Tpv ,,šumadija

918 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • This template can be used as a starter file for presenting training materials in a group setting.SectionsRight-click on a slide to add sections. Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors.NotesUse the Notes section for delivery notes or to provide additional details for the audience. View these notes in Presentation View during your presentation. Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production)Coordinated colors Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes.Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale.Graphics, tables, and graphsKeep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors.Label all graphs and tables.
 • Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important.Introduce each of the major topics.To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.
 • This is another option for an Overview slides using transitions.
 • Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.
 • What will the audience be able to do after this training is complete? Briefly describe each objective how the audiencewill benefit from this presentation.
 • This is another option for an Overview slide.
 • Keep it brief. Make your text as brief as possible to maintain a larger font size.
 • Tpv ,,šumadija

  1. 1. TPV ,,ŠUMADIJA“ D.O.O Vladimir JELESIJEVIĆ 430/2009 Nenad ĐUROVIĆ 280/2009
  2. 2. O kompaniji • TPV Šumadija d.o.o.: slovenačko-srpska kompanija • Osnivač: TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d. Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, Slovenija Agrošumadija d.o.o Žirovnica, 34229 Kragujevac, Srbija • Osnovana: 10.08.2005 • Osnovna delatnost: razvoj i proizvodnja auto komponenti • Dobit u 2010: 1.9 mil. € • Planirana dobit: 2.2 mil. € (2011) • Broj zaposlenih: 97 (60% VSS i VšSS,22% SSS,18% KV,PKV) (u 2010) • 1954: prvi put osnovana • 1989: IMV osnivaTPV - Tovarna posebnih vozil (Fabrika specijalnih vozila) • 1993: 100 % otkupljena od strane menadžmenta i radnika Vladimir JELESIJEVID; Nenad ĐUROVID ® 2
  3. 3. Organizaciona struktura Menadţer komercijalom Skladištar dolaznog materijala Kontrolor kvaliteta Planer proizvodnje Proizvodni radnik I TehnoIog I Računovođa I Proizvodni radnik II Odgovornost za kvalitet Komercijalista I Komercijalista II Tehnolog II Direktor smene Regualtor procesa Računovođa II Direktor odeljenja Direktor odeljenja Direktor odeljenja Direktor jedinice Radnik na odrţavanju Menadţer divizije Skladištar gotovih proizvoda Proizvodni radnik III Odeljenje za tehnologiju Proizvodnja i tehnologija Jedinica za održavanje Komercijala Finansije i računovodstvo Direktor kompanije Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 3
  4. 4. Proizvodi Izrada priključnih vozila za automobile i sedišta otpresaka za putnička i teretna vozila :  zaptivki motora za putnička i teretna vozila, traktore i građevinsku mehanizaciju;  industrijskih zaptivki;  zaptivki po porudžbini Kompleti zaptivača;  Zaptivači za glave motora;  Elastomaterijal;  Zaptivači ulazne grane motora;  Industrijski zaptivači i sl. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 4
  5. 5. Proizvodi Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 5
  6. 6. Društvena odgovornost • Sistem zaštite na radu i zdravstvenom menadžmentu u skladu sa OHSAS 18001 standardu. Mi pružamo svojim zaposlenima zaštitu adekvatnu obuku i unapređenje znanja svojim zaposlenima u skladu sa promenama i uslovima na tržištu • Sponzorstvo sportskih ekipa ŽOK TPV Novo mesto i kulturnih manifestacija • Daju posebnu pažnju na upotrebe resursa i njihovih uticaja na životnu sredinu ISO 14001;sve ORJ uspešno sprovode Uredbe o registraciji, evaluaciji, ovlašdenja i ograničenja hemikalija (REOOH); kao rezultat smanjena je potrošnja električne energije, emisija otpadnih voda, gasova, buke i sl. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 6
  7. 7. Kupac PLAN Prihod OSTV Prihod INDEKS Prihod PLAN Količina OSTV Količina INDEKS Količina 231 ARSED D.O.O. 29.550 31.200 106 1.392 1.470 106 1153 GORENJE D.D. 0 20.000 0 800 1166 REINZ DICHTUNGS GMBH 44.247 16.600 38 49.691 23.734 48 3000 GRAMMER AD 9.526 8.254 87 21.155 17.096 81 2933 TEMAC AUTOMOTIVE AS 0 6.000 0 4.710 3131 TEMIK DOO 0 3.938 0 793 3350 AUTOVENTIL AD 0 614 0 3.207 3008 GRAMMER AG 0 600 0 1.089 3742 GRAMMER Technical Co 0 560 0 1.036 3421 RAS 011 COMMERCE DOO 0 20 0 113 2419 AGROŠUMADIJA D.O.O. 0 1 0 1.549 81 TPV D.D. 0 1 0 5.000 1204 RABA TOMITESEK KFT 3.245 0 0 7.451 0 0 1945 SCANDURA 4.300 0 0 16.953 0 0 1958 CORTECO SAS 37.100 0 0 59.988 0 0 2517 SANEL DOO 802 0 0 1.305 0 0 81 TPV D.D. Odrpreški E33 1.140 0 0 1.811 0 0 Ukupno: 129.910 87.788 68 159.747 60.598 38 Analiza poslovanja Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 7
