Primeri pitanja za test opšte kulture i informisanosti

44,770 views

Published on

0 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
44,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
497
Comments
0
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Primeri pitanja za test opšte kulture i informisanosti

 1. 1. 10. Vrhovni bog u grĉkoj mitologiji je:PRIMERI PITANJA ZA TEST OPŠTE KULTURE I a. ZevsINFORMISANOSTI b. Had c. Posejdon(30 pitanja ĉine "Test opšte kulture i informisanosti" u d. Hefestokviru prijemnog ispita, na pojedinim studijskim 11. Novĉana jedinica u Japanu je:programima ) a. Lej b. LevPitanja*: c. Real 1. Demokratija je: d. Jen a. vladavina pojedinca 12. Simbol kiseonika je: b. vladavina naroda a. N c. vladavina grupe b. H d. niko ne vlada c. O 2. Ameriku je otkrio: d. C a. Vasko de Gama 13. Kip slobode se nalazi u: b. Ferdinand Magelan a. Londonu c. Pedro Kabral b. Njujorku d. Kristofer Kolumbo c. Berlinu 3. Parnu mašini je otkrio: d. Bostonu a. Dţems Vat 14. VoĊa Huna se zvao: b. Dţordţ Stivenson a. Ištvan c. Robert Fulton b. Arpad d. Abraham Darbi c. Atila 4. „Ilijadu i Odiseju“ napisao je: d. Janoš a. Euripid 15. Kroz Egipat protiĉe: b. Homer a. Nil c. Ezop b. Niger d. Herodot c. Tigar 5. Grĉka boginja ljubavi se zove: d. Kongo a. Atina 16. Inke su iz: b. Afrodita a. Meksika c. Venera b. Brazila d. Hera c. Argentine 6. Osnivaĉ islama je: d. Perua a. Buda 17. Adolf Hitler je napisao delo: b. Muhamed a. Moj ţivot c. Osman b. Moja stranka d. Alija c. Moja borba 7. Faraon je: d. Moje ljubavi a. rob u Rimu 18. Kada je poĉeo I svetski rat: b. seljak u Mesopotamiji a. 1941 c. vladar u Egiptu b. 1914 d. graĊanin u Atini c. 1918 8. Najduţa evropska reka je: d. 1915 a. Dunav 19. Pivo se pravi od: b. Rajna a. kukuruza c. Sena b. zobi d. Volga c. pšenice 9. Osnivaĉ loze Nemanjića je: d. hmelja a. Lazar 20. Simbol azota je: b. Milutin a. Mg c. Rastko b. Na d. Stefan Nemanja c. N e. Dušan d. S 1
 2. 2. 21. Broj 100 pisan rimskim brojevima je: 32. Telefon je otkrio: a. L a. Nikola Tesla b. M b. Tomas Edison c. D c. Dţems Vat d. C d. Aleksandar Bel22. Na Boţić Isus Hrist: 33. Autor „Seoba“ je: a. se rodio a. Miloš Crnjanski b. je umro b. Ivo Andrić c. se oţenio c. Meša Selimović d. se krstio d. Dobrica Ćosić23. Havaji pripadaju: 34. Duĉe je drugi naziv za: a. Kanadi a. Adolfa Hitlera b. Sjedinenim ameriĉkim drţavama b. Hajnriha Himlera c. Rusiji c. Benita Musolinija d. Ne pripadaju nikome d. Đuzepe Garibaldija24. Španski jezik pripada grupi: 35. Kardiologija se bavi bolestima: a. Slovenskih jezika a. pluća b. Germanskih jezika b. srca c. Romanskih jezika c. mozga d. Baltiĉkih jezika d. jetre25. Monoteizam je verovanje: 36. Pitagorina teorema glasi: 2 2 2 a. u jednog boga a. c = a + b 2 2 2 b. ni u jednog boga b. c = a - b 2 2 2 c. u više bogova c. c = a x b 2 2 2 d. u dva boga d. c = a / b26. Teoriju evolucije je postavio: 37. Glavni grad Kanade je: a. Oskar Vajld a. Montreal b. Lord Bajron b. Toronto c. Ĉarls Dikenson c. Otava d. Ĉarls Darvin d. Vankuver27. Sadašnja engleska kraljica se zove: 38. Atina je grĉka boginja: a. Marija a. Ljubavi b. Viktorija b. Mudrosti c. Elizabeta c. Braka d. Katarina d. Plodnost28. Glavni grad Australije je: 39. Prvi predsednik Sjedinenih ameriĉkih drţava je: a. Kanbera a. Abraham Linkoln b. Sidnej b. Tomas Dţeferson c. Melburn c. Bendţamin Frenklin d. Pert d. Dţordţ Vašington29. Sirmium je rimski naziv za: 40. U matrijahatu se srodstvo raĉuna po: a. Beograd a. ocu b. Niš b. dedi c. Sremsku Mitrovicu c. majci d. Novi Sad d. stricu30. Kremlj se nalazi u : 41. Koji rimski car je roĊen u Nišu: a. Sankt Peterburgu a. Neron b. Moskvi b. Konstantin c. Kijevu c. Dioklecijan d. Minsku d. Cezar31. Pravo ime Staljina je: 42. Katalonija je deo: a. Vladimir Iljiĉ a. Portugala b. Lav Trocki b. Maroka c. Josif Visarionoviĉ Dţugašvili c. Tunisa d. Anton Ĉehov d. Španije 2
