Pilot Webportal Pc Geuzenveld Slotermeer

870 views

Published on

Pilot om participatiecentrum Geuzenveld Slotermeer met een webportal te ondersteunen

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pilot Webportal Pc Geuzenveld Slotermeer

 1. 1. Aanvraag Interventie Koers Nieuw West Titel: PILOT : Ontwikkeling webportal ten behoeve van aanbodcoördinatie in Participatiecentrum Geuzenveld-Slotermeer Duur pilot: 2010 Toelichting Op verzoek van stuurgroep Participatie en bestuurlijk overleg Participatiecentra Nieuwe West vraagt Nieuwe Kansen Nieuw West u een interventie / PILOT goed te keuren. Een expeditievorm is hierbij op dit moment het meest geschikt. Vanwege de voortgaande ontwikkelingen met betrekking tot het participatiebudget, de participatiecentra en de stadsdeelfusie is het niet mogelijk om het gewenste totaal afgeronde eindproduct tot in de finesses te omschrijven. De Opstart- en Ontwikkelkosten voor deze pilot in Geuzenveld-Slotermeer vragen we aan Koers Nieuw West, waarna deze toepassing in een latere fase zal worden aangehaakt op ontwikkeling van participatiecentra in de andere stadsdelen in Nieuw West en mogelijk ook op stedelijk niveau. Voor de bredere ontwikkelingen wordt een EFRO aanvraag ingediend door DWI en stadsdelen. Het Participatiecentrum Geuzenveld-Slotermeer is de pionier die met deze ontwikkeling in januari een start wil maken omdat zij het nu nodig heeft. Nieuwe Kansen Nieuw West schrijft deze interventie op verzoek van de Nieuw West stadsdelen die bij de bestuurlijke conferentie op 2 juli j.l. aanwezig waren: Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, Slotervaart, de Baarsjes en Bos & Lommer. Het ontwikkelproduct betreft een webapplicatie die de medewerkers van het participatiecentrum in staat stelt klanten snel te adviseren over aanbod en klanten goed door te verwijzen en indien gewenst warm overdragen naar de regisseurs van betreffend aanbod in relatie tot de klant. Het biedt de medewerkers een up-to-date overzicht (sociale kaart) en een zoekinstrument met betrekking tot het aanbod op het terrein van activering, participatie en (toeleiding naar) werkgelegenheid. Daarnaast is het toegankelijk voor publiek (etalage), die zelfstandig in het aanbod kan kijken. De ervaring die opgedaan is bij www.dagactiviteiten.nl toont aan dat dit prima kan worden gecombineerd. Voorstel is om door middel van een webportal het stadsdeelspecifieke aanbod te verbinden met de 3 bestaande aanbodoverzichten van een aantal grote stedelijke partijen zoals de Dienst Werk en Inkomen, de Vrijwilligerscentrale en Dagactiviteiten. De Pilot onderzoekt of dit mogelijk is door “learning by doing”. Welk aanbod en basisdienstverlening is gewenst voor de doelgroep wordt in stedelijk overleg momenteel nader uitgewerkt, de vraag die hier voor het project uit voortvloeit is: hoe kan dit aanbod zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt? De ontwikkelingen in Geuzenveld-Slotermeer vormen een proeftuin voor de andere Nieuw-West stadsdelen. 1
 2. 2. Achtergrond en uitgangspunten Amsterdam wil dat meer inwoners participeren. Het Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009 -2012 is op 10 juni 2009 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft een integrale beleidsvisie van Amsterdam op participatie op de terreinen inburgering, educatie en re-integratie. Het plan is geschreven ter voorbereiding van de invoering van de Wet Participatiebudget die per 1 januari 2009 van kracht is. Deze geeft gemeenten meer ruimte door bundeling van middelen voor participatie die voorheen apart geoormerkt waren voor educatie (WEB), inburgering (WI) en re-integratie (Wwb). De Participatiecentra worden binnen dit kader ontwikkelt. Belangrijkste uitgangspunten zijn in dit verband: • Participatiecentra vormen een toegangspoort voor de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van re-integratie en inburgering voor NUG-klanten • Coproductie tussen stad en stadsdelen met regie bij de stadsdelen • 80 % basisdienstverlening gelijk, 20 % lokale invulling • Bouwen vanuit het bestaande Participatiecentrum: een laagdrempelige voorziening dicht bij de burgers. Het Participatiecentrum heeft een algemene informatie en adviesfunctie en biedt daarnaast trajectbegeleiding en houdt regie op dossiers voor bepaalde doelgroepen. Daarnaast wordt er een actief wervingsbeleid rond nuggers ontwikkeld. Doelgroepen van het Participatiecentrum: Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer kiest ervoor open te staan voor alle burgers van haar stadsdeel. Zij kunnen gebruik maken van de informatie en adviesfunctie. Daarnaast biedt zij intensievere begeleiding en monitoring voor inburgeraars en niet uitkeringsgerechtigden.1 Doelstelling van participatiecentrum: werving en activering van mensen, stijging mogelijk maken op de maatschappelijke ladder. Er wordt op dit moment in stedelijk overleg gewerkt aan het vaststellen van het basispakket van dienstverlening. In samenwerking met taalwijzer, taalaanbieders en ondernemers bevordert het participatiecentrum zoveel mogelijk de totstandkoming van duale trajecten. Meerwaarde webtool bij bereiken van deze doelstelling: Overzichtelijkheid, ordening en ontsluiting van het bestaande participatie aanbod van VCA, DWI, dagactiviteiten en Stadsdeel Door middel van één zoekactie wordt uit al het aanbod een overzicht met de beste mogelijkheden gesorteerd/ gerubriceerd. Tijdwinst Door ondersteuning van het zoekproces in verschillende sites tegelijk Verbinding en vergelijkingsmogelijkheid tussen stadsdeelspecifiek en stedelijk aanbod: alle opties in een keer op een rijtje 1 Omschrijving NUGdoelgroep in Amsterdam: “Geen baan, geen school, geen uitkering”, bijlage 1. RWI / Nicis Institute, juni 2009 2
 3. 3. Snellere signalering ontbrekend aanbod: indien er uit de zoekactie nav een klantvraag geen aanbodopties zijn Klant centraal, niet de financieringsstroom Vergemakkelijkt duaal aanbod d.m.v. complete informatie mbt data, tijdstip, duur en locatie van het aanbod Levert een bijdrage aan efficiëntere werkwijze rond plaatsing: het systeem vergemakkelijkt de communicatie tussen de medewerkers PC en aanbieders: direct een mail sturen om een afspraak voor de klant te plannen. Gebruikers van het systeem: Website / etalage: burgers Na inloggen: verfijnder zoeken voor de professionals van het Participatiecentrum Waarom nu? Een aantal ontwikkelingen maken deze investering nu wenselijk. Het Participatiecentrum constateert uit de eerste vragen van de klanten en klachten van organisaties dat het aanbod nu ondoorzichtig is en duale trajecten maar moeizaam opstarten. Naast de gewenste dualisering van de inburgering gaat het bovendien om het actief bereiken van burgers die niet zijn opgenomen in enig systeem of bestand. De deelname is vrijwillig. Mensen die nu niet actief zijn worden door middel van een goed aanbod verleidt om de kansen die er liggen te benutten. De kwaliteit van de dienstverlening is hierbij erg belangrijk. Door de webtool wordt deze geoptimaliseerd. Een aanbod op maat verhoogt de klanttevredenheid, vermindert kans op uitval en verbetert uiteindelijk het rendement van alle inspanningen en investeringen. Dit vraagt om kennis van - en overzicht over - het bestaande aanbod. De beste werving is een goed aanbod. Bij deze doelgroep zal de mond-tot-mond reclame een belangrijke rol spelen. Het verhoogde uitvalrisico stelt eisen aan de kwaliteit en de snelheid van plaatsing. De klant staat centraal, het ijzer wordt gesmeed als het heet is namelijk bij binnenkomst van de klant in het participatiecentrum. Als het overzicht van het aanbod er niet is wordt het voor de professional moeilijk om de klant enthousiast te maken voor het juiste aanbod. Daarbij gaat het er niet om dat de participatiecoach het werk van de NUG consulent of de consulent van de vrijwilligerscentrale overneemt, maar om de juiste persoon naar de juiste plek verwijzen. Het liefst met zo min mogelijk tussenstappen. De participatiecoach heeft een belangrijke adviesfunctie en kan de klant helpen de verschillende opties en alternatieven die de webtool oplevert samen af te wegen. Inhoud Project Er bestaan op dit moment 3 goede sociale kaarten die door de gemeente worden gefinancierd en die actueel worden gehouden: de vacature databank van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, het activeringsvizier van DWI, en dagactiviteiten.nl van de Omslag. Dit beslaat 3
 4. 4. naar schatting 80% van het aanbod, wat mist is het stadsdeelspecifieke aanbod. In Geuzenveld-Slotermeer is dit aanbod in beeld op de site de Toekomst van West, maar dit is verouderd en verdient een nieuwe inventarisatie. De verschillende bronnen worden ontsloten middels een webportal ervoor. Daarbij wordt gedacht aan de ’proven technology’ ontwikkelt voor de gemeente Amsterdam door Stichting de Omslag voor dagactiviteiten.nl, de sociale kaart van Amsterdam voor mensen met een beperking. Niet alleen wordt het aanbod beschreven (sociale kaart), maar tevens geordend en ontsloten. Voor professionals moet de applicatie een zoektool opleveren die verfijnt werkt (gewogen zoeken) en opties oplevert die nauw aansluiten bij de mogelijkheden van de klant (warme overdracht/ matching). Daarnaast heeft de applicatie ook een Etalagefunctie voor burgers: de website werkt aanstekelijk en uitnodigend voor burgers, zij kunnen dmv een eenvoudige zoekactie een activiteit vinden. Voordeel voor deelnemende partijen is dat hun aanbod zichtbaar is voor medewerkers van het PC, voor andere verwijzers en voor cliënten. Het aanbod van de deelnemende partijen wordt meegenomen in de wervingsinspanningen de PR en communicatie van het stadsdeel. Het actualiseren van de eigen site en de “participatie portal” door de organisatie kan in een keer, doordat ze gelinkt worden. Voorwaarden 1. De invoering van dit etalage en matching instrument heeft een zo breed mogelijk draagvlak nodig: hiertoe zijn verkennende gesprekken gevoerd met stadsdeel en een aantal grote aanbieders zoals DWI en VCA en de Omslag. Er wordt een intentieverklaring ontwikkeld om de samenwerking nauwkeuriger vorm te geven. Deze wordt ook aan nieuwe partijen (aanbieders) voorgelegd. Daarin worden afspraken vastgelegd m.b.t. de wederzijdse inzet van uren ten behoeve van het invoeren en actueel houden van het aanbod. 2. Aansluiting op stedelijke applicatielandschap: is het systeem future-proof, kan het compatibel worden gemaakt met Amsterdamse standaarden? In vroeg stadium moet worden geborgd dat er aansluiting (mogelijk) is. (zie verder partners en coalities p.8) Hiervoor is commitment nodig van stedelijke partijen. 3. Werkproces en intakeprocedure participatie centrum moeten (minimaal in concept) omschreven zijn om dit instrument goed te kunnen ontwerpen. Teveel extra handelingen maken gebruik onaantrekkelijk. 4. Verkennende gesprekken met andere participatiecentra in Nieuw West over hun gebruikerswensen en behoefte: deelname van stadsdelen aan gebruikersgroep. 4