  8. 8. Analiza poslovanja • Razlog odstupanja od plana: nerealizovana prodaja zaptivaca za 104.724€, nerealizovan nov proizvodni program Grammer u iznosu od 2.600€. • POSLOVNI PRIHOD: iznosi 62.589€, što je za 62,37% manje od plana. Čist prihod od prodaje iznosi 58.611€, što je za 64,76% manje od plana, prihod od prodaje na domadem tržištu iznosi 4.552€ i manji je od plana za 5,65%. Prihod od prodaje na inostranom tržištu iznosi 54.059€, što je za 66,53% manje od planirane vrednosti. • Poslovi rashodi iznose 109.813€, manji od plana za 83.500€. Najvedi je uticaj na umanjenje posl.rashoda ima manji trošak osnovnog materijala, trošak ostalog materijala i trošak usluga. • FINANSIJSKI RASHODI : iznose 21.077€.Razlog odstupanja: U januaru mesecu kurs dinara ima tendenciju slabljenja prema evru u odnosu na 31.12.2011 što ima slededi uticaj na kursne razlike • POSLOVNI REZULTAT (gubitak) iznosi 68.239€, plan (gubitak) u iznosu 31.822€.Razlog odstupanja: nerealizovana prodaja zaptivača u iznosu od 104.724€. • Ostali rashodi iznose 437€, : Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 8
  9. 9. Organizacija TPV grupe i Poslovni partneri TPV Rus . . Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 9
  10. 10. SERTIFIKATI Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 10
  11. 11. S OW T Znanje i iskustvo, Lokacija, Oprema i tehnologija Radnici, FIAT, Plasman u zemlje CEFTA i EFTA područja, Finansijski rizik ulaganja, Brojne procedure , FIAT-ovi komponentaši, FAD, Kvalitet proizvoda, Reputacija, Dobri odnosi sa zaposlenima, Organizaciona kultura Globalno prisustvo, Smanjena fluktuacija zaposlenih, n ovi proizvodni kapaciteti Formalizam, Konflikti među zaposlenima Inflacija, Kreditni rizik, Birokratija SWOT A n a l i z a Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 11
  12. 12. Vizija i misija • Vizija: Biti prisutan u svakom automobilu • Misija: Efikasan i pouzdan partner u automobilskoj idustriji Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 12
  13. 13. Strateške smernice • Automobilska industrija je primarni strateški ,,putokaz” • Implementacija partnerstva sa drugim, sličnim preduzedima • Upravljanje troškovima u cilju unapređenja konkurencije • Efikasan i pouzdan partner Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 13
  14. 14. • Kroz osiguranje, efikasnost kvaliteta i partnerstvo osiguravamo kupčevo zadovoljstvo 1 • Naša kompetetnost počiva na ambicioznim i vernim zaposlenima 2 • Naš pravac se ogleda u kreativnom, proaktivnom i fleksibilnom obavljanju posla 3 • Poštujemo različite kulture i radno okruženje 4 • Naša vodilja je inovativnost i kontinuirano poboljšanje 5 Osnovne vrednosti Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 14
  15. 15. Politika i ciljevi kvaliteta • Orijentisana ka sveobuhvatnom kvalitetu auto komponenti koje proizvodimo I stalnom poboljšavanju sistema. • Procesi su vođeni sistemom upravljanja kvalitetom, uvažavajudi bezbednost radnika i očuvanje okoline. • Procesi koje izvodimo su usklađeni sa postavljenim strateškim ciljevima koji proističu iz zahteva i očekivanja kupaca i zakonskim propisima, propisima za očuvanja okoline kao i zahtevima vlasnika  Efikasnost procesa merimo, analiziramo i donosimo planove za poboljšanje. Naše aktivnosti su usmerene na stalna poboljšanja svih procesa. Osnova za stalna poboljšanja su planovi poboljšanja.  da nema neusaglašenosti, i  da je sistem menadžmenta kvalitetom efikasan na čitavom području primene. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 15
  16. 16. Sistem upravljanja kvalitetom u TPV ,,Šumadija“ • Temelji se na primeni principa upravljanja kvalitetom, koji je osnova standarda grupe ISO 9000: usmerenost na kupce, rukovođenje, uključenost zaposlenih, procesni pristup, sistemski pristup u upravljanju, stalno poboljšavanje, odlučivanje na bazi partnerstva i uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima i ispunjenju specifičnih zahteva kupaca. • Sistem upravljanja kvalitetom TPV Šumadija d.o.o je u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i tehničke specifikacije ISO/TS 16949, za program autokomponenti. • Ciljevi kvaliteta TPV ŠUMADIJA d.o.o su postavljeni na bazi usmerenja društva i zahteva naših kupaca: - da nema neusaglašenosti, i - da je sistem menadžmenta kvalitetom efikasan na čitavom području primene. • Merljivi ciljevi se postavljaju za svaku godinu, i zapisani su u poslovnom planu preduzeda. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 16
