Terminologia informàtica Català-Castellà / Castellà-Català

335 views
252 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Terminologia informàtica Català-Castellà / Castellà-Català

 1. 1. Glossaris ocupacionals, 9Tècnic/a en sistemes microinformàticsVocabulari extret a partir del Reial decret 1598/1997, de 17 doctubre,pel qual sestableix el certificat de professionalitat de locupació detècnic/a en sistemes microinformàtics. Empleat/ada doficina : català - castellà = Empleado/da de oficina : castellà - català. - (Glossaris ocupacionals ; 10. Administració i oficines = Administración y oficinas) Publicació capiculada. - Bibliografia ISBN 84-393-6083-5 I. Rocamora Mirabet, Teresa, dir. II. Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme III. Títol: Empleado/da de oficina IV. Col·lecció: Glossaris ocupacionals ; 10 V. Col·lecció: Glossaris ocupacionals. Administració i oficines 1. Pràctiques doficina - Terminologia 2. Català - Glossaris, vocabularis, etc. 3. Castellà - Glossaris, vocabularis, etc. 651(038)=499=60© Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball, Indústria, Comerç i TurismeSecretaria dAfers Laborals i dOcupacióProjecteOficina Tècnica dAfers Laborals i dOcupacióSecció de Documentació i PublicacionsCoordinació i supervisióTeresa Rocamora MirabetTiratge: 2.000 exemplarsEdició: març de 2003Dipòsit legal: B-23.112-2003ISBN: 84-393-6082-7Impressió: Grup Artyplan-Artymprès, S.A.
 2. 2. PresentacióAquest recull sha elaborat a partir de la traducció al català dels reials decrets queestableixen els certificats de professionalitat, en aquest cas el corresponent alocupació de tècnic/a en sistemes microinformàtics. Els certificats de professionalitatestableixen i determinen els continguts teòrics i pràctics mínims i donen lesespecificacions necessàries per al desenvolupament de lacció formativa referent adiferents especialitats ocupacionals.Les descripcions daquests documents aporten un volum de termes relacionats ambles ocupacions tractades que hem considerat prou important per elaborar la col·lecció.Lobjectiu de cada recull és oferir a les persones que treballen dins làmbit de laformació ocupacional (professorat, especialistes, alumnes, etc.) un material deconsulta directament relacionat amb la seva especialitat professional, és a dir posar-los a labast un recurs que els faciliti la presència i lús del català dins la seva tascaformativa.El resultat és un material de consulta que té el seu sentit dins del context formatiuocupacional a què pertany. Volem remarcar que en cap cas és un diccionari o recullterminològic sistemàtic duna especialitat o matèria. Es tracta, amb totes les seveslimitacions, dun glossari, és a dir duna exposició alfabètica de termes apareguts enels reials decrets i de les solucions adoptades per a la traducció al català. Per això elcontingut final és, duna banda, molt ampli (inclou termes dús habitual dinslespecialitat que van des del llenguatge general fins a lespecialitzat) i, de laltra,incomplet per raó dels aspectes no tractats en els textos originals.Pel que fa als termes, cal dir que sha recorregut a les fonts normatives existentssempre que ha estat possible. Tanmateix, hi ha també formes no fixades que demoment són propostes provisionals i, fins i tot, algun cas de manlleu. No sha fetrecerca terminològica, ja que aquest no és lobjectiu, però sha buscat el màxim rigoren la traducció dels reials decrets, cosa que assegura que les propostes per als casosresolts de manera provisional siguin, almenys de moment, vàlides. Cal dir que elcentre de terminologia TERMCAT ha assessorat en la resolució i/o proposta de moltsdels dubtes plantejats i, en aquest sentit, volem agrair-li la seva col·laboració.Andreu Cruañas i AcostaSecretari dAfers Laborals i dOcupacióBarcelona, març de 2003 1
