WHO’S GOT YOUR BACK. Copyright © 2009 Keith Ferrazzi.
All Rights Reserved.
Baãn dõch naây àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuê...
NHÛÄNG LÚÂI KHEN DAÂNH CHO
AI CHE LÛNG CHO BAÅN
“Ai che lûng cho baån khöng àún giaãn laâ möåt quyïín saách tûå hoaân thiï...
“Keith Ferrazzi àaä àoáng goáp cho viïåc xêy dûång möëi quan hïå cuäng nhû Tom
Peters àaä àoáng goáp cho ngaânh quaãn trõ....
Daânh tùång chõ Karen cuãa töi
Muåc luåc
Lúâi caãm ún 15
Giúái thiïåu 21
PHÊÌN 1: Ai che cho lûng baån
Caác möëi quan hïå cûáu sinh coá thïí laâm thay àö...
ÀÙÅC ÀIÏÍM TÛ DUY 1: Quaãng àaåi 79
Töi coá gò àïí cho ài? 81
Tiïìn tïå töíng quaát 82
Tiïìn tïå caá nhên 84
Tiïìn tïå cuã...
ÀÙÅC ÀIÏÍM TÛ DUY 4: Traách nhiïåm 157
Cuöëi cuâng cuäng àïën luác, haäy thay àöíi ài chûá! 158
Choån àuáng ngûúâi, chûá k...
Biïën muåc tiïu haânh àöång cuãa hoå thaânh muåc tiïu cuãa baån 232
Viïët “thöng caáo baáo chñ” cho muåc tiïu cuãa baån 23...
PHÊÌN 4: Àûa vaâo cuöåc söëng
Nhûäng chiïën thuêåt, chiïën lûúåc, vaâ cú cêëu - tûâ nhûäng töí chûác chñnh thöëng
àïën nho...
Biïën noá thaânh cöng viïåc cuãa baån 390
Àaáp àïìn tiïëp nöëi vaâ giûä lûãa 394
Àûâng bao giúâ baán buön möåt mònh (Daânh...
Lúâi caãm ún
Àõnh nghôa troån veån vaâ àún giaãn nhêët vïì möåt möëi quan hïå
cûáu sinh laâ möåt ngûúâi khöng bao giúâ àïí...
16RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
biïët ún sêu sùæc cuãa töi. Öng àaä giuáp khúãi àöång dûå aán naây bùçng
kiïën thûác vaâ nhûäng lú...
Lúâi caãm únR17
Töi muöën baây toã sûå biïët ún Stan Lim vò sûå höî trúå, quan têm,
hy sinh, cuäng nhû àoáng goáp cuãa öng...
18RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
Gallup Organization, núi àaä àoáng goáp rêët nhiïìu trong viïåc thuác
àêíy möëi quan hïå trong möi...
Lúâi caãm únR19
Mansukhani, Glenn Richardson, Peter Roche (vúái hiïíu biïët àùåc
biïåt chuyïn sêu cuãa öng), Teresa Ressel...
20RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
Töi biïët ún Mike Minasi, khaách haâng àêìu tiïn cuãa Ferrazzi
Greenlight, vaâ giúâ àêy àaä trúã t...
Giúái thiïåuR21
Giúái thiïåu
Möåt caá nhên töìn taåi theo caãm nhêån
cuãa nhûäng caá nhên khaác.
_TÖÍNG GIAÁM MUÅC DESMOND...
22RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
Baãn fax khöng phaãi àïën tûâ Deloitte. Àêy laâ möåt lúâi àïì nghõ
cöng viïåc múái. Tûâ bïn kia th...
Giúái thiïåuR23
khöng yïn loâng maâ luác àoá töi khöng nhêån ra, maäi àïën nhiïìu
nùm sau naây: trong khi töi biïët rùçng ...
24RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
Dô nhiïn, cuäng nhû bêët cûá ai khi phaãi àöíi viïåc, töi biïët mònh
seä nhúá àïën nhûäng ngûúâi b...
Giúái thiïåuR25
töín thûúng ngûúâi khaác, chuáng töi tûå do phaát biïíu yá kiïën röm röëp
nhû bùæp rang àang nöí trong pho...
26RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
Àiïìu töi cêìn àûúåc nghe tûâ nhoám cöång sûå Deloitte laâ töi coá thïí
an têm töët nghiïåp.
Töi b...
Giúái thiïåuR27
cöng sûác xêy dûång thúâi àiïím haånh phuác naây trong cuöåc àúâi; moåi
thûá àïën vúái töi rêët tûå nhiïn....
PHÊÌN 1
Ai che cho lûng baån
Caác möëi quan hïå cûáu sinh coá thïí laâm thay àöíi
cuöåc àúâi baån - nhû chuáng àaä laâm th...
30RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
Giaãm cên, Laâm giaâu, vaâGiaãm cên, Laâm giaâu, vaâGiaãm cên, Laâm giaâu, vaâGiaãm cên, Laâm giaâ...
Ai che lûng cho baånR31
Y Tïë thò cö seä mang “khoa hoåc kyä thuêåt” cuãa chûúng trònh naây
àïën têån phoâng khaách cuãa h...
32RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
seã kiïën thûác, kinh nghiïåm, sûå trung thûåc vaâ höî trúå, cö àaä àaåt
àûúåc nhiïìu hún nhûäng g...
Ai che lûng cho baånR33
saách baán chaåy toaân quöëc. Tûâ nhûäng phaãn höìi cuãa àöåc giaã vaâ
khaách haâng, töi àûúåc biï...
34RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
caác àöìng nghiïåp thûã can thiïåp vaâ giuáp töi laâm nheå búát khöëi
lûúång cöng viïåc àang phuã ...
Ai che lûng cho baånR35
ngûúâi töi cêìn àïìu àaä àûáng sùén chung quanh - nhûng töi naâo coá
nhòn thêëy.
Hêìu hïët nhûäng ...
36RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
cûá luác naâo nïëu cêìn möåt cuöåc tranh luêån hoaân toaân thùèng thùæn,
khöng e ngaåi vïì nhûäng ...
Ai che lûng cho baånR37
trong khöng khñ cuãa nhûäng böå phim öng àaä tham gia - böå àöì
Batman àaä mùåc trong phim Batman,...
38RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
nhêët, quyïìn nùng cao nhêët, vaâ thaânh cöng cao nhêët trong cuöåc
söëng. Anh laâm viïåc quêìn qu...
Ai che lûng cho baånR39
ngöìi úã àêy, chó coá töi vúái Peter, moåi viïåc thêåt dïî daâng. Öng êëy
khöng hïì aám chó rùçng ...
40RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
chêëp nhêån ruãi ro haå thêëp hònh aãnh cuãa mònh trong mùæt ngûúâi
khaác nïëu töi tûå nhòn nhêån ...
Ai che lûng cho baånR41
nhûäng cöng cuå giuáp hoå xaác àõnh vaâ giaãi quyïët vêën àïì laâm aãnh
hûúãng àïën bûúác tiïën cu...
42RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
höå, àûa ra nhêån xeát vaâ quan àiïím cuãa hoå, nhûäng ngûúâi seä noái
cho töi biïët sûå thêåt duâ...
Ai che lûng cho baånR43
ngûúâi chuáng ta tin cêåy. Àoá laâ lyá do vò sao caác baâ meå theo trûåc
giaác seä tòm àïën nhûäng...
44RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
quan hïå cúãi múã vaâ chên thaânh - khöng thïí naâo diïîn ra trong
möåt möi trûúâng giao tiïëp möå...
Ai che lûng cho baånR45
àïí giuáp moåi ngûúâi kïët nöëi. Ning, Meetup, Twitter, LinkedIn,
Facebook... danh saách naây coân...
46RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
thêëy nhûäng ngûúâi coá baån thên thûúâng caãm thêëy gùæn boá vúái
cöng viïåc cao gêëp baãy lêìn. ...
Ai che lûng cho baånR47
naây do töi thaânh lêåp khi töi coân laâm viïåc taåi àêy), chi phñ haâng
nùm taác àöång lïn cöng t...
48RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
8. Vaâ cuöëi cuâng, caác baâ meå vêîn laâ ngûúâi biïët roä nhêët! Khi töi vaâ
nhên viïn ài sêu vaâ...
Ai che lûng cho baånR49
Kiïën taåo voâng troân thên thiïëtKiïën taåo voâng troân thên thiïëtKiïën taåo voâng troân thên th...
50RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
Chuáng töi noái chuyïån vúái nhau àûúåc chûâng 10 phuát, thò Greg
buöng ra möåt cêu maâ töi hùçng ...
Ai che lûng cho baånR51
dùæt nhûäng cuöåc trao àöíi nhû thïë naây, nhûng lêìn naây töi laâ ngûúâi
ngöìi úã thïë bõ àöång. ...
52RAI CHE LÛNG CHO BAÅN
“Anh coá nùæm àûúåc con söë núå phaãi thu khöng? Töíng cöång laâ
bao nhiïu? Anh coá chùæc seä àaåt...
Ai che lûng cho baånR53
àöìng thúâi laâ ngûúâi àúä àêìu; töi àaä coá ba möëi quan hïå cûáu sinh
àïí giuáp töi àõnh hûúáng,...
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Ai che lưng cho bạn -  keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ai che lưng cho bạn - keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com

346 views
264 views

Published on

Xem thêm tại STruyen.Com - Đọc sách học làm người, kỹ năng mềm, Nghe sách nói và đọc truyện tiểu thuyết hay, mới nhất
Học tiếng Anh online tại EnglishVT.Com - Cam kết bạn giỏi tiếng Anh sau 4 tuần học miễn phí.
Bạn muốn mua hosting hoặc VPS, Domain với giá rẻ nhất, hãy tham khảo các coupon mã giảm giá tại HOSTINGAZ.INFO - HostingAZ.info

...............

STruyen.Com - Tất cả những gì bạn cần: Kỹ năng sống, làm việc, học tập, giải trí, đọc truyện.....

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ai che lưng cho bạn - keith ferazzi - - wWw.STruyen.Com

 1. 1. WHO’S GOT YOUR BACK. Copyright © 2009 Keith Ferrazzi. All Rights Reserved. Baãn dõch naây àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuêån vúái Doubleday, thuöåc The Doubleday Publishing Group, möåt chi nhaánh cuãa Random House, Inc. Baãn tiïëng Viïåt © 2009 Nhaâ xuêët baãn Treã. BIEÅUGHIBIEÂNMUÏCTRÖÔÙCXUAÁTBAÛNÑÖÔÏCTHÖÏCHIEÄNBÔÛITHÖVIEÄNKHTHTP.HCM Ferrazzi, Keith Ai che löng cho baïn / Keith Ferrazzi ; ng.d Traàn Thò Ngaân Tuyeán. - T.P. Hoà Chí Minh : Treû, 2009. 424tr. ; 21cm. Nguyeân baûn : Who’s got your back. 1. Thaønh coâng trong kinh doanh. 2. Quan heä giöõa caù nhaân. I. Traàn Thò Ngaân Tuyeán d. II. Ts: Who’s got your back. 650.1 — dc 22 F381
 2. 2. NHÛÄNG LÚÂI KHEN DAÂNH CHO AI CHE LÛNG CHO BAÅN “Ai che lûng cho baån khöng àún giaãn laâ möåt quyïín saách tûå hoaân thiïån baãn thên. Noá laâ quyïín saách àêìu tiïn vúái thöng àiïåp ‘haäy àïí ngûúâi khaác giuáp baån’. Nïëu baån thêåt sûå nghiïm tuác vïì thaânh cöng cuãa mònh, haäy lùæng nghe Ferrazzi vaâ thiïët lêåp voâng troân höî trúå cuãa mònh ngay höm nay.” _Daniel H. Pink, taác giaã quyïín saách A Whole New Mind “Trong giai àoaån kinh doanh àen töëi, quyïín saách cuãa Keith laâ möåt cuöåc goåi thûác tónh vaâ laâ lúâi nhùæc nhúã thuá võ rùçng baån coá thïí thùæng àûúåc àõnh mïånh - nïëu baån coá àûúåc sûå giuáp àúä cêìn thiïët.” _Tiïën sô Mehmet Oz, àöìng taác giaã quyïín saách àûáng àêìu danh saách Bestseller YOU: The Owner’s Manual, vaâ laâ ngûúâi dêîn chûúng trònh radio Oprah & Friends “Töi khöng phaãi laâ daång ngûúâi thñch àoåc saách tûå hoaân thiïån baãn thên, nhûng quyïín saách naây thêåt àún giaãn vaâ thuá võ. Khöng phaãi sûå àún àiïåu saáo röîng maâ laâ sûå àún giaãn thanh tao xuêët phaát tûâ kinh nghiïåm tñch luäy.” _Seth Waugh, CEO, Ngên haâng Deutsche Bank, Myä “Ferrazzi laåi thaânh cöng thïm möåt lêìn nûäa. Nhûäng lúâi khuyïn cuå thïí thöng qua nhûäng cêu chuyïån kïí thuá võ: möåt quyïín saách kinh doanh daânh cho nhûäng ai muöën àaåt àûúåc nhiïìu hún ngoaâi cöng viïåc kinh doanh.” _Teresa M. Ressel, CEO, USB Securities “Chûúng trònh cuãa Keith khöng phaãi nhùçm thay àöíi con ngûúâi baån. Noá chó cho baån caách kïu goåi giuáp àúä tûâ moåi ngûúâi àïí baån phaát huy töëi àa tiïìm nùng cuãa mònh.” _Dennis R. Glass, Chuã tõch vaâ CEO, Lincoln Financial Group “Keith Ferrazzi laåi möåt lêìn nûäa thaânh cöng. Trong quyïín saách Ai che lûng cho baån, öng àûa ra nhûäng thöng tin tuyïåt vúâi àïí xêy dûång ‘àöåi nguä trong mú’ bao göìm nhûäng ngûúâi uãng höå tin cêåy seä giuáp àaãm baão baån àaåt àïën thaânh cöng - thöng qua sûå thên thiïån, chêëp nhêån töín thûúng, sûå trung thûåc, vaâ traách nhiïåm. Möåt quyïín saách cêìn phaãi àoåc!” _Bill George, cûåu CEO taåi Medtronic, taác giaã quyïín saách True North
