‫سیستم مدیریت وب سایت شرکتی ) تولیدی – خدماتی (‬                                     ...
‫موتورهای جستجو در اینترنت به طور رایگان، اشخاصی که کال یا خدمات مشابه خدمات شما را جستجو می کنند را به سایت‬       ...
‫4. در طراحی این سیستم حد نهایت در نظر گرفته شده است و ماننبد محصبولت مشبابه، نسبخه هبای مختل بف ببرای مصبارف‬  ‫ب‬   ...
‫دریافت فایل: به اشتراک گذاشتن بعضی از فایل ها مانند لیست نمایندگی ها و مراکز پخش به همراه آدرس و تلفبن در یبک‬ ‫ب‬   ‫...
‫‪ :FCKEditor‬امکان تغییر و ثبت متون را تنها با استفاده از تایپ کردن و در محیطی مشابه به ‪ MS Office Word‬به‬       ...
‫0.2 ‪Technology: Asp.Net‬‬‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬                            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

About comp cms

483 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

About comp cms

 1. 1. ‫سیستم مدیریت وب سایت شرکتی ) تولیدی – خدماتی (‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که ببدون داشبتن هرگبونه اطلاعبات فنبی و برنبامه نويسبی ببه‬‫مديريت محتوای وب سايت خود بپردازنبد. اعلوه ببر ايجباد ونگهبداري وب سبايت، کنبترل گبردش اطلاعبات، چيبدمان و نحبوه نمبايش‬ ‫اطلاعات و ابزارهاي بصري ورود اطلاعات از بخشهاي اساسي سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫مصارف:‬‫این سیستم )سایت( برای شرکت های تولیدی و خدماتی- کارخانه ها – بنگاه هبای اقتصبادی کوچبک و ببزرگ و سبایر مبدیران و کبار‬ ‫آفرینانی که تمایل به استفاده از مزایای تجارت الکترونیک و سایت هستند، قابل استفاده می باشد.‬ ‫مزایا استفاده از سایت:‬‫با داشتن يک وب سايت ميتوان کليه اطلاعات مربوط به يک سازمان، ماننبد بيبوگرافی، حبوزه فعباليت، و محصبولت را در قبالب يبک‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬‫کاتالوگ جامع ايجاد کرد، با اين تفاوت که بر خلف کاتالوگ های اعادی نيازی به چاپ و توزيع اين کاتالوگ نخواهد بود و به سهولت و‬‫در کمترين زمان برای کليه افرادی که به اينترنت متصل هستند، قابل دسترس خواهبد ببود. در ضبمن افبراد ببا ديبدن وب سبايت و در‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫صورت نياز برای دريافت اطلاعات بيشتر می توانند از طريق اينترنت و با ارسال نامه با سازمان ارتباط برقرار کنند.‬‫وب سایت شما می تواند بزرگترین ابزار تبلیغاتی، اعرضه خدمات و محصبولت و معرفبی شبما ببه مشبتریان باش بد. ایج باد وب سبایت‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫متناسب با فعالیتهای شما می تواند مزایای زیادی برای شما در پی داشته باشد :‬‫مشخصات کال و خدمات شما به سهولت قابل دسترسی، مشاهده و جستجو خواهد بود و امکان ارزیابی و مقایسببه نظببرات‬ ‫•‬‫مشتریان را در اختیار سایر کاربران سایت خود قرار داده اید. مطمئنا" نظرات سایر مشتریان برای آنبان حبائز اهمیبت خواهبد‬ ‫بود‬‫نمایشگاه محصولت شما بر خلف یک شرکت یا فروشگاه واقعی به صورت ۴۲ سااعته قابل دسترسی است، هزینه زمانی و‬ ‫•‬ ‫مالی بسیار کمتری برای شما دارد.‬ ‫1‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 2. 2. ‫موتورهای جستجو در اینترنت به طور رایگان، اشخاصی که کال یا خدمات مشابه خدمات شما را جستجو می کنند را به سایت‬ ‫•‬ ‫شما راهنمایی می کنند.‬ ‫بازدیدکنندگان و مشتریان شما، منحصر به یک منطقه یا شهر نخواهند بود.‬ ‫•‬ ‫مشتری برای دفعات بعدی بیشتر به سایت شما مراجعه می کند، چون فاصله مشتری تا آنجا فقط چند کلیک است.‬ ‫•‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫مديريت كابران و تعيين سطوح دسترسي در كل سايت به صورت جامع و توسط سيستم صورت مي گيرد.‬ ‫•‬ ‫براي توسعه اطلاعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون هزینه است.‬ ‫•‬‫تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تم بامي لينبك ه با ببه ط بور خودك بار ب به روز‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي باشد.