• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Artcle for Jalsamwad
 

Artcle for Jalsamwad

on

 • 293 views

Suresh Khanapurkar writes about Water Conservation

Suresh Khanapurkar writes about Water Conservation

Statistics

Views

Total Views
293
Views on SlideShare
293
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Artcle for Jalsamwad Artcle for Jalsamwad Document Transcript

  • 1Ikk.kh vkf.k ‘ksrd&;kaP;k vkRegR;kIkk.kh vkf.k ‘ksrd&;kaP;k vkRegR;kIkk.kh vkf.k ‘ksrd&;kaP;k vkRegR;kIkk.kh vkf.k ‘ksrd&;kaP;k vkRegR;klqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdjlqjs’k [kkukiwjdjvodk’kizkIr ofj”B HkwoSKkfudvodk’kizkIr ofj”B HkwoSKkfudvodk’kizkIr ofj”B HkwoSKkfudvodk’kizkIr ofj”B HkwoSKkfudrFkk izdYi lapkyd ¼tyla/kkj.k½rFkk izdYi lapkyd ¼tyla/kkj.k½rFkk izdYi lapkyd ¼tyla/kkj.k½rFkk izdYi lapkyd ¼tyla/kkj.k½fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh]f’kjiwj]fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh]f’kjiwj]fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh]f’kjiwj]fiz;nf’kZuh lgdkjh lwr fxj.kh]f’kjiwj]rkyqdk&f’kjiwj]ftYgk /kqGsrkyqdk&f’kjiwj]ftYgk /kqGsrkyqdk&f’kjiwj]ftYgk /kqGsrkyqdk&f’kjiwj]ftYgk /kqGs----xsY;k 1&2 o”kkZr fonHkZ ejkBokM;kr 5000 is{kk tkLr ‘ksrd&;kauhdtZcktkjhi.kkik;h vkRegR;k dsysY;k vkgsr-[kkuns’kkrlqn/kk vkRegR;sps l= Fkkacysys ukgh-vkdMsokjhr tkLr u xqarrk] R;kP;k [kjs[kksVsi.kkckcr ‘kadk u ?ksrk vkiY;kyk ;sOgMs rj uDdhpEg.krk ;sbZy dh ‘ksrh ijoMr ukgh Eg.kwu]dtZ ok<ys Eg.kwu Qkj eksB;k izek.kkoj ‘ksrdjh vkRegR;kdjrkgsr-‘ksrd&;kyk ‘ksrhlkBh ]f’k{k.kklkBh]yXuklkBh dtZ gs dk<kosp ykxrs-iq<hy gaxkepkaxyk ;sbZy]ikml osGsoj o iqjslk iMsy o Hkj/kksl fid ;sbZy ;k vk’ksoj ‘ksrdjh vlrks-ijarq njo”khZdkghrjh vkiRrh ;srs vkf.k ?ksrysY;k dtkZph ijrQsM gksr ukgh-iq<P;k gaxkeklkBh iqUgk dtZ dk<kosykxrs-ekxpsp dtZ u fQVrk njo”khZ uohu dtZ dk<rk dk<rk dtkZpk Mksaxj mHkk jkgrks vkf.k ,dsfno’kh gk xjhc ‘ksrdjh e`R;qyk doVkGrks-ts dkgh FkksMscgqr ihd gkrkr ;srs R;kyk ;ksX; Hkko feGrukgh-mRiknu[kpkZoj vk/kkfjr Hkko feGr ukgh-dtZ QsM.;kph bZPNk vlwugh rs QsMrk ;sr ukgh-tfeuhP;k rqdMhdj.kkeqGs izR;sdkP;k okV;kyk deh tehu ;srs-R;kr rh dksjMokgwR;keqGs rh iMhd jkgrs-gh loZ dkj.ks ojojph vkgsr vls ek>s er vkgs-eqGkr ‘ksrdjh dtZcktkjh dk gksrks;kps izeq[k dkj.k Eg.kts jkT;krhy 80 VDds ‘ksrdjh vkt flspukiklwu oafpr vkgs-jkT;krhy viw.kZo izLrkfor eksBh /kj.ks tjh iw.kZ >kyh rjh 80 VDds ‘ksrdjh csHkjo’kkP;k ikolkP;k