 3. 3. “Keith Ferrazzi àaä àoáng goáp cho viïåc xêy dûång möëi quan hïå cuäng nhû Tom Peters àaä àoáng goáp cho ngaânh quaãn trõ... öng àaä khai saáng cho chuáng ta àïën vúái möåt thûåc tïë múái rùçng möëi quan hïå chñnh laâ chòa khoáa thaânh cöng trong kinh doanh. Ai che lûng cho baån seä hûúáng dêîn cho bêët cûá ai, duâ àoá laâ ngûúâi àang tòm viïåc hay àang laâ CEO, caách xêy dûång nhanh choáng nhûäng möëi quan hïå cêìn thiïët taåo nïn sûå khaác biïåt trong kinh doanh.” _Jack Canfield, àöìng taác giaã quyïín saách The Success Principles vaâ loaåt saách Chicken Soup for the Soul “Ferrazzi chó ra rùçng möåt thay àöíi toaân caãnh àang diïîn ra; chuáng ta àang chuyïín tûâ àún àöåc vaâ caác têåp àoaân riïng leã sang thaânh cöång àöìng vaâ húåp taác. Quyïín saách naây laâ con àûúâng dêîn àïën thaânh cöng trong thïë giúái múái, mang theo noá laâ xuác caãm vaâ sûå khön ngoan.” _Devin Wenig, CEO, Thomson Reuters Markets “Keith laâ ngûúâi ài àêìu biïët caách sûã duång möëi quan hïå nhû möåt cöng nghïå mang àïën thaânh cöng. Quyïín saách naây seä thu huát baån ngay tûâ trang àêìu tiïn vaâ múã ra cho baån nhiïìu yá tûúãng, suy nghô, thöng tin àaáng giaá gêëp nhiïìu lêìn hún so vúái söë tiïìn baån àaä boã ra.” _Seth Godin, taác giaã quyïín saách Tribes “Sau khi àoåc quyïín saách Ai che lûng cho baån cuãa Keith Ferrazzi, baån khöng chó caãm thêëy coá nguöìn caãm hûáng àïí taåo nïn sûå thay àöíi cho cuöåc àúâi mònh, maâ thêåm chñ baån coân duy trò àûúåc sûå thay àöíi naây.” _Bill Novelli, CEO, AARP “Nïëu töi maâ gùåp àûúåc quyïín saách naây luác múái bùæt àêìu sûå nghiïåp, töi àaä tiïët kiïåm àûúåc 30 nùm thûã vaâ sai. Nïëu baån nghiïm tuác vïì thaânh cöng cuãa mònh, töi tha thiïët àïì nghõ baån nïn àoåc quyïín saách naây vaâ thiïët lêåp voâng troân höî trúå ngay höm nay.” _Marshall Goldsmith, taác giaã quyïín saách What Got You Here Won’t Get You There, trong danh saách Bestseller cuãa New York Times, Wall Street Journal “Haäy chuêín bõ sùén saâng àïí àoåc quyïín saách seä giuáp baån cuãng cöë moåi möëi quan hïå thên thiïët cuãa mònh. Nïëu chûa àoåc quyïín saách Ai che lûng cho baån, baån àang mêët lúåi thïë.” _Tom Rath, taác giaã cuãa quyïín saách Bestseller StrengthsFinder 2.0
 4. 4. Daânh tùång chõ Karen cuãa töi
 5. 5. Muåc luåc Lúâi caãm ún 15 Giúái thiïåu 21 PHÊÌN 1: Ai che cho lûng baån Caác möëi quan hïå cûáu sinh coá thïí laâm thay àöíi cuöåc àúâi baån - nhû chuáng àaä laâm thay àöíi cuöåc àúâi töi Giaãm cên, Laâm giaâu, vaâ Thay àöíi thïë giúái 30 Kïët nöëi vaâ Àún àöåc 32 Hiïíu mònh laâ ai vaâ thuöåc thïë giúái naâo 35 Eureka! 39 Taåi sao chuáng ta cêìn phao cûáu sinh? 42 Kiïën taåo voâng troân thên thiïët cho baãn thên 49 Böën caách höî trúå cuãa möëi quan hïå cûáu sinh 55 Ngûúâi àúä àêìu vaâ phao cûáu sinh 56 Naâo chuáng ta cuâng bùæt àêìu 57 PHÊÌN 2: Böën àùåc àiïím tû duy Kiïën taåo nïìn taãng cho möëi quan hïå cûáu sinh Quyïìn nùng cuãa sûå thên mêåt 62 Têët caã àaä nùçm trong maáu 64 Hêåu quaã cuãa cuöåc söëng ngoaâi böå töåc 65 Nhaã búát thùæng 72 Lêåp böå töåc: Böën Àùåc àiïím tû duy àïí hònh thaânh nhûäng möëi quan hïå cûáu sinh 72 Khöng gian an toaân 75
 6. 6. ÀÙÅC ÀIÏÍM TÛ DUY 1: Quaãng àaåi 79 Töi coá gò àïí cho ài? 81 Tiïìn tïå töíng quaát 82 Tiïìn tïå caá nhên 84 Tiïìn tïå cuãa töi coá duâng àûúåc khöng? 87 Naâo, haäy àïí ngûúâi khaác giuáp baån 90 Cho ài vaâ nhêån vïì 95 Yïu cêìu giuáp àúä: Luêåt hêëp dêîn 98 Cho, nhêån, lùåp laåi 103 ÀÙÅC ÀIÏÍM TÛ DUY 2: Chêëp nhêån töín thûúng 104 Baån thñch ai hún? 104 Àûâng laâm keã heân nhaát - Haäy can àaãm laâm ngûúâi chõu töín thûúng 106 Sûå ruãi ro àûúåc tûúãng thûúãng 107 Àêìu tiïn, xêy dûång möåt nïìn taãng 110 “Nhûng hoãi nghiïm tuác nheá, taåi núi laâm viïåc û?” Vêng, ngay caã taåi núi laâm viïåc 113 Haäy tin töi 115 Taám bûúác Taåo ngay Sûå thên thiïån 116 ÀÙÅC ÀIÏÍM TÛ DUY 3: Thùèng thùæn 134 Giaá trõ cuãa thöng tin toaân diïån 137 Caách àuáng vaâ sai àïí thùèng thùæn trong cöng viïåc 139 Naâo haäy thùèng thùæn 142 Àûa thùèng thùæn lïn möåt têìm mûác múái 142 Trúã thaânh ngûúâi bùæn thùèng 148 Bùæn thùèng, nhûng àûâng bao giúâ bùæn khi giêån dûä 150 Caåm bêîy tûâ sûå thùèng thùæn 152
 7. 7. ÀÙÅC ÀIÏÍM TÛ DUY 4: Traách nhiïåm 157 Cuöëi cuâng cuäng àïën luác, haäy thay àöíi ài chûá! 158 Choån àuáng ngûúâi, chûá khöng phaãi ai cuäng àûúåc 162 Kinh doanh traách nhiïåm 170 PHÊÌN 3: Xêy dûång àöåi nguä trong mú Chñn bûúác kiïën taåo möëi quan hïå cûáu sinh giuáp baån tòm àûúåc lúâi khuyïn vaâ sûå höî trúå cêìn thiïët àïí àaåt muåc tiïu cuöåc àúâi Bûúác 1: Diïîn àaåt têìm nhòn 190 Bûúác 2: Tòm möëi quan hïå cûáu sinh 192 Nhòn xa khoãi voâng troân trûåc tiïëp 193 Laâm thïë naâo baån biïët àûúåc liïåu möåt ngûúâi coá tiïìm nùng laâm phao cûáu sinh? 205 Böën chûä C 206 Nhoám àaä hònh thaânh röìi cuäng seä thay àöíi vaâ tiïën hoáa 209 Doån nhaâ 210 Bûúác 3: Luyïån têåp nghïå thuêåt ùn töëi chêåm 215 Haânh àöång thûã: Àoáng vai cûáu sinh 219 Tòm kïët nöëi xa, röång, vaâ liïn tuåc 220 Thûã möåt chuát thùèng thùæn 221 Hoå coá àuã cûáng rùæn àïí buöåc baån chõu traách nhiïåm khöng? 221 Dùån doâ lêìn cuöëi 222 Bûúác 4: Múã röång chiïën lûúåc àùåt muåc tiïu 225 Caác sùæc thaái cuãa muåc tiïu 227 Keáo giaän muåc tiïu 230 Vúái muåc tiïu kïët quaã, thêët baåi khöng töìn taåi 232
 8. 8. Biïën muåc tiïu haânh àöång cuãa hoå thaânh muåc tiïu cuãa baån 232 Viïët “thöng caáo baáo chñ” cho muåc tiïu cuãa baån 235 Bûúác 5: Thiïët lêåp baánh xe thaânh cöng caá nhên 236 Kïët húåp, àûâng cên bùçng 238 Yïëu töë con ngûúâi 241 Baån coá thêåt sûå muöën? Hay chó nghô mònh nïn muöën? 244 Sai lêìm trong quaá trònh àùåt muåc tiïu 245 Haäi huâng trûúác sûá mïånh 246 Löî höíng niïìm tin 247 Khoaãng caách kyä nùng 247 Nöîi súå haäi thêët baåi 247 Bûúác 6: Hoåc caách àaánh nhau! 248 Nguyïn tùæc laâm baån àêëu têåp 252 Böën chûä R trong nghïå thuêåt lùæng nghe 263 Luyïån têåp caách àêëu têåp 265 Bûúác 7: Chêín àoaán àiïím yïëu 268 Cûá choån möåt 278 Vûúåt qua giúái haån 289 Biïët-tuöët 292 Nïn nhúá ly nûúác cuäng coá thïí coân àêìy möåt nûãa 292 Bûúác 8: Cam kïët caãi thiïån 299 Bûúác 9: Laâm giaã àïën khi àaåt thêåt - vaâ giûä chùåt noá 306 Giaã vúâ àïí àaåt höî trúå qua laåi 311 Khi moåi thûá khöng nhû mong muöën 315 Gúä röëi cho Böën Àùåc àiïím tû duy 319 Húåp taác, àûâng thoãa hiïåp 321
 9. 9. PHÊÌN 4: Àûa vaâo cuöåc söëng Nhûäng chiïën thuêåt, chiïën lûúåc, vaâ cú cêëu - tûâ nhûäng töí chûác chñnh thöëng àïën nhoám àöìng àùèng tûå-giuáp-nhau - nhùçm giûä baån ài àuáng hûúáng Cú cêëu àún giaãn nhûng hûäu ñch 326 Moåi chuá caá ngoaâi biïín àïìu tòm àûúåc àaân 333 Loaåi boã sûå àún àöåc trong haânh trònh xêy dûång doanh nghiïåp 338 Hoaân thaânh cöng viïåc 341 Tûå thên vêån àöång 344 Laâm thïë naâo àiïìu haânh möåt buöíi hoåp 346 Hònh thaânh Greenlight Group 350 101 baâi hoåc tuyïín duång 353 Nhûäng àiïìu nïn vaâ khöng nïn khi tuyïín thaânh viïn 355 Moåi viïåc seä dïî daâng hún sau lêìn àêìu tiïn 356 Àûa ra lïî nghi 358 Lúâi hûáa 359 Lúâi hûáa cuãa Greenlight Group 359 Nguyïn tùæc 360 Quy luêåt tham gia 362 Buöåc moåi thaânh viïn trong nhoám chõu traách nhiïåm 362 Cú chïë àöi baån 364 Buöíi hoåp tiïu àiïím 366 Chaâo mûâng mêu thuêîn 367 Möåt àïì nghõ sau cuöëi 369 Biïën àöíi möi trûúâng laâm viïåc 370 Möëi quan hïå cûáu sinh trong cöng ty: Muåc àñch xêy dûång cuãa baån 373 Phûúng phaáp Greenlight 374
 10. 10. Biïën noá thaânh cöng viïåc cuãa baån 390 Àaáp àïìn tiïëp nöëi vaâ giûä lûãa 394 Àûâng bao giúâ baán buön möåt mònh (Daânh riïng cho nhên viïn baán haâng) 396 Löå trònh taåo nhoám cho àöåi nguä baán haâng 400 Töi phaãi bùæt àêìu nhû thïë naâo? 403 Thöng tin laâ rêët quan troång 408 Nhûäng caåm bêîy thûúâng gùåp khi baán haâng theo nhoám 410 Phêìn thûúãng khi baán haâng theo nhoám 412 Lúâi kïët: Thoaát khoãi nhûäng vûúng quöëc àún àöåc 414
 11. 11. Lúâi caãm ún Àõnh nghôa troån veån vaâ àún giaãn nhêët vïì möåt möëi quan hïå cûáu sinh laâ möåt ngûúâi khöng bao giúâ àïí cho baån thêët baåi. Rêët nhiïìu ngûúâi àaä àoáng troån vai troâ cûáu sinh cho töi trong quaá trònh ba nùm töi viïët quyïín saách naây, vaâ kïët quaã höm nay chñnh laâ minh chûáng töët nhêët cuãa quan hïå höî tûúng töi àaä kiïën taåo. Töi rêët tûå haâo vïì nhûäng gò chuáng ta àaä cuâng nhau taåo dûång. Àêìu tiïn, töi chên thaânh biïët ún nhoám laâm viïåc noâng cöët àaä giuáp töi hoaân thaânh quyïín saách; töi xin kïí ra theo thûá tûå baãng chûä caái vò möîi ngûúâi àïìu àoáng vai troâ quan troång: Max Alexander, Jim Mourey, Tahl Raz, Sara Grace Rimensnyder, vaâ Peter Smith. Jim Mourey, biïåt danh Data, àaä tham gia dûå aán tûâ thaáng 11/2007, khi chuáng töi cuâng nhau daán kñn tûúâng nhaâ vúái nhûäng túâ ghi cheáp khöíng löì. Öng laâ ngûúâi chõu traách nhiïåm trong nöî lûåc nghiïn cûáu, cung cêëp thöng tin vaâ höî trúå khöng mïåt moãi. Sara Grace giuáp töi hoaân têët baãn thaão trong saáu thaáng cuöëi cuâng, giuáp töi khöng biïët bao nhiïu laâ thúâi gian viïët laách, chónh sûãa, quaãn lyá dûå aán. Max Alexander àoáng goáp cöng sûác vaâ nöî lûåc khöng mïåt moãi cho dûå aán naây, trong nhiïìu thaáng. Peter Smith tham gia 24/7, caã trong nhûäng ngaây nghó lïî; sûå kïët húåp giûäa taâi nùng, nhiïåt tònh, quaãng àaåi cuãa öng taåo nïn möåt con ngûúâi àaáng ngûúäng möå. Vaâ cuöëi cuâng, Tahl Raz xûáng àaáng nhêån àûúåc sûå
 12. 12. 16RAI CHE LÛNG CHO BAÅN biïët ún sêu sùæc cuãa töi. Öng àaä giuáp khúãi àöång dûå aán naây bùçng kiïën thûác vaâ nhûäng lúâi chó trñch thñch àaáng, vaâ sau àoá giuáp töi biïën noá thaânh hiïån thûåc, vúái möåt phong thaái lõch laäm. Töi muöën baây toã sûå biïët ún àïën nhûäng möëi quan hïå cûáu sinh trong cöng viïåc, àöåi nguä noâng cöët taåi Greenlight Research Group - Mark Goulston, Morrie Shechtman, vaâ dô nhiïn caã Data. Mark laâ ngûúâi thûác thêu àïm cuâng töi trong nhûäng buöíi hoåp àêìu tiïn, vaâ luön coá mùåt àoáng goáp yá tûúãng vaâ phaãn höìi ngay lêåp tûác trong quaá trònh laâm viïåc. Morrie mang àïën cho töi sûå thùèng thùæn trong nhûäng thúâi àiïím quan troång nhêët; thaânh quaã cuãa öng taåi Accountability Groups caâng cuãng cöë thïm niïìm tin cuãa töi vaâo quyïìn nùng cuãa sûå höî trúå àöìng àùèng taåi núi laâm viïåc àöìng thúâi taác àöång lúán àïën FG. Töi muöën baây toã sûå biïët ún àïën Manlio Carrelli vaâ Jeff Kaplan, nhûäng ngûúâi àaä àoáng goáp cho hai chûúng “Biïën àöíi möi trûúâng laâm viïåc” vaâ “Àûâng bao giúâ baán buön möåt mònh”. Cuöëi cuâng, töi muöën baây toã sûå biïët ún àïën nhûäng taác giaã taâi nùng àaä quaãng àaåi àoáng goáp kiïën thûác vaâ nghïå thuêåt cuãa mònh taåi nhiïìu giai àoaån khaác nhau cuãa dûå aán: Brett Brune, Peter Carbonara, Lucas Conley, Vince Rause, Heather Schultz, Karen Watts, vaâ Frank Wilkinson. Töi chên thaânh biïët ún ngûúâi biïn têåp khöng mïåt moãi Roger Scholl taåi Random House, ngûúâi chùm chuát tûâng trang baãn thaão cho àïën khi tûâng chûúng àïìu lêëp laánh, ngûúâi àaä khuyïën khñch töi àïën vúái nghïì viïët (chñnh Roger laâ ngûúâi tòm àïën vaâ àïì nghõ töi viïët quyïín saách sau naây àûúåc àùåt tïn laâ Àûâng bao giúâ ài ùn möåt mònh); chên thaânh biïët ún Michael Palgon, ngûúâi chõu traách nhiïåm xuêët baãn, luön luön kiïn nhêîn möîi khi töi trïî heån; chên thaânh biïët ún ngûúâi baån vaâ ngûúâi àúä àêìu trong lônh vûåc xuêët baãn Steve Rubin.