 3. 3. 43. Ko je otkrio štampu: 54. Aboridţani su domorodaĉko stanovništvo: a. Gutenberg a. Australije b. MikelanĊelo b. Novog Zelanda c. Leonardo c. Amerike d. Anderson d. Grenlanda44. Ko je bio voĊa I srpskog ustanka: 55. Dţingis-kan je bio voĊa: a. Miloš Obrenović a. Huna b. Aleksandar KaraĊorĊević b. Kineza c. Mateja Nenadović c. Mongola d. ĐorĊe Petrović d. Gota45. Novĉana jedinica u Rusiji je: 56. Trojanski rat se vodio na podruĉju: a. euro a. Afrike b. rublja b. Evrope c. denar c. Amerike d. lev d. Azije46. Homo sapiens znaĉi: 57. Grad svetlosti je drugi naziv za: a. aktivan ĉovek a. Pariz b. obrazovan ĉovek b. London c. sposoban ĉovek c. Rim d. razuman ĉovek d. Beĉ47. Poligaman brak je brak sa: 58. Alfred Nobel je otkrio: a. jednim partnerom a. ţeleznicu b. više partnera b. penicilin c. nijednim partnerom c. dinamit d. ne postoji takav brak d. struju48. Kada je poĉeo II svetski rat: 59. Ko je napisao pesmu „ Straţilovo“ a. 1941 a. Laza Kostić b. 1945 b. Aleksa Šantić c. 1940 c. Vasko Popa d. 1939 d. Miloš Crnjanski49. Grenland pripada: 60. Koncetracioni logor Aušvic se nalazio na prostoru a. Danskoj današnje: b. Islandu a. Nemaĉke c. Norveškoj b. Ĉeške d. Kanadi c. Poljske50. Formula za raĉunanje površine kvadrata glasi: d. Austrije a. a + a 61. Sjedinjene ameriĉke drţave su kupile Aljasku od: b. a - b a. Kanade c. a x b b. Francuske d. a x a c. Engleske51. Ko je postavio teoriju gravitacije: d. Rusije a. Isak Njutn 62. Stogodišnji rat se vodio izmeĊu: b. Rene Dekart a. Francuske i Španije c. Albert Ajnštajn b. Španije i Portugala d. Majkl Faradej c. Holandije i Engleske52. Partijska drţava je drţava sa: d. Francuske i Engleske a. više partija 63. Koje boje je rubin? b. nijednom partijom a. plave c. jednom partijom b. crvene d. dve partije c. zelene53. Vavilon je bio grad u: d. ţute a. Drevnoj Kini 64. Ĉernobilj se nalazu u današjoj: b. Starom Egiptu a. Ukrajini c. Staroj Grĉkoj b. Rusiji d. U Mesopotamiji c. Belorusiji 3
 4. 4. d. Moldaviji 75. Vrsta simboliĉkog znaka u obliku jednobojnog i65. Koji ameriĉki predsednik je smenjen u aferi višebojnog platna s nekim znakom ili bez Votergejt: njega,naziva se : a. Regan a. grb b. Ruzvelt b. himna c. Karter c. zastava d. Nikson d. orden66. Katarina II Velika je po nacionalnosti bila: 76. Društvena norma koja nastaje dugim i stihijskim a. ruskinja ponavljanjem nekog ponašanja od strane b. nemica neorganizovane,difuzne mase naziva se : c. maĊarica a. zakon d. francuskinja b. obiĉaj67. U kom gradu se odvija radnja tragedije „Romeo i c. pravni akt Julija“: d. opšti akt a. Veroni 77. Bolesno stanje u kome bolesnik ima neodoljiv b. Rimu nagon da podmetne vatru,naziva se : c. Firenci a. piratstvo d. Veneciji b. piromanija68. Alfabet su otkrili: c. pijano stanje a. Grci d. piraterija b. Rimljani 78. Bivša Britanska kolonija u Jugoistoĉnoj Kini naziva c. Feniĉani se : d. Jevreji a. Hong Kong69. Don Kihot se bori protiv: b. San Marino a. kralja c. Vatikan b. vetrenjaĉa d. Monako c. siromaštva 79. Najviši pravni akt jedne drţave, naziva se : d. razbojnika a. uredba70. Rimski SINGIDUNUM je današnji: b. ustav a. Beograd c. zakon b. Niš d. pravilnik c. Zagreb 80. Naziv za predsednika vlade u našoj zemlji je : d. Zemun a. premijer71. U kojoj drţavi se nalazi Mont Everest? b. ministar