Alecsandri vasile  despot voda (cartea)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Alecsandri vasile despot voda (cartea)

on

 • 490 views

 

Statistics

Views

Total Views
490
Views on SlideShare
490
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Alecsandri vasile despot voda (cartea) Document Transcript

 • 1. VasileALECSANDRI DESPOT-VOD{S~NZIANA +I PEPELEA
 • 2. CUPRINSNot[ asupra ediiei ......................................................................................... 2Tabel cronologic .............................................................................................. 3 DESPOT–VOD{ACTUL I ....................................................................................................... 10ACTUL I (tabloul II) .................................................................................... 35ACTUL II ...................................................................................................... 49ACTUL II (tabloul II) ................................................................................... 79ACTUL III .................................................................................................... 88ACTUL IV .................................................................................................. 109ACTUL V .................................................................................................... 136 S~NZIANA +I PEPELEAACTUL I ..................................................................................................... 162ACTUL II .................................................................................................... 179ACTUL III .................................................................................................. 199ACTUL IV .................................................................................................. 219ACTUL V .................................................................................................... 236Aprecieri critice .......................................................................................... 251
 • 3. CZU 859.0–93A 36 CUPRINS NOT{ ASUPRA EDI|IEI Textele au fost reproduse duip[ volumele: Va s i l e A l e c s a n d r i, Opere, VI =i VII. Teatru. Text ales =i stabilit, note =ivariante de Georgeta R[dulescu-Dulgheru. Colecia “Scriitori români”. Ed. Minerva,Bucure=ti, 1979 =i, resprectiv, 1981; Va s i l e A l e c s a n d r i, Muntele de foc. Ed. Litera, Chi=in[u, 1996. Respectând ]n principiu vocabularul =i limbajul scriitorului, editura a intrevenit pealocuri, ]n sensul aplic[rii normelor ortografice ]n vigoare. Coperta: Isai C`rmuISBN 9975–74–023–5 © «LITERA»
 • 4. CUPRINS TABEL CRONOLOGIC1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[ii cercet[torilor, cel de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei, n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Curând familia viitorului scriitor se mut[ la Ia=i. (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n 1818.)1827 Vasile Alecsandri ia primele lecii de la dasc[lul maramure=ean Gherman Vida, profesor la Seminarul de la Socola.1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[[tura ]n pensionul lui Victor Cuénim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, unde tat[l s[u cump[rase mo=ia.1834-1839 }mpreun[ cu ali fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile la Paris. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre la medicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[ii de drept, ]ns[ dup[ câteva luni renun[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipsea bacalaureatul ]n =tiine, pe care nu-l poate obine. Se dedic[ literaturii, scriind primele versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul Zunarilla.1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prin Italia. Viziteaz[ Florena, Roma, Padova, Veneia, Triest. Din aceast[ c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n limba român[ Buchetiera de la Florena =i Muntele de foc.1840 }n revista “Dacia literar[“ (nr. 3, mai–iunie) este publicat[ nuvela Buchetiera de la Florena. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M. Kog[lniceanu, director al Teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonul din Hârl[u, care se joac[ la 18 noiembrie.
 • 5. 4 Vasile Alecsandri1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista =i cinovnicul.1842 V Alecsandri c[l[tore=te prin munii Moldovei, fapt care i-a prilejuit “descoperirea . tezaurului poeziei populare”. Sub influena acestora Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii române=ti — Doinele.1843-1844 Scriitorul ]ntreprinde lungi excursii prin munii =i prin satele Moldovei, culegând folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela O primblare la muni.1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primit[ de public cu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail Kog[lniceanu =i Ion Ghica, scriitorul se afl[ ]n fruntea revistei “Prop[=irea”. Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la muni =i Istoria unui galben. Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. D[ la iveal[ “fiziologia” Ia=ii ]n 1844.1845 Face cuno=tin[ cu Nicolae B[lcescu =i cu ali tineri munteni la mo=ia Mânjina a lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii. Este epoca ]n care cre=te afeciunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i dedic[ o seam[ de poeme (8 Mart =.a.).1846-1847 Vasile Alecsandri o ]nsoe=te pe Elena Negri ]n str[in[tate, pentru ]ngrijirea s[n[t[ii. Italia, Austria, Germania, Frana, apoi din nou Italia ]i prilejuiesc impresii profunde. }ns[ boala Elenei se agraveaz[, iubita poetului stingându-se pe vapor la ]ntoarcere ]n Patrie. }n var[ se afl[ la odihn[ la Balta Alb[. Impresiile din aceast[ localitate =i-au g[sit expresia ]n nuvela Balta Alb[.1847 Scrie piesa Piatra din cas[.1848 Martie }ncepe mi=carea revoluionar[ din capitala Moldovei. Alecsandri scrie De=teptarea României =i redacteaz[ ]mpreun[ cu ali patrioi petiia cuprinzând revendic[rile ce trebuiau aduse la cuno=tina domnitorului Mihail Sturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii se refugiaz[ ]n muni, apoi trece la Bra=ov. Evocarea acestor ]ntâmpl[ri o face ]n fragmentul de proz[ Un episod din anul 1848.
 • 6. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 51849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Românii =i poezia lor, sub forma unei scrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n revista “Bucovina”.1850 Aprilie 9 Are loc reprezentaia piesei Chiria ]n Ia=i sau Dou[ fete =-o neneac[.1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e pe punctul de a se scufunda. }ntâmplarea e povestit[ ]n episodul }necarea vaporului Seceni pe Dun[re, destinat s[ apar[ ]n primul num[r al proiectatei reviste “România literar[“. Episodul este mai târziu ]ncadrat ]n naraiunea dramatizat[ Un sa- lon din Ia=i.1852 Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colecia de opere folclorice: Poezii poporale. Balade (cântece b[trâne=ti) adunate =i ]ndreptate de V . Alecsandri. Mai Se reprezint[ piesa Chiria ]n provincie. Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u, Repertoriu dramatic. La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, public[ primul volum de poezii originale, Doine =i l[crimioare, dispuse ]n trei cicluri: Doine, L[crimioare, Suvenire. La Ia=i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Franei, ]n Spania =i ]n nordul Africii. Relatarea parial[ a acestei c[l[torii se cuprinde ]n “ziarul de c[l[torie” C[l[torie ]n Africa. Scriitorul intercaleaz[ ]n cursul relat[rii diverse episoade narative, ca Cel ]ntâi pas ]n lume (publicat iniial ]n 1841 ]n “Albina româneasc[“ sub titlul Pierderea iluziilor) =i Suvenire din Italia. Monte di fo, publicat tot acolo, ]n 1843.1854 Moare tat[l scriitorului. Preluându-=i mo=tenirea, Alecsandri elibereaz[ iganii robi de pe mo=iile sale.1855 Apare, sub conducerea poetului, revista “România literar[“, ]n care se public[ poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din C[l[torie ]n Africa =i nuvela Balta Alb[.
 • 7. 6 Vasile Alecsandri1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral cauzei luptei pentru Unire. }n “Steaua Dun[rii”, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la 9 iunie Hora Unirii.1857 Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, coninând povestiri, impresii de c[l[torie =i câteva scrieri dramatice. }n ziarul “Concordia” din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857.1859 Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o lung[ misiune diplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a obine recunoa=terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[ pe Lamartine =i pe Mérimée =i caut[ s[ câ=tige bun[voina ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor ]ntre 1829 =i 1834.1860 Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul familiei, unde se dedic[ scrisului, compunând piese de teatru, printre care Rusaliile =i câteva cântecèle comice.1861 }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredinat[ de Cuza. }n vederea recunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri viziteaz[ Parisul, Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile ageniei diplomatice de la Paris, ]n locul fratelui s[u. Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i cântecèle comice.1863 La Ia=i apare ediia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu ciclul M[rg[rit[rele. Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinzând ultimele piese ale scriitorului.1867 Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colecie a Poeziilor populare. E numit membru al Societ[ii literare române pentru cultura limbii, care ]n 1879 avea s[ devin[ Academia Român[.1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc.
 • 8. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 71871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ român[, dup[ ce aceasta hot[râse s[ adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice dicionarul lui Laurian =i Massim.1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai ]ntâi ]n "Convorbiri", apoi ca prefa[ la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos de Editura Socec. Scrie Dumbrava Ro=ie, pe care o cite=te la o =edin[ a “Junimii”.1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului ie=ean.1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefa[ a autorului. Ele cuprind creaia dramatic[. }n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinzând creaia poetic[.1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza.1877 Mai 9 Proclamarea independenei [rii ]n parlament. La aflarea ve=tii Alecsandri scrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care inaugureaz[ ciclul Osta=ii no=tri.1878 Apare volumul Osta=ii no=tri. Se dedic[ lucrului la drama istoric[ Despot-Vod[. }n mai 1879 cite=te piesa la o =edin[ a “Junimii” bucure=tene. Are loc reprezentaia piesei la Teatrul Naional din Bucure=ti. Este invitat s[-=i reia locul la Academie =i s[ participe la lucr[rile anuale, fiind ales ]n comisia pentru modificarea ortografiei.1880 Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete, cuprinzând Legende nou[ =i Osta=ii no=tri. Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori c[tre Ion Ghica. Scrie feeria Sânziana =i Pepelea. }n Albumul macedoromân al lui V A. Urechi[ . apare “istorioara de ]nceput de amor” Marg[rita, scris[ cu zece ani mai ]nainte, dar relatând un episod de tineree, localizat ]n timp prin 1850—1852.1881 I se decerneaz[ Marele premiu “N[sturel-Her[scu” al Academiei Române pentru drama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum de Opere complete.1883 }ntr-o =edin[ a “Junimii” =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa pies[ Fântâna Blanduziei.
 • 9. 8 Vasile Alecsandri1884 Fântâna Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul Naional. Scrie piesa Ovidiu.1885 Este numit ministru plenipoteniar al României la Paris, post pe care ]l deine pân[ la moarte.1886 Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu.1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea s[-l r[pun[.1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via[ la Mirce=ti. Este ]nmormântat la 26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914 Academiei, de c[tre soia poetului. Deasupra mormântului a fost ridicat un mausoleu din iniiativa Academiei, ]n 1928. }ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.
 • 10. DESPOT-VOD{ LEGEND{ ISTORIC{ }N VERSURI 5 acturi =i 2 tablouri PERSONAJELEALEXANDRU L{PU+NEANU, Domn CARMINA, soia lui Laski, 30 aniMoldovii, 50 ani ROZEL, aventurier francez, 25 aniRUXANDRA DOAMNA, soia lui L[pu=- SOMMER, poet german, 25 anineanu, 25 ani ANTON SECUIUL, =eful secuimii dinDESPOT-ERACLID, competitor tronului Ardeal, 30 aniMoldovii, 30 ani PISOZKI, comandant castelului de laMO|OC VORNICUL, boier conspirator, Zips, 30 ani55 ani TOMA CALABAICANUL, om de ]ncredereANA, fiica lui, 20 ani al lui L[pu=neanu, 40 aniMAICA FEVRONIA, sora lui Mooc, AHMED BAIRACTARUL, trimis al lui50 ani Soliman Sultanul, 40 aniTOM+A, boier neao=, 40 ani LIMB{-DULCE, pl[ie=, 30 aniILIA+, copilul lui Tom=a, 14 ani JUM{TATE, idem, 30 aniSPANCIOC 35 ani UN |{RANHARNOV 45 ani O |{RANC{ boieriSTROICI 25 ani |{RANI, T~RGOVE|I, BOIERI, OSTA+ITOROIPAN 25 ani ROM~NI, MERCENARI, UNGURI,CIUB{R-VOD{, 45 ani FRANCEZI, LE+I, NEM|I etc., C{LU-ALBERT LASKI, palatinul Siradii, 55 ani G{RI (Drama se petrece la anii 1558-1561.) NOT{: Versurile precedate de semnul * pot s[ nu fie declamate ]n cursulreprezentaiilor (V. A.)
 • 11. CUPRINS ACTUL I Culmea Carpailor ce desparte Bucovina de Transilvania. Un brad, ]n dreapta. Panorama de muni, ]n fund. SCENA I J U M { T AT E , L I M B { - D U L C E J U M { T AT E (rezemat de brad, c`nt[) Frunz[ verde de stejar, Sus pe munte, la hotar, Zi =i noapte stau p`ndar... LIMB{-DULCE (vine din st`nga, obosit, aduc`nd un fedele= pe um[r)Uf! Iat[-m[ pe culme cu fedele=u-n spate! J U M { T AT EVenit-ai, Limb[-Dulce? LIMB{-DULCE Venit, m[i Jum[tate,Dar cad de oboseal[... +tii tu c[ dintr-un zborSunt zece mii de st`njeni de-aici p`n’ la izvor? J U M { T AT EOr fi, dar apa-i bun[... Ian s-o cerc[m de-i rece? LIMB{-DULCE (d`ndu-i fedele=ul)Na.
 • 12. Despot-Vod[ 11 J U M { T AT E (bea) Ad[... A!! LIMB{-DULCE }i place? J U M { T AT E La inim[ chiar trece... Cu minte zicea tata: D[-mi, Doamne, orice-oi vrea, Iar mai cu seam[ ap[ u=oar[-n cale grea. LIMB{-DULCE Nu se temea de broasc[, era voinic mo= Tinc[, Dar tatii-i era groaz[ de ap[... =i-n opinc[. Iar bei? J U M { T AT E }nc[ o du=c[... M[ arde setea-n piept. LIMB{-DULCE Beiv mai e=ti! J U M { T AT E G`nde=te... de ieri de c`nd te-a=tept! Pe ast[ culme goal[, ]ncredinat[ nou[, M`nc[m r[bd[ri pr[jite =i bem numai c`nd plou[; C`t despre somn... LIMB{-DULCE Nici vorb[... P`ndarului e scris C-un ochi ]nchis s[ doarm[, =i cel[lalt deschis. (R[sun[ codrul de un bucium ]n st`nga.) J U M { T AT E Un bucium se aude ]n codri... Ce-o fi oare? LIMB{-DULCE Boierii din Suceava fac ast[zi v`n[toare. I-am ]nt`lnit devale cu patru ur=i bl[nii,
 • 13. 12 Vasile Alecsandri De somnul cel mai vecinic tuspatru adormii, +i mai era cu d`n=ii... mult am mai r`s v[z`ndu-l... Un soi de hop-peoparte cu portul =i cu g`ndul, Numit Ciub[r =i Vod[. (Se ]ndreapt[ spre fund.) J U M { T AT E +tiu, un nebun de soi Cu visuri de domnie, cum sunt muli pe la noi. LIMB{-DULCE Dar ce v[d colo-n vale, ]n ara ungureasc[? J U M { T AT E Ce vezi? LIMB{-DULCE O ceat[-ntreag[ cu hain[ husareasc[. J U M { T AT E Muli-s? LIMB{-DULCE Mai muli de zece, mai muli =i vin merei... Dar ceata se opre=te... Iat[! doi dintre ei Descalec[ =i-n grab[ apuc[ pe c[rare La deal... ]i vezi? J U M { T AT E V[d... Iat[-i ajun=i sub d`mbul mare... |in sfat =i iar[=i pleac[... Or fi niscai fugari Ce vor s[ treac[-n ar[. LIMB{-DULCE Ce-or fi, maghiari, t[tari, S[-i prindem. J U M { T AT E Dar, s[-i prindem, c[ci noi suntem de paz[ Aici, la pragul [rii... Feri, m[i, s[ nu te vaz[. LIMB{-DULCE +tii ce? Hai de pe culme pe ei s[ ne-arunc[m.
 • 14. Despot-Vod[ 13 J U M { T AT E Ba nu; la p`nd[-aice mai bine s-a=tept[m. Vin’ cole, dup[ st`nc[. LIMB{-DULCE Ce p`nd[? Lupta-i dreapt[: Ei doi, noi doi!... nu-ncape nici p`nd[, nici... J U M { T AT E (oprindu-l) A=teapt[, Nu fi n[t`ng, ascult[... LIMB{-DULCE Rom`ne, doi =i doi... J U M { T AT E Ascult[,-i zic. LIMB{-DULCE Ce? J U M { T AT E Care-i mai mare dintre noi? LIMB{-DULCE Tu... fie pe-a ta voie... a=a n-ar fi dreptate Cu doi voinici s[ lupte un om =i... Jum[tate. (Ies am`ndoi prin dreapta.) SCENA II D E S P O T, L A S K I LASKI (dup[ culme, ]n fund) Despot, ajuns-ai? DESPOT (s[rind pe culme) Iat[!
 • 15. 14 Vasile Alecsandri LASKI (ivindu-se) Ha! iat[-m[ =i eu. Greu e sui=ul, frate!... D[-mi m`na. DESPOT |ine. LASKI (s[rind pe scen[) Greu! Uf!... Caldu-i!... de m-ai stoarce ai face, z[u, o balt[. (Se pune jos la r[d[cina bradului.) A fost un timp odat[ c`nd st`nca cea mai nalt[ Mi i-o urcam eu, Laski, ca cerbul cel u=or. Acum simt ca o cange ]nfipt[ ]n picior, +i pare c[ m[ trage... DESPOT La deal? LASKI Ba nu, la vale. DESPOT Oricum, e=ti verde ]nc[ =i ai oel ]n =ale. LASKI A=a-i!... M[ simt, z[u, ]nc[ puternic c`t un tun. Mi-e drag[ lumea, frate, =i-mi place traiul bun. Eu nu sunt ca evreii ce zic c[ viaa-i lung[ Sau scurt[, m[sur`nd-o pe banii lor din pung[. Eu zic: Hei! deie Domnul muli ani ca s[ tr[im +i planurile noastre cur`nd s[ le-mplinim. (Se scoal[ =i se primbl[ pe scen[.) Iat[-ne-ajun=i cu bine pe naltele hotare Ce zac ]ntre Moldova =i [rile maghiare, Loc trist, de lupte crunte, cu s`nge pl[m[dit,
 • 16. Despot-Vod[ 15 C[ci fiarele-s cumplite, dar omu-i mai cumplit!... Prive=te colo-n fa[, ]n zarea luminat[: Ca mantie regal[, frumoas[ =i bogat[, Apare-n ochii no=tri Moldova, dulce rai, Comoar[ nesecat[ de bun =i dulce trai. Ea are gr`u, =i miere, =i vinuri, ah! ce vinuri! Toiag de b[tr`nee, viu balsam pentru chinuri. +i are mii de nade a scumpelor pl[ceri, Copile, ah! ce copile!... muieri, ah! ce muieri! }i fur[ ochii, mintea, =i inima i-o fur[ C-o raz[ de sub gean[, c-un z`mbet de pe gur[. +i ]ns[ moldovenii orbi, cruni, nep[s[tori, Stropesc ades cu s`nge gr[dina lor de flori. DESPOT Cum e st[p`nul casei a=a-i =i gr[dinarul? LASKI A=a, c[ci L[pu=neanul... el m`n[ ast[zi carul. DESPOT El bate-n boi. LASKI O! Despot, pe acest m[nos p[m`nt Domnea odinioar[ un domn viteaz =i sf`nt, Un +tefan! leu n[prasnic a c[rui larg[ ghear[ Rupea cumplit du=manii =i-n ar[, =i-n afar[. Pe vremea lui boierii osta=i erau, osta=i Cum n-au mai fost!... Acuma nepoii lor trufa=i, Mici r`vnitori de tronuri, seci, r[i, ie=ii din minte, P[g`ni prin a lor fapte, s-ating de cele sfinte, De sceptru, de mo=ie, de neam =i de popor, Iar ara, muma, piere gem`nd sub talpa lor. DESPOT Cu Vod[ L[pu=neanul ei ast[zi nu se-mpac[?
 • 17. 16 Vasile Alecsandri LASKI Nu! n-ar putea nici dracul pe tron ca s[ le plac[. DESPOT Le trebuie, se vede, un domn c[zut din cer? LASKI Ba mai degrab[-un... Despot cu braul lung de fier, S[ bat[, s[ apese pe d`rza lor cerbice +i-n capul lor s[m`na de vrajb[ s[ o strice... +i iat[ de ce, frate, primit-am bucuros Ca s[ ajut av`ntu-i de dor ambiios. Sunt leah; cu moldovenii ]n veci n-am ]mp[care, Tu caui un tron, Despot?... eu caut r[zbunare! (D`ndu-i m`na.) Fii domn! DESPOT Prea bine, ]ns[ nu crezi mai nimerit Ca fierul, deocamdat[, s[ fie... poleit, +i m`na zdrobitoare s[ fie deocamdat[ Ascuns[-ntr-o m[nu=[? LASKI Ca laba cea =ireat[ Ce unghia-=i ascunde? DESPOT }ntocmai. LASKI Minunat. Bravo!... m[nu=a... laba... pricep, e=ti diplomat. }n arta de capcane e=ti me=ter cu ispit[... DESPOT (z`mbind) Am fost crescut la Roma, ]n =coala iezuit[.
 • 18. Despot-Vod[ 17 LASKI E=ti om cu dou[ daruri: sub haina de o=tean Pori inim[ viteaz[ =i cugetul... viclean? A=a spunea Carmina, c`nd ea glumea cu tine. DESPOT Ah! c`t a fost de bun[ soia ta cu mine! Eu, un pribeag din lume, un zv`nturat str[in, }n casa ta m[noas[ c[zut chiar din senin; Eu, piatr[ nestemat[ din splendid[ cunun[, }n pulbere zv`rlit[ acum de-o rea furtun[!... Ah! Laski, mult[ lume c[lcat-am pribegind, Luceferi muli ]n cale-mi v[zut-am str[lucind, Dar suflet bun =i nobil ca scumpa ta soie Eu n-am v[zut, m[ crede, la nici o-mp[r[ie. LASKI A=a-i c-am avut parte ]n lume de noroc? Carmina-i jun[, ]ns[ de juni ea-=i bate joc, +i numai pentru mine suspin[ ea. DESPOT (]n parte, z`mbind) S[rmanul! LASKI +-apoi ]nc[-o virtute: ur[=te pe sultanul. DESPOT }n toate-i dar perfect[? LASKI (cu m`ndrie) }n toate! DESPOT Om fericit! Nimica nu-i lipse=te din c`te ai dorit. M[rirea? te alint[ ca pe-un copil ]n fa=e.
 • 19. 18 Vasile Alecsandri Tu st[p`ne=ti ]n pace mulime de ora=e. E=ti cap, e=ti om de c`rm[, ne=tiutor de fr`u. Averea?... la picioare-i lin curge ca un r`u. Norocul?... o soie frumoas[, iubitoare, La Zips, castelul falnic ]i luce ca un soare, Pe inima-i spaniol[ lipindu-te iubit... Om fericit e=ti, Laski, de trei ori fericit! Iar eu, o biat[ frunz[ pe v`nt ]n veci purtat[, Putea-voi r[d[cin[ s[ prind ]n loc vrodat[? M[ cheam[ viitorul la el... LASKI Alearg[ dar La glasul lui, =i fie-i mersul nu ]n zadar. Colo, jos, ]n Suceava g[si-vei r[zvr[tirea, Clocind =i preg[tindu-i m[rirea sau pieirea. Fii om, mergi! DESPOT Dar! voi merge... N[scut pe-al m[rii mal, Deprins sunt din pruncie s[ lupt cu-al m[rii val. Voi =ti s[-nfrunt eu soarta. LASKI }nfrunt-o b[rb[te=te; Iar dac[ ea de tine ar r`de muiere=te, G[sind c[ nu e=ti vrednic de-a fi ce zici c-ai fost, Atunci din nou la mine s[ caui ad[post. Eu pentru tine, Despot, aici am ]ntins nada. Acum ]i zic: La lupt[, izb`nd[, iat[ prada! Moldova-i o comoar[!... ferice-ar fi de ea S[ cad[ cu-a ei scule pe m`na ta... =-a mea. Pas! eu te las, adio, =i s-auzim de bine. (Se ]ndreapt[ spre fund.) C`nd ]i fi mare, Despot, s[ te g`nde=ti la mine.
 • 20. Despot-Vod[ 19 DESPOT Adio, Laski... Viaa e plin[ de furtuni. Tu cu a ta soie s[ facei rug[ciuni Pentru Despot. LASKI (cobor`nd culmea) Adio. (Dispare.) DESPOT Ba nu... la revedere. SCENA III DESPOT (se primbl[ pe scen[ =i prive=te cu mulumire ]mprejurul lui) A!... iat[-m[-n Moldova!... m[riri, averi, putere, Aici sunt partea celui ce =tie-a zice: vreu! Eu vreu!... de-acum ajute-mi ]n plin norocul meu. Eu, slug[-odinioar[ lui Iacob Eraclidul, Dar nobil prin av`ntul sufletului ca Cidul; Eu, bulg[r de aram[ schimbat ]n aur; eu, Fiu de pescar din Creta, purtat ]n zborul meu Prin Spania, Lehia, Germania =i Frana Cu-a mea soie, spada, cu sora mea, sperana, Azi vin =i pun piciorul pe-acest p[m`nt rom`n +i zic: Moldovo, -n mine cunoa=te-al t[u st[p`n! Deci pune-i mari podoabe, frumoasa mea mireas[, S[ faci cu mine-o nunt[ de m`ndr[-mp[r[teas[. }mbrac[-a tale haine esute-n mii de flori, }ncinge curcubeul alung[tor de nori +i-ntinde pe-ai t[i umeri, ]n zi de s[rb[toare, Hlamida ta ce poart[ o lun[, -o stea =-un soare... Acum a sosit timpul, de fericire plin, Ca s[-i alegi un mire viteaz, m[re, str[in,
 • 21. 20 Vasile Alecsandri Un mire din Bizana, cum se cuvine ie, Ca s[ fond[m aice greceasca dinastie. E timpul, o! Moldovo, unii noi am`ndoi, S[ facem visuri, planuri =i fapte de eroi, S[ =tergem umilina din fruntea cre=tineasc[, S[ liber[m Bizana =i patria greceasc[! }ntreaga lume-a=teapt[ s[ vad[-n r[s[rit Un soare nou, cu raze de foc, pe cer ivit. S[ ard[ semiluna c`t nu e lun[ plin[ +i planta cea p[g`n[ s-o sece-n r[d[cin[. Eu fi-voi acel soare aprins de Dumnezeu. +i tu, Moldovo scump[, tu fi-vei cerul meu! A! tremure Osmanul sub palo=ul drept[ii La r[cnetul lui Despot =i al cre=tin[t[ii, C[ci azi ]ncepe ziua cre=tinei re-nvieri, C[ci jur a fi eu, Despot, st[p`n acestei [ri... (Pleac[ =i iese ]n dreapta.) (Not[. — Bucium =i glasuri dep[rtate ]n st`nga.) SCENA IV M O | O C , T O M + A , S P A N C I O C , S T R O I C I , H A R N O V, T O R O I PA N , V ~ N { T O R I (aduc`nd cerbi =i ur=i uci=i) STROICI (intr[ din st`nga, examin`nd pe jos urme de fiare) Pe-aici a trecut cerbul. (Intr[ Toroipan.) Vezi urma, Toroipane? T O R O I PA N V[d, iaca!... Tom=a, Harnov, Mooc, Spancioc, +oimane, Venii!
 • 22. Despot-Vod[ 21 (Boierii intr[, ]n costume de v`n[tori.) Stroici copilandrul, abia scos din pelinci, A dat de urme... TO|I Urme de cerb? T O R O I PA N (r`z`nd) Ba, de opinci. Era ]nc[lat cerbul. (Toi r`d ]naint`nd pe scen[. V`n[torii ce aduc v`natul se opresc ]n fund.) MO|OC Stroici este copil ]nc[. El, c`te p[s[ri vede... T O R O I PA N Le prinde =i m[n`nc[. STROICI M-am ]n=elat ]ntocmai ca v[rul meu Spancioc C`nd te-a luat pe tine de urs, ca mo= Mooc C`nd te-a luat de bivol, =i chiar, z[u, ca =i tine C`nd te crezi om. T O R O I PA N Ia seama cu cine gr[ie=ti... STROICI Cine? M[i, pane Toroipane, gorunu-i nalt =i gros, Securea-i mic[, ]ns[ gorunul cade jos. T O R O I PA N Ia seama,-i zic. (Stroici =i Toroipan scot palo=ii. Harnov ]i desparte.)
 • 23. 22 Vasile Alecsandri MO|OC (intervenind) Ajung[ at`te vorbe goale. S PA N C I O C Hei! de =i-ar sparge capul, ce de mai h`rbi de oale Ar zbura-n v`nt! MO|OC A=a e, Spancioc, dar, f[tul meu, Stricatul este lesne =i dresul este greu. Noi am plecat de-acas[ voio=i ]n v`n[toare Prin muni, la cerbi, la iepuri, la ur=i, la c[prioare. Din jalnica Suceav[ cu toii am ie=it, S[ r[sufl[m un aer mai viu, mai r[corit, S[ azv`rlim ]n v`nturi g`lceava =i aleanul, S[ mai uit[m ]n pace de Vod[ L[pu=neanul, Iar nu s[ facem certe. S PA N C I O C Mooace, ]n zadar Cutreierat-am munii chiar p`n[ la hotar, S[rind din st`nc[-n st`nc[ prin dealuri =i v`lcele, +i nopile pe iarb[ dormind sub brazi, la stele. Eu unul pretutindeni z[resc trec`nd, zbur`nd, O umbr[ ur`cioas[ muncit[ de-un r[u g`nd Ce tainic printre arbori se furi=[-n t[cere +i cu doi ochi de ur[ ne fulger[. MO|OC P[rere, Spancioc!... tu e=ti lunatic, i-e fric[ de strigoi, De iele, de v`ntoase, de stafii, de moroi, +i ai ajuns acuma ]n mintea-i vis[toare S[ faci din L[pu=neanul o umbr[ p`nditoare... Nu-i umbr[-acel ce mu=c[ din s`nul bietei [ri,
 • 24. Despot-Vod[ 23 Nu, chinurile [rii nu-s umbre de dureri. Nu-i umbr[ tirania c[lare pe robie! Da-i umbr[, trist[ umbr[ a noastr[ b[rb[ie, C[ci de-am avea vroin[ =i inimi de oel, Tiranul... vai! nici umbr[ n-ar r[m`nea din el! TOM+A Mooace, e=ti prea aspru, =i asprele-i cuvinte }mi par nepotrivite cu v`rsta =-a ta minte. Prive=te ]mprejuru-i cu ochi mai b[rb[te=ti +i spune nou[-n fa[: de cine te-ndoie=ti? De mine? MO|OC Ba nu, Tom=a. S PA N C I O C De mine? MO|OC Niciodat[. STROICI De mine? MO|OC Nu, copile, ai inim[ curat[. HARNOV De mine, dar? MO|OC Nu, Harnov. T O R O I PA N De mine? MO|OC Nicidecum. Nu m[-ndoiesc de nime, boieri, dar...
 • 25. 24 Vasile Alecsandri TOM+A Spune-acum Pe-a c[rui frunte ast[zi vezi scris[ mi=elia C`nd este-anevoin[ de-a-=i ap[ra mo=ia? O! vornice Mooace, n[prasnic lupt[tor, De domni ce nu-i plac ie dibaci r[sturn[tor, Care-ai v[zut at`tea =-at`tea zile rele, R[spunde verde-n ochii-mi: ]n cumpenele grele G[sit-ai vreodat[ rom`n nep[s[tor C`nd draga lui mo=ie ]i cere ajutor? Nu, nu! ]n lumea larg[ =i care ne-nconjoar[ Mai lesne tu g[si-vei un vultur mort ce zboar[, Un grec f[r[ trufie, un deal f[r[ sui=, Copaci f[r[ de v`rfuri, v[i f[r’ de cobor`=, Dec`t, atunci c`nd ara e la ne]ndem`n[, O lips[ de-ndr[zneal[ ]n inima rom`n[. TO|I A=a e, Tom=a. MO|OC Tom=a, ]mi place s[ te-ascult C`nd ne gr[ie=ti tu astfel... =i voi, ]mi place mult S[ v[d a voastre fee aprinse de-acea par[ Ce falnic izbucne=te din dragostea de ar[. A! simt o nou[ via[ intrat[-n al meu s`n C`nd ]ntrev[d sf`r=itul tiranului hain... Acest stolnicul Petre, un om de r`nd, un stolnic Ce p`n[ la domnie s-a pref[cut nevolnic, Puhoi f[r-ob`r=ie, uitat-a cine-a fost... S[ te fereasc[ cerul de mintea celui prost! El calc[ deopotriv[ cu-o oarb[ nep[sare Pe capul celui smerin, pe fruntea celui mare, +i taie, schingiuie=te, =i trece prin popor Ca viforul de ghea[ ce cade pe-un ogor.
 • 26. Despot-Vod[ 25 Privii: e ara plin[ de tristele-i victime, Ologi, ciuntii, orbi, mizeri, sluii de-a lui cruzime, }nc`t, de-a sta cal[ul mult timp domnind aici, O s[ prefac[ neamul ]n turm[ de calici! HARNOV (]n parte, ar[t`nd pe Mooc) Amar[-i este limba de c`nd nu-i la putere. A=a turbeaz[ viespea c`nd nu mai are miere. MO|OC Ce morm[ie=ti din buze tu, Harnov, ]ntr-ascuns? }i place L[pu=neanul? cu el nu i-e de ajuns? HARNOV Ba... ]ns[-a= zice-o vorb[... TOM+A Eu nu =tiu ce ai zice, Dar zic eu, +tefan Tom=a, cu cerul fa[-aice, C[ mie nu-mi prie=te =i [rii nu-i doresc Un domn, supus[ slug[ a craiului le=esc, Un om a c[rui frunte c`nd m`ndr[, c`nd p[lit[, St[ d`rz[-n s`nul [rii =-afar[ umilit[. Aceast[ ar[-a noastr[ nu =tie-a slug[ri; Ea las[ altor neamuri pe br`nci a se t`r]. De ]nsu=i +tefan-Vod[ Moldova e deprins[ S[ ie mai sus capul cu c`t e mai ]nvins[. Deci piar[ orice proclet, [ran, vecin, st[p`n, Pe tron, sub tron, oricine nu =tie-a fi rom`n! MO|OC Deci piar[ L[pu=neanul cu-ntreaga-i seminie! S PA N C I O C Prea bine, dar pe cine s[-l punem la domnie? E lesne-a schimba domnii, b[tr`nii ]ns[ spun: Schimbare de domnie, f[lire de nebun.
 • 27. 26 Vasile Alecsandri MO|OC Cum? tu, Spancioc, om t`n[r, cu mintea luminat[, Te-nchini la vorbe proaste din timpi de alt[dat[? S PA N C I O C M[-nchin =i cred, Mooace, ]n datini str[mo=e=ti Ca-n dogmele preasfinte a legii cre=tine=ti; Cred c[ treptat se pierde a neamului fiin[ C`nd el se dep[rteaz[ de-a bunilor credin[. Dar! cred c[ ast[ ar[, lipsit[ de noroc, S[tul[-i de-a fi astfel tot scoas[-n iarmaroc, De-a trece ca o vit[ din m`n[-n alt[ m`n[, +i Zimbrul s[ ajung[ un bou ce toi ]l m`n[. E r[u cu r[u, se zice, dar mai r[u f[r’ de r[u! +i c`nd privesc ]n juru-mi, Mooace, nu v[d, z[u, Menit pentru domnie din noi toi nici pe unul, Doar numai Ciub[r-Vod[, Ciub[r-Vod[ nebunul, +i, de v[ place vou[, nu mie-ntr-adev[r, Nu-mi place s[ v[d tronul ascuns sub un ciub[r. MO|OC Spancioc, e=ti bun de glum[, dar gluma-i c`teodat[... S PA N C I O C Roste=te adev[rul? MO|OC Ba-i groas[ =i prea lat[. STROICI Dar unde-i Ciub[r-Vod[? Noi l-am uitat de tot. T O R O I PA N L[satu-l-am ]n codru c[lare pe un ciot, Crez`nd c[ se g[se=te pe Ducipal c[lare +i intr[ ]n Suceava ca domn cu ]ng`mfare.
 • 28. Despot-Vod[ 27 S PA N C I O C S[rmanul! ]nc[ unul cu g[rg[uni domne=ti. Aceasta-i trista boal[ a minii rom`ne=ti! (Ciub[r strig[ speriat ]n st`nga.) CIUB{R S[rii! ajutor! TO|I Ce e? MO|OC Ciub[r strig[-n p[dure. Alearg[, Stroici. S PA N C I O C Cu ur=ii s-o fi-nt`lnit la mure. CIUB{R S[rii! m[ m`nc[ ursul! S PA N C I O C O! trist al lumii curs! C[t[m un domn, =i domnul e-n laba unui urs! (Toroipan, Stroici =i ali v`n[tori ies repede ]n st`nga.) MO|OC (]n parte) }n contra tiraniei lui L[pu=neanul ura Cre=te =i la toi umple =i inima =i gura. R[zvr[ul e ]n aer ca fulgerul ]n nori. R[bdare... S PA N C I O C (privind ]n st`nga) Ciub[r vine adus de v`n[tori.
 • 29. 28 Vasile Alecsandri SCENA V Cei dinainte, CIUB{R-VOD{ (purt`nd hlamid[ peticit[ =i stem[ de h`rtie poleit[, intr[ susinut de Stroici =i de Toroipan) T O R O I PA N N-ai grij[. CIUB{R (slab) Ah! MO|OC Ce este? STROICI Nimic... l-am g[sit fa[ C-un urs, ucis de Tom=a, pe care-l credea-n via[. (Toi r`d.) CIUB{R (se pune pe o r[d[cin[) Ah! ap[, ap[... S PA N C I O C Dai-i mai bine-un pic de vin, E leac de spaim[. STROICI (d`nd un teas lui Ciub[r) |ine. CIUB{R (b`nd) A!... dar nu-i teasul plin, Mai ad[. (Bea.) De pe ochii-mi o cea[ se ridic[. Ah! sfinte Agaftocle, cum n-am murit de fric[! S PA N C I O C Ce? fric[?... Ciub[r-Vod[, lui Papur[ nepot, Fricos?... Eu nu-o pot crede.
 • 30. Despot-Vod[ 29 CIUB{R Nici eu, Spancioc, nu pot, Dar c`nd am z[rit ursul, deodat[-am simit, frate, (oerindu-se) Brrr! un puhoi de sloiuri curg`ndu-mi ici, ]n spate. Era o matahal[ c`t muntele Ceahl[u, Ce sta, sug`ndu-=i laba, ]nfipt ]n drumul meu. }i strig ]n gura mare s[ deie ]ntr-o parte, El nu!... atunci ]n grab[ eu dau s[ fug departe, Dar fiara m[ cloce=te cu ochii ro=i de foc +i eu, cu d`nsul fa[, r[m`n ]nfipt pe loc. Vroiam s[-i spun c[-s Vod[, Ciub[r-Vod[, dar glasul Mi se taiase, -o! Doamne, simeam c[-mi sun[ ceasul. Era s[ mor!... o credei, boieri?... era s[ mor! Ce jale, ce durere pe voi =i pe popor! }mi pare c[ v[zduhul de clopote r[sun[. Prin sate, prin ora=e toi oamenii s-adun[ +i zic cu-nduio=ire: ah! lumea-i pe sf`r=it! Ciub[r, adev[ratul domn, iat[ c-au murit! S PA N C I O C +i Dumnezeu s[-l ierte!... s-a dus ]n iad z[loag[... P[cat numai de d`nsul c[ ]i lipsea o doag[. STROICI +-o s`mb[t[. T O R O I PA N +-o joie. CIUB{R Voi r`dei? S PA N C I O C Ba, jelim +i ca pe-un mort ]n via[ voio=i te prohodim.
 • 31. 30 Vasile Alecsandri SCENA VI Cei dinainte, DESPOT, LIMB{-DULCE, JUM{TATE LIMB{-DULCE (]n culisele din dreapta) Hai, nu ]ntinde vorba, hai... DESPOT Dar ce vrei, cre=tine? De ce m[-ntorci din cale? LIMB{-DULCE Mergi, zic, c`t e cu bine, C[ jur pe sf`nta cruce... DESPOT M[i, =tii tu cine s`nt? LIMB{-DULCE De-i face-un pas, cu ghioaga te culc mort la p[m`nt. (Despot, Limb[-Dulce =i Jum[tate intr[ pe scen[.) DESPOT Pe mine? LIMB{-DULCE (]mping`nd pe Despot) Mergi. MO|OC Ce este, rom`ne? LIMB{-DULCE Ce s[ fie? Am prins colea sub st`nc[ un ungur cu trufie Care-a trecut hotarul, ca vulpea pe furi=, Dar i-am scurtat eu calea pe d`mb ]n stej[ri=. MO|OC (lui Despot) Str[ine, spune nou[: ce e=ti =i cum te cheam[?
 • 32. Despot-Vod[ 31 DESPOT Dar voi, care vi-i dreptul de-a-mi cere mie seam[? TOM+A Al nostru drept ]nscris e pe ar[-n lung =i-n lat. Boieri suntem de-ai [rii ]n care ai intrat. Mooc c`nd te ]ntreab[, r[spunde cu-nchinare. CIUB{R +i-n faa mea te pleac[. DESPOT (]nchin`ndu-se lui Mooc) Mooc, vornicul mare! LIMB{-DULCE (lui Mooc) St[p`ne, s[ las robul? MO|OC S[-l la=i. LIMB{-DULCE Da-i prea limbut +i limba-i sfredel dulce de diavolul f[cut. S PA N C I O C De-aceea Limb[-Dulce te-au poreclit pe tine? LIMB{-DULCE (r`z`nd) Se poate. (Lui Jum[tate.) Hmm! boierul m-a p[c[lit. MO|OC (lui Despot) Str[ine, Urmeaz[-i drumu-n pace; e=ti liber. DESPOT Nicidecum, Recuno=tina vie mai sclav m[ face-acum;
 • 33. 32 Vasile Alecsandri Dar cine poart[-n s`nu-i curat[ con=tiin[ Voios prime=te lanul numit recuno=tin[. Oricum mi-a fi norocul ]n lume schimb[tor, }mi voi aduce-aminte de-al meu liberator, Mooc. CIUB{R Ei! =i de mine nu? MO|OC Vorbele-i sunt bune +i chipul de om neao=, dar cine e=ti, ne spune. DESPOT Eu sunt ]n voia soartei un vecinic c[l[tor, Atras ]n cale-mi lung[ de-un tainic viitor, Purtat printre popoare din [rmuri dep[rtate, Trecut cu spada-n m`n[ prin lupte ]ncruntate. Din frageda-mi pruncie eu sunt... TOM+A (c[tre Spancioc) Un venetic... DESPOT (auzindu-l) Acel ce-a zis cuv`ntul de venetic, ]i zic C[ a minit =i-s gata de-a-nfige cu-a mea pal[ Cuv`ntul s[u ]n pieptu-i... s[ ias[ la iveal[. TOM+A Eu sunt! eu, +tefan Tom=a!... V[zut-am pe la noi Muli pribegii f[arnici, viermi palizi de gunoi, Ce vin =i-n s`nul nostru fac cuiburi veninate. Cine e=ti tu? r[spunde!... la vorbe ]ng`mfate, La provoc[ri sumee de-un soi de zv`nturat Arunc dispreul.
 • 34. Despot-Vod[ 33 DESPOT Cine-s?... Ascult[ ]nclinat: Sunt Despot Eraclidul din Paros!... Al meu tat[ A fost frunta= de oameni ]n Grecia bogat[, Prin falnic! de pe tronu-i c[zut =i r[sturnat Sub apriga urgie a turcului turbat. CIUB{R E=ti prin?... deci v[r cu mine? TOM+A E=ti bun de limbuie, Dar unde i-e dovada de nalt[ ob`r=ie? (Despot arat[ un pergament.) DESPOT Privii; iat[ diploma lui ]nsu=i Carol-Quint +i gloriosu-i nume ]n litere de-argint. (Mooc =i cu boierii, afar[ de Tom=a, examineaz[ diploma.) MO|OC A=a-i!... Fii, Eraclide, p[rta= de-al nostru soare. E=ti oaspele Moldovei de bunuri d[t[toare, C[ci ast[ ar[ vecinic priime=te-n s`nul ei Cu drag pe bunii oaspei, cu mil[ pe cei r[i. (C[tre v`n[tori.) Aducei teasuri pline de vin pentru cinstire. TOM+A (]n parte, ie=ind prin dreapta) Ades ]n cupa plin[ se-ascunde o c[ire. (Boierii iau teasuri =i ]nchin[.) MO|OC (lui Despot) Noroc =i voie bun[!
 • 35. 34 Vasile Alecsandri CIUB{R (asemene) Supus s[-mi fii deplin! DESPOT Boieri! pentru Moldova paharul meu ]nchin. S[-i deie Creatorul ]n veci zile senine. +-un domn cu omenie, iubit de toi! CIUB{R (]naint`nd) Ca mine! Ca mine!... Domn ca mine se poate-a fi mai bun? Hai dar, boieri, la Curte! DESPOT (lui Mooc) Ce zice? MO|OC (lui Despot) Un nebun. S PA N C I O C Boieri!... a sa-n[lime Ciub[r ne porunce=te. La Curte dar, c[ci tronul de dorul lui t`nje=te. MO|OC +i dumneata, pribege, purtat din loc ]n loc, E timp s[ gu=ti odihna ]n casa lui Mooc. Hai! (Boierii pleac[ =i ies prin dreapta, Limb[-Dulce =i Jum[tate r[m`n singuri.) LIMB{-DULCE Ce zici, Jum[tate? J U M { T AT E }mi iuie auzul.
 • 36. Despot-Vod[ 35 LIMB{-DULCE Boierilor de ast[zi nebunu-i c[l[uzul. CUPRINS Din toi care-i mai tuie=? J U M { T AT E Nu =tiu. LIMB{-DULCE (ar[t`nd ]n culise) Nu =tiu nici eu. Dar cel mai cu dr[cie, vezi tu?... e robul meu. (Cortina cade.) ACTUL I TABLOUL II Un salon ]n palatul de la Suceava. Portrete de domni pe perei. U=i mari ]n fund. Alte dou[ u=i ]n dreapta =i ]n st`nga. O mas[ de stejar pe planul I, ]n dreapta. Jiluri. SCENA I ALEXANDRU L{PU+NEANU, DOAMNA RUXANDRA (Am`ndoi stau pe jiluri l`ng[ mas[. Doamna lucreaz[ la un aer.) L{PU+NEANUL }n vremea-ndelungat[ c`t singur, cu smerire, Am fost spre ]nchinare la sf`nta m[n[stire A Slatinei, aice cum ai mai petrecut, Iubita mea Ruxandr[?
 • 37. 36 Vasile Alecsandri DOAMNA }n aur am cusut Doi ]ngeri l`ng[ Sf`nta Maria-n[sc[toare, Pe aer. L{PU+NEANUL Este gata? DOAMNA Mai am ]nc[ o floare De crin deschis a coase ]n alb m[rg[ritar +i aerul l-om pune pe-al Slatinei altar. L{PU+NEANU }mi place, scump[ Doamn[, frumoas[ =i cuminte, S[ v[d m[iastra-i m`n[ lucr`nd odoare sfinte. G`ndirea ce se-nal[ la cer, la Dumnezeu, Din cuget =i din cas[ alung[ duhul r[u... Dar spune-mi: auzit-ai de un pribeag din lume, Un... Despot... mi se pare c-acesta-i al s[u nume... Aice, la Suceava, ]n lipsa mea sosit? Se zice c[-i odrasl[ de neam prea str[lucit, C[-i domn de Samos, Paros, =i c[-i ]n leg[tur[ Cu ]mp[rai... c[ are ]ntins[-nv[[tur[ +i limb[ ml[dioas[, o limb[ ce-n cur`nd Pe toi boierii tineri i-a fermecat pe r`nd... Ce ai aflat de d`nsul? DOAMNA (cu sfial[) Am auzit mult bine, +i... chiar a cerut voie la Doamna s[ se-nchine. L{PU+NEANU +i... l-ai primit ]n Curte? DOAMNA Primit...
 • 38. Despot-Vod[ 37 L{PU+NEANU (posomor`ndu-se) }ntr-adev[r? DOAMNA Era o datorie... Despot ]mi este v[r. L{PU+NEANU Cum? v[r m[riei-tale?... De unde p`n[ unde? DOAMNA (z`mbind) M[rg[ritaru-n scoic[ de mare se ascunde. Despot, pe malul m[rii n[scut, e fiu curat Lui Iacob Eraclidul, din Paros alungat, Ce se rudea de-aproape cu maica-mi r[posat[. L{PU+NEANU Crezi? DOAMNA I-am v[zut chiar spia pe pergament lucrat[. L{PU+NEANU (scul`ndu-se, ]n parte) O spi[-nchipuit[ de d`nsul, pre c`t =tiu, Ce-l face rud[ bun[ cu Hercul Olimpiu. Plastograful! ]i zboar[ sus g`ndul... (tare) =i ce cat[ Aici, la noi? DOAMNA S[rmanul!... cu inima-nfocat[, El vrea la pragul u=ii m[riei-tale-a sta +i viaa-i s-o jertfeasc[ pentru m[ria-ta, C[-i om de s`nge nobil ce-n ap[ nu se schimb[. Viteaz! ce are-n suflet el are =i pe limb[. L{PU+NEANU Prea bine... V[d c[ Despot e me=ter vr[jitor.
 • 39. 38 Vasile Alecsandri La toi deopotriv[ el v-a vr[jit pe dor. Am grab[ de-a-l cunoa=te. DOAMNA (se scoal[ vesel[) Te-nduri s[-i faci primire? L{PU+NEANU Cum nu?... Doresc chiar ast[zi s[ cerc a lui vr[jire. El are ca s[ vie cu vornicul Mooc. DOAMNA O! de-ar c[dea pe d`nsul o raz[ de noroc Ca el s[ fie-un oaspe pl[cut m[riei-tale!... Mooc =i eu ]n tain[ am pus de g`nd =i-n cale Cu fiica lui, cu Ana, pe Despot s[-l unim +i de coroana [rii credina-i s-o lipim. L{PU+NEANU (lu`nd-o de m`n[) S[-i fie viaa dulce ca chipul =i ca glasul, Tu care cu iubire m[-nt`mpini la tot pasul Privind ]n Domnul [rii pe scumpul t[u b[rbat +i-n soul vieii tale pe Domnu-ncoronat! (Se ]ndreapt[ cu Doamna spre u=a din st`nga.) Acum te du s[ caui de pruncu=ori, de cas[, +i, ca o gospodin[, g[te=te mare mas[ Ca s[ cinstim cu pr`nzul pe Despot... v[rul t[u. DOAMNA Ah! Doamne... (Vrea s[-i s[rute m`na.) L{PU+NEANU (atr[g`nd-o la s`n) Nu, iubito... aici, pe s`nul meu. (S[rut[ pe Doamna, care iese ]n st`nga.)
