‫وبسایت ورزشی مجهز به سیستم مدیریت وب سایت‬
                                  ‫تعریف...
‫این سایت برای ورزشکارانی که مایلند بیوگرافی خود را منتشر کنند یا ورزشگاه هایی که مایلند در فضای‬

‫اینترنست نیسز فعالیست ...
‫1.در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجوی گوگل مد نظر قرار داده‬

                ‫شده ا...
‫•اخبار و تازه هسا: تازه های سسایت اعسم از بسه روز شدن بخسش های مختلف از سسایت یسا انتشار‬

‫اخبار مربوطسه مسی توانسد علوه...
‫•کنترل پنسل: ایسن محصسول کنترل پنسل بسسیار کارایسی دارد کسه علوه بر آسسان نمودن اسستفاده و‬

            ‫دستر...
‫•مدیریست گالری تصساویر: سبا استفاده ازس ‪ Built-in Upload‬سامکان بارگزاری تصاویر در هاست و‬

  ‫اضافه کردن آنها به گالری...
‫‪A Free Banner Design‬‬


                                     ‫:آنچه به شما ارائه خو...
http://www.volghan.ir/sport_combat/Default.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول‬


  http://www.volghan.ir/sport_combat/CMS...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

About Sport Combat Cms

556 views
504 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

About Sport Combat Cms

 1. 1. ‫وبسایت ورزشی مجهز به سیستم مدیریت وب سایت‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات‬ ‫فنسی و برنامسه نويسسی بسه مديريست محتوای وب سسايت خود بپردازنسد. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سسايت،‬ ‫کنترل گردش اطلعات، چيدمان و نحوه نمايسسش اطلعات و ابزارهاي بصسسري ورود اطلعات از بخشهاي‬ ‫اساسي سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫مصارف:‬ ‫1‬ ‫سیستم مدیریت سایت ورزشی | ‪Sport Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 2. 2. ‫این سایت برای ورزشکارانی که مایلند بیوگرافی خود را منتشر کنند یا ورزشگاه هایی که مایلند در فضای‬ ‫اینترنست نیسز فعالیست داشتسه باشنسد و همچنیسن باشگاه های ورزشسی کسه مایسل بسه بر قراری ارتباط سسریع بسا‬ ‫هواداران و یا اعضای خود هستند بسیار مناسب است.‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫•مديريست كابران و تعييسن سسطوح دسسترسي در كسل سسايت بسه صسورت جامسع و توسسط سسيستم‬ ‫صورت مي گيرد.‬ ‫•براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون‬ ‫هزینه است.‬ ‫•تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تمامي لينك‬ ‫ها به طور خودكار به روز رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي‬ ‫باشد.‬ ‫•اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•جستجو در محتوا سايت به دليل رعايت قالب ها، نمايه سازي صفحات در زمان ايجاد سريع و‬ ‫كارا است. و از يك مكانيزم عمومي براي جستجو در كل سايت استفاده مي شود.‬ ‫•محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی ما:‬ ‫2‬ ‫سیستم مدیریت سایت ورزشی | ‪Sport Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 3. 3. ‫1.در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجوی گوگل مد نظر قرار داده‬ ‫شده است تا بهترین نتیجه در لیست جستجوی گوگل حاصل شود.‬ ‫2.