Lv thac sy

345 views

Published on

LV thac sy TCDN

Published in: Economy & Finance
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lv thac sy

 1. 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH KIM CÚC XÁC Đ NH GIÁ TR DOANH NGHI P – TRƯ NG H P T I CÔNG TY C PH N Đ C M NH Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS NGUY N M NH TOÀN Ph n bi n 1: ……………………… Ph n bi n 2: ……………………… Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p Th c sĩ qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 07 tháng 01 năm 2012 Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 3. 3 M Đ U 1. LÝ DO CH N Đ TÀI Khi xu hư ng c a các giao d ch mua bán, sát nh p, chào bán c phi u ra công chúng di n ra m nh m thì giá tr doanh nghi p càng ñư c quan tâm nhi u hơn. Giá tr doanh nghi p là b c tranh t ng th v doanh nghi p, là cơ s quan tr ng ñ ñưa ra các quy t ñ nh tài chính. Giá tr doanh nghi p r t c n thi t cho nhà qu n tr khi ñánh giá b n thân doanh nghi p, giá tr c t lõi, l i th và ti m năng c a doanh nghi p. Giá tr doanh nghi p gia tăng s góp ph n nâng cao v th , năng l c tài chính- kinh doanh, kh năng h p d n các nhà ñ u tư. Xu t phát t nhu c u th c t c n xác ñ nh giá tr doanh nghi p trư c khi th c hi n IPO và d n bư c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán trong k ho ch tài chính dài h n c a công ty nên b n thân ñã ch n ñ tài nghiên c u cho Lu n văn th c s qu n tr kinh doanh là: “Xác ñ nh giá tr doanh nghi p - trư ng h p t i Công ty c ph n Đ c M nh” ñ làm ñ tài t t nghi p. 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U T nhu c u th c t c n xác ñ nh giá tr doanh nghi p trư c khi th c hi n IPO và niêm y t trên th trư ng c a DMC cũng như các công ty khác. Đ tài xác ñ nh m c tiêu nghiên c u là tìm hi u v giá tr doanh nghi p và v n d ng các mô hình ñ nh giá ñ xác ñ nh giá tr doanh nghi p cho DMC. Đ ng th i, cũng nh m m c ñích tìm ra phương pháp v n d ng phù h p các mô hình ñ nh giá ñ hoàn thi n công tác ñ nh giá hi n nay. 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: n i dung trong th c ti n liên quan ñ n xác ñ nh giá tr doanh nghi p. Ph m vi nghiên c u: t i Công ty c ph n Đ c M nh 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U: Đ tài ñư c th c hi n trên cơ s các phương pháp nghiên c u như sau:
 4. 4. 4 + Phương pháp kh o c u, tham kh o, h th ng hóa: kh o c u, tham kh o các cơ s lý lu n chung v xác ñ nh giá tr doanh nghi p c a Aswath Damodaran...và trên cơ s nh ng ki n th c mà b n thân tìm hi u ñ h th ng hóa thành lý lu n chung v xác ñ nh giá tr doanh nghi p. + Phương pháp t ng h p, phân tích, so sánh, ñ i chi u: nghiên c u, xem xét tình hình, ñ c ñi m c a DMC và thông tin th trư ng liên quan ñ n vi c xác ñ nh giá tr doanh nghi p. + Phương pháp thu th p, th ng kê, tính toán, v n d ng lý lu n vào th c ti n: thu th p thông tin ñ u vào c n thi t, phân tích thông tin, thi t k b ng d li u và tính toán xác ñ nh giá tr doanh nghi p. 5. NH NG ĐÓNG GÓP C A LU N VĂN + Nghiên c u, t ng h p và h th ng hóa nh ng n i dung v m t lý lu n c a giá tr doanh nghi p và xác ñ nh giá tr doanh nghi p; + Mô t , ph n ánh, ñánh giá tình hình, ñ c ñi m c a doanh nghi p ñư c ñ nh giá - trư ng h p t i Công ty c ph n Đ c M nh; + Đ xu t phương pháp v n d ng các mô hình ñ nh giá ñ ñ nh giá DMC và ñ xu t áp d ng phương pháp này t i các t ch c th c hi n d ch v tư v n ñ nh giá. Đ tài cũng phân tích ñ nh y c a giá tr doanh nghi p dư i s nh hư ng c a m t vài tham s chính ñ tìm ra gi i pháp phù h p nh m gia tăng giá tr doanh nghi p. 6. K T C U LU N VĂN Ngoài nh ng ph n M ñ u và K t lu n, Lu n văn g m có 03 chương: Chương 1: Lý lu n chung v xác ñ nh giá tr doanh nghi p. Chương 2: Tình hình & ñ c ñi m c a Công ty C Ph n Đ c M nh và Thông tin chung v th trư ng liên quan ñ n giá tr doanh nghi p c a DMC. Chương 3: V n d ng các mô hình ñ nh giá ñ xác ñ nh giá tr doanh nghi p t i Công ty c ph n Đ c M nh.
 5. 5. 5 CHƯƠNG 1: LÝ LU N CHUNG V XÁC Đ NH GIÁ TR DOANH NGHI P 1.1 NH NG V N Đ CƠ B N V GIÁ TR DOANH NGHI P 1.1.1 Khái ni m chung v giá tr doanh nghi p Giá tr doanh nghi p là nh ng l i ích hi n h u và nh ng kho n l i ti m năng m t doanh nghi p có th t o ra ñư c th hi n dư i hình th c giá tr mà chúng ta có th tính toán, xác ñ nh thông qua các phương pháp, mô hình ñ nh giá phù h p. Đ tài nghiên c u ch ñ c p ñ n vi c xác ñ nh giá tr hi n h u c a doanh nghi p, giá tr này s ñư c ư c tính, xác ñ nh thông qua các mô hình ñ nh giá phù h p cho m i doanh nghi p tương ng v i t ng ngành, lĩnh v c kinh doanh. B i vì, vi c xác ñ nh giá tr c a các ngu n l c khác hay xác ñ nh giá tr thương hi u c a doanh nghi p ngoài vi c ư c tính, ñánh giá v m t ñ nh lư ng còn c n ph i ñánh giá v m t ñ nh tính d a trên nh ng tiêu chu n ñánh giá riêng bi t, c th liên quan ñ n t ng ngu n l c và ñ c ñi m kinh doanh c a t ng doanh. 1.1.2 Các cơ s c a giá tr doanh nghi p 1.1.2.1 Giá tr n i t i và giá tr th trư ng Giá tr n i t i là giá tr tài s n doanh nghi p ñư c ghi nh n theo cách hi u v m t lý thuy t ñó là tài s n v i ñ y ñ các ñ c ñi m c a tài s n ñ u tư. Ch v i nh ng d ñoán ñúng ñ n k t h p v i mô hình ñ nh giá phù h p thì các nhà phân tích m i ñưa ra ñư c giá tr n i t i ư c tính h u ích. Giá tr th trư ng hay Giá tr h p lý là giá tr tài s n có th ñư c trao ñ i, mua bán gi a các bên có ñ y ñ hi u bi t trong s trao ngang giá, mua bán trên th trư ng công khai.
