Kỹ năng Đọc Hiệu Quả - wWw.STruyện.com

1,427
-1

Published on

Xem thêm tại http://struyen.com
Học tiếng Anh online tại http://englishvt.com
Cam kết bạn giỏi tiếng Anh sau 4 tuần học miễn phí
Bạn muốn mua hosting hoặc VPS, Domain với giá rẻ nhất, hãy tham khảo các coupon mã giảm giá tại http://hostingaz.info

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,427
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
421
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kỹ năng Đọc Hiệu Quả - wWw.STruyện.com

 1. 1. !!
 2. 2. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 2 " " Ph n 1 – L i nói u................................................................................................................3 Ph n 2 – c sách hi u qu .....................................................................................................4 I. c sách và nh ng tác d ng............................................................................................4 1. c sách giúp t ng c ng kh n ng giao ti p...........................................................5 2. c sách giúp rèn luy n n ng l c t ng t ng, liên t ng, sáng t o.....................5 3. c sách giúp rèn luy n n ng l c ngôn ng ..............................................................6 4. c sách giúp s ng t t trong xã h i và làm ng i ....................................................7 II. Các y u t nh h ng n t c c ...........................................................................8 1. Y u t ch quan ...........................................................................................................8 2. Y u t khách quan .......................................................................................................8 III. Gi i thi u m t vài ph ng pháp c sách ..................................................................9 1. M t s ph ng pháp c thông th ng: ...................................................................9 2. Ph ng pháp Skimming reading..............................................................................11 3. Ph ng pháp c ng c............................................................................................12 4. Ph ng pháp c Multilines.....................................................................................14 5. Ph ng pháp PhotoRead ..........................................................................................14 6. Ph ng pháp c SQ3R............................................................................................21 IV. Nh ng i u nên bi t khi c sách ..............................................................................23 1. Vài l i khuyên khi c sách ......................................................................................23 2. M i quy t c vàng c sách hi u qu .................................................................24 3. Vài “ti u x o” c sách..............................................................................................26 Ph n 3 – Nh ng câu chuy n v vi c c sách......................................................................27 I. Bác H c sách th nào? ..............................................................................................27 II. T n m n v chuy n c sách .......................................................................................29 III. “L p trình” vi c c sách...........................................................................................33 IV. c sách là m t rèn luy n trí nh và t duy.............................................................34 V. Bàn v ni m vui và n i bu n c a vi c c sách..........................................................43 V. Nh ng con s xung quanh vi c c sách.....................................................................46 Ph n 4 – Tài li u tham kh o .................................................................................................48 # $ %& ' () * + , # %- . /0 % 1
 3. 3. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 3 Ph n 1 L i nói u Di n àn th o lu n k n ng m m (www.kynangmem.com) xin chào các b n! Trong su t th i gian k t khi thành l p, di n àn KNM ã nh n c s tham gia c ng nh ng h nhi t tình c a r t nhi u c dân m ng. Các thành viên c a di n àn KNM ã óng góp r t nhi u nh ng bài vi t, chia s r t nhi u nh ng tr i nghi m cu c s ng nh m chia xây d ng m t kho k n ng giúp ích cho vi c phát tri n c a gi i tr Vi t nói riêng và c a ng i Vi t nói chung. ó là nh ng k n ng c, k n ng vi t, k n ng thuy t trình, k n ng t ch c… và r t nhi u các k n ng c n thi t. ây là m t trong s ít ebook nói v k n ng c sách hi u qu - m t trong nh ng k n ng quan tr ng trong vi c ti p nh n v n ki n th c vô t n c a nhân lo i. Ebook này không có ý inh s tr thành m t tài li u chu!n dành cho m i ng i nh ng nó là s t p h p c a r t nhi u các bài vi t, các tài li u v k n ng c. Ebook này s giúp các b n d dàng h"n trong vi c tra c u, tìm hi u và h c h#i k n ng c. N i dung ebook trình bày xoay quay nh ng ph "ng pháp c, nh ng i u c n bi t khi c m t cu n sách và c nh ng câu chuy n v cái s c c a con ng i. Xin nh$c l i, b n ch t c a nh ng dòng vi t d i ây u là s t p h p t các bài vi t c ánh giá cao trên nhi u wedsite và di n àn nên có th có d% b n. Khi biên so n, chúng tôi ã r t c g$ng trình bày n i dung m t cách m ch l c, có t ch c ti n cho vi c tham kh o c a các b n. Ebook này c ng chính là ebook àu tiên, là công s c c a KNM. Chúng tôi mu n nó tr nên th c s h u ích v i các b n. Vì th hãy g&i nh ng góp ý v cho chúng tôi theo %a ch' email: bqtkynangmem@gmail.com ho(c b n có th óng góp ý ki n tr c ti p trên di n àn th o lu n k n ng m m www.kynangmem.com. Xin chân thành c m "n!
 4. 4. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 4 Ph n 2 c sách hi u qu I. c sách và nh ng tác d ng c sách là công vi c c ng là nhu c u không th thi u c a ng i i h c. Vi c c sách có th c th c hi n bàn h c, góc th vi n hay m t n"i nào ó n u b n có th i gian r nh và có h ng thú c. Không ph i n bây gi chúng ta m i b$t u c sách, vi c c sách ph i di n ra t khi chúng ta bi t n sách v và tr ng h c. Th nh ng quá trình c sách có di n ra th ng xuyên hay không tùy thu c hoàn c nh riêng c a m)i ng i, và k t qu c sách c ng không gi ng nhau. Ng i c hi n nay có xu h ng ch' thu h*p ph m vi c g$n li n v i chuyên môn c a mình, i u ó giúp cho nh ng hi u bi t chuyên môn sâu s$c h"n. Th nh ng, s r t t t n u vi c c sách c m r ng h"n n các ph m vi liên i, ho(c nh ng ph m vi t ng ch ng không có gì liên quan n chuyên môn nh ng th c ra nó có nhi u tác ng n công vi c và cu c s ng sau này. Có ng i còn phân chia r ch ròi ra 2 lo i sách c: m t lo i ch' c bi t, nh i khái và không c n ghi chép; m t lo i khác có liên quan m t thi t n chuyên môn hay vì m t nhu c u nào ó, ng i c c n vi t l i nh ng ý chính, ghi l i tóm t$t n i dung, d+n ch ng ho(c v thành nh ng s" , cho d n$m. Nh v y, vô hình trung, lo i sách u ng i ta có th c m i lúc m i n"i: trên xe buýt, phòng ch , trên tàu h#a, tàu i n ng m, th m chí nhà v sinh...; lo i sách th hai ph i c c bên bàn sách, gi y bút, trong không gian yên t-nh ít ng i t. t p. Trong th c t , tác d.ng c a vi c c sách không ch d ng l i ch ti p thu ki n th!c mà c sách còn là m t bi n pháp hoàn thi n m i m(t c a con ng i. V i ý ngh-a này, các lo i sách v n hóa h c, v n ch "ng, l%ch s&, tri t h c không ch' là nh ng lo i sách thu n chuyên môn mà ã tr thành sách chung cho
 5. 5. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 5 m i ng i, cho xã h i. Nh ng cái l i c a chuy n c sách ã quá rõ ràng, thi t ngh- không c n nh$c l i. Bên c nh vi c c sách ti p thu tri th c, vi c c sách ôi khi còn rèn luy n cho b n nh ng k- n ng, tình c m và thói quen h u ích mà ôi khi b n không nh n ra. 1. c sách giúp t ng c ng kh n ng giao ti p B n có bao gi th y ng i ngùng khi ng tr c ám ông? B n có bao gi run l!y b!y không bi t di n t ý mình nh th nào tr c m i ng i? B n có bao gi nói vòng vo m t v n và c g$ng gi i thích mà ng i khác v+n không sao hi u n i? c sách th c ch t là m t quá trình giao ti p, khi ó tác gi quy n sách và b n là nh ng nhân v t tham gia giao ti p. Ch' có i u quá trình giao ti p này di n ra 1 chi u, nh ng v n tác gi nói n i sâu vào trí não và hình thành t duy b n th nh ng nh ng suy ngh- c a b n tác gi không h bi t c n u b n không vi t th hay g i i n tho i ph n h,i. Quá trình giao ti p này giúp các b n hi u v n , bi t cách trình bày v n theo chi u h ng tri n khai hay khái quát h p lý, cách lý lu n hay dùng d+n ch ng ch ng minh cho m t lu n i m nào ó. c sách m t th i gian lâu, b n s bi t trình bày v n m t cách khúc chi t, m ch l c, suông s , có u có a g n gàng d hi u. Không ch' v y, nh lo i hình giao ti p (c bi t này, b n s tinh t h"n khi c m nh n, phán oán nh ng c m xúc, thái c a ng i khác. Hình thành nh ng ph n x và s nh y c m, linh ho t c n thi t x& lý v n . Ch/ng h n, b n bi t nói b ng ng i u th nào, khi nào nói khi nào ng ng, khi nào (t câu h#i kh"i g i, khi nào pha trò t o c m h ng m i ng i tham gia giao ti p... 2. c sách giúp rèn luy n n ng l c t ng t ng, liên t ng, sáng t o Sách c vi t b ng h th ng ngôn ng , c. th là các ch vi t c n i k t liên t.c v i nhau t o thành câu, dòng, o n, bài... T ng c dùng luôn có ngh-a, và nét ngh-a ó l i c quy chi u vào các s v t t "ng ng trong cu c
 6. 6. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 6 s ng. Thí d. nói n 't-nh v t' chúng ta ngh- n m t lo t các , dùng hay cây trái c (t trong tr ng thái yên t-nh, nói n 'qu o' chúng ta ngh- n t p h p nh ng i m t o nên m t con ng khép kín dành cho s chuy n ng c a m t th c th nào ó, ho(c nói n 'hoa mai' chúng ta ngh- n lo i hoa nhi u cánh, n vào mùa xuân, *p và m i ng i thích th ng th c... Nh v y, quá trình c sách th c ch t c ng là m t quá trình quan sát các s v t và hi n t ng trong cu c s ng th c mà ch vi t c quy c t ng tr ng thông qua quá trình t ng t ng, liên t ng. R,i c ng có khi s liên t ng n y sinh khi b n so sánh nh ng v n ã c c trong sách này và sách khác, trong quan i m c a ng i này ng i khác, cái gi ng và khác nhau, t i sao l i có gi ng và khác nh v y... Trí t ng t ng phong phú, suy ngh- c(n k , k t h p v i nh ng ng l c khám phá tìm tòi s giúp b n hình thành n ng l c sáng t o, ngh- ra cái m i, tìm ra cái m i và t ó làm ra cái m i. Không có c sách, ng i ta khó có th th c hi n c i u ó. 3. c sách giúp rèn luy n n ng l c ngôn ng B n th ng vi t sai chính t và r t ng i vi t vì s m i ng i ch c. B n hay vi t nh ng câu không úng ng pháp ti ng Vi t, ho(c nh ng câu c.t, câu què không các thành ph n chính. C ng có th b n s& d.ng nh ng t ng không h p v i i t ng b n mu n c p. Ho(c b n có v n t v ng quá ít, không huy ng ra trình bày sáng t# m t v n . Th m chí b n không hi u r t nhi u t ng trong ti ng Vi t có ngh-a là gì vì b n ch a h nghe qua... Vi c c sách là bi n pháp h u hi u nh t giúp b n kh$c ph.c nh ng sai sót ó trong vi c s& d.ng ngôn ng . B n c m t cu n sách v n ch "ng th y tác gi dùng nh ng t ng r t hay miêu t b u tr i trong nh ng tr ng thái khác nhau. B n s th y nh ng câu v n b$t u b ng ch ng hay v% ng , b$t u b ng ng t ho(c tính t mà v+n úng c u trúc ng pháp ti ng Vi t. B n bi t cách dùng nh ng t ng chuy n ti p 'nh v y', ' "ng nhiên' m t cách khéo léo uy n
 7. 7. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 7 chuy n di n t v n . B n c ng s b$t g(p nh ng hình th c vi t úng c a nh ng t ng mà b n phân vân l 0ng l không bi t vi t th nào... Và chính quá trình c sách lâu dài, s t p trung và tinh ý s giúp b n hình thành nh ng k- n ng ngôn ng ó. 4. c sách giúp s ng t t trong xã h i và làm ng i c sách và s ng t t là hai vi c xem ra ch/ng n nh p gì v i nhau nh ng th c ch t có s tác ng qua l i r t l n. Ai c ng bi t, ng i bi t suy ngh- ph i trái, bi t lý l là nh ng ng i không s ng tùy ti n. M i l i nói, suy ngh- và vi c làm c a h luôn h ng t i cái hay, cái *p; h ng t i l i ích b n thân trong m i quan h v i l i ích chung c a nh ng ng i xung quanh. Cách s ng ó là món trang s c quý giá nh t mà m)i ng i t trang b% cho mình thông qua h c v n, c. th là t vi c c sách. c sách th d.c th thao giúp chúng ta bi t rèn luy n s c kh#e d o dai b n b- h"n. c sách tri t h c, chúng ta nh n ra nh ng quy lu t và nh ng di n bi n ý th c h trong cu c s ng, t ó hình thành cách nhìn và cách ngh- c a b n thân. c sách v t lý chúng ta hi u bi t v quy lu t v n ng c a th gi i t nhiên h"n, t ó ng d.ng vào cu c s ng. c sách v n h c hình thành c m xúc, thái h p lý tr c m i c nh ng , cu c i; xây d ng i s ng hài hòa, nhân v n, có chi u sâu... Tóm l i, sách em n cho con ng i m t cu c s ng t t *p, hòa h p gi a b n thân v i c ng ,ng, môi tr ng xung quanh, xã h i và c nhân lo i. D- nhiên, nh ng i u c trình bày phía trên không ph i là t t c nh ng l i ích mang l i c a vi c c sách. Chúng ta còn có th th y, ng i c nhi u sách có ki n th c sâu r ng, h i t. nhi u n ng l c, l i nói có c" s và có uy tín nên c m i ng i l$ng nghe, xem tr ng... Nh ng ai c ng bi t, c sách tr c tiên là giúp mình càng t t h"n.
