• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
About comp cms
 

About comp cms

on

 • 443 views

 

Statistics

Views

Total Views
443
Views on SlideShare
443
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  About comp cms About comp cms Document Transcript

  • ‫سیستم مدیریت وب سایت شرکتی ) تولیدی – خدماتی (‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که ببدون داشبتن هرگبونه اطلاعبات فنبی و برنبامه نويسبی ببه‬‫مديريت محتوای وب سايت خود بپردازنبد. اعلوه ببر ايجباد ونگهبداري وب سبايت، کنبترل گبردش اطلاعبات، چيبدمان و نحبوه نمبايش‬ ‫اطلاعات و ابزارهاي بصري ورود اطلاعات از بخشهاي اساسي سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫مصارف:‬‫این سیستم )سایت( برای شرکت های تولیدی و خدماتی- کارخانه ها – بنگاه هبای اقتصبادی کوچبک و ببزرگ و سبایر مبدیران و کبار‬ ‫آفرینانی که تمایل به استفاده از مزایای تجارت الکترونیک و سایت هستند، قابل استفاده می باشد.‬ ‫مزایا استفاده از سایت:‬‫با داشتن يک وب سايت ميتوان کليه اطلاعات مربوط به يک سازمان، ماننبد بيبوگرافی، حبوزه فعباليت، و محصبولت را در قبالب يبک‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬‫کاتالوگ جامع ايجاد کرد، با اين تفاوت که بر خلف کاتالوگ های اعادی نيازی به چاپ و توزيع اين کاتالوگ نخواهد بود و به سهولت و‬‫در کمترين زمان برای کليه افرادی که به اينترنت متصل هستند، قابل دسترس خواهبد ببود. در ضبمن افبراد ببا ديبدن وب سبايت و در‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫صورت نياز برای دريافت اطلاعات بيشتر می توانند از طريق اينترنت و با ارسال نامه با سازمان ارتباط برقرار کنند.‬‫وب سایت شما می تواند بزرگترین ابزار تبلیغاتی، اعرضه خدمات و محصبولت و معرفبی شبما ببه مشبتریان باش بد. ایج باد وب سبایت‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫متناسب با فعالیتهای شما می تواند مزایای زیادی برای شما در پی داشته باشد :‬‫مشخصات کال و خدمات شما به سهولت قابل دسترسی، مشاهده و جستجو خواهد بود و امکان ارزیابی و مقایسببه نظببرات‬ ‫•‬‫مشتریان را در اختیار سایر کاربران سایت خود قرار داده اید. مطمئنا" نظرات سایر مشتریان برای آنبان حبائز اهمیبت خواهبد‬ ‫بود‬‫نمایشگاه محصولت شما بر خلف یک شرکت یا فروشگاه واقعی به صورت ۴۲ سااعته قابل دسترسی است، هزینه زمانی و‬ ‫•‬ ‫مالی بسیار کمتری برای شما دارد.‬ ‫1‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫موتورهای جستجو در اینترنت به طور رایگان، اشخاصی که کال یا خدمات مشابه خدمات شما را جستجو می کنند را به سایت‬ ‫•‬ ‫شما راهنمایی می کنند.‬ ‫بازدیدکنندگان و مشتریان شما، منحصر به یک منطقه یا شهر نخواهند بود.‬ ‫•‬ ‫مشتری برای دفعات بعدی بیشتر به سایت شما مراجعه می کند، چون فاصله مشتری تا آنجا فقط چند کلیک است.‬ ‫•‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫مديريت كابران و تعيين سطوح دسترسي در كل سايت به صورت جامع و توسط سيستم صورت مي گيرد.‬ ‫•‬ ‫براي توسعه اطلاعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون هزینه است.‬ ‫•‬‫تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تم بامي لينبك ه با ببه ط بور خودك بار ب به روز‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي باشد.‬ ‫اطلاعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•‬‫جستجو در محتوا سايت به دليل راعايت قالب ها، نمايه سازي صفحات در زمان ايجاد س بريع و ك بارا اس بت. و از ي بك مك بانيزم‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫اعمومي براي جستجو در كل سايت استفاده مي شود.‬ ‫محتوا به سراعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫•‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی ما:‬ ‫1. این سایت امکان نمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی را دارد.