Sistem pertandingan

13,627
-1

Published on

Published in: Education
2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
13,627
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
484
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem pertandingan

 1. 1. Sistem Pertandingan 20112.0 SistemPertandingan Sesuatukejohananataupertandingantidaksemestinyadikelolakandengancara yangsama.Terdapatpelbagaisistempertandinganuntukmengelolakansesuatupertandingan.Terdapatduacarapertandinganbagimengujikemajuanindividu: (a) Pertandinganmelawanpencapaianindividudenganskor yang terdahuluataumelawanskorpurata. (b) Pertandinganmelawanindividu lain. Pertandinganadalahsatupelanpenyertaan yangdirancangbertujuanuntukmemilihpemenang disampingmenghayatisemangatkesukanan.Formatsistempertandingandipengaruhiolehundang-undangasaspersatuan,kesesuaianacaradipertandingkan, jumlahkumpulan yangmenyertaipertandingandanperingkatpertandingan.Pihak yangmengelolakanpertandinganperlulahmengenalpastidanmendapatkanmaklumattertentuuntukmemudahkanperancangandanpersediaan.Antaraperkara yangperludiberiperhatianialahsepertiberikut. 3
 2. 2. Sistem Pertandingan 2011 Jenis pertandingan Perkara yang Perlu Diberi Perhatian Masa yang diperlukan Alatan dan kemudahan yang ada Agihan perlawanan yang adil Pegawai dan petugas-petugas yang diperlukan Bilangan penyertaan Kewangan Undang-undang dan peraturan pertandingan Penentuan pemenang dan pemain yang sah Rajah 1 :Perkara yang PerluDiberiPerhatiandalamSesuatuPertandingan Terdapatbanyakjenisdanbentukpertandingan yangbolehdigunakandalamsesuatukejohananmengikutkesesuaiansesuatujenissukan.Sistempertandingan yang lazimdipraktikkan di negarainiialah: SistemPertandingan Pertandinganc abarmencabarPertandinganberbentukkejoh anan Pertandinganlig Pertandingank a alahmati LigaSatupusingan 4 Liga 2 kumpulan
 3. 3. Sistem Pertandingan 2011 Rajah 2: Jenis-jenisSistemPertandingan3.0 PertandinganKalahMatiSistempertandingankalahmatiinimenyingkirkanpesertaataupasukan yangkalah.Iadiadakanbagipertandingandenganmasaterhaddenganpesertanyabanyak.Proses iniakanberterusansehinggahanyaterdapatseorangatausatupasukanpeserta yangtinggal.Sistempertandinganinisesuaiuntukbilanganpasukanyangbesardimanakeputusannya/pemenangnyaperluditentukandalammasayangsingkat.Pasukanyangmenangdalamperlawananpertamanyasahajaakanlayakkepusinganseterusnya.Duapasukanawalyang menangdalamperingkatiniakanmasukkePeringkatAkhir di mana JohandanNaib Johanakandikenalpasti. Duapasukan lainyangkalahdalamPeringkatSeparuhAkhirakanberlawanuntukmenentukanTempatKe 3 danKe 4.Biasanyasistempertandingankalahmatisekaliinidilaksanakanmengikutacaratertentudalambidangsukanataupermainan.Terdapatduavariasipertandingankalahmati, iaitu: 5
 4. 4. Sistem Pertandingan 2011 Kalah Mati Sekali Pertandingan Kalah Kalah Mati Mati dua kali Rajah 3: JenisPertandinganKalahMatiTerdapatbeberapakelebihandanjugakelemahandalamsistemkalahmatiiniantaranyaialahsepertiberikut: KelebihanSistemKalahMati Jadualsisteminimudahdifahamiolehpeserta Sangatbergunauntukmenentukanjuaraataupemainpilih anuntukpertandingan-pertandinganakandatang Dapatmenentukanjuaradalammasa yang singkat Bolehdilaksanakandenganalatan yang terhad Mampumenerimapenyertaan yang banyak Masadanperbelanjaandapatdijimatkan Rajah 4: KelebihanSistemPertandinganKalahMati 6
 5. 5. Sistem Pertandingan 2011 KelemahanSistemKalahMati Separuhdaripadape Pesertahanyabe sertaakantewaspad rtandingsekalisa aperingkatawal haja Penentuanpema Penggunaankem inpilihanadalahp udahan yang enting minimum Rajah 5: KelemahanSistemPertandinganKalahMati4.0 PertandinganKalahMatiSekaliSistemkalahmatibermaksudseseorangpesertaataupasukanakanbermainsekalisahaja. Peserta yangkalahakantersingkirmanakalapeserta yangmenangakanmeneruskanpertandingansehinggadiisytiharkansebagaijohan. Carapertandingankalahmatisekaliini palingmudahdanringkasdikelolakan.Sisteminisangatsesuaidalammengelolakanpertandinganyang terdapatbanyakpenyertaantetapikekuranganmasa, sumberkewangan, tempat,kemudahan, peralatan, dansumbermanusia.Namun,sisteminibukancara yangterbaikuntukmengukurkeupayaansesuatupasukanataupeserta. 7