a. Nepal c. predsednik b. Pakistan d. kancelar c. Mongolija 81. Antagonizam je vrsta : d. Butan a. suprotnosti72. Prodaja ili preprodaja krijumĉarene robe (ukradene b. sliĉnosti ili ilegalno unešene iz inostranstva) je: c. ravnodušnosti a. trgovina d. privlaĉnosti b. monopol 82. Svetskih ĉuda ima : c. šverc a. 5 d. uvoz b. 773. Justicija, kod starih Rimljana, bila je : c. 8 a. boginja pravde d. 10 b. boginja ljubavi 83. Pruska je bila: c. boginja srdţbe a. nemaĉka drţava d. boginja plodnosti b. poljska drţava74. Naziv za razdoblje nacionalistiĉke vladavine u c. ĉeška drţava Nemaĉkoj je : d. maĊarska drţava a. treći svet 84. Ostrvo Korzika pripada: b. drugi svet a. Italiji c. treći staleţ b. Monaku d. treći rajh c. Francuskoj 4
 5. 5. d. Španiji b. 685. Bob Rock i Alan Ford su ĉlanovi grupe : c. 7 a. KGB d. 10 b. Mosad 96. Malariju prenose: c. CIA a. muve d. TNT b. buve86. Hrišćanstvo je postalo zvaniĉna religija: c. komarci a. Carigradskim ediktom d. paukovi b. Milanskim ediktom 97. Heliocentriĉnu teoriju je postavio: c. Rimskim ediktom a. Nikola Kopernik d. Firentinskim ediktom b. Johan Kepler87. Doslovno znaĉenje meĊunarodnog poziva za c. Galileo Galilej pomoć S.O.S. je : d. Rene Dekart a. Brod u opasnosti 98. Francuska revolucija je poĉela: b. U pomoć,tonemo a. 1848 c. Spasite naše duše b. 1815 d. Svi na palubu c. 178988. U GraĊanskom ratu u SAD-u su se sukobili: d. 1787 a. Istok i Zapad 99. Najdublje jezero na svetu je: b. Istok i Sever a. Bajkalsko c. Zapad i Jug b. Bledsko d. Sever i Jug c. Kaspijsko89. Kit pripada grupi: d. Ohridsko a. gmizavaca 100. Šenbrun se nalazi u: b. vodozemaca a. Berlinu c. sisara b. Minhenu d. riba c. Gracu90. Koja od sledećih zemalja nije bila španska d. Beĉu kolonija: 101. Koala potiĉe iz: a. Argentina a. Australije b. Peru b. Kine c. Ĉile c. Amerike d. Brazil d. Havaja91. Dragom Mašin je bio oţenjen: 102. Koja krvna grupa ne postoji: a. Aleksandar Obrenović a. A b. Aleksandar KaraĊorĊević b. B c. Milan Obrenović c. 0 d. Mihailo Obrenović d. AB92. Kada se desio veliki raskol meĊu crkvama: e. D a. 1215 103. Prvi ĉovek u svemiru je bio: b. 476 a. Dţon Glen c. 1066 b. Aleksej Leonov d. 1054 c. Jurij Gagarin93. Smaragd je: d. Nil Armstrong a. plave boje 104. Jangcengjang u prevodu znaĉi: b. zelene boje a. Crvena reka c. crvene boje b. Crveno more d. ţute boje c. Ţuta reka94. Halejeva kometa prolazi pored Zemlje svakih: d. Ţuto more a. 13 godina 105. Organizacija severnoatlantskog pakta je b. 82 godine poznatija po skraćenici: c. 74 godine a. OEBS d. 76 godina b. OAD95. Koliko planeta ima u Sunĉevom sistemu: c. G8 a. 9 d. NATO 5
 6. 6. 106. Ramazan je mesec posta kod: d. Argentini a. muslimana e. Brazilu b. budista 117. Suši je: c. hrišćana a. japansko piće d. hinduista b. kinesko jelo107. Kada kaţemo „crno zlato“ tada mislimo na: c. indijsko jelo a. ugalj d. japansko jelo b. grafit 118. Sedište Ujedinjenih nacija je u: c. naftu a. Njujorku d. tintu b. Londonu108. Sfinga je bila: c. Briselu a. pola ĉovek, pola konj d. Parizu b. pola orao, pola lav 119. Zaĉetnik protestantizma je: c. pola ĉovek, pola bik a. Ţan Kalvin d. pola devojka, pola lav b. Jan Hus109. Monsun je vrsta: c. Urlih Cvingli a. pića d. Martin Luter b. jela 120. Koja od sledećih drţava nije bila deo c. vetra SSSR-a: d. vode a. Ukrajina110. Kako se naziva osoba koja je zaljubljena u b. Avganistan sebe: c. Azerbejdţan a. narcis d. Gruzija b. kapric 121. Had je bog: c. zumbul a. rata d. ni jedno od navedenih b. vatre111. Sari je tradicionalna odeća: c. vode a. Iranki d. podzemlja b. Kineskinja e. umetnosti