• Like
Alecsandri vasile  despot voda (cartea)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Alecsandri vasile despot voda (cartea)

 • 152 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. VasileALECSANDRI DESPOT-VOD{S~NZIANA +I PEPELEA
 • 2. CUPRINSNot[ asupra ediiei ......................................................................................... 2Tabel cronologic .............................................................................................. 3 DESPOT–VOD{ACTUL I ....................................................................................................... 10ACTUL I (tabloul II) .................................................................................... 35ACTUL II ...................................................................................................... 49ACTUL II (tabloul II) ................................................................................... 79ACTUL III .................................................................................................... 88ACTUL IV .................................................................................................. 109ACTUL V .................................................................................................... 136 S~NZIANA +I PEPELEAACTUL I ..................................................................................................... 162ACTUL II .................................................................................................... 179ACTUL III .................................................................................................. 199ACTUL IV .................................................................................................. 219ACTUL V .................................................................................................... 236Aprecieri critice .......................................................................................... 251
 • 3. CZU 859.0–93A 36 CUPRINS NOT{ ASUPRA EDI|IEI Textele au fost reproduse duip[ volumele: Va s i l e A l e c s a n d r i, Opere, VI =i VII. Teatru. Text ales =i stabilit, note =ivariante de Georgeta R[dulescu-Dulgheru. Colecia “Scriitori români”. Ed. Minerva,Bucure=ti, 1979 =i, resprectiv, 1981; Va s i l e A l e c s a n d r i, Muntele de foc. Ed. Litera, Chi=in[u, 1996. Respectând ]n principiu vocabularul =i limbajul scriitorului, editura a intrevenit pealocuri, ]n sensul aplic[rii normelor ortografice ]n vigoare. Coperta: Isai C`rmuISBN 9975–74–023–5 © «LITERA»
 • 4. CUPRINS TABEL CRONOLOGIC1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[ii cercet[torilor, cel de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei, n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Curând familia viitorului scriitor se mut[ la Ia=i. (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n 1818.)1827 Vasile Alecsandri ia primele lecii de la dasc[lul maramure=ean Gherman Vida, profesor la Seminarul de la Socola.1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[[tura ]n pensionul lui Victor Cuénim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, unde tat[l s[u cump[rase mo=ia.1834-1839 }mpreun[ cu ali fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile la Paris. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre la medicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[ii de drept, ]ns[ dup[ câteva luni renun[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipsea bacalaureatul ]n =tiine, pe care nu-l poate obine. Se dedic[ literaturii, scriind primele versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul Zunarilla.1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prin Italia. Viziteaz[ Florena, Roma, Padova, Veneia, Triest. Din aceast[ c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n limba român[ Buchetiera de la Florena =i Muntele de foc.1840 }n revista “Dacia literar[“ (nr. 3, mai–iunie) este publicat[ nuvela Buchetiera de la Florena. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M. Kog[lniceanu, director al Teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonul din Hârl[u, care se joac[ la 18 noiembrie.
 • 5. 4 Vasile Alecsandri1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista =i cinovnicul.1842 V Alecsandri c[l[tore=te prin munii Moldovei, fapt care i-a prilejuit “descoperirea . tezaurului poeziei populare”. Sub influena acestora Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii române=ti — Doinele.1843-1844 Scriitorul ]ntreprinde lungi excursii prin munii =i prin satele Moldovei, culegând folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela O primblare la muni.1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primit[ de public cu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail Kog[lniceanu =i Ion Ghica, scriitorul se afl[ ]n fruntea revistei “Prop[=irea”. Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la muni =i Istoria unui galben. Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. D[ la iveal[ “fiziologia” Ia=ii ]n 1844.1845 Face cuno=tin[ cu Nicolae B[lcescu =i cu ali tineri munteni la mo=ia Mânjina a lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii. Este epoca ]n care cre=te afeciunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i dedic[ o seam[ de poeme (8 Mart =.a.).1846-1847 Vasile Alecsandri o ]nsoe=te pe Elena Negri ]n str[in[tate, pentru ]ngrijirea s[n[t[ii. Italia, Austria, Germania, Frana, apoi din nou Italia ]i prilejuiesc impresii profunde. }ns[ boala Elenei se agraveaz[, iubita poetului stingându-se pe vapor la ]ntoarcere ]n Patrie. }n var[ se afl[ la odihn[ la Balta Alb[. Impresiile din aceast[ localitate =i-au g[sit expresia ]n nuvela Balta Alb[.1847 Scrie piesa Piatra din cas[.1848 Martie }ncepe mi=carea revoluionar[ din capitala Moldovei. Alecsandri scrie De=teptarea României =i redacteaz[ ]mpreun[ cu ali patrioi petiia cuprinzând revendic[rile ce trebuiau aduse la cuno=tina domnitorului Mihail Sturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii se refugiaz[ ]n muni, apoi trece la Bra=ov. Evocarea acestor ]ntâmpl[ri o face ]n fragmentul de proz[ Un episod din anul 1848.
 • 6. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 51849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Românii =i poezia lor, sub forma unei scrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n revista “Bucovina”.1850 Aprilie 9 Are loc reprezentaia piesei Chiria ]n Ia=i sau Dou[ fete =-o neneac[.1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e pe punctul de a se scufunda. }ntâmplarea e povestit[ ]n episodul }necarea vaporului Seceni pe Dun[re, destinat s[ apar[ ]n primul num[r al proiectatei reviste “România literar[“. Episodul este mai târziu ]ncadrat ]n naraiunea dramatizat[ Un sa- lon din Ia=i.1852 Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colecia de opere folclorice: Poezii poporale. Balade (cântece b[trâne=ti) adunate =i ]ndreptate de V . Alecsandri. Mai Se reprezint[ piesa Chiria ]n provincie. Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u, Repertoriu dramatic. La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, public[ primul volum de poezii originale, Doine =i l[crimioare, dispuse ]n trei cicluri: Doine, L[crimioare, Suvenire. La Ia=i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Franei, ]n Spania =i ]n nordul Africii. Relatarea parial[ a acestei c[l[torii se cuprinde ]n “ziarul de c[l[torie” C[l[torie ]n Africa. Scriitorul intercaleaz[ ]n cursul relat[rii diverse episoade narative, ca Cel ]ntâi pas ]n lume (publicat iniial ]n 1841 ]n “Albina româneasc[“ sub titlul Pierderea iluziilor) =i Suvenire din Italia. Monte di fo, publicat tot acolo, ]n 1843.1854 Moare tat[l scriitorului. Preluându-=i mo=tenirea, Alecsandri elibereaz[ iganii robi de pe mo=iile sale.1855 Apare, sub conducerea poetului, revista “România literar[“, ]n care se public[ poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din C[l[torie ]n Africa =i nuvela Balta Alb[.
 • 7. 6 Vasile Alecsandri1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral cauzei luptei pentru Unire. }n “Steaua Dun[rii”, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la 9 iunie Hora Unirii.1857 Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, coninând povestiri, impresii de c[l[torie =i câteva scrieri dramatice. }n ziarul “Concordia” din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857.1859 Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o lung[ misiune diplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a obine recunoa=terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[ pe Lamartine =i pe Mérimée =i caut[ s[ câ=tige bun[voina ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor ]ntre 1829 =i 1834.1860 Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul familiei, unde se dedic[ scrisului, compunând piese de teatru, printre care Rusaliile =i câteva cântecèle comice.1861 }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredinat[ de Cuza. }n vederea recunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri viziteaz[ Parisul, Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile ageniei diplomatice de la Paris, ]n locul fratelui s[u. Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i cântecèle comice.1863 La Ia=i apare ediia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu ciclul M[rg[rit[rele. Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinzând ultimele piese ale scriitorului.1867 Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colecie a Poeziilor populare. E numit membru al Societ[ii literare române pentru cultura limbii, care ]n 1879 avea s[ devin[ Academia Român[.1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc.
 • 8. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 71871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ român[, dup[ ce aceasta hot[râse s[ adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice dicionarul lui Laurian =i Massim.1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai ]ntâi ]n "Convorbiri", apoi ca prefa[ la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos de Editura Socec. Scrie Dumbrava Ro=ie, pe care o cite=te la o =edin[ a “Junimii”.1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului ie=ean.1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefa[ a autorului. Ele cuprind creaia dramatic[. }n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinzând creaia poetic[.1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza.1877 Mai 9 Proclamarea independenei [rii ]n parlament. La aflarea ve=tii Alecsandri scrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care inaugureaz[ ciclul Osta=ii no=tri.1878 Apare volumul Osta=ii no=tri. Se dedic[ lucrului la drama istoric[ Despot-Vod[. }n mai 1879 cite=te piesa la o =edin[ a “Junimii” bucure=tene. Are loc reprezentaia piesei la Teatrul Naional din Bucure=ti. Este invitat s[-=i reia locul la Academie =i s[ participe la lucr[rile anuale, fiind ales ]n comisia pentru modificarea ortografiei.1880 Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete, cuprinzând Legende nou[ =i Osta=ii no=tri. Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori c[tre Ion Ghica. Scrie feeria Sânziana =i Pepelea. }n Albumul macedoromân al lui V A. Urechi[ . apare “istorioara de ]nceput de amor” Marg[rita, scris[ cu zece ani mai ]nainte, dar relatând un episod de tineree, localizat ]n timp prin 1850—1852.1881 I se decerneaz[ Marele premiu “N[sturel-Her[scu” al Academiei Române pentru drama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum de Opere complete.1883 }ntr-o =edin[ a “Junimii” =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa pies[ Fântâna Blanduziei.
 • 9. 8 Vasile Alecsandri1884 Fântâna Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul Naional. Scrie piesa Ovidiu.1885 Este numit ministru plenipoteniar al României la Paris, post pe care ]l deine pân[ la moarte.1886 Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu.1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea s[-l r[pun[.1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via[ la Mirce=ti. Este ]nmormântat la 26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914 Academiei, de c[tre soia poetului. Deasupra mormântului a fost ridicat un mausoleu din iniiativa Academiei, ]n 1928. }ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.
 • 10. DESPOT-VOD{ LEGEND{ ISTORIC{ }N VERSURI 5 acturi =i 2 tablouri PERSONAJELEALEXANDRU L{PU+NEANU, Domn CARMINA, soia lui Laski, 30 aniMoldovii, 50 ani ROZEL, aventurier francez, 25 aniRUXANDRA DOAMNA, soia lui L[pu=- SOMMER, poet german, 25 anineanu, 25 ani ANTON SECUIUL, =eful secuimii dinDESPOT-ERACLID, competitor tronului Ardeal, 30 aniMoldovii, 30 ani PISOZKI, comandant castelului de laMO|OC VORNICUL, boier conspirator, Zips, 30 ani55 ani TOMA CALABAICANUL, om de ]ncredereANA, fiica lui, 20 ani al lui L[pu=neanu, 40 aniMAICA FEVRONIA, sora lui Mooc, AHMED BAIRACTARUL, trimis al lui50 ani Soliman Sultanul, 40 aniTOM+A, boier neao=, 40 ani LIMB{-DULCE, pl[ie=, 30 aniILIA+, copilul lui Tom=a, 14 ani JUM{TATE, idem, 30 aniSPANCIOC 35 ani UN |{RANHARNOV 45 ani O |{RANC{ boieriSTROICI 25 ani |{RANI, T~RGOVE|I, BOIERI, OSTA+ITOROIPAN 25 ani ROM~NI, MERCENARI, UNGURI,CIUB{R-VOD{, 45 ani FRANCEZI, LE+I, NEM|I etc., C{LU-ALBERT LASKI, palatinul Siradii, 55 ani G{RI (Drama se petrece la anii 1558-1561.) NOT{: Versurile precedate de semnul * pot s[ nu fie declamate ]n cursulreprezentaiilor (V. A.)
 • 11. CUPRINS ACTUL I Culmea Carpailor ce desparte Bucovina de Transilvania. Un brad, ]n dreapta. Panorama de muni, ]n fund. SCENA I J U M { T AT E , L I M B { - D U L C E J U M { T AT E (rezemat de brad, c`nt[) Frunz[ verde de stejar, Sus pe munte, la hotar, Zi =i noapte stau p`ndar... LIMB{-DULCE (vine din st`nga, obosit, aduc`nd un fedele= pe um[r)Uf! Iat[-m[ pe culme cu fedele=u-n spate! J U M { T AT EVenit-ai, Limb[-Dulce? LIMB{-DULCE Venit, m[i Jum[tate,Dar cad de oboseal[... +tii tu c[ dintr-un zborSunt zece mii de st`njeni de-aici p`n’ la izvor? J U M { T AT EOr fi, dar apa-i bun[... Ian s-o cerc[m de-i rece? LIMB{-DULCE (d`ndu-i fedele=ul)Na.
 • 12. Despot-Vod[ 11 J U M { T AT E (bea) Ad[... A!! LIMB{-DULCE }i place? J U M { T AT E La inim[ chiar trece... Cu minte zicea tata: D[-mi, Doamne, orice-oi vrea, Iar mai cu seam[ ap[ u=oar[-n cale grea. LIMB{-DULCE Nu se temea de broasc[, era voinic mo= Tinc[, Dar tatii-i era groaz[ de ap[... =i-n opinc[. Iar bei? J U M { T AT E }nc[ o du=c[... M[ arde setea-n piept. LIMB{-DULCE Beiv mai e=ti! J U M { T AT E G`nde=te... de ieri de c`nd te-a=tept! Pe ast[ culme goal[, ]ncredinat[ nou[, M`nc[m r[bd[ri pr[jite =i bem numai c`nd plou[; C`t despre somn... LIMB{-DULCE Nici vorb[... P`ndarului e scris C-un ochi ]nchis s[ doarm[, =i cel[lalt deschis. (R[sun[ codrul de un bucium ]n st`nga.) J U M { T AT E Un bucium se aude ]n codri... Ce-o fi oare? LIMB{-DULCE Boierii din Suceava fac ast[zi v`n[toare. I-am ]nt`lnit devale cu patru ur=i bl[nii,
 • 13. 12 Vasile Alecsandri De somnul cel mai vecinic tuspatru adormii, +i mai era cu d`n=ii... mult am mai r`s v[z`ndu-l... Un soi de hop-peoparte cu portul =i cu g`ndul, Numit Ciub[r =i Vod[. (Se ]ndreapt[ spre fund.) J U M { T AT E +tiu, un nebun de soi Cu visuri de domnie, cum sunt muli pe la noi. LIMB{-DULCE Dar ce v[d colo-n vale, ]n ara ungureasc[? J U M { T AT E Ce vezi? LIMB{-DULCE O ceat[-ntreag[ cu hain[ husareasc[. J U M { T AT E Muli-s? LIMB{-DULCE Mai muli de zece, mai muli =i vin merei... Dar ceata se opre=te... Iat[! doi dintre ei Descalec[ =i-n grab[ apuc[ pe c[rare La deal... ]i vezi? J U M { T AT E V[d... Iat[-i ajun=i sub d`mbul mare... |in sfat =i iar[=i pleac[... Or fi niscai fugari Ce vor s[ treac[-n ar[. LIMB{-DULCE Ce-or fi, maghiari, t[tari, S[-i prindem. J U M { T AT E Dar, s[-i prindem, c[ci noi suntem de paz[ Aici, la pragul [rii... Feri, m[i, s[ nu te vaz[. LIMB{-DULCE +tii ce? Hai de pe culme pe ei s[ ne-arunc[m.
 • 14. Despot-Vod[ 13 J U M { T AT E Ba nu; la p`nd[-aice mai bine s-a=tept[m. Vin’ cole, dup[ st`nc[. LIMB{-DULCE Ce p`nd[? Lupta-i dreapt[: Ei doi, noi doi!... nu-ncape nici p`nd[, nici... J U M { T AT E (oprindu-l) A=teapt[, Nu fi n[t`ng, ascult[... LIMB{-DULCE Rom`ne, doi =i doi... J U M { T AT E Ascult[,-i zic. LIMB{-DULCE Ce? J U M { T AT E Care-i mai mare dintre noi? LIMB{-DULCE Tu... fie pe-a ta voie... a=a n-ar fi dreptate Cu doi voinici s[ lupte un om =i... Jum[tate. (Ies am`ndoi prin dreapta.) SCENA II D E S P O T, L A S K I LASKI (dup[ culme, ]n fund) Despot, ajuns-ai? DESPOT (s[rind pe culme) Iat[!
 • 15. 14 Vasile Alecsandri LASKI (ivindu-se) Ha! iat[-m[ =i eu. Greu e sui=ul, frate!... D[-mi m`na. DESPOT |ine. LASKI (s[rind pe scen[) Greu! Uf!... Caldu-i!... de m-ai stoarce ai face, z[u, o balt[. (Se pune jos la r[d[cina bradului.) A fost un timp odat[ c`nd st`nca cea mai nalt[ Mi i-o urcam eu, Laski, ca cerbul cel u=or. Acum simt ca o cange ]nfipt[ ]n picior, +i pare c[ m[ trage... DESPOT La deal? LASKI Ba nu, la vale. DESPOT Oricum, e=ti verde ]nc[ =i ai oel ]n =ale. LASKI A=a-i!... M[ simt, z[u, ]nc[ puternic c`t un tun. Mi-e drag[ lumea, frate, =i-mi place traiul bun. Eu nu sunt ca evreii ce zic c[ viaa-i lung[ Sau scurt[, m[sur`nd-o pe banii lor din pung[. Eu zic: Hei! deie Domnul muli ani ca s[ tr[im +i planurile noastre cur`nd s[ le-mplinim. (Se scoal[ =i se primbl[ pe scen[.) Iat[-ne-ajun=i cu bine pe naltele hotare Ce zac ]ntre Moldova =i [rile maghiare, Loc trist, de lupte crunte, cu s`nge pl[m[dit,
 • 16. Despot-Vod[ 15 C[ci fiarele-s cumplite, dar omu-i mai cumplit!... Prive=te colo-n fa[, ]n zarea luminat[: Ca mantie regal[, frumoas[ =i bogat[, Apare-n ochii no=tri Moldova, dulce rai, Comoar[ nesecat[ de bun =i dulce trai. Ea are gr`u, =i miere, =i vinuri, ah! ce vinuri! Toiag de b[tr`nee, viu balsam pentru chinuri. +i are mii de nade a scumpelor pl[ceri, Copile, ah! ce copile!... muieri, ah! ce muieri! }i fur[ ochii, mintea, =i inima i-o fur[ C-o raz[ de sub gean[, c-un z`mbet de pe gur[. +i ]ns[ moldovenii orbi, cruni, nep[s[tori, Stropesc ades cu s`nge gr[dina lor de flori. DESPOT Cum e st[p`nul casei a=a-i =i gr[dinarul? LASKI A=a, c[ci L[pu=neanul... el m`n[ ast[zi carul. DESPOT El bate-n boi. LASKI O! Despot, pe acest m[nos p[m`nt Domnea odinioar[ un domn viteaz =i sf`nt, Un +tefan! leu n[prasnic a c[rui larg[ ghear[ Rupea cumplit du=manii =i-n ar[, =i-n afar[. Pe vremea lui boierii osta=i erau, osta=i Cum n-au mai fost!... Acuma nepoii lor trufa=i, Mici r`vnitori de tronuri, seci, r[i, ie=ii din minte, P[g`ni prin a lor fapte, s-ating de cele sfinte, De sceptru, de mo=ie, de neam =i de popor, Iar ara, muma, piere gem`nd sub talpa lor. DESPOT Cu Vod[ L[pu=neanul ei ast[zi nu se-mpac[?
 • 17. 16 Vasile Alecsandri LASKI Nu! n-ar putea nici dracul pe tron ca s[ le plac[. DESPOT Le trebuie, se vede, un domn c[zut din cer? LASKI Ba mai degrab[-un... Despot cu braul lung de fier, S[ bat[, s[ apese pe d`rza lor cerbice +i-n capul lor s[m`na de vrajb[ s[ o strice... +i iat[ de ce, frate, primit-am bucuros Ca s[ ajut av`ntu-i de dor ambiios. Sunt leah; cu moldovenii ]n veci n-am ]mp[care, Tu caui un tron, Despot?... eu caut r[zbunare! (D`ndu-i m`na.) Fii domn! DESPOT Prea bine, ]ns[ nu crezi mai nimerit Ca fierul, deocamdat[, s[ fie... poleit, +i m`na zdrobitoare s[ fie deocamdat[ Ascuns[-ntr-o m[nu=[? LASKI Ca laba cea =ireat[ Ce unghia-=i ascunde? DESPOT }ntocmai. LASKI Minunat. Bravo!... m[nu=a... laba... pricep, e=ti diplomat. }n arta de capcane e=ti me=ter cu ispit[... DESPOT (z`mbind) Am fost crescut la Roma, ]n =coala iezuit[.
 • 18. Despot-Vod[ 17 LASKI E=ti om cu dou[ daruri: sub haina de o=tean Pori inim[ viteaz[ =i cugetul... viclean? A=a spunea Carmina, c`nd ea glumea cu tine. DESPOT Ah! c`t a fost de bun[ soia ta cu mine! Eu, un pribeag din lume, un zv`nturat str[in, }n casa ta m[noas[ c[zut chiar din senin; Eu, piatr[ nestemat[ din splendid[ cunun[, }n pulbere zv`rlit[ acum de-o rea furtun[!... Ah! Laski, mult[ lume c[lcat-am pribegind, Luceferi muli ]n cale-mi v[zut-am str[lucind, Dar suflet bun =i nobil ca scumpa ta soie Eu n-am v[zut, m[ crede, la nici o-mp[r[ie. LASKI A=a-i c-am avut parte ]n lume de noroc? Carmina-i jun[, ]ns[ de juni ea-=i bate joc, +i numai pentru mine suspin[ ea. DESPOT (]n parte, z`mbind) S[rmanul! LASKI +-apoi ]nc[-o virtute: ur[=te pe sultanul. DESPOT }n toate-i dar perfect[? LASKI (cu m`ndrie) }n toate! DESPOT Om fericit! Nimica nu-i lipse=te din c`te ai dorit. M[rirea? te alint[ ca pe-un copil ]n fa=e.
 • 19. 18 Vasile Alecsandri Tu st[p`ne=ti ]n pace mulime de ora=e. E=ti cap, e=ti om de c`rm[, ne=tiutor de fr`u. Averea?... la picioare-i lin curge ca un r`u. Norocul?... o soie frumoas[, iubitoare, La Zips, castelul falnic ]i luce ca un soare, Pe inima-i spaniol[ lipindu-te iubit... Om fericit e=ti, Laski, de trei ori fericit! Iar eu, o biat[ frunz[ pe v`nt ]n veci purtat[, Putea-voi r[d[cin[ s[ prind ]n loc vrodat[? M[ cheam[ viitorul la el... LASKI Alearg[ dar La glasul lui, =i fie-i mersul nu ]n zadar. Colo, jos, ]n Suceava g[si-vei r[zvr[tirea, Clocind =i preg[tindu-i m[rirea sau pieirea. Fii om, mergi! DESPOT Dar! voi merge... N[scut pe-al m[rii mal, Deprins sunt din pruncie s[ lupt cu-al m[rii val. Voi =ti s[-nfrunt eu soarta. LASKI }nfrunt-o b[rb[te=te; Iar dac[ ea de tine ar r`de muiere=te, G[sind c[ nu e=ti vrednic de-a fi ce zici c-ai fost, Atunci din nou la mine s[ caui ad[post. Eu pentru tine, Despot, aici am ]ntins nada. Acum ]i zic: La lupt[, izb`nd[, iat[ prada! Moldova-i o comoar[!... ferice-ar fi de ea S[ cad[ cu-a ei scule pe m`na ta... =-a mea. Pas! eu te las, adio, =i s-auzim de bine. (Se ]ndreapt[ spre fund.) C`nd ]i fi mare, Despot, s[ te g`nde=ti la mine.
 • 20. Despot-Vod[ 19 DESPOT Adio, Laski... Viaa e plin[ de furtuni. Tu cu a ta soie s[ facei rug[ciuni Pentru Despot. LASKI (cobor`nd culmea) Adio. (Dispare.) DESPOT Ba nu... la revedere. SCENA III DESPOT (se primbl[ pe scen[ =i prive=te cu mulumire ]mprejurul lui) A!... iat[-m[-n Moldova!... m[riri, averi, putere, Aici sunt partea celui ce =tie-a zice: vreu! Eu vreu!... de-acum ajute-mi ]n plin norocul meu. Eu, slug[-odinioar[ lui Iacob Eraclidul, Dar nobil prin av`ntul sufletului ca Cidul; Eu, bulg[r de aram[ schimbat ]n aur; eu, Fiu de pescar din Creta, purtat ]n zborul meu Prin Spania, Lehia, Germania =i Frana Cu-a mea soie, spada, cu sora mea, sperana, Azi vin =i pun piciorul pe-acest p[m`nt rom`n +i zic: Moldovo, -n mine cunoa=te-al t[u st[p`n! Deci pune-i mari podoabe, frumoasa mea mireas[, S[ faci cu mine-o nunt[ de m`ndr[-mp[r[teas[. }mbrac[-a tale haine esute-n mii de flori, }ncinge curcubeul alung[tor de nori +i-ntinde pe-ai t[i umeri, ]n zi de s[rb[toare, Hlamida ta ce poart[ o lun[, -o stea =-un soare... Acum a sosit timpul, de fericire plin, Ca s[-i alegi un mire viteaz, m[re, str[in,
 • 21. 20 Vasile Alecsandri Un mire din Bizana, cum se cuvine ie, Ca s[ fond[m aice greceasca dinastie. E timpul, o! Moldovo, unii noi am`ndoi, S[ facem visuri, planuri =i fapte de eroi, S[ =tergem umilina din fruntea cre=tineasc[, S[ liber[m Bizana =i patria greceasc[! }ntreaga lume-a=teapt[ s[ vad[-n r[s[rit Un soare nou, cu raze de foc, pe cer ivit. S[ ard[ semiluna c`t nu e lun[ plin[ +i planta cea p[g`n[ s-o sece-n r[d[cin[. Eu fi-voi acel soare aprins de Dumnezeu. +i tu, Moldovo scump[, tu fi-vei cerul meu! A! tremure Osmanul sub palo=ul drept[ii La r[cnetul lui Despot =i al cre=tin[t[ii, C[ci azi ]ncepe ziua cre=tinei re-nvieri, C[ci jur a fi eu, Despot, st[p`n acestei [ri... (Pleac[ =i iese ]n dreapta.) (Not[. — Bucium =i glasuri dep[rtate ]n st`nga.) SCENA IV M O | O C , T O M + A , S P A N C I O C , S T R O I C I , H A R N O V, T O R O I PA N , V ~ N { T O R I (aduc`nd cerbi =i ur=i uci=i) STROICI (intr[ din st`nga, examin`nd pe jos urme de fiare) Pe-aici a trecut cerbul. (Intr[ Toroipan.) Vezi urma, Toroipane? T O R O I PA N V[d, iaca!... Tom=a, Harnov, Mooc, Spancioc, +oimane, Venii!
 • 22. Despot-Vod[ 21 (Boierii intr[, ]n costume de v`n[tori.) Stroici copilandrul, abia scos din pelinci, A dat de urme... TO|I Urme de cerb? T O R O I PA N (r`z`nd) Ba, de opinci. Era ]nc[lat cerbul. (Toi r`d ]naint`nd pe scen[. V`n[torii ce aduc v`natul se opresc ]n fund.) MO|OC Stroici este copil ]nc[. El, c`te p[s[ri vede... T O R O I PA N Le prinde =i m[n`nc[. STROICI M-am ]n=elat ]ntocmai ca v[rul meu Spancioc C`nd te-a luat pe tine de urs, ca mo= Mooc C`nd te-a luat de bivol, =i chiar, z[u, ca =i tine C`nd te crezi om. T O R O I PA N Ia seama cu cine gr[ie=ti... STROICI Cine? M[i, pane Toroipane, gorunu-i nalt =i gros, Securea-i mic[, ]ns[ gorunul cade jos. T O R O I PA N Ia seama,-i zic. (Stroici =i Toroipan scot palo=ii. Harnov ]i desparte.)
 • 23. 22 Vasile Alecsandri MO|OC (intervenind) Ajung[ at`te vorbe goale. S PA N C I O C Hei! de =i-ar sparge capul, ce de mai h`rbi de oale Ar zbura-n v`nt! MO|OC A=a e, Spancioc, dar, f[tul meu, Stricatul este lesne =i dresul este greu. Noi am plecat de-acas[ voio=i ]n v`n[toare Prin muni, la cerbi, la iepuri, la ur=i, la c[prioare. Din jalnica Suceav[ cu toii am ie=it, S[ r[sufl[m un aer mai viu, mai r[corit, S[ azv`rlim ]n v`nturi g`lceava =i aleanul, S[ mai uit[m ]n pace de Vod[ L[pu=neanul, Iar nu s[ facem certe. S PA N C I O C Mooace, ]n zadar Cutreierat-am munii chiar p`n[ la hotar, S[rind din st`nc[-n st`nc[ prin dealuri =i v`lcele, +i nopile pe iarb[ dormind sub brazi, la stele. Eu unul pretutindeni z[resc trec`nd, zbur`nd, O umbr[ ur`cioas[ muncit[ de-un r[u g`nd Ce tainic printre arbori se furi=[-n t[cere +i cu doi ochi de ur[ ne fulger[. MO|OC P[rere, Spancioc!... tu e=ti lunatic, i-e fric[ de strigoi, De iele, de v`ntoase, de stafii, de moroi, +i ai ajuns acuma ]n mintea-i vis[toare S[ faci din L[pu=neanul o umbr[ p`nditoare... Nu-i umbr[-acel ce mu=c[ din s`nul bietei [ri,
 • 24. Despot-Vod[ 23 Nu, chinurile [rii nu-s umbre de dureri. Nu-i umbr[ tirania c[lare pe robie! Da-i umbr[, trist[ umbr[ a noastr[ b[rb[ie, C[ci de-am avea vroin[ =i inimi de oel, Tiranul... vai! nici umbr[ n-ar r[m`nea din el! TOM+A Mooace, e=ti prea aspru, =i asprele-i cuvinte }mi par nepotrivite cu v`rsta =-a ta minte. Prive=te ]mprejuru-i cu ochi mai b[rb[te=ti +i spune nou[-n fa[: de cine te-ndoie=ti? De mine? MO|OC Ba nu, Tom=a. S PA N C I O C De mine? MO|OC Niciodat[. STROICI De mine? MO|OC Nu, copile, ai inim[ curat[. HARNOV De mine, dar? MO|OC Nu, Harnov. T O R O I PA N De mine? MO|OC Nicidecum. Nu m[-ndoiesc de nime, boieri, dar...
 • 25. 24 Vasile Alecsandri TOM+A Spune-acum Pe-a c[rui frunte ast[zi vezi scris[ mi=elia C`nd este-anevoin[ de-a-=i ap[ra mo=ia? O! vornice Mooace, n[prasnic lupt[tor, De domni ce nu-i plac ie dibaci r[sturn[tor, Care-ai v[zut at`tea =-at`tea zile rele, R[spunde verde-n ochii-mi: ]n cumpenele grele G[sit-ai vreodat[ rom`n nep[s[tor C`nd draga lui mo=ie ]i cere ajutor? Nu, nu! ]n lumea larg[ =i care ne-nconjoar[ Mai lesne tu g[si-vei un vultur mort ce zboar[, Un grec f[r[ trufie, un deal f[r[ sui=, Copaci f[r[ de v`rfuri, v[i f[r’ de cobor`=, Dec`t, atunci c`nd ara e la ne]ndem`n[, O lips[ de-ndr[zneal[ ]n inima rom`n[. TO|I A=a e, Tom=a. MO|OC Tom=a, ]mi place s[ te-ascult C`nd ne gr[ie=ti tu astfel... =i voi, ]mi place mult S[ v[d a voastre fee aprinse de-acea par[ Ce falnic izbucne=te din dragostea de ar[. A! simt o nou[ via[ intrat[-n al meu s`n C`nd ]ntrev[d sf`r=itul tiranului hain... Acest stolnicul Petre, un om de r`nd, un stolnic Ce p`n[ la domnie s-a pref[cut nevolnic, Puhoi f[r-ob`r=ie, uitat-a cine-a fost... S[ te fereasc[ cerul de mintea celui prost! El calc[ deopotriv[ cu-o oarb[ nep[sare Pe capul celui smerin, pe fruntea celui mare, +i taie, schingiuie=te, =i trece prin popor Ca viforul de ghea[ ce cade pe-un ogor.
 • 26. Despot-Vod[ 25 Privii: e ara plin[ de tristele-i victime, Ologi, ciuntii, orbi, mizeri, sluii de-a lui cruzime, }nc`t, de-a sta cal[ul mult timp domnind aici, O s[ prefac[ neamul ]n turm[ de calici! HARNOV (]n parte, ar[t`nd pe Mooc) Amar[-i este limba de c`nd nu-i la putere. A=a turbeaz[ viespea c`nd nu mai are miere. MO|OC Ce morm[ie=ti din buze tu, Harnov, ]ntr-ascuns? }i place L[pu=neanul? cu el nu i-e de ajuns? HARNOV Ba... ]ns[-a= zice-o vorb[... TOM+A Eu nu =tiu ce ai zice, Dar zic eu, +tefan Tom=a, cu cerul fa[-aice, C[ mie nu-mi prie=te =i [rii nu-i doresc Un domn, supus[ slug[ a craiului le=esc, Un om a c[rui frunte c`nd m`ndr[, c`nd p[lit[, St[ d`rz[-n s`nul [rii =-afar[ umilit[. Aceast[ ar[-a noastr[ nu =tie-a slug[ri; Ea las[ altor neamuri pe br`nci a se t`r]. De ]nsu=i +tefan-Vod[ Moldova e deprins[ S[ ie mai sus capul cu c`t e mai ]nvins[. Deci piar[ orice proclet, [ran, vecin, st[p`n, Pe tron, sub tron, oricine nu =tie-a fi rom`n! MO|OC Deci piar[ L[pu=neanul cu-ntreaga-i seminie! S PA N C I O C Prea bine, dar pe cine s[-l punem la domnie? E lesne-a schimba domnii, b[tr`nii ]ns[ spun: Schimbare de domnie, f[lire de nebun.
 • 27. 26 Vasile Alecsandri MO|OC Cum? tu, Spancioc, om t`n[r, cu mintea luminat[, Te-nchini la vorbe proaste din timpi de alt[dat[? S PA N C I O C M[-nchin =i cred, Mooace, ]n datini str[mo=e=ti Ca-n dogmele preasfinte a legii cre=tine=ti; Cred c[ treptat se pierde a neamului fiin[ C`nd el se dep[rteaz[ de-a bunilor credin[. Dar! cred c[ ast[ ar[, lipsit[ de noroc, S[tul[-i de-a fi astfel tot scoas[-n iarmaroc, De-a trece ca o vit[ din m`n[-n alt[ m`n[, +i Zimbrul s[ ajung[ un bou ce toi ]l m`n[. E r[u cu r[u, se zice, dar mai r[u f[r’ de r[u! +i c`nd privesc ]n juru-mi, Mooace, nu v[d, z[u, Menit pentru domnie din noi toi nici pe unul, Doar numai Ciub[r-Vod[, Ciub[r-Vod[ nebunul, +i, de v[ place vou[, nu mie-ntr-adev[r, Nu-mi place s[ v[d tronul ascuns sub un ciub[r. MO|OC Spancioc, e=ti bun de glum[, dar gluma-i c`teodat[... S PA N C I O C Roste=te adev[rul? MO|OC Ba-i groas[ =i prea lat[. STROICI Dar unde-i Ciub[r-Vod[? Noi l-am uitat de tot. T O R O I PA N L[satu-l-am ]n codru c[lare pe un ciot, Crez`nd c[ se g[se=te pe Ducipal c[lare +i intr[ ]n Suceava ca domn cu ]ng`mfare.
 • 28. Despot-Vod[ 27 S PA N C I O C S[rmanul! ]nc[ unul cu g[rg[uni domne=ti. Aceasta-i trista boal[ a minii rom`ne=ti! (Ciub[r strig[ speriat ]n st`nga.) CIUB{R S[rii! ajutor! TO|I Ce e? MO|OC Ciub[r strig[-n p[dure. Alearg[, Stroici. S PA N C I O C Cu ur=ii s-o fi-nt`lnit la mure. CIUB{R S[rii! m[ m`nc[ ursul! S PA N C I O C O! trist al lumii curs! C[t[m un domn, =i domnul e-n laba unui urs! (Toroipan, Stroici =i ali v`n[tori ies repede ]n st`nga.) MO|OC (]n parte) }n contra tiraniei lui L[pu=neanul ura Cre=te =i la toi umple =i inima =i gura. R[zvr[ul e ]n aer ca fulgerul ]n nori. R[bdare... S PA N C I O C (privind ]n st`nga) Ciub[r vine adus de v`n[tori.
 • 29. 28 Vasile Alecsandri SCENA V Cei dinainte, CIUB{R-VOD{ (purt`nd hlamid[ peticit[ =i stem[ de h`rtie poleit[, intr[ susinut de Stroici =i de Toroipan) T O R O I PA N N-ai grij[. CIUB{R (slab) Ah! MO|OC Ce este? STROICI Nimic... l-am g[sit fa[ C-un urs, ucis de Tom=a, pe care-l credea-n via[. (Toi r`d.) CIUB{R (se pune pe o r[d[cin[) Ah! ap[, ap[... S PA N C I O C Dai-i mai bine-un pic de vin, E leac de spaim[. STROICI (d`nd un teas lui Ciub[r) |ine. CIUB{R (b`nd) A!... dar nu-i teasul plin, Mai ad[. (Bea.) De pe ochii-mi o cea[ se ridic[. Ah! sfinte Agaftocle, cum n-am murit de fric[! S PA N C I O C Ce? fric[?... Ciub[r-Vod[, lui Papur[ nepot, Fricos?... Eu nu-o pot crede.
 • 30. Despot-Vod[ 29 CIUB{R Nici eu, Spancioc, nu pot, Dar c`nd am z[rit ursul, deodat[-am simit, frate, (oerindu-se) Brrr! un puhoi de sloiuri curg`ndu-mi ici, ]n spate. Era o matahal[ c`t muntele Ceahl[u, Ce sta, sug`ndu-=i laba, ]nfipt ]n drumul meu. }i strig ]n gura mare s[ deie ]ntr-o parte, El nu!... atunci ]n grab[ eu dau s[ fug departe, Dar fiara m[ cloce=te cu ochii ro=i de foc +i eu, cu d`nsul fa[, r[m`n ]nfipt pe loc. Vroiam s[-i spun c[-s Vod[, Ciub[r-Vod[, dar glasul Mi se taiase, -o! Doamne, simeam c[-mi sun[ ceasul. Era s[ mor!... o credei, boieri?... era s[ mor! Ce jale, ce durere pe voi =i pe popor! }mi pare c[ v[zduhul de clopote r[sun[. Prin sate, prin ora=e toi oamenii s-adun[ +i zic cu-nduio=ire: ah! lumea-i pe sf`r=it! Ciub[r, adev[ratul domn, iat[ c-au murit! S PA N C I O C +i Dumnezeu s[-l ierte!... s-a dus ]n iad z[loag[... P[cat numai de d`nsul c[ ]i lipsea o doag[. STROICI +-o s`mb[t[. T O R O I PA N +-o joie. CIUB{R Voi r`dei? S PA N C I O C Ba, jelim +i ca pe-un mort ]n via[ voio=i te prohodim.
 • 31. 30 Vasile Alecsandri SCENA VI Cei dinainte, DESPOT, LIMB{-DULCE, JUM{TATE LIMB{-DULCE (]n culisele din dreapta) Hai, nu ]ntinde vorba, hai... DESPOT Dar ce vrei, cre=tine? De ce m[-ntorci din cale? LIMB{-DULCE Mergi, zic, c`t e cu bine, C[ jur pe sf`nta cruce... DESPOT M[i, =tii tu cine s`nt? LIMB{-DULCE De-i face-un pas, cu ghioaga te culc mort la p[m`nt. (Despot, Limb[-Dulce =i Jum[tate intr[ pe scen[.) DESPOT Pe mine? LIMB{-DULCE (]mping`nd pe Despot) Mergi. MO|OC Ce este, rom`ne? LIMB{-DULCE Ce s[ fie? Am prins colea sub st`nc[ un ungur cu trufie Care-a trecut hotarul, ca vulpea pe furi=, Dar i-am scurtat eu calea pe d`mb ]n stej[ri=. MO|OC (lui Despot) Str[ine, spune nou[: ce e=ti =i cum te cheam[?
 • 32. Despot-Vod[ 31 DESPOT Dar voi, care vi-i dreptul de-a-mi cere mie seam[? TOM+A Al nostru drept ]nscris e pe ar[-n lung =i-n lat. Boieri suntem de-ai [rii ]n care ai intrat. Mooc c`nd te ]ntreab[, r[spunde cu-nchinare. CIUB{R +i-n faa mea te pleac[. DESPOT (]nchin`ndu-se lui Mooc) Mooc, vornicul mare! LIMB{-DULCE (lui Mooc) St[p`ne, s[ las robul? MO|OC S[-l la=i. LIMB{-DULCE Da-i prea limbut +i limba-i sfredel dulce de diavolul f[cut. S PA N C I O C De-aceea Limb[-Dulce te-au poreclit pe tine? LIMB{-DULCE (r`z`nd) Se poate. (Lui Jum[tate.) Hmm! boierul m-a p[c[lit. MO|OC (lui Despot) Str[ine, Urmeaz[-i drumu-n pace; e=ti liber. DESPOT Nicidecum, Recuno=tina vie mai sclav m[ face-acum;
 • 33. 32 Vasile Alecsandri Dar cine poart[-n s`nu-i curat[ con=tiin[ Voios prime=te lanul numit recuno=tin[. Oricum mi-a fi norocul ]n lume schimb[tor, }mi voi aduce-aminte de-al meu liberator, Mooc. CIUB{R Ei! =i de mine nu? MO|OC Vorbele-i sunt bune +i chipul de om neao=, dar cine e=ti, ne spune. DESPOT Eu sunt ]n voia soartei un vecinic c[l[tor, Atras ]n cale-mi lung[ de-un tainic viitor, Purtat printre popoare din [rmuri dep[rtate, Trecut cu spada-n m`n[ prin lupte ]ncruntate. Din frageda-mi pruncie eu sunt... TOM+A (c[tre Spancioc) Un venetic... DESPOT (auzindu-l) Acel ce-a zis cuv`ntul de venetic, ]i zic C[ a minit =i-s gata de-a-nfige cu-a mea pal[ Cuv`ntul s[u ]n pieptu-i... s[ ias[ la iveal[. TOM+A Eu sunt! eu, +tefan Tom=a!... V[zut-am pe la noi Muli pribegii f[arnici, viermi palizi de gunoi, Ce vin =i-n s`nul nostru fac cuiburi veninate. Cine e=ti tu? r[spunde!... la vorbe ]ng`mfate, La provoc[ri sumee de-un soi de zv`nturat Arunc dispreul.
 • 34. Despot-Vod[ 33 DESPOT Cine-s?... Ascult[ ]nclinat: Sunt Despot Eraclidul din Paros!... Al meu tat[ A fost frunta= de oameni ]n Grecia bogat[, Prin falnic! de pe tronu-i c[zut =i r[sturnat Sub apriga urgie a turcului turbat. CIUB{R E=ti prin?... deci v[r cu mine? TOM+A E=ti bun de limbuie, Dar unde i-e dovada de nalt[ ob`r=ie? (Despot arat[ un pergament.) DESPOT Privii; iat[ diploma lui ]nsu=i Carol-Quint +i gloriosu-i nume ]n litere de-argint. (Mooc =i cu boierii, afar[ de Tom=a, examineaz[ diploma.) MO|OC A=a-i!... Fii, Eraclide, p[rta= de-al nostru soare. E=ti oaspele Moldovei de bunuri d[t[toare, C[ci ast[ ar[ vecinic priime=te-n s`nul ei Cu drag pe bunii oaspei, cu mil[ pe cei r[i. (C[tre v`n[tori.) Aducei teasuri pline de vin pentru cinstire. TOM+A (]n parte, ie=ind prin dreapta) Ades ]n cupa plin[ se-ascunde o c[ire. (Boierii iau teasuri =i ]nchin[.) MO|OC (lui Despot) Noroc =i voie bun[!
 • 35. 34 Vasile Alecsandri CIUB{R (asemene) Supus s[-mi fii deplin! DESPOT Boieri! pentru Moldova paharul meu ]nchin. S[-i deie Creatorul ]n veci zile senine. +-un domn cu omenie, iubit de toi! CIUB{R (]naint`nd) Ca mine! Ca mine!... Domn ca mine se poate-a fi mai bun? Hai dar, boieri, la Curte! DESPOT (lui Mooc) Ce zice? MO|OC (lui Despot) Un nebun. S PA N C I O C Boieri!... a sa-n[lime Ciub[r ne porunce=te. La Curte dar, c[ci tronul de dorul lui t`nje=te. MO|OC +i dumneata, pribege, purtat din loc ]n loc, E timp s[ gu=ti odihna ]n casa lui Mooc. Hai! (Boierii pleac[ =i ies prin dreapta, Limb[-Dulce =i Jum[tate r[m`n singuri.) LIMB{-DULCE Ce zici, Jum[tate? J U M { T AT E }mi iuie auzul.
 • 36. Despot-Vod[ 35 LIMB{-DULCE Boierilor de ast[zi nebunu-i c[l[uzul. CUPRINS Din toi care-i mai tuie=? J U M { T AT E Nu =tiu. LIMB{-DULCE (ar[t`nd ]n culise) Nu =tiu nici eu. Dar cel mai cu dr[cie, vezi tu?... e robul meu. (Cortina cade.) ACTUL I TABLOUL II Un salon ]n palatul de la Suceava. Portrete de domni pe perei. U=i mari ]n fund. Alte dou[ u=i ]n dreapta =i ]n st`nga. O mas[ de stejar pe planul I, ]n dreapta. Jiluri. SCENA I ALEXANDRU L{PU+NEANU, DOAMNA RUXANDRA (Am`ndoi stau pe jiluri l`ng[ mas[. Doamna lucreaz[ la un aer.) L{PU+NEANUL }n vremea-ndelungat[ c`t singur, cu smerire, Am fost spre ]nchinare la sf`nta m[n[stire A Slatinei, aice cum ai mai petrecut, Iubita mea Ruxandr[?
 • 37. 36 Vasile Alecsandri DOAMNA }n aur am cusut Doi ]ngeri l`ng[ Sf`nta Maria-n[sc[toare, Pe aer. L{PU+NEANUL Este gata? DOAMNA Mai am ]nc[ o floare De crin deschis a coase ]n alb m[rg[ritar +i aerul l-om pune pe-al Slatinei altar. L{PU+NEANU }mi place, scump[ Doamn[, frumoas[ =i cuminte, S[ v[d m[iastra-i m`n[ lucr`nd odoare sfinte. G`ndirea ce se-nal[ la cer, la Dumnezeu, Din cuget =i din cas[ alung[ duhul r[u... Dar spune-mi: auzit-ai de un pribeag din lume, Un... Despot... mi se pare c-acesta-i al s[u nume... Aice, la Suceava, ]n lipsa mea sosit? Se zice c[-i odrasl[ de neam prea str[lucit, C[-i domn de Samos, Paros, =i c[-i ]n leg[tur[ Cu ]mp[rai... c[ are ]ntins[-nv[[tur[ +i limb[ ml[dioas[, o limb[ ce-n cur`nd Pe toi boierii tineri i-a fermecat pe r`nd... Ce ai aflat de d`nsul? DOAMNA (cu sfial[) Am auzit mult bine, +i... chiar a cerut voie la Doamna s[ se-nchine. L{PU+NEANU +i... l-ai primit ]n Curte? DOAMNA Primit...
 • 38. Despot-Vod[ 37 L{PU+NEANU (posomor`ndu-se) }ntr-adev[r? DOAMNA Era o datorie... Despot ]mi este v[r. L{PU+NEANU Cum? v[r m[riei-tale?... De unde p`n[ unde? DOAMNA (z`mbind) M[rg[ritaru-n scoic[ de mare se ascunde. Despot, pe malul m[rii n[scut, e fiu curat Lui Iacob Eraclidul, din Paros alungat, Ce se rudea de-aproape cu maica-mi r[posat[. L{PU+NEANU Crezi? DOAMNA I-am v[zut chiar spia pe pergament lucrat[. L{PU+NEANU (scul`ndu-se, ]n parte) O spi[-nchipuit[ de d`nsul, pre c`t =tiu, Ce-l face rud[ bun[ cu Hercul Olimpiu. Plastograful! ]i zboar[ sus g`ndul... (tare) =i ce cat[ Aici, la noi? DOAMNA S[rmanul!... cu inima-nfocat[, El vrea la pragul u=ii m[riei-tale-a sta +i viaa-i s-o jertfeasc[ pentru m[ria-ta, C[-i om de s`nge nobil ce-n ap[ nu se schimb[. Viteaz! ce are-n suflet el are =i pe limb[. L{PU+NEANU Prea bine... V[d c[ Despot e me=ter vr[jitor.
 • 39. 38 Vasile Alecsandri La toi deopotriv[ el v-a vr[jit pe dor. Am grab[ de-a-l cunoa=te. DOAMNA (se scoal[ vesel[) Te-nduri s[-i faci primire? L{PU+NEANU Cum nu?... Doresc chiar ast[zi s[ cerc a lui vr[jire. El are ca s[ vie cu vornicul Mooc. DOAMNA O! de-ar c[dea pe d`nsul o raz[ de noroc Ca el s[ fie-un oaspe pl[cut m[riei-tale!... Mooc =i eu ]n tain[ am pus de g`nd =i-n cale Cu fiica lui, cu Ana, pe Despot s[-l unim +i de coroana [rii credina-i s-o lipim. L{PU+NEANU (lu`nd-o de m`n[) S[-i fie viaa dulce ca chipul =i ca glasul, Tu care cu iubire m[-nt`mpini la tot pasul Privind ]n Domnul [rii pe scumpul t[u b[rbat +i-n soul vieii tale pe Domnu-ncoronat! (Se ]ndreapt[ cu Doamna spre u=a din st`nga.) Acum te du s[ caui de pruncu=ori, de cas[, +i, ca o gospodin[, g[te=te mare mas[ Ca s[ cinstim cu pr`nzul pe Despot... v[rul t[u. DOAMNA Ah! Doamne... (Vrea s[-i s[rute m`na.) L{PU+NEANU (atr[g`nd-o la s`n) Nu, iubito... aici, pe s`nul meu. (S[rut[ pe Doamna, care iese ]n st`nga.)