بر مبنای برنامه نویسی .2 ‪ Net‬است که باعث افزایش سرعت و امنیت می شود.‬ ‫3.در ایسن سسیستم سسعی شده تمام نیازهسا و انتظاراتسی کسه یسک باشگاه ورزشسی، ورزشگاه و یسا‬ ‫حتی یک ورزشکار برای انتشار بیوگرافی خود و ارتباط با هواداران دارد را برطرف سازد.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫•صسفحه اصسلی: مهمتریسن بخسش یسک سسایت از دیدگاه بازدیسد کنندگان اسست کسه مسی تواننسد سسبب‬ ‫جلب بیننده شود و ایشان را راغسب بسه مطالعسه متسن و بازدیسد از بخسش های دیگسر نمایسد. سسعی‬ ‫شده تسا بسا بهره گیری از آخریسن و جدیسد تریسن متدهای روانشناسسی رنسگ، چیدمان عناصسر تسا حسد‬ ‫ممکن بهترین ترکیب برای صفحه اول بدست آید.‬ ‫•خدمات: خدمات شمسسسا از هسسسر نوع، اعسسسم از ارائه خدمات بسسسه ورزشکاران رزمسسسی، برگذاری‬ ‫مسسابقات، جذب عضسو و یسا ارائه خدمات و امکانات در ازای عضویست و یسا پرداخست مبلغسی و هسر‬ ‫آنچسه مربوط بسه خدمات باشگاه هسا و ورزشگاههسا یسا سسالن هسا و تیسم های ورزش های رزمسی‬ ‫می شود را می توانید در این بخش در اختیار متقاضیان کسب اطلعات بیشتر قرار دهید.‬ ‫3‬ ‫سیستم مدیریت سایت ورزشی | ‪Sport Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 4. 4. ‫•اخبار و تازه هسا: تازه های سسایت اعسم از بسه روز شدن بخسش های مختلف از سسایت یسا انتشار‬ ‫اخبار مربوطسه مسی توانسد علوه بر جذب گردشگران کنجکاو اینترنتسی برای مطالعسه اخبار، سسبب‬ ‫کاربردی کردن سایت و بازگشت مجدد بیننده های اتفاقی به سایت باشد.‬ ‫•برنامه کاری: یکی از مواردی که همواره در سالن های ورزشی، باشگاه ها و و رزشگاه ها و‬ ‫یا حتی تیم های مختلف ورزشی مطرح است، اطلع به موقع از برنامه کاری و تغییرات آن می‬ ‫باشد، انتشار اطلعات عمومی مربوط به برنامه های ورزشی و شیفت های کاری از طریق‬ ‫وب سایت می تواند تا حدودی این مشکل را کاهش داده و مقداری از بار مشکلت مدیرت‬ ‫بکاهد.‬ ‫•مسابقات: برگذاری مسسابقات، اطلعات مربوط بسه نحوه انجام، زمان و برنامسه مربوطسه و یسا‬ ‫اطلعیه های مربوطه را می توانید به راحتی در این بخش برای مطالعه همگان قرار دهید.‬ ‫•گالری تصساویر: تصساویری از محیسط، مسسابقات یسا ورزشکاران و یسا حتسی تصساویر و عکسس های‬ ‫جذاب ورزشسی و خسبری علوه بر اینکسه مسی توانسد یسک تبلیسغ موثسر باشسد در جلب کاربران کنجکاو‬ ‫اینترنت نیز موثر واقع می شود.‬ ‫•درباره مسا: اطلعات مربوط بسه تاریخچسه و نحوه شکسل گیری و اهداف مسی توانسد از ایسن بخسش‬ ‫منتشر شود.‬ ‫•تماس با ما: انتشار اطلعات تماس و راهنمایی مراجعین.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫4‬ ‫سیستم مدیریت سایت ورزشی | ‪Sport Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 5. 5. ‫•کنترل پنسل: ایسن محصسول کنترل پنسل بسسیار کارایسی دارد کسه علوه بر آسسان نمودن اسستفاده و‬ ‫دسترسی به قسمت های مختلف از سرعت بسیار خوبی نیز بهره مند است.‬ ‫•کنترل قسمت های مختلف سایت: این بخش به دو عنصر مهم مجهز است:‬ ‫‪ :Built-in Upload‬امکان ارسسال تصساویر و فایسل هسا را بسه سسرور سسایت بدون نیاز بسه داشتسن‬ ‫نرم افزار های مربوطه و دانش ‪ ،FTP‬به مدیران سایت می دهد.