‬ ‫اطلاعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•‬‫جستجو در محتوا سايت به دليل راعايت قالب ها، نمايه سازي صفحات در زمان ايجاد س بريع و ك بارا اس بت. و از ي بك مك بانيزم‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫اعمومي براي جستجو در كل سايت استفاده مي شود.‬ ‫محتوا به سراعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫•‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی ما:‬ ‫1. این سایت امکان نمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی را دارد.‬‫2. در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجوی گوگل مد نظر قرار داده شده است تا بهبترین نبتیجه در‬ ‫لیست جستجوی گوگل حاصل شود.‬ ‫3. بر مبنای برنامه نویسی .2 ‪ Net‬است که بااعث افزایش سراعت و امنیت بالی آن می شود.‬ ‫2‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 3. 3. ‫4. در طراحی این سیستم حد نهایت در نظر گرفته شده است و ماننبد محصبولت مشبابه، نسبخه هبای مختل بف ببرای مصبارف‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫مختلف ارائه نمی شود. تمامی امکانات به صورت کامل و نامحدود گنجانده شبده اسبت لبذا خریبداران در هبر سبطحی مبی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫توانند با استفاده از فعال یا غیر فعال کردن بخش های مختلف، به سیستم مورد نیاز خود دست یابند.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬‫صفحه اصلی: مهمترین بخش یک سایت از دیدگاه بازدید کنندگان است که می توانند سبب جلب بیننده شود و ایشان را راغب‬ ‫•‬‫به مطالعه متن و بازدید از بخش های دیگر نماید. در این سایت سعی شده تا با بهره گیری از آخرین و جدید ترین متد هببای‬ ‫روانشناسی رنگ، چیدمان اعناصر و گنجاندن بعضی اعناصر جذاب، تا حد ممکن بهترین ترکیب برای صفحه اول بدست آید.‬‫محصولت و خدمات: از اهداف اصلی سایت تولیدی یا خدماتی به نمایش گذاردن محصولت و خدمات، توضیح در م بورد آنه با‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬‫و توجیح مشتری است. بخش محصولت و خدمات با سیستمی شبیه به نمایشگاه محصولت و امکان ارائه اطلاعببات همببراه‬ ‫با اعکس به بینندگان، برای این منظور بهترین خواهد بود.‬‫نمونه کارها و مشتریان: یکی از راههای موفقیت در کسب و کار و یکی از موثر ترین شیوه های تبلیغ باتی پیش بینه ی فع بالیت‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬‫های یک شرکت و مشتریان پیشین آن است، با ثبت فعالیت های خود و یا نظرات مثبت مشتریان پیشین مبی توانیبد اقبدام ببه‬ ‫گسترش فعالیت های خود نمایید.‬‫اخبار و تازه ها: تازه های سایت ااعم از به روز شدن بخش های مختلف از سایت یا شرکت و کارخانه و انتشار اخبار صببنفی‬ ‫•‬‫مربوطه می توانند اعلوه بر جذب گردشگران کنجکاو اینترنتی برای مطبالعه اخببار، سببب کباربردی کبردن سبایت و بازگشبت‬ ‫مجدد بیننده های اتفاقی به سایت باشد.‬ ‫مناقصه ها و مزایده ها: ااعلم آگهی های مربوطه به سراعت و به صورت مستقیم.‬ ‫•‬‫پرسنل: نمایش اطلاعات تماس بخشی از پرسنل که در ارتباط مستقیم با مردم و محیط خارج از شرکت یا کارخانه هستند در‬ ‫•‬ ‫این بخش می تواند راهنمای مناسبی برای مراجعین نا آشنا باشد.‬‫گالری تصاویر: تصاویری از محصولت و محیط کاری شرکت یا کارخانه و یا مراحل تولید محص بول ی با ارائه خ بدمات اعلوه ب بر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫این که می تواند یک تبلیغ موثر باشد در جلب کاربران کنجکاو اینترنت نیز موثر واقع می شود.‬ ‫3‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 4. 4. ‫دریافت فایل: به اشتراک گذاشتن بعضی از فایل ها مانند لیست نمایندگی ها و مراکز پخش به همراه آدرس و تلفبن در یبک‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫فایل ‪ Excel/Word‬یا ارائه کاتالوگ یکی از راه های دسترسی سریع مراجعین به اطلاعات مورد نظر می باشد.‬ ‫سایت های مرتبط: راهنمایی کاربران به سایت های مشابه یا مربوطه می تواند سایت شما را تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫•‬‫درباره ما: اطلاعات مربوط به تاریخچه و نحوه شکل گیری و اهداف یک شرکت یا سازمان م بی توان بد از ای بن بخ بش منتش بر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫شود.