वजय पांढरे यां या खु या प ाने गैरकारभारावर झगझगीत                     काश              ...
थेट मं ालयातून दर वनी येतात. अनेकदा तर असे झाले क अंदाजप क आप या कायालयात पोहोचले        ूनसतानाच, ‘ते लवकर पाठवा ...
क.मी. लाई नंगला यात पाणी सोड याआधी प ह याच वष तडे जातात. या कामा या मढे गर चौकशी स मतीचामी पण सद य होतो. स मतीने हे काम अ ...
धान स चवांना ल हले तर हे  करणह थातरमातूर चौकशीनंतर दडपले                                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Open Letter by Er. Vijay Pandhare

285
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
285
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Open Letter by Er. Vijay Pandhare

 1. 1. वजय पांढरे यां या खु या प ाने गैरकारभारावर झगझगीत काश जलसंपदा खा यातील टाचाराला वाचा फोडणारे ‘मेटा’ (महारा इंिज नअ रंग े नंग अॅकडमी) तील मु य अ भयंता वजय पांढरे ॅ यां या वरोधात या टाचारात हतसंबंध गंतले यांनी मोचबांधणी सु ु कल आहे. अनाव यक व चुक या प तीने अंदाजप क फगवून े ुजलसंपदा क पांत जनतेचा पैसा अनाठायी खच होत अस याकडे पांढरे यांनी रा यपाल, मु यमं ी, मु य स चवव जलसंपदा खा याचे धान स चव यांच े प ा वारे ल वेधले होते.ह प े स ी मा यमांकडून जनतेसमोरआ यानंतर पांढरे यांची क डी कर याचे य न सु असून अ भयंता महासंघाने तर खास बैठक बोलावून याप फट ब ल नाराजीचा सूर मांडला आहे. या पा वभूमीवर पांढरे यांनी सव अ भयं यांना एक खुले प ु ल हलेआहे . या प ाचा हा गोषवारा :मा या अ भयंता म ांनो,आज आपण सव अ यंत वाईट प रि थतीतून जातआहोत. आप या खा या वषयी मीडयाम ये चंड ओरडझाल आहे . मी डयाम ये माझी प े कशी फटल , कठून ु ुफटल मला काह ह माह त नाह . प ु फट याशी माझा ुतळमा सं बंध नाह . मी फ तमा. रा यपाल, मा. मु यमं ी, मु य स चव व धानस चव (जलसंपदा) या चौघांना प देऊन जो जनतेचापैसा अनाठायी, अनाव यक, चुक या प तीने, दर वाढवन, अंदाजप क वाढवून उगाच हजारो कोट ंची अनाव यक ूअंदाजप क बनवून वाया घालवला जात आहे, तो जनतेचा पैसा वाया जाणे थांबवावे अशी माझी े ामा णक इ छाआहे आ ण तु हालाह मा यासारखे वाटते अशी माझी खा ी आहे. अशी प े दे याची वेळ का आल याचीपा वभूमी तुम या समोर मांड याची माझी इ छा आहे. यासाठ मी माझी बाजू आप यासमोर प टपणे वव ताराने मांडत आहे.सुमारे एक वषाआधी माझी मु य अ भयंता पदावर पदो नती झाल व मु य अ भयंता(संक पन, श ण, संशोधन, सुर तता) या पदांवर माझी शासनाने नयु ती कल . वर ल चार वषयां य त र त ेजलसंपदा खा याचे संपण रा याचे द ता पथक व गुण नयं णदेखील मा या अख या रत होते. तसेच रा या या ूतां क स लागार स मतीचा मी सद य आहे. हे सगळे काम करताना मला आलेले अनुभव फारसे चांगलेनाह त. रा य तां क स लागार स मतीचा सद य हणून जलसंपदा खा यातल अंदाजप क मा याकडे ेतपास यासाठ आल . अंदाजप कात अनेक गंभीर चुका हो या, चुक या प ती वापर या गे या हो या, अ यंतमहागडे व अ यवहाय असे क पह सच वले होते तसेच सव अ धका यांवर राजक य दबाव आणून उगाच ुअंदाजप कांचा खच वाढवून ती अवाढ य कल जात अस याचे मला आढळले. े
