About Comp Cms
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

About Comp Cms

on

 • 986 views

 

Statistics

Views

Total Views
986
Views on SlideShare
986
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

About Comp Cms About Comp Cms Document Transcript

 • ‫سیستم مدیریت وب سایت شرکتی ) تولیدی – خدماتی (‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات‬ ‫فنسی و برنامسه نويسسی بسه مديريست محتوای وب سسايت خود بپردازنسد. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سسايت،‬ ‫کنترل گردش اطلعات، چيدمان و نحوه نمايسسش اطلعات و ابزارهاي بصسسري ورود اطلعات از بخشهاي‬ ‫اساسي سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫مصارف:‬ ‫ایسن سسیستم )سسایت( برای شرکست های تولیدی و خدماتسی- کارخانسه هسا – بنگاه های اقتصسادی کوچسک و‬ ‫بزرگ و سسایر مدیران و کار آفرینانسی کسه تمایسل بسه اسستفاده از مزایای تجارت الکترونیسک و سسایت هسستند،‬ ‫قابل استفاده می باشد.‬ ‫1‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • ‫مزایا استفاده از سایت:‬ ‫بسا داشتسن يسک وب سسايت ميتوان کليسه اطلعات مربوط بسه يسک سسازمان، ماننسد بيوگرافسی، حوزه فعاليست، و‬ ‫محصسولت را در قالب يسک کاتالوگ جامسع ايجاد کرد، بسا ايسن تفاوت کسه بر خلف کاتالوگ های عادی نيازی‬ ‫به چاپ و توزيع اين کاتالوگ نخواهد بود و به سهولت و در کمترين زمان برای کليه افرادی که به اينترنت‬ ‫متصل هستند، قابل دسترس خواهد بود. در ضمن افراد با ديدن وب سايت و در صورت نياز برای دريافت‬ ‫اطلعات بيشتر می توانند از طريق اينترنت و با ارسال نامه با سازمان ارتباط برقرار کنند.‬ ‫وب سایت شما می تواند بزرگترین ابزار تبلیغاتی، عرضه خدمات و محصولت و معرفی شما به مشتریان‬ ‫باشد. ایجاد وب سایت متناسب با فعالیتهای شما می تواند مزایای زیادی برای شما در پی داشته باشد :‬ ‫•مشخصسات کال و خدمات شمسا بسه سسهولت قابسل دسسترسی، مشاهده و جسستجو خواهسد بود و‬ ‫امکان ارزیابسی و مقایسسه نظرات مشتریان را در اختیار سسایر کاربران سسایت خود قرار داده ایسد.‬ ‫مطمئنا" نظرات سایر مشتریان برای آنان حائز اهمیت خواهد بود‬ ‫•نمایشگاه محصولت شما بر خلف یک شرکت یا فروشگاه واقعی به صورت ۴۲ ساعته قابل‬ ‫دسترسی است، هزینه زمانی و مالی بسیار کمتری برای شما دارد.‬ ‫•موتورهای جستجو در اینترنت به طور رایگان، اشخاصی که کال یا خدمات مشابه خدمات شما‬ ‫را جستجو می کنند را به سایت شما راهنمایی می کنند.‬ ‫•بازدیدکنندگان و مشتریان شما، منحصر به یک منطقه یا شهر نخواهند بود.‬ ‫2‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • ‫•مشتری برای دفعات بعدی بیشتسر بسه سسایت شمسا مراجعسه مسی کنسد، چون فاصسله مشتری تسا آنجسا‬ ‫فقط چند کلیک است.‬ ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫•مديريست كابران و تعييسن سسطوح دسسترسي در كسل سسايت بسه صسورت جامسع و توسسط سسيستم‬ ‫صورت مي گيرد.‬ ‫•براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون‬ ‫هزینه است.‬ ‫•تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تمامي لينك‬ ‫ها به طور خودكار به روز رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي‬ ‫باشد.‬ ‫•اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•جستجو در محتوا سايت به دليل رعايت قالب ها، نمايه سازي صفحات در زمان ايجاد سريع و‬ ‫كارا است. و از يك مكانيزم عمومي براي جستجو در كل سايت استفاده مي شود.‬ ‫•محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی ما:‬ ‫3‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • ‫1.این سایت امکان نمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی را دارد.‬ ‫2.در طراحی سایت موارد مربوط به جدیدترین الگوریتم های جستجوی گوگل مد نظر قرار داده‬ ‫شده است تا بهترین نتیجه در لیست جستجوی گوگل حاصل شود.