Psihologija Test opste informisanosti 2011 nis

14,599 views
14,157 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
14,599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
156
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Psihologija Test opste informisanosti 2011 nis

 1. 1. TEST OPŠTE INFORMISANOSTI TOI - 2011Uputstvo:Ovaj test sadrţi veći broj pitanja iz raznih oblasti ljudskog znanja i iskustva. Uz svakopitanje navedeno je šest odgovora, ali je meĊu njima samo jedan taĉan. Proĉitajtepaţljivo svako pitanje, a zatim se opredelite za samo samo jedan od ponuĊenihodgovora, ĉak i ako niste sasvim sigurni da li je taĉan. U list za odgovore, vodećiraĉuna o rednom broju pitanja, upišite broj odgovora za koji ste se opredelili.Odgovori na pitanja upisuju se, dakle, samo u list za odgovore!Primeri:P1. Malariju prenosi vrsta: B* P#1. škorpije2. gljiva3. komarca4. pauka5. bakterija6. osaP2. Kleopatra, kraljica poznata po svojoj mudrosti i lepoti, vladala je: B* P#1. Vavilonom2. Egiptom3. Mesopotamijom4. Persijom5. Rodosom6. PeloponezomNE PIŠITE NIŠTA NA OVOJ SVESCI!NE OKREĆITE OVU STRANU DOK VAM SE NE KAŢE!1. Vladeta Jerotić je: B* P#1. pijanista2. arhitekta3. slikar4. psihijatar5. šahista6. istoriĉar2. Muzej likovne umetnosti “Stara Pinakoteka” nalazi se u: B* P#1. Drezdenu2. Minhenu3. Beĉu4. Bernu5. Berlinu6. Pragu3. Slikar, ĉija su pisma bratu Teu objavljena u knjizi “Pisma bratu” je: B P#1. Pablo Pikaso2. Pol Gogen3. Klod Mone4. Mark Šagal
 2. 2. 5. Pol Kle6. Vinsent van Gog4. Nuklearna elektrana oštećena razornim zemljotresom u Japanu je: B* P#1. Hukujama2. Hirošima3. Fukušima4. Nagoja5. Nagasaki6. Fudţijama5. Glavni grad Australije je: B* P#1. Sidnej2. Pert3. Okland4. Kanbera5. Melburn6. Kingston6. Nemanja Vidić je kapiten fudbalskog kluba: B* P#1. Arsenal2. Manĉester Siti3. Totenhem4. Liverpul5. Ĉelzi6. Manĉester Junajted7. Gauda je vrsta: B* P#1. sira2. vetra3. horske pesme4. leptira5. muziĉkog instrumenta6. ribe8. Reĉi “Ovo je mali korak za ĉoveka ali veliki za ĉoveĉanstvo” – izgovorio je: B* P1. Stiven Hoking2. Nikola Tesla3. Nil Armstrong4. Lav Tolstoj5. Bil Gejts6. Vinston Ĉerĉil9. Moamer el Gadafi je bio predsednik: B P#1. Tunisa2. Sirije3. Egipta4. Libije5. Alţira6. Libana
 3. 3. 10. Najveći godišnji nauĉno-struĉni skup psihologa Srbije je: B*P#1. Smotra psihologa Srbije2. Simpozijum psihologa Srbije3. Kongres psihologa Srbije4. Srpska konferencija za psihologiju5. Sabor psihologa Srbije6. Dani primenjene psihologije11. Bivša zena britanskog prestolonaslednika Ĉarlsa, Lejdi Dajana, poginula je u: B P1. Londonu2. Rimu3. Nju Jorku4. Edinburgu5. Parizu6. Milanu12. Osnivaĉ Vikiliksa je: B* P#1. Bil Gejts2. Voren Bafet3. Mark Cukerberg4. Dţulijan Asanţ5. Dţon Stjuart6. Tim Berners Li13. Roman “Bašta, pepeo” napisao jeP#1. Momo Kapor2. Dragoslav Mihajlović3. David Albahari4. Borislav Pekić5. Danilo Kiš6. Svetislav Basara14. Ţoze Murinjo je: B* P#1. slikar2. glumac3. pesnik4. baletan5. modni kreator6. fudbalski trener15. Entoni Hopkins je: B* P#1. fiziĉar2. košarkaš3. glumac4. operski pevaĉ5. dramski pisac6. politiĉar16. Pravo ime pevaĉa Stinga je: B P#1. Brajan Feri
