L]ÜLû[ ¨_UôdÏYÕ GlT¥? - JÚ Sôs T«t£ ØLôm YZeÏTYo §Ú. J . Lôoj§úLVu , Director, Finerva
CuûV ¨Lrf£Ls <ul><li>A±ØLm </li></ul><ul><li>¨Lrf£«u úSôdLm </li></ul><ul><li>CuûV ¨§ ¨ûXûU Tt± JÚ TôoûY </li></ul><ul><li...
A±ØLm <ul><li>FINERVA ¨ßY]jûRl Tt± </li></ul><ul><li>úTfNô[ûWl Tt± </li></ul><ul><li>EeLû[l Tt± </li></ul>
¨Lrf£«u úSôdLm <ul><li>- ¨§ ¨ûXûU NôokR U] AÝjRjûR ÏûlTÕ </li></ul><ul><li>CuûV ¨§ ¨XYWm Tt± TôoûY </li></ul><ul><li>Yôrd...
TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs <ul><li>1. A§L TQm NmTô§dL Sôu PôdPúWô ApXÕ Cg£²VúWô CpûX. </li></ul><ul><li>EXLj§p A§Lm NmT[m YôeÏ...
...êPSm©dûLLs... <ul><li>2. RsÞT¥«p ¡ûPjRôp GkR ùTôÚû[Ùm YôeLXôm. </li></ul><ul><li>RsÞT¥«p ®tTû] GuTÕ LûPdLôWoLÞdÏ XôTúU ...
...êPSm©dûLLs... <ul><li>3. TQjûR ûLVôÞm ®RjûR Tt± Gu]ôp ׬kÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ </li></ul><ul><li>©dÏm úTôÕ GpXôm ùR¬kÕ ùLôiPô ©...
...êPSm©dûLLs... <ul><li>4 TeL[ô ûYj§Úd¡ôoLs ùT¬V TQdLôWoL[ôL CÚlTôoLs. </li></ul><ul><li>ÅhÓ ùY°l× úRôtjûR LiÓ Ø¥Ü ùNnVô...
...êPSm©dûLLs... <ul><li>5. Aû]YÚm TQdLôWoLs BYRtÏ EXLj§p TQm CpûX. </li></ul><ul><li>TQm GuTÕ U²Ru EÚYôd¡V ùNVtûL A[ÜúLôp...
...êPSm©dûLLs... <ul><li>6. Sôu HúRàm RYß ùNnÕ ®hPôp EXLj§p LiL°p Sôu JÚ ØhPôs. </li></ul><ul><li>GûRÙm Sôm Ltßd ùLôsÞm úT...
...êPSm©dûLLs... <ul><li>7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. </li></ul>
...êPSm©dûLLs... <ul><li>7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. </li></ul><ul><li>TQm GuTÕ JÚ LÚ®. ARtÏ SUÕ ûLdÏm UtYo ûLdÏm ®j§...
...êPSm©dLLs... <ul><li>8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu </li></ul>
...êPSm©dûLLs... <ul><li>8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu </li></ul><ul><li>Bm ãRôhPm Rôu - Ïß¡V LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnÙm úTôÕ (§]N¬...
...êPSm©dûLLs <ul><li>9. ÏßdÏ Y¯«p Rôu A§L TQm NmTô§dL Ø¥Ùm. </li></ul><ul><li>CÕ ùTôôûU«]ôÛm A±VôûU«]ôÛm ùNôpXd á¥VÕ. </...
YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs
YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>Xh£VeLs GRtÏ? </li></ul>
YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>£ kRû ] úSWm </li></ul>
YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>Xh£VeLs GRtÏ? </li></ul><ul><li>£ kRû ] úSWm </li></ul><ul><li>EeLs  CXdÏLs </li></ul><ul...
YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>EeLs  CXdÏLû [ TQ CXdÏL[ôL  UôtßYÕ  GlT ¥? </li></ul><ul><li>EeLs  CXdÏLû [ TQ CXdÏL[...
...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>EeLs ùNôjÕdLû[ Y[odL úYiÓm. </li></ul><ul><li>ùNôjÕ - LPu - ùNXÜ  CYt±u ùTôÚs ®[dLm </li>...
YWÜ Utßm ùNXÜdLô] AhPYûQ
 
...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>TQj§u T¬UôQeLs </li></ul>
 
...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>EeLs ùTôÚ[ôRôW  AhPYûQ </li></ul>
CXdÏLû[ AûPRp... <ul><li>TQjûR úNªjRp </li></ul><ul><li>CuûV ¨ûX«p </li></ul><ul><ul><li>YWÜ - ùNXÜ = úNªl× </li></ul></u...