 • 40. Despot-Vod[ 39 SCENA II L{PU+NEANU (privind lung dup[ Ruxandra) Muierea, tot muiere!... o biat[ cioc`rlie Spre tot ce str[luce=te zbur`nd cu veselie... O inim[, comoar[, =-un cap frumos... dar sec!... A-nduio=at-o Despot cu glasul lui de grec, +i toi boierii, du=mani obl[duirii mele, Sunt prin=i de-acest paing[n ]n desele-i reele. (Se primbl[ tulburat.) A! scorpie greceasc[!... eu planul i-am p[truns. Tu vrei s[-mpungi ]n mine cu ghimpele-i ascuns. Tu vrei, fiin[-oloag[, n[scut[-n putrezime, S-ajungi prin t`r`ire l-a tronului n[lime? Doar Vod[ L[pu=neanul va =ti, prev[z[tor, Pe-o scorpie ca tine s-o farme sub picior, +i nu-a l[sa ]n viaa-i pe tronul [rii sale S[ fluture nici umbra de=ert[ciunii tale. (Scoate un r[va= =i-l prive=te.) Ioan Sigmund Polonul, prin mine ]ntronat }n ara ardelean[, de =tire azi mi-a dat +i-n ar[, =i-n afar[ s[ fiu cu priveghere, C[ci Despot zv`nturatul r`vne=te-a mea putere. Te-oi urm[ri, vr[jma=e, cu aprigul meu veghi P`n’ ce din priveghere i-oi face un priveghi +-al[ture cu tine vei ]nt`lni morm`ntul C`nd tu din ]ntuneric ]i vrea s[-i iei av`ntul. (Pe g`nduri.) Cum s[-i deschid capcan[?... Ce curs[ s[ ]ntind Pe el cu-ai lui tovar[=i ]n lau-mi s[-i cuprind?... A!... ce s[ pierd eu timpul cu intrigi mici de Curte? Domnia tare cere bra lung =i vorbe scurte.
 • 41. 40 Vasile Alecsandri C`nd du=manul ]n tain[ s-apropie de cort, Scurteaz[-i drumul grabnic prin moarte, sau e=ti mort! (Merge la u=a din dreapta, o deschide =i cheam[:) Toma! SCENA III L{PU+NEANU, TOMA CALABAICANUL L{PU+NEANU Tu e=ti bulgarul Toma Calabaicanul. TOMA Sunt Toma, credinciosul rob al lui L[pu=neanul. L{PU+NEANU C`nd am cuprins Ardealul ce erai tu? TOMA Nimic. L{PU+NEANU Te-am miluit cu viaa ]n lupta de la Cic. (Toma s[rut[ poala lui L[pu=neanu.) E=ti om tu de credin[? (Toma ]ngenuncheaz[.) Vroiesc s[ fac cercare De-ai meritat =i merii a noastr[ ]ndurare... (}n tain[.) Cuno=ti pe Despot grecul?... pe-acel str[in trufa= Ce zv`rle bani cu pumnul prostimii din ora=? El vrea s[ m[ ucid[... (Toma se scoal[ pun`nd m`na pe hamger.) TOMA El trebuie s[ moar[!
 • 42. Despot-Vod[ 41 L{PU+NEANU Bine, voinice Toma!... V[d, g`ndul t[u se-nsoar[ Cu-a mea dorin[... Bine!... tu vei ie=i bogat Din ast[ ]nsoire... (Tainic.) Azi este la palat Pr`nz mare... Vin boierii cu Domnul s[ cinsteasc[. Tu s[-l sluje=ti pe Despot la masa cea domneasc[, Tu singur s[ ai grij[ de-a-i fi paharul plin... (d`ndu-i un =ipu=or) +i... tainic =ipul ista s[-l ver=i ]n al s[u vin. Ai ]neles? (Toma ia =ipul =i se ]nchin[ ]n t[cere.) Fii vrednic =i mut p`n[ la groap[... (Toma s[rut[ m`na lui L[pu=neanu =i iese.) L{PU+NEANU (singur) }n groap[ cade-acela ce altui groapa sap[. SCENA IV L { P U + N E A N U L , U N C { P I TA N D E S E I M E N I C { P I TA N U L (la u=a din fund) M[ria-ta! boierii la curte adunai... L{PU+NEANU S[ intre!... C[pitane, pe l`ng[-acei chemai Mai este cine-n sal[? C { P I TA N U L Str[inul Despot este. L{PU+NEANU Prea bine: mergi la Doamna s[-i duci aceast[ veste. (C[pitanul iese.)
 • 43. 42 Vasile Alecsandri L{PU+NEANU (singur) O! sarcin[ amar[ de tron ameninat! Anevoin[ crud[ de-a fi ne]mp[cat!... M-oblig[ boierimea ]n veci ambiioas[ }n ghear[ s[-mi schimb m`na =i sceptrul meu ]n coas[... O! lege-a ospeiei, te calc, dar ce s[ fac?... Prin moartea unui du=man eu ara mi-o ]mpac! SCENA V L{PU+NEANU, DOAMNA RUXANDRA, ANA, D A M E A L E C U R | I I (intr[ prin st`nga) DOAMNA M[ria-ta, d[-mi voie cu-a mele jup`nese Urare s[-i aducem. L{PU+NEANU (]naint`nd spre dame) Flori m`ndre =i alese Din stratul boierimii, cu drag v[ mulumesc. A=a cunun[-o prinde pe Doamna ce-o iubesc. (Doamna, urmat[ de jup`nese, se ]ndreapt[ spre mas[.) DOAMNA (]ncet, Anei) M[ria-sa e vesel!... ANA Dar. DOAMNA Cu-at`t mai bine Pentru Despot. (Se pune pe jil.) ANA (]ncet, Doamnei) La Curte el vine ast[zi?
 • 44. Despot-Vod[ 43 DOAMNA Vine. (Damele formeaz[ grup ]mprejurul Doamnei.) SCENA VI Cei dinainte, M O | O C , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N , B O I E R I (intr[ prin fund) L{PU+NEANU (pe jil) Bine-ai sosit la Curte, boieri prea credincio=i! MO|OC Muli ani m[riei-tale! Boierii azi voio=i, L[s`nd de ei departe =i vrajba =i g`lceava, Se-nchin[ toi lui Vod[ ]ntors acu-n Suceava. HARNOV Plecai ei se ]nchin[ ]n faa celui uns Pe care sf`nta cruce cu raze l-a p[truns, De-a potolit ]n ar[ pornirile pizma=e, D`nd scule =i icoane la sfintele loca=e. L{PU+NEANU M[ bucur c[ g`lceava din ar[ a pierit, Boieri, c[ci e o boal[ ce-aduce r[u sf`r=it... Dar nu z[resc pe Tom=a? HARNOV El n-a venit. L{PU+NEANU Cum? oare S[ n-aib[ mulumire de-a noastr[ s[rb[toare? E Sf`ntul Alexandru ast[zi, e ziua mea.
 • 45. 44 Vasile Alecsandri HARNOV La veselia noastr[ p[rta= a fi nu vrea, Se vede. L{PU+NEANU Fie!... ]ns[ nu-i nici Ciub[r nebunul? HARNOV (r`z`nd) Pereche minunat[ fiind ei tot ca unul. Se cred deopotriv[ menii ]ntre frunta=i, S[ mearg[ ]nainte de gloate cu trei pa=i. L{PU+NEANU }n lipsa lor s[ facem, boieri, azi ]mpreun[ Osp[ de s[rb[toare, fr[esc, cu voie bun[. BOIERII Tr[iasc[-a ta m[rire! HARNOV (lingu=itor) }n veci sl[vit s[ fii! MO|OC Dar soarele luce=te pe muni =i pe c`mpii. E drept ca ziua-aceasta =i la str[ini s[ fie, Precum la toi rom`nii, izvor de bucurie. L{PU+NEANU E drept. MO|OC Deci ]nvoiasc[ acum m[ria-ta Lui Despot, al meu oaspe, s[ vie-a-l saluta. L{PU+NEANU S[ vie. (Mooc iese prin fund.)
 • 46. Despot-Vod[ 45 DOAMNA (Anei) Bun e Vod[! ANA Dar!... (]n parte, z`mbind) ca nealt[dat[. L{PU+NEANU (]n parte) S-apropie de mine n[p`rca-nveninat[. SCENA VII Cei dinainte, D E S P O T, M O | O C MO|OC (pe prag) M[ria-ta sl[vit[... Despot! (}l prezint[.) L{PU+NEANU Fii bun sosit La Curte, Despot. (Despot ]nainteaz[ ]n mijlocul salonului.) DESPOT Sire!... cu sufletul uimit, +i tremur`nd m-apropii de sacra-i maiestate Ca s[-i aduc la r`ndu-mi ur[rile-mi plecate. S[ v[-mpleteasc[ cerul a gloriei cununi +i-n veci s[ le fereasc[ de grelele furtuni!... Eu, Despot Eraclidul, condus de-o bl`nd[ stea; R[pit de al meu suflet curat ca spada mea, Depun ]n ziua mare, ca lumea s[ le vad[, Depun azi la picioare-i bra, inim[ =i spad[... P[rintele meu Iacob, odinioar[ domn, P`n-a nu-nchide ochii atin=i de-al morii somn,
 • 47. 46 Vasile Alecsandri Mi-a zis: Te du cu bine ]n cale dep[rtat[ +i mergi drept la Moldova ]n mari viteji bogat[; Acolo tu g[si-vei un domn m[re, viteaz, La pragul [rii sale veghind cu ochiul treaz, +-un ]nger de virtute, frumoasa lui soie Ce mie mi-e nepoat[ =i var[ bun[ ie. Mergi drept la ei, tu Despot, ca s[ le duci prinos Lui Vod[ a ta spad[ =i brau-i credincios, Iar Doamnei, aste scule, =iraguri =i paftale, Purtate de-a sa maic[ ]n ziua nunii sale. (Ia un scrin din m`inile unui paj r[mas la u=a din fund =i vine de-l prezint[ Doamnei, ]ngenunchind dinaintea ei.) DOAMNA Ah! preioase scule! ANA Ce dar str[lucitor! L{PU+NEANU (]n parte) O! greci vicleni ]n vorbe =i-n darurile lor! DOAMNA (lui Despot) Prin aste suvenire m[-ndatore=ti mult, vere. DESPOT (]n parte, scul`ndu-se) C`nd ar vedea Carmina a sale giuvaiere! DOAMNA Dar pot s[ pun pe mine comoara ce-ai adus? DESPOT Lumina de sus cade =i iar se-ntoarce sus. L{PU+NEANU Domni[, aste scule str[bune le prime=te
 • 48. Despot-Vod[ 47 +i-n semn de mulumire cu ele te g[te=te, Ca s[ serb[m norocul ce azi ne-a d[ruit Un v[r m[riei-tale =i mie-un... neam iubit. SCENA VIII Cei dinainte, T O M A C A L A B A I C A N U L TOMA (]n fund, pe prag) Merindele-s pe mas[! Noroc =i poft[ bun[! L{PU+NEANU Boieri! prietenia la s`nu-i ne adun[. Hai s[ ciocnim la mas[ pahare de Cotnar. S[ bei fr[e=te, Despot... (]n parte) paharul cel amar! (L[pu=neanu d[ m`na Doamnei. Despot, Anei. Boierii, damelor, =i se ]ndreapt[ spre fund.) SCENA IX Cei dinainte, C I U B { R - V O D { (se arat[ ]n fund) CIUB{R Stai!... ]ncotro v[ ducei, boieri, f[r-a mea =tire? Ce-i ast[-adun[tur[? Ce-i ast[ preg[tire De pr`nz =i de beie aici ]n casa mea? L{PU+NEANU (r`z`nd) Ha, ha! Iaca nebunul Ciub[r. HARNOV Popa-Belea.
 • 49. 48 Vasile Alecsandri CIUB{R Dar!... eu sunt!... Ciub[r-Vod[, n[scut din fiu ]n tat[ Cu tron pe cap, cu stem[ sub mine a=ezat[! Eu, care-n strun[ dreapt[ prin +tefan m[ pogor Din Cesar, =tii, al lumii st[p`n, ]nving[tor. Cum dar, stolnice Petre, cum dar tu, L[pu=nene, Te r[oie=ti la soare fudul cu-a mele pene? Mult ai s[ stai tu ]nc[ pe tronu-mi str[mo=esc? Destul acum, ajung[-i c[, z[u, te-afurisesc! Ie=i din palat!... Aice eu singur, eu am dreptul S[ stau d`rzoi cu capul, s[ stau umflat cu pieptul +i ca o moa=te sf`nt[ s[ fiu de toi sl[vit. D[-mi tronul c[ m[ m`nii... HARNOV (r`z`nd) Nebunu-i mucalit. L{PU+NEANU Ba, dec`t s[ te m`nii m[ria-ta, Ciubere, Mai bine mergi ]n sal[ ca s[ te pui pe bere, S[ te m[sori cu... Despot. CIUB{R (]nveselit) Sub mas[-l voi l[sa! (Se ]ntoarce spre fund =i pleac[ strig`nd:) Loc, loc!... ferii, c[ trece Ciub[r =i urma sa! ( C o r t i n a c a d e , ]n vreme ce toi se ]ndreapt[ spre fund.)
 • 50. Despot-Vod[ 49 ACTUL II CUPRINS Salon ]n casa lui Mooc — u=[ ]n fund, u=[ ]n st`nga, u=[ ]n dreapta. Fereastr[ ]n dreapta. O mas[ lung[ ]n st`nga, planul I, cu jiluri ]mprejur. O icoan[ ]n peretele din fund, cu lamp[ aprins[. SCENA I DESPOT C[l[ul, L[pu=neanu, la masa lui domneasc[, Gr[indu-mi cu bl`ndee, a vrut s[ m-otr[veasc[. Dar!... am simit amarul ucig[tor ]n teas... Vr[jma=a lui cercare zadarnic[-a r[mas, C[ci port eu totdeauna un balsam din Morava Ce nimice=te moartea desotr[vind otrava. *Iat[-l! (Arat[ un =ip.) O! rou[ scump[ din plaiuri ]ngere=ti, *Esen[-ap[r[toare a vieii omene=ti! *Dator ]i sunt cu viaa, dar mult mai mult datoare *|i-a fi a mea g`ndire ]n zi r[zbun[toare! (St[ puin pe g`nduri.) C[l[ul prepuielnic hr[ne=te-un cuget r[u, +i el o s[ m[ piard[ de nu l-oi pierde eu. R[bdare!... toi boierii de r[zvr[tire-s gata. Mooc, pe c`t ]mi pare, vrea s[-=i m[rite fata Cu mine, ca prin mine, de el pe tron urcat, S-ajung[ socru mare de ginere-ntronat. *O! de-ar vroi norocul cur`nd s[-=i schimbe pasul! *C`nd el vroie=te, anii nu-aduc ce-aduce ceasul. *A= fi pe tron, eu Despot, n[lat =i fericit, *A= fi... o! vis feeric! cu Ana ]nsoit, *Cu Ana, dulce floare c[zut[-aici din stele *S[ fie floarea vieii =i a coroanei mele!... Dar ce-a zice Carmina de care sunt iubit?... A!... ea-i frumoas[, jun[, =i Laski-mb[tr`nit.
 • 51. 50 Vasile Alecsandri Cur`nd s-a stinge focul =i apriga-i durere G[sind ]ntr-un alt Despot o nou[ m`ng`iere... (Se primbl[ agitat.) Amorul pentru Ana =i glorie m-aprind... A c[rie dulci mreje mai tare m[ cuprind?... Ah! tronul, tronul, tronul!... la el de-a drept m-oi duce Chiar de-a fi p`n’ la d`nsul s[ calc pe sf`nta cruce! (Se stinge candela icoanei.) Ce! candela icoanei s-a stins ]n untdelemn!... De-a= fi din ast[ ar[, a= crede c[-i r[u semn, Dar omul de-o natur[ ]nalt[ =i viteaz[ Iubit de ceruri este =i cerul ]l p[streaz[. SCENA II D E S P O T, M O | O C MO|OC (venind din st`nga) Ce faci, iubite oaspe, =i cum te mai g[se=ti Sub sarcina de daruri a dragostei domne=ti? De c`nd ai fost la Curte poftit la osp[tare L-ai fermecat pe Vod[. DESPOT O crezi? MO|OC A=a se pare, C[ci nu e zi lasat[ de bunul Dumnezeu }n care s[ nu-i deie dovezi de placul s[u. Alalt[ieri primit-ai o sabie turceasc[, Ieri un caftan =i ast[zi o iap[ ar[peasc[.
 • 52. Despot-Vod[ 51 DESPOT +tiu, iapa de la Tunis pe care nici un brav A-nc[leca nu poate? MO|OC Haramu-i cu n[rav. Pe toi mereu tr`nte=te =i, f[r[ de sfial[, I-a tras lui ]nsu=i Vod[ o sf`nt[ de tr`nteal[. (La fereastr[.) Ian cat[ prin ograd[ cum se fr[m`nt[-n loc! S[ juri c-a fost hr[nit[ de zmei numai cu foc. DESPOT M[ duc s-o-ncerc. MO|OC Mai bine o las[ c[-i n[t`ng[. De nu i-ar fr`nge capul... DESPOT N-am team[ s[ mi-l fr`ng[. Deprinsu-m-am cu caii spanioli =i ar[pe=ti Ce sub a lor copite au aripi vulture=ti. +-apoi... ceva ]mi spune cu-o tainic[ =optire C[ moartea respecteaz[ pe omul cu menire. MO|OC Dar dac[ tu n-ai team[, eu am, c[ci m[-ngrijesc De m`na l[pu=nean[ cu dar... prietenesc. Cunosc[tor de oameni sunt eu la b[tr`nee. Tu ai, iubite oaspe, apuc[turi m[ree. Boierii te admir[; poporu-ademenit Deasupra lui te vede ca pe un domn iubit. DESPOT Domn!...
 • 53. 52 Vasile Alecsandri MO|OC +i de ce nu, Despot?... Un om de nalt[ fire Unit cu mine poate s-ating[-orice m[rire. DESPOT Dar L[pu=neanu?... MO|OC Steaua-i ]n cer s-a stins de mult. DESPOT (]n parte) M[ cearc[... MO|OC (observ`ndu-l, ]n parte) Priceput-au? DESPOT (asemene) S[-l cred? MO|OC (asemene) Dar!... DESPOT (asemene) S[-l ascult? (Se apropie de Mooc cu o sfial[ simulat[.) A= vrea... =i n-am curajul de-a te-nelege bine. MO|OC }n mine ai credin[?... DESPOT (cu supunere) F[ ce-i vroi cu mine... (Arunc[ ochii pe fereastr[.)
 • 54. Despot-Vod[ 53 Dar ulia =i curtea sunt pline de norod... S[ vad[ de-s mai tare dec`t un voievod. M[ duc... vii jos ]n curte? (Iese prin fund.) MO|OC Vin, dar; f[ ]nainte... Strune=te bine gura iepei =i fii cu minte. MO|OC (singur) Despot e la p[rere zburdalnic =i u=or, Dar are minte coapt[ =i ochi p[trunz[tor, +i inim[-ndr[znea[, =i-nv[[tur[ mult[. Pe mine m[ respect[, de mine el ascult[... A=a domn ne convine, a=a ginere vreu. Domnind, el va fi braul, iar capul voi fi eu! (Iese prin fund.) SCENA III A N A , M A I C A F E V R O N I A (intr[ prin st`nga) MAICA +i Vod[ a fost vesel, zici tu, ca niciodat[? ANA Dar!... c`t a inut masa, cu fruntea-nseninat[ M[ria sa pe Despot z`mbind l-a ascultat... Era cu Vod[-n fa[ la mas[ a=ezat, Pl[cut, iste la vorb[, purt`nd m[rirea-n sine Sub haina spanioleasc[ ce-l prinde-at`t de bine! }nc`t, z[u, de m-ai crede, maicu[, ]ntre noi, Adev[ratul Vod[ p[rea dintre-am`ndoi El, Despot!... L`ng[ d`nsul, la spate, ]n picioare Sta Toma, vel-paharnic, in`nd dou[ ulcioare
 • 55. 54 Vasile Alecsandri Din care-i dregea singur vin dulce ]n pahar, F[c`nd turce=ti tal`muri, c`t poate un bulgar. MAICA Dar spune-mi: Doamna, Doamna era =i ea voioas[? ANA Voioas[, fericit[, la fa[ luminoas[, C[ci ea vedea pe Vod[ prin Despot fermecat +i pe-al ei v[r, pe Despot, de lume admirat. MAICA (z`mbind) De lume =i... de tine? ANA (exalt`ndu-se) +i cum s[ nu-l admire? El ne-a f[cut de viaa-i o lung[ povestire, O halima ]ntreag[ =i plin[ de minuni Ca cele de pe timpul vitejilor str[buni. Ne-a spus a sale lupte =i trecerile sale Prin c`mpuri s`ngeroase, prin curi imperiale, C`nd simplu om de oaste, c`nd prin adev[rat, Recunoscut de Carol, augustul ]mp[rat. *Ne-a spus cum el, viteazul, a risipit ]ndat[ *Cu cavalerii negri a fr`ncilor armat[ *La Renti, Valenciena, Hezdin =i Teruan *Sub contele de Schwarzburg, vestitul c[pitan; *+i ce-a vorbit cu-a lumii puternic[ treime, *Regi, filozofi =i Pap[... =i altele-o mulime. Apoi ne-a spus de [rmuri sc[ldate-n aer cald Ce sunt cu drag ]ncinse de-o mare de smarald +i au fructe de aur, =i zile-n veci frumoase, +i nopi de ]nc`ntare ca ziua luminoase. Ah! ce s[-i zic, maicu[?... Mesenii ]nc`ntai
 • 56. Despot-Vod[ 55 R[mas-au, ascult`ndu-l, fl[m`nzi =i ]nsetai, At`t era de vie =i de atr[g[toare Vorbirea lui! MAICA Nepoat[, a= pune o prinsoare C[ dintre toi mesenii cel mai cu drag r[pit Ai fost tu, Anicua. ANA (uimit[) Eu? MAICA Tu... vezi? te-ai ro=it... Ascult[-m[, copil[: Tu e=ti o dulce floare Ce n-a v[zut sub ceruri dec`t zile cu soare +i nici m[car viseaz[ de zilele cu nori Amare, furtunoase, cumplite pentru flori. Alin[, ]nfr`neaz[ a ta ]nchipuire, C-ades ne r[t[ce=te a inimii pornire +i c`nd, din fermecare cerc[m s[ revenim, }n braele durerii cuprinse ne g[sim. Nu zic c[ Despot este om r[u... Doamne fere=te! El e cre=tin, se-nchin[, pe Dumnezeu sl[ve=te +i mie totdeauna m`na-mi s[rut[, dar, Ca s[ nu-i fie lips[ dumnezeiescul har, G`nde=te, copili[ cu bl`nd[ inimioar[, C[ pas[rea ce c`nt[ e pas[re ce zboar[. Str[in e Despot... ANA (repede) Despot?... ah! maic[, nu-i str[in. E v[r cu Doamna noastr[, e conte palatin, E cavaler de aur, e prin de la Elada, Distins de Papa-n Roma, de Carol ]n Grenada
 • 57. 56 Vasile Alecsandri +i de al meu p[rinte, iubit... ]ntr-un cuv`nt, El e oaspele nostru =-un oaspe... =tii c[-i sf`nt. MAICA Sf`nt, sf`nt, nu totdeauna. (}n parte.) Curat[ nebunie, Cu fat[ mare-n cas[ asemene-ospeie. (Tare.) Ah! scump[ nepoic[, tu faci un vis frumos, Dar visul... (Zgomot de glasuri ]n curte.) ANA (alerg`nd la fereastr[) Ce s-aude? ce zgomot? MAICA Unde? ANA Jos. Prive=te ici ]n curte. MAICA (apropiindu-se de Ana) Ce? ANA O mulime mare Se uit[-n fund spre poart[ cu spaim[ =i mirare. MAICA Ce-i oare?... Vai de mine!... o fi iar vreun bunt? ANA Ba nu; ]n dep[rtare nu vezi lucind un punt? El vine =i tot cre=te... dar e un om c[lare... Ce v[d?... e ]nsu=i Despot!... Ah! Doamne, sare, sare Chiar peste zidul curii!... MAICA (speriat[) S[rmanul!... s-a zdrobit?
 • 58. Despot-Vod[ 57 ANA (vesel[) Ba nicidecum. MAICA Nu? ANA Iat[-l... ]n loc el a oprit Fugarul alb de spume =i, vesel, cu m`ndrie, Se-nchin[-n dreapta,-n st`nga, la toi z`mbind, =i... mie! Ah! pare c[-i un rege! MAICA Fugi, drag[, din fere=ti. Nu st[ o fat[ mare ]n ochii b[rb[te=ti. (Glasuri zgomotoase afar[.) GLASURI Ura! — Tr[iasc[ Despot! — Frumos viteaz el este! — S[ juri c[-i Sf`ntul Gheorghe!— Chiar zmeul din poveste! DESPOT (sub fere=ti, ]n curte.) Na, oameni buni! Voi ast[zi s[ bei ]n cinstea mea, +i-n s[n[tatea Doamnei s[ bei! GLASURI Vom bea, vom bea, Ura! MAICA Fugi din fereast[, fugi... Despot intr[-n cas[. Hai ]n camara noastr[. ANA Ba, vin[ l`ng[ mas[. (Merg de se pun pe jiluri l`ng[ m[sua din dreapta)
 • 59. 58 Vasile Alecsandri SCENA IV A N A , M A I C A F E V R O N I A , D E S P O T (intr[ prin fund) DESPOT (r`z`nd) Ce vesel a fi Vod[ c`nd teaf[r m-a vedea! A! dona Ana! (Se-nchin[ Anei.) Maic[... (S[rut[ m`na Fevroniei.) ANA (]n parte) Cum bate-inima mea! MAICA De ce-i at`ta lume ]n curte adunat[? DESPOT Ca s[ m[ vad[-n lupt[ cu-o fiar[ blestemat[, O iap[ tunisian[ ce-n fug[ p`n-acum A dus pe ceea lume vro zece oameni. ANA Cum? +-ai ]ndr[znit?... DESPOT Mai bine era s-ar[t sfial[ Dec`t s[ vad[ lumea c[-s om cu ]ndr[zneal[? +-apoi... cum de n-ar trece prin foc chiar cei frico=i C`nd sunt cu-nduio=ire privii de ochi frumo=i? +i cum, prin ce cuvinte a= spune a mea fal[ V[z`ndu-te prezent[ la lupta-mi triumfal[ Atunci c`nd mii de oameni st[teau cu ochi deschis S[ m[ priveasc[-n curte ucis de-un cal? ANA (]nfiorat[) Ucis!
 • 60. Despot-Vod[ 59 MAICA Fere=te, Doamne sfinte! DESPOT }n Spania, se spune C[ Linda Raia, fiica lui Boabdil, minune Ascuns[ ]n Alhambra, la lume s-ar[ta O dat[ pe an numai, =-atunci soarele sta Pe cer ca s-o admire, uit`nd de a lui cale, +i mii de flori frumoase ie=eau pe-a Veg[i vale, +i inimile-n s`nuri ca ele ]nfloreau. +i maurii ]n lupte sub ochii s[i mureau Crez`nd c[ merg ]n raiul lui Mahomed, ferice... (Apropiindu-se de Ana.) O alt[ Lind[ Rai[, de la fere=ti, de aice S-au ar[tat azi mie, =-atunci c`nd te-am z[rit, M[ jur pe-ast[ icoan[, chiar rege m-am simit. MAICA (cu spaim[) Dar candela e stins[!... Vai! candela e stins[! Semn r[u!... nenorocire!... de groaz[ sunt cuprins[. (Merge la icoan[, ia candela =i iese ]n st`nga.) SCENA V ANA, DESPOT ANA (]ngrijat[) Semn r[u? DESPOT Ce-mi pas[ mie!... O candel[ s-a stins, Dar alta mai cereasc[ ]n mine s-a aprins, Ce lumineaz[ tainic o ginga=[ icoan[.
 • 61. 60 Vasile Alecsandri ANA (z`mbind) Icoana unei sfinte? DESPOT Dar. ANA Care? DESPOT Sf`nta An[. ANA Patroana mea sl[vit[? DESPOT +i zeitatea mea Ce m[ conduce-n lume precum ]i conducea Luceaf[rul pe magii din r[s[rit =i care, Ca s[ ajung la d`nsa, m[-ndeamn[ a fi mare. (Ana voie=te a se retrage.) DESPOT (oprind-o) O! dona Ana, las[ pe-un biet nenorocit S-apropie altarul de care-i desp[rit +i tremur`nd s[-i zic[: angelic[ madon[, C[ci nu pot a depune pe frunte-i o coron[! ANA (r`z`nd) Cum? o coroan[ mie? DESPOT Dar, suflet ]ngeresc! E=ti visul fericirii mele. ANA Eu?
 • 62. Despot-Vod[ 61 DESPOT Te iubesc! ANA (vesel[, ]n parte) El! Despot m[ iube=te! DESPOT Iau martor Provedina Care-mi cunoa=te g`ndul =i-mi vede con=tiina. Iubesc ]n tine cerul =i naltul Creator, }n tine iubesc lumea, prezent =i viitor, }n tine am credin[, ]n tine ]mi pun traiul. El f[r de tine-i iadul... Ah! dar cu tine-i raiul! (}ngenuncheaz[.) ANA (]n parte) O! Doamne, ]mi pierd mintea... Ce-aud? Ce-am auzit? DESPOT An[,-un cuv`nt... ANA Ah! Despot, mi-e sufletul uimit, Mi-e mintea tulburat[... }n casa p[rinteasc[ N-a ]ndr[znit nici unul mie-astfel s[-mi gr[iasc[. Cum... m[ iube=ti pe mine? DESPOT Dar!... te iubesc pierdut, Mai mult =i dec`t ara ]n care m-am n[scut, Mai mult =i dec`t tronul! ANA (cu glas solemn) Despot, aste cuvinte Le-aude cerul!...
 • 63. 62 Vasile Alecsandri DESPOT (apuc`nd-o de m`n[) An[, prin mii de jur[minte M[ leg eu c[tre tine... (Mooc apare ]n fund.) SCENA VI A N A , D E S P O T, M O | O C MO|OC (simul`nd indignarea) De c`nd pe-acest p[m`nt Tr[darea neagr[ calc[ =i spurc[ pragul sf`nt Al ospeiei? ANA (speriat[, ]n parte) Doamne! MO|OC Ce?... nici o respectare Nu mai exist[-n lume?... =i oarba desfr`nare R[pe=te azi copiii sub ochii p[rinte=ti! (Anei.) Cum de-ai uitat, s[rman[ nebun[, cine e=ti? Cum de-ai uitat de muma ce te-a n[scut, copil[ Lipsit[ de ru=ine?... ANA Iertare!... fie-i mil[! MO|OC Cum de-ai uitat de mine? ANA (desperat[, cade-n genunchi) Ah! tat[, ]l iubesc!
 • 64. Despot-Vod[ 63 DESPOT Nu ne-os`ndi, Mooace, cu glasu-i p[rintesc. Iubirea e un ]nger ce-n cas[ c`nd p[=e=te +i pragul =i c[minul cu pasul lui sfine=te. Iubesc pe a ta fiic[ =i de soie-o vreu. Prime=te-m[ ]n brae ca pe copilul t[u. MO|OC (vesel, ]n parte) Al meu e Despot!... planu-mi ia zbor acum mai tare. DESPOT (rug[tor) Mooace... ANA Tat[... MO|OC (dup[ o pauz[) Fie!... =i binecuv`ntare, Copiii mei. ANA (arunc`ndu-se ]n braele t[t`ne-s[u) Ah! tat[! MO|OC (s[rut`nd-o) Trai bun =i cu noroc. DESPOT (]n parte) E scar[ de-n[lare un socru ca Mooc. MO|OC (Anei) Acum mergi de te roag[, copila mea, ]n pace La Cel-de-Sus ce toate le face =i desface. (Ana pleac[ ]n st`nga. Despot o conduce p`n[ la u=[.)
 • 65. 64 Vasile Alecsandri DESPOT C`nd te-i ruga, iubito, la sf`ntul Dumnezeu... ANA (cu dragoste) G`ndi-voi tot la tine. MO|OC (]n parte) A! Despot e al meu! SCENA VII MO|OC, DESPOT MO|OC Acum suntem noi singuri!... s[ ne privim ]n fa[. Norocul, =tii, at`rn[ de la un fir de a[ Slab omului nemernic, bun celui iscusit +i tare ca odgonul pentru cel hot[r`t. Despot! a sosit timpul ca s[ cerc[m norocul Noi doi!... cu sumeie ]n v`nt s-aprindem focul. Te uit[ drept ]n ochii-mi =i-mi spune: E=ti b[rbat }n stare s[-nfruni moartea cu g`nd nestr[mutat? E=ti om ]n stare-a merge de-a drept c[tre m[rire Pe margini de pr[p[stii c[lc`nd f[r-oerire? DESPOT Sunt!... tron sau moarte!... Iat[ deviza ce-am ]nscris }n falnicul meu suflet, ]n pieptul meu decis. Venit-am ]n Moldova cu g`ndul =i cu planul Din scaunul domniei s-alung pe L[pu=neanul +i de pe ai s[i umeri hlamida s[ smuncesc. Sunt gata! MO|OC Gata?
 • 66. Despot-Vod[ 65 DESPOT Gata s[ mor sau s[ domnesc. MO|OC Bine... Acuma, Despot, m[ las[... timpul trece... De-a [rii boierime cei mai frunta=i, vro zece, Aici au s[ s-adune spre a ne concerta. (}l conduce p`n[ la u=a din dreapta =i-i d[ m`na.) Dea Domnul s[-i pot zice cur`nd: M[ria-ta! MO|OC (singur) Mooace, v`lva lumii e r`u cu nalte maluri... Faci bine, nu faci bine s[ te azv`rli ]n valuri? +i oare c[z`nd tronul pe m`na lui Despot, Nu ar c[dea =i ara cu-ai s[i boieri, cu tot? (St[ pe g`nduri.) Oricare ]n[lime sub cer se pr[bu=e=te, Tot surp[ =i doboar[ ce-n cale-i ]nt`lne=te... G`nde=te-te, Mooace... (Hot[r`t.) A! fie cum va fi. Nu are parte cine nu =tie-a se jertfi. (U=ile din fund se deschid.) Dar vin boierii... Iat[-i!... La lucru-acum, Mooace. SCENA VIIIM O | O C , T O M + A , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N (=i ali cinci boieri intr[ prin fund, dau m`na cu Mooc =i merg de se a=eaz[ ]mprejurul mesei; Tom=a ]n cap[tul din st`nga, Mooc ]n cap[tul din dreapta) MO|OC Poftim, boieri, prieteni! poftim, venii ]ncoace +i v-a=ezai pe jiluri ca sfetnici ]nelepi, Pe c`t viteji la lupte, pe-at`t la cuget drepi.
 • 67. 66 Vasile Alecsandri STROICI Dar unde-i Despot, tovar[=ul seme Ce a mirat ora=ul ca neao= c[l[re? Noi l-am v[zut c[lare pe zmeul ar[pesc Zbur`nd cum zboar[ v[zul din ochiul omenesc, +i sub fereastra Doamnei, venit[ ca s[-l vad[, Silind s[ steie iapa =i pe genunchi s[ cad[, Apoi s[rind cu d`nsa trei bui de Odobe=ti Sub ochii cei de pardos, sub ochii l[pu=ne=ti. S PA N C I O C Se zice c[ ]n vreme ce gloata striga ura, De ciud[ L[pu=neanu cumplit ]=i mu=ca gura. El s-a=tepta ca Despot, sl[bind ca un mi=el, Cu iapa s-o p[easc[ cum a p[it-o el. STROICI Doar un fecior ca d`nsul de zmei grij[ nu are. Voinic e din picioare, voinic =i de c[lare. T O R O I PA N A=a-i =i prec`t Despot pe cal e ]ndr[zne, E =i arma= de frunte. HARNOV (cu entuziasm comic) Sume... m[re... iste! UN BOIER +i e mintos. A LT U L +i darnic. A LT U L +i de ]nalt[ vi[. A LT U L Stejarul bun =i trainic d[ trainic[ ml[di[.
 • 68. Despot-Vod[ 67 MO|OC Boieri, ]mi pare bine c[ v[ aud pe r`nd Pe Despot, al meu oaspe, cu toii l[ud`nd, Fiind de lumea-ntreag[ iubit, apreuit, C[ci am o bun[ veste cu voi de-mp[rt[=it... Cu fiica mea, cu Ana, vrea Despot s[ se-nsoare. HARNOV (lingu=ind) Pereche minunat[!... Ea lun[ =i el soare! +i c`nd e cununia? MO|OC C`nd? Voi suntei chemai A hot[r] =i ziua =i... TO|I Noi? MO|OC Voi!... ascultai: Ne-am pl`ns ]n multe r`nduri de Vod[... m[celarul, +i-n orice ]nt`lnire ne-am rev[rsat amarul Prin vorbe =i blestemuri ]ntocmai ca muieri. Ba L[pu=neanu-i aprig =i r[u pentru boieri, Ba L[pu=neanu-i tiran, ba-i fiar[ f[r’ de nume, Ba-i ho, c[l[u, urgelnic, ba-i cium[ pentru lume. A=a-i? BOIERII A=a! MO|OC Ei bine, ce suntem noi aici? St[p`ni pe soarta noastr[, sau robi plecai sub bici, Ca, f[r[ de p[sare =i f[r[ s`nge-n vine, Noi s[ r[bd[m pe tronul acestei [ri, pe cine? Pe-un tiran, un f[arnic, o cium[, un viclean,
 • 69. 68 Vasile Alecsandri Un du=man al Moldovei, un ho, un L[pu=nean? R[spundei: se cuvine ca noi s[ fim o turm[ +i el cu ghioaga-n m`n[ de noi s[ r`d[-n urm[? BOIERII Nu, nu! MO|OC Ce dar s[ facem? STROICI Din tron s[-l r[sturn[m! MO|OC Jurai pe cea icoan[ c[ vrei?... BOIERII (se scoal[ =i ]ntind m`inile spre icoan[) Jur[m, jur[m! MO|OC Jurai, boieri, c[-n ceasul c`nd eu v-oi da de =tire, Voi vei s[ri la goan[ cu toi ]ntr-o unire? BOIERII Jur[m! MO|OC (c[tre cer) Atotputernic! Tu, Doamne, sf`nt, sf`nt, sf`nt! Prime=te la altaru-i al nostru jur[m`nt. +i pentru-al [rii bine din cer ne lumineaz[ +i inimile noastre acum le-mb[rb[teaz[! BOIERII Amin! (Se pun iar pe jilurile lor.) S PA N C I O C Amin, dar!... ]ns[ ]ntreb iar pe Mooc: D`nd jos pe L[pu=neanu, urc[m pe cine-n loc?
 • 70. Despot-Vod[ 69 MO|OC Pe-un om viteaz =i darnic, de vi[ str[lucit[, Arma=, c[l[re ager, cu minte iscusit[, Precum ai spus-o ]nsu=i... Pe-un om ce-au ]nv[at De la-mp[raii lumii a fi chiar ]mp[rat; Pe-un om ce are dreptul la tron ca s[ aspire +i prin iubirea noastr[ =i prin a lui rudire. S PA N C I O C Dar unde-i? (Mooc se duce la u=a din dreapta, o deschide =i aduce pe Despot.) SCENA IX Cei dinainte, D E S P O T MO|OC Iat[-l! BOIERII (scul`ndu-se) Despot? MO|OC Despot! (Tom=a se ridic[ indignat, r[sturn`nd jilul s[u.) TOM+A Un bizantin! Un grec!... Ce! oare-n ar[ nu cre=te dec`t spin? Ce! tot p[m`ntul nostru e ]n a=a sterpire, +i neamul nostru ager e ]n a=a-njosire C`t pe mo=ia noastr[ s[ nu g[sim un pom +i pentru tronul [rii s[ nu g[sim un om! Unde-am ajuns, o! Doamne? Ce i-am gre=it noi ie
 • 71. 70 Vasile Alecsandri Ca un boier de-ai [rii, un moldovan s[ vie C-un zv`nturat de m`n[, s[ ni-l arunce-aici Ca domn, cum se arunc[ pomana la calici! Ru=ine, f[rdelege, batjocur[, tr[dare! MO|OC Mini, Tom=o! TOM+A O! Mooace, m[ jur: p[catul mare C[ n-ai intrat, b[tr`ne, de viu chiar ]n morm`nt C-un ceas mai ]nainte de-a zice-acest cuv`nt! Vrei greci tu la domnie?... deci sufletu-i r[spund[ De r[ul care-n ar[ prin greci o s[ p[trund[? MO|OC (st[p`nindu-se) Tu aiure=ti, s[rmane... Eu nu-s hain, nebun, C`nd vi-l aduc pe Despot =i domn eu vi-l propun. Mi-e inima amar[ precum ]i e =i ie De a vedea Moldova un cuib de anarhie }n care tot smintitul se crede-un om pr[dat C`nd vede tronul [rii de altul ocupat. Mi-e inima atins[ de-a morii grea lovire De a vedea Moldova un c`mp de jefuire Pe care toi alearg[ turbai, neodihnii, Ca s[ ajung[ tronul din care-s ]mbr`ncii. Au ochi ca s[ nu vad[, urechi s[ nu aud[, C[ci inima lor stearp[ cu c`rtia e rud[, +i toi vecinii, du=mani acestei m`ndre [ri, G[tesc a ei c[dere prin chiar ai s[i boieri, Hr[nind ]n al lor suflet o poft[ de domnie Ce-aduce lor pieire =i [rii calicie. Destul!... vreau pace-n ar[ domnind sub cer senin, +i iat[ de ce, Tom=o, propun un domn str[in.
 • 72. Despot-Vod[ 71 TOM+A Cuv`ntul t[u, Mooace, mai r[u te os`nde=te, El laud[ str[inul =i neamul t[u hule=te! (Despot ]nainteaz[ cu mult[ demnitate.) DESPOT (grav) Viteze Tom=a!... Despot, de tine-aici respins, Respect[ tulburarea din sufletu-i aprins, +i-n tine el admir[ virtutea str[mo=easc[ Ce vrea coroana [rii pe-o frunte rom`neasc[, Dar dac[ prin m`nie acum n-ai fi orbit, De-ai fi, cum se cuvine, cu g`ndul lini=tit, Ai ]nelege, Tom=a, c[ na=tere =i nume Sunt jocuri de-ale soartei care domne=te-n lume. Nu, Tom=a, nu e locul ce face pe-un b[rbat Str[in sau fiu al [rii, om r[u sau l[udat, C[ci omul mare-n suflet, mo=nean, str[in el fie, }n suflet poart[ lumea ]ntreag[ drept mo=ie! Nu, Tom=a, nu-i cu dreptul de-a zice c[-i str[in Acel care dore=te la toi noroc deplin +i care pentru ara ce l-a priimit cu bine E gata s[ jertfeasc[ tot s`ngele din sine. Str[in este acela crunt, orb, nelegiuit, Ce-nfinge-n rana [rii cuitul otr[vit! Str[in este acela ce, orice nume poart[, Nu-i pas[ de-a lui ar[ chiar de-ar vedea-o moart[! Nu dar eu, v[r cu Doamna, str[in aice sunt, Ci L[pu=neanu, du=man acestui drag p[m`nt! HARNOV Jos L[pu=neanu! STROICI Moarte hainului!
 • 73. 72 Vasile Alecsandri T O R O I PA N Sf`r=easc[ +i viaa-i =i domnia! HARNOV +i Despot s[ tr[iasc[! BOIERII (afar[ de Tom=a) Dar, dar! TOM+A (c[tre cer) Sunt orbi, o! Doamne, din cer nu-i asculta! DESPOT Boieri, recuno=tina... TOM+A Recuno=tina ta? Pe cine vrei s[-ntuneci?... Cum noi s-avem credin[ }n vorbele-i viclene =-a ta recuno=tin[ C`nd tu, chiar v[r cu Doamna, f[arnic ca un ho, Vrei s[ r[storni din culme pe ea =i pe-al ei so? A! =arpe, vrei s[ luneci sub mantia domneasc[? }n l[turi! DESPOT L[pu=neanu a vrut s[ m-otr[veasc[! }n cupa lui perfid[ eu moartea am b[ut +i, f[r-a mea ispit[, de mult a= fi pierdut. El vrea a mea pieire?... deci ghear[ pentru ghear[! El zice: piar[ Despot!...! eu, L[pu=neanu piar[! MO|OC Se va-mplini cuv`ntu-i, poporul e cu noi. TOM+A Cu voi poporul?... fie!... eu nu mai sunt cu voi!
 • 74. Despot-Vod[ 73 M[ duc, v[ las orbirii, las ara-n seama voastr[. S[ dai seama de d`nsa! (Trece m[re pe dinaintea boierilor =i se ]ndreapt[ spre u=a din fund.) DESPOT E=ti dar ]n contra noastr[? Boieri, Tom=a ne las[... El are-ntru nimic Lui Vod[ s[ ne v`nd[. TOM+A (cu dispre) Pribeag cu suflet mic!... Rom`nul vieuie=te =i moare, c`nd se jur[, Cu arma alb[-n m`n[, nu cu tr[darea-n gur[. }nva[ de la d`n=ii a fi rom`n de poi. Boieri! g`ndii la muma ce v-a n[scut pe toi! (Iese. Boierii r[m`n pe g`nduri. Despot =i Mooc gr[iesc ]ncet deoparte.) SCENA X T O | I , afar[ de T O M + A S PA N C I O C E aspru cu noi Tom=a. HARNOV L[sai-l ca s[ fie. Avea g[rg[uni poate de domn, cine mai =tie? S PA N C I O C Eu =tiu... te-n=eli... Nu, Tom=a, rom`n dintre str[buni, E om ]n toat[ mintea, ferit de g[rg[uni. El nu vrea domn pe Despot pentru c[-i grec, dar oare S[ n-aib[ el dreptate, de ar[ c`nd ]l doare? Str[bunii, du=i de timpuri prin feluri de nevoi, Aveau o zic[toare venit[ p`n’ la noi:
 • 75. 74 Vasile Alecsandri “S[ te fere=ti, rom`ne, de cui str[in ]n cas[.” Pe mine ast[ vorb[ ]n pace nu m[ las[, Boieri, =i eu ca Tom=a ]ncep a sta pe g`nd. HARNOV +tii c[... mai c[... ]mi vine... fire=te judec`nd... M[-ntreb =i eu acuma... MO|OC Ce? HARNOV Dac[ e prielnic, De=i-am jurat... s-alegem un grec?... MO|OC Om =ov[ielnic! C`nd omul are cuget, cuv`ntu-i e cuv`nt, +i fapta-i =i cuv`ntul deopotriv[ s`nt. HARNOV A=a-i, dar voi ce zicei, boieri? UN BOIER +tim noi? MO|OC Ru=ine! (Despot vine ]n faa boierilor.) DESPOT Boierii stau pe g`nduri, nedumerii?... Prea bine. Deci fac[-se lumin[ ]n ochii tuturor +i spuie toi de-a r`ndul cu glas deschis: ce vor? Eu, f[r[ ameeal[ de visuri de-n[lare, Vreau gloria Moldovei, =i-a ei neat`rnare! Mai mult!... Vreau s[ rump jugul cumplit =i ru=inos
 • 76. Despot-Vod[ 75 Ce-apas[ omenirea ]n fiii lui Hristos! Mai mult!... Vreau rom`nimea-nainte merg[toare }n sf`nta cruciad[ lui Christ liber[toare, Ca nime-n cursul lumii, nici crai, nici ]mp[rat De soart[-i s[ dispuie cu dreptul uzurpat. Aceast[ sentinel[ la r[s[rit, cu fal[, Are-o menire mare =i providenial[, E zidul ce opre=te potopul fanatic... C[zut acum e zidul, eu vreau ca s[-l ridic! (O pauz[. Boierii ]ncep a se aprinde.) STROICI (entuziast) Dar, dar! DESPOT O cruciad[ l-apus se preg[te=te }n contra semilunii lui Mohamed, ce cre=te Ca meteor de moarte pe cerul cre=tinesc. Doi ]mp[rai =i Papa, vicar dumnezeiesc, Filip, Ferdinand, Pavel, cu fulgerii ]n m`n[, Stau gata s[ detune ]n hidra cea p[g`n[, +i tristele victime din tristul r[s[rit A=teapt[-acea minune a lanului zdrobit. Sublim[ ]ncercare! m[rea[ f[ptuire Ce-nal[ omenirea p`n’ la dumnezeire!... Cui se cuvine fala de-a fi ]ncep[tor De nu acestui ager, m[rinimos popor Ce,-mp[rt[=ind cu +tefan =i inima =i g`ndul, A ]ngrozit Osmanul ani patruzeci de-a r`ndul?... Iat[ ce vreau eu, Despot, str[inul... ]ns[ voi Ce vrei?