 5. 5. 5. Doelgroeponderzoek vertalen naar Programma van Eisen. 6. Relatie met communicatieplan/werving leggen in de vorm van medewerking communicatieafdeling stadsdeel. 7. Borging: een belangrijke factor in de borging van het geheel is de EFRO aanvraag, daarin is een bedrag van 35.000 Euro voor de aanbodscoördinator van de stadsdelen opgenomen die een belangrijk aandeel in het beheer heeft. Indien deze aanvraag wordt afgewezen is er daarnaast ook een reservering aangevraagd binnen het stadsdeel- wijkaanpak-budget om de aanbodcoördinatie binnen het stadsdeel in te bedden. Wijze van aanpak & fasering Expeditie Fase 1: Voorwaardenonderzoek. (punt 1 t/m 7 ) , duur: 2 maanden Schrijven van functioneel en technisch Programma van Eisen, korte aanbestedingsprocedure voor de beheersfunctie en de ontwikkelactiviteiten. In kaart brengen afbreukrisico’s en SMART formuleren van kwaliteitseisen. Nader ontwerp en Inrichting Projectorganisatie. Go- No Go hiervan afhankelijk Expeditiefase 2: Proefopstelling maken, duur: 2 maanden 1. Intentieverklaringen worden opgesteld en ondertekend met de huidige betrokken partijen. De verschillende partijen zorgen dat hun aanbod (zoveel als mogelijk) voor de portal beschikbaar wordt gesteld. De sites worden door de partijen zelf up- to date gehouden. 2. Er wordt gestart met een proefopstelling. De portal wordt gebouwd en vormgegeven in een aantrekkelijke toegankelijke stijl door een externe partij. 3. Het stadsdeelaanbod wordt verder geïnventariseerd en ingevoerd. Nieuwe aanbieders krijgen desgewenst een presentatie. Deze actie strekt zich uit over expeditieperiode, nieuwe aanbieders kunnen gedurende het project worden toegevoegd. Nadat het stadsdeel aanbod van Geuzenveld-Slotermeer is geïnventariseerd en ingevoerd kan wellicht al een start met de andere Nieuw West stadsdelen worden gemaakt met hetzelfde format. De projectleider ondersteunt dit proces. 5
 6. 6. 4. Er komt een zoekmogelijkheid op de gemene delers die nu al bestaan binnen de verschillende sites. De zoektool moet het mogelijk maken om te zoeken per activiteit op: - organisatie - voor wie/doelgroep met instroomeisen (taalniveau/opleidingsniveau/leeftijd/geslacht) - inhoud/ soort activiteit - wanneer (frequentie, duur activiteit, aantal uren inzet afhankelijk van soort activiteit) - waar (locaties gekoppeld aan google maps en 92920v) - kosten - vergoeding - mogelijkheden voor kinderopvang - contactpersoon voor meer info en inschrijving 5. Training van alle medewerkers van het PC Expeditie Fase 3: Trial & Error Verdere ontwikkeling van de applicatie in de praktijk, duur: 4 maanden 1. Beheer Het beheer wordt gedeeld door een medewerker van het stadsdeel en een externe partij. Het gaat daarbij om een onderscheid tussen het inhoudelijke (content) beheer en het technische beheer (storingen, ontwikkelingen, nieuwe features bouwen,helpdesk). A. Inhoudelijk beheer: stadsdeelmedewerker die de organisaties kent, een netwerker is, meewerkt aan de outreach is de aangewezen persoon om de aanbodcoördinatie te beheren. Deze persoon zorgt voor een belangrijk deel ook voor het functionele beheer (accountbeheer) ondersteund door de externe partij. Het is een cruciale succesfactor voor het up to date houden van het aanbod: als aanbiedende organisaties eenmaal zijn ingevoegd is communicatie binnen het systeem zelf mogelijk en worden zij op regelmatige basis gevraagd wijzigingen bij te houden. De wijzigingen worden meteen ook doorgevoerd op hun