c. Indijki f. ljubavi d. Japanki 122. Penicilin je otkrio:112. Minaret je deo: a. Luj Paster a. pijace b. Aleksandar Fleming b. dţamije c. Marija Kiri c. groblja d. Johan Mendel d. mosta 123. Cejlon je raniji naziv za:113. Koliko Evropska unija ima ĉlanica: a. Indoneziju a. 12 b. Vijetnam b. 15 c. Laos c. 25 d. Šri Lanku d. 27 124. II srpski ustanak je poĉeo u:114. Ĉaj potiĉe iz: a. Orašcu a. Severne Amerike b. Takovu b. Jugoistoĉne Azije c. Kragujevcu c. Zapadne Afrike d. Kruševcu d. Istoĉne Evrope 125. Jaran je sinonim za:115. Tradicionalno meksikansko piće se zove: a. kuvara a. tortilja b. ĉuvara b. burito c. prijatelja c. tekila d. brata d. paeljo 126. Panĉeta je vrsta:116. Francisko Franko je bio diktator u: a. slanine a. Peruu b. šunke b. Ĉileu c. kobasice c. Španiji d. salame 6
 7. 7. 127. Ksenofobija je strah od: d. razblaţava hemijsko jedinjenje a. letenja 138. PresaĊivanje organa se naziva još i: b. otvorenog prostora a. transakcija c. visine b. transportacija d. stranaca c. transplantacija128. Kada je proglašena Kraljevina SHS: d. transformacija a. 1914 139. Nikola Pašić je bio predsednik: b. 1917 a. Liberalne stranke c. 1918 b. Narodne radikalne stranke d. 1919 c. Naprednjaĉke stranke129. Kubizam je: d. Demokratske stranke a. deo geometrije 140. Koja od navedenih oblasti ne ulazi u b. vrsta instrumenta sastav Velike Britanije: c. instrument u graĊevinarstvu a. Vels d. pravac u umetnosti b. Škotska130. Zloupotreba poloţaja u korist sopstvene c. Republika Irska porodice se naziva: d. Engleska a. ostrakizam 141. Bulimija je poremećaj: b. polimorfizam a. govora c. nepotizam b. ishrane d. pluralizam c. mišljenja131. Poliglota govori: d. kretanja a. Više jezika 142. Akrofobija je strah od: b. Jedan jezik a. letenja c. Ni jedan jezik b. vode d. Nista od navednog c. zatvorenog prostora132. Usled nedostatka joda oboljeva: d. visine a. Nadbubreţna ţlezda 143. Lombardija je oblast u: b. Mozak a. Švajcarskoj c. Štitna ţlezda b. Austriji d. Hipofiza c. Italiji133. Piktografsko pismi je: d. Francuskoj a. klinasto pismo 144. „Cogito, ergo sum“ ( Mislim, dakle b. slikovno pismo postojim) je izjava: c. fonetsko pismo a. Baruha Spinoze d. hijeroglifsko pimo b. Imanuela Kanta134. Lex na latinskom znaĉi: c. Rene Dekarta a. kralj d. Fridriha Niĉea b. sveštenik 145. Duţdeva palata se nalazi u: c. pravo a. Trstu d. zakon b. Veneciji135. Pinoĉe je bio diktator u : c. Dubrovniku a. Ĉileu d. Milanu b. Peruu 146. Pripadnik aristokratije u Sparti se nazivao: c. Urugvaju a. patricij d. Kolumbiji b. damkar136. Damask je glavni grad: c. helot a. Libana d. spartijat b. Irana 147. Homer Simpson radi u: c. Sirije a. prodavnici d. Jordana b. muzeju137. Katalizom se: c. nukleranoj elektrani a. usporava hemijska reakcija d. restoranu b. ubrzava hemijska reakcija 148. Muzej Ermitraţ se nalazi u: c. menja Ph vrednost a. Parizu 7
 8. 8. b. Kanu c. rukometu c. Sankt Peterburgu d. tenisu d. Berlinu 159. Pripadnik aristokratije u Starom Rimu se149. Mona Lizu je naslikao: nazivao: a. Leonardo da Vinĉi a. plebejac b. Donatelo b. peregrin c. MikelanĊelo Bunuaroti c. patricij d. Vinsent Van Gog d. perijek150. Muzej Prado se nalazi u: 160. Raguza je latinski naziv za današnji: a. Lisabonu a. Dubrovnik b. Madridu b. Split c. Barseloni c. Trogir d. Londonu d. Kotor151. Maĉu Pikĉu je drevni grad: 161. Eutanazija je ubistvo iz: a. Inka a. nehata b. Maja b. koristoljublja c. Asteka c. milosrĊa d. Kreolaca d. osvete152. Ko je napravio prvi parobrod? 