 • 77. 76 Vasile Alecsandri STROICI Vrem domn pe tine ]n pace =i r[zboi. }n ochii mei deschis-ai o zare nou[, larg[... Tot sufletul spre d`nsa cu tine vrea s[ mearg[. S PA N C I O C Despot!... de i-a fi faptul ca rostul... s[ tr[ie=ti! Fii domn!... ]n ara noastr[ pe +tefan s-aminte=ti. HARNOV Tr[iasc[ Despot-Vod[! MO|OC T[cere, cump[tare, Urechea l[pu=nean[ aude-n dep[rtare. Boieri, noaptea se-ntinde =i timpu-i priincios. Hai s-a`[m r[scoala ]n breslele de jos +i m`ini, ]n zori de ziu[, s[ vad[ m`ndrul soare }n br`nci pe L[pu=neanu, pe Despot ]n splendoare! BOIERII Hai! S PA N C I O C (se apropie de Despot =i-i d[ m`na) S[ fii rom`n verde! DESPOT Rom`n m-oi ar[ta. STROICI (d`nd m`na cu Despot) Despot, noroc! MO|OC (asemene) Unire! HARNOV (]nchin`ndu-se plecat) Muli ani, m[ria-ta!
 • 78. Despot-Vod[ 77 (Ceilali boieri se-nchin[ =i ies cu toii prin fund.) DESPOT (singur) E vis?... sunt Domn, eu Despot? Din mic iat[-m[-s mare! Boierii, capi ai [rii, cu-o nobil[ mi=care Mi-au dat fr[e=te m`na, voio=i m-au aclamat... Un singur numai, Tom=a, din toi cel mai b[rbat... El mi-a jurat o ur[ cumplit[, ne-mp[cat[, El chiar... m[ va ucide c`nd va putea, vreodat[... Un glas de presimire mi-o spune-n tain[... dar Prudent e s[ la=i viaa vr[jma=ului barbar? R[bdare!... a mea spad[ o voi pl`nta-o-ntr-]nsul, +i dac[ moldovenii vor fi n[t`ngi ca d`nsul, Voi =ti eu din lei aprigi a-i face mielu=ori. SCENA XI D E S P O T, T O M A C A L A B A I C A N U L , A N A , M O | O C , MAICA FEVRONIA, SEIMENI TOMA (la u=a din fund) Pe d`nsul, copii! (Seimenii se arunc[ pe Despot de-l prind.) DESPOT (surprins) Ce e? TOMA (amenin`nd pe Despot cu pumnarul) S[ nu te mi=ti c[ mori! DESPOT (zb[t`ndu-se) S[rii, prieteni, oameni!
 • 79. 78 Vasile Alecsandri TOMA Taci, taci, vulpe viclean[. ANA (intr[ speriat[ din st`nga) Despot! MO|OC (intr[ prin fund =i, v[z`nd lupta lui Despot, se repede asupra lui Toma) Ce-i?... hoi! TOMA (resping`nd pe Mooc) }n l[turi!... Dreptatea l[pu=nean[ L-a os`ndit pe Despot la moarte! MO|OC O! cal[u! ANA Ce-aud?... Ah! Despot!... DESPOT (l`ng[ u=a din fund) An[!... ANA (cade le=inat[ pe jil) E mort norocul meu! (Mooc =i maica Fevronia se apropie de Ana. Seimenii ies prin fund cu Despot.) (Cortina cade.)
 • 80. Despot-Vod[ 79 ACTUL II CUPRINS TABLOUL II Un beci de ]nchisoare. Fereastr[ cu gratii ]n st`nga. U=[ ]n fund. O mas[ cu dou[ scaune ]n mijloc. Un f[nar aprins. SCENA I DESPOT (pe scaun, l`ng[ mas[) O! soart[ schimb[toare ce r`zi de omenire! Nebun cine se-ncrede ]n tine cu orbire! Nebun cine se urc[ pe-al muntelui sui=, Prapastia-l a=teapt[ cu-ad`ncu-i pr[v[li=!... A=adar eu, s[rmanul, a soartei juc[rie, Ajuns iubit de-un ]nger, aproape de domnie, Iat[-m[-acum aice din raiul meu c[zut +i din lumina lumii ]n umbr[ iar pierdut!... Sunt eu?... Sunt treaz?... ]n via[?... =i adev[r e oare? Eu, Despot, vultur falnic, eu zac la ]nchisoare! (Se scoal[ =i cat[ ]mprejur) Ace=ti perei sunt umezi, tri=ti, negri!... Ah! ei s`nt Nu ziduri de palate, dar ziduri de morm`nt! }n ele cine intr[ din ele nu mai iese Dec`t pe-o racl[ neagr[ cu zilele-i culese! (}nfior`ndu-se) O! reci fiori de groaz[ prin sufletul meu trec. R[suflu-aburi de moarte... Un biet str[in, un grec, La cine pot s[ aflu o raz[ de-ndurare? La Doamna numai, ]ns[ nici o putere n-are, C[ci Vod[ L[pu=neanu de mil[-i dep[rtat
 • 81. 80 Vasile Alecsandri C`t de p[m`ntul negru e cerul ]nstelat. Cum?... mort ]n floarea vieii!... Cum? mort ca un mi=el, Ucis de L[pu=neanu, lipsit de tron... =i el!... O! nu, nu! nu se poate... cu unghiile tocite Voi sparge-aceast[ hrub[ ce-n s`nul ei m[-nghite. (Se azv`rle turbat peste perei =i-i love=te cu pumnii.) Deschide-te, morminte!... d[-mi drumul s[-mi r[zbun. C[dei, infame ziduri! (C[z`nd pe scaun.) Ah! Doamne, sunt nebun... (Dup[ o scurt[ pauz[.) Mizerie!... cu g`ndul p[trund bolta cereasc[ +i braul meu nu poate o piatr[ s[ urneasc[! (}nduio=indu-se.) *Ah! nu-i nici o sperare... Cei ce m-au cunoscut *Vor zice-a fost un Despot, a fost... ce s-a f[cut? *+i toi m-or da uit[rii... chiar Ana... lume, lume! *Uita-va =i amorul =i jalnicul meu nume. Adio, planuri nalte! Adio, mari sper[ri, A lumii ideale sublime aspir[ri! Adio tot: junie, lumin[, fericire... N[luc[ este omul =i viaa — o clipire. (Prive=te fereastra.) O! Despot, te salut[ ai veciniciei zori. Fii om!... C`nd vine moartea, te-nchin[ ei =i mori! (St[ ab[tut, cu capul plecat pe braul lui.) SCENA II D E S P O T, C I U B { R - V O D { (intr[; u=a se ]nchide dup[ el) CIUB{R Ei!... Despot, frate Despot, a=a-i c[ ai p[it-o?
 • 82. Despot-Vod[ 81 DESPOT (tres[rind) Ce-aud? Ce v[d?... Smintitul? CIUB{R Cu Vod[-ai ]mplinit-o? (Prive=te beciul.) Frumos palat!... prive=te: ce stofe pe perei! Pe jos ce de covoare esute cu... burei! Ce mobile-aurite! Ce m`ndre policandre!... M[rire ie, Vod[, m[i Vod[ Alexandre, Ce bine =tii ]n curte pe oaspei s[ prime=ti +i pe-ale tale rude cu drag s-ad[poste=ti! DESPOT (]n parte) S[rmane Despot!... iat[ la ce-ai ajuns pe lume: S[ r`d[ =i nebunii de tine cu-a lor glume! CIUB{R Despot! DESPOT Ce vrei, n[uce? CIUB{R N[uc e=ti tu =i prost. Tu vezi ce sunt eu ast[zi, iar nu ceea ce-am fost. Am fost odinioar[ un domn ]n str[lucire C`t soarele cu mine era-n nepotrivire; Puternic ca trei Cesari, frumos ca Machedon, C[lare pe un sceptru, iar nu pe-acest baston, +i m[ loveam cu capul de nouri =i de stele, +i m[suram p[m`ntul cu pasurile mele!... Dar Vod[ L[pu=neanu, un ho, un destr[mat, M-a prins =i de-a mea v`lf[ ]n drum m-a dezbr[cat.
 • 83. 82 Vasile Alecsandri +i eu =i tu ajuns-am ca dou[ frunze-uscate De-o p`nz[ de paingen ]n aer aninate. Tot v`ntul mic sau mare ne clatin[ sufl`nd... Ei! =-apoi?... V`ntul bate =i c`inii fug l[tr`nd. (Se apropie de fereastr[.) DESPOT (]n parte, scul`ndu-se) O! Doamne, s[ fiu oare =i eu ]n a lui stare, }n c`mpul nebuniei pe-un g[rg[un c[lare? Cum? visurile mele de falnic viitor S[ fi f[cut din mine un om aiuritor Ca d`nsul?... CIUB{R Frate Despot, =tii tu ce-i m[dr[guna? O fat[ ce alearg[ pe c`mpi c`nd iese luna +i merge de se scald[ ]n roua de pe flori Cu g`nd s[ se m[rite c-un ]mp[rat ]n zori. Am prins-o ]ntr-o noapte, frumoas[, goal[, alb[, Dar houl L[pu=neanu mi-a =ters-o ca pe-o salb[!... Ce-mi pas[! Scaraochi ]i este lui n[na= Iar eu al m[dr[gunii sunt mire dr[g[la=. (Ia o poz[ maiestuoas[.) DESPOT Dar bine, Ciub[r, spune-mi: Cum ai intrat aice? +i tu e=ti ca =i mine ]nchis? CIUB{R Eu?... Cine zice C-a ]ndr[znit vrodat[ o m`n[ de capc`n M[car s[ se ating[ de-al lumilor st[p`n? Nu! Am venit eu ]nsumi la tine-n pu=c[rie Trimis de L[pu=neanu s[-i in tov[r[=ie,
 • 84. Despot-Vod[ 83 Ca s[-i gr[iesc de moarte ca un prieten bun P`n’ ce-a veni c[l[ul, al temniei t[un. DESPOT Cum? L[pu=neanu ]nsu=i i-a dat ast[ solie? CIUB{R El!... =i-i trimite... iat[... un dar de berb[nie. (Arunc[ pe mas[ scrinul oferit de Despot Doamnei Ruxandrei.) +iraguri =i paftale, s[ ai cu ce-am[gi Nevasta lui Satana spre a v[ ]ndr[gi. (Se pune pe un scaun, ]n fa[ cu Despot.) Ei!... ce mai zici tu, Despot?... A=a-i c[ viaa-i scurt[? A=a-i c[ nu pl[te=te nici c`t un dram de turt[? }n faptul viu al vieii ne pare drumul lung, Trei pa=i de-abia =i-n cap[t picioarele ajung. Omul ca iarba!... viaa ca... iapa cea b[lat[, C`t trece dealul mare, nu se mai vede... iat[! Eu unul cred c[ omul nerezemat de tron E mic ca =i o musc[ pe muntele Sion, Dar tu ce e=ti acuma sosit pe prag de moarte, Ce zici? DESPOT (]n parte) O! ce idee!... (Tare.) Eu zic c[ relei soarte E drept s[ ne supunem c`nd altfel nu putem. CIUB{R Cum asta? DESPOT Tu, de pild[, lipsit de diadem, S[ duci o via[ trist[ =i plin[ de nevoie, Iar eu ]n ast[ ar[ s[ fiu domn f[r’ de voie. CIUB{R Ce? tu? domn?
 • 85. 84 Vasile Alecsandri DESPOT Eu, Ciubere! (Tainic.) Crezi tu c[-s destinat A trece-n ceea lume taiat sau sp`nzurat? Te-n=eli... ai mei prieteni sunt gata ca s[ vie }n zori, =i s[ m[ duc[ de-a dreptul la domnie. CIUB{R Ce spui? ce spui? DESPOT +i martor mi-e sf`ntul Dumnezeu C[ eu fug de putere ca de p[cat. CIUB{R Nu eu! DESPOT A=a-i fatalitatea =i n-am, vai, ce m[ face. Am s[ fiu domn, Ciubere, de-mi place, de nu-mi place. Ah! (Face un gest de desperare.) CIUB{R +i te pl`ngi de asta?... E=ti un nebun, n[t`ng. DESPOT Dec`t p[stor de oameni mai bine, z[u!... CIUB{R Te pl`ng! DESPOT Eu sunt un biet om simplu, eu n-am visuri de=arte. De grijile m[ririi doresc a fi departe. Mi-e team[ s[ fiu capul unui popor. CIUB{R Ba, z[u! Dec`t a fi ]n coad[ mai bine-n frunte vreu. DESPOT (observ`nd pe Ciub[r care se exalteaz[ la cuvintele lui) Nu-mi place pompa lumii, nici la a mea ivire
 • 86. Despot-Vod[ 85 Poporul s[ m-aclame, poporul s[ m-admire, +i o=tile s[-nchine stindarde-n faa mea, +i-n frunte-mi s[ luceasc[ surguciul ca o stea, +i surlele s[ c`nte, =i tunul s[ detune, +i clopotele toate ]n cale-mi s[ tot sune. +-apoi, Ciubere drag[, eu am cugetul drept +i mult =i greu se bate a mea inim[-n piept C`nd =tiu c[ tronul [rii e dreapta mo=tenire A lui Ciub[r. CIUB{R (]mbr[i=`nd pe Despot) Ah! frate, e=ti bun, bun peste fire. Nu eu c`nd vine fala a= zice ba!... Nu eu! Hei! c[ci nu vrea norocul s[ fiu ]n locul t[u! DESPOT Ai vrea? CIUB{R Cum nu? DESPOT E lesne. CIUB{R Cum, cum, cum? DESPOT Foarte lesne. CIUB{R Dar cum? DESPOT Te schimb[-n Despot din cap =i p`n-]n glezne. +i m`ini ]n zori de ziu[ poporul adunat }n locul meu te-a duce pe tine la palat. CIUB{R M`ini?
 • 87. 86 Vasile Alecsandri DESPOT M`ini. (}n parte.) S-a prins nebunul. CIUB{R (]nc`ntat) Despot, m-ai scos din minte. Domn!... eu, Ciub[r!... d[-mi iute a ta ]mbr[c[minte, D[-mi p[l[ria. DESPOT Na-i-o. (Ciub[r schimb[ hlamida pe mantaua lui Despot.) CIUB{R +i-n schimb, na stema mea, Dar fii cu ]ngrijire s[ nu te culci pe ea. (Schimb[ stema pe p[l[ria lui Despot.) DESPOT Ce-i pas[; m`ini te-a=teapt[ o stem[-mp[r[teasc[. CIUB{R (vesel) A! =tiu c[ L[pu=neanu de ciud[-o s[ plesneasc[. DESPOT Acum ici, l`ng[ mas[, te-a=eaz[ lini=tit +i stai ca un om mare pe g`nduri ad`ncit. (Ciub[r se pune pe scaun.) A=a, =i p[l[ria pe frunte i-o apas[, Nicicum s[ te cunoasc[ cine-ar intra ]n cas[. CIUB{R Bine-i a=a? DESPOT Prea bine. CIUB{R Dar tu ce-ai s[ devii?
 • 88. Despot-Vod[ 87 DESPOT Eu dintre mori, Ciubere, m[-ntorc printre cei vii. Noroc de-acuma nou[!... cu pene-mprumutate Tu zbori c[tre m[rire, eu, c[tre libertate! (}mbr[cat cu hlamida =i ]ncoronat cu stema lui Ciub[r, vine ]n faa scenei.) Nebun aici intrat-am? nu =tiu, dar nebun ies. Privii!... din pompa lumii cu ce, vai, m-am ales? Cu-o stem[ de h`rtie, cu-o c`rp[ de hlamid[, Cu tot ce poate face pe oameni ca s[ r`d[. Dar bun[-i r[zbunarea!... pre sf`ntul Dumnezeu, Voi r`de mult mai tare =i eu la r`ndul meu! (Iese.) UN GLAS (afar[) Stai! Cine-i?... DESPOT (imit`nd glasul lui Ciub[r) Ciub[r-Vod[. GLASUL Treci. (Hohote de r`s afar[.) CIUB{R (singur) Prost!... s[-mi lase mie Tot ce-i mai scump, m[rire, putere, avuie, +i el s[ nu vroiasc[ a fi chiar domnitor! Nebun! (Casc[.) Dar eu cu minte... m[-nal... =i zbor, =i zbor Sus, sus pe v`rful lumii ce visul ]i arat[ C`nd omul m`ndru doarme cu gura lui c[scat[... Pozna=[ ]nt`mplare! (Casc[.) eu domn, eu domn, eu domn! Pe tron... m[ urc... cu fal[... =i ]ns[... cad de somn! (Adoarme cu capul pe mas[.)
 • 89. 88 Vasile Alecsandri ACTUL III CUPRINS Salon ]n castelul lui Laski, ]n Ardeal. }n fund, u=[ mare =i larg[ de capel[. }n dreapta, u=[ tainic[. }n st`nga, u=[ mare. Al[ture cu capela, o fereastr[. Panoplii =i portrete de palatini pe perei. O canapea ]n dreapta, planul I. O mas[ mic[ l`ng[ ea. Pe mas[ un scrin cu giuvaiere. SCENA I C A R M I N A , D E S P O T (pe canapea) CARMINA Tu e=ti, iubite Despot! te-ascult, te simt, te v[d. Tu e=ti, inima-mi spune, =i tot nu m[ ]ncred. DESPOT Eu sunt, eu, l`ng[ tine, iubita mea Carmin[. CARMINA Gr[ie=te-mi, prelunge=te p[rerea mea divin[, }mi pare c[ sunt prada celui mai dulce vis. El sufletu-mi ]ng`n[ =i raiul mi-a deschis. DESPOT (cuprinz`nd-o cu braele) Nu vezi?... a zburat visul l[s`ndu-mi mie prada. CARMINA Ah! Despot, scumpe Despot, m[ cred c[-s ]n Grenada! Vorbe=te-mi tu de d`nsa cu glasul t[u iubit, S[ m[ report ferice ]n g`ndul meu r[pit La patria-mi cu soare, cu-amor, cu poezie... O! magic[ Grenad[! o dulce-Andaluzie! (Pl`nge.) DESPOT Carmina... CARMINA Ah! m[ las[ s[ pl`ng... mi-e dor...
 • 90. Despot-Vod[ 89 DESPOT Nu vreu. Vreu s[-mi z`mbe=ti. CARMINA (z`mbind printre lacrimi) Vrei?... fie... (Pl`nge.) Ah! nu pot, scumpul meu. DESPOT De ce at`tea lacrimi c`nd dup[ desp[rire Ne reg[sim ferice ]n leag[n de iubire? C`nd Laski-i dus departe =i oaspeii cu el? G`nde=te, suntem siguri, noi singuri ]n castel. CARMINA M[ iart[... sunt muncit[ de-o crud[ presimire... Fantasma morii zboar[ pe-a mea ]nchipuire... De ce te-ai dus de-aice, de ce m-ai p[r[sit? DESPOT Pentru c[-mi e=ti tu drag[, pentru c[ te-am sl[vit, Pentru c[-n exaltare, ]mpins de-a mea simire, Am vrut sub cer s[-i caut un cuib de fericire; Am vrut, l[rgind ]n ochi-i a lumii orizon, S[-i pun pe frunte-o stem[ =i la picioare-un tron; Dar soarta p`n-acuma s-au ar[tat contrar[... CARMINA Ah! lipsa ta, iubite, a fost mult mai amar[! Ai p[timit tu, Despot, =tiu, multe-ai p[timit, Dar eu, eu f[r’ de tine aici cum am tr[it? }n lacrimi, ]n durere, ]n grij[, ]n mustrare, Lipsit[ de-orice sprijin, str[in[ de sperare, }nchis[-n aste plaiuri s[lbatice, pustii, C[t`nd ziua =i noaptea pe drumuri, dac[ vii, +i-n loc de tine, Despot, g[sindu-m[ cu cine?
 • 91. 90 Vasile Alecsandri Cu soul meu, cu Laski, b[tr`n, gelos de mine, Cu Zay, al s[u prieten, un ungur ]ng`mfat Ce vecinic m[ insult[ cu-amoru-i desfr`nat, +i alii de-ai lui Laski tovar[=i de beie Care-i m[n`nc[-avutul r`vnind a lui soie. DESPOT +i eu, ]n gheara morii de dou[ ori cuprins, Am fost ca prin minune din cle=tetu-i desprins Prin aste talismanuri, preioase suvenire De tine date mie ]n ziua de pornire, (arat[ scrinul pe mas[) C[ci glasul lor ]n tain[ ziceau: fii fericit! Carmina te a=teapt[, de d`nsa e=ti iubit. CARMINA Ah! DESPOT Numai pentru tine =i pentru altul nime Am vrut s-ating ]n zboru-mi a lumii ]n[lime; Am vrut =i tot vreau ]nc[ norocul a cerca Al[ture cu mine pe tron a te urca, Tu prin a ta frumse[ regin[ e=ti n[scut[. Eu vreau s[ fii prin mine ]n raze ]nv[scut[. Destule zile negre m`hnirii ai jertfit, E timp ca s[ reintri ]n nimbul str[lucit Lipit[, alintat[ ]n dulce leg[nare, Pe-o inim[ fierbinte =i plin[ de-adorare. CARMINA O! vis din soare! DESPOT Visul va fi realizat, Carmin[, c[ci amorul e zeu ]naripat, +i el ne va conduce, pereche-ncoronat[, Pe tronul cu splendoare din ara-nvecinat[.
 • 92. Despot-Vod[ 91 CARMINA Pe tron! (}n parte.) Dorul meu falnic! DESPOT Dar!... orice tu dore=ti Se va-mplini!... zi numai, iubito, c[ vroie=ti. CARMINA A! cine-i la-ntuneric =i fuge de lumin[? Dar ce pot face?... spune-mi. DESPOT Mult poate o regin[! Pe Laski =-ai t[i oaspei de vrei a-ndupleca }n calea-mi ]ndr[znea[ cu mine-a s-arunca, Noi doi avem m[rirea, ei fal[ =-avuie. CARMINA (decis[) Cu toii, Despot, ast[zi se vor ]nchina ie. DESPOT O! scumpa mea domni[, tu m[ re-nsuflee=ti. Ce jertfe vrei? CARMINA Vreau numai... pe tron s[ m[ iube=ti. DESPOT Ah! viaa mea ]ntreag[ a ta-i! (O str`nge la piept.) (Zgomot de cai ]n curte.) CARMINA (merg`nd la fereastr[) Ce-aud afar[? A!... Laski =i prefectul Zay vin... Iat[-i, la scar[ Au =i sosit... O! Doamne, ce sup[rare!
 • 93. 92 Vasile Alecsandri DESPOT Zay Dispune de-o o=tire cu zece mii de cai. El poate s[ m-ajute. CARMINA Cum? DESPOT Lu`nd ]nvoire De la-mp[ratul. CARMINA Bine; azi am s[-i fac primire Ca niciodat[, ]ns[ gelos s[ nu apari. (R`z`nd.) Zay crede c[-i Apolon pierdut printre maghiari. SCENA II C A R M I N A , D E S P O T, L A S K I LASKI (afar[) Carmina! (Carmina se dep[rteaz[ de Despot =i merge spre u=a din st`nga.) CARMINA (lui Despot) Vine. LASKI (intr`nd prin st`nga, s[rut[ pe Carmina) Carmen!... A! Despot?... scumpe frate. DESPOT Scumpul meu Laski! LASKI Cum?... pe nea=teptate? Ce v`nt, ce ]nt`mplare la noi iar te-au adus? C`nd ai venit?
 • 94. Despot-Vod[ 93 CARMINA Chiar ast[zi. DESPOT +i multe am de spus. LASKI Zi, sunt cu ner[bdare... CARMINA Laski, o ]nt`lnire }=i pierde, c`nd sunt martori, sincera ei pornire. Avei, cred, multe taine... aice dar v[ las. LASKI Mergi, drag[, ]n gr[din[; acolo au r[mas +i Zay =-ai no=tri oaspei... CARMINA M[ duc. (Ea preschimb[ cu Despot o ochire fugitiv[ =i iese prin st`nga condus[ de Laski p`n[ la u=[.) SCENA III D E S P O T, L A S K I LASKI (]ntorc`ndu-se repede) Acum r[spunde: Prin mari furtuni trecut-ai... o =tiu; ]ns[ de unde Revii? DESPOT De la Moldova, din iad, unde am fost Zdrobit, =i vin la tine s[ caut ad[post. LASKI Cum? tu renuni?...
 • 95. 94 Vasile Alecsandri DESPOT Nu, Laski!... un om viteaz din lupt[ Nu se retrage grabnic c`nd arma lui e rupt[. Destinul crunt l-oi fr`nge din nou sub pa=ii mei. LASKI A! bravo!... A=a, Despot, te vreau. DESPOT A=a m[ vrei? Iubite Laski, crede c[-n viaa-mi tulburat[ Nu am pierdut credina ]n tine niciodat[. Deci vin aice iar[ ca barca la liman +i-i zic: ]ntinde-mi m`na... sunt domn p`n[-ntr-un an! LASKI +i m`na =i averea toat[-a mea putere Sunt ale tale, Despot... Dispune,-ordon[, cere, Ce vrei? DESPOT Vreau bani =i oameni. LASKI Bani? voi amaneta Mo=iile, castelul, =i sper a c[p[ta Vreo zece mii de galbeni... de nu, chiar le voi vinde Ca s[ putem ]n grab[ r[zboiul a-ntreprinde. DESPOT At`ta sum[ numai? LASKI Mai mult nu cred s[ pot, C[ci... i-o declar ]n tain[, sunt ruinat de tot. DESPOT Tu, ruinat?
 • 96. Despot-Vod[ 95 LASKI A! frate, nu-nt`rzie ruina C`nd Laski-i palatinul =i Carmen palatina! *Eu, =tii, cu m`na spart[, n[scut risipitor, *De tot ce-i scump, tablouri, cai, arme, iubitor, *|in`nd casa deschis[ ]n care tot drumeul, *Zi, noapte, ]=i g[se=te culcu=ul =i ospeul, *La v`rst[-naintat[ pierdut de-namorat, *Cu-o nobil[ spaniol[ voios m-am ]nsurat, *Carmina din Grenada, silfid[-nc`nt[toare *Cu foc de soare-n suflet =i-n ochi cu foc de soare!... *Sosit[-aici, s[rmana!... ]n tristul meu castel, *Ur`tul o cuprinse =i, ca s-o scap de el, *Am aruncat cu pumnul ]ntregul meu tezaur, *Vroind s[-ntind pe cale-i un lung covor de aur... *Am adunat ]n juru-i poei =i baladini *+-o curte-mp[r[teasc[ de neao=i palatini... *Dar oricare f`nt`n[ de la o vreme seac[... *Ce vrei?... =-a mea avere c[tre secare pleac[! Deci azi, ca juc[torul ce-arunc[ nu-n zadar Pe cartea unui altui chiar ultimul dinar, Vroiesc cu tine, Despot, s[ fac tov[r[=ie De c`=tigat ]n parte, eu bani =i tu domnie... +-arunc pe a ta carte ]ntregul meu avut. DESPOT Eu, domn, ]i dau Hotinul cu-ntregul s[u inut, LASKI Primesc! noroc! (Dau m`na am`ndoi). DESPOT Dar oameni?
 • 97. 96 Vasile Alecsandri LASKI Oameni? A! hoit s[ fie, De corbi nu este lips[... C`i trebuie? o mie, Trei, patru, =apte, zece?... ]n v`nt c`t oi striga, Mulime de str`nsur[ aici va alerga, *Hoi buni de =treang, la =treanguri menii cum li se cade, *Ce =tiu numai s[ ard[, s[ taie =i s[ prade. *Chiar ]n castel acuma avem c`iva str[ini, *N[prasnici =efi de bande, eroici spadasini *Ce v`ntur[ Europa cu spada vecinic goal[, *C[t`nd moartea-n r[zboaie =-av`nd groaz[ de boal[. *Villel care comand[ cincizeci de burghinioni, *Rozel ce are-n m`na-i o sut[ de valoni *+i Sedle =i Legmanul cu mult[ c[l[rime, *+-Anton iubit fanatic de crunta secuime, *+i alii muli, afar[ de toi voinicii mei *Ce-s lupi c`nd n-au prilejul ca s[ devie lei. DESPOT Prea bine, dar cu-o m`n[ de bravi, c`t de bravi fie, A merge la Moldova ar fi o nebunie. +tii ]nsui: moldovanul e iute la r[zboi. Tot omul e ]n stare a se lupta cu doi. Ne trebuie-o putere, pot zice-mp[r[teasc[. Nu se ]nvinge lesne o ar[ rom`neasc[... Ce zici de Zay prefectul?... El este ascultat De Ferdinand?... Cum oare l-am face aliat? LASKI O! de-ar vrea Zay, complotul cu sprijinul s[u tare Ar merge strun[, ]ns[... DESPOT Ce stric[ o cercare?
 • 98. Despot-Vod[ 97 LASKI Hai s[ cerc[m, dar afl[ c[ Zay, prefect regal, |i-a cere-n schimb de sprijin ca s[ devii vasal Lui Ferdinand. DESPOT Eu? LASKI Spune: prime=ti cu el a face Tratat de ]nchinare fie-n r[zboi sau pace? DESPOT (dup[ o pauz[) Primesc. LASKI Deci ad[ m`na... Noroc!... =-acuma hai }n turn... Acolo tainic s[ te-nvoie=ti cu Zay... Dar, isc[lind tratatul, vei fi tu cu credin[? DESPOT Credina cea mai sf`nt[... (}n parte.) C`t mi-a fi de priin[. LASKI Moldova ]nchinat[ lui Ferdinand... Ce dar! +i pentru-a lui coroan[ ce scump margaritar! DESPOT Prea bine; d[ de =tire lui Zay c`t mai degrab[. LASKI Merg; tu ascute-i limba =i s[ te v[d la treab[... (Iese prin dreapta.) DESPOT N-ai grij[,-n trei cuvinte pe Zay l-am ]ncurcat (]n parte, vesel) Prin farmecul Carminei, frumosul avocat. (Iese dup[ Laski.)
 • 99. 98 Vasile Alecsandri SCENA IV CARMINA, ROZEL, SOMMER, ANTON SECUIUL =i ali aventurieri (Intr[ pe u=a din st`nga.) ROZEL *Contes[, Francisc Primul, al Franei galant rege, *Erou, poet =i vesel, iubea mult a culege *Pe c`mpi de s`nge lauri, ]n lume desfat[ri *+i pe frumoase buze fierbinte s[rut[ri. *Eu am, francez ca d`nsul, aceea=i aplecare *+i pentru vitejie =i pentru s[rutare. CARMINA (r`z`nd) *Te cred, ]ns[ un rege cu titlul de galant, *C`nd n-ar purta coroan[, cum s-ar numi? ANTON (posomor`t) *Berbant. ROZEL *A fi berbant e prob[ de-o inim[-arz[toare *+i de-o natur[ vie, artist[, simitoare, *Ce lesne se ]nal[ spre tot ce-i luminos, (r`z`nd) L[s`nd pe-Anton Secuiul s[ morm[ie pe jos. ANTON (]n parte) *Fr`nd tue=! SOMMER *Francisc Primul, rege-n galanterie, *A =i compus, ]mi pare, o mic[ poezie, *Un c`ntec, o deviz[ cu vesel ]neles? ROZEL *Dar, Sommer, aste versuri ce le c`nta ades:
 • 100. Despot-Vod[ 99 *Femeia este schimb[toare, *Nebun cine se-ncrede-n ea! CARMINA *A! pentr-un galant rege ideea nu-i galant[. ROZEL *Eu am mai completat-o prin ast[ variant[: *Femeia des e schimb[toare, *Ferice cui se-ncrede-n ea! *Ah! deie-mi dulcea sa favoare *+i schimbe-se-apoi c`t a vrea! (Toi r`d) CARMINA *Bravo, Rozel! ANTON *Palavre!... mai bine-n r[zboire *A= vrea ca s[ se schimbe aceast[ amorire *Ce se nume=te pace, c[ci timpul de r[gaz *Preface-n om netrebnic pe omul cel viteaz. CARMINA *Cum? preferai r[zboiul dec`t o via[ lin[? ANTON *Da! palo=ului nostru i-e team[ de rugin[. ROZEL Contes[, – orice fiin[ se na=te pre p[m`nt Cu-o tainic[ menire, c-un dor =i c-un av`nt, Noi s[ ne batem, floarea s[ scoat[ dulci parfume +i dumneata, contes[, s[ fii iubit[-n lume. CARMINA Ei bine, fii dar veseli; eu cred c[ nu t`rziu Se va preface-n fapt[ un dor at`t de viu.
 • 101. 100 Vasile Alecsandri ROZEL Ne-n=eli? CARMINA Nu; am o veste, o veste cum v[ place... De c`nd a voastr[ arm[ dormind ]n teac[ zace Ur`tul v[ m[n`nc[ de vii; suntei m`hnii, Cu ochii stin=i, la fa[ galbeni =i ve=tezii, C`t cine-acum v[ vede =i cine v[ cunoa=te Se-ntreab[ cu mirare: Ce sunt? osta=i ori moa=te? ANTON A=a-i!... dec`t ur`tul, mai bine =treangu-n g`t... CARMINA Eu v-am g[sit de lucru =i leacul de ur`t. Sus palo=ul la soare!... sus fruntea!... v`ntul bate +i-ndeamn[ a naval[ ]n [ri ]nvecinate. Vroii voi dup[ d`nsul cu toi s[ v[ luai? TO|I Vrem!... unde? CARMINA Nu departe... colea, peste Carpai. ANTON Cum? la Moldova?... Ellien! CARMINA Acolo st[p`ne=te Un domn pe care ara ]ntreag[ ]l ur[=te. C`t ]i sufla deasupr[-i, din tron el va c[dea +i toat[-a lui avere a voastr[-a r[m`nea. ROZEL Dar tronul s[u? CARMINA Acelui cu inima regeasc[
 • 102. Despot-Vod[ 101 Ce-a =ti cu m`na larg[ pe toi s[ r[spl[teasc[, Lui Despot. TO|I Despot? ROZEL Fie!... de-l vrei, =i eu ]l vreu. ANTON +i eu! CEILAL|I +i eu! CARMINA (]n parte) O! Despot, e=ti domn, iubitul meu! Cur`nd dorina noastr[ va fi realizat[! SCENA V Cei dinainte, D E S P O T (vine repede din dreapta, tulburat) DESPOT Amici!... din turn z[rit-am o numeroas[ ceat[ Venind despre Moldova cu steag moldovenesc. Ei par c[ vin aice... E poate-un sol domnesc Trimis de L[pu=neanu ]n goan[ dup[ mine. CARMINA Ce?... ]n castelul nostru? DESPOT (la fereastr[) Privii! aice vine! Dar!... ceata l`ng[ poart[, afar[, s-a oprit. ROZEL De-a fi un sol de pace, s[ fie bun sosit,
 • 103. 102 Vasile Alecsandri De nu, amar de d`nsul!... cu ast[ pal[ vie }i dau pe ceea lume o grabnic[ solie. CARMINA Ba nu, Rozel; stai pa=nic... De-a fi sol moldovan, Ca s[ sc[p[m pe Despot urmeaz[ al meu plan... ROZEL Cum? CARMINA Mergi de preg[te=te capela funerar[ Ca pentru-o-nmorm`ntare. SCENA VI Cei dinainte, L A S K I (intr[ din dreapta), P I S O Z K I (intr[ din st`nga) LASKI Ce vuiet e afar[? Ce oameni sunt la poart[? CARMINA (la fereastr[) Pisozki-n foi=or De sus cu ei gr[ie=te... vom =ti cur`nd ce vor. Iat[-l c[ vine. PISOZKI (intr`nd) Pane!... sosit-au cu putere Un sol de la Moldova. LASKI Ce caut[? ce cere? PISOZKI Nu =tiu, ]ns[ de Despot, sosind, a ]ntrebat. DESPOT De mine?... L[pu=neanu ]n urme-mi a c[lcat...
 • 104. Despot-Vod[ 103 LASKI (lui Pisozki) Mergi!... porile deschide!... osta=ii s[ se-adune }n =iruri p`n’ la scar[; fanfarele s[ sune +i steagul s[ se-nchine deplin desf[=urat }n calea lui, c[ci solul e ca =i-un ]mp[rat. Mergi. (Pisozki iese.) CARMINA Laski, ast[ pomp[?... LASKI E dreapt[; se cuvine. CARMINA Dar se cuvine, spune, din cas[ de la tine, R[pind pe al t[u oaspe un bra ]ndr[znitor, S[ lase-o pat[ neagr[ pe vechiul t[u onor? LASKI Contes[, te alin[. B[tr`nul Laski =tie A-=i ]mp[ca onorul cu sacra-i datorie. Lui Sigismund al nostru credin[ am jurat. Respect pe el ]n solul trimis de-un aliat. CARMINA Respect[ tu cal[ul, eu respectez victima. |in oaspele ]n cas[ =i dau afar[ crima, C[ci e o crim[ oarb[ de-a vinde-oaspele s[u. DESPOT Mai bine moarte mie! CARMINA T[cere!... te scap eu. Cu mine vin[-n grab[; prin moarte simulat[, S[ te ferim, amice, de moarte-adev[rat[. (Iese cu Despot prin dreapta.)
 • 105. 104 Vasile Alecsandri LASKI A! planu-i bun; v[ ducei. (Fanfare ]n curte.) SCENA VII L A S K I , A N T O N S E C U I U L , S O M M E R =i ceilali oaspei ]n dreapta, PI S O Z K I , T O M A C A L A B A I C A N U L , urmat de seimeni, C A R M I N A PISOZKI (intr[ anun`nd) Solul! LASKI (f[c`nd doi pa=i ]naintea solului) Fii bun venit! TOMA (intr[ prin u=a din st`nga, ]ntov[r[=it de doi c[pitani de seimeni) Eu, Toma, sol de pace, ]n numele sl[vit Lui Vod[ L[pu=neanu, Domn [rii moldovene, +i-n numele lui Sigmund, Domn [rii ardelene, Vin ca s[ cer pe Despot aici ad[postit. Lui Vod[ el e du=man viclean =i ne-mbl`nzit; Deci viu =i-ntreg am ordin s[-l iau, s[-l duc ]n ar[. Am zis. (Carmina reintr[ =i se opre=te l`ng[ u=a din st`nga.) LASKI E=ti sol de pace?... deci, Toma, ]i zic iar[ Bine-ai intrat ]n cas[-mi... =i iat[-al meu r[spuns: }n zidurile mele oricine a p[truns Devine-un oaspe sacru, c[ci legea ospeiei }i pune-un scut puternic sub pav[za fr[iei.
 • 106. Despot-Vod[ 105 Aici eu sunt st[p`nul!... Aici st[p`n sunt eu Mai mult dec`t un rege st[p`n pe tronul s[u, +i nime n-are voie, =i nime drept nu are, Cer`ndu-mi pe-al meu oaspe, s[-mi cear[ o tr[dare! Un oaspe face parte din zidul str[mo=esc Precum onorul sacru din suflet omenesc. O piatr[ scoas[... zidul sl[bit se pr[bu=e=te. O fapt[ rea... onorul ca frunza ve=teze=te... Eu sunt dintr-acei oameni ce vieuiesc =i mor }n casa lor ]ntreag[ cu-ntreg onorul lor! CARMINA (]naint`nd) Bine, Laski. TOMA Destul[ at`ta limbuie. Nu m[ uime=ti pe mine cu seaca ta m`ndrie. |i-am spus c[ vreau pe Despot viu... ]n zadar pe el Tu cerci de a-l ascunde ]n vechiul t[u castel... CARMINA Castelul n-are team[ de oaspei a r[spunde. Pe vii el nu-i tradeaz[, pe mori el nu-i ascunde. Despot e mort! TOMA Mort, Despot? CARMINA }l ceri tu ]n zadar. A fost r[nit de moarte trec`nd peste hotar +-au espirat aice ]n cr`ncen[ durere. TOMA Nu cred; e iscodire viclean[ de muiere. Seimeni! naval cu toii... Castelul cercetai }n numele lui Sigmund =i L[pu=neanu. (C`iva seimeni intr[ pe scen[.)
 • 107. 106 Vasile Alecsandri CARMINA (se repede ]naintea osta=ilor) Stai! Vroii pe Despot?... Iat[-l!... (Deschide u=ile din fund.) Not[: Se vede l[untrul capelei luminat[ cu policandre. Pe o mas[ acoperit[ de catifea neagr[ st[ Despot lungit, palid ca un mort, =i cu crucea pe piept. C`iva c[lug[ri ]l ]nconjur[ purt`nd tore aprinse. Rozel, deghizat ]n capucin, st[ ]n genunchi l`ng[ catafalc. Un cor de glasuri, ]mpreunat de acordurile unui organ, psalmodiaz[: “Beati qui moriuntur in Domino ”. TOMA (oprindu-se l`ng[ u=a capelei) Mort? CARMINA Mort!... Te du de spune Lui Vod[, a sa frunte cu lauri s-o ]ncunune. El a ucis pe Despot! TOMA E mort!... Chiar mort ]l vreu. (Face un pas. Rozel se scoal[ =i se pune ]n faa lui Toma pe pragul capelei.) ROZEL }n l[turi toi!... Cadavrul este-a lui Dumnezeu. TOMA (amenin[tor) }n l[turi tu!... ROZEL Profane, turbarea-i e semea[. Respect[ m[car moartea ]n omul f[r’ de via[. (Laski ]nainteaz[ maiestos.) Stai, Toma!... L[pu=neanu a vrut pe Despot viu. Solia-i ]nceteaz[ aproape de sicriu.
 • 108. Despot-Vod[ 107 (Toma st[ puin nedumerit, ]n vreme ce u=a capelei se ]nchide, dup[ ce mai ]nt`i Rozel =i ali osta=i deghizai ]n c[lug[ri au ie=it =i s-au pus de paz[ dinaintea capelei.) TOMA (c[tre seimeni) E mort! pentru domnie deci team[ nu mai este. Haidei, lui L[pu=neanu s[ ducem ast[ veste. (Iese cu seimenii lui.) CARMINA (la fereastr[) S-a dus, curtea-i de=art[ =i poarta s-a ]nchis. (Merge la u=ile din fund.) Despot! (U=ile se redeschid. Despot apare pe prag.) SCENA VIII Cei dinainte, D E S P O T, R O Z E L DESPOT Iat[-m[-s iar[ mai viu =i mai decis! (}nainteaz[ ]n mijlocul scenei, sco`nd spada.) Din toate-a noastre spade s[ facem toi o spad[, Pe Vod[ L[pu=neanu la vulturi s[-l d[m prad[. ROZEL Pas, Despot!... unde-i merge, voio=i mergem =i noi! DESPOT Norocul =i izb`nda cu mine =i cu voi! S[ d[m armelor noastre atingerea fr[easc[. (Toi ]n fund ating v`rfurile spadelor.) Sc`nteia-nfl[c[r[rii din ele s[ zbucneasc[, +-acea sc`nteie zboare ca fulger r[zbitor
 • 109. 108 Vasile Alecsandri Lui L[pu=neanu-n frunte s[ scrie: tr[d[tor! Acum el mort m[ crede?... Eu mort, =i el ]n via[, E timp viul cu mortul s[ se-nt`lneasc[-n fa[. La arme, frai! TO|I La arme! DESPOT Ca domn sau ca osta=, }n luptele de moarte m[ jur a fi frunta=! La lupte, frai! TO|I La lupte! LASKI Deci haidei, fiecare S[ ne-adun[m osta=ii ]n codri, la hotare. TO|I Hai! DESPOT Gloria v[ cheam[!... zburai la glasul ei!... LASKI Ha!... moarte sau izb`nd[! DESPOT Izb`nd[, fraii mei! (Toi pleac[ prin st`nga. Laski se ]ntoarce de la u=[ =i zice lui Despot:) LASKI Tu, stai ascuns aice p`n’ ce i-i lua zborul. Te las. (Iese.) DESPOT (]ntinz`nd braele) Carmina!... CARMINA (arunc`ndu-se ]n braele lui Despot) Despot!
 • 110. Despot-Vod[ 109 DESPOT Al nostru-i viitorul!... CUPRINS (Cortina cade.) ACTUL IV Sala tronului ]n palatul de la Suceava. }n dreapta, pe planul I, o fereastr[. Pe planul II, tronul cu cortine de catifea staco=ie =i cu torsade de aur. }n fund, arcade ce se deschid pe o alt[ sal[ mare. }n st`nga, u=a apartamentului domnesc. Pe pilastrele arcadelor, panoplii, dintre care una compus[ de armele lui +tefan cel Mare. SCENA I L I M B { - D U L C E , J U M { T A T E (]n sentinele l`ng[ arcade) LIMB{-DULCE Ai fi crezut, f`rtate, acum trei ani =-o lun[, C[ Despot, ca un fulger plecat dintr-o furtun[, Pe L[pu=neanu-n frunte de-a dreptul va lovi +i oastea lui domneasc[ ]n clip[-o va strivi? J U M { T AT E Hei! dac[ v`nz[torul Mooc nu-ntorcea cuiul }n broasca [rii, Despot =i Zay =i-Anton Secuiul Nu-ntrau a=a de lesne ]n ar[... dar Mooc... Tr[darea cic[-i fiar[ cu zece limbi de foc. LIMB{-DULCE Ce vrei?... a=a e lumea! =i, iat[, ca prin vraj[, El domn, =i noi, pl[ie=ii, la u=a lui de straj[. J U M { T AT E Hei! bine zicea tata: La noi s[ nu te miri Aici c`nd ]i vedea plopii d`nd flori de trandafiri.
 • 111. 110 Vasile Alecsandri C`te-am v[zut cu ochii de c`nd suntem pe lume! R[zboaie, n[v[lire, l[custe, focuri, ciume, +i dintre toate r[ul cel mai ]ngrozitor — Lupta-ntre frai, pieirea s[rmanului popor! LIMB{-DULCE Ad`nc i-e rostul!... parc[ te-aud citind pe carte. Dar Vod[ L[pu=neanu =tii unde-i? J U M { T AT E H[t... departe, }n |arigrad, cu Doamna =i copila=ii s[i. LIMB{-DULCE Ce-o fi f[c`nd el oare? J U M { T AT E El!... pa=te bobocei. LIMB{-DULCE Ba, mai degrab[-a= crede c[ Vod[ alungatul Pe Despot, m[ri,-l pa=te ]ntocmai ca p[catul. J U M { T AT E Se poate, c[ci ]n ar[, sub domnul ist grecesc Str[inii calu-=i joac[ =i zilnic se-nmulesc, }nc`t noi, p[m`ntenii, purt`ndu-i ]n spinare, Nu mai avem ]n ar[ nici loc de ]ngropare. LIMB{-DULCE P[m`ntul gras prie=te spinoaselor urzici. Moldova-i n[v[lit[ de greci =i eretici, +i biruri peste biruri, v`naturi pentru mas[, +-un galben pe tot anul de fiecare cas[, }nc`t biata sudoare a muncii s-a schimbat }ntr-un p`r`u de aur ce curge la palat. Pe noi ne duce foamea la margine de groap[ +i din avutul nostru l[custele se-ndoap[.
 • 112. Despot-Vod[ 111 R[u e c`nd r`de culmea de mu=uroi, de jos, Dar vai de cap c`nd talpa-i m`ncat[ p`n’ la os!... Aceste g`nduri negre ]n mine turba-mpl`nt[ +i, z[u, simt c`teodat[ c[ dracul m[ desc`nt[, M`nia fierbe-n mine =i, de n-a= fi pl[ia=, De n-a= fi rom`n, frate, m-a= face uciga=! J U M { T AT E Hei! asta, Limb[-Dulce, n-ar fi ]nc[ nimic[. Rom`nul rabd[ multe, c[ci el e tare-n chic[. El are m`na larg[, de=i este s[rac, Lipsit de lum`nare, lipsit =i de colac; Dar Despot cu p[catul a dat m`na fr[easc[, El r`de cu p[g`nii de legea cre=tineasc[, Icoane =i potire el le tope=te-n bani +i vrea pe toi rom`nii s[-i fac[ luterani. Crezi tu una ca asta? LIMB{-DULCE O fi vroind p[g`nul, }l cred, o fi vroind-o... nu vrea ]ns[ rom`nul! }n lege ca ]n piele-i n[scut, el bucuros D[ pielea, dar r[m`ne ]n lege-i credincios! (Tropote de cai =i strig[te de “Ura!” afar[.) J U M { T AT E Dar ce s-aude? LIMB{-DULCE Vine m[ria-sa c[lare. J U M { T AT E De unde oare vine acum? LIMB{-DULCE De la primblare, Ca totdeauna... Iaca, a =i sosit... La loc! (Se pun ]n sentinele ]n fund.)
 • 113. 112 Vasile Alecsandri (Noi strig[te afar[: “Ura! s[ tr[iasc[ Vod[!”) Beivii strig[ “Ura” cu glas din poloboc. (Dup[ intrarea lui Despot, ei se retrag dincolo de arcade.) SCENA II D E S P O T, L A S K I , S O M M E R DESPOT A! dulce este viaa =i bun[ e puterea C`nd Domnul r[sp`nde=te ]n ar[ m`ng[ierea +i mii de mii de glasuri ]ntr-un acord fr[esc Cu-a clopotelor zvonuri ]n cale-i se unesc! SOMMER C`t vulturul e=ti falnic, =i c`t albina harnic, C`t toamna cea m[noas[ ]mbel=ugat =i darnic! Cum dar s[ nu te-aclame poporul fericit? DESPOT Sunt vesel, m[ simt mare, puternic =i iubit, +i de-nt`lnesc m`hnirea, eu r`d, iar ea dispare Ca negurile dese c`nd soarele r[sare. }mi pare, scumpi prieteni, c[ cerul mai senin Creat-a pentru mine cel mai frumos destin +i cel mai demn de-un suflet cu-av`nt de ]n[lare: M[rirea-ncoronat[ de-a lumii adorare! C[ci m-am n[lat prin mine =i brau-mi hot[r`t, Lovind orice obstacol, minuni a s[v`r=it. SOMMER Pe-o bun[ hot[r`re c`nd braul se m[soar[, El mic, printr-]nsa cre=te, =i munii mari doboar[. LASKI A=a-i!... pe L[pu=neanu ]nvins, r[t[citor, Silitu-l-ai cu spaim[ s[ fug[ la Bosfor
 • 114. Despot-Vod[ 113 +-acolo s[ t`njeasc[ ]n l`nced[ sclavie De-a tronului Moldovei duioas[ nostalgie. SOMMER Hmm!... L[pu=neanu ]ns[ nu-i om, m[ria-ta, Din moartea-i aparent[ a nu se de=tepta. DESPOT O =tiu; cunosc prea bine a sale intrigi, ]ns[ Politica turceasc[ ]n punga mea e str`ns[. Ea sufer[ de-o boal[... de aur; eu, bun vraci, Vro zece mii de galbeni i-am dat peste haraci, +-a=a de bine, Sommer, i-am lecuit durerea, C`t Soliman Sultanul mi-a confirmat puterea, L[s`nd pe L[pu=neanu str[in de diadem +i mie trimi`ndu-mi o pal[ =-un alem. Azi trebuie s[ vie Ahmed Bairactarul Cu pomp[-oriental[ ca s[-mi aduc[ darul... Boierii ]ns[ nu =tiu de birul ce-am m[rit. SOMMER Oricare act ]n tain[ e mult mai nimerit. LASKI (r`z`nd) Dar ce-or zice boierii?... dar ce-a zice poporul? DESPOT (sup[rat) Boierii toi vor zice cum zice domnitorul. Poporul e din fire-i blaj`n =i ]nelept. El d[ tot pentru Vod[ c`nd Vod[ este drept. LASKI +i Vod[-i drept!... o =tie ]n lume ori=icine... (Apropiindu-se de Despot.) Osta=ii mei cer plata ce lor li se cuvine.