 4. 4. 2. Gordon Samner3. Stiv Vinvud4. Dejvid Silvijan5. Dţek Ingram6. Dejvid Dţouns17. Predsenik SAD, Dţon Kenedi, ubijen je u ameriĉkoj drţavi: B* P#1. Kalifornija2. Arkanzas3. Virdţinija4. Arizona5. Oregon6. Teksas18. Haile Selasije je bio etiopijski: M P#1. Car2. Kralj3. Knez4. Šeik5. Guverner6. Predsednik19. Bekim Fehmiu proslavio se ulogom u filmu: M* P#1. Andergraund2. Skupljaĉi perja3. Sivi Dom4. Otac na sluţbenom putu5. Dom za vešanje6. Ko to tamo peva20. Kopti su: M P#1. Istoĉno afriĉki pravoslavci2. Maloazijski katolici3. Muslimani iz zapadne Sahare4. Ĉlanovi metodistiĉke Anglikanske crkve5. Juţno afriĉki katolici6. Pravoslavci iz Japana21. Film Avatar reţirao je: M* P#1. Dţejms Kameron2. Sidni Polak3. Roman Polanski4. Stiven Spilberg5. Martin Skorceze6. Vim Venders22. Roman „Konstantinovo raskršće“ napisao je: M P#1. Momo Kapor2. Matija Bećković3. Dobrica Ćosić
 5. 5. 4. Mirjana Urošević5. Zvonko Karanović6. Dejan Stojiljković23. Koji jezik se govori u Brazilu: M* P#1. engleski2. španski3. nemaĉki4. portugalski5. brazilski6. francuski24. Autor romana „Ĉarobni breg“ je: M P#1. Lajoš Zilahi2. Erih Koš3. Tomas Man4. Perl Bak5. Erih Marija Remark6. Ernest Hemingvej25. Endemska bolest je: M* P#1. hroniĉna2. zarazna3. vezana za odredjeno geografsko podruĉje4. nasledna5. neizleĉiva6. maligna26. Glosar je:S P#1. vrsta gleĉera2. alatka3. reĉnik4. vrsta hrasta5. ušće reke6. podsetnik27. U kom knjiţevnom ţanru je Stiven King najpoznatiji? S P#1. komedija2. horor3. nauĉna fantastika4. drama5. putopisi6. eseji28. U kom veku je u Rusiji vladala Katarina Velika? P#1. XIV2. XVIII3. XIX4. XV5. XX
 6. 6. 6. XVI29. Filematofobija je fobija od: S P#1. krvi2. stranaca3. mrava4. igle5. vode6. poljubaca30. Klavikula je: S P#1. vrsta motike2. ukrasna biljka3. vrsta sove4. kljuĉna kost5. oficirska kapa6. jevrejska molitva31. Hemijska oznaka za zlato je: S P#1. Ag2. Gd3. Au4. Zt5. Zl6. Pd32. Film “Kill Bill” reţirao je: S P#1. Pedro Almodovar2. Klint Istvud3. Kventin Tarantino4. Dţordţ Romero5. Roman Polanski6. Dejvid Kronenberg33. Lepra je vrsta : S P#1. ribe2. supe3. bolesti4. ĉamca5. alata6. goluba34. Federiko Felini je italijanski: S P#1. pisac2. reţiser3. slikar4. pijanista5. dirigent6. modni kreator35. Sava Šumanović je naš poznati: S P#
 7. 7. 1. slikar2. vojskovoĊa3. arhitekta4. kompozitor5. košarkaš6. pisac36. U blizini kog grada se nalazi Feliks Romulijana: S P#1. Smederevo2. Ćuprija3. Zajeĉar4. Kruševac5. Kostolac6. Kladovo37. Horna je: SA P#1. limeni duvaĉki instrument2. horska pesma3. crkvena pesma4. scenska igra5. simfonijska poema6. ţiĉani instrument38. Sesija je: SA P#1. deo automobila2. zaseok3. lekovita supstanca4. zasedanje5. zvezda6. gromadna stena39. Sinod je: SA P#1. ugovoreni znak2. brak sa sestrom umrle ţene3. crkveni sabor4. tanak srebrni prutić5. dubok san6. vrsta kukuruza40. Roman ”Miris kiše na Balkanu” napisala je: SA P#1. Ivana Kuzmanović2. Sanja Domazet3. Gordana Ćirjanić4. Gordana Kuić5. Vesna Dedić-Milojević6. Jelena Baĉić-Alimpić41. Autor romana „Jadnici” je:M* P#1. Viktor Igo2. Onore de Balzak