  17. 17. PREISPITIVANJE RUKOVODSTVA za SUKKUPCI KUPCI KOMERCIJALA PROIZVODNJA ZAHTEVI ZADOVOLJSTVO KUPCA INTERNE PROVERE UPRAVLJANJE RESURSIMA UPRAVLJANJE POBOLJŠANJA LEGENDA: MATERIJALNI TOK TOK INFORMACIJA ODRŢAVANJE LABORATORIJA TEHNOLOŠKA PRIPREMA PROIZVODNJE PROIZVODI PRIDOBIJANJE KUPCA Sistem upravljanja kvalitetom • Na najvišem nivou je upravljanje kvalitetom oruđe rukovodstva za uspešno i efikasno upravljanje preduzedem TPV ŠUMADIJA d.o.o. • Upravljanje kvalitetom je zbir vezanih aktivnosti, usmerenih ka poboljšavanju procesa. Poboljšavanje se izvodi u smislu izvođenju PDCA kruga. • Međusobna povezanost procesa na najvišem nivou je prezentovana slededom šemom:Proces Podproces ,,Outsource“ proces Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 17
  18. 18. Poslovnik o kvalitetu • Politika kvaliteta TPV Šumadija d.o.o je orijentisana ka sveobuhvatnom kvalitetu auto komponenti koje proizvodimo i stalnom poboljšavanju sistema upravljanja kvalitetom. • Procesi koji su potrebni da dođemo do kvalitetnih proizvoda su vođeni sistemom upravljanja kvalitetom, uvažavajudi bezbednost radnika i očuvanje okoline. • Ciljevi kvaliteta TPV ŠUMADIJA d.o.o su postavljeni na bazi usmerenja društva i zahteva naših kupaca: - da nema neusaglašenosti, i - da je sistem menadžmenta kvalitetom efikasan na čitavom području primene. • Procesi koje izvodimo su usklađeni sa postavljenim strateškim ciljevima koji proističu iz zahteva i očekivanja kupaca, zakonskim propisima, propisima za očuvanja okoline kao i zahtevima vlasnika. • Efikasnost procesa merimo, analiziramo i donosimo planove za poboljšanje. Naše aktivnosti su usmerene na stalna poboljšanja svih procesa. Osnova za stalna poboljšanja su planovi poboljšanja. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 18
  19. 19. Poslovnik o kvalitetu • Postupak za izvođenje usluge merenja ili ispitivanja za naručioca je slededi:  Za izvođenje redovnih merenja ili ispitivanja, prema frekvenciji definisanoj u planovima upravljanja, zahtev vođa ili zamenik vođe ORJ, na obrascu 300038-Zahtev za laboratorijsko ispitivanje, dostavlja laborantu.  Za izvođenje vanrednih merenja ili ispitivanja naručilac merenja usmeno ili u pisanoj formi usklađuje način merenja (metodu) i oblik izveštaja sa laborantom, tehnologom ili rukovodiocem službe kvaliteta. Tom prilikom popunjava obrazac 300038-Zahtev za laboratorijsko ispitivanje.  Ukoliko se dese odstupanja od dogovorenog pri izvođenju merenja ili ispitivanja, o tome se obaveštava naručilac usluge koji daje saglasnost na odstupanje ili menja tok aktivnosti. O odstupanju se pravi zapis koji se prilaže uz zahtev za laboratorijsko ispitivanje. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 19
  20. 20. Poslovnik o kvalitetu Ispitivanje elastometala Karakteristika koja se ispituje Standardi TP 04.18.001-04.18.086 Debljina DIN 3752 Stišljivost ASTM F-36-88/A; ASTM F-36-J; ASTM D471 Elastičnost ASTM F-36-88/A; ASTM F-36-J; ASTM D471 Promene u medijima -ulje -gorivo -rashladna tečnost ASTM D471-75 Ispitivanje lepenki Karakteristika koja se ispituje TP 04.20.004 TP 04.20.005 TP 04.20.010 TP 04.20.012 TP 04.20.008 TP 04.20.009 TU 300108 Gramatura / / / / Debljina DIN 3752 DIN 3752 DIN 3752 DIN 3752 Gustina DIN 53105 DIN 53105 DIN 53105 DIN 53105 Stišljivost ASTM F-36-J; ASTM F-36-K ASTM F-36-K; ASTM F-36; Elastičnost ASTM F-36-J; ASTM F-36-K ASTM F-36-K; ASTM F-36; Natezna tvrdoća DIN 52910 DIN 52910 DIN 52910 DIN 52910 Ostatak od žarenja DIN 52911 DIN 52911 DIN 52911 Ispitivanje elastometala Karakteristika koja se ispituje Standardi TP 04.18.001-04.18.086  Po izvršenom merenju rezultat se upisuje u bazu podataka, i dostavlja se naručiocu u pisanoj ili elektronskoj formi.  Za nadzor nad obavljenim merenjima je odgovoran tehnolog.  Naručiocu merenja ili ispitivanja se mora omoguditi pristup laboratoriji i prisustvo pri izvođenju merenja ili ispitivanja, ukoliko iskaže želju. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 20