ik.;kojp folacwujkg.kkj vkgsr-iwohZph ifjfLFkrhiwohZph ifjfLFkrhiwohZph ifjfLFkrhiwohZph ifjfLFkrh66665&70 Ik;Zar ikml osGP;kosGh iMr vls-cjkscj 4 twu]7twuyk ikml iMk;pk-toGikl jkst FkksMk FkksMk ikml iMk;pk-ikolkph >M ykxk;ph R;keqGs iqjsls ik.kh tfeuhr eqjk;ps-egkjk”Vzkrhy 70VDds tehu gydh vkgs-fryk Jko.kljhlkj[kk ikml e/kY;k dkGkr gok vlrksEg.kts fidkP;k eqGkauk [krik.kh ]thoulRos oxSjs iksgprs-20O;k ‘krdkP;k v/kZHkkxkr outfeuhph VDdsokjh vktis{kk cjhp tkLrvlY;keqGs taxykrhy >kMkaP;k eqGk}kjs outfeuhr ik.kh uSlfxZdfjR;k eqjk;ps o gs eqjysys ik.khfgokG;kr o mUgkG;kr unhr ;sr vls-Hkwtykpk milkgh rqjGd izek.kkoj cSyeksVsus gksr vlY;kusbrj tfeuhr eqjysysik.kh unhr ;sr vls-R;keqGs u|k ukY;kauk ckjekgh izokg vls-R;keqGs,[kknsosGh ikml tjh deh iMyk rjh Hkwtykpk milk d:u ‘ksrdjh ‘ksrhdjhr vls-
  • 2vktvktvktvktph ifjfLFkrhph ifjfLFkrhph ifjfLFkrhph ifjfLFkrhvkrk ek=vkrk ek=vkrk ek=vkrk ek= ikml lq: gksrks 25 rs28 twuyk ikml rsOg<kp iMrks i.k ,dkp fno’kh [kwiikml imrks uarj ek= 15 fnol ]25 fnol ikml ;srp ukgh-dsoG 4 rklkr 300 fe-fe- ikmliMY;kph uksan vkiY;kyk c&;kp fBdk.kh igk;yk feGsy-40 rs 42 m”.krkeku vioknkRedvlk;ps]vkrk ek= 44 rs 48 m”.krkeku fuR;kpsp >kys vkgs-‘ksrhps ikjaikfjd dkyekucnyys]’ksrdjh ek= ikjaikfjd jkfgyk- tks ikml iMrks rks rjh lxGhdMs lkj[kk iMrks dkrj rlsghukgh-vxnh fouksnkus Eg.kk;ps >kY;kl xkbZP;k ,dk f’akxkoj ikml rj nql&;k f’kaxkoj ik.;kps fViwlukgh-outehu dk;e vlwugh izpaMizek.koj taxyrksM >kY;keqGs o Hkwty milkizek.kkckgsj ok<Y;keqGs u|k Hkj ikolkG;krp dksjM;k iMrkgsr-ikml vkyk R;k fno’kh QDrokgrkauk fnlrkr-taxykaph vuqiyC/krk]ik.kh vMfo.;kps rksdMs iz;Ru ]o izpaM izek.koj ,dkp fno’khHkjiwj izek.kkr iM.kkjk ikml ;keqGs ikolkps cgqrsd loZ ik.kh lqfid ekrhlg vo?;k dkgh rklkrpleqnzkr okgwu tkrs-izpaM izek.kkr ;s.kkjh dkgh ekrh u|k ukY;kaP;k mFkGi.kkyk dkj.khHkwr Bjrkr-;k ikolkP;k ygjhi.kkpk QVdk ‘ksrd&;kP;k mRiUukoj gksrks o rks dtkZP;kfoG[;kr vMdrks vkf.k vkRegR;syk izo`Rr gksrks-vkf.k ;klkBhp ra=vk/kkfjrvkf.k ;klkBhp ra=vk/kkfjrvkf.k ;klkBhp ra=vk/kkfjrvkf.k ;klkBhp ra=vk/kkfjr tyla/kkj.ktyla/kkj.ktyla/kkj.ktyla/kkj.k4Tkyla/kkj.kTkyla/kkj.kTkyla/kkj.kTkyla/kkj.k Eg.ktsEg.ktsEg.ktsEg.kts dkdkdkdk;;;;• Okuhdj.k• mxekiklwu laxeki;Zar tkLrhrtkLr ik.kh vMfo.ks• RksRksRksRks ik.khik.khik.khik.kh tfeuhrtfeuhrtfeuhrtfeuhr eqjk;ykeqjk;ykeqjk;ykeqjk;yk HkkxHkkxHkkxHkkx ikM.ksikM.ksikM.ksikM.ks• e`nla/kkj.k• miyC/k ik.;kpk vfr’k; ‘kgk.ki.kkus okij• ;k loZ izfd;syk tyla/kkj.k Eg.k.ks ;ksX; Bjsy-tyla/kkj.k dk;Zdzze jkcforkauk egkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuspk vH;kl dj.ks vfr’k;xjtsps vkgs-dkj.k loZp HkwLrjkr lkj[;kp izek.kkr ik.kh eqjr ukgh-dkgh HkwLrjkr [kwi rj dkghrQkjp deh ik.kh eqjrsvkf.k dkghae/;s rj vftckr eqjr ukgh- egkjk”Vªkr 3 izdkjP;k HkwLrjjpukvkgsr-