 • 115. 114 Vasile Alecsandri DESPOT Iar plat[, iar? LASKI (]ncet =i amenin[tor) G`nde=te c[ ei cu pieptul lor Fac zid ]ntre Moldova =i ]ntre domnitor. DESPOT (]ncet lui Sommer) C`nd oi sc[pa de d`n=ii? SOMMER (]ncet) C`nd s-a ]ndura cerul. DESPOT (lui Laski) Mergi de te ]nelege cu Harnov vistierul. (Laski se ]nchin[ =i iese prin fund ]n dreapta.) SCENA III D E S P O T, S O M M E R DESPOT Omid[ nes[ioas[!... Sommer, l-ai auzit Cum c[ina poporul de d`n=ii calicit? Dar cine poate zice c[-i jertfa nep[s[rii? C[ nu doresc a-l pune pe calea-naint[rii, C`nd am fondat cu tine =i Peucer Gaspar A noastr[-Academie din t`rg de la Cotnar? C`nd eu la desp[renii pun stavili numeroase, C`nd, afirm`nd a [rii vechi datini glorioase, Am =i b[tut moned[ cu efigia mea? (Arat[ o moned[ de aur.) Prive=te =i cite=te ecserga de pe ea.
 • 116. Despot-Vod[ 115 SOMMER (citind) “Heraclidis. Despote Patris Patrice Vindex et Defensor Libertatis Patrice.” Ecserga e pompoas[, dar nu este deplin[, C[ci a uitat Ardealul =i ara cea vecin[, Valahia lui Mircea. DESPOT Dar eu nu le-am uitat! Eu vreau cu trei coroane s[ fiu ]ncoronat, Cu-a mea, cu a lui Mircea =-a lui Sigmund Polonul. O! g`ndul meu ]n zboru-i str[bate orizonul. Peste Carpai pe Sigmund ]l sap, =i ]n cur`nd Moldova cu Ardealul vor fi tot ]ntr-un g`nd. Rozel s-a dus din parte-mi ]n ara bulg[reasc[ +i-n Grecia, r[scoala cre=tin[ s-o urzeasc[. Ah! Sommer, vreau a pune, trec`nd peste Balcani, Piciorul meu ]n cuibul cumpliilor sultani. SOMMER Sublim av`nt! DESPOT Norocul ]mi va-nt[ri av`ntul C`nd spada mea viteaz[ ]=i va rosti cuv`ntul. SOMMER Pe-a gloriei n[lime pas, zbori, m[ria-ta. +i eu, poetul Sommer, triumful i-oi c`nta. (Sunete de clopote ]n ora=. Trece o procesiune sub ferestre.) Dar clopotele sun[... S[ fie-o s[rb[toare? DESPOT Ba nu... o simpl[ rug[ de ploaie cer=etoare. E secet[ ]n ar[ =i, dup[-un vechi eres, Toi preoii cu prapuri =i cu icoane ies
 • 117. 116 Vasile Alecsandri La c`mp ca s[ ]nale la cer o sf`nt[ rug[, (r`z`nd) Pe c`nd poporul primbl[ prin sate-o papalug[. Prive=te al prostimii cortegi nenum[rat, Condus de-o psalmodie cu tonul tr[g[nat, Cum merge cu sp[sire =i cum ]ngenuncheaz[ Crez`nd c[ m`ndrul soare se =i ]nnoureaz[... Ha, ha, popor nemernic =i superstiios!... (Privind cu luare-aminte pe fereastr[.) Dar ce v[d?... un c[lug[r fanatic =i b[rbos? S[ juri c[-i Ciub[r-Vod[. (Strig[ afar[:) P[rinte, mucenice; Ce veste-n ceea lume?... Vin’ de mi-o spune-aice. (}ntorc`ndu-se c[tre Sommer.) A! Sommer, te repede din cale-i s[-l opre=ti +i s[-l trimii la mine; apoi s[ te g[te=ti Ca rector a te-ntoarce l-a noastr[-Academie De la Cotnar, acolo poemul meu vei scrie. Cu-a mea prerogativ[ ce Carol-Quint mi-a dat Azi te numesc al Curtei poet laureat. SOMMER Pentru-a c`nta pe Despot ar trebui un Omer. DESPOT Nu-s ]nc[ Agamemnon, m[ mulumesc cu Sommer. (Sommer iese prin fund, ]n dreapta.) DESPOT (singur) Ciub[r-Vod[ c[lug[r!... Cum? din senin, din v`nt, Sp`nzur[toarea face dintr-un nebun un sf`nt?... Ce-ar r`de-acum Carmina, ea care este-n stare A-nebuni chiar sfinii cu-o simpl[ s[rutare! (Pe g`nduri.) Carmina!... c[tre d`nsa m[ simt eu str`ns legat.
 • 118. Despot-Vod[ 117 Promisu-i-am chiar tronul... iubirea i-am jurat, +i ea, ]n p[r[sire v[z`ndu-se uitat[, Aice de trei zile sosit-a desperat[. Ea st[-n palat ascuns[... Ce-o s[ devin cu ea, C[ci a se re]ntoarce l-al ei castel nu vrea, +i Laski-i ]n Suceava!... pericolul spore=te... Dar =tie de pericol femeia c`nd iube=te? Amoru-i pune-n suflet puteri dumnezeie=ti... SCENA IV DESPOT, CIUB{R-VOD{ (]n haine de c[lug[r, intr[ prin fund) CIUB{R M[ria-ta... DESPOT (r`z`nd) Nu-i glum[!... Cum?... tu, Ciubere, e=ti? Tu, care-odinioar[ purtai un falnic nume, Azi te rev[d c[lug[r, re-ntors din ceea lume? Prin ce minune stema c[zut-a de pe cap +i-n locul ei pe frunte-i crescut-au un potcap? CIUB{R (grav) A=a vroit-a cerul! DESPOT Dar cerului ce-i pas[ S[ pori pe ai t[i umeri hlamid[ sau o ras[? CIUB{R Ce vrea cu noi el face!... Tu-n umbr[ aruncat Din ura l[pu=nean[ prin mine ai sc[pat. Am fost eu dus la moarte ]n locul t[u, =i-n urm[ Trimis din mila Doamnei ]n cre=tineasca turm[.
 • 119. 118 Vasile Alecsandri Acum eu sunt c[lug[r smerit dar luminat, De vechea-mi nebunie prin rug[ vindecat. DESPOT Ce? nu mai visezi tronul? CIUB{R Las altor mini u=oare, R`vnind de=ert[ciunea, a r[t[ci sub soare. Eu m-am retras ]n umbr[ aproape de morm`nt, Sl[vind ]n lume numai pe Dumnezeul sf`nt, (cu extaz) Lumin-adev[rat[! DESPOT Duioas[ convertire! Deci nu mai e=ti, Ciubere, al m[dr[gunii mire, C[lare pe un sceptru, frumos ca Machedon, Cu tron pe cap? CIUB{R Altarul m-a vindecat de tron. DESPOT Ha, ha! pricep, hlamida i-a fost hain[ fatal[? Tu ai ]nlocuit-o prin haina monahal[ Ca s[ ]n=eli mai lesne poporul credincios. CIUB{R (indignat) Nu-i ]n=elat acela ce crede ]n Hristos! DESPOT }i place peste ar[ s[-ntinzi ]ntunecimea +i prin eresuri proaste s[ speculezi mulimea, F[c`nd-o, c`nd nu plou[, s-alerge c`mpii... CIUB{R Eu? DESPOT Tu!... vrei s[-n=eli =i oameni =i chiar pe Dumnezeu! (R`de.)
 • 120. Despot-Vod[ 119 CIUB{R Tu r`zi de o credin[ preasf`nt[ =i str[bun[, O! Despot, dar ia seama, ia seama la furtun[! DESPOT Furtuna e ]n tidv[-i, Ciubere... Drept s[ spun, Erai mult mai cu minte pe c`nd erai nebun. Mergi iar la m[n[stire s[-nchizi a tale zile Sub sfintele molitve a Sf`ntului Vasile. CIUB{R Nebuni odinioar[ am fost, Despot, noi doi, Dar tu r[mas-ai singur nebun dintre-am`ndoi, C[ci fugi de fapta bun[, de cer =i de crezare Ca liliecii nopii ce fug de ziua mare. Tu crezi, beat de putere, c[ Dumnezeu de sus, Se-nchin[ ie, vierme, =i e al t[u supus... R[m`i ]n ]ntuneric! (C[tre cer.) O! Doamne, cu-ndurare D[ orbilor lumin[ =i r[ilor iertare! (Iese.) DESPOT Mergi, sfinte, mergi, preasfinte, de-a dreptul mergi ]n rai, Condus de toi nebunii din lume cu alai! (R`de cu hohot.) SCENA V DESPOT, MO|OC (intr[ prin fund din st`nga) DESPOT A! Vornice Mooace, ce zici de-acest lunatic? MO|OC Primejdios e, doamne, c[ci este-un om fanatic. DESPOT Ce-mi pas[!... dar r[spunde: ne vii cu bune ve=ti?
 • 121. 120 Vasile Alecsandri MO|OC Prea bune!...-n fericire muli ani s[ vieuie=ti, M[ria-ta! DESPOT Ce veste din |ara Munteneasc[? MO|OC }mpin=i de noi ]n tain[ ca s[ se r[zvr[teasc[, Boierii sap[ tronul lui Mircea, pe c`t =tiu. DESPOT A! bine... ]ns[ Tom=a e mort sau ]nc[ viu? Ce face? ce urze=te vr[jma=ul?... ]n ce parte De ar[ el se afl[? aproape sau departe? Undit-ai cu-a ta minte ]n cugetu-i ascuns? Aflat-ai a lui planuri? p[trunsu-l-ai? MO|OC P[truns! M[ria-ta s[ fie ]n pace, nep[sare. S[rmanul Tom=a-i searb[d =i suflet nu mai are De c`nd ai prins la m`n[ z[log pe fiul lui. DESPOT O! dar, am pus piciorul pe puiul =arpelui, Dar =arpele-i aproape, ]n umbra mea ]l simt, +i cercul s[u de ur[ se face tot mai str`mt. De c`nd sunt ]n Suceava, de c`nd sunt ]n domnie, El n-a dat ochi cu mine. MO|OC *Se teme de urgie... DESPOT *Se teme?... nu, Mooace... Desigur a aflat *C[ eu pe toi o=tenii rom`ni am dezarmat * — Veniturile [rii fiind acum secate —
 • 122. Despot-Vod[ 121 *+i c[ pe l`ng[ mine aice, ]n cetate, *Nu am dec`t un num[r restr`ns de buni pl[ie=i *Cu ungurii lui Laski, voinici de cei ale=i. *Eu cred c-a lui d`rzie devine =i mai tare *V[z`nd acum sc[derea puterii de-ap[rare. MO|OC Ce-i pas[ dac[ Tom=a ar fi ]nver=unat C`nd toi locuitorii, supu=i, s-au bucurat V[z`nd pe tronul [rii odrasla Eraclid[ Ce-a scuturat cu m`na-i copacul de omid[ +-a scos din al Moldovei p[m`nt suferitor, Pe Zay, Anton Secuiul =i toi osta=ii lor? DESPOT A=a-i!... am scos din s`nu-i l[custele str[ine Ce m`ncau tot, =i-n urm[ m-ar fi m`ncat pe mine. MO|OC O =tim, =i noi, boierii, plecat ]i mulumim. Ne cost[ mult str[inii adu=i ]n ar[!... +tim Ce darnic a fost Despot pl[tind a lor simbrie. Ei au luat cu d`n=ii ]ntreaga visterie... Dar astfel se cuvine s[ fie d[t[tor Un domn m[re ]n toate =i... recunosc[tor. DESPOT }mi place s[ am m`na deschis[-mbel=ugat[ Ca bunelor servicii s[ verse bun[ plat[. *Pe Zay, Anton Secuiul, Rozel =-ali capitani *I-am ]nc[rcat de daruri, de scule =i de bani, *Le-am dat =i arme scumpe, =i blane de samur, *+i haine-n flori de aur cusute pe-mprejur; *Lui Laski celui lacom, lui Laski palatinul, *Cu zece mii de galbeni i-am dat ]ntreg Hotinul. *Apoi pe toi boierii cu care-am complotat
 • 123. 122 Vasile Alecsandri *La ranguri de m[rire pe r`nd i-am ridicat, *+-apropiai de mine, sub a coroanei raz[, *A lor ]nalt[ frunte acuma sc`nteiaz[. *Ei sunt chiar ai mei sfetnici, de=i-mprotivitor, *Nu totdeauna pacinic admit p[rerea lor. MO|OC A=a-i!... te-ai pl[tit grabnic de orice datorie, Da-i mai r[m`ne una de achitat. DESPOT Cui? MO|OC Mie! DESPOT (cu mirare) Nu e=ti vornic de ar[, cum zicei voi, os sf`nt? MO|OC Da! ]ns[ totodat[ eu =i p[rinte s`nt. DESPOT Ce vrei s[ zici, Mooace? MO|OC Cum?... nu m[ ]nelegi? DESPOT Nu... i-e legat[ limba, f[ bine s-o dezlegi. MO|OC Nu?... C`t a fost Moldova ]n lupt[ mult amar[, Eu am p[strat t[cere... Acum e pace-n ar[ +i vin, =i-i zic la r`ndu-mi cu glasul de p[rinte: De Ana, de-a mea fiic[, ]i mai aduci aminte? DESPOT Ah!... Ana?... Cum?... tr[ie=te?... Cum?... Nu-i adev[rat C[ a murit?
 • 124. Despot-Vod[ 123 MO|OC Tr[ie=te cu-amoru-i neuitat. Respeci tu jur[m`ntul de-a o lua soie? DESPOT Tr[ie=te ]nc[ Ana? MO|OC Dar!... la c[lug[rie Se hot[r`se a merge din ceasul ce-a v[zut }n cursa l[pu=nean[ iubitul ei c[zut. Dar jertfei sale crude am pus ]mpotrivire. Ea-i sor[ numai... Ana a=teapt[ pe-al ei mire. DESPOT Ah! martor ]mi e Domnul c`t ]nc[ o iubesc! Ea-i cerul meu... =i ]ns[ de cer m[ desp[resc. MO|OC De Ana?... tu?... DESPOT (]ng[imat) Pricepe cu agera ta minte. Domnia cu amorul nu are leg[minte, Nu!... fiecare treapt[ a-ntinsei omeniri }=i are-a sale drepturi =-a sale-ndatoriri. Ce vrea ca om, vai! Domnul nu poate s[-mplineasc[, Silit fiind adese natura s[ jertfeasc[, Pe inim[-i s[ calce, =-oric`t de desperat, Supus s[ se ]nchine raiunilor de stat. Aceste adev[ruri... te vor convinge ele, }n interesul [rii =-a dinastiei mele M-oblig[... c`t de mare ar fi durerea mea... De=i iubesc pe Ana... ca s[ renun la ea... +i chiar o alian[ s[ cat ele m-oblig[, Pentru-ale mele planuri... cu spia unui rig[...
 • 125. 124 Vasile Alecsandri Aceast[ declarare voi face azi la sfat... Nu te m`hni, Mooace... ce vrei?... sunt obligat... (Se ]ndreapt[ spre apartamentul s[u.) Azi u=ile-s deschise... in curte de dreptate... Mooace... te-am vrut socru?... te vreau =i mai mult... frate! (Iese prin st`nga.) SCENA VI MO|OC (posomor`t, prive=te cu ur[ dup[ Despot) Da!... frate precum Abel =i Cain!... A! tu crezi C[ mi-i fugi din m`n[ ca apa?... =i nu vezi C[ palid[-mi e fruntea =i scurt[ r[suflarea Sub viforul ce na=te ]n mine r[zbunarea? A lui Mooc copil[ nu-i demn[... tu mi-ai spus, Al[ture cu tine s[ steie pe tron, sus? }i trebuie-alian[ de rigi... mi-ai spus tu mie, Tu ce-ai avut drept sceptru un b[ de calicie? A= r`de dac[ r`sul ar mai g[si vrun loc Pe l`ng[-a lui m`nie ]n pieptul lui Mooc... O! grec, at`t de mare-i a lui de=ert[ciune C`t ]=i admir[ umbra c`nd soarele apune +i crede, c`nd o vede lungit[ pe p[m`nt, C[ umbra cu statura-i deopotriv[ s`nt... Dar i-oi scurta eu, Despot, =i umbra =i lumina +i-n loc de-a ta m`ndrie i-i m[sura tu vina, +-atunce vei pricepe c`t e=ti tu de pitic. Nimic ai fost!... =i iar[=i prin mine-i fi nimic!
 • 126. Despot-Vod[ 125 SCENA VII MO|OC, SPANCIOC, STROICI (se arat[ ]n fund) S PA N C I O C Mooc =ade pe g`nduri cu faa nourat[? Semn r[u!... Semn de furtun[ ]n zare adunat[. (Se apropie de Mooc.) Hmm!... Vornice Mooace, e=ti trist, posomor`t. De via[, de putere, de lume i-ai ur`t? Viaa trece, puterea trece, =i lumea trece; Zi dar m`hnirii tale ca d`nsele s[ plece. M`hnirea-i oaspe du=man ce trebuie-alungat. Ea-i parte femeiasc[, tu e=ti ]nc[ b[rbat. MO|OC (repede) Spancioc, unde mi-e Tom=a? S PA N C I O C (z`mbind) Nu =tiu. MO|OC Tu, Stroici, r[spunde, Unde-i Tom=a? STROICI N-am =tire. MO|OC Ba =tii!... El este unde Ar trebui cu toii s[ fim, de mai avem }n vine-un dram de s`nge curat de-orice blestem. Nu =tii unde e Tom=a? Nu? dar cine v[ crede? Voi =tii, o =tii ca mine, c[ Tom=a se repede Acuma spre Suceava cu partizanii s[i +i cu-a lui oaste mic[, dar oaste tot de zmei.
 • 127. 126 Vasile Alecsandri +tii c[ viteazul Tom=a, rom`n cu pre=tiin[, A spus de mult c[ Despot nu-i [rii de priin[ +i vine s[-l r[stoarne!... suntei chiar preg[tii, +i ]ns[ voi, ca mine, v[ facei c[ nu =tii! S PA N C I O C Mooace, cuno=ti multe!... iar dac[ Tom=a vine, G`nde=ti c[ bine face? MO|OC Da, da! el face bine C[ci Despot pe toi r[ii din culme-a ]ntrecut! Chiar cerul, ca p[m`ntul, r[bdarea =i-a pierdut. S PA N C I O C Cum?... tu ne gr[ie=ti astfel?... tu, care-odinioar[ Vroiai s[ legi de Despot pe dulcea ta fecioar[, Pe Ana, =i-mpreun[ s[-i urci pe tron? MO|OC Spancioc, }n rana ce m[ arde, ah! nu arunca foc. Am fost orbit de ur[ ]n contra tiraniei +-aprins ca totdeauna de dragostea mo=iei... Acest f[arnic, Despot, amar ne-a ]n=elat +i-n inimile noastre dibaci s-a ]ncuibat, C[-i om cu dou[ fee: ]n suflet poart[ ur[ +i dulcea dezmierdare ]n ochi-i =i pe gur[. S PA N C I O C A=a-i!... el avea miere pe buza lui, =i noi Ne-am adunat ]n juru-i ca mu=tele de roi. Pro=ti!... am crezut c[-i matc[ de stup, =i deodat[ Trezitu-ne-am c-un tr`ntor =i cu mierea m`ncat[. STROICI E tr`ntorul ]n faguri?... afar[ el din stup! E lupu-n st`na [rii?... pe lup, zavozi, pe lup!
 • 128. Despot-Vod[ 127 MO|OC D[mol, Stroici!... s[ fim gata, c`nd lupul se arat[, S[-mpingem spre capcan[ jigania turbat[, +i Despot de la sine ]n ea va fi condus. A=a e scris acelui ce cat[ tot pe sus. Netotul!... ]n m[rire se-ndeas[ f[r’ de cale? M[rirea s[-l ]nece ]n valurile sale! STROICI A! bine zicea Tom=a, dar nu l-am ascultat. MO|OC Dar!... Despot e urgia cumplitului p[cat! El vrea ca s[ supuie, lipsit de-orice c[in[, Vroina omenirii la simpla lui vroin[. +i-i m`ndru cu boierii! =i, vai, nep[s[tor De ar[, de o=time, de lege, de popor! C[ci a umplut mo=ia de lifte blestemate +i de n[ravuri rele, hidoase, desfr`nate. El, lacom, seac[ ara!... el, grec neru=inat, Petrece cu-o spaniol[ ascuns[ ]n palat, +i ]n dispreul legii, credina lui profan[ Din paraclis f[cut-a capel[ luteran[. Semea[ f[rdelege!... O! cum nu v[ trezii, R[zbun[toare umbre a domnilor m[rii, Ca sub privirea voastr[, sub fulgerul privirii, Tiranul s[ dispar[ ]n h[ul nimicirii! S PA N C I O C Mooace! las[ morii =i cheam[ pe cei vii. Cine-i strechiatul Despot, ]l =tim precum ]l =tii; Un grec trec`nd prin ie ca sprintena suveic[, Un cuget ce r[sun[ de glas de cucuveic[. Dar ce facem cu d`nsul?
 • 129. 128 Vasile Alecsandri MO|OC Ce facem? S PA N C I O C Dar. MO|OC (]n tain[) Ce faci C`nd c`nt[ cucuveuca pe cas[? S PA N C I O C O alung. MO|OC Taci! Boierii =i bresla=ii la Curte se adun[... (Boieri, bresla=i =i [rani intr[ =i formeaz[ grupuri ]n fund. Osta=i rom`ni =i str[ini se a=eaz[ ]n r`nduri dincolo de arcade.) SCENA VIII M O | O C , S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N , H A R N O V, B R E S L A + I , | { R A N I , O + T E N I , C I U B { R -V O D { (ascuns ]ntre popor) S PA N C I O C +i chiar prostimea vine cu d`n=ii ]mpreun[ Ca s[ priveasc[ fala de=ertului pe tron. Azi Despot vrea s[-ntreac[ pe ]nsu=i Solomon. HARNOV (apropiindu-se) Ei! vornice Mooace, ai vreo sup[rare? E=ti trist! MO|OC (]ntorc`nd spatele) }i pare.
 • 130. Despot-Vod[ 129 S PA N C I O C (lui Harnov) Spune-mi: tot suferi de mustrare? HARNOV (oft`nd) Tot!... ah! eu n-am odihn[ =i-n veci sunt tulburat De c`nd pe L[pu=neanu din tron l-am r[sturnat. S PA N C I O C +i ]nc[-acea mustrare i-aduce mari foloase. J[le=ti pe L[pu=neanu, dar rozi mereu la oase Sc[pate pentru tine din m`na lui Despot. HARNOV Mustrarea nu m-opre=te de a tr[i cum pot. S PA N C I O C +tiu; i-ai f[cut dintr-]nsa o bun[ mo=ioar[ +i ii prea bun[ cas[ cu con=tiina chioar[. HARNOV Nu te pricep.(Se ]ndreapt[ spre u=a din st`nga.) S PA N C I O C Cu-at`ta mai bine... Acum mergi Domneasca urm[, c`ine, cu limba s[ o =tergi. (Harnov iese.) Ciocoi cu falca larg[, cu ceafa-n veci plecat[! El s-a f[cut lui Despot unealt[ blestemat[. SCENA IX Cei dinainte, D E S P O T, H A R N O V U=ile din st`nga se deschid. Doi copii din cas[ intr[ purt`nd pe perne de catifea, unul arcul =i cel[lalt topuzul domnesc; ei merg de iau loc
 • 131. 130 Vasile Alecsandri l`ng[ tron. Dup[ d`n=ii, patru c[pitani unguri =i le=i ]n uniforme bogate. Pe urm[, Harnov =i, ]n fine, Despot, purt`nd coroan[ =i hlamid[. HARNOV (anun`nd) M[ria-sa sl[vit[! Capetele plecai! POPORUL Ura! (}n sunetul muzicii care executeaz[ un mar= triumfal, Despot intr[ maiestos, se ]nchin[ u=or la boieri =i la popor =i merge de se suie pe tron). DESPOT Azi ]mprejuru-mi v[z`ndu-v[-adunai, Boieri, =i tu, prostime, simt mulumire mare. Azi e ziua drept[ii, =i Domnul cu r[bdare Dator e s[ asculte pe-orice jeluitor, De neam m[rit el fie, sau fie din popor, Chiar dac[-n contra noastr[ ar fi vreo t`nguire. Cine-are a se pl`nge? (T[cere.) Nime?... Deci fac de =tire C[ vreau prin cununie s[ leg al meu destin Cu fiica lui Sborovski, regescul palatin. A=a cere-nteresul politic, a=a cere Chiar viitorul [rii... =i buna mea pl[cere!... Cu pomp[ maiestoas[ cur`nd voi celebra Aceast[ nunt[ care pe toi va bucura. E dar cu drept ca ara l-a tronului serbare Voioas[ bani s[ deie =i orice bunuri are. Tu, Harnov, cu asprime de grij[ vei purta La sporul visteriei. HARNOV (]nchin`ndu-se) Ascult, m[ria-ta.
 • 132. Despot-Vod[ 131 UN |{RAN N-avem de unde... mil[!... nu mai avem nimic[... Suntem lipsii de [rn[ =i lumea e calic[. Str[inii f[r[ cuget =i multele nevoi Au stors, m[rite doamne, =i m[duva din noi! O |{RANC{ Nu-ngreuia, st[p`ne, a [rii grea povar[. Ne pl`ng biei copila=ii de foame. HARNOV Ce?... afar[, Afar[, mojici! (Alung[ [ranii =i iese cu d`n=ii.) DESPOT Harnov, s[ stai pe capul lor. MO|OC (lui Spancioc) Prea bine!... Despot ]nsu=i cu foc zv`rle-n popor. HARNOV (]ntorc`ndu-se) M[ria-ta!... trimisul lui Soliman Sultanul La u=a ta domneasc[ a=teapt[ cu firmanul. DESPOT S[ intre. (Fanfare ]n curte. Intr[ prin fund, din dreapta, Ahmed Bairactarul, urmat de mai muli pa=i, dintre care doi poart[ un steag verde =i o sabie bogat[.) SCENA X Cei dinainte, AHMED BAIRACTARUL, HARNOV B A I R A C TA R U L (dup[ o temenea) Allah ie, m[rite beilerbei, S[ verse-a sale daruri din cer, precum le vrei,
 • 133. 132 Vasile Alecsandri +i fie-i calea plin[ de flori de iasomie!... Sultanul ce ]ntinde a sa ]mparaie }n patru p[ri a lumii, c`t ochiul ostenit Nu-i vede ]nceputul =i fundul nesf`r=it, V[rs`nd azi peste tine lumina-i suveran[, Confirm[-a ta domnie pe ara moldovan[, +i-n semn de mulumire c[ ]nsu=i ai crescut Cu zece mii de galbeni haraciul din trecut, Prin mine ]i trimite o pal[-mp[r[teasc[ +-un steag cu semiluna lui Mohamed! DESPOT (scul`ndu-se) Tr[iasc[ Sultanul preaputernic! B A I R A C TA R U L +i Despot, robul s[u! (La cuv`ntul de rob, boierii sunt cuprin=i de indignare.) MO|OC (]naint`nd) Rob!... Domnul [rii noastre?... Pre sf`ntul Dumnezeu Ce-aud?... ]n aste ziduri de capi=te str[bun[ Cuv`ntul de robie cu fal[ azi r[sun[! +i boltele-nvechite nu cad, sub piatra lor S[-ngroape-aici cuv`ntul de rob, umilitor!... Ce-aud?... Tu ]nsui, Despot, din buna ta vroin[ Ai mai crescut haraciul cu-a [rii umilin[, F[r-a-ntreba de mine, de bresle, de boieri? +i de popor ce zace ]n lipsuri =i dureri? Ai mai crescut haraciul cu-o m`n[ de risip[ F[r-a vedea c[ ara s[rman[-o dai de r`p[? Ce lege-i ]nvoie=te ca s[ dispui de ea? Ce sfetnic ]ndr[znit-a?...
 • 134. Despot-Vod[ 133 DESPOT Ce lege? Vrerea mea! Ce sfetnic?... ast[ spad[, simbol al demnit[ii, Unealt[-a vitejiei, =i cump[na drept[ii! Eu port toat[ puterea, pe cap, pe bra, pe piept. Puterea cov`r=e=te universalul drept! S PA N C I O C (]naint`nd) Vorbe=ti de a ta spad[ tu, Despot?... unde?... -n fa[ Cu armele lui +tefan?... Prive=te-le =i-nghea[! (Adres`ndu-se c[tre armele lui +tefan cel Mare.) Odoare cioc`rtite sub mii de lovituri! Care-ai taiat aripa vr[jma=ilor vultúri, S[rii din zid =i spunei lui Despot r[t[citul, Cu-a voastr[ z`ng[nire ce-o =tie R[s[ritul, C[ cine-=i cat[ reazem afar[ din popor Se reazem[ pe-o umbr[ de nour trec[tor... Ne-ai zis odinioar[ tu, Despot, cu glas tare: Vreau gloria Moldovei =-a ei neat`rnare. Ea-i zidul ce opre=te potopul fanatic; C[zut acum e zidul, eu vreau ca s[-l ridic!... A=a vorbeai atunce, =-acum? DESPOT }i ]ngr[de=te Gura, Spancioc. S PA N C I O C Nu, Despot!... Acel care-i gr[ie=te Boier e, st`lp de-al [rii, cu drept mo=tenitor De a vorbi cu domnii f[i= ]ndr[znitor, Cu capul sus, cu glasul tare! DESPOT Gura-i ]nchide, Spancioc!... Moartea te pa=te!
 • 135. 134 Vasile Alecsandri S PA N C I O C +-apoi de m-ai ucide? Ucisul care moare z`mbind, dispreetor, Ucide mult mai cr`ncen pe-al s[u ucig[tor... Despot! am fost cu tine c`t ai fost om al [rii. Te-ai lep[dat de ar[?... de-acum te las perz[rii. (Iese prin fund.) MO|OC R[m`i ]n p[r[sire, Despot, cu-ai t[i str[ini... Tu pori pe sub coroan[ cununa cea de spini! (Iese prin fund ]mpreun[ cu ali boieri.) SCENA XI T O | I , afar[ de M O | O C =i de S P A N C I O C DESPOT (furios) Pierii, pierii din ochii-mi, fiini cutez[toare, Cu limb[ ]ndr[znea[ sub buze cobitoare! V`rtelnii c`rmuite de al tr[d[rii v`nt! Ca s[-mi gr[ii voi astfel uitat-ai cine s`nt? }n=el[tori de gloate, umblai cu ara-n gur[, Cerc`nd a m[ atinge cu-a voastr[ mu=c[tur[. Ha, ha! v-a lovit mila de ar[ c`nd am vrut Dintr-un haraci mai mare s[-i fac un mare scut? Ei bine, =i poporul =i voi cu-averea voastr[ Pl[ti-vei =i haraciul =i cununia noastr[. V-oi scoate eu din gur[ toi dinii cei de lup; V-oi vinde =i cenu=a =i pielea de pe trup. (Ceilali boieri p[r[sesc sala.) +i dac[ n-a ajunge, voi pune la topire Icoane, policandre, cruci, tot!... (Deodat[ Ciub[r-Vod[ iese dintre popor aprins, indignat, fanatic.)
 • 136. Despot-Vod[ 135 CIUB{R-VOD{ Nelegiuire! Blestem!... apostasie! DESPOT Ce v[d? iar un smintit? Ciub[r-Vod[? CIUB{R Eu ]nsumi! =i-i spun cu glas uimit C[ inima-i =erpoaic[, de mil[ fiind stoars[, Apuci pe calea morii ce nu-are cale-ntoars[. Tu vrei s[-ntinzi pe scule o m`n[ de t`lhar, Dar tr[snetul, ia seama, te-a=teapt[ pe altar! DESPOT Ai zis? (}n parte.) R[bdare, Despot. (Tare.) Zi tot ce ai a-mi spune, Dar cump[ne=te-i bine cuvintele, nebune. CIUB{R P[g`ne! r`zi de lege c-un r`s neomenos? Prefac[-i-se r`sul ]n bocet dureros, +i toat[ veselia din s`nul t[u s[ piar[! Str[in s-ajungi de lege, str[in s-ajungi de ar[, S[ fug[ toi de tine, toi, chiar =-ai t[i copii, +i alungat pe lume de spectrul t[u s[ fii. DESPOT Ciubere! merii moarte!... d`rzia ta e mare, Dar mi-ai sc[pat tu viaa... Eu ie-i dau iertare. SCENA XII Cei dinainte, HARNOV (vine speriat din fund) HARNOV M[ria-ta, boierii ora=u-au p[r[sit, +i larma se ]ntinde c[ Tom=a a sosit.
 • 137. 136 Vasile Alecsandri DESPOT Cum?... Tom=a? CUPRINS SCENA XIII Cei dinainte, L A S K I (vine din fund, alerg`nd) LASKI Despot! Despot!... ]n zarea dep[rtat[ S-aude-un zgomot mare =-o oaste se arat[. E Tom=a! DESPOT (]n picioare) Tom=a, Tom=a? (C[tre osta=i.) La ziduri, bravi osta=i! S[ nu r[m`ie-n ar[ nici urm[ de vr[jma=i!... (Face un gest poruncitor. Osta=ii ies ]n grab[ dup[ Laski.) (Cortina cade.) ACTUL V Acela=i decor ca la actul precedent. La ridicarea cortinei se aud tunuri ]n dep[rtare. SCENA I CARMINA, ILIA+ (Carmina, ]n mijlocul scenei, st[, ascult`nd cu spaim[. Ilia=, suit pe un scaun l`ng[ fereastr[, cat[ afar[.) ILIA+ Auzi cum bate tunul? CARMINA (]n parte) Dar; azi e lupt[ crunt[! Chiar Despot la b[taie s-a dus =i moartea-nfrunt[.
 • 138. Despot-Vod[ 137 Toi l-au urmat... palatul acum e p[r[sit. Eu singur[ r[mas-am cu-acest copil robit, Cu Ilia=... O! Doamne, c`t tremur de uimire! M[ simt ameninat[ de o nenorocire... De-ar =ti soul meu Laski!... de-ar =ti c[-aici eu s`nt!... ILIA+ A! cum alearg[ caii cu n[rile ]n v`nt! Iat[-i s-ajung!... bataia pe c`mp e ]ncle=tat[... CARMINA (]n parte) +i poate chiar acuma ]n lupta desperat[ R[nit de moarte, Despot... O! nu, el este-al meu. }l ap[r[ =i g`ndul =i-ntreg amorul s[u. Nu cade-n faa morii acel ce prin iubire }=i face rai ]n via[ =i scut de nemurire. ILIA+ Prive=te-i!... cum se bate osta= l`ng[ osta=! M[ duc =i eu la lupt[. (Se coboar[ de pe scaun.) CARMINA (oprindu-l) Stai, drag[ Ilia=. C`nd a plecat azi Vod[, te-a confiat el mie S[ te p[zesc, copile, de crunta vijelie. Stai l`ng[ mine-aice. (}n parte.) Vai! pot eu prevedea Ce soart[ mult cumplit[ pe noi azi va c[dea? (Str`nge pe copil la s`n =i ]l s[rut[.) ILIA+ Adev[rat s[ fie aceea ce se spune De-o sf`nt[ ap[rut[ la noi ca o minune? Se zice... CARMINA Ce se zice?
 • 139. 138 Vasile Alecsandri ILIA+ C[-i fiica lui Mooc, C[-i ]ns[=i Ana. CARMINA Ana? ILIA+ Dar!... cic[-n acest loc, Pe ulii unde zace gr[mad[-n putrezime De trupuri ne-ngropate =i de r[nii mulime, O ginga=[ copil[ cu chipul ]ngeresc Revars[ m`ng`iere la cei ce p[timesc. Poporu-i zice sf`nt[ =i urmele-i s[rut[... A=a numeau cre=tinii pe biata mama!... Hai, Hai s[ videm pe Ana. (Carmina ]l opre=te.) SCENA II C A R M I N A , I L I A + , H A R N O V (vine alerg`nd din fund) HARNOV Amar de noi =i vai! Ne-a ]nvins Tom=a! ILIA+ Tata? CARMINA (]ncremenit[) }nvins? ILIA+ Ce bucurie! El e ]nving[torul!... el trebuia s[ fie! (Alearg[ iar la fereastr[.) HARNOV Taci, taci, nenorocite!... Fugi, pieri, te f[ ascuns; S[ nu te vad[ Despot de furie p[truns.
 • 140. Despot-Vod[ 139 Ah! Ah! s-au sf`r=it toate!... Domnia-i la pierzare! (}n parte.) Revino, L[pu=nene, s[ stingi a mea mustrare. CARMINA }nvin=i!... dar spune Harnov, cum Tom=a ne-a ]nvins? HARNOV Ah! Ah! Zadarnic Despot, cu palo=ul ]ncins, Ie=it-a din cetate =-a dat pe loc naval[ }n oamenii lui Tom=a, toi oameni buni de pal[. Eroica-i cercare deodat[ s-a lovit +i fr`nt, ca de o st`nc[, de pieptul oelit Al du=manului Tom=a!... Muli au pierit ]n lupt[! +i Despot se ]ntoarce din c`mp cu arma rupt[. (O bomb[ love=te ]n zidurile palatului.) A! tunurile-acuma chiar ]n palat lovesc... Ai no=tri fug!... Tom=anii turbat ]i urm[resc. ILIA+ Iaca t[tuca!... vine! (Deschide fereastra =i strig[:) T[tuc[!... (Un tun. Fereastra se sparge.) ILIA+ (c[z`nd ameit) A! CARMINA (speriat[, alearg[ la Ilia=) R[nit? Mort, poate! HARNOV (plec`ndu-se pe Ilia=) Ba nu... CARMINA (fr`ng`ndu-=i m`inile) Doamne!
 • 141. 140 Vasile Alecsandri HARNOV E numai ameit. S-a speriat copilul. (}l ridic[ pe brae.) CARMINA E rece ca de ghea[... Hai s[ cerc[m de-a-l face a reveni la via[. (Iese grabnic ]n st`nga) SCENA III D E S P O T, L A S K I (vin prin fund) DESPOT }nvins!... ]nvins de Tom=a!... o! trist[ umilin[! LASKI Despot, curaj... DESPOT O! Laski, lipsit de biruin[, Sperana-mi de pe urm[ ]n tine-i. LASKI Nu te las, Dar dintr-ai mei tovar[=i puini au mai r[mas! DESPOT O =tiu!... =i Rozel ]nsu=i ]n ara elineasc[ Pierit-a f[r-a-ncepe r[scoala cre=tineasc[! +i sf`nta cruciad[ ]n care am sperat R[mas-a am`nat[ pe-un timp ]ndelungat! (Se primbl[ tulburat.) O! dac-ar fi cu mine Mooc, Mooc du=manul! De-ar vinde el pe Tom=a precum pe L[pu=neanu... Atunci... dar cum s[-nduplec pe cr`ncenul Mooc, C`nd am respins pe Ana =-am stins al ei noroc?
 • 142. Despot-Vod[ 141 At`t de mare-i ura ce mi-a jurat el mie C[ numai dac[ Ana ar fi a mea soie, S-a stinge acea ur[ de moarte... ]ns[, vai! E prea t`rziu! LASKI N-ai grij[, pe mine c`t m[ ai. DESPOT N-am grij[, c[ci ne leag[ pe am`ndoi destinul. De-oi pierde eu Suceava, tu, Laski, pierzi Hotinul... LASKI A! merg s[ mor sub ziduri sau s[ ]nving. (Iese repede.) DESPOT Mergi, mergi, Dar mult m[ tem, s[rmane, la moarte c[ alergi! SCENA IV DESPOT }nvins!... de cer =i oameni l[sat ]n p[r[sire!... +i L[pu=neanu vine asupr[-mi cu o=tire, +i toi vecinii, Sigmund, Mircea, asupr[-mi vin, +i ara-i ]n r[scoal[, =i-s singur!... Crunt destin! Ce groaznic ]ntuneric urmat-a dup[ soare! Ce vifor aprig dup[ o zi ]nc`nt[toare! O! de=teptare aspr[ din cel mai splendid vis!... C`nd mi-am deschis eu ochii, vai, cerul s-a ]nchis! +-acum nu v[d ]n juru-mi dec`t de=ert[ciune, Sub mantia regal[ v[d numai goliciune!... *Sunt trist ca cl[tinarea de arbori desfrunzii *C`nd sufl[ v`ntul iernii pe codrii ]nnegrii *+i-mi par c[-s o ruin[ pe care buhna ip[ *+i timpul odihne=te b[tr`na lui arip[...
 • 143. 142 Vasile Alecsandri Destin, destin n[prasnic, ]n pumnul t[u deschis Mi-ai ar[tat coroana dincolo de-un abis. Eu orb, dorind lumina, eu mic, r`vnind m[rimea, F[r-a vedea abisul, v[zui numai n[limea. Ca vulturul vroit-am zenitul s[ p[trund, Dar m-a atras ad`ncul =-acum iat[-m[-n fund!... (Dup[ o pauz[) *Ce stranie c[dere!... =i ]ns[ lumea vie *Nicicum nu se urne=te din vechea-i temelie. *Nu!... oarba nep[sare r[m`ne mut[ c`nd *Pe Despot de pe tronu-i ]l vede azi c[z`nd... Dezbrac[-te, o! Despot, de pompele lume=ti, C[ci cerul ine fr`ul voinei omene=ti, +i nu-i nimic al nostru dec`t morm`ntul rece, +i el ca noi devine un putregai ce trece! Ce-am fost c`nd dintre oameni, ie=ind, am rupt eu r`ndul? Culeg[tor de umbr[ cu m`na =i cu g`ndul! Ce sunt?... o p[r[sire, un vreasc f[r’ de rasad! Ce-oi fi?... un pumn de [rn[ pe-o sc`ndur[ de brad! Deci pentru ce r[bdare c`nd cupa-i de=ertat[? Ce-mi face-un rest de via[ c`nd viaa-i condamnat[? Mi=elul rabd[... omul viteaz nu-i r[bd[tor. Cu braul lui de sine-=i el e liberator. (Prive=te spada lui cu g`nd de sinucidere.) Dar ce zic?... Nal[ spada, Despot!... Un om ca tine A nu pieri ]n lupt[ este-a pieri-n ru=ine. Dec`t ]n cartea [rii s[ las o neagr[ pat[ Mai bine cu-al meu s`nge s-o v[d azi inundat[. Despot am fost ]n culme!... c[zut, tot Despot s`nt. Viteazul nu s-ascunde de moarte ]n morm`nt!... (St[ ad`ncit pe g`nduri.)
 • 144. Despot-Vod[ 143 SCENA V D E S P O T, A N A (se arat[ ]n fund, ]n negru, =i acoperit[ pe obraz cu un v[l) ANA (uimit[) M[ria-ta! DESPOT (tres[rind) Ce este? ANA Poporu-n agonie, Rug`ndu-m[ cu lacrimi, mi-a dat trista solie Pentru Suceava-n doliu a cere mila ta. DESPOT (]n parte) Ce glas aud? ANA Ora=ul ]ntreg, m[ria-ta, Expir[ ]n durerea morii... Trei luni de lupt[, De foamete grozav[, de spaim[ nentrerupt[ Adus-au poporimea la ultimul ei ceas; Redus[-n jum[tate, ea zace f[r[ glas. Pe ulii, pe sub ziduri, o palid[ gr[mad[ Cu [rna s`ngerat[ s-a pref[cut pl[mad[. Bisericile-s pline de mori =i de copii, Femeile-s v[dane =i casele pustii. O! Doamne, fie-i mil[... Suceava ]n ruin[ Cade-n genunchi, ca mine, se roag[ =i se-nchin[. (}ngenuncheaz[.) DESPOT (]n parte) Acest glas m[ p[trunde... o! dar... e glasul ei!... E Ana.(Ridic`ndu-i v[lul.) Tu e=ti, An[?... te v[d cu ochii mei!
 • 145. 144 Vasile Alecsandri ANA (confuz[) M[ria-ta... DESPOT (]n parte, fericit) Sperana ]n cale-mi iar r[sare! (Anei.) E=ti tu, copil[ scump[, fiin[ de-adorare? ANA (]n parte) O! Doamne! DESPOT Tu?... ah! cerul tot e ]ndur[tor, C[ci ]mi trimite-un ]nger iubit =i iubitor Ca s[ lumine umbra ]n care eu dispar C`nd soarta m[ azv`rle de=ertului amar... (Ana se dep[rteaz[ uimit[ de Despot.) O! nu fugi de mine, copil[, dulce An[! Eclipsul se ]ntinde pe fruntea-mi suveran[, Dar tu-mi r[m`i... acuma desfid destinul r[u... Loveasc[-m[!... nu-mi pas[, de am sufletul t[u! ANA O! Despot, nu e timpul de zis aste cuvinte. Suceava, te g`nde=te, e plin[ de morminte. Solia mea e sacr[, =i eu acuma s`nt }n ast[-or[ solemn[ str[in[ de p[m`nt. DESPOT Str[in[ fii de lume, de cer =i de lumin[, Dar tu ]n veci de mine nu poi a fi str[in[. (Ana ridic[ ochii la cer.) O! nu invoca cerul... Nu, An[... te iubesc, Cum te-a r[pit el mie =i eu lui te r[pesc.
 • 146. Despot-Vod[ 145 (O str`nge la piept cu exaltare.) Ai fost a mea mireas[, vei fi a mea soie... ANA Ah! te conjur pe lege, pe tot ce-i sacru mie, Taci, taci, cerul ne-aude! taci!... simt, la glasul t[u, C[ uit =-a mea fiin[ =i chiar pe Dumnezeu! DESPOT Dar!... uit[ tot pe lume ]n ora de=tept[rii; C`nd sunt eu la pieire, fii ]ngerul salv[rii. Tu, singura speran[ a mea pe-acest p[m`nt, Tu, raza ce dezmiard[ o piatr[ de morm`nt. (Ana se lupt[ cu simirile sale.) ANA O! Despot, sunt r[pit[ de farmecul simirii... Ai mil[... nu ne duce ]n volbura pieirii, C[ci nu mai v[d lumina ]n cerul meu lucind +i mintea mea ]n umbr[ se pierde r[t[cind... }n muni, la m[n[stire, ascuns[-ntr-o chilie, Vroind s[ scap, s[rman[, de-a dorului urgie, Mi-am ]n[lat g`ndirea la cer, la Dumnezeu... +i Dumnezeu =i ]ngeri aveau toi chipul t[u! DESPOT (dezmierd[tor) O! scumpa mea! ANA +i moart[ ]n floarea tinereii, Afar[ din cuprinsul =-al inimii =-al vieii, Am vrut s[ fug de mine, =-aice am fugit, Sper`nd s[ aflu moartea acelor ce-au murit, Dar n-a vrut cerul aspru ]ndur[tor s[-mi fie, N-a vrut moartea de mine!
 • 147. 146 Vasile Alecsandri DESPOT Nu! te-a l[sat ea mie Ca s[-mi re-nvii prestigiul cu-al t[u ceresc amor, F[c`nd pe-al t[u p[rinte s[-mi vie-ntr-ajutor. ANA El? DESPOT El! c[ci ine firul cumplitei mele soarte. Tu, fiica lui, poi ast[zi a-mi da via[ sau moarte! ANA (vesel[) Eu? DESPOT Tu! ANA Ah! tot voi face cu dor neobosit, Chiar de i-a fi norocul cu viaa mea pl[tit. }n tab[ra lui Tom=a m[ duc, alerg ]ndat[, Cu lacrimile mele s[-ndulplec pe-al meu tat[. (Carmina se arat[ pe pragul u=ii din st`nga.) DESPOT (str`ng`nd-o la s`n) O! scumpa mea soie! ANA (fericit[) O! Despot, scumpul meu! DESPOT A! cine de-acum poate s[ ne despart[?
 • 148. Despot-Vod[ 147 SCENA VI D E S P O T, A N A , C A R M I N A CARMINA (]naint`nd =i desp[rindu-i) Eu! DESPOT Carmina! CARMINA Eu! Carmina! DESPOT Tu? CARMINA M[ cuno=ti?... prive=te, Eu sunt, =i, de ai suflet, privindu-m[, ro=e=te! Dar ce zic?... e=ti ]n stare tu ca s[ mai ro=e=ti? Cinismul =i minciuna ]n tine le-nsoe=ti. ANA (lui Despot) Ast[ femeie... Cine-i? CARMINA Cine-s?... sunt, ca =i tine, O victim[-n=elat[ de el f[r’ de ru=ine. ANA Adev[rat e, Despot?... taci?... este-adev[rat? CARMINA T[cerea lui gr[ie=te. ANA (dup[ o mic[ lupt[ cu sine) R[m`i dar neiertat! (Se ]ndreapt[ spre fund.) (Cu durere, ]n parte.)