 6. 6. 6 1.1.2.2 Giá tr ho t ñ ng liên t c và giá tr thanh lý Giá tr ho t ñ ng liên t c là giá tr c a m t doanh nghi p ñư c xác ñ nh trên cơ s gi ñ nh ho t ñ ng liên t c. Và giá tr này chính là giá tr ñư c ñ c p ch y u ñ i v i ñ tài này. Giá tr thanh lý là giá tr c a m t doanh nghi p ñư c xác ñ nh khi doanh nghi p ñó b phá s n hay gi i th . Giá tr c a doanh nghi p ñư c xác ñ nh ch y u t giá tr c a tài s n h u hình khi thanh lý còn giá tr c a các tài s n vô hình có chi u hư ng b ng không. 1.1.3 M t s lưu ý ñ i v i giá tr doanh nghi p ñư c xác ñ nh + Giá tr doanh nghi p ch u nh hư ng ñ ng th i b i thông tin t n i b doanh nghi p và thông tin bên ngoài th trư ng. + Giá tr doanh nghi p không th là s chính xác hoàn toàn mà luôn có m t biên ñ sai s h p lý 1.2 XÁC Đ NH GIÁ TR DOANH NGHI P 1.2.1 Khái ni m xác ñ nh giá tr doanh nghi p (ñ nh giá doanh nghi p) Xác ñ nh giá tr doanh nghi p là vi c ư c tính giá tr c a m t doanh nghi p hay l i ích c a doanh nghi p theo m t m c ñích nh t ñ nh b ng cách s d ng các phương pháp xác ñ nh giá tr doanh nghi p phù h p. 1.2.2 Vai trò c a xác ñ nh giá tr doanh nghi p + L a ch n ch ng khoán doanh nghi p ñ ñ u tư; D ñoán ñư c tri n v ng c a th trư ng; Đánh giá ñư c các s ki n liên quan ñ n tài chính doanh nghi p; Đưa ra các quan ñi m h p lý + Đánh giá chi n lư c và mô hình kinh doanh c a doanh nghi p + Tìm hi u ñư c m i liên h - s th a thu n gi a ban qu n tr doanh nghi p v i các c ñông, các nhà ñ u tư ho c/và các nhà phân tích; Đánh giá giá tr h p lý c a doanh nghi p ti n IPO ho c chu n b niêm y t
 7. 7. 7 1.2.3 Các y u t nh hư ng ñ n giá tr doanh nghi p 1.2.3.1 Môi trư ng bên ngoài doanh nghi p a) Môi trư ng vĩ mô: môi trư ng kinh t ; môi trư ng chính tr và lu t pháp… nh hư ng ñ n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. b) Môi trư ng ngành: như chu kỳ kinh doanh; tri n v ng tăng trư ng c a ngành… 1.2.3.2 Môi trư ng bên trong doanh nghi p a) S n ph m, th trư ng, m ng lư i khách hàng b) Chính sách qu n tr doanh nghi p c) Thông tin tài chính – k toán c a doanh nghi p 1.2.4 Ti n trình ñ nh giá doanh nghi p Ti n trình ñ nh giá g m (05) năm bư c như sau: 1.2.4.1 Tìm hi u v ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p Các nhà phân tích c n ph i tìm hi u tình hình ho t ñ ng kinh doanh – kh năng sinh l i c a doanh nghi p; tình hình kinh t ngành mà doanh nghi p ñang ho t ñ ng và ñánh giá nh ng chi n lư c ñ i phó – thích ng c a Ban qu n tr doanh nghi p. 1.2.4.2 D ñoán v ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p a) D ñoán v tri n v ng kinh t : có hai cách ti p c n: M t là: d ñoán t trên xu ng dư i nghĩa là b t ngu n t nh ng d ñoán kinh t vĩ mô r i d n chuy n xu ng d ñoán cho ngành, doanh nghi p và cu i cùng cho tài s n c a doanh nghi p. Hai là: d ñoán t dư i lên trên nghĩa là s b t ñ u t d ñoán các doanh nghi p riêng r , sau ñó t ng h p các doanh nghi p này ñ hình thành nên d ñoán cho ngành và cu i cùng là d ñoán cho kinh t vĩ mô. b) D ñoán (d ki n) v tài chính doanh nghi p
 8. 8. 8 Các nhà phân tích s t ng h p thông tin, phân tích tài chính c a doanh nghi p ñ ñưa ra nh ng d ñoán v doanh thu và thu nh p c a doanh nghi p trong tương lai. Khi th c hi n vi c d ñoán này, các nhà phân tích nên v a xem xét các nhân t ñ nh lư ng l n các nhân t ñ nh tính, c n thi t ph i quan tâm ñ n ñ c trưng, ch t lư ng khi phân tích thu nh p. Nghĩa là ph i xem xét k lư ng, th n tr ng t t c các cáo cáo tài chính c a doanh nghi p. 1.2.4.3 L a ch n mô hình ñ nh giá: Trong ñ nh giá và phân tích ñ u tư, ñây là k năng r t quan tr ng, khái quát qua 03 (ba) bư c sau: a) Đ u tiên là xác ñ nh các giá tr thay th ư c tính: giá tr n i t i; giá tr ho t ñ ng liên t c; giá tr thanh lý và giá tr h p lý. b) Th hai là ñưa ra các mô hình ñ nh giá c) Cu i cùng là ñưa ra k t lu n cho nh ng th o lu n v nh ng v n ñ phát sinh liên quan ñ n mô hình ñ nh giá ñư c l a ch n. 1.2.4.4 Chuy n ñ i các d li u d ñoán (d ki n) ñ ñ nh giá. 1.2.4.5 S d ng k t qu ñ nh giá nh m ñưa ra các quy t ñ nh tài chính. 