• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Open Letter by Er. Vijay Pandhare
 

Open Letter by Er. Vijay Pandhare

on

 • 457 views

 

Statistics

Views

Total Views
457
Views on SlideShare
457
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Open Letter by Er. Vijay Pandhare Open Letter by Er. Vijay Pandhare Document Transcript

  • वजय पांढरे यां या खु या प ाने गैरकारभारावर झगझगीत काश जलसंपदा खा यातील टाचाराला वाचा फोडणारे ‘मेटा’ (महारा इंिज नअ रंग े नंग अॅकडमी) तील मु य अ भयंता वजय पांढरे ॅ यां या वरोधात या टाचारात हतसंबंध गंतले यांनी मोचबांधणी सु ु कल आहे. अनाव यक व चुक या प तीने अंदाजप क फगवून े ुजलसंपदा क पांत जनतेचा पैसा अनाठायी खच होत अस याकडे पांढरे यांनी रा यपाल, मु यमं ी, मु य स चवव जलसंपदा खा याचे धान स चव यांच े प ा वारे ल वेधले होते.ह प े स ी मा यमांकडून जनतेसमोरआ यानंतर पांढरे यांची क डी कर याचे य न सु असून अ भयंता महासंघाने तर खास बैठक बोलावून याप फट ब ल नाराजीचा सूर मांडला आहे. या पा वभूमीवर पांढरे यांनी सव अ भयं यांना एक खुले प ु ल हलेआहे . या प ाचा हा गोषवारा :मा या अ भयंता म ांनो,आज आपण सव अ यंत वाईट प रि थतीतून जातआहोत. आप या खा या वषयी मीडयाम ये चंड ओरडझाल आहे . मी डयाम ये माझी प े कशी फटल , कठून ु ुफटल मला काह ह माह त नाह . प ु फट याशी माझा ुतळमा सं बंध नाह . मी फ तमा. रा यपाल, मा. मु यमं ी, मु य स चव व धानस चव (जलसंपदा) या चौघांना प देऊन जो जनतेचापैसा अनाठायी, अनाव यक, चुक या प तीने, दर वाढवन, अंदाजप क वाढवून उगाच हजारो कोट ंची अनाव यक ूअंदाजप क बनवून वाया घालवला जात आहे, तो जनतेचा पैसा वाया जाणे थांबवावे अशी माझी े ामा णक इ छाआहे आ ण तु हालाह मा यासारखे वाटते अशी माझी खा ी आहे. अशी प े दे याची वेळ का आल याचीपा वभूमी तुम या समोर मांड याची माझी इ छा आहे. यासाठ मी माझी बाजू आप यासमोर प टपणे वव ताराने मांडत आहे.सुमारे एक वषाआधी माझी मु य अ भयंता पदावर पदो नती झाल व मु य अ भयंता(संक पन, श ण, संशोधन, सुर तता) या पदांवर माझी शासनाने नयु ती कल . वर ल चार वषयां य त र त ेजलसंपदा खा याचे संपण रा याचे द ता पथक व गुण नयं णदेखील मा या अख या रत होते. तसेच रा या या ूतां क स लागार स मतीचा मी सद य आहे. हे सगळे काम करताना मला आलेले अनुभव फारसे चांगलेनाह त. रा य तां क स लागार स मतीचा सद य हणून जलसंपदा खा यातल अंदाजप क मा याकडे ेतपास यासाठ आल . अंदाजप कात अनेक गंभीर चुका हो या, चुक या प ती वापर या गे या हो या, अ यंतमहागडे व अ यवहाय असे क पह सच वले होते तसेच सव अ धका यांवर राजक य दबाव आणून उगाच ुअंदाजप कांचा खच वाढवून ती अवाढ य कल जात अस याचे मला आढळले. े