162. Strah od letenja se naziva još: a. Faradej a. agorafobija b. Farenhajt b. aerofobija c. Fulton c. akvafobija d. Fuko d. ksenofobija153. Ko je napisao "Za kim zvona zvone": 163. Sveta knjiga kod muslima se zove: a. Zvonar Bogorodiĉne crkve a. Tora b. Opat Prevo b. Psalm c. Erih Marija Remark c. Kuran d. Ernest Hemingvej d. Adet154. Kanal koji spaja Atlantik i Pacifik,naziva se 164. PANDORINA KUTIJA kao poslednju u sebi : ĉuva : a. Latinski a. nadu b. Panamski b. smrt c. Bermudski c. tugu d. Juţnoameriĉki d. ljubav155. Ben Akiba je : 165. Stanje kada ne ţivi niti jedan deo ĉoveka a. pseudonim Đure Jakšića naziva se : b. nadimak Miki Mausa a. biološka inteligencija c. nadimak Jovana Sterije Popovića b. biološki sat d. pseudonim Branislava Nušića c. biološka smrt156. Ilegalna rasistiĉka organizacija u SAD-u d. biloški san zove se : 166. Srednjovekovno sudsko-policijsko a. Beli orao istraţivanje raznih prestupa pripadnika katoliĉke b. Škorpioni crkve i njihovo kaţnjavanje u organizaciji crkvenih c. Kju Kluks Klan vlasti, naziva se : d. Anti-negro pokret a. inicijativa e. Vojska spasa b. inkvizicija157. Najuspešniji lovac zmija otrovnica je : c. klasifikacija a. ris d. inflacija b. lasica 167. Specifiĉan vid narodnog stvaralaštva, c. mungos predanja i verovanja, koji se sastoji od fantastiĉnih d. marimba priĉa o natprirodnim bićima, boţanstvima,158. DEVIS KUP je meĊunarodno takmiĉenje u pojavama i dogaĊajima naziva se : : a. mit a. košarci b. rasizam b. fudbalu c. provokacija 8
 9. 9. d. satirika d. Švajcarskoj168. Berlinski kongres odrţan je : 178. Ţena cara Dušana se zvala: a. 1878 a. Teodora b. 1814 b. Jelena c. 1918 c. Ana d. 1945 d. Marija169. Izraz STATUS QUO primenjuje se za 179. Golden Gate se nalazi u: oznaĉavanje situacije, tendencije i shvatanja ĉija je a. San Francisku karakteristika : b. Los AnĊelesu a. nepromenjivo stanje c. Sidneju b. promenjivo stanje d. Londonu c. varljivo stanje 180. Kada je neki osuĊenik amnestiran, to znaĉi d. eksplozivno stanje da je on :170. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u a. osuĊen na još duţu kaznu zbog uvrede feudalnom društvu je : suda a. proizvoĊaĉ b. osloboĊen fiziĉkog rada u zatvoru b. ratni zarobljenik c. pomilovan c. kmet d. pušten kući na odmor d. begunac 181. Hamlet je bio:171. Poloţaj zemlje koja je s objavom rata ili a. nemaĉki princ bez nje stupila u neprijateljske odnose s jednom ili b. danski princ više drţava, naziva se : c. škotski princ a. ravnopravnost d. engleski princ b. ratno stanje 182. Proces “prelaska” nekadašnjih c. mir socijalistiĉkih drţava u kapitalistiĉke naziva se: d. reciprocitet a. destaljinizacija172. Biblija je sveta knjiga : b. asimilacija a. Hindusa c. tranzicija b. Hrišćana d. dokapitalizacija c. Muslimana 183. Koagulacija je: d. Budista a. zgrušavanje173. Duţina jedne milje je : b. saradnja a. 3000 metara c. ulivanje b. oko 1000 metara d. razlivanje c. 500 metara 184. Pokret nesvrstanih su ĉinile zemlje: d. izmeĊu 1500 – 2000 metara a. Zapadnog sveta174. Minotaur je bio: b. Trećeg sveta a. pola lav, pola ĉovek c. Istoĉnog sveta b. pola konj, pola bik d. Drugog sveta c. pola bik, pola ĉovek 185. Deklaraciju nezavisnosti je napisao: d. pola orao, pola lav a. Bendţamin Frenklin175. Jul mesec je dobio ime po: b. Dţordţ Vašingtom a. Neronu c. Tomas Dţeferson b. Cezaru d. Abraham Linkoln c. Oktavijanu 186. Eva Peron je bila ţena: d. Klaudiju a. španskog kralja176. Dekadencija znaĉi: b. argetinskog diktatora a. napredovanje c. ĉileanskog diktatora b. nazadovanje d. meksiĉkog politiĉara c. ostajanje na istom stanju 187. Jakobinska diktatura je poznatu po: d. ništa od navedenog a. blagostanju177. Retroromanski jezik se govori u: b. miru a. Španiji c. teroru b. Portugalu d. razvitku c. Rumuniji 188. Ćele-kula se nalazi u: 9