1.2.5 Các mô hình (phương pháp) ñ nh giá doanh nghi p, g m các nhóm mô hình sau: 1.2.5.1 Mô hình ñ nh giá d a trên tài s n thu n - NAVM. Phương pháp này xác ñ nh giá tr doanh nghi p d a trên giá tr th trư ng c a các lo i tài s n c a doanh nghi p. Giá tr th trư ng chính là giá tr h p lý c a tài s n do các bên th a thu n khi trao ñ i, mua bán. Giá tr doanh nghi p ñư c hi u ñây là giá tr c a v n ch s h u hay chính là giá tr tài s n c a toàn công ty sau khi ñã lo i tr các kho n n ph i tr . Theo phương pháp này thì giá tr th trư ng c a tài s n doanh nghi p s ñư c xác ñ nh d a vào s li u trên Báo cáo tài chính c a doanh nghi p. Giá tr doanh nghi p (GTDN) ñư c xác ñ nh như sau:
 9. 9. 9 GTDN=Giá tr th trư ng c a tài s n (*) - Giá tr th trư ng c a n . Trong ñó (*): g m giá tr th trư ng c a tài s n h u hình và giá tr th trư ng c a tài s n vô hình. 1.2.5.2 Mô hình ñ nh giá theo giá tr hi n t i – Present Valuation Model - PVM a) Các phương pháp ñ nh giá theo giá tr hi n t i a1) Phương pháp chi t kh u lu ng c t c (DDM) Giá tr doanh nghi p ñư c ño lư ng thông qua vi c chi t kh u lu ng c t c qua các năm nghĩa là chi t kh u c t c ti m năng c a doanh nghi p. Phương pháp này ñư c xem là phương pháp ñơn gi n nh t trong các mô hình ñ nh giá. a2) Phương pháp chi t kh u dòng ti n, g m các mô hình sau: + Mô hình chi t kh u dòng ti n t do c a doanh nghi p (FCFF) Mô hình này xác ñ nh giá tr doanh nghi p b ng cách chi t kh u dòng ti n t do c a doanh nghi p. Dòng ti n t do c a doanh nghi p là dòng ti n t o ra dành cho t t c nh ng ngư i có quy n ñư c hư ng trong doanh nghi p nghĩa là dòng ti n dành cho các c ñông và các ch n c a doanh nghi p, nó th hi n giá tr c a toàn doanh nghi p không ph i ch là giá tr c a v n ch . Dòng ti n này có th g i là dòng ti n trư c n và ñư c tính t Thu nh p ho t ñ ng sau thu . Theo mô hình này, dòng ti n t do c a doanh nghi p b ng: TN ho t ñ ng sau thu - (Chi tiêu ñ u tư - Kh u hao) - Thay ñ i v n lưu ñ ng ngoài ti n m t +Mô hình chi t kh u dòng ti n t do c a v n ch s h u (FCFE) Thu nh p ròng - (Chi tiêu ñ u tư - Kh u hao) - Thay ñ i v n lưu ñ ng ngoài ti n m t + (N m i huy ñ ng - hoàn tr n vay)
 10. 10. 10 Đây là mô hình xác ñ nh giá tr doanh nghi p b ng cách chi t kh u dòng ti n t do c a v n ch s h u. Dòng ti n t do c a v n ch s h u là dòng ti n ñư c chi tr dành cho các c ñông c a doanh nghi p, ñư c tính t Thu nh p ròng.Theo mô hình này: dòng ti n t do c a v n ch s h u b ng: b) Các nhân t chính nh hư ng ñ n xác ñ nh giá tr doanh nghi p theo phương pháp chi t kh u dòng ti n b1) Dòng ti n hay còn g i là Ngân lưu Trong phương pháp chi t kh u dòng ti n t do thì ngân lưu hay dòng ti n là y u t chính trong vi c ñ nh giá doanh nghi p. Các dòng ti n ñư c xác ñ nh theo phương pháp này ñ u là các dòng ti n sau thu và sau khi ñã th c hi n các nhu c u v tái ñ u tư. b2) Lãi su t chi t kh u Lãi su t chi t kh u là m t t l % (ph n trăm) dùng ñ chuy n ñ i các dòng ti n trong tương lai v giá tr hi n t i, là cơ s ñ xác ñ nh hi n giá c a dòng ti n. Lãi su t chi t kh u chính là t su t l i nhu n mà nhà ñ u tư ñòi h i khi ñ u tư vào tài s n, vào d án, vào doanh nghi p mà h ñang xem xét. Lãi su t chi t kh u (K) có th ñư c ư c lư ng như sau: + Th nh t: Lãi su t chi t kh u là chi phí v n c ph n (v n ch s h u) - lãi su t này chính là l i nhu n mong mu n c a các ch doanh nghi p, các c ñông.Có th tóm t t như sau: K = Rf + β (Ṝm - Rf), trong ñó: Rf : t su t l i nhu n phi r i ro; Ṝm: t su t l i nhu n kỳ v ng c a th trư ng; β: h s ño lư ng r i ro c a ngành mà doanh nghi p ñang kinh doanh. + Th hai: T su t chi t kh u ñư c ư c lư ng b ng cách s d ng t su t l i nhu n phi r i ro c ng thêm ph n bù r i ro c a doanh nghi p.