eigen site. Hiervoor is een stevige beheersfunctie noodzakelijk. Deze zorgt ervoor dat aanbieders een herinnering krijgen als het aanbod binnen een bepaald termijn niet is bewerkt. Het project wordt incompleet verklaard als er niets aan gebeurd, dit houdt in dat de site dan uit de zoekresultaten zal worden verwijderd. Doordat deze functie ingebed wordt in de stadsdeeltaken is het beheer en de borging verstevigd, hiertoe zijn bedragen gereserveerd binnen de stadsdeelbegroting voor wijkaanpak (zie begroting p.11) B. Technisch beheer:een helpdesk voor storingen, ontwikkelingen waarvoor nieuwe features nodig zijn. 6
 7. 7. 2. Communicatie Daarnaast leent het systeem zich voor communicatiezaken zoals nieuwsbrieven voor aanbieders, interactie met burgers, nieuws en films over ervaringen van deelnemers. Deze communicatietaak ligt grotendeels bij het stadsdeel maar kan door de externe partij wel gefaciliteerd worden. Expeditie Fase 4: Evaluatie & nieuwe ontwikkelvragen, duur: 2 maanden In Fase 3 kan worden ingezet op doorontwikkelingsvragen indien de basis-infrastructuur na de test en trialfase van 8 maanden goed werkt. Dat kan worden vastgesteld door een evaluatie te maken n.a.v. de volgende vragen: a. Het niet actueel houden van de gegevens is een van de grootste afbreukrisico’s: zijn de beheerstaken hierop voldoende ingeschat? Is de vereiste extra inspanning van de aanbieders in verhouding met de “gains” b. Aansluiting op cliënt volg systemen (welk systeem, is nog onduidelijk, RAAK, Edisa of nieuw) c. Tevredenheid van de meewerkende partijen: hoe gaat het met de samenwerking bij plaatsing, is het systeem voldoende ondersteunend, kan men elkaar snel bereiken/ communicatiemogelijkheden binnen het systeem voldoende? d. Systeem is gebaseerd op samengaan van belangen van diverse partijen: biedt het systeem iedere partij voldoende autonomie binnen de samenwerking? De antwoorden op deze vragen bepalen of kan worden ingezet op verdieping en uitbreiding met (een deel van) de volgende ontwikkelpunten: A. Is het mogelijk met de aanbiedende organisaties een vorm van directe aanmelding te realiseren? B. Is het mogelijk om een koppeling tot stand te brengen met (overzichten van) educatief aanbod voor volwassenen? C. In hoeverre kan het systeem aansluiten bij het vernieuwde werkproces: zijn hiervoor nieuwe functionaliteiten nodig? D. nadere definitie van de gebruikers (bijvoorbeeld is het ook wenselijk om taalaanbieders of zorgconsulenten, werkgevers te betrekken?) E. Start inventarisatie stadsdeelaanbod Osdorp en Slotervaart. Wellicht dat niet alle antwoorden uit deze fase al beantwoord kunnen worden, dat hangt af van het succes van de eerdere fases. Expeditie Fase 5: Gebruikerstevredenheid, eindrapport en uitrol; duur: 2 maanden F. Start met de acties die nodig zijn voor de uitrol van dit systeem: inventarisatie stadsdeelaanbod heel Nieuw West completeren, invoeren. 7
 8. 8. G. In deze fase wordt een gebruikerstevredenheid onderzoek ingezet waarbij de professionals van het PC, een aantal aanbieders uit de verschillende sectoren worden bevraagd en ook klanten die de website in het participatiecentrum hebben bekeken. H. Schrijven van eindrapport met aanbevelingen. Doelstellingen – (beoogde effecten) – a. De professional van het participatiecentrum kan in 2010 op het gebied van participatieaanbod de weg vinden b leveren van een bijdrage aan duurzame participatie burgers in Nieuw West b. d.m.v. ketenregie de samenhang en doorstroming tussen activiteiten stimuleren c. bevordering mobiliteit van doelgroep op de participatieladder d. signalering van omissies in het