 2. 2. थेट मं ालयातून दर वनी येतात. अनेकदा तर असे झाले क अंदाजप क आप या कायालयात पोहोचले ूनसतानाच, ‘ते लवकर पाठवा घाई आहे’ ,असा दर वनी येतो! खा यातील सव अ धकार दबावाखाल काम कर त ूआहेत. ठे कदार पढा यांमाफत े ु चंड दबाव टाकन घाईत अंदाजप क मंजूर क न घेतात. जे अ धकार ू े वरोधकरतील यां या बद या होतात. यांना एका कोप यात कायमचे बसवून ठे वले जाते. हा खा याचा शर ताआहे .सु वातीला तर मला अंदाजप क दाख वल ह जायची नाह त. मग मी महासंचालकांना वनंती कल े ेक , कृपया अंदाजप क तपासणीसाठ आठ/दहा दवस यावेत. यावर ते हणाले क , तु ह डझाईनचे मु यअ भयंता अस याने अंदाजप कातील डझाईन सीडीओमाफतझाले आहे क नाह ,तेवढे च तपासा बाक या बाबी इतरअ भयंते पाहातील. मी यांना जोरदार वरोध कला व तुमचे े हणणे लेखी कळवा तरच ते मी मा य करे न,असेसां गतले. यांनी आधी आढे वढे घेतले पण अ य एका ेसहका याने मला पा ठं बा द यावर व मी ठाम रा ह यावरमा याकडे संपूण अं दाजप क तपासणीला यायला ेलागल . या तपासणीत ब याच अंदाजप कात मला खूपगंभीर उ णवा आढळ या. कारण नसताना काम वाढव याची व ृ ती सव अंदाजप कात दसल . येक शासक यमा यते या वेळी न या न या बाबी अं तभूत क याचे आढळले व मा ती या शेपट सारखे े क पाचे काम कधीचसंपणार नाह अशी तजवीज क याचे आढळत होते. हणूनच बरेच े क प १५/२० वष सु असूनह पूण होतनाह त. कमती क येक पट ने वाढतात आ ण अजून न या बाबी अंदाजप कात टाकतात आ ण क पाचे काम२०/२५ वष सु च ठे वतात. यात नुसता खच जा त होतो यांचा फायदा शेतक यांना हावा तसा होत नाह . शेकडोकोट खच होतात, पण क प काह पूण होत नाह त.एकदा कोकणातील एका अंदाजप कातील अनेक गंभीर ुट मी नदशनास आण या असता, महासंचालकांनी मलाया न न दव या या सूचना द या व सां गतले क तु ह ुट काढ या तर या कागदावर मी सह करणारनाह . हे अंदाजप क पुढे पाठ व याबाबत दबाव आहे व आप याला पुढे व रत पाठवावयाचे आहे . यावर मीयांना प ट सां गतले क तु ह जर इत या गंभीर उ णवांकडे दल ु करणार असाल तर मी धान स चवांनामं ालयात तसे लेखी प दे ईल. यावर यांनी हटले क , तु हाला काय करायचे ते करा, पण मा यामाफत मीतसे प देणार नाह . हणून मी जलसंपदा खा या या धान स चवांना या क पा या गंभीर ुट संबंधी लेखीप दले व यो य अंदाजप क न बनव याब ल सदर अं दाजप काची सखोल तपासणी क न सव संबं धतांच ीचौकशी कर याची मागणी कल . धान स चवांनीह े यात फारसे ल घातले नाह . उलट मला सां गतलेक , अंदाजप क कोकणातील आहेत, यात तु ह जा त ल े घालू नका. हे ऐकन मी