About sport cms

432 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

About sport cms

  1. 1. ‫وبسایت ورزشی مجهز به سیستم مدیریت وب سایت‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که ببدون داشبتن هرگبونه اطلاعبات فنبی و برنبامه نويسبی ببه‬‫مديريت محتوای وب سايت خود بپردازنبد. اعلوه ببر ايجباد ونگهبداري وب سبايت، کنبترل گبردش اطلاعبات، چيبدمان و نحبوه نمبايش‬ ‫اطلاعات و ابزارهاي بصري ورود اطلاعات از بخشهاي اساسي سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫مصارف:‬‫این سایت برای ورزشکارانی که مایلند بیوگرافی خود را منتشر کنند یا ورزشگاه هایی که مایلند در فضبای اینبترنت نیبز فعبالیت داشبته‬ ‫باشند و همچنین باشگاه های ورزشی که مایل به بر قراری ارتباط سریع با هواداران و یا ااعضای خود هستند بسیار مناسب است.‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫مديريت كابران و تعيين سطوح دسترسي در كل سايت به صورت جامع و توسط سيستم صورت مي گيرد.‬ ‫•‬ ‫براي توسعه اطلاعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون هزینه است.‬ ‫•‬‫تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تم بامي لينبك ه با ببه ط بور خودك بار ب به روز‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي باشد.‬ ‫اطلاعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•‬‫جستجو در محتوا سايت به دليل راعايت قالب ها، نمايه سازي صفحات در زمان ايجاد س بريع و ك بارا اس بت. و از ي بك مك بانيزم‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫اعمومي براي جستجو در كل سايت استفاده مي شود.‬ ‫محتوا به سراعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫•‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی ما:‬ ‫1‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  2. 2. ‫1. در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجوی گوگل مد نظر قرار داده شده است تا بهبترین نبتیجه در‬ ‫لیست جستجوی گوگل حاصل شود.‬ ‫2. بر مبنای برنامه نویسی .2 ‪ Net‬است که بااعث افزایش سراعت و امنیت می شود.‬‫3. در این سیستم سعی شده تمام نیازها و انتظاراتی که یک باشگاه ورزشی، ورزشگاه و یا حتی ی بک ورزش بکار ب برای انتش بار‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بیوگرافی خود و ارتباط با هواداران دارد را برطرف سازد.‬ ‫بخش های مختلف سیستم پیشنهادی:‬‫صفحه اصلی: مهمترین بخش یک سایت از دیدگاه بازدید کنندگان است که می توانند سبب جلب بیننده شود و ایشان را راغب‬ ‫•‬‫به مطالعه متن و بازدید از بخش های دیگر نماید. سعی شده تا با بهره گیری از آخرین و جدی بد تری بن مت بدهای روانشناس بی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫رنگ، چیدمان اعناصر تا حد ممکن بهترین ترکیب برای صفحه اول بدست آید.‬‫خدمات: خدمات شما از هر نوع، ااعم از ارائه خدمات به ورزشکاران رزمی، برگذاری مسابقات، جذب اعضو و یا ارائه خدمات‬ ‫•‬‫و امکانات در ازای اعضویت و یا پرداخت مبلغی و هر آنچه مربوط به خدمات باشگاه هبا و ورزشبگاهها ی با س بالن ه با و تی بم‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫های ورزش های رزمی می شود را می توانید در این بخش در اختیار متقاضیان کسب اطلاعات بیشتر قرار دهید.‬‫اخبار و تازه ها: تازه های سایت ااعم از به روز شدن بخش های مختلف از سایت یا انتشار اخبار مربوطه می تواند اعلوه ب بر‬ ‫ب‬ ‫•‬‫جذب گردشگران کنجکاو اینترنتی برای مطالعه اخبار، سبب کاربردی کردن سبایت و بازگشبت مجبدد بیننبده هبای اتفباقی ببه‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫سایت باشد.‬‫برنامه کاری: یکی از مواردی که همواره در سالن های ورزشی، باشگاه هبا و و رزشبگاه هبا و یبا حبتی تیبم هبای مختلبف‬ ‫•‬‫ورزشی مطرح است، اطلع به موقع از برنامه کاری و تغییرات آن می باشد، انتشار اطلاعات اعمومی مربوط به برنامه هببای‬‫ورزشی و شیفت های کاری از طریق وب سایت می تواند تا حدودی این مشکل را ک باهش داده و مق بداری از ب بار مش بکلت‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫مدیرت بکاهد.