 11. 11. 11 Theo ñó: K = Rf + rc, trong ñó: Rf : t su t l i nhu n phi r i ro; rc : ph n bù r i ro c a doanh nghi p + Th ba: s d ng chi phí s d ng v n bình quân gia quy n (WACC) làm lãi su t chi t kh u. Đây chính là t su t l i nhu n mong mu n bình quân t i thi u tính trên các tài s n có giá tr t i doanh nghi p ñ i v i các c ñông và ñ i v i các ch n . b3) T l tăng trư ng c a doanh nghi p T l tăng trư ng là m t d li u ñ u vào quan tr ng trong b t kỳ mô hình ñ nh giá nào. Và t l tăng trư ng chính là d li u ñ d tính doanh thu và l i nhu n trong tương lai c a doanh nghi p, hình thành nên giá tr doanh nghi p. T l tăng trư ng có th ñư c ư c tính theo các cách th c sau: + Th nh t: ư c tính t t l tăng trư ng l ch s ; + Th hai: s d ng s li u d báo tăng trư ng c a gi i phân tích; + Th ba: ư c tính t l tăng trư ng d a trên các y u t cơ b n c a doanh nghi p * Các phương pháp này tuy khác nhau v chi ti t song v n có m t s ñ c ñi m chung ñó là: + T l tăng trư ng và t l tái ñ u tư có liên k t v i nhau. + T l tăng trư ng và t l tái ñ u tư th hi n ñư c tri n v ng riêng có c a các doanh nghi p khác nhau. b4) Giá tr k t thúc (Terminal Value – TV) Giá tr k t thúc (GTKT) c a th i ño n tăng trư ng nhanh c a m t doanh nghi p hay còn g i là giá tr k t thúc c a kỳ d báo. * GTKT có th ñư c xác ñ nh theo m t trong hai cách sau: + Cách th nh t: xác ñ nh theo giá tr thanh lý tài s n vào năm k t thúc.Giá tr thanh lý có th ñư c xác ñ nh theo m t trong hai cách sau:
 12. 12. 12 M t là: ư c lư ng giá tr thanh lý d a vào giá tr s sách c a tài s n và ñi u ch nh theo t l l m phát trong kỳ. Hai là: ư c lư ng giá tr thanh lý trên cơ s ư c lư ng dòng ti n kỳ v ng hay dòng thu nh p ñư c t o ra t tài s n trong m t th i gian nh t ñ nh (tính t sau năm k t thúc) v i m t t l chi t kh u phù h p. + Cách th hai: xem doanh nghi p như m t t ch c ho t ñ ng liên t c t c là v n ñang ho t ñ ng vào th i ñi m xác ñ nh giá tr k t thúc. Lúc này, dòng ti n c a doanh nghi p ñư c gi ñ nh s tăng trư ng v i m t t c ñ tăng trư ng n ñ nh – t c ñ tăng trư ng không ñ i. GTKT = {(Dòng ti n)n+1 }/ (r – g n ñ nh) n: năm cu i cùng c a th i ño n tăng trư ng b t thư ng; n+1: năm ñ u tiên c a năm b t ñ u th i kỳ tăng trư ng n ñ nh; r: h s chi t kh u dòng ti n; g n ñ nh: t c ñ tăng trư ng n ñ nh. b5) Th i gian tăng trư ng nhanh và th i gian tăng trư ng n ñ nh + Th i gian tăng trư ng nhanh (kỳ d báo hay th i kỳ tăng trư ng b t thư ng): Các doanh nghi p khác nhau v ngành, lĩnh v c kinh doanh thì có nh ng th i kỳ tăng trư ng khác nhau tùy thu c vào: qui mô c a doanh nghi p; T c ñ tăng trư ng hi n t i và l i nhu n vư t tr i; Đ l n và tính b n v ng c a l i th c nh tranh. + Th i gian tăng trư ng n ñ nh, b n v ng K t thúc th i kỳ tăng trư ng b t thư ng, doanh nghi p s chuy n sang giai ño n tăng trư ng n ñ nh, b n v ng. Th i ñi m b t ñ u này tùy thu c vào: Khi nào công ty chuy n sang th i kỳ tăng trư ng n ñ nh, b n v ng t th i kỳ tăng nhanh? Và Kh năng duy trì t su t l i nhu n vư t tr i c a doanh nghi p ñ n m c nào, ñ n khi nào? 1.2.5.3 Nhóm mô hình ñ nh giá theo giá tr so sánh - RVM a) Phương pháp h s Giá/Thu nh p (P/E)
 13. 13. 13 H s Giá/Thu nh p (P/E) là h s gi a giá tr th trư ng c a c phi u so v i thu nh p c a doanh nghi p trên m i c phi u, ch y u là ño lư ng v kh năng c a thu nh p có ñư c trên m i c phi u và h s giá b ra ñ mua ñư c m t ñ ng thu nh p c a doanh nghi p. H s P/E = Giá th trư ng trên m i c phi u/EPS b) Phương pháp h s Giá/Giá tr s sách (P/BV) H s Giá/Giá tr s sách (P/BV) là h s gi a giá tr th trư ng c a c phi u so v i giá tr s sách c a tài s n tính trên m i c phi u, h s này ph n ánh m c giá chi tr ñ mua m t ñơn v (ñ ng) tài s n c a c a doanh nghi p. H s P/BV = Giá th trư ng trên m i c phi u/Giá tr s sách trên m i c phi u. Trong ñó, Giá tr s sách trên m i c phi u = giá tr s sách c a v n ch / s lư ng c phi u phát hành; Giá tr s sách c a v n ch là v n c a c ñông thư ng = (T ng tài s n - t ng N ) - C phi u c a c ñông ưu ñãi. c) Phương pháp h s Giá/Doanh thu (P/S) H s Giá/doanh thu (P/S) là h s gi a giá tr th trư ng c a c phi u so v i giá tr doanh thu tính trên m i c phi u, h s này ph n ánh m c giá chi tr ñ có ñư c m t ñ ng doanh thu c a c a doanh nghi p. H s P/S = Giá th trư ng trên m i c phi u/doanh thu tính trên m i c phi u CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH, Đ C ĐI M C A CÔNG TY CP Đ C M NH VÀ THÔNG TIN CHUNG V TH TRƯ NG LIÊN QUAN Đ N GIÁ TR DOANH NGHI P C A DMC 2.1 KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N Đ C M NH