 8. 8. 3. Ĉarls Bukovski4. Gi de Mopasan5. Emil Zola6. Aleksandar Dima42. Kujundţija je: M* P#1. zidar2. orţar3. potkivaĉ konja4. elektriĉar5. bravar6. zlatar43. Bulonjska šuma nalazi se u: N P#1. Beĉu2. Nici3. Parizu4. Parmi5. Bolonji6. Marseju44. Dţejmi Oliver je poznati: M P#1. slikar2. glumac3. reţiser4. vajar5. kuvar6. vozaĉ formule 145. Šta su ekstrasistole: M P#1. bolest desni2. nepravilan rad srca3. povraćanje4. bolovi pri mokrenju5. uĉestale stolice6. gubitak apetita46. Lućiano Pavaroti je: N P#1. slikar2. mafijaški bos3. modni kreator4. violinista5. operski pevaĉ6. filmski reţiser47. Anis je: N P#1. riba2. biljka3. deo tela4. gušter
 9. 9. 5. insekt6. stilska figura48. Supruga Dţon Lenona je bila: N P#1. Japanka2. Indoneţanka3. Koreanka4. Filipinka5. Maleţanka6. Kineskinja49. Hipokratovu zakletvu polaţu: N P#1. sudije2. filozofi3. inţenjeri4. lekari5. oficiri6. carinici50. “Izražavanje emocija kod ĉoveka i životinja” napisao je: V P#1. Alfred Adler2. Ĉarls Darvin3. Pol Ekman4. Karl Gustav Jung5. Karl Rodţers6. Dezmond Moris51. Roman“Stepski vuk” napisao je: P#1. Tomas Man2. Herman Hese3. Ernest Hemingvej4. Paolo Kueljo5. Henrik Sjenkjeviĉ6. Mihail Šolohov52. Pesmu “Santa Maria della Salute” napisao je: P#1. Laza Kostić2. Vladislav Petković Dis3. Vojislav Ilić4. Laza Lazarević5. Sima Pandurović6. Rale Damjanović53. Marakuja je: P#1. zmija2. modna kuća3. vrsta plesa4. muziĉki instrument5. tropsko voće6. oblast u Kolumbiji
 10. 10. 54. Panda se preteţno hrani: P#1. bambusom2. eukaliptusom3. bananama4. borovim iglicama5. kokosovim mlekom6. bonsaiem55. Macola je vrsta:: P#1. sira2. jela3. muziĉkog komada4. plesa5. ĉekića6. pesme56. Blanka Vlašić se istakla u : * V P#1. alpinizmu2. rukometu3. košarci4. plivanju5. atletici6. karateu57. Ime našeg glumca Uzunovića je: V P#1. Predrag2. Miodrag3. Vladimir4. Tanasije5. ĐorĊe6. Petar58. Blasfemija je: V P#1. uznemiravanje2. opĉinjavanje3. prerušavanje4. uvoĊenje u nešto5. prenemaganje6. bogohuljenje59. Cimbal je muziĉki instrument: V P#1. Bugarske2. Slovaĉke3. Rumunije4. MaĊarske5. Slovenije6. Ukrajine60. Koliko ĉlanica ima Evropska Unija? S V P#1. petnaest
 11. 11. 2. trideset i jednu3. sedamnaest4. dvadeset i sedam5. dvadeset6. dvadeset i ĉetiriFILOZOFSKI FAKULTET U NIŠUDEPARTMAN ZA PSIHOLOGIJUBroj pitanja Odgovor Broj pitanja Odgovor Broj pitanja Odgovor Brojpitanja Odgovor Broj pitanja Odgovor Broj pitanja Odgovor1 4 11 5 21 1 31 3 41 1 51 22 2 12 4 22 6 32 3 42 6 52 13 6 13 5 23 4 33 3 43 3 53 54 3 14 6 24 3 34 2 44 5 54 15 4 15 3 25 3 35 1 45 2 55 56 6 16 2 26 3 36 3 46 5 56 57 1 17 6 27 2 37 1 47 2 57 48 3 18 1 28 2 38 4 48 1 58 69 4 19 2 29 6 39 3 49 4 59 410 5 20 1 30 4 40 4 50 2 60 4Na svako pitanje dajte SAMO JEDAN ODGOVOR tako što ćete u listuza odgovre pored broja pitanja iz testa ĈITKO UPISATI BROJODGOVORA ZA KOJI MISLITE DA JE TAĈAN!Vodite raĉuna o redosledu pitanja u testu i listu za odgovore!

×