 13. 13. Lúâi caãm únR17 Töi muöën baây toã sûå biïët ún Stan Lim vò sûå höî trúå, quan têm, hy sinh, cuäng nhû àoáng goáp cuãa öng vaâo thiïët kïë bòa saách; biïët ún cha vaâ meå, nhûäng ngûúâi àaä giuáp töi àaåt àûúåc bêët cûá àiïìu gò töi muöën. Töi biïët ún Julie Ede, möåt ngûúâi baån chên tònh vaâ ngûúâi quaãn lyá ngöi nhaâ cuãa töi. Julie laâ thiïn thêìn höå mïånh cuãa quyïín saách naây, chùm soác sûác khoãe cho töi (trong vö vaân nhûäng cöng viïåc khaác nûäa) khi töi gêìn nhû khöng rúâi chöî ngöìi nhiïìu giúâ liïìn, nhiïìu ngaây liïìn. Töi biïët ún Ray Gallo, Roel Hinojosa, Bob Kasunic, Gavin McKay, Tad Smith, vaâ Fernando Trejo, nhûäng ngûúâi baån töi thûúâng tòm àïën trong tònh traång dïî töín thûúng nhêët. Nhûäng ngûúâi baån naây höî trúå töi vïì mùåt tinh thêìn vaâ trong cöng viïåc cuäng nhû buöåc töi phaãi chõu traách nhiïåm - theo àuáng tinh thêìn quan hïå cûáu sinh. Töi cuäng biïët ún ngûúâi baån traách nhiïåm àaáng tin cêåy, tiïën sô Rob Dirksen. Rob, chuáng ta haäy cûá tiïëp tuåc nhû thïë nheá. Töi chên thaânh biïët ún nhûäng ngûúâi baån àöìng haânh trïn haânh trònh höî trúå àöìng àùèng, nhûäng nhaâ laänh àaåo trong caác töí chûác àaä giuáp chuáng töi hoåc hoãi àûúåc nhiïìu àiïìu: Raphael Pastor taåi Vistage; Matthew Weiss vaâ Matthew Stewart taåi Entrepreneurs Organizations; Bill Pepicello vaâ Terri Bishop taåi Àaåi hoåc Phoenix; Jean Nidetch vaâ Dave Kirchhoff taåi Weight Watchers; Bob Halperin vaâ Daniel Schwartz taåi YPO; Bill George, taác giaã quyïín saách True North; vaâ Bill W., nhaâ saáng lêåp AA. Töi biïët ún Tony Robbins, möåt tònh baån taác àöång lúán àïën cuöåc àúâi töi; George Halvorson, nghiïn cûáu vaâ trñ tuïå cuãa öng xûáng àaáng àûúåc viïët thaânh saách riïng; biïët ún nhûäng ngûúâi baån taåi Facebook, trong àoá coá Matt Cohler, Joh Fougner, vaâ Tim Kendall àaä taåo àiïìu kiïån cho chuáng ta kïët nöëi chùåt cheä hún; vaâ biïët ún
 14. 14. 18RAI CHE LÛNG CHO BAÅN Gallup Organization, núi àaä àoáng goáp rêët nhiïìu trong viïåc thuác àêíy möëi quan hïå trong möi trûúâng laâm viïåc. (Töi àùåc biïåt biïët ún Giaám àöëc tiïëp thõ cuãa Gallup Larry Emond vaâ cöång sûå Doug Stover, ngûúâi luön nhanh choáng giuáp àúä khi chuáng töi cêìn àïën.) Töi biïët ún nhûäng ngûúâi baån thên thiïët àaä thöíi höìn vaâo quyïín saách naây bùçng nhûäng cêu chuyïån cuãa mònh, nhêët laâ Lisa vaâ Mehmet Oz, hai ngûúâi laâ nguöìn caãm hûáng vaâ höî trúå cöng viïåc cuãa töi trong nhiïìu nùm qua. Lisa daânh thúâi gian quyá baáu cuãa baâ cho töi, giuáp cho baãn thaão thïm hoaân haão - chùèng traách sao Mehmet laåi thaânh cöng àïën thïë! Töi chên thaânh biïët ún John Reid-Dodick, Devin Wenig, vaâ àöåi nguä taåi Thomson Reuters Markets. Sau buöíi hoåp àêìu tiïn cuãa chuáng ta, töi caãm thêëy choaán vaáng trûúác thaânh cöng vaâ nguöìn caãm hûáng höî tûúng, nïìn taãng cuãa moåi thûá. Töi rêët phêën khñch trûúác nhûäng gò chuáng ta àaä cuâng nhau thûåc hiïån, vaâ töi biïët ún sûå àoáng goáp bùçng möåt tònh huöëng cuå thïí cho quyïín saách naây. Töi biïët ún Roger Arnold, Mark Dean, Jason Owens, Nikki Sorum, vaâ toaân böå àöåi nguä taåi Thrivent Financial: Caãm ún caác baån àaä mang àïën möåt mö hònh tuyïåt vúâi vïì phûúng thûác baán haâng theo nhoám; vaâ caãm ún sûå gùæn boá cuãa caác baån. Nïëu khöng coá sûå höî trúå vaâ thöng tin cuãa Jason trong nhiïìu giúâ liïìn phoãng vêën, töi àaä khöng thïí viïët nïn chûúng “Àûâng bao giúâ baán buön möåt mònh”. Töi muöën baây toã loâng biïët ún nhoám thaão luêån vaâ àaánh giaá nhûäng baãn phaác thaão, chûúng saách, baãn nhaáp ban àêìu - sûå àoáng goáp àêìy quaãng àaåi cuãa caác baån khöng chó giuáp töi hònh thaânh möåt quyïín saách hay, maâ coân laâ nguöìn àöång viïn giuáp töi ài àïën àñch cuöëi cuâng: Sherry Chris, Samantha Clemens (ngûúâi àöìng thúâi cuäng tham gia vaâo nhiïìu buöíi tòm kiïëm yá tûúãng), Daniell Gaudio-Lalehzar, Vicki Halsey, Dwayne Landry, Monish
 15. 15. Lúâi caãm únR19 Mansukhani, Glenn Richardson, Peter Roche (vúái hiïíu biïët àùåc biïåt chuyïn sêu cuãa öng), Teresa Ressel, Matt Sharrers, Guru Singh, Hilary Tetenbaum, Howard Tucker, Peter Winick (ngûúâi laâm töi kinh ngaåc khi àoåc hïët caã baãn thaão chó trong möåt àïm), Ian Ybarra, vaâ Dave Zobel. Töi biïët ún ngûúâi baâ con Wendy Scalzitti, cêu chuyïån húåp taác thaânh cöng cuãa chõ àaä cho töi niïìm tin rùçng mònh àang ài àuáng hûúáng. Töi biïët ún ngûúâi àaåi diïån, Jay Mandel vaâ Wayne Kabak taåi William Morris, nhûäng ngûúâi chuyïn nghiïåp vaâ luön tñch cûåc trong toaân böå quaá trònh dûå aán. Töi biïët ún Kevin Small, möåt ngûúâi àùåc biïåt thöng thaái maâ töi tûâng gùåp khi noái àïën tûúng lai cuãa viïåc giuáp àúä lêîn nhau, vaâ caách quaãn lyá noá. Töi biïët ún nhûäng ngûúâi àaä tham gia thûã nghiïåm Greenlight Group taåi Big Task, àùåc biïåt laâ Eric Hansen, ngûúâi àaä can àaãm thïí hiïån sûå trung thûåc vaâ chêëp nhêån töín thûúng, taåo nïìn cho caã nhoám; vaâ Beth Comstock, ngûúâi àoáng vai troâ rêët lúán trong sûå thaânh cöng ngaây êëy. Töi chên thaânh biïët ún nhûäng ngûúâi uãng höå Greenlight Community, nhiïåt tònh taåo nïn möåt phong traâo: Jorge Coloán, Maxine Karchie, Sana Ahmed, Seb Bourcheix, Tami Conner, Kim Ann Curtain, Michael Dill, Hammad Khan, Robert Mees, Aurelie Penn, Gina Rudan, Scott Sonnon, vaâ Ken Speakman. Töi biïët ún nhûäng caá nhên maâ töi coá may mùæn giuáp àúä vaâ ngûúåc laåi cuäng àaä giuáp töi maâ khöng hïì hay biïët, àùåc biïåt laâ Scott Bowen, Drew Pace, Guy Baruch, Noah Laracy, Robin Kimzey, vaâ Joerg Floeck. Töi hy voång nhûäng gò chuáng ta cuâng nhau thûåc hiïån cuäng àïí laåi taác àöång lïn caác baån, nhû baãn thên töi vaâ quyïín saách naây àaä nhêån àûúåc.
 16. 16. 20RAI CHE LÛNG CHO BAÅN Töi biïët ún Mike Minasi, khaách haâng àêìu tiïn cuãa Ferrazzi Greenlight, vaâ giúâ àêy àaä trúã thaânh möåt ngûúâi baån thên thiïët, laåi thïm möåt lêìn nûäa chûáng minh rùçng nhûäng möëi quan hïå kinh doanh cuäng mang tñnh riïng tû. Töi chên thaânh biïët ún nhûäng thaânh viïn trûúác àêy vaâ hiïån nay cuãa Ferrazzi Greenlight: Caám ún sûå kiïn nhêîn, taâi nùng vaâ àoáng goáp cuãa tûâng ngûúâi àaä laâm nïn con ngûúâi töi nhû ngaây höm nay. Caác baån chñnh laâ möåt Greenlight Group tiïu biïíu, mang àïën möåt khöng gian an toaân cho pheáp phaåm sai lêìm vaâ hoåc hoãi lêîn nhau, laâ chiïëc nöi vaâ cú súã cuãa nhûäng lúâi àïì nghõ trong quyïín saách naây. Töi àùåc biïåt biïët ún Jim Hannon vaâ J.P.Kelly vò sûå hy sinh vaâ àoáng goáp cuãa caác baån àaä cho pheáp töi daânh nhiïìu thúâi gian cho quyïín saách hún thay vò phaãi têåp trung vaâo FG; töi biïët ún giaám àöëc tiïëp thõ Love Streams àaä thiïët kïë möåt chûúng trònh nùng àöång giúái thiïåu quyïín saách; biïët ún Chris Tuffli àaä can àaãm giúái thiïåu möåt trong nhûäng nhoám Greenlight Group àêìu tiïn khöng thuöåc FG; biïët ún Russ Brodmerkle àaä cêín thêån kiïím chûáng tûâng lúâi trñch dêîn; Todd Goodrich àaä ghi cheáp têët caã moåi cuöåc phoãng vêën; Fiona Kennedy vúái quyïët têm 24/7 taåo nïn thaânh cöng cho töi vaâ Ferrazzi Greenlight. Vaâ cuöëi cuâng, töi chên thaânh biïët ún Peter Guber, Greg Seal, Bob Kerrigan, Bill Braunstein, Doug Turk, vaâ Bo Manning - nhûäng möëi quan hïå cûáu sinh trong cöng viïåc àaä hûúáng dêîn töi thay àöíi vaâ tûâ àoá xêy dûång nïn böå khung cho quyïín saách naây. Töi àùåc biïåt biïët ún Greg, ngûúâi sùén saâng àêëm tay xuöëng baân vaâ luön àûáng bïn caånh töi xêy dûång Ferrazzi Greenlight àûúåc nhû ngaây höm nay vaâ phaát triïín trong tûúng lai; àùåc biïåt biïët ún Bo, ngûúâi sïëp àêìu tiïn cuãa töi, ngûúâi àúä àêìu, vaâ giúâ àêy laâ cöång sûå cuãa töi. Töi maäi maäi biïët ún nhûäng ngûúâi thêåt sûå hiïíu vaâ quan têm àïën töi.
 17. 17. Giúái thiïåuR21 Giúái thiïåu Möåt caá nhên töìn taåi theo caãm nhêån cuãa nhûäng caá nhên khaác. _TÖÍNG GIAÁM MUÅC DESMOND TUTU_ Töi àang ngöìi trong cùn phoâng khaách saån taåi Singapore sau möåt ngaây hoåp haânh têët bêåt vaâ bûäa töëi vúái moåi ngûúâi trong nhoám, caãm giaác lêng lêng do chïnh lïåch muái giúâ bùæt àêìu têën cöng. Chuáng töi laâ möåt nhoám caác nhaâ tû vêën quaãn trõ cuãa Deloitte & Touche chuyïn ài chiïën àêëu khùæp thïë giúái. Àïm trûúác töi àaä tranh thuã nguã àûúåc möåt giêëc trïn chuyïën bay tûâ London, nhûng ngay caã chiïëc ghïë coá thïí ngaä ra töëi àa trong khoang haång nhêët cuäng khöng thïí thay thïë àûúåc möåt chiïëc giûúâng thûåc thuå, vaâ thïë laâ bêy giúâ töi gêìn nhû tan vaâo trong chiïëc nïåm ïm aái. Töi chó múái thiu thiu nguã thò nghe tiïëng laåo xaåo dûúái caánh cûãa phoâng. Trúâi, möåt baãn fax! Thöi kïå noá, àúåi àïën saáng cuäng àûúåc maâ, töi nghô thïë. Nhûng vúái tû caách laâ töíng giaám àöëc tiïëp thõ cuãa cöng ty - àöìng thúâi laâ thaânh viïn múái nhêët trong ban laänh àaåo - töi khöng àûúåc pheáp àïí yïn caái gò caã. Vò thïë töi phaãi buöåc mònh treâo khoãi giûúâng, mùæt nhùæm mùæt múã ài ra cûãa vaâ múã caái phong bò múái gûãi vaâo.
 18. 18. 22RAI CHE LÛNG CHO BAÅN Baãn fax khöng phaãi àïën tûâ Deloitte. Àêy laâ möåt lúâi àïì nghõ cöng viïåc múái. Tûâ bïn kia thïë giúái, Starwood Hotels - möåt cöng ty tûúng àöëi múái vúái nhûäng tham voång toaân cêìu taáo baåo - múâi töi vïì laâm töíng giaám àöëc tiïëp thõ (CMO). Àêy quaã thûåc laâ möåt võ trñ trong mú àöëi vúái töi. Muåc tiïu cuãa Starwood laâ laâm söëng laåi ngaânh cöng nghiïåp khaách saån àang heáo uáa dêìn vaâ taåo ra nhûäng thûúng hiïåu hoaân toaân múái seä àûúåc biïët àïën trïn toaân thïë giúái, thöng qua möåt böå phêån marketing trung têm quaãn lyá toaân cêìu. Vïì phêìn mònh, töi coá traách nhiïåm biïën àöíi vaâ dêîn dùæt thïë giúái marketing khaách saån vöën àang nguã àöng tham gia àoáng goáp vaâo àöåi nguä nùng àöång múái taåi Starwood. Àaáng leä töi phaãi caãm thêëy haâo hûáng lùæm chûá - àêy laâ möåt bûúác nhaãy àaáng kïí tiïën vaâo thïë giúái marketing cho ngûúâi tiïu duâng, chûác vuå cao hún vaâ thïm nhiïìu traách nhiïåm - thïë maâ ngûúåc laåi, töi caãm thêëy rêët lo lùæng. Laâm sao töi coá thïí rúâi boã caác àöìng nghiïåp taåi Deloitte chûá, khi maâ cöng viïåc cuãa chuáng töi chó múái bùæt àêìu mang laåi thaânh quaã? Töi laâ CMO àêìu tiïn cuãa liïn danh naây vaâ laâ ngûúâi laâm marketing toaân cêìu àêìu tiïn àaåt àïën thaânh cöng - àa phêìn laâ nhúâ töi xuêët thên tûâ lônh vûåc vêån haânh vaâ hiïíu roä tûâ trong ra ngoaâi nhûäng gò chuáng töi àaä laâm; nhûng ngoaâi ra cuäng möåt phêìn laâ nhúâ töi coân múái nïn khöng bõ suy nghô rêåp khuön kiïíu cuä. Thïm nûäa, töi coá trong tay möåt nhoám laâm viïåc thêåt sûå mong muöën töi thaânh cöng. Deloitte àang kïët húåp nhûäng àöëi taác tû vêën rúâi raåc taåi tûâng quöëc gia laåi thaânh möåt thûúng hiïåu thöëng nhêët, tûúng tûå nhû yá àõnh kïët húåp caác khaách saån cuãa Starwood. Àêy laâ möåt quy trònh phûác taåp nhûng seä mang laåi thaânh cöng rûåc rúä. Töi biïët hoå khöng dïî gò nhanh choáng tòm àûúåc ngûúâi thay thïë töi - têët caã caác cöång sûå àïìu àang laâm viïåc quaá sûác - vaâ vò thïë töi caãm thêëy coá chuát töåi löîi. Nhûng thêåt ra coá möåt lyá do tiïìm êín sêu xa hún khiïën töi
 19. 19. Giúái thiïåuR23 khöng yïn loâng maâ luác àoá töi khöng nhêån ra, maäi àïën nhiïìu nùm sau naây: trong khi töi biïët rùçng Deloitte cêìn àïën sûå àoáng goáp cuãa töi, sûå thêåt laâ töi cuäng cêìn hoå. Nïëu luác àoá töi hiïíu àûúåc nhû bêy giúâ, töi chùæc àaä nhêån ra caái caãm giaác naây thïí hiïån maång lûúái höî trúå àang suåt luán ngay dûúái chên mònh. Maång lûúái - töi cûá nghô mònh hiïíu vïì noá khaá roä. Noái cho cuâng, baãn fax cuãa Starwood cuäng khöng phaãi tûå nhiïn tòm àïën caánh cûãa khaách saån töi àang úã. Noá laâ kïët quaã cuãa quyïët têm xêy dûång maång lûúái caác möëi quan hïå thêåt sûå trong suöët möåt thúâi gian daâi. Töi tòm àûúåc cöng viïåc marketing taåi Deloitte cuäng laâ nhúâ nuöi dûúäng nhûäng möëi quan hïå sêu sùæc vúái caác giaám àöëc cöng ty (trong àoá coá caã CEO Pat Loconto) khi töi coân laâ möåt sinh viïn taåi Trûúâng Kinh doanh Harvard. Têìm quan troång cuãa viïåc giao thiïåp vaâ nöëi kïët vúái moåi ngûúâi laâ möåt kyä nùng töi hoåc àûúåc tûâ khi laâ möåt cêåu beá thuöåc giai cêëp lao àöång lúán lïn úã miïìn têy Pennsylvania, khi töi coân laâm ngûúâi nhùåt banh trïn sên golf cho nhûäng ngûúâi giaâu coá söëng úã phña bïn kia thõ trêën. Töi àaä nhêån thêëy rùçng hoå khöng chó cuâng tham gia chung trong möåt cêu laåc böå hay möåt cöång àöìng trong xaä höåi, hoå coân laâm ùn chung vúái nhau. Khi töi laâm quen àûúåc nhiïìu ngûúâi trong söë naây, töi nhêån thêëy rùçng ai cuäng coá thïí gia nhêåp “cêu laåc böå” naây, miïîn laâ ngûúâi àoá phaãi biïët quan têm àïën thaânh cöng cuãa ngûúâi khaác chûá khöng chó biïët àïën baãn thên mònh. Àêy laâ möåt kyä nùng maâ rêët nhiïìu trûúâng kinh doanh vaâ nhiïìu ngûúâi boã qua. Trong têm trñ cuãa nhiïìu ngûúâi, töi laâ Mr. Relationship, laâ möëi liïn kïët giûäa caác nhoám ngûúâi khaác nhau. Vúái bao nhiïu kïët nöëi trong tay nhû vêåy, viïåc töi rúâi boã Deloitte àïí àïën vúái möåt àöìng coã xanh hún thò coá gò àaáng lo ngaåi? Töi coân treã, chûa àïën 30 tuöíi, töi coá caã möåt tûúng lai nghïì nghiïåp röång múã trûúác mùæt. Vêåy taåi sao töi khöng nhaãy lïn sung sûúáng?