 14. 14. 14 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty c ph n Đ c M nh Công ty C ph n Đ c M nh ñư c thành l p t vi c chuy n ñ i lo i hình doanh nghi p t Công ty TNHH Đ c M nh sang Công ty C ph n Đ c M nh k t ngày 03/04/2007. Tr s chính: 90 B ch Đ ng, thành ph Đà N ng. V n ñi u l : 400.000.000.000 ñ ng. 2.1.2 Lĩnh v c kinh doanh Kinh doanh b t ñ ng s n; Kinh doanh quy n s d ng ñ t; Kinh doanh siêu th ; Kinh doanh khách s n;...Hi n t i, DMC có 03 m ng kinh doanh chính g m: Ho t ñ ng kinh doanh b t ñ ng s n;Ho t ñ ng xây l p và Ho t ñ ng thương m i. 2.1.3 M t s d án kinh doanh b t ñ ng s n tiêu bi u a) Khu ph c h p Vĩnh Trung Plaza: Vĩnh Trung Plaza t a l c t i s 253 – 255 Hùng Vương. Đây là m t công trình ph c h p, ñư c thi t k theo tiêu chu n qu c t v i phong cách ñương ñ i c a ki n trúc Pháp. b) Các công trình, d án khác DMC tham gia h p tác ñ u tư v i nhi u Ch ñ u tư l n v các d án b t ñ ng s n g m các khu ph c h p văn phòng, căn h , chung cư cao c p t i nhi u t nh, thành khác trên ph m vi c nư c Cao c B n Thành AA t i Ký Con, phư ng B n Nghé, thành ph H Chí Minh. T i khu v c thành ph Đà N ng, trong năm 2010 v a qua, DMC ñư c Thành ph giao ñ t, tri n khai th c hi n các d án d án nhà như Khu chung cư Đ i ñ a b o… 2.1.4 T ch c b máy qu n lý 2.1.5 Chi n lư c chung c a Công ty: xã h i
 15. 15. 15 2.1.5.1 Chi n lư c phát tri n: t p trung phát tri n kinh doanh b t ñ ng s n; tài chính; liên doanh liên k t h p tác ñ u tư các d án b t ñ ng s n… 2.1.5.2 Chi n lư c s n ph m và chính sách ñ nh v s n ph m: Văn phòng - Căn h cao c p- Khách s n; phát tri n nhà xã h i và các s n ph m liên quan khác 2.1.5.3 Chi n lư c marketing 2.1.5.4 Chính sách h u mãi và chăm sóc khách hàng 2.1.5.5 Xây d ng thương hi u 2.2 TÌNH HÌNH HO T Đ NG KINH DOANH C A CÔNG TY C PH N Đ C M NH 2.2.1 Doanh thu: doanh thu chính c a công ty có ñư c chính t vi c khai thác d án Vĩnh Trung Plaza v i nhi u m ng kinh doanh như: cho thuê văn phòng, siêu th và kinh doanh căn h , nhà xã h i… 2.2.2 Chi phí: chi phí phát sinh ch y u t chi phí ñ u tư d án Vĩnh Trung Plaza, các d án b t ñ ng s n khác, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p. 2.2.3 K t qu ho t ñ ng kinh doanh B ng 2.1 K t qu ho t ñ ng kinh doanh t 2008 ñ n 2010 ĐVT: tri u ñ ng CH TIÊU Doanh thu thu n L i nhu n g p v bán hàng và L i nhu n thu n t HĐKD T ng l i nhu n k toán trư c L i nhu n sau thu NĂM QUÁ KH 2008 2009 30.123 265.290 21.581 69.744 5.972 50.706 2.490 47.762 2.475 39.810 2010 310.505 85.027 59.134 55.980 46.475 2.3 TÌNH HÌNH KINH T VĨ MÔ VI T NAM T i Vi t nam, năm 2011 l m phát là y u t quan tr ng nh hư ng ñ n s thay ñ i c a n n kinh t vĩ mô nói chung và ngành b t ñ ng s n
 16. 16. 16 nói riêng. Trong 06 tháng cu i năm 2011, n n kinh t hi n v n ñ i m t v i khá nhi u thách th c. Tuy th trư ng hi n t i không thu n l i song chúng ta có th tin r ng các chính sách vĩ mô s t o nên nh ng bư c phát tri n trong dài h n v s tăng trư ng kinh t b n v ng. 2.4 THÔNG TIN NGÀNH B T Đ NG S N VI T NAM VÀ THÔNG TIN M T S TH TRƯ NG B T Đ NG S N CH Y U 2.4.1 Ngành b t ñ ng s n Vi t Nam Vi t Nam là m t trong nh ng nư c có t c ñ ñô th hóa nhanh. D báo, năm 2015 dân s ñô th kho ng 35 tri u ngư i…Đây s là căn c quan tr ng cho các doanh nghi p trong ngành ti p t c m nh d n ñ u tư. 2.4.2 B t ñ ng s n thành ph Đà N ng 2.4.2.1 Th trư ng văn phòng cho thuê: theo nghiên c u và th ng kê, Đà N ng có kho ng 25 tòa nhà có d ch v cho thuê văn phòng v i t ng di n tích trên 77.048 m2. 2.4.2.2 Th trư ng căn h , bi t th : T ng ngu n cung bi t th t i Đà N ng là kho ng 720 căn t 13 d án trong khi t ng ngu n cung căn h là kho ng 2.400 căn t 12 d án. 2.4.2.3 Th trư ng khách s n: th trư ng khách s n bao g m hơn 2.600 phòng t 5 khách s n 5 sao, 2 khách s n 4 sao và 19 khách s n 3 sao. Công su t thuê trung bình ñ t 79%, giá thuê trung bình ñ t 101 USD/ phòng/ ñêm. 2.4.3 B t ñ ng s n thành ph H Chí Minh 2.4.3.1 Th trư ng văn phòng cho thuê: d báo c a Công ty Savills Vi t Nam th trư ng văn phòng thành ph H Chí Minh ti p t c s khó khăn. Tuy v y, trong tương lai th trư ng v n có ti m năng kh i s c tr l i.