  • 3egkjk”Vªkrhy HkwLrjjpukegkjk”Vªkrhy HkwLrjjpukegkjk”Vªkrhy HkwLrjjpukegkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk• Ekgkjk”Vª jkT;kpk 82 VDds HkwHkkx cslkYV ;k [kMdkus cuysY;k n[[kuP;kiBkjkr ;srks-cslkYV gk [kMd 65 n’ky{k o”kkZiwohZ >kysY;k Tokykeq[khP;k mnzsdkiklwuykOgkjl FkaM gksmu r;kj >kysyk vkgs-R;keqGs ;k [kMdke/;s xkGkaP;k [kMdkr [kk=husvk<G.kkjh lfNnzrk o ik;Zrk vlsyp vls ukgh- Tokykeq[khP;k mnzsdkiklwu ykOgkjl FkaMgksmu r;kj >kysY;k izR;sd Fkjkps nksu Hkkx vlrkr-;kr ojpk 6 rs 8 ehVjpk Fkj gk lfNnzvlrks o ;kr ik.kh /k:u Bso.;kph o ik.kh ogu dj.;kph {kerk vlrs-vls HkqlkoGtoG 37Fkj vkgsr-• Ekgkjk”Vª jkT;kpk 5 VDds HkwHkkx gk rkih o iw.kZk ;k unhP;k xkGkus O;kiysykvkgs-;k HkwHkkxkr 300 rs 1000 QwVki;aZr [kMd vk<Gr ukgh-;ke/;s dkGh ekrh]fioGhekrh]xksy xksVs]ckjhd o tkM jsrhps Fkj vk<Grkr-/kqGs ]tGxkao]uanqjckj] vdksyk]vejkorh o cqy<k.kk ;k ftYg;kr xkGkpk Hkkx vk<Grks-• Ekgkjk”Vª jkT;kpk 5 VDds HkwHkkx gk :ikarfjr [kMdkus O;kiyk vkgs-ukxiwjo ;orekGpk iwoZ Hkkx]HkaMkjk]xksafn;k]panziwj o xMfpjksyh ;k ftYg;kr gk :ikarfjr [kMdvk<Grks-Ekgkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk nk[kfo.kkEkgkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk nk[kfo.kkEkgkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk nk[kfo.kkEkgkjk”Vªkrhy HkwLrjjpuk nk[kfo.kkjk udk’kkjk udk’kkjk udk’kkjk udk’kk5;;;;k izR;sd HkwLrjkps iz’u osxosxGs vkgsr-
  • 4cslkYVps iBkjcslkYVps iBkjcslkYVps iBkjcslkYVps iBkjcslkYV Hkkxkr iwohZ unh ukys ckjekgh okgr vlr-vkrk ek= ikolkG;krp unhukysdksjMs gksrkr-pkaxyk ikml iMyk rj lk/;k fofgjh ,dne Hkjrkr i.k unh ukys ckjekghulY;keqGs tkusokjhe/;sp vkVrkr-,[kk|k ukY;koj ,[kknk ca/kkjk cka/kyk rj 1 ]2 o”kkZrp rksca/kkjk xkGkus Hk:u tkrks ;k HkwHkkxkrhy unh @ukys ikolkG;kr ;s.kk&;k xkGkus mFkG >kys vkgsr-;k HkwHkkxkrhy unh@ukys iqUgk ckjekgh dsY;kf’kok; fofgjhauk ckjekgh ik.kh jkg.kkj ukgh-;klkBhmxekiklwu laxeki;Zar laiw.kZ ygku ygku ukys dehrdeh 40QwV :an d:u vankts 30 QwV [kksydjkos ykxrhy-o R;koj nj 300 rs 400 ehVjoj ca/kkjs cka/kkos ykxrhy-;k loZ ca/kk&;kauk njoktsulkosr o lkaMok ulkok