 20. 20. 24RAI CHE LÛNG CHO BAÅN Dô nhiïn, cuäng nhû bêët cûá ai khi phaãi àöíi viïåc, töi biïët mònh seä nhúá àïën nhûäng ngûúâi baån taåi Deloitte. Nhûng thêåt ra caãm xuác cuãa töi sêu sùæc hún thïë. Töi laâ möåt anh chaâng múái trong möåt nhoám nhûäng ngûúâi kyâ cûåu chõu traách nhiïåm toaân cêìu hoáa cöng ty - möåt nhoám khùng khñt do Pat laänh àaåo cuâng vúái caánh tay mùåt cuãa öng laâ Bob Kirk, bïn caånh nhûäng ngûúâi thêm niïn khaác nhû Greg Seal, ngûúâi àaä tuyïín duång töi vaâo laâm anh chaâng thûåc têåp trong muâa heâ (vaâ àaä ra tay giuáp töi khoãi bõ àuöíi viïåc nhiïìu lêìn vò nhûäng haânh àöång taáo baåo cuãa mònh). Têët caã hoå àïìu chaâo àoán töi vaâ àúä àêìu cho töi. Àêy khöng chó laâ möåt nhoám laâm viïåc ùn yá vúái nhau, àêy laâ möåt nhoám quan têm vaâ höî trúå lêîn nhau. Hoå àaä giuáp töi trûúãng thaânh hún trong khoaãng thúâi gian àõnh hònh nghïì nghiïåp cuãa mònh. Vaâ töi cuäng rêët quan têm àïën hoå, ngay caã bêy giúâ vêîn thïë. Chuáng töi tin tûúãng lêîn nhau; chuáng töi chia seã vúái nhau nhûäng giaá trõ cöët loäi (mùåc duâ kyä nùng chuáng töi rêët khaác nhau); khöng coá chuyïån gò chuáng töi khöng thïí laâm, hay khöng thïí noái ra. Chuáng töi phaát biïíu yá kiïën cuãa mònh, chia seã quan àiïím, chia seã yá tûúãng quanh baân ùn, cuâng traãi nghiïåm nhiïìu àiïìu vaâ thûúâng xuyïn tha thûá löîi lêìm cho nhau. Töi khöng nhúá coá luác naâo mònh laåi caãm thêëy bêët an caã. Chuáng töi laâ nhûäng cöång sûå löi nhau ài khùæp thïë giúái, mùåc duâ thûåc tïë töi chùèng caãm thêëy mònh bõ löi keáo gò caã. Thay vaâo àoá, chuáng töi hoaân toaân chòm àùæm trong sûå haâo hûáng, laåc quan, trong nhiïåt huyïët vaâ sûác saáng taåo, trong hy voång. Àöi khi töi chui ra khoãi giûúâng vaâo luác nûãa àïm àïí ài àïën vùn phoâng vò töi caãm thêëy trong ngûúâi quaá phêën khñch. Àêy khöng chó laâ nhûäng àöìng nghiïåp - hoå laâ nhûäng ngûúâi baån cuãa töi. Vêën àïì khöng chó laâ nhiïìu ngûúâi cuâng nghô thò töët hún möåt ngûúâi. Do chuáng töi khöng e ngaåi mònh àang lêën sên hay laâm
 21. 21. Giúái thiïåuR25 töín thûúng ngûúâi khaác, chuáng töi tûå do phaát biïíu yá kiïën röm röëp nhû bùæp rang àang nöí trong phoâng. Chuáng töi cam kïët trung thûåc àïën khaác ngûúâi. Chuáng töi tranh luêån nhiïåt tònh vaâ chó ra nhûäng sai lêìm cuãa nhau. Chuáng töi khñch lïå vaâ taåo nguöìn caãm hûáng cho nhau, thay vò laâm beä mùåt hay chï cûúâi nhau. Vaâ chuáng töi yïu cêìu moåi ngûúâi phaãi coá traách nhiïåm, àïí àaãm baão chuáng töi giûä àuáng àõnh hûúáng muåc tiïu. Chuáng töi hoåc hoãi vaâ chia seã cho nhau trong möåt möi trûúâng an toaân, cho pheáp chuáng töi chêëp nhêån ruãi ro àïí trûúãng thaânh hún. Khöng coá gò laâ khöng thïí noái ra trong nhoám töi. Vò thïë dô nhiïn töi tröng àúåi hoå seä cho töi lúâi khuyïn nïn laâm gò trong trûúâng húåp naây. Àuáng vêåy, töi sùén saâng àïën hoãi CEO cuãa cöng ty liïåu töi coá nïn ra ài vaâ nhêån cöng viïåc múái khöng. Nhoám chuáng töi laâ nhû vêåy àêëy. Khi chuáng töi cuâng ngöìi laåi vúái nhau trong saãnh khaách saån töëi höm sau - möåt caái saãnh mang phong caách thuöåc àõa cuãa Anh vúái nhûäng chiïëc ghïë baânh bùçng da ïm aái àeåp nhû múái lêëy ra tûâ trong quyïín catalog cuãa Ralph Lauren - töi kïí cho hoå nghe vïì baãn fax töëi höm trûúác. Mùåc duâ tònh caãm chuáng töi rêët gùæn boá vaâ khung caãnh luác àoá rêët êëm cuáng, töi nhêån thêëy cuäng khöng dïî daâng gò trònh baây vêën àïì. Töi cöë gùæng giûä laåi thúâi khùæc naây cho àïën têån höm nay möîi khi coá möåt nhên viïn naâo trong cöng ty tû vêën Ferrazzi Greenlight cuãa töi àïën noái vúái töi rùçng anh êëy hay cö êëy phaãi ra ài nùæm bùæt nhûäng cú höåi múái. Töi cöë gùæng nghô rùçng àiïìu naây thïí hiïån möåt sûå töët nghiïåp, chûá khöng phaãi mêët maát, giöëng nhû khi àöìng nghiïåp taâi nùng Gavin McKay ra ài àïí theo àuöíi ûúác mú thaânh lêåp möåt chuöîi phoâng têåp thïí duåc saáng taåo cuãa riïng mònh. Anh êëy laâ ngûúâi “töët nghiïåp” àêìu tiïn cuãa Ferrazzi Greenlight.
 22. 22. 26RAI CHE LÛNG CHO BAÅN Àiïìu töi cêìn àûúåc nghe tûâ nhoám cöång sûå Deloitte laâ töi coá thïí an têm töët nghiïåp. Töi biïët chùæc Pat seä rêët thêët voång. Nhûng öng êëy hiïíu töi rêët roä. Öng noái: “Starwood laâ möåt núi thñch húåp àïí möåt ngûúâi laâm marketing treã tuöíi coá thïí taåo danh tiïëng.” Vaâ nhûäng ngûúâi khaác cuäng àöìng yá. Vaâi ngaây sau, khi maáy bay àûa chuáng töi vïì laåi New York, töi caãm nhêån coá baân tay ai àoá àùåt trïn vai mònh, àaánh thûác töi dêåy. Töi cûá nghô laâ nhên viïn phuåc vuå trïn maáy bay nhùæc nhúã mònh phaãi àêíy lûng ghïë thùèng lïn. Nhûng khi múã mùæt ra, töi thêëy Pat àang ngöìi trïn thaânh ghïë cuãa töi. “Keith,” öng noái, “coá möåt àiïìu töi muöën anh nïn nhúá: Àûâng nhòn laåi. Àêy laâ möåt quyïët àõnh àuáng àùæn cho duâ coá chuyïån gò xaãy ra phña trûúác. Chó cêìn anh biïët nhòn vïì phña trûúác.” Ngay luác àoá Pat khöng khaác gò cha töi, ngûúâi vêîn luön nhùæc nhúã töi rùçng “Àûâng nhòn laåi, con trai aå. Àiïìu töìi tïå nhêët laâ cûá nhòn laåi vaâ tûå hoãi, ‘Chuyïån gò xaãy ra nïëu...?’” Töi khöng coá caái ên huïå àûúåc gùåp möåt ngûúâi sïëp nhû Pat thïm lêìn nûäa, nhûng töi biïët coá rêët nhiïìu sïëp nhû vêåy trïn thïë gian naây. Khi töi gùåp gúä nhûäng nhaâ laänh àaåo vô àaåi nhû Jamie Dimon cuãa JPMorgan Chase, Devin Wenig cuãa Thomson Reuters Markets, Bob Iger cuãa Disney, Todd Lachman cuãa Mars, Mark Jordahl cuãa nhoám quaãn trõ taâi saãn taåi U.S. Bancorp, hay John Pepper, cûåu laänh àaåo taåi Procter & Gamble, töi nghô nhên viïn cuãa hoå thêåt may mùæn àûúåc laâm viïåc vúái nhûäng ngûúâi hiïíu roä thïë naâo laâ laänh àaåo vô àaåi. Nhûng nhû Pat àaä noái, haäy cûá nhòn vïì phña trûúác... Vaâ thïë laâ nhúâ lúâi khuyïn cuãa nhûäng àöìng nghiïåp luön uãng höå töi taåi Deloitte, töi àaä rúâi boã hoå vaâ ra ài. Khi viïët nhûäng doâng naây, töi chúåt nhêån ra mònh àaä khöng mêët
 23. 23. Giúái thiïåuR27 cöng sûác xêy dûång thúâi àiïím haånh phuác naây trong cuöåc àúâi; moåi thûá àïën vúái töi rêët tûå nhiïn. Dô nhiïn töi phaãi laâm àuáng thò cûãa múái múã, nhûng töi chûa bao giúâ nghô mònh coá thïí lùåp laåi lêìn thûá hai trong àúâi. Theo thúâi gian, khi töi thaânh chuã doanh nghiïåp vaâ àiïìu haânh cöng ty riïng cuãa mònh, nhûäng ngaây laâm viïåc taåi Deloitte vêîn cûá lêín quêín trong àêìu nhû möåt àiïìu may mùæn thoaãng qua - hoaân toaân laâ cêìu may maâ thöi. Vaâo thúâi àoá, töi khöng thïí naâo diïîn giaãi àûúåc taåi sao noá laåi àùåc biïåt àïën nhû vêåy, hay taåi sao noá laåi coá hiïåu quaã; töi chó biïët mònh caãm thêëy rêët phêën khñch, chan chûáa tònh caãm vaâ thöng thaái. Töi laâ möåt cêåu beá ngheâo may mùæn àûúåc hoåc trong nhûäng trûúâng danh tiïëng - luác naâo cuäng caãm thêëy mònh laåc loäng. Mùåc duâ töi caãm thêëy haâo hûáng vúái nhûäng cöng viïåc múái sau naây, töi vêîn ûúác ao àûúåc möåt lêìn nûäa söëng laåi trong khöng khñ höî trúå vaâ chia seã. Möåt àiïìu töi ruát ra àûúåc tûâ kinh nghiïåm taåi Deloitte laâ quyïìn nùng tuyïåt àöëi khi coá möåt nhoám ngûúâi hûúáng dêîn, khuyïën khñch, giuáp töi múã loâng vaâ trung thûåc, buöåc töi phaãi coá traách nhiïåm, vaâ cho pheáp töi phaát huy hïët khaã nùng cuãa mònh. Vaâ töi nhêån ra rùçng mònh muöën tòm caách taái taåo traãi nghiïåm naây.