 17. 17. 17 2.4.3.2 Th trư ng căn h /chung cư, bi t th : tính ñ n quý 3/2011 th trư ng căn h chung cư v n ti p t c ñi xu ng. Tuy nhiên tình hình trong Quý 4/2011 s có ph n khá hơn do nhu c u thay ñ i ch trư c th m năm m i. 2.4.3.3 Th trư ng khách s n: trong quý 2/2011, công su t thuê phòng khách s n trung bình toàn th trư ng ñ t 60%. Trong năm 2012, d ki n có kho ng 1.500 phòng s gia nh p vào th trư ng. CHƯƠNG 3 V N D NG CÁC MÔ HÌNH Đ NH GIÁ Đ XÁC Đ NH GIÁ TR DOANH NGHI P T I CÔNG TY C 3.1 S PH N Đ C M NH C N THI T PH I Đ NH GIÁ VÀ M T S ĐI M C N LƯU Ý KHI XÁC Đ NH GIÁ TR DOANH NGHI P T I CÔNG TY C PH N Đ C M NH 3.1.1 S c n thi t c a vi c xác ñ nh giá tr doanh nghi p t i DMC M c tiêu tài chính ñ t ra trong hi n t i và tương lai c a công ty là th c hi n ñ i chúng hóa ñ d n bư c tham gia niêm y t trên th trư ng. V i m c tiêu ñó thì nhu c u ñ nh giá là r t quan tr ng, c n thi t ñ i v i chi n lư c tài chính hi n t i và c tương lai xuyên su t trong quá trình ho t ñ ng kinh doanh, phát tri n c a công ty. 3.1.2 M t s ñi m c n lưu ý khi xác ñ nh giá tr doanh nghi p t i DMC: m r ng ch c năng, nhi m v ho t ñ ng c a b ph n tài chính công ty; thi t l p h th ng cung c p thông tin ñ y ñ - phù h p. 3.2 XÁC Đ NH GIÁ TR DOANH NGHI P T I CÔNG TY C PH N Đ C M NH 3.2.1 Cơ s s li u và qui trình x lý, tính toán s li u ñ nh giá 3.2.1.1 Cơ s s li u ñ nh giá * Đ i v i các phương pháp ñ nh giá theo giá tr hi n t i
 18. 18. 18 + Các tham s ban ñ u: Lãi su t chi t kh u: s d ng chi phí s d ng v n bình quân gia quy n và chi phí s d ng v n ch s h u; T c ñ tăng trư ng dài h n ñư c d ñoán là 6%; Kỳ d báo ñư c d ki n là 10 năm; + D ki n (d ñoán) dòng ti n: ñư c xác ñ nh trên cơ s t ng h p, tính toán, phân tích K t qu ho t ñ ng ñ u tư, kinh doanh các d án và K t qu d ki n v tài chính doanh nghi p c a DMC. + D ki n tài chính doanh nghi p: ch s tài chính, k toán… * Đ i v i nhóm mô hình ñ nh giá theo giá tr so sánh D li u ñ u vào ñư c trích t k t qu d ki n v i kỳ d báo là 10 năm (t năm 2011 ñ n năm 2020). * Đ i v i phương pháp ñ nh giá theo giá tr tài s n thu n D li u ñ u vào ch y u ñư c l y t báo cáo tài chính (ñã ki m toán) c a doanh nghi p t i th i ñi m ñ nh giá và th c hi n ñánh giá l i tài s n, công n hi n h u c a doanh nghi p theo giá th trư ng. 3.2.1.2 Qui trình x lý, tính toán s li u ñ nh giá: b t ñ u t ngu n d li u ñ nh giá ñ n k t qu ñ nh giá th hi n thông qua m c “Ngu n d li u” t i cu i m i b ng s li u. Qui trình này th hi n qua sơ ñ :
 19. 19. 19 3.2.2 Gi ñ nh chung + N n kinh t Vi t Nam ti p t c duy trì t c ñ tăng trư ng n ñ nh cho nh ng năm t i; Chính sách kinh t vĩ mô s có nh ng thay ñ i tích c c cho ho t ñ ng kinh doanh c a các doanh nghi p trong ngành trong th i gian t i; + Các lĩnh v c kinh doanh chính c a DMC ti p t c duy trì t c ñ tăng trư ng tương ñ i; Các s li u d ki n ñư c th c hi n chi ti t trong th i gian 10 năm k t năm 2011 ñ n năm 2020, sau ñó gi ñ nh ho t ñ ng c a DMC tăng trư ng n ñ nh v i m c tăng trư ng ñ u là 6%/năm. 3.2.3 V n d ng các mô hình ñ nh giá ñ xác ñ nh giá tr doanh nghi p Công ty c ph n Đ c M nh Vi c s d ng ñơn l k t qu c a m t trong nh ng phương pháp ñ k t lu n v giá tr doanh nghi p s không ph n ánh phù h p giá tr n i t i. Vì v y, ñ tài ñưa ra phương pháp ñ nh giá bình quân, ñư c tính toán d a trên bình quân có tr ng s gi a các phương pháp. K t qu ñ nh giá s có tính ñ i di n hơn, ph n ánh phù h p hơn v giá tr n i t i (th hi n s nh hư ng c a nhân t ng n h n và dài h n ñ n giá tr doanh nghi p). B ng ñ nh giá này ñư c xây d ng trên cơ s : các phương pháp ñ nh giá và t tr ng c a các phương pháp. Khái ni m t tr ng: nghĩa là m c ñ /t l ñóng góp c a t ng phương pháp ñ nh giá ñ i v i giá tr doanh. T l này ñư c xác ñ nh d a trên ñ tin c y c a t ng phương pháp và c a thông tin, d li u ñ u vào s d ng trong ti n trình ñ nh giá. Phương pháp ñ nh giá bình quân này cũng khuy n khích áp d ng t i các ñơn v th c hi n d ch v tư v n, ñ nh giá ñ hoàn thi n hơn công tác ñ nh giá hi n nay. 3.3 K T QU Đ NH GIÁ T I CÔNG TY CP Đ C M NH 3.3.1 Trình bày, thuy t minh và xác ñ nh giá tr doanh nghi p 3.3.1.1 Trình bày k t qu ñ nh giá theo các phương pháp
