hardware_software_k07406

575 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • hardware_software_k07406

  1. 1. Information Technology Concept Hardware & Software
  2. 2. Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC
  3. 3. Sô löôïc tieåu söû cuûa PC <ul><li>Cuoái 1973 Intel giôùi thieäu Microprocessor 8080 coù theå ñòa chæ hoaù 64 k boä nhôù </li></ul><ul><li>1975 haõng MITS cheá ra Kit söû duïng 8080 duøng heä ñieàu haønh CP/M vaø ngoân ngöõ Microsoft basic </li></ul><ul><li>1975 haõng IBM ñöa ra PC ñaàu tieân : </li></ul><ul><li>Kieåu 5100 vôùi 16 k boä nhôù duøng ngoân ngöõ Basic </li></ul><ul><li>Vaøo 1976 haõng Apple cho ra ñôøi maùy Apple 1 vaø 1977 laø Apple 2 </li></ul><ul><li>Caùc maùy IBM PC ra ñôøi haøng loaït vaøo 11/ 08/ 81 duøng heä ñieàu haønh PC DOS, sau ñoù phaùt trieãn ra XT, AT286,386,486, Pentium, Centrino… </li></ul>
  4. 4. Maùy tính laø gì ? <ul><li>Maùy tính laø moät thieát bò nhaän thoâng tin vaø xöû lyù caùc thoâng tin ñoù baèng caùc chuoãi leänh (chöông trình) roài xuaát ra keát quaû ñaõ ñöôïc xöû lyù. Tieán trình naày ñöôïc goïi laø “ chu kyø xöû lyù thoâng tin “ (Information processing cycle). </li></ul>Nhaäp thoâng tin Chuoãi leänh xöû lyù Xuaát thoâng tin
  5. 5. Moät ví duï … Baøn toaùn cuõng laø moät loaïi maùy tính…
  6. 6. … Thöôùc tính (Slide ruler) cuõng laø moät loaïi maùy tính …
  7. 7. Maùy coäng ñieän cô… Burrough’s Cuõng laø moät loaïi maùy tính Maãu quaûng caùo vaøo naêm 1954
  8. 8. … Caùc thieát bò caàm tay PDA cuõng laø moät loaïi maùy tính…
  9. 9. Caùc ñaúng caáp maùy tính ñieän töû <ul><li>Coù boán côû maùy tính ñieän töû </li></ul><ul><li>Sieâu maùy tính (Super Computer) </li></ul><ul><li>Maùy lôùn (Main frame ) </li></ul><ul><li>Maùy trung (Mini Computer ) </li></ul><ul><li>Maùy Vi tính (Micro Computer-PC ) </li></ul><ul><li>Chuùng ta quan taâm ñeán maùy PC </li></ul>
  10. 10. Moâ hình maùy tính theo Von Neuman
  11. 11. Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa moät maùy PC Mouse Keyboard Computer Case (CPU) Monitor
  12. 13. Nhaän döõ lieäu töø ngoaøi vaøo vaø gôûi döõ lieäu naày sang cho boä vi xöû lyù laøm vieäc … Mouse Keyboard Microphone Scanner Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC - Thieát bò nhaäp                    
  13. 14. <ul><li>2- CPU ( Central Processing Unit) </li></ul><ul><li>CPU vieát taét töø chöõ Central Processing Unit, laø boä naõo cuûa maùy tính. CPU ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa maùy tính vaø xöû lyù döõ lieäu döïa vaøo caùc taäp leänh (instruction set). CPU goàm coù caùc boä phaän chính nhö hình döôùi ñaây: </li></ul>Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC - CPU Boä ñieàu khieån Boä soá hoïc Thanh ghi Boä xung ñoàng hoà