  • थेट मं ालयातून दर वनी येतात. अनेकदा तर असे झाले क अंदाजप क आप या कायालयात पोहोचले ूनसतानाच, ‘ते लवकर पाठवा घाई आहे’ ,असा दर वनी येतो! खा यातील सव अ धकार दबावाखाल काम कर त ूआहेत. ठे कदार पढा यांमाफत े ु चंड दबाव टाकन घाईत अंदाजप क मंजूर क न घेतात. जे अ धकार ू े वरोधकरतील यां या बद या होतात. यांना एका कोप यात कायमचे बसवून ठे वले जाते. हा खा याचा शर ताआहे .सु वातीला तर मला अंदाजप क दाख वल ह जायची नाह त. मग मी महासंचालकांना वनंती कल े ेक , कृपया अंदाजप क तपासणीसाठ आठ/दहा दवस यावेत. यावर ते हणाले क , तु ह डझाईनचे मु यअ भयंता अस याने अंदाजप कातील डझाईन सीडीओमाफतझाले आहे क नाह ,तेवढे च तपासा बाक या बाबी इतरअ भयंते पाहातील. मी यांना जोरदार वरोध कला व तुमचे े हणणे लेखी कळवा तरच ते मी मा य करे न,असेसां गतले. यांनी आधी आढे वढे घेतले पण अ य एका ेसहका याने मला पा ठं बा द यावर व मी ठाम रा ह यावरमा याकडे संपूण अं दाजप क तपासणीला यायला ेलागल . या तपासणीत ब याच अंदाजप कात मला खूपगंभीर उ णवा आढळ या. कारण नसताना काम वाढव याची व ृ ती सव अंदाजप कात दसल . येक शासक यमा यते या वेळी न या न या बाबी अं तभूत क याचे आढळले व मा ती या शेपट सारखे े क पाचे काम कधीचसंपणार नाह अशी तजवीज क याचे आढळत होते. हणूनच बरेच े क प १५/२० वष सु असूनह पूण होतनाह त. कमती क येक पट ने वाढतात आ ण अजून न या बाबी अंदाजप कात टाकतात आ ण क पाचे काम२०/२५ वष सु च ठे वतात. यात नुसता खच जा त होतो यांचा फायदा शेतक यांना हावा तसा होत नाह . शेकडोकोट खच होतात, पण क प काह पूण होत नाह त.एकदा कोकणातील एका अंदाजप कातील अनेक गंभीर ुट मी नदशनास आण या असता, महासंचालकांनी मलाया न न दव या या सूचना द या व सां गतले क तु ह ुट काढ या तर या कागदावर मी सह करणारनाह . हे अंदाजप क पुढे पाठ व याबाबत दबाव आहे व आप याला पुढे व रत पाठवावयाचे आहे . यावर मीयांना प ट सां गतले क तु ह जर इत या गंभीर उ णवांकडे दल ु करणार असाल तर मी धान स चवांनामं ालयात तसे लेखी प दे ईल. यावर यांनी हटले क , तु हाला काय करायचे ते करा, पण मा यामाफत मीतसे प देणार नाह . हणून मी जलसंपदा खा या या धान स चवांना या क पा या गंभीर ुट संबंधी लेखीप दले व यो य अंदाजप क न बनव याब ल सदर अं दाजप काची सखोल तपासणी क न सव संबं धतांच ीचौकशी कर याची मागणी कल . धान स चवांनीह े यात फारसे ल घातले नाह . उलट मला सां गतलेक , अंदाजप क कोकणातील आहेत, यात तु ह जा त ल े घालू नका. हे ऐकन मी अवाकच झालो. सवच ूअ भयंते मला ठे कदार व पढा यांपुढे हतबल झालेले दसले. खु े ु स चव आ ण खा याचे सव अ धकार अ भयंताहतबल पाहून मला फार वाईट वाटले. आ ण मी ह प रि थती बदल यासाठ रा यपाल व मु यमं यांना पदे याचा नणय घेतला. रा यातील सवच महामंडळां या सव अंदाप कांची सखोल तां क चौकशीची मागणी मीयां याकडे कल . कोण याह े वेषापोट ह प े दलेल नाह त तर धरणांची गणव ता सुधारावी, हा हेतू होता. ुजलसंपदा खा यात गुणव तेचे नाटक कले जाते. हणूनच गोसीखुद डा या काल या या संपूण २३ े
