Page |1 રસધારની વાર્ાાઓ - ૧      ‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ માાંથી ચાંટેલી કથાઓ          ઝલેયચંદ ભેઘાણી      ...
Page |2http://aksharnaad.com
Page |3http://aksharnaad.com
Page |4               અક્ષય-નાદભનુબાઈ ઩ંચો઱ી યચચત ક્રાસવક ગુજયાતી નલરકથા      ―ઝેય તો ઩ીધાં છેજાણી જાણ...
Page |5઩ેઢીઓભાં વંસ્કાયસવિંચનનુ ં કાભ વાદશત્મગુરુઓએ જ કયવુ ં યહ્ુ. આ઩ણા                          ...
Page |6રગબગ જુરાઈ-2010થી જેનુ ં ટાઈ઩કાભ અને ઈ-઩ુસ્તક સ્લરૂ઩આ઩લાનુ ં કાભ ળરૂ કયે લ ું તે “યવધાયની લાતાગઓ” ઈ-સ્લરૂ઩ને રઈને ...
Page |7આ ઈ-઩ુસ્સ્તકા પ્રવ ૃસિભાં વતત પ્રોત્વાશન આ઩લા ફદર શ્રી ભશેન્રબાઈભેઘાણી અને “યવધાયની લાતાગઓ” ઈ-સ્લરૂ઩ે પ્રકાસળત કયલા...
Page |8સ્નેશીશ્રી ગો઩ારબાઈ તથા જજજ્ઞેળબાઈ,તભાયા વંદેળા ભળ્મા. આબાયી છં.    ભેઘાણી વાદશત્મની ઩વંદકયે રી વાભગ્રી તભે ઈન્...
Page |9                         ુ                        અનક્રભણણકા1. ચાં઩ય...
P a g e | 107. બીભો ગયાણીમો .......................................................................................... 158...
P a g e | 111. ચાં઩યાજ લા઱૊ભ૊ટંુ બ઱કડું શત.ંુ શફવીના ભ૊ઢા જેવ ંુ અંધારં ુ શત.ંુ ક્ાંક ક્ાંક લીજ઱ીનાવ઱ાલા થતા શતા. તેભાં બા...
P a g e | 12છે , ફીજ૊ શાથ ફગરભાં દાફેરી તયલાયની મ ૂઠ ઉ઩ય છે . અંગે ઓઢેર૊કાભ઱૊ લયવાદના ઝીણા ઝીણા ઝયભરયમા છાંટા ઝીરત૊ આલે છે...
P a g e | 13“ભાટી થાજે, કુ કભી!” એલી શાકર દે તા ચાં઩યાજે નદીની ઩ર઱ે રી બેખડ૊     ંૂ  ંૂઉ઩ય ગાય૊ ્દતાં ્દતાં દ૊ટ દીધ...
P a g e | 14“તમાયે અભે અ઩વયાઉં છીએ.”“અ઩વયાઉં! આંશીં ળીદ ?”“આંશીં કારે વાંજે જુદ્ધ થાળે. આ બાદયભાં રુવધય ખ઱કળે.”“તે?”“એભાં ...
P a g e | 15બ઱કડું લેગે લશી જલા રાગય ંુ ને ફેમ ઓ઱ા વંક૊ડાલા ભંડયા. રુદનનાસ ૂય અંધાયાભાં ત ૂટતા ત ૂટતા શેફકાં જેલા ફનલા રાગ...
P a g e | 16“તાય૊ ભ૊ચી , એને ક૊ક જ૊ગીએ યાજી થઇ લયદાન ભાગલાન ંુ કહ્ ં ુ       ,કભવતમા ભ૊ચીએ ભાગય ંુ કે “હું ણચિંતવ ં...
P a g e | 17ચાં઩યાજના શૈમાભાંથી અંધાયે વનવાવ૊ ઩ડય૊.“઩છી ત૊, ચાં઩યાજ! ય૊જ યાતે ળેજાદીને ઩રંગ વ૊તી ભંગાલે. ફૂર જેલીળેજાદી ચા...
P a g e | 18 ંુશ? “એ પ્રભાણે તે રદલવની ભધયાતે ભ૊ચીન ઘયભાં આ઱વ ભયડીને           ંુ     ંુળેજાદી ફેઠી થઇ, ઩ ૂછ...
P a g e | 19શત૊ અને વાદ ઩ાડીને ફ૊રત૊ શત૊ , “ય૊ ભા , ય૊ ભા! હું જ૊ગડાને ઩શેર૊નરશ ભયલા દઉં!”઩ાઘડીન૊ આંટ૊ રઇ જાણનાય એકેએક જેત...
P a g e | 20ભામે આજ કાંઇ જુદ્ધ અટકળે ? અને ઇ ત૊ ગાભ ફધાન ંુ ઩ા઩. યાજાનેયૈ મત વહુન ંુ ઩ા઩. નકય યજ઩ ૂતને ગાભ ટીંફે ક૊ઇને આલી...