 • 149. 148 Vasile Alecsandri Ah!... cum m[ pedepse=te cerul, nenorocit[! +-am meritat pedeapsa la care-s os`ndit[! DESPOT Nu... An[... stai! (Face doi pa=i spre Ana.) ANA (}n fund, oprindu-l c-un gest) Departe!... (Iese.) DESPOT (ab[tut) +i tu m[ p[r[se=ti! SCENA VII CARMINA, DESPOT CARMINA Infame!... tu, infame!... om infernal ce e=ti! Nimic nu-i sacru ie!... A tale jur[minte Ascund ipocrizia sub magice cuvinte... O! crud[ mi=elie!... Trei ani eu te a=tept Cu dorul, cu sperana, cu ner[bdarea-n piept... +i ]ns[ eu de tine eram dat[ uit[rii!... Ce-am fost dar pentru tine?... o prad[-a desfr`n[rii? DESPOT Ascult[-m[, Carmin[... CARMINA O! taci, nu mai cerca Prin fals[ protestare din nou a te spurca. Om f[r’ de con=tiin[, om f[r[ de mustrare, }n mintea-mi desorbit[ ai stins orice crezare. Tu m-ai tr[dat pe mine?... pe mine m-ai tr[dat?... O! Dumnezeu, =tii bine c`t eu l-am adorat, Cum sub a lui picioare am pus cu fericire
 • 150. Despot-Vod[ 149 Onorul meu ca treapt[ la scara-i de m[rire. +i el!... O! cine-ar crede?... (Pl`ng`nd.) Cum poate-n lume a fi Pedeaps[ pentru inimi ce vor a se jertfi! DESPOT (lu`ndu-i m`na) Carmina mea... CARMINA Departe, om f[r[ de simire! Contactul t[u insufl[ dezgust =i oerire. E=ti om?... O!... nu, ]n pieptu-i nimic nu-i omenesc. E=ti domn?... Nu, ]n purtare-i nimic nu e domnesc. Pori streana infamiei ca purpur[ regal[, Serveasc[-i ea la moarte de fa=[ morm`ntal[ +i, de mai este-n ceruri dreptate, Dumnezeu, Ajung[-te =i ura =i tot blestemul meu! SCENA VIII C A R M I N A , D E S P O T, L A S K I (venind repede prin fund) LASKI Despot, ]ntreg poporul vrea porile s[ strice, Vrea s[ capituleze... Ce v[d?... Carmin-aice? CARMINA (decis[) Aice. LASKI Cum?... de unde? CARMINA Castelu-am p[r[sit +i l`ng-al meu complice de crime am venit. LASKI Complice tu de crime?... Ce spui?... Care i-e vina?
 • 151. 150 Vasile Alecsandri CARMINA +tii tu cine e Despot?... +tii tu cine-i Carmina? Doi tr[d[tori! DESPOT Carmina... CARMINA Acest om l-ai crezut Prieten?... pentru d`nsul mari jertfe ai f[cut. I-ai dat =i al t[u s`nge, =i bunuri, =i domnie? El, drept recuno=tin[, a vrut =-a ta soie. LASKI El?... Iadul m[ cuprinde!... (Lui Despot.) Tu, tu? CARMINA Ascult[ tot: Sunt adulter[, Laski!... victima lui Despot! Jertfind onor =i lege, ]n oarba-mi fericire, Te-am ]nfierat pe frunte cu-a mea prostituire. LASKI O! tr[d[tori, vrei moarte? CARMINA Da!... pentru-acest p[cat Eu cu al meu complice o moarte-am meritat. Ucide-ne-mpreun[ ca, pentru vecinicie, S[ fim doi spectri gemeni unii prin infamie +i-n iadul ce ne-a=teapt[ deschis, s[-l ]nsoesc, C[ci, c`t e de culpabil... ah! tot, tot ]l iubesc!... LASKI (turbat, scoate hamgerul =i amenin[ pe Carmina, care, ]nfior`ndu-se, se apropie de Despot) A!... mori, infam[!... DESPOT (sco`nd spada) Laski!...
 • 152. Despot-Vod[ 151 LASKI (]njunghiind pe Carmina) Cu tine crima-i piar[! CARMINA (c[z`nd moart[) Ah!... Despot!... DESPOT Om de s`nge!... turbat[, crunt[ fiar[! A scris a ta os`nd[ pumnarul t[u vr[jma=... (Ridic[ spada asupra lui Laski.) LASKI Ucide... DESPOT (st[p`nindu-se) Te-a= ucide, de-a= fi un uciga= Ca tine... De-al meu palo= te ap[r[ cu spada. LASKI Eu s[ combat cu tine? Nu!... te las a fi prada Lui Tom=a care vine a fi r[zbun[tor +i mie, =i Carminei, infame tr[d[tor! R[m`i cu a ta crim[!... Eu p[r[sesc cetatea. Cur`nd te vor ajunge pacatul =i dreptatea! (Iese.) DESPOT Ucig[tor s[lbatic de ginga=e femei, }n veci s[ pori stigmatul ce-nfiar[ pe mi=ei! SCENA IX DESPOT (privind cu durere pe Carmina moart[ ]n mijlocul scenei) Ea, moart[!... u=a morii eu, Despot, am deschis-o! A ]njunghiat-o Laski, dar vai! eu am ucis-o!
 • 153. 152 Vasile Alecsandri Eu!... c[ci ]n a mea poft[ de zbor ambiios, Primind, f[r[ iubire, amoru-i generos, Am profanat, o! barbar robit de o idee, Altarul cel mai sacru, un suflet de femeie! (}ngenuncheaz[ l`ng[ Carmina =i-i ridic[ capul pe genunchiul lui.) O! nobil[ victim[, amorul t[u ceresc, Acea sc`nteie vie din ochi dumnezeiesc, R`vnit-au pentru mine m[riri, pompe de=arte... Ei bine, m[car moart[ de tron s[ ai tu parte. (O ia ]n brae =i o a=eaz[ pe tron.) Aici ]i era locul!... Pe tron s[ vieuie=ti, Pe tron s[ mori!... Carmina!... c`t de m[rea[ e=ti Sub palida, duioasa =i sacra maiestate A morii, pe-acest scaun de nalt[ vanitate, Purt`nd pe a ta frunte cel mai suprem odor, Coroana de martir[ a cruntului amor! (Se pune ]n genunchi la picioarele tronului.) O! dac[ eu ]n ceruri mai pot g[si iertare, G`nde=te tu la mine de sus cu ]ndurare +i las[ ca s[ cad[ la glasul meu uimit O jalnic[ privire pe-un biet nenorocit! (N.B. Zgomote de popor afar[.) DESPOT Ce larm[ se aude?... Poporul strig[-afar[... (Merge de ascult[ ]n fund.) SCENA X D E S P O T, L I M B { - D U L C E , J U M { T A T E , P O P O R U L (palid, streneros, desperat) LIMB{-DULCE (afar[) Hai sus, la Vod[...
 • 154. Despot-Vod[ 153 DESPOT Gloata se suie acum pe scar[... S[ fie vreo r[scoal[? (Vine de acoper[ pe Carmina cu cortinele tronului.) J U M { T AT E (afar[) Hai sus!... ne-am s[turat De-at`te lupte oarbe, de-at`t s`nge v[rsat. POPORUL (n[v[lind ]n sal[) Hai, hai! DESPOT Ce vrei? Ce este? LIMB{-DULCE M[ria-ta! poporul De nou[zeci de zile ]l secer[ omorul, }nc`t a noastr[ grij[ nu e cum s[ tr[im, Nu, Dumnezeu o =tie, dar e cum s[ murim! R[bd[m nenorocirea de nou[zeci de zile, V[z`nd cum pier de foame nevesti, copii, copile, +i ne-au ajuns cuitul!... Nu vrem a mai r[bda... Poporul vrea lui Tom=a cetatea a preda. DESPOT Lui Tom=a, al meu du=man, s[ ]nchinai cetatea? Rom`ni! unde v[ este credina =i dreptatea? LIMB{-DULCE Credina, ne-am pl[tit-o cu trei luni de dureri! Dreptatea, noi o cerem!... tu n-ai dreptul s-o ceri C`nd ara-i chiar prin tine adus[ la pieire. DESPOT Sumee!...
 • 155. 154 Vasile Alecsandri LIMB{-DULCE Sumeia-mi e rod de suferire. Destul amar!... destul[ batjocur[ de noi... Hai s[ deschidem poarta, rom`ni. POPORUL Hai! DESPOT Stai!... O! voi, Copii acelor oameni gigani de alt[dat[ Ce ]nfruntau sub +tefan restri=tea-nviforat[, Ei toi ]n locul vostru sub zid s-ar ]ngropa +i poarta cu-a lor trupuri lupt`nd ar astupa... +i voi!... g`ndii ce-ar zice eroii din vechime, G`sindu-se azi fa[ cu-a voastr[ mic=orime?... Dar ce-mi pierd eu cuv`ntul?... str[mo=ii erau zmei, Rom`ni de vi[ bun[, =i voi, ni=te mi=ei!... V[ pl`ngei voi de lupte? LIMB{-DULCE Ba nu!... de s[r[cie! DESPOT (arunc`nd o pung[ cu galbeni poporului) Na!... punei poleial[ l-a voastr[ mi=elie. LIMB{-DULCE Rom`ni!... nu v[ atingei de banii cu p[cat Ce poart[ a lui Despot chip m`ndru-ncoronat. E aur de icoane, e aur de potire Topit chiar de Satana cu a lui Despot =tire! E foc ce arde m`na!... Despot, suntem [rani. Nu vindem ara noastr[, nici cugetul pe bani. Ca s[-i culeag[ darul =-a ta poman[ seac[ Ar fi ca s[ se plece rom`nul... nu se pleac[! (Respinge punga cu piciorul.)
 • 156. Despot-Vod[ 155 Opinca ]i azv`rle pomana ]napoi. Nici noi suntem de tine, nici tu nu e=ti de noi! (C[tre popor.) Hai! DESPOT (am[r`t, ]n parte) C`t[ umilire mi-a rezervat azi soarta! S-a sf`r=it tot!... (Tare.) V[ ducei, s[rmani!... deschidei poarta! (Poporul se repede s[ ias[. Despot r[m`ne ]n st`nga ab[tut.) SCENA XI Cei dinainte, M O | O C , S P A N C I O C , S T R O I C I , B O I E R I =i O S T A + I (vin prin fund) MO|OC Poarta-i deschis[, Despot!... cetatea s-a predat +i Tom=a te ajunge; el intr[ ]n palat. Cutremur[-te!... moartea s-apropie de tine! DESPOT Nu eu, boieri, dar Tom=a cutremure-se-n sine, C[ci in ]n a mea ghear[ copilu-i dr[g[la=. Un pas... =i el r[m`ne lipsit de copila=! (Iese ]n st`nga, pe c`nd Tom=a intr[ prin fund.) SCENA XII Cei dinainte, T O M + A , C { P I T A N I , S E I M E N I , C I U B { R - V O D { TOM+A (ar[t`nd pe Despot) Pe d`nsul!... ]nainte!... du=manu-i la str`mtoare.
 • 157. 156 Vasile Alecsandri S PA N C I O C Stai, Tom=a!... un pas numai =i copila=u-i moare! TOM+A Copilul meu! S PA N C I O C Dar!... Despot ]nvins, desper[tor, E-n stare s[-l ucid[ cu bra r[zbun[tor. TOM+A (dup[ o scurt[ lupt[ cu sine) O! rumpe-mi-se pieptul ]n spasmele durerii, Mai bine r[u p[rinte dec`t r[u fiu al [rii! (C[tre o=teni.) Nainte! (U=ile din st`nga se deschid. Despot apare.) SCENA XIII T O | I , D E S P O T (=i, mai pe urm[, A N A =i I L I A + . Despot se arat[ maiestos, cu hlamida pe umeri =i cu coroana pe cap.) C I U B { R -V O D { (ar[t`nd pe Despot) Iat[-l... iat[ cumplitul fariseu! Tu, antihrist! tu, Despot, cuprins de duhul r[u, }n [rna ce te-a=teapt[ cobori din ]n[lime!... TOM+A Ce mi-ai f[cut copilul, cal[u plin de cruzime? (Despot se ]ntoarce spre u=[ =i face un semn. Ilia= intr[ =i vrea s[ alerge la tat[-s[u.) DESPOT (apuc`nd pe Ilia= de m`n[) Viteze Tom=a, iat[ copilul t[u iubit! Am respectat z[logul, odor nepreuit,
 • 158. Despot-Vod[ 157 +i l-am p[strat ]n via[ cu dragoste, cu bine, Cum merit[ odrasla unui viteaz ca tine. (Lui Ilia=) Mergi, Ilia=. ILIA+ (arunc`ndu-se ]n braele lui Tom=a) T[tuc[! DESPOT (lui Tom=a) S[rut[-l fericit, +i fie-i g`ndul aspru de d`nsul ]mbl`nzit! (}naint`nd.) Eu, Despot, Domn Moldovii prin ]ns[=i voia [rii, +-ajung prin mine ]nsumi la culmile puterii, Azi sunt c[zut din tronul lui +tefan celui sf`nt +i vin, =i-n faa lumii declar acum c[ s`nt De-a mea fatalitate ]nvins contra drept[ii... Deci spada mea ciuntit[ o-nchin fatalit[ii! (Arunc[ spada lui jos.) TOM+A Despot! p[=ind spre tronul de tine uzurpat, Pe un p[cat de moarte picioru-i a c[lcat, +i purpura domneasc[ pic`nd pe-a ta privire I-a fost, nenorocite, o p`nz[ de orbire. CIUB{R Blestem! POPORUL Blestem lui Despot! TOM+A Auzi?... om ne-nelept! Aceast[ ar[ bun[ te-a priimit la piept. Tu, Despot, ai v`ndut-o lui Ferdinand Germanul, Lui Sigismund Polonul, lui Soliman Sultanul,
 • 159. 158 Vasile Alecsandri La toi du=manii care i-au fost de ajutor. S[ te prive=ti ]n fa[ c-un vis am[gitor. MO|OC A r`s de toate: ar[, o=time!... CIUB{R Lege! TOM+A Ei bine, Fii voi judec[torii!... Spunei ce se cuvine Lui Despot Ereticul de ar[ v`nz[tor? MO|OC Pedeapsa ce a=teapt[ pe-oricare tr[d[tor, Moartea! CIUB{R Dar! moartea! POPORUL Moartea! DESPOT (privind ]n faa tuturor cu m[rire) Boieri =i tu, o=time! Morm`ntul ca =i tronul e sacr[ ]n[lime, +i c`nd vorbe=te omul pe piatr[ de morm`nt, E drept s[ se asculte solemnul s[u cuv`nt... R`vnit-am tronul [rii, dar r`vna mea regal[ A fost ]nsufleit[ de-o int[ colosal[. Vis`nd neat`rnarea, vroit-am prin rom`ni S[ dau loviri de moarte osmanilor p[g`ni. Am vrut cu-al nostru palo=, fr`ng`nd soarta-ncruntat[, S[ scol cre=tin[tatea pe-al ei morm`nt culcat[... De-mi ajuta norocul s-ating visu-mi din zbor, A= fi numit de lume erou, liberator, Dar nu m-au dus destinul =i timpul la izb`nd[
 • 160. Despot-Vod[ 159 +i iat[-m[, eu, Despot, c[zut azi la os`nd[! A=a lumea-i deprins[ pe om a-l transporta }nving[tor, pe-Olimp, ]nvins, pe Golgota!... (Mic[ pauz[. Toi ]l ascult[ cu bun[voin[.) Vrei moartea mea?... sunt gata!... Ucidei, c[ci n-am team[ De-a mele fapte-n via[ s[ dau ]n ceruri seam[; Dar tronul mai sus este de braul omenesc, +i singurul s[u jude e judele ceresc! Dar mirul e o rou[ cereasc[, sanctitoare, Pe fruntea ce-au atins-o ]n veci nepieritoare! Nici soarele nu poate s[ o prefac[-n nor, Nici omul s[ o =tearg[ cu braul muritor!... Vrei moartea mea?... Ucidei!... dar eu, trist[ victim[, Istoria Moldovei vreau s-o scutesc de-o crim[, S[ nu poarte stigmatul ]n ziua re-nvierii C[ a pl[tit cu moarte pe Despot, Domn al [rii! (Sco`ndu-=i coroana de pe cap =i arunc`nd-o.) Mi-arunc din cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... Nu mai sunt Domn!... acuma ucidei pe Despot! (Toi r[m`n ]ncremenii.) ILIA+ (cu lacrimi) Iertare, tat[! BOIERII Tom=a, iertare! POPORUL }ndurare! TOM+A O cerei?... fie!... Despot, de moarte ai iertare, Dar tu la m[n[stire pe via[-i fi ]nchis. CIUB{R (d`nd semne de o exaltare fanatic[, ]nainteaz[ =i strig[:) Iertare!... cui?... lui Despot?... Iertare?... Cine-a zis?
 • 161. 160 Vasile Alecsandri }n veci nu iart[ cerul pe-acel care-l desfide. (Se repede furios =i ]njunghie pe Despot.) Ai vrut s[ ucizi legea?... Mori! legea te ucide! DESPOT (c[z`nd) Ah!... mor! TO|I (cu reprobare) O! TOM+A (lui Ciub[r) Crunt fanatic! turbat ucig[tor! Pieri!... Nu e sf`nta cruce unealt[ de omor.(Ciub[r se retrage aiurit, cu ochii intii la trupul lui Despot. Seimenii ]l aresteaz[. }n fund r[sun[ deodat[ un ip[t dureros.) ANA Despot! (Vine, alerg`nd desperat[, =i ]ngenuncheaz[ l`ng[ Despot.) Mort!... Despot, moartea m[ va uni cu tine... O! Doamne!... fie-i mil[... de d`nsul... =i de mine!... (Cade le=inat[ pe pieptul lui Despot.) MO|OC (uimit) Copila mea!... TOM+A (oprindu-l) Mooace, a=a vrea Dumnezeu! Acel ce-=i vinde ara ]=i pierde neamul s[u! (Cortina cade.) FINE
 • 162. S~NZIANA +I PEPELEA FEERIE NA|IONAL{ }N 5 ACTE PERSONAJELEPAPUR{-}MP{RAT ZORIL{S~NZIANA, fata lui MURGIL{PEPELEA DASC{LUL MACOVEIP~RLEA-VOD{ TOMAL{CUST{-VOD{ M{RICAP{CAL{ SAFTAT~NDAL{ CRAINICUL LUI PAPUR{BABA RADA STOLNICUL LUI L{CUST{ZMEUL PAHARNICUL LUI P~RLEAZ~NA-LACULUI UN GENIUZ~NA-CODRULUI AL DOILEA GENIUSTATU-PALM{-BARB{-COT UN URS ALBIARNA O PAS{RE M{IASTR{CRIV{|UL POPOR, OSTA+I, |{RANI, |{RANCE
 • 163. CUPRINS ACTUL I Teatrul reprezint[ o c`mpie ars[ de soare, ]n fund o p[dure, ]n st`nga o c[su[ ]ntre copaci uscai, ]n dreapta, spre fund, un lac. SCENA I DA S C { L U L M A C O V E I , T O M A , M { R I C A , S A F TA , | { R A N I , | { R A N C E , P E P E L E A (doarme sub copaci l`ng[ c[ru[) COR Ce secet[, ce foc! Amar =i vai de noi! Avem lips[ de ploi +i lips[ de noroc. (bis) S A F TA (ar[t`nd pe Toma) Ce-a fost verde s-a uscat, Ca =i bietul meu b[rbat! T O M A (ar[t`nd pe Safta) Ce-a-nflorit s-a scuturat, Ca nevasta mea din sat. COR Ce secet[, ce foc! Amar =i vai de noi! Avem lips[ de ploi +i lips[ de noroc. (bis) M A C O V E I : Uff!... de c`nd tr[iesc eu, dasc[lul Macovei, =i slav[Domnului!... tr[iesc de c`nd c`inii purtau colaci ]n coad[... ]nc[ a=aar=i[ n-am apucat; s[ juri c[ ne g[sim ]n ara lui P`rlea-Vod[.
 • 164. S`nziana =i Pepelea 163 T O M A : Dar cum e ara aceea, jup`ne dasc[le?... M A C O V E I : O ar[ unde-i a=a de cald tot anul, c[ g[inile fac ou[r[scoapte. T O M A : He! He! gogonat[ o mai spuse=i, jup`ne. M A C O V E I : Tomo!... e=ti necredincios, o =tie lumea-ntreag[... darprost,de c`nd? T O M A : Apoi d[, jup`ne, eu nu-s c[rturar ca d-neta, care =tii Alexan-dria pe de rost =i care ai umblat pe unde =-a-n[rcat dracul copiii. M { R I C A : A=a-i; jup`nul Macovei, b[rbatul meu, cunoa=te =i-Afga-tanghelescu. M A C O V E I : Tronc, M[rico!... ai sclintit-o, fata mea, vrei s[ ziciAfgatanghelul!... Da, oameni buni, =tiu multe, de toate... nu c[ m[laud... c[ci am fost prin ara c[pc[unilor =i prin ara n[ucilor... undeoamenii p[timesc de boala politicii. T O M A : Dar ce boal[ o mai fi =-aceea? M A C O V E I : Boal[ de balamuc, care seac[ toate simirile =i-nvr[jbe=te frai cu frai. T O M A : Fie lor acolo!.. M A C O V E I : +-am mai fost, oameni buni, pe la Sf`nta Vineri, pela Sf`nta Joi, pe la Sf. Mercuri, unde m-am ]nt`lnit cu Statu-Palm[-Barb[-Cot, cel care fuge c[lare pe un iepure =chiop =i doarme ]ntr-unv`rf de plop. T O M A : He! He! asta e =i mai gogonat[, =i mare, c`t... c`t... M A C O V E I : C`t prostia ta. T O | I : Ha! ha! ha! te-a p[c[lit, Tomo! M { R I C A (r`z`nd): Cred =i eu c[ l-a p[c[lit, dac[ jup`n Macovei,b[rbatul meu, =tie =i cerul din toac[... asta... toaca din cer. M A C O V E I : Tronc, M[rico, iar ai sclintit-o, sufleele. +-am maifost, oameni buni, pe la curtea lui L[cust[-Vod[. T O | I : L[cust[-Vod[? MACOVEI: Da! Ce? n-ai auzit de el?... un domn mare, cu oaste mare...=i cu stomac =i mai mare... El m[n`nc[, m[n`nc[, de cum se treze=tep`n’ ce adoarme, =i tot nu se mai satur[, vecinic fl[m`nd =i slab.
 • 165. 164 Vasile Alecsandri T O M A : +-o fi m`nc`nd =i com`ndul; dar poporul lui?... M A C O V E I : S[rmanul! e =i mai slab =i mai fl[m`nd dec`t d`nsul. T O M A : Halal de el!... Vrea s[ zic[, tot mai bine la noi, ]n ara luiPapur[-}mp[rat, de=i se spune c[ ]mp[ratul nostru e cam =ov[i, =ov[i...ca numele lui. M A C O V E I : Tac[-i gura, leh[ule!... nu te-atinge de mai-marelet[u; ]mp[ratul nostru e om cu chibzuial[ =i are doi sfetnici mari, peP[cal[ =i pe T`ndal[. Unul ]l sf[tuie=te ]ntr-un fel, altul ]ntr-alt fel, =iaugustatea sa se tot clatin[ ]ntre-am`ndoi. T O M A : Ca papura dup[ v`nt. M A C O V E I : Ei! +-apoi!... Clatine-se papura, broa=tele s[ h[l[du-iasc[... nu-i a=a?... T O | I : A=a, a=a, jup`ne. M{RICA: Cic[, pe c`nd tr[ia ]mp[r[teasa, ea c`nta cucurigu-n cas[? M A C O V E I : Ce-ai spus? M { R I C A : +-acum, se zice c[-l poart[ de nas fata lui, domniaS`nziana? M A C O V E I : O fi!... c[-i bun[ =i frumoas[. M { R I C A : Frumoas[, ce-i drept, pe d`nsa poi c[ta, dar pe soareba, asta... pe soare... M A C O V E I : Destul; iar ai sclintit-o, M[rico drag[; dar noi st[mde vorb[ =i ziua trece. T O M A : +i soarele ne pr[je=te. | { R A N I I : +i s[m[n[turile pier. |{RANCELE (v[it`ndu-se): Pier, pier, p[catele noastre! Ce-o s[ deve-nim?... O s[ ne moar[ copiii de foame! MACOVEI: Tac[-v[ ciocul, gaielor!... dec`t ai urla, mai bine v-aiapuca s[ facei desc`ntece de ploaie. M { R I C A : C[ doar noi nu suntem vr[jitoare ca Baba Rada, dinc[sua aceea... Numai ea =tie s[ fac[ vr[ji =i s[ trag[-n bobi, =i s[desc`nte de dragoste cu ulcica, =i s[ dezlege norii... M A C O V E I : Da de unde =tii, jup`neas[, c[ Baba Rada desc`nt[ dedragoste cu ulcica? Nu cumva...
 • 166. S`nziana =i Pepelea 165 M { R I C A : Fereasc[ Dumnezeu, b[rbate, nu se afl[! dar toat[ lu-mea =tie c[ Baba Rada cite=te =i-n stele... =i-i carte de tob[, asta... tob[de carte. M A C O V E I : Tronc, M[ric[!... Oameni buni, hai s[ ne mai sf[tuimcu p[rintele Pricochi =i s[-l rug[m s[ mai ias[ cu icoanele. T O | I : Hai! hai! (Repet[ corul =i iese prin dreapta.) P E P E L E A (trezindu-se): A!... bun somn am tras!... =i frumos visam f[cut!... Eu, Pepelea, b[iat s[rac, f[r[ tat[, f[r[ mam[, venit ]nlocurile acestea din |ara Rom`neasc[, p[rea c[ m[-nsurasem cu fata]mp[ratului, dup[ ce o sc[pasem din ghearele unui zmeu, care-o r[pisedin palatul t[t`ne-s[u. Greu m-am luptat prin somn... dar i-am venit eude hac zmeului. ARIE Frumoas[ S`nzian[, Copili[ Cos`nzean[, R[pit[-era d-un zmeu! Am dat pe el n[val[ +i, cu viteaza-mi pal[, Ucisu-l-am chiar eu. Iar fata, ]n uimire, Mi-a dat a sa iubire, }n schimb pe dorul meu. A=! vorb[ s[ fie... ]mp[ratul a trimis crainici ]n tuspatru p[ri alelumii, ca s[ dea =tire crailor =i ]mp[railor c[ acel din ei care va pl[ceaS`nzianei ]l va lua de ginere; =i-i va da zestre jum[tate de-mp[r[ie...Ce mai trebuie zestre?... Eu m-a= mulumi numai cu fata, pre legeamea.
 • 167. 166 Vasile Alecsandri SCENA II PEPELEA, BABA RADA (ea st[ pe pragul u=ii, sprijinit[ pe o c`rj[, ]i g`rbovit[ =i zdrenuroas[, cu plete albe) B A B A R A D A (auzindu-l, ]n parte): Auzi pu=chiul, pe unde-i batg`ndurile... chelului ]i trebuie chitie de m[rg[ritar. (Tare.) Pepeleo... PEPELEA: E!... Iaca =i Baba Rada... vino colea, m[tu=ic[, am s[-ispun un vis d-ale pozna=e. B A B A R A D A : Nu pot, dragul m[tu=ei; c[-s oloag[ de-o c`rj[. P E P E L E A : Oloag[ de-o c`rj[?... B A B A R A D A : De-abia-mi port tinereile, cu ajutorul c`rjelor... =imi s-a fr`nt una ast[-noapte. P E P E L E A : Se vede c[ ]nc[lecase=i pe ea, ca s[ mergi la nunta luiStatu-Palm[. B A B A R A D A : Ba am alungat o pisic[ neagr[ care se b[gase peco= la oala cu sm`nt`n[. P E P E L E A : O fi fost duhul necurat? B A B A R A D A : Ucig[-l toaca!... C`nd am lovit-o cu c`rja, a scosfoc pe ochi; =i c`rja s-a f[cut numai [nduri ]n m`na mea... bun[tate dec`rj[... mi-o dedese chiar Str`mb[-Lemne, acu o sut[ de ani. P E P E L E A : Str`mb[-Lemne?... Alei!... dar de c`nd e=ti pe lume,m[tu=ic[?... B A B A R A D A : Eu?... Ascult[: ARIE I Eu sunt de c`nd ]n ast[ lume Rom`nul ]nc[ n-avea nume; De c`nd Carpaii cei m[rei Erau ca ni=te burei; De c`nd lupii la noi Erau p[stori de oi
 • 168. S`nziana =i Pepelea 167 +i ur=ii cu cimpoi M`nau cirezi de boi. II Eu sunt de c`nd pe m`ndrul soare Nu erau pete arz[toare; De c`nd un purice u=or Purta potcoav[ la picior, Potcoav[ grea de fier Cu care s[rea-n cer, +-apoi din cer venea +i barba mi-o ciupea. Pe atunci eram t`n[r[, frumoas[... eram z`n[... dar m-a scos dinminte F[t-Frumos... =i mi-am pierdut darul. P E P E L E A : }n adev[r, c[ e=ti cam schimbat[ la fa[. B A B A R A D A : He! He!... Vremea vremuie=te, feele se zb`rcesc,b[l[malele sl[besc =i ]n locul puricilor sprinteni au ie=it pe lume altejig[nii, care sar din gunoi... =i cu-o s[ritur[ ajung... sus... sus... sus. P E P E L E A : Hei!... c[ nu sunt =i eu o jiganie din soiul lor. B A B A R A D A : +i ce-ai face, m[i b[iete?... P E P E L E A : A= zbura tocmai l`ng[ fata ]mp[ratului. B A B A R A D A : (]l trage de urechi): |i-e drag[!... Hai?... P E P E L E A : Ca ochii din cap. B A B A R A D A : Dar tu ei?... P E P E L E A : +i ea mie, vorba iganului. BABA RADA: Ei, =tii una?... Pepeleo, hai cu mine ]n p[dure, s[-midurezi o c`rj[ nou[ de alun... +i eu voi culege flori de n[valnic, ca s[-ifac o sc[ld[toare de dragoste. P E P E L E A : +i crezi c[ S`nziana m-a ]ndr[gi, dac[ m-oi sc[lda?... B A B A R A D A : De ce nu? P E P E L E A : Oare?... Hai la p[dure, m[tu=ic[... Hai la p[dure...(O ia de bra =i pleac[ ]n fug[.) BABA RADA: }ncet, ]ncet... vai de mine... parc[ te-au umflat rusaliile.
 • 169. 168 Vasile Alecsandri P E P E L E A : M-au umflat... hai... nu pot sta pe loc... mi s-au aprinsc[lc[iele... BABA RADA (sare-ntr-un picior): }ncet, ]ncet, nebunule, cad, ine-m[, ]ncet, vai de mine! (Ies am`ndoi =i intr[ ]n p[dure.) SCENA III L { C U S T { - V O D { , S T O L N I C U L , S E R V I T O R I =i O S T A + I (sub costum de l[custe) S T O L N I C U L (vine alerg`nd =i purt`nd un steag pe care e bro-dat[ o l[cust[): Plecai-v[, ]nchinai-v[, c[ vine m[ria-sa L[cust[-Vod[...iaca, nu-i nimeni? nu face nimica, eu s[-mi fac meseria mea. (Strig`nd.)Plecai-v[, ]nchinai-v[... (Stolnicul intr[ cu servitori care poart[ merinde.) C O R (de l[custe) Trece-aci L[cust[-Vod[, Dintre domni cel mai fl[m`nd. S[-i ]ntindem mas[ mare, Chiar ]n drum, c`t mai cur`nd. (A=eaz[ merindele pe-o mas[ ]n dreapta, blide cu m`nc[ri, garafe =i potire.) S T O L N I C U L : Gr[bii, copii, gr[bii... M[ria-sa ne calc[ peurme... A=a... a=ezai fripturile-n r`nd... unde-s piftiile? Punei-le laiveal[, colea, bine. (}n sunetul unui mar= bizar, intr[ L[cust[-Vod[, rezemat pe doi curteni.) L { C U S T { : M`ncare, m`ncare, mor de foame! Unde-i ministrulmeu secretar de stat la departamentul buc[t[riei? S T O L N I C U L (]nchin`ndu-se): Aici, m[ria-ta! L { C U S T { : Masa gata-i?...
 • 170. S`nziana =i Pepelea 169 S T O L N I C U L : Gata, privii... L { C U S T { : Stolnice, ai binemeritat de la Patrie, te decorez cuordinul “Frig[rii de aur”. S T O L N I C U L : S[ tr[ie=ti, m[ria-ta. L { C U S T { (=ade la mas[): Bune bucate!... ]mi fac cu ochiul... deunde s[-ncep... A!... de la curcan (m[n`nc[), minunat!... am un igan,buc[tar me=ter, cinci zloi pe lun[, leaf[... (La suita lui.) Vou[ v[ efoame? T O | I : Foame, m[ria-ta. L { C U S T { : Bine: privii la mine cum m[n`nc =i v[-ndestulai. T O | I : Poft[ bun[, milostive st[p`ne! L { C U S T { : V[ place poate friptura de curcan? T O | I : Place, place. L { C U S T { (lacom m`nc`nd): D-apoi mie!... T O | I : M[n`nc[-l s[n[tos, m[ria-ta. L { C U S T { : Acum s[ zic dou[ vorbe astor piftii... Ce miros, ceparfum, (mirosindu-le) ce arom! (Suitei.) Dar piftiile v[ plac? T O | I : Plac, plac. L { C U S T { : Cu vanilie, sau... sadea. T O | I : Ba cu usturoi. L { C U S T { : M[ bucur... dar ce s-aude?... (Afar[, tr`mbie.) S T O L N I C U L : Se-nainteaz[ o oaste mare! L { C U S T { (]nec`ndu-se): O! oa... o oa, oaste... or fi du=mani!...Unde mi-e palo=ul? Na, l-am uitat acas[... Cu ce s[ m[ ap[r?... Ha! cufurculia ast[ mare. Vie de-acum chiar P`rlea-Vod[... Vitejilor, adunai-v[ ]mprejurul meu =i s[ murii cu toii, ap[r`ndu-mi viaa =i masa. (Toi se grupeaz[ l`ng[ L[cust[, care se ]narmeaz[ cu o furculi[ lung[.)
 • 171. 170 Vasile Alecsandri SCENA IV Aceia=i, P ~ R L E A - V O D { , P A H A R N I C U L , C R A I N I C U L , S E R V I T O R I =i O S T A + I (toi sunt ]mbr[cai ]n ro=) C R A I N I C U L (venind repede ]n scen[): }nchinai-v[, plecai-v[,c[ sose=te m[ria-sa P`rlea-Vod[. L { C U S T { : P`rlea-Vod[... Sunt platc[... (Intr[ paharnicul, urmat de servitori, care poart[ balerce ]n spinare.) COR Iat[ vine P`rlea-Vod[ }nfocat =i-mbujorat; Dintre toi domnii din lume, Cel mai ro=, mai ]nsetat! P ~ R L E A (Intr[ repede. El e gras =i aprins la fa[.) ARIE Eu sunt P`rlea cel aprins, Care ard ]n foc nestins +i dau foc =i mistuiesc Inimile ce-nt`lnesc. Uf! uf! uf! ]n s`nul meu Curge lav[ de vulcan, Dai-mi ap[ ca s[ beu, S[ tot beu c`t un borcan. P ~ R L E A : Ap[, ap[, mor de sete. PA H A R N I C U L : M[ria-ta, balercele sunt de=erte; ai b[ut tot. P ~ R L E A : Nu-i ap[?... m-am stins!... Paharnice, te os`ndesc s[-itai capul tu singur, cu m`na st`ng[. (Vede masa.) A!... iaca chileal[.(Se repede la mas[.)
 • 172. S`nziana =i Pepelea 171 L{CUST{ Semee! un pas numai de-i face c[tr[ mas[, Cazi mort, de ast[ arm[ str[puns... (}l amenin[ cu furculia.) P~RLEA Str[puns?... Nu-mi pas[! Mai bine mort de palo=, ca un viteaz, dec`t De sete, mi=ele=te, cu iasc[-aprins[-n g`t. (Apuc[ o garaf[ =i o de=art[.) L { C U S T { : Iaca minune... gr[im am`ndoi ]n stihuri, ca ni=teapelipisii?... Aferim, vere. P ~ R L E A : Vere?... Cine e=ti tu, de ]ndr[zne=ti a m[ v[rui? L { C U S T { : Eu sunt domn, ca =i tine. P ~ R L E A : Domn... (Amabil.) S[ m[ fericesc cu numele?... L { C U S T { : L[cust[-Vod[! P ~ R L E A (furios): L[cust[?... du=manul meu de moarte? L { C U S T { : Tocmai. P ~ R L E A (graios): Sunt prea fericit de cuno=tin[. (D[ m`na.) L { C U S T { : +i eu tij, vere... poftim la mas[. P ~ R L E A : Mulumesc; suntei prea amabil. L { C U S T { : Da, m[ rog, nu te mai fasoli. P ~ R L E A (=ade): N-a= vrea s[ fiu indiscret. L { C U S T { : S[ m[ vezi pe n[s[lnic. P ~ R L E A : Ba mai bine pe brae, vere. L { C U S T { (vesel, ghiontind pe P`rlea): Pe brae, berbantule? Pebraele S`nzianei? P ~ R L E A (posomor`t): Ba c`t despre fata lui Papur[-}mp[rat, pune-i pofta-n cui. L { C U S T { : +i pentru ce, m[ rog...? P ~ R L E A : Pentru c[ m[ duc s-o-mpeesc. L { C U S T { (ironic): +-ai s-o p[e=ti, ]n adev[r, vere.
 • 173. 172 Vasile Alecsandri P ~ R L E A : Ver-vere?... +i cum asta? L { C U S T { : Fiindc[ =i eu m[ duc la curtea S`nzianei, cu g`nd de-a-i face curte. P ~ R L E A (se scoal[): Suntem rivali!... unul din noi dar e de prisospe lume; trebuie s[ piar[. L { C U S T { (lini=tit): Ai dreptate; pieri tu. P ~ R L E A : Ba tu... Scoal[ =i vin la lupt[, s[ ne cioc`rtim cu palo=ele. L { C U S T { : Ce face?... S[ ne batem ]mpreun[?... cat[-i de treab[,omule; avem o=ti pentru certele noastre, ucig[-se ]ntre ele... =i noi s[petrecem cu voie bun[... A=a-i r`ndul crailor =-al ]mp[railor. (Strig[.)Stolnice!... pune-te ]n capul armatei mele... =i taie buc[i oastea luiP`rlea-Vod[; de-i sc[pa teaf[r... de te-i ar[ta leu... te-oi face “ban”. P ~ R L E A (asemene): Paharnice!... ai auzit?... S[ te v[d; harcea-parcea ]n oamenii lui L[cust[-Vod[; de-i fi ]nving[tor... te schimb dinparticular ]n general. S T O L N I C U L (cu glas slab): Nu putem, m[ria-ta, c[ suntem moride foame. PA H A R N I C U L (asemene): N-avem vlag[, m[ria-ta; suntem moride sete. L { C U S T { : Ei, dar fie pe alt[ dat[.. (Lui P`rlea.) Prime=ti,veri=orule... s[ ne ucidem alt[ dat[? P ~ R L E A : Bucuros... acum s[ plec[m la curtea lui Papur[-}mp[rat. L { C U S T { : S[ plec[m; cuno=ti drumul? P ~ R L E A : Ba nu!... m-am r[t[cit de vreo =apte ori, de c`nd ampornit de-acas[. L { C U S T { : Ai umblat ]n bobote ca =i mine; ne trebuie dar unc[l[uz. Stolnice, un c[l[uz c`t oi bate-n palme. S T O L N I C U L (nemi=c`ndu-se): Numaidec`t, m[ria-ta. P ~ R L E A : Paharnice, un c[l[uz. PA H A R N I C U L (st[ pe loc): Numaidec`t. (Pepelea se ive=te ]ntre copaci.)
 • 174. S`nziana =i Pepelea 173 SCENA V Aceia=i, P E P E L E A P E P E L E A (aparte): Am l[sat pe m[tu=a-n p[dure s[ caute bu-ruieni. P ~ R L E A : G[situ-l-ai?... S T O L N I C U L (z[rind pe Pepelea): Iaca unul, pe d`nsul, voinici.(Toi se reped =i-l apuc[.) P E P E L E A : Ho! ar[!... ce este?... ce v-au apucat? S T O L N I C U L (tr[g`ndu-l): Te cheam[ L[cust[-Vod[. PA H A R N I C U L (asemenea): Te cheam[ P`rlea-Vod[. P E P E L E A : Minciuni... nu m[ cheam[ nici P`rlea, nici L[cust[...m[ cheam[ Pepelea. L { C U S T { : Pepelea!... Ha! Ha! Ha! pozna= nume! P ~ R L E A (r`z`nd): Nu-i nume de calendar. L { C U S T { : Ca ale noastre. (Tare.) Pepeleo, r[spunde, poi s[ neduci la curtea lui Papur[-}mp[rat? P E P E L E A (aparte): Or fi peitori de-ai S`nzianei. L { C U S T { : Ai auzit? P ~ R L E A (tare): Poi, m[? P E P E L E A : Pot!... v[ duc =i p`n[ la “m[ru ro=”, dac[ vrei, =i p`n[la calea-ntoars[. L { C U S T { : Nu, c[-i prea departe. P E P E L E A : +i p`n[ la dracu-n praznic. P ~ R L E A : Praznic? hai dar cu noi... pleac[-nainte. P E P E L E A : Bine... (Aparte.) Am s[-i r[t[cesc ]n p[durea cea deas[,din ea s[ nu mai ias[. (Servii fur[ merindele de pe mas[.) L { C U S T { : Mergem?... Poftim, vere. P ~ R L E A : Ce se potrive=te... apuc[ d-ta ]nainte, vere, e=ti maic[runt. L { C U S T { : C[runt eu?... =tii c[ te g[sesc nostim? P ~ R L E A : M[-i fi g[sind... d[-mi braul =-aidem ]mpreun[.
 • 175. 174 Vasile Alecsandri(P`rlea =i L[cust[ ]=i dau braul =i cearc[ a pleca odat[ cu piciorul st`ng, dar nu nimeresc. Ies cu toii prin fund =i dispar ]n p[dure c`nt`nd.) COR Haidei cu toi la curtea Lui Papur[-mp[rat, Atra=i de S`nziana Cu nume l[udat. SCENA VI D A S C { L U L M A C O V E I,T O M A ,M { R I C A,| { R A N I , | { R A N C E (care vin prin dreapta) T O M A : A=a o fi, jup`ne dasc[le... sf`nt[ s[-i fie vorba, mareadev[r ai rostit... nu plou[ pentru c[-i secet[. M A C O V E I : +i-i secet[, pentru c[ nu plou[. T O M A : Dar f[ bine de ne spune, pentru ce-i =i secet[ =i lips[ deploaie? M A C O V E I : O fi trecut prin v[zduh un zmeu cu limb[ de foc. T O | I (speriai): Un zmeu? M A C O V E I : Sau poate c[ zidarii =i c[r[midarii or fi legat norii. T O M A : Dar nu cuno=ti d-ta vreun chip de-a-i dezlega? M { R I C A : B[rbatul meu s[ nu cunoasc[... ai pripit de te-ai vorbit;asta... ai vorbit de te-ai pripit. M A C O V E I : Tronc, M[rico!... Oameni buni, este un leac de secet[care nu d[ gre=. T O | I : Care, care?... M A C O V E I : S[-necai o bab[. T O | I : +-a ploua? M A C O V E I : Cu cofa. T O | I : Hai, m[i, s[ g[sim o bab[. (Ar[t`nd femeile.) Pe care dinele s-o alegem? F E M E I L E (ar[t`ndu-se una pe alta): Pe Catrina, pe Safta, pe Tu-dora, pe Tofana, pe jup`neasa d[sc[lia...
 • 176. S`nziana =i Pepelea 175 M { R I C A : Pe mine?... Eu bab[?... (Lui Macovei.) Bab[-s, jup`nedasc[le? bab[? M A C O V E I : Ba! ba... B { R B A | I I : Pe d`nsele, m[i! (Se lupt[ b[rbaii cu femeile; eledau ipete.) B{RBA|II Degrab[, degrab[ S[ prindem o bab[ +i-n ap[ s-o d[m. Degrab[ printr-]nsa De foc =i de d`nsa Acum s[ sc[p[m. FEMEILE Hoilor! pierii de-aici, C[ v-om bate cu urzici, V-om zg`ria ca pisici De-i fi toi numai be=ici. SCENA VII Aceia=i, B A B A R A D A (se ive=te-n fund) B A B A R A D A : S[ tr[iasc[ Pepelea!... bun[ c`rj[ mi-a durat... ams[-i desc`nt de dor. F E M E I L E : Iaca o bab[, iaca o bab[! T O | I : Baba Rada, vr[jitoarea! M A C O V E I : Ea o fi legat norii... pe d`nsa, oameni buni... =iu=tiuluc! ]n balt[. (B[rbaii se reped de apuc[ pe bab[, lu`nd-o-n sus.) B { R B A | I I : }n balt[! B A B A R A D A : Ce-i? ce-i? F E M E I L E : }n balt[! B A B A R A D A : }n balt[? Vai de mine... dar ce v-am gre=it eu,oameni buni?...
 • 177. 176 Vasile Alecsandri M A C O V E I : }n balt[, talpa iadului! B A B A R A D A : Ajutor! ajutor! Pepeleo! SCENA VIII Aceia=i, P E P E L E A (alearg[ prin fund) P E P E L E A : Cine m[ cheam[?... Mama Rada?... B A B A R A D A : Nu m[ l[sa, Pepela= drag[, vor hoii s[ m[-nece. P E P E L E A : S[ te-nece, pentru ce? Stai, oameni buni... nu faceip[catul. T O | I : }n l[turi, m[ sfrijitule. P E P E L E A : Nu m[ las de voi, cihar de m-ai ucide... Mama Rada-inevinovat[. M A C O V E I : Cum ]ndr[zne=ti, m[i ing[ule, s[ te ]mpotrive=tivoinei poporului?... Nu =tii ce spuneau str[mo=ii no=tri:”Box, pipili,Box...” P E P E L E A : Ce box, m[, na box!... (Trage un pumn ]n ghigilicul luiMacovei.) M A C O V E I : Aoleo! m-a necinstit. T O M A : Iii!... a ridicat m`na asupra lui jup`n Macovei. M { R I C A : I-a turtit nasul pe ghigilic? asta... M A C O V E I : Legai-l, m[i, s[-l ducem la procuror. C`t pentru bab[,u=tiuluc ]n balt[. (|[ranii leag[ m`inile lui Pepelea.) P E P E L E A (lupt`nd): Hoilor, tic[lo=ilor!... v[ punei o sut[ pe unom, ca corbii =i ca judanii. (|[ranii las[ pe Pepelea legat =i se-ntorc laBaba Rada.) B A B A R A D A : Pepeleo, Pepeleo... (|[ranii ridic[ pe bab[ =i se]ndreapt[ spre lac cu ea.) P E P E L E A : Tic[lo=ii... ucid pe biata bab[, f[r[ vin[, =i pe minem-au legat, ca s[ m[ duc[ la ]nchisoare... s-au dus cu toii... nu-i nime,p-aici mi-e drumul. (Fuge-n c[su[.) | { R A N I I (pe malul lacului): Una!
 • 178. S`nziana =i Pepelea 177 B A B A R A D A : Pepeleo! | { R A N I I : Dou[, trei... hup, u=tiuluc. (O arunc[ pe bab[ =i deo-dat[ s-aude un tunet dep[rtat, cerul s-acopere de nouri negri.) M A C O V E I : Parapanghelos! De-acum umflai pe Pepelea =i hai laprocurorul. | { R A N I I (revenind ]n scen[): Dar unde-i? | { R A N I I : A pierit! M A C O V E I : Pierit s[ fie! (}ncepe furtun[ mare, tunete prelungite.)Iaca, m[i!... vedei? cum ai ]necat vr[jitoarea, a =i-nceput a ploua. T O M A : Plou[ cu fulgere, jup`ne dasc[le, dar ap[ — tuf[. F E M E I L E : Vai de noi! o s[ ne tr[sneasc[. M { R I C A : Hai s-aprindem Pa=ti de la lum`nare... asta... lum`narede la Pa=ti. M A C O V E I : Tronc, M[rico! T O | I : Hai pe-acas[, la s[n[toasa, voinici. (Un fulger cade-n lac,toi fug ]n dreapta speriai.) SCENA IX P E P E L E A (ie=ind din c[su[): S[ se fi ]necat biata m[tu=[?... de-a= =ti c[ a= g[si-o, m-a= arunca ]not. Ia s[ vedem. (Vine ]n scen[ =ig[se=te o c`rj[.) Iaca una din c`rjele ei... poate s[-mi fie de ajutor... (Lamal). A!... pare c[ z[resc ceva... ea-i... plute=te... d[, Doamne, s-oscap. (}ntinde c`rja-n ap[ =i scoate sumanul babei.) Nu-i ea. S[rmana,e numai sumanul ei, a murit! S-a dus pe ceea lume, =i eu am r[mas iarsingur. (Pl`nge.) R[u m[ doare inima dup[ ea... dar ce aud!... ce v[d!(Furtuna trece, norii dispar =i luna se ]nal[ de dup[ copaci, ]n fund... pe suprafaa lacului r[sar mai multe flori mari de nuf[r =i ]n fiecare din ele st[ ]nchis[ c`te-o z`n[; ]n cea mai frumoas[ se g[se=te Baba Rada, metamorfozat[ ]n Regina Z`nelor; razele lunii lumineaz[ tainic tabloul.)