  21. 21. Dokumentacija SUK-a Skup svih dokumenata koji su potrebni za obezbeđenje efikasnog sistema upravljanja kvalitetom, usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2001, tehničke specifikacije SRPS ISO/TS 16949 i specifičnim zahtevima kupaca. PROCEDURE UPUTSTVA i drugi vezani dokumenti POSLOVNIK ZAPISI Eksterni dokumenti Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 21
  22. 22. Dokumentacija SUK-a labaratorije 1.Poslovnik laboratorije 2. Obrasce i predloge izveštaja 3. Zapise sa merenja 4. Radna uputstva 5. Metode i standarde za merenja Sva dokumentacija o merenjima se arhivira u laboratoriji i čuva u roku od 15 godina od dana prestanka proizvodnje proizvoda gde su se ta merila koristila. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 22
  23. 23. Upravljanje dokumentacijom ULAZI AKTIVNOSTI IZLAZI KO ŠTA ŠTA KOME RUKOVODSTVO VLASNIK DOKUKUM. SPOLJNI POTREBA ZA DOKUMENTOM PREDLOG IZMENE IZRADA DOKUMENTA (TAČ.5.1) PREDLOG DOKUMENTA LIVE OVLAŠDENO ZA PREGLED AUTOR PREDLOG DOKUMENTA PREGLED DOKUMENTA (TAČ.5.2) ODBIJEN DOKUMENT PREGLEDAN DOKUM. LIVE OVLAŠDENO ZA ODOBRAVANJE LICE OVLAŠDENO ZA PREGLED PREGLEDAN DOKUM. ODOBRENJE DOK. (TAČ.5.3) ODBIJEN DOKUMENT ODOBREN DOKUM. VLASNIK DOKUMENTA VLASNIK DOKUMENTA ODOBREN DOKUM. IZDAVANJE DOKUMENTA (TAČ.5.4) IZDAT DOKUMENT KORISNICI DOKUMENTA VLASNIK DOKUMENTA ORIGINALNI DOKUMENT ARHIVIRANJE DOKUMENTA (TAČ.5.5) UNIŠTEN DOKUMENT - RUKOVODSTVO VLASNIK DOKUKUM. SPOLJNI POTREBA ZA IZMENOM PERIODIČNI PREGLED IZMENA DOKUMENTA (TAČ.5.6) PREDLOG IZMENE (OBR.300011 ILI E- MAIL) VLASNIK DOKUMENTAVladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 23
  24. 24. Matrica odgovornosti Broj 300003-09 Red. br. Uspostavljanje i funkcionisanje SUK Vođenje službe kvaliteta Organizacija audita od strane trećih lica Planiranje resursa službe Baždarenje MKI opreme SAP Planiranje i izvođenje unutrašnjih audita Upravljanje reklamacijskim skladištem Stručna saradnja sa komercijalom, TPP i razvojem Izvođenje ulazne, tekuće, završne kontrole Odobravanje proizvodnog procesa Sprečavanje proizvodnje neusaglašenog proizvoda 1. X X X X X, I X X X 2. O X X X X 3. X N X X X X 4. X X X X X 5. X X Z X 6. X X Z X 7. Z Red. br. Izrada izv eštaja o merenjima, istraživ anju i mesečnom stanju kv aliteta Saradnja pri planiranju politike i ciljeva na području kvaliteta Izvođenje politike i ciljeva na području kvaliteta Postizanje ciljeva kvaliteta i briga za okolinu Sudelovanje kod poboljšanja procesa internih audita Sudelovanje na auditima kupaca Odgovoran za laboratoriju i laboratorijske radove Izvođenje merenja, testova i istraživanja Sprečavanje otpreme neusaglašenih proizvoda Izvođenje postupaka reklamacija F1,F2,F3 Nadzor, merenje i poboljšanje kvaliteta proizvoda Postavljanje merljivih ciljeva kvaliteta proizvoda 1. X X X X X X X X, I X X 2. X X N O 3. X X N X 4. X X N X 5 X X X N 6. X X X N Red. br. Ovlašćena za zaustavljanje proizvodnje Saradnja sa direkcijom kvaliteta TPV d.d Saradnja sa direkcijom okoline TPV d.d Saradnja sa direkcijom stalnog napretka TPV d.d Odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu Komunikacija sa eksternim laboratorijama 1. X X X X 2. N 3. N 4. N 5 X 6. X X Z adio: Gordana Vasiljević Pregledao: Zoran Novaković Odobrio: Zoran Novaković um: 9.12.2010. Datum: 09.12.2010 Datum: 9.12.2010. genda : X samostalno Z zamena I instruktor N pod nadzorom O na obuci Ljiljana Poskurica Jelena Jovanović Slavica Bubanja Ime i prezime Gordana Vasiljević Vesna Nikodijević Jasmina Jokić Elektronska objava na TPV Portalu je važeća bez potpisa Ljiljana Poskurica Jelena Jovanović Ljiljana Poskurica Dragana Milićević (TPP) Ime i prezime Gordana Vasiljević Slavica Bubanja MATRICA ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENJA SLUŽBE KONTROLE KVALITETA Vesna Nikodijević Jelena Jovanović Jasmina Jokić Jasmina Jokić Ime i prezime Gordana Vasiljević Vesna Nikodijević Slavica Bubanja 24
  25. 25. Procesni modeli SUK-a Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 25