dkj.k brD;k eksB;k izek.kkoj ca/kkjs cka/kko;kps >kY;kl lkaMO;klkBh‘ksrdjh tkxk nsr ukgh-nksu ca/kk&;krhy varj]ukY;kps [kksyhdj.k vkf.k :anhdj.k LFkkuijRoscnysy-ik.kh ca/kk&;ko:u okgq |kos-,dkp ukY;koj lk[kGh in/krhus ca/kkj scka/kY;keqGs o ukykiqjslk [kksy o :an dsY;keqGs xkG ;s.;kps izek.k deh jkghy-njokts ulY;keqGs dksYgkiwjca/kk&;klkj[kh ;k ca/kk&;kaph fLFkrh gks.kkj ukgh-1995 Ik;Zar egkjk”Vªkr Qkj eksB;k izek.kkojdksYgkiwj ca/kk&;kaph dkes >kyh gksrh-,dsdk ca/kk&;kphfdaer iUukl rs lRrj yk[k : [kpZ gksr vls-dsoG yks[kaMh nkjs dk<.ks vkf.k clfo.ks gs dks.kh u dsY;keqGs ik.kh rj lkBys ukghp i.k dkykarjkus rhyks[kaMhnkjslqn/kk pksjhyk xsyhr-ukyk [kksy djrkauk dkgh osGk dMd >kysyk ukykrG lq:axk}kjs dk<wu ik.khftjo.kkjk eq:e m?kMk ikM.ks vR;ar xjtsps vlrs-gk dMd ukyk rG dk<Y;keqGs ca/kk&;krlkBysY;k ik.;kP;k nkckeqGs ;k eq:ekr ik.kh ftjrs o ukY;kP;k nksUgh cktwP;k fofgjh o foa/k.kfofgjhaph ik.;kph ikrGh y{k.kh; Lo:ikr ok<rs ,UthvksIykLV,UthvksIykLV,UthvksIykLV,UthvksIykLVhe/;s tls ltZu vMFkGk:ihe/;s tls ltZu vMFkGk:ihe/;s tls ltZu vMFkGk:ihe/;s tls ltZu vMFkGk:ihxkB ltZjh d:u dkiwu Vkdrks R;kpizek.ks ukY;ke/;s vfNnz Lrj vlsy rj rks cktwykxkB ltZjh d:u dkiwu Vkdrks R;kpizek.ks ukY;ke/;s vfNnz Lrj vlsy rj rks cktwykxkB ltZjh d:u dkiwu Vkdrks R;kpizek.ks ukY;ke/;s vfNnz Lrj vlsy rj rks cktwykxkB ltZjh d:u dkiwu Vkdrks R;kpizek.ks ukY;ke/;s vfNnz Lrj vlsy rj rks cktwykdj.ks o ik.kh eqjk;pk ekxZ eksdGk dj.ks vko’;d vkgsdj.ks o ik.kh eqjk;pk ekxZ eksdGk dj.ks vko’;d vkgsdj.ks o ik.kh eqjk;pk ekxZ eksdGk dj.ks vko’;d vkgsdj.ks o ik.kh eqjk;pk ekxZ eksdGk dj.ks vko’;d vkgs----;kykp vki.k ra=vk/kkfjr;kykp vki.k ra=vk/kkfjr;kykp vki.k ra=vk/kkfjr;kykp vki.k ra=vk/kkfjrtyla/kkj.k dk;Zdzekrhytyla/kkj.k dk;Zdzekrhytyla/kkj.k dk;Zdzekrhytyla/kkj.k dk;Zdzekrhy ,UthvksIykLV,UthvksIykLV,UthvksIykLV,UthvksIykLVhhhh Eg.kw ;kEg.kw ;kEg.kw ;kEg.kw ;k----laiw.kZ egkjk”V 100 VDds nq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDrnq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDrnq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDrnq”dkGewDr vkf.k egkiwjewDr djko;kpk>kY;kl izR;sd [ksM;kus vkiY;k f’kokjkr iMysyk loZ ikml ]’kkldh; o outfeuhoj iMysyk loZikml vMfoyk ikfgts-o ygku ygku rG;kr ]ca/kk&;kr lkBfoyk ikfgts vkf.k Hkwty ikrGh [kksy utk.;klkBh rks tfeuhr eqjoyk ikfgts- ;kyk jktdh; bZPNk’kfDr ph xjt vkgs-‘kkldh; /kksj.k;kizek.ks vuqdwy dj.;kph vko’;drk vkgs-nql&;k ‘kCnkr lkaxko;kpnql&;k ‘kCnkr lkaxko;kpnql&;k ‘kCnkr lkaxko;kpnql&;k ‘kCnkr lkaxko;kps >kY;kl izR;sd unhP;ks >kY;kl izR;sd unhP;ks >kY;kl izR;sd unhP;ks >kY;kl izR;sd unhP;kizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rsizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rsizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rsizR;sd ik.kyksVkrhy izR;sd y?kwik.kyksV{ks=krhy ygkueksB;k izR;sd ukY;koj nj 300 rs500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:u ygku ygku ca/k500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:u ygku ygku ca/k500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:u ygku ygku ca/k500 ehVj varjkoj rkaf=d vH;kl d:u ygku ygku ca/kkjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgskjs cka/k.ks vko’;d vkgs----oudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:uoudk;|kr vko’;d rh nq:Lrh d:u ]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjt]jktdkj.kkP;k oj mBwu gs dke dkGkph xjtEg.kwuEg.kwuEg.kwuEg.kwu dj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgsdj.ks vko’;d vkgs----
  • 5;keqGs vkt egkjk”Vkr loZnwj• ts egkiwjkps rkaMo pkyq vkgs R;kyk dk;epk vkGk clsy-• fi.;kP;k ik.;kph VapkbZ@flapuklkBh ik.;kph VapkbZ vftckr jkg.kkj ukgh-• dkgh o”kkZrp loZ u|k o ukys iohZlkj[ksp ckjekgh okgw ykxrhy-ra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkps dke mRrefjrhus >kY;kl y?kwik.kyksV {ks=krhytylairhP;k fodklkps vls fp= vlsy-43ikml dksBs iMkok]dlk iMkok]fdrh tksjkr iMkok]fdrh iMkok gs rj vkiY;k gkrkrukgh-fulxkZP;k ethZuqlkj rks dksBs vf/kd rj dksBs deh &dksBs lrr/kkj rj dksBs ux.;vlk iM.kkjpvkgs-ijarq vlk iM.kkjk ikml dksBs vMokok]dlk vMokok]fdrh tksjkr vMokok]fdrh vMokok gs rjvkiY;k gkrkr vkgs-rs mijksDr in/krhus vMfo.ks vR;ar xjtsps >kys vkgs-;kpkp vFkZ ik.khHkwi`”Bk[kkyh isjkos ykxsy-tfeuhr eqBHkj ch isjY;kf’kok; vusd fDoaVy /kkU; feGr ukgh-r}rpFksac Fksac ik.kh isjY;kf’kok; HkwxHkkZr tyk’k; lkBk fuekZ.k gksow ‘kd.kkj ukgh-
  • 667Cak/kkjkCak/kkjkCak/kkjkCak/kkjk dzekaddzekaddzekaddzekad 17171717RkktiwjhRkktiwjhRkktiwjhRkktiwjh ;;;;sFkhysFkhysFkhysFkhy iquHkZj.kiquHkZj.kiquHkZj.kiquHkZj.k ca/ca/ca/ca/kk&;krkk&;krkk&;krkk&;kr >>>>kysykkysykkysykkysyk ik.khik.khik.khik.kh lkBklkBklkBklkBk64Cak/kkjkCak/kkjkCak/kkjkCak/kkjk dzekaddzekaddzekaddzekad 7777rkih o iw.kZk unhP;k xkGkpk izns’krkih o iw.kZk unhP;k xkGkpk izns’krkih o iw.kZk unhP;k xkGkpk izns’krkih o iw.kZk unhP;k xkGkpk izns’k/kqGs ]tGxkao]uanqjckj] ;k ftYg;kr rkih unhP;k xkGkpk Hkkx vk<Grks- rjvdksyk]vejkorh o cqy<k.kk ;k ftYg;kr iq.kZk unhP;k xkGkpk Hkkx vk<Grks-;k Hkkxkr ik.kheqj.;kps izek.k vR;Yi vkgs-fioG;k ekrhpk Fkj ik.kh Qkj eksB;k izek.kkr f>jiw nsr ukgh-;kxkGkP;k Hkkxkr okGwps Fkj vkgsr-fioG;k ekrhps o okGwps Fkj vkyVwu ikyVwu vkgsr-okGwP;k Fkjkr