  14. 15. Boä xöû lyù trung taâm <ul><li>Boä ñieàu khieån (Control Unit): </li></ul><ul><li>duøng taäp leänh ñeå bieân dòch töø ngoân ngöõ maùy sang ngoân ngöõ caáp cao vaø ngöôïc laïi. </li></ul><ul><li>Boä soá hoïc ( Arithmetic / Logic Unit - ALU): </li></ul><ul><li>Thöïc hieän caùc pheùp toaùn vaø pheùp luaän lyù </li></ul><ul><li>Thanh ghi (Register) : Ñöôïc duøng nhö laø boä nhôù daønh cho boä soá hoïc trong khi thöïc hieän caùc pheùp tính toaùn. </li></ul><ul><li>Boä xung ñoàng hoà ( Clock unit): Taïo ra caùc xung ñoàng hoà ñeå ñieàu khieån maùy tính, caùc xung naày ñöôïc tính baèng ñôn vò Megahertz (Mhz) </li></ul>
  15. 16. Boä xöû lyù trung taâm CPU Caùnh taûn nhieät Quaït giaûi nhieät
  16. 17. <ul><li>Chuùng ta thöôøng goïi teân cuûa moät maùy PC döïa vaøo teân cuûa boä vi xöû lyù (micro processor) </li></ul><ul><li>Ví duï : </li></ul><ul><li>Intel 8086 vôùi toác ñoä khôûi ñaàu : 4.77Mhz </li></ul><ul><li>Sau ñoù laø 80286, 80386, 80486, Pentium, Celeron. </li></ul><ul><li>Hieän nay boä vi xöû lyù Pentium IV toác ñoä 3 Ghz , </li></ul><ul><li>Treân maùy Laptop ñang söû duïng boä vi xöû lyù Centrino (hoå trôï maïng khoâng daây) vaø Sonoma </li></ul><ul><li>Moät soá caùc haõng khaùc cuõng ñaõ cheá taïo ra CPU töông öùng , nhö : AMD, IBM, Motorola… </li></ul>Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC - CPU
  17. 18. <ul><li>Chu kyø maùy (Machine Cycle Time) </li></ul><ul><li>Leänh (coøn goïi laø chæ thò) xaõy ra trong chu kyø maùy. </li></ul><ul><li>Chu kyø maùy ñöôïc ño baèng microseconds (moät phaàn </li></ul><ul><li>trieäu giaây), nanoseconds (moät phaàn tæ giaây), hoaëc </li></ul><ul><li>picoseconds (moät phaàn tæ tæ giaây). </li></ul><ul><li>Chu kyø maùy coøn ñöôïc ño baèng soá chæ thò ñöôïc thöïc </li></ul><ul><li>hieän trong moät giaây (MIPS-millions of instructions per </li></ul><ul><li>seconds). MIPS ñöôïc duøng cho moïi kích côû maùy tính. </li></ul>Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC - CPU
  18. 19. <ul><li>Xung ñoàng hoà (Clock Speed) </li></ul><ul><li>Moãi CPU taïo ra moät chuoãi xung ñieän töû, xung naày ñöôïc dung ñeå ñoàng boä söï di chuyeån thoâng tin qua suoát caùc keânh truyeàn thoâng noäi boä cuûa maùy tính, toác ñoä cuûa xung ñoàng hoà treân caùc maùy PC laø 2.2 GHz treân maùy Pentium 4 (naêm 2002) vaø hieän nay laø 3 GHZ. </li></ul><ul><li>Tuy caùc nhaø saûn xuaát thöôøng duøng toác ñoä xung ñoàng hoà ñeå quaûng caùo cho saûn phaåm maùy tính PC cuûa mình nhöng toác ñoä xung ñoàng hoà chæ thöïc söï coù ñaày ñuû yù nghóa ñoái vôùi caùc chip maùy tính cuøng hoï, cuøng nhaø saûn xuaát. </li></ul>Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC - CPU
  19. 20. <ul><li>Chæ leänh Phöùc hôïp vaø chæ leänh Thu goïn (CISC vaø RISC) </li></ul><ul><li>Caùc boä xöû lyù treân maùy PC ñöôïc thieát keá döïa treân hai loaïi chæ leänh CISC (intruction set computing) vaø </li></ul><ul><li>RISC (reduce instruction set computing) </li></ul><ul><li>CICS : coá gaéng ñaët thaät nhieàu vi leänh(microcode) vaøo boä xöû lyù trung taâm. </li></ul><ul><li>RISC : vaøo giöõa 1970 John Cocke (IBM) nhaän thaáy chæ khoaûng 20% caùc chæ leänh hoaït ñoäng trong CPU, töø ñoù ruùt goïn laïi soá löôïng caùc chæ leänh, do ñoù caàn ít böôùc thöïc hieän leänh hôn, neân toác ñoä xöû lyù nhanh hôn, vaø do chæ leänh ít phöùc taïp hôn neân giaù thaønh cuõng reõ tieàn hôn. </li></ul>Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC - CPU