 24. 24. PHÊÌN 1 Ai che cho lûng baån Caác möëi quan hïå cûáu sinh coá thïí laâm thay àöíi cuöåc àúâi baån - nhû chuáng àaä laâm thay àöíi cuöåc àúâi töi
 25. 25. 30RAI CHE LÛNG CHO BAÅN Giaãm cên, Laâm giaâu, vaâGiaãm cên, Laâm giaâu, vaâGiaãm cên, Laâm giaâu, vaâGiaãm cên, Laâm giaâu, vaâGiaãm cên, Laâm giaâu, vaâ Thay àöíi thïë giúáiThay àöíi thïë giúáiThay àöíi thïë giúáiThay àöíi thïë giúáiThay àöíi thïë giúái Nghe coá veã nhû möåt nhan àïì àaáng ngúâ cuãa thïm möåt quyïín saách daång tûå hoåc, nhûng thêåt sûå àêy laâ caách chñnh xaác nhêët àïí miïu taã cuöåc àúâi Jean Nidetch. Jean laâ möåt ngûúâi nöåi trúå quaá khöí phaãi nhúâ baån beâ giuáp àúä àïí theo àuöíi chïë àöå ùn kiïng. Kïët quaã cö àaåt àûúåc thêåt àaáng kinh ngaåc. Nhûng laâm thïë naâo cö àaåt àûúåc kïët quaã naây múái chñnh laâ àiïìu laâm chuáng ta quan têm tòm hiïíu. Jean bõ beáo phò. Cö àaä bõ beáo phò tûâ beá, beáo phò luác hoåc trung hoåc, vaâ mùåc duâ àaä theo àuöíi bao nhiïu chïë àöå ùn kiïng, voâng eo cuãa cö vêîn cûá tiïëp tuåc àêìy lïn tûâ nhûäng nùm hai mûúi röìi ba mûúi tuöíi. Cuöëi cuâng vúái chiïìu cao 170 cm, cö cên nùång 97 kg, mùåc aáo cúä 44, vaâ thoãa maän nhûäng àõnh nghôa khoa hoåc vïì beáo phò. Jean àaä thûã caác chïë àöå ùn kiïng, uöëng caác loaåi thuöëc hûáa heån laâm giaãm cên, nhûng sau àoá cö laåi beáo lïn nhû cuä. Nùm 1961, úã tuöíi 38, cö bùæt àêìu theo àuöíi möåt chïë àöå ùn kiïng àûúåc sûå taâi trúå cuãa Súã Y Tïë thaânh phöë New York. Sau mûúâi tuêìn cö giaãm àûúåc 9 kg, nhûng laåi mêët dêìn àöång lûåc àïí tiïëp tuåc. Cö nhêån thêëy rùçng mònh cêìn troâ chuyïån vúái moåi ngûúâi àïí tòm sûå höî trúå. Bñ quyïët cuãa cö: Nïëu cö khöng thïí löi keáo baån beâ cuãa mònh àïën vùn phoâng úã Manhattan àïí àùng kyá chïë àöå ùn kiïng vúái Súã
 26. 26. Ai che lûng cho baånR31 Y Tïë thò cö seä mang “khoa hoåc kyä thuêåt” cuãa chûúng trònh naây àïën têån phoâng khaách cuãa hoå taåi Queens. Jean vaâ caác baån seä cuâng nhau giaãm cên. Chñnh tûâ nhûäng cuöåc hoåp àêìu tiïn naây àaä cho ra àúâi töí chûác Weight Watchers, ngaây nay àaä àûúåc cöng nhêån laâ möåt trong nhûäng chûúng trònh giaãm cên hiïåu quaã nhêët thïë giúái. YÁ tûúãng cuãa Nidetch rêët àún giaãn: Giaãm cên àoâi hoãi sûå kïët húåp giûäa ùn kiïng vaâ baån beâ uãng höå. Cö töí chûác nhûäng cuöåc hoåp haâng tuêìn àïí theo doäi cên nùång vaâ àïì ra muåc tiïu nhùçm thuác àêíy tinh thêìn traách nhiïåm, àöìng thúâi khuyïën khñch nhûäng ngûúâi tham gia chia seã möåt caách trung thûåc vaâ chên thaânh vïì nhûäng àêëu tranh nöåi têm, trúã ngaåi, vaâ chiïën thùæng trong cuöåc chiïën giaãm cên. Cuöëi cuâng nhúâ àoá maâ Nidetch giaãm àûúåc hún 32 kg. Cö quyïët àõnh thuï mùåt bùçng laâm vùn phoâng khúãi xûúáng caác nhoám höî trúå trïn khùæp thaânh phöë New York. Nùm 1963 cö thaânh lêåp cöng ty, nùm 1968 baán cöí phêìn ra cöng chuáng vaâ baán cho H.J. Heinz nùm 1978. (Nùm 1999, Weight Watchers laåi möåt lêìn nûäa àûúåc baán ài cho möåt cöng ty con cuãa têåp àoaân Artal Luxembourg.) Vaâo thúâi àiïím nùm 2007, Weight Watchers International coá doanh thu baán leã trïn 4 tó àö la tûâ baãn quyïìn vaâ nhûúång quyïìn, phñ höåi viïn, chûúng trònh thïí duåc, saách daåy nêëu ùn, caác saãn phêím thûåc phêím àõnh lûúång sùén, vaâ möåt taåp chñ. Nidetch vïì hûu nùm 1984, àïí laåi sau lûng möåt di saãn àaä cûáu vúát cuöåc àúâi cuãa haâng triïåu ngûúâi trïn thïë giúái. Dave Kirchhoff, CEO hiïån taåi cuãa cöng ty ghi nhêån: “Mùåc duâ khoa hoåc kyä thuêåt giuáp giaãm cên àaä coá tiïën böå theo thúâi gian, cöët loäi cuãa chûúng trònh do Jean àïì xûúáng - sûå uãng höå vaâ tinh thêìn traách nhiïåm - vêîn laâ möåt àùåc àiïím khöng thay àöíi.” Trong cêu chuyïån naây coá àiïìu gò khaác thûúâng? Jean chó muöën giaãm cên, nhûng thöng qua möåt voâng troân caác ngûúâi baån chia
 27. 27. 32RAI CHE LÛNG CHO BAÅN seã kiïën thûác, kinh nghiïåm, sûå trung thûåc vaâ höî trúå, cö àaä àaåt àûúåc nhiïìu hún nhûäng gò coá thïí tûúãng tûúång. Jean khaám phaá möåt àiïìu maâ nhûäng nhaâ laänh àaåo vô àaåi hay nhûäng bêåc thêìy thaânh cöng xuêët chuáng trong lõch sûã àïìu biïët: Thaânh cöng vûúåt bêåc trong cöng viïåc hay cuöåc söëng laâ möåt quaá trònh húåp taác giûäa nhûäng ngûúâi àöìng àùèng. Àùçng sau moåi nhaâ laänh àaåo vô àaåi, nïìn taãng cuãa moåi cêu chuyïån thaânh cöng vûúåt bêåc àïìu laâ möåt voâng troân khöng thïí thiïëu bao göìm àöåi nguä tû vêën àaáng tin cêåy, ngûúâi àúä àêìu vaâ àöìng nghiïåp. Nhûäng nhoám höî trúå naây thïí hiïån dûúái nhiïìu hònh thûác, söë lûúång khaác nhau, coá mùåt úã moåi cêëp àöå vaâ trong gêìn nhû moåi khña caånh cöng viïåc hay àúâi söëng riïng tû, nhûng têët caã àïìu coá chung möåt àùåc àiïím àoá laâ möëi liïn kïët riïng biïåt giûäa caác thaânh viïn maâ töi goåi laâ möëi quan hïå cûáu sinh. Noái àún giaãn, chñnh nhûäng möëi quan hïå naây taåo nïn thaânh cöng khaác nhau úã möîi ngûúâi. Trong quyïín saách naây, töi muöën mang àïën cho baån hûúáng dêîn thûåc haânh caách xêy dûång möëi quan hïå cûáu sinh àïí baån coá thïí thay àöíi cuöåc àúâi mònh nhû Jean Nidetch àaä laâm àûúåc. Kïët nöëi vaâ Àún àöåcKïët nöëi vaâ Àún àöåcKïët nöëi vaâ Àún àöåcKïët nöëi vaâ Àún àöåcKïët nöëi vaâ Àún àöåc Mûúâi nùm sau khi rúâi khoãi ban laänh àaåo taåi Deloitte Consulting, vúái võ trñ taåi Starwood Hotels and Resort, töi laâ möåt trong nhûäng töíng giaám àöëc tiïëp thõ treã nhêët trong danh saách Fortune 500. Nùm 2003, quyïín saách àêìu tay, Àûâng bao giúâ ài ùn möåt mònh, àïì cao quyïìn lûåc cuãa nhûäng möëi quan hïå chên thaânh vaâ sûå quaãng àaåi trong caách àöëi xûã trong cöng viïåc, àûúåc loåt vaâo danh
 28. 28. Ai che lûng cho baånR33 saách baán chaåy toaân quöëc. Tûâ nhûäng phaãn höìi cuãa àöåc giaã vaâ khaách haâng, töi àûúåc biïët quyïín saách àaä giuáp hoå thay àöíi cuöåc söëng theo hûúáng töët àeåp hún. Töi caãm thêëy mònh dûúâng nhû múái bùæt àêìu tòm ra muåc àñch söëng thêåt sûå cuãa cuöåc àúâi - àoá laâ giuáp àúä moåi ngûúâi hoaân thiïån sûå nghiïåp vaâ cöng ty cuãa hoå. Àiïìu naây mang nhiïìu yá nghôa hún laâ cöë laâm sao coá thïm nhiïìu ngûúâi “àùåt möng lïn giûúâng”, nhû töi hay noái àuâa vïì vai troâ töíng giaám àöëc tiïëp thõ taåi Starwood. Khöng lêu sau àoá töi àaä hoaân têët giêëc mú caã àúâi cuãa mònh bùçng caách thaânh lêåp cöng ty tû vêën vaâ àaâo taåo riïng cuãa mònh, Ferrazzi Greenlight, hay FG, nhû caách chuáng töi thûúâng goåi. Ngûúâi ngoaâi nhòn vaâo thêëy töi dûúâng nhû àaä coá têët caã - thaânh cöng, tiïìn baåc, danh tiïëng, nhûäng buöíi noái chuyïån vúái thuâ lao cao, haâng chöìng cao ngêët thû cuãa ngûúâi hêm möå, maång lûúái cöng viïåc vaâ xaä höåi phaãi bùçng möåt quyïín danh baå àiïån thoaåi cuãa möåt thaânh phöë cúä trung. Nhòn bïì mùåt cuöåc àúâi coá veã thêåt tuyïåt vúâi. Nhûng têån sêu bïn dûúái, moåi thûá khöng àûúåc nhû veã ngoaâi cuãa noá. Sûå thêåt laâ, xeát vïì muåc tiïu töi àùåt ra cho cöng ty thò cöng viïåc kinh doanh àaä laâm töi thêët voång. Töi caãm thêëy quaá taãi vaâ cö àöåc. Töi coá caãm giaác nhû mònh àang tham gia möåt bûäa tiïåc bïn höì búi, xung quanh laâ beâ baån vaâ ngûúâi thên quen, nhûng thay vò töi chuyïån troâ vúái hoå, tiïëp nûúác cho hoå, thò töi laåi möåt mònh cö àöåc dûúái àaáy höì, àang vuâng vêîy àïí nöíi lïn mùåt nûúác, vaâ àaáng buöìn nûäa laâ khöng ai quan têm àïën töi caã. Töi nhêån ra mònh àang cû xûã nhû möåt giaám àöëc têìm thûúâng. Quaá nhiïìu khaách haâng yïu cêìu töi phaãi àñch thên thûåc hiïån cöng viïåc. Mùåc duâ töi àaä tuyïín duång àûúåc nhiïìu giaám àöëc coá nùng lûåc àïí giuáp töi xêy dûång FG, töi àaä khöng ûu tiïn thúâi gian àïí huêën luyïån hoå laâm nhûäng gò töi àang laâm, hay tûå àiïìu haânh cöng ty maâ khöng cêìn àïën töi nhuáng tay trûåc tiïëp quaá nhiïìu. Khi
 29. 29. 34RAI CHE LÛNG CHO BAÅN caác àöìng nghiïåp thûã can thiïåp vaâ giuáp töi laâm nheå búát khöëi lûúång cöng viïåc àang phuã kñn ngûúâi töi, àa phêìn töi caãm thêëy thêët voång vúái kïët quaã hoå mang laåi. Giaãi phaáp cuãa töi laâ cûá tiïëp tuåc suy nghô vaâ cöë gùæng giaãi quyïët caác vêën àïì, thêåm chñ göìng gaánh ngaây caâng nhiïìu hún, vaâ nhû thïë laåi caâng khiïën töi boã qua viïåc quaãn lyá cöng ty haâng ngaây vaâ daânh ngaây caâng ñt thúâi gian hún àïí huêën luyïån cho nhên viïn. Töi hêìu nhû luác naâo cuäng ài cöng taác, laâm möåt CEO vùæng mùåt. Cöng ty àöëi vúái töi khöng chó laâ cöng viïåc àún thuêìn; noá laâ möåt sûá mïånh maâ töi tin tûúãng tuyïåt àöëi. Töi quaá tin tûúãng nïn khöng thïí núái loãng duâ àaáng lyá ra phaãi thïë. Vò vêåy luác naâo töi cuäng chaåy àua loâng voâng khùæp caã nûúác nhû möåt thùçng àiïn. Thïë maâ FG cuãa töi vêîn cûá möîi ngaây ài xuöëng vò töi khöng thïí laâm hïët têët caã moåi viïåc àûúåc. Àêy laâ möåt caách haânh xûã khöng húåp lyá maâ tûå trong sêu thùèm töi hiïíu rùçng röìi seä coá luác töi bõ trûúåt chên, thïë nhûng töi vêîn khöng tòm ra àûúåc möåt löëi thoaát naâo khaác. Töi àang theo con àûúâng xoùæn öëc ài xuöëng. Moåi ngûúâi vêîn thûúâng xuyïn baão rùçng nguöìn nùng lûúång cuãa töi coá sûác lan toãa ghï gúám. Nhûng trïn thûåc tïë, àöång lûåc vaâ tham voång cuäng chó coá thïí àûa baån àïën möåt mûác àöå naâo àoá maâ thöi. Töi quaá bêån röån daânh thúâi gian leo lïn maáy bay, gùåp gúä khaách haâng múái hay khaách haâng tiïìm nùng, diïîn thuyïët, vöì ngay lêëy nhûäng yá tûúãng múái maâ töi bùæt gùåp vúái hy voång chuáng seä che khuêët hay giaãi quyïët toaân böå nhûäng vêën àïì hiïån taåi cuãa chuáng töi. Khöng biïët ngûúâi ngoaâi nhòn vaâo thêëy thïë naâo - nhûäng ngûúâi àang trong bûäa tiïåc bïn höì búi, noái cûúâi vaâ nhêëm nhaáp thûác uöëng trong khi töi àang lùån nguåp trong bïí nûúác sêu? Töi khöng biïët - töi chûa bao giúâ theâm hoãi àïën hoå. Töi chûa bao giúâ kïí vïì nhûäng vêën àïì cuãa mònh hay la lúán kïu goåi giuáp àúä. Nhûäng
 30. 30. Ai che lûng cho baånR35 ngûúâi töi cêìn àïìu àaä àûáng sùén chung quanh - nhûng töi naâo coá nhòn thêëy. Hêìu hïët nhûäng ngûúâi trong nhoám nhên viïn cuãa töi àïìu cöë gùæng hïët sûác trong tònh caãnh CEO luön vùæng mùåt. Nhûng àiïìu buöìn cûúâi laåi khöng liïn quan gò àïën hoå: Keith Ferrazzi, anh chaâng àûúåc giúái truyïìn thöng mïånh danh laâ “Mr. Relationship” do thaânh cöng cuãa quyïín saách Àûâng bao giúâ ài ùn möåt mònh cöång vúái söë lûúång caác kïët nöëi, laåi gùåp thêët baåi khi quaãn lyá nhûäng möëi quan hïå trong cöng ty riïng cuãa anh ta. Chuáng ta rêët thûúâng xuyïn coá caãm giaác caái gò àoá khöng öín trong cuöåc söëng cuãa mònh, nhûng chuáng ta choån caách boã qua trûåc giaác vaâ cûá tiïëp tuåc laâm theo lyá trñ. Töi chó ûúác giaá maâ töi coá àuã can àaãm àïí noái vúái nhûäng ngûúâi chung quanh: “Caác anh aå, töi cêìn àûúåc giuáp àúä. Töi sùæp chòm röìi.” Hiïíu mònh laâ ai vaâ thuöåc thïë giúái naâoHiïíu mònh laâ ai vaâ thuöåc thïë giúái naâoHiïíu mònh laâ ai vaâ thuöåc thïë giúái naâoHiïíu mònh laâ ai vaâ thuöåc thïë giúái naâoHiïíu mònh laâ ai vaâ thuöåc thïë giúái naâo Vïì baãn chêët, vêën àïì cuãa töi khöng chó àún thuêìn laâ möåt vêën àïì cöng viïåc. Búãi vò coá rêët nhiïìu vêën àïì chiïën lûúåc hay hoaåt àöång haâng ngaây trong cöng ty, töi phaãi dûåa vaâo maång lûúái quöëc tïë maâ mònh àaä xêy dûång, vêån duång nhûäng hiïíu biïët vaâ hûúáng dêîn maâ töi àaä miïu taã trong quyïín saách Àûâng bao giúâ ài ùn möåt mònh. Töi coá thïí tòm àïën bêët cûá ngûúâi naâo trong söë khaách haâng, luêåt sû, nhaâ bùng, ngûúâi cung cêëp, hay caác thaânh viïn höåi àöìng quaãn trõ trong maång lûúái cuãa mònh àïí xin lúâi khuyïn cuå thïí. Tuy nhiïn khaã nùng giuáp àúä cuãa hoå cuäng chó giúái haån úã mûác möåt cuöåc goåi àiïån hay möåt chêìu caâ phï - nhûäng viïåc rúâi raåc vaâ vuån vùåt. Töi khöng coá möåt ai trong cuöåc àúâi àïí coá thïí laâm phiïìn bêët