aanbod e. leveren van bijdrage aan beleidsontwikkeling t.a.v. participatie f. bijdrage leveren aan realisatie van duaal aanbod voor inburgering in Nieuw West Producten A Programma van Eisen (Functioneel en technische vertaling hiervan) B Een webapplicatie met de benodigde service en faciliteiten C Procesverslag D Monitoring- en doorontwikkelingsfaciliteiten, kwaliteitstoets (klanttevredenheid) E Beheer en onderhoud F Eindverslag & Overdracht Wat wordt er opgeleverd (fasering)– A. Aanbodoverzicht en zoektool voor professionals van het Participatiecentrum B. Aantrekkelijke website met toegang voor breed publiek C . Eindrapport/ evaluatie Resultaten A.. Overzicht van aanbod & zoektool: …. Unieke bezoekers van de website per maand B . Tussen Evaluatie helpt verdere ontwikkeling webapplicatie C. Monitoring & kwaliteitstoets: inzicht in bezoekers en wensen; inzicht in ervaring professionele gebruikers en wensen 8
 9. 9. D. Groei in gebruik en kwaliteit E. Eindverslag bevordert overdraagbaarheid en borging Indicatoren interventie : NAP indicatoren Primair: Vooruitkomen 23+: • Participatie: meer unieke deelnemers; meer doorgroei binnen activeringsketen op participatieladder; doorstroom naar betere banen 100 mensen succesvol en duurzaam geplaatst in 1e jaar (als werving op gang komt en samenwerkingsrelaties lopen + doorstroom van huidige inburgeraars kan dit doorgroeien naar 200 in 2011) • Taalbeheersing: toename aantal vrijwillige deelnemers; bijdrage aan dualisering inburgeringsaanbod; bijdrage aan uitvalbestrijding Secundair: Economisch meedoen: Werkgelegenheid; Werkeloosheid; Gemiddeld inkomen; Armoede Ontmoeten in leefbare buurt: Sociaal isolement; Segregatie De Kopgroep bestaat uit: Nieuwe Kansen Nieuw West: projectleider ; DWI: beleidsadviseur en de stadsdeeladviseur Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer: aanbodscoördinator Participatie; Vrijwilligerscentrale Amsterdam, Vertegenwoordiger Externe partij. Er is daarnaast regelmatig ruggespraak over vorderingen van deze pilot met de stuurgroep Participatiecentra Nieuw West en ambtelijke overleggen. De projectgroep participatie van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer ontvangt tussentijds rapportage. Klankbordgroep: informatiemanager ICT Stadsdeel Geuzenveld (Monique Bouman), Informatiemanager stedelijke dienst (vertegenwoordiging clusteroverleg voor sociaal Domein, vertegenwoordiging stedelijke diensten (DWI,DMO). Interventiegebied Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer is het pilotgebied, uitrol na beëindiging project naar de andere participatiecentra binnen het nieuw te vormen stadsdeel Nieuw West. Betrokkenheid stadsdeelambtenaren van alle nieuwwest stadsdelen bij ontwikkeling van dit instrument. Opdrachtgever Bestuurlijke conferentie 2 juli 2009/ Stuurgroep Ontwikkeling Participatiecentra Nieuw West Projectleider Nieuwe Kansen Nieuw West, projectleider nog aan te stellen 9
 10. 10. Partners/coalities De samenwerking is deels geformaliseerd tussen DWI, Stadsdelen, De Omslag, de Vrijwilligerscentrale Amsterdam Na goedkeuring wordt er een gebruikersoverleg geformeerd waarin ook de NUG consulente wordt uitgenodigd. Connectie/borging van de aansluiting op het stedelijke applicatielandschap: er zijn korte voorgesprekken geweest met informatiemanagers stadsdeeloverleg op sociaal domein, en informatiemanagers stedelijke diensten binnen het sociale domein. Het formaliseren van deze betrokkenheid is denkbaar in de vorm van formatie van een klankbordgroep die: • Betrokken is bij opstellen van/ check op functioneel en technisch programma van eisen • een