 • 40. Despot-Vod[ 39 SCENA II L{PU+NEANU (privind lung dup[ Ruxandra) Muierea, tot muiere!... o biat[ cioc`rlie Spre tot ce str[luce=te zbur`nd cu veselie... O inim[, comoar[, =-un cap frumos... dar sec!... A-nduio=at-o Despot cu glasul lui de grec, +i toi boierii, du=mani obl[duirii mele, Sunt prin=i de-acest paing[n ]n desele-i reele. (Se primbl[ tulburat.) A! scorpie greceasc[!... eu planul i-am p[truns. Tu vrei s[-mpungi ]n mine cu ghimpele-i ascuns. Tu vrei, fiin[-oloag[, n[scut[-n putrezime, S-ajungi prin t`r`ire l-a tronului n[lime? Doar Vod[ L[pu=neanul va =ti, prev[z[tor, Pe-o scorpie ca tine s-o farme sub picior, +i nu-a l[sa ]n viaa-i pe tronul [rii sale S[ fluture nici umbra de=ert[ciunii tale. (Scoate un r[va= =i-l prive=te.) Ioan Sigmund Polonul, prin mine ]ntronat }n ara ardelean[, de =tire azi mi-a dat +i-n ar[, =i-n afar[ s[ fiu cu priveghere, C[ci Despot zv`nturatul r`vne=te-a mea putere. Te-oi urm[ri, vr[jma=e, cu aprigul meu veghi P`n’ ce din priveghere i-oi face un priveghi +-al[ture cu tine vei ]nt`lni morm`ntul C`nd tu din ]ntuneric ]i vrea s[-i iei av`ntul. (Pe g`nduri.) Cum s[-i deschid capcan[?... Ce curs[ s[ ]ntind Pe el cu-ai lui tovar[=i ]n lau-mi s[-i cuprind?... A!... ce s[ pierd eu timpul cu intrigi mici de Curte? Domnia tare cere bra lung =i vorbe scurte.
 • 41. 40 Vasile Alecsandri C`nd du=manul ]n tain[ s-apropie de cort, Scurteaz[-i drumul grabnic prin moarte, sau e=ti mort! (Merge la u=a din dreapta, o deschide =i cheam[:) Toma! SCENA III L{PU+NEANU, TOMA CALABAICANUL L{PU+NEANU Tu e=ti bulgarul Toma Calabaicanul. TOMA Sunt Toma, credinciosul rob al lui L[pu=neanul. L{PU+NEANU C`nd am cuprins Ardealul ce erai tu? TOMA Nimic. L{PU+NEANU Te-am miluit cu viaa ]n lupta de la Cic. (Toma s[rut[ poala lui L[pu=neanu.) E=ti om tu de credin[? (Toma ]ngenuncheaz[.) Vroiesc s[ fac cercare De-ai meritat =i merii a noastr[ ]ndurare... (}n tain[.) Cuno=ti pe Despot grecul?... pe-acel str[in trufa= Ce zv`rle bani cu pumnul prostimii din ora=? El vrea s[ m[ ucid[... (Toma se scoal[ pun`nd m`na pe hamger.) TOMA El trebuie s[ moar[!
 • 42. Despot-Vod[ 41 L{PU+NEANU Bine, voinice Toma!... V[d, g`ndul t[u se-nsoar[ Cu-a mea dorin[... Bine!... tu vei ie=i bogat Din ast[ ]nsoire... (Tainic.) Azi este la palat Pr`nz mare... Vin boierii cu Domnul s[ cinsteasc[. Tu s[-l sluje=ti pe Despot la masa cea domneasc[, Tu singur s[ ai grij[ de-a-i fi paharul plin... (d`ndu-i un =ipu=or) +i... tainic =ipul ista s[-l ver=i ]n al s[u vin. Ai ]neles? (Toma ia =ipul =i se ]nchin[ ]n t[cere.) Fii vrednic =i mut p`n[ la groap[... (Toma s[rut[ m`na lui L[pu=neanu =i iese.) L{PU+NEANU (singur) }n groap[ cade-acela ce altui groapa sap[. SCENA IV L { P U + N E A N U L , U N C { P I TA N D E S E I M E N I C { P I TA N U L (la u=a din fund) M[ria-ta! boierii la curte adunai... L{PU+NEANU S[ intre!... C[pitane, pe l`ng[-acei chemai Mai este cine-n sal[? C { P I TA N U L Str[inul Despot este. L{PU+NEANU Prea bine: mergi la Doamna s[-i duci aceast[ veste. (C[pitanul iese.)
 • 43. 42 Vasile Alecsandri L{PU+NEANU (singur) O! sarcin[ amar[ de tron ameninat! Anevoin[ crud[ de-a fi ne]mp[cat!... M-oblig[ boierimea ]n veci ambiioas[ }n ghear[ s[-mi schimb m`na =i sceptrul meu ]n coas[... O! lege-a ospeiei, te calc, dar ce s[ fac?... Prin moartea unui du=man eu ara mi-o ]mpac! SCENA V L{PU+NEANU, DOAMNA RUXANDRA, ANA, D A M E A L E C U R | I I (intr[ prin st`nga) DOAMNA M[ria-ta, d[-mi voie cu-a mele jup`nese Urare s[-i aducem. L{PU+NEANU (]naint`nd spre dame) Flori m`ndre =i alese Din stratul boierimii, cu drag v[ mulumesc. A=a cunun[-o prinde pe Doamna ce-o iubesc. (Doamna, urmat[ de jup`nese, se ]ndreapt[ spre mas[.) DOAMNA (]ncet, Anei) M[ria-sa e vesel!... ANA Dar. DOAMNA Cu-at`t mai bine Pentru Despot. (Se pune pe jil.) ANA (]ncet, Doamnei) La Curte el vine ast[zi?
 • 44. Despot-Vod[ 43 DOAMNA Vine. (Damele formeaz[ grup ]mprejurul Doamnei.) SCENA VI Cei dinainte, M O | O C , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N , B O I E R I (intr[ prin fund) L{PU+NEANU (pe jil) Bine-ai sosit la Curte, boieri prea credincio=i! MO|OC Muli ani m[riei-tale! Boierii azi voio=i, L[s`nd de ei departe =i vrajba =i g`lceava, Se-nchin[ toi lui Vod[ ]ntors acu-n Suceava. HARNOV Plecai ei se ]nchin[ ]n faa celui uns Pe care sf`nta cruce cu raze l-a p[truns, De-a potolit ]n ar[ pornirile pizma=e, D`nd scule =i icoane la sfintele loca=e. L{PU+NEANU M[ bucur c[ g`lceava din ar[ a pierit, Boieri, c[ci e o boal[ ce-aduce r[u sf`r=it... Dar nu z[resc pe Tom=a? HARNOV El n-a venit. L{PU+NEANU Cum? oare S[ n-aib[ mulumire de-a noastr[ s[rb[toare? E Sf`ntul Alexandru ast[zi, e ziua mea.
 • 45. 44 Vasile Alecsandri HARNOV La veselia noastr[ p[rta= a fi nu vrea, Se vede. L{PU+NEANU Fie!... ]ns[ nu-i nici Ciub[r nebunul? HARNOV (r`z`nd) Pereche minunat[ fiind ei tot ca unul. Se cred deopotriv[ menii ]ntre frunta=i, S[ mearg[ ]nainte de gloate cu trei pa=i. L{PU+NEANU }n lipsa lor s[ facem, boieri, azi ]mpreun[ Osp[ de s[rb[toare, fr[esc, cu voie bun[. BOIERII Tr[iasc[-a ta m[rire! HARNOV (lingu=itor) }n veci sl[vit s[ fii! MO|OC Dar soarele luce=te pe muni =i pe c`mpii. E drept ca ziua-aceasta =i la str[ini s[ fie, Precum la toi rom`nii, izvor de bucurie. L{PU+NEANU E drept. MO|OC Deci ]nvoiasc[ acum m[ria-ta Lui Despot, al meu oaspe, s[ vie-a-l saluta. L{PU+NEANU S[ vie. (Mooc iese prin fund.)
 • 46. Despot-Vod[ 45 DOAMNA (Anei) Bun e Vod[! ANA Dar!... (]n parte, z`mbind) ca nealt[dat[. L{PU+NEANU (]n parte) S-apropie de mine n[p`rca-nveninat[. SCENA VII Cei dinainte, D E S P O T, M O | O C MO|OC (pe prag) M[ria-ta sl[vit[... Despot! (}l prezint[.) L{PU+NEANU Fii bun sosit La Curte, Despot. (Despot ]nainteaz[ ]n mijlocul salonului.) DESPOT Sire!... cu sufletul uimit, +i tremur`nd m-apropii de sacra-i maiestate Ca s[-i aduc la r`ndu-mi ur[rile-mi plecate. S[ v[-mpleteasc[ cerul a gloriei cununi +i-n veci s[ le fereasc[ de grelele furtuni!... Eu, Despot Eraclidul, condus de-o bl`nd[ stea; R[pit de al meu suflet curat ca spada mea, Depun ]n ziua mare, ca lumea s[ le vad[, Depun azi la picioare-i bra, inim[ =i spad[... P[rintele meu Iacob, odinioar[ domn, P`n-a nu-nchide ochii atin=i de-al morii somn,
 • 47. 46 Vasile Alecsandri Mi-a zis: Te du cu bine ]n cale dep[rtat[ +i mergi drept la Moldova ]n mari viteji bogat[; Acolo tu g[si-vei un domn m[re, viteaz, La pragul [rii sale veghind cu ochiul treaz, +-un ]nger de virtute, frumoasa lui soie Ce mie mi-e nepoat[ =i var[ bun[ ie. Mergi drept la ei, tu Despot, ca s[ le duci prinos Lui Vod[ a ta spad[ =i brau-i credincios, Iar Doamnei, aste scule, =iraguri =i paftale, Purtate de-a sa maic[ ]n ziua nunii sale. (Ia un scrin din m`inile unui paj r[mas la u=a din fund =i vine de-l prezint[ Doamnei, ]ngenunchind dinaintea ei.) DOAMNA Ah! preioase scule! ANA Ce dar str[lucitor! L{PU+NEANU (]n parte) O! greci vicleni ]n vorbe =i-n darurile lor! DOAMNA (lui Despot) Prin aste suvenire m[-ndatore=ti mult, vere. DESPOT (]n parte, scul`ndu-se) C`nd ar vedea Carmina a sale giuvaiere! DOAMNA Dar pot s[ pun pe mine comoara ce-ai adus? DESPOT Lumina de sus cade =i iar se-ntoarce sus. L{PU+NEANU Domni[, aste scule str[bune le prime=te
 • 48. Despot-Vod[ 47 +i-n semn de mulumire cu ele te g[te=te, Ca s[ serb[m norocul ce azi ne-a d[ruit Un v[r m[riei-tale =i mie-un... neam iubit. SCENA VIII Cei dinainte, T O M A C A L A B A I C A N U L TOMA (]n fund, pe prag) Merindele-s pe mas[! Noroc =i poft[ bun[! L{PU+NEANU Boieri! prietenia la s`nu-i ne adun[. Hai s[ ciocnim la mas[ pahare de Cotnar. S[ bei fr[e=te, Despot... (]n parte) paharul cel amar! (L[pu=neanu d[ m`na Doamnei. Despot, Anei. Boierii, damelor, =i se ]ndreapt[ spre fund.) SCENA IX Cei dinainte, C I U B { R - V O D { (se arat[ ]n fund) CIUB{R Stai!... ]ncotro v[ ducei, boieri, f[r-a mea =tire? Ce-i ast[-adun[tur[? Ce-i ast[ preg[tire De pr`nz =i de beie aici ]n casa mea? L{PU+NEANU (r`z`nd) Ha, ha! Iaca nebunul Ciub[r. HARNOV Popa-Belea.
 • 49. 48 Vasile Alecsandri CIUB{R Dar!... eu sunt!... Ciub[r-Vod[, n[scut din fiu ]n tat[ Cu tron pe cap, cu stem[ sub mine a=ezat[! Eu, care-n strun[ dreapt[ prin +tefan m[ pogor Din Cesar, =tii, al lumii st[p`n, ]nving[tor. Cum dar, stolnice Petre, cum dar tu, L[pu=nene, Te r[oie=ti la soare fudul cu-a mele pene? Mult ai s[ stai tu ]nc[ pe tronu-mi str[mo=esc? Destul acum, ajung[-i c[, z[u, te-afurisesc! Ie=i din palat!... Aice eu singur, eu am dreptul S[ stau d`rzoi cu capul, s[ stau umflat cu pieptul +i ca o moa=te sf`nt[ s[ fiu de toi sl[vit. D[-mi tronul c[ m[ m`nii... HARNOV (r`z`nd) Nebunu-i mucalit. L{PU+NEANU Ba, dec`t s[ te m`nii m[ria-ta, Ciubere, Mai bine mergi ]n sal[ ca s[ te pui pe bere, S[ te m[sori cu... Despot. CIUB{R (]nveselit) Sub mas[-l voi l[sa! (Se ]ntoarce spre fund =i pleac[ strig`nd:) Loc, loc!... ferii, c[ trece Ciub[r =i urma sa! ( C o r t i n a c a d e , ]n vreme ce toi se ]ndreapt[ spre fund.)
 • 50. Despot-Vod[ 49 ACTUL II CUPRINS Salon ]n casa lui Mooc — u=[ ]n fund, u=[ ]n st`nga, u=[ ]n dreapta. Fereastr[ ]n dreapta. O mas[ lung[ ]n st`nga, planul I, cu jiluri ]mprejur. O icoan[ ]n peretele din fund, cu lamp[ aprins[. SCENA I DESPOT C[l[ul, L[pu=neanu, la masa lui domneasc[, Gr[indu-mi cu bl`ndee, a vrut s[ m-otr[veasc[. Dar!... am simit amarul ucig[tor ]n teas... Vr[jma=a lui cercare zadarnic[-a r[mas, C[ci port eu totdeauna un balsam din Morava Ce nimice=te moartea desotr[vind otrava. *Iat[-l! (Arat[ un =ip.) O! rou[ scump[ din plaiuri ]ngere=ti, *Esen[-ap[r[toare a vieii omene=ti! *Dator ]i sunt cu viaa, dar mult mai mult datoare *|i-a fi a mea g`ndire ]n zi r[zbun[toare! (St[ puin pe g`nduri.) C[l[ul prepuielnic hr[ne=te-un cuget r[u, +i el o s[ m[ piard[ de nu l-oi pierde eu. R[bdare!... toi boierii de r[zvr[tire-s gata. Mooc, pe c`t ]mi pare, vrea s[-=i m[rite fata Cu mine, ca prin mine, de el pe tron urcat, S-ajung[ socru mare de ginere-ntronat. *O! de-ar vroi norocul cur`nd s[-=i schimbe pasul! *C`nd el vroie=te, anii nu-aduc ce-aduce ceasul. *A= fi pe tron, eu Despot, n[lat =i fericit, *A= fi... o! vis feeric! cu Ana ]nsoit, *Cu Ana, dulce floare c[zut[-aici din stele *S[ fie floarea vieii =i a coroanei mele!... Dar ce-a zice Carmina de care sunt iubit?... A!... ea-i frumoas[, jun[, =i Laski-mb[tr`nit.
 • 51. 50 Vasile Alecsandri Cur`nd s-a stinge focul =i apriga-i durere G[sind ]ntr-un alt Despot o nou[ m`ng`iere... (Se primbl[ agitat.) Amorul pentru Ana =i glorie m-aprind... A c[rie dulci mreje mai tare m[ cuprind?... Ah! tronul, tronul, tronul!... la el de-a drept m-oi duce Chiar de-a fi p`n’ la d`nsul s[ calc pe sf`nta cruce! (Se stinge candela icoanei.) Ce! candela icoanei s-a stins ]n untdelemn!... De-a= fi din ast[ ar[, a= crede c[-i r[u semn, Dar omul de-o natur[ ]nalt[ =i viteaz[ Iubit de ceruri este =i cerul ]l p[streaz[. SCENA II D E S P O T, M O | O C MO|OC (venind din st`nga) Ce faci, iubite oaspe, =i cum te mai g[se=ti Sub sarcina de daruri a dragostei domne=ti? De c`nd ai fost la Curte poftit la osp[tare L-ai fermecat pe Vod[. DESPOT O crezi? MO|OC A=a se pare, C[ci nu e zi lasat[ de bunul Dumnezeu }n care s[ nu-i deie dovezi de placul s[u. Alalt[ieri primit-ai o sabie turceasc[, Ieri un caftan =i ast[zi o iap[ ar[peasc[.
 • 52. Despot-Vod[ 51 DESPOT +tiu, iapa de la Tunis pe care nici un brav A-nc[leca nu poate? MO|OC Haramu-i cu n[rav. Pe toi mereu tr`nte=te =i, f[r[ de sfial[, I-a tras lui ]nsu=i Vod[ o sf`nt[ de tr`nteal[. (La fereastr[.) Ian cat[ prin ograd[ cum se fr[m`nt[-n loc! S[ juri c-a fost hr[nit[ de zmei numai cu foc. DESPOT M[ duc s-o-ncerc. MO|OC Mai bine o las[ c[-i n[t`ng[. De nu i-ar fr`nge capul... DESPOT N-am team[ s[ mi-l fr`ng[. Deprinsu-m-am cu caii spanioli =i ar[pe=ti Ce sub a lor copite au aripi vulture=ti. +-apoi... ceva ]mi spune cu-o tainic[ =optire C[ moartea respecteaz[ pe omul cu menire. MO|OC Dar dac[ tu n-ai team[, eu am, c[ci m[-ngrijesc De m`na l[pu=nean[ cu dar... prietenesc. Cunosc[tor de oameni sunt eu la b[tr`nee. Tu ai, iubite oaspe, apuc[turi m[ree. Boierii te admir[; poporu-ademenit Deasupra lui te vede ca pe un domn iubit. DESPOT Domn!...
 • 53. 52 Vasile Alecsandri MO|OC +i de ce nu, Despot?... Un om de nalt[ fire Unit cu mine poate s-ating[-orice m[rire. DESPOT Dar L[pu=neanu?... MO|OC Steaua-i ]n cer s-a stins de mult. DESPOT (]n parte) M[ cearc[... MO|OC (observ`ndu-l, ]n parte) Priceput-au? DESPOT (asemene) S[-l cred? MO|OC (asemene) Dar!... DESPOT (asemene) S[-l ascult? (Se apropie de Mooc cu o sfial[ simulat[.) A= vrea... =i n-am curajul de-a te-nelege bine. MO|OC }n mine ai credin[?... DESPOT (cu supunere) F[ ce-i vroi cu mine... (Arunc[ ochii pe fereastr[.)
 • 54. Despot-Vod[ 53 Dar ulia =i curtea sunt pline de norod... S[ vad[ de-s mai tare dec`t un voievod. M[ duc... vii jos ]n curte? (Iese prin fund.) MO|OC Vin, dar; f[ ]nainte... Strune=te bine gura iepei =i fii cu minte. MO|OC (singur) Despot e la p[rere zburdalnic =i u=or, Dar are minte coapt[ =i ochi p[trunz[tor, +i inim[-ndr[znea[, =i-nv[[tur[ mult[. Pe mine m[ respect[, de mine el ascult[... A=a domn ne convine, a=a ginere vreu. Domnind, el va fi braul, iar capul voi fi eu! (Iese prin fund.) SCENA III A N A , M A I C A F E V R O N I A (intr[ prin st`nga) MAICA +i Vod[ a fost vesel, zici tu, ca niciodat[? ANA Dar!... c`t a inut masa, cu fruntea-nseninat[ M[ria sa pe Despot z`mbind l-a ascultat... Era cu Vod[-n fa[ la mas[ a=ezat, Pl[cut, iste la vorb[, purt`nd m[rirea-n sine Sub haina spanioleasc[ ce-l prinde-at`t de bine! }nc`t, z[u, de m-ai crede, maicu[, ]ntre noi, Adev[ratul Vod[ p[rea dintre-am`ndoi El, Despot!... L`ng[ d`nsul, la spate, ]n picioare Sta Toma, vel-paharnic, in`nd dou[ ulcioare
 • 55. 54 Vasile Alecsandri Din care-i dregea singur vin dulce ]n pahar, F[c`nd turce=ti tal`muri, c`t poate un bulgar. MAICA Dar spune-mi: Doamna, Doamna era =i ea voioas[? ANA Voioas[, fericit[, la fa[ luminoas[, C[ci ea vedea pe Vod[ prin Despot fermecat +i pe-al ei v[r, pe Despot, de lume admirat. MAICA (z`mbind) De lume =i... de tine? ANA (exalt`ndu-se) +i cum s[ nu-l admire? El ne-a f[cut de viaa-i o lung[ povestire, O halima ]ntreag[ =i plin[ de minuni Ca cele de pe timpul vitejilor str[buni. Ne-a spus a sale lupte =i trecerile sale Prin c`mpuri s`ngeroase, prin curi imperiale, C`nd simplu om de oaste, c`nd prin adev[rat, Recunoscut de Carol, augustul ]mp[rat. *Ne-a spus cum el, viteazul, a risipit ]ndat[ *Cu cavalerii negri a fr`ncilor armat[ *La Renti, Valenciena, Hezdin =i Teruan *Sub contele de Schwarzburg, vestitul c[pitan; *+i ce-a vorbit cu-a lumii puternic[ treime, *Regi, filozofi =i Pap[... =i altele-o mulime. Apoi ne-a spus de [rmuri sc[ldate-n aer cald Ce sunt cu drag ]ncinse de-o mare de smarald +i au fructe de aur, =i zile-n veci frumoase, +i nopi de ]nc`ntare ca ziua luminoase. Ah! ce s[-i zic, maicu[?... Mesenii ]nc`ntai
 • 56. Despot-Vod[ 55 R[mas-au, ascult`ndu-l, fl[m`nzi =i ]nsetai, At`t era de vie =i de atr[g[toare Vorbirea lui! MAICA Nepoat[, a= pune o prinsoare C[ dintre toi mesenii cel mai cu drag r[pit Ai fost tu, Anicua. ANA (uimit[) Eu? MAICA Tu... vezi? te-ai ro=it... Ascult[-m[, copil[: Tu e=ti o dulce floare Ce n-a v[zut sub ceruri dec`t zile cu soare +i nici m[car viseaz[ de zilele cu nori Amare, furtunoase, cumplite pentru flori. Alin[, ]nfr`neaz[ a ta ]nchipuire, C-ades ne r[t[ce=te a inimii pornire +i c`nd, din fermecare cerc[m s[ revenim, }n braele durerii cuprinse ne g[sim. Nu zic c[ Despot este om r[u... Doamne fere=te! El e cre=tin, se-nchin[, pe Dumnezeu sl[ve=te +i mie totdeauna m`na-mi s[rut[, dar, Ca s[ nu-i fie lips[ dumnezeiescul har, G`nde=te, copili[ cu bl`nd[ inimioar[, C[ pas[rea ce c`nt[ e pas[re ce zboar[. Str[in e Despot... ANA (repede) Despot?... ah! maic[, nu-i str[in. E v[r cu Doamna noastr[, e conte palatin, E cavaler de aur, e prin de la Elada, Distins de Papa-n Roma, de Carol ]n Grenada
 • 57. 56 Vasile Alecsandri +i de al meu p[rinte, iubit... ]ntr-un cuv`nt, El e oaspele nostru =-un oaspe... =tii c[-i sf`nt. MAICA Sf`nt, sf`nt, nu totdeauna. (}n parte.) Curat[ nebunie, Cu fat[ mare-n cas[ asemene-ospeie. (Tare.) Ah! scump[ nepoic[, tu faci un vis frumos, Dar visul... (Zgomot de glasuri ]n curte.) ANA (alerg`nd la fereastr[) Ce s-aude? ce zgomot? MAICA Unde? ANA Jos. Prive=te ici ]n curte. MAICA (apropiindu-se de Ana) Ce? ANA O mulime mare Se uit[-n fund spre poart[ cu spaim[ =i mirare. MAICA Ce-i oare?... Vai de mine!... o fi iar vreun bunt? ANA Ba nu; ]n dep[rtare nu vezi lucind un punt? El vine =i tot cre=te... dar e un om c[lare... Ce v[d?... e ]nsu=i Despot!... Ah! Doamne, sare, sare Chiar peste zidul curii!... MAICA (speriat[) S[rmanul!... s-a zdrobit?
 • 58. Despot-Vod[ 57 ANA (vesel[) Ba nicidecum. MAICA Nu? ANA Iat[-l... ]n loc el a oprit Fugarul alb de spume =i, vesel, cu m`ndrie, Se-nchin[-n dreapta,-n st`nga, la toi z`mbind, =i... mie! Ah! pare c[-i un rege! MAICA Fugi, drag[, din fere=ti. Nu st[ o fat[ mare ]n ochii b[rb[te=ti. (Glasuri zgomotoase afar[.) GLASURI Ura! — Tr[iasc[ Despot! — Frumos viteaz el este! — S[ juri c[-i Sf`ntul Gheorghe!— Chiar zmeul din poveste! DESPOT (sub fere=ti, ]n curte.) Na, oameni buni! Voi ast[zi s[ bei ]n cinstea mea, +i-n s[n[tatea Doamnei s[ bei! GLASURI Vom bea, vom bea, Ura! MAICA Fugi din fereast[, fugi... Despot intr[-n cas[. Hai ]n camara noastr[. ANA Ba, vin[ l`ng[ mas[. (Merg de se pun pe jiluri l`ng[ m[sua din dreapta)
 • 59. 58 Vasile Alecsandri SCENA IV A N A , M A I C A F E V R O N I A , D E S P O T (intr[ prin fund) DESPOT (r`z`nd) Ce vesel a fi Vod[ c`nd teaf[r m-a vedea! A! dona Ana! (Se-nchin[ Anei.) Maic[... (S[rut[ m`na Fevroniei.) ANA (]n parte) Cum bate-inima mea! MAICA De ce-i at`ta lume ]n curte adunat[? DESPOT Ca s[ m[ vad[-n lupt[ cu-o fiar[ blestemat[, O iap[ tunisian[ ce-n fug[ p`n-acum A dus pe ceea lume vro zece oameni. ANA Cum? +-ai ]ndr[znit?... DESPOT Mai bine era s-ar[t sfial[ Dec`t s[ vad[ lumea c[-s om cu ]ndr[zneal[? +-apoi... cum de n-ar trece prin foc chiar cei frico=i C`nd sunt cu-nduio=ire privii de ochi frumo=i? +i cum, prin ce cuvinte a= spune a mea fal[ V[z`ndu-te prezent[ la lupta-mi triumfal[ Atunci c`nd mii de oameni st[teau cu ochi deschis S[ m[ priveasc[-n curte ucis de-un cal? ANA (]nfiorat[) Ucis!
 • 60. Despot-Vod[ 59 MAICA Fere=te, Doamne sfinte! DESPOT }n Spania, se spune C[ Linda Raia, fiica lui Boabdil, minune Ascuns[ ]n Alhambra, la lume s-ar[ta O dat[ pe an numai, =-atunci soarele sta Pe cer ca s-o admire, uit`nd de a lui cale, +i mii de flori frumoase ie=eau pe-a Veg[i vale, +i inimile-n s`nuri ca ele ]nfloreau. +i maurii ]n lupte sub ochii s[i mureau Crez`nd c[ merg ]n raiul lui Mahomed, ferice... (Apropiindu-se de Ana.) O alt[ Lind[ Rai[, de la fere=ti, de aice S-au ar[tat azi mie, =-atunci c`nd te-am z[rit, M[ jur pe-ast[ icoan[, chiar rege m-am simit. MAICA (cu spaim[) Dar candela e stins[!... Vai! candela e stins[! Semn r[u!... nenorocire!... de groaz[ sunt cuprins[. (Merge la icoan[, ia candela =i iese ]n st`nga.) SCENA V ANA, DESPOT ANA (]ngrijat[) Semn r[u? DESPOT Ce-mi pas[ mie!... O candel[ s-a stins, Dar alta mai cereasc[ ]n mine s-a aprins, Ce lumineaz[ tainic o ginga=[ icoan[.
 • 61. 60 Vasile Alecsandri ANA (z`mbind) Icoana unei sfinte? DESPOT Dar. ANA Care? DESPOT Sf`nta An[. ANA Patroana mea sl[vit[? DESPOT +i zeitatea mea Ce m[ conduce-n lume precum ]i conducea Luceaf[rul pe magii din r[s[rit =i care, Ca s[ ajung la d`nsa, m[-ndeamn[ a fi mare. (Ana voie=te a se retrage.) DESPOT (oprind-o) O! dona Ana, las[ pe-un biet nenorocit S-apropie altarul de care-i desp[rit +i tremur`nd s[-i zic[: angelic[ madon[, C[ci nu pot a depune pe frunte-i o coron[! ANA (r`z`nd) Cum? o coroan[ mie? DESPOT Dar, suflet ]ngeresc! E=ti visul fericirii mele. ANA Eu?
 • 62. Despot-Vod[ 61 DESPOT Te iubesc! ANA (vesel[, ]n parte) El! Despot m[ iube=te! DESPOT Iau martor Provedina Care-mi cunoa=te g`ndul =i-mi vede con=tiina. Iubesc ]n tine cerul =i naltul Creator, }n tine iubesc lumea, prezent =i viitor, }n tine am credin[, ]n tine ]mi pun traiul. El f[r de tine-i iadul... Ah! dar cu tine-i raiul! (}ngenuncheaz[.) ANA (]n parte) O! Doamne, ]mi pierd mintea... Ce-aud? Ce-am auzit? DESPOT An[,-un cuv`nt... ANA Ah! Despot, mi-e sufletul uimit, Mi-e mintea tulburat[... }n casa p[rinteasc[ N-a ]ndr[znit nici unul mie-astfel s[-mi gr[iasc[. Cum... m[ iube=ti pe mine? DESPOT Dar!... te iubesc pierdut, Mai mult =i dec`t ara ]n care m-am n[scut, Mai mult =i dec`t tronul! ANA (cu glas solemn) Despot, aste cuvinte Le-aude cerul!...
 • 63. 62 Vasile Alecsandri DESPOT (apuc`nd-o de m`n[) An[, prin mii de jur[minte M[ leg eu c[tre tine... (Mooc apare ]n fund.) SCENA VI A N A , D E S P O T, M O | O C MO|OC (simul`nd indignarea) De c`nd pe-acest p[m`nt Tr[darea neagr[ calc[ =i spurc[ pragul sf`nt Al ospeiei? ANA (speriat[, ]n parte) Doamne! MO|OC Ce?... nici o respectare Nu mai exist[-n lume?... =i oarba desfr`nare R[pe=te azi copiii sub ochii p[rinte=ti! (Anei.) Cum de-ai uitat, s[rman[ nebun[, cine e=ti? Cum de-ai uitat de muma ce te-a n[scut, copil[ Lipsit[ de ru=ine?... ANA Iertare!... fie-i mil[! MO|OC Cum de-ai uitat de mine? ANA (desperat[, cade-n genunchi) Ah! tat[, ]l iubesc!
 • 64. Despot-Vod[ 63 DESPOT Nu ne-os`ndi, Mooace, cu glasu-i p[rintesc. Iubirea e un ]nger ce-n cas[ c`nd p[=e=te +i pragul =i c[minul cu pasul lui sfine=te. Iubesc pe a ta fiic[ =i de soie-o vreu. Prime=te-m[ ]n brae ca pe copilul t[u. MO|OC (vesel, ]n parte) Al meu e Despot!... planu-mi ia zbor acum mai tare. DESPOT (rug[tor) Mooace... ANA Tat[... MO|OC (dup[ o pauz[) Fie!... =i binecuv`ntare, Copiii mei. ANA (arunc`ndu-se ]n braele t[t`ne-s[u) Ah! tat[! MO|OC (s[rut`nd-o) Trai bun =i cu noroc. DESPOT (]n parte) E scar[ de-n[lare un socru ca Mooc. MO|OC (Anei) Acum mergi de te roag[, copila mea, ]n pace La Cel-de-Sus ce toate le face =i desface. (Ana pleac[ ]n st`nga. Despot o conduce p`n[ la u=[.)
 • 65. 64 Vasile Alecsandri DESPOT C`nd te-i ruga, iubito, la sf`ntul Dumnezeu... ANA (cu dragoste) G`ndi-voi tot la tine. MO|OC (]n parte) A! Despot e al meu! SCENA VII MO|OC, DESPOT MO|OC Acum suntem noi singuri!... s[ ne privim ]n fa[. Norocul, =tii, at`rn[ de la un fir de a[ Slab omului nemernic, bun celui iscusit +i tare ca odgonul pentru cel hot[r`t. Despot! a sosit timpul ca s[ cerc[m norocul Noi doi!... cu sumeie ]n v`nt s-aprindem focul. Te uit[ drept ]n ochii-mi =i-mi spune: E=ti b[rbat }n stare s[-nfruni moartea cu g`nd nestr[mutat? E=ti om ]n stare-a merge de-a drept c[tre m[rire Pe margini de pr[p[stii c[lc`nd f[r-oerire? DESPOT Sunt!... tron sau moarte!... Iat[ deviza ce-am ]nscris }n falnicul meu suflet, ]n pieptul meu decis. Venit-am ]n Moldova cu g`ndul =i cu planul Din scaunul domniei s-alung pe L[pu=neanul +i de pe ai s[i umeri hlamida s[ smuncesc. Sunt gata! MO|OC Gata?
 • 66. Despot-Vod[ 65 DESPOT Gata s[ mor sau s[ domnesc. MO|OC Bine... Acuma, Despot, m[ las[... timpul trece... De-a [rii boierime cei mai frunta=i, vro zece, Aici au s[ s-adune spre a ne concerta. (}l conduce p`n[ la u=a din dreapta =i-i d[ m`na.) Dea Domnul s[-i pot zice cur`nd: M[ria-ta! MO|OC (singur) Mooace, v`lva lumii e r`u cu nalte maluri... Faci bine, nu faci bine s[ te azv`rli ]n valuri? +i oare c[z`nd tronul pe m`na lui Despot, Nu ar c[dea =i ara cu-ai s[i boieri, cu tot? (St[ pe g`nduri.) Oricare ]n[lime sub cer se pr[bu=e=te, Tot surp[ =i doboar[ ce-n cale-i ]nt`lne=te... G`nde=te-te, Mooace... (Hot[r`t.) A! fie cum va fi. Nu are parte cine nu =tie-a se jertfi. (U=ile din fund se deschid.) Dar vin boierii... Iat[-i!... La lucru-acum, Mooace. SCENA VIIIM O | O C , T O M + A , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N (=i ali cinci boieri intr[ prin fund, dau m`na cu Mooc =i merg de se a=eaz[ ]mprejurul mesei; Tom=a ]n cap[tul din st`nga, Mooc ]n cap[tul din dreapta) MO|OC Poftim, boieri, prieteni! poftim, venii ]ncoace +i v-a=ezai pe jiluri ca sfetnici ]nelepi, Pe c`t viteji la lupte, pe-at`t la cuget drepi.
 • 67. 66 Vasile Alecsandri STROICI Dar unde-i Despot, tovar[=ul seme Ce a mirat ora=ul ca neao= c[l[re? Noi l-am v[zut c[lare pe zmeul ar[pesc Zbur`nd cum zboar[ v[zul din ochiul omenesc, +i sub fereastra Doamnei, venit[ ca s[-l vad[, Silind s[ steie iapa =i pe genunchi s[ cad[, Apoi s[rind cu d`nsa trei bui de Odobe=ti Sub ochii cei de pardos, sub ochii l[pu=ne=ti. S PA N C I O C Se zice c[ ]n vreme ce gloata striga ura, De ciud[ L[pu=neanu cumplit ]=i mu=ca gura. El s-a=tepta ca Despot, sl[bind ca un mi=el, Cu iapa s-o p[easc[ cum a p[it-o el. STROICI Doar un fecior ca d`nsul de zmei grij[ nu are. Voinic e din picioare, voinic =i de c[lare. T O R O I PA N A=a-i =i prec`t Despot pe cal e ]ndr[zne, E =i arma= de frunte. HARNOV (cu entuziasm comic) Sume... m[re... iste! UN BOIER +i e mintos. A LT U L +i darnic. A LT U L +i de ]nalt[ vi[. A LT U L Stejarul bun =i trainic d[ trainic[ ml[di[.
 • 68. Despot-Vod[ 67 MO|OC Boieri, ]mi pare bine c[ v[ aud pe r`nd Pe Despot, al meu oaspe, cu toii l[ud`nd, Fiind de lumea-ntreag[ iubit, apreuit, C[ci am o bun[ veste cu voi de-mp[rt[=it... Cu fiica mea, cu Ana, vrea Despot s[ se-nsoare. HARNOV (lingu=ind) Pereche minunat[!... Ea lun[ =i el soare! +i c`nd e cununia? MO|OC C`nd? Voi suntei chemai A hot[r] =i ziua =i... TO|I Noi? MO|OC Voi!... ascultai: Ne-am pl`ns ]n multe r`nduri de Vod[... m[celarul, +i-n orice ]nt`lnire ne-am rev[rsat amarul Prin vorbe =i blestemuri ]ntocmai ca muieri. Ba L[pu=neanu-i aprig =i r[u pentru boieri, Ba L[pu=neanu-i tiran, ba-i fiar[ f[r’ de nume, Ba-i ho, c[l[u, urgelnic, ba-i cium[ pentru lume. A=a-i? BOIERII A=a! MO|OC Ei bine, ce suntem noi aici? St[p`ni pe soarta noastr[, sau robi plecai sub bici, Ca, f[r[ de p[sare =i f[r[ s`nge-n vine, Noi s[ r[bd[m pe tronul acestei [ri, pe cine? Pe-un tiran, un f[arnic, o cium[, un viclean,
 • 69. 68 Vasile Alecsandri Un du=man al Moldovei, un ho, un L[pu=nean? R[spundei: se cuvine ca noi s[ fim o turm[ +i el cu ghioaga-n m`n[ de noi s[ r`d[-n urm[? BOIERII Nu, nu! MO|OC Ce dar s[ facem? STROICI Din tron s[-l r[sturn[m! MO|OC Jurai pe cea icoan[ c[ vrei?... BOIERII (se scoal[ =i ]ntind m`inile spre icoan[) Jur[m, jur[m! MO|OC Jurai, boieri, c[-n ceasul c`nd eu v-oi da de =tire, Voi vei s[ri la goan[ cu toi ]ntr-o unire? BOIERII Jur[m! MO|OC (c[tre cer) Atotputernic! Tu, Doamne, sf`nt, sf`nt, sf`nt! Prime=te la altaru-i al nostru jur[m`nt. +i pentru-al [rii bine din cer ne lumineaz[ +i inimile noastre acum le-mb[rb[teaz[! BOIERII Amin! (Se pun iar pe jilurile lor.) S PA N C I O C Amin, dar!... ]ns[ ]ntreb iar pe Mooc: D`nd jos pe L[pu=neanu, urc[m pe cine-n loc?
 • 70. Despot-Vod[ 69 MO|OC Pe-un om viteaz =i darnic, de vi[ str[lucit[, Arma=, c[l[re ager, cu minte iscusit[, Precum ai spus-o ]nsu=i... Pe-un om ce-au ]nv[at De la-mp[raii lumii a fi chiar ]mp[rat; Pe-un om ce are dreptul la tron ca s[ aspire +i prin iubirea noastr[ =i prin a lui rudire. S PA N C I O C Dar unde-i? (Mooc se duce la u=a din dreapta, o deschide =i aduce pe Despot.) SCENA IX Cei dinainte, D E S P O T MO|OC Iat[-l! BOIERII (scul`ndu-se) Despot? MO|OC Despot! (Tom=a se ridic[ indignat, r[sturn`nd jilul s[u.) TOM+A Un bizantin! Un grec!... Ce! oare-n ar[ nu cre=te dec`t spin? Ce! tot p[m`ntul nostru e ]n a=a sterpire, +i neamul nostru ager e ]n a=a-njosire C`t pe mo=ia noastr[ s[ nu g[sim un pom +i pentru tronul [rii s[ nu g[sim un om! Unde-am ajuns, o! Doamne? Ce i-am gre=it noi ie
 • 71. 70 Vasile Alecsandri Ca un boier de-ai [rii, un moldovan s[ vie C-un zv`nturat de m`n[, s[ ni-l arunce-aici Ca domn, cum se arunc[ pomana la calici! Ru=ine, f[rdelege, batjocur[, tr[dare! MO|OC Mini, Tom=o! TOM+A O! Mooace, m[ jur: p[catul mare C[ n-ai intrat, b[tr`ne, de viu chiar ]n morm`nt C-un ceas mai ]nainte de-a zice-acest cuv`nt! Vrei greci tu la domnie?... deci sufletu-i r[spund[ De r[ul care-n ar[ prin greci o s[ p[trund[? MO|OC (st[p`nindu-se) Tu aiure=ti, s[rmane... Eu nu-s hain, nebun, C`nd vi-l aduc pe Despot =i domn eu vi-l propun. Mi-e inima amar[ precum ]i e =i ie De a vedea Moldova un cuib de anarhie }n care tot smintitul se crede-un om pr[dat C`nd vede tronul [rii de altul ocupat. Mi-e inima atins[ de-a morii grea lovire De a vedea Moldova un c`mp de jefuire Pe care toi alearg[ turbai, neodihnii, Ca s[ ajung[ tronul din care-s ]mbr`ncii. Au ochi ca s[ nu vad[, urechi s[ nu aud[, C[ci inima lor stearp[ cu c`rtia e rud[, +i toi vecinii, du=mani acestei m`ndre [ri, G[tesc a ei c[dere prin chiar ai s[i boieri, Hr[nind ]n al lor suflet o poft[ de domnie Ce-aduce lor pieire =i [rii calicie. Destul!... vreau pace-n ar[ domnind sub cer senin, +i iat[ de ce, Tom=o, propun un domn str[in.
 • 72. Despot-Vod[ 71 TOM+A Cuv`ntul t[u, Mooace, mai r[u te os`nde=te, El laud[ str[inul =i neamul t[u hule=te! (Despot ]nainteaz[ cu mult[ demnitate.) DESPOT (grav) Viteze Tom=a!... Despot, de tine-aici respins, Respect[ tulburarea din sufletu-i aprins, +i-n tine el admir[ virtutea str[mo=easc[ Ce vrea coroana [rii pe-o frunte rom`neasc[, Dar dac[ prin m`nie acum n-ai fi orbit, De-ai fi, cum se cuvine, cu g`ndul lini=tit, Ai ]nelege, Tom=a, c[ na=tere =i nume Sunt jocuri de-ale soartei care domne=te-n lume. Nu, Tom=a, nu e locul ce face pe-un b[rbat Str[in sau fiu al [rii, om r[u sau l[udat, C[ci omul mare-n suflet, mo=nean, str[in el fie, }n suflet poart[ lumea ]ntreag[ drept mo=ie! Nu, Tom=a, nu-i cu dreptul de-a zice c[-i str[in Acel care dore=te la toi noroc deplin +i care pentru ara ce l-a priimit cu bine E gata s[ jertfeasc[ tot s`ngele din sine. Str[in este acela crunt, orb, nelegiuit, Ce-nfinge-n rana [rii cuitul otr[vit! Str[in este acela ce, orice nume poart[, Nu-i pas[ de-a lui ar[ chiar de-ar vedea-o moart[! Nu dar eu, v[r cu Doamna, str[in aice sunt, Ci L[pu=neanu, du=man acestui drag p[m`nt! HARNOV Jos L[pu=neanu! STROICI Moarte hainului!
 • 73. 72 Vasile Alecsandri T O R O I PA N Sf`r=easc[ +i viaa-i =i domnia! HARNOV +i Despot s[ tr[iasc[! BOIERII (afar[ de Tom=a) Dar, dar! TOM+A (c[tre cer) Sunt orbi, o! Doamne, din cer nu-i asculta! DESPOT Boieri, recuno=tina... TOM+A Recuno=tina ta? Pe cine vrei s[-ntuneci?... Cum noi s-avem credin[ }n vorbele-i viclene =-a ta recuno=tin[ C`nd tu, chiar v[r cu Doamna, f[arnic ca un ho, Vrei s[ r[storni din culme pe ea =i pe-al ei so? A! =arpe, vrei s[ luneci sub mantia domneasc[? }n l[turi! DESPOT L[pu=neanu a vrut s[ m-otr[veasc[! }n cupa lui perfid[ eu moartea am b[ut +i, f[r-a mea ispit[, de mult a= fi pierdut. El vrea a mea pieire?... deci ghear[ pentru ghear[! El zice: piar[ Despot!...! eu, L[pu=neanu piar[! MO|OC Se va-mplini cuv`ntu-i, poporul e cu noi. TOM+A Cu voi poporul?... fie!... eu nu mai sunt cu voi!
 • 74. Despot-Vod[ 73 M[ duc, v[ las orbirii, las ara-n seama voastr[. S[ dai seama de d`nsa! (Trece m[re pe dinaintea boierilor =i se ]ndreapt[ spre u=a din fund.) DESPOT E=ti dar ]n contra noastr[? Boieri, Tom=a ne las[... El are-ntru nimic Lui Vod[ s[ ne v`nd[. TOM+A (cu dispre) Pribeag cu suflet mic!... Rom`nul vieuie=te =i moare, c`nd se jur[, Cu arma alb[-n m`n[, nu cu tr[darea-n gur[. }nva[ de la d`n=ii a fi rom`n de poi. Boieri! g`ndii la muma ce v-a n[scut pe toi! (Iese. Boierii r[m`n pe g`nduri. Despot =i Mooc gr[iesc ]ncet deoparte.) SCENA X T O | I , afar[ de T O M + A S PA N C I O C E aspru cu noi Tom=a. HARNOV L[sai-l ca s[ fie. Avea g[rg[uni poate de domn, cine mai =tie? S PA N C I O C Eu =tiu... te-n=eli... Nu, Tom=a, rom`n dintre str[buni, E om ]n toat[ mintea, ferit de g[rg[uni. El nu vrea domn pe Despot pentru c[-i grec, dar oare S[ n-aib[ el dreptate, de ar[ c`nd ]l doare? Str[bunii, du=i de timpuri prin feluri de nevoi, Aveau o zic[toare venit[ p`n’ la noi:
 • 75. 74 Vasile Alecsandri “S[ te fere=ti, rom`ne, de cui str[in ]n cas[.” Pe mine ast[ vorb[ ]n pace nu m[ las[, Boieri, =i eu ca Tom=a ]ncep a sta pe g`nd. HARNOV +tii c[... mai c[... ]mi vine... fire=te judec`nd... M[-ntreb =i eu acuma... MO|OC Ce? HARNOV Dac[ e prielnic, De=i-am jurat... s-alegem un grec?... MO|OC Om =ov[ielnic! C`nd omul are cuget, cuv`ntu-i e cuv`nt, +i fapta-i =i cuv`ntul deopotriv[ s`nt. HARNOV A=a-i, dar voi ce zicei, boieri? UN BOIER +tim noi? MO|OC Ru=ine! (Despot vine ]n faa boierilor.) DESPOT Boierii stau pe g`nduri, nedumerii?... Prea bine. Deci fac[-se lumin[ ]n ochii tuturor +i spuie toi de-a r`ndul cu glas deschis: ce vor? Eu, f[r[ ameeal[ de visuri de-n[lare, Vreau gloria Moldovei, =i-a ei neat`rnare! Mai mult!... Vreau s[ rump jugul cumplit =i ru=inos
 • 76. Despot-Vod[ 75 Ce-apas[ omenirea ]n fiii lui Hristos! Mai mult!... Vreau rom`nimea-nainte merg[toare }n sf`nta cruciad[ lui Christ liber[toare, Ca nime-n cursul lumii, nici crai, nici ]mp[rat De soart[-i s[ dispuie cu dreptul uzurpat. Aceast[ sentinel[ la r[s[rit, cu fal[, Are-o menire mare =i providenial[, E zidul ce opre=te potopul fanatic... C[zut acum e zidul, eu vreau ca s[-l ridic! (O pauz[. Boierii ]ncep a se aprinde.) STROICI (entuziast) Dar, dar! DESPOT O cruciad[ l-apus se preg[te=te }n contra semilunii lui Mohamed, ce cre=te Ca meteor de moarte pe cerul cre=tinesc. Doi ]mp[rai =i Papa, vicar dumnezeiesc, Filip, Ferdinand, Pavel, cu fulgerii ]n m`n[, Stau gata s[ detune ]n hidra cea p[g`n[, +i tristele victime din tristul r[s[rit A=teapt[-acea minune a lanului zdrobit. Sublim[ ]ncercare! m[rea[ f[ptuire Ce-nal[ omenirea p`n’ la dumnezeire!... Cui se cuvine fala de-a fi ]ncep[tor De nu acestui ager, m[rinimos popor Ce,-mp[rt[=ind cu +tefan =i inima =i g`ndul, A ]ngrozit Osmanul ani patruzeci de-a r`ndul?... Iat[ ce vreau eu, Despot, str[inul... ]ns[ voi Ce vrei?