  • 730 VDds ik.kh eq: ‘kdrs-FkksMs FkksMs ik.kh ft:u gs okGwps Fkj lai`Dr >kys gksrs-1972 lkyh fotsps iaivkY;kuarj ik.;kpk milk ok<yk-1985 Ik;Zar ;k Hkkxkrhy lk/;k fofgjh ]T;kaph ljkljh [kksyh100QwV gksrh ]vkVY;k-uarj yksdkauh dwiufydk [kksnY;k-R;kaph [kksyhlqn/kk vkrk 800 QwVki;Zarxsyh vkgs-vkrk R;kgh vkVr vkgsr-uSlfxZd iquHkZj.kkpk osx mi’kkP;k osxkis{kk [kwip dehvlY;keqGs ik.;kph ikrGh oj ;s.ks d`f=e Hkwty iquHkZj.k dsY;kf’kok;‘kD; ukgh-Ikkolkps ik.kh vFkok /kj.k HkjY;koj ok;k tk.kkjs ik.kh ‘kqn/k d:u ]xkGwu rs ik.khtj ;k Hkkxkrhy dksjM;k fofgjhr o:u Vkdys rj ;k fofgjh}kjs rs ik.kh tfeuhr tkmu ik.;kphikrGh ok<w ‘kdrs gs /kqGs ftYg;krhy iz;ksxko:u fln/k >kysys vkgs-;k dksjM;k fofgjhtoG 10 QwVck; 10QwV ck; 10QwV ;k vkdkjkps 2 Vkds cka/kkos -1Y;k Vkds fjdkes Bsokos o nql&;k VkD;krrGk’kh xksy xksVs]R;kP;koj tkM jsrh]o R;kuarj ckjhd jsrh vls Fkj |kos-1Y;k VkD;kr ik.khvkY;koj R;kfBdk.kh xkG [kkyh clsy]rs ik.kh nql&;k VkD;kr tkbZy –rsFks rs xkGY;k tkbZy o R;kVkD;kP;k rGk’kh vlysY;k ikbZie/kwu rs ik.kh lrr fofgjhr iMr jkghy-;k in/krhusHkwtyiquHkZj.kkps dke /kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr xsY;k 3 o”kkZiklwu lq: vkgs-60 gtkjfyVj izfrrkl ;k osxkus ik.kh fofgjhr tkr vkgs rjh fofgjh Hkjr ukghr-Rkkih unhP;k xkGkP;k izns’kkrhy xsY;k 20 o”kkZiklwu dksjM;k vlysY;k fofgjhpsNk;kfp=18Rkkih unhP;k xkGkP;k izns’kkrhy xsY;k 20 o”kkZiklwu dksjM;k vlysY;k fofgjhpsikolkP;k @/kj.kkP;k ok;k tk.kk&;k ik.;kus iquHkZj.k
  • 883jkstxkj geh ;kstuk vkf.k ra=vk/kkfjrjkstxkj geh ;kstuk vkf.k ra=vk/kkfjrjkstxkj geh ;kstuk vkf.k ra=vk/kkfjrjkstxkj geh ;kstuk vkf.k ra=vk/kkfjr tyla/kkj.k@e’khujhpktyla/kkj.k@e’khujhpktyla/kkj.k@e’khujhpktyla/kkj.k@e’khujhpk okijokijokijokijra=vk/kkfjr ty la/kkj.k ;kstuk jkcforkauk jkstxkj geh ;kstus’kh ;kph lkaxM ?kkyqu;s-ik.kyksV {ks= fodkl gk dk;Zdze jkstxkj geh ;kstus’kh ?kVVi.ks fuxfMr dsyk vkgs- jkstxkj geh;kstuk gh nq”dkGk’kh cka/kyh vkgs-;kpk ifj.kke vlk >kyk dh]nq”dkG iMsy rsaOgk ok etwj feGrhyrsaOgk tyla/kkj.kkph dkes d:-jkT;kr vkt mYys[k djkok vls ,dgh ik.kyksV {ks= fodflr >kysukgh-/kj.k o dkyos ;kps tkGs T;k