...CXdÏLû[ AûPRp <ul><li>EeL Thù_hûP GÝÕeLs. </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ùNXÜLû[ ÏûdLXôm? </li></ul><ul><li>...
ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm
úLs® úSWm <ul><li>CÕ YûW Sôm BWônkR§p EeLÞdÏ HtThP NkúRLeLû[ ClúTôÕ ¿eLs úLhLXôm. </li></ul>
Su± <ul><li>úUÛm ®YWeLÞdÏ </li></ul><ul><li>FINERVA  </li></ul><ul><li>176, Second Street </li></ul><ul><li>Gandhipuram, ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Magna Budgeting And Saving

458
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
458
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magna Budgeting And Saving

 1. 1. L]ÜLû[ ¨_UôdÏYÕ GlT¥? - JÚ Sôs T«t£ ØLôm YZeÏTYo §Ú. J . Lôoj§úLVu , Director, Finerva
 2. 2. CuûV ¨Lrf£Ls <ul><li>A±ØLm </li></ul><ul><li>¨Lrf£«u úSôdLm </li></ul><ul><li>CuûV ¨§ ¨ûXûU Tt± JÚ TôoûY </li></ul><ul><li>TQjûR Tt±V êP Sm©dûLLs </li></ul><ul><li>YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs </li></ul><ul><li>TQ CXh£VeL[ôL UôtßRp </li></ul><ul><li>CXh£VeLû[ AûPYÕ GlT¥? </li></ul><ul><li>ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm </li></ul><ul><li>A±ØLm </li></ul><ul><li>¨Lrf£«u úSôdLm </li></ul><ul><li>CuûV ¨§ ¨ûXûU Tt± JÚ TôoûY </li></ul><ul><li>TQjûR Tt±V êP Sm©dûLLs </li></ul><ul><li>YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs </li></ul><ul><li>TQ CXh£VeL[ôL UôtßRp </li></ul><ul><li>CXh£VeLû[ AûPYÕ GlT¥? </li></ul><ul><li>ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm </li></ul>
 3. 3. A±ØLm <ul><li>FINERVA ¨ßY]jûRl Tt± </li></ul><ul><li>úTfNô[ûWl Tt± </li></ul><ul><li>EeLû[l Tt± </li></ul>
 4. 4. ¨Lrf£«u úSôdLm <ul><li>- ¨§ ¨ûXûU NôokR U] AÝjRjûR ÏûlTÕ </li></ul><ul><li>CuûV ¨§ ¨XYWm Tt± TôoûY </li></ul><ul><li>YôrdûL Xh£VeLû[ ¨ûÜ ùNnYRtLô] ¨§ §hPeLs </li></ul>
 5. 5. TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs <ul><li>1. A§L TQm NmTô§dL Sôu PôdPúWô ApXÕ Cg£²VúWô CpûX. </li></ul><ul><li>EXLj§p A§Lm NmT[m YôeÏTYoLs : </li></ul><ul><ul><ul><li>ûT]ôuv EVo A§Lô¬Ls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LhÓUô] T¦ EVo A§Lô¬Ls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CuãWuv A§Lô¬Ls </li></ul></ul></ul><ul><li>EXLj§p A§L TQm ûYj§ÚlTYoLs </li></ul><ul><ul><ul><li>ùRô¯X§ToLs Utßm ØRÄÓ ùNnTYoLs (YôWu T@úT) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>2. RsÞT¥«p ¡ûPjRôp GkR ùTôÚû[Ùm YôeLXôm. </li></ul><ul><li>RsÞT¥«p ®tTû] GuTÕ LûPdLôWoLÞdÏ XôTúU R®W SUdÏ CpûX. </li></ul>
 7. 7. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>3. TQjûR ûLVôÞm ®RjûR Tt± Gu]ôp ׬kÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ </li></ul><ul><li>©dÏm úTôÕ GpXôm ùR¬kÕ ùLôiPô ©kúRôm? </li></ul><ul><li>BoYØm AdLûÙm CÚkRôp GûRÙm Ltßd ùLôs[Xôm. </li></ul>
 8. 8. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>4 TeL[ô ûYj§Úd¡ôoLs ùT¬V TQdLôWoL[ôL CÚlTôoLs. </li></ul><ul><li>ÅhÓ ùY°l× úRôtjûR LiÓ Ø¥Ü ùNnVô¾o. Esú[ CÚdÏm ÏûLs Tt± SUdÏ ùR¬VôÕ (ERôWQm : úLW[m, úLôûY) </li></ul>
 9. 9. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>5. Aû]YÚm TQdLôWoLs BYRtÏ EXLj§p TQm CpûX. </li></ul><ul><li>TQm GuTÕ U²Ru EÚYôd¡V ùNVtûL A[ÜúLôp. SUÕ §ûUdÏ HtT AûR EÚYôdL Ø¥Ùm. </li></ul>