  26. 26. Opšti uslovi nabavke • Roba čija je potrošnja redovna može biti predmet otvorene narudžbine, u kojoj su navedeni roba, mesto dostave, cena i ostali uslovi nabavke, (pakovanje, prevoz itd.) i samo okvirno predviđena celokupna količina za određeni period.-Opšte odredbe • Naručena roba se dostavlja na dogovoreno mesto, koje određuje naručilac u skladu sa klauzulom po standardu Incoterms 2000 (Narudžbina) Ugovoreni dostavni rokovi su za isporučilaca obavezni oni su zapravo suštinska tačka ugovora (narudžbine), pri čemu je za početak roka merodavan datum narudžbine. • U slučaju bilo kakvog neispunjavanja navedenih uslova, a naročito u slučaju redovnih kašnjenja dostava i nezadovoljavajudeg kvaliteta proizvoda, naručilac može jednim samim pismenim obaveštenjem da otkaže narudžbinu (da odstupi od narudžbine) i da zahteva nadoknadu nastale štete.(Otkazivanje narudžbine) • Isporučilac se obavezuje da de u slučaju zahteva naručioca odmah da mu izda dokaz o preferencijalnom poreklu robe (kvalitet i adekvatnost) • Isporučilac mora,robu stručno da zapakuje i otpremi po trgovačkim običajima (pakovanje, ambalaža i pradenje) • Pregled i preuzimanje robe izvodi se u fabrikama naručioca u skladu sa dogovorom o preuzimanju robe. Potpis ili pečat o isporuci ne znače da je preuzimanje završeno. Naručilac i isporučilac se posebno dogovaraju o jednom od slededih oblika preuzimanja: klasično preuzimanje ili preuzimanje po »Certifikatu«. U svakom od ovih slučajeva naručilac vrši nasumična testiranja, sistematski proverava količinu, pratede poruke, stanje ambalaže i označavanje (preuzimanje kvalitativno i kvantativno) Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 26
  27. 27. Opšti uslovi nabavke • Cene uključuju sve troškove u skladu sa klauzulom, koju određuje naručilac (po standardu Incoterms 2000). • U cene su uključeni i troškovi ambalaže. • Osim u slučaju kada je u narudžbini drugačije određeno, sve cene su fiksne i nije ih mogude jednostrano menjati (Sve tri klauzule su Cene) • Isporučilac odgovara za očigledne i skrivene greške svih svojih dostava, uključujudi i one čiju je izradu u celini ili delimično poverio tredem licu. (Jemstvo) • Naručilac i isporučilac de se truditi da sve mogude sporove rešavaju na prijateljski način i sa razumevanjem. (Sudska nadležnost) • Isporučilac odgovara za kvalitet dostavljene robe i uspostavlja sistem kontrole i vođenja kvaliteta koji odgovara merilima koja važe za industriju. Efikasnost vođenja sistema kvaliteta, kao i njegovu adekvatnost, preporučljivo/poželjno je da isporučilac dokaže jednom od slededih ocena ili certifikatom po standardima: sa certifikatom ISO 9001 ili ISO/TS 16949. (kvalitet i adekvatnost) • Dostavljač se obavezuje na čuvanje posredovanih podataka. Dužan je da preduzme sve potrebne mere za sprečavanje širenja podataka koje je dobio radi izvršavanja narudžbina.(industrijsko vlasništvo) Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 27
  28. 28. Zahtev za nabavku Odluka o nabavci Ponude Izbor ponude Kupoprodajni ugovor Porudžbina Nabavka sredstava za proizvodnju Dostavlja odeljenje Komercijala vrši upoređivanje zahteva sa planom nabavke Komercijala priprema i zaključuje ugovor sa izabranim dobavljačem Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 28
  29. 29. Otpremnica Kupoprodajni ugovor Zapisnik o prijemu Prijem i kontrola dokumenata Fakture za dopremu i/ili montažu Evidencija faktura Isplata Finansijsko knjigovodstvo Komercijala vrši evidenciju svih prikupljenih dokumenata Finansijska operativa Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 29
  30. 30. Proces proizvodnje • Namena procesa je proizvodnja zaptivača i proizvodnja automobilskih komponenti, u saglasnosti sa zahtevima kupaca. • Parametri procesa: - Kupčeva ocena procesa proizvodnje automobilskih komponenti - PPM kod kupca - Tačnost isporuke kupcu - Koeficijent obrta zaliha - Proizvodna produktivnost - Škart u proizvodnji Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 30 ULAZI AKTIVNOSTI IZLAZI Šta Ko daje Šta Kome Plan predviđanja kupca Kupci • Kreiranje narudžbenice kupca • Planiranje proizvodnje • Nabavljanje materijala i skladištenje • Proizvodnja proizvoda • Logistika • Isporuka kupcu Materijal dostavljen Kupcu Narudžbenica i odzivi kupca Kupci Izdat i poslat račun Kupcu, finansijama, kontrolingu
  31. 31. Proces proizvodnje Proces Proizvodnja zaptivki obuhvata : • glavne aktivnosti, • zahteva za ponudom, • planiranja proizvodnje, • nabavke materijala i sirovina, • proizvodnje, • nabavke , • proizvodne kontrole kvaliteta , • dobijanja i rešavanja reklamacija i • održavanja opreme • Proizvodnja.docx Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 31