 31. 31. 36RAI CHE LÛNG CHO BAÅN cûá luác naâo nïëu cêìn möåt cuöåc tranh luêån hoaân toaân thùèng thùæn, khöng e ngaåi vïì nhûäng vêën àïì àang diïîn ra trong àúâi söëng vaâ trong cöng viïåc. Töi chûa taåo dûång àûúåc nhûäng möëi quan hïå khùng khñt vaâ sêu sùæc nhû thïë vúái möåt vaâi ngûúâi chñnh yïëu sùén saâng laâm bêët cûá thûá gò àïí àaãm baão rùçng töi khöng bao giúâ thêët baåi, vaâ ngûúåc laåi töi cuäng thïë; nhûäng möëi quan hïå maâ töi àaä tûâng coá àûúåc vúái àöåi nguä taåi Deloitte. Möåt mùåt, töi àaä àaánh mêët khaã nùng nhêån thûác àiïím maånh vaâ àiïím yïëu cuãa mònh. Khi xaãy ra chuyïån, chuáng ta mêët quyïìn kiïím soaát àiïím yïëu cuãa mònh, kïët quaã laâ chuáng ta coá nhûäng haânh vi tûå laâm haåi mònh. Muöën vûúåt qua chuáng, chó coá caách duy nhêët, àoá laâ phaãi hiïíu roä baãn thên. Haäy thûã suy nghô theo hûúáng naây: Thaânh cöng laâ khaã nùng taåo àûúåc nhûäng kïët quaã maâ chuáng ta thêåt sûå tòm kiïëm trong cuöåc söëng, chûá khöng phaãi chó laâ söë tiïìn chuáng ta kiïëm àûúåc. Ngûúâi naâo hiïíu roä hoå mong muöën àiïìu gò, hiïíu roä nhûäng àöång lûåc bïn trong, nhûäng thûá tûå ûu tiïn, chùæc chùæn khöng giêîm lïn chên mònh. Hoå coá thïí têåp trung toaân böå sûác lûåc cho muåc tiïu cuöåc àúâi mònh. Àêy chñnh laâ àiïìu giuáp cho nhûäng con ngûúâi bònh thûúâng söëng möåt cuöåc àúâi xuêët chuáng. Tñch luäy kiïën thûác laâ möåt quaá trònh khöng coá möåt àiïím dûâng duy nhêët - vêåy maâ khöng hiïíu sao chuáng ta thïë naâo cuäng coá luác bõ ài laåc. Khi àoá, chuáng ta cêìn möåt têìm nhòn bïn ngoaâi laâm phao cûáu sinh - möåt cuá “àaá àñt” xûáng àaáng. Àöëi vúái töi cuá àaá naây àïën tûâ möåt ngûúâi baån, Peter Guber, nhaâ saãn xuêët phim vaâ nguyïn laänh àaåo Sony Pictures. Chó trong voâng möåt ngaây, cuöåc àúâi töi àaä bùæt àêìu thay àöíi. Töi gheá qua nhaâ Peter àïí trao àöíi vúái öng möåt vaâi lúâi khuyïn cho quyïín saách maâ öng muöën viïët. Trong phoâng khaách cuãa öng,
 32. 32. Ai che lûng cho baånR37 trong khöng khñ cuãa nhûäng böå phim öng àaä tham gia - böå àöì Batman àaä mùåc trong phim Batman, nhûäng giaãi thûúãng danh giaá maâ öng àaä mang vïì nhúâ saãn xuêët nhûäng böå phim ùn khaách nhû Midnight Express hay Rain Man - töi cûá noái huyïn thuyïn, àûa ra nhêån xeát vïì yá tûúãng cuãa quyïín saách. Böîng Peter ngöìi dûåa ngûúâi vaâo chiïëc ghïë baânh vaâ lùæc àêìu nheâ nheå. “Keith,” öng noái, “töi nghô anh nïn xem laåi mònh cho tao nhaä hún.” Töi ngûúång chñn ngûúâi. Tao nhaä? Phaãi chùng lúâi nhêån xeát cuãa töi thùèng thùæn quaá? Àiïìu naây laâ khöng thïí xaãy ra vúái Peter. Tao nhaä? Khöng coân tûâ naâo trûâu tûúång hún àûúåc nûäa. Ngay lêåp tûác töi nhúá laåi ngöi trûúâng tiïíu hoåc haâo nhoaáng maâ töi àûúåc theo hoåc nhúâ coá hoåc böíng. Cha meå töi thuöåc giai cêëp lao àöång taåi Latrobe, Pennsylvania, khöng coá àuã tiïìn mua àöìng phuåc cho töi, nïn chuáng töi phaãi mua quêìn aáo cuä taåi möåt cûãa haâng baán àöì “gêìn nhû múái”. Töi rêët gheát ài vaâo cûãa haâng naây vaâ thûúâng tröën trong caác saâo quêìn aáo vò súå bõ baån beâ bùæt gùåp - möåt àiïìu dô nhiïn röìi cuäng àïën. “Ï, Ferrazzi,” boån chuáng seä kïu lïn, “bûäa nay maây mùåc aáo thïu tïn ai vêåy?” Tûâ quêìn aáo àïën göëc gaác ngûúâi Pittsburgh, töi luön luön mùåc caãm tûâ luác nhoã laâ mònh keám tao nhaä àïën mûác naâo. Peter nhêån thêëy caãm xuác thïí hiïån trïn gûúng mùåt töi vaâ lùæc àêìu möåt caách thên tònh. Nuå cûúâi cuãa öng nhùæc töi nhúá laåi rùçng chuáng töi laâ baån cuãa nhau vaâ àêy laâ möåt ngûúâi quan têm àïën töi, chûá khöng phaãi luä baån hoåc cêëp hai chó muöën gêy khoá dïî cho töi. “Keith... caái caãm xuác trïn gûúng mùåt cuãa anh. Töi khöng coá yá noái àïën quêìn aáo hay daáng dêëp cuãa anh,” öng noái tiïëp. “Töi muöën noái àïën sûå tao nhaä trong muåc àñch vaâ haânh àöång. Keith, tao nhaä laâ nghïå thuêåt sûã duång nöî lûåc ñt nhêët àïí taåo hiïåu quaã cao
 33. 33. 38RAI CHE LÛNG CHO BAÅN nhêët, quyïìn nùng cao nhêët, vaâ thaânh cöng cao nhêët trong cuöåc söëng. Anh laâm viïåc quêìn quêåt, Keith aå. Àiïìu naây khöng coá gò sai, nhûng töi thêëy anh phaãi giêåt gêëu vaá vai liïn tuåc. Töi nhêån àûúåc email cuãa anh moåi luác moåi núi. Anh laâ möåt trong nhûäng ngûúâi thöng minh nhêët maâ töi quen biïët, nhûng anh àang laâm viïåc möåt caách muâ quaáng. Vúái têët caã nhûäng nöî lûåc êëy, cöång vúái taâi nùng cuãa mònh, anh phaãi àaåt àûúåc nhiïìu hún so vúái hiïån taåi.” Öng ngûâng laåi, nhòn thùèng vaâo mùæt töi, vaâ húi chöìm àêìu vïì phña trûúác. “Keith, chuáng ta haäy cuâng nhau nhòn nhêån vêën àïì. Anh coá biïët anh muöën gò vaâ cöng viïåc kinh doanh seä giuáp anh àaåt àûúåc àiïìu àoá nhû thïë naâo khöng? Búãi vò töi khöng nhêån ra. Anh coá daám chùæc laâ nhûäng nöî lûåc siïu nhiïn cuãa anh àûúåc àõnh hònh vaâ àõnh hûúáng vïì àuáng núi anh cêìn àïën khöng?” Vaâ öng noái tiïëp khi nhêån thêëy veã mùåt àêìy ngaåc nhiïn cuãa töi, “Keith - töi laâ ngûúâi àêìu tiïn noái vúái anh àiïìu naây haã?” Töi biïët laâ kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm cuãa Peter àaä àaánh truáng chöî. Nhûng chûa coá ai noái vúái töi möåt caách thùèng thùæn nhû vêåy. Töi cuäng biïët laâ sûå thùèng thùæn cuãa Peter, mùåc duâ húi khoá nuöët, laâ möåt dêëu hiïåu chùæc chùæn cho thêëy öng quan têm àïën töi. Dûúâng nhû öng àaä nhòn thêëy töi phêåp phuâ trong höì búi àoá vaâ àaä chõu khoá boã thúâi gian tòm súåi dêy quùng xuöëng cho töi. Vò möåt lyá do naâo àoá, töi caãm thêëy hoaân toaân an toaân vaâ àûúåc tön troång khi nghe lúâi khuyïn cuãa Peter - töi khöng hïì caãm thêëy xêëu höí hay toã ra chöëng àöëi, ngay caã trûúác mùåt anh chaâng Batman àang nhòn töi chùm chùm trong goác tûúâng. Töi caãm thêëy thêåt xuác àöång, biïët ún, vaâ nheå nhoäm. Töi àaä daânh cuöåc àúâi mònh cöë gùæng laâm moåi thûá cho quaá nhiïìu ngûúâi - töi khöng gioãi laâm möåt ngûúâi biïët nhòn nhêån àiïím yïëu cuãa mònh. Nhûng höm nay
 34. 34. Ai che lûng cho baånR39 ngöìi úã àêy, chó coá töi vúái Peter, moåi viïåc thêåt dïî daâng. Öng êëy khöng hïì aám chó rùçng töi yïëu àuöëi. Töi chó laâ con ngûúâi. Töi coá nhûäng àiïím maånh chûa biïët têån duång vaâ coá nhûäng haânh vi cêìn phaãi àiïìu chónh. Eureka!Eureka!Eureka!Eureka!Eureka! Peter giuáp töi nhêån ra rùçng töi cêìn àûúåc giuáp àúä. Töi cêìn àûúåc uãng höå theo caách Peter àang laâm. Töi khöng caách chi àïën àñch maâ töi muöën vaâ phaát huy hïët tiïìm nùng cuãa mònh trong kinh doanh nïëu khöng coá sûå höî trúå naây. Töi khöng viïåc gò phaãi e ngaåi maâ buöng bûác chùæn baão vïå, búãi vò chung quanh töi luön coá rêët nhiïìu ngûúâi hiïíu roä con ngûúâi thêåt cuãa töi maâ vêîn tön troång vaâ quan têm àïën töi. Sûå thêåt laâ töi vêîn coá nhiïìu möëi quan hïå trong cuöåc àúâi. Nhûng töi chó coá vaâi möëi quan hïå thêåt sûå gùæn boá khùng khñt vúái nhûäng ngûúâi töi coá thïí múã loâng, chia seã nöîi súå, chia seã thêët baåi, muåc tiïu, ûúác mú, vaâ cêìu mong giuáp àúä. Töi àaä nghô rùçng chó vò töi laâ chuã vaâ ngûúâi ta nhòn töi nhû möåt chuyïn gia, töi phaãi laâ ngûúâi luön tòm ra cêu traã lúâi. Nhûng khöng phaãi luác naâo töi cuäng coá cêu traã lúâi. Nhûäng möëi quan hïå thêåt sûå quan troång maâ töi coá - gia àònh, baån beâ thên thiïët nhiïìu nùm - khöng thïí mang àïën cho töi kinh nghiïåm hay nhêån xeát vïì sûå nghiïåp nhû töi cêìn àïën. Töi cêìn nhûäng ngûúâi àaáng tin cêåy vaâ hiïíu biïët vïì muåc tiïu sûå nghiïåp cuãa töi. Töi cuäng coá nhûäng ngûúâi nhû thïë trong àúâi! Chó coá àiïìu töi khöng bao giúâ yïu cêìu hoå giuáp àúä. Töi àaä quaá lo ngaåi rùçng hoå nhòn töi laâ keã yïëu àuöëi vaâ khöng hoaân haão; töi thêåt sûå caãm thêëy rêët xêëu höí vò möåt söë haânh àöång cuãa mònh. Taåi sao phaãi
 35. 35. 40RAI CHE LÛNG CHO BAÅN chêëp nhêån ruãi ro haå thêëp hònh aãnh cuãa mònh trong mùæt ngûúâi khaác nïëu töi tûå nhòn nhêån àiïím yïëu? Nhûng trong thêm têm töi biïët rùçng mònh àang lûâa döëi baãn thên nïëu cho rùçng tûå hoå vêîn chûa nhòn ra àiïím yïëu cuãa töi. Vaâ röìi töi chúåt hiïíu. Trong khi töi àang loay hoay cöë gùæng thiïët kïë möåt con àûúâng múái àïí phaát huy töëi àa khaã nùng cuãa mònh, töi vaâ nhoám laâm viïåc bao göìm caác nhaâ nghiïn cûáu vaâ nhaâ tû vêën taåi FG cuäng àaä cêåt lûåc tòm kiïëm nhûäng caách thûác duy trò sûå thay àöíi trong haânh vi taåi àuã caác loaåi hònh cöng ty. Cêu traã lúâi maâ chuáng töi àaä phaát hiïån ra àoá laâ quyïìn nùng cuãa sûå höî trúå nhoám, giöëng nhû Peter Guber àaä daânh cho töi. Àêy laâ möåt lônh vûåc hoaåt àöång múái meã vaâ thuá võ àöëi vúái FG, xuêët phaát tûâ möëi quan têm cuãa töi daânh cho caách aáp duång höî trúå nhoám trong nhûäng chûúng trònh rêët thaânh cöng nhû Weight Watchers (àaä giuáp chõ gaái Karen cuãa töi), vaâ Alcoholics Anonymous; bïn caånh thöng tin tûâ möåt loaåt nghiïn cûáu têm lyá, vaâ kinh nghiïåm thûåc tïë cuãa nhûäng ngûúâi nhû Morrie Shechtman, möåt nhaâ tû vêën, diïîn giaã, taác giaã thöng thaái vaâ trung thûåc àïën tuyïåt vúâi, vaâ Tiïën sô Mark Goulston, nhaâ thûúng thuyïët cho caác vuå bùæt coác con tin vaâ taác giaã nöíi tiïëng cuãa quyïín saách Get Out of Your Own Way. (Thûåc tïë, Morrie vaâ Mark àïìu tham gia vaâo viïån nghiïn cûáu taåi FG.) Chuáng töi giaã àõnh, chuyïån gò seä xaãy ra nïëu chuáng töi coá thïí vêån duång lúâi khuyïn àûâng-chõu-àûång-möåt-mònh laâ nïìn taãng trong caác chûúng trònh 12 bûúác cuãa Weight Watchers, vaâ caác nhoám höî trúå dûåa trïn tön giaáo vaâ àûa noá vaâo möi trûúâng doanh nghiïåp? Chuyïån gò xaãy ra nïëu chuáng töi vêån duång nhûäng phûúng phaáp cùn baãn thûúâng thêëy trong caác chûúng trònh biïën àöíi haânh vi àaä thaânh cöng trïn thïë giúái àïí giuáp töí chûác vaâ nhên viïn chuá troång àïën nhûäng thay àöíi tñch cûåc vaâ muåc tiïu cêìn àaåt àïën? Chuyïån gò seä xaãy ra nïëu chuáng töi trao cho moåi ngûúâi
 36. 36. Ai che lûng cho baånR41 nhûäng cöng cuå giuáp hoå xaác àõnh vaâ giaãi quyïët vêën àïì laâm aãnh hûúãng àïën bûúác tiïën cuãa hoå trong àúâi söëng caá nhên cuäng nhû trong cöng viïåc? Eureka! Thêåt laâ möåt thúâi khùæc huy hoaâng. FG chó múái triïín khai viïåc giuáp àúä taåo lêåp möi trûúâng höî trúå nhoám cho nhûäng nhoám laâm viïåc coá cêëu truác roä raâng nhû àöåi nguä baán haâng hay ban laänh àaåo. Kïët quaã coá thïí ào lûúâng àûúåc vaâ gêìn nhû nhòn thêëy ngay lêåp tûác, chûa kïí àïën caãm giaác haáo hûác múái meã trong nhûäng ngûúâi tham gia vaâ sûå quyïët têm phaát triïín nhûäng kyä nùng múái vaâ caãi thiïån haânh vi. Àöëi vúái khaách haâng cuãa chuáng töi, nhûäng tiïën böå naây àûúåc phaãn aánh thöng qua doanh thu tùng lïn sau khi triïín khai àûúåc vaâi quyá. Chuáng töi laâ nhûäng cöng ty haåt giöëng vúái nhûäng cöng cuå vaâ kyä thuêåt múái, cho pheáp nhên viïn mònh taåo dûång möëi quan hïå cûáu sinh vúái nhau. Peter Guber àaä chó cho töi thêëy mònh àún àöåc nhû thïë naâo khi cöë gùæng tûå giaãi quyïët vêën àïì vúái tû caách giaám àöëc vaâ nhaâ laänh àaåo. Vaâ cöng trònh chuáng töi thûåc hiïån taåi FG àaä xoay chuyïín thaânh möåt kïë hoaåch chi tiïët àïí vûúåt qua tònh traång naây - cho pheáp caá nhên têån duång quyïìn nùng cuãa sûå höî trúå nhoám tûâ nhûäng nhaâ cöë vêën tin cêåy vaâ gêìn guäi - àïí àaåt àûúåc nhiïìu hún, nhanh hún, vui hún, vaâ do àoá thaânh cöng hún trong nhûäng viïåc mònh laâm. Töi coá thïí thêëy cuöåc söëng caá nhên vaâ sûå nghiïåp cuãa mònh giúâ àêy àaä àûúåc àõnh hònh phuâ húåp nhêët. Töi hy voång àûúåc nhêån thïm nhiïìu nhêån xeát vaâ thúâi gian tûâ Peter. Nhûng töi nhêån ra rùçng mònh cuäng cêìn àûúåc höî trúå vaâ nhêån lúâi khuyïn tûâ nhiïìu ngûúâi khaác nûäa, nhûäng ngûúâi töi tin cêåy vaâ coá thïí thiïët lêåp möëi quan hïå cûáu sinh. Töi cêìn coá möåt vaâi ngûúâi trong cuöåc àúâi àïí tröng chûâng cho töi, nhûäng ngûúâi töi coá thïí chia seã bêët cûá thûá gò, nhûäng ngûúâi seä khuyïën khñch vaâ uãng