‬ ‫3.بر مبنای برنامه نویسی .2 ‪ Net‬است که باعث افزایش سرعت و امنیت بالی آن می شود.‬ ‫4.در طراحسی ایسن سسیستم حسد نهایست در نظسر گرفتسه شده اسست و ماننسد محصسولت مشابسه، نسسخه‬ ‫های مختلف برای مصارف مختلف ارائه نمی شود. تمامی امکانات به صورت کامل و نامحدود‬ ‫گنجانده شده اسست لذا خریداران در هسر سسطحی مسی تواننسد بسا اسستفاده از فعال یسا غیسر فعال‬ ‫کردن بخش های مختلف، به سیستم مورد نیاز خود دست یابند.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫•صسفحه اصسلی: مهمتریسن بخسش یسک سسایت از دیدگاه بازدیسد کنندگان اسست کسه مسی تواننسد سسبب‬ ‫جلب بیننده شود و ایشان را راغسب بسه مطالعسه متسن و بازدیسد از بخسش های دیگسر نمایسد. در ایسن‬ ‫سایت سعی شده تا با بهره گیری از آخرین و جدید ترین متد های روانشناسی رنگ، چیدمان‬ ‫عناصر و گنجاندن بعضی عناصر جذاب، تا حد ممکن بهترین ترکیب برای صفحه اول بدست آید.‬ ‫•محصولت و خدمات: از اهداف اصلی سایت تولیدی یا خدماتی به نمایش گذاردن محصولت و‬ ‫خدمات، توضیسح در مورد آنهسا و توجیسح مشتری اسست. بخسش محصسولت و خدمات بسا سسیستمی‬ ‫شبیسه بسه نمایشگاه محصسولت و امکان ارائه اطلعات همراه بسا عکسس بسه بینندگان، برای ایسن‬ ‫منظور بهترین خواهد بود.‬ ‫4‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • ‫•نمونسه کارهسا و مشتریان: یکسی از راههای موفقیست در کسسب و کار و یکسی از موثسر تریسن شیوه‬ ‫های تبلیغاتسی پیشینسه ی فعالیست های یسک شرکست و مشتریان پیشیسن آن اسست، بسا ثبست فعالیست‬ ‫های خود و یسا نظرات مثبست مشتریان پیشیسن مسی توانیسد اقدام بسه گسسترش فعالیست های خود‬ ‫نمایید.‬ ‫•اخبار و تازه ها: تازه های سایت اعم از به روز شدن بخش های مختلف از سایت یا شرکت و‬ ‫کارخانسه و انتشار اخبار صسنفی مربوطسه مسی تواننسد علوه بر جذب گردشگران کنجکاو اینترنتسی‬ ‫برای مطالعسه اخبار، سسبب کاربردی کردن سسایت و بازگشست مجدد بیننده های اتفاقسی بسه سسایت‬ ‫باشد.‬ ‫•مناقصه ها و مزایده ها: اعلم آگهی های مربوطه به سرعت و به صورت مستقیم.‬ ‫•پرسنل: نمایش اطلعات تماس بخشی از پرسنل که در ارتباط مستقیم با مردم و محیط خارج‬ ‫از شرکست یسا کارخانسه هسستند در ایسن بخسش مسی توانسد راهنمای مناسسبی برای مراجعیسن نسا آشنسا‬ ‫باشد.‬ ‫•گالری تصساویر: تصساویری از محصسولت و محیسط کاری شرکست یسا کارخانسه و یسا مراحسل تولیسد‬ ‫محصسول یسا ارائه خدمات علوه بر ایسن کسه مسی توانسد یسک تبلیسغ موثسر باشسد در جلب کاربران‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کنجکاو اینترنت نیز موثر واقع می شود.‬ ‫5‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • ‫•دریافت فایل: به اشتراک گذاشتن بعضی از فایل ها مانند لیست نمایندگی ها و مراکز پخش به‬ ‫همراه آدرس و تلفسن در یسک فایسل ‪ Excel/Word‬یسا ارائه کاتالوگ یکسی از راه های دسسترسی‬ ‫سریع مراجعین به اطلعات مورد نظر می باشد.‬ ‫•سایت های مرتبط: راهنمایی کاربران به سایت های مشابه یا مربوطه می تواند سایت شما را‬ ‫تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫•درباره مسا: اطلعات مربوط بسه تاریخچسه و نحوه شکسل گیری و اهداف یسک شرکست یسا سسازمان‬ ‫می تواند از این بخش منتشر شود.‬ ‫•تماس بسا مسا: انتشار اطلعات تماس بسا شرکست، نمایندگسی هسا و مراکسز پخسش و اطلع رسسانی و‬ ‫راهنمایی مراجعین‬ ‫•تبلیغات: بخش تبلیغاتی می تواند علوه بر ایجاد جذابیت منبع درآمدی نیز محسوب شود.‬ ‫•تصویر روز: هر بار که یک صفحه از سایت توسط بیننده ای باز می شود یک تصویر به صورت‬ ‫اتوماتیسک از میان سسایر تصساویر موجود در گالری انتخاب مسی شود و بسه در صسفحه سسایت بسه‬ ‫نمایش گذاشته می شود.‬ ‫• کد های ویژه: نمایش ساعت به وقت محلی، وضعیت آب و هوا و کنتور نمایش شمار بینندگان‬ ‫سایت می تواند علوه بر استفاده بهینه ازسایت سبب جلب توجه بینندگان نیز بشوند.