  32. 32. Proces proizvodnje • Aktivnost pripreme radnog mesta se odnosi na radna sredstva, materijal, mernu i kontrolnu opremu, osoblje, ambalažu, održa vanje radnih sredstava, dokumentaciju, zaštitu na radu i radno okruženje. • Odobrenje radnog procesa se izvodi u skladu sa dokumentom 300023-Odobravanje proizvodnog procesa . • Logistika u fazi proizvođenja treba da obezbedi da materijali i ambalažne jedinice (AJ) budu pravilno označeni i da su premeštanja pravilna i blagovremena. Logistika takođe izvodi slanje i prijem materijala u/iz kooperacije. • Proces proizvodnje izvodi radnik u skladu sa planom i dokumentacijom na RM. Ukoliko se u procesu proizvodnje utvrdi nepravilnost ili se na nju posumnja, proizvodni radnik (autokontrolor) odmah obaveštava kontrolora kvaliteta ili Vodju ORJ. • Radnik završava radni proces u skladu s tehnološkim postupkom. • Provera kvaliteta u procesu se izvodi u skladu sa Dokumentom 300025- kontrola kvaliteta proizvoda. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 32
  33. 33. Merenje procesa proizvodnje Parametri pradenja procesa proizvodnje su: • Kupčeva ocena procesa proizvodnje automobilskih komponenti • PPM kod kupca • Tačnost isporuke kupcu • Koeficijent obrta zaliha • Proizvodna produktivnost • Škart u proizvodnji • Svaki zapošljeni u TPV Šumadija d.o.o. je odgovoran za stalno poboljšavanje svog rada. • Vlasnici procesa su odgovorni za : – Uspostavljanje prilagodjenog procesa izvodjenja korektivnih mera u okviru svog procesa, – Aktivno sudelovanje u 8D timu, – Planiranje i izvršavanje korektivnih i preventivnih mera. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 33
  34. 34. Frekvencija kontrolisanja i evidentiranje u procesu • Uslov za početak proizvodnog procesa je kvalitativno odobrenje procesa koje se odvija po dokumentu Odobravanje Prozvodnog Procesa. Odobrenje procesa se obavlja na početku procesa i posle svakog prekida procesa. Odobravanje procesa se upisuje u dokument Upisna Lista. • Izvođač operacije autokontrole po okončanju procesa upisuje ukupan broj neusaglašenih proizvoda u SAP, a rezultate periodičnih pregleda po definisanoj frekvenciji upisuje u dokumente Upisna lista ili Kontrolna Karta. • Za procese izrade elastometala i hemijske dorade, izvođači operacije autokontrole rezultate pregleda po definisanoj frekvenciji, upisuju u dokument Kontrolna Karta. • Za delove namenjene prvoj ugradnji i na koje se odnose posebni zahtevi kupaca, kontrolni zahtevi se posebno definišu u planu upravljanja Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 34
  35. 35. Skradenice korišdene pri definisanju kontrolnih zahteva u planu kontrolisanja (SAP) SKRADENICA OPIS SKRADENICA OPIS KK Kontrolna karta, obrazac 300111 100% Vizuelni pregled svakog proizvoda PM Pomično merilo 0,015 n/h Broj jedinica na vreme pregleda MS Merni sat 0,01 n/kotur Br.jedinica po koturu MM Mikrometar 0,01 n/blok Broj jedinica po bloku V Vizuelno n/rolna Broj jedinica na rolni Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 35
  36. 36. Kontrole procesa • ulazna kontrola (uk): oblik preventivne kontrole kvaliteta na ulazu prilikom preuzimanja materijala i delova. • tekuća kontrola (tk): oblik preventivne kontrole kvaliteta u procesu. • autokontrola (ak):oblik preventivne kontrole kvaliteta u procesu vršen od strane izvođača operacije-operatera. • završna kontrola (zk):oblik preventivne kontrole kvaliteta proizvoda, koja se izvodi na kraju procesa. Ulazna i tekuda kontrola • (UK)-Logističar mora robu pregledati i proveriti sledede: naziv robe i primaoca,usaglašenost materijala (količinsku) sa prevoznicom kao i sa narudžbenicom, postojanje ulaznih sertifikata, oštedenja i sl. • (TK)-Pregledom određenog broja uzoraka propisanom u planu upravljanja, kontrolnom postupku ( po definisanoj frekvenciji), i rezultate zapisuje u obrazac upisna lista,na radnom mestu i u informacijski sistem sap Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 36
  37. 37. Tehnološka operacija Autokontrola Tekuda kontrola Frekvencija pregleda kom/sat; Sredstvo Evidentiranje Frekvencija pregleda kom/sat; Sredstvo Evidentiranje Razrez materijala 100%;PM SAP / / Razrez materijala serijski 5/15 min;PM SAP / / Isek uloška zaptivača 100%;PM SAP / / Isek uloška zaptivača serijski 5/15 min;PM SAP / / Isek karike (obrobka) 100%;PM,MM SAP / / Isek karike (obrobka)serijski 5/15min;PM,MM SAP / / Proširivanje(posekovanje) 100%,PM SAP / / Utiskivanje 100%;PM SAP / / Montaža izduvnih zaptivača 100%, PM,MM 300022;SAP 5/4 h; PM,MM 300022;SAP Garniture 100%; V SAP 5/4 h ;V SAP Valjanje formata 100%, MM SAP 5/4 h ;MM 300022;SAP Žarenje karika (obrobka) 5/korpi; V SAP / / Montaža cilindrične karike 100%; PM, 300022;SAP 5/4 h ;MM,PM 300022;SAP Kalibriranje cilindrične karike 100%;PM 300022;SAP 5/4 h ;PM 300022;SAP Žigosanje zaptivača 100%; V SAP / / Frekvencija kontrolisanja i evidentiranje u procesu Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 37