‬ ‫تماس با ما: انتشار اطلاعات تماس با شرکت، نمایندگی ها و مراکز پخش و اطل ع رسانی و راهنمایی مراجعین‬ ‫•‬ ‫تبلیغات: بخش تبلیغاتی می تواند اعلوه بر ایجاد جذابیت منبع درآمدی نیز محسوب شود.‬ ‫•‬‫تصویر روز: هر بار که یک صفحه از سایت توسط بیننده ای باز می شود یک تصویر به صورت اتوماتیک از میان سایر تصبباویر‬ ‫•‬ ‫موجود در گالری انتخاب می شود و به در صفحه سایت به نمایش گذاشته می شود.‬‫کد های ویژه: نمایش سااعت به وقت محلی، وضعیت آب و هوا و کنتور نمبایش شبمار بیننبدگان سبایت مبی توانبد اعلوه ببر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫استفاده بهینه ازسایت سبب جلب توجه بینندگان نیز بشوند.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬‫کنترل پنل: این محصول کنترل پنل بسیار زیبا و کارایی دارد که اعلوه بر آسان نمودن استفاده و دسترس بی ب به قس بمت ه بای‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫•‬ ‫مختلف از یک محیط گرافیکی زیبا نیز بهره مند است.‬‫گزارشات: ارائه گزارشات آماری از قسمت های مختلف سایت می توانبد افبزون ببر آگباهی دادن نسببت ببه وضبعیت کنبونی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب ب‬ ‫•‬ ‫سایت به مدیران، سبب راهنمایی ایشان در استفاده بهتر از سیستم شود.‬ ‫کنترل قسمت های مختلف سایت: این بخش به دو اعنصر مهم مجهز است:‬ ‫•‬‫‪ :Built-in Upload‬امکان ارسال تصاویر و فایل ها را به سرور سایت بدون نیاز به داشتن نرم افزار های مربوطه و‬ ‫دانش ‪ ،FTP‬به مدیران سایت می دهد.‬ ‫4‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 5. 5. ‫‪ :FCKEditor‬امکان تغییر و ثبت متون را تنها با استفاده از تایپ کردن و در محیطی مشابه به ‪ MS Office Word‬به‬ ‫مدیریت می دهد.‬ ‫مدیران سایت: این سیستم به مدیر سایت اجازه می دهد که مدیرانی در دو سطح دسترسی مختلف تعریف نمایند:‬ ‫•‬‫‪ :Admin‬به کاربری گفته می شود که اجازه ورود به سیستم مدیریت را دارد و می توانبد اطلاع بات را ببین بد و تغییبر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫دهد، حذف کند و یا اضافه نماید.‬‫‪ :Member‬کاربری است که اجازه ورود به سیستم را دارد و می تواند اطلاعات ثبت شده و بخش هببای مختلببف را‬ ‫ببیند اما امکان دستکاری در بخش ها و اطلاعات را ندارد.‬‫منو و بخش ها: این بخش از مدیریت به مدیران سایت امکان نمایش و یا حذف قسمت ه بایی از س بایت ک به م بورد اس بتفاده‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬‫برای آنها ندارد را می دهد، در ضمن می توانند از بین کلید ها و گرافیک های مختلف که از پیش طراحی شده است گزینبه ی‬ ‫مد نظر خود را انتخاب نمایند.‬‫آموزش: یکی از جنجالی ترین بخش های ‪ IT‬و بخصوص طراحی و میزبانی سایت، مسئله آموزش است که غالبا به صبورت‬ ‫ب‬ ‫•‬‫جداگانه و با هزینه مجزا محاسبه می شود. در این سیستم برای راحتی کاربران، آمبوزش هبای مبورد نیباز ببرای اسبتفاده از‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫سایت و بخش مدیریت به صورت جامع در هسته کنترل پنل گنجانده شده است.‬‫آرم سایت: شما می توانید بی نهایت آرم ثبت کنید، برای مناسبت هبای مختلبف ااعبم از سبالگرد تاسبیس، کس بب افتخبارات و‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫نشان ها و مراسم سال نو و غیره ... و یکی از آنها را برای نمایش انتخاب نمایید.‬‫ایجاد آرشیو : سیستم به شما این امکان را می دهد که تبلیغات، کد های ویژه و سایر اعناصری را که مایلید به تعداد نامحدود‬ ‫•‬ ‫به سایت اضافه کنید و فقط آنهایی را که مایلید انتشار دهید.‬‫:‪Technical Information‬‬‫‪Kind: Dynamic‬‬‫#‪Programming Language: C‬‬ ‫5‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
 6. 6. ‫0.2 ‪Technology: Asp.Net‬‬‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫: آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1. سیستم مدیریت وب سایت شرکتی‬ ‫2. سایت آماده شرکتی‬ ‫3. طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4. فضای تا 001 مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5. یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫6‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬

×