 • 179. 178 Vasile Alecsandri SCENA X P E P E L E A , Z~NE, B A B A R A D A (schimbat[ ]n z`n[) COR DE Z~NE Frumoas[ Z`n[ cu dulce nume Din s`nul apei iese la lume. Ferice omul care pe ea La foc de stele o va vedea.(Florile de nuf[r se deschid, z`nele ies de formeaz[ ]mpreun[ un grupartistic ]n lumina electric[. }n floarea din mijloc apare Baba Rada sub figura =i sub costumul unei z`ne tinere =i frumoase =i ]ncununat[ cu plante acvatice.) Z~NA Pepeleo, bl`nd suflet, tu singur cu-ndurare, Ai vrut s[-mi aperi viaa de-a pro=tilor turbare. Pe tine eu din umbr[ te-oi scoate la lumin[, C[ci fosta Baba Rada de-acum e a ta z`n[. (Z`na, ie=ind din floare, p[=e=te pe faa apei =i vine ]n scen[.) P E P E L E A (cade-n genunchi): O!... ce minune cereasc[. Z ~ N A : Pepeleo!... de azi ]ncepe o via[ plin[ de lupte pentru tine...dar s[ n-ai grij[, vei fi pretutindeni ap[rat =i susinut de mine. |ineacest fluiera= de trestie, el te va ajuta la orice nevoie... c`nd ]i c`nta dinel... ine =-acest inel de logodn[ cu S`nziana. P E P E L E A : Ah!... z`n[ frumoas[ =i milostiv[, m[ logode=ti cunorocul. Z ~ N A : Norocul s[ te ]nsoeasc[ ]n calea vieii. Acum te las, Pepe-leo... r[m`i cu bine, eu m[-ntorc ]n ]mp[r[ia z`nelor. (Z`na se-ntoarce ]n floarea ei, toate florile s-afund[ ]ncet, ]n sunetul simfonic al orchestrei. Corul repet[ refrenul de la ]nceput.) (Sf`r=itul actului I.)
 • 180. S`nziana =i Pepelea 179 ACTUL II CUPRINS Teatrul reprezint[ sala tronului lui Papur[-}mp[rat... Vasuri mari cu plante acvatice sunt a=ezate ]n coluri... un tron mare de aur ]n st`nga, alt tron mai mic al[turi, spre public... o u=[ ]n st`nga, ce duce ]n apartamentul ]mp[r[tesei... ]ndreapta, u=i mari... ]n fund, arcade largi =i ]nalte, ce se deschid pe teras[, deasupra gr[dinii. SCENA I P E P E L E A (se ive=te cu sfial[ pe teras[, apoi intr[ ]n scen[): Num[ vede nime? M-am furi=at prin gr[dina ]mp[r[teasc[, doar oi z[ripe S`nziana... dar toate ferestrele palatului sunt ]nchise... Ce bog[ii...Ce loca= fermec[tor!... Bine m-a= deprinde a tr[i aice... al[turea cufata ]mp[ratului. Dac[ m-ar ajuta Z`na-Lacului s[ mi se ]mplineasc[dorul... Ian s[-mi ]ncerc norocul, sun`nd din fluierul [sta!... S[ vedemce poate el!... (Privind fluierul, c`nt[.) ARIE I Fluiera= frumos, Mult zici tu duios. Scumpe fluiera=, Mult zici dr[g[la=, Zi cu glasul t[u, Zi pe g`ndul meu, Versul cel cu foc, Ce-aduce noroc. II Fluiera= de fag, A! spune cu drag, Spune de-al meu dor Scumpului odor, C[ inima mea
 • 181. 180 Vasile Alecsandri Vecinic pentru ea Bate ne-ncetat D-un amor curat. (El vrea s[ c`nte din fluier, dar se opre=te, z[rind ]n dreapta pe T`ndal[.) Dar vine cineva... m[ ]nchin cu c`ntecul =i, la fug[... s[ m[ ascund ]n gr[din[. (Dispare dup[ arcade.) SCENA II T ~ N D A L { , pe urm[ P { C A L { (am`ndoi ]n haine brodate cu fir =-acoperite cu decoraii pe piept =i pe spate) T ~ N D A L { (venind din dreapta): St[p`nul meu, augustatea-samarele ]mp[rat Papur[ doarme... Doarm[ s[n[tos =i f[r[ grij[, c`t m[are pe mine, T`ndal[, prim-ministru... Toat[ sarcina statului e pe spina-rea mea... Sarcin[ grea!... (Cu emfaz[.) }ns[ m[ simt m`ndru de-a opurta pentru gloria, prosperitatea, prop[=irea =i moralitatea poporuluice se ad[poste=te la umbra sceptrului ]mp[r[tesc al august[ii-sale...(Z[rind pe P[cal[.) Dar pare c[ g[sesc pe P[cal[, colegul meu de cabi-net... un =iret de frunte, care ades m[ p[c[le=te!... Cum s[ m[ dezbarde el?... Am c[tat s[-l trimit departe, peste nou[ m[ri =i nou[ [ri, ]ntr-oambasad[... dar n-a primit... Ce tertip s[ mai iscodesc?... (St[ peg`nduri.) P { C A L { (intr[ pe sub arcade): Doarme augustul nostru, =i soarele-isus... }ns[ are =i dreptate s[-=i odihneasc[ b[tr`neele. (Z[rind peT`ndal[.) A!... iaca T`ndal[, perechea mea de la carul statului... cums[-l dau peste cap?... T ~ N D A L { : Ce v[d? Excelena-voastr[ la curte a=a de diminea[? P { C A L { : Datoria-mi fac, urm`nd pildei excelenei-voastre. T ~ N D A L { : Datorie sacr[... c`nd st[p`nul trage la aghioase...Sluga credincioas[ vegheaz[, pentru gloria... P { C A L { : Prop[=irea...
 • 182. S`nziana =i Pepelea 181 T ~ N D A L { : Prosperitatea... P { C A L { : +i moralitatea poporului, ce s-ad[poste=te... T ~ N D A L { : La umbra sceptrului p[rintesc. A M ~ N D O I (]nclinai): Al august[ii-sale... P { C A L { : Bine, acuma ad-o colea jum[tatea milionului ce-aic`=tigat ast[-noapte. T ~ N D A L { : Ce milion? Care milion? de unde milion? P { C A L { : Care? (}i =opte=te la ureche.) Cel care ai c`=tigat ru=fetde la concesionarii baloanelor. T ~ N D A L { (cu mirare): De unde o =tii? P { C A L { : E scris pe nasul excelenei-voastre, ad-o... T ~ N D A L { : Ei, =tii una? Las[-mi mie milionul [sta, =i eu ]if[g[duiesc alt milion la anul. P { C A L { : Cum? T ~ N D A L { (]i vorbe=te la ureche): Din r[scump[rarea concesiu-nii baloanelor. P { C A L { : Parol? T ~ N D A L { : Parol! P { C A L { : Ba, ba, ba, mai bine azi un ou dec`t la anul un bou;ad[! T ~ N D A L { : Bine, om regula socotelile mai pe urm[, acum s[ neocup[m de afacerile politice... +tii c[ domnia S`nziana e fat[ mare?... P { C A L { : O fi; =i, prin urmare, i-a ab[tut s[ se m[rite numaidec`t. T ~ N D A L { : Fat[ mare nu-i? Trebuie s[-i credem. P { C A L { : +i ]mp[ratul, care se supune la toate voinele ei, a trimiscrainici pe la toate ]mp[r[iile ca s[ le duc[ aceast[ veste. T ~ N D A L { : O =tiu. P { C A L { : +i chiar au ]nceput a sosi ]n ora= mai muli din acei ce-au auzit de frumuseea domniei. T ~ N D A L { : Care =i care?... P { C A L { : Zoril[, craiul R[s[ritului; Murgil[, craiul Apusului... =iP`rlea-Vod[, =i L[cust[-Vod[, =i ali muli din toate p[rile lumii. T ~ N D A L { : Minunat; =i unde au tras la gazd[?
 • 183. 182 Vasile Alecsandri P { C A L { : La “Grand Hotel”, la “Trei sarmale”. T ~ N D A L { : Cred c-om c[p[ta ceva decoraii de la ei... decoraiicu briliante primprejur... iar nu ca potcoavele astea, care c`nt[resczece oca... de aram[... Prive=te: ordinul Hipopotamului!... ordinul Uran-gutanului!... ordinul Bivolului... ordinul Bibilicului... etc... P { C A L { : Acestea sunt decoraii zoologice... dar unde le-om maianina =i pe celelalte?... T ~ N D A L { : Pe din[untrul livrelei... ca c[ptu=al[. (S-aude-n st`nga un c[scat lung.) P { C A L { : Taci... s-anun[ ]mp[ratul.(Papur[-}mp[rat vine ]n halat =i papuci galbeni... =i cu coroana peste scuf[.) SCENA III Aceia=i, P A P U R { PA P U R { : A... a... a!... Bine am dormit. A M ~ N D O I : S[ v[ fie de bine, augustate. PA P U R { : Aici suntei, mini=trii mei istei! T ~ N D A L { : La u=a august[ a iatacului ]mp[r[tesc... P { C A L { : Precum se cuvine... PA P U R { : Vine... bine vreau s[ zic, ne place s[ v[ vedem aproapede tron, pentru c[ suntei ageri. A M ~ N D O I (]nchin`ndu-se): M[ria-ta... PA P U R { : Credincio=i! A M ~ N D O I : Augustate... PA P U R { : }ntegri. A M ~ N D O I : Luminate ]mp[rate... PA P U R { : De=i nu prea frumo=i... A M ~ N D O I : Milostive st[p`ne... PA P U R { : Destul, nu v[ mai fr`ngei =alele... c`te ceasuri sunt?...
 • 184. S`nziana =i Pepelea 183 T ~ N D A L { : C`te porunce=te augustatea-voastr[ s[ fie. PA P U R { : M-am trezit destul de diminea[, nu-i a=a? T ~ N D A L { : A=a! v-ai trezit odat[ cu zorile. PA P U R { : Oare?... Ce crezi =i tu, P[cal[... ]mi pare c[ soarele-isus. P { C A L { : Zorile au mai ]nt`rziat ast[zi, pentru pl[cerea august[ii-voastre. PA P U R { : Bine-au f[cut, pentru c[ eram foarte obosit... trebilestatului... T ~ N D A L { : V[ prea ostenii, augustate; =i nu se cade s[ compro-mitai augusta voastr[ s[n[tate. Nou[, servitorilor tronului, ne incumb[truda; pentru gloria... P { C A L { : Prop[=irea... T ~ N D A L { : Prosperitatea! P { C A L { : +i moralitatea poporului ce s-ad[poste=te... T ~ N D A L { : La umbra sceptrului p[rintesc... A M ~ N D O I : Al august[ii-voastre! PA P U R { : Frumoas[ imagine!... umbra sceptrului... mi-o repetai]n toate zilele... e cam monoton[, ]ns[ pl[cut[... =i ce mai face poporul?...nu l-am v[zut de mult... T ~ N D A L { : Nu-=i ]ncape ]n piele de fericire. PA P U R { : A=a s[ fie, P[cal[, ]=i ]ncape sau nu-=i ]ncape? P { C A L { : Nu-=i ]ncape... e burduf... PA P U R { : Burduf!... A!... mulumirea mea este deplin[... adic[tocmai deplin[ nu... pentru c[ tarafurile politice se-nmulesc pe toat[ziua... C`te avem p`n-acum? P { C A L { : 57, augustate. PA P U R { : Numai at`tea?... le credeam mai plodoase... care aumai ie=it la maidan?... P { C A L { (desf[=ur`nd o h`rtie lung[): Iat[ lista. PA P U R { : Breee!... ce pomelnic!... cite=te-l, P[cal[. P { C A L { : Categoria-nt`i. PA P U R { : Cum?... Sunt pe categorii?
 • 185. 184 Vasile Alecsandri PA P U R { : Dar, categorisii. PA P U R { : Zi-nainte. P { C A L { : Categoria-nt`i! Tarafuri colorate. PA P U R { : Colorate?... P { C A L { : Da!... pentru ca s[ bat[ mai bine la ochi. (Citind.) Tarafulverde. PA P U R { : Verde? Pentru ce verde? P { C A L { : Pentru c[-i spanac. (Citind.) Taraful galben. PA P U R { : Galben?... O fi taraf de dovleci?... P { C A L { : Tocmai... e un taraf care a prins g[lbea[. (Citind.)Taraful alb. PA P U R { : Alb?... Se vede c[-i mai sp[lat? P { C A L { : +i p[time=te de albea[ pe ochi. (Citind.) Taraful stacojiu. PA P U R { : Stacojiu?... pentru ce? P { C A L { : Pentru c[ cu c`t e mai fiert, cu at`t e mai ro=. PA P U R { : Ca racii. P { C A L { : Raci progresi=ti etc. Categoria a doua... Taraful naional-liberal, taraful liberal-naional, taraful liberal-naional-moderat, tara-ful moderat-naional-liberal. PA P U R { : Treci la alt[ categorie, asta-i cam ]ntr-acela=i p[r. P { C A L { : A treia categorie... Taraful aristocrat, democrat, burto-crat, pungocrat, postocrat... PA P U R { : Destul... m-am ameit =i simt c[ devin prostocrat cad`n=ii... +i care-i deviza politic[ a tuturor? P { C A L { : Una =-aceea=i... “Scoal[-te de la locul t[u, s[ m[ puneu.” PA P U R { : Adic[, cu alte cuvinte... S[ v[ dau afar[ pe voi =i s[-iiau pe d`n=ii ]n loc? P { C A L { : Cam a=a! PA P U R { : +-a=a se poate... s[ v[ dau afar[... s[ nu v[ dau?... Bas[ v[ dau. A M ~ N D O I : Fereasc[ Dumnezeu, auguste. PA P U R { : Dar dac[ v[ voi p[stra... Cum s[ salv[m situaiunea?...
 • 186. S`nziana =i Pepelea 185 T ~ N D A L { : Tr`ntind tarafurile la pu=c[rie. PA P U R { : Bun[ idee, s[ le tr`ntim... oare s[ le tr`ntim?... =i pen-tru ce s[ nu le tr`ntim?... Ce zici =i tu, P[cal[?... P { C A L { : Zic s[ nu le tr`ntim, maiestate... pentru c[ o asemeneatr`nt[ ar fi o m[sur[ ]n incompatibilitate cu abilitatea guvernamental[. PA P U R { (aiurit): A=a... (Aparte.) N-am prea ]neles. (Tare.) Apoidar s[-i l[s[m ]n pace, mai cu seam[ c[ am alt[ belea pe capul meu...S`nziana mi-a declarat c[ vrea s[ se m[rite pe placul ei... iar nu dup[convenienele politicii statului... Eu chibzuisem s[ fac alian[ cu vecinulmeu, cu Piperu=-Craiul... dar fata-l g[se=te prea iute... =i nu-l vrea. T ~ N D A L { : Asta poate s[ nasc[ mari complicaiuni. P { C A L { : Poate chiar =i r[zboaie. PA P U R { : +-apoi?... nu mi-e team[ de-un Piperu=. C`i pip[ru=iam m`ncat eu, de c`nd ]mp[r[esc!... Au ]nceput s[ curg[ peitori pen-tru S`nziana? T ~ N D A L { : }nceput... Hotelul “La trei sarmale” e plin de crai,domni =i ]mp[rai, care a=teapt[ s[ fie invitai a se prezenta la Curte. PA P U R { : Bine, facei-le cunoscut c[-i voi primi chiar ast[zi...G[tit-ai tot pentru ceremonialul primirii lor? P { C A L { : Totul e gata. PA P U R { : Mergei dar s[-i aducei ]n prezena noastr[, hai, mar=! A M ~ N D O I : Numaidec`t, auguste... (Ies ]nchin`ndu-se.) PA P U R { (singur): Un cap ]ncoronat trebuie s[ aib[ caracter ferm=i voin[ nestr[mutat[... altminterea se-ncurc[ r[u iele politice... Euam hot[r`t s[ fac pe voia S`nzianei... =i nu m[ schimb odat[ cu capul(o pauz[), =i ]ns[ prudent de-a expune ]mp[r[ia la cine =tie ce calamit[i,pentru capriciul unei copile alintate... Ce-ar fi, adic[, dac[ n-a= m[rita-oacum?... ar pl`nge =-at`ta tot... dar de ce s-o fac s[ pl`ng[, dr[gua?...Vrea s[ se m[rite, lucru natural. (Schimb[ tonul.) Vrea, vrea... multevrea omul... de m-a= potrivi... ea are voina ei... dar =i eu am pe-amea... =i, ]n sf`r=it, cine-i ]mp[ratul? Eu!... cine are dreptul de a porun-ci?... Eu! prin urmare, s-o m[rit... alta n-am ce face. (St[ pe g`nduri,num[r`nd pe degete.) S-o m[rit?... s[ n-o m[rit?...
 • 187. 186 Vasile Alecsandri SCENA IV P A P U R { , S ~ N Z I A N A (iese din apartamentul ei) S ~ N Z I A N A : T[tuc[. (Vine de-l s[rut[.) PA P U R { : Copila mea, te-ai trezit?... S ~ N Z I A N A : Ce fel? trezit?... Soarele-i amiazi, =i d-ta tot ]n halat=i cu scufa de noapte?... PA P U R { : Am avut multe de pus la cale cu mini=trii. S ~ N Z I A N A (z`mbind): }neleg... ai organizat ceremonialul deast[zi... Scumpul meu p[rinte, c`t m[ doare s[ m[ despart de d-ta. PA P U R { : Apoi dac[ te doare a=a de mult, pentru ce vrei numaidec`ts[ ie=i din casa p[rinteasc[? S ~ N Z I A N A : Pentru ca s[ m[ duc =i eu la casa... a=a a f[cut =imama. PA P U R { : Dumnezeu s-o ierte... ]ns[, pe vremea ei, fetele se m[ritaudup[ placul p[rinilor. S ~ N Z I A N A : S-au schimbat lucrurile de-atuncea, t[tuc[. Ast[zisuntem libere =i independente. PA P U R { : Formai =i voi un taraf?... S ~ N Z I A N A : Dar, g[sim c[ e drept s[ ne alegem noi ]n=inetovar[=ii vieii noastre. PA P U R { : De aceea s-au ]nmulit desp[reniile... Ascult[, S`nzia-n[... n-ai putea s[ mai rabzi vreo doi-trei ani?... S ~ N Z I A N A : De ce nu zece?... s[-mpletesc coad[ alb[. PA P U R { : P`n’ la coad[ alb[ mai ai mult, fata mea. S ~ N Z I A N A : T[tuc[, vrei s[ afli adev[rul?... mi-a prezis ovr[jitoare c[, de nu m-oi m[rita ]n anul acesta, am s[ m[ g[sesc ]ntr-o primejdie de moarte. PA P U R { : De moarte!... s[ mori?... fereasc[ Dumnezeu! s[ nu faciuna ca asta... mai bine te m[rit de 17 ori, cu cine i-a cere inima...chiar c-un zmeu, dac[ ai poft[ de zmei. S ~ N Z I A N A : Bunul meu p[rinte!... Tocmai de zmei mi-e team[,
 • 188. S`nziana =i Pepelea 187pentru c[ ei fur[ fete de-mp[rai... =i mi-a spus vr[jitoarea c[ suntameninat[... PA P U R { (speriat): Ce?... s[ te r[peasc[ o dihanie de pe ceealume?... Merg s[ dau porunci ca s[ pun[ str[ji ]mprejurul palatului...(Strig[:) P[cal[, T`ndal[... iaca, uitasem c[ ei sunt du=i la “Trei sar-male!” S ~ N Z I A N A : Nu te turbura, t[tuc[, mai bine mergi de te g[te=te,ca s[ primim oaspeii venii la noi de prin fundul lumii. PA P U R { : Ai dreptate; m[ duc s[-mi lep[d halatul =i s[-mi punhlamida... Pup[-m[ frumos... Pup[-m[ ]nc[ o dat[. (Dup[ ce-o s[rut[iese zic`nd:) E frumoas[... rupt[ din soare! +i-mi sam[n[ mie, buc[ic[t[iat[. (Iese-n st`nga.) SCENA V S ~ N Z I A N A (singur[): Azi trebuie s[-mi aleg un mire!... pe care?...pe cel mai viteaz, mai t`n[r =i mai frumos. RECITATIV De multe nopi mi-e somnul agitat +i p`n[-n zori ades nu pot dormi. Un glas ascuns ]mi zice ne-ncetat C[ am ajuns ]n timpul de-a iubi. ARIE I F[r[ dor, f[r[ iubire, Nu e-n lume fericire, Spune doica mea. Ea-i b[tr`n[, ispitit[; Ca s[ fiu dar norocit[, S-o ascult pe ea. II F[t-Frumos, o, dulce mire, Te a=tept, vin’ cu gr[bire,
 • 189. 188 Vasile Alecsandri Vino de m[ ia, Ca s[ ducem ]mpreun[ Via[ dulce, via[ bun[ Cum inima vrea. Ah!... c`nd ar veni F[t-Frumos... (St[ g`ndind. Un zmeu trece c[lareprin v[zduh.) C`nd ar ap[rea deodat[-n ochii mei... (Zmeul apare ]ntre arcade.) SCENA VI S~NZIANA, ZMEUL Z M E U L (]n fund): S`nzian[! S ~ N Z I A N A (tres[rind): Cine m[ cheam[? (Vede pe zmeu.) A!...(Vrea s[ fug[.) Z M E U L : Nu fugi, dulce minune; vestea frumuseii tale a trecutpeste nou[ m[ri =i nou[ [ri =i, ca s[ te v[d, am venit ]n zbor nou[ zile=i nou[ nopi. S ~ N Z I A N A : Dar cine e=ti tu, care ]ndr[zne=ti?... Z M E U L : Eu sunt ]mp[ratul zmeilor. S ~ N Z I A N A (cu groaz[): E=ti zmeu?... Z M E U L : +-am jurat s[ te fac soia mea. S ~ N Z I A N A : Eu?... Z M E U L : Vino cu mine. S ~ N Z I A N A : Mai bine s[ mor. Z M E U L : Vino!... (Face un pas, ]ntinz`nd m`na spre ea.) SCENA VII Aceia=i, P E P E L E A (se arat[ sub arcade) P E P E L E A : Stai, fiar[ de pe ceea lume!... un pas mai mult, e=ti mort. Z M E U L : Ce?... tu, piticule, ]mi porunce=ti mie?
 • 190. S`nziana =i Pepelea 189 P E P E L E A : Pieri, pieri ]i zic. Z M E U L (ridic[ buzduganul): Se vede c[ vrei s[ legi fr[ie de moartecu buzduganul meu? P E P E L E A : +i tu cu fluiera=ul meu. (Sun[ din fluier.) Z M E U L (r[m`ne ]ncremenit, vrea s[-nainteze, dar nu poate; vreas[ ridice buzduganul, =i-i cade braul f[r[ putere): P[c[tosule!...a=teapt[... Ce-am p[it?... nu pot face un pas ]nainte... nu pot purtabuzduganul, sunt fermecat... fluierul acesta m[-nvinge... (Se tot re-trage ]nd[r[t, ]mpins de-o putere misterioas[, ]n sunetul fluierului Pepe-lea-l urm[re=te, am`ndoi dispar ]n gr[din[.) S ~ N Z I A N A (trezindu-se din buim[ceal[): Am visat?... Era s[ m[r[peasc[ un zmeu?... +i m-a sc[pat de el?... Cine m-a sc[pat?... Poatec[ era F[t-Frumos. F[t-Frumos, o, dulce mire, Te a=tept vin’ cu gr[bire, Vino de m[ ia... etc. (Iese prin st`nga c`nt`nd sotto voce.) SCENA VIII P { C A L { , T ~ N D A L { , P ~ R L E A -V O D { , L { C U S T { -V O D { , Z O R I L { , M U R G I L { (mai multe persoane din toate p[rile lumii, ]n diverse costume fantastice) (S-aud fanfare-n curte, u=ile-n dreapta se deschid; doi u=ieri vin de se a=eaz[ la intrare. Intr[ cortegiul de crai, domni =i ]mp[rai, precedai de T`ndal[ =i P[cal[ =i urmai de steaguri cu emblemele lor. Se pun ]n semicerc, ]n faa tronului.) COR Azi e ziua mult dorit[, C`nd, uimii, o s[ vedem O minune str[lucit[, Un crin alb cu diadem.
 • 191. 190 Vasile Alecsandri T ~ N D A L { : Poftim, vestii =i de bun neam domni, crai =i ]mp[rai!}n cur`nd va sosi marele, gloriosul, m[rinimosul, augustul Papur[-}mp[rat, ]mpreun[ cu frumoasa, ]nc`nt[toarea, augusta sa copil[,domnia S`nziana. (}n sunetul unui mar= triumfal, intr[ Papur[ cu hlamid[ =i cu coroan[ aurit[, in`nd pe S`nziana de m`n[, urmai de mai multe dame =i magnai de Curte... ei fac jurul s[lii, salut`nd pe oaspei, =-apoi merg de se suie pe tronuri. Steagurile se ]nclin[ ]n faa lor =i toi oaspeii r[m`n extaziai, privind la S`nziana... P`rlea-Vod[ d[ semne de admiraie grotesc[. T`ndal[ st[ l`ng[ tron.) COR Iat[ ]mp[ratul, Iat[ luminatul Cu S`nziana, M`ndra Cos`nzeana, Ori=icine-o vede Jur[ =i crede C[ e un juvaer, C[zut aici din cer. SCENA IX Aceia=i, P A P U R { cu S ~ N Z I A N A PA P U R { (pe tron): Bine-ai venit la curtea noastr[, oaspei de soi=i de tot soiul!... Crainicii no=tri v-au dus vestea despre copil[ =i zestreaei... jum[tate de ]mp[r[ie, f[r[ ipotec[... Care din voi va avea norocs[ plac[ fetei va avea parte de am`ndou[... Haide, ar[tai-v[ talentele=i nurii, concursul e deschis; am zis!...
 • 192. S`nziana =i Pepelea 191 T O | I : Tr[iasc[ Papur[-}mp[rat! PA P U R { : Acum =i pururea =i-n vecii vecilor... T O | I : Amin! P A P U R { : P[cal[, te numesc mare=al de ocazie, f[r[ leaf[.Prezenteaz[-ne concurenii cu tropos. P { C A L { : Ascult. (Prezent`nd pe Zoril[.) M[ria-sa Zoril[, craiulR[s[ritului. PA P U R { : Zoril[?... Am cunoscut ]n tineree pe babacu-t[u;p[timea, s[rmanul, de c[scat, altminterea era de=tept =i cam... ber-bant. (R`z`nd.) }mi aduc aminte c[ odat[ ne-am ]nt`rziat ]mpreun[p[n[-n faptul zilei, ]ntr-o mahala!... ha! ha! ha! St`rnisem toi c`inii =icomisarii... ha, ha, ha! T ~ N D A L { (]ncet, cu dezaprobare): Auguste... PA P U R { (serios): Ai dreptate, T`ndal[, nu iart[ ighemoniconul.(Arat[ pe S`nziana.) +i e s[rb[toare-n cas[; iaca tac, tac. ZORIL{ (]ngenunche dinaintea tronului S`nzianei =i declam[): Princes[! R[s[ritul e raiul p[m`ntesc; Din el r[sare luna =i soarele ceresc! Prime=te-a fi regin[ acelui dulce plai, Ca s[ priveasc[ lumea-n mirare rai ]n rai. (Se scoal[ =i se retrage.) PA P U R { (lui T`ndal[): Rarerarerai ]n rai? parc[ aud broa=tele,T`ndal[. T ~ N D A L { : Poezie imitativ[, auguste. PA P U R { : O fi!... P { C A L { (prezent`nd pe Murgil[): M[ria-sa Murgil[, craiul Apu-sului. PA P U R { : Murgil[?... St[i... am cunoscut =i pe babacu-t[u; eracam posomor`t de firea lui. Ce mai face? M U R G I L { (posomor`t): A apus... PA P U R { : A apus!... Ce spui? A dat pielea popii? Hei!... lume,
 • 193. 192 Vasile Alecsandrilume!... toi suntem mai mult sau mai puin muritori. (}=i sufl[ nasultare.) Ca m`ine ]i apune =i tu. M U R G I L { (asemenea =i el ]ngenunche ]naintea S`nzianei =i dec-lam[): Princes[, ]n Apusul profund, mistuitor, Apune soare, lun[, tot ce-i str[lucitor, Dar jur pe-a ta frumse[, de lume admirat[, C[ tu nu vei apune din ochii-mi niciodat[. (Se retrage.) PA P U R { : Frumos!... (Lui T`ndal[.) Ce au, T`ndal[, de gr[iesctoi ]n stihuri?... e vreo boal[ nou[? T ~ N D A L { : Da... o boal[ ce se nume=te stiho-morbus. PA P U R { : O fi!... P { C A L { (prezent`nd pe L[cust[): M[ria-sa L[cust[-Vod[. PA P U R { : L[cust[? Te =tiu de mult... mi-ai potopit ogoarele ]ntr-ovreme... la anul o mie =i ceva! L { C U S T { : Era foamete, augustate... =i eram pe atunci un copilf[r[ judecat[, zburdalnic. PA P U R { : A=a!... +-acum v[d cu mulumire c[, de=i e=ti fl[c[utomnatic, te ii bine; tot verde! L { C U S T { : Am stomac bun! PA P U R { (lui T`ndal[): Stomac de L[cust[. L { C U S T { (]ngenuncheaz[ dinaintea S`nzianei =i declam[): Frunz[ verde de mohor Mor de dor... z[u... de dor mor, Mor... mor... mor... (Aparte.) Ce dracu!... am uitat restul =i mi-am pierdut rostul. PA P U R { (lui T`ndal[): Ian ascult[, T`ndal[... [sta mormorose=teca un urs. L { C U S T { (cat[ a continua): Frunz[ verde de mohor Mor, mor, mor...
 • 194. S`nziana =i Pepelea 193 PA P U R { : L[cust[... drag[ L[cust[, las[, nu mai muri acum, f[tulmeu, pe alt[dat[, pe alt[dat[, a=a s[ tr[ie=ti. L { C U S T { (retr[g`ndu-se): Curios!... mi-am uitat improvizaia. P { C A L { (prezent`nd pe P`rlea): M[ria-sa, P`rlea-Vod[. PA P U R { : P`rlea?... p`rlit e=ti de soare! P ~ R L E A : Ba din n[scare, augustate. (Declam[:) Princes[, a ta frumse[-nfocat[ =i b[laie }n vulcanul meu de suflet a aprins o p[l[laie. Ard, ard, ard, m[ fac cenu=[, c[ci amorul m[ ]ncinge. A! precum ai aprins focul, f[ bine de mi-l =i stinge. PA P U R { : Pompieri!... chemai pompierii... e-n stare s[-mi deafoc palatului. (S-aude afar[ fluierul lui Pepelea.) P ~ R L E A (indignat): Cine m[ fluier[? PA P U R { : Ce se-aude, un fluier? S ~ N Z I A N A (uimit[, aparte): Parc[-i fluierul care m-a sc[pat dezmeu. (Apare Pepelea pe pragul u=ii din dreapta.) SCENA X Aceia=i, P E P E L E A PA P U R { : Cine e=ti tu, semeule, de ]ndr[zne=ti s-ai ]ndr[znealade a te prezenta dinaintea noastr[? P E P E L E A : Luminate ]mp[rate, sunt solul Z`nei-Lacului!... Aceaz`n[ n[zdr[van[ a auzit de preaputernicul, prea]neleptul, pream[-rinimosul Papur[-}mp[rat, precum =i de cereasca frumusee a fiicei sale,care-i sam[n[... PA P U R { (]mbl`nzit): A=a mai vii de-acas[... urmeaz[. P E P E L E A : +i, vr`nd s[ v[ arate admirarea ce i-ai inspirat, v[trimite prin mine, pentru serbarea de ast[zi, dou[ prezenturi, cum nu s-amai v[zut pe lume.
 • 195. 194 Vasile Alecsandri PA P U R { : Care? unde-s?... P E P E L E A (face un semn afar[; un paj intr[, aduc`nd o coliviemic[ de aur, ]n care este ]nchis[ o pas[re albastr[, =i ali doi servitoriaduc o oglind[ mare, pus[ pe dou[ picioare aurite): Iat[-le!... o pas[rem[iastr[, pentru frumoasa =i ]nc`nt[toarea princes[. (Ia colivia =-oprezint[ S`nzianei.) +-aceast[ oglind[, pentru augustatea-voastr[...Pas[rea are grai omenesc =i r[spunde la toate ]ntreb[rile... Oglindaarat[ adev[rul... Z`na v[ roag[ s[ le primii bucuro=i, din parte-i. (Servitorii a=eaz[ oglinda ]ntre ambele arcade, fa[ cu publicul.) PA P U R { : Primim, cum nu?... =i-i trimitem asigurarea ]naltei noas-tre consideraiuni. S ~ N Z I A N A : Ce frumoas[ pas[re! PA P U R { : O fi dumbr[veanc[? (Lui Pepelea.) +i zici c[ ast[ pas[regr[ie=te? P E P E L E A : E pas[re m[iastr[... adresai-i orice ]ntrebare, ea var[spunde. PA P U R { : Ce s-o-ntreb? Ha! am g[sit... P[s[ric[ drag[... spune-mi: sunt cocari ]n ]mp[r[ia mea? PA S { R E A : Da! da! da! da! PA P U R { : Nu m[-ndoiam de asta... care sunt cei mai marighe=eftari? PA S { R E A : P[cal[... T`ndal[... PA P U R { : Ce-a zis? P { C A L { : A zis T`ndal[. T ~ N D A L { : Ba P[cal[. P { C A L { : Ba T`ndal[. T ~ N D A L { : Ba P[cal[. PA S { R E A : P[cal[-T`ndal[, T`ndal[-P[cal[. PA P U R { : Cum se poate?... +i eu credeam... T ~ N D A L { -P { C A L { : Minciuni, minciuni, gai[ neru=inat[!...Nu o credei, augustate.
 • 196. S`nziana =i Pepelea 195 PA P U R { (sever): T[cere!... M`ine voi fi supremul vostru judec[tor,ast[zi n-am vreme s[ fiu dec`t p[rinte... S`nzian[, ai v[zut =-ai ascul-tat pe onorabilii preopinani... asta... aspirani... r[spunde, care dindumnealor ]l socoi mai demn de a-mi fi ginere mie =i, prin urmare,b[rbat ie? S ~ N Z I A N A (scul`ndu-se): Sire, sunt confuz[ ]n momentul aces-ta... =i nu m[ pot pronuna ]ndat[... at`t de mari sunt meriteledumnealor. PA P U R { : Prea bine, fata mea... Vom suspenda =edina pe zeceminute; pentru ca s[ ai tot timpul necesar de-a lua o rezoluie. (Tare.)+edina e suspendat[ pe zece minute. Poftii la bufet, dac[ v[ place. (Sescoal[.) S ~ N Z I A N A (aparte): Am s[ consult pas[rea despre ursitul meu.(C[tre pas[re.) P[s[ric[ drag[, cum se nume=te ursitul meu?... PA S { R E A : Pepelea! Pepelea. S ~ N Z I A N A : Pepelea. (Iese printre arcade ]mpreun[ cu damele.) PA P U R { : Acum m[ pot cobor] de pe tron, s[-mi mai dezmoresc=alele... (Se coboar[.) Unde-i cel ce-a adus pas[rea =i oglinda? P E P E L E A : Eu sunt. PA P U R { : Cum te cheam[? P E P E L E A : Pepelea. PA P U R { : Din botez sau de-aiurea. P E P E L E A : Ba de-aiurea. PA P U R { : A=a am chitit =i eu... acum spune-mi ce me=terie areoglinda asta?... P[n[ azi eu n-am v[zut oglinzi? P E P E L E A : Ea arat[ chipul =i totdeodat[ caracterul fiec[rui om cese uit[ ]n ea. PA P U R { : Minunat. (Aparte.) Prin ea am s[ cunosc firea musafiri-lor mei. (Tare.) P[cal[, T`ndal[... ian privii-v[ mutrele ]n oglindaasta... ca s[ vedei c`t suntei de frumo=i. P { C A L { -T ~ N D A L { (cu sfial[): Auguste... PA P U R { : Am poruncit... mar=.
 • 197. 196 Vasile Alecsandri (P[cal[ =i T`ndal[ se duc ]n fa[ la oglind[, care reflecteaz[ doi lupi cu gurile c[scate, tr[g`nd de-o pung[.) P { C A L { -T ~ N D A L { : Doi lupi!... piei, drace!... suntem lupi? PA P U R { : Lupi! Mini=trii mei, secretari de stat, sunt lupi! =i eu i-amr`nduit p[stori la oi?... (Sever.) Am s[ v[ h[ituiesc cu copoi, pungivorilor! P { C A L { -T ~ N D A L { (ab[tui): Ne-am dat de gol! Am p[it-o. T O | I (cu mirare): O! PA P U R { (aparte): Acum s[ trecem la musafiri. (Tare.) L[cust[-Vod[... ai idee de nurii cu care te-a ]nzestrat natura? L { C U S T { : Aproximativ, augustate, dup[ c`t m-au ]ncredinatsexul frumos. PA P U R { : Treci la oglind[, treci ca s[ te aproximative=ti cu ochii. L { C U S T { : Bucuros... (Se pune ]n faa oglinzii. Oglinda reflectea-z[ o l[cust[ slab[.) T O | I (r`z`nd): A!... o l[cust[? L { C U S T { : Eu! L[cust[?... PA P U R { : Aidoma. P ~ R L E A (r`de cu hohot): A p[it-o v[rul. PA P U R { : P`rlea-Vod[, e r`ndul dumitale. P ~ R L E A : Eu n-am grij[... sunt frumos. (Cat[ ]n oglind[. Oglindareflecteaz[ un curcan.) Un curcan! (Toi r`d.) PA P U R { : Numai bun de pus ]n frigare. P ~ R L E A (furios): Asta-i o insult[... cere r[zbunare. (Scoate sabiaca s[ loveasc[ oglinda.) PA P U R { (oprindu-l): Ba te poftesc s[-mi la=i mobilele ]n pace; nupoi lupta cu adev[rul... Am s[ m[ uit =i eu... privii =i admirai. (Sepune majestos ]naintea oglinzii. Oglinda reflecteaz[ o broasc[ purt`ndscuf[.) Ce?... un buhai de balt[? Eu?... Asta-i brosc[rie... bo=c[rie vreau
 • 198. S`nziana =i Pepelea 197s[ zic; sf[r`mai oglinda asta obraznic[ ]n 40 de mii de buc[i. Buhaide balt[?... Pepelea, unde-i Pepelea? P E P E L E A (ie=ind de dup[ oglind[): Aici. PA P U R { : La sp`nzur[toare... ducei-l la =treang. T ~ N D A L { -P { C A L { : Pe d`nsul cu toii! (Toi se reped asupra lui Pepelea, care scoate fluierul de la br`u.) P E P E L E A (aparte): Am s[ te v[d, fluiera=ule, ce poi. (Fuge spre u=a din dreapta.) PA P U R { : Nu-l l[sai s[ scape. P E P E L E A : Sun[, fluiera=ule, s[-i faci a juca de streche. (Sun[ din fluier ca la u=a cortului. Toi se opresc din goan[ =i ]ncep a juca ]n loc, s[rind ]n sus, str`mb`ndu-se =i neput`ndu-se opri; Pepelea iese, fluierul ]nceteaz[, dansul se opre=te.) T O | I : Dup[ el! (Se reped spre u=[, fluierul se aude mai departe,dansul iar ]ncepe =i continu[ mai strechiat, p`n’ ce fluierul tace.) Uf! amobosit, nu mai pot, ]mi dau sufletul. (Unii cad pe scaune, alii se rea-zem[-mpreun[, spate de spate.) PA P U R { (c[z`nd pe treptele tronului): Uf! am jucat f[r[ voie cala u=a cortului, la b[tr`nee. Suntem vr[jii. SCENA XI Aceaia=i, D A M E L E C U R | I I , M A C O V E I , T O M A , | { R A N I , |{RANCE D A M E L E (dau ip[t afar[): A! T O | I (tres[rind): Ce este? D A M E L E (pe teras[): Zmeul! Zmeul!... S[rii... a r[pit pe domnia!
 • 199. 198 Vasile Alecsandri (Zmeul trece c[lare prin aer, cu S`nziana ]n brae.) T O | I : Zmeul!... D A M E L E (vin, alerg`nd speriate, ]n scen[): Zmeul! (Se ascunddup[ tronuri.) PA P U R { : Ce zmeu? unde-i zmeul?... ce-ai p[it? O D A M { (repede): }n vreme ce domnia sta departe pe teras[,gr[ind cu pas[rea cea m[iastr[, soarele s-a-ntunecat ca de un nor =ideodat[ a ap[rut prin v[zduh un zmeu c[lare; el a trecut pe l`ng[domnia, a luat-o ]n brae =i s-a dus, s-a dus... PA P U R { (buim[cit): S-a dus, s-a dus, unde s-a dus? D A M A : +i s-a f[cut ]n cur`nd nev[zut. PA P U R { (tare): Unde? D A M A : }n fundul orizontului. T O | I : A! PA P U R { : Tocmai ]n fund? D A M A : Tocmai. T O | I : A!... A!... PA P U R { : Ce a... a... a?... ce ai c[scat gurile?... La goan[ dup[el! (Scoate palo=ul =i umbl[ pe scen[ ca un nebun, strig`nd:) Dup[ el,voi toi... Domni, crai, ]mp[rai, P[cal[, T`ndal[, Macovei. O=tile, s[ias[ o=tile... Poporul!... S[ sar[ poporul! Cum?... s[-mi fure bun[tatede fat[ pe sub nas? Dup[ ho, la goan[; ]narmai-v[ cu buzdugane, cuciomege, cu ce-i g[si — ]nc[lecai pe cai, pe m[gari, pe pr[jini, =idup[ zmeu, la goan[. Eu plec ]nainte... Hai, nu m[ l[sai singur. T O | I : Hai! Hai! COR La goan[, la goan[, la goan[, }n grab[, la fug[, mereu! S[-l prindem, s[-l facem tocan[, Pe houl, pe h`trul de zmeu! (Toi ies, alerg`nd pe u=[ =i pe sub arcade.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I I .)
 • 200. S`nziana =i Pepelea 199 ACTUL III CUPRINS Teatrul reprezint[ o p[dure deas[, prin care se deschide o alee ce duce din faa scenei p`n[-n fund; ]n dreapta, un tufar, sub care st[ ghemuit Statu-Palm[. SCENA I S T A T U - P A L M { , apoi Z ~ N A - C O D R U L U I COR (]n p[dure) }n p[durea fermecat[ St[m ]nchi=i, vai! f[r[ vin[. O! tu, z`n[ adorat[, Scoate-ne iar la lumin[. S T AT U - P A L M { : Ian auzi cum se bocesc toi nenorociii prin=i]n codru de Mama-P[durii!... Ce dihanie r[ut[cioas[!... Pe cine-l]nt`lne=te r[t[cit pe-aice, ]l ]nchide ]ntr-un copac... Chiar pe mine,unche=ul Statu-Palm[-Barb[-Cot, m-a os`ndit s[ stau ]n tufarul ista...=i mi-a luat amanet iepura=ul meu cel =chiop... De nu l-ar fi m`ncatostrop[, s[rmanul... Dar iat[ c[ vine... La tufar, mo=ule... (Se ascundedup[ tufar.) Z ~ N A (care vine prin alee): Frate-meu, zmeul, a r[pit pe S`nziana...=i de-atunci nu l-am mai v[zut... l-o fi fermecat, =i-l ine legat de poa-lele ei... Ce proast[ beie e beia amorului!... Cum ea schimb[ pe om ]nneom... Eu dispreuiesc aceast[ sl[biciune omeneasc[... n-am iubit,nici voi iubi vreodat[, de=i muli s-au ]namorat de mine =i s-au r[t[citprin codru, c[ut`ndu-m[. N[ucii! le-am ar[tat eu cine-i Mama-P[durii...i-am atras aici ]n desime =i i-am ]nchis ]n trunchii copacilor... }n ste-jarul cel mare am pe F[t-Frumos; ]n salcia cea pletoas[, pe un poetbocitor; ]n tufa ceea de spini ]nveninai, pe un invidios jurnalist... ]nputregaiul cel de ulm, un fost ministru putred la inim[; ]n str`mb[turacea de lemnul-c`inelui, un fals patriot; ]n tufarul cela am ]nchis pe
 • 201. 200 Vasile AlecsandriStatu-Palm[-Barb[-Cot =i i-am luat z[log iepura=ul lui cel =chiop, ha!ha! ha! (Corul iar se repet[.) Ei pl`ng, =i eu r`d de bocetele lor... Dar cez[resc? Iaca frate-meu, zmeul... posomor`t e!... efectul amorului! SCENA II Z ~ N A , Z M E U L (vine prin alee trist, palid =i ab[tut) Z ~ N A : Bine-ai venit, frate!... Ce-ai p[it de e=ti a=a trist? Z M E U L (ofteaz[): Ha! Z ~ N A : E=ti bolnav? Z M E U L (d[ din cap): Ha! Z ~ N A : Nu?... ai pierdut poate pe S`nziana? Z M E U L (tragic): Ah!... n-am pierdut-o, soro... ea m-a pr[p[dit pemine. Z ~ N A : Cum? Z M E U L : Nu vrea! Z ~ N A : Ce nu vrea? Z M E U L : S[ m[ iubeasc[. Z ~ N A : Cum se poate?... tu, zmeul zmeilor! Z M E U L : Eu, zmeul zmeilor! Z ~ N A : Carevas[zic[, nu te-ai ]ndulcit cu nimica p`n[ acum? Z M E U L : }ndulcit?... Zi am[r`t, c[ci numai amar am ]nghiit...prive=te-m[ ]n fa[, =-apoi m[-ntreab[ de via[. Z ~ N A : }ntr-adev[r, e=ti cam tras la fa[. Z M E U L : +i tras pe sfoar[... Sunt galben ca nuf[rul, c[ci nicim[n`nc, nici beau, nici dorm; sunt n[uc. Z ~ N A : Adic[ ]namorat? Z M E U L : }namorat lulea. Z ~ N A : Lulea? Z M E U L (tragic): Lulea, ascult[: Dup[ ce am r[pit-o de la curtealui Papur[... am adus-o prin v[zduh la palatul meu din insula ceanev[zut[... S[rmana!... era le=inat[ de spaim[... c`nd s-a trezit =i a dat
 • 202. S`nziana =i Pepelea 201cu ochii de mine... ]n loc s[-mi z`mbeasc[, ca celelalte fete bine cres-cute, =tii ce-a f[cut? Z ~ N A : Ce? Z M E U L : S-a-nfuriat ca o pisic[ s[lbatic[, =i c`t pe-aci s[ m[ chio-rasc[ cu unghiile sale trandafirii... Eu am ]nceput, dup[ obicei, a-i]n=ira vorbe dr[g[la=e... a=!... ca =i c`nd a= fi gr[it politic[. Z ~ N A (r`z`nd): A=a efect de=[nat ai produs? Z M E U L : A=a!... i-am spus c[ o iubesc, c[ vreau s-o fac ]mp[r[teasazmeilor, c[ i-oi aduce toate comorile din lume, botine cu tocuri de-o=chioap[, corsete, chirase, degeaba!... ]n sf`r=it, i-am c[zut la ge-nunchi... Am pl`ns chiar, crezi tu, P[dureanco? Z ~ N A : +i ea? Z M E U L : Ea s-a uitat la mine cu dispre =i mi-a zis: Slut e=ti c`ndte sc`nce=ti. Z ~ N A : +i tu? Z M E U L : Eu m-am sup[rat =i am r[spuns: Slut, neslut, ai s[ fii amea, de voie, de nevoie; =i m-am repezit s-o apuc ]n brae. Z ~ N A : +i ea? Z M E U L : Ea mi-a tras o palm[... dar =tii ce palm[? de mi-ausc[p[rat ochii... (Duios.) Cine ar crede c[ o m`nu=i[ at`t de fraged[ar putea... Mi-e umflat[ falca? Z ~ N A : Umflat[ bine... =i tu? Z M E U L : Eu m-am f[cut c[ n-am m`ncat palma =i am dat asalt]nainte... Z ~ N A : Atunci? Z M E U L : Ea a scos, de nu =tiu unde, un pumnar =i mi-a declarat c[se ucide de-oi face un pas mai mult. Z ~ N A : +i tu ai crezut-o? Z M E U L : Era ]n stare s[ se str[pung[, diavoloaica, pentru ca s[-=iapere... onoarea. O copili[ cu m`na-i alb[ Pe mine, soro, m-a prins de nas. +i l`ng[-aceast[ minune dalb[
 • 203. 202 Vasile Alecsandri N-am nici putere, nu am nici glas. Credeam odat[ c[ cel mai tare +i cel mai mare pe lume-s eu. Ce nerozie!... o fat[ mare E mai zmeoaic[ dec`t un zmeu! Z ~ N A : De este a=a, te j[lesc, fr[ioare... Dup[ c`te mi-ai spus,S`nziana are m`ndrie =i energie?... Z M E U L : Prea mult[ energie... (}=i pip[ie falca.) +i eu nu mai amvlag[ ]n mine de c`nd m[ munce=te dorul... puterile mi-au secat, ]nc`tsunt foarte ]ngrijit, c[ci am aflat de venirea lui Papur[-}mp[rat asupramea cu oaste mare! Z ~ N A : Cine i-a adus ast[ veste? Z M E U L : Un =oim cu cap de cuc. Z ~ N A : Vro pas[re m[iastr[? Z M E U L : Nicidecum!... Un simplu cuc, care =i-a schimbat numele,ca s[ se coof[neasc[. Z ~ N A : +i ce-ai de g`nd s[ faci? Z M E U L : De-a= fi ]n apele mele, nu mi-ar p[sa de oastea lui Papur[...dar m[ simt f[r[ curaj... de c`nd m-a muiat amorul... =i m[ tem... Z ~ N A : Nu te teme, c`t sunt eu ]n calea lor... alt drum dec`t acest dincodru nu duce spre insula ta. De-or intra ]n el, ]i prind ]n mrejele mele. Z M E U L : Prinde-i, surioar[! mai cu sam[ pe ]mp[ratul... S`nzianava face tot ce voi vrea eu pentru ca s[ scape pe tat[-s[u... =-atunci voiredeveni iar zmeul zmeilor, cu-o falc[-n cer =i cu alta pe p[m`nt... darce s-aude? (}n st`nga e un zgomot de oameni.) Z ~ N A : Z[resc o oaste mare... o fi Papur[. Z M E U L : O oaste?... fug... Z ~ N A : Mergi degrab[ de te ]nchide ]n cetatea ta. Z M E U L : M-am dus! (Iese fuga prin fund.) Z ~ N A : S[rmanul fr[ior, cine-ar zice c-a fost spaima lumii...prive=te, din zmeu, s-a schimbat ]n iepure. Efectul amorului! (Intr[ ]np[dure.)
