫اطلعات بیشتر و راهنمایی‬ ‫موتورهای جستجو چگونه کار میکنند؟‬ ‫91‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 20. 20. ‫زمانی که یک سایت روی اینترنت قرار میگیرد فقط افرادی میتوانند به آن دسترسی داشته باشند ک فه آدرس س فایت ی فا هم فان‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫نام دامنه را بدانند. قبل از بوجود آمدن موتورهای جستجوگر و لینکستانها این مسئله بسیار عادی بود اما با پیدایش آنها عمفده‬‫بینندگان سایتها از این طریق از سایت هدف بازدید میکنند به عنوان مثال برای یک سایت معمولی در بدترین ح فالت گوگ فل در‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫حدود روزانه 05 نفر بازدید کننده ارسال میکند.‬‫موتورهای جستجو از یک نرم افزار به نام ربات یا خزنده استفاده میکنند به عنوان مثال ربات یا خزنده گوگ فل "‪"GoogleBot‬‬ ‫ف‬‫نام دارد. این رباتها با دنبال کردن پیوندها سایتهای مختلف را بازدید میکنند و اطلعات مورد نظر خفود را دریفافت کفرده و بفه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫سرور اصلی ارسال میکنند. سرور یا سرورهای اصلی با ذخیره سازی و پردازش آنها بانک اطلعاتی مورد نظر خود را ایجففاد‬‫میکنند. محتوای این بانکهای اطلعاتی در میان موتورهای جستجوی مختلف متفاوت اسفت امفا همفه آنهفا الگوریتمیدارنفد کفه‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫براساس اطلعات دریافتی از رباتهای خود و داده های پردازش شده به هر صفحه نسبت به یک کلمه خاص - که به "کلمات‬‫کلیدی" مشهورند - امتیاز میدهد. این امتیاز نمایانگر مقدار نزدیکی محتوای سفایت بفه کلمفه کلیفدی اسفت. بفر همیفن اس فاس‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫زمانی که فردی به دنبال یک موضوع خاص میگردد موتورهای جستجو به بانک اطلعفاتی خفود مراجعفه کفرده و بفه ترتیفب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نزدیکترین سایتها از لحاظ نزدیکی محتوای سایت به کلمه یا کلمات کلیدی استفاده شده را به وی پیشنهاد میدهند.‬‫از آنجا که هر موتور جستجوگر الگوریتم "وبکاوی" مخصوص به خود را دارد بنابر این امتیاز یک صفحه نس فبت ب فه ی فک کلم فه‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬‫کلیدی ممکن است در موتورهای جستجوی مختلف متفاوت باشد. البته اکثر این الگوریتمها از یکسری اصففول اولیففه و ایتففدایی‬ ‫مشترک استفاده میکنند.‬‫از آنجا که پایه همه این تصمیم گیریها بر اساس هوش مصنوعی و رباتهای جستجوگر است در بسیاری از مواقففع زمففانی کففه‬‫مدیران سایتها )صاحبان سایتها( نسبت به قوانین موتورهای جستجو بی تفاوت باشند و سعی در سفازگاری سفایتهای خفود بفا‬ ‫ف‬‫موتورهای جستجوی بزرگ نکنند، رباتها اطلعات ناقص یا اشتباهی را مخابره میکنند و سایت امتی فازی پ فایین ت فر از آنچ فه ک فه‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫شایسته است میگیرد و این یعنی رتبه پایین تر، بازدید کننده کمتر و نهایتا بی استفاده ماندن سایت.‬‫شعار نیست اگر بگوییم سایتی که با موتورهای جستجو سازگار نباشد و حداقل در صفحات یک تا پنج از چند جستجوگر مهففم‬‫دنیا ظاهر نشود بودن یا نبودن آن تفاوتی ندارد. هیچکس برای جستجوی یک مورد خاص به صفحات بعد از پنجم یعنففی بففه‬ ‫طور معمول نتایج با رتبه کمتر از پنجاهم رجوع نمیکند و معمول جواب در همان صفحه اول و دوم است.‬ ‫لینکهای ورودی به سایت :‬‫لینکها اصلی ترین راه ارزش گزاری صفحات از طرف موتورهای جستجو هستند. وب سایتها تنها صفحاتی پر از کفد و نوشفتار‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫هستند که راه ارتباطی بین آنها تنها لینکها هستند. از طرف دیگر لینکها خود به خود بفه وجفود نمیآینفد و وقفتی دارنفدگان یفک‬ ‫02‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 21. 21. ‫صفحه وب به صفحه یا سایتی دیگر لینک ایجاد میکنند خود نشان دهنده این است که به آن صفحه و ی فا س فایت ت فوجه نش فان‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬‫داده اند و از این رو می توان گفت که لینکها همان توجه افراد به صفحات مختلف در وب است و میتواند به عنوان یففک ملک‬ ‫هوشمندانه مورد توجه قرار گیرد.‬‫لینکهای ورودی لینکهایی هستند که در سایتهای دیگر به یک سایت ایجاد شده اند و هر چه تعداد آنها بیشتر باشد رتبففه سففایت‬‫نزد موتورهای جستجو بالتر میرود و هرچه اعتبار سایت لینک دهنده بیشفتر باشفد، لینفک هفم از اهمیفت بیشفتری برخفوردار‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میشود.