 3. 3. El recullConsulta. El recull pot ser consultat tant partir de les formes en català per trobarlequivalent en castellà, o bé a partir de les formes en castellà, per trobar lequivalenten català.Selecció dentradesEntrades en castellà. Les entrades shan seleccionat sempre a partir dels termes iexpressions del document original castellà, el reial decret. Aquestes formes shantranscrit tal com hi han estat trobades, i això comporta la possibilitat que en aquestallengua hi hagi formes no estrictament normatives o manlleus que ja tenen unaproposta normalitzada (neologia, adaptació, etc.), de la qual aquí no queda constància.Entrades en català. Aquestes entrades corresponen a les formes emprades per a latraducció al català del reial decret. Per tal de validar ladequació de les formes, sharecorregut a les fonts normatives existents. Cal dir que hi ha també formes no fixadesque de moment són propostes.Manlleus. Els manlleus, que són formes adoptades duna altra llengua, queden indicats amb lalletra cursiva.Informació gramatical. Cada entrada presenta informació sobre la categoria. Elssubstantius i adjectius amb doble forma, presenten també la flexió femenina.m - nom masculí f - nom femení m i f - nom masculí i femením pl - nom masculí plural f pl - nom femení plural adj - adjectiuv tr - verb transitiu v intr - verb intransitiu adv - adverbiloc adv - locució adverbialEquivalència. Les relacions dequivalència entre les dues llengües quedencircumscrites als textos de procedència dels termes. Per tant, poden sersemànticament parcials.Sinonímia. El text original de vegades usa indistintament formes sinònimes, que sónrecollides amb entrada pròpia. La relació semàntica entre aquests termes no quedaindicada amb remissions.Daltra banda, com que la sinonímia està circumscrita al text objecte del buidatge, espoden trobar a faltar termes sinònims (tant en una llengua com en laltra), senzillamentperquè no són al text font.Sigles. Les sigles, quan és possible, presenten entre parèntesis el terme desplegat. 2
 4. 4. clau de muntatge f llave de montaje f codi m código mTècnic/a en sistemes comandament m comando mmicroinformàtics comodí m comodín m configurar v tr configurar v tr connector m conector m contracte de contrato de manteniment m mantenimiento mCatalà Castellà controlador m controlador ma controlador ODBC m controlador ODBC m còpia de prova f copia de prueba facoblar v tr acoplar v tr còpia de seguretat f copia de seguridad fadaptador m adaptador m còpia de seguretat f backup madministrador darxius m administrador de archivos m coprocessador m coprocesador madministrador de memòria administrador de memoria corrent altern m corriente alterna festesa m extendida m corrent continu m corriente continua fagregar v tr agregar v tr correu electrònic m correo electrónico manalitzador de cables m analizador de cables m CPU f CPU fanalitzador de protocols m analizador de protocolos m cua dimpressió f cola de impresión fanell m anillo manomalia f anomalía f dantivirus m antivirus m data de compra f fecha de compra faplicació f aplicación f defragmentar v tr defragmentar v trarbre m árbol m detectar v tr detectar v trarquitectura f arquitectura f digitalitzador m digitalizador marrencar v tr arrancar v tr directori m directorio marxiu darrencada m archivo de arranque m disc dur m disco duro mavaria f avería f dispositiu m dispositivo mb disquet m disquet mbarra de botons f barra de botones f disquetera f disquetera fbase de dades f base de datos f ebaud m baudio m electricitat f electricidad fbus m bus m electrònica f electrónica fc eliminar v tr eliminar v tr emulador de memòria emulador de memoriacablatge m cableado m expandida m expandida mcable coaxial m cable coaxial m entorn gràfic m entorno gráfico mcable paral·lel m cable paralelo m equip de so m equipo de sonido mcapacitat f capacidad f equip informàtic m equipo informático mCD-ROM m CD-ROM m escàner m escáner mcinta mètrica f cinta métrica f 3
 5. 5. estació de treball f estación de trabajo f manual dusuari m manual de usuario mexecutar v tr ejecutar v tr maquinari m hardware mextensió f extensión f MB m Mb mextractor de circuits extractor de circuitos memòria f memoria fintegrats m integrados m memòria expandida f memoria expandida ff menú m menú m Mhz m Mhz mfallada f fallo m microinformàtica f microinformática ffax m fax m microordinador m microordenador mfitxer darrencada m fichero de arranque m microprocessador m microprocesador mfont dalimentació f fuente de alimentación f missatge derror m mensaje de error mformatar v tr formatear v tr mode estàndard m modo estándar mfull de càlcul m hoja de cálculo f mode estès m modo extendido mg mòdem m módem mGB m Gb m modificar v tr modificar v tr monitor m monitor mh MS-DOS m MS-DOS mhigiene f higiene f ni norma electrotècnica f norma electrotécnica fimpressora f impresora f normativa f normativa fimpressora dinjecció f impresora de inyección f oimpressora làser f impresora láser f oscil·loscopi m osciloscopio