quick scan aan eind eerste fase • overleg rond afronding tweede fase en • betrekken in de evaluatiefase Er wordt gezorgd voor een stevige betrokkenheid in een reguliere vorm zodat de architectuur van deze nieuwe applicatie op zijn minst zo open is gebouwd dat het op termijn compatibel te maken is met de stedelijke standaarden en structuureisen. Hiertoe zijn gesprekken gaande in een verkennende fase. Uitvoering & Planning Start Wie Realisatie Expeditie Fase 1: 1.1.2010 Projectleider & 1.3.2010 Voorwaardenonderzoek klankbordgroep Expeditie fase 2 1.3.2010 Externe partij i.s.m. 1.5.2010 Proefopstelling maken Stadsdeel netwerker Inventarisatie stadsdeelaanbod Projectleider Expeditie Fase 3: Trial & Error 1.5.2010 Externe Partij + 1.9.2010 Stadsdeel netwerker Expeditie Fase 4: Evaluatie 1.9.2010 Projectleider 1.11.2010 van & nieuwe ontwikkelvragen Externe partij Stadsdeel netwerker Expeditie Fase 5: 1.11.2010 Projectleider 31.12.2010 Gebruikerstevredenheid, eindrapport en uitrol 10
 11. 11. Begroting : Uitvoerder Kosten exclusief BTW Projectleiding NKNW 30.000 Proefopstelling maken externe partij 16.250 Trial & Error Beheer & servicekosten externe partij 16.250 Stadsdeel - aanbodscoördinator 35.000 Ontwikkelingskosten (functionaliteit, techniek) externe partij 16.250 Bijdrage Evaluatie & eindverslag externe partij 4.000 Training nieuwe gebruikers (voor twee participatiecentra) externe partij 4.000 Totaal: 116.750 Gevraagd aan KNW 81.750 Extern (EFRO / wijkaanpak Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer): 35.000 Medefinanciers: Wijkaanpak Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer: Reservering is aangevraagd binnen budget wijkaanpak 2010: een bedrag voor aanbodscoördinatie (contentbeheer) opgenomen van ongeveer 35.000 euro. > Duidelijkheid hierover: week 39 Binnen de EFRO aanvraag die namens de stadsdelen is ingediend is per jaar voor 3 jaar ongeveer eenzelfde bedrag aangevraagd voor aanbodscoördinatie per operabel participatiecentrum. Principiële duidelijkheid hierover: week 39 Dit wil zeggen dat beheer grotendeel is ingebed in stadsdeelverantwoordelijkheid, en niet bij een externe partij. In de stedelijke werkgroep die onder leiding van Vera Pfundt bijeenkwam rond ontwikkeling van de participatie - webportal is ingebracht dat stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer al in januari met de pilot wil gaan starten, de andere stadsdelen starten waarschijnlijk in juni, mits de EFRO aanvraag wordt goedgekeurd. Duur van het project: dit is een aanvraag voor 2010 11
 12. 12. Criteria Deze interventie is geplaatst onder thema integreren, participeren en werkgelegenheid Deze interventie heeft daarnaast verband met Wonen en Leven Er is sprake van innovatie, met name gericht op verbinden en verbreding. De verbreding van de aanpak naar Nieuw West is gewaarborgd dmv terugkoppeling in de stuurgroep, ambtelijk overleg en breder bestuurlijk overleg en netwerk sociale alliantie. Aansluiting bij stedelijke ontwikkelingen rond aanbodcoördinatie volgens het dienstverleningsconcept Sociale Alliantie en in dit kader ook aansluiting bij ontwikkeling van brede sociale loketten (WMO) De interventie wordt structureel opgenomen in de verdere ontwikkeling van participatiecentra in Nieuw West Er is aanwijsbare behoefte aan deze interventie: vraagarticulatie in bestuurlijke conferentie 2 juli 2009. Stand van zaken/besluitvorming Aanname wenselijkheid in bestuurlijke conferentie 2 juli 2009, daarbij aanwezig stadsdeelwethouders, sectorhoofden, DMO, DWI, NKNW. Besluit BOP In te stemmen met planning, organisatie, uitvoering en begroting 12

×