• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
About government cms
 

About government cms

on

 • 270 views

 

Statistics

Views

Total Views
270
Views on SlideShare
270
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  About government cms About government cms Document Transcript

  • ‫وبسایت سیاسی مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬‫این سایت با توجه به نوع طراحی و معماری آن برای افراد سیاسی اعم از سیاست ممداران، نماینمدگان مجلمس، کاندی مدای نماین مدگی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬‫)نامزدها(، رهبران احزاب و گروه های سیاسی بهترین و کاملترین گزینمه ممی باشمد. انتشمار اطلعمات شخصمی همچمون بیموگرافی،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬‫اهداف، راهکارها، نظرات و اطلعات تماس، استفاده از گالری تصاویر، انتشار اخبار و جمع آوری نظرات از جمله نیاز های هر فعال‬ ‫سیاسی می باشد.‬ ‫مزایا استفاده از سایت:‬‫امروزه داشتن یک وبسایت برای ارائه دهندگان خدمات یا تولید کنندگان یک ضرورت است اما هدف اصلی یک وبس مایت ایج ماد تعاممل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬‫میان صاحبان سایت و بینندگان سایت است و این مهمترین مسئله برای کسی هست که با مردم سروکار داشته و نیاز بمه تبمادل نظمر و‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫انتشار اهداف و نظرات خود در سطح وسیع با کمترین هزینه مالی و زمانی دارد.‬‫سایت شما دفتر تبلیغاتی و انتشار اهداف و نظرات شماست، دفتر تبلیغاتی کمه 42 سماعت شمبانه روز و 7 روز هفتمه بماز و‬ ‫•‬ ‫فعال است.‬‫موتور های جستجو مبلغان شما هستند، بدون آنکه هزینه ای صرف کنید موتور های جستجو سایت شما را به جسمتجو گمران‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫اینترنت معرفی می کنند.‬‫شما همواره در دسترس هستید، بازدید کنندگان سایت می توانند به شما ایمیل بزنند، با نظرات شما آشمنا بشموند، اطلعمات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫مد نظر شما و خودشان را به دست آورند.‬ ‫همه در هر ساعت از شبانه روز در هر کجا که باشند فقط چند کلیک با شما فاصله دارند.‬ ‫•‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بمدون داشمتن هرگمونه اطلعمات فنمی و برنمامه نويسمی بمه‬‫مديريت وب سايت خود بپردازند. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سايت، کنترل گمردش اطلعمات، چيمدمان و نحموه نممايش اطلعمات و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ابزارهاي بصري ورود اطلعات از بخشهاي اساسي سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫1‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫مديريت كاربران و تعيين سطوح دسترسي در كل سايت به صورت جامع و توسط سيستم صورت مي گيرد.‬ ‫•‬ ‫براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون هزینه است.‬ ‫•‬‫تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تم مامي لينمك ه ما بمه ط مور خودك مار ب مه روز‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي باشد.‬ ‫اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•‬ ‫محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫•‬ ‫بخش های مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫بخش های مختلف نوشتاری این سایت:‬ ‫•‬ ‫زندگی نامه‬ ‫‪o‬‬ ‫اهداف‬ ‫‪o‬‬ ‫فعالیت ها‬ ‫‪o‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪o‬‬‫با استفاده از کاملترین و سریعترین ‪ FCKEditor‬دنیا به شما قابلیت انتشار مطالب در سایت بدون نیاز به داشتن دانش طراحی وب و‬ ‫فقط با تایپ کردن را می دهد. این سیستم بسیار شبیه به تایپ کردن در ‪ MS Office Word‬می باشد.‬ ‫2‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫اخبار و تازه ها: انتشار اخبار مربوط به خود، حزب یا هر نوع خبر دیگر که مورد نظر شما باشد می توانمد علوه بمر افزایمش‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬‫کارایی سایت، سبب افزایش ارسال بیننده از موتور های جستجو و کاربردی ساختن سایت شما برای ک ماربران آن باش مد. ای من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بخش از سایت مجهز به سیستم جستجوی واژه می باشد.