 6. 6. Sistem Pertandingan 2011 Penempatanp Bilangan etandingpilih peserta an( seeded) menunggu/ bye Kriteria Bilangan Sistem perlawanan Kalah Mati Sekali Rajah 6: Kriteria-kriteriaSistemKalahMatiSekali4.1 BilanganPerlawanan Bilanganperlawananinibermaksudkiraanjumlahperlawanan yangdiperlukanuntukmenyelesaikansesuatupertandingan.Bilanganperlawanan yangdijalankandapatdikiradengancaramenolakangka 1daripadajumlahpesertaataupasukan. Formula: (N-1) N :JumlahPetanding Contoh : 10 Petanding KiraanBilanganPerlawanan = N – 1 = 10 – 1 = 9 Perlawanan 8
 7. 7. Sistem Pertandingan 2011 4.2 Bilanganpesertamenunggu/ bye Bilanganmenunggu/byedalamsistempertandingankalahmatisekaliinibolehd ikiradenganmenggunakanangkagandadua (power of two), iaituangka 2, 4, 8, 16, 32 danseterusnya.Semuaangkagandaduainitidakmemerlukan ‘byes’.Manakalasemuaangka yang lainmemerlukan ‘byes’.Contohnya : 14 pasukanbertanding  Bilanganpenyertaan 14 pasukan  Angkapangkatdua yang melebihibilanganpenyertaan 16  Tolakkanangkapangkatduadenganbilanganpenyertaan 16 -14 = 2 Hasiltolakadalahbilanganpesertamenunggu/bye  Pesertamenungguakandisebarkandengansamabanyak di antarakumpulanatasdankumpulanbawah.  Angka 16 adalah 4 kuasa 2. Olehitu, bilanganpusinganialah 4. Inibermaknapesertajohanakanberlawansebanyak 4 pusingan.  Duapeserta yang mendapat bye akandiagihkankepadadua, iaitukumpulanatasdankumpulanbawah.  Sekiranyadua bye yang diperuntukkan, bye akandiberikepadapesertapilihanpertamadankedua. Formula: N1 – N N1 :angkagandadua yang lebihbesardaripadabilanganpetanding. N :bilanganpetanding. Kiraanbilanganpesertamenunggu= 24–N = 16-14 = 2 bye 9
 8. 8. Sistem Pertandingan 2011 Angkapangkatdua Jumlahpasukan Jumlahpasukanmenunggu/bye (2n) yang mengambilbahagian (N) 21 2 - 22 3 1 22 4 - 23 5 3 23 6 2 23 7 1 23 8 - 24 9 7 24 10 6 24 11 5 24 12 4 24 13 3 24 14 2 24 15 1 Jadual1 :PerbandinganBilanganPenyertaanPasukan4.2.1 SistemKalahMatidengan ‘bye’ ‘Bye’bermaksudkumpulanataupesertaperlumenunggutanpamemasuki pusinganpertama.Iabolehterusbertandingdalam pusingankeduadan seterusnya.Jumlahpasukanataupenyertaantidakmencukupiataumelebihiasaslapan. A B 10
 9. 9. Sistem Pertandingan 2011C DE JOHANFG H I J N:10 BYES: 2Rajah 7 :CartaPertandinganKalahMatiSekalibagi 10 Pasukandan 2 Bye 11
 10. 10. Sistem Pertandingan 2011 Rajah 8 :CartaPertandinganKalahMatiSekalibagi 12 Pasukandan 4 Bye4.2.2 SistemKalahMatiTanpa ‘bye’ Jumlahpasukanataupesertaberasaskanlapanataulebih.Contohbilanganpetandingialah8, 16, 24, 32 danseterusnya. 12
 11. 11. Sistem Pertandingan 2011 Rajah 9 :CartaPertandinganKalahMatiSekalitanpa bye 4.3 PenempatanPilihanatau ‘Seeded’ Petandingpilihanmerujukkepadapetandingyangterkenalatausudahmembuktikankekuatansebelumpertandinganbermula.Petanding-petandingpilihanditempatkandalamkumpulanberasinganuntukmengelakkanmerekabertemu dipusinganawal.Biasanya, merekadiberi ‘bye’padapusinganpertama.Peserta-pesertapilihanhendaklahditempatkansecaraadildengansebarannya yangmenyeluruh.Panduanmenempatkanpesertapilihandalampertandingankalahmatiadalahsepertiberikut: 13
 12. 12. Sistem Pertandingan 2011 Pesertapilihansepatutnyaditempatkansecarasimetrikal Jikaterdapat 2 penalti, satuditempatkan di bawahsekalidansatulagi di atassekali. Jikaterdapat 4 penalti, aturanberikutperludigunakan: Penantipertamaditempatkan di atassekalidalamkumpulanatas. Penantikeduaditempatkan di bawahsekalidalamkumpulanbawah. Penanti 4 diletakkan di bawahdalamkumpulandanpenanti 3 diletakkan di atasdalamkumpulanbawahataupenanti 3 dan 4 membuatundianmenentukankedudukanmasing-masing. 14

×