 8. 8. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 8 II. Các y u t nh h ng n t c c 1. Y u t ch quan i u quan tr ng nh t c hi u qu có l là thái . C n ph i gi m t thái l c quan và t tin là mình có th làm c và làm d dàng. Scott Bonstein dùng câu: "It's easy, and I like it" t nói v i mình tr c khi c. B n có th nói: "chuy n nh# nh con th# b# vào gi#" T th ng,i và môi tr ng c: c n t o cho mình m t môi tr ng th t tho i mái, g n gàng. Ng,i ngay ng$n trên gh , hai chân (t th/ng th$n trên sàn, th/ng l ng. Ánh sáng c n ph i . N u mùa ông ng,i c sách trong ch n thì thôi r,i, sáng ra nhi u khi th y quy n sách l i th i qu n queo n m góc nào ó. Sách c n c (t th/ng trên bàn 2. Y u t khách quan T c c c ng ph. thu c vào ngôn ng và th lo i sách Th c ra c nhanh c ng ã c nghiên c u nhi u nh ng không ph i c ph "ng pháp c a n c ngoài là có th áp d.ng c Vi t Nam, tôi xin ch' ra vài ví d.: - V i ti ng Anh, cách t duy và cách vi t c a sách n c ngoài là ki u tr c ti p (direct), t c là i vào v n m t cách tu n t . N u ai h c vi t lu n ti ng Anh chu!n m c c ng th y cách vi t c a h là t các ý l n chia thành các ý nh# h"n liên ti p, vì v y, nhi u khi c m t o n b n ch' c n c câu m là ã g n nh n$m c n i dung, ph n bên trong ch' là i sâu v chi ti t. - V i ti ng Vi t và v n hóa Á ông, ki u t duy l i ki u vòng vèo, do v y khi c ta c ng ch a th hi u ý tác gi nói gì, nhi u khi câu quan tr ng l i n m ch) r t khó tìm. - V i ti ng Nh t/ Trung: h là ch t ng hình, do v y vi c s& d.ng k thu t nâng t c c c ng r t thu n l i. Do m$t ta nh n d ng hình nh nhanh và
 9. 9. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 9 t t h"n ch vi t, khi c ch t ng hình c ng kích thích óc t ng t ng, t duy nhanh h"n. - Ph. thu c nhi u vào cách vi t sách: + Truy n: c r t nhanh vì chúng ta quy chi u, t ng t ng d dàng và nhanh chóng s ng trong ng c nh c a câu chuy n. + Sách t h c: c c ng r t nhanh, các sách teach yourself c a n c ngoài mà d%ch ra ti ng Vi t thì ta c m t bu i c ng c vài cu n. + Sách giáo khoa, tri t h c, lý lu n: không th c nhanh, vì m)i câu ch th ng c nghi n ng+m k , có khi ta c m t câu mà ph i r t lâu m i hi u h t ngh-a c. III. Gi i thi u m t vài ph ng pháp c sách 1. M t s ph ng pháp c thông th ng: Th c ra, vi c luy n cho mình 1 ph "ng pháp c có th còn ph. thu c nhi u y u t , có nh ng ng i r t d dàng c nhanh, có ng i mu n c nhanh thì qu là m t khó kh n c c l n. Vi c c sách nhanh có nhi u ph "ng pháp nh ng có l cách c này thu c lo i dân dã, d ti p thu. u tiên là cách c sách v n h c, truy n c, ti u thuy t... dùng gi i trí: - c nh ng th ch' gi i trí thì ko c n quá c g$ng c hi u, chúng ta có th c qua, l t th t nhanh, s có nh ng n t ng l u vào u chúng ta. Khi có o n này hay, ho(c o n nào ko hi u, ko liên k t c v i nhau chúng ta có th c l i o n ó ho(c c l i c truy n. Chúng ta có th c t ng o n 1 lúc, và có th b# qua nh ng ch) ko quan tr ng, di n t dài dòng, ki u nh nh ng ch) t hình dáng con ng i, hay là m(c gì, thích n gì... cái ó ko quan tr ng t i n i dung cho l$m.
 10. 10. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 10 Th c ra nói cái này h"i th a, b i n u ã là c gi i trí thì th ng ko quan tâm n k t qu , mà dù có quan tâm thì ch' là nh c bao nhiêu, ho(c c ng là r)i th i gian, ko c n thi t ph i c nhanh. - Cách c tài li u tham kh o, sách khoa h c: u tiên c l t qua 1 l n, có th ý nh ng ch) c n l u ý. L n c này ko yêu c u ph i hi u, nh ng yêu c u là ko c b# qua 1 dòng nào c , nh ng v+n ph i c th t nhanh, l t qua m$t thui, l u l i c gì ko quan tr ng c l i l n 2, c ch m, soát các ý, liên k t l i các ý, t gi i quy t nh ng gì mình th y còn khúc m$c, giai o n này nên g ch l i nh ng ý chính, c n l u ý. c l n 3: l i c th t nhanh, xem l i xem mình ã thu nh p c gì, có gì còn th$c m$c thì nên (t m t d u ch m h#i to ùng ó và ... i h#i. Có m t i u các b n nên l u ý khi c sách, ó là nên quan tâm t i m.c l.c và l i nói u. Có m t thói quen c a tôi là dù c quy n sách nào, th m chí là t i n tôi c ng c l i nói u tr c, ch' là ph n gi i thi u sách, nh ng nó có ý ngh-a r t l n: m t s sách thì l i nói u là gi i thi u tóm t$t n i dung và gi i thi u các t vi t t$t, m t s sách thì ch' là gi i thi u ngu,n g c c a cu n sách. Nh ng dù th nào i ch ng n a thì l i nói u th ng gây thi n c m cho ng i c v cu n sách, do ó n u có th c h t l i nói u thì th ng r t có c m tình v i quy n sách, i u ó giúp chúng ta có tâm lý c h"n. - Cách c th t nhanh khi ... ki m tra bài: gi m.c l.c, tìm tên bài c n tìm, gi vào bài ó, gi ra các ch "ng, c m)i o n trong bài vài ba ch là có th tìm ra o n mình c n tìm. M t ph "ng pháp khác c ng có nhi u i m chung v i ph "ng pháp trên. Th ng thì trong m)i quy n sách 20% s trang sách s ch a 80% n i dung c quy n sách. Khoa h c ã ch ng minh là m t ng i bình th ng hi u su t c cao nh t t c là x p x' 80% n i dung. Chúng ta u là nh ng ng i bình th ng. c ít nh t 2 l n/quy n sách (trung bình 300 trang).
 11. 11. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 11 L n m t không ph i là c mà là l.c l i quy n sách tìm ki m 20% s trang sách ch a 80% n i dung (t c là vào kho ng 50 - 60 trang). M t kho ng 2 ti ng cho l n th nh t. L n hai, ta mang nh ng trang ó ra c và hi u rõ ràng thêm. Rõ ràng, nh ng cách c trên ây ang c r t nhi u ng i áp d.ng. Tuy nhiên, hi u qu c a nó mang l i thì c n ph i xem xét. V y, các ph "ng pháp c khác có hi u qu h"n không? Chúng ta hãy cùng tìm hi u ph n sau… 2. Ph ng pháp Skimming reading c là m t k n ng quan tr ng trong. c hi u qu giúp h c viên thu th p c nhi u thông tin c n thi t và có t duy t ng quan v m t v n . Trong t t c các bài ki m tra u có m t ph n ki m tra các k n ng c. Skimming (k n ng c l t, c nhanh) là m t trong nh ng k n ng quan tr ng và r t h u ích trong nhi u tr ng h p. u tiên, b"ng cách c l t nhanh qua o n v n, ng i c s# có c cái nhìn t ng quát v n i dung, v n phong và c$u trúc c a bài v n ó. Skimming cho phép h c viên n$m c ý chính trong bài m t cách nhanh chóng vì skimming có ngh-a là nhìn l t nhanh qua bài c bi t xem bài ó vi t v cái gì. B n hãy nói cho h c viên bi t cách c nhanh, c l t và m t s m*o nh# c nhanh mà v+n b$t c úng ý chính. Th! hai, c l t n m b t c quan i m c a tác gi v v$n , ch i m c c p trong bài c: K n ng skimming r t h u ích khi b n mu n t duy sâu h"n trong nh ng bài c b ng cách tìm ra quan i m c a tác gi m t cách nhanh chóng. i u này r t quan tr ng vì c không ch' l y thông tin mà còn bi t xem quan i m c a tác gi v v n mà h nêu ra: ,ng tình, ph n i hay trung l p.
 12. 12. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 12 Khi c nhanh tìm ra quan i m c a tác gi , ta không c n ph i c t t c t ng t , t ng ch mà ch' c m t vài t quan tr ng thôi. Nh ng t ó có th là danh t , ng t ho(c tính t , th m chí c các t n i. Ta không c n i vào c chi ti t t t c các t trong câu, mà ch' c n c qua nh ng t c g ch chân c ng có th hi u c tác gi này không thích nó. Cu i cùng, c l t n m c lô-gíc trình bày c a bài. ôi khi chúng ta c n bi t ngay c u trúc c a m t bài v n ho(c m t cu n sách mà không c n ph i c c m t o n v n hay m t bài dài lê thê. K n ng skimming s r t h u ích trong tr ng h p này. Ta c n n$m b$t c nh ng t nào, d u hi u nào nên chú ý t i tìm ra lô-gíc trình bày c a bài. ó là các marking words (t d u hi u) nh : because (vì), firstly ( u tiên), secondly (th hai), finally (cu i cùng), but (nh ng), then (sau ó), includes (bao g,m) và nh ng t ch' th i gian khác, v.v. Nh ng t này s giúp cho ng i c nhanh chóng nh n ra o n v n c trình bày theo cách nào: listing (li t kê), comparison-contrast (so sánh- i l p), time-order (theo th t th i gian), và cause-effect (nguyên nhân-k t qu ). B n th y y, k n ng skimming r t quan tr ng vì v y hãy c g$ng thành th o n u b n c m th y nó phù h p v i mình. 3. Ph ng pháp c ng c PP c ng c s giúp b n ti t ki m m t kho ng th i gian kha khá v i ph "ng pháp c ki u c , c t ng dòng m t, tuy nhiên khi b n m i t p thì s g(p khá nhi u khó kh n do: + Chúng ta t bé c d y là c c t u n cu i, li n m ch, c sai hay không hi u thì thì quay l i. Vô tình ta ã t o ra m t l i mòn trong não v cách c, g(p b t c tài li u nào c ng có thói quen nh v y.
 13. 13. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 13 + Ph "ng pháp c này i ng c l i v i truy n th ng ó nên yêu c u kh n ng ghi nh ng$n h n l n (theo t ng c.m t m t) và t ng h p, hi u thông tin cao. Bình th ng khi c ta th ng theo h ng sau: >>>>>>>>>>>>>> ( c) <<<<<<<<<<<<<< ( a m$t v ) >>>>>>>>>>>>>> ( c) …. V i cách c truy n th ng nh trên, ta m t i h/n m t kho ng th i gian dùng cho vi c a m$t v . Nh ng khi ã luy n c nó thì kh n ng c hi u c a b n s c c i thi n rõ r t. N i dung c b n c a ph ng pháp c ng c: Tr c khi c: - Chu!n b% tinh th n: Nh$m m$t, th sâu hít dài, relax vài giây. - Xác %nh m.c ích: Gi qua vài trang sách, xem cu n sách ó nói cái gì, mình c n i u gì t cu n sách ó. Ta có th c ph n m.c l.c, tóm t$t các ch "ng… n$m b$t c u trúc c a nó . Quan tr ng nh t là xác %nh xem "tác gi mu n nói gì v i mình?” Và “Mình c n nh ng gì?" Cách c ng c - Dòng 1: c ti n >>>>>>>>>>>>> Theo l t nhiên thì ph n # s là ph n ta nh nh t, vì v a c xong… còn ph n da cam là ph n ã b% "nh t" i khi ta c sang ph n #. - Dòng 2: c lùi <<<<<<<<<<<<<< T "ng t nh v y cho dòng 2, ph n b n nh h"n c l i là ph n sau - có th ko liên quan gì n ph n # dòng 1. Nh ng khi b n c n ph n u dòng 2 (da cam) - ph n n i ti p ph n # dòng 1 thì l p t c trí não b n s t o ra m t s k t n i gi a # 1 và da cam 2 làm cho b n có n t ng lâu h"n v i 2 ph n này. C nh v y, các dòng s k t n i v i nhau theo ki u b$c c u.
