Test sa defektoloskog

3,036 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test sa defektoloskog

 1. 1. U prvu godinu osnovnih akademskih studija moţe se upisati lice koje ima srednjeobrazovanje u ĉetvorogodišnjem trajanju steĉeno završetkom: gimnazije, medicinske,ekonomske ili druge srednje škole ĉija je obrazovna delatnost srodna predmetustudiranja.Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija polaţu prijemni ispitkojim se testira znanje iz biologije, psihologije i sociologiju. Prijemni ispit se polaţeputem testa.Upisne kvote:Prvi rok 2011 Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju -Fakultet ukupno BUDZET180 SAMOFINANS.90 UKUPNO270 PRIJAVILO SE 456SKOLARINA 78.000 1.500 EUR-Logopedija BUDZET 40 SAMOFINANS. 20 UKUPNO 60 PRIJAVILO SE122SKOLARINA 78.000 1.500 EUR-Prevencija i tretman poremećaja ponašanja BUDZET40 SAMOFINANS. 20UKUPNO 60 PRIJAVILO SE 115 SKOLARINA78.000 1.200 EUR-Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osobaBUDZET20SAMOFINANS. 10 UKUPNO 30 PRIJAVILO SE 55 SKOLARINA 78.0001.500 EUR-Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoriĉkim poremećajima BUDZET 20SAMOFINANS. 10 UKUPNO 30 PRIJAVILO SE 45 SKOLARINA 78.000 1.500 EUR-Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida BUDZET 20SAMOFINANS. 10 UKUPNO 30 PRIJAVILO SE 40 SKOLARINA 78.000 1.500 EUR-Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvojuBUDZET40 SAMOFINANS. 20 UKUKPNO 60 PRIJAVILO SE 79 SKOLARINA78.000 1.500 EURFAKULTETZASPECIJALNU EDUKACIJUIREHABILITACIJUPRIJEMNIISPIT:TestznanjaizSOCIOLOGIJE! UPUTSTVOZAKORIŠĆENJENa sledećim stranama ovog testa nalazi se 20pitanjaizsociologije. NasvakopitanjepredloţenasuĈETIRIMOGUĆA ODGOVORA. SAMO JEDAN ODGOVORJE TAĈAN.TESTZNANJAIZSOCIOLOGIJEPITANJA:ZAOKRUŢITEJEDANODGOVOR: 1
 2. 2. 1.Najvećugrupacijujezikainarodaĉine:1. Semiti2. Hamiti3. Arijevci4. Jafetidi Indoevropljani)2.Suverenanacionalnadrţava,jedinstvenonacionalnotrţište, standardizovaniknjiţevnijezik...odlikesu:1. plemenskogsaveza2. megalopolisa3. naroda4. nacije3.PremastepenuprisnostimeĊuĉlanovima, društvenegrupesedelena:1. autoritarneiegalitarne2. primarneisekundarne3. formalneineformalne4. zatvoreneiotvorene4. „DruštvojeĉovekuBog“zakljuĉioje:1. E. Dirkem2. M. Veber3. K. Marks4. T. Akvinski5. Društvenaulogajecentralnakategorija:1. klasnodkonfliktnogmodeladruštvenestrukture2. elitistiĉkogmodela3. Halbvaksovog„modelakoncentriĉnihkrugova“4. stratifikacijskogmodeladruštvenestrukture6.Srodstvoseumatrijarhaturaĉuna:1. unilinearno 2
 3. 3. 2. patrilinearno3. matrilinearno4. lateralno7. Mestouvertikalnojstrukturidruštvazavisiodudelauraspodeli:1. bogatstva, moćiizanimanja2. nekretnina, prihodaipopularnosti3. prestiţa, ugledaiobrazovanja4. nijedanodgovornijetaĉan8.Horizontalnadimenzijadruštvenestrukture, povezanasapojmomdruštveneuloge,oznaĉavasekao:1. slojnadiferencijacija2. prostornadimenzijadruštvenestrukture3. funkcionalnadiferencijacija4. nijedanodgovornijetaĉan9. Vrstadelovanjaiponašanjakojaseodvijanaoĉekivaninaĉinpounapredusvojenomkulturnomobrascu, nazivase:1. društvenipoloţaj2. društveniidentitet3. društvenauloga4. društvenistatus10. Dabisenauĉnoobjasnilanekapojavapotrebnoje, porednjenihneophodnihuslovaotkritii:1. njeneposledice2. njenedovoljneuslove3. njeneuzroke4. nijedanodgovornijetaĉan11. Izvormoćielitajesteu„kvarenjudemokratije“ i„uzurpacijiprava“,smatra:1. K. Manhajm2. V. Pareto 3