अवाकच झालो. सवच ूअ भयंते मला ठे कदार व पढा यांपुढे हतबल झालेले दसले. खु े ु स चव आ ण खा याचे सव अ धकार अ भयंताहतबल पाहून मला फार वाईट वाटले. आ ण मी ह प रि थती बदल यासाठ रा यपाल व मु यमं यांना पदे याचा नणय घेतला. रा यातील सवच महामंडळां या सव अंदाप कांची सखोल तां क चौकशीची मागणी मीयां याकडे कल . कोण याह े वेषापोट ह प े दलेल नाह त तर धरणांची गणव ता सुधारावी, हा हेतू होता. ुजलसंपदा खा यात गुणव तेचे नाटक कले जाते. हणूनच गोसीखुद डा या काल या या संपूण २३ े
 3. 3. क.मी. लाई नंगला यात पाणी सोड याआधी प ह याच वष तडे जातात. या कामा या मढे गर चौकशी स मतीचामी पण सद य होतो. स मतीने हे काम अ यंत नकृ ट झा याचा अहवाल देऊनह एकाह अ भयं यावर कारवाईझाल नाह . काह ह कले तर चालते, पुढार /ठे कदार आप याला वाचवतात, हाच संदेश यातून गेला. यामुळे उशीरा े ेका होईना, अशा नकृ ट क पांतील दोषींवर कारवाई करा, अशी माझी वनंती आहे. २००१ साल मी गुणव तानयं ण वभागात, कायकार अ भयंता पदावर धळे येथे कायरत ुअसताना न न तापी धरणाचे नकृ ट बांधकाम अस याचा ६००पानांचा अहवाल शासनाला पाठ वला. पण थातरमातर चौकशी क न ू ू करण दाबून टाकले गेले. तापीवरचे धरण फटले तर कती भयानक ुहाहाकार होईल याची क पना कलेल बर . या धरणा या खाल तापी ेनद वर ३ मोठ धरणे आहेत. न न तापीचे धरण फटले तर ह ुत ह ह खालची धरणे ठकाणावर तर राहतील काय? मग नद याकाठावरची २५/३० खेडी वाहून जाणार नाह त का? हजारो लोकांचेजीव गेले तर याला कोण जबाबदार? पण जलसंपदा खा याला याचे सोयरसुतक नाह . स चवच बोगस कामांना संर ण देताना आढळले आहेत. नंतर या कामांचे गुण नयं णमा या धुळे गुण नयं ण वभागाकडून काढून घेऊन ४०० क.मी. अंतरावर ल अमरावती वभागाला दे यातआले! आता अल कडचा अनुभव सांगतो. मी २/३ म ह यांपूव पुणे वभागातील तारळी क पाला भेट दे यासाठगेलो होतो. या धरणाची उं ची ९० मीटर आहे . हणजे कोयना धरणा या उं चीइतक हे धरण आहे . या धरणाची ेपाहणी कर त असताना मी संबं धत कायकार अ भयं याला कोल ाऊट कोअरचे रिज टर मा गतले असता मलारिज टर दाख व यात आले नाह .रा या या गुण नयं ण वभागा या मु य अ भयं याला हे लोक जुमानतनाह त, हे ल ात आले. मग ना शकला आ यावर तारळी क पा या गण नयं णाचा सखोल अ यास कला असता ु ेअसे आढळले क तारळी क पाचे एकण ६६ मोठे कोअर (३ फट यास, ३ फट उं ची व वजन सुमारे २५०० ू ू ूकलो) काढले असून यां या काँ े स ह थचा अ यास के ला असता अ यंत भयानक च समोरआले. टडरनुसार या बांधकामाची काँ े स ह थ ११७ क.जी. दर चौ.स.मी. पा हजे. पण सव ६६ कोअरची ेकाँ े स ह थ खूपच कमी अस याचे आढळले. अनेक कोअरची काँ े स ह थ ४० क.जी दर चौ.स.मी./ ४५ ेक.जी.दर चौ. स.मी./ ५० क .जी. दर चौ.स.