  20. 21. <ul><li>Bus laø ñöôøng daãn ñieän noäi boä maø theo ñoù caùc tín hieäu ñöôïc truyeàn töø boä phaän naày sang boä phaän khaùc trong maùy tính. Maùy PC coù thieát keá bus cuûa boä vi xöû lyù theo ba loai ñöôøng daãn: </li></ul><ul><li>- Bus döõ lieäu truyeàn döõ lieäu giöõa boä vi xöû lyù vaø boä nhôù. </li></ul><ul><li>- Bus ñòa chæ xaùc ñònh vò trí nhôù naøo seõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng </li></ul><ul><li>- Bus ñieàu khieån truyeàn tín hieäu cuûa caùc boä phaän ñieàu khieån. </li></ul><ul><li>Soá bit maø bus coù theå truyeàn ñi trong moãi thôøi ñieåm ñöôïc goïi laø ñoä roäng cuûa bus </li></ul>Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC- Keânh truyeàn ( Bus )
  21. 22. <ul><li>Coù ba loaïi caáu truùc bus thöôøng gaëp trong thò tröôøng maùy tính PC. </li></ul><ul><li>- Bus ISA (Industry Standaed Architecture). Ñaây laø bus </li></ul><ul><li>16 bit ñaàu tieân ñöôïc xaây döïng ñeå duøng cho caùc maùy AT </li></ul><ul><li>- Bus MCA (Micro Chanel Architectture). Loaïi Bus 32 bit </li></ul><ul><li>ñöôïc duøng rieâng treân caùc maùy tính IBM PS/2 cao caáp. </li></ul><ul><li>- Bus EISA (Enhanced Industry Standard Architecture). </li></ul><ul><li>Loaïi bus 32 bit, nhöng khaùc vôùi bus MCA laø coù theå </li></ul><ul><li>töông thích ngöôïc vôùi boä ñieàu hôïp ISA. </li></ul>Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC- Keânh truyeàn ( Bus )
  22. 23. <ul><li>Wordlenght : Chieàu daøi töø, coøn goïi taét laø töø. </li></ul><ul><li>Töø laø soá bits maø CPU coù theå xöû lyù ñöôïc taïi moãi thôøi ñieåm. </li></ul><ul><li>Ví duï moät CPU coù wordlenght laø 4 bits, coù nghóa aøl CPU coù khaû naêng xöû lyù 4 bits taïi moät thôùi ñieåm. 4 bits naày coù theå ñöôïc duøng ñeå theå hieän döõ lieäu, coù theå laø soá chæ thò ñöôïc xöû lyù, hoaëc laø ñòa chæ truy caäp döõ lieäu. </li></ul><ul><li>CPU coù caùc wordlenght : 8, 16, 32, vaø 64 bit. </li></ul><ul><li>Maùy tính caøng coù wordlenght lôùn caøng coù theå chuyeån nhieàu döõ lieäu giöõa caùc thieát bò trong moät chu kyø maùy, caøng coù theå ñòa chæ hoaù vò trí boä nhôù. </li></ul>Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC- Wordlenght
  23. 24. <ul><li>Caùc tham soá : </li></ul><ul><li>* Chu kyø maùy </li></ul><ul><li>* Toác ñoä xung ñoàng hoà </li></ul><ul><li>* Chieàu daøi cuûa Word </li></ul><ul><li>* Beà roäng bus </li></ul><ul><li>Taùc ñoäng ñeán toác ñoä xöû lyù cuûa CPU, vì vaäy khi so saùnh toác ñoä cuûa hai boä xöû lyù khaùc nhau raát deã khoâng chính xaùc (ngay caû khi cuøng moät nhaø saûn xuaát ). </li></ul>Caùc tham soá taùc ñoäng ñeán toác ñoä CPU