  38. 38. Izvođači tekude kontrole • TK za program zaptivača izvode tekudi kontrolori. • TK za program ak izvode vođe ORJ ili odgovarajude osposobljena osoba. • Osposobljenost za izvođenje TK se beleži u matrici odgovornosti i ovlašdenja. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 38
  39. 39. Kontrola procesa Autokontrola Namena autokontrole je pre svega, podstadi neposrednog izvršioca ka dostizanju boljeg kvaliteta proizvoda, čime omogudavamo: • Povedanje mogudnosti otkrivanja neusaglašenosti, • Skradenje vremena reagovanja kada se otkrije neusaglašenost, • Smanjenje broja kontrolora, • Poboljšanje tehnološke i radne discipline u proizvodnji, • Podizanje svesti proizvodnog radnika o kvalitetu proizvoda, • Smanjenje troškova neusaglašenosti Završna kontrola • kontrolor upisuje rezultate u obrazac upisna lista na radnom mestu i u informacijski sistem sap, • neusaglašenost, obaveštava rukovodioca proizvodnje i kontrole kvaliteta, i postupa u skladu sa dokumentom upravljanje neusaglašenim proizvodom, • informacije o vedim odstupanjima kontrolor kvaliteta objavljuje na oglasnoj tabli istaknutoj u proizvodnom pogonu, • delove etiketira i pečatom na propisanom mestu na etiketi potvrđuje status usaglašenosti, identifikaciju radnika koji je pakovao i kontrolisao deo, kao i sledljivost. • na kraju urađene količine-zelenu identifikacijsku etiketu (dobri delovi) i njime označiti paletu.Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 39
  40. 40. Primer kontrole procesa i grešaka Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 40
  41. 41. Interna kontrola i Eksterna kontrola • Interna kontrola sprovodi se u samom preduzedu • Cilj je utvrđivanje odstupanja pre nego što proizvodi se smeste u magacin ili se plasiraju kupcima • Reklamacije WV-a • 300039- 03,Interna provera SUK.DOC • Eksternu kontrolu izvode specijalizovane institucije koje se bave ispitivanjem kvaliteta proizvoda i njegove bezbednosti sa aspekta njegove upotrebe (ovlašdene labaratorije) Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 41
  42. 42. Postupak interne provere Aktivnost Dokument Izvođač Planiranje interne provere proizvoda Plan upravljanja Obr.300407 - Provera proizvoda AQR Projektant kvaliteta Izvođenje interne provere proizvoda Uputstvo 300412 – Interna provera proizvoda AQR Obr.300407 - Provera proizvoda AQR Interni proveravači prema matrici Analiziranje interne provere proizvoda Obr.300413 – Pradenje interne provere proizvoda AQR Rukovodstvo Poboljšanje interne provere proizvoda Plan upravljanja + Vezana dokumenta Rukovodstvo Projektant kvaliteta Interni proveravači Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 42
  43. 43. Primer kontrolnog postupka R.br. KARAKTERISTIK A KVALITETA UZORČENJ E METOD A I SREDST VO BELEŽEN JE AK TK 2. Debljina mat.prema crtežu i RN 5/30 min 5/4 h MM 300022; SAP 3. Veličina svih otvora prema crtežu 5/30 min 5/4 h PM 300022; SAP 4. Geometrija zaptivača 100 % 5/4 h V SAP 5. Isečene ivice bez pucni 5/30 min 5/4 h V SAP 6. Površina zaptivača mora biti bez oštedenja, zasečena 5/30 min 5/4 h V SAP 7. Da li su isečeni svi otvori prema crtežu 5/30 min 5/4 h V SAP V – vizuelno, MM – mikrometar 0,01mm PM – pomično merilo 0,01mm Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 43
  44. 44. Upravljanje neusaglašenim proizvodima  Neusaglašene proizvode otkrivene na ulazu označi crvenom etiketom 300020-odbijeno-škart i o tome obaveštava rukovodioca kvaliteta.  Autokontrolor otkrivene neusaglašene proizvode odmah odvoji od ostalih usaglašenih proizvoda-odloži na, za to, predviđenu lokaciju (crveni kontejner), i obavesti vođu orj.  Vođa orj po potrebi odluči o daljim aktivnostima sa proizvodom (kao što su zid kvaliteta ili dorada), koji su bili izrađeni do poslednjeg pozitivnog odobravanja procesa iste serije Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 44
  45. 45. Upravljanje neusaglašenim proizvodima Identifikacije neusaglašenosti na proizvodima kod kupca, na osnovu primljenog obaveštenja rukovodilac kvaliteta odmah kontaktira odgovarajudu osobu kod kupca i donosi odluku o daljem postupku. mogude mere su: - zid kvaliteta kod kupca, - vradanje proizvoda u tpv šumadiju, - dorada, - dozvola za uslovan prijem, - uništenje kod kupca. Neusaglašene proizvode osobe koje se nalaze kod kupca, odmah označavaju crvenom etiketom 300020- odbijeno-škart Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 45