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫6‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • ‫•کنترل پنل: این محصول کنترل پنل بسیار زیبا و کارایی دارد که علوه بر آسان نمودن استفاده‬ ‫و دسترسی به قسمت های مختلف از یک محیط گرافیکی زیبا نیز بهره مند است.‬ ‫•گزارشات: ارائه گزارشات آماری از قسمت های مختلف سایت می تواند افزون بر آگاهی دادن‬ ‫نسسبت بسه وضعیست کنونسی سسایت بسه مدیران، سسبب راهنمایسی ایشان در اسستفاده بهتسر از سسیستم‬ ‫شود.‬ ‫•کنترل قسمت های مختلف سایت: این بخش به دو عنصر مهم مجهز است:‬ ‫‪ :Built-in Upload‬امکان ارسسال تصساویر و فایسل هسا را بسه سسرور سسایت بدون نیاز بسه داشتسن‬ ‫نرم افزار های مربوطه و دانش ‪ ،FTP‬به مدیران سایت می دهد.‬ ‫‪ :FCKEditor‬امکان تغییسر و ثبست متون را تنهسا بسا اسستفاده از تایسپ کردن و در محیطسی مشابسه‬ ‫به ‪ MS Office Word‬به مدیریت می دهد.‬ ‫•مدیران سایت: این سیستم به مدیر سایت اجازه می دهد که مدیرانی در دو سطح دسترسی‬ ‫مختلف تعریف نمایند:‬ ‫‪ :Admin‬بسه کاربری گفتسه مسی شود کسه اجازه ورود بسه سسیستم مدیریست را دارد و مسی توانسد‬ ‫اطلعات را ببیند و تغییر دهد، حذف کند و یا اضافه نماید.‬ ‫‪ :Member‬کاربری است که اجازه ورود به سیستم را دارد و می تواند اطلعات ثبت شده و‬ ‫بخش های مختلف را ببیند اما امکان دستکاری در بخش ها و اطلعات را ندارد.‬ ‫7‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • ‫•منو و بخش ها: این بخش از مدیریت به مدیران سایت امکان نمایش و یا حذف قسمت هایی‬ ‫از سسایت کسه مورد اسستفاده برای آنهسا ندارد را مسی دهسد، در ضمسن مسی تواننسد از بیسن کلیسد هسا و‬ ‫گرافیک های مختلف که از پیش طراحی شده است گزینه ی مد نظر خود را انتخاب نمایند.‬ ‫•آموزش: یکسی از جنجالی تریسن بخسش های ‪ IT‬و بخصسوص طراحسی و میزبانسی سسایت، مسسئله‬ ‫آموزش اسست کسه غالبسا بسه صسورت جداگانسه و بسا هزینسه مجزا محاسسبه مسی شود. در ایسن سسیستم‬ ‫برای راحتی کاربران، آموزش های مورد نیاز برای استفاده از سایت و بخش مدیریت به صورت‬ ‫جامع در هسته کنترل پنل گنجانده شده است.‬ ‫•آرم سایت: شما می توانید بی نهایت آرم ثبت کنید، برای مناسبت های مختلف اعم از سالگرد‬ ‫تاسیس، کسب افتخارات و نشان ها و مراسم سال نو و غیره ... و یکی از آنها را برای نمایش‬ ‫انتخاب نمایید.‬ ‫•ایجاد آرشیو : سیستم به شما این امکان را می دهد که تبلیغات، کد های ویژه و سایر عناصری‬ ‫را که مایلید به تعداد نامحدود به سایت اضافه کنید و فقط آنهایی را که مایلید انتشار دهید.‬ ‫:‪Technical Information‬‬ ‫‪Kind: Dynamic‬‬ ‫#‪Programming Language: C‬‬ ‫0.2 ‪Technology: Asp.Net‬‬ ‫‪Data Base: Ms Access / Ms SQL Server‬‬ ‫8‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • ‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1.سیستم مدیریت وب سایت شرکتی‬ ‫2.سایت آماده شرکتی‬ ‫3.طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5.یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫زمان تحویل:‬ ‫حداکثر ٨٤ ساعت پس از انجام مراحل سفارش‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫س سیستم مدیری ست وب س سایت شرکت سی توس سط شرک ست ‪ ‘RED V‬و دفت سر تجارت الکترونی سک ولقان حس سینی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – 62162261530‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫9‬ ‫وبسایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 • http://www.volghan.ir/company_cms/default.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول‬ http://www.volghan.ir/company_cms/cms.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت‬ 10 Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design | ‫وبسایت شرکتی‬