minformàtica f informática finicialitzar v tr inicializar v tr piniciar v tr iniciar v tr palanca per a jocs f palanca para juegos finstal·lació elèctrica f instalación eléctrica f pantalla f pantalla finstal·lar v tr instalar v tr pantalla tàctil f pantalla sensible al tacto finterconnectar v tr interconectar v tr pastilla gràfica f pastilla gráfica fl PC m PC mLAN f (xarxa dàrea local) LAN f pelacables m pelacables m perifèric m periférico mlector de banda lector de bandamagnètica m magnética m personalitzar v tr personalizar v trlector de CD-ROM m lector de CD-ROM m peu de rei m pie de rey mlector de codi de barres m lector de código de placa base f placa base f barras m polímetre m polímetro mllapis òptic m lápiz óptico m potència f potencia fm potència contractada f potencia contratada f presa de terra f toma de tierra fmalla f malla f programari m software m 4
 6. 6. programari de base m software de base m traçador gràfic m trazador gráfico mprogramari de diagnòstic m software de diagnóstico m trepant portàtil m taladro portátil mproveïdor -a m i f proveedor -ra m i f ur unitat central f unidad central fRAM f (memòria daccés RAM f unitat demmagatzematge f unidad de almacenaje faleatori) unitat de reconeixement unidad de reconocimientoratolí m ratón m de veu f de voz freiniciar v tr reiniciar v tr unitat de sortida f unidad de salida frestaurar v tr restaurar v tr vs velocitat de processament f velocidad de proceso fseguretat f seguridad f verificador m verificador mservei de missatgeria m servicio de mensajería m verificar v tr verificar v trservidor m servidor m virus m virus mSIMM m (single in line simm m visita f visita fmemory module)sintetitzador de veu m sintetizador de voz m xsistema m sistema m xarxa dàrea local f red de área local fsistema darrencada m sistema de arranque m xarxa de PC f red de PC fsistema microinformàtic m sistema microinformático m xarxa en anell de red Token Ring fsistema operatiu m sistema operativo m testimoni fsoldador destany m soldador de estaño m xarxa Ethernet f red Ethernet fsubdirectori m subdirectorio m xarxa Internet f red Internet fsuport magnètic m soporte magnético m xarxa local f red local mttargeta f tarjeta ftargeta de comunicacions f tarjeta de comunicaciones ftargeta de connexió f tarjeta de conexión ftargeta de so f tarjeta de sonido ftargeta de xarxa f tarjeta de red ftargeta gràfica f tarjeta gráfica ftaula de codis f tabla de códigos fteclat m teclado mteleassistència f teleasistencia ftenalles f pl alicates m pltensió f tensión ftensió de la xarxa f tensión de la red ftòner m tóner mtornavís m destornillador m 5
 7. 7. CD-ROM m CD-ROM m cinta métrica f cinta mètrica fTécnico/ca en sistemas código m codi mmicroinformáticos cola de impresión f cua dimpressió f comando m comandament m comodín m comodí m conector m connector m configurar v tr configurar v trCastellà Català contrato de contracte de mantenimiento m manteniment ma controlador m controlador macoplar v tr acoblar v tr controlador ODBC m controlador ODBC madaptador m adaptador m copia de prueba f còpia de prova fadministrador de archivos m administrador darxius m copia de seguridad f còpia de seguretat fadministrador de memoria administrador de memòria coprocesador m coprocessador mextendida m estesa m correo electrónico m correu electrònic magregar v tr agregar v tr corriente alterna f corrent altern malicates m pl tenalles f pl corriente continua f corrent continu manalizador de cables m analitzador de cables m CPU f CPU fanalizador de protocolos m analitzador de protocols manillo m anell m danomalía f anomalia f defragmentar v tr defragmentar v trantivirus m antivirus m destornillador m tornavís maplicación f aplicació f detectar v tr detectar v trárbol m arbre m digitalizador m digitalitzador marchivo de arranque m arxiu darrencada m directorio m directori marquitectura f arquitectura f disco duro m disc dur mavería f avaria f dispositivo m dispositiu m disquet m disquet mb disquetera f disquetera fbackup m còpia de seguretat fbarra de botones f barra de botons f ebase de datos f base de dades f ejecutar v tr executar v trbaudio m baud m electricidad f electricitat fbus m bus m electrónica f electrònica f eliminar v tr eliminar v trc emulador de memoria emulador de memòriacable coaxial m cable coaxial m expandida m expandida mcable paralelo m cable paral·lel m entorno gráfico m entorn gràfic mcableado m cablatge m equipo de sonido m equip de so mcapacidad f capacitat f equipo informático m equip informàtic m 6