  24. 25. Caùc thaønh phaàn cuûa PC - Boä nhôù heä thoáng <ul><li>Maùy PC coù ba kieåu boä nhôù : </li></ul><ul><li>1- ROM (Read Only Memory): Boä nhôù chæ ñoïc, chöùa saún caùc chæ thò duøng khôûi ñoäng maùy tính vaø ñieàu khieån thieát bò. </li></ul><ul><li>2- RAM (Random Access Memory):Boä nhôù laøm vieäc cuûa ngöôøi duøng, chuùng ta coù theå ghi thoâng tin vaøo RAM vaø cuõng coù theå laáy thoâng tin töø RAM ra ñeå söû duïng, Löu yù laø khi maát ñieän nguoàn thì thoâng tin chöùa trong RAM cuõng bò maát. PC coù theå gaén 64, 128, 512, MB RAM - 1GB </li></ul><ul><li>3- Cache: Boä nhôù coù saún trong CPU , thöôøng goïi laø Cache L1, L2; Cache ñöôïc duøng ñeå truyeàn döõ lieäu giöûa hai boä phaän coù toác ñoä laøm vieäc khaùc nhau nhö giöûa CPU vaø RAM hoaëc giöûa RAM vaø ñóa cöùng nhaèm muïc ñích laøm cho heä thoáng chaïy nhanh hôn. </li></ul>
  25. 26. Caùc thaønh phaàn cuûa moät PC - Thieát bò xuaát <ul><li>Thieát bò xuaát </li></ul><ul><li>duøng ñeå trình baøy döõ lieäu ñieän töû hoaëc trình baøy keát quaû xöû lyù döõ lieäu döôùi daïng ngöôøi duøng ñoïc hieåu vaø söû duïng ñöôïc. </li></ul><ul><li>Caùc thieát bò xuaát chính: </li></ul><ul><li>- Maøn hình (monitor) </li></ul><ul><li>- Maùy in,maùy veõ (printer, plotter) </li></ul><ul><li>- Loa (speakers) </li></ul>
  26. 27. Caùc thaønh phaàn cuûa moät maùy PC - Thieát bò xuaát <ul><li>1- Maøn hình (Monitor) </li></ul><ul><li>Maøn hình laø nôi hieån thò caùc kyù töï, hình aûnh ñöôïc nhaäp vaøo töø thieát bò nhaäp. </li></ul><ul><li>Maøn hình cuõng laø nôi traû laïi cho ngöôøi duøng caùc keát quaû ñaõ ñöôïc xöû lyù, tính toaùn. </li></ul><ul><li>Caùc loaïi maøn hình thoâng duïng: </li></ul><ul><li>CRT Cathode Ray Tube,like a Television </li></ul><ul><li>LCD Liquid Crystal Display </li></ul><ul><li>TFT Thin-Film Transistor </li></ul><ul><li>Caùc kích côû thoâng duïng : </li></ul><ul><li>14 , 15, 17, 19 inches </li></ul>
  27. 28. Thieát bò xuaát – Maùy in <ul><li>Caùc loaïi maùy in thoâng duïng (Printers) : </li></ul><ul><ul><li>Laser printers : Maùy in Laser </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkjet : Maùy in phun möïc </li></ul></ul><ul><ul><li>Thermal Wax : Maùy in nhieät </li></ul></ul><ul><ul><li>Dot-Matrix: Maùy in kim </li></ul></ul>
  28. 29. Thieát bò löu tröõ - Storage devices Caùc thieát bò löu tröõ laø nôi maùy PC chöùa döõ lieäu vónh vieãn (cho ñeán khi chuùng ta xoaù ñi). Thieát bò löu tröõ coù theå laø caùc oå ñóa nhö: Ñóa cöùng: HDD thöôøng kyù hieäu laø C:, D: Ñóa meàm: FDD thöôøng kyù hieäu laø A:, B: Ñóa quang: CD, DVD, MO ( Magnetic Optical) Thieát bò löu tröõ cuõng coù theå khoâng phaûi laø caùc oå ñóa nhö: Baêng töø : Tape Drive Ñóa Flash: Flash Drive Duø cho caùc thieát bò naày coù khaùc nhau trong coâng ngheä cheá taïo vaø phöông phaùp löu tröõ nhöng keát quaû cuoái cuøng vaãn nhö nhau ; veà sau maùy PC coù theå deã daøng truy xuaát döõ lieäu löu tröõ ñeå duøng.