 4. 4. 3. R. Mils4. R. Budon12. Radikalniraskidsagrĉkimshvatanjempolitikekaopraktiĉneetikenalazimoudelu:1. Aristotela2. Makijavelija3. MartinaLutera4. V.Peljevina13.Povezanostvrhovatripiramidemoći, politiĉke, privredneivojne, dokazuje:1. F.Tenis2. V. Zombart3. R. Mils4. G. Moska14. PremaDirkemu, uporednimetodtrebadasluţiudruštvenimnaukamakaozamenaza:1. posmatranje2. eksperiment3. metodsluĉaja4. biografskimetod15. Prouĉavanjedruštvenihinterakcija „licemulice“ usvakodnevnomţivotupredmetje:1. etnometodologije2. funkcionalneanalize3. analizekonverzacije4. mikrosociologije316. Uciljuograniĉavanjasamovoljevlastodrţaca, Monteskjepredlaţepodeluvlastina:1. kraljevsku, papskuivojnu2. kraljevsku, lordovsku senat) imunicipalnu3. zakonodavnu, izvršnuisudsku4. nijedanodgovornijetaĉan 4
 5. 5. 17. Anomijaje: 1. nazivzaopadanjeBNPuposustalojprivredi2. „zbrka“ uvrednostimainormamakojeureĊujuponašanjeljudi3. demografskoposustajanje opadanjestopenatalitetaistarenje) stanovništva4. nijedanodgovornijetaĉan18. Shvatanjesociologijekao„socijalnegeometrije“ kojaprouĉavaoblikedruštvenostinezavisnoodsadrţajakarakteristiĉnojeza:1. Lumanovu „sistemskuteoriju“2. strukturalizam3. formalizam4. funkcionalizam19. Objektivnostnauĉnogsaznanjanajtaĉnijebisemogla„prevesti“ kao:1. preciznost2. sistematiĉnost3. primenljivost4. proverljivost20. Teorijskostanovišteukomeseglobalnodruštvovidikaointegrisana, usklaĊenaiuravnoteţenacelinanazivase:1. homeostatiĉko2. konfliktno3. organsko4. interakcionistiĉko 5
 6. 6. TESTZNANJAIZPSIHOLOGIJEPITANJA:ZAOKRUŢITEJEDANODGOVOR:1. PremaFrojduzaboravljanjejerezultat:1. gubljenjatragovaumozgu2. delovanjaretroaktivneinhibicije3. delovanjaproaktivneinhibicije4. potiskivanjasećanjananeprijatnedogaĊaje2. Inkubacijaje:1. fazastvaralaĉkogmišljenja2. prelaznioblikuĉenja3. odbrambenimehanizam4. utiskivanjeutisakaizkratkoroĉnogpamćenja3. Udruštvenemotivespada:1. agresivnost2. motivsamopotvrĊivanja3. potrebazasamoaktualizacijom4. materinskimotiv4. Pojavabekstvaubolestjavljasekodkonflikta:1. dvostrukogprivlaĉenja2. dvostrukogodbijanja3. istovremenogprivlaĉenjaiodbijanja4. dvostrukogprivlaĉenjaiodbijanja5. Uprimarneemocijespada:1. ljubav2. stid3. strah4. sumnja 6
 7. 7. 6. Hipermnezijesejavljaju:1. ubudnomstanju2. usnu3. uhipnozi4. uopuštenomstanju27. KrozogledsamalimAlbertomVotsonje hteodapokaţe:1. daseemocionalnouslovljeniodgovorbrzostiĉe2. daseemocionalnouslovljeniodgovorteškogasi3. daseemocijeuĉe4. dajestrahuroĊenaemocionalnareakcija8. Homeostazaznaĉi:1. zastoj2. ravnoteţa3. uskraćenje4. napetost9. Upsihiĉkeosobinenespada: 1. temperament2. mišljenje3. navike4. sposobnost10. Pojamuĉenjapomodeluupsihologijujeuveo:1. Pavlov2. Skiner3. Torndajk4. Bandura11. Divergentnomišljenjejepovezanosa: 1. preferencijomzaumetnost2. preferencijomzanauku3. uĉenjemuviĊanjem4. racionalnimmišljenjem12. Frustracijaznaĉi:1. konfliktprotivreĉnihmotiva2. osujećenje3. regresivnoreagovanje4. povećanavulnerabilnost 7
 8. 8. 13. Testposedujenormezaocenjivanjekadaje: 1. validan2. pouzdan3. diskriminativan4. standardizovan314. Neuspešnipokušajiseneponavljajukod: 1. klasiĉnoguslovljavanja2. emocionalnoguslovljavanja3. uĉenjauviĊanjem4. instrumentalnoguĉenja15. Opaţajsezasnivanaasocijacijiosetapremashvatanju:1. geštaltista2. strukturalista3. funkcionalista4. evolucionista16. Blagaidugotrajnaemocionalnastanjakoja „boje“ našeemocionalnedoţivljajenazivajuse:1. raspoloţenja2. afekti3. sentimenti4. osećanja17. KenoniBardsmatraju: 1. dajeemocijasvestotelesnimpromenama2. dakognitivnaobradaprethodidoţivljajuemocije3. dasetelesnepromeneiemocionalnidoţivljajijavljajuistovremeno4. daemocionalnidoţivljajidovodedotelesnihpromena18. Brzereakcije, slabaosećanjaibrzosmenjivanjeemocijaodlikesu:1. sangviniĉkogtemperamenta2. koleriĉnogtemperamenta3. melanholiĉnogtemperamenta4. flegmatiĉnogtemperamenta 8