 37. 37. 42RAI CHE LÛNG CHO BAÅN höå, àûa ra nhêån xeát vaâ quan àiïím cuãa hoå, nhûäng ngûúâi seä noái cho töi biïët sûå thêåt duâ sûå thêåt naây töi khöng muöën nghe, nhûäng ngûúâi seä buöåc töi phaãi coá traách nhiïåm trïn möîi bûúác àûúâng töi ài. Töi àaä àoáng vai naây cho nhiïìu ngûúâi trong nhiïìu nùm; giúâ àêy töi phaãi bùæt àêìu àïí cho ngûúâi khaác laâm ngûúåc laåi cho töi. Töi phaãi àïí moåi ngûúâi hiïíu töi sêu sùæc hún. Taåi sao chuáng ta cêìn phao cûáu sinh?Taåi sao chuáng ta cêìn phao cûáu sinh?Taåi sao chuáng ta cêìn phao cûáu sinh?Taåi sao chuáng ta cêìn phao cûáu sinh?Taåi sao chuáng ta cêìn phao cûáu sinh? Möîi chuáng ta laâ möåt ngûúâi baán haâng, möåt nhaâ laänh àaåo, möåt chuã doanh nghiïåp, àang ài tòm cêu traã lúâi. Têët caã chuáng ta àïìu laâm viïåc cêåt lûåc trong cöng viïåc vaâ sûå nghiïåp cuãa mònh - töi muöën noái àïën caã nhûäng bêåc cha meå phaãi úã nhaâ àïí chùm soác con caái. Chuáng ta àïìu laâ nhûäng ngûúâi chuã doanh nghiïåp cho nhûäng yá tûúãng cuãa riïng mònh, bêët kïí chuáng ta coá cöng ty riïng hay ài laâm thuï cho ngûúâi khaác. Chuáng ta àïìu laâ nhaâ laänh àaåo trong cuöåc àúâi mònh - àöëi vúái àöìng nghiïåp, àöëi vúái nhên viïn, àöëi vúái con caái, vaâ trong cöång àöìng. Möîi chuáng ta laâ möåt ngûúâi baán haâng, chaâo baán baãn thên vaâ nhûäng yá kiïën cuãa mònh, nïëu khöng phaãi laâ caác saãn phêím hay dõch vuå cuãa cöng ty. Vaâ hêìu hïët chuáng ta àïìu gùåp phaãi nhûäng vêën àïì caá nhên hay cöng viïåc quaá lúán khöng thïí tûå mònh giaãi quyïët. Nïëu chuáng ta muöën thaânh cöng nhû mong àúåi cuãa mònh, chuáng ta seä cêìn àïën sûå giuáp àúä cuãa nhiïìu ngûúâi khaác. Vò vêåy cho duâ baån coá àang àiïìu haânh möåt àêët nûúác, möåt doanh nghiïåp, hay möåt gia àònh, baån cuäng khöng thïí biïët hïët têët caã nhûäng gò cêìn phaãi biïët àïí thaânh cöng - khöng ai coá thïí laâm àûúåc àiïìu naây. Chuáng ta cêìn lúâi khuyïn vaâ nhêån xeát tûâ nhûäng
 38. 38. Ai che lûng cho baånR43 ngûúâi chuáng ta tin cêåy. Àoá laâ lyá do vò sao caác baâ meå theo trûåc giaác seä tòm àïën nhûäng baâ meå khaác àïí xin lúâi khuyïn vïì trûúâng hoåc hay tòm baác sô cho con. Àoá laâ lyá do vò sao caác bêåc cha meå trao àöíi vúái nhau vïì trûúâng hoåc, vïì chûúng trònh hoåc, vïì caác hoaåt àöång cho hoåc sinh, vïì caác hoaåt àöång xaä höåi, laâm quen, vïì caác cö chiïu cêåu êëm, vaâ vên vên. Àoá laâ lyá do vò sao nhûäng àöåi nguä thaânh cöng nhêët luön àaåt àûúåc nhiïìu hún nhûäng giêëc mú haäo huyïìn cuãa tûâng caá nhên. Àoá laâ lyá do vò sao caác võ töíng thöëng taåo ra “höåi àöìng tû vêën”. Nhúâ cêåy vaâ nöëi kïët vúái ngûúâi khaác hiïån nay chûa àûúåc àûa vaâo chûúng trònh hoåc cuãa àa söë caác trûúâng kinh doanh. Nhûng röìi ngaây àoá seä àïën. Dûúái àêy laâ taám àiïìu rêët roä raâng àöëi vúái töi: 1. Têåp huêën vïì cuöåc söëng, mùåc duâ nghe húi hûúám múâ múâ aão aão, nhûng àoáng goáp lúán lao nhiïìu hún laâ chó àïí bõ chï bai trïn caác phûúng tiïån truyïìn thöng khùæp núi. Nïëu boã qua sûå deâ dùåt thiïëu thiïån chñ thò baån seä thêëy àêy laâ möåt thõ trûúâng trõ giaá 3 tó àö la, vúái rêët nhiïìu nhaâ têåp huêën vïì laänh àaåo, vïì cuöåc söëng, vaâ nghïì nghiïåp. Vaâ noá àang tùng trûúãng vúái mûác àöå choáng mùåt laâ 25% möîi nùm! Möåt ngaânh cöng nghiïåp àöì söå àaä xuêët hiïån àöåt ngöåt àïí traám möåt chöî tröëng trong möëi quan hïå. Laâ möåt xaä höåi, chuáng ta luön kïu ca àoâi hoãi phaãi coá thïm nhiïìu quan hïå cöång àöìng, thïm sûå giuáp àúä, thïm lúâi khuyïn vaâ sûå höî trúå. Laâ möåt caá nhên, chuáng ta tòm kiïëm möëi quan hïå cûáu sinh bêët cûá núi naâo coá thïí, cho duâ àöi khi chuáng ta phaãi chi tiïìn àïí mua. Àêy laâ möåt vêën àïì seä khöng bao giúâ biïën mêët. 2. Àa söë caác töí chûác bõ bao vêy trong thûåc tiïîn vaâ hiïån taåi. Vaâ hiïån traång cuãa hoå thûúâng laâ möåt cú cêëu töí chûác theo cêëp bêåc vúái giao tiïëp ài tûâ trïn xuöëng theo möåt àûúâng thùèng möåt chiïìu, tûâ cêëp laänh àaåo xuöëng àïën nhên viïn. Nhûng giao tiïëp thêåt sûå vaâ thùèng thùæn - möëi giao tiïëp laâm phaát sinh caác möëi
 39. 39. 44RAI CHE LÛNG CHO BAÅN quan hïå cúãi múã vaâ chên thaânh - khöng thïí naâo diïîn ra trong möåt möi trûúâng giao tiïëp möåt chiïìu nhû vêåy. Caác mïånh lïånh truyïìn àaåt tûâ trïn xuöëng coá thïí thñch húåp khi nhên viïn àûúåc xem laâ caác àinh öëc buâ-loong trong nhaâ maáy vaâ laâm viïåc phuåc vuå nùng suêët maâ thöi. Nhûng àa söë chuáng ta ngaây nay khöng coân laâm nhûäng cöng viïåc kiïíu maáy moác nhû thïë. Trong thúâi àaåi thöng tin, thaânh cöng khöng àoâi hoãi nùng suêët maâ laâ hiïåu quaã - àiïìu naây nghôa laâ cêìn coá khaã nùng choån àuáng viïåc cêìn laâm, hún laâ chó laâm töët bêët cûá cöng viïåc naâo. Nhûäng ngûúâi àaä taåo dûång àûúåc caác möëi quan hïå sêu sùæc, thên thiïët seä nhêån àûúåc nhûäng phaãn höìi, nhêån xeát, quan àiïím laâ maáu thõt taåo nïn möåt ngûúâi biïët ra quyïët àõnh hiïåu quaã. Baån caâng gioãi xêy dûång nhûäng möëi quan hïå theo kiïíu naây, baån caâng coá cú höåi laâm töët cöng viïåc cuãa mònh, vaâ baån seä mang àïën nhiïìu giaá trõ hún, bêët kïí trong hay ngoaâi töí chûác. 3. Möåt cún àõa chêën hiïån àang diïîn ra khi maâ nhûäng caá nhên àêìy nhiïåt huyïët, àûúåc cöng nghïå höî trúå, cuâng húåp lûåc vúái nhau taåo dûång nhûäng “böå töåc” coá khaã nùng giaãi quyïët têët caã caác thïí loaåi dûå aán. Internet laâ cöng cuå giuáp moåi ngûúâi chia seã vaâ húåp taác trïn toaân thïë giúái. Nhòn vaâo bêët cûá àêu baån cuäng coá thïí thêëy nhûäng ngûúâi coá cuâng möëi quan têm tuå hoåp laåi vúái nhau àïí cuâng laâm viïåc, taåo ra sûå thay àöíi, vaâ haânh àöång. Tiïìm nùng thay àöíi núi laâm viïåc, thay àöíi xaä höåi vaâ nïìn kinh tïë laâ vö cuâng lúán. Vaâ nhûäng ngûúâi coá khaã nùng àoáng goáp lúán lao nhêët chñnh laâ nhûäng ngûúâi vúái nhûäng kyä nùng vaâ haânh vi maâ töi àïì cêåp àïën trong quyïín saách naây. 4. Internet laâ möåt cöng cuå quan troång, nhûng noá khöng phaãi laâ cêu traã lúâi. Hiïån nay coá haâng loaåt nhûäng trang web múái ra àúâi
 40. 40. Ai che lûng cho baånR45 àïí giuáp moåi ngûúâi kïët nöëi. Ning, Meetup, Twitter, LinkedIn, Facebook... danh saách naây coân rêët daâi. Coá haâng trùm caách àïí liïn kïët vaâ húåp taác vúái nhau, nhûng “kïët nöëi” chûa phaãi laâ phao cûáu sinh. Trong thïë giúái aão, chuáng ta coá nhiïìu baån chûa tûâng thêëy, nhûng chuáng ta vêîn cö àún. Nùm 1985, möåt ngûúâi Myä trung bònh coá khoaãng ba ngûúâi àïí têm sûå nhûäng vêën àïì quan troång; theo kïët quaã cuãa cuöåc àiïìu tra nùm 2006 àûúåc àùng trïn taåp chñ American Sociological Review, con söë naây àaä rúát xuöëng coân hai. Hún 25% ngûúâi Myä thûâa nhêån hoå khöng coá ai àïí têm sûå. 5. Trong tònh hònh thiïëu vùæng caác quaãn lyá trûåc tiïëp àaåt hiïåu quaã vaâ coá taâi nùng hiïån nay taåi caác cöng ty, nhûäng ngûúâi thaânh cöng nöíi bêåt lïn trong möi trûúâng àêìy thûã thaách laâ nhûäng nhaâ laänh àaåo, nhaâ quaãn lyá, vaâ nhên viïn tñch cûåc tòm kiïëm ngûúâi àïí phaãn höìi, huêën luyïån, uãng höå vaâ buöåc hoå phaãi coá traách nhiïåm. Hoå cuäng seä giuáp cho caác cöng ty tiïët kiïåm àûúåc thúâi gian vaâ tiïìn baåc vò hoå hiïíu biïët hún, thöng thoaáng hún, laâm viïåc hiïåu quaã hún, saáng taåo hún. Ngûúâi laâm phao cûáu sinh sùén saâng chêëp nhêån ruãi ro vaâ noái chuyïån thùèng thùæn vúái nhau, cung cêëp nguöìn trao àöíi saáng taåo tûâ àoá naãy sinh nhûäng yá tûúãng múái. 6. Àa söë moåi ngûúâi hiïån nay tòm àïën cöng viïåc khöng chó vò tiïìn lûúng. Àa söë chuáng ta muöën nhêån àûúåc nhiïìu hún thïë nûäa tûâ cuöåc söëng. Möåt àiïìu chûa hïì coá tiïìn lïå trong lõch sûã laâ chuáng ta àang tòm kiïëm yá nghôa cöng viïåc cuãa mònh möåt caách nghiïm tuác hún. Xêy dûång caác möëi quan hïå cûáu sinh chñnh laâ caách dïî daâng vaâ hiïåu quaã nhêët àïí tòm yá nghôa trong cöng viïåc, nhêån àûúåc niïìm vui tûâ cöng viïåc. Trong quyïín saách Vital Friends, taác giaã Tom Rath àaä trñch dêîn nghiïn cûáu cuãa Töí chûác Gallup cho
 41. 41. 46RAI CHE LÛNG CHO BAÅN thêëy nhûäng ngûúâi coá baån thên thûúâng caãm thêëy gùæn boá vúái cöng viïåc cao gêëp baãy lêìn. Àuáng thïë - baãy lêìn. Nhûäng ngûúâi naây khöng chó vui veã, coá nhiïìu khaã nùng saáng taåo, chêëp nhêån ruãi ro, húåp taác vaâ chia seã nhûäng yá tûúãng taáo baåo, maâ ngay caã àïën khaách haâng cuãa hoå cuäng rêët gùæn boá. Thûåc tïë nïëu baån coá nhûäng ngûúâi baån thên maâ baån kñnh troång taåi núi laâm viïåc, mûác àöå haâi loâng trong cöng viïåc cuãa baån seä tùng lïn 50% (baån seä haånh phuác hún vúái cuâng nhûäng phuác lúåi vaâ tiïìn lûúng nhêån àûúåc). Àiïìu naây cuäng rêët töët cho nhaâ tuyïín duång. Möåt cuöåc nghiïn cûáu trïn 55 nhoám laâm viïåc toaân cêìu coá hiïåu quaã cao taåi 15 cöng ty toaân cêìu àûúåc thûåc hiïån nùm 2007 cho möåt baâi baáo trïn taåp chñ Harvard Business Review mang tïn “Eight Ways to Build Collaborative Teams” cho thêëy nhûäng möëi quan hïå xaä höåi khùæng khñt chñnh laâ dêëu hiïåu dûå baáo thaânh cöng cuãa nhoám. Yïëu töë thûá hai laâ gò? Àoá laâ nöî lûåc chñnh thûác àïí cuãng cöë möëi quan hïå, vaâ nhaâ laänh àaåo daânh thúâi gian àêìu tû xêy dûång möëi quan hïå vûäng chùæc vúái caác thaânh viïn trong nhoám. Thïë nhûng àïën thúâi àiïím naây thò caác cöng ty vêîn coân daânh rêët ñt nöî lûåc àïí thuác àêíy nhûäng daång tònh baån hay möëi quan hïå kiïíu naây. Möîi möåt cöng ty nhû thïë chñnh laâ möåt böå töåc àang chúâ àúåi, möåt nhoám ngûúâi àang haáo hûác àûúåc biïën àöíi thöng qua möåt vaâi möëi quan hïå cûáu sinh. 7. Àöëi vúái kinh doanh, möåt yá tûúãng thûúâng khöng àûúåc xem xeát nïëu noá khöng mang laåi lúåi ñch taâi chñnh. Tuy nhiïn vêîn coá möåt vaâi cöng ty cêëp tiïën àaä chñnh thûác khuyïën khñch nhên viïn thiïët lêåp nhûäng möëi quan hïå cûáu sinh, nhû töi seä àïì cêåp sau. Àöëi vúái nhûäng cöng ty coân laåi, sûå lú laâ khiïën hoå phaãi traã giaá: Theo möåt nghiïn cûáu nùm 2004 cuãa Deloitte Research (nhoám
 42. 42. Ai che lûng cho baånR47 naây do töi thaânh lêåp khi töi coân laâm viïåc taåi àêy), chi phñ haâng nùm taác àöång lïn cöng ty do nhên viïn vúä möång taåi Myä laâ möåt con söë lúán àïën kinh ngaåc: 350 tó àö la, vaâ gêìn 500 tó àö la trïn toaân cêìu. Caác cöng ty Myä phaãi àêìu tû 50 tó àö la haâng nùm àïí huêën luyïån vïì kyä nùng laänh àaåo. Möåt baáo caáo cuãa cöng ty tû vêën Booz Allen Hamilton (hiïån nay laâ Booz & Company) toám tùæt tònh traång nhû sau: Laänh àaåo cêëp cao trong moåi ngaânh nghïì, moåi khu vûåc àõa lyá àïìu ca thaán vïì tònh traång khöng thïí thûåc thi cuãa caác töí chûác. Khi cöng ty tùng trûúãng vïì quy mö vaâ phaåm vi trong möåt möi trûúâng toaân cêìu vaâ àoâi hoãi cuãa nhûäng bïn liïn quan ngaây caâng cao, chi phñ do phûác taåp hoáa ngaây caâng tùng, vaâ khaã nùng àõnh hûúáng vaâ àiïìu chónh ngaây caâng giaãm. Noái caách khaác, chi phñ huêën luyïån kyä nùng laänh àaåo khöng thêëm vaâo àêu so vúái nguy cú thua löî; tó lïå naây laâ 1:7. Àiïìu naây caâng cuãng cöë yá kiïën cuãa töi cho rùçng àa söë caác chûúng trònh huêën luyïån kyä nùng laänh àaåo àïìu khöng àaåt yïu cêìu. Theo trñch dêîn tûâ quyïín saách Vital Friends cuãa Tom Rath, chó coá 18% nhên viïn àûúåc laâm viïåc trong caác töí chûác cung cêëp cú höåi giao lûu kïët baån taåi núi laâm viïåc. Thûåc tïë nhiïìu cöng ty coân cêëm àoaán chûúng trònh naây. Àoá laâ lyá do vò sao chuáng töi àaä thiïët kïë möåt baãng quy àõnh chñnh thûác hûúáng dêîn thûåc hiïån viïåc naây. Möåt vaâi cöng ty chuã àöång àûa ra nhûäng quy àõnh cuå thïí cêëm àoaán nhên viïn kïët thên vúái nhau. Nhûng àa söë caác cöng ty vö tònh laâm giaãm khaã nùng laâm viïåc nhoám vaâ höî trúå lêîn nhau vúái nhûäng chñnh saách sai lêìm cuãa mònh. Vaâ nhûäng cöng ty hay caá nhên naâo chöëng àöëi sûå höî trúå lêîn nhau thêåt sûå àang ài ngûúåc laåi tinh hoa cuãa caác nghiïn cûáu - vaâ ngûúåc laåi trûåc giaác.