 • 77. 76 Vasile Alecsandri STROICI Vrem domn pe tine ]n pace =i r[zboi. }n ochii mei deschis-ai o zare nou[, larg[... Tot sufletul spre d`nsa cu tine vrea s[ mearg[. S PA N C I O C Despot!... de i-a fi faptul ca rostul... s[ tr[ie=ti! Fii domn!... ]n ara noastr[ pe +tefan s-aminte=ti. HARNOV Tr[iasc[ Despot-Vod[! MO|OC T[cere, cump[tare, Urechea l[pu=nean[ aude-n dep[rtare. Boieri, noaptea se-ntinde =i timpu-i priincios. Hai s-a`[m r[scoala ]n breslele de jos +i m`ini, ]n zori de ziu[, s[ vad[ m`ndrul soare }n br`nci pe L[pu=neanu, pe Despot ]n splendoare! BOIERII Hai! S PA N C I O C (se apropie de Despot =i-i d[ m`na) S[ fii rom`n verde! DESPOT Rom`n m-oi ar[ta. STROICI (d`nd m`na cu Despot) Despot, noroc! MO|OC (asemene) Unire! HARNOV (]nchin`ndu-se plecat) Muli ani, m[ria-ta!
 • 78. Despot-Vod[ 77 (Ceilali boieri se-nchin[ =i ies cu toii prin fund.) DESPOT (singur) E vis?... sunt Domn, eu Despot? Din mic iat[-m[-s mare! Boierii, capi ai [rii, cu-o nobil[ mi=care Mi-au dat fr[e=te m`na, voio=i m-au aclamat... Un singur numai, Tom=a, din toi cel mai b[rbat... El mi-a jurat o ur[ cumplit[, ne-mp[cat[, El chiar... m[ va ucide c`nd va putea, vreodat[... Un glas de presimire mi-o spune-n tain[... dar Prudent e s[ la=i viaa vr[jma=ului barbar? R[bdare!... a mea spad[ o voi pl`nta-o-ntr-]nsul, +i dac[ moldovenii vor fi n[t`ngi ca d`nsul, Voi =ti eu din lei aprigi a-i face mielu=ori. SCENA XI D E S P O T, T O M A C A L A B A I C A N U L , A N A , M O | O C , MAICA FEVRONIA, SEIMENI TOMA (la u=a din fund) Pe d`nsul, copii! (Seimenii se arunc[ pe Despot de-l prind.) DESPOT (surprins) Ce e? TOMA (amenin`nd pe Despot cu pumnarul) S[ nu te mi=ti c[ mori! DESPOT (zb[t`ndu-se) S[rii, prieteni, oameni!
 • 79. 78 Vasile Alecsandri TOMA Taci, taci, vulpe viclean[. ANA (intr[ speriat[ din st`nga) Despot! MO|OC (intr[ prin fund =i, v[z`nd lupta lui Despot, se repede asupra lui Toma) Ce-i?... hoi! TOMA (resping`nd pe Mooc) }n l[turi!... Dreptatea l[pu=nean[ L-a os`ndit pe Despot la moarte! MO|OC O! cal[u! ANA Ce-aud?... Ah! Despot!... DESPOT (l`ng[ u=a din fund) An[!... ANA (cade le=inat[ pe jil) E mort norocul meu! (Mooc =i maica Fevronia se apropie de Ana. Seimenii ies prin fund cu Despot.) (Cortina cade.)
 • 80. Despot-Vod[ 79 ACTUL II CUPRINS TABLOUL II Un beci de ]nchisoare. Fereastr[ cu gratii ]n st`nga. U=[ ]n fund. O mas[ cu dou[ scaune ]n mijloc. Un f[nar aprins. SCENA I DESPOT (pe scaun, l`ng[ mas[) O! soart[ schimb[toare ce r`zi de omenire! Nebun cine se-ncrede ]n tine cu orbire! Nebun cine se urc[ pe-al muntelui sui=, Prapastia-l a=teapt[ cu-ad`ncu-i pr[v[li=!... A=adar eu, s[rmanul, a soartei juc[rie, Ajuns iubit de-un ]nger, aproape de domnie, Iat[-m[-acum aice din raiul meu c[zut +i din lumina lumii ]n umbr[ iar pierdut!... Sunt eu?... Sunt treaz?... ]n via[?... =i adev[r e oare? Eu, Despot, vultur falnic, eu zac la ]nchisoare! (Se scoal[ =i cat[ ]mprejur) Ace=ti perei sunt umezi, tri=ti, negri!... Ah! ei s`nt Nu ziduri de palate, dar ziduri de morm`nt! }n ele cine intr[ din ele nu mai iese Dec`t pe-o racl[ neagr[ cu zilele-i culese! (}nfior`ndu-se) O! reci fiori de groaz[ prin sufletul meu trec. R[suflu-aburi de moarte... Un biet str[in, un grec, La cine pot s[ aflu o raz[ de-ndurare? La Doamna numai, ]ns[ nici o putere n-are, C[ci Vod[ L[pu=neanu de mil[-i dep[rtat
 • 81. 80 Vasile Alecsandri C`t de p[m`ntul negru e cerul ]nstelat. Cum?... mort ]n floarea vieii!... Cum? mort ca un mi=el, Ucis de L[pu=neanu, lipsit de tron... =i el!... O! nu, nu! nu se poate... cu unghiile tocite Voi sparge-aceast[ hrub[ ce-n s`nul ei m[-nghite. (Se azv`rle turbat peste perei =i-i love=te cu pumnii.) Deschide-te, morminte!... d[-mi drumul s[-mi r[zbun. C[dei, infame ziduri! (C[z`nd pe scaun.) Ah! Doamne, sunt nebun... (Dup[ o scurt[ pauz[.) Mizerie!... cu g`ndul p[trund bolta cereasc[ +i braul meu nu poate o piatr[ s[ urneasc[! (}nduio=indu-se.) *Ah! nu-i nici o sperare... Cei ce m-au cunoscut *Vor zice-a fost un Despot, a fost... ce s-a f[cut? *+i toi m-or da uit[rii... chiar Ana... lume, lume! *Uita-va =i amorul =i jalnicul meu nume. Adio, planuri nalte! Adio, mari sper[ri, A lumii ideale sublime aspir[ri! Adio tot: junie, lumin[, fericire... N[luc[ este omul =i viaa — o clipire. (Prive=te fereastra.) O! Despot, te salut[ ai veciniciei zori. Fii om!... C`nd vine moartea, te-nchin[ ei =i mori! (St[ ab[tut, cu capul plecat pe braul lui.) SCENA II D E S P O T, C I U B { R - V O D { (intr[; u=a se ]nchide dup[ el) CIUB{R Ei!... Despot, frate Despot, a=a-i c[ ai p[it-o?
 • 82. Despot-Vod[ 81 DESPOT (tres[rind) Ce-aud? Ce v[d?... Smintitul? CIUB{R Cu Vod[-ai ]mplinit-o? (Prive=te beciul.) Frumos palat!... prive=te: ce stofe pe perei! Pe jos ce de covoare esute cu... burei! Ce mobile-aurite! Ce m`ndre policandre!... M[rire ie, Vod[, m[i Vod[ Alexandre, Ce bine =tii ]n curte pe oaspei s[ prime=ti +i pe-ale tale rude cu drag s-ad[poste=ti! DESPOT (]n parte) S[rmane Despot!... iat[ la ce-ai ajuns pe lume: S[ r`d[ =i nebunii de tine cu-a lor glume! CIUB{R Despot! DESPOT Ce vrei, n[uce? CIUB{R N[uc e=ti tu =i prost. Tu vezi ce sunt eu ast[zi, iar nu ceea ce-am fost. Am fost odinioar[ un domn ]n str[lucire C`t soarele cu mine era-n nepotrivire; Puternic ca trei Cesari, frumos ca Machedon, C[lare pe un sceptru, iar nu pe-acest baston, +i m[ loveam cu capul de nouri =i de stele, +i m[suram p[m`ntul cu pasurile mele!... Dar Vod[ L[pu=neanu, un ho, un destr[mat, M-a prins =i de-a mea v`lf[ ]n drum m-a dezbr[cat.
 • 83. 82 Vasile Alecsandri +i eu =i tu ajuns-am ca dou[ frunze-uscate De-o p`nz[ de paingen ]n aer aninate. Tot v`ntul mic sau mare ne clatin[ sufl`nd... Ei! =-apoi?... V`ntul bate =i c`inii fug l[tr`nd. (Se apropie de fereastr[.) DESPOT (]n parte, scul`ndu-se) O! Doamne, s[ fiu oare =i eu ]n a lui stare, }n c`mpul nebuniei pe-un g[rg[un c[lare? Cum? visurile mele de falnic viitor S[ fi f[cut din mine un om aiuritor Ca d`nsul?... CIUB{R Frate Despot, =tii tu ce-i m[dr[guna? O fat[ ce alearg[ pe c`mpi c`nd iese luna +i merge de se scald[ ]n roua de pe flori Cu g`nd s[ se m[rite c-un ]mp[rat ]n zori. Am prins-o ]ntr-o noapte, frumoas[, goal[, alb[, Dar houl L[pu=neanu mi-a =ters-o ca pe-o salb[!... Ce-mi pas[! Scaraochi ]i este lui n[na= Iar eu al m[dr[gunii sunt mire dr[g[la=. (Ia o poz[ maiestuoas[.) DESPOT Dar bine, Ciub[r, spune-mi: Cum ai intrat aice? +i tu e=ti ca =i mine ]nchis? CIUB{R Eu?... Cine zice C-a ]ndr[znit vrodat[ o m`n[ de capc`n M[car s[ se ating[ de-al lumilor st[p`n? Nu! Am venit eu ]nsumi la tine-n pu=c[rie Trimis de L[pu=neanu s[-i in tov[r[=ie,
 • 84. Despot-Vod[ 83 Ca s[-i gr[iesc de moarte ca un prieten bun P`n’ ce-a veni c[l[ul, al temniei t[un. DESPOT Cum? L[pu=neanu ]nsu=i i-a dat ast[ solie? CIUB{R El!... =i-i trimite... iat[... un dar de berb[nie. (Arunc[ pe mas[ scrinul oferit de Despot Doamnei Ruxandrei.) +iraguri =i paftale, s[ ai cu ce-am[gi Nevasta lui Satana spre a v[ ]ndr[gi. (Se pune pe un scaun, ]n fa[ cu Despot.) Ei!... ce mai zici tu, Despot?... A=a-i c[ viaa-i scurt[? A=a-i c[ nu pl[te=te nici c`t un dram de turt[? }n faptul viu al vieii ne pare drumul lung, Trei pa=i de-abia =i-n cap[t picioarele ajung. Omul ca iarba!... viaa ca... iapa cea b[lat[, C`t trece dealul mare, nu se mai vede... iat[! Eu unul cred c[ omul nerezemat de tron E mic ca =i o musc[ pe muntele Sion, Dar tu ce e=ti acuma sosit pe prag de moarte, Ce zici? DESPOT (]n parte) O! ce idee!... (Tare.) Eu zic c[ relei soarte E drept s[ ne supunem c`nd altfel nu putem. CIUB{R Cum asta? DESPOT Tu, de pild[, lipsit de diadem, S[ duci o via[ trist[ =i plin[ de nevoie, Iar eu ]n ast[ ar[ s[ fiu domn f[r’ de voie. CIUB{R Ce? tu? domn?
 • 85. 84 Vasile Alecsandri DESPOT Eu, Ciubere! (Tainic.) Crezi tu c[-s destinat A trece-n ceea lume taiat sau sp`nzurat? Te-n=eli... ai mei prieteni sunt gata ca s[ vie }n zori, =i s[ m[ duc[ de-a dreptul la domnie. CIUB{R Ce spui? ce spui? DESPOT +i martor mi-e sf`ntul Dumnezeu C[ eu fug de putere ca de p[cat. CIUB{R Nu eu! DESPOT A=a-i fatalitatea =i n-am, vai, ce m[ face. Am s[ fiu domn, Ciubere, de-mi place, de nu-mi place. Ah! (Face un gest de desperare.) CIUB{R +i te pl`ngi de asta?... E=ti un nebun, n[t`ng. DESPOT Dec`t p[stor de oameni mai bine, z[u!... CIUB{R Te pl`ng! DESPOT Eu sunt un biet om simplu, eu n-am visuri de=arte. De grijile m[ririi doresc a fi departe. Mi-e team[ s[ fiu capul unui popor. CIUB{R Ba, z[u! Dec`t a fi ]n coad[ mai bine-n frunte vreu. DESPOT (observ`nd pe Ciub[r care se exalteaz[ la cuvintele lui) Nu-mi place pompa lumii, nici la a mea ivire
 • 86. Despot-Vod[ 85 Poporul s[ m-aclame, poporul s[ m-admire, +i o=tile s[-nchine stindarde-n faa mea, +i-n frunte-mi s[ luceasc[ surguciul ca o stea, +i surlele s[ c`nte, =i tunul s[ detune, +i clopotele toate ]n cale-mi s[ tot sune. +-apoi, Ciubere drag[, eu am cugetul drept +i mult =i greu se bate a mea inim[-n piept C`nd =tiu c[ tronul [rii e dreapta mo=tenire A lui Ciub[r. CIUB{R (]mbr[i=`nd pe Despot) Ah! frate, e=ti bun, bun peste fire. Nu eu c`nd vine fala a= zice ba!... Nu eu! Hei! c[ci nu vrea norocul s[ fiu ]n locul t[u! DESPOT Ai vrea? CIUB{R Cum nu? DESPOT E lesne. CIUB{R Cum, cum, cum? DESPOT Foarte lesne. CIUB{R Dar cum? DESPOT Te schimb[-n Despot din cap =i p`n-]n glezne. +i m`ini ]n zori de ziu[ poporul adunat }n locul meu te-a duce pe tine la palat. CIUB{R M`ini?
 • 87. 86 Vasile Alecsandri DESPOT M`ini. (}n parte.) S-a prins nebunul. CIUB{R (]nc`ntat) Despot, m-ai scos din minte. Domn!... eu, Ciub[r!... d[-mi iute a ta ]mbr[c[minte, D[-mi p[l[ria. DESPOT Na-i-o. (Ciub[r schimb[ hlamida pe mantaua lui Despot.) CIUB{R +i-n schimb, na stema mea, Dar fii cu ]ngrijire s[ nu te culci pe ea. (Schimb[ stema pe p[l[ria lui Despot.) DESPOT Ce-i pas[; m`ini te-a=teapt[ o stem[-mp[r[teasc[. CIUB{R (vesel) A! =tiu c[ L[pu=neanu de ciud[-o s[ plesneasc[. DESPOT Acum ici, l`ng[ mas[, te-a=eaz[ lini=tit +i stai ca un om mare pe g`nduri ad`ncit. (Ciub[r se pune pe scaun.) A=a, =i p[l[ria pe frunte i-o apas[, Nicicum s[ te cunoasc[ cine-ar intra ]n cas[. CIUB{R Bine-i a=a? DESPOT Prea bine. CIUB{R Dar tu ce-ai s[ devii?
 • 88. Despot-Vod[ 87 DESPOT Eu dintre mori, Ciubere, m[-ntorc printre cei vii. Noroc de-acuma nou[!... cu pene-mprumutate Tu zbori c[tre m[rire, eu, c[tre libertate! (}mbr[cat cu hlamida =i ]ncoronat cu stema lui Ciub[r, vine ]n faa scenei.) Nebun aici intrat-am? nu =tiu, dar nebun ies. Privii!... din pompa lumii cu ce, vai, m-am ales? Cu-o stem[ de h`rtie, cu-o c`rp[ de hlamid[, Cu tot ce poate face pe oameni ca s[ r`d[. Dar bun[-i r[zbunarea!... pre sf`ntul Dumnezeu, Voi r`de mult mai tare =i eu la r`ndul meu! (Iese.) UN GLAS (afar[) Stai! Cine-i?... DESPOT (imit`nd glasul lui Ciub[r) Ciub[r-Vod[. GLASUL Treci. (Hohote de r`s afar[.) CIUB{R (singur) Prost!... s[-mi lase mie Tot ce-i mai scump, m[rire, putere, avuie, +i el s[ nu vroiasc[ a fi chiar domnitor! Nebun! (Casc[.) Dar eu cu minte... m[-nal... =i zbor, =i zbor Sus, sus pe v`rful lumii ce visul ]i arat[ C`nd omul m`ndru doarme cu gura lui c[scat[... Pozna=[ ]nt`mplare! (Casc[.) eu domn, eu domn, eu domn! Pe tron... m[ urc... cu fal[... =i ]ns[... cad de somn! (Adoarme cu capul pe mas[.)
 • 89. 88 Vasile Alecsandri ACTUL III CUPRINS Salon ]n castelul lui Laski, ]n Ardeal. }n fund, u=[ mare =i larg[ de capel[. }n dreapta, u=[ tainic[. }n st`nga, u=[ mare. Al[ture cu capela, o fereastr[. Panoplii =i portrete de palatini pe perei. O canapea ]n dreapta, planul I. O mas[ mic[ l`ng[ ea. Pe mas[ un scrin cu giuvaiere. SCENA I C A R M I N A , D E S P O T (pe canapea) CARMINA Tu e=ti, iubite Despot! te-ascult, te simt, te v[d. Tu e=ti, inima-mi spune, =i tot nu m[ ]ncred. DESPOT Eu sunt, eu, l`ng[ tine, iubita mea Carmin[. CARMINA Gr[ie=te-mi, prelunge=te p[rerea mea divin[, }mi pare c[ sunt prada celui mai dulce vis. El sufletu-mi ]ng`n[ =i raiul mi-a deschis. DESPOT (cuprinz`nd-o cu braele) Nu vezi?... a zburat visul l[s`ndu-mi mie prada. CARMINA Ah! Despot, scumpe Despot, m[ cred c[-s ]n Grenada! Vorbe=te-mi tu de d`nsa cu glasul t[u iubit, S[ m[ report ferice ]n g`ndul meu r[pit La patria-mi cu soare, cu-amor, cu poezie... O! magic[ Grenad[! o dulce-Andaluzie! (Pl`nge.) DESPOT Carmina... CARMINA Ah! m[ las[ s[ pl`ng... mi-e dor...
 • 90. Despot-Vod[ 89 DESPOT Nu vreu. Vreu s[-mi z`mbe=ti. CARMINA (z`mbind printre lacrimi) Vrei?... fie... (Pl`nge.) Ah! nu pot, scumpul meu. DESPOT De ce at`tea lacrimi c`nd dup[ desp[rire Ne reg[sim ferice ]n leag[n de iubire? C`nd Laski-i dus departe =i oaspeii cu el? G`nde=te, suntem siguri, noi singuri ]n castel. CARMINA M[ iart[... sunt muncit[ de-o crud[ presimire... Fantasma morii zboar[ pe-a mea ]nchipuire... De ce te-ai dus de-aice, de ce m-ai p[r[sit? DESPOT Pentru c[-mi e=ti tu drag[, pentru c[ te-am sl[vit, Pentru c[-n exaltare, ]mpins de-a mea simire, Am vrut sub cer s[-i caut un cuib de fericire; Am vrut, l[rgind ]n ochi-i a lumii orizon, S[-i pun pe frunte-o stem[ =i la picioare-un tron; Dar soarta p`n-acuma s-au ar[tat contrar[... CARMINA Ah! lipsa ta, iubite, a fost mult mai amar[! Ai p[timit tu, Despot, =tiu, multe-ai p[timit, Dar eu, eu f[r’ de tine aici cum am tr[it? }n lacrimi, ]n durere, ]n grij[, ]n mustrare, Lipsit[ de-orice sprijin, str[in[ de sperare, }nchis[-n aste plaiuri s[lbatice, pustii, C[t`nd ziua =i noaptea pe drumuri, dac[ vii, +i-n loc de tine, Despot, g[sindu-m[ cu cine?
 • 91. 90 Vasile Alecsandri Cu soul meu, cu Laski, b[tr`n, gelos de mine, Cu Zay, al s[u prieten, un ungur ]ng`mfat Ce vecinic m[ insult[ cu-amoru-i desfr`nat, +i alii de-ai lui Laski tovar[=i de beie Care-i m[n`nc[-avutul r`vnind a lui soie. DESPOT +i eu, ]n gheara morii de dou[ ori cuprins, Am fost ca prin minune din cle=tetu-i desprins Prin aste talismanuri, preioase suvenire De tine date mie ]n ziua de pornire, (arat[ scrinul pe mas[) C[ci glasul lor ]n tain[ ziceau: fii fericit! Carmina te a=teapt[, de d`nsa e=ti iubit. CARMINA Ah! DESPOT Numai pentru tine =i pentru altul nime Am vrut s-ating ]n zboru-mi a lumii ]n[lime; Am vrut =i tot vreau ]nc[ norocul a cerca Al[ture cu mine pe tron a te urca, Tu prin a ta frumse[ regin[ e=ti n[scut[. Eu vreau s[ fii prin mine ]n raze ]nv[scut[. Destule zile negre m`hnirii ai jertfit, E timp ca s[ reintri ]n nimbul str[lucit Lipit[, alintat[ ]n dulce leg[nare, Pe-o inim[ fierbinte =i plin[ de-adorare. CARMINA O! vis din soare! DESPOT Visul va fi realizat, Carmin[, c[ci amorul e zeu ]naripat, +i el ne va conduce, pereche-ncoronat[, Pe tronul cu splendoare din ara-nvecinat[.
 • 92. Despot-Vod[ 91 CARMINA Pe tron! (}n parte.) Dorul meu falnic! DESPOT Dar!... orice tu dore=ti Se va-mplini!... zi numai, iubito, c[ vroie=ti. CARMINA A! cine-i la-ntuneric =i fuge de lumin[? Dar ce pot face?... spune-mi. DESPOT Mult poate o regin[! Pe Laski =-ai t[i oaspei de vrei a-ndupleca }n calea-mi ]ndr[znea[ cu mine-a s-arunca, Noi doi avem m[rirea, ei fal[ =-avuie. CARMINA (decis[) Cu toii, Despot, ast[zi se vor ]nchina ie. DESPOT O! scumpa mea domni[, tu m[ re-nsuflee=ti. Ce jertfe vrei? CARMINA Vreau numai... pe tron s[ m[ iube=ti. DESPOT Ah! viaa mea ]ntreag[ a ta-i! (O str`nge la piept.) (Zgomot de cai ]n curte.) CARMINA (merg`nd la fereastr[) Ce-aud afar[? A!... Laski =i prefectul Zay vin... Iat[-i, la scar[ Au =i sosit... O! Doamne, ce sup[rare!
 • 93. 92 Vasile Alecsandri DESPOT Zay Dispune de-o o=tire cu zece mii de cai. El poate s[ m-ajute. CARMINA Cum? DESPOT Lu`nd ]nvoire De la-mp[ratul. CARMINA Bine; azi am s[-i fac primire Ca niciodat[, ]ns[ gelos s[ nu apari. (R`z`nd.) Zay crede c[-i Apolon pierdut printre maghiari. SCENA II C A R M I N A , D E S P O T, L A S K I LASKI (afar[) Carmina! (Carmina se dep[rteaz[ de Despot =i merge spre u=a din st`nga.) CARMINA (lui Despot) Vine. LASKI (intr`nd prin st`nga, s[rut[ pe Carmina) Carmen!... A! Despot?... scumpe frate. DESPOT Scumpul meu Laski! LASKI Cum?... pe nea=teptate? Ce v`nt, ce ]nt`mplare la noi iar te-au adus? C`nd ai venit?
 • 94. Despot-Vod[ 93 CARMINA Chiar ast[zi. DESPOT +i multe am de spus. LASKI Zi, sunt cu ner[bdare... CARMINA Laski, o ]nt`lnire }=i pierde, c`nd sunt martori, sincera ei pornire. Avei, cred, multe taine... aice dar v[ las. LASKI Mergi, drag[, ]n gr[din[; acolo au r[mas +i Zay =-ai no=tri oaspei... CARMINA M[ duc. (Ea preschimb[ cu Despot o ochire fugitiv[ =i iese prin st`nga condus[ de Laski p`n[ la u=[.) SCENA III D E S P O T, L A S K I LASKI (]ntorc`ndu-se repede) Acum r[spunde: Prin mari furtuni trecut-ai... o =tiu; ]ns[ de unde Revii? DESPOT De la Moldova, din iad, unde am fost Zdrobit, =i vin la tine s[ caut ad[post. LASKI Cum? tu renuni?...
 • 95. 94 Vasile Alecsandri DESPOT Nu, Laski!... un om viteaz din lupt[ Nu se retrage grabnic c`nd arma lui e rupt[. Destinul crunt l-oi fr`nge din nou sub pa=ii mei. LASKI A! bravo!... A=a, Despot, te vreau. DESPOT A=a m[ vrei? Iubite Laski, crede c[-n viaa-mi tulburat[ Nu am pierdut credina ]n tine niciodat[. Deci vin aice iar[ ca barca la liman +i-i zic: ]ntinde-mi m`na... sunt domn p`n[-ntr-un an! LASKI +i m`na =i averea toat[-a mea putere Sunt ale tale, Despot... Dispune,-ordon[, cere, Ce vrei? DESPOT Vreau bani =i oameni. LASKI Bani? voi amaneta Mo=iile, castelul, =i sper a c[p[ta Vreo zece mii de galbeni... de nu, chiar le voi vinde Ca s[ putem ]n grab[ r[zboiul a-ntreprinde. DESPOT At`ta sum[ numai? LASKI Mai mult nu cred s[ pot, C[ci... i-o declar ]n tain[, sunt ruinat de tot. DESPOT Tu, ruinat?
 • 96. Despot-Vod[ 95 LASKI A! frate, nu-nt`rzie ruina C`nd Laski-i palatinul =i Carmen palatina! *Eu, =tii, cu m`na spart[, n[scut risipitor, *De tot ce-i scump, tablouri, cai, arme, iubitor, *|in`nd casa deschis[ ]n care tot drumeul, *Zi, noapte, ]=i g[se=te culcu=ul =i ospeul, *La v`rst[-naintat[ pierdut de-namorat, *Cu-o nobil[ spaniol[ voios m-am ]nsurat, *Carmina din Grenada, silfid[-nc`nt[toare *Cu foc de soare-n suflet =i-n ochi cu foc de soare!... *Sosit[-aici, s[rmana!... ]n tristul meu castel, *Ur`tul o cuprinse =i, ca s-o scap de el, *Am aruncat cu pumnul ]ntregul meu tezaur, *Vroind s[-ntind pe cale-i un lung covor de aur... *Am adunat ]n juru-i poei =i baladini *+-o curte-mp[r[teasc[ de neao=i palatini... *Dar oricare f`nt`n[ de la o vreme seac[... *Ce vrei?... =-a mea avere c[tre secare pleac[! Deci azi, ca juc[torul ce-arunc[ nu-n zadar Pe cartea unui altui chiar ultimul dinar, Vroiesc cu tine, Despot, s[ fac tov[r[=ie De c`=tigat ]n parte, eu bani =i tu domnie... +-arunc pe a ta carte ]ntregul meu avut. DESPOT Eu, domn, ]i dau Hotinul cu-ntregul s[u inut, LASKI Primesc! noroc! (Dau m`na am`ndoi). DESPOT Dar oameni?
 • 97. 96 Vasile Alecsandri LASKI Oameni? A! hoit s[ fie, De corbi nu este lips[... C`i trebuie? o mie, Trei, patru, =apte, zece?... ]n v`nt c`t oi striga, Mulime de str`nsur[ aici va alerga, *Hoi buni de =treang, la =treanguri menii cum li se cade, *Ce =tiu numai s[ ard[, s[ taie =i s[ prade. *Chiar ]n castel acuma avem c`iva str[ini, *N[prasnici =efi de bande, eroici spadasini *Ce v`ntur[ Europa cu spada vecinic goal[, *C[t`nd moartea-n r[zboaie =-av`nd groaz[ de boal[. *Villel care comand[ cincizeci de burghinioni, *Rozel ce are-n m`na-i o sut[ de valoni *+i Sedle =i Legmanul cu mult[ c[l[rime, *+-Anton iubit fanatic de crunta secuime, *+i alii muli, afar[ de toi voinicii mei *Ce-s lupi c`nd n-au prilejul ca s[ devie lei. DESPOT Prea bine, dar cu-o m`n[ de bravi, c`t de bravi fie, A merge la Moldova ar fi o nebunie. +tii ]nsui: moldovanul e iute la r[zboi. Tot omul e ]n stare a se lupta cu doi. Ne trebuie-o putere, pot zice-mp[r[teasc[. Nu se ]nvinge lesne o ar[ rom`neasc[... Ce zici de Zay prefectul?... El este ascultat De Ferdinand?... Cum oare l-am face aliat? LASKI O! de-ar vrea Zay, complotul cu sprijinul s[u tare Ar merge strun[, ]ns[... DESPOT Ce stric[ o cercare?
 • 98. Despot-Vod[ 97 LASKI Hai s[ cerc[m, dar afl[ c[ Zay, prefect regal, |i-a cere-n schimb de sprijin ca s[ devii vasal Lui Ferdinand. DESPOT Eu? LASKI Spune: prime=ti cu el a face Tratat de ]nchinare fie-n r[zboi sau pace? DESPOT (dup[ o pauz[) Primesc. LASKI Deci ad[ m`na... Noroc!... =-acuma hai }n turn... Acolo tainic s[ te-nvoie=ti cu Zay... Dar, isc[lind tratatul, vei fi tu cu credin[? DESPOT Credina cea mai sf`nt[... (}n parte.) C`t mi-a fi de priin[. LASKI Moldova ]nchinat[ lui Ferdinand... Ce dar! +i pentru-a lui coroan[ ce scump margaritar! DESPOT Prea bine; d[ de =tire lui Zay c`t mai degrab[. LASKI Merg; tu ascute-i limba =i s[ te v[d la treab[... (Iese prin dreapta.) DESPOT N-ai grij[,-n trei cuvinte pe Zay l-am ]ncurcat (]n parte, vesel) Prin farmecul Carminei, frumosul avocat. (Iese dup[ Laski.)
 • 99. 98 Vasile Alecsandri SCENA IV CARMINA, ROZEL, SOMMER, ANTON SECUIUL =i ali aventurieri (Intr[ pe u=a din st`nga.) ROZEL *Contes[, Francisc Primul, al Franei galant rege, *Erou, poet =i vesel, iubea mult a culege *Pe c`mpi de s`nge lauri, ]n lume desfat[ri *+i pe frumoase buze fierbinte s[rut[ri. *Eu am, francez ca d`nsul, aceea=i aplecare *+i pentru vitejie =i pentru s[rutare. CARMINA (r`z`nd) *Te cred, ]ns[ un rege cu titlul de galant, *C`nd n-ar purta coroan[, cum s-ar numi? ANTON (posomor`t) *Berbant. ROZEL *A fi berbant e prob[ de-o inim[-arz[toare *+i de-o natur[ vie, artist[, simitoare, *Ce lesne se ]nal[ spre tot ce-i luminos, (r`z`nd) L[s`nd pe-Anton Secuiul s[ morm[ie pe jos. ANTON (]n parte) *Fr`nd tue=! SOMMER *Francisc Primul, rege-n galanterie, *A =i compus, ]mi pare, o mic[ poezie, *Un c`ntec, o deviz[ cu vesel ]neles? ROZEL *Dar, Sommer, aste versuri ce le c`nta ades:
 • 100. Despot-Vod[ 99 *Femeia este schimb[toare, *Nebun cine se-ncrede-n ea! CARMINA *A! pentr-un galant rege ideea nu-i galant[. ROZEL *Eu am mai completat-o prin ast[ variant[: *Femeia des e schimb[toare, *Ferice cui se-ncrede-n ea! *Ah! deie-mi dulcea sa favoare *+i schimbe-se-apoi c`t a vrea! (Toi r`d) CARMINA *Bravo, Rozel! ANTON *Palavre!... mai bine-n r[zboire *A= vrea ca s[ se schimbe aceast[ amorire *Ce se nume=te pace, c[ci timpul de r[gaz *Preface-n om netrebnic pe omul cel viteaz. CARMINA *Cum? preferai r[zboiul dec`t o via[ lin[? ANTON *Da! palo=ului nostru i-e team[ de rugin[. ROZEL Contes[, – orice fiin[ se na=te pre p[m`nt Cu-o tainic[ menire, c-un dor =i c-un av`nt, Noi s[ ne batem, floarea s[ scoat[ dulci parfume +i dumneata, contes[, s[ fii iubit[-n lume. CARMINA Ei bine, fii dar veseli; eu cred c[ nu t`rziu Se va preface-n fapt[ un dor at`t de viu.
 • 101. 100 Vasile Alecsandri ROZEL Ne-n=eli? CARMINA Nu; am o veste, o veste cum v[ place... De c`nd a voastr[ arm[ dormind ]n teac[ zace Ur`tul v[ m[n`nc[ de vii; suntei m`hnii, Cu ochii stin=i, la fa[ galbeni =i ve=tezii, C`t cine-acum v[ vede =i cine v[ cunoa=te Se-ntreab[ cu mirare: Ce sunt? osta=i ori moa=te? ANTON A=a-i!... dec`t ur`tul, mai bine =treangu-n g`t... CARMINA Eu v-am g[sit de lucru =i leacul de ur`t. Sus palo=ul la soare!... sus fruntea!... v`ntul bate +i-ndeamn[ a naval[ ]n [ri ]nvecinate. Vroii voi dup[ d`nsul cu toi s[ v[ luai? TO|I Vrem!... unde? CARMINA Nu departe... colea, peste Carpai. ANTON Cum? la Moldova?... Ellien! CARMINA Acolo st[p`ne=te Un domn pe care ara ]ntreag[ ]l ur[=te. C`t ]i sufla deasupr[-i, din tron el va c[dea +i toat[-a lui avere a voastr[-a r[m`nea. ROZEL Dar tronul s[u? CARMINA Acelui cu inima regeasc[
 • 102. Despot-Vod[ 101 Ce-a =ti cu m`na larg[ pe toi s[ r[spl[teasc[, Lui Despot. TO|I Despot? ROZEL Fie!... de-l vrei, =i eu ]l vreu. ANTON +i eu! CEILAL|I +i eu! CARMINA (]n parte) O! Despot, e=ti domn, iubitul meu! Cur`nd dorina noastr[ va fi realizat[! SCENA V Cei dinainte, D E S P O T (vine repede din dreapta, tulburat) DESPOT Amici!... din turn z[rit-am o numeroas[ ceat[ Venind despre Moldova cu steag moldovenesc. Ei par c[ vin aice... E poate-un sol domnesc Trimis de L[pu=neanu ]n goan[ dup[ mine. CARMINA Ce?... ]n castelul nostru? DESPOT (la fereastr[) Privii! aice vine! Dar!... ceata l`ng[ poart[, afar[, s-a oprit. ROZEL De-a fi un sol de pace, s[ fie bun sosit,
 • 103. 102 Vasile Alecsandri De nu, amar de d`nsul!... cu ast[ pal[ vie }i dau pe ceea lume o grabnic[ solie. CARMINA Ba nu, Rozel; stai pa=nic... De-a fi sol moldovan, Ca s[ sc[p[m pe Despot urmeaz[ al meu plan... ROZEL Cum? CARMINA Mergi de preg[te=te capela funerar[ Ca pentru-o-nmorm`ntare. SCENA VI Cei dinainte, L A S K I (intr[ din dreapta), P I S O Z K I (intr[ din st`nga) LASKI Ce vuiet e afar[? Ce oameni sunt la poart[? CARMINA (la fereastr[) Pisozki-n foi=or De sus cu ei gr[ie=te... vom =ti cur`nd ce vor. Iat[-l c[ vine. PISOZKI (intr`nd) Pane!... sosit-au cu putere Un sol de la Moldova. LASKI Ce caut[? ce cere? PISOZKI Nu =tiu, ]ns[ de Despot, sosind, a ]ntrebat. DESPOT De mine?... L[pu=neanu ]n urme-mi a c[lcat...
 • 104. Despot-Vod[ 103 LASKI (lui Pisozki) Mergi!... porile deschide!... osta=ii s[ se-adune }n =iruri p`n’ la scar[; fanfarele s[ sune +i steagul s[ se-nchine deplin desf[=urat }n calea lui, c[ci solul e ca =i-un ]mp[rat. Mergi. (Pisozki iese.) CARMINA Laski, ast[ pomp[?... LASKI E dreapt[; se cuvine. CARMINA Dar se cuvine, spune, din cas[ de la tine, R[pind pe al t[u oaspe un bra ]ndr[znitor, S[ lase-o pat[ neagr[ pe vechiul t[u onor? LASKI Contes[, te alin[. B[tr`nul Laski =tie A-=i ]mp[ca onorul cu sacra-i datorie. Lui Sigismund al nostru credin[ am jurat. Respect pe el ]n solul trimis de-un aliat. CARMINA Respect[ tu cal[ul, eu respectez victima. |in oaspele ]n cas[ =i dau afar[ crima, C[ci e o crim[ oarb[ de-a vinde-oaspele s[u. DESPOT Mai bine moarte mie! CARMINA T[cere!... te scap eu. Cu mine vin[-n grab[; prin moarte simulat[, S[ te ferim, amice, de moarte-adev[rat[. (Iese cu Despot prin dreapta.)
 • 105. 104 Vasile Alecsandri LASKI A! planu-i bun; v[ ducei. (Fanfare ]n curte.) SCENA VII L A S K I , A N T O N S E C U I U L , S O M M E R =i ceilali oaspei ]n dreapta, PI S O Z K I , T O M A C A L A B A I C A N U L , urmat de seimeni, C A R M I N A PISOZKI (intr[ anun`nd) Solul! LASKI (f[c`nd doi pa=i ]naintea solului) Fii bun venit! TOMA (intr[ prin u=a din st`nga, ]ntov[r[=it de doi c[pitani de seimeni) Eu, Toma, sol de pace, ]n numele sl[vit Lui Vod[ L[pu=neanu, Domn [rii moldovene, +i-n numele lui Sigmund, Domn [rii ardelene, Vin ca s[ cer pe Despot aici ad[postit. Lui Vod[ el e du=man viclean =i ne-mbl`nzit; Deci viu =i-ntreg am ordin s[-l iau, s[-l duc ]n ar[. Am zis. (Carmina reintr[ =i se opre=te l`ng[ u=a din st`nga.) LASKI E=ti sol de pace?... deci, Toma, ]i zic iar[ Bine-ai intrat ]n cas[-mi... =i iat[-al meu r[spuns: }n zidurile mele oricine a p[truns Devine-un oaspe sacru, c[ci legea ospeiei }i pune-un scut puternic sub pav[za fr[iei.
 • 106. Despot-Vod[ 105 Aici eu sunt st[p`nul!... Aici st[p`n sunt eu Mai mult dec`t un rege st[p`n pe tronul s[u, +i nime n-are voie, =i nime drept nu are, Cer`ndu-mi pe-al meu oaspe, s[-mi cear[ o tr[dare! Un oaspe face parte din zidul str[mo=esc Precum onorul sacru din suflet omenesc. O piatr[ scoas[... zidul sl[bit se pr[bu=e=te. O fapt[ rea... onorul ca frunza ve=teze=te... Eu sunt dintr-acei oameni ce vieuiesc =i mor }n casa lor ]ntreag[ cu-ntreg onorul lor! CARMINA (]naint`nd) Bine, Laski. TOMA Destul[ at`ta limbuie. Nu m[ uime=ti pe mine cu seaca ta m`ndrie. |i-am spus c[ vreau pe Despot viu... ]n zadar pe el Tu cerci de a-l ascunde ]n vechiul t[u castel... CARMINA Castelul n-are team[ de oaspei a r[spunde. Pe vii el nu-i tradeaz[, pe mori el nu-i ascunde. Despot e mort! TOMA Mort, Despot? CARMINA }l ceri tu ]n zadar. A fost r[nit de moarte trec`nd peste hotar +-au espirat aice ]n cr`ncen[ durere. TOMA Nu cred; e iscodire viclean[ de muiere. Seimeni! naval cu toii... Castelul cercetai }n numele lui Sigmund =i L[pu=neanu. (C`iva seimeni intr[ pe scen[.)
 • 107. 106 Vasile Alecsandri CARMINA (se repede ]naintea osta=ilor) Stai! Vroii pe Despot?... Iat[-l!... (Deschide u=ile din fund.) Not[: Se vede l[untrul capelei luminat[ cu policandre. Pe o mas[ acoperit[ de catifea neagr[ st[ Despot lungit, palid ca un mort, =i cu crucea pe piept. C`iva c[lug[ri ]l ]nconjur[ purt`nd tore aprinse. Rozel, deghizat ]n capucin, st[ ]n genunchi l`ng[ catafalc. Un cor de glasuri, ]mpreunat de acordurile unui organ, psalmodiaz[: “Beati qui moriuntur in Domino ”. TOMA (oprindu-se l`ng[ u=a capelei) Mort? CARMINA Mort!... Te du de spune Lui Vod[, a sa frunte cu lauri s-o ]ncunune. El a ucis pe Despot! TOMA E mort!... Chiar mort ]l vreu. (Face un pas. Rozel se scoal[ =i se pune ]n faa lui Toma pe pragul capelei.) ROZEL }n l[turi toi!... Cadavrul este-a lui Dumnezeu. TOMA (amenin[tor) }n l[turi tu!... ROZEL Profane, turbarea-i e semea[. Respect[ m[car moartea ]n omul f[r’ de via[. (Laski ]nainteaz[ maiestos.) Stai, Toma!... L[pu=neanu a vrut pe Despot viu. Solia-i ]nceteaz[ aproape de sicriu.
 • 108. Despot-Vod[ 107 (Toma st[ puin nedumerit, ]n vreme ce u=a capelei se ]nchide, dup[ ce mai ]nt`i Rozel =i ali osta=i deghizai ]n c[lug[ri au ie=it =i s-au pus de paz[ dinaintea capelei.) TOMA (c[tre seimeni) E mort! pentru domnie deci team[ nu mai este. Haidei, lui L[pu=neanu s[ ducem ast[ veste. (Iese cu seimenii lui.) CARMINA (la fereastr[) S-a dus, curtea-i de=art[ =i poarta s-a ]nchis. (Merge la u=ile din fund.) Despot! (U=ile se redeschid. Despot apare pe prag.) SCENA VIII Cei dinainte, D E S P O T, R O Z E L DESPOT Iat[-m[-s iar[ mai viu =i mai decis! (}nainteaz[ ]n mijlocul scenei, sco`nd spada.) Din toate-a noastre spade s[ facem toi o spad[, Pe Vod[ L[pu=neanu la vulturi s[-l d[m prad[. ROZEL Pas, Despot!... unde-i merge, voio=i mergem =i noi! DESPOT Norocul =i izb`nda cu mine =i cu voi! S[ d[m armelor noastre atingerea fr[easc[. (Toi ]n fund ating v`rfurile spadelor.) Sc`nteia-nfl[c[r[rii din ele s[ zbucneasc[, +-acea sc`nteie zboare ca fulger r[zbitor
 • 109. 108 Vasile Alecsandri Lui L[pu=neanu-n frunte s[ scrie: tr[d[tor! Acum el mort m[ crede?... Eu mort, =i el ]n via[, E timp viul cu mortul s[ se-nt`lneasc[-n fa[. La arme, frai! TO|I La arme! DESPOT Ca domn sau ca osta=, }n luptele de moarte m[ jur a fi frunta=! La lupte, frai! TO|I La lupte! LASKI Deci haidei, fiecare S[ ne-adun[m osta=ii ]n codri, la hotare. TO|I Hai! DESPOT Gloria v[ cheam[!... zburai la glasul ei!... LASKI Ha!... moarte sau izb`nd[! DESPOT Izb`nd[, fraii mei! (Toi pleac[ prin st`nga. Laski se ]ntoarce de la u=[ =i zice lui Despot:) LASKI Tu, stai ascuns aice p`n’ ce i-i lua zborul. Te las. (Iese.) DESPOT (]ntinz`nd braele) Carmina!... CARMINA (arunc`ndu-se ]n braele lui Despot) Despot!
 • 110. Despot-Vod[ 109 DESPOT Al nostru-i viitorul!... CUPRINS (Cortina cade.) ACTUL IV Sala tronului ]n palatul de la Suceava. }n dreapta, pe planul I, o fereastr[. Pe planul II, tronul cu cortine de catifea staco=ie =i cu torsade de aur. }n fund, arcade ce se deschid pe o alt[ sal[ mare. }n st`nga, u=a apartamentului domnesc. Pe pilastrele arcadelor, panoplii, dintre care una compus[ de armele lui +tefan cel Mare. SCENA I L I M B { - D U L C E , J U M { T A T E (]n sentinele l`ng[ arcade) LIMB{-DULCE Ai fi crezut, f`rtate, acum trei ani =-o lun[, C[ Despot, ca un fulger plecat dintr-o furtun[, Pe L[pu=neanu-n frunte de-a dreptul va lovi +i oastea lui domneasc[ ]n clip[-o va strivi? J U M { T AT E Hei! dac[ v`nz[torul Mooc nu-ntorcea cuiul }n broasca [rii, Despot =i Zay =i-Anton Secuiul Nu-ntrau a=a de lesne ]n ar[... dar Mooc... Tr[darea cic[-i fiar[ cu zece limbi de foc. LIMB{-DULCE Ce vrei?... a=a e lumea! =i, iat[, ca prin vraj[, El domn, =i noi, pl[ie=ii, la u=a lui de straj[. J U M { T AT E Hei! bine zicea tata: La noi s[ nu te miri Aici c`nd ]i vedea plopii d`nd flori de trandafiri.
 • 111. 110 Vasile Alecsandri C`te-am v[zut cu ochii de c`nd suntem pe lume! R[zboaie, n[v[lire, l[custe, focuri, ciume, +i dintre toate r[ul cel mai ]ngrozitor — Lupta-ntre frai, pieirea s[rmanului popor! LIMB{-DULCE Ad`nc i-e rostul!... parc[ te-aud citind pe carte. Dar Vod[ L[pu=neanu =tii unde-i? J U M { T AT E H[t... departe, }n |arigrad, cu Doamna =i copila=ii s[i. LIMB{-DULCE Ce-o fi f[c`nd el oare? J U M { T AT E El!... pa=te bobocei. LIMB{-DULCE Ba, mai degrab[-a= crede c[ Vod[ alungatul Pe Despot, m[ri,-l pa=te ]ntocmai ca p[catul. J U M { T AT E Se poate, c[ci ]n ar[, sub domnul ist grecesc Str[inii calu-=i joac[ =i zilnic se-nmulesc, }nc`t noi, p[m`ntenii, purt`ndu-i ]n spinare, Nu mai avem ]n ar[ nici loc de ]ngropare. LIMB{-DULCE P[m`ntul gras prie=te spinoaselor urzici. Moldova-i n[v[lit[ de greci =i eretici, +i biruri peste biruri, v`naturi pentru mas[, +-un galben pe tot anul de fiecare cas[, }nc`t biata sudoare a muncii s-a schimbat }ntr-un p`r`u de aur ce curge la palat. Pe noi ne duce foamea la margine de groap[ +i din avutul nostru l[custele se-ndoap[.
 • 112. Despot-Vod[ 111 R[u e c`nd r`de culmea de mu=uroi, de jos, Dar vai de cap c`nd talpa-i m`ncat[ p`n’ la os!... Aceste g`nduri negre ]n mine turba-mpl`nt[ +i, z[u, simt c`teodat[ c[ dracul m[ desc`nt[, M`nia fierbe-n mine =i, de n-a= fi pl[ia=, De n-a= fi rom`n, frate, m-a= face uciga=! J U M { T AT E Hei! asta, Limb[-Dulce, n-ar fi ]nc[ nimic[. Rom`nul rabd[ multe, c[ci el e tare-n chic[. El are m`na larg[, de=i este s[rac, Lipsit de lum`nare, lipsit =i de colac; Dar Despot cu p[catul a dat m`na fr[easc[, El r`de cu p[g`nii de legea cre=tineasc[, Icoane =i potire el le tope=te-n bani +i vrea pe toi rom`nii s[-i fac[ luterani. Crezi tu una ca asta? LIMB{-DULCE O fi vroind p[g`nul, }l cred, o fi vroind-o... nu vrea ]ns[ rom`nul! }n lege ca ]n piele-i n[scut, el bucuros D[ pielea, dar r[m`ne ]n lege-i credincios! (Tropote de cai =i strig[te de “Ura!” afar[.) J U M { T AT E Dar ce s-aude? LIMB{-DULCE Vine m[ria-sa c[lare. J U M { T AT E De unde oare vine acum? LIMB{-DULCE De la primblare, Ca totdeauna... Iaca, a =i sosit... La loc! (Se pun ]n sentinele ]n fund.)
 • 113. 112 Vasile Alecsandri (Noi strig[te afar[: “Ura! s[ tr[iasc[ Vod[!”) Beivii strig[ “Ura” cu glas din poloboc. (Dup[ intrarea lui Despot, ei se retrag dincolo de arcade.) SCENA II D E S P O T, L A S K I , S O M M E R DESPOT A! dulce este viaa =i bun[ e puterea C`nd Domnul r[sp`nde=te ]n ar[ m`ng[ierea +i mii de mii de glasuri ]ntr-un acord fr[esc Cu-a clopotelor zvonuri ]n cale-i se unesc! SOMMER C`t vulturul e=ti falnic, =i c`t albina harnic, C`t toamna cea m[noas[ ]mbel=ugat =i darnic! Cum dar s[ nu te-aclame poporul fericit? DESPOT Sunt vesel, m[ simt mare, puternic =i iubit, +i de-nt`lnesc m`hnirea, eu r`d, iar ea dispare Ca negurile dese c`nd soarele r[sare. }mi pare, scumpi prieteni, c[ cerul mai senin Creat-a pentru mine cel mai frumos destin +i cel mai demn de-un suflet cu-av`nt de ]n[lare: M[rirea-ncoronat[ de-a lumii adorare! C[ci m-am n[lat prin mine =i brau-mi hot[r`t, Lovind orice obstacol, minuni a s[v`r=it. SOMMER Pe-o bun[ hot[r`re c`nd braul se m[soar[, El mic, printr-]nsa cre=te, =i munii mari doboar[. LASKI A=a-i!... pe L[pu=neanu ]nvins, r[t[citor, Silitu-l-ai cu spaim[ s[ fug[ la Bosfor
 • 114. Despot-Vod[ 113 +-acolo s[ t`njeasc[ ]n l`nced[ sclavie De-a tronului Moldovei duioas[ nostalgie. SOMMER Hmm!... L[pu=neanu ]ns[ nu-i om, m[ria-ta, Din moartea-i aparent[ a nu se de=tepta. DESPOT O =tiu; cunosc prea bine a sale intrigi, ]ns[ Politica turceasc[ ]n punga mea e str`ns[. Ea sufer[ de-o boal[... de aur; eu, bun vraci, Vro zece mii de galbeni i-am dat peste haraci, +-a=a de bine, Sommer, i-am lecuit durerea, C`t Soliman Sultanul mi-a confirmat puterea, L[s`nd pe L[pu=neanu str[in de diadem +i mie trimi`ndu-mi o pal[ =-un alem. Azi trebuie s[ vie Ahmed Bairactarul Cu pomp[-oriental[ ca s[-mi aduc[ darul... Boierii ]ns[ nu =tiu de birul ce-am m[rit. SOMMER Oricare act ]n tain[ e mult mai nimerit. LASKI (r`z`nd) Dar ce-or zice boierii?... dar ce-a zice poporul? DESPOT (sup[rat) Boierii toi vor zice cum zice domnitorul. Poporul e din fire-i blaj`n =i ]nelept. El d[ tot pentru Vod[ c`nd Vod[ este drept. LASKI +i Vod[-i drept!... o =tie ]n lume ori=icine... (Apropiindu-se de Despot.) Osta=ii mei cer plata ce lor li se cuvine.