 8. 8. escáner m escàner m mestación de trabajo f estació de treball fextensión f extensió f malla f malla fextractor de circuitos extractor de circuits manual de usuario m manual dusuari mintegrados m integrats m Mb m MB m memoria f memòria ff memoria expandida f memòria expandida ffallo m fallada f mensaje de error m missatge derror mfax m fax m menú m menú mfichero de arranque m fitxer darrencada m Mhz m Mhz mformatear v tr formatar v tr microinformática f microinformàtica ffuente de alimentación f font dalimentació f microordenador m microordinador m microprocesador m microprocessador mg módem m mòdem mGb m GB m modificar v tr modificar v trh modo estándar m mode estàndard m modo extendido m mode estès mhardware m maquinari m monitor m monitor mhigiene f higiene f MS-DOS m MS-DOS mhoja de cálculo f full de càlcul m ni norma electrotécnica f norma electrotècnica fimpresora f impressora f normativa f normativa fimpresora de inyección f impressora dinjecció fimpresora láser f impressora làser f oinformática f informàtica f osciloscopio m oscil·loscopi minicializar v tr inicialitzar v triniciar v tr iniciar v tr pinstalación eléctrica f instal·lació elèctrica f palanca para juegos f palanca per a jocs finstalar v tr instal·lar v tr pantalla f pantalla finterconectar v tr interconnectar v tr pantalla sensible al tacto f pantalla tàctil f pastilla gráfica f pastilla gràfica fl PC m PC mLAN f (red de área local) LAN f pelacables m pelacables mlápiz óptico m llapis òptic m periférico m perifèric mlector de banda lector de banda personalizar v tr personalitzar v trmagnética m magnètica m pie de rey m peu de rei mlector de CD-ROM m lector de CD-ROM m placa base f placa base flector de código de lector de codi de barres mbarras m polímetro m polímetre mllave de montaje f clau de muntatge f potencia f potència f potencia contratada f potència contractada f 7
 9. 9. proveedor -ra m i f proveïdor -a m i f tarjeta gráfica f targeta gràfica f teclado m teclat mr teleasistencia f teleassistència fRAM f (memoria de RAM f tensión f tensió facceso aleatorio) tensión de la red f tensió de la xarxa fratón m ratolí m toma de tierra f presa de terra fred de área local f xarxa dàrea local f tóner m tòner mred de PC f xarxa de PC f trazador gráfico m traçador gràfic mred Ethernet f xarxa Ethernet fred Internet f xarxa Internet f ured local m xarxa local f unidad central f unitat central fred Token Ring f xarxa en anell de unidad de almacenaje f unitat demmagatzematge f testimoni f unidad de reconocimiento unitat de reconeixementreiniciar v tr reiniciar v tr de voz f de veu frestaurar v tr restaurar v tr unidad de salida f unitat de sortida fs vseguridad f seguretat f velocidad de proceso f velocitat de processament fservicio de mensajería m servei de missatgeria m verificador m verificador mservidor m servidor m verificar v tr verificar v trsimm m (single in line SIMM m virus m virus mmemory module) visita f visita fsintetizador de voz m sintetitzador de veu msistema m sistema msistema de arranque m sistema darrencada msistema microinformático m sistema microinformàtic msistema operativo m sistema operatiu msoftware m programari msoftware de base m programari de base msoftware de diagnóstico m programari de diagnòstic msoldador de estaño m soldador destany msoporte magnético m suport magnètic msubdirectorio m subdirectori mttabla de códigos f taula de codis ftaladro portátil m trepant portàtil mtarjeta f targeta ftarjeta de comunicaciones f targeta de comunicacions ftarjeta de conexión f targeta de connexió ftarjeta de red f targeta de xarxa ftarjeta de sonido f targeta de so f 8
 10. 10. Reculls lèxics dinterès• CERVERA I CAMINAL, A.; MERENCIANO I SALADRIGUES, J.M. Diccionari de termes informàtics: català, anglès, castellà, francès. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1994• TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari dInternet. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001 (El Calidoscopi)• TERMCAT, Centre de Terminologia. Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2000• UNIVERSITAT DE BARCELONA. SERVEI DE LLENGUA CATALANA. Vocabulari de la microinformàtica. 2a ed. rev. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1993 (Vocabularis per al PAS; 1) 9

×