 20. 20. 20 a) Ngu n d li u ñ nh giá: s li u chi ti t t i Lu n văn chính b) Chi ti t k t qu ñ nh giá t ng phương pháp + Đ nh giá theo mô hình FCFF B ng 3.9 - K t qu ñ nh giá theo mô hình FCFF ĐVT: tri u ñ ng Gi ñ nh Ti m năng tăng trư ng dài Lãi su t chi t kh u V n CSH (E)- Bình quân N (D)- Bình quân D/(D+E) E(D+E) 6% 820.096 1.487.635 64% 36% Chi phí n (Rd) Thu su t Rd*(1-t) Chi phí v n (Re) 17,27% 25% 12,95% 18% WACC= E/(D+E)* Re+ 14,75% Giá tr hi n t i T c ñ tăng trư ng 6% Giá tr hi n t i c a 2.839.939 WACC 14.75% Giá tr hi n t i c a 789.965 Giá tr n i t i Giá tr công ty 3.629.904 -N (625.026) + Ti n và các tài s n 136.026 N ròng (489.000) Giá tr v n ch s h u 3.140.904 S c phi u hi n hành 46.800.000 Giá c phi u (VNĐ/CP) 67.113 ((ñ ng/c phi u) Trong ñó, chi phí s d ng v n vay và v n ch như sau: Ch tiêu T ng chi phí ñ u tư V n ch ñ u tư V n vay Qu thành ph V n vay Ngân hàng Chi phí n bình quân trư c thu Chi phí v n ch s h u Giá tr 2.131.375 778.343 235.300 1.117.732 Thu TNDN Chi phí s 0% 10% 25% 18% 13,82% 18,00% 17,27% 18% Theo mô hình này thì giá tr c a DMC là: 67.113 ñ ng/c ph n + Đ nh giá theo mô hình FCFE B ng 3.10 –K t qu ñ nh giá theo mô hình FCFE ĐVT: tri u ñ ng Tăng trư ng dài h n Chi phí v n ch s h u Giá tr hi n t i Giá tr hi n t i c a dòng ti n Tăng trư ng dài h n Giá tr hi n t i c a dòng ti n 6% 18% 2.461.836 6% 203.987 Giá tr n i t i Giá tr VSCH S c phi u Giá c phi u (VNĐ/CP) 2.665.823 46.800.000 56.962
 21. 21. 21 Theo mô hình chi t kh u dòng ti n c a v n ch s h u thì giá tr c a DMC là: 56.962 ñ ng/c ph n + Đ nh giá theo mô hình DDM B ng 3.11 –K t qu ñ nh giá theo mô hình DDM ĐVT: ñ ng STT 1 2 3 4 5 6 CH TIÊU C t c (D) Tăng trư ng c t c L i nhu n mong Giá tr tương lai Dòng ti n Giá tr hi n t i Giá m i c ph n 2011 1.600 NĂM Ư C LƯ NG 2012 2013 2014 2015 1.700 1.800 1.900 2.000 6% 6% 6% 5% 1.600 NĂM 2010 1.700 15% 1.800 1.900 2.000 17.006 17.006 … … … … … … … 2020 2.500 4% 29.444 31.944 Như v y, theo mô hình chi t kh u dòng c t c (DDM) thì giá tr c a DMC là: 17.006 ñ ng/c ph n + Đ nh giá theo mô hình (P/E; P/BV và P/S) B ng 3.12 –K t qu ñ nh giá theo mô hình P/E; P/BV và P/S ĐVT: ñ ng STT 1 2 3 4 5 6 CH TIÊU TN/c ph n (EPS) Giá tr s sách Dthu/c ph n H s P/E H s P/BV H s P/S Giá c phi u Giá c phi u Giá c phi u 2011 2.899 11.306 6.716 8 2,5 3 23.190 28.265 20.148 NĂM Ư C LƯ NG 2012 2013 2014 5.446 7.117 5.837 13.811 16.309 16.138 13.349 19.995 21.331 8 8 8 2,5 2,5 2,5 3 3 3 43.568 56.939 46.694 34.528 40.771 40.345 40.048 59.984 63.994 2015 7.663 18.857 27.264 8 2,5 3 61.306 47.142 81.793 2016 6.207 18.604 14.737 8 2,5 3 49.659 46.509 44.211 Như v y, theo mô hình giá tr so sánh thì giá tr n i t i c a DMC là: 23.190 ñ ng/c ph n (theo h s P/E); 28.265 ñ ng/c ph n (theo h s P/BV); 20.148 ñ ng/c phi u (theo h s P/S).
 22. 22. 22 + Đ nh giá theo phương pháp tài s n thu n B ng 3.13 – K t qu ñ nh giá theo phương pháp tài s n thu n ĐVT: Tri u ñ ng Giá ñ t sau khi ñánh giá l i Stt Ch tiêu Di n tích 1 Khu A1 7.154 Đơn giá 96 2 Khu B1 2.000 96 192.000 3 Khu B2 2.494 96 239.424 T ng c ng Giá tr 686.784 1.118.208 Trong ñó: Giá ñ t ñư c ñánh giá l i theo giá th trư ng tham kh o qua các sàn, trung tâm giao d ch t i Đà N ng. Ch tiêu Giá tr Giá tr QSD ñ t (I) Giá tr TSDH không bao g m QSD ñ t (II) Tài s n khác (III) 1.118.208 375.473 433.806 T ng n (IV) Giá tr doanh nghi p (I + II + III - IV) S lư ng c phi u ñang lưu hành 766,207 1.161.280 46.800.000 Giá c phi u (VNĐ/c ph n) Như v y, theo phương pháp tài s n thu n thì giá tr c phi u c a DMC là: 24.814 ñ ng/c ph n 3.3.1.2 Thuy t minh k t qu và xác ñ nh giá tr doanh nghi p a) Giá tr doanh nghi p c a DMC B ng 3.14 K t qu ñ nh giá theo các phương pháp ĐVT: ñ ng Stt 1 2 3 4 5 6 7 Mô hình ñ nh giá FCFF FCFE DDM P/E P/BV P/S PPTS Giá (ñ ng/c ph n) 67.113 56.962 17.006 23.190 28.265 20.148 24.814 Qua k t qu ñ nh giá cho th y có s chênh l ch khá l n gi a các phương pháp, vi c s d ng ñơn l k t qu c a m t trong nh ng phương pháp trên ñ k t lu n v giá tr doanh nghi p s không ph n ánh phù h p giá tr n i t i c a DMC. Vì v y, ñ tài ñã s d ng phương pháp 24.814
 23. 23. 23 ñ nh giá bình quân v a trình bày t i m c 3.2.3 ñ xác ñ nh giá tr n i t i c a c phi u DMC như sau: B ng 3.15.1 B ng ñ nh giá bình quân (theo 07 (b y) mô hình ñ nh giá) ĐVT: ñ ng Stt 1 2 3 4 5 6 7 Mô hình FCFF FCFE DDM P/E P/BV P/S PPTS Giá bình quân Giá 67.113 56.962 17.006 23.190 28.265 20.148 24.814 T tr ng 20% 20% 15% 10% 10% 10% 15% 100% Bình quân 13.423 11.392 2.551 2.319 2.827 2.015 3.722 38.248 Giá tr n i t i c a c phi u c a DMC ñư c xác ñ nh vào kho ng 37.000 ñ ng - 38.000 ñ ng/c ph n. M t s gi i thích b sung + Phương pháp FCFF và FCFE ñư c ưu tiên ñánh giá cao hơn v m c ñ ñóng góp vì: th nh t các phương pháp này d a trên các s li u tài chính d ñoán mà ñã có s ñánh giá, cân nh c, phù h p v i m c tiêu duy trì ho t ñ ng c a DMC; th hai phương pháp này có ưu ñi m th hi n tương ñ i t ng ho t ñ ng và các ngu n thu c a DMC. + Các phương pháp còn l i ch th hi n tính th i ñi m c a công ty t i th i ñi m ñ nh giá, chưa tính ñ n ñ n s tăng tư ng, phát sinh nên m c ñ ñóng góp c a các phương pháp này ñư c ñánh giá th p hơn. b) Vi c l a ch n s lư ng các mô hình ñ nh giá trong t ng th các mô hình: Trong th c ti n ñ ñ m b o v m t k t qu và hi u qu c a công tác ñ nh giá thì không nh t thi t ph i áp d ng ñ y ñ t t c các mô hình ñ nh giá mà có th có s cân nh c, gi i h n, l a ch n các mô hình. Đ tài ñơn c th c hi n cân nh c l a ch n 03 (ba) trong 07 (b y) mô hình ñ nh giá chi ti t ñ xác ñ nh giá tr doanh nghi p DMC. Giá tr n i