 • 115. 114 Vasile Alecsandri DESPOT Iar plat[, iar? LASKI (]ncet =i amenin[tor) G`nde=te c[ ei cu pieptul lor Fac zid ]ntre Moldova =i ]ntre domnitor. DESPOT (]ncet lui Sommer) C`nd oi sc[pa de d`n=ii? SOMMER (]ncet) C`nd s-a ]ndura cerul. DESPOT (lui Laski) Mergi de te ]nelege cu Harnov vistierul. (Laski se ]nchin[ =i iese prin fund ]n dreapta.) SCENA III D E S P O T, S O M M E R DESPOT Omid[ nes[ioas[!... Sommer, l-ai auzit Cum c[ina poporul de d`n=ii calicit? Dar cine poate zice c[-i jertfa nep[s[rii? C[ nu doresc a-l pune pe calea-naint[rii, C`nd am fondat cu tine =i Peucer Gaspar A noastr[-Academie din t`rg de la Cotnar? C`nd eu la desp[renii pun stavili numeroase, C`nd, afirm`nd a [rii vechi datini glorioase, Am =i b[tut moned[ cu efigia mea? (Arat[ o moned[ de aur.) Prive=te =i cite=te ecserga de pe ea.
 • 116. Despot-Vod[ 115 SOMMER (citind) “Heraclidis. Despote Patris Patrice Vindex et Defensor Libertatis Patrice.” Ecserga e pompoas[, dar nu este deplin[, C[ci a uitat Ardealul =i ara cea vecin[, Valahia lui Mircea. DESPOT Dar eu nu le-am uitat! Eu vreau cu trei coroane s[ fiu ]ncoronat, Cu-a mea, cu a lui Mircea =-a lui Sigmund Polonul. O! g`ndul meu ]n zboru-i str[bate orizonul. Peste Carpai pe Sigmund ]l sap, =i ]n cur`nd Moldova cu Ardealul vor fi tot ]ntr-un g`nd. Rozel s-a dus din parte-mi ]n ara bulg[reasc[ +i-n Grecia, r[scoala cre=tin[ s-o urzeasc[. Ah! Sommer, vreau a pune, trec`nd peste Balcani, Piciorul meu ]n cuibul cumpliilor sultani. SOMMER Sublim av`nt! DESPOT Norocul ]mi va-nt[ri av`ntul C`nd spada mea viteaz[ ]=i va rosti cuv`ntul. SOMMER Pe-a gloriei n[lime pas, zbori, m[ria-ta. +i eu, poetul Sommer, triumful i-oi c`nta. (Sunete de clopote ]n ora=. Trece o procesiune sub ferestre.) Dar clopotele sun[... S[ fie-o s[rb[toare? DESPOT Ba nu... o simpl[ rug[ de ploaie cer=etoare. E secet[ ]n ar[ =i, dup[-un vechi eres, Toi preoii cu prapuri =i cu icoane ies
 • 117. 116 Vasile Alecsandri La c`mp ca s[ ]nale la cer o sf`nt[ rug[, (r`z`nd) Pe c`nd poporul primbl[ prin sate-o papalug[. Prive=te al prostimii cortegi nenum[rat, Condus de-o psalmodie cu tonul tr[g[nat, Cum merge cu sp[sire =i cum ]ngenuncheaz[ Crez`nd c[ m`ndrul soare se =i ]nnoureaz[... Ha, ha, popor nemernic =i superstiios!... (Privind cu luare-aminte pe fereastr[.) Dar ce v[d?... un c[lug[r fanatic =i b[rbos? S[ juri c[-i Ciub[r-Vod[. (Strig[ afar[:) P[rinte, mucenice; Ce veste-n ceea lume?... Vin’ de mi-o spune-aice. (}ntorc`ndu-se c[tre Sommer.) A! Sommer, te repede din cale-i s[-l opre=ti +i s[-l trimii la mine; apoi s[ te g[te=ti Ca rector a te-ntoarce l-a noastr[-Academie De la Cotnar, acolo poemul meu vei scrie. Cu-a mea prerogativ[ ce Carol-Quint mi-a dat Azi te numesc al Curtei poet laureat. SOMMER Pentru-a c`nta pe Despot ar trebui un Omer. DESPOT Nu-s ]nc[ Agamemnon, m[ mulumesc cu Sommer. (Sommer iese prin fund, ]n dreapta.) DESPOT (singur) Ciub[r-Vod[ c[lug[r!... Cum? din senin, din v`nt, Sp`nzur[toarea face dintr-un nebun un sf`nt?... Ce-ar r`de-acum Carmina, ea care este-n stare A-nebuni chiar sfinii cu-o simpl[ s[rutare! (Pe g`nduri.) Carmina!... c[tre d`nsa m[ simt eu str`ns legat.
 • 118. Despot-Vod[ 117 Promisu-i-am chiar tronul... iubirea i-am jurat, +i ea, ]n p[r[sire v[z`ndu-se uitat[, Aice de trei zile sosit-a desperat[. Ea st[-n palat ascuns[... Ce-o s[ devin cu ea, C[ci a se re]ntoarce l-al ei castel nu vrea, +i Laski-i ]n Suceava!... pericolul spore=te... Dar =tie de pericol femeia c`nd iube=te? Amoru-i pune-n suflet puteri dumnezeie=ti... SCENA IV DESPOT, CIUB{R-VOD{ (]n haine de c[lug[r, intr[ prin fund) CIUB{R M[ria-ta... DESPOT (r`z`nd) Nu-i glum[!... Cum?... tu, Ciubere, e=ti? Tu, care-odinioar[ purtai un falnic nume, Azi te rev[d c[lug[r, re-ntors din ceea lume? Prin ce minune stema c[zut-a de pe cap +i-n locul ei pe frunte-i crescut-au un potcap? CIUB{R (grav) A=a vroit-a cerul! DESPOT Dar cerului ce-i pas[ S[ pori pe ai t[i umeri hlamid[ sau o ras[? CIUB{R Ce vrea cu noi el face!... Tu-n umbr[ aruncat Din ura l[pu=nean[ prin mine ai sc[pat. Am fost eu dus la moarte ]n locul t[u, =i-n urm[ Trimis din mila Doamnei ]n cre=tineasca turm[.
 • 119. 118 Vasile Alecsandri Acum eu sunt c[lug[r smerit dar luminat, De vechea-mi nebunie prin rug[ vindecat. DESPOT Ce? nu mai visezi tronul? CIUB{R Las altor mini u=oare, R`vnind de=ert[ciunea, a r[t[ci sub soare. Eu m-am retras ]n umbr[ aproape de morm`nt, Sl[vind ]n lume numai pe Dumnezeul sf`nt, (cu extaz) Lumin-adev[rat[! DESPOT Duioas[ convertire! Deci nu mai e=ti, Ciubere, al m[dr[gunii mire, C[lare pe un sceptru, frumos ca Machedon, Cu tron pe cap? CIUB{R Altarul m-a vindecat de tron. DESPOT Ha, ha! pricep, hlamida i-a fost hain[ fatal[? Tu ai ]nlocuit-o prin haina monahal[ Ca s[ ]n=eli mai lesne poporul credincios. CIUB{R (indignat) Nu-i ]n=elat acela ce crede ]n Hristos! DESPOT }i place peste ar[ s[-ntinzi ]ntunecimea +i prin eresuri proaste s[ speculezi mulimea, F[c`nd-o, c`nd nu plou[, s-alerge c`mpii... CIUB{R Eu? DESPOT Tu!... vrei s[-n=eli =i oameni =i chiar pe Dumnezeu! (R`de.)
 • 120. Despot-Vod[ 119 CIUB{R Tu r`zi de o credin[ preasf`nt[ =i str[bun[, O! Despot, dar ia seama, ia seama la furtun[! DESPOT Furtuna e ]n tidv[-i, Ciubere... Drept s[ spun, Erai mult mai cu minte pe c`nd erai nebun. Mergi iar la m[n[stire s[-nchizi a tale zile Sub sfintele molitve a Sf`ntului Vasile. CIUB{R Nebuni odinioar[ am fost, Despot, noi doi, Dar tu r[mas-ai singur nebun dintre-am`ndoi, C[ci fugi de fapta bun[, de cer =i de crezare Ca liliecii nopii ce fug de ziua mare. Tu crezi, beat de putere, c[ Dumnezeu de sus, Se-nchin[ ie, vierme, =i e al t[u supus... R[m`i ]n ]ntuneric! (C[tre cer.) O! Doamne, cu-ndurare D[ orbilor lumin[ =i r[ilor iertare! (Iese.) DESPOT Mergi, sfinte, mergi, preasfinte, de-a dreptul mergi ]n rai, Condus de toi nebunii din lume cu alai! (R`de cu hohot.) SCENA V DESPOT, MO|OC (intr[ prin fund din st`nga) DESPOT A! Vornice Mooace, ce zici de-acest lunatic? MO|OC Primejdios e, doamne, c[ci este-un om fanatic. DESPOT Ce-mi pas[!... dar r[spunde: ne vii cu bune ve=ti?
 • 121. 120 Vasile Alecsandri MO|OC Prea bune!...-n fericire muli ani s[ vieuie=ti, M[ria-ta! DESPOT Ce veste din |ara Munteneasc[? MO|OC }mpin=i de noi ]n tain[ ca s[ se r[zvr[teasc[, Boierii sap[ tronul lui Mircea, pe c`t =tiu. DESPOT A! bine... ]ns[ Tom=a e mort sau ]nc[ viu? Ce face? ce urze=te vr[jma=ul?... ]n ce parte De ar[ el se afl[? aproape sau departe? Undit-ai cu-a ta minte ]n cugetu-i ascuns? Aflat-ai a lui planuri? p[trunsu-l-ai? MO|OC P[truns! M[ria-ta s[ fie ]n pace, nep[sare. S[rmanul Tom=a-i searb[d =i suflet nu mai are De c`nd ai prins la m`n[ z[log pe fiul lui. DESPOT O! dar, am pus piciorul pe puiul =arpelui, Dar =arpele-i aproape, ]n umbra mea ]l simt, +i cercul s[u de ur[ se face tot mai str`mt. De c`nd sunt ]n Suceava, de c`nd sunt ]n domnie, El n-a dat ochi cu mine. MO|OC *Se teme de urgie... DESPOT *Se teme?... nu, Mooace... Desigur a aflat *C[ eu pe toi o=tenii rom`ni am dezarmat * — Veniturile [rii fiind acum secate —
 • 122. Despot-Vod[ 121 *+i c[ pe l`ng[ mine aice, ]n cetate, *Nu am dec`t un num[r restr`ns de buni pl[ie=i *Cu ungurii lui Laski, voinici de cei ale=i. *Eu cred c-a lui d`rzie devine =i mai tare *V[z`nd acum sc[derea puterii de-ap[rare. MO|OC Ce-i pas[ dac[ Tom=a ar fi ]nver=unat C`nd toi locuitorii, supu=i, s-au bucurat V[z`nd pe tronul [rii odrasla Eraclid[ Ce-a scuturat cu m`na-i copacul de omid[ +-a scos din al Moldovei p[m`nt suferitor, Pe Zay, Anton Secuiul =i toi osta=ii lor? DESPOT A=a-i!... am scos din s`nu-i l[custele str[ine Ce m`ncau tot, =i-n urm[ m-ar fi m`ncat pe mine. MO|OC O =tim, =i noi, boierii, plecat ]i mulumim. Ne cost[ mult str[inii adu=i ]n ar[!... +tim Ce darnic a fost Despot pl[tind a lor simbrie. Ei au luat cu d`n=ii ]ntreaga visterie... Dar astfel se cuvine s[ fie d[t[tor Un domn m[re ]n toate =i... recunosc[tor. DESPOT }mi place s[ am m`na deschis[-mbel=ugat[ Ca bunelor servicii s[ verse bun[ plat[. *Pe Zay, Anton Secuiul, Rozel =-ali capitani *I-am ]nc[rcat de daruri, de scule =i de bani, *Le-am dat =i arme scumpe, =i blane de samur, *+i haine-n flori de aur cusute pe-mprejur; *Lui Laski celui lacom, lui Laski palatinul, *Cu zece mii de galbeni i-am dat ]ntreg Hotinul. *Apoi pe toi boierii cu care-am complotat
 • 123. 122 Vasile Alecsandri *La ranguri de m[rire pe r`nd i-am ridicat, *+-apropiai de mine, sub a coroanei raz[, *A lor ]nalt[ frunte acuma sc`nteiaz[. *Ei sunt chiar ai mei sfetnici, de=i-mprotivitor, *Nu totdeauna pacinic admit p[rerea lor. MO|OC A=a-i!... te-ai pl[tit grabnic de orice datorie, Da-i mai r[m`ne una de achitat. DESPOT Cui? MO|OC Mie! DESPOT (cu mirare) Nu e=ti vornic de ar[, cum zicei voi, os sf`nt? MO|OC Da! ]ns[ totodat[ eu =i p[rinte s`nt. DESPOT Ce vrei s[ zici, Mooace? MO|OC Cum?... nu m[ ]nelegi? DESPOT Nu... i-e legat[ limba, f[ bine s-o dezlegi. MO|OC Nu?... C`t a fost Moldova ]n lupt[ mult amar[, Eu am p[strat t[cere... Acum e pace-n ar[ +i vin, =i-i zic la r`ndu-mi cu glasul de p[rinte: De Ana, de-a mea fiic[, ]i mai aduci aminte? DESPOT Ah!... Ana?... Cum?... tr[ie=te?... Cum?... Nu-i adev[rat C[ a murit?
 • 124. Despot-Vod[ 123 MO|OC Tr[ie=te cu-amoru-i neuitat. Respeci tu jur[m`ntul de-a o lua soie? DESPOT Tr[ie=te ]nc[ Ana? MO|OC Dar!... la c[lug[rie Se hot[r`se a merge din ceasul ce-a v[zut }n cursa l[pu=nean[ iubitul ei c[zut. Dar jertfei sale crude am pus ]mpotrivire. Ea-i sor[ numai... Ana a=teapt[ pe-al ei mire. DESPOT Ah! martor ]mi e Domnul c`t ]nc[ o iubesc! Ea-i cerul meu... =i ]ns[ de cer m[ desp[resc. MO|OC De Ana?... tu?... DESPOT (]ng[imat) Pricepe cu agera ta minte. Domnia cu amorul nu are leg[minte, Nu!... fiecare treapt[ a-ntinsei omeniri }=i are-a sale drepturi =-a sale-ndatoriri. Ce vrea ca om, vai! Domnul nu poate s[-mplineasc[, Silit fiind adese natura s[ jertfeasc[, Pe inim[-i s[ calce, =-oric`t de desperat, Supus s[ se ]nchine raiunilor de stat. Aceste adev[ruri... te vor convinge ele, }n interesul [rii =-a dinastiei mele M-oblig[... c`t de mare ar fi durerea mea... De=i iubesc pe Ana... ca s[ renun la ea... +i chiar o alian[ s[ cat ele m-oblig[, Pentru-ale mele planuri... cu spia unui rig[...
 • 125. 124 Vasile Alecsandri Aceast[ declarare voi face azi la sfat... Nu te m`hni, Mooace... ce vrei?... sunt obligat... (Se ]ndreapt[ spre apartamentul s[u.) Azi u=ile-s deschise... in curte de dreptate... Mooace... te-am vrut socru?... te vreau =i mai mult... frate! (Iese prin st`nga.) SCENA VI MO|OC (posomor`t, prive=te cu ur[ dup[ Despot) Da!... frate precum Abel =i Cain!... A! tu crezi C[ mi-i fugi din m`n[ ca apa?... =i nu vezi C[ palid[-mi e fruntea =i scurt[ r[suflarea Sub viforul ce na=te ]n mine r[zbunarea? A lui Mooc copil[ nu-i demn[... tu mi-ai spus, Al[ture cu tine s[ steie pe tron, sus? }i trebuie-alian[ de rigi... mi-ai spus tu mie, Tu ce-ai avut drept sceptru un b[ de calicie? A= r`de dac[ r`sul ar mai g[si vrun loc Pe l`ng[-a lui m`nie ]n pieptul lui Mooc... O! grec, at`t de mare-i a lui de=ert[ciune C`t ]=i admir[ umbra c`nd soarele apune +i crede, c`nd o vede lungit[ pe p[m`nt, C[ umbra cu statura-i deopotriv[ s`nt... Dar i-oi scurta eu, Despot, =i umbra =i lumina +i-n loc de-a ta m`ndrie i-i m[sura tu vina, +-atunce vei pricepe c`t e=ti tu de pitic. Nimic ai fost!... =i iar[=i prin mine-i fi nimic!
 • 126. Despot-Vod[ 125 SCENA VII MO|OC, SPANCIOC, STROICI (se arat[ ]n fund) S PA N C I O C Mooc =ade pe g`nduri cu faa nourat[? Semn r[u!... Semn de furtun[ ]n zare adunat[. (Se apropie de Mooc.) Hmm!... Vornice Mooace, e=ti trist, posomor`t. De via[, de putere, de lume i-ai ur`t? Viaa trece, puterea trece, =i lumea trece; Zi dar m`hnirii tale ca d`nsele s[ plece. M`hnirea-i oaspe du=man ce trebuie-alungat. Ea-i parte femeiasc[, tu e=ti ]nc[ b[rbat. MO|OC (repede) Spancioc, unde mi-e Tom=a? S PA N C I O C (z`mbind) Nu =tiu. MO|OC Tu, Stroici, r[spunde, Unde-i Tom=a? STROICI N-am =tire. MO|OC Ba =tii!... El este unde Ar trebui cu toii s[ fim, de mai avem }n vine-un dram de s`nge curat de-orice blestem. Nu =tii unde e Tom=a? Nu? dar cine v[ crede? Voi =tii, o =tii ca mine, c[ Tom=a se repede Acuma spre Suceava cu partizanii s[i +i cu-a lui oaste mic[, dar oaste tot de zmei.
 • 127. 126 Vasile Alecsandri +tii c[ viteazul Tom=a, rom`n cu pre=tiin[, A spus de mult c[ Despot nu-i [rii de priin[ +i vine s[-l r[stoarne!... suntei chiar preg[tii, +i ]ns[ voi, ca mine, v[ facei c[ nu =tii! S PA N C I O C Mooace, cuno=ti multe!... iar dac[ Tom=a vine, G`nde=ti c[ bine face? MO|OC Da, da! el face bine C[ci Despot pe toi r[ii din culme-a ]ntrecut! Chiar cerul, ca p[m`ntul, r[bdarea =i-a pierdut. S PA N C I O C Cum?... tu ne gr[ie=ti astfel?... tu, care-odinioar[ Vroiai s[ legi de Despot pe dulcea ta fecioar[, Pe Ana, =i-mpreun[ s[-i urci pe tron? MO|OC Spancioc, }n rana ce m[ arde, ah! nu arunca foc. Am fost orbit de ur[ ]n contra tiraniei +-aprins ca totdeauna de dragostea mo=iei... Acest f[arnic, Despot, amar ne-a ]n=elat +i-n inimile noastre dibaci s-a ]ncuibat, C[-i om cu dou[ fee: ]n suflet poart[ ur[ +i dulcea dezmierdare ]n ochi-i =i pe gur[. S PA N C I O C A=a-i!... el avea miere pe buza lui, =i noi Ne-am adunat ]n juru-i ca mu=tele de roi. Pro=ti!... am crezut c[-i matc[ de stup, =i deodat[ Trezitu-ne-am c-un tr`ntor =i cu mierea m`ncat[. STROICI E tr`ntorul ]n faguri?... afar[ el din stup! E lupu-n st`na [rii?... pe lup, zavozi, pe lup!
 • 128. Despot-Vod[ 127 MO|OC D[mol, Stroici!... s[ fim gata, c`nd lupul se arat[, S[-mpingem spre capcan[ jigania turbat[, +i Despot de la sine ]n ea va fi condus. A=a e scris acelui ce cat[ tot pe sus. Netotul!... ]n m[rire se-ndeas[ f[r’ de cale? M[rirea s[-l ]nece ]n valurile sale! STROICI A! bine zicea Tom=a, dar nu l-am ascultat. MO|OC Dar!... Despot e urgia cumplitului p[cat! El vrea ca s[ supuie, lipsit de-orice c[in[, Vroina omenirii la simpla lui vroin[. +i-i m`ndru cu boierii! =i, vai, nep[s[tor De ar[, de o=time, de lege, de popor! C[ci a umplut mo=ia de lifte blestemate +i de n[ravuri rele, hidoase, desfr`nate. El, lacom, seac[ ara!... el, grec neru=inat, Petrece cu-o spaniol[ ascuns[ ]n palat, +i ]n dispreul legii, credina lui profan[ Din paraclis f[cut-a capel[ luteran[. Semea[ f[rdelege!... O! cum nu v[ trezii, R[zbun[toare umbre a domnilor m[rii, Ca sub privirea voastr[, sub fulgerul privirii, Tiranul s[ dispar[ ]n h[ul nimicirii! S PA N C I O C Mooace! las[ morii =i cheam[ pe cei vii. Cine-i strechiatul Despot, ]l =tim precum ]l =tii; Un grec trec`nd prin ie ca sprintena suveic[, Un cuget ce r[sun[ de glas de cucuveic[. Dar ce facem cu d`nsul?
 • 129. 128 Vasile Alecsandri MO|OC Ce facem? S PA N C I O C Dar. MO|OC (]n tain[) Ce faci C`nd c`nt[ cucuveuca pe cas[? S PA N C I O C O alung. MO|OC Taci! Boierii =i bresla=ii la Curte se adun[... (Boieri, bresla=i =i [rani intr[ =i formeaz[ grupuri ]n fund. Osta=i rom`ni =i str[ini se a=eaz[ ]n r`nduri dincolo de arcade.) SCENA VIII M O | O C , S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N , H A R N O V, B R E S L A + I , | { R A N I , O + T E N I , C I U B { R -V O D { (ascuns ]ntre popor) S PA N C I O C +i chiar prostimea vine cu d`n=ii ]mpreun[ Ca s[ priveasc[ fala de=ertului pe tron. Azi Despot vrea s[-ntreac[ pe ]nsu=i Solomon. HARNOV (apropiindu-se) Ei! vornice Mooace, ai vreo sup[rare? E=ti trist! MO|OC (]ntorc`nd spatele) }i pare.
 • 130. Despot-Vod[ 129 S PA N C I O C (lui Harnov) Spune-mi: tot suferi de mustrare? HARNOV (oft`nd) Tot!... ah! eu n-am odihn[ =i-n veci sunt tulburat De c`nd pe L[pu=neanu din tron l-am r[sturnat. S PA N C I O C +i ]nc[-acea mustrare i-aduce mari foloase. J[le=ti pe L[pu=neanu, dar rozi mereu la oase Sc[pate pentru tine din m`na lui Despot. HARNOV Mustrarea nu m-opre=te de a tr[i cum pot. S PA N C I O C +tiu; i-ai f[cut dintr-]nsa o bun[ mo=ioar[ +i ii prea bun[ cas[ cu con=tiina chioar[. HARNOV Nu te pricep.(Se ]ndreapt[ spre u=a din st`nga.) S PA N C I O C Cu-at`ta mai bine... Acum mergi Domneasca urm[, c`ine, cu limba s[ o =tergi. (Harnov iese.) Ciocoi cu falca larg[, cu ceafa-n veci plecat[! El s-a f[cut lui Despot unealt[ blestemat[. SCENA IX Cei dinainte, D E S P O T, H A R N O V U=ile din st`nga se deschid. Doi copii din cas[ intr[ purt`nd pe perne de catifea, unul arcul =i cel[lalt topuzul domnesc; ei merg de iau loc
 • 131. 130 Vasile Alecsandri l`ng[ tron. Dup[ d`n=ii, patru c[pitani unguri =i le=i ]n uniforme bogate. Pe urm[, Harnov =i, ]n fine, Despot, purt`nd coroan[ =i hlamid[. HARNOV (anun`nd) M[ria-sa sl[vit[! Capetele plecai! POPORUL Ura! (}n sunetul muzicii care executeaz[ un mar= triumfal, Despot intr[ maiestos, se ]nchin[ u=or la boieri =i la popor =i merge de se suie pe tron). DESPOT Azi ]mprejuru-mi v[z`ndu-v[-adunai, Boieri, =i tu, prostime, simt mulumire mare. Azi e ziua drept[ii, =i Domnul cu r[bdare Dator e s[ asculte pe-orice jeluitor, De neam m[rit el fie, sau fie din popor, Chiar dac[-n contra noastr[ ar fi vreo t`nguire. Cine-are a se pl`nge? (T[cere.) Nime?... Deci fac de =tire C[ vreau prin cununie s[ leg al meu destin Cu fiica lui Sborovski, regescul palatin. A=a cere-nteresul politic, a=a cere Chiar viitorul [rii... =i buna mea pl[cere!... Cu pomp[ maiestoas[ cur`nd voi celebra Aceast[ nunt[ care pe toi va bucura. E dar cu drept ca ara l-a tronului serbare Voioas[ bani s[ deie =i orice bunuri are. Tu, Harnov, cu asprime de grij[ vei purta La sporul visteriei. HARNOV (]nchin`ndu-se) Ascult, m[ria-ta.
 • 132. Despot-Vod[ 131 UN |{RAN N-avem de unde... mil[!... nu mai avem nimic[... Suntem lipsii de [rn[ =i lumea e calic[. Str[inii f[r[ cuget =i multele nevoi Au stors, m[rite doamne, =i m[duva din noi! O |{RANC{ Nu-ngreuia, st[p`ne, a [rii grea povar[. Ne pl`ng biei copila=ii de foame. HARNOV Ce?... afar[, Afar[, mojici! (Alung[ [ranii =i iese cu d`n=ii.) DESPOT Harnov, s[ stai pe capul lor. MO|OC (lui Spancioc) Prea bine!... Despot ]nsu=i cu foc zv`rle-n popor. HARNOV (]ntorc`ndu-se) M[ria-ta!... trimisul lui Soliman Sultanul La u=a ta domneasc[ a=teapt[ cu firmanul. DESPOT S[ intre. (Fanfare ]n curte. Intr[ prin fund, din dreapta, Ahmed Bairactarul, urmat de mai muli pa=i, dintre care doi poart[ un steag verde =i o sabie bogat[.) SCENA X Cei dinainte, AHMED BAIRACTARUL, HARNOV B A I R A C TA R U L (dup[ o temenea) Allah ie, m[rite beilerbei, S[ verse-a sale daruri din cer, precum le vrei,
 • 133. 132 Vasile Alecsandri +i fie-i calea plin[ de flori de iasomie!... Sultanul ce ]ntinde a sa ]mparaie }n patru p[ri a lumii, c`t ochiul ostenit Nu-i vede ]nceputul =i fundul nesf`r=it, V[rs`nd azi peste tine lumina-i suveran[, Confirm[-a ta domnie pe ara moldovan[, +i-n semn de mulumire c[ ]nsu=i ai crescut Cu zece mii de galbeni haraciul din trecut, Prin mine ]i trimite o pal[-mp[r[teasc[ +-un steag cu semiluna lui Mohamed! DESPOT (scul`ndu-se) Tr[iasc[ Sultanul preaputernic! B A I R A C TA R U L +i Despot, robul s[u! (La cuv`ntul de rob, boierii sunt cuprin=i de indignare.) MO|OC (]naint`nd) Rob!... Domnul [rii noastre?... Pre sf`ntul Dumnezeu Ce-aud?... ]n aste ziduri de capi=te str[bun[ Cuv`ntul de robie cu fal[ azi r[sun[! +i boltele-nvechite nu cad, sub piatra lor S[-ngroape-aici cuv`ntul de rob, umilitor!... Ce-aud?... Tu ]nsui, Despot, din buna ta vroin[ Ai mai crescut haraciul cu-a [rii umilin[, F[r-a-ntreba de mine, de bresle, de boieri? +i de popor ce zace ]n lipsuri =i dureri? Ai mai crescut haraciul cu-o m`n[ de risip[ F[r-a vedea c[ ara s[rman[-o dai de r`p[? Ce lege-i ]nvoie=te ca s[ dispui de ea? Ce sfetnic ]ndr[znit-a?...
 • 134. Despot-Vod[ 133 DESPOT Ce lege? Vrerea mea! Ce sfetnic?... ast[ spad[, simbol al demnit[ii, Unealt[-a vitejiei, =i cump[na drept[ii! Eu port toat[ puterea, pe cap, pe bra, pe piept. Puterea cov`r=e=te universalul drept! S PA N C I O C (]naint`nd) Vorbe=ti de a ta spad[ tu, Despot?... unde?... -n fa[ Cu armele lui +tefan?... Prive=te-le =i-nghea[! (Adres`ndu-se c[tre armele lui +tefan cel Mare.) Odoare cioc`rtite sub mii de lovituri! Care-ai taiat aripa vr[jma=ilor vultúri, S[rii din zid =i spunei lui Despot r[t[citul, Cu-a voastr[ z`ng[nire ce-o =tie R[s[ritul, C[ cine-=i cat[ reazem afar[ din popor Se reazem[ pe-o umbr[ de nour trec[tor... Ne-ai zis odinioar[ tu, Despot, cu glas tare: Vreau gloria Moldovei =-a ei neat`rnare. Ea-i zidul ce opre=te potopul fanatic; C[zut acum e zidul, eu vreau ca s[-l ridic!... A=a vorbeai atunce, =-acum? DESPOT }i ]ngr[de=te Gura, Spancioc. S PA N C I O C Nu, Despot!... Acel care-i gr[ie=te Boier e, st`lp de-al [rii, cu drept mo=tenitor De a vorbi cu domnii f[i= ]ndr[znitor, Cu capul sus, cu glasul tare! DESPOT Gura-i ]nchide, Spancioc!... Moartea te pa=te!
 • 135. 134 Vasile Alecsandri S PA N C I O C +-apoi de m-ai ucide? Ucisul care moare z`mbind, dispreetor, Ucide mult mai cr`ncen pe-al s[u ucig[tor... Despot! am fost cu tine c`t ai fost om al [rii. Te-ai lep[dat de ar[?... de-acum te las perz[rii. (Iese prin fund.) MO|OC R[m`i ]n p[r[sire, Despot, cu-ai t[i str[ini... Tu pori pe sub coroan[ cununa cea de spini! (Iese prin fund ]mpreun[ cu ali boieri.) SCENA XI T O | I , afar[ de M O | O C =i de S P A N C I O C DESPOT (furios) Pierii, pierii din ochii-mi, fiini cutez[toare, Cu limb[ ]ndr[znea[ sub buze cobitoare! V`rtelnii c`rmuite de al tr[d[rii v`nt! Ca s[-mi gr[ii voi astfel uitat-ai cine s`nt? }n=el[tori de gloate, umblai cu ara-n gur[, Cerc`nd a m[ atinge cu-a voastr[ mu=c[tur[. Ha, ha! v-a lovit mila de ar[ c`nd am vrut Dintr-un haraci mai mare s[-i fac un mare scut? Ei bine, =i poporul =i voi cu-averea voastr[ Pl[ti-vei =i haraciul =i cununia noastr[. V-oi scoate eu din gur[ toi dinii cei de lup; V-oi vinde =i cenu=a =i pielea de pe trup. (Ceilali boieri p[r[sesc sala.) +i dac[ n-a ajunge, voi pune la topire Icoane, policandre, cruci, tot!... (Deodat[ Ciub[r-Vod[ iese dintre popor aprins, indignat, fanatic.)
 • 136. Despot-Vod[ 135 CIUB{R-VOD{ Nelegiuire! Blestem!... apostasie! DESPOT Ce v[d? iar un smintit? Ciub[r-Vod[? CIUB{R Eu ]nsumi! =i-i spun cu glas uimit C[ inima-i =erpoaic[, de mil[ fiind stoars[, Apuci pe calea morii ce nu-are cale-ntoars[. Tu vrei s[-ntinzi pe scule o m`n[ de t`lhar, Dar tr[snetul, ia seama, te-a=teapt[ pe altar! DESPOT Ai zis? (}n parte.) R[bdare, Despot. (Tare.) Zi tot ce ai a-mi spune, Dar cump[ne=te-i bine cuvintele, nebune. CIUB{R P[g`ne! r`zi de lege c-un r`s neomenos? Prefac[-i-se r`sul ]n bocet dureros, +i toat[ veselia din s`nul t[u s[ piar[! Str[in s-ajungi de lege, str[in s-ajungi de ar[, S[ fug[ toi de tine, toi, chiar =-ai t[i copii, +i alungat pe lume de spectrul t[u s[ fii. DESPOT Ciubere! merii moarte!... d`rzia ta e mare, Dar mi-ai sc[pat tu viaa... Eu ie-i dau iertare. SCENA XII Cei dinainte, HARNOV (vine speriat din fund) HARNOV M[ria-ta, boierii ora=u-au p[r[sit, +i larma se ]ntinde c[ Tom=a a sosit.
 • 137. 136 Vasile Alecsandri DESPOT Cum?... Tom=a? CUPRINS SCENA XIII Cei dinainte, L A S K I (vine din fund, alerg`nd) LASKI Despot! Despot!... ]n zarea dep[rtat[ S-aude-un zgomot mare =-o oaste se arat[. E Tom=a! DESPOT (]n picioare) Tom=a, Tom=a? (C[tre osta=i.) La ziduri, bravi osta=i! S[ nu r[m`ie-n ar[ nici urm[ de vr[jma=i!... (Face un gest poruncitor. Osta=ii ies ]n grab[ dup[ Laski.) (Cortina cade.) ACTUL V Acela=i decor ca la actul precedent. La ridicarea cortinei se aud tunuri ]n dep[rtare. SCENA I CARMINA, ILIA+ (Carmina, ]n mijlocul scenei, st[, ascult`nd cu spaim[. Ilia=, suit pe un scaun l`ng[ fereastr[, cat[ afar[.) ILIA+ Auzi cum bate tunul? CARMINA (]n parte) Dar; azi e lupt[ crunt[! Chiar Despot la b[taie s-a dus =i moartea-nfrunt[.
 • 138. Despot-Vod[ 137 Toi l-au urmat... palatul acum e p[r[sit. Eu singur[ r[mas-am cu-acest copil robit, Cu Ilia=... O! Doamne, c`t tremur de uimire! M[ simt ameninat[ de o nenorocire... De-ar =ti soul meu Laski!... de-ar =ti c[-aici eu s`nt!... ILIA+ A! cum alearg[ caii cu n[rile ]n v`nt! Iat[-i s-ajung!... bataia pe c`mp e ]ncle=tat[... CARMINA (]n parte) +i poate chiar acuma ]n lupta desperat[ R[nit de moarte, Despot... O! nu, el este-al meu. }l ap[r[ =i g`ndul =i-ntreg amorul s[u. Nu cade-n faa morii acel ce prin iubire }=i face rai ]n via[ =i scut de nemurire. ILIA+ Prive=te-i!... cum se bate osta= l`ng[ osta=! M[ duc =i eu la lupt[. (Se coboar[ de pe scaun.) CARMINA (oprindu-l) Stai, drag[ Ilia=. C`nd a plecat azi Vod[, te-a confiat el mie S[ te p[zesc, copile, de crunta vijelie. Stai l`ng[ mine-aice. (}n parte.) Vai! pot eu prevedea Ce soart[ mult cumplit[ pe noi azi va c[dea? (Str`nge pe copil la s`n =i ]l s[rut[.) ILIA+ Adev[rat s[ fie aceea ce se spune De-o sf`nt[ ap[rut[ la noi ca o minune? Se zice... CARMINA Ce se zice?
 • 139. 138 Vasile Alecsandri ILIA+ C[-i fiica lui Mooc, C[-i ]ns[=i Ana. CARMINA Ana? ILIA+ Dar!... cic[-n acest loc, Pe ulii unde zace gr[mad[-n putrezime De trupuri ne-ngropate =i de r[nii mulime, O ginga=[ copil[ cu chipul ]ngeresc Revars[ m`ng`iere la cei ce p[timesc. Poporu-i zice sf`nt[ =i urmele-i s[rut[... A=a numeau cre=tinii pe biata mama!... Hai, Hai s[ videm pe Ana. (Carmina ]l opre=te.) SCENA II C A R M I N A , I L I A + , H A R N O V (vine alerg`nd din fund) HARNOV Amar de noi =i vai! Ne-a ]nvins Tom=a! ILIA+ Tata? CARMINA (]ncremenit[) }nvins? ILIA+ Ce bucurie! El e ]nving[torul!... el trebuia s[ fie! (Alearg[ iar la fereastr[.) HARNOV Taci, taci, nenorocite!... Fugi, pieri, te f[ ascuns; S[ nu te vad[ Despot de furie p[truns.
 • 140. Despot-Vod[ 139 Ah! Ah! s-au sf`r=it toate!... Domnia-i la pierzare! (}n parte.) Revino, L[pu=nene, s[ stingi a mea mustrare. CARMINA }nvin=i!... dar spune Harnov, cum Tom=a ne-a ]nvins? HARNOV Ah! Ah! Zadarnic Despot, cu palo=ul ]ncins, Ie=it-a din cetate =-a dat pe loc naval[ }n oamenii lui Tom=a, toi oameni buni de pal[. Eroica-i cercare deodat[ s-a lovit +i fr`nt, ca de o st`nc[, de pieptul oelit Al du=manului Tom=a!... Muli au pierit ]n lupt[! +i Despot se ]ntoarce din c`mp cu arma rupt[. (O bomb[ love=te ]n zidurile palatului.) A! tunurile-acuma chiar ]n palat lovesc... Ai no=tri fug!... Tom=anii turbat ]i urm[resc. ILIA+ Iaca t[tuca!... vine! (Deschide fereastra =i strig[:) T[tuc[!... (Un tun. Fereastra se sparge.) ILIA+ (c[z`nd ameit) A! CARMINA (speriat[, alearg[ la Ilia=) R[nit? Mort, poate! HARNOV (plec`ndu-se pe Ilia=) Ba nu... CARMINA (fr`ng`ndu-=i m`inile) Doamne!
 • 141. 140 Vasile Alecsandri HARNOV E numai ameit. S-a speriat copilul. (}l ridic[ pe brae.) CARMINA E rece ca de ghea[... Hai s[ cerc[m de-a-l face a reveni la via[. (Iese grabnic ]n st`nga) SCENA III D E S P O T, L A S K I (vin prin fund) DESPOT }nvins!... ]nvins de Tom=a!... o! trist[ umilin[! LASKI Despot, curaj... DESPOT O! Laski, lipsit de biruin[, Sperana-mi de pe urm[ ]n tine-i. LASKI Nu te las, Dar dintr-ai mei tovar[=i puini au mai r[mas! DESPOT O =tiu!... =i Rozel ]nsu=i ]n ara elineasc[ Pierit-a f[r-a-ncepe r[scoala cre=tineasc[! +i sf`nta cruciad[ ]n care am sperat R[mas-a am`nat[ pe-un timp ]ndelungat! (Se primbl[ tulburat.) O! dac-ar fi cu mine Mooc, Mooc du=manul! De-ar vinde el pe Tom=a precum pe L[pu=neanu... Atunci... dar cum s[-nduplec pe cr`ncenul Mooc, C`nd am respins pe Ana =-am stins al ei noroc?
 • 142. Despot-Vod[ 141 At`t de mare-i ura ce mi-a jurat el mie C[ numai dac[ Ana ar fi a mea soie, S-a stinge acea ur[ de moarte... ]ns[, vai! E prea t`rziu! LASKI N-ai grij[, pe mine c`t m[ ai. DESPOT N-am grij[, c[ci ne leag[ pe am`ndoi destinul. De-oi pierde eu Suceava, tu, Laski, pierzi Hotinul... LASKI A! merg s[ mor sub ziduri sau s[ ]nving. (Iese repede.) DESPOT Mergi, mergi, Dar mult m[ tem, s[rmane, la moarte c[ alergi! SCENA IV DESPOT }nvins!... de cer =i oameni l[sat ]n p[r[sire!... +i L[pu=neanu vine asupr[-mi cu o=tire, +i toi vecinii, Sigmund, Mircea, asupr[-mi vin, +i ara-i ]n r[scoal[, =i-s singur!... Crunt destin! Ce groaznic ]ntuneric urmat-a dup[ soare! Ce vifor aprig dup[ o zi ]nc`nt[toare! O! de=teptare aspr[ din cel mai splendid vis!... C`nd mi-am deschis eu ochii, vai, cerul s-a ]nchis! +-acum nu v[d ]n juru-mi dec`t de=ert[ciune, Sub mantia regal[ v[d numai goliciune!... *Sunt trist ca cl[tinarea de arbori desfrunzii *C`nd sufl[ v`ntul iernii pe codrii ]nnegrii *+i-mi par c[-s o ruin[ pe care buhna ip[ *+i timpul odihne=te b[tr`na lui arip[...
 • 143. 142 Vasile Alecsandri Destin, destin n[prasnic, ]n pumnul t[u deschis Mi-ai ar[tat coroana dincolo de-un abis. Eu orb, dorind lumina, eu mic, r`vnind m[rimea, F[r-a vedea abisul, v[zui numai n[limea. Ca vulturul vroit-am zenitul s[ p[trund, Dar m-a atras ad`ncul =-acum iat[-m[-n fund!... (Dup[ o pauz[) *Ce stranie c[dere!... =i ]ns[ lumea vie *Nicicum nu se urne=te din vechea-i temelie. *Nu!... oarba nep[sare r[m`ne mut[ c`nd *Pe Despot de pe tronu-i ]l vede azi c[z`nd... Dezbrac[-te, o! Despot, de pompele lume=ti, C[ci cerul ine fr`ul voinei omene=ti, +i nu-i nimic al nostru dec`t morm`ntul rece, +i el ca noi devine un putregai ce trece! Ce-am fost c`nd dintre oameni, ie=ind, am rupt eu r`ndul? Culeg[tor de umbr[ cu m`na =i cu g`ndul! Ce sunt?... o p[r[sire, un vreasc f[r’ de rasad! Ce-oi fi?... un pumn de [rn[ pe-o sc`ndur[ de brad! Deci pentru ce r[bdare c`nd cupa-i de=ertat[? Ce-mi face-un rest de via[ c`nd viaa-i condamnat[? Mi=elul rabd[... omul viteaz nu-i r[bd[tor. Cu braul lui de sine-=i el e liberator. (Prive=te spada lui cu g`nd de sinucidere.) Dar ce zic?... Nal[ spada, Despot!... Un om ca tine A nu pieri ]n lupt[ este-a pieri-n ru=ine. Dec`t ]n cartea [rii s[ las o neagr[ pat[ Mai bine cu-al meu s`nge s-o v[d azi inundat[. Despot am fost ]n culme!... c[zut, tot Despot s`nt. Viteazul nu s-ascunde de moarte ]n morm`nt!... (St[ ad`ncit pe g`nduri.)
 • 144. Despot-Vod[ 143 SCENA V D E S P O T, A N A (se arat[ ]n fund, ]n negru, =i acoperit[ pe obraz cu un v[l) ANA (uimit[) M[ria-ta! DESPOT (tres[rind) Ce este? ANA Poporu-n agonie, Rug`ndu-m[ cu lacrimi, mi-a dat trista solie Pentru Suceava-n doliu a cere mila ta. DESPOT (]n parte) Ce glas aud? ANA Ora=ul ]ntreg, m[ria-ta, Expir[ ]n durerea morii... Trei luni de lupt[, De foamete grozav[, de spaim[ nentrerupt[ Adus-au poporimea la ultimul ei ceas; Redus[-n jum[tate, ea zace f[r[ glas. Pe ulii, pe sub ziduri, o palid[ gr[mad[ Cu [rna s`ngerat[ s-a pref[cut pl[mad[. Bisericile-s pline de mori =i de copii, Femeile-s v[dane =i casele pustii. O! Doamne, fie-i mil[... Suceava ]n ruin[ Cade-n genunchi, ca mine, se roag[ =i se-nchin[. (}ngenuncheaz[.) DESPOT (]n parte) Acest glas m[ p[trunde... o! dar... e glasul ei!... E Ana.(Ridic`ndu-i v[lul.) Tu e=ti, An[?... te v[d cu ochii mei!
 • 145. 144 Vasile Alecsandri ANA (confuz[) M[ria-ta... DESPOT (]n parte, fericit) Sperana ]n cale-mi iar r[sare! (Anei.) E=ti tu, copil[ scump[, fiin[ de-adorare? ANA (]n parte) O! Doamne! DESPOT Tu?... ah! cerul tot e ]ndur[tor, C[ci ]mi trimite-un ]nger iubit =i iubitor Ca s[ lumine umbra ]n care eu dispar C`nd soarta m[ azv`rle de=ertului amar... (Ana se dep[rteaz[ uimit[ de Despot.) O! nu fugi de mine, copil[, dulce An[! Eclipsul se ]ntinde pe fruntea-mi suveran[, Dar tu-mi r[m`i... acuma desfid destinul r[u... Loveasc[-m[!... nu-mi pas[, de am sufletul t[u! ANA O! Despot, nu e timpul de zis aste cuvinte. Suceava, te g`nde=te, e plin[ de morminte. Solia mea e sacr[, =i eu acuma s`nt }n ast[-or[ solemn[ str[in[ de p[m`nt. DESPOT Str[in[ fii de lume, de cer =i de lumin[, Dar tu ]n veci de mine nu poi a fi str[in[. (Ana ridic[ ochii la cer.) O! nu invoca cerul... Nu, An[... te iubesc, Cum te-a r[pit el mie =i eu lui te r[pesc.
 • 146. Despot-Vod[ 145 (O str`nge la piept cu exaltare.) Ai fost a mea mireas[, vei fi a mea soie... ANA Ah! te conjur pe lege, pe tot ce-i sacru mie, Taci, taci, cerul ne-aude! taci!... simt, la glasul t[u, C[ uit =-a mea fiin[ =i chiar pe Dumnezeu! DESPOT Dar!... uit[ tot pe lume ]n ora de=tept[rii; C`nd sunt eu la pieire, fii ]ngerul salv[rii. Tu, singura speran[ a mea pe-acest p[m`nt, Tu, raza ce dezmiard[ o piatr[ de morm`nt. (Ana se lupt[ cu simirile sale.) ANA O! Despot, sunt r[pit[ de farmecul simirii... Ai mil[... nu ne duce ]n volbura pieirii, C[ci nu mai v[d lumina ]n cerul meu lucind +i mintea mea ]n umbr[ se pierde r[t[cind... }n muni, la m[n[stire, ascuns[-ntr-o chilie, Vroind s[ scap, s[rman[, de-a dorului urgie, Mi-am ]n[lat g`ndirea la cer, la Dumnezeu... +i Dumnezeu =i ]ngeri aveau toi chipul t[u! DESPOT (dezmierd[tor) O! scumpa mea! ANA +i moart[ ]n floarea tinereii, Afar[ din cuprinsul =-al inimii =-al vieii, Am vrut s[ fug de mine, =-aice am fugit, Sper`nd s[ aflu moartea acelor ce-au murit, Dar n-a vrut cerul aspru ]ndur[tor s[-mi fie, N-a vrut moartea de mine!
 • 147. 146 Vasile Alecsandri DESPOT Nu! te-a l[sat ea mie Ca s[-mi re-nvii prestigiul cu-al t[u ceresc amor, F[c`nd pe-al t[u p[rinte s[-mi vie-ntr-ajutor. ANA El? DESPOT El! c[ci ine firul cumplitei mele soarte. Tu, fiica lui, poi ast[zi a-mi da via[ sau moarte! ANA (vesel[) Eu? DESPOT Tu! ANA Ah! tot voi face cu dor neobosit, Chiar de i-a fi norocul cu viaa mea pl[tit. }n tab[ra lui Tom=a m[ duc, alerg ]ndat[, Cu lacrimile mele s[-ndulplec pe-al meu tat[. (Carmina se arat[ pe pragul u=ii din st`nga.) DESPOT (str`ng`nd-o la s`n) O! scumpa mea soie! ANA (fericit[) O! Despot, scumpul meu! DESPOT A! cine de-acum poate s[ ne despart[?
 • 148. Despot-Vod[ 147 SCENA VI D E S P O T, A N A , C A R M I N A CARMINA (]naint`nd =i desp[rindu-i) Eu! DESPOT Carmina! CARMINA Eu! Carmina! DESPOT Tu? CARMINA M[ cuno=ti?... prive=te, Eu sunt, =i, de ai suflet, privindu-m[, ro=e=te! Dar ce zic?... e=ti ]n stare tu ca s[ mai ro=e=ti? Cinismul =i minciuna ]n tine le-nsoe=ti. ANA (lui Despot) Ast[ femeie... Cine-i? CARMINA Cine-s?... sunt, ca =i tine, O victim[-n=elat[ de el f[r’ de ru=ine. ANA Adev[rat e, Despot?... taci?... este-adev[rat? CARMINA T[cerea lui gr[ie=te. ANA (dup[ o mic[ lupt[ cu sine) R[m`i dar neiertat! (Se ]ndreapt[ spre fund.) (Cu durere, ]n parte.)