‬‫مسابقات: برگذاری مسابقات، اطلاعات مربوط به نحوه انجام، زمان و برنامه مربوطه و یا اطلاعی به ه بای مرب بوطه را م بی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫•‬ ‫توانید به راحتی در این بخش برای مطالعه همگان قرار دهید.‬ ‫2‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  3. 3. ‫گالری تصاویر: تصاویری از محیط، مسابقات یا ورزشکاران و یا حتی تصاویر و اعکس های جذاب ورزشی و خببری اعلوه ببر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫اینکه می تواند یک تبلیغ موثر باشد در جلب کاربران کنجکاو اینترنت نیز موثر واقع می شود.‬ ‫درباره ما: اطلاعات مربوط به تاریخچه و نحوه شکل گیری و اهداف می تواند از این بخش منتشر شود.‬ ‫•‬ ‫تماس با ما: انتشار اطلاعات تماس و راهنمایی مراجعین.‬ ‫•‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬‫کنترل پنل: این محصول کنترل پنل بسیار کارایی دارد که اعلوه بر آسان نمودن استفاده و دسترسی به قسمت هببای مختلببف‬ ‫•‬ ‫از سراعت بسیار خوبی نیز بهره مند است.‬ ‫کنترل قسمت های مختلف سایت: این بخش به دو اعنصر مهم مجهز است:‬ ‫•‬‫‪ :Built-in Upload‬امکان ارسال تصاویر و فایل ها را به سرور سایت بدون نیاز به داشتن نرم افزار های مربوطه و‬ ‫دانش ‪ ،FTP‬به مدیران سایت می دهد.‬‫‪ :FCKEditor‬امکان تغییر و ثبت متون را تنها با استفاده از تایپ کردن و در محیطی مشابه به ‪ MS Office Word‬به‬ ‫مدیریت می دهد.‬ ‫مدیران سایت: این سیستم به مدیر سایت اجازه می دهد که مدیرانی در دو سطح دسترسی مختلف تعریف نمایند:‬ ‫•‬‫‪ :Admin‬به کاربری گفته می شود که اجازه ورود به سیستم مدیریت را دارد و می توانبد اطلاع بات را ببین بد و تغییبر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫‪o‬‬ ‫دهد، حذف کند و یا اضافه نماید.‬‫‪ :Member‬کاربری است که اجازه ورود به سیستم را دارد و می تواند اطلاعات ثبت شده و بخش هببای مختلببف را‬ ‫‪o‬‬ ‫ببیند اما امکان دستکاری در بخش ها و اطلاعات را ندارد.‬‫مدیریت متون سایت: بخش های متنی مانند بخش تماس با ما و درباره ما از این طریق ویرایش مبی شبوند و مبی تبوان ببه‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫تعداد نامحدود متن به آن اضافه یا کم کرد.‬ ‫3‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  4. 4. ‫مدیریت گالری تصاویر: با استفاده از ‪ Built-in Upload‬امکان بارگزاری تصاویر در هاسبت و اضبافه ک بردن آنه با ب به گبالری‬ ‫ب ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬‫تصاویر فراهم می شود بی آنکه مدیران سایت )صاحبان سایت( دانش لزم برای ارسال تصاویر ب به هاس بت )‪ (ftp‬را داش بته‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫باشند.‬‫مدیریت اخبار و تازه ها: استفاده از ‪ FCKEditor‬پیشرفته که محیطی مانند ‪ Microsoft Office Word‬را شبیه سازی مبی‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫کنند سبب افزایش سراعت و کارایی این بخش در انتشار بلفاصله و آسان اخبار شده است.‬‫مدیریت برنامه کاری و مدیریت شیفت کاری: برنامه ریزی از طریق این قسمت از سایت حتی آسان ت بر و ک بارا ت بر از ب بر ن بامه‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫ریزی دستی با استفاده از جدول و کاغذ در روش های سنتی می باشد.‬‫:‪Technical Information‬‬‫‪Software: Web Site‬‬‫‪Kind: Dynamic‬‬‫#‪Programming Language: C‬‬‫0.2 ‪Technology: Asp.Net‬‬‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫: آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1. سیستم مدیریت وب سایت ورزشی – رزمی‬ ‫2. سایت آماده ورزشی - رزمی‬ ‫3. طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4. فضای تا 001 مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5. یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫4‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

×