 14. 14. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 14 Ta có th ti t ki m c m t kho ng th i gian nh# a m$t, chuy n ph n n ng l ng ó vào não phân tích cái b% " c ng c" kia . ây là m t ph "ng pháp khó. N u nó làm b n thích thú, t i sao chúng ta không th& luy n t p? “Có công mài s$t, có ngày nên kim”… 4. Ph ng pháp c Multilines Th ng thì khi chúng ta nhìn m t hình v trên gi y, chúng ta s nhìn các nét c a hình ch không nhìn ph n gi y tr$ng xung quanh. Vì vây, m$t c a b n ch' t p trung vào ph n nh#. Và khi c sách b n c ng s theo l i ó, ch' nhìn vào các ch , kh n ng bao quát tài li u r t h n ch … m r ng kh n ng bao quát c a m$t, kh n ng t ng h p, hi u c a não thì c 2 dòng là m t ph "ng pháp t p luy n khá thú v%. N i dung c a nó "n gi n ch' là: B n c g$ng nhìn vào kho ng tr$ng gi a 2 dòng, và tìm cách hi u c 2 dòng (trên và d i)... ây là m t ph "ng pháp òi h#i s t ng quát r t cao ,ng th i mu n thành công b n ph i hi u c v n phong và i ý c a tác gi mu n nói t i. Có th k t h p ph "ng pháp này v i ph "ng pháp c ng c. T c c c a b n s t ng lên r t r t nhi u l n y! 5. Ph ng pháp PhotoRead a. M t s hi u bi t c n b n Nh các b n ã bi t - não trái c a chúng ta m nhi m ph n ngôn ng , ch vi t.. khi c sách theo các ph "ng pháp truy n th ng yêu c u s t p trung cao khá l n n$m b$t c h t thông tin - và khi b n càng c g$ng t ng t c c lên, thì não càng m t m#i ,ng th i kh n ng hi u s gi m xu ng theo th i gian. Ph "ng pháp PhotoRead s khi n cho c 2 ph n não b c a b n ho t ng, l u chuy n thông tin m t cách nhu n nhuy n. S chia s công vi c gi a 2 ph n não trong ph "ng pháp PhotoRead s giúp b n không ph i c t ng ch m t
 15. 15. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 15 n a, mà toàn b thông tin trang sách s c "photo" vào bán c u não ph i, ph n m nhi m t duy v hình nh. b. M t s l u ý Và vi c b n có thành công v i ph "ng pháp này hay không, chính là b n có h c c cách "inview" – liên k t nh ng trang thông tin c photo. Yêu c u c a ph "ng pháp: B n ch' c n là ng i bình th ng, không c n quá cao siêu nh ng b n c ng khó có th thành công c n u b n: + Không kiên trì luy n t p - th& nghi m. + Không tin vào "n ng khi u ti m tàng" c a b n, c ng nh b n thân ph "ng pháp này. + Quá nôn nóng th c hi n, b# qua các b c c n b n. + Luy n t p trong tr ng thái c ng th/ng, stress. c. T ng quan v các b c Prepare – Preview – Photoread – Inview – RapidRead i. Prepare: a c" th v tr ng thái t t nh t c. - a c" th vào tr ng thái ngh' ng"i th giãn, quên i m i phi n mu i lo âu trong cu c s ng, c ng nh s lo l$ng v vi c photoread này có em l i hi u qu th c s hay ko. * th giãn, b n có th làm theo các cách sau: a/Tangerine Technique: Tr c khi c, t ng t ng tay trái b n có m t qu quýt, b n có th c m giác c nó, s th y nó, ng&i th y mùi c a nó... hãy t ng t ng b n tung nó lên, và dùng tay ph i b$t l y, l i tung lên ti p... tung h ng 2-3 l n thì nh* nhàng (t qu quýt t ng t ng ó lên u và… B$t u c… b/T ng t ng: b n ang ng,i âu ó và nhìn chính b n ang c sách ho(c ang có 1 chú v*t u trên u b n trong lúc b n c sách. c/Tr c khi c, nên nhe r ng c i m t cái ( hi u c c" s c a các cách làm t m g i là "quái d%" bên trên các b n có th tham kh o trong các tài li u chuyên v PhotoReading)
 16. 16. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 16 R,i, gi thì (t câu h#i: + B n c tài li u này nh m m.c tiêu gì? + Tài li u này có quan tr ng v i b n nh th nào? + B n mu n hi u và nh bao nhiêu % nh ng tri th c mà tài li u mang l i? + B n mu n dành bao nhi u th i gian c và hi u nó c ng nh th#a mãn m.c tiêu b n ra? Ta có th phân b th i gian cho công tác chu!n b% nh sau: 30 giây: L t nhanh bìa sách, m.c l.c, l i gi i thi u... --> rút ra c m.c tiêu c sách c a b n 2 – 3 phút sách tr c m(t, nh$m m$t xác %nh m.c tiêu b ng cách tr l i các câu h#i. 1-2 phút th giãn, th sâu hít dài, làm vài ng tác cho tâm trí tho i mái và b$t u sang b c 2… ii. Preview: Khám phá, tìm hi u c$u trúc tài li u M.c ích là hi u c u trúc, các t v ng s& d.ng trong tài li u c n c và quy t %nh xem b n s i sâu tìm hi u ph n nào c a tài li u. a/ Kh o sát tài li u - Chú ý n m.c l.c, t a , l i gi i thi u, n m s n xu t, nhà xu t b n, tên tác gi ... - Các ch) in nghiêng, in m,chú thích, , th% minh h a, nh ng câu h#i, ph n tóm t$t c a tài li u .. C g$ng hi u c ý , c a tác gi c ng nh m ch vi t c a tài li u. * L u ý không nên dành quá nhi u th i gian cho ph n này: + Bài báo ng$n: t i a 30 giây. + Bài báo dài: t i a 3 phút. + 1 quy n sách: t i a 5 phút.
 17. 17. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 17 b/ Ghi chú t v ng Công vi c này giúp não b n ghi nh l i các t v ng quan tr ng, và khi b n photoread nó s t tìm ki m, k t n i các t v ng này thành m t m ch chính giúp b n có nh ng n t ng m nh m v tài li u. + Các t v ng quan tr ng th ng c in nghiêng, in m, và t n s xu t hi n r t nhi u. B n có th l t th& 20 trang sách, nh ng t nào gây n t ng v i b n nhi u nh t thì ó là t ta c n. + ghi chú, các b n có th dùng ph "ng pháp B n , t duy c a Tony Buzan. Khuy n ngh%: ghi chú càng ng$n g n càng t t. - Nên ghi chú trong u 5-10 t i v i 1 bài báo. - Vi t ra gi y 20-25 t v i 1 cu n sách. (th i gian dành cho vi c nay` kho ng 2-5 phút) c/ Quy t %nh xem ph n nào khi n b n quan tâm nh t trong tài li u? ph n nào b n s i sâu? ph n nào b n th y ko c n thi t? M t s l i th ng m c ph i khi PREVIEW. - o n v n hay quá, khi n b n c nó quá k-. i u này s làm m t i tính ch t c a PREVIEW. - Th i gian PREVIEW > 8 phút ^^ iii. Photoread: Photo nh ng trang thông tin vào não - Tr c khi PHOTO READ 1 n 2 3t 456t th 789n, 2 thông tin 2 b c tr c th m :;o <=32>9o 1 n. ?9y ng,i m t @Ach <5B i CAi nh t :;2chu!n 1%2D-nh h i tuy t chiêu (n u c <5E2t t nh t @Ac 1 n nên t p m y 1;i yoga ho(c F532 công 2< o ng l c cho <=32>9o 5B t ng - Sau ây v i m t @Ach c 5B;n <B;n m i @56ng ta G 2nhân ôi, nhân ba, nhân b n… t c 2 c @ a 1 n hi n th i. H n @I2tin r ng @56ng ta @I2th 2 c nhi u JKng ch 2@Lng m t D6c không? Tôi xin kh/ng %nh v i 1 n D;2@I2(ch a k 2
 18. 18. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 18 @I2khi @Kn c c luôn @ 2trang GAch @Lng m t D6c y ch ) n u 1 n c trang GAch theo 5;ng J c. ?9y t p 1;i t p >;y :;21 n G 2th y r ng tôi >Ii 6ng: T ng t ng gi a trang &'ch ()*m t ng th+ng2F 2t 2trên xu ng, 1 n G 2 a m$t >5*2>5;ng >5En theo ng th/ng >;y (nh tôi 92>Ii 2trên r,i y, <5 2D#ng m$t ra, không >5En C;2>5En, không c C;2 c ^^), l t ch m t 2trên xu ng, D;m sao 2@ m nh n c 4 7Ic gi y. ME2m$t 1 n 5B;n <B;n th 789n nên t m >5En @ a 1 n G 2 c m 2r ng h"n, c53nh :E2th 21 n >5En th y c nhi u ch 2h"n. Tuy nhiên @5'2>5En nh th 2>;y thôi <5E2@Kn ch a , 1 n @Kn 45 i t t c ti ng ,)i trong u n a. Tôi G 278 i <53ch =N2h"n v 2 i u >;y: Khi 1 n c th m, trong u 1 n G 245At ra m t ti ng >Ii Anh v n t ng ch 2m t ( i u >;y O y ra D;2 :E2 2 tr ng 5 c 1 n 92 c J y nh th ), @I2th 21 n không 2P2 nh ng khi ti ng >Ii I2c t lên <5E2thanh quan 2c 25 ng @ a 1 n @ ng h"i rung lên, nh th 21 n ang chu!n 1%2 c <5;nh ti ng v y. 2t$t c @Ai ti ng >;y i v i nh ng ng i m i 5 c QR 2D;2F5I2kh n nh ng m t khi 92t$t c r,i <5E2 t c 2 c @ a 1 n G 2t ng n m c Ang kinh >7 c. 2t$t c ti ng >Ii trong u, 1 n 59y c >5*2>5;ng nh tôi 92>Ii, ng c 2g$ng c D;m 7E2:E2@;ng c 2 c 1 n @;ng không c c nhi u, ,ng th i trong D6c c 1 n @I2th 2 m to ( t c D;245At âm <5;nh ti ng y) t 2n m xu ng m t : n m…b n… ba… hai… m t… ho(c D;2a…e…i…o…u. C 2nh th 2l(p i l(p D i. Vi c c to >;y G 2D;m cho thanh QR n @ a 1 n không t 2 ng 45At âm ti ng >Ii trong u, hay >Ii @Ach F5Ac D;2ta ang c ch 2>9o b 2không cho >I2t 2 ng Anh v n… M t l n n a, nh 2r ng 45 i h t s c <5B i CAi, không c g ng Sp, a m$t t 2trên xu ng du i :;2@ m nh n c 4 7Ic gi y (ho(c 1 n @ ng @I2th 2t ng t ng 4 7Ic gi y < o <5;nh ch 2X, 59y >5En :;o gi a @Ai ch 2X >;y). H n 59y Ap J.ng ph "ng 45Ap >;y cho t t @ 2 nh ng b c c, bao g,m PREVIEW, PHOTO READ, INVIEW, RAPID READ… -2T2b c th 23 >;y, bây gi 2@56ng ta G 2 i sâu h"n :;o chi ti t @ a quy n GAch. Tuy nhiên, i :;o chi ti t <5E2@5'2nên i :;o nh ng ch)2>;o th t c n thi t,
 19. 19. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 19 n u không c n <5E2 ng c. U.c tiêu @ a b c >;y D;2>5En c t t @ 2m(t ch 2 (nh 2D;2không c 1#2GIt b t FE2th 27E), ,ng th i ghi ra gi y t t @ 2nh ng thông tin c n thi t ( @53nh OAc D;2 Mind Map I). Trong khi c, 59y không ng ng (t câu 5#i :;2<= 2l i @56ng, n u @I2nh ng câu 5#i 1 n ch a <= 2l i c 59y < m 2 y, ng QRA2lo l$ng v 2@56ng, @56ng ta G 2OSt n @56ng 2b c INVIEW. - Thêm m t s 2l u P, I2D;2c 2g$ng @5'2nên PHOTO READ 1-2 l n thôi (t t nhiên D;2trong <= ng <5Ai <5B i CAi r,i), t p d n 1 n G 2quen :;2G 2v" :St c h u h t thông tin c n thi t. Sau khi 925B;n t t vi c c, 1 n 92sVn G;ng 2 sang b c k 2ti p – INVIEW. iv. Inview: K t n i nh ng trang thông tin ã n p -2U.c tiêu @ a b c >;y D;2<Em m i liên h 2gi a @Ac ph n @ a cu n GAch C;2 1 n ang c, t 2 I2<Em ki m thêm nh ng thông tin c n thi t 2<= 2l i nh ng câu 5#i @Kn 1#2>7#2trên kia. - u tiên 59y PREVIEW quy n GAch D i m t l n n a. H n nh 2 @Ai 1 n MIND MAP C;21 n ang D;m ch , gi 259y liên k t @Ac ph n D i v i nhau. 2 cho =N2=;ng h"n, tôi xin a ra m t :32J.: ch/ng 5 n 1 n ang c m t cu n GAch D%ch s&2ch/ng 5 n, ch "ng 1 @I2t a 2D;2“WEnh 5Enh Vi t Nam sau chi n tranh TG th 21”, ch "ng 2 @I2t a 2D;2“Cu c @Ach C ng 78 i 45Ing dân t c Vi t Nam”, v y m i liên k t gi a 2 ch "ng >;y D;27E? Câu <= 2l i th t "n 78 n, 2ch "ng 1 ta bi t r ng VN 1%2t ng c ng 1Ic l t, C;2 92@I21Ic l t <5E245 i @I2 u tranh, I2@53nh D;2D32do d+n n “Cu c @Ach C ng 78 i 45Ing dân t c” 2 ch "ng 2, @ ng không F5I2l$m 45 i không? - Liên k t @Ac ph n c r,i <5E21 n 59y <Em thêm nh ng thông tin c n thi t 2<= 2l i nh ng câu 5#i @Kn 1#2>7#2( nh t D;2trong GAch 78Ao khoa, nhi u khi @I2 nh ng câu 5#i 45 i c sang nh ng 1;i sau m i <= 2l i c), sau I259y 5B;n thi n 1 n MIND MAP @ a 1 n, c n thay i nh ng 7E259y thay i (n u th y 1 n MIND MAP @ 2x u QRA2<5E2@I2th 2: 2D i m t 1 n m i –2@;ng d 2>5En.