 • 149. 148 Vasile Alecsandri Ah!... cum m[ pedepse=te cerul, nenorocit[! +-am meritat pedeapsa la care-s os`ndit[! DESPOT Nu... An[... stai! (Face doi pa=i spre Ana.) ANA (}n fund, oprindu-l c-un gest) Departe!... (Iese.) DESPOT (ab[tut) +i tu m[ p[r[se=ti! SCENA VII CARMINA, DESPOT CARMINA Infame!... tu, infame!... om infernal ce e=ti! Nimic nu-i sacru ie!... A tale jur[minte Ascund ipocrizia sub magice cuvinte... O! crud[ mi=elie!... Trei ani eu te a=tept Cu dorul, cu sperana, cu ner[bdarea-n piept... +i ]ns[ eu de tine eram dat[ uit[rii!... Ce-am fost dar pentru tine?... o prad[-a desfr`n[rii? DESPOT Ascult[-m[, Carmin[... CARMINA O! taci, nu mai cerca Prin fals[ protestare din nou a te spurca. Om f[r’ de con=tiin[, om f[r[ de mustrare, }n mintea-mi desorbit[ ai stins orice crezare. Tu m-ai tr[dat pe mine?... pe mine m-ai tr[dat?... O! Dumnezeu, =tii bine c`t eu l-am adorat, Cum sub a lui picioare am pus cu fericire
 • 150. Despot-Vod[ 149 Onorul meu ca treapt[ la scara-i de m[rire. +i el!... O! cine-ar crede?... (Pl`ng`nd.) Cum poate-n lume a fi Pedeaps[ pentru inimi ce vor a se jertfi! DESPOT (lu`ndu-i m`na) Carmina mea... CARMINA Departe, om f[r[ de simire! Contactul t[u insufl[ dezgust =i oerire. E=ti om?... O!... nu, ]n pieptu-i nimic nu-i omenesc. E=ti domn?... Nu, ]n purtare-i nimic nu e domnesc. Pori streana infamiei ca purpur[ regal[, Serveasc[-i ea la moarte de fa=[ morm`ntal[ +i, de mai este-n ceruri dreptate, Dumnezeu, Ajung[-te =i ura =i tot blestemul meu! SCENA VIII C A R M I N A , D E S P O T, L A S K I (venind repede prin fund) LASKI Despot, ]ntreg poporul vrea porile s[ strice, Vrea s[ capituleze... Ce v[d?... Carmin-aice? CARMINA (decis[) Aice. LASKI Cum?... de unde? CARMINA Castelu-am p[r[sit +i l`ng-al meu complice de crime am venit. LASKI Complice tu de crime?... Ce spui?... Care i-e vina?
 • 151. 150 Vasile Alecsandri CARMINA +tii tu cine e Despot?... +tii tu cine-i Carmina? Doi tr[d[tori! DESPOT Carmina... CARMINA Acest om l-ai crezut Prieten?... pentru d`nsul mari jertfe ai f[cut. I-ai dat =i al t[u s`nge, =i bunuri, =i domnie? El, drept recuno=tin[, a vrut =-a ta soie. LASKI El?... Iadul m[ cuprinde!... (Lui Despot.) Tu, tu? CARMINA Ascult[ tot: Sunt adulter[, Laski!... victima lui Despot! Jertfind onor =i lege, ]n oarba-mi fericire, Te-am ]nfierat pe frunte cu-a mea prostituire. LASKI O! tr[d[tori, vrei moarte? CARMINA Da!... pentru-acest p[cat Eu cu al meu complice o moarte-am meritat. Ucide-ne-mpreun[ ca, pentru vecinicie, S[ fim doi spectri gemeni unii prin infamie +i-n iadul ce ne-a=teapt[ deschis, s[-l ]nsoesc, C[ci, c`t e de culpabil... ah! tot, tot ]l iubesc!... LASKI (turbat, scoate hamgerul =i amenin[ pe Carmina, care, ]nfior`ndu-se, se apropie de Despot) A!... mori, infam[!... DESPOT (sco`nd spada) Laski!...
 • 152. Despot-Vod[ 151 LASKI (]njunghiind pe Carmina) Cu tine crima-i piar[! CARMINA (c[z`nd moart[) Ah!... Despot!... DESPOT Om de s`nge!... turbat[, crunt[ fiar[! A scris a ta os`nd[ pumnarul t[u vr[jma=... (Ridic[ spada asupra lui Laski.) LASKI Ucide... DESPOT (st[p`nindu-se) Te-a= ucide, de-a= fi un uciga= Ca tine... De-al meu palo= te ap[r[ cu spada. LASKI Eu s[ combat cu tine? Nu!... te las a fi prada Lui Tom=a care vine a fi r[zbun[tor +i mie, =i Carminei, infame tr[d[tor! R[m`i cu a ta crim[!... Eu p[r[sesc cetatea. Cur`nd te vor ajunge pacatul =i dreptatea! (Iese.) DESPOT Ucig[tor s[lbatic de ginga=e femei, }n veci s[ pori stigmatul ce-nfiar[ pe mi=ei! SCENA IX DESPOT (privind cu durere pe Carmina moart[ ]n mijlocul scenei) Ea, moart[!... u=a morii eu, Despot, am deschis-o! A ]njunghiat-o Laski, dar vai! eu am ucis-o!
 • 153. 152 Vasile Alecsandri Eu!... c[ci ]n a mea poft[ de zbor ambiios, Primind, f[r[ iubire, amoru-i generos, Am profanat, o! barbar robit de o idee, Altarul cel mai sacru, un suflet de femeie! (}ngenuncheaz[ l`ng[ Carmina =i-i ridic[ capul pe genunchiul lui.) O! nobil[ victim[, amorul t[u ceresc, Acea sc`nteie vie din ochi dumnezeiesc, R`vnit-au pentru mine m[riri, pompe de=arte... Ei bine, m[car moart[ de tron s[ ai tu parte. (O ia ]n brae =i o a=eaz[ pe tron.) Aici ]i era locul!... Pe tron s[ vieuie=ti, Pe tron s[ mori!... Carmina!... c`t de m[rea[ e=ti Sub palida, duioasa =i sacra maiestate A morii, pe-acest scaun de nalt[ vanitate, Purt`nd pe a ta frunte cel mai suprem odor, Coroana de martir[ a cruntului amor! (Se pune ]n genunchi la picioarele tronului.) O! dac[ eu ]n ceruri mai pot g[si iertare, G`nde=te tu la mine de sus cu ]ndurare +i las[ ca s[ cad[ la glasul meu uimit O jalnic[ privire pe-un biet nenorocit! (N.B. Zgomote de popor afar[.) DESPOT Ce larm[ se aude?... Poporul strig[-afar[... (Merge de ascult[ ]n fund.) SCENA X D E S P O T, L I M B { - D U L C E , J U M { T A T E , P O P O R U L (palid, streneros, desperat) LIMB{-DULCE (afar[) Hai sus, la Vod[...
 • 154. Despot-Vod[ 153 DESPOT Gloata se suie acum pe scar[... S[ fie vreo r[scoal[? (Vine de acoper[ pe Carmina cu cortinele tronului.) J U M { T AT E (afar[) Hai sus!... ne-am s[turat De-at`te lupte oarbe, de-at`t s`nge v[rsat. POPORUL (n[v[lind ]n sal[) Hai, hai! DESPOT Ce vrei? Ce este? LIMB{-DULCE M[ria-ta! poporul De nou[zeci de zile ]l secer[ omorul, }nc`t a noastr[ grij[ nu e cum s[ tr[im, Nu, Dumnezeu o =tie, dar e cum s[ murim! R[bd[m nenorocirea de nou[zeci de zile, V[z`nd cum pier de foame nevesti, copii, copile, +i ne-au ajuns cuitul!... Nu vrem a mai r[bda... Poporul vrea lui Tom=a cetatea a preda. DESPOT Lui Tom=a, al meu du=man, s[ ]nchinai cetatea? Rom`ni! unde v[ este credina =i dreptatea? LIMB{-DULCE Credina, ne-am pl[tit-o cu trei luni de dureri! Dreptatea, noi o cerem!... tu n-ai dreptul s-o ceri C`nd ara-i chiar prin tine adus[ la pieire. DESPOT Sumee!...
 • 155. 154 Vasile Alecsandri LIMB{-DULCE Sumeia-mi e rod de suferire. Destul amar!... destul[ batjocur[ de noi... Hai s[ deschidem poarta, rom`ni. POPORUL Hai! DESPOT Stai!... O! voi, Copii acelor oameni gigani de alt[dat[ Ce ]nfruntau sub +tefan restri=tea-nviforat[, Ei toi ]n locul vostru sub zid s-ar ]ngropa +i poarta cu-a lor trupuri lupt`nd ar astupa... +i voi!... g`ndii ce-ar zice eroii din vechime, G`sindu-se azi fa[ cu-a voastr[ mic=orime?... Dar ce-mi pierd eu cuv`ntul?... str[mo=ii erau zmei, Rom`ni de vi[ bun[, =i voi, ni=te mi=ei!... V[ pl`ngei voi de lupte? LIMB{-DULCE Ba nu!... de s[r[cie! DESPOT (arunc`nd o pung[ cu galbeni poporului) Na!... punei poleial[ l-a voastr[ mi=elie. LIMB{-DULCE Rom`ni!... nu v[ atingei de banii cu p[cat Ce poart[ a lui Despot chip m`ndru-ncoronat. E aur de icoane, e aur de potire Topit chiar de Satana cu a lui Despot =tire! E foc ce arde m`na!... Despot, suntem [rani. Nu vindem ara noastr[, nici cugetul pe bani. Ca s[-i culeag[ darul =-a ta poman[ seac[ Ar fi ca s[ se plece rom`nul... nu se pleac[! (Respinge punga cu piciorul.)
 • 156. Despot-Vod[ 155 Opinca ]i azv`rle pomana ]napoi. Nici noi suntem de tine, nici tu nu e=ti de noi! (C[tre popor.) Hai! DESPOT (am[r`t, ]n parte) C`t[ umilire mi-a rezervat azi soarta! S-a sf`r=it tot!... (Tare.) V[ ducei, s[rmani!... deschidei poarta! (Poporul se repede s[ ias[. Despot r[m`ne ]n st`nga ab[tut.) SCENA XI Cei dinainte, M O | O C , S P A N C I O C , S T R O I C I , B O I E R I =i O S T A + I (vin prin fund) MO|OC Poarta-i deschis[, Despot!... cetatea s-a predat +i Tom=a te ajunge; el intr[ ]n palat. Cutremur[-te!... moartea s-apropie de tine! DESPOT Nu eu, boieri, dar Tom=a cutremure-se-n sine, C[ci in ]n a mea ghear[ copilu-i dr[g[la=. Un pas... =i el r[m`ne lipsit de copila=! (Iese ]n st`nga, pe c`nd Tom=a intr[ prin fund.) SCENA XII Cei dinainte, T O M + A , C { P I T A N I , S E I M E N I , C I U B { R - V O D { TOM+A (ar[t`nd pe Despot) Pe d`nsul!... ]nainte!... du=manu-i la str`mtoare.
 • 157. 156 Vasile Alecsandri S PA N C I O C Stai, Tom=a!... un pas numai =i copila=u-i moare! TOM+A Copilul meu! S PA N C I O C Dar!... Despot ]nvins, desper[tor, E-n stare s[-l ucid[ cu bra r[zbun[tor. TOM+A (dup[ o scurt[ lupt[ cu sine) O! rumpe-mi-se pieptul ]n spasmele durerii, Mai bine r[u p[rinte dec`t r[u fiu al [rii! (C[tre o=teni.) Nainte! (U=ile din st`nga se deschid. Despot apare.) SCENA XIII T O | I , D E S P O T (=i, mai pe urm[, A N A =i I L I A + . Despot se arat[ maiestos, cu hlamida pe umeri =i cu coroana pe cap.) C I U B { R -V O D { (ar[t`nd pe Despot) Iat[-l... iat[ cumplitul fariseu! Tu, antihrist! tu, Despot, cuprins de duhul r[u, }n [rna ce te-a=teapt[ cobori din ]n[lime!... TOM+A Ce mi-ai f[cut copilul, cal[u plin de cruzime? (Despot se ]ntoarce spre u=[ =i face un semn. Ilia= intr[ =i vrea s[ alerge la tat[-s[u.) DESPOT (apuc`nd pe Ilia= de m`n[) Viteze Tom=a, iat[ copilul t[u iubit! Am respectat z[logul, odor nepreuit,
 • 158. Despot-Vod[ 157 +i l-am p[strat ]n via[ cu dragoste, cu bine, Cum merit[ odrasla unui viteaz ca tine. (Lui Ilia=) Mergi, Ilia=. ILIA+ (arunc`ndu-se ]n braele lui Tom=a) T[tuc[! DESPOT (lui Tom=a) S[rut[-l fericit, +i fie-i g`ndul aspru de d`nsul ]mbl`nzit! (}naint`nd.) Eu, Despot, Domn Moldovii prin ]ns[=i voia [rii, +-ajung prin mine ]nsumi la culmile puterii, Azi sunt c[zut din tronul lui +tefan celui sf`nt +i vin, =i-n faa lumii declar acum c[ s`nt De-a mea fatalitate ]nvins contra drept[ii... Deci spada mea ciuntit[ o-nchin fatalit[ii! (Arunc[ spada lui jos.) TOM+A Despot! p[=ind spre tronul de tine uzurpat, Pe un p[cat de moarte picioru-i a c[lcat, +i purpura domneasc[ pic`nd pe-a ta privire I-a fost, nenorocite, o p`nz[ de orbire. CIUB{R Blestem! POPORUL Blestem lui Despot! TOM+A Auzi?... om ne-nelept! Aceast[ ar[ bun[ te-a priimit la piept. Tu, Despot, ai v`ndut-o lui Ferdinand Germanul, Lui Sigismund Polonul, lui Soliman Sultanul,
 • 159. 158 Vasile Alecsandri La toi du=manii care i-au fost de ajutor. S[ te prive=ti ]n fa[ c-un vis am[gitor. MO|OC A r`s de toate: ar[, o=time!... CIUB{R Lege! TOM+A Ei bine, Fii voi judec[torii!... Spunei ce se cuvine Lui Despot Ereticul de ar[ v`nz[tor? MO|OC Pedeapsa ce a=teapt[ pe-oricare tr[d[tor, Moartea! CIUB{R Dar! moartea! POPORUL Moartea! DESPOT (privind ]n faa tuturor cu m[rire) Boieri =i tu, o=time! Morm`ntul ca =i tronul e sacr[ ]n[lime, +i c`nd vorbe=te omul pe piatr[ de morm`nt, E drept s[ se asculte solemnul s[u cuv`nt... R`vnit-am tronul [rii, dar r`vna mea regal[ A fost ]nsufleit[ de-o int[ colosal[. Vis`nd neat`rnarea, vroit-am prin rom`ni S[ dau loviri de moarte osmanilor p[g`ni. Am vrut cu-al nostru palo=, fr`ng`nd soarta-ncruntat[, S[ scol cre=tin[tatea pe-al ei morm`nt culcat[... De-mi ajuta norocul s-ating visu-mi din zbor, A= fi numit de lume erou, liberator, Dar nu m-au dus destinul =i timpul la izb`nd[
 • 160. Despot-Vod[ 159 +i iat[-m[, eu, Despot, c[zut azi la os`nd[! A=a lumea-i deprins[ pe om a-l transporta }nving[tor, pe-Olimp, ]nvins, pe Golgota!... (Mic[ pauz[. Toi ]l ascult[ cu bun[voin[.) Vrei moartea mea?... sunt gata!... Ucidei, c[ci n-am team[ De-a mele fapte-n via[ s[ dau ]n ceruri seam[; Dar tronul mai sus este de braul omenesc, +i singurul s[u jude e judele ceresc! Dar mirul e o rou[ cereasc[, sanctitoare, Pe fruntea ce-au atins-o ]n veci nepieritoare! Nici soarele nu poate s[ o prefac[-n nor, Nici omul s[ o =tearg[ cu braul muritor!... Vrei moartea mea?... Ucidei!... dar eu, trist[ victim[, Istoria Moldovei vreau s-o scutesc de-o crim[, S[ nu poarte stigmatul ]n ziua re-nvierii C[ a pl[tit cu moarte pe Despot, Domn al [rii! (Sco`ndu-=i coroana de pe cap =i arunc`nd-o.) Mi-arunc din cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... Nu mai sunt Domn!... acuma ucidei pe Despot! (Toi r[m`n ]ncremenii.) ILIA+ (cu lacrimi) Iertare, tat[! BOIERII Tom=a, iertare! POPORUL }ndurare! TOM+A O cerei?... fie!... Despot, de moarte ai iertare, Dar tu la m[n[stire pe via[-i fi ]nchis. CIUB{R (d`nd semne de o exaltare fanatic[, ]nainteaz[ =i strig[:) Iertare!... cui?... lui Despot?... Iertare?... Cine-a zis?
 • 161. 160 Vasile Alecsandri }n veci nu iart[ cerul pe-acel care-l desfide. (Se repede furios =i ]njunghie pe Despot.) Ai vrut s[ ucizi legea?... Mori! legea te ucide! DESPOT (c[z`nd) Ah!... mor! TO|I (cu reprobare) O! TOM+A (lui Ciub[r) Crunt fanatic! turbat ucig[tor! Pieri!... Nu e sf`nta cruce unealt[ de omor.(Ciub[r se retrage aiurit, cu ochii intii la trupul lui Despot. Seimenii ]l aresteaz[. }n fund r[sun[ deodat[ un ip[t dureros.) ANA Despot! (Vine, alerg`nd desperat[, =i ]ngenuncheaz[ l`ng[ Despot.) Mort!... Despot, moartea m[ va uni cu tine... O! Doamne!... fie-i mil[... de d`nsul... =i de mine!... (Cade le=inat[ pe pieptul lui Despot.) MO|OC (uimit) Copila mea!... TOM+A (oprindu-l) Mooace, a=a vrea Dumnezeu! Acel ce-=i vinde ara ]=i pierde neamul s[u! (Cortina cade.) FINE
 • 162. S~NZIANA +I PEPELEA FEERIE NA|IONAL{ }N 5 ACTE PERSONAJELEPAPUR{-}MP{RAT ZORIL{S~NZIANA, fata lui MURGIL{PEPELEA DASC{LUL MACOVEIP~RLEA-VOD{ TOMAL{CUST{-VOD{ M{RICAP{CAL{ SAFTAT~NDAL{ CRAINICUL LUI PAPUR{BABA RADA STOLNICUL LUI L{CUST{ZMEUL PAHARNICUL LUI P~RLEAZ~NA-LACULUI UN GENIUZ~NA-CODRULUI AL DOILEA GENIUSTATU-PALM{-BARB{-COT UN URS ALBIARNA O PAS{RE M{IASTR{CRIV{|UL POPOR, OSTA+I, |{RANI, |{RANCE
 • 163. CUPRINS ACTUL I Teatrul reprezint[ o c`mpie ars[ de soare, ]n fund o p[dure, ]n st`nga o c[su[ ]ntre copaci uscai, ]n dreapta, spre fund, un lac. SCENA I DA S C { L U L M A C O V E I , T O M A , M { R I C A , S A F TA , | { R A N I , | { R A N C E , P E P E L E A (doarme sub copaci l`ng[ c[ru[) COR Ce secet[, ce foc! Amar =i vai de noi! Avem lips[ de ploi +i lips[ de noroc. (bis) S A F TA (ar[t`nd pe Toma) Ce-a fost verde s-a uscat, Ca =i bietul meu b[rbat! T O M A (ar[t`nd pe Safta) Ce-a-nflorit s-a scuturat, Ca nevasta mea din sat. COR Ce secet[, ce foc! Amar =i vai de noi! Avem lips[ de ploi +i lips[ de noroc. (bis) M A C O V E I : Uff!... de c`nd tr[iesc eu, dasc[lul Macovei, =i slav[Domnului!... tr[iesc de c`nd c`inii purtau colaci ]n coad[... ]nc[ a=aar=i[ n-am apucat; s[ juri c[ ne g[sim ]n ara lui P`rlea-Vod[.
 • 164. S`nziana =i Pepelea 163 T O M A : Dar cum e ara aceea, jup`ne dasc[le?... M A C O V E I : O ar[ unde-i a=a de cald tot anul, c[ g[inile fac ou[r[scoapte. T O M A : He! He! gogonat[ o mai spuse=i, jup`ne. M A C O V E I : Tomo!... e=ti necredincios, o =tie lumea-ntreag[... darprost,de c`nd? T O M A : Apoi d[, jup`ne, eu nu-s c[rturar ca d-neta, care =tii Alexan-dria pe de rost =i care ai umblat pe unde =-a-n[rcat dracul copiii. M { R I C A : A=a-i; jup`nul Macovei, b[rbatul meu, cunoa=te =i-Afga-tanghelescu. M A C O V E I : Tronc, M[rico!... ai sclintit-o, fata mea, vrei s[ ziciAfgatanghelul!... Da, oameni buni, =tiu multe, de toate... nu c[ m[laud... c[ci am fost prin ara c[pc[unilor =i prin ara n[ucilor... undeoamenii p[timesc de boala politicii. T O M A : Dar ce boal[ o mai fi =-aceea? M A C O V E I : Boal[ de balamuc, care seac[ toate simirile =i-nvr[jbe=te frai cu frai. T O M A : Fie lor acolo!.. M A C O V E I : +-am mai fost, oameni buni, pe la Sf`nta Vineri, pela Sf`nta Joi, pe la Sf. Mercuri, unde m-am ]nt`lnit cu Statu-Palm[-Barb[-Cot, cel care fuge c[lare pe un iepure =chiop =i doarme ]ntr-unv`rf de plop. T O M A : He! He! asta e =i mai gogonat[, =i mare, c`t... c`t... M A C O V E I : C`t prostia ta. T O | I : Ha! ha! ha! te-a p[c[lit, Tomo! M { R I C A (r`z`nd): Cred =i eu c[ l-a p[c[lit, dac[ jup`n Macovei,b[rbatul meu, =tie =i cerul din toac[... asta... toaca din cer. M A C O V E I : Tronc, M[rico, iar ai sclintit-o, sufleele. +-am maifost, oameni buni, pe la curtea lui L[cust[-Vod[. T O | I : L[cust[-Vod[? MACOVEI: Da! Ce? n-ai auzit de el?... un domn mare, cu oaste mare...=i cu stomac =i mai mare... El m[n`nc[, m[n`nc[, de cum se treze=tep`n’ ce adoarme, =i tot nu se mai satur[, vecinic fl[m`nd =i slab.
 • 165. 164 Vasile Alecsandri T O M A : +-o fi m`nc`nd =i com`ndul; dar poporul lui?... M A C O V E I : S[rmanul! e =i mai slab =i mai fl[m`nd dec`t d`nsul. T O M A : Halal de el!... Vrea s[ zic[, tot mai bine la noi, ]n ara luiPapur[-}mp[rat, de=i se spune c[ ]mp[ratul nostru e cam =ov[i, =ov[i...ca numele lui. M A C O V E I : Tac[-i gura, leh[ule!... nu te-atinge de mai-marelet[u; ]mp[ratul nostru e om cu chibzuial[ =i are doi sfetnici mari, peP[cal[ =i pe T`ndal[. Unul ]l sf[tuie=te ]ntr-un fel, altul ]ntr-alt fel, =iaugustatea sa se tot clatin[ ]ntre-am`ndoi. T O M A : Ca papura dup[ v`nt. M A C O V E I : Ei! +-apoi!... Clatine-se papura, broa=tele s[ h[l[du-iasc[... nu-i a=a?... T O | I : A=a, a=a, jup`ne. M{RICA: Cic[, pe c`nd tr[ia ]mp[r[teasa, ea c`nta cucurigu-n cas[? M A C O V E I : Ce-ai spus? M { R I C A : +-acum, se zice c[-l poart[ de nas fata lui, domniaS`nziana? M A C O V E I : O fi!... c[-i bun[ =i frumoas[. M { R I C A : Frumoas[, ce-i drept, pe d`nsa poi c[ta, dar pe soareba, asta... pe soare... M A C O V E I : Destul; iar ai sclintit-o, M[rico drag[; dar noi st[mde vorb[ =i ziua trece. T O M A : +i soarele ne pr[je=te. | { R A N I I : +i s[m[n[turile pier. |{RANCELE (v[it`ndu-se): Pier, pier, p[catele noastre! Ce-o s[ deve-nim?... O s[ ne moar[ copiii de foame! MACOVEI: Tac[-v[ ciocul, gaielor!... dec`t ai urla, mai bine v-aiapuca s[ facei desc`ntece de ploaie. M { R I C A : C[ doar noi nu suntem vr[jitoare ca Baba Rada, dinc[sua aceea... Numai ea =tie s[ fac[ vr[ji =i s[ trag[-n bobi, =i s[desc`nte de dragoste cu ulcica, =i s[ dezlege norii... M A C O V E I : Da de unde =tii, jup`neas[, c[ Baba Rada desc`nt[ dedragoste cu ulcica? Nu cumva...
 • 166. S`nziana =i Pepelea 165 M { R I C A : Fereasc[ Dumnezeu, b[rbate, nu se afl[! dar toat[ lu-mea =tie c[ Baba Rada cite=te =i-n stele... =i-i carte de tob[, asta... tob[de carte. M A C O V E I : Tronc, M[ric[!... Oameni buni, hai s[ ne mai sf[tuimcu p[rintele Pricochi =i s[-l rug[m s[ mai ias[ cu icoanele. T O | I : Hai! hai! (Repet[ corul =i iese prin dreapta.) P E P E L E A (trezindu-se): A!... bun somn am tras!... =i frumos visam f[cut!... Eu, Pepelea, b[iat s[rac, f[r[ tat[, f[r[ mam[, venit ]nlocurile acestea din |ara Rom`neasc[, p[rea c[ m[-nsurasem cu fata]mp[ratului, dup[ ce o sc[pasem din ghearele unui zmeu, care-o r[pisedin palatul t[t`ne-s[u. Greu m-am luptat prin somn... dar i-am venit eude hac zmeului. ARIE Frumoas[ S`nzian[, Copili[ Cos`nzean[, R[pit[-era d-un zmeu! Am dat pe el n[val[ +i, cu viteaza-mi pal[, Ucisu-l-am chiar eu. Iar fata, ]n uimire, Mi-a dat a sa iubire, }n schimb pe dorul meu. A=! vorb[ s[ fie... ]mp[ratul a trimis crainici ]n tuspatru p[ri alelumii, ca s[ dea =tire crailor =i ]mp[railor c[ acel din ei care va pl[ceaS`nzianei ]l va lua de ginere; =i-i va da zestre jum[tate de-mp[r[ie...Ce mai trebuie zestre?... Eu m-a= mulumi numai cu fata, pre legeamea.
 • 167. 166 Vasile Alecsandri SCENA II PEPELEA, BABA RADA (ea st[ pe pragul u=ii, sprijinit[ pe o c`rj[, ]i g`rbovit[ =i zdrenuroas[, cu plete albe) B A B A R A D A (auzindu-l, ]n parte): Auzi pu=chiul, pe unde-i batg`ndurile... chelului ]i trebuie chitie de m[rg[ritar. (Tare.) Pepeleo... PEPELEA: E!... Iaca =i Baba Rada... vino colea, m[tu=ic[, am s[-ispun un vis d-ale pozna=e. B A B A R A D A : Nu pot, dragul m[tu=ei; c[-s oloag[ de-o c`rj[. P E P E L E A : Oloag[ de-o c`rj[?... B A B A R A D A : De-abia-mi port tinereile, cu ajutorul c`rjelor... =imi s-a fr`nt una ast[-noapte. P E P E L E A : Se vede c[ ]nc[lecase=i pe ea, ca s[ mergi la nunta luiStatu-Palm[. B A B A R A D A : Ba am alungat o pisic[ neagr[ care se b[gase peco= la oala cu sm`nt`n[. P E P E L E A : O fi fost duhul necurat? B A B A R A D A : Ucig[-l toaca!... C`nd am lovit-o cu c`rja, a scosfoc pe ochi; =i c`rja s-a f[cut numai [nduri ]n m`na mea... bun[tate dec`rj[... mi-o dedese chiar Str`mb[-Lemne, acu o sut[ de ani. P E P E L E A : Str`mb[-Lemne?... Alei!... dar de c`nd e=ti pe lume,m[tu=ic[?... B A B A R A D A : Eu?... Ascult[: ARIE I Eu sunt de c`nd ]n ast[ lume Rom`nul ]nc[ n-avea nume; De c`nd Carpaii cei m[rei Erau ca ni=te burei; De c`nd lupii la noi Erau p[stori de oi
 • 168. S`nziana =i Pepelea 167 +i ur=ii cu cimpoi M`nau cirezi de boi. II Eu sunt de c`nd pe m`ndrul soare Nu erau pete arz[toare; De c`nd un purice u=or Purta potcoav[ la picior, Potcoav[ grea de fier Cu care s[rea-n cer, +-apoi din cer venea +i barba mi-o ciupea. Pe atunci eram t`n[r[, frumoas[... eram z`n[... dar m-a scos dinminte F[t-Frumos... =i mi-am pierdut darul. P E P E L E A : }n adev[r, c[ e=ti cam schimbat[ la fa[. B A B A R A D A : He! He!... Vremea vremuie=te, feele se zb`rcesc,b[l[malele sl[besc =i ]n locul puricilor sprinteni au ie=it pe lume altejig[nii, care sar din gunoi... =i cu-o s[ritur[ ajung... sus... sus... sus. P E P E L E A : Hei!... c[ nu sunt =i eu o jiganie din soiul lor. B A B A R A D A : +i ce-ai face, m[i b[iete?... P E P E L E A : A= zbura tocmai l`ng[ fata ]mp[ratului. B A B A R A D A : (]l trage de urechi): |i-e drag[!... Hai?... P E P E L E A : Ca ochii din cap. B A B A R A D A : Dar tu ei?... P E P E L E A : +i ea mie, vorba iganului. BABA RADA: Ei, =tii una?... Pepeleo, hai cu mine ]n p[dure, s[-midurezi o c`rj[ nou[ de alun... +i eu voi culege flori de n[valnic, ca s[-ifac o sc[ld[toare de dragoste. P E P E L E A : +i crezi c[ S`nziana m-a ]ndr[gi, dac[ m-oi sc[lda?... B A B A R A D A : De ce nu? P E P E L E A : Oare?... Hai la p[dure, m[tu=ic[... Hai la p[dure...(O ia de bra =i pleac[ ]n fug[.) BABA RADA: }ncet, ]ncet... vai de mine... parc[ te-au umflat rusaliile.
 • 169. 168 Vasile Alecsandri P E P E L E A : M-au umflat... hai... nu pot sta pe loc... mi s-au aprinsc[lc[iele... BABA RADA (sare-ntr-un picior): }ncet, ]ncet, nebunule, cad, ine-m[, ]ncet, vai de mine! (Ies am`ndoi =i intr[ ]n p[dure.) SCENA III L { C U S T { - V O D { , S T O L N I C U L , S E R V I T O R I =i O S T A + I (sub costum de l[custe) S T O L N I C U L (vine alerg`nd =i purt`nd un steag pe care e bro-dat[ o l[cust[): Plecai-v[, ]nchinai-v[, c[ vine m[ria-sa L[cust[-Vod[...iaca, nu-i nimeni? nu face nimica, eu s[-mi fac meseria mea. (Strig`nd.)Plecai-v[, ]nchinai-v[... (Stolnicul intr[ cu servitori care poart[ merinde.) C O R (de l[custe) Trece-aci L[cust[-Vod[, Dintre domni cel mai fl[m`nd. S[-i ]ntindem mas[ mare, Chiar ]n drum, c`t mai cur`nd. (A=eaz[ merindele pe-o mas[ ]n dreapta, blide cu m`nc[ri, garafe =i potire.) S T O L N I C U L : Gr[bii, copii, gr[bii... M[ria-sa ne calc[ peurme... A=a... a=ezai fripturile-n r`nd... unde-s piftiile? Punei-le laiveal[, colea, bine. (}n sunetul unui mar= bizar, intr[ L[cust[-Vod[, rezemat pe doi curteni.) L { C U S T { : M`ncare, m`ncare, mor de foame! Unde-i ministrulmeu secretar de stat la departamentul buc[t[riei? S T O L N I C U L (]nchin`ndu-se): Aici, m[ria-ta! L { C U S T { : Masa gata-i?...
 • 170. S`nziana =i Pepelea 169 S T O L N I C U L : Gata, privii... L { C U S T { : Stolnice, ai binemeritat de la Patrie, te decorez cuordinul “Frig[rii de aur”. S T O L N I C U L : S[ tr[ie=ti, m[ria-ta. L { C U S T { (=ade la mas[): Bune bucate!... ]mi fac cu ochiul... deunde s[-ncep... A!... de la curcan (m[n`nc[), minunat!... am un igan,buc[tar me=ter, cinci zloi pe lun[, leaf[... (La suita lui.) Vou[ v[ efoame? T O | I : Foame, m[ria-ta. L { C U S T { : Bine: privii la mine cum m[n`nc =i v[-ndestulai. T O | I : Poft[ bun[, milostive st[p`ne! L { C U S T { : V[ place poate friptura de curcan? T O | I : Place, place. L { C U S T { (lacom m`nc`nd): D-apoi mie!... T O | I : M[n`nc[-l s[n[tos, m[ria-ta. L { C U S T { : Acum s[ zic dou[ vorbe astor piftii... Ce miros, ceparfum, (mirosindu-le) ce arom! (Suitei.) Dar piftiile v[ plac? T O | I : Plac, plac. L { C U S T { : Cu vanilie, sau... sadea. T O | I : Ba cu usturoi. L { C U S T { : M[ bucur... dar ce s-aude?... (Afar[, tr`mbie.) S T O L N I C U L : Se-nainteaz[ o oaste mare! L { C U S T { (]nec`ndu-se): O! oa... o oa, oaste... or fi du=mani!...Unde mi-e palo=ul? Na, l-am uitat acas[... Cu ce s[ m[ ap[r?... Ha! cufurculia ast[ mare. Vie de-acum chiar P`rlea-Vod[... Vitejilor, adunai-v[ ]mprejurul meu =i s[ murii cu toii, ap[r`ndu-mi viaa =i masa. (Toi se grupeaz[ l`ng[ L[cust[, care se ]narmeaz[ cu o furculi[ lung[.)
 • 171. 170 Vasile Alecsandri SCENA IV Aceia=i, P ~ R L E A - V O D { , P A H A R N I C U L , C R A I N I C U L , S E R V I T O R I =i O S T A + I (toi sunt ]mbr[cai ]n ro=) C R A I N I C U L (venind repede ]n scen[): }nchinai-v[, plecai-v[,c[ sose=te m[ria-sa P`rlea-Vod[. L { C U S T { : P`rlea-Vod[... Sunt platc[... (Intr[ paharnicul, urmat de servitori, care poart[ balerce ]n spinare.) COR Iat[ vine P`rlea-Vod[ }nfocat =i-mbujorat; Dintre toi domnii din lume, Cel mai ro=, mai ]nsetat! P ~ R L E A (Intr[ repede. El e gras =i aprins la fa[.) ARIE Eu sunt P`rlea cel aprins, Care ard ]n foc nestins +i dau foc =i mistuiesc Inimile ce-nt`lnesc. Uf! uf! uf! ]n s`nul meu Curge lav[ de vulcan, Dai-mi ap[ ca s[ beu, S[ tot beu c`t un borcan. P ~ R L E A : Ap[, ap[, mor de sete. PA H A R N I C U L : M[ria-ta, balercele sunt de=erte; ai b[ut tot. P ~ R L E A : Nu-i ap[?... m-am stins!... Paharnice, te os`ndesc s[-itai capul tu singur, cu m`na st`ng[. (Vede masa.) A!... iaca chileal[.(Se repede la mas[.)
 • 172. S`nziana =i Pepelea 171 L{CUST{ Semee! un pas numai de-i face c[tr[ mas[, Cazi mort, de ast[ arm[ str[puns... (}l amenin[ cu furculia.) P~RLEA Str[puns?... Nu-mi pas[! Mai bine mort de palo=, ca un viteaz, dec`t De sete, mi=ele=te, cu iasc[-aprins[-n g`t. (Apuc[ o garaf[ =i o de=art[.) L { C U S T { : Iaca minune... gr[im am`ndoi ]n stihuri, ca ni=teapelipisii?... Aferim, vere. P ~ R L E A : Vere?... Cine e=ti tu, de ]ndr[zne=ti a m[ v[rui? L { C U S T { : Eu sunt domn, ca =i tine. P ~ R L E A : Domn... (Amabil.) S[ m[ fericesc cu numele?... L { C U S T { : L[cust[-Vod[! P ~ R L E A (furios): L[cust[?... du=manul meu de moarte? L { C U S T { : Tocmai. P ~ R L E A (graios): Sunt prea fericit de cuno=tin[. (D[ m`na.) L { C U S T { : +i eu tij, vere... poftim la mas[. P ~ R L E A : Mulumesc; suntei prea amabil. L { C U S T { : Da, m[ rog, nu te mai fasoli. P ~ R L E A (=ade): N-a= vrea s[ fiu indiscret. L { C U S T { : S[ m[ vezi pe n[s[lnic. P ~ R L E A : Ba mai bine pe brae, vere. L { C U S T { (vesel, ghiontind pe P`rlea): Pe brae, berbantule? Pebraele S`nzianei? P ~ R L E A (posomor`t): Ba c`t despre fata lui Papur[-}mp[rat, pune-i pofta-n cui. L { C U S T { : +i pentru ce, m[ rog...? P ~ R L E A : Pentru c[ m[ duc s-o-mpeesc. L { C U S T { (ironic): +-ai s-o p[e=ti, ]n adev[r, vere.
 • 173. 172 Vasile Alecsandri P ~ R L E A : Ver-vere?... +i cum asta? L { C U S T { : Fiindc[ =i eu m[ duc la curtea S`nzianei, cu g`nd de-a-i face curte. P ~ R L E A (se scoal[): Suntem rivali!... unul din noi dar e de prisospe lume; trebuie s[ piar[. L { C U S T { (lini=tit): Ai dreptate; pieri tu. P ~ R L E A : Ba tu... Scoal[ =i vin la lupt[, s[ ne cioc`rtim cu palo=ele. L { C U S T { : Ce face?... S[ ne batem ]mpreun[?... cat[-i de treab[,omule; avem o=ti pentru certele noastre, ucig[-se ]ntre ele... =i noi s[petrecem cu voie bun[... A=a-i r`ndul crailor =-al ]mp[railor. (Strig[.)Stolnice!... pune-te ]n capul armatei mele... =i taie buc[i oastea luiP`rlea-Vod[; de-i sc[pa teaf[r... de te-i ar[ta leu... te-oi face “ban”. P ~ R L E A (asemene): Paharnice!... ai auzit?... S[ te v[d; harcea-parcea ]n oamenii lui L[cust[-Vod[; de-i fi ]nving[tor... te schimb dinparticular ]n general. S T O L N I C U L (cu glas slab): Nu putem, m[ria-ta, c[ suntem moride foame. PA H A R N I C U L (asemene): N-avem vlag[, m[ria-ta; suntem moride sete. L { C U S T { : Ei, dar fie pe alt[ dat[.. (Lui P`rlea.) Prime=ti,veri=orule... s[ ne ucidem alt[ dat[? P ~ R L E A : Bucuros... acum s[ plec[m la curtea lui Papur[-}mp[rat. L { C U S T { : S[ plec[m; cuno=ti drumul? P ~ R L E A : Ba nu!... m-am r[t[cit de vreo =apte ori, de c`nd ampornit de-acas[. L { C U S T { : Ai umblat ]n bobote ca =i mine; ne trebuie dar unc[l[uz. Stolnice, un c[l[uz c`t oi bate-n palme. S T O L N I C U L (nemi=c`ndu-se): Numaidec`t, m[ria-ta. P ~ R L E A : Paharnice, un c[l[uz. PA H A R N I C U L (st[ pe loc): Numaidec`t. (Pepelea se ive=te ]ntre copaci.)
 • 174. S`nziana =i Pepelea 173 SCENA V Aceia=i, P E P E L E A P E P E L E A (aparte): Am l[sat pe m[tu=a-n p[dure s[ caute bu-ruieni. P ~ R L E A : G[situ-l-ai?... S T O L N I C U L (z[rind pe Pepelea): Iaca unul, pe d`nsul, voinici.(Toi se reped =i-l apuc[.) P E P E L E A : Ho! ar[!... ce este?... ce v-au apucat? S T O L N I C U L (tr[g`ndu-l): Te cheam[ L[cust[-Vod[. PA H A R N I C U L (asemenea): Te cheam[ P`rlea-Vod[. P E P E L E A : Minciuni... nu m[ cheam[ nici P`rlea, nici L[cust[...m[ cheam[ Pepelea. L { C U S T { : Pepelea!... Ha! Ha! Ha! pozna= nume! P ~ R L E A (r`z`nd): Nu-i nume de calendar. L { C U S T { : Ca ale noastre. (Tare.) Pepeleo, r[spunde, poi s[ neduci la curtea lui Papur[-}mp[rat? P E P E L E A (aparte): Or fi peitori de-ai S`nzianei. L { C U S T { : Ai auzit? P ~ R L E A (tare): Poi, m[? P E P E L E A : Pot!... v[ duc =i p`n[ la “m[ru ro=”, dac[ vrei, =i p`n[la calea-ntoars[. L { C U S T { : Nu, c[-i prea departe. P E P E L E A : +i p`n[ la dracu-n praznic. P ~ R L E A : Praznic? hai dar cu noi... pleac[-nainte. P E P E L E A : Bine... (Aparte.) Am s[-i r[t[cesc ]n p[durea cea deas[,din ea s[ nu mai ias[. (Servii fur[ merindele de pe mas[.) L { C U S T { : Mergem?... Poftim, vere. P ~ R L E A : Ce se potrive=te... apuc[ d-ta ]nainte, vere, e=ti maic[runt. L { C U S T { : C[runt eu?... =tii c[ te g[sesc nostim? P ~ R L E A : M[-i fi g[sind... d[-mi braul =-aidem ]mpreun[.
 • 175. 174 Vasile Alecsandri(P`rlea =i L[cust[ ]=i dau braul =i cearc[ a pleca odat[ cu piciorul st`ng, dar nu nimeresc. Ies cu toii prin fund =i dispar ]n p[dure c`nt`nd.) COR Haidei cu toi la curtea Lui Papur[-mp[rat, Atra=i de S`nziana Cu nume l[udat. SCENA VI D A S C { L U L M A C O V E I,T O M A ,M { R I C A,| { R A N I , | { R A N C E (care vin prin dreapta) T O M A : A=a o fi, jup`ne dasc[le... sf`nt[ s[-i fie vorba, mareadev[r ai rostit... nu plou[ pentru c[-i secet[. M A C O V E I : +i-i secet[, pentru c[ nu plou[. T O M A : Dar f[ bine de ne spune, pentru ce-i =i secet[ =i lips[ deploaie? M A C O V E I : O fi trecut prin v[zduh un zmeu cu limb[ de foc. T O | I (speriai): Un zmeu? M A C O V E I : Sau poate c[ zidarii =i c[r[midarii or fi legat norii. T O M A : Dar nu cuno=ti d-ta vreun chip de-a-i dezlega? M { R I C A : B[rbatul meu s[ nu cunoasc[... ai pripit de te-ai vorbit;asta... ai vorbit de te-ai pripit. M A C O V E I : Tronc, M[rico!... Oameni buni, este un leac de secet[care nu d[ gre=. T O | I : Care, care?... M A C O V E I : S[-necai o bab[. T O | I : +-a ploua? M A C O V E I : Cu cofa. T O | I : Hai, m[i, s[ g[sim o bab[. (Ar[t`nd femeile.) Pe care dinele s-o alegem? F E M E I L E (ar[t`ndu-se una pe alta): Pe Catrina, pe Safta, pe Tu-dora, pe Tofana, pe jup`neasa d[sc[lia...
 • 176. S`nziana =i Pepelea 175 M { R I C A : Pe mine?... Eu bab[?... (Lui Macovei.) Bab[-s, jup`nedasc[le? bab[? M A C O V E I : Ba! ba... B { R B A | I I : Pe d`nsele, m[i! (Se lupt[ b[rbaii cu femeile; eledau ipete.) B{RBA|II Degrab[, degrab[ S[ prindem o bab[ +i-n ap[ s-o d[m. Degrab[ printr-]nsa De foc =i de d`nsa Acum s[ sc[p[m. FEMEILE Hoilor! pierii de-aici, C[ v-om bate cu urzici, V-om zg`ria ca pisici De-i fi toi numai be=ici. SCENA VII Aceia=i, B A B A R A D A (se ive=te-n fund) B A B A R A D A : S[ tr[iasc[ Pepelea!... bun[ c`rj[ mi-a durat... ams[-i desc`nt de dor. F E M E I L E : Iaca o bab[, iaca o bab[! T O | I : Baba Rada, vr[jitoarea! M A C O V E I : Ea o fi legat norii... pe d`nsa, oameni buni... =iu=tiuluc! ]n balt[. (B[rbaii se reped de apuc[ pe bab[, lu`nd-o-n sus.) B { R B A | I I : }n balt[! B A B A R A D A : Ce-i? ce-i? F E M E I L E : }n balt[! B A B A R A D A : }n balt[? Vai de mine... dar ce v-am gre=it eu,oameni buni?...
 • 177. 176 Vasile Alecsandri M A C O V E I : }n balt[, talpa iadului! B A B A R A D A : Ajutor! ajutor! Pepeleo! SCENA VIII Aceia=i, P E P E L E A (alearg[ prin fund) P E P E L E A : Cine m[ cheam[?... Mama Rada?... B A B A R A D A : Nu m[ l[sa, Pepela= drag[, vor hoii s[ m[-nece. P E P E L E A : S[ te-nece, pentru ce? Stai, oameni buni... nu faceip[catul. T O | I : }n l[turi, m[ sfrijitule. P E P E L E A : Nu m[ las de voi, cihar de m-ai ucide... Mama Rada-inevinovat[. M A C O V E I : Cum ]ndr[zne=ti, m[i ing[ule, s[ te ]mpotrive=tivoinei poporului?... Nu =tii ce spuneau str[mo=ii no=tri:”Box, pipili,Box...” P E P E L E A : Ce box, m[, na box!... (Trage un pumn ]n ghigilicul luiMacovei.) M A C O V E I : Aoleo! m-a necinstit. T O M A : Iii!... a ridicat m`na asupra lui jup`n Macovei. M { R I C A : I-a turtit nasul pe ghigilic? asta... M A C O V E I : Legai-l, m[i, s[-l ducem la procuror. C`t pentru bab[,u=tiuluc ]n balt[. (|[ranii leag[ m`inile lui Pepelea.) P E P E L E A (lupt`nd): Hoilor, tic[lo=ilor!... v[ punei o sut[ pe unom, ca corbii =i ca judanii. (|[ranii las[ pe Pepelea legat =i se-ntorc laBaba Rada.) B A B A R A D A : Pepeleo, Pepeleo... (|[ranii ridic[ pe bab[ =i se]ndreapt[ spre lac cu ea.) P E P E L E A : Tic[lo=ii... ucid pe biata bab[, f[r[ vin[, =i pe minem-au legat, ca s[ m[ duc[ la ]nchisoare... s-au dus cu toii... nu-i nime,p-aici mi-e drumul. (Fuge-n c[su[.) | { R A N I I (pe malul lacului): Una!
 • 178. S`nziana =i Pepelea 177 B A B A R A D A : Pepeleo! | { R A N I I : Dou[, trei... hup, u=tiuluc. (O arunc[ pe bab[ =i deo-dat[ s-aude un tunet dep[rtat, cerul s-acopere de nouri negri.) M A C O V E I : Parapanghelos! De-acum umflai pe Pepelea =i hai laprocurorul. | { R A N I I (revenind ]n scen[): Dar unde-i? | { R A N I I : A pierit! M A C O V E I : Pierit s[ fie! (}ncepe furtun[ mare, tunete prelungite.)Iaca, m[i!... vedei? cum ai ]necat vr[jitoarea, a =i-nceput a ploua. T O M A : Plou[ cu fulgere, jup`ne dasc[le, dar ap[ — tuf[. F E M E I L E : Vai de noi! o s[ ne tr[sneasc[. M { R I C A : Hai s-aprindem Pa=ti de la lum`nare... asta... lum`narede la Pa=ti. M A C O V E I : Tronc, M[rico! T O | I : Hai pe-acas[, la s[n[toasa, voinici. (Un fulger cade-n lac,toi fug ]n dreapta speriai.) SCENA IX P E P E L E A (ie=ind din c[su[): S[ se fi ]necat biata m[tu=[?... de-a= =ti c[ a= g[si-o, m-a= arunca ]not. Ia s[ vedem. (Vine ]n scen[ =ig[se=te o c`rj[.) Iaca una din c`rjele ei... poate s[-mi fie de ajutor... (Lamal). A!... pare c[ z[resc ceva... ea-i... plute=te... d[, Doamne, s-oscap. (}ntinde c`rja-n ap[ =i scoate sumanul babei.) Nu-i ea. S[rmana,e numai sumanul ei, a murit! S-a dus pe ceea lume, =i eu am r[mas iarsingur. (Pl`nge.) R[u m[ doare inima dup[ ea... dar ce aud!... ce v[d!(Furtuna trece, norii dispar =i luna se ]nal[ de dup[ copaci, ]n fund... pe suprafaa lacului r[sar mai multe flori mari de nuf[r =i ]n fiecare din ele st[ ]nchis[ c`te-o z`n[; ]n cea mai frumoas[ se g[se=te Baba Rada, metamorfozat[ ]n Regina Z`nelor; razele lunii lumineaz[ tainic tabloul.)