fu;ksftr in/krhus y{k nsmu ],dk [kkR;kph rh tokcnkjh Bjowuiljfoys tkr vkgs]R;k rGeGhus ik.kyksV {ks= fodklkyk egRo fnys tkr ukgh vls EgVys rj rhVhdk B: u;s-ik.kyksV fodkl dk;ZdzeklkBh fu/khph derjrk ukgh dkj.k jkstxkj geh ;kstusvrxZrnjo”khZ 2-5 gtkj dksVh :Ik;s djkP;k ek/;ekrwu tek gksrkr-ik.;kph deh ukgh-nq”dkG vkgs rkslqfu;kstukpk-votM e’khujh oki:u ]nq”dkG vlks ok ulks]etwj vlksvotM e’khujh oki:u ]nq”dkG vlks ok ulks]etwj vlksvotM e’khujh oki:u ]nq”dkG vlks ok ulks]etwj vlksvotM e’khujh oki:u ]nq”dkG vlks ok ulks]etwj vlksok ulks ik.kyksV {ks= dk;Zdze jkcok;pkp vkf.k rksgh ;sR;k 10ok ulks ik.kyksV {ks= dk;Zdze jkcok;pkp vkf.k rksgh ;sR;k 10ok ulks ik.kyksV {ks= dk;Zdze jkcok;pkp vkf.k rksgh ;sR;k 10ok ulks ik.kyksV {ks= dk;Zdze jkcok;pkp vkf.k rksgh ;sR;k 10o”kkZr]vlk vki.k fuxzg dj.ks vko’;d vkgso”kkZr]vlk vki.k fuxzg dj.ks vko’;d vkgso”kkZr]vlk vki.k fuxzg dj.ks vko’;d vkgso”kkZr]vlk vki.k fuxzg dj.ks vko’;d vkgs----etwj&eLVj ;kretwj&eLVj ;kretwj&eLVj ;kretwj&eLVj ;krik.kyksV {ks= fodklklkj[;k egRokP;k dk;ZdzeklvMdowu Vkd.ksik.kyksV {ks= fodklklkj[;k egRokP;k dk;ZdzeklvMdowu Vkd.ksik.kyksV {ks= fodklklkj[;k egRokP;k dk;ZdzeklvMdowu Vkd.ksik.kyksV {ks= fodklklkj[;k egRokP;k dk;ZdzeklvMdowu Vkd.kscjkscj ukghcjkscj ukghcjkscj ukghcjkscj ukgh----eksBs /kj.k cka/krkauk vki.k ;a=lkeqxzh okijrks R;kpizek.ks ik.kyksV {ks=fodklklkj[;k egRokP;k dk;Zdzekyk ;a=lkeqxzh okij.ks o r dke yodjkr yodj iw.kZ dj.ks ghvkt dkGkph xjt vkgs-tokcnkjh vksG[kwu vki.k tj gs dke osGsr iw.kZ d: ‘kdyks ukgh rjjkT;krhy 80 VDds ofgrh;ksX; tfeuhyk nqckj ihd ?ks.;klkBh lqn/kk ik.kh miyC/k gks.kkj ukgh-
  • 9miyC/k /kj.kkaps ykHk{ks= lksMY;kl brj= loZnwj ‘ksrd&;kaP;kp uOgs rj brjgh lkekU; yksdkaP;kvkRegR;k ok<rhy-R;keqGs vkRegR;slkBh ns; vuqnku okV.ks gk ,deso dk;Zdze uftdP;kHkfo”;dkGkr jkfgY;kl vk’p;Z okV.;kps dkj.k ukgh-;kmyV mijksDr in/krhus tj uftdP;kdkGkr ifj.kkedkjd fjR;k dke dsys rj fi.;kP;k ik.;kph VapkbZ rj jkg.kkj ukghp i.k nqckjfidklkBh Hkjiwj ik.kh miyC/k gksm ‘kdsy-v’kk in/krhps dke /kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr 3o”kkZiklwulq: vkgs-/kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr >kysY;k ra=vk/kkfjr/kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr >kysY;k ra=vk/kkfjr/kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr >kysY;k ra=vk/kkfjr/kqGs ftYg;krhy f’kjiwj rkyqD;kr >kysY;k ra=vk/kkfjrtyla/kkj.k dkekph rksaMvksG[ktyla/kkj.k dkekph