 20. 20. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 20 V y D;2@56ng ta 92xong ph n INVIEW, @5'2@Kn m t b c cu i @Lng n a thôi, I2D;2RAPID READ (hay 7 i D;2REVIEW cho ng$n 7 n @ ng c). v. RapidRead: Scan m t l t t u n cu i tài li u - ây D;2b c cu i @Lng, C.c 3ch @ a b c >;y D;2ghim ch(t C i th 21 n 92 c :;o <=32>9o. Tr c tiên 59y c D i quy n GAch m t l n n a t 2 u n cu i. Trong D6c c 1 n @I2th 2thay i t c 2 c; v i nh ng ch)2 c r,i <5E259y l t qua @Kn nh ng ch)2ch a thông tin m i <5E2h9y c ch m D i (nh ng nên nh 2 92 c D;2@5'2 c 1 l n thôi, không quay D i âu y). N u 1 n v+n @Kn @I2nh ng ch)2ch a hi u C;2không c D i <5E21 n G 2không bao gi 25B;n t t vi c c (hay >Ii cho hoa C-2D;2nghiên c u v;2ti p nh n thông tin . - 2@I2th 2nh 2 c nh ng 7E2CEnh 92 c, 1 n c n 45 i xem D i 1 n MIND MAP (ho(c D;21 n ghi @5Sp @ a 1 n) theo th 2t 2th i gian sau: 12>7;y sau khi c 1 tu n sau khi c 12<5Ang sau khi c 6 <5Ang sau khi c 1 n m sau khi c … X5#i c n xem D i n a, nh 2k l$m r,i! T ng k t - Ph "ng 45Ap c nhanh : m$t l t >5*2>5;ng J c t 2trên xu ng (@ m nh n c 4 7Ic gi y). T$t ti ng >Ii trong u b ng @Ach <5 2D#ng ng i, 45At âm <5;nh ti ng khi c (5,4,3,2,1 – a,e,i,o,u). -2YAc b c c: PREPARE, PREVIEW, PHOTO READ, INVIEW, RAPID READ (REVIEW). - 2t ng t c 2 c, 1 n @ ng nên t p t ng t c l t trang - V y D;2ph n này 92k t <56c, @56c @Ac 1 n @I2th 2<5;nh <5 o c F-2n ng >;y :;2v "n lên 5;ng top trong C i D-nh v c!
 21. 21. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 21 6. Ph ng pháp c SQ3R Survey – Question – Read – Review – Recite. a. Survey • Tiêu , m.c chính và ph. • Chú thích d i hình nh, và , th% • Xem l i câu h#i, ho(c các h ng d+n c c a giáo viên. • Xem o n u và cu i • Xem ph n tóm t$t. Khi ang kh o sát, hãy (t nh ng câu h#i sau: b. Question • Bi n tiêu thành câu h#i • c các câu h#i cu i bài • Nh l i nh ng gì giáo s nói khi giao bài cho b n • Mình ã bi t gì v v n này r,i? L u ý: N u c n hãy vi t ra và suy ng+m. c. Read • Tìm câu tr l i choc ác câu h#i ã nêu • Tr l i các câu h#i u và cu i ch "ng • c l i chú thích d i tiêu , bi u ,, hình minh ho … • Chú ý t t c các t in m hay in nghiên • H c các h ng d+n v bi u , • c ch m l i khi g(p o n khó • D ng l i c k- nh ng ch) khó hi u • c t ng ph n m t và ghi nh khi k t thúc m t ph n. Ghi nh sau khi c h t m t ph n
 22. 22. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 22 d. Review • (t câu h#i v nh ng gì m i c. Ho(c tóm t$t b ng l i c a riêng mình . • Ghi chú thông tin t bài c, di n t thông tin ó b ng l i c a mình. • G ch d i ý quan tr ng • Dùng ph "ng pháp h c thu c hi u qu nh t cho mình. M*o: b n càng dùng nhi u giác quan khi h c, thì càng nh nhanh và nh lâu. H c công hi u g p ba: Nhìn, nói, nghe H c công hi u g p t : Nhìn, nói, nghe, vi t Dò l i bài, m t quá trình lâu dà e. Recite • Ngày 1: (t ra nh ng câu h#i cho ý chính b n ã ghi chú • Ngày 2: c l i "k t thân" v i nh ng khái ni m quan tr ng. Che ph n thông tin, c câu h#i và c tr l i t trí nh c a mình. Dùng các bi n pháp ghi nh h u d.ng. Làm nh ng th nh . (flashcard), ho(c các công c. h c bài t "ng t . • Ngày 3, 4, 5: Luân phiên h c b ng flashcard, và t nh ng bài ghi chú • Cu i tu n: Dùng sách h c, làm m t b n bi i n i dung, trong ó li t kê toàn b tiêu , m.c chính ph.. Làm m t b n , thông tin. T p nh l i và nói to bài h c trong lúc nhìn vào b n , thông tin. Th ng xuyên l(p l i b c trên. c v y, b n s ko c n nh,i nhét khi kZ thi n.
 23. 23. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 23 IV. Nh ng i u nên bi t khi c sách 1. Vài l i khuyên khi c sách Là sinh viên b c i h c và cao h c, ôi khi b n c m th y có quá nhi u tài li u và sách giáo khoa ph i c trong khi qu th i gian thì eo h*p. S ti n b trong h c t p c a b n ph. thu c r t nhi u vào kh n ng “tiêu th.” h t s tài li u này. Sau ây là m t s g i ý h u ích giúp b n nâng cao k n ng c bài c a mình, nhanh và hi u qu ... T o s t p trung cho chính mình b ng cách xem l t qua bài c tr c khi b n th t s ng,i c t ng ch : Xem t a bài c, các tiêu l n nh#, nh ng ch) ánh d u, in nghiêng ho(c in m. Xem qua nh ng hình v hay minh h a, , th% hay bi u ,. Xem qua toàn b bài c b ng cách c o n u và o n cu i, l t nhanh qua nh ng câu u c a t ng o n trong bài (tr ng h p sách giáo khoa v kinh t th ng có ph n tóm t$t cu i m)i ch "ng cùng nh ng thu t ng quan tr ng). G p sách l i và t h#i: ý chính c a bài là gì, v n phong ra sao và m.c ích c a tác gi là gì? Tr l i c nh ng câu h#i này s ph n nào giúp các b n có c m t ý t ng khái quát v n i dung bài c, t ó d t p trung h"n và bài c s tr nên d nh h"n. Không c thành ti ng vì ki u c này s khi n b n c ch m. C g$ng xem vi c c sách nh th ang ng$m m t c nh *p, hình dung m t ý t ng bao quát trong tâm trí thay vì chú ý n t ng viên á d i chân.
 24. 24. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 24 c theo ý. Các nghiên c u cho th y khi c, m$t chúng ta luôn d ng sau nh ng câu ch trong m t dòng. S l n d ng c a ng i c ch m nhi u h"n so v i ng i c nhanh. D ng nhi u l n không ch' làm cho ta c ch m mà còn c n tr kh n ng n$m b$t v n , do ý ngh-a th ng i theo c câu hay c.m t thay vì t ng ch m t. Hãy c c theo nh ng nhóm t , (c bi t c h t nh ng câu hoàn ch'nh và nh ng câu có tính b ngh-a. Không nên c m t câu nhi u l n. ây là thói quen c a ng i c kém. Thói quen “nhai l i” này th ng làm t ng g p ôi ho(c g p ba th i gian c và c ng không c i thi n m c thông t. T t nh t là c t p trung ngay t l n u tiên, ó là lý do t i sao chúng ta có g i ý th nh t. Thay i t c c nh"m thích !ng v i khó và cách vi t trong bài c. Ng i c kém luôn có t c c ch m. Ng i c hi u qu th ng c nhanh ph n d và ch m l i ph n khó. Trong m t bài c có ôi ch) chúng ta ph i c c!n th n h"n nh ng ch) khác. Có nh ng i u c vi t ra không ph i c thoáng. V i nh ng tài li u pháp lý hay các bài vi t khó thì c n ph i c ch m. Nh ng tài li u d h"n nh kinh t hay báo chí thì ta có th c nhanh. Cu i cùng, b n nên bi n nh ng g i ý này thành thói quen m)i khi c sách. 2. M i quy t c vàng c sách hi u qu Lê Nguyên Khôi - Theo T p chí Sách - Quy t$c 1: c không lùi l i. Dù bài v khoa h c k thu t khó n âu c ng ch' c m t l n. Không c chuy n ng m$t tr l i. Ch' khi ã c xong và suy ngh- v nh ng i u ã c, m i có th c l i bài n u nh th t c n thi t. - Quy t$c 2: c và hi u thông tin theo kh i thu t toán tích h p. Ph i th ng xuyên nh n i dung c a t ng kh i. Trong quá trình c, hãy tìm cách tr l i nh ng câu h#i tiêu chu!n ra cho m)i kh i c a thu t toán.
 25. 25. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 25 - Quy t$c 3: c không phát thành ti ng. c mà phát âm là k thù c a vi c c nhanh. Hãy th c hi n các bài t p và gõ nh%p nh%n phát âm. Khi th y t c c b% gi m c n ph i luy n l i. - Quy t$c 4: Chuy n ng m$t theo chi u th/ng ng khi c. Khi c, m$t di chuy n theo chi u th/ng ng t trên xu ng d i, theo dòng t ng t ng i t gi a trang gi y. Hãy t p phát tri n thói quen nhìn ngo i vi. Hãy c báo có c t h*p, r,i c sách, s" b v ch ng gi a trang b ng bút chì. Ph n u c m t trang ch' trong 10 – 15 giây, c hi u c n i dung chung. TuZ m c thành th.c trong vi c di chuy n m$t mà chuy n sang c hi u c trang sách ch' trong 30 giây. - Quy t$c 5: T p trung t t ng th t cao khi c. T p trung là ch t xúc tác c a quá trình c. c nhanh l i càng òi h#i t p trung trí não v i c ng cao h"n t duy và n$m b$t v n nhanh h"n. - Quy t$c 6: Hi u nh ng i u ã c trong quá trình c. Khi c c n làm rõ các t khoá, các i m t a suy lý, t c là các i m t a hi u bài và nh n th c v n . Nh r ng khi c là quá trình tìm ki m và x& lý ý t ng và ý ngh-a. - Quy t$c 7: Áp d.ng các cách nh ch y u trong khi c. M.c ích c a vi c c nh . Nh cái gì tuZ theo m.c ích c c n thi t c a mình và ch' nên nh nh ng gì hi u c. Không c n nh t ng câu, t ng ch nh ng ph i nh ý t ng và ý , c a tác gi cu n sách. - Quy t$c 8: c v i t c bi n i. Bi t c v i các t c khác nhau c ng r t quan tr ng. Có ch) ch' c n c l t qua, song có trang thì nên c ch m l i hi u c th c ch t v n . Hãy bi t ch n cách c c n thi t, úng lúc và úng ch). - Quy t$c 9: Ph i th ng xuyên luy n t p, c ng c không ng ng thói quen c. - Quy t$c 10: (t tiêu chu!n c m)i ngày 2 t báo, 1 t t p chí và kho ng 50 n 70 trang sách.