 • 179. 178 Vasile Alecsandri SCENA X P E P E L E A , Z~NE, B A B A R A D A (schimbat[ ]n z`n[) COR DE Z~NE Frumoas[ Z`n[ cu dulce nume Din s`nul apei iese la lume. Ferice omul care pe ea La foc de stele o va vedea.(Florile de nuf[r se deschid, z`nele ies de formeaz[ ]mpreun[ un grupartistic ]n lumina electric[. }n floarea din mijloc apare Baba Rada sub figura =i sub costumul unei z`ne tinere =i frumoase =i ]ncununat[ cu plante acvatice.) Z~NA Pepeleo, bl`nd suflet, tu singur cu-ndurare, Ai vrut s[-mi aperi viaa de-a pro=tilor turbare. Pe tine eu din umbr[ te-oi scoate la lumin[, C[ci fosta Baba Rada de-acum e a ta z`n[. (Z`na, ie=ind din floare, p[=e=te pe faa apei =i vine ]n scen[.) P E P E L E A (cade-n genunchi): O!... ce minune cereasc[. Z ~ N A : Pepeleo!... de azi ]ncepe o via[ plin[ de lupte pentru tine...dar s[ n-ai grij[, vei fi pretutindeni ap[rat =i susinut de mine. |ineacest fluiera= de trestie, el te va ajuta la orice nevoie... c`nd ]i c`nta dinel... ine =-acest inel de logodn[ cu S`nziana. P E P E L E A : Ah!... z`n[ frumoas[ =i milostiv[, m[ logode=ti cunorocul. Z ~ N A : Norocul s[ te ]nsoeasc[ ]n calea vieii. Acum te las, Pepe-leo... r[m`i cu bine, eu m[-ntorc ]n ]mp[r[ia z`nelor. (Z`na se-ntoarce ]n floarea ei, toate florile s-afund[ ]ncet, ]n sunetul simfonic al orchestrei. Corul repet[ refrenul de la ]nceput.) (Sf`r=itul actului I.)
 • 180. S`nziana =i Pepelea 179 ACTUL II CUPRINS Teatrul reprezint[ sala tronului lui Papur[-}mp[rat... Vasuri mari cu plante acvatice sunt a=ezate ]n coluri... un tron mare de aur ]n st`nga, alt tron mai mic al[turi, spre public... o u=[ ]n st`nga, ce duce ]n apartamentul ]mp[r[tesei... ]ndreapta, u=i mari... ]n fund, arcade largi =i ]nalte, ce se deschid pe teras[, deasupra gr[dinii. SCENA I P E P E L E A (se ive=te cu sfial[ pe teras[, apoi intr[ ]n scen[): Num[ vede nime? M-am furi=at prin gr[dina ]mp[r[teasc[, doar oi z[ripe S`nziana... dar toate ferestrele palatului sunt ]nchise... Ce bog[ii...Ce loca= fermec[tor!... Bine m-a= deprinde a tr[i aice... al[turea cufata ]mp[ratului. Dac[ m-ar ajuta Z`na-Lacului s[ mi se ]mplineasc[dorul... Ian s[-mi ]ncerc norocul, sun`nd din fluierul [sta!... S[ vedemce poate el!... (Privind fluierul, c`nt[.) ARIE I Fluiera= frumos, Mult zici tu duios. Scumpe fluiera=, Mult zici dr[g[la=, Zi cu glasul t[u, Zi pe g`ndul meu, Versul cel cu foc, Ce-aduce noroc. II Fluiera= de fag, A! spune cu drag, Spune de-al meu dor Scumpului odor, C[ inima mea
 • 181. 180 Vasile Alecsandri Vecinic pentru ea Bate ne-ncetat D-un amor curat. (El vrea s[ c`nte din fluier, dar se opre=te, z[rind ]n dreapta pe T`ndal[.) Dar vine cineva... m[ ]nchin cu c`ntecul =i, la fug[... s[ m[ ascund ]n gr[din[. (Dispare dup[ arcade.) SCENA II T ~ N D A L { , pe urm[ P { C A L { (am`ndoi ]n haine brodate cu fir =-acoperite cu decoraii pe piept =i pe spate) T ~ N D A L { (venind din dreapta): St[p`nul meu, augustatea-samarele ]mp[rat Papur[ doarme... Doarm[ s[n[tos =i f[r[ grij[, c`t m[are pe mine, T`ndal[, prim-ministru... Toat[ sarcina statului e pe spina-rea mea... Sarcin[ grea!... (Cu emfaz[.) }ns[ m[ simt m`ndru de-a opurta pentru gloria, prosperitatea, prop[=irea =i moralitatea poporuluice se ad[poste=te la umbra sceptrului ]mp[r[tesc al august[ii-sale...(Z[rind pe P[cal[.) Dar pare c[ g[sesc pe P[cal[, colegul meu de cabi-net... un =iret de frunte, care ades m[ p[c[le=te!... Cum s[ m[ dezbarde el?... Am c[tat s[-l trimit departe, peste nou[ m[ri =i nou[ [ri, ]ntr-oambasad[... dar n-a primit... Ce tertip s[ mai iscodesc?... (St[ peg`nduri.) P { C A L { (intr[ pe sub arcade): Doarme augustul nostru, =i soarele-isus... }ns[ are =i dreptate s[-=i odihneasc[ b[tr`neele. (Z[rind peT`ndal[.) A!... iaca T`ndal[, perechea mea de la carul statului... cums[-l dau peste cap?... T ~ N D A L { : Ce v[d? Excelena-voastr[ la curte a=a de diminea[? P { C A L { : Datoria-mi fac, urm`nd pildei excelenei-voastre. T ~ N D A L { : Datorie sacr[... c`nd st[p`nul trage la aghioase...Sluga credincioas[ vegheaz[, pentru gloria... P { C A L { : Prop[=irea...
 • 182. S`nziana =i Pepelea 181 T ~ N D A L { : Prosperitatea... P { C A L { : +i moralitatea poporului, ce s-ad[poste=te... T ~ N D A L { : La umbra sceptrului p[rintesc. A M ~ N D O I (]nclinai): Al august[ii-sale... P { C A L { : Bine, acuma ad-o colea jum[tatea milionului ce-aic`=tigat ast[-noapte. T ~ N D A L { : Ce milion? Care milion? de unde milion? P { C A L { : Care? (}i =opte=te la ureche.) Cel care ai c`=tigat ru=fetde la concesionarii baloanelor. T ~ N D A L { (cu mirare): De unde o =tii? P { C A L { : E scris pe nasul excelenei-voastre, ad-o... T ~ N D A L { : Ei, =tii una? Las[-mi mie milionul [sta, =i eu ]if[g[duiesc alt milion la anul. P { C A L { : Cum? T ~ N D A L { (]i vorbe=te la ureche): Din r[scump[rarea concesiu-nii baloanelor. P { C A L { : Parol? T ~ N D A L { : Parol! P { C A L { : Ba, ba, ba, mai bine azi un ou dec`t la anul un bou;ad[! T ~ N D A L { : Bine, om regula socotelile mai pe urm[, acum s[ neocup[m de afacerile politice... +tii c[ domnia S`nziana e fat[ mare?... P { C A L { : O fi; =i, prin urmare, i-a ab[tut s[ se m[rite numaidec`t. T ~ N D A L { : Fat[ mare nu-i? Trebuie s[-i credem. P { C A L { : +i ]mp[ratul, care se supune la toate voinele ei, a trimiscrainici pe la toate ]mp[r[iile ca s[ le duc[ aceast[ veste. T ~ N D A L { : O =tiu. P { C A L { : +i chiar au ]nceput a sosi ]n ora= mai muli din acei ce-au auzit de frumuseea domniei. T ~ N D A L { : Care =i care?... P { C A L { : Zoril[, craiul R[s[ritului; Murgil[, craiul Apusului... =iP`rlea-Vod[, =i L[cust[-Vod[, =i ali muli din toate p[rile lumii. T ~ N D A L { : Minunat; =i unde au tras la gazd[?
 • 183. 182 Vasile Alecsandri P { C A L { : La “Grand Hotel”, la “Trei sarmale”. T ~ N D A L { : Cred c-om c[p[ta ceva decoraii de la ei... decoraiicu briliante primprejur... iar nu ca potcoavele astea, care c`nt[resczece oca... de aram[... Prive=te: ordinul Hipopotamului!... ordinul Uran-gutanului!... ordinul Bivolului... ordinul Bibilicului... etc... P { C A L { : Acestea sunt decoraii zoologice... dar unde le-om maianina =i pe celelalte?... T ~ N D A L { : Pe din[untrul livrelei... ca c[ptu=al[. (S-aude-n st`nga un c[scat lung.) P { C A L { : Taci... s-anun[ ]mp[ratul.(Papur[-}mp[rat vine ]n halat =i papuci galbeni... =i cu coroana peste scuf[.) SCENA III Aceia=i, P A P U R { PA P U R { : A... a... a!... Bine am dormit. A M ~ N D O I : S[ v[ fie de bine, augustate. PA P U R { : Aici suntei, mini=trii mei istei! T ~ N D A L { : La u=a august[ a iatacului ]mp[r[tesc... P { C A L { : Precum se cuvine... PA P U R { : Vine... bine vreau s[ zic, ne place s[ v[ vedem aproapede tron, pentru c[ suntei ageri. A M ~ N D O I (]nchin`ndu-se): M[ria-ta... PA P U R { : Credincio=i! A M ~ N D O I : Augustate... PA P U R { : }ntegri. A M ~ N D O I : Luminate ]mp[rate... PA P U R { : De=i nu prea frumo=i... A M ~ N D O I : Milostive st[p`ne... PA P U R { : Destul, nu v[ mai fr`ngei =alele... c`te ceasuri sunt?...
 • 184. S`nziana =i Pepelea 183 T ~ N D A L { : C`te porunce=te augustatea-voastr[ s[ fie. PA P U R { : M-am trezit destul de diminea[, nu-i a=a? T ~ N D A L { : A=a! v-ai trezit odat[ cu zorile. PA P U R { : Oare?... Ce crezi =i tu, P[cal[... ]mi pare c[ soarele-isus. P { C A L { : Zorile au mai ]nt`rziat ast[zi, pentru pl[cerea august[ii-voastre. PA P U R { : Bine-au f[cut, pentru c[ eram foarte obosit... trebilestatului... T ~ N D A L { : V[ prea ostenii, augustate; =i nu se cade s[ compro-mitai augusta voastr[ s[n[tate. Nou[, servitorilor tronului, ne incumb[truda; pentru gloria... P { C A L { : Prop[=irea... T ~ N D A L { : Prosperitatea! P { C A L { : +i moralitatea poporului ce s-ad[poste=te... T ~ N D A L { : La umbra sceptrului p[rintesc... A M ~ N D O I : Al august[ii-voastre! PA P U R { : Frumoas[ imagine!... umbra sceptrului... mi-o repetai]n toate zilele... e cam monoton[, ]ns[ pl[cut[... =i ce mai face poporul?...nu l-am v[zut de mult... T ~ N D A L { : Nu-=i ]ncape ]n piele de fericire. PA P U R { : A=a s[ fie, P[cal[, ]=i ]ncape sau nu-=i ]ncape? P { C A L { : Nu-=i ]ncape... e burduf... PA P U R { : Burduf!... A!... mulumirea mea este deplin[... adic[tocmai deplin[ nu... pentru c[ tarafurile politice se-nmulesc pe toat[ziua... C`te avem p`n-acum? P { C A L { : 57, augustate. PA P U R { : Numai at`tea?... le credeam mai plodoase... care aumai ie=it la maidan?... P { C A L { (desf[=ur`nd o h`rtie lung[): Iat[ lista. PA P U R { : Breee!... ce pomelnic!... cite=te-l, P[cal[. P { C A L { : Categoria-nt`i. PA P U R { : Cum?... Sunt pe categorii?
 • 185. 184 Vasile Alecsandri PA P U R { : Dar, categorisii. PA P U R { : Zi-nainte. P { C A L { : Categoria-nt`i! Tarafuri colorate. PA P U R { : Colorate?... P { C A L { : Da!... pentru ca s[ bat[ mai bine la ochi. (Citind.) Tarafulverde. PA P U R { : Verde? Pentru ce verde? P { C A L { : Pentru c[-i spanac. (Citind.) Taraful galben. PA P U R { : Galben?... O fi taraf de dovleci?... P { C A L { : Tocmai... e un taraf care a prins g[lbea[. (Citind.)Taraful alb. PA P U R { : Alb?... Se vede c[-i mai sp[lat? P { C A L { : +i p[time=te de albea[ pe ochi. (Citind.) Taraful stacojiu. PA P U R { : Stacojiu?... pentru ce? P { C A L { : Pentru c[ cu c`t e mai fiert, cu at`t e mai ro=. PA P U R { : Ca racii. P { C A L { : Raci progresi=ti etc. Categoria a doua... Taraful naional-liberal, taraful liberal-naional, taraful liberal-naional-moderat, tara-ful moderat-naional-liberal. PA P U R { : Treci la alt[ categorie, asta-i cam ]ntr-acela=i p[r. P { C A L { : A treia categorie... Taraful aristocrat, democrat, burto-crat, pungocrat, postocrat... PA P U R { : Destul... m-am ameit =i simt c[ devin prostocrat cad`n=ii... +i care-i deviza politic[ a tuturor? P { C A L { : Una =-aceea=i... “Scoal[-te de la locul t[u, s[ m[ puneu.” PA P U R { : Adic[, cu alte cuvinte... S[ v[ dau afar[ pe voi =i s[-iiau pe d`n=ii ]n loc? P { C A L { : Cam a=a! PA P U R { : +-a=a se poate... s[ v[ dau afar[... s[ nu v[ dau?... Bas[ v[ dau. A M ~ N D O I : Fereasc[ Dumnezeu, auguste. PA P U R { : Dar dac[ v[ voi p[stra... Cum s[ salv[m situaiunea?...
 • 186. S`nziana =i Pepelea 185 T ~ N D A L { : Tr`ntind tarafurile la pu=c[rie. PA P U R { : Bun[ idee, s[ le tr`ntim... oare s[ le tr`ntim?... =i pen-tru ce s[ nu le tr`ntim?... Ce zici =i tu, P[cal[?... P { C A L { : Zic s[ nu le tr`ntim, maiestate... pentru c[ o asemeneatr`nt[ ar fi o m[sur[ ]n incompatibilitate cu abilitatea guvernamental[. PA P U R { (aiurit): A=a... (Aparte.) N-am prea ]neles. (Tare.) Apoidar s[-i l[s[m ]n pace, mai cu seam[ c[ am alt[ belea pe capul meu...S`nziana mi-a declarat c[ vrea s[ se m[rite pe placul ei... iar nu dup[convenienele politicii statului... Eu chibzuisem s[ fac alian[ cu vecinulmeu, cu Piperu=-Craiul... dar fata-l g[se=te prea iute... =i nu-l vrea. T ~ N D A L { : Asta poate s[ nasc[ mari complicaiuni. P { C A L { : Poate chiar =i r[zboaie. PA P U R { : +-apoi?... nu mi-e team[ de-un Piperu=. C`i pip[ru=iam m`ncat eu, de c`nd ]mp[r[esc!... Au ]nceput s[ curg[ peitori pen-tru S`nziana? T ~ N D A L { : }nceput... Hotelul “La trei sarmale” e plin de crai,domni =i ]mp[rai, care a=teapt[ s[ fie invitai a se prezenta la Curte. PA P U R { : Bine, facei-le cunoscut c[-i voi primi chiar ast[zi...G[tit-ai tot pentru ceremonialul primirii lor? P { C A L { : Totul e gata. PA P U R { : Mergei dar s[-i aducei ]n prezena noastr[, hai, mar=! A M ~ N D O I : Numaidec`t, auguste... (Ies ]nchin`ndu-se.) PA P U R { (singur): Un cap ]ncoronat trebuie s[ aib[ caracter ferm=i voin[ nestr[mutat[... altminterea se-ncurc[ r[u iele politice... Euam hot[r`t s[ fac pe voia S`nzianei... =i nu m[ schimb odat[ cu capul(o pauz[), =i ]ns[ prudent de-a expune ]mp[r[ia la cine =tie ce calamit[i,pentru capriciul unei copile alintate... Ce-ar fi, adic[, dac[ n-a= m[rita-oacum?... ar pl`nge =-at`ta tot... dar de ce s-o fac s[ pl`ng[, dr[gua?...Vrea s[ se m[rite, lucru natural. (Schimb[ tonul.) Vrea, vrea... multevrea omul... de m-a= potrivi... ea are voina ei... dar =i eu am pe-amea... =i, ]n sf`r=it, cine-i ]mp[ratul? Eu!... cine are dreptul de a porun-ci?... Eu! prin urmare, s-o m[rit... alta n-am ce face. (St[ pe g`nduri,num[r`nd pe degete.) S-o m[rit?... s[ n-o m[rit?...
 • 187. 186 Vasile Alecsandri SCENA IV P A P U R { , S ~ N Z I A N A (iese din apartamentul ei) S ~ N Z I A N A : T[tuc[. (Vine de-l s[rut[.) PA P U R { : Copila mea, te-ai trezit?... S ~ N Z I A N A : Ce fel? trezit?... Soarele-i amiazi, =i d-ta tot ]n halat=i cu scufa de noapte?... PA P U R { : Am avut multe de pus la cale cu mini=trii. S ~ N Z I A N A (z`mbind): }neleg... ai organizat ceremonialul deast[zi... Scumpul meu p[rinte, c`t m[ doare s[ m[ despart de d-ta. PA P U R { : Apoi dac[ te doare a=a de mult, pentru ce vrei numaidec`ts[ ie=i din casa p[rinteasc[? S ~ N Z I A N A : Pentru ca s[ m[ duc =i eu la casa... a=a a f[cut =imama. PA P U R { : Dumnezeu s-o ierte... ]ns[, pe vremea ei, fetele se m[ritaudup[ placul p[rinilor. S ~ N Z I A N A : S-au schimbat lucrurile de-atuncea, t[tuc[. Ast[zisuntem libere =i independente. PA P U R { : Formai =i voi un taraf?... S ~ N Z I A N A : Dar, g[sim c[ e drept s[ ne alegem noi ]n=inetovar[=ii vieii noastre. PA P U R { : De aceea s-au ]nmulit desp[reniile... Ascult[, S`nzia-n[... n-ai putea s[ mai rabzi vreo doi-trei ani?... S ~ N Z I A N A : De ce nu zece?... s[-mpletesc coad[ alb[. PA P U R { : P`n’ la coad[ alb[ mai ai mult, fata mea. S ~ N Z I A N A : T[tuc[, vrei s[ afli adev[rul?... mi-a prezis ovr[jitoare c[, de nu m-oi m[rita ]n anul acesta, am s[ m[ g[sesc ]ntr-o primejdie de moarte. PA P U R { : De moarte!... s[ mori?... fereasc[ Dumnezeu! s[ nu faciuna ca asta... mai bine te m[rit de 17 ori, cu cine i-a cere inima...chiar c-un zmeu, dac[ ai poft[ de zmei. S ~ N Z I A N A : Bunul meu p[rinte!... Tocmai de zmei mi-e team[,
 • 188. S`nziana =i Pepelea 187pentru c[ ei fur[ fete de-mp[rai... =i mi-a spus vr[jitoarea c[ suntameninat[... PA P U R { (speriat): Ce?... s[ te r[peasc[ o dihanie de pe ceealume?... Merg s[ dau porunci ca s[ pun[ str[ji ]mprejurul palatului...(Strig[:) P[cal[, T`ndal[... iaca, uitasem c[ ei sunt du=i la “Trei sar-male!” S ~ N Z I A N A : Nu te turbura, t[tuc[, mai bine mergi de te g[te=te,ca s[ primim oaspeii venii la noi de prin fundul lumii. PA P U R { : Ai dreptate; m[ duc s[-mi lep[d halatul =i s[-mi punhlamida... Pup[-m[ frumos... Pup[-m[ ]nc[ o dat[. (Dup[ ce-o s[rut[iese zic`nd:) E frumoas[... rupt[ din soare! +i-mi sam[n[ mie, buc[ic[t[iat[. (Iese-n st`nga.) SCENA V S ~ N Z I A N A (singur[): Azi trebuie s[-mi aleg un mire!... pe care?...pe cel mai viteaz, mai t`n[r =i mai frumos. RECITATIV De multe nopi mi-e somnul agitat +i p`n[-n zori ades nu pot dormi. Un glas ascuns ]mi zice ne-ncetat C[ am ajuns ]n timpul de-a iubi. ARIE I F[r[ dor, f[r[ iubire, Nu e-n lume fericire, Spune doica mea. Ea-i b[tr`n[, ispitit[; Ca s[ fiu dar norocit[, S-o ascult pe ea. II F[t-Frumos, o, dulce mire, Te a=tept, vin’ cu gr[bire,
 • 189. 188 Vasile Alecsandri Vino de m[ ia, Ca s[ ducem ]mpreun[ Via[ dulce, via[ bun[ Cum inima vrea. Ah!... c`nd ar veni F[t-Frumos... (St[ g`ndind. Un zmeu trece c[lareprin v[zduh.) C`nd ar ap[rea deodat[-n ochii mei... (Zmeul apare ]ntre arcade.) SCENA VI S~NZIANA, ZMEUL Z M E U L (]n fund): S`nzian[! S ~ N Z I A N A (tres[rind): Cine m[ cheam[? (Vede pe zmeu.) A!...(Vrea s[ fug[.) Z M E U L : Nu fugi, dulce minune; vestea frumuseii tale a trecutpeste nou[ m[ri =i nou[ [ri =i, ca s[ te v[d, am venit ]n zbor nou[ zile=i nou[ nopi. S ~ N Z I A N A : Dar cine e=ti tu, care ]ndr[zne=ti?... Z M E U L : Eu sunt ]mp[ratul zmeilor. S ~ N Z I A N A (cu groaz[): E=ti zmeu?... Z M E U L : +-am jurat s[ te fac soia mea. S ~ N Z I A N A : Eu?... Z M E U L : Vino cu mine. S ~ N Z I A N A : Mai bine s[ mor. Z M E U L : Vino!... (Face un pas, ]ntinz`nd m`na spre ea.) SCENA VII Aceia=i, P E P E L E A (se arat[ sub arcade) P E P E L E A : Stai, fiar[ de pe ceea lume!... un pas mai mult, e=ti mort. Z M E U L : Ce?... tu, piticule, ]mi porunce=ti mie?
 • 190. S`nziana =i Pepelea 189 P E P E L E A : Pieri, pieri ]i zic. Z M E U L (ridic[ buzduganul): Se vede c[ vrei s[ legi fr[ie de moartecu buzduganul meu? P E P E L E A : +i tu cu fluiera=ul meu. (Sun[ din fluier.) Z M E U L (r[m`ne ]ncremenit, vrea s[-nainteze, dar nu poate; vreas[ ridice buzduganul, =i-i cade braul f[r[ putere): P[c[tosule!...a=teapt[... Ce-am p[it?... nu pot face un pas ]nainte... nu pot purtabuzduganul, sunt fermecat... fluierul acesta m[-nvinge... (Se tot re-trage ]nd[r[t, ]mpins de-o putere misterioas[, ]n sunetul fluierului Pepe-lea-l urm[re=te, am`ndoi dispar ]n gr[din[.) S ~ N Z I A N A (trezindu-se din buim[ceal[): Am visat?... Era s[ m[r[peasc[ un zmeu?... +i m-a sc[pat de el?... Cine m-a sc[pat?... Poatec[ era F[t-Frumos. F[t-Frumos, o, dulce mire, Te a=tept vin’ cu gr[bire, Vino de m[ ia... etc. (Iese prin st`nga c`nt`nd sotto voce.) SCENA VIII P { C A L { , T ~ N D A L { , P ~ R L E A -V O D { , L { C U S T { -V O D { , Z O R I L { , M U R G I L { (mai multe persoane din toate p[rile lumii, ]n diverse costume fantastice) (S-aud fanfare-n curte, u=ile-n dreapta se deschid; doi u=ieri vin de se a=eaz[ la intrare. Intr[ cortegiul de crai, domni =i ]mp[rai, precedai de T`ndal[ =i P[cal[ =i urmai de steaguri cu emblemele lor. Se pun ]n semicerc, ]n faa tronului.) COR Azi e ziua mult dorit[, C`nd, uimii, o s[ vedem O minune str[lucit[, Un crin alb cu diadem.
 • 191. 190 Vasile Alecsandri T ~ N D A L { : Poftim, vestii =i de bun neam domni, crai =i ]mp[rai!}n cur`nd va sosi marele, gloriosul, m[rinimosul, augustul Papur[-}mp[rat, ]mpreun[ cu frumoasa, ]nc`nt[toarea, augusta sa copil[,domnia S`nziana. (}n sunetul unui mar= triumfal, intr[ Papur[ cu hlamid[ =i cu coroan[ aurit[, in`nd pe S`nziana de m`n[, urmai de mai multe dame =i magnai de Curte... ei fac jurul s[lii, salut`nd pe oaspei, =-apoi merg de se suie pe tronuri. Steagurile se ]nclin[ ]n faa lor =i toi oaspeii r[m`n extaziai, privind la S`nziana... P`rlea-Vod[ d[ semne de admiraie grotesc[. T`ndal[ st[ l`ng[ tron.) COR Iat[ ]mp[ratul, Iat[ luminatul Cu S`nziana, M`ndra Cos`nzeana, Ori=icine-o vede Jur[ =i crede C[ e un juvaer, C[zut aici din cer. SCENA IX Aceia=i, P A P U R { cu S ~ N Z I A N A PA P U R { (pe tron): Bine-ai venit la curtea noastr[, oaspei de soi=i de tot soiul!... Crainicii no=tri v-au dus vestea despre copil[ =i zestreaei... jum[tate de ]mp[r[ie, f[r[ ipotec[... Care din voi va avea norocs[ plac[ fetei va avea parte de am`ndou[... Haide, ar[tai-v[ talentele=i nurii, concursul e deschis; am zis!...
 • 192. S`nziana =i Pepelea 191 T O | I : Tr[iasc[ Papur[-}mp[rat! PA P U R { : Acum =i pururea =i-n vecii vecilor... T O | I : Amin! P A P U R { : P[cal[, te numesc mare=al de ocazie, f[r[ leaf[.Prezenteaz[-ne concurenii cu tropos. P { C A L { : Ascult. (Prezent`nd pe Zoril[.) M[ria-sa Zoril[, craiulR[s[ritului. PA P U R { : Zoril[?... Am cunoscut ]n tineree pe babacu-t[u;p[timea, s[rmanul, de c[scat, altminterea era de=tept =i cam... ber-bant. (R`z`nd.) }mi aduc aminte c[ odat[ ne-am ]nt`rziat ]mpreun[p[n[-n faptul zilei, ]ntr-o mahala!... ha! ha! ha! St`rnisem toi c`inii =icomisarii... ha, ha, ha! T ~ N D A L { (]ncet, cu dezaprobare): Auguste... PA P U R { (serios): Ai dreptate, T`ndal[, nu iart[ ighemoniconul.(Arat[ pe S`nziana.) +i e s[rb[toare-n cas[; iaca tac, tac. ZORIL{ (]ngenunche dinaintea tronului S`nzianei =i declam[): Princes[! R[s[ritul e raiul p[m`ntesc; Din el r[sare luna =i soarele ceresc! Prime=te-a fi regin[ acelui dulce plai, Ca s[ priveasc[ lumea-n mirare rai ]n rai. (Se scoal[ =i se retrage.) PA P U R { (lui T`ndal[): Rarerarerai ]n rai? parc[ aud broa=tele,T`ndal[. T ~ N D A L { : Poezie imitativ[, auguste. PA P U R { : O fi!... P { C A L { (prezent`nd pe Murgil[): M[ria-sa Murgil[, craiul Apu-sului. PA P U R { : Murgil[?... St[i... am cunoscut =i pe babacu-t[u; eracam posomor`t de firea lui. Ce mai face? M U R G I L { (posomor`t): A apus... PA P U R { : A apus!... Ce spui? A dat pielea popii? Hei!... lume,
 • 193. 192 Vasile Alecsandrilume!... toi suntem mai mult sau mai puin muritori. (}=i sufl[ nasultare.) Ca m`ine ]i apune =i tu. M U R G I L { (asemenea =i el ]ngenunche ]naintea S`nzianei =i dec-lam[): Princes[, ]n Apusul profund, mistuitor, Apune soare, lun[, tot ce-i str[lucitor, Dar jur pe-a ta frumse[, de lume admirat[, C[ tu nu vei apune din ochii-mi niciodat[. (Se retrage.) PA P U R { : Frumos!... (Lui T`ndal[.) Ce au, T`ndal[, de gr[iesctoi ]n stihuri?... e vreo boal[ nou[? T ~ N D A L { : Da... o boal[ ce se nume=te stiho-morbus. PA P U R { : O fi!... P { C A L { (prezent`nd pe L[cust[): M[ria-sa L[cust[-Vod[. PA P U R { : L[cust[? Te =tiu de mult... mi-ai potopit ogoarele ]ntr-ovreme... la anul o mie =i ceva! L { C U S T { : Era foamete, augustate... =i eram pe atunci un copilf[r[ judecat[, zburdalnic. PA P U R { : A=a!... +-acum v[d cu mulumire c[, de=i e=ti fl[c[utomnatic, te ii bine; tot verde! L { C U S T { : Am stomac bun! PA P U R { (lui T`ndal[): Stomac de L[cust[. L { C U S T { (]ngenuncheaz[ dinaintea S`nzianei =i declam[): Frunz[ verde de mohor Mor de dor... z[u... de dor mor, Mor... mor... mor... (Aparte.) Ce dracu!... am uitat restul =i mi-am pierdut rostul. PA P U R { (lui T`ndal[): Ian ascult[, T`ndal[... [sta mormorose=teca un urs. L { C U S T { (cat[ a continua): Frunz[ verde de mohor Mor, mor, mor...
 • 194. S`nziana =i Pepelea 193 PA P U R { : L[cust[... drag[ L[cust[, las[, nu mai muri acum, f[tulmeu, pe alt[dat[, pe alt[dat[, a=a s[ tr[ie=ti. L { C U S T { (retr[g`ndu-se): Curios!... mi-am uitat improvizaia. P { C A L { (prezent`nd pe P`rlea): M[ria-sa, P`rlea-Vod[. PA P U R { : P`rlea?... p`rlit e=ti de soare! P ~ R L E A : Ba din n[scare, augustate. (Declam[:) Princes[, a ta frumse[-nfocat[ =i b[laie }n vulcanul meu de suflet a aprins o p[l[laie. Ard, ard, ard, m[ fac cenu=[, c[ci amorul m[ ]ncinge. A! precum ai aprins focul, f[ bine de mi-l =i stinge. PA P U R { : Pompieri!... chemai pompierii... e-n stare s[-mi deafoc palatului. (S-aude afar[ fluierul lui Pepelea.) P ~ R L E A (indignat): Cine m[ fluier[? PA P U R { : Ce se-aude, un fluier? S ~ N Z I A N A (uimit[, aparte): Parc[-i fluierul care m-a sc[pat dezmeu. (Apare Pepelea pe pragul u=ii din dreapta.) SCENA X Aceia=i, P E P E L E A PA P U R { : Cine e=ti tu, semeule, de ]ndr[zne=ti s-ai ]ndr[znealade a te prezenta dinaintea noastr[? P E P E L E A : Luminate ]mp[rate, sunt solul Z`nei-Lacului!... Aceaz`n[ n[zdr[van[ a auzit de preaputernicul, prea]neleptul, pream[-rinimosul Papur[-}mp[rat, precum =i de cereasca frumusee a fiicei sale,care-i sam[n[... PA P U R { (]mbl`nzit): A=a mai vii de-acas[... urmeaz[. P E P E L E A : +i, vr`nd s[ v[ arate admirarea ce i-ai inspirat, v[trimite prin mine, pentru serbarea de ast[zi, dou[ prezenturi, cum nu s-amai v[zut pe lume.
 • 195. 194 Vasile Alecsandri PA P U R { : Care? unde-s?... P E P E L E A (face un semn afar[; un paj intr[, aduc`nd o coliviemic[ de aur, ]n care este ]nchis[ o pas[re albastr[, =i ali doi servitoriaduc o oglind[ mare, pus[ pe dou[ picioare aurite): Iat[-le!... o pas[rem[iastr[, pentru frumoasa =i ]nc`nt[toarea princes[. (Ia colivia =-oprezint[ S`nzianei.) +-aceast[ oglind[, pentru augustatea-voastr[...Pas[rea are grai omenesc =i r[spunde la toate ]ntreb[rile... Oglindaarat[ adev[rul... Z`na v[ roag[ s[ le primii bucuro=i, din parte-i. (Servitorii a=eaz[ oglinda ]ntre ambele arcade, fa[ cu publicul.) PA P U R { : Primim, cum nu?... =i-i trimitem asigurarea ]naltei noas-tre consideraiuni. S ~ N Z I A N A : Ce frumoas[ pas[re! PA P U R { : O fi dumbr[veanc[? (Lui Pepelea.) +i zici c[ ast[ pas[regr[ie=te? P E P E L E A : E pas[re m[iastr[... adresai-i orice ]ntrebare, ea var[spunde. PA P U R { : Ce s-o-ntreb? Ha! am g[sit... P[s[ric[ drag[... spune-mi: sunt cocari ]n ]mp[r[ia mea? PA S { R E A : Da! da! da! da! PA P U R { : Nu m[-ndoiam de asta... care sunt cei mai marighe=eftari? PA S { R E A : P[cal[... T`ndal[... PA P U R { : Ce-a zis? P { C A L { : A zis T`ndal[. T ~ N D A L { : Ba P[cal[. P { C A L { : Ba T`ndal[. T ~ N D A L { : Ba P[cal[. PA S { R E A : P[cal[-T`ndal[, T`ndal[-P[cal[. PA P U R { : Cum se poate?... +i eu credeam... T ~ N D A L { -P { C A L { : Minciuni, minciuni, gai[ neru=inat[!...Nu o credei, augustate.
 • 196. S`nziana =i Pepelea 195 PA P U R { (sever): T[cere!... M`ine voi fi supremul vostru judec[tor,ast[zi n-am vreme s[ fiu dec`t p[rinte... S`nzian[, ai v[zut =-ai ascul-tat pe onorabilii preopinani... asta... aspirani... r[spunde, care dindumnealor ]l socoi mai demn de a-mi fi ginere mie =i, prin urmare,b[rbat ie? S ~ N Z I A N A (scul`ndu-se): Sire, sunt confuz[ ]n momentul aces-ta... =i nu m[ pot pronuna ]ndat[... at`t de mari sunt meriteledumnealor. PA P U R { : Prea bine, fata mea... Vom suspenda =edina pe zeceminute; pentru ca s[ ai tot timpul necesar de-a lua o rezoluie. (Tare.)+edina e suspendat[ pe zece minute. Poftii la bufet, dac[ v[ place. (Sescoal[.) S ~ N Z I A N A (aparte): Am s[ consult pas[rea despre ursitul meu.(C[tre pas[re.) P[s[ric[ drag[, cum se nume=te ursitul meu?... PA S { R E A : Pepelea! Pepelea. S ~ N Z I A N A : Pepelea. (Iese printre arcade ]mpreun[ cu damele.) PA P U R { : Acum m[ pot cobor] de pe tron, s[-mi mai dezmoresc=alele... (Se coboar[.) Unde-i cel ce-a adus pas[rea =i oglinda? P E P E L E A : Eu sunt. PA P U R { : Cum te cheam[? P E P E L E A : Pepelea. PA P U R { : Din botez sau de-aiurea. P E P E L E A : Ba de-aiurea. PA P U R { : A=a am chitit =i eu... acum spune-mi ce me=terie areoglinda asta?... P[n[ azi eu n-am v[zut oglinzi? P E P E L E A : Ea arat[ chipul =i totdeodat[ caracterul fiec[rui om cese uit[ ]n ea. PA P U R { : Minunat. (Aparte.) Prin ea am s[ cunosc firea musafiri-lor mei. (Tare.) P[cal[, T`ndal[... ian privii-v[ mutrele ]n oglindaasta... ca s[ vedei c`t suntei de frumo=i. P { C A L { -T ~ N D A L { (cu sfial[): Auguste... PA P U R { : Am poruncit... mar=.
 • 197. 196 Vasile Alecsandri (P[cal[ =i T`ndal[ se duc ]n fa[ la oglind[, care reflecteaz[ doi lupi cu gurile c[scate, tr[g`nd de-o pung[.) P { C A L { -T ~ N D A L { : Doi lupi!... piei, drace!... suntem lupi? PA P U R { : Lupi! Mini=trii mei, secretari de stat, sunt lupi! =i eu i-amr`nduit p[stori la oi?... (Sever.) Am s[ v[ h[ituiesc cu copoi, pungivorilor! P { C A L { -T ~ N D A L { (ab[tui): Ne-am dat de gol! Am p[it-o. T O | I (cu mirare): O! PA P U R { (aparte): Acum s[ trecem la musafiri. (Tare.) L[cust[-Vod[... ai idee de nurii cu care te-a ]nzestrat natura? L { C U S T { : Aproximativ, augustate, dup[ c`t m-au ]ncredinatsexul frumos. PA P U R { : Treci la oglind[, treci ca s[ te aproximative=ti cu ochii. L { C U S T { : Bucuros... (Se pune ]n faa oglinzii. Oglinda reflectea-z[ o l[cust[ slab[.) T O | I (r`z`nd): A!... o l[cust[? L { C U S T { : Eu! L[cust[?... PA P U R { : Aidoma. P ~ R L E A (r`de cu hohot): A p[it-o v[rul. PA P U R { : P`rlea-Vod[, e r`ndul dumitale. P ~ R L E A : Eu n-am grij[... sunt frumos. (Cat[ ]n oglind[. Oglindareflecteaz[ un curcan.) Un curcan! (Toi r`d.) PA P U R { : Numai bun de pus ]n frigare. P ~ R L E A (furios): Asta-i o insult[... cere r[zbunare. (Scoate sabiaca s[ loveasc[ oglinda.) PA P U R { (oprindu-l): Ba te poftesc s[-mi la=i mobilele ]n pace; nupoi lupta cu adev[rul... Am s[ m[ uit =i eu... privii =i admirai. (Sepune majestos ]naintea oglinzii. Oglinda reflecteaz[ o broasc[ purt`ndscuf[.) Ce?... un buhai de balt[? Eu?... Asta-i brosc[rie... bo=c[rie vreau
 • 198. S`nziana =i Pepelea 197s[ zic; sf[r`mai oglinda asta obraznic[ ]n 40 de mii de buc[i. Buhaide balt[?... Pepelea, unde-i Pepelea? P E P E L E A (ie=ind de dup[ oglind[): Aici. PA P U R { : La sp`nzur[toare... ducei-l la =treang. T ~ N D A L { -P { C A L { : Pe d`nsul cu toii! (Toi se reped asupra lui Pepelea, care scoate fluierul de la br`u.) P E P E L E A (aparte): Am s[ te v[d, fluiera=ule, ce poi. (Fuge spre u=a din dreapta.) PA P U R { : Nu-l l[sai s[ scape. P E P E L E A : Sun[, fluiera=ule, s[-i faci a juca de streche. (Sun[ din fluier ca la u=a cortului. Toi se opresc din goan[ =i ]ncep a juca ]n loc, s[rind ]n sus, str`mb`ndu-se =i neput`ndu-se opri; Pepelea iese, fluierul ]nceteaz[, dansul se opre=te.) T O | I : Dup[ el! (Se reped spre u=[, fluierul se aude mai departe,dansul iar ]ncepe =i continu[ mai strechiat, p`n’ ce fluierul tace.) Uf! amobosit, nu mai pot, ]mi dau sufletul. (Unii cad pe scaune, alii se rea-zem[-mpreun[, spate de spate.) PA P U R { (c[z`nd pe treptele tronului): Uf! am jucat f[r[ voie cala u=a cortului, la b[tr`nee. Suntem vr[jii. SCENA XI Aceaia=i, D A M E L E C U R | I I , M A C O V E I , T O M A , | { R A N I , |{RANCE D A M E L E (dau ip[t afar[): A! T O | I (tres[rind): Ce este? D A M E L E (pe teras[): Zmeul! Zmeul!... S[rii... a r[pit pe domnia!
 • 199. 198 Vasile Alecsandri (Zmeul trece c[lare prin aer, cu S`nziana ]n brae.) T O | I : Zmeul!... D A M E L E (vin, alerg`nd speriate, ]n scen[): Zmeul! (Se ascunddup[ tronuri.) PA P U R { : Ce zmeu? unde-i zmeul?... ce-ai p[it? O D A M { (repede): }n vreme ce domnia sta departe pe teras[,gr[ind cu pas[rea cea m[iastr[, soarele s-a-ntunecat ca de un nor =ideodat[ a ap[rut prin v[zduh un zmeu c[lare; el a trecut pe l`ng[domnia, a luat-o ]n brae =i s-a dus, s-a dus... PA P U R { (buim[cit): S-a dus, s-a dus, unde s-a dus? D A M A : +i s-a f[cut ]n cur`nd nev[zut. PA P U R { (tare): Unde? D A M A : }n fundul orizontului. T O | I : A! PA P U R { : Tocmai ]n fund? D A M A : Tocmai. T O | I : A!... A!... PA P U R { : Ce a... a... a?... ce ai c[scat gurile?... La goan[ dup[el! (Scoate palo=ul =i umbl[ pe scen[ ca un nebun, strig`nd:) Dup[ el,voi toi... Domni, crai, ]mp[rai, P[cal[, T`ndal[, Macovei. O=tile, s[ias[ o=tile... Poporul!... S[ sar[ poporul! Cum?... s[-mi fure bun[tatede fat[ pe sub nas? Dup[ ho, la goan[; ]narmai-v[ cu buzdugane, cuciomege, cu ce-i g[si — ]nc[lecai pe cai, pe m[gari, pe pr[jini, =idup[ zmeu, la goan[. Eu plec ]nainte... Hai, nu m[ l[sai singur. T O | I : Hai! Hai! COR La goan[, la goan[, la goan[, }n grab[, la fug[, mereu! S[-l prindem, s[-l facem tocan[, Pe houl, pe h`trul de zmeu! (Toi ies, alerg`nd pe u=[ =i pe sub arcade.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I I .)
 • 200. S`nziana =i Pepelea 199 ACTUL III CUPRINS Teatrul reprezint[ o p[dure deas[, prin care se deschide o alee ce duce din faa scenei p`n[-n fund; ]n dreapta, un tufar, sub care st[ ghemuit Statu-Palm[. SCENA I S T A T U - P A L M { , apoi Z ~ N A - C O D R U L U I COR (]n p[dure) }n p[durea fermecat[ St[m ]nchi=i, vai! f[r[ vin[. O! tu, z`n[ adorat[, Scoate-ne iar la lumin[. S T AT U - P A L M { : Ian auzi cum se bocesc toi nenorociii prin=i]n codru de Mama-P[durii!... Ce dihanie r[ut[cioas[!... Pe cine-l]nt`lne=te r[t[cit pe-aice, ]l ]nchide ]ntr-un copac... Chiar pe mine,unche=ul Statu-Palm[-Barb[-Cot, m-a os`ndit s[ stau ]n tufarul ista...=i mi-a luat amanet iepura=ul meu cel =chiop... De nu l-ar fi m`ncatostrop[, s[rmanul... Dar iat[ c[ vine... La tufar, mo=ule... (Se ascundedup[ tufar.) Z ~ N A (care vine prin alee): Frate-meu, zmeul, a r[pit pe S`nziana...=i de-atunci nu l-am mai v[zut... l-o fi fermecat, =i-l ine legat de poa-lele ei... Ce proast[ beie e beia amorului!... Cum ea schimb[ pe om ]nneom... Eu dispreuiesc aceast[ sl[biciune omeneasc[... n-am iubit,nici voi iubi vreodat[, de=i muli s-au ]namorat de mine =i s-au r[t[citprin codru, c[ut`ndu-m[. N[ucii! le-am ar[tat eu cine-i Mama-P[durii...i-am atras aici ]n desime =i i-am ]nchis ]n trunchii copacilor... }n ste-jarul cel mare am pe F[t-Frumos; ]n salcia cea pletoas[, pe un poetbocitor; ]n tufa ceea de spini ]nveninai, pe un invidios jurnalist... ]nputregaiul cel de ulm, un fost ministru putred la inim[; ]n str`mb[turacea de lemnul-c`inelui, un fals patriot; ]n tufarul cela am ]nchis pe
 • 201. 200 Vasile AlecsandriStatu-Palm[-Barb[-Cot =i i-am luat z[log iepura=ul lui cel =chiop, ha!ha! ha! (Corul iar se repet[.) Ei pl`ng, =i eu r`d de bocetele lor... Dar cez[resc? Iaca frate-meu, zmeul... posomor`t e!... efectul amorului! SCENA II Z ~ N A , Z M E U L (vine prin alee trist, palid =i ab[tut) Z ~ N A : Bine-ai venit, frate!... Ce-ai p[it de e=ti a=a trist? Z M E U L (ofteaz[): Ha! Z ~ N A : E=ti bolnav? Z M E U L (d[ din cap): Ha! Z ~ N A : Nu?... ai pierdut poate pe S`nziana? Z M E U L (tragic): Ah!... n-am pierdut-o, soro... ea m-a pr[p[dit pemine. Z ~ N A : Cum? Z M E U L : Nu vrea! Z ~ N A : Ce nu vrea? Z M E U L : S[ m[ iubeasc[. Z ~ N A : Cum se poate?... tu, zmeul zmeilor! Z M E U L : Eu, zmeul zmeilor! Z ~ N A : Carevas[zic[, nu te-ai ]ndulcit cu nimica p`n[ acum? Z M E U L : }ndulcit?... Zi am[r`t, c[ci numai amar am ]nghiit...prive=te-m[ ]n fa[, =-apoi m[-ntreab[ de via[. Z ~ N A : }ntr-adev[r, e=ti cam tras la fa[. Z M E U L : +i tras pe sfoar[... Sunt galben ca nuf[rul, c[ci nicim[n`nc, nici beau, nici dorm; sunt n[uc. Z ~ N A : Adic[ ]namorat? Z M E U L : }namorat lulea. Z ~ N A : Lulea? Z M E U L (tragic): Lulea, ascult[: Dup[ ce am r[pit-o de la curtealui Papur[... am adus-o prin v[zduh la palatul meu din insula ceanev[zut[... S[rmana!... era le=inat[ de spaim[... c`nd s-a trezit =i a dat
 • 202. S`nziana =i Pepelea 201cu ochii de mine... ]n loc s[-mi z`mbeasc[, ca celelalte fete bine cres-cute, =tii ce-a f[cut? Z ~ N A : Ce? Z M E U L : S-a-nfuriat ca o pisic[ s[lbatic[, =i c`t pe-aci s[ m[ chio-rasc[ cu unghiile sale trandafirii... Eu am ]nceput, dup[ obicei, a-i]n=ira vorbe dr[g[la=e... a=!... ca =i c`nd a= fi gr[it politic[. Z ~ N A (r`z`nd): A=a efect de=[nat ai produs? Z M E U L : A=a!... i-am spus c[ o iubesc, c[ vreau s-o fac ]mp[r[teasazmeilor, c[ i-oi aduce toate comorile din lume, botine cu tocuri de-o=chioap[, corsete, chirase, degeaba!... ]n sf`r=it, i-am c[zut la ge-nunchi... Am pl`ns chiar, crezi tu, P[dureanco? Z ~ N A : +i ea? Z M E U L : Ea s-a uitat la mine cu dispre =i mi-a zis: Slut e=ti c`ndte sc`nce=ti. Z ~ N A : +i tu? Z M E U L : Eu m-am sup[rat =i am r[spuns: Slut, neslut, ai s[ fii amea, de voie, de nevoie; =i m-am repezit s-o apuc ]n brae. Z ~ N A : +i ea? Z M E U L : Ea mi-a tras o palm[... dar =tii ce palm[? de mi-ausc[p[rat ochii... (Duios.) Cine ar crede c[ o m`nu=i[ at`t de fraged[ar putea... Mi-e umflat[ falca? Z ~ N A : Umflat[ bine... =i tu? Z M E U L : Eu m-am f[cut c[ n-am m`ncat palma =i am dat asalt]nainte... Z ~ N A : Atunci? Z M E U L : Ea a scos, de nu =tiu unde, un pumnar =i mi-a declarat c[se ucide de-oi face un pas mai mult. Z ~ N A : +i tu ai crezut-o? Z M E U L : Era ]n stare s[ se str[pung[, diavoloaica, pentru ca s[-=iapere... onoarea. O copili[ cu m`na-i alb[ Pe mine, soro, m-a prins de nas. +i l`ng[-aceast[ minune dalb[
 • 203. 202 Vasile Alecsandri N-am nici putere, nu am nici glas. Credeam odat[ c[ cel mai tare +i cel mai mare pe lume-s eu. Ce nerozie!... o fat[ mare E mai zmeoaic[ dec`t un zmeu! Z ~ N A : De este a=a, te j[lesc, fr[ioare... Dup[ c`te mi-ai spus,S`nziana are m`ndrie =i energie?... Z M E U L : Prea mult[ energie... (}=i pip[ie falca.) +i eu nu mai amvlag[ ]n mine de c`nd m[ munce=te dorul... puterile mi-au secat, ]nc`tsunt foarte ]ngrijit, c[ci am aflat de venirea lui Papur[-}mp[rat asupramea cu oaste mare! Z ~ N A : Cine i-a adus ast[ veste? Z M E U L : Un =oim cu cap de cuc. Z ~ N A : Vro pas[re m[iastr[? Z M E U L : Nicidecum!... Un simplu cuc, care =i-a schimbat numele,ca s[ se coof[neasc[. Z ~ N A : +i ce-ai de g`nd s[ faci? Z M E U L : De-a= fi ]n apele mele, nu mi-ar p[sa de oastea lui Papur[...dar m[ simt f[r[ curaj... de c`nd m-a muiat amorul... =i m[ tem... Z ~ N A : Nu te teme, c`t sunt eu ]n calea lor... alt drum dec`t acest dincodru nu duce spre insula ta. De-or intra ]n el, ]i prind ]n mrejele mele. Z M E U L : Prinde-i, surioar[! mai cu sam[ pe ]mp[ratul... S`nzianava face tot ce voi vrea eu pentru ca s[ scape pe tat[-s[u... =-atunci voiredeveni iar zmeul zmeilor, cu-o falc[-n cer =i cu alta pe p[m`nt... darce s-aude? (}n st`nga e un zgomot de oameni.) Z ~ N A : Z[resc o oaste mare... o fi Papur[. Z M E U L : O oaste?... fug... Z ~ N A : Mergi degrab[ de te ]nchide ]n cetatea ta. Z M E U L : M-am dus! (Iese fuga prin fund.) Z ~ N A : S[rmanul fr[ior, cine-ar zice c-a fost spaima lumii...prive=te, din zmeu, s-a schimbat ]n iepure. Efectul amorului! (Intr[ ]np[dure.)