 10. 10. a. Kragujevcu 199. Koji srpski vladar nije ubijen u atentatu: b. Nišu a. Kralj Petar I KaraĊorĊević c. Kruševcu b. Kralj Aleksandar Obrenović d. Pirotu c. Kralj Aleksandar KaraĊorĊević189. Pokret za osloboĊenje Grka od Turskog d. Knez Mihailo Obrenović carstva je: 200. Austrougarska je anektirala Bosnu i a. Filadelfija Hercegovinu: b. Crna ruka a. 1878 c. Filiki Heterija b. 1908 d. Akademija c. 1914190. Brazil je otkrio: d. 1888 a. Francisko Pizaro 201. Izraelska obaveštajna sluţba se zove: b. Ferdnand Magelan a. Cia c. Bartolomeo Dijaz b. Mosad d. Pedro Kabral c. KGB191. Glavni grad Škotske je: d. BIA a. Edinburg 202. Glavni grad Brazila je: b. Glazgov a. Sao Paolo c. Kardif b. Rio de Ţaneiro d. Dablin c. Brazilija192. Holandija je poznata kao zemlja: d. San Salvador a. vina 203. Marija Tjudor je poznatija u istoriji kao: b. maslina a. tuţna Meri c. lala b. vesela Meri d. sunca c. nasmejana Meri193. Jezuti su pripadnici: d. krvava Meri a. radniĉke klase 204. Fruti di mare u prevodu znaĉi: b. katoliĉkog reda a. plodovi tora c. aristokratije b. plodovi voćnjaka d. hinduistiĉke religije c. plodovi mora194. U I svetskom ratu se prvi put upotrebljava: d. plodovi šume a. tenk 205. Papirus se pravi od: b. atomska bomba a. koţe c. puška b. drveta d. raketa c. trske195. Curiculum vitae u prevodu znaĉi: d. platna a. ugovor 206. Valcer "Na lepom plavom Dunavu” je b. zapis komponovao: c. monografija a. Mendelson d. biografija b. Mocart196. Zemlja izlazećeg sunca je drugi naziv za: c. Betoven a. Vijetnam d. Štraus b. Japan 207. Pomoćnik Šerloka Holmsa se preziva: c. Kinu a. Votels d. Koreju b. Votson197. Rt dobre nade je prvi otplovio: c. Hejstings a. Bartolomeo Dijaz d. Marpl b. Vasko de Gama 208. Herkul Poaro je lik iz romana: c. Fernand Magelan a. Ernesta Hemingveja d. Kristofer Kolumbo b. Edgara Alana Pola198. Indija je dugo bila: c. Marka Tvena a. holandska kolonija d. Agate Kristi b. španska kolonija 209. Bledsko jezero se nalazi u: c. britanska kolonija a. Makedoniji d. portugalska kolonija b. Slovenji 10
 11. 11. c. Austriji b. Triger d. Hrvatskoj c. Rodni210. Josip Broz Tito je sahranjen u: d. Albert a. kući svetla 221. Boka Juniors i River Plata su fudbalski b. kući sveća klubovi iz: c. kući cveća a. Brazila d. kući ptica b. Argentine211. Mahatma Gandi se borio za nezavisnost: c. Španije a. Indije d. Crne Gore b. Vijetnama 222. Pravo ime Petra II Petrovića Njegoša je c. Nepala bilo: d. Tibeta a. Đuro212. Asteriks i Obliks su bili: b. Radoslav a. Rimljani c. Milo b. Vikinzi d. Rade c. Gali 223. Supermen se krije pod imenom: d. Feniĉani a. Klark Gejbl213. Jovan Sterija Popović nije napisao: b. Klark Kristofer a. GospoĊu ministarku c. Klark Kent b. Laţu i paralaţu d. Klark Smit c. Pokondirenu tikvu 224. Reĉ AVLIJA je: d. Kir Janju a. germanizam214. Karl Luis je bio poznati: b. turcizam a. hokejaš c. anglizam b. biciklista d. maĊarizam c. atletiĉar 225. Grupa Bitlsi je iz: d. plivaĉ a. Manĉestera215. Sportski klub CSKA-a ima sedište u: b. Londona a. Minsku c. Liverpula b. Moskvi d. Šefilda c. Kijevu 226. Dţon F. Kenedi je ubijen u: d. Senkt Petersburgu a. Ĉikagu216. Od navedenih dela, koje nije napisao b. Dalasu Dostojevski: c. Bostonu a. Zloĉin i kazna d. Njujorku b. Tihi Don 227. ADOPTIRATI znaĉi: c. Braća Karamazovi a. oterati d. Kockar b. govoriti217. Normandija se nalazi u: c. usvojiti a. Švedskoj d. raditi doping test b. Holandiji 228. ENOLOG je poznavalac: c. Francuskoj a. rakije d. Belgiji b. piva218. Konj Aleksandra Makedonskog se zvao: c. viskija a. Šarac d. vina b. Bukefal 229. Anakonda je vrsta: c. Vranac a. ribe d. Damjan b. krokodila219. Ţena Hogara Strašnog se zove: c. zmije a. Olga d. pauka b. Getruda 230. DEBAKL znaĉi: c. Helga a. uspeh d. Greta b. neuspeh220. Del bojev brat iz serije ”Mućke” se zove: c. stagnaciju a. Bojsi d. slavlje 11