 26. 26. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 26 3. Vài “ti u x o” c sách Có nhi u ng i dùng các "ti u x o" khi c sách và t hi u qu cao n u luy n t p t t: - Ki u nh%p i u: khi mu n c t c nào ta có th m nh c ki u t c ó. Ví d. mu n c nhanh thì ng i ta khuyên nên m nh c rock, rap gì ó trong khi c. o Ph t s& d.ng ki u "gõ mõ" r t hi u qu trong vi c c kinh k , t o nh%p i u r t t t cho vi c ti p thu ki n th c cho b não. Trong Thi n/Khí công ng i ta s& d.ng các câu chú ki u "m t l nh" kích thích vùng h th n kinh th c v t r t hi u qu . - c ki u d ng b n (mindmap): ng i c d a trên m.c l.c, l i gi i thi u, ho(c c l t qua m.c xây d ng cho mình m t khung n i dung, m.c tiêu c n c...sau ó trong quá trình c ch' có nhi m v. " i n thông tin" vào khung sVn có trong u, h s ch ng và nhanh h"n nhi u. - c ki u tìm ki m (searching): ng i c s chu!n b% các l ng thông tin c n tìm ki m t sách (ví d. tìm thông tin v các IC s& d.ng trong robot) và trong khi c s ch' tìm ki m các thông tin v v n này mà b# qua các thông tin khác không m y liên quan. Ngoài ra còn có nhi u nhân t tác ng n vi c c, ví d. s ch in trên m t trang sách, kích th c màu s$c ch . Ch/ng h n nh ti ng Vi t thì in theo các c t 10-15 t s giúp ta c nhanh h"n vì m$t không ph i l t sang ngang nhi u.
 27. 27. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 27 Ph n 3 Nh ng câu chuy n v vi c c sách I. Bác H c sách th nào? N m 1923, nhà th" Nga Ôkíp Mandenxtam ã nói v i th gi i r ng, t Nguy n Ái Qu c to ra m t n n v n hoá c a t "ng lai. Trên n n tri th c c" b n c a m t h c sinh Qu c h c Hu trên hành trình d n thân i tìm chân lý, bàn chân c a Bác H, ã in trên kh$p các châu l.c. " i m t ngày àng, h c m t sàng khôn", nh t l i là m t ng i ch%u h c, ch%u c và thông tu nh Bác, thì s ti p thu nh ng tinh hoa th gi i to sáng m t n n v n hoá c a t "ng lai nh Ôkíp Mandenxtam tiên oán, là l "ng nhiên. Khi tr thành lãnh t. ng, v% Ch t%ch ng u Nhà n c, Ng i v+n ti p t.c c sách báo, không ch' nh m nâng cao s hi u bi t mà còn n$m b$t thông tin trong và ngoài n c qua sách báo c a ta, c a b n bè và c a c k thù... Nh ng ng i t ng làm vi c, t ng ph.c v. và giúp vi c cho Bác H, u thán ph.c tr c s ham c sách báo c a Ng i, vi c ó ã tr thành nhu c u, n p quen trong sinh ho t hàng ngày không th thi u c. Th i gian Bác còn kho , Ng i c báo, b n tin vào ban ngày, các bu i t i sau 9 gi Ng i c sách. Bác có thói quen khi c, ngón tay a theo dòng, m$t dõi theo, ch) nào có v n chú ý thì d ng tay ghi chép ho(c ánh d u d nh n bi t nh ng ch) v+n c n chú ý, nh ng s li u và thông tin c n x& lý. c báo, th y g "ng ng i t t mu n th ng huy hi u, Bác dùng bút bi ho(c bút chì màu # khuyên vào. Ch) nào c n l u ý, Bác ánh d u g ch chéo (/); ánh d u b ng ch X và g ch chéo (X/) là chú ý dòng; (!) là l ; có v n ch a rõ ràng, còn nghi ng , Ng i ánh d u ch m h#i (?) và yêu c u v n phòng xác minh l i. o n nào c n xem k , Bác ánh d u g ch chéo và ch m ph!y (/. ã xem xong, Bác vi t ch V... Các ,ng chí ph.c v. c nhìn vào các ký hi u ó là hi u và th c hi n theo ý c a Ng i. Bác c ng hay dùng ch Hán ánh d u. Ch Hán vi t d c, nh ng ch) l nh#,
 28. 28. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 28 vi t ch Hán không è lên ch c a sách báo, i u tr ng h"n là ch Hán gi c n i dung mà Bác l u ý. Có nh ng lúc Bác trích t li u vào cu n s nh# c ng b ng ch Hán, nh ng t li u này Bác s& d.ng vi t báo. Tu i Bác ngày m t cao, b o v gi gìn ôi m$t c a Bác, V n phòng Ph Ch t%ch c& các ,ng chí ph.c v. nh V KZ, Cù V n Ch c, Lê H u L p... c sách báo cho Bác nghe. Ng i sau này g$n bó nhi u nh t v i Bác là ,ng chí Cù V n Ch c (t 1962 cho n khi Bác m n(ng). ,ng chí Ch c th ng c sách , báo và các b n tin c a TTX và B Ngo i giao, c Bác tín nhi m cao. Có l n ,ng chí i công tác v$ng, ,ng chí Tr n V n V ng thay. Th y ,ng chí V ng, Ng i h#i: "Ch c v$ng à?", gi ng Ng i b)ng tr nên xa v$ng. cho Bác 0 ph i nghe nhi u, ,ng chí Ch c th ng c tóm t$t nêu nh ng ý chính nh ng v n quan tr ng nh t. ,ng chí c rõ ràng, truy n c m nh t là khi tu i Bác ã cao, thính giác suy gi m thì ng i u ph i th t phù h p, òi h#i ng i c ph i nh y c m và hi u ý c a Bác. Th ng thì m)i ngày ,ng chí c ph.c v. Bác vào các bu i sáng, tr a, chi u, t i. Ngày ch nh t c vào bu i sáng và t i, và ch' c các báo %a ph "ng g&i bi u Bác. Qua các tin bài báo %a ph "ng ph n ánh, Bác phát hi n ra nh ng g "ng ng i t t vi c t t, yêu c u v n phòng xác minh và t(ng huy hi u. Khi c báo vào bu i t i, ,ng chí Ch c ch n nh ng v n có n i dung nh* nhàng Bác nghe cho 0 c ng th/ng. Nh ng v n d gây xúc ng thì c vào ban ngày. Bác chú ý nghe n m c phát hi n c c ch) vi t sai, s&a c cách dùng t và l)i chính t . Có nh ng ch) Bác yêu c u c l i nhi u l n hi u cho k . ,ng chí Cù V n Ch c c ng là ng i c Bác giao cho nhi m v. c$t nh ng bài báo ph n ánh v g "ng ng i t t vi c t t dán thành t ng chuyên g "ng v chi n u, s n xu t , thi u nhi h c gi#i d ng c m... Sau này Bác ch' o ,ng chí Hà Huy Giáp, Phan Hi n in thành các t p sách "Ng i t t vi c t t". Sách Bác c có nhi u th lo i. Ngu,n sách báo g&i t i Bác s& d.ng có t nhi u ngu,n khác nhau. Sách bi u c a các tác gi g&i t(ng, sách bi u c a nh ng cá nhân và t ch c n c ngoài t(ng Bác qua B Ngo i giao ho(c các oàn c a ta i công tác,
 29. 29. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 29 Bác i th m các n"i c bi u, các nhà xu t b n g&i bi u... Sách báo c xong, Bác th ng g&i t i các n"i c n s& d.ng. Nh ng sách báo c n làm t li u, Bác gi l i, nh ng s& d.ng xong l i g&i i. Vì v y, Bác không có th vi n riêng. Nh ng cu n sách, t báo khi Ng i qua i còn l u l i t i nhà 54, nhà sàn là nh ng báu v t vô giá. Nh ng n m cu i i, Ng i nghe ,ng chí Cù V n Ch c c cu n "Cu c kháng chi n ch ng Nguyên Mông" và t c cu n "S th t v Vi t Nam" b ng ti ng Anh. Sách, báo ã tr thành món n tinh th n và ph "ng ti n thông tin không th thi u c c a m t con ng i v- i nh Ch t%ch H, Chí Minh. II. T n m n v chuy n c sách Hà V n Th nh - Báo Qu c t Câu h#i mà chúng tôi, nh ng ng i làm ngh d y h c, th ng nghe là sách nào c n c; m n âu ho(c giá c nh th nào? Tuy t nhiên không có b t kZ sinh viên nào h#i th y cô cách th c c cu n sách ó. Hình nh vi c c là chuy n "ng nhiên c a nh ng ng i bi t ch . Nh ng n u nh bi t ch r,i mà không bi t c thì h c ch làm gì? Th c ra, ch' nói riêng chuy n "vui ch"i", ngay c Nguy n Du c ng ph i l$c u vì nó "l$m công phu". V y thì s h c d- nhiên ph i khó g p v n l n. T khi bi t c, bàn tay tôi ã t p cách gi khá nhi u trang sách. Nh ng gi úng và hi u là vi c không d dàng. Có nh ng cu n sách làm ta th t v ng, n(ng tr-u c m giác hao h.t mà không h có m t chút th#a mãn nào. Ng c l i, có r t nhi u cu n cho ta h nh phúc dù ph i thao th c su t êm vì nó. V y thì vì sao con ng i l i lãng phí nhi u th i gian n th cho nh ng i u vô b ? Câu tr l i ch' n sau khi i h t cu c i. Có l b i v y nên tôi m o mu i vi t ra ây nh ng l i tâm huy t v i mong mu n duy nh t là nh ng ng i n
 30. 30. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 30 sau không ph i i qua nh ng khúc quanh không áng có. T t nhiên s có r t nhi u i u tôi vi t không còn là nh ng chuy n m i. 1. Công vi c u tiên nh$t %nh ph i bi t là vi c ch n sách. Chúng ta không th c t t c nh ng i u c n bi t, nh ng có th có th i gian c nh ng i u c n thi t. S mênh mông và a d ng c a tri th c nhân lo i là ng i d+n ng t,i cho nh ng ng i ham hi u bi t. Hãy nh r ng ph i u tiên cho nh ng cu n sách mà th y giáo bu c ph i c. Ch a h/n th y giáo ã úng nh ng kinh nghi m c a th y là c" s áng tin c y. Còn nh ng ng i ã r i gh nhà tr ng r,i thì sao? Hãy c nh ng gì mình thích. M t nguyên lý c a muôn i là chúng ta không ch' thích nh ng gì mình thi u. 2. Nh ng cu n sách hay ho-c m t bài báo hay tr c h t ph i có m t cái tên hay. Tôi ít th y i u ng c l i. Nh ng tên sách nh Cu n theo chi u gió, ng tr c bi n t nó ã thông báo nhi u v n dù chúng ta ch a c. Trong báo chí c ng v y. Nh ng cái tít t "ng t nh Mua danh ba v n bán danh... ba hào, Ông Mê Man cu n hút ng i c nhi u g p b i l ng con ch mà bài báo em n. Ph n l n các tên sách ho(c tên m t bài báo ã là i m tr ng tâm - i u c" b n mà ng i vi t mu n chuy n t i n ng i c. 3. Nguyên t c u tiên c a vi c c là nh$t thi t ph i g n li n v i vi c ghi chép. N m dài trên gi ng c m t cu n sách hay là m t trong nh ng i u thú v% tuy t v i. Nh t là khi ngoài tr i có tí tách h t m a, có m t n)i ni m c n ph i quên. Tuy nhiên ó là cách t t nh t làm cho vi c c tr thành s lãng phí tuy t v i. C m giác thích r,i... quên. Thói quen ghi chép bu c chúng ta, t vô th c, có trách nhi m v i i u mình c. Nói cách khác, bu c t duy không th l i bi ng.