  29. 30. Thieát bò löu tröõ - Storage devices Ñóa cöùng ( HDD- Hard Disk Drive ) Ñóa cöùng laø phöông tieän löu tröõ döõ lieäu ñieän töû hay chöông trình öùng duïng Ñóa cöùng goàm moät hay nhieàu maët ñóa kim loaïi ñöôïc phuû vaät lieäu töø tính, moãi ñóa coù hai ñaàu ñoïc-ghi, ñóa ñöôïc quay bôûi moät moâ tô toác ñoä cao (ñeán 7000 voøng/phuùt). Ñóa cöùng coù söùc löu tröõ raát lôùn ñeán 80 GB)
  30. 31. Thieát bò löu tröõ - Storage devices Ñóa cöùng ( HDD- Hard Disk Drive ) Ñaàu ñoïc-ghi Moâ tô Maët ñóa Hoäp chöùa
  31. 32. Thieát bò löu tröõ - Storage devices <ul><li>Ñóa meàm ( FDD - Floppy Dikd Drive) </li></ul><ul><li>Ñóa coù kích thöôùc 3.5 inche, dung löôïng 1.44 MB. </li></ul><ul><li>Toác ñoä truy xuaát raát chaäm (chæ vaøi traêm voøng/phuùt) </li></ul><ul><li>Ñoä an toaøn döõ lieäu khoâng cao. Hieän nay do söï xuaát hieän cuûa caùc oå ñóa meàm söùc chöùa lôùn nhö LS120, ZIP, ñóa Flash (hay coøn goïi laø ñóa USB, dung löôïng ñeán 1 GB) ñóa meàm 1.44 MB ñaõ daàn bieán maát </li></ul>
  32. 33. Thieát bò löu tröõ - Storage devices <ul><li>Ñóa meàm söùc chöùa lôùn (super floppies) </li></ul>OÅ ñóa LS120 Kích thöôùc 3.5 inches Söùc chöùa 120 MB OÅ ñóa MO (Ñóa quang) Söùc chöùa ñeán GB
  33. 34. Thieát bò löu tröõ - Storage devices <ul><li>Baêng töø ( Tape streamer) </li></ul><ul><li>Ñaëc tính </li></ul><ul><li>- Reõ tieàn </li></ul><ul><li>- Söùc löu tröõ lôùn </li></ul><ul><li>Thöôøng ñöôïc duøng ñeå löu döï phoøng thoâng tin </li></ul><ul><li>Caùc chuaån </li></ul><ul><li>- QIC : söùc chöùa 120 MB </li></ul><ul><li>- DAT : söùc chöùa 2 / 4 GB </li></ul><ul><li>- Travan TR1/TR3/TR4 , söùc chöùa 800 MB/ 1.6 GB/ 4 GB </li></ul>
  34. 35. Thieát bò löu tröõ - Storage devices <ul><li>Ñóa Flash (coøn goïi laø Ñóa USB) </li></ul><ul><li>Ñaëc ñieåm </li></ul><ul><li>- Söùc chöùa lôùn, khoâng maát thoâng </li></ul><ul><li>tin khi maát nguoàn </li></ul><ul><li>- Toác ñoä truy xuaát nhanh </li></ul><ul><li>- Gía caû vöøa phaûi </li></ul><ul><li>- Goïn nheï </li></ul>Söùc chöùa hieän nay cuûa Flashdrive laø : 32 MB, 64, 128, 256, 512 MB vaø 3 GB.