‬ ‫لینکهای خروجی از سایت :‬‫طراحان موتورهای جستجو به این نتیجه رسیدند که سایتها معمول به سایتهای با رتبه پایین تر لینک نمیدهند و از این موضوع‬‫اینطور نتیجه گیری کردند که اگر سایتی لینکهای خروجی اش عمدتا سایتهای با رتبه پایین تر باشد، پس خود ای فن س فایت ه فم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫احتمال به این رتبه از سایتها تعلق دارد. این نتیجه گیری باعث دخالت دادن فاکتور دیگری در فرمول ارزش گزاری سایتها شفد‬ ‫ف‬‫کفففففه لینفففففک دادن بفففففه سفففففایتهای بفففففا رتبفففففه پفففففایین تفففففر، قفففففدری تفففففاثیر منففففففی در ارزش سفففففایت دارد.‬‫از طرف دیگر عده ای با آگاهی از نحوه ارزش گزاری صفحات توسط موتورهای جستجو و تاثیر لینکه فای ورودی ش فروع ب فه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫لینک دادن بی قید و شرط به سایتهای مورد حمایتشان کردند که طراحان موتورهای جستجو برای مقابله با این سو اسففتفاده‬‫و همینطور برقراری توازن بین لینکهای ورودی و خروجی اقدام به دخالت دادن ففاکتور لینکه فای خروجفی کردن فد ک فه هم فان‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫طور که گفته شد تنها لینک دادن به سایتهای با رتبه پایین تر، تاثیر منفی روی اعتبار سایت دارد.‬‫توجه داشته باشید که نحوه محاسبه و تاثیرگذاری لینکهای ورودی و خروجی پیچیده تفر از چیفزی کفه شفرح داده شفد اسفت و‬ ‫تاثیر این فاکتورها با توجه به ارتباطشان با فاکتورهای دیگر به صورت شناور تغییر میکند.‬ ‫لینکهای دوطرفه :‬‫با توجه به آنچه در لینکهای ورودی و در لینکهای خروجی شرح داده شد شاید بگویید لینک دو طرفه همان لینکهففای ورودی و‬‫خروجی بین دو سایت است. اگرچه این تعبیر درست است اما به نظر میرسد که لینکهای دوطرفه معنای ویژه ای برای برخی‬‫موتورهای جستجو بخصوص گوگل دارند. به نظر میرسد از دید گوگل وقتی دو سایت با هم لینک دوطرفه دارند به نفوعی بفا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫هم به اصطلح ‪ Affiliate‬هستند و ارتباط دارند و بال بودن رتبه یکی باعث بال رفتن رتبه دیگری میشود.‬ ‫12‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 22. 22. ‫وبلگ چیست؟‬‫وب نوشت، وبلگ یا بلگ، نوعی صفحات اینترنتی است که مطالب آن بر مبنای زمانی که ثبت شده گروهبندی و ب فه ترتی فب از‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫جدید ترین واقعه به قدیم ارائه میشود. نویسنده وبلگ،که ممکن است بیش از یک نفر باشفد ب فه گفزارش م فداوم روی فدادها،‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف ف‬‫خاطرات، و یا عقاید یک شخص یا یک سازمان میپردازد. واحد مطالب در وبلگ، »پست« است، در حالی که واحد مطالب در‬‫وب‌گاه صفحه است. معمول د ً در انتهای هر مطلب، برچسب تاریخ و زمفان، نفام نویسفنده و پیونفد ثفابت بفه آن یادداشفت ثبفت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫ف ٔد‬‫ٔه زمانی بیفن مطفالب وب‌نوشفت لزومفا یکسفان نیسفت و زمفان نوشته‌شفدن هفر مطلفب بفه خواسفت نویسفنه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫میشود. فاصل‬‫وب‌نوشت بستگی دارد. مطالب نوشته شده در یک وب‌نوشت همانند محتویات یک وب‌گاه معمولی در دسترس کاربران ق فرار‬ ‫ف‬‫میگیرد. در بیشتر موارد وب‌نوشتها دارای روشی برای دسترسی به بایگانی یادداشتها هستند )مثل د ً دسترس فی ب فه بایگ فانی‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫بر حسب تاریخ یا موضوع(. بعضی از وب‌نوشتها امکان جستجو برای یک واژه یا عبارت خاص را در میان مطالب ب فه ک فاربر‬ ‫ف ف‬ ‫‌‬ ‫میدهند.‬ ‫میزبانی وب سایت‬‫سرویسهای میزبانی وب براساس نوع سیستم عاملی که بر روی سرورها نصب میباشد و طبیعتا نرم افزارها و فایلهایی را که‬‫پشتیبانی میکنند شاخه بندی میشوند. سرورهای ما ویندوزی هستند اما امکان اجرای ‪ PHP‬از طریق ‪ CGI‬را دارند، کنترل پنل‬‫‪ Plesk‬و تحت پوشش ‪ DotNet Framework‬آخرین نسخه است. همه امکانات اعم از ایمیل، ‪ Sub Domain‬و میزان پهنای‬‫باند نامحدود تعریف شده اند و فقط میزان فضا متفاوت است که البته در هر زمفانی امکفان ایجفاد تغییفر سففارش و ارتقفاء‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫فضا وجود دارد.‬ ‫فضای ارائه شده :‬‫به مقدار فضایی که شرکت میزبان از دیسک سخت سرورهای خود در اختیار شما قرار میدهد فضای میزب فانی میگوین فد. ای فن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫فضا از چند مگابایت تا چند گیگابایت براساس نیاز متفاوت است. مجموع حجم فایلهای ارسفالی بفه سفرور اجفاره شفده بایفد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫کمتر یا مساوی با فضای اجاره شده باشد. )البته این میزان فضا در اکثر سرویس دهنده ها در هر زمان قابل تغییر میباشد.(‬ ‫پهنای باند :‬ ‫22‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

×