 • 204. S`nziana =i Pepelea 203 SCENA III PA P U R { , P { C A L { , T ~ N D A L { , M A C O V E I , | { R A N I , O S TA + I (toi sunt ]narmai cu felurimi de arme; intr[ din st`nga, obosii de drum) COR Aoleo! nu mai pot, Ostenit sunt de tot, Am s[ mor! Ce necaz! p`n-acum, De un an sunt pe drum Umbl[tor, mor, z[u, mor. PA P U R { : Unde suntem, T`ndal[? T ~ N D A L { : La marginea unui codru, auguste. PA P U R { : Ai vorbit de te-ai pripit... te ]ntreb, ]n ce ar[ am ajuns? T ~ N D A L { : Cine poate =ti... de un veac de om umbl[m lela pe faap[m`ntului, f[r[ a-i da de cap[t... Ne-am pierdut =i drumul =i c[rarea. PA P U R { : A=a este, mi-am l[sat tronul, masa =i odihna, ca s[-mig[sesc fata... ]n ce hal oi g[si-o! P { C A L { : Dac[-i g[si-o?... PA P U R { : Dac-oi g[si-o, precum zici... Dar adic[ de ce n-a= g[si-o? Cu toate c[ se poate prea bine s[ n-o g[sesc, dar se poate s-o =ig[sesc... ]ns[ ]n ce hal?... ]n ce hal?... asta-i ]ntrebarea? P { C A L { : Asta. PA P U R { : }n sf`r=it, unde ne afl[m?... Am trecut, ca AlexandruMachedon, prin ara furnicilor, prin ara c[pc[unilor, =i abia am sc[patteferi, de=i am pierdut jum[tate de oaste... a=a vom sc[pa =i de-acumnainte... nu v[ temei. Dasc[le Macovei... tu, care e=ti membru Societ[iiGeografice din Podul Iloaiei, trebuie s[ cuno=ti partea asta de lume? M A C O V E I : M[ria-ta... de nu cumva am intrat ]n ]mp[r[ia uria=ilorsau ]n cr[ia piticilor, sau ]n domnia tricolicilor, apoi trebuie s[ nu fimdeparte de ara zmeilor.
 • 205. 204 Vasile Alecsandri T O | I (cu fric[): Oare? PA P U R { : Cum?...s[ fie oare zmeul a=a aproape de noi? T O | I (d`nd ]nd[r[t): }n codrul [sta? PA P U R { (se d[ dup[ osta=i): Ce v-ai speriat, voinicilor?... au nuv[ g`ndii la str[mo=ii vo=tri?! la acei eroi care sunt menii a fi exploataide str[nepoii lor?... P[cal[-T`ndal[, unde suntei? P { C A L { -T ~ N D A L { (ie=ind dintre osta=i): Prezeni. PA P U R { : Intrai ]n codru =i tragei cu ochiul, nu cumva ]i z[rizmei pe dup[ copaci. A M ~ N D O I (uimii): Noi? PA P U R { : Voi, d-apoi cine?... eu?... Hai, mar=... de-i sc[pa dinghearele lor, voi fi marinimos cu voi, iert`ndu-v[ p[catele... mar=... A M ~ N D O I : Ne-am topit... PA P U R { : Pornit-ai azi?... A M ~ N D O I : Pornit, auguste. PA P U R { (osta=ilor): P`n[ se vor ]ntoarce din misiunea lor ex-traordinar[, de se vor mai ]ntoarce... voi ]ntindei-mi cortul subp[dureul cel stufos, ca s[ m[ odihnesc... (Arat[ ]n dreapta, ]nspreculise.) Unde-s P`rlea =i L[cust[? M A C O V E I : Au r[mas pe urm[, dup[ obicei. PA P U R { : Pare-mi-se c[ bat l[turile... Hai! (Iese pe g`nduri.) }n cehal oi g[si-o? (Iese-n dreapta, c`nt`nd corul de la ]nceputul scenei.) SCENA IV P{CAL{, T~NDAL{ T ~ N D A L { : P[cal[? P { C A L { : Ce-i, T`ndal[? T ~ N D A L { : Te-ai spov[duit p`n-a nu pleca de-acas[? P { C A L { : Ba nici am g`ndit; dar tu te-ai ]mp[rt[=it? T ~ N D A L { : Nici at`t. P { C A L { : Apoi halal de noi!
 • 206. S`nziana =i Pepelea 205 T ~ N D A L { : Halal!... P[cal[, =tii una? P { C A L { : Ce?... T ~ N D A L { : Dac[ am sp[la putina? P { C A L { : M-am g`ndit de mult la asta... dar unde s[ mergem?...]ncotro s-apuc[m singuri-singurei?... s[ ne r[t[cim?... s[ ne m[n`ncefiarele?... asta vrei?... T ~ N D A L { : Fereasc[ Sf`ntul... hai dar ]n codru... de-om ]nt`lnivreun zmeu... i-om da decoraiile noastre, ca s[-l ]mbl`nzim... Cine=tie?... poate c[ =i zmeii s[ aib[ sl[biciune pentru decoraii... P { C A L { : Bun[ idee... T`ndal[... nu e=ti prost de tot... Hai!... (Intr[ am`ndoi ]n alee =i se ]ndreapt[ cu sfial[ spre fund. Deodat[ mulime de `nari ies dintre copaci, b`z`ind prin v[zduh, =i-i atac[.) T ~ N D A L { : P[cal[, vezi ceva? P { C A L { : Nimic alt, dec`t un soi de `nari mori de foame... s[juri c[-s postulani. T ~ N D A L { (apropiindu-se): H`=, dihanie... na!... m-a pi=cat dem`n[... (}=i trage o palm[ peste m`n[.) P { C A L { : L-ai ucis?... T ~ N D A L { : Ba!... ia seama, se pune unul pe obrazul t[u. P { C A L { : }l aud b`z`ind =i-l p`ndesc. T ~ N D A L { : D[-i! P { C A L { : Na! (}=i trage o palm[ peste obraz.) T ~ N D A L { : L-ai ucis? P { C A L { : Ba nu, ucig[-l crucea. (}naint`nd.) Vezi ceva printrecopaci, T`ndal[? T ~ N D A L { : Tuf[!... Stai... P { C A L { : Ce-i? T ~ N D A L { : Un `nar c`t un bivol... Iaca vine... b`z`ie... se punepe v`rful nasului... na!... aoleo!... (}=i trage un pumn peste nas.) P { C A L { : L-ai turtit?... T ~ N D A L { : Ba, mi-am turtit nasul!
 • 207. 206 Vasile Alecsandri P { C A L { : S[-i fie de bine!... (Tot ap[r`ndu-se de `nari =i examin`nd desimea codrului, ajung ]n fund.) T ~ N D A L { : P[cal[... apuc[ tu ]n dreapta =i eu ]n st`nga... de-acum ce-o vrea Dumnezeu cu noi. P { C A L { : Poate s[ pierim... T`ndal[, s[ ne ]mbr[i=[m, pentru]nt`ia =i ultima oar[... S[ ne iert[m... T ~ N D A L { (lu`ndu-l ]n brae): Multe i-am gre=it, frate. P { C A L { : +i eu ie... T ~ N D A L { : Am c[tat s[ te dau peste cap din minister. P { C A L { : +i eu pe tine. T ~ N D A L { : +tii c[ asta nu-i delicat?... Dar suntem chit... adio...s[ ne vedem s[n[to=i. P { C A L { : Da! pe ceea lume. (Se despart, apuc`nd unul ]n dreapta =i cel[lalt ]n st`nga... ei dispar... Tremolo.) T ~ N D A L { (cu glas speriat, ]ntre culise): P[cal[!... P { C A L { (asemenea): T`ndal[!... (Vin am`ndoi ]n scen[, plini de groaz[ =i cu nasurile b[=icate.) T ~ N D A L { : Ce este? Zmeul? ai v[zut zmeul?... P { C A L { : Ba nu... dar tu?... T ~ N D A L { : Nici eu. P { C A L { : Apoi de ce m-ai chemat?... T ~ N D A L { : Mi-a fost dor de tine!... P { C A L { : Zi mai bine c[ i-a fost fric[. T ~ N D A L { : Fric[?... nicidecum!... groaz[!... P { C A L { : Iaca!... Da ce-ai p[it, T`ndal[? |i-e nasul ro= =i umflatca o sfecl[. T ~ N D A L { : +-al t[u ca un morcov.
 • 208. S`nziana =i Pepelea 207 P { C A L { : Suntem decorai am`ndoi cu ordinul legumelor. T ~ N D A L { : Taci!... S-aude ceva... la s[n[toasa, frate. P { C A L { : St[i, nu te teme... vine ]mp[ratul. SCENA V T ~ N D A L { , P { C A L { , P A P U R { (cu suita) PA P U R { : Ha! ha! v-ai ]ntors din codru?... ai cercetat bine?... aiv[zut ceva?... P { C A L { : Am v[zut numai ni=te `nari. T ~ N D A L { : C`t ni=te zmei! PA P U R { : +i v-ai r[zboit cu d`n=ii... judec`nd dup[ halul nasurilorvoastre... Ha! ha! ha! ce frumo=i suntei!... ]ncepei a da mugur. (Toi r`d.) COR Ce nas ro=covan, S[ juri c[-i curat Morcov degerat Sau muc de curcan. Ha, ha, ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha, ha! T ~ N D A L { : Ce r`dei?... PA P U R { : Dar, ]n sf`r=it, v-ai convins c[ nu-i nici o primejdie detrecut prin codru... Hai dar, copii, adunai-v[-mprejurul meu. +i cruce-ajut[... Hai... (Vor s[ plece spre alee.) SCENA VI Aceia=i, Z ~ N A - C O D R U L U I Z ~ N A : Cale bun[, ]mp[rate! PA P U R { : S[rut ochii, dr[guli[. Z ~ N A : Unde mergi cu a=a oaste mare?... Vrei s[ cotrope=ti lumea?...
 • 209. 208 Vasile Alecsandri PA P U R { : Ba, deocamdat[, merg s[-mi g[sesc fata. Z ~ N A : Pe S`nziana, care a r[pit-o zmeul? PA P U R { : Tocmai!... dar nu prea cunoa=tem drumul; n-ai putea d-ta s[ ne ]ndrepi spre ara zmeului? Z ~ N A : Cum nu, dar ce-mi dai?... PA P U R { : }i dau un b[rb[el, gig`t =i frumu=el, ]ntr-ales... Vreipe T`ndal[? Z ~ N A : Unde-i, s[-l v[d? PA P U R { : Iat[-l. Z ~ N A (r`z`nd): Borc[nosul [sta? T ~ N D A L { (sup[rat): +i ea r`de? apoi n-are haz!... PA P U R { : Nu c[ta c[-i cam beteag la nas... l-au pi=cat `narii,altminterea-i nostim. Z ~ N A (r`z`nd): Mai bine v[ duc degeaba... Hai! PA P U R { : Dar nu ne-or m`nca `narii? Z ~ N A : N-avei grij[... i-au s[turat nasul d-sale! (Arat[ pe T`ndal[.) P { C A L { (aparte): Pe mine nu m-a v[zut? (Se ascunde la fa[.) Z ~ N A : +i al d-tale. (Arat[ pe P[cal[.) P { C A L { : Na. Z ~ N A (aparte): Au ]nc[put pe m`na mea? am s[-i schimb ]ndobitoace. (Ies cu toii ]n codru, c`nt`nd: “Ce nas ro=covan” etc.) SCENA VII S T A T U - P A L M { - B A R B { - C O T, L { C U S T { - V O D { S TA T U - PA L M { (ie=ind din tufar): S-a dus Mama-P[durii, ca s[fac[ iar vreo r[utate... C`nd a= putea s[ fug de-aici... c`nd a= g[si unom s[ m[ poarte ]n spinare!... b[tr`neile m-au f[cut olog de picioa-re... =i iepura=ul meu a pierit, s[rmanul... dar pare c[ vine cineva...sam[n[ a fi un besmetic, iat[-l. (Se pune sub tuf[.) L { C U S T { (intr[ ]n st`nga, ]ngrijit): Ce s-a f[cut oastea?... ]nco-tro a apucat?... m-am r[zleit de ea, ca s[ m[n`nc ceva... =i m-am
 • 210. S`nziana =i Pepelea 209r[t[cit. Unde m[ aflu? de cine s[ ]ntreb? nu v[d ipenie de om... baparc[ z[resc ceva colo, sub tuf[. (Se apropie de tufar.) Un mo=negu!Mo=ule, unchea=ule... n-ai v[zut trec`nd o oaste pe-aici? S TA T U - PA L M { (surd): Ha! L { C U S T { : O oaste? S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { (mai tare): Oameni muli. S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : E surd, s[rmanul... s[ strig mai tare. (Strig[.) Mo=ule,n-ai v[zut pe Papur[-}mp[rat? S TA T U - P A L M { : Ai m`ncat p[par[? L { C U S T { : Bree, astupate-i sunt urechile. (Tare, c`t poate.) Papur[. S TA T U - PA L M { : Papar[? L { C U S T { : Oi s[ m[ culc l`ng[ el, ca s[-i chiui la ceaf[. (Pus pebr`nci l`ng[ el r[cne=te.) Papur[, Papur[-}mp[rat. S TAT U - PA L M { (s[rind c[lare pe umerii lui L[cust[): Am auzit...ce strigi a=a?... L { C U S T { (surprins): Iaca, ce-ai p[it, unchea=ule, de ]ncaleci pemine? S TAT U - PA L M { : Te-am ]nc[lecat pentru ca s[ m[ pori ]n spinarepe lume. L { C U S T { (scul`ndu-se): Eu s[-i fiu cal?... Nu-mi spui c[ e=tighidu=? Coboar[ de pe umeri. S TAT U - P A L M { : Nici g`ndesc... mi-e bine aici. L { C U S T { : |i-o fi, dar mie nu... d[-te jos. S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : Nu te mai face c[ e=ti surd... Hai, destul[ glum[! S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : Ei, apoi nu te ]ntrece, ghiujule, c[-i trag o tr`nteal[s-o pomene=ti... S TAT U - P A L M { (]l bate cu c[lc`iele): Hi! hi!... j[rpane! L { C U S T { : J[rpane?... a=teapt[, s[ te hurduc p`n[ i-a ie=i sufle-tul... s[-i ar[t eu j[rpan. (Sare-n loc, se zbucium[ ]n toate p[rile.)
 • 211. 210 Vasile Alecsandri S TA T U - P A L M { : Degeaba te trude=ti... m-am f[cut una cu tru-pul t[u. L { C U S T { : Una?... dar cine e=ti tu, afurisitule? S TAT U - PA L M { : Statu-Palm[-Barb[-Cot! L { C U S T { (]ngrozit): Statu-Palm[? Aoleo!... aoleo!... ajutor!...ajutor! oameni buni! (Alearg[ nebun.) S TA T U - P A L M { (r`z`nd): Hi! hi! hi! hi!... nu te-aude nime...doar numai Mama-P[durii. L { C U S T { : Mama-P[durii!... s[rii, nu m[ l[sai, s-a legatn[pastea de mine ca boala de om s[n[tos. S TA T U - PA L M { : Ha! ha! ha! (R`de.) L { C U S T { : M[ duc s[ m[ arunc ]ntr-o f`nt`n[, ca s[-l ]nec...(Fuge-n dreapta.) Aoleo!... S TA T U - P A L M { : Hi... m`roag[... Ha! ha! ha!... SCENA VIII P ~ R L E A - V O D { (vine alerg`nd de la st`nga) P ~ R L E A : Parc-am auzit zbier`nd pe L[cust[. Ce i s-a ]nt`mplat?S[-l fi m`ncat vreun balaur?... Prost dejun, dar eu, cu toate acestea,nici n-am osp[tat, nici n-am b[ut... ci am r[mas ]n urm[ de oameniimei... ce s[ m[ fac? ]ncotro s[-mi ]ndrept pa=ii? drum nu-i, doar s-apucprin cel codru... Hei!... ce-mi v[zur[ ochii! SCENA IX P ~ R L E A - V O D { , P A P U R { - } M P { R A T (cu cap de buhai de balt[), T ~ N D A L { - P { C A L { (cu capete de lup), M A C O V E I (cu cap de m[gar), C E I L A L | I (cu capete de buratici =i de alte viet[i. Ies cu toii dintre copaci =i ]nconjoar[ pe P`rlea-Vod[, imit`nd cu toii broa=tele.) COR Ua ca, ua ca, ua ca, ua ca, ua ca! Am p[it-o iaca-a=a... Ua ca, ua ca, ua ca, ua ca, ua ca!
 • 212. S`nziana =i Pepelea 211 P ~ R L E A : Ce or buraticii [=tia?... ]mi dau de =tire c[ are s[ plou[...Bine, bine, v[ mulumesc c[-mi anunai ploaie, doar mi s-a mai stingesetea din piept. PA P U R { (cu un ton pl`ng[tor): Ua ca, ua ca, ua ca! P ~ R L E A : Curios lucru... cum sam[n[ broscoiul [sta cu Papur[.(T`ndal[ =i P[cal[ se apropie de P`rlea =i url[ ca lupii.) Tio, dih[nii!...la st`n[... s[ juri c[-s P[cal[ =i T`ndal[. (Macovei rage ca m[garii laurechile lui P`rlea.) Ha! urecheatule... [sta e Macovei ]nv[atul ]npicioare. Z ~ N A (se arat[): }n codru, dih[niilor! (Papur[ cu ai lui dispar ]n p[dure, re]ncep`nd corul de buratici.) SCENA X P~RLEA, Z~NA-CODRULUI P ~ R L E A : O nev[stuic[? Z ~ N A (aparte): Cine s[ fie ardeiul [sta? P ~ R L E A (aparte): Frumu=ic[... ochi plini de foc... talie plinu[...brae de ca=... ]mi dau poft[ de m`ncare... Dac[ mi-a= cerca norocul?...(Graios.) Puiculi[, de-aici e=ti? Z ~ N A : De aici. P ~ R L E A : +i cum te cheam[, maic[? Z ~ N A : P[dureanca m[ cheam[, taic[. P ~ R L E A : P[dureanca!... se vede c[ e=ti n[scut[ ]n codru? Z ~ N A : Ai ghicit. P ~ R L E A : Dar... nu e=ti s[lbatic[?... Z ~ N A : Nu cred. P ~ R L E A : Bujora=ule, a=a te vreau. Z ~ N A : Dar de ce m[ vrei a=a?... P ~ R L E A : De ce?... Hm!... ascult[, m[iculi[, ce ai zice dac[ i-a=face o propunere...
 • 213. 212 Vasile Alecsandri Z ~ N A : Ce propunere? P ~ R L E A : Foarte nevinovat[... adic[ s[ ne primbl[m ]mpreun[, ala braet[, prin cea desime. Z ~ N A : A la braet[?... P ~ R L E A : Dar; hai s[ culegem cimbri=or. Z ~ N A : Nu te pricep. P ~ R L E A : Vorb[ s[ fie... parc[ n-ai mai cules cimbri=or de c`nde=ti. Z ~ N A : De unde s[ culeg, dac[ nu-i? P ~ R L E A (aparte): E cam prostu[, dar frumoas[ coz. (Tare =-apro-piat.) Cum se poate?... un juvaer ca mata, cu o guri[ a=a de ]mbobocit[,cu ni=te spr`ncene a=a de ]mbinate... cu o talie a=a de rotunjoar[. (Vreas[ o apuce de mijloc.) Z ~ N A (lovindu-l peste m`n[): Nu pune laba. P ~ R L E A (]nc`ntat): Lab[?... e nostim[ de tot P[dureanca! vorb[mult[, s[r[cie... +tii una? Z ~ N A : Spune. P ~ R L E A : }mi placi, nevoie mare; m-ai fermecat, m-ai scos din``ni... =i, de vrei s[-i g[se=ti norocul, n-ai dec`t s[ te dai ]n dragostecu mine, pe legea mea. Z ~ N A : Oare? dar cine e=ti d-ta? P ~ R L E A (cu emfaz[): P`rlea-Vod[. Z ~ N A : P`rlea-Vod[ cel vestit? P ~ R L E A (m`ndru): Eu! Z ~ N A : Cel frumos? P ~ R L E A : Eu! Z ~ N A : Cel dr[g[la=? P ~ R L E A : Eu!... Z ~ N A : Cel =uchet?... P ~ R L E A : Tot eu! v[d c[ m[ cuno=ti, ca =i c`nd m-ai fi f[cut. Z ~ N A (oft`nd): Ah! P ~ R L E A : Oftezi?... oftezi dup[ mine... g[inu=a tatei?... m[a=teptai?...
 • 214. S`nziana =i Pepelea 213 Z ~ N A (cobor`nd ochii): Ah! P ~ R L E A : Ei! nu mai suspina, c[n[ra=ule, c[ nu-s doar nemilos-tiv... =tiu s[ comp[timesc la amorurile ce aprind... Pe c`t sunt de pl[cut,sunt =i m[rinimos. Z ~ N A : Ce bun e=ti! P ~ R L E A : A=a mi-i crasisul. (Deschide braele.) +i de vreme ce m-ai]ndr[git nitam-nisam... vino-n braele mele... eu s[ te schimb pe tine ]nz`na fericirii =i tu s[ m[ schimbi pe mine ]n... Z ~ N A (]nainteaz[ =i-l atinge cu o v[rgu[): }n curcan... (P`rlea sepreface ]n curcan.) P ~ R L E A : Aoleo! Z ~ N A : Ha! ha! ha! ]nc[ unul!... la cotea[. (}l alung[.) P ~ R L E A : Glu! glu! glu! glu! (P`rlea fuge-n p[dure. Deodat[ s-aude-n dep[rtare fluierul lui Pepelea.) Z ~ N A (singur[): Un fluier?... ]l cunosc?... e fluierul lui Pepelea,dat lui de Z`na-Lacului, du=mana mea de moarte... El fur[ minile =ip[trunde inimile. (Ascult[.) Ce armonie ]nc`nt[toare!... Cu el, Pepeleapoate realiza tot ce dore=te ]n ast[ lume. Pepelea se duce s[ scape peS`nziana din insula fratelui meu... Cum s[-l opresc de-a merge ]nainte?...Cum s[-i smulg arma din m`n[, fluierul cel vr[jit?... A!... bun[ idee!...s[ iau chipul =i glasul S`nzianei, s[-i ies ]n cale, s[-l ameesc, s[-lorbesc... minunat! (Fluierul ]nceteaz[.) Are s[ cad[ =i el ]n mrejelemele. (Intr[ ]n p[dure.) SCENA XI P E P E L E A =i, mai pe urm[, Z ~ N A - C O D R U L U I ARIE PEPELEA }n zadar alerg p[m`ntul, }n zadar m[ ostenesc
 • 215. 214 Vasile Alecsandri Pe iubita-mi S`nzian[ De la zmeu s[ o r[pesc. Calea-i lung[, f[r[ margini, Cum e =i iubirea mea, Zi =i noapte alerg c`mpii, F[r-a m[-nt`lni cu ea. S[rmana copil[!... o v[d pretutindeni, ]n flori, ]n stele, ]n zori, ]numbr[, dar nu e dec`t o n[luc[ ce dispare =i eu r[m`n tot singur =inem`ng[iat. (Se pune pe o r[d[cin[. }n p[dure se aude glasul S`nzianei.) GLASUL }n zadar pl`ng zi =i noapte Cer`nd lumii ajutor. Nu g[sesc, vai! nici un suflet De-a mea soart[-ndur[tor. P E P E L E A (tres[rind): Ce-aud?... e glasul S`nzianei. (Se scoal[tulburat.) GLASUL S~NZIANEI Viaa mea se ofile=te Ca un fir de iarb[-n v`nt, +i eu, trista S`nzian[, M[ apropii de morm`nt. (Z`na-Codrului vine ]n scen[ sub figura S`nzianei.) P E P E L E A : S`nzian[-S`nzian[! Z ~ N A : Cine m[ cheam[? P E P E L E A : Eu, S`nzian[! Z ~ N A : Cine e=ti tu? P E P E L E A : Nu m[ recuno=ti?... Eu sunt Pepelea, care te-am sc[patde zmeu ]n palatul t[u ]mp[r[tesc... =i i-am adus o pas[re m[iastr[. Z ~ N A : C`nd?... a!... mi-aduc aminte... e mult de-atunci, judec`nddup[ chinurile ce-am suferit, c`t am fost ]n puterea zmeului. P E P E L E A : Dar acuma nu mai e=ti ]n puterea lui?
 • 216. S`nziana =i Pepelea 215 Z ~ N A : Nu; am fugit din palatul lui, =i de-atunci umblu r[t[cindnoaptea =i stau ascuns[ c`t e ziua... dorul =i sperana mea sunt de-a m[]ntoarce acas[ la tat[l meu. P E P E L E A : Te-oi duce eu, S`nzian[, eu care venisem ca s[ ucidzmeul, s[ te scap de el. Z ~ N A : S[-l ucizi?... A! fere=te-te de d`nsul, c[ci el are un buzduganpe care-l arunc[ ]n dep[rtare de =apte po=te, =i tu n-ai nici o arm[. P E P E L E A : Te ]n=eli, S`nzian[, am dou[ arme ne]nvinse, cu carepot face minuni. Z ~ N A : Dou[?... ce arme?... P E P E L E A : Amorul ce mi-ai inspirat =i care m[ face a dispreuitoate primejdiile, toate piedicile. Z ~ N A : Cum? M[ iube=ti? P E P E L E A : A= fi venit s[ lupt de moarte cu zmeul, dac[ nu te-a=iubi? Z ~ N A : Ah! Pepeleo! dac[ ]n adev[r simi comp[timire pentru mine,nu-i expune zilele ]n zadar; mai bine fugi de aceste locuri =i m[ p[r[se=tesoartei mele nenorocite. P E P E L E A : Eu s[ te p[r[sesc, dup[ ce te-am reg[sit?... Mai bu-curos s[ mor. Z ~ N A : Ah! Pepeleo! ce mi-ar folosi un rest de via[ dac[ ai muritu? N-ai ]neles c[ =i eu, din parte-mi... te iubesc? P E P E L E A (fericit): Tu pe mine? O, de-acum sunt ]mp[ratul lu-mii!... Vie zmei, balauri, pajuri n[zdr[vane, le voi combate, le voi]nvinge. Z ~ N A : Dar cu ce? P E P E L E A : Cu fluiera=ul [sta pe care mi l-a dat Z`na-Lacului. Z ~ N A : |i-ai perdut minile, Pepeleo?... cu o biat[ trestie crezi tus[ sf[r`mi buzduganul zmeului? P E P E L E A : Dar tu nu cuno=ti puterea acestei trestioare, prinfarmecul ei eu am sc[pat de toate nevoile; Z`na-Lacului, care m[ocrote=te, mi-a zis s[ nu m[ despart niciodat[ de fluiera=ul [sta, s[ nu-ldau nim[nui, c[ci pe loc m-ar cuprinde moartea.
 • 217. 216 Vasile Alecsandri Z ~ N A (cu glas dezmierd[tor): Nici mie m[car? P E P E L E A : O! ie-i dau tot, tu e=ti viaa mea =i fericirea vieiimele. Z ~ N A : Adev[rat? ad[ fluierul ca s[ suflu ]n el, =i el s[-mi spuie deeste adev[rat amorul t[u? P E P E L E A (d`ndu-i fluierul): |ine. Z ~ N A (lu`nd fluierul =i schimb`nd tonul): A! te-am dezarmat,nemernicule, =i te-am redus iar la nimicirea ta omeneasc[. P E P E L E A : Ce zici? Z ~ N A : Ai crezut c[ sunt S`nziana?... prive=te... (}=i scoate v[lul.)Sunt sora zmeului, P[dureanca, Mama-P[durii, =i te os`ndesc s[ intride viu ]n p[m`nt... Pieri!... P E P E L E A (desperat): A! (}ncet intr[ ]n p[m`nt.) Z ~ N A : Pieri de la lumina soarelui =i te afund[ ]n noaptea morilor. P E P E L E A : O, Z`na-Lacului, Z`na-Lacului! (S-aude un tunet. Z`na-Lacului apare ]n v[zduh, purtat[ pe aripile unei pajuri.) SCENA XII Aceia=i, Z ~ N A - L A C U L U I Z ~ N A - L A C U L U I : Stai! Z ~ N A - C O D R U L U I (]nfior`ndu-se): Z`na-Lacului, sunt pierdut[!(Scap[ fluierul din m`n[.) Z ~ N A - L A C U L U I : Pepeleo, ie=i din p[m`nt. (Pepelea iese ]ncetpe faa p[m`ntului.) Iar tu, P[dureanco, Z`na-Codrului, tu care nucuno=ti pe lume nici mila, nici iubirea, dispari. Z ~ N A - C O D R U L U I (retr[g`ndu-se speriat[, se apropie cu spa-tele de un stejar, care se deschide =-o ]nghite. Disp[r`nd): A! P E P E L E A (]ngenunchind): O! Z`n[ binef[c[toare, cum s[ pl[tescbinele ce mi-ai f[cut? Z ~ N A - L A C U L U I : F[c`nd =i tu bine altora; sun[ din fluier, ca
 • 218. S`nziana =i Pepelea 217s[ dezlegi de farmecele P[durencei pe toi nenorociii care gem ]nchi=i]n codrul acest blestemat. Adio, r[m`i cu bine, }mpline=te-i soarta ta. +i g`nde=te-n veci la mine, Eu voiesc a te-ajuta. }ntr-o oar[ de urgie Tu mi-ai fost ap[r[tor, Eu voi fi cu bucurie Al t[u ]nger p[zitor. (Dispare.) (Pepelea, lu`nd fluiera=ul de jos, sun[ ]n el; deodat[ copacii se deschid, l[s`nd s[ ias[ din trunchiurile lor mai muli oameni fermecai de P[dureanca: Papur[, P`rlea-Vod[, Macovei, T`ndal[, P[cal[ etc. Reapar toi sub figurile lor. Muzic[ la orchestr[. Pepelea iese.) SCENA XIII P A PU R { , P ~ R L E A , T ~ N D A L { , P { C A L { , M A C O V E I , apoi L { C U S T { = i S T A T U - P A L M { etc. COR Din p[durea fermecat[, Unde gemeam f[r’ de vin[, O! minune, - iat[-ne, iat[ C-am ie=it iar la lumin[! PA P U R { : Uf! am sc[pat!... m[ ]ntorc acas[... Cine vine cu mine?... T O | I : Eu! Eu! Eu! PA P U R { : Hai!... de-acum aib[ parte S`nziana de zmeul ei; m-ams[turat de v`nturat lumea. P { C A L { : D-apoi eu!... T ~ N D A L { : D-apoi eu!...
 • 219. 218 Vasile Alecsandri (L[cust[ intr[ alerg`nd cu Statu-Palm[ ]n spinare.) L { C U S T { (]ntre culise): Ajutor! Ajutor!... PA P U R { : Ce mai este?... L { C U S T { (intr`nd): Sc[pai-m[!... nu m[ l[sai. PA PU R { : Iaca L[cust[-Vod[, ce-ai p[it, ce i-a crescut ]n spinare?... L { C U S T { : Mi-a crescut un unchea=, Statu-Palm[-Barb[-Cot!...Am obosit. Sunt mort! (Cade pe p[m`nt l`ng[ tufari.) S TA T U - PA L M { (z[rind un iepure l`ng[ tufari, sare din spinarealui L[cust[ =i ]ncalec[ pe iepure): Iaca iepura=ul meu cel =chiop. Te las,L[cust[; nu mai am nevoie de tine. L { C U S T { (scul`ndu-se): Uf! greu e de-a fi vit[. PA P U R { : Tu o spui, L[cust[? m[ mir, m[ mir... Vii cu mine acas[.+i tu, P`rleo? P ~ R L E A : Ba, mergem s[ g[sim pe S`nziana. S TA T U - P A L M { : Voi fi eu c[l[uzul. PA P U R { : C[l[torie spr`ncenat[. COR Cale bun[, cale bun[, Hai acas[ ]mpreun[... etc. (Papur[ cu ai lui apuc[ ]n st`nga; Statu-Palm[, P`rlea =i L[cust[, ]n dreapta.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I I I .)
 • 220. S`nziana =i Pepelea 219 ACTUL IV CUPRINS Teatrul reprezint[ insula zmeului... ]n st`nga, un palat v[zut ]n profil =i terminat]n faa publicului prin un turn cu dou[ caturi. Turnul are c`te-o fereastr[ cu gratii defier la fiecare cat. Dincolo de turn, poarta palatului. }n fund, o st`nc[, dup[ st`nc[,marea. }n dreapta, un cap[t de p[dure... ]n mijlocul scenei, un pu cu ciutur[; l`ng[pu dou[ poloboace mari, un h`rle =i un butuc de stejar. SCENA I P ~ R L E A -V O D { , L { C U S T { - V O D { (La ridicarea cortinei, unul scoate ap[ cu ciutura din pu, cel[lalt o de=art[ ]n poloboc.) L { C U S T { : }n ce hal am ajuns, vere P`rle!... noi, odinioar[ domnist[p`nitori, iat[-ne acum argai la blestematul cel de zmeu, care ne-aprins robi. P ~ R L E A : P[catul omului, L[cust[, vere!... mai cuminte f[ceamde urmam pe Papur[, s[ ne ]ntoarcem la domniile noastre, dec`t s[alerg[m nebuni dup[ S`nziana. L { C U S T { : A=a este, dar tat[l ei =tii c[ f[g[duise jum[tate de]mp[r[ie aceluia care i-a deveni ginere. +i m[rturisesc c[ zestrea asta]mi f[cea cu ochiul. P ~ R L E A : +i mie... =-apoi eu mai am un p[cat, mi-s dragi fetele =inevestele... Pentru ele sunt ]n stare s[ alerg p[n[-n ceea lume... natur[blestemat[, ce vrei? (Scoate o ciutur[.) L { C U S T { (v[rs`nd ciutura ]n poloboc): +i iat[ la ce cap[t ne-auadus patimile tinereii!... ah! ah!... P ~ R L E A : Taci, vere, nu mai sc`r`i din g`t, c[ m[ ]nduio=ezi. L { C U S T { : Buturuga cea de Statu-Palm[ ne-a jucat chiulul... Elne-a scos la malul m[rii =i ne-a dat pe m`na zmeului... bun c[l[uz,m`nca-l-ar guzganii! P ~ R L E A : +i zmeul, f[r[ nici o consideraiune pentru ni=te per-
 • 221. 220 Vasile Alecsandrisoane simandicoase ca noi, ne-a pus sub arip[ =i ne-a adus porto-fran-co ]n insula asta, pierdut[-n fundul m[rilor. L { C U S T { : +-aicea zmeul, tot f[r[ acea lips[ de consideraiune,ne-a condamnat la muncile publice, ziua-ntreag[ trebuie s[ scoatemap[, pentru buc[t[ria lui. El m[n`nc[ c`t un casier =i noi... poste=terobul lui Dumnezeu... Ian prive=te, mi s-au lungit urechile de foame. P ~ R L E A : De ce nu le m[n`nci pe ele, vere? ai avea cu ce s[ te-ndestulezi! L { C U S T { : |ie i-e a glumi, dar nu-i de glumit. P`rleo, zmeul areg`nd r[u cu noi, ziua ne pune la munc[ =i noaptea ne ]nchide ]n turnul[sta plin de =oareci... Via[-i asta?... te ]ntreb?... =i mult o s[ mai ie?... P ~ R L E A : }ntreab[-l pe zmeu! L { C U S T { : }ncaltea de-am fi avut... m`ng`ierea de-a vedea peS`nziana, dar unde-i? P ~ R L E A : O fi ]nchis[ =i ea ]ntr-un beci, s[rmana, jertfa geloziei =ia barbariei zmeului. L { C U S T { : Se poate =i asta, dar, oricum, ea ca ea; ]ns[ noi ce nefacem? Vere, crezi tu c[ vom sc[pa vreodat[ de-aicea? P ~ R L E A : Cum nu, s[ n-ai ]ndoial[, vom ie=i pe ceea lume. L { C U S T { : Pu=chea pe limb[-i... DUO L { C U S T { +I P ~ R L E A Fost-am domn ]ncoronat, +-acum iat[-m[ argat, P[r[sit de-al meu noroc +i legat de-un poloboc! L{CUST{ De nu l[sam =i cas[ =i domnie Ca s[ alerg dup[ c[s[torie... P~RLEA De nu l[sam =i tron =i bun[ mas[ Ca s[ alerg hai-hui dup[ mireas[...
 • 222. S`nziana =i Pepelea 221 L{CUST{ Eu nu p[eam a=a ru=ine mare, S-ajung un prost ]n desconsiderare. P~RLEA Nici eu p[eam a=a ru=ine, Din domn m[re s-ajung un prost ca tine. }MPREUN{ Fost-am domn ]ncoronat etc. P ~ R L E A : Taci, vine dihania... la lucru, L[cust[! SCENA II Aceia=i, Z M E U L Z M E U L (ie=ind din palat): Umplut-ai poloboacele? L { C U S T { : Umplut. (Aparte.) Plesni-le-ar doagele, =i ie capul. Z M E U L : Bine; acum le luai ]n spinare =i le ducei ]n buc[t[rie. L { C U S T { : }n spinare?... poloboace de c`te 60 vedre unul?... s[ne de=el[m?... Z M E U L : Ce-mi pas[?... doi de=elai mai mult pe lume... marepagub[? P ~ R L E A (demn): Nici nou[ nu ne-ar p[sa dac-ar fi pe spinareaaltora, dar umerele noastre nu-s deprinse cu asemenea greut[i... Eleau purtat numai sarcinile statului... Z M E U L : +-acum vor purta poloboace... Hai la buc[t[rie, cur`nd. P ~ R L E A : Non possumus. Z M E U L : Ce-ai zis? P ~ R L E A : Am zis catolice=te... non possumus, adic[: m[-nchin cuplec[ciune. Z M E U L : }ndr[znii a v[ ]mpotrivi mie? P ~ R L E A : }ndr[znim... da!... f[ cu noi ce-i voi. E=ti mai tare =i neai la m`n[, dar dup[ ce ne-am ]njosit a scoate ap[ cu ciutura, ca ni=teargai... s[ ne mai ]njosim a c[ra poloboace, ca ni=te hamali? Nicio-dat[, demnitatea =i filotimia nu ne iart[.
 • 223. 222 Vasile Alecsandri Z M E U L (ridic`nd palma): V[ m[n`nc[ falca, se vede. L { C U S T { : S[ nu dai, c[ m[ m`nii... P ~ R L E A (d`rz): Love=te... fii brutal, cum te arat[ chipul. Arat[-iarama, ca s[ te vaz[ S`nziana cine e=ti. Z M E U L (aparte): S`nziana?... are dreptate!... s[ m[ st[p`nesc,p`n[ mi-oi s[v`r=i cununia. L { C U S T { (lui P`rlea): Ce st[ pe g`nduri? P ~ R L E A : L-am f[cut mar cu elocvena mea. Z M E U L : Sumeia voastr[ merit[ o pedeaps[, dar fiindc[ m[-nsorm`ine cu S`nziana, v[ iert; =i fiindc[ o s[-mi fii necesari pentru osp[ulcununiei, v[ scutesc de c[ratul poloboacelor pe ast[zi... Mergei ]np[dure, ca s[ dai la p[m`nt zece stejari de cei mai gro=i... Hai! P ~ R L E A (lui L[cust[): Hai s[ tragem un somn la umbr[. (Iese ]ndreapta.) L { C U S T { : Bine. (Ie=ind.) Poftim!... argat... hamal... =i p[durar!...Ce cumul!... of!... of!... (S`nziana iese pe furi= =i dispare dup[ st`nca din fund.) Z M E U L : Mi=eii, nu pot s[ ridice m[car un poloboc plin, lucrul celmai lesne; ce-i un poloboc? o cof[ mai m[ricic[, =-at`ta tot... S[-l ducdar eu ]nsumi ]n cas[ pe um[r... (}l ridic[.) E u=or-u=urel, ca o pan[.(Iese.) SCENA III S ~ N Z I A N A (vine-n scen[ cu colivia-n m`n[) S ~ N Z I A N A : M-am furi=at din palat, ca s[ merg la malul m[rii...nenorocita de mine! n-am z[rit nici o corabie!... nici un ajutor nu-mivine! Sunt uitat[ =i de Dumnezeu =i de oameni!... numai p[s[rica astam[ mai m`ng`ie. Spune-mi, pas[re iubit[, Cu grai dulce omenesc,
 • 224. S`nziana =i Pepelea 223 Veni-va ziua dorit[, Acest loc s[ p[r[sesc? PA S { R E A : Da! da! da! da! da! da! S~NZIANA Peste muni =i peste ape Veni-va ursitul meu, }ntr-o noapte, s[ m[ scape De-nchisoare =i de zmeu? PA S { R E A : Da! da! da! da! da! Vine... vine... S ~ N Z I A N A : Vine Pepelea?... PA S { R E A : Vine... vine... vine... (Pe mare, ]n fund, se arat[ o barc[, cu p`nzele umflate, =i ]n barc[ Pepelea. Barca dispare dup[ st`nc[.) S ~ N Z I A N A (z[rind barca): Iat[-l... iat[-l... el e, vine!!! SCENA IV S~NZIANA, ZMEUL Z M E U L (cu mirare): S`nziana afar[? S ~ N Z I A N A (aparte): O! Doamne, ce fericire! (Vrea s[ alerge.) Z M E U L (sever): S`nzian[, unde alergi? S ~ N Z I A N A : Zmeul?! Z M E U L : Cum ai ie=it din palat? Pe unde? S ~ N Z I A N A : Pe u=[. Z M E U L : M[ c[tai pe mine? S ~ N Z I A N A : Ba nici am g`ndit. Z M E U L : S`nzian[, tot sup[rat[ e=ti pe mine, care m[ usuc dedragoste? S ~ N Z I A N A (]i ]ntoarce spatele): Iar ]ncepi cu ahturile. D[-mipace, nu m[ mai amei.
 • 225. 224 Vasile Alecsandri Z M E U L : M[ ur[=ti?... S ~ N Z I A N A : Din toat[ inima. Z M E U L : Dar ce i-am gre=it de nu m[ poi suferi? S ~ N Z I A N A : }nc[ m[ ]ntrebi?... m-ai r[pit din casa p[rinteasc[...m-ai dep[rtat de lume, ai f[cut nenorocirea mea... =-apoi te miri c[-mie=ti ur`t de moarte? Z M E U L : Ur`t de moarte?... c`nd vreau s[ te iau de soie? S ~ N Z I A N A : Eu, soia ta? Niciodat[! Z M E U L (m`niat): A=a? Ei bine, afl[ c[ nu mai t`rziu dec`t m`ineavem s[ ne cunun[m... toate sunt gata... am poftit pe toi amicii =i petoate rudele mele. S ~ N Z I A N A : Frumoas[ adun[tur[ trebuie s[ fie, dac[-i sam[n[...Ha! ha! ha!... Z M E U L : R`zi?... ai vreun g`nd ascuns... vrei s[ fugi? S ~ N Z I A N A : Vreau s[ scap de tine prin toate mijloacele, chiarde-a fi s[ m[ arunc ]n mare. Z M E U L : Ba te-ai arunca ]n braele mele, nu ]n valuri, =i, pentrumai bun[ siguran[, mergi ]n cas[... am s[ te ]nchid ]n turnul [sta, deunde n-ai putea s[-i iei zborul. S ~ N Z I A N A : A=a crezi tu? (Aparte.) Bine c-a venit Pepelea. Z M E U L : A=a... hai! (Vrea s-o apuce de bra.) S ~ N Z I A N A (resping`ndu-l): Nu te atinge de mine. (Intr[ ]n palat.Zmeul ]nchide poarta cu o cheie mare.) Z M E U L (singur): Se face c[-i m`nioas[?... dar cine o crede?...C`nd a vedea m`ine rochia de nunt[ =i beteala, o s[ zburde. Cu toateacestea (arat[ cheia.), paza bun[ nu stric[... Acum hai ]n p[dure s[c[r[m lemne pentru osp[ul cununiei. Ha! ha! ha! Bieii P`rlea =i L[cust[doboar[ la copaci, f[r[ a =ti c[ pe unul am s[-l pun ]n frigare =i pecelalalt am s[-l fierb ]n c[ldare. Ce chef!... ce chef! (Pleac[ spre dreapta.)
 • 226. S`nziana =i Pepelea 225 SCENA V Z M E U L , P E P E L E A (vine de dup[ st`nc[) P E P E L E A : Bine am g[sit, zmeule! Z M E U L : Ce? un p[m`ntean aicea? de unde? P E P E L E A : Din lume. Z M E U L : Cum ai intrat ]n ]mp[r[ia mea? P E P E L E A : Cum se intr[. Z M E U L : +i cine e=ti tu? P E P E L E A : Feciorul t[t`ne-meu. Z M E U L : +i ce cai aicea? P E P E L E A : Te cat pe tine, ca s[ ne prindem ]mpreun[ frai decruce... cum e datina vitejilor. Z M E U L : Tu cu mine? pretenia i-e gogonat[... dar e=ti tu ]n stares[-i m[sori puterile cu ale mele? P E P E L E A : Vom cerca... nu c[ta c[-s mic; te-am mai ]nvins odat[. Z M E U L : Unde? c`nd? minciuni! P E P E L E A : Ad[-i aminte... eu te-am alungat din palatul lui Pa-pur[-}mp[rat. Z M E U L : Tu?... bine c[ te-am prins ]n m`inile mele, s[ m[ r[zbun...vino la lupt[. P E P E L E A : Bucuros... care a dovedi va fi st[p`n pe viaa celuilalt. Z M E U L : Se ]nelege... am s[ te str`ng ]n brae, p`n[ i-a ie=isufletul. P E P E L E A : +i eu pe tine, p`n[ i-a ie=i limba de-un cot. Z M E U L : Mare i-e lauda. Vin[! P E P E L E A : |ine-te bine, zmeule. (Se apuc[ br[i= la tr`nt[, se opintesc =i cat[ s[ se r[stoarne unul pe altul.) Z M E U L (str`ng`ndu-l): }i place a=a? P E P E L E A (aparte): Bat[-l crucea, c[ r[u m[ str`nge!
 • 227. 226 Vasile Alecsandri Z M E U L : Ce-ai holbat ochii la cer? P E P E L E A : Cat s[ v[d ]n care nor s[ te azv`rl. Z M E U L : S[ m[ azv`rli ]n nori? (Aparte.) {sta-i dracul. P E P E L E A : Nu te da, zmeule, acu-i acu, una, dou[... Z M E U L : Stai! e=ti viteaz c`t =i mine... m[ prind frate cu tine... =ite poftesc la nunta mea. P E P E L E A : Pe c`nd? Z M E U L : Pe m`ine. P E P E L E A : Cu cine? Z M E U L : Cu S`nziana! O s[ facem pr`nz mare, o s[ avem =i doidomni la mas[. P E P E L E A : Care =i care? Z M E U L : P`rlea-Vod[ =i L[cust[-Vod[... mi i-a adus pe=che= Statu-Palm[. P E P E L E A: Pe=che=? Z M E U L : Dar; a= fi preferat c[prioare... dar cred c-or fi buni cutarhon =i cu ardei. P E P E L E A : Vrei s[-i m[n`nci? }ncalte destul de gra=i sunt? Z M E U L : Unu-i plinu, cel[lalt sl[bu, dar ]mp[n`ndu-i cu sl[nin[... P E P E L E A : Vor fi de minune? Z M E U L : Acum, fiindc[ e=ti oaspele meu... spune-mi cum te cheam[? P E P E L E A (repede): Tot am zis c-am zis c-oi zice, dac-oi zice, totoi zice, ca s[ zic c-am zis c-oi zice! Z M E U L : Ciudat nume... cine i l-a dat? P E P E L E A : Na=ul meu, care se cheam[: Rotofei de tei pe miri=tede mei. Z M E U L : O fi fost de neam mare? P E P E L E A : Se rudea cu Capra calc[-n piatr[, piatra crap[-n patru. Z M E U L : Destul... ziua trece =i noi o pierdem cu vorba; cred c[ mi-iajuta la preg[tirile nunii. P E P E L E A : Bucuros, ce-i de f[cut? Z M E U L : Deocamdat[, car[ polobocul [sta dup[ cas[, la g[in[rie. P E P E L E A : Cu ce s[-l car?