 9. 9. 19. Ljudisedelenaekstravertniiintrovertnitipliĉnosti, premashvatanju:1. Frojda2. Junga3. Froma4. Olporta20. NesvesnipokušajdasenaĊeopravdanjezasopstveneneuspehepredstavljaodbrambenimehanizam:1. racionalizacije2. identifikacije3. projekcije4. reaktivneformacijeTESTZNANJAIZBIOLOGIJEPITANJA:ZaokruţitejedanODGOVOR:1. Svećelijejednogorganizmausvomgenomusadrţe:1. razliĉitegene, zavisnoodtipaćelije2. istegene3. razliĉitegene, zavisnoodroditeljskognasleĊa4. kakokoja, zavisnoodkrosingovera2. Zigotje: 1. ţenskapolnaćelija2. haploidnaćelija3. diploidnaćelija4. druginazivzaembrion.3. Tarnerovsindromje: 1. enzimopatija2. monozomija3. monogenskabolest4. kongenitalnadisrupcija4. Nakonmejotiĉkedeobe mejoza I i mejoza II) ćerkećelijesadrţegenetiĉkimaterijalkojiu odnosunamajkućelijuiznosi:1. 1/22. 1/83. 1/44. radiseoistojkoliĉinigenetiĉkog materijala 9
 10. 10. 5. Metaboliĉkicentarneuronaje: 1. hemijskasinapsa2. akson3. ćelijskotelo4. dendrit6. Mejotski „crossing over“obezbeĊujerekombinacijugenaizmeĊu:1. sestrinskihhromatida2. nehomolognihhromozoma3. hromatidahomolognihhromozoma4. jajnećelijeispermatozoida27. OsnovnejedinicegraĊegenomskeDNKje:1. gen2. aminokiselina3. genetiĉkikod4. nukleotid8. Zigot 2n+1 je: 1. triploidan2. monozomiĉan3. trizomiĉan4. dizomiĉan9. Transkripcijaje: 1. sintezaDNKuinterfazićelijskogciklusa2. sintezaRNK, prepisivanjemsajednogodlanacaDNK3. prepisDNKsalancaRNKuribozomima4. prepisivanjeDNKuribozomima10. Uracilje: 1. aminokiselinaustrukturiRNK2. neurotransmitercentralnesinapse3. komplementarnabazaTiminu4. komplementarnabazaAdeninu11. Zrelegerminativnećelijeĉovekasu:1. gonade2. ovarijitestis3. gametesahaploidnimbrojemhromozoma4. gametesadiploidnimbrojemhromozoma 10
 11. 11. 12. Nakrajevimaparasimpatiĉkihpostganglijskihvlakanaluĉiseneurotransmiter:1. noradrenalin2. acetilholin3. adrenalin4. serotonin13. Kongenitalneanomalijenastaju: 1. tokomcelegestacije tokomcelogintrauterinograzvoja)2. udisrupcijama3. uembriogenezi4. nastajutokomteškogporoĊaja314. Kretanjekiseonikaiugljendioksidakrozćelijskumembranuseodvija:1. aktivnimtransportom2. uzutrošakenergije3. izpravcaniţekapravcuvišekoncentracije4. izpravcavišekapravcuniţekoncentracije15. Genetiĉkikodje: 1. šifrazareplikaciju2. tripletaminokiselina3. grupaodtrisusednebazeupolinukleotidnomlancuDNK4. antikodon16. Selektivniprolaz transport)metabolitaijonakrozplazmamembranuodvijase:1. prekoporaćelijskemembrane2. prekoreceptora3. putemjonskihkanalaipumpi4. putemenzimskihprocesa17. DeomeĊumozgasaznaĉajnomulogomuodrţavanjustalnostiunutrašnjesredine, regulacijiponašanjaioslobaĊanjahormonaje: 11
 12. 12. 1. limbiĉkisistem2. talamus3. hipotalamus4. hipofiza18. Svetlostdospela uokonamreţnjaĉinormalnoprolaziidospevaredosledom:1. fotoreceptori ĉepići, štapići),ganglijskeibipolarnećelije2. bipolarnećelije, ganglijskećelijeidofotoreceptora3. ganglijskećelije, bipolarnećelijeidofotoreceptora4. ţuta mrlja, optiĉkidisk slepamrlja), paoptiĉkiţivac19. Akcionipotencijal, kaobrzapromenapotencijalaplazmamembranezapoĉinje:1. repolarizacijom2. depolarizacijom3. interneuronom4. efektorom20. Unutarpuţa kohlee) nalazesesenzornetrepljastećelijekojenaleţunabazilarnumembranuiĉine:1. Kortijevorgan2. Brokinuzonu3. skalutimpani4. skaluvestibuli 12

×