 • 204. S`nziana =i Pepelea 203 SCENA III PA P U R { , P { C A L { , T ~ N D A L { , M A C O V E I , | { R A N I , O S TA + I (toi sunt ]narmai cu felurimi de arme; intr[ din st`nga, obosii de drum) COR Aoleo! nu mai pot, Ostenit sunt de tot, Am s[ mor! Ce necaz! p`n-acum, De un an sunt pe drum Umbl[tor, mor, z[u, mor. PA P U R { : Unde suntem, T`ndal[? T ~ N D A L { : La marginea unui codru, auguste. PA P U R { : Ai vorbit de te-ai pripit... te ]ntreb, ]n ce ar[ am ajuns? T ~ N D A L { : Cine poate =ti... de un veac de om umbl[m lela pe faap[m`ntului, f[r[ a-i da de cap[t... Ne-am pierdut =i drumul =i c[rarea. PA P U R { : A=a este, mi-am l[sat tronul, masa =i odihna, ca s[-mig[sesc fata... ]n ce hal oi g[si-o! P { C A L { : Dac[-i g[si-o?... PA P U R { : Dac-oi g[si-o, precum zici... Dar adic[ de ce n-a= g[si-o? Cu toate c[ se poate prea bine s[ n-o g[sesc, dar se poate s-o =ig[sesc... ]ns[ ]n ce hal?... ]n ce hal?... asta-i ]ntrebarea? P { C A L { : Asta. PA P U R { : }n sf`r=it, unde ne afl[m?... Am trecut, ca AlexandruMachedon, prin ara furnicilor, prin ara c[pc[unilor, =i abia am sc[patteferi, de=i am pierdut jum[tate de oaste... a=a vom sc[pa =i de-acumnainte... nu v[ temei. Dasc[le Macovei... tu, care e=ti membru Societ[iiGeografice din Podul Iloaiei, trebuie s[ cuno=ti partea asta de lume? M A C O V E I : M[ria-ta... de nu cumva am intrat ]n ]mp[r[ia uria=ilorsau ]n cr[ia piticilor, sau ]n domnia tricolicilor, apoi trebuie s[ nu fimdeparte de ara zmeilor.
 • 205. 204 Vasile Alecsandri T O | I (cu fric[): Oare? PA P U R { : Cum?...s[ fie oare zmeul a=a aproape de noi? T O | I (d`nd ]nd[r[t): }n codrul [sta? PA P U R { (se d[ dup[ osta=i): Ce v-ai speriat, voinicilor?... au nuv[ g`ndii la str[mo=ii vo=tri?! la acei eroi care sunt menii a fi exploataide str[nepoii lor?... P[cal[-T`ndal[, unde suntei? P { C A L { -T ~ N D A L { (ie=ind dintre osta=i): Prezeni. PA P U R { : Intrai ]n codru =i tragei cu ochiul, nu cumva ]i z[rizmei pe dup[ copaci. A M ~ N D O I (uimii): Noi? PA P U R { : Voi, d-apoi cine?... eu?... Hai, mar=... de-i sc[pa dinghearele lor, voi fi marinimos cu voi, iert`ndu-v[ p[catele... mar=... A M ~ N D O I : Ne-am topit... PA P U R { : Pornit-ai azi?... A M ~ N D O I : Pornit, auguste. PA P U R { (osta=ilor): P`n[ se vor ]ntoarce din misiunea lor ex-traordinar[, de se vor mai ]ntoarce... voi ]ntindei-mi cortul subp[dureul cel stufos, ca s[ m[ odihnesc... (Arat[ ]n dreapta, ]nspreculise.) Unde-s P`rlea =i L[cust[? M A C O V E I : Au r[mas pe urm[, dup[ obicei. PA P U R { : Pare-mi-se c[ bat l[turile... Hai! (Iese pe g`nduri.) }n cehal oi g[si-o? (Iese-n dreapta, c`nt`nd corul de la ]nceputul scenei.) SCENA IV P{CAL{, T~NDAL{ T ~ N D A L { : P[cal[? P { C A L { : Ce-i, T`ndal[? T ~ N D A L { : Te-ai spov[duit p`n-a nu pleca de-acas[? P { C A L { : Ba nici am g`ndit; dar tu te-ai ]mp[rt[=it? T ~ N D A L { : Nici at`t. P { C A L { : Apoi halal de noi!
 • 206. S`nziana =i Pepelea 205 T ~ N D A L { : Halal!... P[cal[, =tii una? P { C A L { : Ce?... T ~ N D A L { : Dac[ am sp[la putina? P { C A L { : M-am g`ndit de mult la asta... dar unde s[ mergem?...]ncotro s-apuc[m singuri-singurei?... s[ ne r[t[cim?... s[ ne m[n`ncefiarele?... asta vrei?... T ~ N D A L { : Fereasc[ Sf`ntul... hai dar ]n codru... de-om ]nt`lnivreun zmeu... i-om da decoraiile noastre, ca s[-l ]mbl`nzim... Cine=tie?... poate c[ =i zmeii s[ aib[ sl[biciune pentru decoraii... P { C A L { : Bun[ idee... T`ndal[... nu e=ti prost de tot... Hai!... (Intr[ am`ndoi ]n alee =i se ]ndreapt[ cu sfial[ spre fund. Deodat[ mulime de `nari ies dintre copaci, b`z`ind prin v[zduh, =i-i atac[.) T ~ N D A L { : P[cal[, vezi ceva? P { C A L { : Nimic alt, dec`t un soi de `nari mori de foame... s[juri c[-s postulani. T ~ N D A L { (apropiindu-se): H`=, dihanie... na!... m-a pi=cat dem`n[... (}=i trage o palm[ peste m`n[.) P { C A L { : L-ai ucis?... T ~ N D A L { : Ba!... ia seama, se pune unul pe obrazul t[u. P { C A L { : }l aud b`z`ind =i-l p`ndesc. T ~ N D A L { : D[-i! P { C A L { : Na! (}=i trage o palm[ peste obraz.) T ~ N D A L { : L-ai ucis? P { C A L { : Ba nu, ucig[-l crucea. (}naint`nd.) Vezi ceva printrecopaci, T`ndal[? T ~ N D A L { : Tuf[!... Stai... P { C A L { : Ce-i? T ~ N D A L { : Un `nar c`t un bivol... Iaca vine... b`z`ie... se punepe v`rful nasului... na!... aoleo!... (}=i trage un pumn peste nas.) P { C A L { : L-ai turtit?... T ~ N D A L { : Ba, mi-am turtit nasul!
 • 207. 206 Vasile Alecsandri P { C A L { : S[-i fie de bine!... (Tot ap[r`ndu-se de `nari =i examin`nd desimea codrului, ajung ]n fund.) T ~ N D A L { : P[cal[... apuc[ tu ]n dreapta =i eu ]n st`nga... de-acum ce-o vrea Dumnezeu cu noi. P { C A L { : Poate s[ pierim... T`ndal[, s[ ne ]mbr[i=[m, pentru]nt`ia =i ultima oar[... S[ ne iert[m... T ~ N D A L { (lu`ndu-l ]n brae): Multe i-am gre=it, frate. P { C A L { : +i eu ie... T ~ N D A L { : Am c[tat s[ te dau peste cap din minister. P { C A L { : +i eu pe tine. T ~ N D A L { : +tii c[ asta nu-i delicat?... Dar suntem chit... adio...s[ ne vedem s[n[to=i. P { C A L { : Da! pe ceea lume. (Se despart, apuc`nd unul ]n dreapta =i cel[lalt ]n st`nga... ei dispar... Tremolo.) T ~ N D A L { (cu glas speriat, ]ntre culise): P[cal[!... P { C A L { (asemenea): T`ndal[!... (Vin am`ndoi ]n scen[, plini de groaz[ =i cu nasurile b[=icate.) T ~ N D A L { : Ce este? Zmeul? ai v[zut zmeul?... P { C A L { : Ba nu... dar tu?... T ~ N D A L { : Nici eu. P { C A L { : Apoi de ce m-ai chemat?... T ~ N D A L { : Mi-a fost dor de tine!... P { C A L { : Zi mai bine c[ i-a fost fric[. T ~ N D A L { : Fric[?... nicidecum!... groaz[!... P { C A L { : Iaca!... Da ce-ai p[it, T`ndal[? |i-e nasul ro= =i umflatca o sfecl[. T ~ N D A L { : +-al t[u ca un morcov.
 • 208. S`nziana =i Pepelea 207 P { C A L { : Suntem decorai am`ndoi cu ordinul legumelor. T ~ N D A L { : Taci!... S-aude ceva... la s[n[toasa, frate. P { C A L { : St[i, nu te teme... vine ]mp[ratul. SCENA V T ~ N D A L { , P { C A L { , P A P U R { (cu suita) PA P U R { : Ha! ha! v-ai ]ntors din codru?... ai cercetat bine?... aiv[zut ceva?... P { C A L { : Am v[zut numai ni=te `nari. T ~ N D A L { : C`t ni=te zmei! PA P U R { : +i v-ai r[zboit cu d`n=ii... judec`nd dup[ halul nasurilorvoastre... Ha! ha! ha! ce frumo=i suntei!... ]ncepei a da mugur. (Toi r`d.) COR Ce nas ro=covan, S[ juri c[-i curat Morcov degerat Sau muc de curcan. Ha, ha, ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha, ha! T ~ N D A L { : Ce r`dei?... PA P U R { : Dar, ]n sf`r=it, v-ai convins c[ nu-i nici o primejdie detrecut prin codru... Hai dar, copii, adunai-v[-mprejurul meu. +i cruce-ajut[... Hai... (Vor s[ plece spre alee.) SCENA VI Aceia=i, Z ~ N A - C O D R U L U I Z ~ N A : Cale bun[, ]mp[rate! PA P U R { : S[rut ochii, dr[guli[. Z ~ N A : Unde mergi cu a=a oaste mare?... Vrei s[ cotrope=ti lumea?...
 • 209. 208 Vasile Alecsandri PA P U R { : Ba, deocamdat[, merg s[-mi g[sesc fata. Z ~ N A : Pe S`nziana, care a r[pit-o zmeul? PA P U R { : Tocmai!... dar nu prea cunoa=tem drumul; n-ai putea d-ta s[ ne ]ndrepi spre ara zmeului? Z ~ N A : Cum nu, dar ce-mi dai?... PA P U R { : }i dau un b[rb[el, gig`t =i frumu=el, ]ntr-ales... Vreipe T`ndal[? Z ~ N A : Unde-i, s[-l v[d? PA P U R { : Iat[-l. Z ~ N A (r`z`nd): Borc[nosul [sta? T ~ N D A L { (sup[rat): +i ea r`de? apoi n-are haz!... PA P U R { : Nu c[ta c[-i cam beteag la nas... l-au pi=cat `narii,altminterea-i nostim. Z ~ N A (r`z`nd): Mai bine v[ duc degeaba... Hai! PA P U R { : Dar nu ne-or m`nca `narii? Z ~ N A : N-avei grij[... i-au s[turat nasul d-sale! (Arat[ pe T`ndal[.) P { C A L { (aparte): Pe mine nu m-a v[zut? (Se ascunde la fa[.) Z ~ N A : +i al d-tale. (Arat[ pe P[cal[.) P { C A L { : Na. Z ~ N A (aparte): Au ]nc[put pe m`na mea? am s[-i schimb ]ndobitoace. (Ies cu toii ]n codru, c`nt`nd: “Ce nas ro=covan” etc.) SCENA VII S T A T U - P A L M { - B A R B { - C O T, L { C U S T { - V O D { S TA T U - PA L M { (ie=ind din tufar): S-a dus Mama-P[durii, ca s[fac[ iar vreo r[utate... C`nd a= putea s[ fug de-aici... c`nd a= g[si unom s[ m[ poarte ]n spinare!... b[tr`neile m-au f[cut olog de picioa-re... =i iepura=ul meu a pierit, s[rmanul... dar pare c[ vine cineva...sam[n[ a fi un besmetic, iat[-l. (Se pune sub tuf[.) L { C U S T { (intr[ ]n st`nga, ]ngrijit): Ce s-a f[cut oastea?... ]nco-tro a apucat?... m-am r[zleit de ea, ca s[ m[n`nc ceva... =i m-am
 • 210. S`nziana =i Pepelea 209r[t[cit. Unde m[ aflu? de cine s[ ]ntreb? nu v[d ipenie de om... baparc[ z[resc ceva colo, sub tuf[. (Se apropie de tufar.) Un mo=negu!Mo=ule, unchea=ule... n-ai v[zut trec`nd o oaste pe-aici? S TA T U - PA L M { (surd): Ha! L { C U S T { : O oaste? S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { (mai tare): Oameni muli. S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : E surd, s[rmanul... s[ strig mai tare. (Strig[.) Mo=ule,n-ai v[zut pe Papur[-}mp[rat? S TA T U - P A L M { : Ai m`ncat p[par[? L { C U S T { : Bree, astupate-i sunt urechile. (Tare, c`t poate.) Papur[. S TA T U - PA L M { : Papar[? L { C U S T { : Oi s[ m[ culc l`ng[ el, ca s[-i chiui la ceaf[. (Pus pebr`nci l`ng[ el r[cne=te.) Papur[, Papur[-}mp[rat. S TAT U - PA L M { (s[rind c[lare pe umerii lui L[cust[): Am auzit...ce strigi a=a?... L { C U S T { (surprins): Iaca, ce-ai p[it, unchea=ule, de ]ncaleci pemine? S TAT U - PA L M { : Te-am ]nc[lecat pentru ca s[ m[ pori ]n spinarepe lume. L { C U S T { (scul`ndu-se): Eu s[-i fiu cal?... Nu-mi spui c[ e=tighidu=? Coboar[ de pe umeri. S TAT U - P A L M { : Nici g`ndesc... mi-e bine aici. L { C U S T { : |i-o fi, dar mie nu... d[-te jos. S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : Nu te mai face c[ e=ti surd... Hai, destul[ glum[! S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : Ei, apoi nu te ]ntrece, ghiujule, c[-i trag o tr`nteal[s-o pomene=ti... S TAT U - P A L M { (]l bate cu c[lc`iele): Hi! hi!... j[rpane! L { C U S T { : J[rpane?... a=teapt[, s[ te hurduc p`n[ i-a ie=i sufle-tul... s[-i ar[t eu j[rpan. (Sare-n loc, se zbucium[ ]n toate p[rile.)
 • 211. 210 Vasile Alecsandri S TA T U - P A L M { : Degeaba te trude=ti... m-am f[cut una cu tru-pul t[u. L { C U S T { : Una?... dar cine e=ti tu, afurisitule? S TAT U - PA L M { : Statu-Palm[-Barb[-Cot! L { C U S T { (]ngrozit): Statu-Palm[? Aoleo!... aoleo!... ajutor!...ajutor! oameni buni! (Alearg[ nebun.) S TA T U - P A L M { (r`z`nd): Hi! hi! hi! hi!... nu te-aude nime...doar numai Mama-P[durii. L { C U S T { : Mama-P[durii!... s[rii, nu m[ l[sai, s-a legatn[pastea de mine ca boala de om s[n[tos. S TA T U - PA L M { : Ha! ha! ha! (R`de.) L { C U S T { : M[ duc s[ m[ arunc ]ntr-o f`nt`n[, ca s[-l ]nec...(Fuge-n dreapta.) Aoleo!... S TA T U - P A L M { : Hi... m`roag[... Ha! ha! ha!... SCENA VIII P ~ R L E A - V O D { (vine alerg`nd de la st`nga) P ~ R L E A : Parc-am auzit zbier`nd pe L[cust[. Ce i s-a ]nt`mplat?S[-l fi m`ncat vreun balaur?... Prost dejun, dar eu, cu toate acestea,nici n-am osp[tat, nici n-am b[ut... ci am r[mas ]n urm[ de oameniimei... ce s[ m[ fac? ]ncotro s[-mi ]ndrept pa=ii? drum nu-i, doar s-apucprin cel codru... Hei!... ce-mi v[zur[ ochii! SCENA IX P ~ R L E A - V O D { , P A P U R { - } M P { R A T (cu cap de buhai de balt[), T ~ N D A L { - P { C A L { (cu capete de lup), M A C O V E I (cu cap de m[gar), C E I L A L | I (cu capete de buratici =i de alte viet[i. Ies cu toii dintre copaci =i ]nconjoar[ pe P`rlea-Vod[, imit`nd cu toii broa=tele.) COR Ua ca, ua ca, ua ca, ua ca, ua ca! Am p[it-o iaca-a=a... Ua ca, ua ca, ua ca, ua ca, ua ca!
 • 212. S`nziana =i Pepelea 211 P ~ R L E A : Ce or buraticii [=tia?... ]mi dau de =tire c[ are s[ plou[...Bine, bine, v[ mulumesc c[-mi anunai ploaie, doar mi s-a mai stingesetea din piept. PA P U R { (cu un ton pl`ng[tor): Ua ca, ua ca, ua ca! P ~ R L E A : Curios lucru... cum sam[n[ broscoiul [sta cu Papur[.(T`ndal[ =i P[cal[ se apropie de P`rlea =i url[ ca lupii.) Tio, dih[nii!...la st`n[... s[ juri c[-s P[cal[ =i T`ndal[. (Macovei rage ca m[garii laurechile lui P`rlea.) Ha! urecheatule... [sta e Macovei ]nv[atul ]npicioare. Z ~ N A (se arat[): }n codru, dih[niilor! (Papur[ cu ai lui dispar ]n p[dure, re]ncep`nd corul de buratici.) SCENA X P~RLEA, Z~NA-CODRULUI P ~ R L E A : O nev[stuic[? Z ~ N A (aparte): Cine s[ fie ardeiul [sta? P ~ R L E A (aparte): Frumu=ic[... ochi plini de foc... talie plinu[...brae de ca=... ]mi dau poft[ de m`ncare... Dac[ mi-a= cerca norocul?...(Graios.) Puiculi[, de-aici e=ti? Z ~ N A : De aici. P ~ R L E A : +i cum te cheam[, maic[? Z ~ N A : P[dureanca m[ cheam[, taic[. P ~ R L E A : P[dureanca!... se vede c[ e=ti n[scut[ ]n codru? Z ~ N A : Ai ghicit. P ~ R L E A : Dar... nu e=ti s[lbatic[?... Z ~ N A : Nu cred. P ~ R L E A : Bujora=ule, a=a te vreau. Z ~ N A : Dar de ce m[ vrei a=a?... P ~ R L E A : De ce?... Hm!... ascult[, m[iculi[, ce ai zice dac[ i-a=face o propunere...
 • 213. 212 Vasile Alecsandri Z ~ N A : Ce propunere? P ~ R L E A : Foarte nevinovat[... adic[ s[ ne primbl[m ]mpreun[, ala braet[, prin cea desime. Z ~ N A : A la braet[?... P ~ R L E A : Dar; hai s[ culegem cimbri=or. Z ~ N A : Nu te pricep. P ~ R L E A : Vorb[ s[ fie... parc[ n-ai mai cules cimbri=or de c`nde=ti. Z ~ N A : De unde s[ culeg, dac[ nu-i? P ~ R L E A (aparte): E cam prostu[, dar frumoas[ coz. (Tare =-apro-piat.) Cum se poate?... un juvaer ca mata, cu o guri[ a=a de ]mbobocit[,cu ni=te spr`ncene a=a de ]mbinate... cu o talie a=a de rotunjoar[. (Vreas[ o apuce de mijloc.) Z ~ N A (lovindu-l peste m`n[): Nu pune laba. P ~ R L E A (]nc`ntat): Lab[?... e nostim[ de tot P[dureanca! vorb[mult[, s[r[cie... +tii una? Z ~ N A : Spune. P ~ R L E A : }mi placi, nevoie mare; m-ai fermecat, m-ai scos din``ni... =i, de vrei s[-i g[se=ti norocul, n-ai dec`t s[ te dai ]n dragostecu mine, pe legea mea. Z ~ N A : Oare? dar cine e=ti d-ta? P ~ R L E A (cu emfaz[): P`rlea-Vod[. Z ~ N A : P`rlea-Vod[ cel vestit? P ~ R L E A (m`ndru): Eu! Z ~ N A : Cel frumos? P ~ R L E A : Eu! Z ~ N A : Cel dr[g[la=? P ~ R L E A : Eu!... Z ~ N A : Cel =uchet?... P ~ R L E A : Tot eu! v[d c[ m[ cuno=ti, ca =i c`nd m-ai fi f[cut. Z ~ N A (oft`nd): Ah! P ~ R L E A : Oftezi?... oftezi dup[ mine... g[inu=a tatei?... m[a=teptai?...
 • 214. S`nziana =i Pepelea 213 Z ~ N A (cobor`nd ochii): Ah! P ~ R L E A : Ei! nu mai suspina, c[n[ra=ule, c[ nu-s doar nemilos-tiv... =tiu s[ comp[timesc la amorurile ce aprind... Pe c`t sunt de pl[cut,sunt =i m[rinimos. Z ~ N A : Ce bun e=ti! P ~ R L E A : A=a mi-i crasisul. (Deschide braele.) +i de vreme ce m-ai]ndr[git nitam-nisam... vino-n braele mele... eu s[ te schimb pe tine ]nz`na fericirii =i tu s[ m[ schimbi pe mine ]n... Z ~ N A (]nainteaz[ =i-l atinge cu o v[rgu[): }n curcan... (P`rlea sepreface ]n curcan.) P ~ R L E A : Aoleo! Z ~ N A : Ha! ha! ha! ]nc[ unul!... la cotea[. (}l alung[.) P ~ R L E A : Glu! glu! glu! glu! (P`rlea fuge-n p[dure. Deodat[ s-aude-n dep[rtare fluierul lui Pepelea.) Z ~ N A (singur[): Un fluier?... ]l cunosc?... e fluierul lui Pepelea,dat lui de Z`na-Lacului, du=mana mea de moarte... El fur[ minile =ip[trunde inimile. (Ascult[.) Ce armonie ]nc`nt[toare!... Cu el, Pepeleapoate realiza tot ce dore=te ]n ast[ lume. Pepelea se duce s[ scape peS`nziana din insula fratelui meu... Cum s[-l opresc de-a merge ]nainte?...Cum s[-i smulg arma din m`n[, fluierul cel vr[jit?... A!... bun[ idee!...s[ iau chipul =i glasul S`nzianei, s[-i ies ]n cale, s[-l ameesc, s[-lorbesc... minunat! (Fluierul ]nceteaz[.) Are s[ cad[ =i el ]n mrejelemele. (Intr[ ]n p[dure.) SCENA XI P E P E L E A =i, mai pe urm[, Z ~ N A - C O D R U L U I ARIE PEPELEA }n zadar alerg p[m`ntul, }n zadar m[ ostenesc
 • 215. 214 Vasile Alecsandri Pe iubita-mi S`nzian[ De la zmeu s[ o r[pesc. Calea-i lung[, f[r[ margini, Cum e =i iubirea mea, Zi =i noapte alerg c`mpii, F[r-a m[-nt`lni cu ea. S[rmana copil[!... o v[d pretutindeni, ]n flori, ]n stele, ]n zori, ]numbr[, dar nu e dec`t o n[luc[ ce dispare =i eu r[m`n tot singur =inem`ng[iat. (Se pune pe o r[d[cin[. }n p[dure se aude glasul S`nzianei.) GLASUL }n zadar pl`ng zi =i noapte Cer`nd lumii ajutor. Nu g[sesc, vai! nici un suflet De-a mea soart[-ndur[tor. P E P E L E A (tres[rind): Ce-aud?... e glasul S`nzianei. (Se scoal[tulburat.) GLASUL S~NZIANEI Viaa mea se ofile=te Ca un fir de iarb[-n v`nt, +i eu, trista S`nzian[, M[ apropii de morm`nt. (Z`na-Codrului vine ]n scen[ sub figura S`nzianei.) P E P E L E A : S`nzian[-S`nzian[! Z ~ N A : Cine m[ cheam[? P E P E L E A : Eu, S`nzian[! Z ~ N A : Cine e=ti tu? P E P E L E A : Nu m[ recuno=ti?... Eu sunt Pepelea, care te-am sc[patde zmeu ]n palatul t[u ]mp[r[tesc... =i i-am adus o pas[re m[iastr[. Z ~ N A : C`nd?... a!... mi-aduc aminte... e mult de-atunci, judec`nddup[ chinurile ce-am suferit, c`t am fost ]n puterea zmeului. P E P E L E A : Dar acuma nu mai e=ti ]n puterea lui?
 • 216. S`nziana =i Pepelea 215 Z ~ N A : Nu; am fugit din palatul lui, =i de-atunci umblu r[t[cindnoaptea =i stau ascuns[ c`t e ziua... dorul =i sperana mea sunt de-a m[]ntoarce acas[ la tat[l meu. P E P E L E A : Te-oi duce eu, S`nzian[, eu care venisem ca s[ ucidzmeul, s[ te scap de el. Z ~ N A : S[-l ucizi?... A! fere=te-te de d`nsul, c[ci el are un buzduganpe care-l arunc[ ]n dep[rtare de =apte po=te, =i tu n-ai nici o arm[. P E P E L E A : Te ]n=eli, S`nzian[, am dou[ arme ne]nvinse, cu carepot face minuni. Z ~ N A : Dou[?... ce arme?... P E P E L E A : Amorul ce mi-ai inspirat =i care m[ face a dispreuitoate primejdiile, toate piedicile. Z ~ N A : Cum? M[ iube=ti? P E P E L E A : A= fi venit s[ lupt de moarte cu zmeul, dac[ nu te-a=iubi? Z ~ N A : Ah! Pepeleo! dac[ ]n adev[r simi comp[timire pentru mine,nu-i expune zilele ]n zadar; mai bine fugi de aceste locuri =i m[ p[r[se=tesoartei mele nenorocite. P E P E L E A : Eu s[ te p[r[sesc, dup[ ce te-am reg[sit?... Mai bu-curos s[ mor. Z ~ N A : Ah! Pepeleo! ce mi-ar folosi un rest de via[ dac[ ai muritu? N-ai ]neles c[ =i eu, din parte-mi... te iubesc? P E P E L E A (fericit): Tu pe mine? O, de-acum sunt ]mp[ratul lu-mii!... Vie zmei, balauri, pajuri n[zdr[vane, le voi combate, le voi]nvinge. Z ~ N A : Dar cu ce? P E P E L E A : Cu fluiera=ul [sta pe care mi l-a dat Z`na-Lacului. Z ~ N A : |i-ai perdut minile, Pepeleo?... cu o biat[ trestie crezi tus[ sf[r`mi buzduganul zmeului? P E P E L E A : Dar tu nu cuno=ti puterea acestei trestioare, prinfarmecul ei eu am sc[pat de toate nevoile; Z`na-Lacului, care m[ocrote=te, mi-a zis s[ nu m[ despart niciodat[ de fluiera=ul [sta, s[ nu-ldau nim[nui, c[ci pe loc m-ar cuprinde moartea.
 • 217. 216 Vasile Alecsandri Z ~ N A (cu glas dezmierd[tor): Nici mie m[car? P E P E L E A : O! ie-i dau tot, tu e=ti viaa mea =i fericirea vieiimele. Z ~ N A : Adev[rat? ad[ fluierul ca s[ suflu ]n el, =i el s[-mi spuie deeste adev[rat amorul t[u? P E P E L E A (d`ndu-i fluierul): |ine. Z ~ N A (lu`nd fluierul =i schimb`nd tonul): A! te-am dezarmat,nemernicule, =i te-am redus iar la nimicirea ta omeneasc[. P E P E L E A : Ce zici? Z ~ N A : Ai crezut c[ sunt S`nziana?... prive=te... (}=i scoate v[lul.)Sunt sora zmeului, P[dureanca, Mama-P[durii, =i te os`ndesc s[ intride viu ]n p[m`nt... Pieri!... P E P E L E A (desperat): A! (}ncet intr[ ]n p[m`nt.) Z ~ N A : Pieri de la lumina soarelui =i te afund[ ]n noaptea morilor. P E P E L E A : O, Z`na-Lacului, Z`na-Lacului! (S-aude un tunet. Z`na-Lacului apare ]n v[zduh, purtat[ pe aripile unei pajuri.) SCENA XII Aceia=i, Z ~ N A - L A C U L U I Z ~ N A - L A C U L U I : Stai! Z ~ N A - C O D R U L U I (]nfior`ndu-se): Z`na-Lacului, sunt pierdut[!(Scap[ fluierul din m`n[.) Z ~ N A - L A C U L U I : Pepeleo, ie=i din p[m`nt. (Pepelea iese ]ncetpe faa p[m`ntului.) Iar tu, P[dureanco, Z`na-Codrului, tu care nucuno=ti pe lume nici mila, nici iubirea, dispari. Z ~ N A - C O D R U L U I (retr[g`ndu-se speriat[, se apropie cu spa-tele de un stejar, care se deschide =-o ]nghite. Disp[r`nd): A! P E P E L E A (]ngenunchind): O! Z`n[ binef[c[toare, cum s[ pl[tescbinele ce mi-ai f[cut? Z ~ N A - L A C U L U I : F[c`nd =i tu bine altora; sun[ din fluier, ca
 • 218. S`nziana =i Pepelea 217s[ dezlegi de farmecele P[durencei pe toi nenorociii care gem ]nchi=i]n codrul acest blestemat. Adio, r[m`i cu bine, }mpline=te-i soarta ta. +i g`nde=te-n veci la mine, Eu voiesc a te-ajuta. }ntr-o oar[ de urgie Tu mi-ai fost ap[r[tor, Eu voi fi cu bucurie Al t[u ]nger p[zitor. (Dispare.) (Pepelea, lu`nd fluiera=ul de jos, sun[ ]n el; deodat[ copacii se deschid, l[s`nd s[ ias[ din trunchiurile lor mai muli oameni fermecai de P[dureanca: Papur[, P`rlea-Vod[, Macovei, T`ndal[, P[cal[ etc. Reapar toi sub figurile lor. Muzic[ la orchestr[. Pepelea iese.) SCENA XIII P A PU R { , P ~ R L E A , T ~ N D A L { , P { C A L { , M A C O V E I , apoi L { C U S T { = i S T A T U - P A L M { etc. COR Din p[durea fermecat[, Unde gemeam f[r’ de vin[, O! minune, - iat[-ne, iat[ C-am ie=it iar la lumin[! PA P U R { : Uf! am sc[pat!... m[ ]ntorc acas[... Cine vine cu mine?... T O | I : Eu! Eu! Eu! PA P U R { : Hai!... de-acum aib[ parte S`nziana de zmeul ei; m-ams[turat de v`nturat lumea. P { C A L { : D-apoi eu!... T ~ N D A L { : D-apoi eu!...
 • 219. 218 Vasile Alecsandri (L[cust[ intr[ alerg`nd cu Statu-Palm[ ]n spinare.) L { C U S T { (]ntre culise): Ajutor! Ajutor!... PA P U R { : Ce mai este?... L { C U S T { (intr`nd): Sc[pai-m[!... nu m[ l[sai. PA PU R { : Iaca L[cust[-Vod[, ce-ai p[it, ce i-a crescut ]n spinare?... L { C U S T { : Mi-a crescut un unchea=, Statu-Palm[-Barb[-Cot!...Am obosit. Sunt mort! (Cade pe p[m`nt l`ng[ tufari.) S TA T U - PA L M { (z[rind un iepure l`ng[ tufari, sare din spinarealui L[cust[ =i ]ncalec[ pe iepure): Iaca iepura=ul meu cel =chiop. Te las,L[cust[; nu mai am nevoie de tine. L { C U S T { (scul`ndu-se): Uf! greu e de-a fi vit[. PA P U R { : Tu o spui, L[cust[? m[ mir, m[ mir... Vii cu mine acas[.+i tu, P`rleo? P ~ R L E A : Ba, mergem s[ g[sim pe S`nziana. S TA T U - P A L M { : Voi fi eu c[l[uzul. PA P U R { : C[l[torie spr`ncenat[. COR Cale bun[, cale bun[, Hai acas[ ]mpreun[... etc. (Papur[ cu ai lui apuc[ ]n st`nga; Statu-Palm[, P`rlea =i L[cust[, ]n dreapta.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I I I .)
 • 220. S`nziana =i Pepelea 219 ACTUL IV CUPRINS Teatrul reprezint[ insula zmeului... ]n st`nga, un palat v[zut ]n profil =i terminat]n faa publicului prin un turn cu dou[ caturi. Turnul are c`te-o fereastr[ cu gratii defier la fiecare cat. Dincolo de turn, poarta palatului. }n fund, o st`nc[, dup[ st`nc[,marea. }n dreapta, un cap[t de p[dure... ]n mijlocul scenei, un pu cu ciutur[; l`ng[pu dou[ poloboace mari, un h`rle =i un butuc de stejar. SCENA I P ~ R L E A -V O D { , L { C U S T { - V O D { (La ridicarea cortinei, unul scoate ap[ cu ciutura din pu, cel[lalt o de=art[ ]n poloboc.) L { C U S T { : }n ce hal am ajuns, vere P`rle!... noi, odinioar[ domnist[p`nitori, iat[-ne acum argai la blestematul cel de zmeu, care ne-aprins robi. P ~ R L E A : P[catul omului, L[cust[, vere!... mai cuminte f[ceamde urmam pe Papur[, s[ ne ]ntoarcem la domniile noastre, dec`t s[alerg[m nebuni dup[ S`nziana. L { C U S T { : A=a este, dar tat[l ei =tii c[ f[g[duise jum[tate de]mp[r[ie aceluia care i-a deveni ginere. +i m[rturisesc c[ zestrea asta]mi f[cea cu ochiul. P ~ R L E A : +i mie... =-apoi eu mai am un p[cat, mi-s dragi fetele =inevestele... Pentru ele sunt ]n stare s[ alerg p[n[-n ceea lume... natur[blestemat[, ce vrei? (Scoate o ciutur[.) L { C U S T { (v[rs`nd ciutura ]n poloboc): +i iat[ la ce cap[t ne-auadus patimile tinereii!... ah! ah!... P ~ R L E A : Taci, vere, nu mai sc`r`i din g`t, c[ m[ ]nduio=ezi. L { C U S T { : Buturuga cea de Statu-Palm[ ne-a jucat chiulul... Elne-a scos la malul m[rii =i ne-a dat pe m`na zmeului... bun c[l[uz,m`nca-l-ar guzganii! P ~ R L E A : +i zmeul, f[r[ nici o consideraiune pentru ni=te per-
 • 221. 220 Vasile Alecsandrisoane simandicoase ca noi, ne-a pus sub arip[ =i ne-a adus porto-fran-co ]n insula asta, pierdut[-n fundul m[rilor. L { C U S T { : +-aicea zmeul, tot f[r[ acea lips[ de consideraiune,ne-a condamnat la muncile publice, ziua-ntreag[ trebuie s[ scoatemap[, pentru buc[t[ria lui. El m[n`nc[ c`t un casier =i noi... poste=terobul lui Dumnezeu... Ian prive=te, mi s-au lungit urechile de foame. P ~ R L E A : De ce nu le m[n`nci pe ele, vere? ai avea cu ce s[ te-ndestulezi! L { C U S T { : |ie i-e a glumi, dar nu-i de glumit. P`rleo, zmeul areg`nd r[u cu noi, ziua ne pune la munc[ =i noaptea ne ]nchide ]n turnul[sta plin de =oareci... Via[-i asta?... te ]ntreb?... =i mult o s[ mai ie?... P ~ R L E A : }ntreab[-l pe zmeu! L { C U S T { : }ncaltea de-am fi avut... m`ng`ierea de-a vedea peS`nziana, dar unde-i? P ~ R L E A : O fi ]nchis[ =i ea ]ntr-un beci, s[rmana, jertfa geloziei =ia barbariei zmeului. L { C U S T { : Se poate =i asta, dar, oricum, ea ca ea; ]ns[ noi ce nefacem? Vere, crezi tu c[ vom sc[pa vreodat[ de-aicea? P ~ R L E A : Cum nu, s[ n-ai ]ndoial[, vom ie=i pe ceea lume. L { C U S T { : Pu=chea pe limb[-i... DUO L { C U S T { +I P ~ R L E A Fost-am domn ]ncoronat, +-acum iat[-m[ argat, P[r[sit de-al meu noroc +i legat de-un poloboc! L{CUST{ De nu l[sam =i cas[ =i domnie Ca s[ alerg dup[ c[s[torie... P~RLEA De nu l[sam =i tron =i bun[ mas[ Ca s[ alerg hai-hui dup[ mireas[...
 • 222. S`nziana =i Pepelea 221 L{CUST{ Eu nu p[eam a=a ru=ine mare, S-ajung un prost ]n desconsiderare. P~RLEA Nici eu p[eam a=a ru=ine, Din domn m[re s-ajung un prost ca tine. }MPREUN{ Fost-am domn ]ncoronat etc. P ~ R L E A : Taci, vine dihania... la lucru, L[cust[! SCENA II Aceia=i, Z M E U L Z M E U L (ie=ind din palat): Umplut-ai poloboacele? L { C U S T { : Umplut. (Aparte.) Plesni-le-ar doagele, =i ie capul. Z M E U L : Bine; acum le luai ]n spinare =i le ducei ]n buc[t[rie. L { C U S T { : }n spinare?... poloboace de c`te 60 vedre unul?... s[ne de=el[m?... Z M E U L : Ce-mi pas[?... doi de=elai mai mult pe lume... marepagub[? P ~ R L E A (demn): Nici nou[ nu ne-ar p[sa dac-ar fi pe spinareaaltora, dar umerele noastre nu-s deprinse cu asemenea greut[i... Eleau purtat numai sarcinile statului... Z M E U L : +-acum vor purta poloboace... Hai la buc[t[rie, cur`nd. P ~ R L E A : Non possumus. Z M E U L : Ce-ai zis? P ~ R L E A : Am zis catolice=te... non possumus, adic[: m[-nchin cuplec[ciune. Z M E U L : }ndr[znii a v[ ]mpotrivi mie? P ~ R L E A : }ndr[znim... da!... f[ cu noi ce-i voi. E=ti mai tare =i neai la m`n[, dar dup[ ce ne-am ]njosit a scoate ap[ cu ciutura, ca ni=teargai... s[ ne mai ]njosim a c[ra poloboace, ca ni=te hamali? Nicio-dat[, demnitatea =i filotimia nu ne iart[.
 • 223. 222 Vasile Alecsandri Z M E U L (ridic`nd palma): V[ m[n`nc[ falca, se vede. L { C U S T { : S[ nu dai, c[ m[ m`nii... P ~ R L E A (d`rz): Love=te... fii brutal, cum te arat[ chipul. Arat[-iarama, ca s[ te vaz[ S`nziana cine e=ti. Z M E U L (aparte): S`nziana?... are dreptate!... s[ m[ st[p`nesc,p`n[ mi-oi s[v`r=i cununia. L { C U S T { (lui P`rlea): Ce st[ pe g`nduri? P ~ R L E A : L-am f[cut mar cu elocvena mea. Z M E U L : Sumeia voastr[ merit[ o pedeaps[, dar fiindc[ m[-nsorm`ine cu S`nziana, v[ iert; =i fiindc[ o s[-mi fii necesari pentru osp[ulcununiei, v[ scutesc de c[ratul poloboacelor pe ast[zi... Mergei ]np[dure, ca s[ dai la p[m`nt zece stejari de cei mai gro=i... Hai! P ~ R L E A (lui L[cust[): Hai s[ tragem un somn la umbr[. (Iese ]ndreapta.) L { C U S T { : Bine. (Ie=ind.) Poftim!... argat... hamal... =i p[durar!...Ce cumul!... of!... of!... (S`nziana iese pe furi= =i dispare dup[ st`nca din fund.) Z M E U L : Mi=eii, nu pot s[ ridice m[car un poloboc plin, lucrul celmai lesne; ce-i un poloboc? o cof[ mai m[ricic[, =-at`ta tot... S[-l ducdar eu ]nsumi ]n cas[ pe um[r... (}l ridic[.) E u=or-u=urel, ca o pan[.(Iese.) SCENA III S ~ N Z I A N A (vine-n scen[ cu colivia-n m`n[) S ~ N Z I A N A : M-am furi=at din palat, ca s[ merg la malul m[rii...nenorocita de mine! n-am z[rit nici o corabie!... nici un ajutor nu-mivine! Sunt uitat[ =i de Dumnezeu =i de oameni!... numai p[s[rica astam[ mai m`ng`ie. Spune-mi, pas[re iubit[, Cu grai dulce omenesc,
 • 224. S`nziana =i Pepelea 223 Veni-va ziua dorit[, Acest loc s[ p[r[sesc? PA S { R E A : Da! da! da! da! da! da! S~NZIANA Peste muni =i peste ape Veni-va ursitul meu, }ntr-o noapte, s[ m[ scape De-nchisoare =i de zmeu? PA S { R E A : Da! da! da! da! da! Vine... vine... S ~ N Z I A N A : Vine Pepelea?... PA S { R E A : Vine... vine... vine... (Pe mare, ]n fund, se arat[ o barc[, cu p`nzele umflate, =i ]n barc[ Pepelea. Barca dispare dup[ st`nc[.) S ~ N Z I A N A (z[rind barca): Iat[-l... iat[-l... el e, vine!!! SCENA IV S~NZIANA, ZMEUL Z M E U L (cu mirare): S`nziana afar[? S ~ N Z I A N A (aparte): O! Doamne, ce fericire! (Vrea s[ alerge.) Z M E U L (sever): S`nzian[, unde alergi? S ~ N Z I A N A : Zmeul?! Z M E U L : Cum ai ie=it din palat? Pe unde? S ~ N Z I A N A : Pe u=[. Z M E U L : M[ c[tai pe mine? S ~ N Z I A N A : Ba nici am g`ndit. Z M E U L : S`nzian[, tot sup[rat[ e=ti pe mine, care m[ usuc dedragoste? S ~ N Z I A N A (]i ]ntoarce spatele): Iar ]ncepi cu ahturile. D[-mipace, nu m[ mai amei.
 • 225. 224 Vasile Alecsandri Z M E U L : M[ ur[=ti?... S ~ N Z I A N A : Din toat[ inima. Z M E U L : Dar ce i-am gre=it de nu m[ poi suferi? S ~ N Z I A N A : }nc[ m[ ]ntrebi?... m-ai r[pit din casa p[rinteasc[...m-ai dep[rtat de lume, ai f[cut nenorocirea mea... =-apoi te miri c[-mie=ti ur`t de moarte? Z M E U L : Ur`t de moarte?... c`nd vreau s[ te iau de soie? S ~ N Z I A N A : Eu, soia ta? Niciodat[! Z M E U L (m`niat): A=a? Ei bine, afl[ c[ nu mai t`rziu dec`t m`ineavem s[ ne cunun[m... toate sunt gata... am poftit pe toi amicii =i petoate rudele mele. S ~ N Z I A N A : Frumoas[ adun[tur[ trebuie s[ fie, dac[-i sam[n[...Ha! ha! ha!... Z M E U L : R`zi?... ai vreun g`nd ascuns... vrei s[ fugi? S ~ N Z I A N A : Vreau s[ scap de tine prin toate mijloacele, chiarde-a fi s[ m[ arunc ]n mare. Z M E U L : Ba te-ai arunca ]n braele mele, nu ]n valuri, =i, pentrumai bun[ siguran[, mergi ]n cas[... am s[ te ]nchid ]n turnul [sta, deunde n-ai putea s[-i iei zborul. S ~ N Z I A N A : A=a crezi tu? (Aparte.) Bine c-a venit Pepelea. Z M E U L : A=a... hai! (Vrea s-o apuce de bra.) S ~ N Z I A N A (resping`ndu-l): Nu te atinge de mine. (Intr[ ]n palat.Zmeul ]nchide poarta cu o cheie mare.) Z M E U L (singur): Se face c[-i m`nioas[?... dar cine o crede?...C`nd a vedea m`ine rochia de nunt[ =i beteala, o s[ zburde. Cu toateacestea (arat[ cheia.), paza bun[ nu stric[... Acum hai ]n p[dure s[c[r[m lemne pentru osp[ul cununiei. Ha! ha! ha! Bieii P`rlea =i L[cust[doboar[ la copaci, f[r[ a =ti c[ pe unul am s[-l pun ]n frigare =i pecelalalt am s[-l fierb ]n c[ldare. Ce chef!... ce chef! (Pleac[ spre dreapta.)
 • 226. S`nziana =i Pepelea 225 SCENA V Z M E U L , P E P E L E A (vine de dup[ st`nc[) P E P E L E A : Bine am g[sit, zmeule! Z M E U L : Ce? un p[m`ntean aicea? de unde? P E P E L E A : Din lume. Z M E U L : Cum ai intrat ]n ]mp[r[ia mea? P E P E L E A : Cum se intr[. Z M E U L : +i cine e=ti tu? P E P E L E A : Feciorul t[t`ne-meu. Z M E U L : +i ce cai aicea? P E P E L E A : Te cat pe tine, ca s[ ne prindem ]mpreun[ frai decruce... cum e datina vitejilor. Z M E U L : Tu cu mine? pretenia i-e gogonat[... dar e=ti tu ]n stares[-i m[sori puterile cu ale mele? P E P E L E A : Vom cerca... nu c[ta c[-s mic; te-am mai ]nvins odat[. Z M E U L : Unde? c`nd? minciuni! P E P E L E A : Ad[-i aminte... eu te-am alungat din palatul lui Pa-pur[-}mp[rat. Z M E U L : Tu?... bine c[ te-am prins ]n m`inile mele, s[ m[ r[zbun...vino la lupt[. P E P E L E A : Bucuros... care a dovedi va fi st[p`n pe viaa celuilalt. Z M E U L : Se ]nelege... am s[ te str`ng ]n brae, p`n[ i-a ie=isufletul. P E P E L E A : +i eu pe tine, p`n[ i-a ie=i limba de-un cot. Z M E U L : Mare i-e lauda. Vin[! P E P E L E A : |ine-te bine, zmeule. (Se apuc[ br[i= la tr`nt[, se opintesc =i cat[ s[ se r[stoarne unul pe altul.) Z M E U L (str`ng`ndu-l): }i place a=a? P E P E L E A (aparte): Bat[-l crucea, c[ r[u m[ str`nge!
 • 227. 226 Vasile Alecsandri Z M E U L : Ce-ai holbat ochii la cer? P E P E L E A : Cat s[ v[d ]n care nor s[ te azv`rl. Z M E U L : S[ m[ azv`rli ]n nori? (Aparte.) {sta-i dracul. P E P E L E A : Nu te da, zmeule, acu-i acu, una, dou[... Z M E U L : Stai! e=ti viteaz c`t =i mine... m[ prind frate cu tine... =ite poftesc la nunta mea. P E P E L E A : Pe c`nd? Z M E U L : Pe m`ine. P E P E L E A : Cu cine? Z M E U L : Cu S`nziana! O s[ facem pr`nz mare, o s[ avem =i doidomni la mas[. P E P E L E A : Care =i care? Z M E U L : P`rlea-Vod[ =i L[cust[-Vod[... mi i-a adus pe=che= Statu-Palm[. P E P E L E A: Pe=che=? Z M E U L : Dar; a= fi preferat c[prioare... dar cred c-or fi buni cutarhon =i cu ardei. P E P E L E A : Vrei s[-i m[n`nci? }ncalte destul de gra=i sunt? Z M E U L : Unu-i plinu, cel[lalt sl[bu, dar ]mp[n`ndu-i cu sl[nin[... P E P E L E A : Vor fi de minune? Z M E U L : Acum, fiindc[ e=ti oaspele meu... spune-mi cum te cheam[? P E P E L E A (repede): Tot am zis c-am zis c-oi zice, dac-oi zice, totoi zice, ca s[ zic c-am zis c-oi zice! Z M E U L : Ciudat nume... cine i l-a dat? P E P E L E A : Na=ul meu, care se cheam[: Rotofei de tei pe miri=tede mei. Z M E U L : O fi fost de neam mare? P E P E L E A : Se rudea cu Capra calc[-n piatr[, piatra crap[-n patru. Z M E U L : Destul... ziua trece =i noi o pierdem cu vorba; cred c[ mi-iajuta la preg[tirile nunii. P E P E L E A : Bucuros, ce-i de f[cut? Z M E U L : Deocamdat[, car[ polobocul [sta dup[ cas[, la g[in[rie. P E P E L E A : Cu ce s[-l car?