‬‫2. در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجوی گوگل مد نظر قرار داده شده است تا بهبترین نبتیجه در‬ ‫لیست جستجوی گوگل حاصل شود.‬ ‫3. بر مبنای برنامه نویسی .2 ‪ Net‬است که بااعث افزایش سراعت و امنیت بالی آن می شود.‬ ‫2‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫4. در طراحی این سیستم حد نهایت در نظر گرفته شده است و ماننبد محصبولت مشبابه، نسبخه هبای مختل بف ببرای مصبارف‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫مختلف ارائه نمی شود. تمامی امکانات به صورت کامل و نامحدود گنجانده شبده اسبت لبذا خریبداران در هبر سبطحی مبی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫توانند با استفاده از فعال یا غیر فعال کردن بخش های مختلف، به سیستم مورد نیاز خود دست یابند.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬‫صفحه اصلی: مهمترین بخش یک سایت از دیدگاه بازدید کنندگان است که می توانند سبب جلب بیننده شود و ایشان را راغب‬ ‫•‬‫به مطالعه متن و بازدید از بخش های دیگر نماید. در این سایت سعی شده تا با بهره گیری از آخرین و جدید ترین متد هببای‬ ‫روانشناسی رنگ، چیدمان اعناصر و گنجاندن بعضی اعناصر جذاب، تا حد ممکن بهترین ترکیب برای صفحه اول بدست آید.‬‫محصولت و خدمات: از اهداف اصلی سایت تولیدی یا خدماتی به نمایش گذاردن محصولت و خدمات، توضیح در م بورد آنه با‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬‫و توجیح مشتری است. بخش محصولت و خدمات با سیستمی شبیه به نمایشگاه محصولت و امکان ارائه اطلاعببات همببراه‬ ‫با اعکس به بینندگان، برای این منظور بهترین خواهد بود.‬‫نمونه کارها و مشتریان: یکی از راههای موفقیت در کسب و کار و یکی از موثر ترین شیوه های تبلیغ باتی پیش بینه ی فع بالیت‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬‫های یک شرکت و مشتریان پیشین آن است، با ثبت فعالیت های خود و یا نظرات مثبت مشتریان پیشین مبی توانیبد اقبدام ببه‬ ‫گسترش فعالیت های خود نمایید.‬‫اخبار و تازه ها: تازه های سایت ااعم از به روز شدن بخش های مختلف از سایت یا شرکت و کارخانه و انتشار اخبار صببنفی‬ ‫•‬‫مربوطه می توانند اعلوه بر جذب گردشگران کنجکاو اینترنتی برای مطبالعه اخببار، سببب کباربردی کبردن سبایت و بازگشبت‬ ‫مجدد بیننده های اتفاقی به سایت باشد.‬ ‫مناقصه ها و مزایده ها: ااعلم آگهی های مربوطه به سراعت و به صورت مستقیم.‬ ‫•‬‫پرسنل: نمایش اطلاعات تماس بخشی از پرسنل که در ارتباط مستقیم با مردم و محیط خارج از شرکت یا کارخانه هستند در‬ ‫•‬ ‫این بخش می تواند راهنمای مناسبی برای مراجعین نا آشنا باشد.‬‫گالری تصاویر: تصاویری از محصولت و محیط کاری شرکت یا کارخانه و یا مراحل تولید محص بول ی با ارائه خ بدمات اعلوه ب بر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫این که می تواند یک تبلیغ موثر باشد در جلب کاربران کنجکاو اینترنت نیز موثر واقع می شود.‬ ‫3‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫دریافت فایل: به اشتراک گذاشتن بعضی از فایل ها مانند لیست نمایندگی ها و مراکز پخش به همراه آدرس و تلفبن در یبک‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫فایل ‪ Excel/Word‬یا ارائه کاتالوگ یکی از راه های دسترسی سریع مراجعین به اطلاعات مورد نظر می باشد.‬ ‫سایت های مرتبط: راهنمایی کاربران به سایت های مشابه یا مربوطه می تواند سایت شما را تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫•‬‫درباره ما: اطلاعات مربوط به تاریخچه و نحوه شکل گیری و اهداف یک شرکت یا سازمان م بی توان بد از ای بن بخ بش منتش بر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫شود.‬ ‫تماس با ما: انتشار اطلاعات تماس با شرکت، نمایندگی ها و مراکز پخش و اطل ع رسانی و راهنمایی مراجعین‬ ‫•‬ ‫تبلیغات: بخش تبلیغاتی می تواند اعلوه بر ایجاد جذابیت منبع درآمدی نیز محسوب شود.