 • 228. S`nziana =i Pepelea 227 Z M E U L : Cu spinarea, cum fac eu. P E P E L E A : Bine; numai unul?... a= vrea s[ duc dou[ odat[. Z M E U L (aparte): Zdrav[n e! (Tare.) M`ine ]i c[ra zece, acum, latreab[... te las, ]i preg[te=te f[lcile, pe m`ine... Eu m[ duc ]n p[dures[ aduc lemne... o s[ facem guleai. (Iese ]n dreapta.) Ce chef! Ce chef! P E P E L E A (singur): S-a dus; cum s[ ]nt`lnesc pe S`nziana?... Undes[ fie?... }n palat?... (Merge la u=a palatului.) U=a-i ]nchis[ cu =aptebroa=te... s[-i dau de =tire cu fluierul. (Sun[ din el. S`nziana apare lafereastra de sus a turnului.) SCENA VI P E P E L E A =i S ~ N Z I A N A S ~ N Z I A N A : Pepeleo... Pepeleo! P E P E L E A (v[z`nd-o): Iat-o! Iat-o... ea-i! S`nzian[! Tu e=ti? Tu e=ti? S ~ N Z I A N A : Eu, Pepeleo, roab[ =i foarte nenorocit[!... vrea zmeuls[ m[ sileasc[ a m[ cununa cu d`nsul... S[ nu m[ la=i, Pepeleo! P E P E L E A : N-ai grij[, iubito... am venit ]nadins ca s[ te scap...Poi ie=i la noapte din palat? S ~ N Z I A N A : Ba nu, zmeul m[ ]nchide ]n turn... dac[ ai aveaiarba fierului, ai putea s[ sf[r`mi broa=tele. P E P E L E A : N-am nevoie de iarba fierului... dar spune-mi ce facezmeul dup[ ce te-nchide? S ~ N Z I A N A : M[n`nc[, bea, se-mbat[ =i doarme dus. P E P E L E A : Minunat!... S[ fii de=teapt[ ast[ noapte. S ~ N Z I A N A : Ah! Pepeleo!... de m-ai sc[pa de-aice, te-oi iubi toat[viaa mea... ia seama, vine zmeul. (Dispare.) P E P E L E A (singur, ia h`rleul de l`ng[ f`nt`n[ =i ]ncepe a s[pa]mprejurul ei, c`nt`nd): Cine sap[ D[ de ap[ +i s-adap[ P[n’ ce crap[.
 • 229. 228 Vasile Alecsandri SCENA VII PEPELEA, ZMEUL, P~RLEA, L{CUST{(P`rlea =i L[cust[ intr[ purt`nd pe umeri un stejar lung =i gros. Ei cad pe br`nci sub greutatea copacului.) Z M E U L : Hai, lene=ilor, mai iute, mai cu inim[; ducei stejarul ]nlemn[rie. L { C U S T { : Aoleo... aoleo, nu mai pot. P ~ R L E A : Nici eu, sunt turtit. L { C U S T { : Sunt spetit. P ~ R L E A : Sunt =oldit! L { C U S T { : Sunt murit! Z M E U L : Ian prive=te, mi=eii, nu-s ]n stare s[ duc[ un stejar ]nspate, ei doi. P ~ R L E A (scul`ndu-se): Duc[-l cine-i zmeu sau vit[... noi suntemde-o alt[ f[ptur[. Z M E U L : Ba de-o alt[ friptur[. P ~ R L E A : Ce friptur[... cum friptur[? eu, friptur[? Z M E U L : Tu... stejarul [sta are s[ te rumeneasc[ pe tine-n fri-gare... =i pe L[cust[ s[-l fiarb[-n c[ldare. L { C U S T { : Ce c[ldare, cum c[ldare... eu, ]n c[ldare? Z M E U L : A=a; nu vrei s[ ducei copacii ]n buc[t[rie? P ~ R L E A : |i-am declarat-o catolice=te: non possumus. Z M E U L : Bine, v[ vei c[i ]n cur`nd de ]ntearea voastr[. (Se apro-pie de copac.) P ~ R L E A : Ce zici tu, L[cust[, te-ai c[i? L { C U S T { : Ba nici g`ndesc; bine c-am sc[pat nestricai =i frumo=i. Z M E U L : Poftim... o surcea de lemn, =i ei nu au curajul s[ o care,mi=eii! L { C U S T { : Auzi, vere, cic[-i surcea gojgogea stejar! P ~ R L E A : Nu te potrivi, vere, las[-l s[ bodog[neasc[. Z M E U L : S[-l duc tot eu ]n buc[t[rie... Haide. (Ridic[ copaculsubioar[ =i pleac[.)
 • 230. S`nziana =i Pepelea 229 P ~ R L E A : Bre... ian prive=te, a ridicat copacul subioar[... zdrav[ne, bat[-l codrul! L { C U S T { : S[ juri c[ merge la +osea cu bei=orul ]n m`n[, ca unco=codan. P ~ R L E A : Duc[-se c[lare pe el, p`n[ s-o lovi de toarta p[m`ntului. Z M E U L (ie=ind): R[bdare, r[bdare p[n[ m`ine. P ~ R L E A (]naint`nd): Ce-a spus? L { C U S T { : Ce-a zis? P E P E L E A (ie=ind dup[ f`nt`n[): A zis c[ o s[ v[ fac[ bucate. L { C U S T { : Ce v[d? Pepelea? P E P E L E A : Eu... Zmeul m-a poftit la mas[. P ~ R L E A : Cum, =i tu ai s[ m[n`nci din noi? Z M E U L (revenind): Hei! Tot voi zice, umput-ai poloboacele?... Cefaci acolo cu h`rleul? P E P E L E A : Sap puul primprejur. Z M E U L : Pentru ce? P E P E L E A : S[ vezi, frate zmeule; am chitit a=a, dec`t s[ c[r[map[ cu poloboacele, mai nimerit ar fi s[ iau puul ]n spinare... =i s[-lduc ]n buc[t[rie, odat[ pentru totdeauna. Z M E U L (uimit, aparte): Bree!... adineoarea c[ta s[ m[ azv`l[-nnori, =-acum vrea s[-mi care puul?... Grozav om =i primejdios!... Trebuienumaidec`t s[ m[ dezbar de el. (St[ pe g`nduri.) L { C U S T { (lui P`rlea): Gogonat[-i. P ~ R L E A : Nu ]ncape pe u=[. P E P E L E A : Hei, punei m`na cu toii s[ scoatem puul din p[m`nt=i mi-l a=ezai pe spate; dar, luai bine seama, nu cu gura-n jos; odat[— una, dou[! Z M E U L : Nu!... Pepeleo drag[, nu te osteni, las[ puul la locul lui,e deprins din copil[rie a sta aici. P E P E L E A (azv`rle h`rleul): Fie cum vrei, eu c[tam s[ te]ndatorez. Z M E U L (str`ng`ndu-i m`na): Mulumesc, fr[ioare. (Pepelea d[ un r[cnet de durere.)
 • 231. 230 Vasile Alecsandri Z M E U L : Ce este? P E P E L E A : Am crezut c[ i-am fr`nt m`na, str`ng`nd-o ]ntr-amea. Z M E U L (aparte): E primejdios! (Tare.) Dar ]ncepe a ]nnopta. (LuiP`rlea =i L[cust[.) Intrai la culcu= ]n turn, voi doi; c`t pentru tine, fratePepeleo... n-am unde s[ te ad[postesc; culc[-te colea, l`ng[ f`nt`n[, lar[coare; =i dormi ]ntruna p[n[ dimineaa. P E P E L E A : Las’ pe mine. Z M E U L : Deci, noapte bun[. P E P E L E A : Visuri cornorate!... Z M E U L (urm`nd pe P`rlea =i L[cust[, care intr[ ]n palat, ziceaparte): Cum o adormi, am s[ vin s[-l ciom[gesc, p`n[ l-oi ucide.(Iese.) P E P E L E A : Zmeul are vrun g`nd r[u cu mine; s[ m[ prefac c[dorm... Unde s[ m[ culc? Ha! pe trunchiul [sta, dar s[-mi pun fluierulpe piept, ca un scut. (Se ]ntinde pe trunchiul de l`ng[ pu, se acoper[ cu mantaua =i-=i afund[ p[l[ria pe cap, ]nc`t nu se mai cunoa=te.) SCENA VIII P E P E L E A =i S ~ N Z I A N A (ea se ive=te la fereastra de sus a turnului) S ~ N Z I A N A : Pepeleo! P E P E L E A : S`nzian[! S ~ N Z I A N A : Fugim?... Zmeul a intrat ]n cas[, sunt cu ner[bdares[ ies din turn. P E P E L E A : Fii lini=tit[ =i f[-te c[ dormi... |i-oi da de =tire c`nd aveni momentul.
 • 232. S`nziana =i Pepelea 231 SCENA IX PEPELEA, S~NZIANA, P~RLEA, L{CUST{ L { C U S T { (la fereastra de jos a turnului): Iat[-ne iar ]n pu=c[rie. P ~ R L E A : Mai bine aici, dec`t ]n frigare =i ]n c[ldare. L { C U S T { (o[r`ndu-se): Brrr.... P`rleo, nu z[re=ti pe Pepelea? P ~ R L E A : Pare-mi-se c[ doarme, colo, l`ng[ pu. L { C U S T { : N-ar putea el s[ ne scape? P ~ R L E A : Taci, aud zmeul. L { C U S T { : Vine s[ ne taie de pe-acum. Brr... P ~ R L E A : Taci!... nu tot b`r`i, c[ b`r`i =i eu. SCENA X Aceia=i, Z M E U L Z M E U L (iese ]ncet din palat, armat cu buzduganul, tainic):Doarme! (}ncet.) Frate, fr[ioare... Nu r[spunde... a adormit... acu-ivremea s[-i turtesc tidva cu buzduganul. (Se apropie de Pepelea pev`rful picioarelor =i love=te ]n trunchi cu buzduganul.) Na, una; l-amameit... s[-i mai dau vreo c`teva (love=te), dou[, trei, patru; tarec[p[`n[!... L { C U S T { : Ce face zmeul dracului?... ]n cine bate cu buzduganul? P ~ R L E A : }n bietul Pepelea. L { C U S T { : L-o fi ucis houl. P ~ R L E A : Cel puin i-a f[cut sc[f`rlia numai [nd[ri. Z M E U L : De-acum cred c[-i ajunge... nu mi=c[... L-am ucis!...m-amdezb[rat de el. (Pleac[ =i iar se ]ntoarce.) Dar tot s[-i mai trag una,drept ad[lma=. (Mai love=te ]nc[ o dat[; buzduganul se sf[r`m[.) Na!mi-am fr`nt buzduganul, arma mea cea mai puternic[!... ce fac euacum f[r[ ea, dar fie! ]ncalte l-am ucis... Ce chef!, ce chef!... Hai de-acum la culcare. (Intr[ ]n palat.) L { C U S T { : S[rmanul Pepelea!
 • 233. 232 Vasile Alecsandri P ~ R L E A : Parapanghelos de-acum. L { C U S T { : Ba iaca ]nvie, ]nvie!... mare minune! (Pepelea se mi=c[ =i se ridic[.) L { C U S T { : Pepeleo... P E P E L E A : Cine m[ cheam[?... L { C U S T { : N-ai pierit?... P E P E L E A : Nu cred... am dormit dus. L { C U S T { : Dar n-ai simit nimic prin somn? P E P E L E A : Ba, parc[ m-au pi=cat ni=te `nari. L { C U S T { -P ~ R L E A : Breee! breee! bree! bree! (A ]nnoptat; cer cu stele.) P E P E L E A (scul`ndu-se): Groaznic m-a ciom[git fratele meu decruce! noroc c-a lovit ]n fluier... dar ]ncalte =i-a fr`nt buzduganul...minunat!... o arm[ mai puin ]n m`inile lui... oare ce face el acum?...s-a culcat?... a adormit?... (Se apropie de poarta palatului =i ascult[.Se aude un hor[it grozav ]n[untru.) Doarme butuc... =i hor[ie=te ca omoar[ stricat[... acu-i vremea de sc[pat pe S`nziana =i pe bieii voie-vozi, s[ le dau semn. (Cuartet) PEPELEA S`nzian[, te de=teapt[, Eu te chem la s`nul meu. Al t[u mire te a=teapt[ S[ te scape-acum de zmeu. S ~ N Z I A N A (ivindu-se la fereastr[) Ah! Pepeleo, sunt de=teapt[ Ca =i viul dor al meu. A mea inim[ a=teapt[ Ca s[ zbor la s`nul t[u.
 • 234. S`nziana =i Pepelea 233 P ~ R L E A =i L { C U S T { (la fereastra de jos) Groaz[-n mine se de=teapt[, M[ fr[m`nt-amar =i greu. Moartea crud[ ne a=teapt[ }n c[ldarea celui zmeu. PEPELEA Am c[lcat, venind la tine, Peste nou[ [ri =i m[ri. S~NZIANA Am r[bdat, g`ndind la tine, Mii =i mii de sup[r[ri. PEPELEA Dar acum soarta sur`de, Raiul dulce se deschide. S~NZIANA Ori=iunde-oi fi cu tine Va fi raiul pentru mine. (}mpreun[.) PEPELEA S`nzian[, m[ a=teapt[ S[ te scap de crudul zmeu... S~NZIANA A mea inim[ a=teapt[ Ca s[ zbor la s`nul t[u. P ~ R L E A =i L { C U S T { Moartea crud[ ne a=teapt[ La osp[ul celui zmeu. P E P E L E A : Zmeul e beat de somn... suntei gata? S ~ N Z I A N A : Gata. L { C U S T { : Dar cum ie=im din turn?
 • 235. 234 Vasile Alecsandri P E P E L E A : Ferii-v[, c-am s[ deschid turnul prin farmecul fluieru-lui meu. (Pepelea sun[ din fluier; faada turnului se pr[bu=e=te, form`ndo scar[. S`nziana se coboar[, P`rlea =i L[cust[ ies pe sub scar[.) S ~ N Z I A N A (sus, ]n capul sc[rii): Pepeleo! P E P E L E A (cobor`nd-o): S`nzian[, cobori iute. S ~ N Z I A N A (cobor`nd, se arunc[ ]n braele lui Pepelea): A!scumpul meu mire! P E P E L E A : Scumpa mea mireas[! L { C U S T { (]mbr[i=`nd pe Pepelea): A! scumpul nostru liberator! P E P E L E A : Nu-i vreme de pierdut... la fug[, barca ne a=teapt[dup[ st`nc[... Hai! P ~ R L E A : Hai!... =i tu, loca= afurisit, s[ cad[ tr[snetele pe tine, s[te macini ca m[laiul... s[ te... L { C U S T { : Las[ blestemurile pe alt[ dat[... acum, la s[n[toasa. (Fug toi patru =i dispar dup[ st`nc[.) SCENA XI Z M E U L (iese somnoros) Z M E U L : Pare c[ am auzit un vuiet neobicinuit? am simit ca uncutremur, care m-a trezit... s-a fi pr[bu=it vreo st`nc[ ]n mare? ce v[d?...turnul e deschis?... o scar[?... S`nziana a fugit?... cum?... =i P`rlea, =iL[cust[?... ]ncotro au apucat? spre p[dure, negre=it... o! de i-a= prinde,am s[-i m[n`nc de vii. (Alearg[ spre p[dure.) (O auror[ boreal[ se arat[ pe cer. La lumina ei se z[re=te o barc[ lunec`nd pe mare; ]n ea se afl[ Pepelea, S`nziana, P`rlea =i L[cust[.) T U S PAT R U (c`nt[) Pe-ale m[rii bl`nde valuri, Barc[ mic[, zbori departe.
 • 236. S`nziana =i Pepelea 235 Z M E U L (oprindu-se): Ce aud? +i de-aceste crunte maluri Cu gr[bire ne desparte. (Barca se dep[rteaz[ spre orizont.) Z M E U L (oprindu-se): Ce v[d?... S`nziana cu ucisul meu? unde-ibuzduganul, s[-l azv`rl ]n ei? (Se ]mpedec[ de el, rupt jos.) Iat[-l, efr`nt! (Turbat de m`nie.) A!... Cum s[-i prind, aripile, aripile... cu eles[-i ajung din zbor. (Intr[ repede ]n palat =i iese ]n cur`nd cu aripianinate de umeri.) ARIE PE MARE Am sc[pat, o! veselie, +i de zmeu, =i de robie! Z M E U L : Ba n-ai sc[pat, o s[ m[ reped ca un vultur de sus de pest`nc[. (Pleac[ spre st`nc[.) (St`nca se deschide =i Z`na-Lacului apare sub o arcad[ luminoas[.) SCENA XII Z M E U L ,Z ~ N A - L A C U L U I Z ~ N A : Stai pe loc, iasm[ infernal[!... Tu, care i-ai fr`nt buzdu-ganul; cad[ =i aripile tale! (Aripile zmeului cad de pe umerii lui.) Z M E U L (c-un r[cnet de desperare): A!... Z`na-Lacului! suntpierdut!... (Cade le=inat.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I V. )
 • 237. 236 Vasile Alecsandri ACTUL V CUPRINS Teatrul reprezint[ imperiul Iernii... muni de ghea[, brazi ]nc[rcai de chindie. SCENA I GENII DE IARN{ (Toi sunt albi =i-naripai; se joac[ pe ghea[, patin`nd.) COR Ce dulce via[! }n acest loc Nu e verdea[, Nu e nici foc; Ci numai ghea[ +i numai cea[; Viscol =i ger, Pe c`mp =i-n cer. Toat[ suflarea Piere sub v`nt, Chiar ]nsa=i marea Pare-un morm`nt; Dar noi ferice Tr[im aice, Juc[m, c`nt[m, Ne desf[t[m. SCENA II GENII, CRIV{|UL C R I V { | U L : Genii nemernici, voi jucai, =i imperiul Iernii se afl[]n pericol de topire! U N G E N I U : Cum? Ce? Cum, dnule Criv[? C R I V { | U L : Iarna, graioasa noastr[ ]mp[r[teas[, care avea s[fie ]ncoronat[ chiar ast[zi...
 • 238. S`nziana =i Pepelea 237 G E N I U L : A p[it ceva? C R I V { | U L : Iarna, frumoasa copil[ a Nordului, care avea s[-=ialeag[ chiar ast[zi un mire... G E N I I : Ce-a p[it? C R I V { | U L : Iarna, care, pe c`t era de ]nc`nt[toare, p[rea a firece =i nesimitoare... G E N I I : Ei!... Ce i s-a ]nt`mplat? C R I V { | U L : S-a dat ]n dragoste cu Prier, domnul Verdeii, =i ast[noapte a sp[lat putina din palat cu el. G E N I I : A fugit? C R I V { | U L : Fugit! (}n tain[.) Dar s[ r[m`ie ]ntre noi... s[ nuafle poporul. G E N I I : O!... C R I V { | U L : A abandonat tronul, bun[tate de tron, durat numai dinsloiuri de ghea[!... Ce nebunie!... unde a g[si o clim[ mai pl[cut[ dec`taice... o ar[ mai dr[g[la=[ dec`t a noastr[, unde foiesc ur=ii cei albi? G E N I U L II: Ei bine, ce ne facem? C R I V { | U L : S[ ne c[t[m o alt[ ]mp[r[teas[, c[ci ]n imperiulIernii nu pot domni dec`t femeile; =i, dup[ datinile str[mo=e=ti,]mp[r[teasa trebuie s[ fie frumoas[, alb[ =i, mai cu seam[, rece cagheaa... Dar unde s[ o g[sim? T O | I : Unde... unde? C R I V { | U L : Voi, care-ai cutreierat lumea, n-ai ]nt`lnit vreo fat[cu inima de ghea[? G E N I U L I: S[ vezi, dnule Criv[... am fost mai an la Bucure=ti... C R I V { | U L : +i...? G E N I U L : +i am g[sit una, numai una, ]ns[... C R I V { | U L : }ns[... G E N I U L : Cum a dat cu ochii de-un ro=ior, s-a topit... C R I V { | U L : Nu m[ ]ndoiesc... Ro=iorii sunt para focului... darce s-aude? Ian privii... prin v[zduh trece un zmeu c[lare. (Zmeul trece prin v[zduh.)
 • 239. 238 Vasile Alecsandri SCENA III Aceia=i, Z M E U L T O | I (cu grij[): Zmeul! C R I V { | U L : }nt`ia dat[ el calc[ pe locurile acestea. Oare cecaut[ el pe la noi? Z M E U L (intr`nd): Caut ajutor =i r[zbunare! C R I V { | U L : Ajutor? Z M E U L : Da! ai auzit de =otiile ce-am p[it? G E N I I : Ai p[it =otii? Spune-le, s[ r`dem =i noi. Z M E U L (posomor`t): S[ r`dei? G E N I I (speriai): Ba-ba-ba-ba-ba, s[-s[-s[ pl`ngem. Z M E U L : Ascultai dar... am r[pit pe S`nziana, fata lui Papur[-}mp[rat, =i, c`nd s[ m[ bucur de prada mea, vine un ho =i mi-o fur[ cadin palm[. (Furios.) Pricepei a=a obr[znicie? G E N I I (tremur`nd): Prii-prii-pri... pri-ce-ce-ce-cepem. Z M E U L : S`nziana cu houl ei =i cu ali doi p[m`nteni, doi n[uci,anume P`rlea-Vod[ =i cu L[cust[-Vod[, care-i ]ntov[r[=esc, umbl[ acumr[t[cii pe faa p[m`ntului, f[r[ a putea nimeri la ]mp[r[ia lui Pa-pur[... ei au ajuns p`n[ aicea =i i-am z[rit c[lc`nd peste hotar... mergeide le ie=ii ]nainte, ]i prindei =i-i schimbai ]n sloiuri de ghea[. C R I V { | U L : Pe toi, =i chiar pe S`nziana? Z M E U L : Ba pe d`nsa nu... ea-i frumoas[ =i alb[ c`t ]mp[r[teasavoastr[, p[cat numai c[-i a=a de rece ]n privirea mea. (St[ g`nditor.) C R I V { | U L (c[tre genii, ]ncet): Ai auzit?... frumoas[, alb[ =irece... tocmai ce ne trebuie nou[; poate c[... cine =tie? ne vine o]mp[r[teas[ nou[!... Z M E U L : Vrei s[-mi dai ajutorul ce v[ cer? C R I V { | U L : Vrem. Z M E U L : Hai dar s[ le ie=im ]n cale =i s[-i robim, dar trebuie s[ v[dau de =tire c[ houl are un fluier fermecat, prin care ]nvinge tot... Voi,cu suflarea voastr[, facei s[ ]nghee aerul din el, ca s[ nu mai poat[scoate nici un sunet... astfel vom c[p[ta izb`nda.
 • 240. S`nziana =i Pepelea 239 C R I V { | U L : Prea bine, ]ns[ ai uitat s[ ne spui numele hoului. Z M E U L : El se cheam[... Tot oi zice c-am zis c-oi zice... C R I V { | U L : Ce-ai zis? Z M E U L : Duc[-se dracului, l-am uitat... Hai. (Ies cu toii prin dreapta, c`nt`nd repriza corului.) SCENA IV L { C U S T { -V O D { L { C U S T { (intr[ prin st`nga, tremur`nd de frig, s[rind =ialunec`nd la tot pasul): Brrr... frig e!... r[u m[ str`nge-n spete. (Alunec[.)Na! c`t pe-aci s[ cad alivanta... prin ce locuri afurisite m-a adus naiba.Brrr!... aici o fi-nghe`nd =i ou[le corbului... s[ nu stau ]n loc, s[ m[sleiesc... (Sare =i lunec[.) |ine bine... m[i, da gheu= e!... de c`nd amsc[pat din ghearele =i din c[ldarea zmeului, am umblat hai-hui printoate colurile lumii, ]mpreun[ cu S`nziana, cu Pepelea =i cu v[rul meuP`rlea, f[r[ a da de ]mp[r[ia lui Papur[... Brrr... Am ajuns, ]n sf`r=it,la marea ]ngheat[. Brrr, simt c[ ]nghe ca d`nsa. (Sare.) Am l[sat ]nurm[ pe tovar[=ii mei =i am rupt-o de-a fuga ]nainte, doar m-oi ]nc[lzicu mi=carea... a=... (Tremur[.) Iaca, m[ schimb ]n sloi... m[ prefac ]n]ngheat[ de L[cust[... la fug[... (Vrea s[ alerge, dar alunec[ =i cade.)Aoleo! (Un urs alb se coboar[ de pe deal ]n scen[.) Vai de mine!... ce secoboar[ spre mine?... un urs alb?... aoleo!... s[ m[ fac c[-s mort, ca s[nu m[ m[n`nce. (St[ neclintit jos. Ursul se apropie de el =i-l miroase, ]l]ntoarce cu labele, apoi se pune cu =ezutul pe el, morm[ind.) S-a pusturce=te pe burta mea... greu e, m`nca-l-ar c`inii, dar ]ncaltea m[]nc[lze=te cu blana lui. (Ursul se uit[ la d`nsul. L[cust[ ]nchide ochii =ise face mort.) Hei!... de-a= putea s[-i spintec cojocul... am cuitul labr`u... Ian s[-ncerc... (Scoate cuitul =i, c`nd vrea s[ loveasc[, ursul seuit[ la el, el se opre=te, apoi zice:) +i-a-ntors spatele; acu-i vremea.(}nfige cuitul ]n =alele ursului, care sare mugind =i se dep[rteaz[.) Pare-mi-se c[ l-am ]nepat, dar nu l-am ucis... (Speriat.) Nu, nu... iaca,
 • 241. 240 Vasile Alecsandridihania fuge... am sc[pat! (Sare ]n picioare =i fuge lunec`nd ]n dreapta.)Am sc[pat!... am sc[pat! (Joac[ de bucurie. }n acest moment intr[ P`rlea,alung`nd furios c`iva genii care traverseaz[ scena, speriai.) SCENA V P~RLEA, L{CUST{ P ~ R L E A (d`nd cu sabia ]n dreapta =i-n st`nga prin v[zduh): Na!na! na! na =i ie, na =i ie, na =i ie! Lupt[ cu P`rlea v[ trebuie?... Na,na, na! L { C U S T { : Ho! vere P`rleo, opre=te, pune piedic[. P ~ R L E A : C`i am ucis?... Pe toi? L { C U S T { : N-au r[mas nici de s[m`n[... dar ce-ai p[it, ce te-aapucat? P ~ R L E A : Dup[ ce-ai fugit =i ne-ai l[sat, ne-au atacat o ceat[ dedih[nii albe, care voiau s[ r[peasc[ pe S`nziana... M-am f[cut foc =ile-am luat la goan[ p`n-aici, precum ai v[zut. L { C U S T { : Dar S`nziana ce-a devenit? A! vere, nu-i galant dinpartea ta. P ~ R L E A : Ea o =tie! L { C U S T { : Cum? Ai abandonat pe S`nziana? P ~ R L E A : Dec!... Dar tu ce-ai f[cut?... Nu ne-ai abandonat petoi? L { C U S T { : Nu-i vorba de mine... mie mi-era frig, am fugit ca s[m[ ]nc[lzesc. P ~ R L E A (]ncep`nd a tremura de frig): +i te-ai ]nc[lzit? L { C U S T { (tremur`nd): Ba! Ba! Ba!... am devenit gazda fiorului=i a guturaiului. (Str[nut[.) P ~ R L E A : +i eu tij... (Str[nut[.) A M ~ N D O I : S[ v[ fie de bine. L { C U S T { : P`rleo! P ~ R L E A : L[cust[! L { C U S T { : Stai, iaca-i ]nghea[ nasul.
 • 242. S`nziana =i Pepelea 241 P ~ R L E A : +i ie o ureche. L { C U S T { : S[ ne frec[m iute cu z[pad[... asta-i leacul. (Iauz[pad[ =i se freac[ unul pe altul.) A M ~ N D O I : V`rtos... v`rtos... P ~ R L E A : S-a ro=it?... L { C U S T { : C`t un patriot... dar urechea mea? P ~ R L E A : C`t alt patriot... le-am sc[pat de degerat. L { C U S T { : Ian prive=te... ba nu... iar se-n[lbe=te, ]nc[ o frec[tur[. P ~ R L E A : Destul, vere, c[ l-ai jupuit de piele. L { C U S T { : Ah! Ah!... vere, via[-i asta? P ~ R L E A : Via[, dar proast[... ]ncepe a-mi fi somn. L { C U S T { : +i mie, dar s[ nu adormi c[ mori. P ~ R L E A : Apoi ce s[ facem? L { C U S T { : S[ ne d[m pe ghea[, ca s[ ne ]ntreinem circulaiuneas`ngelui. P ~ R L E A : Fie =i a=a. (Se dau pe ghea[.) SCENA VI Aceia=i, C R I V { | U L (se opre=te pe-o movil[ de om[t) C R I V { | U L : Vivat!... Am prins pe S`nziana... am dus-o la pala-tul Iernii =i, prin vr[jirea soiei mele, Promoroaca, am schimbat-o lafa[ de saman[ acum ]ntocmai cu ]mp[r[teasa noastr[ cea fugar[... }ncur`nd are s[ vie aicea S`nziana, pentru ca s[ fie ]ncoronat[... iaca,cortegiul se ]nainteaz[. (Mar= la orchestr[, cortegiul intr[.) P ~ R L E A (oprindu-se): Ce s-aude? L { C U S T { : O fi vreo nunt[ de ur=i albi. P ~ R L E A : Vin colea, s[ o privim. L { C U S T { : +i s[ fim gata de fug[... Te-ai mai ]nc[lzit? P ~ R L E A : M-am!...
 • 243. 242 Vasile Alecsandri (}n sunetul unui mar= fantastic, intr[ din dreapta dignitarii imperiului Iernii, ]n haine albe bl[nite =i cu mitre de ghea[. Dup[ d`n=ii, un car de argint, tras de doi ur=i albi. Pe car se g[se=te S`nziana, purt`nd o mantie alb[ de stof[ argintie =i un v[l subire pe obraz. Genii muli ]nconjur[ carul. Poporul urmeaz[ ]n co- joace... Carul se opre=te ]n mijlocul scenei.) SCENA VII P~RLEA, L{CUST{, S~NZIANA, CRIV{|UL, GENII, CORTEGIUL COR Vivat falnica regin[, Dulce ca o zi senin[, M`ndr[ ca o lun[ plin[ +i cu inima virgin[. P~RLEA O! ce minune ]nc`nt[toare! L{CUST{ N-am v[zut alta ca ea sub soare. AM~NDOI Simt pentru d`nsa amor =-amoare. S ~ N Z I A N A (]n parte): Bietul Pepelea, unde-o fi oare? C O R UL Vivat falnica regin[ etc. C R I V { | U L (prezent`nd o coroan[ de briliant) Regin[ str[lucit[! Poporu-n fericire |i-ofer[ azi coroana, rug`ndu-te uimit Ca s[-i alegi un mire Viteaz, frumos, iubit.
 • 244. S`nziana =i Pepelea 243 S ~ N Z I A N A (]ncoron`ndu-se) Coroana pe-a mea frunte o pun azi fericit[. (Aparte.) Dar ce simt? sub coroan[ un frig cumplit m-a prins. }n inima-mi r[cit[ Tot focul, vai! s-a stins! CORUL Vivat falnica regin[, Dulce ca o zi senin[, M`ndr[ ca o lun[ plin[ +i cu inima virgin[. POPORUL: Ura!... tr[iasc[ ]mp[r[teasa noastr[! P ~ R L E A : Frumoas[-i, L[cust[... ]ncep a m[ ]nfierb`nta. L { C U S T { : Noroc de tine! C R I V { | U L : Locuitori din ]mp[r[ia Iernii, se face vou[ =tiut c[ast[zi ]mp[r[teasa noastr[, urm`nd datinilor str[mo=e=ti, are s[-=ialeag[ un mire... Acel care s[rut`nd-o pe frunte nu va fi cuprins defrigul morii va ocupa tronul al[turea cu frumoasa lui soie. P ~ R L E A : Ce-au spus, vere, ai auzit? L { C U S T { : Auzit; taci. C R I V { | U L : Care dintre voi aspir[ la aceast[ fericire s[ se prezin-te. Am zis. P ~ R L E A -L { C U S T { : Eu! P ~ R L E A : Cum?... =i tu, vere L[cust[? L { C U S T { : Iaca, ba nu, c[ mi-a fi ru=ine. S ~ N Z I A N A (]n parte): Ce v[d? P`rlea =i L[cust[! P ~ R L E A : Ce voluptate m[ a=teapt[! L { C U S T { : Ah! am s-o str`ng ]n brae, ca s[ m[-nc[lzesc. (P`rlea =i L[cust[ pleac[ cu braele deschise, dar cu c`t se-apropie de carul Iernii, ei se cuprind de fiori, picioa- rele li se ]nepenesc, limba li se leag[.) P~RLEA Mult o doresc.
 • 245. 244 Vasile Alecsandri L{CUST{ Mult ]mi e drag[... }MPREUN{ Dar ce simesc? Limba-mi se leag[. CORUL Ei simt ]n piept Fiori de ghea[, Nu calc[ drept, R[u o s-o pa[. P ~ R L E A +I L { C U S T { Ah! simt ]n piept Fiori de ghea[, Sunt eu de=tept? Sunt oare-n via[? P ~ R L E A +I L { C U S T { (l`ng[ car, tremur`nd) Plini de... de... foc M[-nchin i... ie... No... no... noroc De-acum mi... mie! (Unul de o parte =i altul de alt[ parte ]ntind buzele ca s[ s[rute obrazul S`nzianei, dar pe loc r[m`n ]ncremenii, strig`nd:) Aoleo... ]nghe! CORUL Au ]ngheat! Iat[-i z[pad[! Sunt buni de dat Ur=ilor prad[. (Sunt am`ndoi luai pe sus =i rezemai de avanscene.)
 • 246. S`nziana =i Pepelea 245 SCENA VIII Aceia=i, P E P E L E A (intr[ alerg`nd) P E P E L E A : S`nzian[... S`nzian[... S ~ N Z I A N A (]n parte): Glasul lui Pepelea! P E P E L E A : Unde e=ti?... ah! iat[-te. (Vrea s[ se apropie, poporul]l opre=te.) S ~ N Z I A N A (aparte): S[rmanul!... de c`nd port coroana asta deghea[... parc[ nu mai simt nimic pentru el! P E P E L E A : S`nzian[, nu-mi r[spunzi?... O! ]n zadar, e=ti schim-bat[ la fa[... eu te v[d cu ochii sufletului... te recunosc. S ~ N Z I A N A (aparte): O, Doamne! Am ajuns rece ca iarna, inimamea nu mai bate! P E P E L E A : S`nzian[! e=ti vr[jit[... Eu sunt Pepelea, r[spunde! (Serepede printre oameni.) C R I V { | U L : Nenorocite!... uii respectul ce datore=ti ]mp[r[tesei=i tulburi ceremonia cununiei? P E P E L E A : Cine se cunun[, S`nzian[?... cu cine?... C R I V { | U L : Cu acel care o va s[ruta pe frunte =i va avea norocde-a nu muri ]ngheat pe loc. P E P E L E A : Eu vreau s[-mi cerc norocul, chiar de-a fi s[ mor... totmort sunt f[r[ d`nsa. (Duo) PEPELEA Dulce-mp[r[teas[, Scumpa mea mireas[, Eu sunt al t[u mire Cuprins de iubire. Ah! ]i ad[-aminte C[ prin jur[minte Legat sunt de tine, Ca =i tu de mine.
 • 247. 246 Vasile Alecsandri S ~ N Z I A N A (]n parte) S[rmanul Pepele! de el r[u ]mi pare! C[ poate s[ moar[ dintr-o s[rutare. PEPELEA N-am fric[ de moarte, Nici de rele soarte, C`nd inima-mi cere Dulce m`ng`iere. (S`nziana se coboar[ de pe car. Pepelea continu[.) D[-mi o s[rutare Plin[ de-nfocare, Eu cu-a mea iubire Zbor la nemurire. (Str`nge ]n brae pe S`nziana =i o s[rut[ pe frunte. Coroana ei cade; atunci ea-=i scoate v[lul =i apare sub figura ei.) S~NZIANA Ah! ]n al meu suflet simt un dulce foc. Iubesc, iubesc iar[, iubesc... o! noroc! T O | I (cu mirare) N-a ]ngheat! n-a murit! El e mirele iubit! S ~ N Z I A N A +I P E P E L E A (]mbr[i=ai) Zi de fericire plin[! }mpreun[, cu uimire, Dup[-o via[ mult senin[, Vom zbura la nemurire! CORUL Vivat falnic[ regin[! Vivat falnicul ei mire! Aib[ viaa mult senin[ +i domine-n str[lucire!
 • 248. S`nziana =i Pepelea 247 SCENA IX Aceia=i, Z M E U L Z M E U L (vine repede =i respinge pe Pepelea): }n l[turi! T O | I : Zmeul! Z M E U L : S`nziana-i a mea!... +i cine ]ndr[zne=te s[ vie s[ o smulg[din braele mele. (Ridic[ pe S`nziana ]n brae.) S ~ N Z I A N A : Pepeleo! P E P E L E A (sco`nd fluierul): O! fluiera=, acum s[-i v[d puterea.(Sufl[ din fluier, dar nu scoate nici un glas.) O! fluiera=ul e mut! Z M E U L : Ha! ha! ha!... i-a ]ngheat suflarea, Pepeleo! P E P E L E A : Ah! sunt pierdut!... Z`n[! Z`n[ binef[c[toare, ajutor,ajutor!... SCENA X Aceia=i, Z ~ N A - L A C U L U I (apare pe movil[) Z ~ N A : Iat[-m[, Pepeleo! T O | I : Z`na-Lacului! Z ~ N A : Zmeule, a sunat ora sf`r=itului t[u de pe lumea asta! Z M E U L : Nu-mi pas[ de tine... S`nziana-i talismanul meu... =icalul ne a=teapt[. Z ~ N A : Calul t[u? prive=te! (Face un semn, calul trece prin aer.) Z M E U L : Am r[mas pe jos, dar fie!... r[m`n cu S`nziana pe p[m`nt. Z ~ N A : S`nziana pe p[m`nt... iar tu, zmeule, sub p[m`nt... dispari! Z M E U L (afund`ndu-se):A! (Din locul unde dispare iese o par[ defoc.) T O | I : A!... CORUL A disp[rut, Arz`nd ]n par[, Zmeul cumplit, Cumplita fiar[!
 • 249. 248 Vasile Alecsandri S ~ N Z I A N A +I P E P E L E A Ah! am sc[pat De cruda fiar[, }n dulce trai Reintru iar[. Z~NA Vei fi de-acum Ferice iar[, Hai s[ v[ duc L-a voastr[ ar[. TO|I Haidei cu toi }n alt[ ar[, Unde-i cer bl`nd +i prim[var[. Z ~ N A : La palatul lui Papur[-}mp[rat! (Face un semn, toi pleac[,un nour se coboar[ de ascunde scena.) SCENA XI L{CUST{,P~RLEA L { C U S T { (trezindu-se, str[nut[): A!... m-am dezgheat, unde m[aflu?.. ]n nori?... m-am ]n[lat ]n nori?... dar ce z[resc colo?... om s[fie?... nu se mi=c[... (Se apropie de P`rlea.) Ciung s[ fie? Ba-i om!... ev[rul P`rlea... Vere P`rleo! (}l ]mpinge.) Bocn[... sloi... a c[zut subzero! Vere P`rleo!... (}l trage de nas.) treze=te-te. P ~ R L E A (str[nut[): Ce-i?... cine m[ cheam[? tu, vere L[cust[? L { C U S T { : Eu =i cu mine. P ~ R L E A (]nc[ buim[cit): Suntei doi? unde-i cel[lalt? L { C U S T { (c[ut`nd ]mprejur): Care? P ~ R L E A : Ai zis eu =i cu mine... Tu =i cu tine fac doi. L { C U S T { : S[rmanul! l-a balamucit gerul, aiureaz[.
 • 250. S`nziana =i Pepelea 249 P ~ R L E A : Dar unde ne g[sim, vere L[cust[? L { C U S T { : Prive=te!... ]n nori!... h[t sus!... P ~ R L E A : }n nori?... h[t sus? dar ce facem acum? unde-s ceilali? L { C U S T { : S[ te-ngrop, dac[ =tiu. P ~ R L E A : Hai dup[ d`n=ii, vere L[cust[. L { C U S T { : Unde =i pe unde? P ~ R L E A : Prin nori. L { C U S T { : Prin nori!... at`ta ne mai trebuia!... Breee! Prin multeam trecut... dar prin nori... ]nc[ nu... N-am deprindere... m[ umfl[groaza, m[ p[trunde umezeala. P ~ R L E A : +tii una, vere L[cust[? L { C U S T { : Ba, z[u, nici dou[. P ~ R L E A : Ai pl[m`ni. L { C U S T { : +tiu eu... nu mi-am f[cut ]nc[ vizit[ domiciliar[. P ~ R L E A : Hai s[ sufl[m, vere, s[-i risipim. L { C U S T { : Bucuros, numai de nu ne-or risipi ei pe noi. P ~ R L E A : Sufl[ v`rtos. L { C U S T { : Iaca. (Sufl[ am`ndoi peste nori, norii se risipesc, cortina se ridic[.) P ~ R L E A : A!... i-am risipit. L { C U S T { : D-apoi =-a=a piepturi, parc[-s foi de ferar. SCENA XII Tot personalul piesei, afar[ de Z M E U =i de Z ~ N A - L A C U L U I(Schimbare. C`nd norii se ]mpr[=tie, teatrul reprezint[ un parc plin de frumuseileprim[verii. }n fund, faada palatului lui Papur[; dinaintea palatului o larg[ teras[ cu sc[ri de marmur[. Papur[, ]nconjurat de curtea lui, st[ pe teras[. Poporul, r[sp`ndit printre copaci, ]n mai multe grupuri. }n sunetul unei simfonii, Z`na-Lacului ine pe S`nziana de m`n[, intr[ pe scen[ din dreapta. Pepelea se g[se=te la st`nga ei, ]n urma lor vin P`rlea =i L[cust[-Vod[, P[cal[, T`ndal[, Criv[ul, genii
 • 251. 250 Vasile Alecsandri schimbai ]n haine de var[ =i purt`nd buchete cu flori; ei toi ]nainteaz[ spre teras[.) PA P U R { : Precum v-am spus, curtenilor =i voi, curtezanilor, demai multe zile ]mi iuie urechea dreapt[... semn de veste bun[!... =iast[-noapte am visat pe S`nziana, sub forma unui bob sositor... Trebuies[ vie... Dar ce v[d?... Iat-o! iat-o!... T O | I : Iat-o! (S`nziana =i Pepelea, ]mpreun[ cu Z`na-Lacului, se apropie de tron.) PA P U R { : S`nziana, copila mea, tu e=ti? S ~ N Z I A N A : Scumpul meu p[rinte! (Se arunc[ ]n braele lui Pa-pur[.) PA P U R { : Cine te-a sc[pat de zmeu? Cine te-a readus ]n braelemele? S ~ N Z I A N A : Mirele meu, Pepelea. P E P E L E A : Cu ajutorul generos al Z`nei-Lacului. PA P U R { : Ce de treab[ Z`n[!... ]mi vine s-o s[rut... mai v`rtos c[-ifrumoas[ coz. Z ~ N A : Maiestatea-ta... binecuv`nteaz[-i copiii, c[ci binecuv`n-tarea p[rinilor face fericirea copiilor. (Pepelea =i S`nziana ]ngenuncheaz[ ]naintea lui Papur[.) PA P U R { (]ntinz`nd m`inile asupra capului lor): Norocul s[ fievecinic cu voi, copiii mei! T O | I : Ura!... CORUL FINAL Tr[iasc[ S`nziana, Minunea-mp[r[teasc[, Cu dragul ei Pepelea Ferice s[ domneasc[. (Sf`r=itul piesei.)
 • 252. CUPRINS APRECIERI CRITICE Cea mai original[ =i, deci, cea mai valoroas[ pies[ naional[ este Sânziana =iPepelea, feerie din care se trag viitoarele basme dramatizate din literatura român[... Ultimele lucr[ri dramatice ale poetului aduc un progres de adâncime nea=teptat.Pe lâng[ maturitatea tehnic[, apare facultatea creaiei de oameni. Desigur c[Despot-Vod[se nutre=te din teatrul lui Victor Hugo, cu toate acestea drama lui Alecsandrie original[ =i, dac[ e vorba de vreo ]nr`urire, ea e din parte, mai degrab[, a piesei luiHasdeu R[zvan =i Vidra, pe care Alecsandri o numea, ]n deriziune, “dramul”, de=iaceea deschidea seria dramelor istorice române. Marele patos, beia liric[ =i retoric[din teatrul lui Hugo n-au trecut la Alecsandri, ]nlocuite prin dizertaii poetice de tonminor, cu prea mult[ frunz[ de cuvinte =i prea puine mari imagini. }n schimb viziunealumii e mai pozitiv[. Se contureaz[ de la ]nceput conflictul fundamental =i tradiionaldin teatrul istoric românesc, care este nu ]ntre inidivizi, ci ]ntre ambiia voievodului,pe de o parte, =i rezistena obiceiurilor =i a corpurilor constituite, pe de alta... GEORGE C{LINESCU, Istoria literaturii române de la origini pân[ ]n prezent. Ediia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Ed. Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 313-314, 315. A=a cum ]n poezia liric[ apariia lui Eminescu a trecut ]n planul al doilea poeziade iubire a lui Alecsandri, comediile de satir[ politic[ ale lui Caragiale au umbrit, cumera =i firesc, teatrul comic al lui Alecsandri. Nu ]ns[ at`t de mult ]nc`t s[-l anuleze,cum au socotit, ]ntr-o vreme, unii istoriografi. C[ci ]ncep`nd cu Iorgu de la Sadagura,amuzanta satir[ la adresa intelectualilor dezr[d[cinai, =i cu c`ntecélele comice, ]ncare, al[turi de figuri pitore=ti ale trecutului, precum un l[utar ca Barbu L[utarul sauun surugiu tonitruant al vechii po=te, ]=i iau loc =i tipuri politice, retrograde, ca SanduNapoil[, un fanfarone, ca Clevetici, ultrademagogul, =i p`n[ la o comedie ca Boieri=i ciocoi sau S`nziana =i Pepelea, ]n care satira social[ alterneaz[ cu furia folcloric[,— teatrul lui Alecsandri ]=i p[streaz[ intacte nu numai virtuile documentare, dar =ipe cele de art[. PERPESSICIUS, Alte meniuni de istoriografie literar[ =i folclor (III). 1963-1967, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967, p. 222.
 • 253. 252 Vasile Alecsandri Solid[ e drama istoric[ Despot-Vod[ (1879), reprezentat[ dup[ dou[ ]ncerc[rianterioare cu acela=i erou ale lui Bolintineanu =i Scurtescu =i cu doisprezece ani dup[R[zvan =i Vidra a lui Hasdeu. Intenia lui Alecsandri a fost de a crea un erouromantic din stirpea lui Ruy Blas, dotat cu reale ]nsu=iri =i ]nsufleit de ]nalte idealuri,incapabil totu=i de a se realiza, fie din cauza lipsei de pondere, fie din cauza opoziieidin jurul s[u. Conflictul ]i era sugerat de cronicile naionale. Prin Tom=a (care, dup[Ureche, a ucis pe Despot) =i Ciub[r, Alecsandri a vrut s[ figureze rezistena tradiieilocale ortodoxe, fa[ de Reform[. Orientarea legitimist[ a piesei, ]ndreptat[ ]mpotrivadomnitorului str[in, n-a sc[pat contemporanilor, cu toate acestea eroul tr[ie=te =isunt memorabile cuvintele adresate de el lui Tom=a =i boierilor, c`nd se d[ prins: “Mi-aruncdin cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... / Nu mai sunt domn!... acuma ucideipe Despot!” AL. PIRU, Istoria literaturii rom`ne, Editura “Grai =i suflet — Cultura Naional[”, Bucure=ti, 1994, p. 62-63. Cea mai original[ =i mai valoroas[ creaie a teatrului comic al lui Alecsandri estefeeria naional[ ]n cinci acte Sânziana =i Pepelea (1880). Personaje luate din lumeabasmelor simbolizeaz[ caractere omene=ti sau catastrofe naturale, =i piesa coninealuzii fine la st[ri sociale contemporane... AL. PIRU, Analize =i sinteze critice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1973, p. 69. Scrierile lui Alecsandri din ultima parte a vieii sale — Despot-Vod[, Sânziana =iPepelea, Fântâna Blanduziei =i Ovidiu — ilustreaz[ cu prisosin[ tendina autoruluide a dep[=i genurile comice primare (farsa, vodevilul, cântecelul comic) =i de a-=iaduce aportul la dezvoltarea =i consolidarea genurilor dramatice „serioase”. }n vedereaacestui scop Alecsandri purcede la explorarea unui material dramatic nou, ]mprumutatdin creaia popular[, din istoria naional[ sau din antichitatea roman[. Aceast[abandonare a materialului de via[ curent nu avea, desigur, nimic comun cu evadareascriitorului din fr[mânt[rile vieii contemporane. Pe baza materialului folcloric sauistoric dramaturgul rezolva probleme principiale, care st[teau pe ordinea de zi avremii sale... Sânziana =i Pepelea e o oper[ de dramatism, de mi=care. Senzaia mi=c[riine]ntrerupte transpare din chiar subiectul piesei, ]ns[ilat ]n jurul r[pirii miresei dec[tre zmeu =i al c[ut[rii ei de c[tre toi cei „interesai”. }mbinarea elementelor realistecu cele fantastice, transfigur[rile eroilor, contrastele izbitoare privind virtuile =imetehnele fizice =i morale ale personajelor, schimb[rile succesive de decor =i deplas[rile
 • 254. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 253neprev[zute ]n spaiu, amalgamul de mane =i culori imprim[ feeriei o not[ unic[ =iirepetabil[. HARALAMBIE CORBU, Alecsandri =i teatrul, Ed. Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u, 1973, p. 235, 241. Odat[ cu Alecsandri dramaturgia rom`neasc[ a c[p[tat con=tiina existenei saleca gen cu tr[s[turi specifice =i autonome. Odat[ cu Alecsandri teatrul rom`nesc =i-adefinit ]ns[=i raiunea existenei sale: repertoriul naional. Odat[ cu Alecsandridramaturgia =i teatrul nostru =i-au statornicit menirea, =i-au jalonat c[ile ce aveau s[le urmeze. Odat[ cu Alecsandri, deci, dramaturgia =i teatrul rom`nesc au c`=tigat, ]nansamblul culturii rom`ne=ti moderne, pe atunci ]n epoca formaiei =i constituirii ei,un rol proeminent. La izvoarele teatrului rom`nesc ]l afl[m deci pe Alecsandri =i,oricare ar fi domeniul nostru de cercetare pe acest t[r`m, numele lui ]l cit[m ca peacela al marilor ctitori. VALERIU R~PEANU, Noi =i cei dinaintea noastr[, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1966, p. 137.