 43. 43. 48RAI CHE LÛNG CHO BAÅN 8. Vaâ cuöëi cuâng, caác baâ meå vêîn laâ ngûúâi biïët roä nhêët! Khi töi vaâ nhên viïn ài sêu vaâo nghiïn cûáu vïì vêën àïì nhoám höî trúå àöìng àùèng, chuáng töi nhêån thêëy sûå coá mùåt cuãa noá úã khùæp moåi núi. Höåi àöìng tû vêën cuãa FDR hay JFK, caác nhoám höî trúå hoåp mùåt trong têìng hêìm nhaâ thúâ, hay huyïìn thoaåi vïì nhûäng öng chuã thaânh cöng vaâ nhoám laâm viïåc hiïåu quaã cuãa hoå àùng trïn bòa caác taåp chñ toaân quöëc àïìu laâ nhûäng vñ duå vïì caác nhoám chia seã lúâi khuyïn vaâ sûå höî trúå àïí giuáp nêng cao àúâi söëng cuãa ngûúâi khaác, tûâng ngaây qua ngaây. Töi coân nhúá nhoám chúi baâi cuãa meå töi khi coân söëng úã Latrobe. Nhoám naây ban àêìu coá taám phuå nûä gùåp gúä àõnh kyâ haâng thaáng; vaâ trong suöët 43 nùm qua hoå àaä chia seã vúái nhau nhûäng giêëc mú daânh cho gia àònh, chia seã niïìm vui vaâ nhûäng khoá khùn trong hön nhên, sûå vêët vaã àïí nuöi söëng gia àònh. Khi töi goåi àiïån cho meå vaâ hoãi thùm baâ vïì nhoám naây, baâ kïí vúái töi rùçng hoå múái vûâa chia seã vúái nhau sûå bêët bònh khi loäi cuöån giêëy vïå sinh cûá ngaây möåt to dêìn ra - noái chung khöng phaãi laâ möåt chuã àïì maâ töi tröng àúåi! Dô nhiïn hoå laâm àûúåc nhiïìu thûá cho nhau hún laâ àöìng caãm vïì giaá cuãa mêëy cuöån giêëy vïå sinh. Nhûäng ngûúâi phuå nûä naây giuáp àúä nhau vûúåt qua cùn bïånh ung thû, bïånh àöåt quyå, sûå ra ài cuãa hai thaânh viïn, Cö Rita vaâ Cö Ruth, chia seã vaâ àoán nhêån tònh caãm, sûå höî trúå cho nhau quanh chiïëc baân chúi baâi. Töi coá thïí noái vúái baån rùçng töi rêët mûâng vò meå töi coá àûúåc möåt nhoám ùn yá nhû vêåy trong nhiïìu nùm, àùåc biïåt laâ sau khi cha töi mêët ài.
 44. 44. Ai che lûng cho baånR49 Kiïën taåo voâng troân thên thiïëtKiïën taåo voâng troân thên thiïëtKiïën taåo voâng troân thên thiïëtKiïën taåo voâng troân thên thiïëtKiïën taåo voâng troân thên thiïët cho baãn thêncho baãn thêncho baãn thêncho baãn thêncho baãn thên Sau khi àûúåc Peter thûác tónh, töi rêët haáo hûác àûúåc nhêån thïm nhêån xeát nïn xoay chuyïín cöng viïåc vaâ cuöåc söëng cuãa töi nhû thïë naâo. Töi quyïët àõnh goåi àiïån cho Greg Seal, sïëp cuä cuãa töi taåi Deloitte. Vò möåt söë lyá do khiïën töi caãm thêëy goåi àiïån cho Greg trûúác laâ töët nhêët. Mùåc duâ biïåt danh cuãa Greg taåi Deloitte laâ “Thiïn löi”, nhûng töi caãm thêëy an toaân khi tòm àïën öng nhúâ giuáp àúä. Greg hiïíu chung vïì cöng viïåc cuãa töi, quan têm àïën töi, vaâ chùæc seä rêët vui khi nghe töi goåi àiïån. Greg söëng caách San Francisco vaâi giúâ bay vaâ àang chuêín bõ rúâi Deloitte vïì hûu. Töi chó laâm viïåc vaâi nùm dûúái quyïìn cuãa Greg. Nhûng trong thúâi gian töi coân úã Deloitte, Greg laâ möåt trong nhûäng ngûúâi àúä àêìu quan troång nhêët. Töi cuäng biïët qua kinh nghiïåm rùçng öng seä rêët thùèng thùèn, khöng bao giúâ boåc àûúâng thûá gò. Khi Greg nhêëc àiïån thoaåi, töi nhû truát têëm loâng, “Greg, töi cêìn öng giuáp.” Töi rêët lo lùæng, dêîu sao töi cuäng khöng muöën laâm mêët ài sûå tön troång öng daânh cho töi khi phaãi thûâa nhêån vïì nhûäng thêët baåi trong cuöåc söëng cuãa mònh. Nhûng töi coân lo ngaåi hún rùçng nïëu töi khöng ài ngay vaâo vêën àïì, töi seä mêët tûå tin. “Nhû öng biïët laâ töi àang cöë gùæng xêy dûång FG thaânh möåt cöng ty tû vêën vaâ huêën luyïån àùèng cêëp quöëc tïë - vïì cú baãn laâ lùåp laåi nhûäng gò öng àaä xêy dûång vaâ laänh àaåo taåi Deloitte, nhûng úã möåt quy mö nhoã hún. Vaâ thêåt loâng maâ noái, töi àang phaãi rêët chêåt vêåt, Greg aå. Töi chúåt nhêån ra rùçng töi khöng cû xûã àuáng vúái tû caách möåt nhaâ quaãn lyá gioãi. Töi cuäng khöng chùæc mònh laâ möåt nhaâ laänh àaåo gioãi. Laâm sao töi coá thïí giuáp àúä ngûúâi khaác möåt caách töët àeåp trong khi laåi quaá tïå khöng thïí tûå giuáp àûúåc mònh?”
 45. 45. 50RAI CHE LÛNG CHO BAÅN Chuáng töi noái chuyïån vúái nhau àûúåc chûâng 10 phuát, thò Greg buöng ra möåt cêu maâ töi hùçng chúâ àúåi: “Keith, töi nghô chuáng ta cêìn phaãi coá möåt bûäa ùn töëi bïn möåt chai rûúåu vang.” Töi khöng thïí khöng núã möåt nuå cûúâi, àêy àñch thõ laâ giaãi phaáp cuãa Greg cho bêët cûá quyïët àõnh quan troång naâo trong cuöåc àúâi cêìn àûúåc möí xeã. Öng àaä daåy cho töi rùçng moåi thûá, ngay caã kinh doanh, cuöëi cuâng cuäng laâ con ngûúâi vaâ nhûäng möëi quan hïå, vaâ nhûäng àiïìu naây cêìn phaãi coá thúâi gian. Vaâ thïë laâ Greg vaâ töi choån ngaây gùåp nhau. Cuäng khöng àïën nöîi tïå, töi nghô khi gaác maáy. Töi múái vûâa têm sûå vúái ngûúâi maâ töi kñnh troång nhêët, ngûúâi àúä àêìu maâ töi ngûúäng möå hún bêët cûá ai khaác trïn thïë giúái naây vaâ ngûúâi maâ töi mong nhêån àûúåc sûå tön troång nhiïìu nhêët, rùçng töi thêët baåi trong vai troâ chuã doanh nghiïåp. Baån nghô töi coá dïî daâng thûâa nhêån àiïìu naây vúái Greg khöng? Daám caá laâ khöng. Nhûng bùçng trûåc giaác töi caãm nhêån rùçng Greg, nhû tûâ trûúác túái giúâ, seä àûáng sau lûng vaâ höî trúå töi. Khöng lêu sau àoá, töi gùåp möåt ngûúâi tïn laâ Bob Kerrigan taåi möåt bûäa tiïåc töëi. Trong bûäa tiïåc, Bob coá nhùæc àïën quyïín saách cuãa töi, vaâ öng ta bùæt àêìu àùåt möåt söë cêu hoãi khaá hoác buáa vïì töi, vïì triïët lyá cuãa töi, thêåm chñ caã cöng viïåc kinh doanh cuãa töi - nhûäng cêu hoãi maâ nhiïìu ngûúâi cho laâ húi riïng tû thaái quaá. Nhûng xeát trong tònh caãnh töi àang traãi qua, töi thêåt sûå chaâo àoán chuáng. Bob coá khaã nùng tûúng tûå nhû Peter laâ laâm cho ngûúâi khaác caãm thêëy hïët sûác thoaãi maái chó sau ba giêy - maâ cuäng coá thïí vò töi àang noáng loâng àûúåc nghe nhêån xeát cuãa ngûúâi khaác. Töi rêët êën tûúång trûúác sûå thùèng tñnh cuãa Bob - töi khöng thñch noái chuyïån linh tinh giïët thúâi giúâ. Thöng thûúâng töi laâ ngûúâi dêîn
 46. 46. Ai che lûng cho baånR51 dùæt nhûäng cuöåc trao àöíi nhû thïë naây, nhûng lêìn naây töi laâ ngûúâi ngöìi úã thïë bõ àöång. Thêåt tònh maâ noái töi caãm thêëy mûâng. Àïën möåt luác, Bob thêåm chñ coân àùåt cêu hoãi vïì vêën àïì tiïìn baåc - öng êëy coá dû daã kinh nghiïåm trong nhûäng thûá naây vò àaä tûâng àiïìu haânh möåt cöng ty dõch vuå taâi chñnh suöët ba thêåp kyã. Töi aâ, töi luön laâm ra nhiïìu tiïìn - töi khöng nhúá coá nùm naâo maâ mònh khöng mang vïì nhiïìu tiïìn trong tay duâ xeát theo tiïu chuêín cuãa ai ài nûäa- nhûng töi luön caãm thêëy lo súå möåt ngaây naâo àoá töi chaåm àaáy vaâ töi bõ rúi maâ khöng coá lûúái baão vïå. Tuy vêåy, do ruác àêìu vaâo caát, töi cuäng àaä laâm phung phñ rêët nhiïìu tiïìn trong nhiïìu nùm. Töi thûúâng noái rùçng miïîn laâ cho theã vaâo vaâ tiïìn chaåy ra thò töi coân haånh phuác. Töi thûúâng tûå cho mònh laâ möåt ngûúâi coá kyã luêåt, nhûng roä raâng töi àaä khöng nùæm àûúåc toaân böå sûå thêåt. Tònh hònh taâi chñnh cuãa cöng ty chuáng töi húi löån xöån vò töi khöng daânh nhiïìu thúâi gian quan têm àïën noá. Böå phêån kïë toaán cuãa chuáng töi chó göìm möåt anh chaâng tuy thöng minh nhûng laåi thiïëu kinh nghiïåm maâ töi àaä tuyïín vaâo ngay khi vûâa töët nghiïåp àaåi hoåc àïí àaãm nhêån luön võ trñ trúå lyá vaâ chuã nhiïåm vùn phoâng. Chuáng töi coá thïí àaä mêët chûâng 100.000 àö la do núå khoá àoâi trong nùm àêìu tiïn chó vò khaã nùng quaãn lyá taâi chñnh quaá keám cuãa töi! (Vêën àïì tiïìn baåc, sau naây töi hiïíu ra rùçng, khöng “chó” liïn quan àïën taâi chñnh. Noái cho cuâng, tiïìn baåc coân thïí hiïån giaá trõ baãn thên vaâ mang laåi loâng tûå troång.) Bob hiïíu ngay rùçng haânh vi kiïíu naây laâ thïí hiïån cuãa möåt vêën àïì trêìm troång hún nhiïìu - vaâ öng nheå nhaâng giêåt súåi dêy àoá. “Anh coá thûúâng xem xeát söí saách cuãa mònh khöng haã Keith?” “Töi coá ngûúâi trong vùn phoâng, trúå lyá cuãa töi, nhûng cöng viïåc coá veã khöng töët lùæm,” töi traã lúâi chiïëu lïå.
 47. 47. 52RAI CHE LÛNG CHO BAÅN “Anh coá nùæm àûúåc con söë núå phaãi thu khöng? Töíng cöång laâ bao nhiïu? Anh coá chùæc seä àaåt muåc tiïu khöng? Anh coá theo doäi doâng tiïìn khöng?” Caái naây maâ goåi laâ trao àöíi trong bûäa ùn sao? Töi gêìn nhû cûúâi thaânh tiïëng. Hoãi thò nhiïìu, traã lúâi thò ñt. Nhûng vò möåt lyá do naâo àoá, töi khöng coá caãm giaác mònh bõ àaánh giaá. Töi coá böëi röëi khöng? Chùæc röìi, nhûng töi khöng nghô laâ Bob àaánh giaá thêëp töi - öng êëy chó muöën giuáp àúä. Cuâng vúái Peter vaâ Greg, Bob àang chòa ra möåt chiïëc phao cûáu sinh cho töi baám vaâo. “Bob,” cuöëi cuâng töi noái, “Öng khöng biïët töi haâo hûáng àïën mûác naâo àêu. Caám ún öng. Töi cêìn nhûäng lúâi khuyïn naây. Vaâ töi muöën àûúåc tòm hiïíu thïm nûäa. Chuáng ta coá thïí gùåp nhau ùn trûa vaâo cuöëi tuêìn sau khöng?” “Sao chuáng ta khöng ùn töëi trong tuêìn naây?” Khöng chuát raâo àoán, öng noái khöng khaác gò Greg. Bob vaâ töi gùåp nhau theo kïë hoaåch trong tuêìn àoá vaâ tiïëp tuåc gùåp nhau möîi thaáng möåt lêìn sau àoá. Möîi lêìn gùåp gúä, öng laåi àûa ra möåt söë baâi têåp cho töi, coân töi thò phaãi mang chuáng vïì vùn phoâng àïí trao àöíi vúái nhûäng anh chaâng laâm taâi chñnh. Bob khuyïn töi nïn tuyïín möåt ngûúâi chuyïn theo doäi tònh hònh taâi chñnh, vaâ töi àaä laâm theo. Nhúâ vaâo nhûäng buöíi noái chuyïån naây, töi àaä guát àûúåc caái löî höíng cuãa FG. Nhûng thöng thûúâng, chuã àïì noái chuyïån khöng phaãi luác naâo cuäng laâ töi. Möîi lêìn chuáng töi gùåp nhau, chuáng töi noái vïì cuöåc àúâi cuãa Bob, giêëc mú cuãa öng vaâ nhûäng thaách thûác. Töi cuäng giao baâi têåp cho öng êëy, vaâ chia seã yá tûúãng vaâ quan àiïím cuãa töi. Nhû vêåy laâ töi àaä coá Peter - möåt ngûúâi thoaåt àêìu chó laâ baån beâ bònh thûúâng, Bob - möåt cuöåc gùåp gúä tònh cúâ, vaâ Greg - sïëp cuä
 48. 48. Ai che lûng cho baånR53 àöìng thúâi laâ ngûúâi àúä àêìu; töi àaä coá ba möëi quan hïå cûáu sinh àïí giuáp töi àõnh hûúáng, khuyïën khñch töi, höî trúå töi trung thûåc vaâ röång lûúång vúái baãn thên; ba ngûúâi àaä daânh cho töi thúâi gian quyá baáu cuãa hoå, buöåc töi phaãi coá traách nhiïåm, vaâ giuáp töi àaåt töëi àa tiïìm nùng cuãa mònh. Töi àaä coá àûúåc möåt böå töåc cuãa riïng mònh luön àïí mùæt theo doäi töi - vaâ ngûúåc laåi töi cuäng chuá têm àïën hoå. Chuáng ta coá khuynh hûúáng cho rùçng nhûäng thúâi khùæc naây hay nhûäng con ngûúâi naây àïën vúái chuáng ta möåt caách tònh cúâ, vaâ rêët hiïëm. Nhûng töi coá thïí khùèng àõnh vúái baån, khöng nhêët thiïët phaãi tònh cúâ, hay hiïëm hoi. Nhû töi àaä phaát hiïån ra, chuáng ta coá thïí chuã àöång taåo ra nhûäng möëi quan hïå xoay chuyïín dêîn àïën nhûäng thay àöíi tñch cûåc trong cuöåc söëng bùçng nhûäng haânh àöång ta laâm haâng ngaây hay trong cöng viïåc. Baån coá thïí tòm thêëy àûúåc sûå uãng höå tûúng tûå nhû töi ngay ngaây mai. Cuöåc àúâi töi àaä ài vïì àêu sau nhûäng sûå giuáp àúä naây? Àêìu tiïn, doanh thu cuãa cöng ty töi tùng gêëp ba lêìn chó sau möåt nùm. Chuáng töi nhanh choáng triïín khai xêy dûång möëi quan hïå cûáu sinh cho caác nhoám laâm viïåc taåi FG - tûâ nhûäng cöång sûå múái tham gia àïën caã àöåi nguä chaâo haâng vaâ ban laänh àaåo. Töi bùæt àêìu chia seã cho àöìng nghiïåp nhiïìu hún, ban àêìu coân ngêåp ngûâng, nhûng dêìn dêìn caâng thïm taáo baåo. Töi khöng chó hoåc àûúåc caách giao viïåc töët hún, thûúâng xuyïn hún, töi coân múâi vïì nhûäng nhaâ quaãn lyá cêëp cao àïí múã röång thïm nhûäng lônh vûåc hoaåt àöång maâ khöng cêìn àïën sûå can thiïåp cuãa töi. Töi laâm ñt hún nhûng kiïëm àûúåc nhiïìu hún. Dûåa trïn nïìn taãng laâ nhûäng kïët quaã chuáng töi ào lûúâng àûúåc taåi caác cöng ty khaách haâng vaâ taåi chñnh FG, chuáng töi thaânh lêåp

×