‬ ‫•‬‫تصویر روز: هر بار که یک صفحه از سایت توسط بیننده ای باز می شود یک تصویر به صورت اتوماتیک از میان سایر تصبباویر‬ ‫•‬ ‫موجود در گالری انتخاب می شود و به در صفحه سایت به نمایش گذاشته می شود.‬‫کد های ویژه: نمایش سااعت به وقت محلی، وضعیت آب و هوا و کنتور نمبایش شبمار بیننبدگان سبایت مبی توانبد اعلوه ببر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫استفاده بهینه ازسایت سبب جلب توجه بینندگان نیز بشوند.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬‫کنترل پنل: این محصول کنترل پنل بسیار زیبا و کارایی دارد که اعلوه بر آسان نمودن استفاده و دسترس بی ب به قس بمت ه بای‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫•‬ ‫مختلف از یک محیط گرافیکی زیبا نیز بهره مند است.‬‫گزارشات: ارائه گزارشات آماری از قسمت های مختلف سایت می توانبد افبزون ببر آگباهی دادن نسببت ببه وضبعیت کنبونی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب ب‬ ‫•‬ ‫سایت به مدیران، سبب راهنمایی ایشان در استفاده بهتر از سیستم شود.‬ ‫کنترل قسمت های مختلف سایت: این بخش به دو اعنصر مهم مجهز است:‬ ‫•‬‫‪ :Built-in Upload‬امکان ارسال تصاویر و فایل ها را به سرور سایت بدون نیاز به داشتن نرم افزار های مربوطه و‬ ‫دانش ‪ ،FTP‬به مدیران سایت می دهد.‬ ‫4‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫‪ :FCKEditor‬امکان تغییر و ثبت متون را تنها با استفاده از تایپ کردن و در محیطی مشابه به ‪ MS Office Word‬به‬ ‫مدیریت می دهد.‬ ‫مدیران سایت: این سیستم به مدیر سایت اجازه می دهد که مدیرانی در دو سطح دسترسی مختلف تعریف نمایند:‬ ‫•‬‫‪ :Admin‬به کاربری گفته می شود که اجازه ورود به سیستم مدیریت را دارد و می توانبد اطلاع بات را ببین بد و تغییبر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫دهد، حذف کند و یا اضافه نماید.‬‫‪ :Member‬کاربری است که اجازه ورود به سیستم را دارد و می تواند اطلاعات ثبت شده و بخش هببای مختلببف را‬ ‫ببیند اما امکان دستکاری در بخش ها و اطلاعات را ندارد.‬‫منو و بخش ها: این بخش از مدیریت به مدیران سایت امکان نمایش و یا حذف قسمت ه بایی از س بایت ک به م بورد اس بتفاده‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬‫برای آنها ندارد را می دهد، در ضمن می توانند از بین کلید ها و گرافیک های مختلف که از پیش طراحی شده است گزینبه ی‬ ‫مد نظر خود را انتخاب نمایند.‬‫آموزش: یکی از جنجالی ترین بخش های ‪ IT‬و بخصوص طراحی و میزبانی سایت، مسئله آموزش است که غالبا به صبورت‬ ‫ب‬ ‫•‬‫جداگانه و با هزینه مجزا محاسبه می شود. در این سیستم برای راحتی کاربران، آمبوزش هبای مبورد نیباز ببرای اسبتفاده از‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫سایت و بخش مدیریت به صورت جامع در هسته کنترل پنل گنجانده شده است.‬‫آرم سایت: شما می توانید بی نهایت آرم ثبت کنید، برای مناسبت هبای مختلبف ااعبم از سبالگرد تاسبیس، کس بب افتخبارات و‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫•‬ ‫نشان ها و مراسم سال نو و غیره ... و یکی از آنها را برای نمایش انتخاب نمایید.‬‫ایجاد آرشیو : سیستم به شما این امکان را می دهد که تبلیغات، کد های ویژه و سایر اعناصری را که مایلید به تعداد نامحدود‬ ‫•‬ ‫به سایت اضافه کنید و فقط آنهایی را که مایلید انتشار دهید.‬‫:‪Technical Information‬‬‫‪Kind: Dynamic‬‬‫#‪Programming Language: C‬‬ ‫5‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬
  • ‫0.2 ‪Technology: Asp.Net‬‬‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫: آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1. سیستم مدیریت وب سایت شرکتی‬ ‫2. سایت آماده شرکتی‬ ‫3. طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4. فضای تا 001 مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5. یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫6‬ ‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