  35. 36. Phaàn meàm maùy tính – Computer SoftWare <ul><li>Phaàn meàm laø caùc caâu leänh vaø döõ lieäu trong maùy tính . </li></ul><ul><li>Baát cöù thöù gì ñöôïc löu tröõ trong caùc thieát bò löu tröõ cuûa maùy tính ñeàu ñöôïc xem laø phaàn meàm. </li></ul><ul><li>Coù hai loaïi phaàn meàm chính: </li></ul><ul><li> Phaàn meàm heä thoáng </li></ul><ul><li> Phaàn meàm öùng duïng </li></ul>
  36. 37. Phaàn meàm heä thoáng – System SoftWare <ul><li>Phaàn meàm heä thoáng laø caùc phaàn meàm ñieàu khieån maùy tính vaø quaûn lyù caùc taøi nguyeân cuûa maùy. Chaúng haïn nhö : Heä ñieàu haønh vaø caùc chöông trình tieän ích heä thoáng (system utilities). Caùc phaàn meàm naày hoaït ñoäng nhö moät trình bieân dòch trung gian cho phaàn cöùng maùy tính. </li></ul><ul><li>Heä ñieàu haønh thöïc hieän caùc phaàn vieäc cô baûn cuûa maùy tính nhö quaûn lyù vieäc xuaát, nhaäp döõ lieäu, phieân dòch caùc caâu leänh cuûa chöông trình. </li></ul><ul><li>Phaàn meàm tieän ích heä thoáng cung caáp cho ngöôøi duøng theâm moät soá chöùc naêng cô baûn khaùc nhö quaûn lyù taäp tin, ñóa töø, sao cheùp döï phoøng…Phaàn meàm tieän ích heä thoáng phaûi chaïy treân heä ñieàu haønh. </li></ul>
  37. 38. Phaàn meàm heä thoáng <ul><li>Moät soá caùc Heä ñieàu haønh </li></ul><ul><ul><li>Windows (XP,2000, ME, 98, 95, 3.1,CE) </li></ul></ul><ul><ul><li>DOS ( MS-DOS , DR-DOS , PC-DOS ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mac OS X </li></ul></ul><ul><ul><li>Unix ( Solaris , FreeBSD , SCO UNIX ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Linux </li></ul></ul><ul><ul><li>Palm OS </li></ul></ul><ul><ul><li>BeOS </li></ul></ul>Heä ñieàu haønh ñöôïc vieát ñeå chaïy treân moät soá boä xöû lyù nhaát ñònh (platforms). <ul><li>Tính chaát cuûa Heä ñieàu haønh </li></ul><ul><li>Mullti-User (Nhieàu ngöôøi söû duïng) </li></ul><ul><li>Multi-Processing (Ña xöû lyù) </li></ul><ul><li>Multi-Tasking ( Ña nhieäm) </li></ul><ul><li>Real-Time (Chaïy trong thôøi gian thöïc) </li></ul>
  38. 39. Phaàn meàm tieän ích heä thoáng – Utility Software <ul><li>Ví duï veà phaàn meàm tieän ích heä thoáng </li></ul><ul><ul><li>Phaàn meàm dieät Virus (Anti-virus software) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norton , McAfee , Sophos , Trend Micro </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Phaàn meàm quaûn lyù taäp tin (File Management) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PKZip , WinZip , Norton SystemWorks </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Phaàn meàm tieän ích ñóa ( Disk Utilities) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PartitionMagic , System Commander </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sao cheùp döï phoøng (Backup) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Retrospect , Backup MyPC </li></ul></ul></ul>Caùc phaàn meàm tieän ích ñöôïc vieát ñeå chaïy döôùi heä ñieàu haønh nhaát ñònh naøo ñoù, vaø coù theå hoaït ñoäng khoâng ñuùng treân caùc heä ñieàu haønh khaùc
  39. 40. Phaàn meàm öùng duïng - Application Software Phaàn meàm öùng duïng bao goàm caùc chöông trình giuùp chuùng ta laøm vieäc (vaø chôi troø chôi) treân maùy tính chaúng haïn nhö trình xöû lyù vaên baûn , troø chôi, baûng tính, caùc chöông trình xöû lyù aûnh, veõ hình.. Chöông trình öùng duïng ñöôïc t hieát keá ñeå chaïy rieâng cho moät soá heä ñieàu haønh nhaát ñònh vaø khoâng chaïy ñuùng treân caùc heä ñieàu haønh khaùc .
  40. 41. Phaàn meàm öùng duïng - Application Software <ul><li>Caùc ví duï veà phaàn meàm öùng duïng </li></ul><ul><ul><li>Phaàn meàm xöû lyù vaên baûn (Document Processing) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adobe Acrobat , MS Word , TextBridge </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Phaàn meàm ñoà hoïa (Graphics) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flash , CorelDraw , PaintShop Pro , PhotoShop </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Troø chôi maùy tính (Games) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MS Flight Simulator , Tomb Raider </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Laäp trình (Programming) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kylix , CodeWarrior , Visual . net </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Boä phaàn meàm (Suites) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>StarOffice , WordPerfect Office , Office 2000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Quaûn lyù Cô sôû döõ lieäu (Database Management) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oracle , SQL Server , MySQL </li></ul></ul></ul>

  ×