rksaMvksG[ktyla/kkj.k dkekph rksaMvksG[ktyla/kkj.k dkekph rksaMvksG[kf’kjiwj rkyqD;kps vkenkj ek-vefj’kHkkbZ iVsy ;kauhvkWDVkscj 2004 iklwu rs v/;{k vlysY;kfiz;nf’kZuhlgdkjhlwr fxj.khP;k vkfFkZd ikBhaC;kus rkyqdk gk ?kVd ekuwu ra=vk/kkfjrtyla/kkj.kkps dke lq:dsys-fiz;nf’kZuh ik.kyksV {ks= fodkldk;Zdkyko/khvkDVkscj 2004 rs vktrkxk;rnxMh ca/kkjs&65-‘ksrrGs &3fofgj iquHkZj.k&59-iquHkZj.k dkyok fofgj iquHkZj.kklkBh &29 fd-eh-19 fd-eh- ukY;kps 30 rs 50 QwV :anhdj.k o 30 rs 40QwV [kksyhdj.k o R;koj 65 ca/kkjs-,dw.k loZ dkekpk [kpZ & 6,dw.k loZ dkekpk [kpZ & 6,dw.k loZ dkekpk [kpZ & 6,dw.k loZ dkekpk [kpZ & 6 dksVhdksVhdksVhdksVh 55555555 yk[k :Ik;syk[k :Ik;syk[k :Ik;syk[k :Ik;s----loZ dkes e’khujh ykowu dsyhrloZ dkes e’khujh ykowu dsyhrloZ dkes e’khujh ykowu dsyhrloZ dkes e’khujh ykowu dsyhr----njo”khZ tyla/kkj.k dkeklkBh 2 dksVh :Ik;njo”khZ tyla/kkj.k dkeklkBh 2 dksVh :Ik;njo”khZ tyla/kkj.k dkeklkBh 2 dksVh :Ik;njo”khZ tyla/kkj.k dkeklkBh 2 dksVh :Ik;ssss ns.kkjh egkjns.kkjh egkjns.kkjh egkjns.kkjh egkjk”Vªkrhyk”Vªkrhyk”Vªkrhyk”Vªkrhy,deso lgdkjh laLFkk,deso lgdkjh laLFkk,deso lgdkjh laLFkk,deso lgdkjh laLFkk----22222222 xkokr dke iq.kZxkokr dke iq.kZxkokr dke iq.kZxkokr dke iq.kZ----rkrkrkrkyqD;krhy laiw.kZ 149 xkokr dke dj.kkjyqD;krhy laiw.kZ 149 xkokr dke dj.kkjyqD;krhy laiw.kZ 149 xkokr dke dj.kkjyqD;krhy laiw.kZ 149 xkokr dke dj.kkj----ifj.kkeifj.kkeifj.kkeifj.kkecslkYVO;kIr {ks=krhy fofgjhaps ik.kh mUgkG;kr 25 QwVkoj vkys-rkihP;k xkGkP;k izns’kkrhy 280 QwVkoj vlysyh ik.;kph ikrGh 80QwVkoj vkyh-/kj.kkps ik.kh rj ukg/kj.kkps ik.kh rj ukg/kj.kkps ik.kh rj ukg/kj.kkps ik.kh rj ukghp vkf.k ikolkP;k ik.;kph geh ukgh v’kk dk=hr lkiMysY;k ‘ksrd&;kykhp vkf.k ikolkP;k ik.;kph geh ukgh v’kk dk=hr lkiMysY;k ‘ksrd&;kykhp vkf.k ikolkP;k ik.;kph geh ukgh v’kk dk=hr lkiMysY;k ‘ksrd&;kykhp vkf.k ikolkP;k ik.;kph geh ukgh v’kk dk=hr lkiMysY;k ‘ksrd&;kykra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkP;k ek/;ekrwu QDr ik.kh miyc/k d:u fnY;kl ‘ksrdjh vkRegR;kra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkP;k ek/;ekrwu QDr ik.kh miyc/k d:u fnY;kl ‘ksrdjh vkRegR;kra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkP;k ek/;ekrwu QDr ik.kh miyc/k d:u fnY;kl ‘ksrdjh vkRegR;kra=vk/kkfjr tyla/kkj.kkP;k ek/;ekrwu QDr ik.kh miyc/k d:u fnY;kl ‘ksrdjh vkRegR;kdj.kkj ukgh ;kph [kk=h okVrsdj.kkj ukgh ;kph [kk=h okVrsdj.kkj ukgh ;kph [kk=h okVrsdj.kkj ukgh ;kph [kk=h okVrs----