 12. 12. 231. IZOBARE su linijena karti koje spajaju b. Meša Selimović mesta: c. Ivo Andrić a. jednake temperature d. Milorad Pavić b. jednakog pritiska 242. Garfildov veĉiti neprijatelj se zove: c. jednakog radioaktivnog zraĉenja a. Udi d. jednake morske visine b. Odi232. Strah od zatvorenog prostora se naziva c. Ogi još: d. Uli a. agorafobija 243. Perl Harbur su napali: b. klaustrofobija a. Kinezi c. akrofobija b. Japanci d. agirofobija c. Rusi233. Tetak Crnog Gruje se zove: d. Amerikanci a. Miloš 244. Nastavi niz Bart, Liza i : b. Stefan a. Linda c. ĐorĊe b. Mardţ d. Mihajlo c. Megi234. Kada kaţemo da idemo kod oftamologa, to d. Meri znaĉi da imamo problem sa: 245. Supermen je sa: a. ušima a. Jupitera b. bubrezima b. Marsa c. jetrom c. Kriptona d. oĉima d. Saturna235. Kupovinom indulgencija se kupovao: 246. Koje delo nije napisao Vilijem Šekspir: a. ţivot a. Hamlet b. oproštaj b. Otelo c. uspeh c. Kralj Lir d. dvorac d. Kralj Ibi236. Kompetentan ĉovek je: 247. Rejkjavik je glavni grad: a. razuman ĉovek a. Norveške b. struĉan ĉovek b. Grenlanda c. vredan ĉovek c. Islanda d. konfliktan ĉovek d. Finske237. POLIGRAF je: 248. Potraga za Eldoradom je potraga za: a. detektor zlata a. potonulim brodom b. detektor nafte b. naftom c. detektor laţi c. zlatnim gradom d. detektor vode d. divljim konjima238. Hibernacija je period: 249. Hipotenuza je: a. letnjeg sna a. najduţa stranica u pravouglom trouglu b. prolećnog sna b. najkraća stranica u jednakokrakom trouglu c. zimskog sna c. stranica u jednakostraniĉnom trouglu d. jesenjeg sna d. visina u jednokrakom trouglu239. Novĉana jedinica u Velikoj Britaniji je: 250. Marseljeza je himna: a. forinta a. Španije b. franak b. Engleske c. euro c. Francuske d. funta d. Nemaĉke240. Kentaur je: 251. Ameriĉki predsednik Barak Obama je ĉlan: a. pola ĉovek, pola lav a. Liberalne stranke b. pola ĉovek, pola bik b. Republikanske stranke c. pola ĉovek, pola konj c. Laburistiĉke stranke d. pola ĉovek, pola orla d. Demokratske stranke241. „ Derviš i smrt” je napisao: 252. Reneova ţena, iz serije „ Alo, alo” se zove: a. Miloš Crnjanski a. Ivet 12
 13. 13. b. Mimi d. blagajnik u Starom Rimu c. Edit 263. Simpsonovi ţive u: d. Marija a. Njujorku253. Najviši planinski vrh na svetu je: b. Somervilu a. Monblan c. Springfildu b. Mont Everest d. Sijetlu c. Kilimandţaro 264. Kako se zove porodica iz filma „Martonci d. Svete Helena trĉe poĉasni krug“:254. Napoleon Bonaparta je umro na ostrvu: a. Teofilovići a. Korzika b. Petrovići b. Sardinija c. Topalovići c. Sveta Jelena d. Jovanovići d. Palma de Majorka 265. Kanal koji spaja Atlantik i Pacifik,naziva se255. Dvorac Hradĉani se nalazi u: : a. Bratislavi a. Latinski b. Beĉu b. Panamski c. Pragu c. Bermudski d. Varšavi d. Juţnoameriĉki256. Kada se dogodila Oktobarska revolucija: 266. Autor Toma Sojera je: a. 1914 a. Mark Tven b. 1919 b. Ĉarls Dikens c. 1918 c. Agata Kristi d. 1917 d. Dţek London257. Kada se poĉela Velika ekonomska kriza u 267. Margaret Taĉer je poznata kao: XX veku: a. Neţna lejdi a. 1941 b. Ĉeliĉna lejdi b. 1939 c. Nasmejana lejdi c. 1929 d. Plava lejdi d. 1918 268. Kome se pripisuje fraza „ Drţava, to sam258. Osnovne boje su: ja“: a. bela, crvena, crna a. Filipu II b. crvena, plava i ţuta