  • क.मी. लाई नंगला यात पाणी सोड याआधी प ह याच वष तडे जातात. या कामा या मढे गर चौकशी स मतीचामी पण सद य होतो. स मतीने हे काम अ यंत नकृ ट झा याचा अहवाल देऊनह एकाह अ भयं यावर कारवाईझाल नाह . काह ह कले तर चालते, पुढार /ठे कदार आप याला वाचवतात, हाच संदेश यातून गेला. यामुळे उशीरा े ेका होईना, अशा नकृ ट क पांतील दोषींवर कारवाई करा, अशी माझी वनंती आहे. २००१ साल मी गुणव तानयं ण वभागात, कायकार अ भयंता पदावर धळे येथे कायरत ुअसताना न न तापी धरणाचे नकृ ट बांधकाम अस याचा ६००पानांचा अहवाल शासनाला पाठ वला. पण थातरमातर चौकशी क न ू ू करण दाबून टाकले गेले. तापीवरचे धरण फटले तर कती भयानक ुहाहाकार होईल याची क पना कलेल बर . या धरणा या खाल तापी ेनद वर ३ मोठ धरणे आहेत. न न तापीचे धरण फटले तर ह ुत ह ह खालची धरणे ठकाणावर तर राहतील काय? मग नद याकाठावरची २५/३० खेडी वाहून जाणार नाह त का? हजारो लोकांचेजीव गेले तर याला कोण जबाबदार? पण जलसंपदा खा याला याचे सोयरसुतक नाह . स चवच बोगस कामांना संर ण देताना आढळले आहेत. नंतर या कामांचे गुण नयं णमा या धुळे गुण नयं ण वभागाकडून काढून घेऊन ४०० क.मी. अंतरावर ल अमरावती वभागाला दे यातआले! आता अल कडचा अनुभव सांगतो. मी २/३ म ह यांपूव पुणे वभागातील तारळी क पाला भेट दे यासाठगेलो होतो. या धरणाची उं ची ९० मीटर आहे . हणजे कोयना धरणा या उं चीइतक हे धरण आहे . या धरणाची ेपाहणी कर त असताना मी संबं धत कायकार अ भयं याला कोल ाऊट कोअरचे रिज टर मा गतले असता मलारिज टर दाख व यात आले नाह .रा या या गुण नयं ण वभागा या मु य अ भयं याला हे लोक जुमानतनाह त, हे ल ात आले. मग ना शकला आ यावर तारळी क पा या गण नयं णाचा सखोल अ यास कला असता ु ेअसे आढळले क तारळी क पाचे एकण ६६ मोठे कोअर (३ फट यास, ३ फट उं ची व वजन सुमारे २५०० ू ू ूकलो) काढले असून यां या काँ े स ह थचा अ यास के ला असता अ यंत भयानक च समोरआले. टडरनुसार या बांधकामाची काँ े स ह थ ११७ क.जी. दर चौ.स.मी. पा हजे. पण सव ६६ कोअरची ेकाँ े स ह थ खूपच कमी अस याचे आढळले. अनेक कोअरची काँ े स ह थ ४० क.जी दर चौ.स.मी./ ४५ ेक.जी.दर चौ. स.मी./ ५० क .जी. दर चौ.स.