 24. 24. 24 t i c a DMC ñư c xác ñ nh vào kho ng 37.000 ñ ng - 38.000 ñ ng/c ph n. C th như sau: B ng 3.15.2 - B ng ñ nh giá bình quân (theo 03(ba) mô hình ñ nh giá) ĐVT: ñ ng Stt 1 2 3 Mô hình (phương pháp) FCFE P/BV Phương pháp tài s n thu n Giá bình quân Giá 56.962 28.265 24.814 T tr ng 40% 25% 35% 100% Bình quân 22.785 7.066 8.685 38.536 Ghi chú: S lư ng mô hình ñ nh giá thay ñ i nên t tr ng thay ñ i tương ng trong t ng th ; M c ñ chênh l nh v t tr ng gi a các mô hình cũng ñư c gi i thích tương t như ph n “M t s gi i thích b sung” t i B ng ñ nh giá bình quân 3.15.1. 3.3.2 Phân tích ñ nh y c a giá tr doanh nghi p qua m t s phương pháp ñ nh giá nh m tìm ra cách th c phù h p ñ gia tăng giá tr doanh nghi p: ñ tài này ch y u t p trung vào vi c phân tích ñ nh y c a giá tr doanh nghi p thông qua 02 (hai) phương pháp ñó là: FCFE và FCFF dư i s tác ñ ng c a nhân t cơ c u v n (th hi n qua WACC) và nhân t t c ñ tăng trư ng dài h n. 3.3.2.1 T ng h p k t qu ñ nh giá c a 02 phương pháp FCFF và FCFE (trư c thay ñ i c a cơ c u v n và t c ñ tăng trư ng dài h n) Giá c phi u theo phương pháp FCFF Giá tr Giá c phi u theo FCFE (Đ ng /c ph n) 56.962 Giá c phi u theo FCFF (Đ ng/c ph n) 67.113
 25. 25. 25 3.3.2.2 Đ nh y c a giá tr doanh nghi p theo cơ c u v n và t c ñ tăng trư ng dài h n B ng 3.16 - Phân tích ñ nh y theo phương pháp FCFF WACC 13,75% 14,25% 14,75% 15,25% 15,75% 16,25% Hi n giá dòng ti n 10 năm 2.932.048 2.885.395 2.839.939 2.795.641 2.752.463 2.710.368 Giá tr v n CSH 5.0% 6.0% 7.0% 3.297.141 3.416.563 3.571.381 3.169.639 3.271.649 3.401.808 3.053.175 3.140.904 3.251.280 2.946.194 3.022.101 3.116.415 2.847.427 2.913.467 2.994.605 2.755.831 2.813.572 2.883.801 Giá m i c phi u 5.0% 6.0% 7.0% 70.452 73.003 76.312 67.727 69.907 72.688 65.239 67.113 69.472 62.953 64.575 66.590 60.842 62.254 63.987 58.885 60.119 61.620 Qua b ng s li u phân tích th hi n: T c ñ tăng trư ng dài h n càng cao thì Giá tr doanh nghi p càng l n và ngư c l i; Giá tr doanh nghi p càng cao khi WACC càng nh và ngư c l i. Thay ñ i này th hi n tương ng v i t ng m c c a t c ñ tăng trư ng dài h n. B ng 3.17 – Phân tích ñ nh y theo phương pháp FCFE Chi phí s d ng v n 17,00% 17,50% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50% Hi n giá dòng ti n 10 năm 5.0% 6.0% 7.0% 5.0% 6.0% 7.0% 2.522.740 2.491.939 2.461.836 2.432.412 2.403.646 2.375.517 2.742.752 2.694.333 2.648.355 2.604.587 2.562.826 2.522.897 2.765.039 2.714.027 2.665.823 2.620.132 2.576.703 2.535.322 2.791.784 2.737.473 2.686.467 2.638.380 2.592.893 2.549.734 58.606 57.571 56.589 55.654 54.761 53.908 59.082 57.992 56.962 55.986 55.058 54.174 59.653 58.493 57.403 56.376 55.404 54.482 Giá tr v n CSH Giá m i c phi u Qua b ng s li u phân tích th hi n: - T c ñ tăng trư ng dài h n càng cao thì Giá tr doanh nghi p càng l n và ngư c l i; Giá tr doanh nghi p càng cao khi chi phí s d ng v n càng nh và ngư c l i. S thay ñ i này th hi n tương ng v i t ng m c c a t c ñ tăng trư ng dài h n;
 26. 26. 26 - Tùy thu c vào ñi u ki n ho t ñ ng kinh doanh, m c tiêu ñ u tư, tài chính và t su t l i nhu n mong mu n ñ xác ñ nh t l chi phí s d ng v n phù h p cho giá tr doanh nghi p. K T LU N Giá tr doanh nghi p là b c tranh th t ng th v doanh nghi p, là cơ s quan tr ng cho vi c ñưa ra các quy t ñ nh tài chính. Khi các thương v như chào bán ch ng khoán (IPOs, SPOs); mua bán & sát nh p (M&A) di n ra ngày càng m nh m thì giá tr doanh nghi p càng ñư c quan tâm nhi u hơn. Xu t phát t m c tiêu tài chính c a DMC là t ch c IPO và d n bư c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán, b n thân nh n th y nhu c u xác ñ nh giá tr doanh nghi p là nhu c u c n thi t ñ i v i DMC nên ñã ch n nghiên c u ñ tài “Xác ñ nh giá tr doanh nghi p - trư ng h p t i Công ty c ph n Đ c M nh” ñ làm ñ tài t t nghi p. Trên cơ s t ng h p, v n d ng các phương pháp nghiên c u, lu n văn ñã gi i quy t ñư c các v n ñ sau: + H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n chung v giá tr doanh nghi p và xác ñ nh giá tr doanh nghi p; + Tìm hi u, ñánh giá, phân tích tình hình, ñ c ñi m c a DMC cũng như các thông tin v th trư ng liên quan ñ n giá tr doanh nghi p c a DMC; + V n d ng phương pháp ñ nh giá bình quân ñ ñ nh giá doanh nghi p cho DMC. Phương pháp này cũng ñ xu t áp d ng t i các t ch c th c hi n d ch v tư v n, ñ nh giá. Đ tài phân tích ñ nh y c a giá tr doanh nghi p dư i s tác ñ ng c a m t vài tham s chính, góp ph n tìm ra gi i pháp phù h p ñ gia tăng giá tr doanh nghi p.

×