Your SlideShare is downloading. ×
โครงร่างงานคอม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

โครงร่างงานคอม

36
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
36
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2556 ชื่อโครงงาน กระถางจากขวดพลาสติก ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นายวิสุทธิเทพ พรหมจา เลขที่ 39 ชั้น ม.6 ห้อง11 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นาย วิสุทธิเทพ พรหมจา เลขที่ 39 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) -กระถางจากขวดพลาสติก ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) leftover pot ประเภทโครงงาน -โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย วิสุทธิเทพ พรหมจา ชื่อที่ปรึกษา คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 1-2สัปดาห์ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มมีเป็นจานวนมาก เนื่องจาก สะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทาให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุประการ หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก 2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ 4. เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) - ประหยัด -ใช้เวลาทาไม่นาน -สามารถทาเองได้ -หาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่าย หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) การประดิษฐ์ ความหมายของการประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่ แตกต่างไปจากเดิม
  • 3. 3 พลาสติก พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นลงก็จะแข็งตัว เมื่อถูกความ ร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทาสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์ วัตถุดิบจากธรรมชาติสาหรับการผลิตพลาสติก วัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้สาหรับการผลิตพลาสติกคือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้อาจผลิตจากน้ามันพืช และส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.นาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทาความสะอาด 2.วาดลวดลายตามจินตนาการลงบนขวดพลาสติกและตัด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. ขวดน้าที่ใช้แล้ว 2.ปากกา 3.กรรไกร 4.คัตเตอร์ 5.ไม้บรรทัด 6.เชือก งบประมาณ - ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน
  • 4. 4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ลดภาวะขยะพลาสติก ลดพื้นที่ในการเพาะปลูก มีความสวยงาม และสามารถนามาใช้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดี สถานที่ดาเนินการ 385/25 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง การงานอาชีพฯ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://wathaka.wordpress.com/2013/02/28/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8 %87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B 8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0 %B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96/