 • 228. S`nziana =i Pepelea 227 Z M E U L : Cu spinarea, cum fac eu. P E P E L E A : Bine; numai unul?... a= vrea s[ duc dou[ odat[. Z M E U L (aparte): Zdrav[n e! (Tare.) M`ine ]i c[ra zece, acum, latreab[... te las, ]i preg[te=te f[lcile, pe m`ine... Eu m[ duc ]n p[dures[ aduc lemne... o s[ facem guleai. (Iese ]n dreapta.) Ce chef! Ce chef! P E P E L E A (singur): S-a dus; cum s[ ]nt`lnesc pe S`nziana?... Undes[ fie?... }n palat?... (Merge la u=a palatului.) U=a-i ]nchis[ cu =aptebroa=te... s[-i dau de =tire cu fluierul. (Sun[ din el. S`nziana apare lafereastra de sus a turnului.) SCENA VI P E P E L E A =i S ~ N Z I A N A S ~ N Z I A N A : Pepeleo... Pepeleo! P E P E L E A (v[z`nd-o): Iat-o! Iat-o... ea-i! S`nzian[! Tu e=ti? Tu e=ti? S ~ N Z I A N A : Eu, Pepeleo, roab[ =i foarte nenorocit[!... vrea zmeuls[ m[ sileasc[ a m[ cununa cu d`nsul... S[ nu m[ la=i, Pepeleo! P E P E L E A : N-ai grij[, iubito... am venit ]nadins ca s[ te scap...Poi ie=i la noapte din palat? S ~ N Z I A N A : Ba nu, zmeul m[ ]nchide ]n turn... dac[ ai aveaiarba fierului, ai putea s[ sf[r`mi broa=tele. P E P E L E A : N-am nevoie de iarba fierului... dar spune-mi ce facezmeul dup[ ce te-nchide? S ~ N Z I A N A : M[n`nc[, bea, se-mbat[ =i doarme dus. P E P E L E A : Minunat!... S[ fii de=teapt[ ast[ noapte. S ~ N Z I A N A : Ah! Pepeleo!... de m-ai sc[pa de-aice, te-oi iubi toat[viaa mea... ia seama, vine zmeul. (Dispare.) P E P E L E A (singur, ia h`rleul de l`ng[ f`nt`n[ =i ]ncepe a s[pa]mprejurul ei, c`nt`nd): Cine sap[ D[ de ap[ +i s-adap[ P[n’ ce crap[.
 • 229. 228 Vasile Alecsandri SCENA VII PEPELEA, ZMEUL, P~RLEA, L{CUST{(P`rlea =i L[cust[ intr[ purt`nd pe umeri un stejar lung =i gros. Ei cad pe br`nci sub greutatea copacului.) Z M E U L : Hai, lene=ilor, mai iute, mai cu inim[; ducei stejarul ]nlemn[rie. L { C U S T { : Aoleo... aoleo, nu mai pot. P ~ R L E A : Nici eu, sunt turtit. L { C U S T { : Sunt spetit. P ~ R L E A : Sunt =oldit! L { C U S T { : Sunt murit! Z M E U L : Ian prive=te, mi=eii, nu-s ]n stare s[ duc[ un stejar ]nspate, ei doi. P ~ R L E A (scul`ndu-se): Duc[-l cine-i zmeu sau vit[... noi suntemde-o alt[ f[ptur[. Z M E U L : Ba de-o alt[ friptur[. P ~ R L E A : Ce friptur[... cum friptur[? eu, friptur[? Z M E U L : Tu... stejarul [sta are s[ te rumeneasc[ pe tine-n fri-gare... =i pe L[cust[ s[-l fiarb[-n c[ldare. L { C U S T { : Ce c[ldare, cum c[ldare... eu, ]n c[ldare? Z M E U L : A=a; nu vrei s[ ducei copacii ]n buc[t[rie? P ~ R L E A : |i-am declarat-o catolice=te: non possumus. Z M E U L : Bine, v[ vei c[i ]n cur`nd de ]ntearea voastr[. (Se apro-pie de copac.) P ~ R L E A : Ce zici tu, L[cust[, te-ai c[i? L { C U S T { : Ba nici g`ndesc; bine c-am sc[pat nestricai =i frumo=i. Z M E U L : Poftim... o surcea de lemn, =i ei nu au curajul s[ o care,mi=eii! L { C U S T { : Auzi, vere, cic[-i surcea gojgogea stejar! P ~ R L E A : Nu te potrivi, vere, las[-l s[ bodog[neasc[. Z M E U L : S[-l duc tot eu ]n buc[t[rie... Haide. (Ridic[ copaculsubioar[ =i pleac[.)
 • 230. S`nziana =i Pepelea 229 P ~ R L E A : Bre... ian prive=te, a ridicat copacul subioar[... zdrav[ne, bat[-l codrul! L { C U S T { : S[ juri c[ merge la +osea cu bei=orul ]n m`n[, ca unco=codan. P ~ R L E A : Duc[-se c[lare pe el, p`n[ s-o lovi de toarta p[m`ntului. Z M E U L (ie=ind): R[bdare, r[bdare p[n[ m`ine. P ~ R L E A (]naint`nd): Ce-a spus? L { C U S T { : Ce-a zis? P E P E L E A (ie=ind dup[ f`nt`n[): A zis c[ o s[ v[ fac[ bucate. L { C U S T { : Ce v[d? Pepelea? P E P E L E A : Eu... Zmeul m-a poftit la mas[. P ~ R L E A : Cum, =i tu ai s[ m[n`nci din noi? Z M E U L (revenind): Hei! Tot voi zice, umput-ai poloboacele?... Cefaci acolo cu h`rleul? P E P E L E A : Sap puul primprejur. Z M E U L : Pentru ce? P E P E L E A : S[ vezi, frate zmeule; am chitit a=a, dec`t s[ c[r[map[ cu poloboacele, mai nimerit ar fi s[ iau puul ]n spinare... =i s[-lduc ]n buc[t[rie, odat[ pentru totdeauna. Z M E U L (uimit, aparte): Bree!... adineoarea c[ta s[ m[ azv`l[-nnori, =-acum vrea s[-mi care puul?... Grozav om =i primejdios!... Trebuienumaidec`t s[ m[ dezbar de el. (St[ pe g`nduri.) L { C U S T { (lui P`rlea): Gogonat[-i. P ~ R L E A : Nu ]ncape pe u=[. P E P E L E A : Hei, punei m`na cu toii s[ scoatem puul din p[m`nt=i mi-l a=ezai pe spate; dar, luai bine seama, nu cu gura-n jos; odat[— una, dou[! Z M E U L : Nu!... Pepeleo drag[, nu te osteni, las[ puul la locul lui,e deprins din copil[rie a sta aici. P E P E L E A (azv`rle h`rleul): Fie cum vrei, eu c[tam s[ te]ndatorez. Z M E U L (str`ng`ndu-i m`na): Mulumesc, fr[ioare. (Pepelea d[ un r[cnet de durere.)
 • 231. 230 Vasile Alecsandri Z M E U L : Ce este? P E P E L E A : Am crezut c[ i-am fr`nt m`na, str`ng`nd-o ]ntr-amea. Z M E U L (aparte): E primejdios! (Tare.) Dar ]ncepe a ]nnopta. (LuiP`rlea =i L[cust[.) Intrai la culcu= ]n turn, voi doi; c`t pentru tine, fratePepeleo... n-am unde s[ te ad[postesc; culc[-te colea, l`ng[ f`nt`n[, lar[coare; =i dormi ]ntruna p[n[ dimineaa. P E P E L E A : Las’ pe mine. Z M E U L : Deci, noapte bun[. P E P E L E A : Visuri cornorate!... Z M E U L (urm`nd pe P`rlea =i L[cust[, care intr[ ]n palat, ziceaparte): Cum o adormi, am s[ vin s[-l ciom[gesc, p`n[ l-oi ucide.(Iese.) P E P E L E A : Zmeul are vrun g`nd r[u cu mine; s[ m[ prefac c[dorm... Unde s[ m[ culc? Ha! pe trunchiul [sta, dar s[-mi pun fluierulpe piept, ca un scut. (Se ]ntinde pe trunchiul de l`ng[ pu, se acoper[ cu mantaua =i-=i afund[ p[l[ria pe cap, ]nc`t nu se mai cunoa=te.) SCENA VIII P E P E L E A =i S ~ N Z I A N A (ea se ive=te la fereastra de sus a turnului) S ~ N Z I A N A : Pepeleo! P E P E L E A : S`nzian[! S ~ N Z I A N A : Fugim?... Zmeul a intrat ]n cas[, sunt cu ner[bdares[ ies din turn. P E P E L E A : Fii lini=tit[ =i f[-te c[ dormi... |i-oi da de =tire c`nd aveni momentul.
 • 232. S`nziana =i Pepelea 231 SCENA IX PEPELEA, S~NZIANA, P~RLEA, L{CUST{ L { C U S T { (la fereastra de jos a turnului): Iat[-ne iar ]n pu=c[rie. P ~ R L E A : Mai bine aici, dec`t ]n frigare =i ]n c[ldare. L { C U S T { (o[r`ndu-se): Brrr.... P`rleo, nu z[re=ti pe Pepelea? P ~ R L E A : Pare-mi-se c[ doarme, colo, l`ng[ pu. L { C U S T { : N-ar putea el s[ ne scape? P ~ R L E A : Taci, aud zmeul. L { C U S T { : Vine s[ ne taie de pe-acum. Brr... P ~ R L E A : Taci!... nu tot b`r`i, c[ b`r`i =i eu. SCENA X Aceia=i, Z M E U L Z M E U L (iese ]ncet din palat, armat cu buzduganul, tainic):Doarme! (}ncet.) Frate, fr[ioare... Nu r[spunde... a adormit... acu-ivremea s[-i turtesc tidva cu buzduganul. (Se apropie de Pepelea pev`rful picioarelor =i love=te ]n trunchi cu buzduganul.) Na, una; l-amameit... s[-i mai dau vreo c`teva (love=te), dou[, trei, patru; tarec[p[`n[!... L { C U S T { : Ce face zmeul dracului?... ]n cine bate cu buzduganul? P ~ R L E A : }n bietul Pepelea. L { C U S T { : L-o fi ucis houl. P ~ R L E A : Cel puin i-a f[cut sc[f`rlia numai [nd[ri. Z M E U L : De-acum cred c[-i ajunge... nu mi=c[... L-am ucis!...m-amdezb[rat de el. (Pleac[ =i iar se ]ntoarce.) Dar tot s[-i mai trag una,drept ad[lma=. (Mai love=te ]nc[ o dat[; buzduganul se sf[r`m[.) Na!mi-am fr`nt buzduganul, arma mea cea mai puternic[!... ce fac euacum f[r[ ea, dar fie! ]ncalte l-am ucis... Ce chef!, ce chef!... Hai de-acum la culcare. (Intr[ ]n palat.) L { C U S T { : S[rmanul Pepelea!
 • 233. 232 Vasile Alecsandri P ~ R L E A : Parapanghelos de-acum. L { C U S T { : Ba iaca ]nvie, ]nvie!... mare minune! (Pepelea se mi=c[ =i se ridic[.) L { C U S T { : Pepeleo... P E P E L E A : Cine m[ cheam[?... L { C U S T { : N-ai pierit?... P E P E L E A : Nu cred... am dormit dus. L { C U S T { : Dar n-ai simit nimic prin somn? P E P E L E A : Ba, parc[ m-au pi=cat ni=te `nari. L { C U S T { -P ~ R L E A : Breee! breee! bree! bree! (A ]nnoptat; cer cu stele.) P E P E L E A (scul`ndu-se): Groaznic m-a ciom[git fratele meu decruce! noroc c-a lovit ]n fluier... dar ]ncalte =i-a fr`nt buzduganul...minunat!... o arm[ mai puin ]n m`inile lui... oare ce face el acum?...s-a culcat?... a adormit?... (Se apropie de poarta palatului =i ascult[.Se aude un hor[it grozav ]n[untru.) Doarme butuc... =i hor[ie=te ca omoar[ stricat[... acu-i vremea de sc[pat pe S`nziana =i pe bieii voie-vozi, s[ le dau semn. (Cuartet) PEPELEA S`nzian[, te de=teapt[, Eu te chem la s`nul meu. Al t[u mire te a=teapt[ S[ te scape-acum de zmeu. S ~ N Z I A N A (ivindu-se la fereastr[) Ah! Pepeleo, sunt de=teapt[ Ca =i viul dor al meu. A mea inim[ a=teapt[ Ca s[ zbor la s`nul t[u.
 • 234. S`nziana =i Pepelea 233 P ~ R L E A =i L { C U S T { (la fereastra de jos) Groaz[-n mine se de=teapt[, M[ fr[m`nt-amar =i greu. Moartea crud[ ne a=teapt[ }n c[ldarea celui zmeu. PEPELEA Am c[lcat, venind la tine, Peste nou[ [ri =i m[ri. S~NZIANA Am r[bdat, g`ndind la tine, Mii =i mii de sup[r[ri. PEPELEA Dar acum soarta sur`de, Raiul dulce se deschide. S~NZIANA Ori=iunde-oi fi cu tine Va fi raiul pentru mine. (}mpreun[.) PEPELEA S`nzian[, m[ a=teapt[ S[ te scap de crudul zmeu... S~NZIANA A mea inim[ a=teapt[ Ca s[ zbor la s`nul t[u. P ~ R L E A =i L { C U S T { Moartea crud[ ne a=teapt[ La osp[ul celui zmeu. P E P E L E A : Zmeul e beat de somn... suntei gata? S ~ N Z I A N A : Gata. L { C U S T { : Dar cum ie=im din turn?
 • 235. 234 Vasile Alecsandri P E P E L E A : Ferii-v[, c-am s[ deschid turnul prin farmecul fluieru-lui meu. (Pepelea sun[ din fluier; faada turnului se pr[bu=e=te, form`ndo scar[. S`nziana se coboar[, P`rlea =i L[cust[ ies pe sub scar[.) S ~ N Z I A N A (sus, ]n capul sc[rii): Pepeleo! P E P E L E A (cobor`nd-o): S`nzian[, cobori iute. S ~ N Z I A N A (cobor`nd, se arunc[ ]n braele lui Pepelea): A!scumpul meu mire! P E P E L E A : Scumpa mea mireas[! L { C U S T { (]mbr[i=`nd pe Pepelea): A! scumpul nostru liberator! P E P E L E A : Nu-i vreme de pierdut... la fug[, barca ne a=teapt[dup[ st`nc[... Hai! P ~ R L E A : Hai!... =i tu, loca= afurisit, s[ cad[ tr[snetele pe tine, s[te macini ca m[laiul... s[ te... L { C U S T { : Las[ blestemurile pe alt[ dat[... acum, la s[n[toasa. (Fug toi patru =i dispar dup[ st`nc[.) SCENA XI Z M E U L (iese somnoros) Z M E U L : Pare c[ am auzit un vuiet neobicinuit? am simit ca uncutremur, care m-a trezit... s-a fi pr[bu=it vreo st`nc[ ]n mare? ce v[d?...turnul e deschis?... o scar[?... S`nziana a fugit?... cum?... =i P`rlea, =iL[cust[?... ]ncotro au apucat? spre p[dure, negre=it... o! de i-a= prinde,am s[-i m[n`nc de vii. (Alearg[ spre p[dure.) (O auror[ boreal[ se arat[ pe cer. La lumina ei se z[re=te o barc[ lunec`nd pe mare; ]n ea se afl[ Pepelea, S`nziana, P`rlea =i L[cust[.) T U S PAT R U (c`nt[) Pe-ale m[rii bl`nde valuri, Barc[ mic[, zbori departe.
 • 236. S`nziana =i Pepelea 235 Z M E U L (oprindu-se): Ce aud? +i de-aceste crunte maluri Cu gr[bire ne desparte. (Barca se dep[rteaz[ spre orizont.) Z M E U L (oprindu-se): Ce v[d?... S`nziana cu ucisul meu? unde-ibuzduganul, s[-l azv`rl ]n ei? (Se ]mpedec[ de el, rupt jos.) Iat[-l, efr`nt! (Turbat de m`nie.) A!... Cum s[-i prind, aripile, aripile... cu eles[-i ajung din zbor. (Intr[ repede ]n palat =i iese ]n cur`nd cu aripianinate de umeri.) ARIE PE MARE Am sc[pat, o! veselie, +i de zmeu, =i de robie! Z M E U L : Ba n-ai sc[pat, o s[ m[ reped ca un vultur de sus de pest`nc[. (Pleac[ spre st`nc[.) (St`nca se deschide =i Z`na-Lacului apare sub o arcad[ luminoas[.) SCENA XII Z M E U L ,Z ~ N A - L A C U L U I Z ~ N A : Stai pe loc, iasm[ infernal[!... Tu, care i-ai fr`nt buzdu-ganul; cad[ =i aripile tale! (Aripile zmeului cad de pe umerii lui.) Z M E U L (c-un r[cnet de desperare): A!... Z`na-Lacului! suntpierdut!... (Cade le=inat.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I V. )
 • 237. 236 Vasile Alecsandri ACTUL V CUPRINS Teatrul reprezint[ imperiul Iernii... muni de ghea[, brazi ]nc[rcai de chindie. SCENA I GENII DE IARN{ (Toi sunt albi =i-naripai; se joac[ pe ghea[, patin`nd.) COR Ce dulce via[! }n acest loc Nu e verdea[, Nu e nici foc; Ci numai ghea[ +i numai cea[; Viscol =i ger, Pe c`mp =i-n cer. Toat[ suflarea Piere sub v`nt, Chiar ]nsa=i marea Pare-un morm`nt; Dar noi ferice Tr[im aice, Juc[m, c`nt[m, Ne desf[t[m. SCENA II GENII, CRIV{|UL C R I V { | U L : Genii nemernici, voi jucai, =i imperiul Iernii se afl[]n pericol de topire! U N G E N I U : Cum? Ce? Cum, dnule Criv[? C R I V { | U L : Iarna, graioasa noastr[ ]mp[r[teas[, care avea s[fie ]ncoronat[ chiar ast[zi...
 • 238. S`nziana =i Pepelea 237 G E N I U L : A p[it ceva? C R I V { | U L : Iarna, frumoasa copil[ a Nordului, care avea s[-=ialeag[ chiar ast[zi un mire... G E N I I : Ce-a p[it? C R I V { | U L : Iarna, care, pe c`t era de ]nc`nt[toare, p[rea a firece =i nesimitoare... G E N I I : Ei!... Ce i s-a ]nt`mplat? C R I V { | U L : S-a dat ]n dragoste cu Prier, domnul Verdeii, =i ast[noapte a sp[lat putina din palat cu el. G E N I I : A fugit? C R I V { | U L : Fugit! (}n tain[.) Dar s[ r[m`ie ]ntre noi... s[ nuafle poporul. G E N I I : O!... C R I V { | U L : A abandonat tronul, bun[tate de tron, durat numai dinsloiuri de ghea[!... Ce nebunie!... unde a g[si o clim[ mai pl[cut[ dec`taice... o ar[ mai dr[g[la=[ dec`t a noastr[, unde foiesc ur=ii cei albi? G E N I U L II: Ei bine, ce ne facem? C R I V { | U L : S[ ne c[t[m o alt[ ]mp[r[teas[, c[ci ]n imperiulIernii nu pot domni dec`t femeile; =i, dup[ datinile str[mo=e=ti,]mp[r[teasa trebuie s[ fie frumoas[, alb[ =i, mai cu seam[, rece cagheaa... Dar unde s[ o g[sim? T O | I : Unde... unde? C R I V { | U L : Voi, care-ai cutreierat lumea, n-ai ]nt`lnit vreo fat[cu inima de ghea[? G E N I U L I: S[ vezi, dnule Criv[... am fost mai an la Bucure=ti... C R I V { | U L : +i...? G E N I U L : +i am g[sit una, numai una, ]ns[... C R I V { | U L : }ns[... G E N I U L : Cum a dat cu ochii de-un ro=ior, s-a topit... C R I V { | U L : Nu m[ ]ndoiesc... Ro=iorii sunt para focului... darce s-aude? Ian privii... prin v[zduh trece un zmeu c[lare. (Zmeul trece prin v[zduh.)
 • 239. 238 Vasile Alecsandri SCENA III Aceia=i, Z M E U L T O | I (cu grij[): Zmeul! C R I V { | U L : }nt`ia dat[ el calc[ pe locurile acestea. Oare cecaut[ el pe la noi? Z M E U L (intr`nd): Caut ajutor =i r[zbunare! C R I V { | U L : Ajutor? Z M E U L : Da! ai auzit de =otiile ce-am p[it? G E N I I : Ai p[it =otii? Spune-le, s[ r`dem =i noi. Z M E U L (posomor`t): S[ r`dei? G E N I I (speriai): Ba-ba-ba-ba-ba, s[-s[-s[ pl`ngem. Z M E U L : Ascultai dar... am r[pit pe S`nziana, fata lui Papur[-}mp[rat, =i, c`nd s[ m[ bucur de prada mea, vine un ho =i mi-o fur[ cadin palm[. (Furios.) Pricepei a=a obr[znicie? G E N I I (tremur`nd): Prii-prii-pri... pri-ce-ce-ce-cepem. Z M E U L : S`nziana cu houl ei =i cu ali doi p[m`nteni, doi n[uci,anume P`rlea-Vod[ =i cu L[cust[-Vod[, care-i ]ntov[r[=esc, umbl[ acumr[t[cii pe faa p[m`ntului, f[r[ a putea nimeri la ]mp[r[ia lui Pa-pur[... ei au ajuns p`n[ aicea =i i-am z[rit c[lc`nd peste hotar... mergeide le ie=ii ]nainte, ]i prindei =i-i schimbai ]n sloiuri de ghea[. C R I V { | U L : Pe toi, =i chiar pe S`nziana? Z M E U L : Ba pe d`nsa nu... ea-i frumoas[ =i alb[ c`t ]mp[r[teasavoastr[, p[cat numai c[-i a=a de rece ]n privirea mea. (St[ g`nditor.) C R I V { | U L (c[tre genii, ]ncet): Ai auzit?... frumoas[, alb[ =irece... tocmai ce ne trebuie nou[; poate c[... cine =tie? ne vine o]mp[r[teas[ nou[!... Z M E U L : Vrei s[-mi dai ajutorul ce v[ cer? C R I V { | U L : Vrem. Z M E U L : Hai dar s[ le ie=im ]n cale =i s[-i robim, dar trebuie s[ v[dau de =tire c[ houl are un fluier fermecat, prin care ]nvinge tot... Voi,cu suflarea voastr[, facei s[ ]nghee aerul din el, ca s[ nu mai poat[scoate nici un sunet... astfel vom c[p[ta izb`nda.
 • 240. S`nziana =i Pepelea 239 C R I V { | U L : Prea bine, ]ns[ ai uitat s[ ne spui numele hoului. Z M E U L : El se cheam[... Tot oi zice c-am zis c-oi zice... C R I V { | U L : Ce-ai zis? Z M E U L : Duc[-se dracului, l-am uitat... Hai. (Ies cu toii prin dreapta, c`nt`nd repriza corului.) SCENA IV L { C U S T { -V O D { L { C U S T { (intr[ prin st`nga, tremur`nd de frig, s[rind =ialunec`nd la tot pasul): Brrr... frig e!... r[u m[ str`nge-n spete. (Alunec[.)Na! c`t pe-aci s[ cad alivanta... prin ce locuri afurisite m-a adus naiba.Brrr!... aici o fi-nghe`nd =i ou[le corbului... s[ nu stau ]n loc, s[ m[sleiesc... (Sare =i lunec[.) |ine bine... m[i, da gheu= e!... de c`nd amsc[pat din ghearele =i din c[ldarea zmeului, am umblat hai-hui printoate colurile lumii, ]mpreun[ cu S`nziana, cu Pepelea =i cu v[rul meuP`rlea, f[r[ a da de ]mp[r[ia lui Papur[... Brrr... Am ajuns, ]n sf`r=it,la marea ]ngheat[. Brrr, simt c[ ]nghe ca d`nsa. (Sare.) Am l[sat ]nurm[ pe tovar[=ii mei =i am rupt-o de-a fuga ]nainte, doar m-oi ]nc[lzicu mi=carea... a=... (Tremur[.) Iaca, m[ schimb ]n sloi... m[ prefac ]n]ngheat[ de L[cust[... la fug[... (Vrea s[ alerge, dar alunec[ =i cade.)Aoleo! (Un urs alb se coboar[ de pe deal ]n scen[.) Vai de mine!... ce secoboar[ spre mine?... un urs alb?... aoleo!... s[ m[ fac c[-s mort, ca s[nu m[ m[n`nce. (St[ neclintit jos. Ursul se apropie de el =i-l miroase, ]l]ntoarce cu labele, apoi se pune cu =ezutul pe el, morm[ind.) S-a pusturce=te pe burta mea... greu e, m`nca-l-ar c`inii, dar ]ncaltea m[]nc[lze=te cu blana lui. (Ursul se uit[ la d`nsul. L[cust[ ]nchide ochii =ise face mort.) Hei!... de-a= putea s[-i spintec cojocul... am cuitul labr`u... Ian s[-ncerc... (Scoate cuitul =i, c`nd vrea s[ loveasc[, ursul seuit[ la el, el se opre=te, apoi zice:) +i-a-ntors spatele; acu-i vremea.(}nfige cuitul ]n =alele ursului, care sare mugind =i se dep[rteaz[.) Pare-mi-se c[ l-am ]nepat, dar nu l-am ucis... (Speriat.) Nu, nu... iaca,
 • 241. 240 Vasile Alecsandridihania fuge... am sc[pat! (Sare ]n picioare =i fuge lunec`nd ]n dreapta.)Am sc[pat!... am sc[pat! (Joac[ de bucurie. }n acest moment intr[ P`rlea,alung`nd furios c`iva genii care traverseaz[ scena, speriai.) SCENA V P~RLEA, L{CUST{ P ~ R L E A (d`nd cu sabia ]n dreapta =i-n st`nga prin v[zduh): Na!na! na! na =i ie, na =i ie, na =i ie! Lupt[ cu P`rlea v[ trebuie?... Na,na, na! L { C U S T { : Ho! vere P`rleo, opre=te, pune piedic[. P ~ R L E A : C`i am ucis?... Pe toi? L { C U S T { : N-au r[mas nici de s[m`n[... dar ce-ai p[it, ce te-aapucat? P ~ R L E A : Dup[ ce-ai fugit =i ne-ai l[sat, ne-au atacat o ceat[ dedih[nii albe, care voiau s[ r[peasc[ pe S`nziana... M-am f[cut foc =ile-am luat la goan[ p`n-aici, precum ai v[zut. L { C U S T { : Dar S`nziana ce-a devenit? A! vere, nu-i galant dinpartea ta. P ~ R L E A : Ea o =tie! L { C U S T { : Cum? Ai abandonat pe S`nziana? P ~ R L E A : Dec!... Dar tu ce-ai f[cut?... Nu ne-ai abandonat petoi? L { C U S T { : Nu-i vorba de mine... mie mi-era frig, am fugit ca s[m[ ]nc[lzesc. P ~ R L E A (]ncep`nd a tremura de frig): +i te-ai ]nc[lzit? L { C U S T { (tremur`nd): Ba! Ba! Ba!... am devenit gazda fiorului=i a guturaiului. (Str[nut[.) P ~ R L E A : +i eu tij... (Str[nut[.) A M ~ N D O I : S[ v[ fie de bine. L { C U S T { : P`rleo! P ~ R L E A : L[cust[! L { C U S T { : Stai, iaca-i ]nghea[ nasul.
 • 242. S`nziana =i Pepelea 241 P ~ R L E A : +i ie o ureche. L { C U S T { : S[ ne frec[m iute cu z[pad[... asta-i leacul. (Iauz[pad[ =i se freac[ unul pe altul.) A M ~ N D O I : V`rtos... v`rtos... P ~ R L E A : S-a ro=it?... L { C U S T { : C`t un patriot... dar urechea mea? P ~ R L E A : C`t alt patriot... le-am sc[pat de degerat. L { C U S T { : Ian prive=te... ba nu... iar se-n[lbe=te, ]nc[ o frec[tur[. P ~ R L E A : Destul, vere, c[ l-ai jupuit de piele. L { C U S T { : Ah! Ah!... vere, via[-i asta? P ~ R L E A : Via[, dar proast[... ]ncepe a-mi fi somn. L { C U S T { : +i mie, dar s[ nu adormi c[ mori. P ~ R L E A : Apoi ce s[ facem? L { C U S T { : S[ ne d[m pe ghea[, ca s[ ne ]ntreinem circulaiuneas`ngelui. P ~ R L E A : Fie =i a=a. (Se dau pe ghea[.) SCENA VI Aceia=i, C R I V { | U L (se opre=te pe-o movil[ de om[t) C R I V { | U L : Vivat!... Am prins pe S`nziana... am dus-o la pala-tul Iernii =i, prin vr[jirea soiei mele, Promoroaca, am schimbat-o lafa[ de saman[ acum ]ntocmai cu ]mp[r[teasa noastr[ cea fugar[... }ncur`nd are s[ vie aicea S`nziana, pentru ca s[ fie ]ncoronat[... iaca,cortegiul se ]nainteaz[. (Mar= la orchestr[, cortegiul intr[.) P ~ R L E A (oprindu-se): Ce s-aude? L { C U S T { : O fi vreo nunt[ de ur=i albi. P ~ R L E A : Vin colea, s[ o privim. L { C U S T { : +i s[ fim gata de fug[... Te-ai mai ]nc[lzit? P ~ R L E A : M-am!...
 • 243. 242 Vasile Alecsandri (}n sunetul unui mar= fantastic, intr[ din dreapta dignitarii imperiului Iernii, ]n haine albe bl[nite =i cu mitre de ghea[. Dup[ d`n=ii, un car de argint, tras de doi ur=i albi. Pe car se g[se=te S`nziana, purt`nd o mantie alb[ de stof[ argintie =i un v[l subire pe obraz. Genii muli ]nconjur[ carul. Poporul urmeaz[ ]n co- joace... Carul se opre=te ]n mijlocul scenei.) SCENA VII P~RLEA, L{CUST{, S~NZIANA, CRIV{|UL, GENII, CORTEGIUL COR Vivat falnica regin[, Dulce ca o zi senin[, M`ndr[ ca o lun[ plin[ +i cu inima virgin[. P~RLEA O! ce minune ]nc`nt[toare! L{CUST{ N-am v[zut alta ca ea sub soare. AM~NDOI Simt pentru d`nsa amor =-amoare. S ~ N Z I A N A (]n parte): Bietul Pepelea, unde-o fi oare? C O R UL Vivat falnica regin[ etc. C R I V { | U L (prezent`nd o coroan[ de briliant) Regin[ str[lucit[! Poporu-n fericire |i-ofer[ azi coroana, rug`ndu-te uimit Ca s[-i alegi un mire Viteaz, frumos, iubit.
 • 244. S`nziana =i Pepelea 243 S ~ N Z I A N A (]ncoron`ndu-se) Coroana pe-a mea frunte o pun azi fericit[. (Aparte.) Dar ce simt? sub coroan[ un frig cumplit m-a prins. }n inima-mi r[cit[ Tot focul, vai! s-a stins! CORUL Vivat falnica regin[, Dulce ca o zi senin[, M`ndr[ ca o lun[ plin[ +i cu inima virgin[. POPORUL: Ura!... tr[iasc[ ]mp[r[teasa noastr[! P ~ R L E A : Frumoas[-i, L[cust[... ]ncep a m[ ]nfierb`nta. L { C U S T { : Noroc de tine! C R I V { | U L : Locuitori din ]mp[r[ia Iernii, se face vou[ =tiut c[ast[zi ]mp[r[teasa noastr[, urm`nd datinilor str[mo=e=ti, are s[-=ialeag[ un mire... Acel care s[rut`nd-o pe frunte nu va fi cuprins defrigul morii va ocupa tronul al[turea cu frumoasa lui soie. P ~ R L E A : Ce-au spus, vere, ai auzit? L { C U S T { : Auzit; taci. C R I V { | U L : Care dintre voi aspir[ la aceast[ fericire s[ se prezin-te. Am zis. P ~ R L E A -L { C U S T { : Eu! P ~ R L E A : Cum?... =i tu, vere L[cust[? L { C U S T { : Iaca, ba nu, c[ mi-a fi ru=ine. S ~ N Z I A N A (]n parte): Ce v[d? P`rlea =i L[cust[! P ~ R L E A : Ce voluptate m[ a=teapt[! L { C U S T { : Ah! am s-o str`ng ]n brae, ca s[ m[-nc[lzesc. (P`rlea =i L[cust[ pleac[ cu braele deschise, dar cu c`t se-apropie de carul Iernii, ei se cuprind de fiori, picioa- rele li se ]nepenesc, limba li se leag[.) P~RLEA Mult o doresc.
 • 245. 244 Vasile Alecsandri L{CUST{ Mult ]mi e drag[... }MPREUN{ Dar ce simesc? Limba-mi se leag[. CORUL Ei simt ]n piept Fiori de ghea[, Nu calc[ drept, R[u o s-o pa[. P ~ R L E A +I L { C U S T { Ah! simt ]n piept Fiori de ghea[, Sunt eu de=tept? Sunt oare-n via[? P ~ R L E A +I L { C U S T { (l`ng[ car, tremur`nd) Plini de... de... foc M[-nchin i... ie... No... no... noroc De-acum mi... mie! (Unul de o parte =i altul de alt[ parte ]ntind buzele ca s[ s[rute obrazul S`nzianei, dar pe loc r[m`n ]ncremenii, strig`nd:) Aoleo... ]nghe! CORUL Au ]ngheat! Iat[-i z[pad[! Sunt buni de dat Ur=ilor prad[. (Sunt am`ndoi luai pe sus =i rezemai de avanscene.)
 • 246. S`nziana =i Pepelea 245 SCENA VIII Aceia=i, P E P E L E A (intr[ alerg`nd) P E P E L E A : S`nzian[... S`nzian[... S ~ N Z I A N A (]n parte): Glasul lui Pepelea! P E P E L E A : Unde e=ti?... ah! iat[-te. (Vrea s[ se apropie, poporul]l opre=te.) S ~ N Z I A N A (aparte): S[rmanul!... de c`nd port coroana asta deghea[... parc[ nu mai simt nimic pentru el! P E P E L E A : S`nzian[, nu-mi r[spunzi?... O! ]n zadar, e=ti schim-bat[ la fa[... eu te v[d cu ochii sufletului... te recunosc. S ~ N Z I A N A (aparte): O, Doamne! Am ajuns rece ca iarna, inimamea nu mai bate! P E P E L E A : S`nzian[! e=ti vr[jit[... Eu sunt Pepelea, r[spunde! (Serepede printre oameni.) C R I V { | U L : Nenorocite!... uii respectul ce datore=ti ]mp[r[tesei=i tulburi ceremonia cununiei? P E P E L E A : Cine se cunun[, S`nzian[?... cu cine?... C R I V { | U L : Cu acel care o va s[ruta pe frunte =i va avea norocde-a nu muri ]ngheat pe loc. P E P E L E A : Eu vreau s[-mi cerc norocul, chiar de-a fi s[ mor... totmort sunt f[r[ d`nsa. (Duo) PEPELEA Dulce-mp[r[teas[, Scumpa mea mireas[, Eu sunt al t[u mire Cuprins de iubire. Ah! ]i ad[-aminte C[ prin jur[minte Legat sunt de tine, Ca =i tu de mine.
 • 247. 246 Vasile Alecsandri S ~ N Z I A N A (]n parte) S[rmanul Pepele! de el r[u ]mi pare! C[ poate s[ moar[ dintr-o s[rutare. PEPELEA N-am fric[ de moarte, Nici de rele soarte, C`nd inima-mi cere Dulce m`ng`iere. (S`nziana se coboar[ de pe car. Pepelea continu[.) D[-mi o s[rutare Plin[ de-nfocare, Eu cu-a mea iubire Zbor la nemurire. (Str`nge ]n brae pe S`nziana =i o s[rut[ pe frunte. Coroana ei cade; atunci ea-=i scoate v[lul =i apare sub figura ei.) S~NZIANA Ah! ]n al meu suflet simt un dulce foc. Iubesc, iubesc iar[, iubesc... o! noroc! T O | I (cu mirare) N-a ]ngheat! n-a murit! El e mirele iubit! S ~ N Z I A N A +I P E P E L E A (]mbr[i=ai) Zi de fericire plin[! }mpreun[, cu uimire, Dup[-o via[ mult senin[, Vom zbura la nemurire! CORUL Vivat falnic[ regin[! Vivat falnicul ei mire! Aib[ viaa mult senin[ +i domine-n str[lucire!
 • 248. S`nziana =i Pepelea 247 SCENA IX Aceia=i, Z M E U L Z M E U L (vine repede =i respinge pe Pepelea): }n l[turi! T O | I : Zmeul! Z M E U L : S`nziana-i a mea!... +i cine ]ndr[zne=te s[ vie s[ o smulg[din braele mele. (Ridic[ pe S`nziana ]n brae.) S ~ N Z I A N A : Pepeleo! P E P E L E A (sco`nd fluierul): O! fluiera=, acum s[-i v[d puterea.(Sufl[ din fluier, dar nu scoate nici un glas.) O! fluiera=ul e mut! Z M E U L : Ha! ha! ha!... i-a ]ngheat suflarea, Pepeleo! P E P E L E A : Ah! sunt pierdut!... Z`n[! Z`n[ binef[c[toare, ajutor,ajutor!... SCENA X Aceia=i, Z ~ N A - L A C U L U I (apare pe movil[) Z ~ N A : Iat[-m[, Pepeleo! T O | I : Z`na-Lacului! Z ~ N A : Zmeule, a sunat ora sf`r=itului t[u de pe lumea asta! Z M E U L : Nu-mi pas[ de tine... S`nziana-i talismanul meu... =icalul ne a=teapt[. Z ~ N A : Calul t[u? prive=te! (Face un semn, calul trece prin aer.) Z M E U L : Am r[mas pe jos, dar fie!... r[m`n cu S`nziana pe p[m`nt. Z ~ N A : S`nziana pe p[m`nt... iar tu, zmeule, sub p[m`nt... dispari! Z M E U L (afund`ndu-se):A! (Din locul unde dispare iese o par[ defoc.) T O | I : A!... CORUL A disp[rut, Arz`nd ]n par[, Zmeul cumplit, Cumplita fiar[!
 • 249. 248 Vasile Alecsandri S ~ N Z I A N A +I P E P E L E A Ah! am sc[pat De cruda fiar[, }n dulce trai Reintru iar[. Z~NA Vei fi de-acum Ferice iar[, Hai s[ v[ duc L-a voastr[ ar[. TO|I Haidei cu toi }n alt[ ar[, Unde-i cer bl`nd +i prim[var[. Z ~ N A : La palatul lui Papur[-}mp[rat! (Face un semn, toi pleac[,un nour se coboar[ de ascunde scena.) SCENA XI L{CUST{,P~RLEA L { C U S T { (trezindu-se, str[nut[): A!... m-am dezgheat, unde m[aflu?.. ]n nori?... m-am ]n[lat ]n nori?... dar ce z[resc colo?... om s[fie?... nu se mi=c[... (Se apropie de P`rlea.) Ciung s[ fie? Ba-i om!... ev[rul P`rlea... Vere P`rleo! (}l ]mpinge.) Bocn[... sloi... a c[zut subzero! Vere P`rleo!... (}l trage de nas.) treze=te-te. P ~ R L E A (str[nut[): Ce-i?... cine m[ cheam[? tu, vere L[cust[? L { C U S T { : Eu =i cu mine. P ~ R L E A (]nc[ buim[cit): Suntei doi? unde-i cel[lalt? L { C U S T { (c[ut`nd ]mprejur): Care? P ~ R L E A : Ai zis eu =i cu mine... Tu =i cu tine fac doi. L { C U S T { : S[rmanul! l-a balamucit gerul, aiureaz[.
 • 250. S`nziana =i Pepelea 249 P ~ R L E A : Dar unde ne g[sim, vere L[cust[? L { C U S T { : Prive=te!... ]n nori!... h[t sus!... P ~ R L E A : }n nori?... h[t sus? dar ce facem acum? unde-s ceilali? L { C U S T { : S[ te-ngrop, dac[ =tiu. P ~ R L E A : Hai dup[ d`n=ii, vere L[cust[. L { C U S T { : Unde =i pe unde? P ~ R L E A : Prin nori. L { C U S T { : Prin nori!... at`ta ne mai trebuia!... Breee! Prin multeam trecut... dar prin nori... ]nc[ nu... N-am deprindere... m[ umfl[groaza, m[ p[trunde umezeala. P ~ R L E A : +tii una, vere L[cust[? L { C U S T { : Ba, z[u, nici dou[. P ~ R L E A : Ai pl[m`ni. L { C U S T { : +tiu eu... nu mi-am f[cut ]nc[ vizit[ domiciliar[. P ~ R L E A : Hai s[ sufl[m, vere, s[-i risipim. L { C U S T { : Bucuros, numai de nu ne-or risipi ei pe noi. P ~ R L E A : Sufl[ v`rtos. L { C U S T { : Iaca. (Sufl[ am`ndoi peste nori, norii se risipesc, cortina se ridic[.) P ~ R L E A : A!... i-am risipit. L { C U S T { : D-apoi =-a=a piepturi, parc[-s foi de ferar. SCENA XII Tot personalul piesei, afar[ de Z M E U =i de Z ~ N A - L A C U L U I(Schimbare. C`nd norii se ]mpr[=tie, teatrul reprezint[ un parc plin de frumuseileprim[verii. }n fund, faada palatului lui Papur[; dinaintea palatului o larg[ teras[ cu sc[ri de marmur[. Papur[, ]nconjurat de curtea lui, st[ pe teras[. Poporul, r[sp`ndit printre copaci, ]n mai multe grupuri. }n sunetul unei simfonii, Z`na-Lacului ine pe S`nziana de m`n[, intr[ pe scen[ din dreapta. Pepelea se g[se=te la st`nga ei, ]n urma lor vin P`rlea =i L[cust[-Vod[, P[cal[, T`ndal[, Criv[ul, genii
 • 251. 250 Vasile Alecsandri schimbai ]n haine de var[ =i purt`nd buchete cu flori; ei toi ]nainteaz[ spre teras[.) PA P U R { : Precum v-am spus, curtenilor =i voi, curtezanilor, demai multe zile ]mi iuie urechea dreapt[... semn de veste bun[!... =iast[-noapte am visat pe S`nziana, sub forma unui bob sositor... Trebuies[ vie... Dar ce v[d?... Iat-o! iat-o!... T O | I : Iat-o! (S`nziana =i Pepelea, ]mpreun[ cu Z`na-Lacului, se apropie de tron.) PA P U R { : S`nziana, copila mea, tu e=ti? S ~ N Z I A N A : Scumpul meu p[rinte! (Se arunc[ ]n braele lui Pa-pur[.) PA P U R { : Cine te-a sc[pat de zmeu? Cine te-a readus ]n braelemele? S ~ N Z I A N A : Mirele meu, Pepelea. P E P E L E A : Cu ajutorul generos al Z`nei-Lacului. PA P U R { : Ce de treab[ Z`n[!... ]mi vine s-o s[rut... mai v`rtos c[-ifrumoas[ coz. Z ~ N A : Maiestatea-ta... binecuv`nteaz[-i copiii, c[ci binecuv`n-tarea p[rinilor face fericirea copiilor. (Pepelea =i S`nziana ]ngenuncheaz[ ]naintea lui Papur[.) PA P U R { (]ntinz`nd m`inile asupra capului lor): Norocul s[ fievecinic cu voi, copiii mei! T O | I : Ura!... CORUL FINAL Tr[iasc[ S`nziana, Minunea-mp[r[teasc[, Cu dragul ei Pepelea Ferice s[ domneasc[. (Sf`r=itul piesei.)
 • 252. CUPRINS APRECIERI CRITICE Cea mai original[ =i, deci, cea mai valoroas[ pies[ naional[ este Sânziana =iPepelea, feerie din care se trag viitoarele basme dramatizate din literatura român[... Ultimele lucr[ri dramatice ale poetului aduc un progres de adâncime nea=teptat.Pe lâng[ maturitatea tehnic[, apare facultatea creaiei de oameni. Desigur c[Despot-Vod[se nutre=te din teatrul lui Victor Hugo, cu toate acestea drama lui Alecsandrie original[ =i, dac[ e vorba de vreo ]nr`urire, ea e din parte, mai degrab[, a piesei luiHasdeu R[zvan =i Vidra, pe care Alecsandri o numea, ]n deriziune, “dramul”, de=iaceea deschidea seria dramelor istorice române. Marele patos, beia liric[ =i retoric[din teatrul lui Hugo n-au trecut la Alecsandri, ]nlocuite prin dizertaii poetice de tonminor, cu prea mult[ frunz[ de cuvinte =i prea puine mari imagini. }n schimb viziunealumii e mai pozitiv[. Se contureaz[ de la ]nceput conflictul fundamental =i tradiionaldin teatrul istoric românesc, care este nu ]ntre inidivizi, ci ]ntre ambiia voievodului,pe de o parte, =i rezistena obiceiurilor =i a corpurilor constituite, pe de alta... GEORGE C{LINESCU, Istoria literaturii române de la origini pân[ ]n prezent. Ediia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Ed. Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 313-314, 315. A=a cum ]n poezia liric[ apariia lui Eminescu a trecut ]n planul al doilea poeziade iubire a lui Alecsandri, comediile de satir[ politic[ ale lui Caragiale au umbrit, cumera =i firesc, teatrul comic al lui Alecsandri. Nu ]ns[ at`t de mult ]nc`t s[-l anuleze,cum au socotit, ]ntr-o vreme, unii istoriografi. C[ci ]ncep`nd cu Iorgu de la Sadagura,amuzanta satir[ la adresa intelectualilor dezr[d[cinai, =i cu c`ntecélele comice, ]ncare, al[turi de figuri pitore=ti ale trecutului, precum un l[utar ca Barbu L[utarul sauun surugiu tonitruant al vechii po=te, ]=i iau loc =i tipuri politice, retrograde, ca SanduNapoil[, un fanfarone, ca Clevetici, ultrademagogul, =i p`n[ la o comedie ca Boieri=i ciocoi sau S`nziana =i Pepelea, ]n care satira social[ alterneaz[ cu furia folcloric[,— teatrul lui Alecsandri ]=i p[streaz[ intacte nu numai virtuile documentare, dar =ipe cele de art[. PERPESSICIUS, Alte meniuni de istoriografie literar[ =i folclor (III). 1963-1967, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967, p. 222.
 • 253. 252 Vasile Alecsandri Solid[ e drama istoric[ Despot-Vod[ (1879), reprezentat[ dup[ dou[ ]ncerc[rianterioare cu acela=i erou ale lui Bolintineanu =i Scurtescu =i cu doisprezece ani dup[R[zvan =i Vidra a lui Hasdeu. Intenia lui Alecsandri a fost de a crea un erouromantic din stirpea lui Ruy Blas, dotat cu reale ]nsu=iri =i ]nsufleit de ]nalte idealuri,incapabil totu=i de a se realiza, fie din cauza lipsei de pondere, fie din cauza opoziieidin jurul s[u. Conflictul ]i era sugerat de cronicile naionale. Prin Tom=a (care, dup[Ureche, a ucis pe Despot) =i Ciub[r, Alecsandri a vrut s[ figureze rezistena tradiieilocale ortodoxe, fa[ de Reform[. Orientarea legitimist[ a piesei, ]ndreptat[ ]mpotrivadomnitorului str[in, n-a sc[pat contemporanilor, cu toate acestea eroul tr[ie=te =isunt memorabile cuvintele adresate de el lui Tom=a =i boierilor, c`nd se d[ prins: “Mi-aruncdin cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... / Nu mai sunt domn!... acuma ucideipe Despot!” AL. PIRU, Istoria literaturii rom`ne, Editura “Grai =i suflet — Cultura Naional[”, Bucure=ti, 1994, p. 62-63. Cea mai original[ =i mai valoroas[ creaie a teatrului comic al lui Alecsandri estefeeria naional[ ]n cinci acte Sânziana =i Pepelea (1880). Personaje luate din lumeabasmelor simbolizeaz[ caractere omene=ti sau catastrofe naturale, =i piesa coninealuzii fine la st[ri sociale contemporane... AL. PIRU, Analize =i sinteze critice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1973, p. 69. Scrierile lui Alecsandri din ultima parte a vieii sale — Despot-Vod[, Sânziana =iPepelea, Fântâna Blanduziei =i Ovidiu — ilustreaz[ cu prisosin[ tendina autoruluide a dep[=i genurile comice primare (farsa, vodevilul, cântecelul comic) =i de a-=iaduce aportul la dezvoltarea =i consolidarea genurilor dramatice „serioase”. }n vedereaacestui scop Alecsandri purcede la explorarea unui material dramatic nou, ]mprumutatdin creaia popular[, din istoria naional[ sau din antichitatea roman[. Aceast[abandonare a materialului de via[ curent nu avea, desigur, nimic comun cu evadareascriitorului din fr[mânt[rile vieii contemporane. Pe baza materialului folcloric sauistoric dramaturgul rezolva probleme principiale, care st[teau pe ordinea de zi avremii sale... Sânziana =i Pepelea e o oper[ de dramatism, de mi=care. Senzaia mi=c[riine]ntrerupte transpare din chiar subiectul piesei, ]ns[ilat ]n jurul r[pirii miresei dec[tre zmeu =i al c[ut[rii ei de c[tre toi cei „interesai”. }mbinarea elementelor realistecu cele fantastice, transfigur[rile eroilor, contrastele izbitoare privind virtuile =imetehnele fizice =i morale ale personajelor, schimb[rile succesive de decor =i deplas[rile
 • 254. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 253neprev[zute ]n spaiu, amalgamul de mane =i culori imprim[ feeriei o not[ unic[ =iirepetabil[. HARALAMBIE CORBU, Alecsandri =i teatrul, Ed. Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u, 1973, p. 235, 241. Odat[ cu Alecsandri dramaturgia rom`neasc[ a c[p[tat con=tiina existenei saleca gen cu tr[s[turi specifice =i autonome. Odat[ cu Alecsandri teatrul rom`nesc =i-adefinit ]ns[=i raiunea existenei sale: repertoriul naional. Odat[ cu Alecsandridramaturgia =i teatrul nostru =i-au statornicit menirea, =i-au jalonat c[ile ce aveau s[le urmeze. Odat[ cu Alecsandri, deci, dramaturgia =i teatrul rom`nesc au c`=tigat, ]nansamblul culturii rom`ne=ti moderne, pe atunci ]n epoca formaiei =i constituirii ei,un rol proeminent. La izvoarele teatrului rom`nesc ]l afl[m deci pe Alecsandri =i,oricare ar fi domeniul nostru de cercetare pe acest t[r`m, numele lui ]l cit[m ca peacela al marilor ctitori. VALERIU R~PEANU, Noi =i cei dinaintea noastr[, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1966, p. 137.