b. Henriju VIII c. ljubiĉasta, zelena i narandţasta c. Luju XIV d. crvena, zelena i ţuta d. Anriju IV259. Glavni grad Maroka je: 269. Koji ameriĉki predsednik je ubijen u a. Marakeš pozorištu: b. Rabat a. Tomas Dţeferson c. Bejrut b. Dţon Kenedi d. Ankara c. Ronald Regan260. Adolescencija je : d. Abraham Linkoln a. staraĉko doba 270. Vankuver se nalazi u: b. mladićko dobe a. SAD-u c. period detinjstva b. Australiji d. period trudnoće c. Novom Zelandu e. period posle smrti d. Kanadi261. septembra 1939. poĉeo je Drugi svetski rat 271. Najbrţa kopnena ţivotinja je: napadom Nemaĉke na: a. tigar a. Veliku Britaniju b. lav b. Sovjetski Savez c. gepard c. Francusku d. puma d. Poljsku 272. Britanci su u Australiju prvobitno slali:262. Evnuh je bio: a. zatvorenike a. straţar u haremu b. politiĉare b. pripadnik katoliĉkog crkvenog reda c. zanatlije c. pripadnik turske vojske d. kapitaliste 13
 14. 14. 273. Ciceron je bio: c. Barseloni a. grĉki filozof d. Parizu b. rimski govornik 284. Luvr se nalazi u: c. rimski vojskovoĊa a. Kanu d. katoliĉki papa b. Monaku274. Najveća ptica na svetu je: c. Parizu a. kormoran d. Firenci b. galeb 285. Tenerifi pripadaju: c. noj a. Portugalu d. orao b. Italiji275. Kome se pripisuje fraza „ Ako nemaju šta c. Maroku da jedu, neka jedu kolaĉe“: d. Španiji a. Mariji Tereziji 286. Japanski piloti-samoubice su se zvali: b. Elizabeti II a. makaze c. Viktoriji b. samuraji d. Mariji Antoaneti c. kamikaze276. Vrhovni bog u nordijskoj mitologiji je: d. kanovi a. Hogar 287. Izbaci uljeza: b. Odin a. Salvador Dali c. Vilijem b. Pablo Pikaso d. Henrih c. Francisko Franko277. Koja od sledećih drţava nema pisani d. Vinsent Van Gog ustav: 288. 25% od 2000 je: a. SAD a. 100 b. Španija b. 250 c. Velika Britanija c. 1000 d. Francuska d. 500278. Celibat je obavezan za: 289. Prestonica kneza Lazara Hrebeljanovića a. katoliĉke sveštenike se nalazila u: b. protestantske sveštenike a. Kragujevcu c. pravoslavne sveštenike b. Kraljevu d. ništa od navedenog c. Kruševcu279. Ko je odvezao Gordijev ĉvor: d. Smederevu a. Aristotel 290. Hans Kristijan Andersen je napisao delo: b. Cezar a. Mala sirena c. Napoleon b. Tom Sojer d. Aleksandar Makedonski c. Oliver Tvist280. Poluostrvo Krim se nalazi u: d. Pepeljuga a. Mramornom moru 291. Koja jelo nije turskog porekla: b. Crnom moru a. sarma c. Jonskom moru b. ajvar d. Egejskom moru c. gulaš281. Sve što bi Mida dotakao pretvaralo se u: d. burek a. vodu 292. Posle Kine drţava sa najvećim brojem b. zlato stanovnika je: c. srebro a. Indonezija d. dijamante b. Indija282. U II svetskom ratu je prvi put upotrebljena: c. SAD a. podmornica d. Brazil b. konjica 293. Najveći kopneni sisar je: c. avijacija a. nilski konj d. atomska bomba b. bengalski tigar283. Sikstinska kapela se nalazi u: c. slon a. Vatikanu d. nosorog b. Firenci 294. Hilandar je podigao: 14
 15. 15. a. car Dušan b. kralj Milutin c. kralj Srefan Deĉanski d. ţupan Stefan Nemanja 295. Tradicionalno japansko piće se zove: a. suši b. samuraj c. sake d. san 296. Najveće jezero na svetu je: a. Aralsko b. Ontario c. Kaspijsko d. Viktorijino 297. Jovan Jovanović Zmaj je po struci bio: a. lekar b. advokat c. trgovac d. slikar 298. Galerija Ufici se nalazi u: a. Pizi b. Rimu c. Veneciji d. Firenci 299. Zlatna palma je nagrada na filmkom festivalu u: a. Berlinu b. Kanu c. Veneciji d. Parizu 300. Aparthejd je vladao u: a. Kanadi b. Holandiji c. Juţnoj Africi d. Indiji*Taĉni odgovoriNapomena:Molimo Vas da ovaj test na našim stranicama, shvatitesamo kao primer pitanja koja će sadrţavati "Test opštekulture i informisanosti". 15

×