Quan ly tai chinh ca nhan

424 views
321 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quan ly tai chinh ca nhan

  1. 1. Quản lý tài chính cá nhân - có là vấn đề của bạn ko? Các bạn trẻ thường quan niệm sau khi lập gia đình rồi mới cần quản lý tiền bạc, tiết kiệm chi tiêu. Nhưng qua kinh nghiệm của bản thân trong vài năm đi học xa nhà và gần 2 năm đi làm kiếm tiền mình thấy Quản lý tài chính cá nhân là một kỹ năng không thể thiếu cho các bạn trẻ trong hành trang vào đời trước khi nói đến chuyện lập nghiệp riêng hay xây dựng gia đình. Hôm nay quan tâm đến vấn đề này search được bài viết khá hay, hơi dài mặc dù đã xoá bớt rồi. Qu n lý tài chính trong th i kỳ đ c thân vui v R t nhi u thanh niên thi u kinh nghi m trong vi c qu n lý tài chính, hay nói đúng hơn là không có k ho ch qu n lý, đu i theo th i trang và đ hi u, mua s m hàng hóa d a vào tr c giác và c m h ng, k t qu là không còn ti n gi l i, đ ng nói đ n chuy n k t hôn hay mua s m nhà c a. Vì v y, các b n tr khi nghĩ t i cu c s ng gia đình c n v ch ra cho mình m t k ho ch rõ ràng. 1. K ho ch tài chính trư c khi k t hôn: Nh ng thanh niên này thư ng m i ra trư ng, đi làm không lâu; vì v y, m c tiêu qu n lý tài chính là đ ti n thân, du l ch ho c chu n b nh ng chi phí liên quan đ n vi c k t hôn. Trong giai đo n này thu nh p không cao, c n d a vào ưu đi m c a cu c s ng đ c thân, g i ti t ki m ngân hàng m t ph n thu nh p. Dù lãi su t th p nhưng thu nh p t lãi ngân hàng l i khá n đ nh. Ngoài ra, còn có th đ u tư vào m t s lĩnh v c ít r i ro như b o hi m nhân th , lãi th p nhưng mang tính b o v . 2. Kh ng ch chi tiêu thích đáng: Kh ng ch vi c tiêu dùng quá m c, gi m s lãng phí, hình thành tâm lý chi tiêu lành m nh. Trong giai đo n này, nên l y vi c ti t ki m ngân hàng ng n h n và linh ho t làm ch đ o. Có th chia thu nh p thành 3 ph n: chi tiêu, ti t ki m và đ u tư. Trong đó, ti t ki m là m t m c quan tr ng cho k ho ch k t hôn trong tương lai, nên l p k ho ch th t chi ti t, l i d ng các hình th c ti t ki m ngân hàng đ g i ti t ki m đ nh kỳ. Tham gia b o hi m, ch y u các m c có liên quan đ n s c kh e và s c ngoài ý mu n. 3. Ba phương pháp qu n lý tài chính:
  2. 2. - M t, g i ti t ki m 20 đ n 30% thu nh p hàng tháng. - Hai, đ u tư cho h c t p t 10 đ n 15% thu nh p. Khi còn đ c thân chưa ph i gánh n ng gia đình, các b n nên tranh th th i gian rãnh tham gia tích c c vào các ho t đ ng giáo d c, làm tăng ki n th c, k năng s ng, t o n n t ng phát tri n sau này. Đây cũng là m t lo i hình đ u tư lâu dài. - Ba, trích 5 đ n 10% thu nh p tham gia b o hi m nhân th . Tính toán k lư ng trư c khi k t hôn Hôn nhân là vi c quan tr ng c a m t đ i ngư i, t lúc lên k ho ch đ n khi chính th c k t hôn, m i bên c n m t kho n chi tiêu đáng k . N u có th cùng lên k ho ch, không nh ng gi i t a đư c áp l c kinh t đ i v i vi c t ch c hôn s mà thông qua đó, c hai s c m th y vui v khi cùng b t tay qu n lý tài chính m t cách h p lý, làm cơ s v ng ch c cho cu c s ng h nh phúc sau này. Xây d ng cu c s ng gia đình h nh phúc Sau khi cư i, qu n lý tài chính tr thành nhi m v chung c a c hai. Đ i v i các c p v ch ng m i cư i, làm sao đ qu n lý tài chính gia đình đích th c là m t v n đ l n. Căn c vào tình hình th c t c a hai ngư i đ thi t l p m t ch đ tài chính h p lý, bi n thu nh p ít thành nhi u. M i ngư i c n dành s quan tâm và trách nhi m cho gia đình. Tuy t đ i không gi thói quen chi tiêu như th i kỳ đ c thân. Trư c tiên, lên k ho ch cho vi c sinh con và chu n b đ y đ cho vi c đó. Đ nh th i gian sinh con, lên k ho ch ti t ki m, đ dành chi phí sinh ho t và giáo d c cho bé. Th hai, tăng d n nh ng nh ng kho n b o hi m gia đình m t cách thích đáng. B o phí không quá 10 đ n 15% t ng thu nh p c a gia đình, s ti n b o hi m nên ch n m c g p 10 đ n 20 l n thu nh p c a hai v ch ng. Th ba, căn c vào l i th c a t ng ngư i đ đ u tư. Tuy nhiên, đ không nh hư ng đ n cu c s ng thư ng nh t, s ti n đ u tư không vư t quá 1/3 tài s n. Trái phi u là m t phương th c đ u tư ít r i ro. L i khuyên c a các chuyên gia 1. Quan ni m v cách dùng ti n c a m i ngư i không gi ng nhau. Vì v y, m i ngư i nên tôn tr ng thói quen sinh ho t và thói quen s d ng ti n b c c a nhau, đ mâu thu n ngày càng gi m d n và thích ng trong cu c s ng chung. Trư ng h p c n thi t, nên công ch ng tài s n trư c khi k t hôn làm căn c pháp lu t. 2. T p trung ti n b c t n mác c a hai ngư i đ qu n lý đ u tư, thu l i nhi u hơn. Mua b o hi m m t cách thích h p đ tăng kh năng b o v gia đình. 3. T giác b o v “th ch tài chính” gia đình: không đ túi riêng. Vi c thu chi ph i cùng nhau giám đ c, có th qu n lý theo phương pháp: m t ngư i là “k toán”, ngư i kia là “th qu ”. 4. Tăng cư ng ti t ki m, tích lũy d n. Tr đi nh ng chi phí sinh ho t hàng ngày, trích m t ph n lương đ g i ti t ki m ngân hàng. Kh an ti n này có th dùng đ mua trái phi u ho c b o hi m nhân th … 5. S m chu n b k ho ch tương lai cho gia đình, đ i v i nh ng vi c như nuôi dư ng - giáo d c con cái, mua s m nhà c a, nh ng tài s n l n… c n nghĩ th u đáo. 6. N m rõ tình hình tài chính. Có m t quy n s ghi chép đ n m tình hình chi tiêu trong các giai đ an, như v y vi c qu n lý tài chính gia đình s h p lý hơn.

×