‬ ‫‪ :FCKEditor‬امکان تغییسر و ثبست متون را تنهسا بسا اسستفاده از تایسپ کردن و در محیطسی مشابسه‬ ‫به ‪ MS Office Word‬به مدیریت می دهد.‬ ‫•مدیران سایت: این سیستم به مدیر سایت اجازه می دهد که مدیرانی در دو سطح دسترسی‬ ‫مختلف تعریف نمایند:‬ ‫‪ :Admino‬بسه کاربری گفتسه مسی شود کسه اجازه ورود بسه سسیستم مدیریست را دارد و‬ ‫می تواند اطلعات را ببیند و تغییر دهد، حذف کند و یا اضافه نماید.‬ ‫‪ :Membero‬کاربری اسست کسه اجازه ورود بسه سسیستم را دارد و مسی توانسد اطلعات‬ ‫ثبسست شده و بخسسش های مختلف را ببینسسد امسسا امکان دسسستکاری در بخسسش هسسا و‬ ‫اطلعات را ندارد.‬ ‫•مدیریست متون سسایت: سبخش های متنی مانند بخش تماس با ما و درباره ما از این طریق‬ ‫ویرایش می شوند و می توان به تعداد نامحدود متن به آن اضافه یا کم کرد.‬ ‫5‬ ‫سیستم مدیریت سایت ورزشی | ‪Sport Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 6. 6. ‫•مدیریست گالری تصساویر: سبا استفاده ازس ‪ Built-in Upload‬سامکان بارگزاری تصاویر در هاست و‬ ‫اضافه کردن آنها به گالری تصاویر فراهم می شود بی آنکه مدیران سایت )صاحبان سایت(‬ ‫دانش لزم برای ارسال تصاویر به هاست )‪ (ftp‬را داشته باشند.‬ ‫•مدیریست اخبار و تازه هسا: ساستفاده ازس ‪ FCKEditor‬سپیشرفته که محیطی مانندس ‪Microsoft Office‬‬ ‫‪ Word‬را شبیه سازی می کنند سبب افزایش سرعت و کارایی این بخش در انتشار بلفاصله و‬ ‫آسان اخبار شده است.‬ ‫•مدیریت برنامه کاری و مدیریت شیفت کاری: برنامه ریزی از طریق این قسمت از سایت حتی‬ ‫آسان تر و کارا تر از بر نامه ریزی دستی با استفاده از جدول و کاغذ در روش های سنتی می‬ ‫باشد.‬ ‫:‪Technical Information‬‬ ‫‪Software: Web Site‬‬ ‫‪Kind: Dynamic‬‬ ‫#‪Programming Language: C‬‬ ‫0.2 ‪Technology: Asp.Net‬‬ ‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫‪Hosting: 100 MB Free for 1 Year‬‬ ‫‪Hosting Limit: Unlimited for All Components‬‬ ‫‪Domain: a Free Domain for 1 Year‬‬ ‫6‬ ‫سیستم مدیریت سایت ورزشی | ‪Sport Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 7. 7. ‫‪A Free Banner Design‬‬ ‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1.سیستم مدیریت وب سایت ورزشی – رزمی‬ ‫2.سایت آماده ورزشی - رزمی‬ ‫3.طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5.یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫زمان تحویل:‬ ‫حداکثر ٨٤ ساعت پس از انجام مراحل سفارش‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫س سیستم مدیری ست وب س سایت شرکت سی توس سط شرک ست ‪ ‘RED V‬و دفت سر تجارت الکترونی سک ولقان حس سینی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٣٥٩٨٣٢٦١٥٣٠‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫7‬ ‫سیستم مدیریت سایت ورزشی | ‪Sport Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 8. 8. http://www.volghan.ir/sport_combat/Default.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول‬ http://www.volghan.ir/sport_combat/CMS.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت‬ 8 Sport Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design | ‫سیستم مدیریت سایت ورزشی‬

×