 31. 31. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 31 H"n n a, vi c ghi chép s làm cho quá trình mã hóa tri th c chuy n vào b nh tr nên d dàng h"n, hi u qu h"n. Vi c th ng xuyên ghi chép còn t o nên l i th không gì so sánh n i: luy n t p kh n ng h th ng hóa và phân lo i t li u. Vi c ghi chép còn có ý ngh-a r t l n trong t "ng lai - nh ng m nh r i r c c a tri th c luôn luôn r t có th c n thi t cho m t ý t ng m i mà s mù m c a hi u bi t ch a th xác %nh c. Câu h#i (t ra là ghi nh th nào? i u c n ghi n m trong nh ng tiêu chu!n sau: - ó là nh ng i u t o nên s h ng thú mà ta ch a g(p bao gi . - Ki n th c ó có v n (ho(c nhi u v n ) liên h n chuyên môn mà chúng ta quan tâm. - M t ý t ng khác l - th m chí sai tr m tr ng so v i các quan ni m truy n th ng. C n nh là trong khoa h c, m t nh n xét càng gai góc bao nhiêu thì càng áng ghi chép b y nhiêu. - M t chân lý hi n nhiên (châm ngôn, cách ngôn...) - M t nguyên t$c c a lý thuy t nào ó. 4. Sau khi c xong m t ch ng, m t ph n hay c cu n sách c n ph i h th ng s b ki n th!c thu nh n c. T ó cho phép ng i c hi u rõ nh ng lu n i m c" b n nh t. F. Anghen luôn nh n m nh r ng "Khoa h c b$t u t vi c so sánh". 5. N u có th , hãy trao i ngay v$n mình v a c v i ng i khác. Th t là tuy t v i khi ng i y ã ho(c ang c cu n sách, bài báo y. Còn ng c l i thì hãy tìm m t ,ng nghi p, b n h c trao i. Kinh nghi m cho th y chúng ta s khó có kh n ng quên i u ã tr i qua, th& thách th t s là tính nghiêm túc c a tranh cãi. 6. n ây s# có câu h.i -t ra: khi g-p ph i m t cu n sách ta ngh/ là c n thi t nh ng khó c vì khó hi u thì làm th nào? M t câu h#i nan gi i. Nh ng tác ph!m lo i này th ng là sách tri t h c ho(c chính tr%. Tr c h t ph i t p cách "bóc" l p v# ngôn t - mà các tri t gia và các nhà chính tr% thì
 32. 32. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 32 ngày càng vi t và nói m t cách y khó hi u. Ch/ng h n, m'a mai vi c Pháp quên quá nhanh công lao M gi i phóng n c Pháp, vi n tr sau Chi n tranh th gi i th hai, T ng th ng M G. Bush nói r ng "Ng i Pháp có thói quen ch' thích ngh- n hi n t i"! B c th hai là sau m)i ch "ng, nh t thi t ph i tóm t$t n i dung mà mình l-nh h i. y là cách hi u ng$n t ó chúng ta t n kh n ng hi u nhi u. 7. Cho n "công o n" này, quá trình tri th c hóa c a chúng ta v+n ch' gi i h n m c "b$t ch c" (immitation). Cái c c ch thành cái có c khi ta bi t cách "tiêu hóa" nó (Indigennization). T indigennization có tài li u d%ch là "b n %a hóa"; nh ng theo tôi, di n t nh th là kém chính xác. Cách d%ch m t o n v n, c ng nh cách hi u i v i m t cu n sách, ôi khi gi ng v i cách hi u v ph. n : chung thu[ thì th ng là ít *p; ng c l i, nh ng ng i àn bà *p th ng là không chung th y - h"n 100 n m tr c, m t ng i Pháp ã nói nh th . Vi c "tiêu hóa" tri th c s ch m d t khi m)i ng i b c sang giai o n 3: sáng t o (innovation). Ch$c ch$n s có ng i h#i: "Làm sao có th sáng t o c?" Xin tr l i r ng ch' tr m t s k ngu d t b!m sinh còn thì b t k ai, b t k trình nào c ng có th tìm ra m t cái gì ó m i m . Hãy t tin và ng cúi u tr c b t kZ t ng ài nào. 8. cho vi c c không b% gián o n, c n ph i có k ho ch c th . Ch/ng h n, hãy c th t t p trung trong m t gi - v a c v a ghi chép, 30 hay 40 trang sách sau ó bu c mình trong m t bu i ph i c 120 trang ho(c 150. Ch a xong ch a r i kh#i bàn. ây là cách mà nh nó, su t b n n m r 0i th& thách chai b n c a nh ng chi c gh , tôi ã c c khá nhi u nh ng cu n sách khó... 9. ng nên c mãi m t lo i sách. ây là cách ngh' ng"i b ng công vi c. T t nhiên cách này s làm gián o n quá trình t duy nh ng c n thi t.
 33. 33. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 33 10. L p tr ngày nay khó c h"n. ây là m t t t y u vì chúng ta ang s ng trong th i i c a máy tính, truy n hình. Nh ng ch$c ch$n là không có m t ph "ng ti n nghe nhìn nào có th thay th vi c c. Ng i Nga hoàn toàn có quy n t hào h là dân t c c nhi u nh t trên th gi i: ch' riêng thành ph Mátxc"va ã có n 1.500 th vi n. Rõ ràng tri th c và tình yêu là hai i u không th mua c, nh ng m)i chúng ta ph i liên t.c tr giá cho nó, t ng ngày. S hi u bi t - v n hóa là "công vi c" di truy n khó kh n nh t c a con ng i. Hãy t p cách gi gìn m)i cu n sách mà ta có và, h"n n a nh t thi t ph i c hi u cho b ng c cách th c s& d.ng chúng m t cách t t nh t. Sách không ph i tr ng bày, càng không ph i sinh ra cho b.i b(m c a th i gian và m ng nh n c a cu c i gi ng kín. Mu n th , ph i rèn cho c thói quen c m)i ngày. Tôi bi t ch$c nh ng ng i ngày nào c ng c h u h t u là nh ng ng i có th ng ngang hàng v i s hi u bi t. Dù nhi u n m ã trôi qua, nh ng bao gi tôi c ng có c m giác khó t khi c câu th" c a i thi hào Nguy n Du: "C o th"m l n gi tr c èn..." M t ng i nh Nguy n mà ph i l n gi nh ng trang sách hay ch ng t# vi c c sách khó n m c nào! III. “L p trình” vi c c sách Theo o Lao ng Cu i tháng 11.2003, trong bu i ti p ki n v i Th tr ng B V n hoá - Thông tin Lê Ti n Th , nhà v n Romania Ghixulescu - Th ký H i Nhà v n Romania ã l u ý B V n hoá - Thông tin m t th c tr ng áng lo ng i t i Romania: M t b ph n trong gi i tr Romania hi n nay r t gi#i ngo i ng , gi#i vi tính, thành th o s& d.ng Internet nh ng l i r t d t ti ng m* . H g n nh r t ít c v n h c, tr nên vô c m v i v n ch "ng. Các ph "ng ti n nghe nhìn
 34. 34. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 34 ti n l i ã g n nh hút h,n, th i gian và tâm trí c a gi i tr , bi n h tr thành m t th nô l , m t th "linh ki n" trong cái m ng m ch c a gu,ng máy computer hi n i. Gu,ng computer này y cám d) và c ng y c m b+y ang thâm nh p b ng nh ng con ng h p pháp và b t h p pháp vào các hang cùng ngõ h m c a th gi i. Theo ông Ghixulescu thì ph "ng ti n nghe nhìn ã làm cho gi i tr tr nên th. ng và ngày càng tr nên vô c m, tê li t các ch c n ng c m giác, nh y bén th gi i hành vi; th gi i nghe nhìn làm cho gi i tr r t d tr nên què qu(t v m(t tâm h,n, m t th mù ch cao c p. Theo ông Ghixulescu, ó chính là m(t trái c a các ph "ng ti n nghe nhìn hi n i. Trong c" ch th% tr ng n c ta hi n nay, rõ ràng vi c kh"i d y, ph.c h,i thói quen c sách không ch' là công vi c t phát c a các nhà v n, gi i v n h c, là công vi c mang tính ch t hành chính c a nhà n c mà là công vi c thi t y u c a t ng gia ình. Ph i th y v n h c, v n hoá c g$n bó m t thi t v i s hình thành và phát tri n nhân cách con ng i. Bên c nh nh ng trò ch"i i n t&, nh ng trò chat, nh ng cu c giao l u tri n miên qua m ng ang c t ch(t không ít thanh niên, ang tr thành m t th "ma tuý" v m(t tinh th n thì vi c "l p trình" m)i em h c sinh m)i tu n ph i c m t, hai quy n sách là vi c làm, theo chúng tôi, m)i gia ình c n ph i tính n. V phía Nhà n c, theo tôi, ph i làm sao cho sách r h"n. Các nhà xu t b n, các nhà v n suy ngh- làm sao cho ra i nh ng cu n sách có ích h"n, vui h"n, *p h"n và nhân v n h"n. V n h c là nhân h c. N u thi u nó thì con ng i khó tr nên hoàn thi n. IV. c sách là m t rèn luy n trí nh và t duy Phan T t c d ch Chúng ta không c n l i “h c g o” mà chúng ta c n phát tri n và hoàn thi n trí nh c a m i h c sinh b ng s hi u rõ các s ki n c b n.(V.I.Lênin)
 35. 35. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 35 Trí nh và t duy có liên quan kh ng khít v i nhau: không th suy ngh- m t cách nh t quán n u quên khu y m t nh ng ý ngh- lúc tr c và không nh nh ng i u c n thi t xây d ng các phán oán và suy lý c a mình. c sách m t cách t l c và có nghi n ng+m k ch/ng nh ng cho phép ta ti p thu c t t ng c a tác gi mà còn giúp ta i chi u t t ng ó v i t t ng c a các tác gi khác v v n ó, và ta s i t i m t phán oán riêng c a mình v nh ng i u c c. Phán oán c a ng i c có th úng hay sai. Phán oán là úng n u ng i c v n d.ng nh ng lu n c ch$c ch$n cho phán oán c a mình, ng i c am hi u v n h"n tác gi , phán oán có th sai n u ng i c không tán thành ý ki n tác gi , không ch%u nh ng b tác gi m t ly nào trong khi tranh lu n ch' vì không mu n suy ngh-, ho(c vì suy ngh- “ ,ng bóng”, vì suy ngh- “tùy ti n” hay vì không ch%u v n d.ng n suy lu n, n lý trí mà ch' thu n d a vào c m giác, vào ý thích ch không m x'a n các lu n c mà tác gi a ra ch ng minh cho lu n nêu lên. Phán oán c ng có th sai trong tr ng h p ng i c vi ph m các lu t lôgic và phép bi n ch ng trong quá trình t duy. Nh ã nói trên, trong khi c sách, c gi c n c, hi u, ào sâu, phân tích k , ghi chép, nh , l-nh, h i. T t c các vi c ó, không vi c nào có th ti n hành c n n không có s tham gia c a trí nh v t duy, cho nên trong quá trình c sách "ng nhiên s rèn luy n, phát tri n hoàn thi n c trí nh và t duy. c sách là m t s liên h qua l i gi a ng i c và tác gi , t a h, nh ng i c và tác gi trao i, àm o v i nhau. Không ph i vô c mà ng i ta th ng nói: “ c nh ng cu n sách hay khác nào àm o v i nh ng b c hi n nhân quân t&”. ôi khi c sách bi n thành m t cu c tranh lu n th m l(ng v i tác gi , khi ó ng i c s bi u l k n ng tranh lu n c a mình, t c là bi t t duy úng cách theo logic. Trong vi c này, t k t qu t t, ng i c nên nghiên c u
 36. 36. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 36 các tài li u d y cách ch ng minh quan i m c a mình n u các quan i m ó là úng, là chân th c, và bác b# nh ng lu n c sai, v ch tr n nh ng l m l+n trong t duy c a b n thân mình và ng i khác. Nh “trao i”, “ àm o” v i nh ng cu n sách n i dung quý báu, ng i c s ngày càng tr nên thành th o, giàu kinh nghi m h"n trong vi c phân tích nh ng con ng ph c t p, ngo$t ngoéo c a t t ng con ng i trong m i liên h qua l i gi a ý ngh-, tình c m, rung ng c a con ng i. Ch' riêng c sách ch a rèn luy n trí nh và t duy: còn c n làm sao cho c sách chi m m t v% trí x ng áng trong s các bi n pháp quan tr ng khác nh m giáo d.c v trau d,i v n hóa cho con ng i, trong ó có c vi c b,i d 0ng tinh c l p t duy. V.I. Lênin d y: “... chúng ta ph i thay l i h c c , l i h c g o, l i h c kh c kh th i x a b ng k n ng bi t n m l y toàn b v n tri th c c a loài ng i, và n m theo cách th nào ch ngh a c ng s n c a chúng ta không ph i nh cái chúng ta ã h c thu c lòng, mà nh cái do t chúng ta ngh ra: nh nh ng k t lu!n không th trách c trên quan i m h c v n hi n i”. c l p ng+m ngh- v i t ng nh n th c là m t trong nh ng d u hi u c n thi t và c c kZ quan tr ng c a t c sách. Không ph i ng+u nhiên mà V.I.Lênin trong m t bu i nói chuy n v i SV Tr ng i h c t ng h p Xvéclôpxc" Maxc"va ã nó: “ i u ch y u nh t là ph i làm sao cho sau khi c sách, sau khi th o lu n và nghe các bài gi ng v Nhà n c, các b n luy n c k n ng nhìn nh n v n ó m t cách c l p... Ch' khi y các b n m i có th t coi mình là ã v ng vàng v l p tr ng và có kh n ng gi v ng l p tr ng y tr c b t c ai và trong b t kZ lúc nào”. Tính c l p suy ngh- nh th c kh"i d y không ,ng u và vào cùng m t l a tu i t t c m i ng i. Trong m i tr ng h p, vi c c sách có th và c n ph i xúc ti n quá trình ó.