मी. आढळल आहे. याचाच अथ एकदर तारळी े े ं क पाचे बांधकामअ यंत नकृ ट आहे. या ६६ कोअरची काँ े स ह थ टडर माणे १०० ट के येणेऐवजी ५८ ट क आल आहे. धरणा या कामात ४/६ े ट कचा फरकह अ यंत गांभीयाने घेतला जातो. मग ४२ े ट क कमी गणव तेचे हे बांधकाम नकृ टात नकृ ट े ु आहे यात शंका नाह . आ हा अ भयं यांना हे माह त आहे क िजतक ट क समट कमी वापरले जाते ततक ट क े े े े ताकद कमी भरते. मग आता ४२ ट क समट कमी ेवापरले काय, अशी शंका नमाण झाल आहे. या कामा या समट वापराची टडरशत नुसार ड ल हर चलन वफ टर गेटपास तपासून कती समट वापरले गेले यांची खा ी करणे आव यक आहे .फ त जलसंपदा खा या या ॅ
 4. 4. धान स चवांना ल हले तर हे करणह थातरमातूर चौकशीनंतर दडपले ू जा याचीच श यता मोठ आहे . हणून रा यपाल व मु यमं यांना प ल ह याची वेळ आल . तारळी क पात कोल ाऊट बांधकामासाठ ८२ ल समट बँग वापर या गे या आहे त.या या ४२ ट के हणजे ३२ ल समट बॅग कमी वापर याची शंका नमाण झाल आहे. याची चौकशी व रत सीबीआयमाफत हायला पा हजे.कारण आमचे बोगस चौकशी अ धकार बोगस चौकशी क न शासनाला ओक रपोट े देतात, असाच लोअर तापीचा माझा अनुभव आहे .तु हाला सांगावयास हरकत नाह क , या दवशी तापी महामंडळाचे उ घाटन झाले या दवशी रा ी १० वाजता या वेळेचे स चव आर. जी.कलकण यांनी घेतले या बैठक ला २५/३० कायकार अ भयंता उपि थत होते. या ुबैठक त मी उठून स चवांना वनंती कल क आपल एक चूक होत आहे, आतापयत सव ठे कदारांना समट े ेशासनामाफत दले जात होते ती प त तु ह बंद क न ठे कदारांना समट खरेद कर याचे नवीन नयम बन वले ेआहेत, हे चूक आहे. समट शासनामाफतच ठे कदारांना े यायला हवे अ यथा समटवर शासनाचे काह च नयं णराहणार नाह व ठे कदार काय करतील याचा नेम नाह . अशी खा याची अ यंत वाताहत झा याने मला बोलणे ेभाग पडले आहे . आमचे सव अ भयंते दबावात अस याने ते बोलू शकत नाह त. हणून या सवाना हंमत यावी हणून मी हे बोलत आहे. सवानी मळून खाते सुधारायचे आहे . यापुढे एकाह अ भयं याने बदल साठ पुढा या यादारात जाऊ नये. जनते या पैशाशी खेळ झाला तर फार बघडत नाह , पण जनते या िजवाशी खेळ होणे फारगंभीर आहे. नदान आता तर सवानी सजग राहून सुधार याची गरजआहे . सव अ भयं यांनी टाचारापासून दर राहून आपले कत य पार ूपाड याची गरज आहे. तसेच सव अ भयं यांनी व सव शासक य अ धकार वकमचा यांनी कवळ पगारावर जग याचे े त जीवनात अंगीकार याची गरजआहे .अ भयं यांची बदनामी कर याचा माझा हेतू नाह . आता प रि थती स चवां याहाताबाहेर गेल आहे हणून मला बोलावे लागले. यात शासन सुधारावेएवढ च ामा णक इ छा आहे . दस या कोण याह हेतूने असे कलेले ु ेनाह . स चव हतबल झाले तर खाते वकले जाते हा कार थांबावा ह चइ छा. माझे काह चुकले असेल तर मोठय़ा मनाने मला माफ करा आ ण मी जर स य बोलत असेल तर मा याप ा वषयी शेरेबाजी कर याआधी मी कथन कले या पा वभूमीचे चंतन करा, मनन करा, मगच े त या या.आपला अ भयंता मवजय पांढरेमु य अ भयंता, मेटा, ना शक.

×