‬‫گالری تصاویر: انتشار تصاویر در گالری علوه بر اینکه نیاز هر سیاستمدار محسوب می شود ممی توانمد س مبب جل مب بیننمده و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬‫همچنین صرف مدت زمان بیشتر توسط بازدید کننده در سایت شود. گالری تصاویر به صورت یک آلبوم چن مد در چن مد و مجه مز‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بخش جستجوی واژه است.‬‫نظر سنجی: از آنجایی که افزایش تعامل با مردم و آگاهی از نظرات آنها مهمترین دغدغه یک سیاستمدار اس مت ل مذا در ای من‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫•‬‫سایت سعی شده با ارائه قسمت های مختلف به این مهم برسیم. شما می توانید با ارائه موضوعات مختل مف اق مدام ب مه نظ مر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫سنجی از کاربران سایت کنید و نظرات را به صورت آمار در آرشیو ذخیره کنید.‬ ‫لینکستان: بخش لینکستان از چند نظر برای دارندگان یک سایت از هر نوع که باشند مهم است:‬ ‫•‬ ‫1. قرار دادن لینک های مناسب می تواند سایت را تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫2. قرار دادن لینک های متناسب با موضوع سایت سبب افزایش ارسال بیننده از موتور های جستجو می شود.‬ ‫3. تبادل لینک می تواند سبب تعامل بیشتر میان سایت های مشابه شود.‬ ‫‪rd‬‬‫آمار سایت: شما می توانید با استفاده از یک سرویس دهنده سوم شخص )‪ ، (3 Part‬آمار ورود و خروج کاربران در بازه‬ ‫•‬ ‫های زمانی مختلف را کنترل نمایید.‬ ‫سیستم مدیریت سایت: در طراحی کنترل پنل این سیستم مواردی از قبیل:‬ ‫•‬ ‫دسترسی سریع به قسمتها‬ ‫‪‬‬ ‫افزایش سرعت‬ ‫‪‬‬ ‫محیط کاربردی و ساده‬ ‫‪‬‬ ‫3‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫در نظر گرفته شده است به گونه ای که همه افراد با هر سطح از دانش کامپیوتر بتوانند به راحتی محتوای سایت خود را کنترل نمایند.‬‫آرم سایت: این سیستم )وبسایت( به مدیران امکان ثبت آرم به تعداد نامحمدود را ممی دهمد و ممدیران سمایت ممی تواننمد بمر‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫حسب ایام سال و مناسبت های مختلف آرم مورد نظر خود را فعال سازند.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫استفاده از ویژگی های ‪:Ajax‬‬ ‫•‬‫یکی از دلیل اصلی تاخیر دریافت اطلعات در سایت های پویا، نیاز به تعاممل دائم میمان ارائه دهنمده )‪ (Server‬و اسمتفاده‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬‫کننده )‪ (Client‬است بدین معنی که به عنوان مثال هر بار بازدید کنندگان سایت جستجویی در اخبمار انجمام ممی دهنمد نیماز‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬‫است تا کلمه مورد نظر آنها به ‪ Server‬ارسال شود و نتیجه به ‪) Client‬کامپیوتر و اکسپلرر شما ) منتقل شود. برنامه نویسی‬‫‪ AJAX‬این تعامل را به حداقل می رساند و تعداد ارسال و دریافت میان ‪ Client – Server‬را کاهش میده مد. نظی مر ایمن‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫سیستم را می توانید در ‪ Gmail‬یا نرم افزارهای تحت وب ‪ Microsoft‬بیابید.‬ ‫در نظر گرفتن تمام جزئیات ‪:SEO‬‬ ‫•‬‫‪ (SEO (Search Engine Optimization‬به معنی رعایت اصولی است که سبب افزایش تعامل میان سایت و ربات های‬‫موتور های جستجو می شود و موتور جستجو )به عنوان مثال گوگل و یاهو( رتبه بهتری نسبت به سایر سایت ه مایی ک مه ای من‬ ‫م م‬ ‫م‬‫اصول را رعایت نکرده اند به سایت می دهد و این یعنی افزایش ارسال بیننده ار موتور های جستجو. کسب اطلعات بیسممتر‬ ‫‪http://volghan.ir/free_seo_tools.htm‬‬ ‫رعایت اصول ایمنی:‬ ‫•‬‫اصول ایمنی در تمام مراحل تولید سایت مد نظر بوده است. استفاده از فضای میزبانی )هاست( معتبر و حرفه ای، ویرایممش‬ ‫مجدد کد ها و بررسی مداوم آنها، عدم انتشار کد ها از جمله روش های امنیتی است که رعایت می شود.‬‫:‪Technical Information‬‬‫‪Software: Web Site‬‬ ‫4‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫‪Kind: Dynamic‬‬‫#‪Programming Language: C‬‬‫‪Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enabled‬‬‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫: آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1. سیستم مدیریت وب سایت سیاسی‬ ‫2. سایت آماده‬ ‫3. طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4. فضای تا 001 مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5. یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫5‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