  46. 46. Mere za upravljanje neusaglašenim proizvodom • Neusaglašeni proizvodi se klasifikuju za vradanje u firmu Zid Kvaliteta Kod Kupca, • Proizvodi za doradu se označavaju etiketom 300018- ODBIJENO-SORTIRANJEili DORADA i u napomeni se označi DORADA, pa se skladište na odgovarajudoj lokaciji, Vradanje Proizvoda U TPV Šumadiju • Uslovan prijem se dobija za određenu količinu ili vremenski period.Za uslovan prijem se koristi obrazac 300082- preuzimanje pod posebnim uslovima ili obrazac kupca Dozvola Za Uslovan Prijem, • Neusaglašeni proizvodi se klasifikuju u škart u reklamacijskom postupku i označavaju se crvenom etiketom 300020-ODBIJENO-ŠKART Uništenje Kod Kupca Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 46
  47. 47. Zid kvaliteta • Zid kvaliteta je 100% kontrola kvaliteta proizvoda i izvodi se van proizvodnog procesa, pre otpreme proizvoda internom ili eksternom kupcu. • To radno mesto je posebno pripremljeno za svoju namenu. Radno mesto ima sledede karakteristike: 1. Odgovarajude mesto, 2. Odgovarajude osvetljenje i ostale radne uslove 3. Definisan tok materijala (layout), koji propisuje tok usaglašenih i izdvojenih neusaglašenih proizvoda 4. Crveni kontejner za izdvojene neusaglašene proizvode (takođe komade za doradu) 5. Odgovarajude mesto za pradenje rezultata 6. Uputstva za izvođenje kontrole 7. Odobrene kontrolne naprave i Zapis o osposobljenosti operatera za zid kvaliteta 8. Etikete, markere i obrasce za označavanje grešaka i izdvojenih komada referentne komade-uzorke Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 47
  48. 48. Proces poboljšanja kvaliteta Upravljanje stalnim poboljšanjima može biti: • Radikalno (transformacijski), kada radikalne izmene sprovodi rukovodstvo, obično putem projekta • Postupno (transakcijski), kada se do poboljšanja dolazi putem malih, postupnih koraka poboljšanja na svim nivoima I od strane svih zapošljenih.Rukovodstvo ili vlasnik procesa usmerava te korake radi ostvarivanja postavljenih ciljeva. Za postizanje efikasnosti poboljšanja, predviđene su razne metode. Poboljšanja se temelje na preventivnim merama. sprečavanje ponavljanja neusaglašenosti se postiže uvođenjem korektivnih mera. • Planiranje podrazumeva godišnje planiranje.Planiranje vrši direktor preduzeda i diskutuje ga na preispitivanju od strane rukovodstva. • Postupak komunikacija obezbeđuje dvosmerni protok informacija i omoguduje stalno poboljšavanje. • Provera kvaliteta se vrši uz pomoč slededih alata: • Provere isporučioca materijala sprovodi centralna služba nabavke TPV • FMEA– Analiza mogudih neusaglašenosti -Metoda omogudava simuliranje nastajanja mogudih neusaglašenosti, njihovo vrednovanje i na bazi toga njihovo prioritetno rešavanje. • SPC Statističko pradenje procesa - Metoda omogudava pradenje i obezbeđivanje tačnosti i stabilnosti proizvodnog procesa.Ovom analitičkom metodom se omogudava proveravanje da li je proces konstantno u okvirima predviđenih tolerancija. Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 48
  49. 49. Proces pobolšanja kvaliteta Proces poboljšanja je usmeren ka povedavanju efikasnosti rada preduzeda. Izvodi se otklanjanjem neusaglašenosti, uzroka neusaglašenosti i sprovođenjem mera i projekata poboljšanja. Vlasnik procesa: rukovodilac kvaliteta. Radnik-saradnik na poboljšanju kvaliteta (Inovacioni predlog) Parametar procesa: 1) % realizacije korektivnih mera 2) broj predloga za poboljšanje 3) realizacija plana poboljšanja Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 49 ULAZI AKTIVNOSTI IZLAZI Šta Ko daje Šta Kome Reklamacije, žalbe Kupci, proveravači Davanje korektivnih mera Realizacija preventivnih i korektivnih mera Preispitivanje od strane rukovodstva Preporuke, ideje Zaposleni, proveravači, kupci Davanje preventivnih mera
  50. 50. Zaključak • Inovativno preduzede • Dobar i pouzdan poslovni partner • Propisivanje različitih odredbi, procedura i propisa nastoji da pruži najviši mogudi kvalitet svojim kupcima • Nastoji da motiviše svoje zaposlene putem vanposlovnih aktivnosti, odnosno posmatra zaposlene kao najvažniji resurs Vladimir JELESIJEVIĆ; Nenad ĐUROVIĆ ® 50
  51. 51. Hvala n a pažnji i strpljenju ! Vladimir JELESIJEVID; Nenad ĐUROVID ® 51

  ×