मी. आढळल आहे. याचाच अथ एकदर तारळी े े ं क पाचे बांधकामअ यंत नकृ ट आहे. या ६६ कोअरची काँ े स ह थ टडर माणे १०० ट के येणेऐवजी ५८ ट क आल आहे. धरणा या कामात ४/६ े ट कचा फरकह अ यंत गांभीयाने घेतला जातो. मग ४२ े ट क कमी गणव तेचे हे बांधकाम नकृ टात नकृ ट े ु आहे यात शंका नाह . आ हा अ भयं यांना हे माह त आहे क िजतक ट क समट कमी वापरले जाते ततक ट क े े े े ताकद कमी भरते. मग आता ४२ ट क समट कमी ेवापरले काय, अशी शंका नमाण झाल आहे. या कामा या समट वापराची टडरशत नुसार ड ल हर चलन वफ टर गेटपास तपासून कती समट वापरले गेले यांची खा ी करणे आव यक आहे .फ त जलसंपदा खा या या ॅ
  • धान स चवांना ल हले तर हे करणह थातरमातूर चौकशीनंतर दडपले ू जा याचीच श यता मोठ आहे . हणून रा यपाल व मु यमं यांना प ल ह याची वेळ आल . तारळी क पात कोल ाऊट बांधकामासाठ ८२ ल समट बँग वापर या गे या आहे त.या या ४२ ट के हणजे ३२ ल समट बॅग कमी वापर याची शंका नमाण झाल आहे. याची चौकशी व रत सीबीआयमाफत हायला पा हजे.कारण आमचे बोगस चौकशी अ धकार बोगस चौकशी क न शासनाला ओक रपोट े देतात, असाच लोअर तापीचा माझा अनुभव आहे .तु हाला सांगावयास हरकत नाह क , या दवशी तापी महामंडळाचे उ घाटन झाले या दवशी रा ी १० वाजता या वेळेचे स चव आर. जी.कलकण यांनी घेतले या बैठक ला २५/३० कायकार अ भयंता उपि थत होते. या ुबैठक त मी उठून स चवांना वनंती कल क आपल एक चूक होत आहे, आतापयत सव ठे कदारांना समट े ेशासनामाफत दले जात होते ती प त तु ह बंद क न ठे कदारांना समट खरेद कर याचे नवीन नयम बन वले ेआहेत, हे चूक आहे. समट शासनामाफतच ठे कदारांना े यायला हवे अ यथा समटवर शासनाचे काह च नयं णराहणार नाह व ठे कदार काय करतील याचा नेम नाह . अशी खा याची अ यंत वाताहत झा याने मला बोलणे ेभाग पडले आहे . आमचे सव अ भयंते दबावात अस याने ते बोलू शकत नाह त. हणून या सवाना हंमत यावी हणून मी हे बोलत आहे. सवानी मळून खाते सुधारायचे आहे . यापुढे एकाह अ भयं याने बदल साठ पुढा या यादारात जाऊ नये. जनते या पैशाशी खेळ झाला तर फार बघडत नाह , पण जनते या िजवाशी खेळ होणे फारगंभीर आहे. नदान आता तर सवानी सजग राहून सुधार याची गरजआहे . सव अ भयं यांनी टाचारापासून दर राहून आपले कत य पार ूपाड याची गरज आहे. तसेच सव अ भयं यांनी व सव शासक य अ धकार वकमचा यांनी कवळ पगारावर जग याचे े त जीवनात अंगीकार याची गरजआहे .अ भयं यांची बदनामी कर याचा माझा हेतू नाह . आता प रि थती स चवां याहाताबाहेर गेल आहे हणून मला बोलावे लागले. यात शासन सुधारावेएवढ च ामा णक इ छा आहे . दस या कोण याह हेतूने असे कलेले ु ेनाह . स चव हतबल झाले तर खाते वकले जाते हा कार थांबावा ह चइ छा. माझे काह चुकले असेल तर मोठय़ा मनाने मला माफ करा आ ण मी जर स य बोलत असेल तर मा याप ा वषयी शेरेबाजी कर याआधी मी कथन कले या पा वभूमीचे चंतन करा, मनन करा, मगच े त या या.आपला अ भयंता मवजय पांढरेमु य अ भयंता, मेटा, ना शक.