 37. 37. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 37 Có tác d.ng (c bi t t t *p i v i b,i d 0ng t duy là c nh ng cu n sách trong ó t duy c trình bày d i d ng tr c ti p nh t, t c là c hình th c nh ng suy t ng tr u t ng c a tác gi . F. Enghen ch' rõ, phát tri n n ng l c t duy lý thuy t: “... t" tr c t i nay ch a có m t cách nào khác ngoài vi c nghiên c u toàn b n#n tri t h c tr c ây”. Ng i c c ng nên tìm hi u m t s bi n pháp "n gi n giúp b,i d 0ng trí nh và t duy trong quá trình c sách, tr c khi áp d.ng nh ng hình th c ph c t p h"n c a t duy c l p nghiên c u các tài li u có tính ch t tri t h c th t s . M t là, trong khi c ph i hi u rõ ràng trong b t c bài v n nào c ng u th hi n hai m(t c a nó. Cái mà ng i ta nói n, t c là i t ng t duy, và cái mà ng i ta nói v i t ng t duy y. Ph i luy n t p k x o phân bi t hai y u t ó c a chính v n mà không c n d ng l i, t a h, nh ngay trong “m ch c”, làm sao cho s hi u ó di n ra t nhiên. Bao gi c ng c n ph i t mình nh n ra trong m)i câu, m)i o n, m)i ti t, m)i ch "ng... ang nói v cái gì và nói gì r,i sau ó hình dung rõ ràng và hi u trong toàn b bài báo, toàn b cu n sách nói v cái gì và nói gì, r,i sau ó hình dung rõ ràng và hi u trong toàn b bài báo, toàn b cu n sách nói v cái gì và nói gì… Ch/ng h n nh trong o n: “… Nh ng ng i lao ng trí óc c$ l n c ng là nh ng b!c th y l i l c trong công tác, nh ng ng i t ch c tuy t di u lao ng cá nhân. ó là nh ng ngh s iêu luy n trong ngh thu!t h p lý hóa, l a ch n k thu!t và cách th c làm vi c cá nhân. Chính các v ó ã t"ng nhi#u l n nh n m nh r ng nguyên nhân ch y u c a thành công c a mình ch% m t ph n là & n ng l c làm vi c th l c hay & thiên b'm t nhiên, còn ph n chính là & ph ng pháp làm vi c c áp d(ng th ng xuyên và th c hi n kiên trì”.
 38. 38. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 38 Có xét n v n nguyên nhân thành công trong sáng tác c a nh ng ng i lao ng trí óc c0 l n. Ng i ta ã nói nh ng gì gi i áp câu h#i y? Ng i ta kh/ng %nh r ng nguyên nhân ch y u c a thành công, ó là ph "ng pháp làm vi c c áp d.ng th ng xuyên và th c hi n kiên trì. Cách th hai b,i d 0ng k x o lôgic trong c sách là ng i c ch/ng nh ng ph i ch m lo ti p thu cái ý mà còn ph i i sâu vào ý ngh-a c a cái “ý” ó, tùy thu c vào xu h ng c a cái “ý” ó, vào vi c tác gi , r,i sau ó c gi xác %nh t then ch t (tr ng i m logic) nh th nào. Ch/ng h n, trong câu: “Tinh th n ham c sách c trau d)i ngay t" tu i nh*” thì tr ng i m logic r i vào t" “tu i nh*”. Trong chính v n, t này không c làm n i b t b ng cách g ch d i hay b ng m t cách khác (b ng ki u ch riêng...), nh ng ng i c t mình ph i hi u cái “ý” câu mình ang c, và trong u mình ph i nh n m nh t y khi ti p thu ý c a c câu này. D i ây, chúng tôi d+n ra c m t o n v n ch không ph i m t câu trích trong cu n sách c a nhà v n V.Lidin. “V i các sách trên giá c a tôi, tôi có m t liên h thân thi t tâm tình. Tôi bi t rõ s ph!n và lai l ch c a h u h t các sách y. M i khi c m m t cu n trong tay, tôi c t &ng nh sách c ng hi u tôi, và chúng tôi ch+ng có gì ph i gi i thích cho nhau n a”. T ây, trong chính v n, tác gi không nêu b t ý chính b ng m t cách nh n m nh nào h t (ch/ng h n b ng ki u ch riêng). Song ng i c ph i t mình suy ngh-, nghi n ng+m, quán tri t o n v n th y rõ ý chính, ý chính ó là i u quan sát chân th c và tinh t c a tác gi r ng i v i các cu n sách trong t sách riêng c a ông, ông có m t “liên h thân thi t tâm tình”. Tính ch t c a liên h y c tác gi thuy t minh trong câu th hai c a o n v n.
 39. 39. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 39 c xong ph n k t lu n c a cu n sách, ng i c c n phát bi u ng$n g n cho b n thân mình rõ ý chính c a ph n ó, mà chính vì kh/ng %nh cái ý y tác gi ã vi t ph n này. Trong vi c ó, ng i c c n hi u rõ qua ch "ng này mình ã thu ho ch c i u gì m i, và c cu n sách này mình ã n y ra nh ng ý ngh- và tình c m gì m i. Nghi n ng+m, quán tri t ý chính trong quá trình c sách có liên quan không tách r i v i b,i d õng trí nh và t duy, b i vì ng i c ph i nh l i nh ng i u c c và hi u th u ý ngh-a c a chúng. Còn ghép nh ng i u m i m v a c c vào v n tri th c sVn có trong trí nh và ý th c c a mình s có tác d.ng m mang t m m$t và hình thành th gi i quan khoa h c c a c gi . Chúng ta u bi t, “nhà v n, c ng nh m i nhà ngh thu t khác, bi t nhìn ra trong cu c s ng xung quanh và v ch cho ta th y nh ng i u ta th ng không nh n xét c bu c ta ph i ng+m ngh- v nh ng i u x a nay ta v+n t ng là h t s c gi n "n ho(c không áng quan tâm”(7) M t vi c có tác d.ng t t, giúp rèn luy n các k x o lôgic trong c sách, ,ng th i c ng c và b,i d 0ng trí nh ng i c là nêu b t nh ng ý chính tìm ra c, b ng cách g ch d i các t hay các câu trong chính v n n u sách là c a mình ho(c b ng cách ghi chép d i hình th c m t dàn ý lôgic nêu rõ cu n sách nói v v n gì, và theo trình t nào. D- nhiên, không ph i t nhiên c gi có th phân tích lôgic bài v n và ghi l i ý chính, mà ó là k t qu c a vi c c sách t l c ta có nghi n ng+m. Không có lao ng t l c thì không th tìm ra c chân lý trong m t v n nghiêm túc nào h t, cho nên ng i nào ng i lao ng thì ng i y t t c o t kh n ng tìm ra chân lý. Trong khi rèn luy n, b,i d 0ng trí nh và t duy ng i c c n l u ý th ng xuyên em m i liên h kh ng khít gi a hai cái ó. Có th vì ý ngh- nh u m i tên, còn trí nh là uôi m i tên: hai cái ó tr giúp l+n nhau trong lúc tên bay n ích.
 40. 40. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 40 Nhà y h c kiêm nhà giáo d.c h c Nga l)i l c N.I.Pigô-rôp (t câu h#i: “H c thu c m t các thông minh ngh a là th nào? Ph i ch ng ó không th là công vi c c a trí nh n thu n, mà là m t s l nh h i các tri th c b ng lý trí... M i ng i #u bi t m t mình lý trí, mà thi u trí nh , thì không làm c trò tr ng gì. Không tài nào xây d ng c m t suy lu!n ba o n (suy lý, suy di,n – A.P) và th!m chí m t bi u th c rút g n c a suy lu!n ba o n n u thi u trí nh . Ai quên m t ti#n # th nh t ho-c tiên # th hai thì không th i n k t lu!n c”. Sau khi ã quán tri t ý chính, ta nên - và ôi khi c n ph i – g$n cho nó m t s thành ng th t ích áng, m t s câu phát bi u cô úc, m t s so sánh ví von thú v%. H c thu c nh!m trong óc m t s o n ch n l c c ng có tác d.ng c ng c trí nh và làm giàu v n hi u bi t. Nh c các châm ngôn, t.c ng , các o n ch n l c trong các tác ph!m c i n và tác ph!m th" v n khác, ch/ng nh ng làm giàu ngôn ng vi t và nói, mà còn giúp trau d,i ho t ng trí óc, ch ch a nói n giáo d.c th!m m cho c gi . Ghi chép, n l t nó l i giúp ng i c nhìn và nghe, vì nó có tác d.ng trau d,i cái g i là “v n hóa c m giác” (t c là v n hóa c a ho t ng c a các giác quan), v n hóa c m giác có liên quan không tách r i v i b,i d 0ng trí nh và t duy. Nhà t t ng l)i l c ph "ng ông Luxuph" Hat Hatgip qu quy t: “Trí nh dù b#n lâu th!t là i phúc. Song gi y tr ng m c en v.n áng tin h n! L.N.Tônxtôi là ng i có m t trí nh kh ng l,, su t cu c i sáng tác dài, v+n ghi l i nh ng ý ngh- và quan sát c a mình, nh ng bài t ng k t c sách… Ông khuyên “lúc nào c ng nên mang theo m t cây bút chì và m t quy n s ghi l i t t c nh ng tài li u, nh ng quan sát, nh ng ý ngh- và nh ng quy t$c b ích, lý thú thu l m c trong lúc c sách, trong lúc trò chuy n hay ng+m
 41. 41. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 41 ngh- và t i n s chép l i nh ng cái ó vào m t quy n sách riêng, theo t ng m.c. Ghi chép giúp ích ta nhi u nh t v m(t trau d,i trí nh và t duy trong tr ng h p các ghi chép có hình th c ph c t p, ch/ng h n khi ta không ch' ghi l i nh ng i u c c vào m t quy n v riêng hay m t phi u riêng, mà còn vi t l i chú v$n t$t, còn ghi l i nh ng nh n %nh (phán oán) c a mình v cu n sách kèm v i nh ng l p lu n làm c" s cho nh n %nh ó và không ch' nh n xét v t ng cu n sách mà nh n xét v t ng tài, t ng v n . M t cách t t b,i d 0ng t duy, ,ng th i c ng giúp d nh nh ng i u c c là t mình t p h p các khái ni m và thu t ng , các s ki n và %nh ngh-a v. c c trong sách, s$p x p, phân lo i chúng vào nh ng b ng, nh ng s" ,… ôi khi, phân tích c u t o c a cu n sách v m(t s l ng, ch/ng h n ki m i m xem trong cu n sách tác gi nêu lên bao nhiêu lu n c" b n ho(c bao nhiêu tên ng i, ngày tháng, biên c , thu t ng , k t lu n... (12) c ng là m t cách b ích i v i ng i c. M i ki u s$p x p các tài li u c c, m i ki u phân ó, rút ra nh ng k t lu n riêng t các i u c c u giúp ghi nh d dàng h"n và rèn luy n k x o l-nh h i v ng ch$c. M t bi n pháp t t giúp nh lâu là xem l t t ng quát ph n v a c, nh t là tr c khi t m ngh' c. Trong quá trình nghiên c u các tác ph!m kinh i n, ng i c có d%p t t b,i d 0ng tính c l p t duy và rèn luy n trí nh . N.G. Tsecn sepxki khuyên: “Hãy g ng c nh ng cu n sách ch ch t, nh ng tác ph'm c áo, ngu)n c a nh ng t t &ng v i và nh ng h ng thú cao quý”. Ông nh n xét r ng ngôn ng trong các tác ph!m kinh i n r t ng$n g n, các tác gi kinh i n bi t cách gói gém m t n i dung phong phú trong m t s ít t , bi t cách truy n cho ng i c “tính ch t” c a các thành t u c a loài ng i.
 42. 42. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 42 Nhà bác h c Nga v- i cho r ng: “Trong m i b môn, ch% có r t ít nh ng tác ph'm thu c lo i ch ch t nh v!y t t c các tác ph'm khác ch% là l-p l i, pha loãng và làm s t m/ nh ng di#u ch a ng m t cách y và sáng t* h n nhi#u trong các tác ph'm ít *i nói trên”. Song N.G. Tsecnrsepxki không nh$c n ý ngh-a c a nh ng cu n sách giúp ng i c hi u th u h"n, l-nh h i sâu h"n và s& d.ng có l i h"n các tác ph!m kinh i n. M(t này c a v n ã c vi n s- V.I.Vecnatxki làm sáng t#. Ông ch' rõ: “Các tác ph!m kinh i n ch a ng kho tàng v n hóa phong phú c a loài ng i và gi mãi giá tr% c a chúng g n h t nh các tác ph!m v n h c c i n… Mu n ng i c hi u c các tác ph!m ó, ph i có nh ng bài bình lu n. Các khái ni m và các t trong khoa h c có l%ch s& c a chúng, có cu c i c a chúng và n u ta không l u ý n nh ng bi n i c a chúng theo th i gian thì c gi h u sinh s không hi u n i và các khái ni m, các t càng c x a bao nhiêu thì càng khó hi u b y nhiêu. Thu c lo i sách kinh i n này là tác ph!m c a hàng ngàn nhân v t, t Arixtôt hay Côpecnic hay Galilê... cho n nh ng ng i cùng th i v i chúng ta nh .I. Men êleep hay I.P. Pavlôp. Tìm hi u các tác ph!m ó trong nguyên b n hay qua m t b n d%ch t t là m t còng c. r t m nh c a n n giáo d.c cao /ng, c a n n v n hóa nhân dân. Không c các tác ph!m ó b% mai m t, b% quên lãng, mà ph i em ra c i c l i t th h này qua th h khác, tr c h t là th h tr c trau d,i h c v n trong nh ng n m h c tr ng i h c(l5) Vi c c sách ph i có tác d.ng bi n i và hoàn thi n t duy ng i c, ý th c ng i c, th gi i n i tâm ng i c và do ó ph i nh h ng n hành vi ng i c, n trình v n hóa ng i c trong lao ng và trong sinh ho t, n ho t ng xã h i c a ng i c, ph i có tác d.ng hình thành con ng i m i, con ng i xây d ng xã h i tiên ti n.
