Jurnal presentation web

1,224 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
506
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurnal presentation web

 1. 1. Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran danPembelajaranBerasaskan Web – Webquest bagi Mata Pelajaran ICT(Development and Evaluation of Webquest for Informationand Communication Technology Subject)
 2. 2.  Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berasaskan web adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi (Information and Communication Technology (ICT)) dalam sistem pendidikan. Penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran melalui medium web yang dapat menghasilkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif, ia juga dapat mempertingkatkan tahap pembelajaran di kalangan pelajar (Chang 2001). Menurut Norazah (2006), P&P berasaskan web yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pendidik menguruskan bahan pengajaran, menghasilkan persekitaran pembelajaran yang efektif, serta melibatkan penyertaan aktif di kalangan pelajar dalam proses P&P.
 3. 3. 1 .Membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web, WebQuest bagi mata pelajaran ICT Tingkatan Empat.2 .Menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran berasaskan Web- WebQuest yang bertajuk Computer System: System Concept dari aspek:i. antara muka WebQuest,ii. isi kandungan WebQuestiii. struktur P&P WebQuest.
 4. 4. Terdapat dua pendekatan yang dilaksanakan dalam P&P mata pelajaran ICT bagitujuan menyampaikan ilmu tentang ICT, iaitu “belajar tentang ICT”, dan “belajardengan ICT” (KPM 2001).Salah satu model mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjahialah pendekatan WebQuest (Dodge 1995).WebQuest merupakan aktiviti inkuiri yang mengarahkan sebahagian atau kesemuamaklumat yang diperoleh daripada internet oleh pelajar.Pada asasnya, WebQuest mempunyai enam komponen iaitu Pengenalan, Tugasan,Maklumat, Proses, Penilaian, dan Kesimpulan. Model WebQuest ini direka bentukoleh Dodge dan rakan sekerjanya March (1998),
 5. 5.  FASA PEMBANGUNAN SISTEM P&P BERASASKAN WEB-WEBQUESTFasa 1: Analisis• Temu bual dengan pelajar dan guru ICT• Kajian Kepustakaan• Rujukan Sukatan Pelajaran ICTFasa 2: Reka bentuk Fasa 5 : Penilaian• Pengenalan• Tugasan• Proses• Penilaian• Sumber• Kesimpulan Fasa 4: PelaksanaanFasa 3: Pembangunan • PortfolioMembangunkan WebQuest dengan • Persembahan Power pointmenggunakanpengaturcaraan HTML. • Penilaian Kognitif
 6. 6. Bil pelajar tingkatan 4Bi yang mengambil Nama sekolah Bil sampel l pelajaran ICT1 SMK Tinggi Melaka 14 142 SMK Tinggi Perempuan Melaka 7 7 Jumlah 21 21semua pelajar di sekolah tersebut sedang mempelajari mata pelajaran ICT di TingkatanEmpat serta homogenous dari aspek umur, kemudahan prasarana sekolah, tenagapengajar yang terlatih dan kedua-dua sekolah merupakan sekolah kawalan di manapelajar-pelajar Tingkatan Empat di kedua-dua buah sekolah tersebut sekurang-kurangnyamempunyai 3A dalam keputusan PMR.Soal selidik yang digunakan adalah adaptasi daripada kajian Suraini (2000), Noraini(2001), Dodge (2001) dan Au (2002). Instrumen ini mengukur persepsi pelajar terhadapWebQuest yang dibangunkan berasaskan tiga aspek, iaitu Antara Muka, Isi Kandungandan Struktur Pengajaran dan Pembelajaran. Setiap item dalam soal selidik adalahberdasarkan skala Likert lima mata dengan skor 1, 2, 3, 4, dan 5.
 7. 7. Kajian ini dijalankan dalam dua fasa, iaitu Fasa Pembangunan Sistem P&Pberasaskan Web – WebQuest dan Fasa Penilaian Webquest yang telahdibangunkan. Bahagian pembangunan sistem menghuraikan prosespembangunan sistem P&P berasaskan Web-WebQuest. Fasa pembangunan inimelibatkan prosedur yang bermula dengan Fasa Analisis, Fasa Reka Bentuk, FasaPembangunan, Fasa Implementasi dan Fasa Penilaian.Setelah WebQuest dibangunkan, bahan pengajaran berasaskan web inidiimplemen di sekolah yang menawarkan mata pelajaran ICT untuk tujuanpenilaian. Bahan ini dinilai dari aspek persepsi pelajar terhadap komponenberikut:i. antara muka WebQuestii. isi kandungan WebQuestiii. struktur P&P WebQuest
 8. 8. Antara muka pengguna: skrin pengenalanAntara muka pengguna: skrin tugasan
 9. 9. Antara muka pengguna: skrin prosesAntara muka pengguna: skrin penilaian
 10. 10. Antara muka pengguna: skrin kesimpulan Antara muka pengguna: skrin sumber Antara muka pengguna: skrin paparan guru
 11. 11. Persepsi pelajar Tingkatan Empat terhadap WebQuest yang dibangunkan adalah tinggi(dengan min keseluruhan untuk bahagian ini ialah 4.37 dengan sisihan piawai 0.51).Antara muka: Min keseluruhan paparan antara muka WebQuest ialah 4.24 dengansisihan piawai 0.49. Responden dalam kajian ini menyatakan bahawa secara keseluruhannya WebQuest inisesuai dan menarik perhatian pengguna.Isi kandungan: Manakala min keseluruhan isi kandungan WebQuest ialah 4.38 dengansisihan piawai 0.59, di mana responden dalam kajian ini menyatakan bahawa WebQuestmenyediakan kemudahan pengaksesan e-pembelajaran. Kenyataan ini memangbertepatan dengan prinsip pembelajaran mata pelajaran ICT dalam KementerianPelajaran Malaysia(2006) iaitu WebQuest bersifat terarah kendiri dan anjal.Struktur p&p: Min keseluruhan struktur P&P WebQuest ialah 4.46 dengan sisihanpiawai 0.53. Soal selidik dalam bahagian ini ada menyatakan WebQuest menarik minatuntuk mendapatkan maklumat tambahan dengan menggunakan pautan-pautan yangdisediakan.
 12. 12.  WebQuest berfungsi sebagai rangka kerja yang boleh digunakan oleh guru untuk pembinaan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dengan menggunakan internet. Para guru, khususnya yang mengajar mata pelajaran ICT perlu mempersiapkan diri untuk mengikut perubahan arus ICT yang dinamik. Mereka perlu sentiasa bersikap inovatif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk mempertingkatkan kemahiran profesionalisme perguruan mereka. Secara amnya, untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan, semua pihak yang terlibat secara langsung seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan, Pentadbir Sekolah dan Guru, mahupun yang terlibat secara tidak langsung seperti pihak ibu bapa haruslah bekerjasama dan berusaha dengan gigih untuk mengatasi halangan-halangan yang timbul dalam usaha-usaha untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan.

×