 10. 10. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>6. Sôu HúRàm RYß ùNnÕ ®hPôp EXLj§p LiL°p Sôu JÚ ØhPôs. </li></ul><ul><li>GûRÙm Sôm Ltßd ùLôsÞm úTôÕ RYß SPlTÕ CVtûL Rôú]. </li></ul><ul><li>CYtôp Sôm ØhPôsLs ApX ×j§Nô­Ls B¡úôm. </li></ul>
 11. 11. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. </li></ul>
 12. 12. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. </li></ul><ul><li>TQm GuTÕ JÚ LÚ®. ARtÏ SUÕ ûLdÏm UtYo ûLdÏm ®j§VôNm ùR¬VôÕ. </li></ul><ul><li>CdLÚ®ûV CVdÏYÕ Sm ûL«p Rôu Es[Õ. </li></ul>
 13. 13. ...êPSm©dLLs... <ul><li>8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu </li></ul>
 14. 14. ...êPSm©dûLLs... <ul><li>8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu </li></ul><ul><li>Bm ãRôhPm Rôu - Ïß¡V LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnÙm úTôÕ (§]N¬ ®VôTôWm JÚYôWm JÚUôRm.......) </li></ul><ul><li>¿iP LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnRôp ùYt± ¨fNVm. Hu Guôp AûY ¨ßY]eL°u Y[of£ûV NôokRÕ </li></ul>
 15. 15. ...êPSm©dûLLs <ul><li>9. ÏßdÏ Y¯«p Rôu A§L TQm NmTô§dL Ø¥Ùm. </li></ul><ul><li>CÕ ùTôôûU«]ôÛm A±VôûU«]ôÛm ùNôpXd á¥VÕ. </li></ul><ul><li>£X NUVm Sm ÏZkûRL°u Øu SmûU EVoj§d LôhÓYRtLôL Sôm áßYÕ. </li></ul>
 16. 16. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs
 17. 17. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>Xh£VeLs GRtÏ? </li></ul>
 18. 18. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>£ kRû ] úSWm </li></ul>
 19. 19. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>Xh£VeLs GRtÏ? </li></ul><ul><li>£ kRû ] úSWm </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLs </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû [ TQ CXdÏL[ôL UôtßYÕ GlT ¥? </li></ul>
 20. 20. YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs <ul><li>EeLs CXdÏLû [ TQ CXdÏL[ôL UôtßYÕ GlT ¥? </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû [ TQ CXdÏL[ôL UôtßYÕ GlT ¥? </li></ul>
 21. 21. ...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>EeLs ùNôjÕdLû[ Y[odL úYiÓm. </li></ul><ul><li>ùNôjÕ - LPu - ùNXÜ CYt±u ùTôÚs ®[dLm </li></ul>
 22. 22. YWÜ Utßm ùNXÜdLô] AhPYûQ
 23. 24. ...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>TQj§u T¬UôQeLs </li></ul>
 24. 26. ...Xh£VeLs ùRôPo¡u] <ul><li>EeLs ùTôÚ[ôRôW AhPYûQ </li></ul>
 25. 27. CXdÏLû[ AûPRp... <ul><li>TQjûR úNªjRp </li></ul><ul><li>CuûV ¨ûX«p </li></ul><ul><ul><li>YWÜ - ùNXÜ = úNªl× </li></ul></ul><ul><li>CXdÏLû[ AûPV </li></ul><ul><li>YWÜ - úNªl× = ùNXÜ </li></ul>
 26. 28. ...CXdÏLû[ AûPRp <ul><li>EeL Thù_hûP GÝÕeLs. </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ùNXÜLû[ ÏûdLXôm? </li></ul><ul><li>EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ØRÄÓLû[ A§L¬dLXôm? </li></ul>
 27. 29. ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm
 28. 30. úLs® úSWm <ul><li>CÕ YûW Sôm BWônkR§p EeLÞdÏ HtThP NkúRLeLû[ ClúTôÕ ¿eLs úLhLXôm. </li></ul>
 29. 31. Su± <ul><li>úUÛm ®YWeLÞdÏ </li></ul><ul><li>FINERVA </li></ul><ul><li>176, Second Street </li></ul><ul><li>Gandhipuram, </li></ul><ul><li>Coimbatore – 641 012. </li></ul><ul><li>Ph : 0422 - 4356655 </li></ul><ul><li>0422 – 6505344 </li></ul><ul><li>Mobile : 98435 91919 </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×