 43. 43. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 43 V. Bàn v ni m vui và n i bu n c a vi c c sách Chu Quang Ti#m - Danh nhân Trung Qu c Tr n ình S0 d ch H c v n không ch' là chuy n c sách , nh ng c sách v+n là m t con ng quan tr ng c a h c v n. B i vì h c v n không ch' là vi c cá nhân, mà là vi c c a toàn nhân lo i. M)i lo i h c v n n giai o n hôm nay u là thành qu c a toàn nhân lo i nh bi t phân công, c g$ng tích l y ngày êm mà có. Các thành qu ó s d- không b% vùi l p i, u là do sách v ghi chép, l u truy n l i. Sách là kho tàng quý báu c t gi di s n tinh th n nhân lo i, c ng có th nói ó là nh ng c t m c trên con ng ti n hóa h c thu t c a nhân lo i. N u chúng ta mong ti n lên t v n hóa, h c thu t c a giai o n này, thì nh t %nh ph i l y thành qu nhân lo i ã t c trong quá kh làm i m xu t phát. N u xóa b# h t các thành qu nhân lo i ã t c trong quá kh , thì ch a bi t ch ng chúng ta ã lùi i m xu t phát v n m y tr m n m, th m chí là m y nghìn n m tr c. Lúc ó, dù có ti n lên c ng ch' là i gi t lùi, làm k l c h u. c sách là mu n tr món n i v i thành qu nhân lo i trong quá kh , là ôn l i kinh nghi m, t t ng c a nhân lo i tích l y m y nghìn n m trong m y ch.c n m ng$n ng i, là m t mình h ng th. các ki n th c, l i d y mà bi t bao ng i trong quá kh ã kh công tìm ki m m i thu nh n c. Có c s chu!n b% nh th thì m t con ng i m i có th làm c cu c tr ng chinh v n d(m trên con ng h c v n, nh m phát hi n th gi i m i. L%ch s& càng ti n lên, di s n tinh th n nhân lo i càng phong phú, sách v tích l y càng nhi u, thì vi c c sách c ng ngày càng không d . Sách t t nhiên là áng quý, nh ng c ng ch' là m t th tích l y. Nó có th làm tr ng i cho nghiên c u h c v n. Ít nh t có hai cái h i th ng g(p. M t là, sách nhi u khi n ng i ta không chuyên sâu. Các h c gi Trung Hoa th i c i do sách khó ki m, m t i n b c u m i c h t m t quy n kinh. Sách tuy c c ít, nh ng c
 44. 44. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 44 quy n nào ra quy n y, mi ng c, tâm ghi, nghi n ng+m n thu c lòng, th m vào x "ng t y, bi n thành môt ngu,n l c tinh th n, c i dùng mãi không c n. Gi ây sách d ki m, m t h c gi tr ã có th khoe khoang t ng c hàng v n cu n sách. “Li c qua” tuy r t nhi u, nh ng “ ng l i” thì r t ít, gi ng nh n u ng, các th không tiêu hóa c tích càng nhi u, thì càng d sinh ra b nh au d dày, nhi u thói x u h danh nông c n u do l i n t "i nu t s ng ó ó mà sinh ra c . Hai là, sách nhi u d khi n ng i c l c h ng. B t c l-nh v c h c v n nào ngày nay u ã có sách v ch t y th vi n, trong ó nh ng tác ph!m c" b n, ích th c, nh t thi t ph i c ch/ng qua c ng m y nghìn quy n, th m chí ch' m y quy n. Nhi u ng i m i h c tham nhi u mà không v. th c ch t, ã lãng phí th i gian và s c l c trên nh ng cu n sách vô th ng vô ph t, nên không tránh kh#i b# l0 m t d%p c nh ng cu n sách quan tr ng, c" b n. Chi m l-nh h c v n gi ng nh ánh tr n, c n ph i ánh vào thành trì kiên c , ánh b i quân %ch tinh nhu , chi m c m(t tr n xung y u. M.c tiêu quá nhi u, che l p m t v% trí kiên c , ch' á bên ông, m bên tây, hóa ra thành l i ánh “t tiêu hao l c l ng”. c sách không l y nhi u, quan tr ng nh t là ph i ch n cho tinh, c cho k-. N u c c 10 quy n sách không quan tr ng, không b ng em th i gian, s c l c c 10 quy n sách y mà c m t quy n th t s có giá tr%. N u c c m i quy n sách mà ch' l t qua, không b ng ch' l y m t quy n mà c m i l n. “Sách c tr m l n xem ch/ng chán- Thu c lòng, ng+m ngh- m t mình hay”, hai câu th" ó áng làm l i r n cho m)i ng i c sách. c sách v n có ích riêng cho mình, c nhi u không th coi là vinh d , c ít c ng không ph i là x u h . c ít mà c k-, thì s t p thành n p suy ngh- sâu xa, tr m ngâm tích l y, t ng t ng t do n m c làm thay i khí ch t; c nhi u mà không ch%u ngh- sâu, nh c 0i ng a qua ch , tuy châu báu ph"i y, ch' t làm cho m$t hoa ý lo n, tay không mà v . Th gian có bi t bao nhiêu ng i c sách ch' trang trí b m(t, nh k tr c phú khoe c a, ch' bi t l y nhi u làm quý. i v i vi c
 45. 45. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 45 h c t p, cách ó ch' là l a mình d i ng i, i v i vi c làm ng i thì cách ó th hi n ph!m ch t t m th ng, th p kém. Sách c nên chia làm m y lo i, m t là sách c có ki n th c ph thông mà m i công dân th gi i hi n nay u ph i bi t, m t lo i là sách c trau d,i h c v n chuyên môn. Mu n có ki n th c ph thông, hi n nay các bài h c trung h c và n m u i h c, n u ch m ch' h c t p thì c ng dùng. N u ch m ch' h c t p mà c ng ch' c thu c giáo trình thì ch/ng có ích l i gì, m)i môn ph i ch n l y t 3 n 5 quy n xem cho k-. Môn h c ki n th c ph thông t ng s không quá m i m y môn, m)i môn ch n t 3 n 5 quy n, t ng c ng s sách c n c c ng ch/ng qua trên d i 50 quy n. ây không th xem là òi h#i quá áng. Nói chung s sách mà m t ng i ã c, ph n l n không ch' có th , n u h không thu c l i ích th c s là do h thi u l a ch n, khi c l ra c thì thì h l i c qua loa. Ki n th c ph thông không ch' c n cho công dân th gi i hi n t i, mà ngay nhà h c gi chuyên môn c ng không th thi u c. Khoa h c c n i phân lo i ch(t ch , nh ng ng i ch' chuyên môn m t h c v n ph n nhi u khép kín trong ph m vi c a mình, l y c là chuyên môn , không mu n bi t n các h c v n liên quan. i u này i v i vi c phân công nghiên c u có th là c n thi t, nh ng i v i vi c ào t o chuyên sâu thì l i là m t s hy sinh. V tr. v n là m t th h u c", các quy lu t bên trong v n liên quan m t thi t v i nhau, ng vào b t c ch) nào u liên quan n cái khác, do ó, các lo i h c v n nghiên c u quy lu t, tuy b ngoài có phân bi t, mà trên th c t thì không th tách r i. Trên i không có h c v n nào là cô l p, tách r i các h c v n khác. Ví nh chính tr% h c thì ph i liên quan n l%ch s&, kinh t , pháp lu t, tri t h c, tâm lí h c, cho n ngo i giao, quân s ,…N u m t ng i i v i các h c v n liên quan này mà không bi t n, ch' h c có m t mình chính tr% thôi, thì càng ti n lên càng g(p khó kh n, gi ng nh con chu t chui vào s ng trâu, càng chui sâu càng h*p, không tìm ra l i thoát. Các h c v n khác i khái c ng nh v y, không bi t r ng thì không th chuyên, không thông thái thì không th n$m g n. Tr c hãy bi t r ng
 46. 46. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 46 r,i sau m i n$m ch$c, ó là trình t n$m v ng b t c h c v n nào. Trong l%ch s& h c thu t, phàm là ng i có thành t u l n trong b t kì m t l-nh v c nào, u ph i có c" s sâu s$c c a nhi u môn h c v n khác. V. Nh ng con s xung quanh vi c c sách - Keywords: 20% s trang sách ch a 80% n i dung, trong s 20% ó ch' còn l i 20 % là keywords chính d+n n vi c n$m b$t n i dung chính y u. V y thì n u quy v s ch thì ch' còn l i kho ng 4-5 % là key thôi. - YI232DB i ng i c GAch v i @Ach c F5Ac nhau. Ng i c b ng tai, >5En ch 2vi t :;2 c to, c r t ch m: 150 t /012t. Ng i c b ng m$t không nh$c D i b ng mi ng: 600-800 t /012t. Ng i c b ng C i (ng i ta 7 i nh th ), c t ng kh i m t :;25Enh nh 5 2 BAn n i dung: 1000 t /012t. 5Im cu i @Lng >;y D;2nh ng ng i c nhanh, ti t ki m th i gian, t ng l ng ti p thu. - Nh n th c =N2t m quan <= ng @ a ph "ng 45Ap c nhanh, 2nhi u n c tiên ti n, @Ac l p J y c nhanh 92 c m 2>7;y @;ng nhi u. Sau khi d 2@Ac l p >;y, 5 2 92 t c t c 2kinh F5 ng 1500 t /012t, :;2 i v i nh ng 1;i vi t >5*2>5;ng, "n 78 n nh truy n trinh <5Am, t c 2 c @I th 2lên t i 12000 t /012t. - Kh n ng ó d i d ng ti m n ng, m t ng i bình th ng thông qua rèn luy n kho ng t 2 tu n - 3 tu n có th t t i 1.500 t trong ti ng Anh/1 phút và có th t t i kho ng 2.000 t trong ti ng Vi t/1phút mà hi u m ch logic c a tài li u ó so v i t c c thông th ng là nh nhau. So v i t c
 47. 47. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 47 trung bình c a m t ng i c là kho ng 200-350 t ti ng Anh/1 phút và ti ng Vi t kho ng 200-500 t /1 phút. T Minesota (M ), ng i ta có làm test v i sinh viên ki m tra kh n ng c nhanh (faster reading skill). Nh ng sinh viên tham gia vào test này ã c yêu c u c "Chi n tranh và Hoà bình" c a Tolstoy, và h c v i t c trung bình là 240-250 t /phút v i m c hi u v n b n là 70%. Sau 1 tu n ào t o c nhanh, v i 12.5 gi , t c c c a h t ng lên 500 t /phút. Sau 7 tu n liên t.c, ai t ng c lên 1000 t /phút c coi là là siêu /ng. + Ng i bình th ng ch' c t c 150-200 t /1phút. + T n Thu[ Hoàng có kh n ng c 400 cân t$u bi u/1 ngày . + Na-pô-lê-ông c t c 22000 t /012t. + Ban-d$c c t c 24000 t /012t. + UAc-xim ]BIc-ki c m)i trang GAch @5'2m t 34i giây. + YKn Lê-nin c GAch nh l t qua nh ng D i n$m ch$c n i dung… B5N HOÀN TOÀN CÓ TH6 T5O RA M7T CON S8 9N T:;NG HÃY T< TIN VÀO KH= N>NG TI?M TÀNG C@A CON NG:AI
 48. 48. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 48 Ph n 4 Tài li u tham kh o 1. H c hi u qu - Robinson, Francis Pleasant, (1961, 1970) (xu t b n l n th 4.), Harper & Row, New York, NY. 2. Ph ng 12 p c siêu t c - Tony Buzan. 3. Ebook: PhotoReading, Paul R.Scheele, M.A. Link download t i %a ch': http://www.4shared.com/file/35398473/123cfda0/The_PhotoReading_Whole _Mind_System_-_Paul_Scheele.html 4. Photoreading - The Whole Mind System, Paul Scheele 5. Tìm hi u thêm v ph "ng pháp c qua các %a ch' sau: http://en.wikipedia.org/wiki/Photoreading http://www.photoreading.com/ http://www.learningstrategies.com/PhotoReading/Intro1.asp http://www.youtube.com/watch?v=cPOIZ6DGXWE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=5Nf4ObSlejQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=wOWpyLFAgHU&feature=related 6. Ngoài ra còn có m t s clip luy n di chuy n m$t nhanh nh ch p: http://youtube.com/watch?v=6TVxfe01aVY http://youtube.com/watch?v=sRi4fxxmNnw http://youtube.com/watch?v=Sf02YOzTyI0 http://youtube.com/watch?v=KRSiDq-y06A http://youtube.com/watch?v=3g_yzoY8yjc
 49. 49. Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 49 EBOOK KB N>NG CC HIDU QU= Nhi u tác gi V i s óng góp t các bài vi t c a: MRLIVE TINKERMAN199 SAM BUBAHN SIRIUS FANNTY DUC.SMAX …. T ng h p, biên so n: CANLOIMAT87 LING Góp ý: TINKERMAN199 DIEN ÀN TH=O LUFN KB N>NG M?M www.kynangmem.com Email: bqtkynangmem@gmail.com

×