P a g e | 21“ઇ તે કેભ ફને , ચાં઩યાજબાઇ!” ફીજા જુલાન૊એ કહ્ ં ુ , “એન૊ તયઘામ૊લગડયા વલના કાંઇ શ ૂયાતન થ૊ડું ચડલાન ંુ ? ફીજા શ...
P a g e | 22“વાચી લાતછે ફા઩ની ,” કશીને જુલાન૊ અંગ કવલા રાગમા. કેવરયમાં        ુલ ૂગડાંન૊ ઘટાટ૊઩ ફંધાઇ ગમ૊. વ઩મારા જ...
P a g e | 23શ ૂયાતને થયક થયક કં ઩ત૊ જ૊ગડ૊ ઢ૊રી ચકચ ૂય આંખે ચાં઩યાજની વાભેનીયખી યહ્ય૊. કવકવીને એની કામા ફંધાઇ ગઇ છે . ધ્ર ૂ...
P a g e | 24ચાં઩યાજ ભ૊ખયે ઘ ૂભી યહ્ય૊ છે             ુ                , તમાં આંશીં જ૊ગડાની ભજ...
P a g e | 25઩ંગતભાં ફેવીને તયલાયના ઘા ફૃ઩ી જભણ જભી રીધ.ું તેં ત૊ભ ૂ઩વતઓભાં ભ્ાંવત ઩ડાલી. બ૊જન તેં અબડાલી નાખય ંુ ]જ૊ગડ૊ ઩ડ...
P a g e | 26ફૃ઩ી જભલા ફેઠેરા ભશેભાન૊એ શાંઉ! શાંઉ! કયી આડા શાથ દીધા , અથાાતતેઓ તાયા શ ૂયાતનથી ત્રાવી ગમા.]વય ગ૊઱ી વાફ઱ તણા,...
P a g e | 27વળમ૊ મ ત઱ા઩ વદા, અથમો ચ ૂકે એબરયાઉત! [4]        ુ[શે એબર લા઱ાના ઩ત્ર ! વવિંશ જેલ૊ વનળાનફાજ ઩ણ જયાક ઉતા...
P a g e | 28               ુજ૊ગડા ઢ૊રીન૊ છગ૊ (઩ાણ઱મ૊) જેત઩યના એ ક૊ઠા ઩ાવે છે નેચાં઩યાજની ખાંબી રાઠીને ટીંફે...
P a g e | 29                       ુક્ાંક ચાં઩૊ (ચાં઩યાજ) છાફડીભાંથી ઊઠળે! ભારણ ઩ષ્઩૊ની છાફડી રઇ઩ાછી...
P a g e | 30ચાયણ એકન૊ ફે થમ૊ નરશ. એ ત૊ રાંઘણ ઉ઩ાય રાંઘણ ખેંચલા રાગમ૊ ,ચાં઩યાજ લા઱ાને સ્ભળાનભાં ફા઱ે રા તમાં જઇને ફેઠ૊ અને ...
P a g e | 31ફીજે રદલવે વલાયે ડામય૊ જામ્મ૊ , ઘ૊ડાને વજ્જ કયી રાલલભાં આવમ૊ ,ચાયણ લાટ જ૊ઇને ઊબ૊. આખ૊ ડામય૊ શાંવી કયલા રાગમ૊ ,...
P a g e | 32લા઱ા! એ વલધાન, ચાં઩ા! કેને ચડાલીએ? [6][ભાથા વલના જુદ્ધ કયં ુ અને દે શ વલના દાન દીધાં: એલાં ફે દુરાબ ણફરુદઅભે ફ...
P a g e | 33ફાય૊ટ કશે “ફા઩ા, તભને ઩૊તાને જ ભાંગ ંુ છં.”                          ુએબર લા઱ાને અચં...
P a g e | 34ફાય૊ટે શવીને કહ્ ં ુ , “ફા઩ ભાયલાડભાં તેડી જઇને ભાયે તભને ઩યણાલલાછે .” એબર લા઱ા શવી ઩ડયા ને ફ૊લ્મા , ”અયે ગાંડ...
P a g e | 35“કેલી ભા?”“વાંબ઱ તમાયે . જે લખતે ચાં઩ાયાજ ભાત્ર છ ભરશનાન ંુ ફા઱ક શત૊ તેલખતે હું એક રદલવ યણલાવભાં જઇ ચડેર૊. ઩ાય...
P a g e | 36ળયભને રીધે ચાં઩યાજની ભાએ અપીણ ઩ીને આ઩ઘાત કમો. ફ૊ર૊     ,ફાય૊ટ! આલી વતી ભાયલાડભાં ભ઱ળે?”          ...
P a g e | 37  ંૂ2. ધધ઱ીનાથ અને વવદ્ધનાથ“તેં દુ ‖ની લાત ંુ શારી આલે છે , બાઇ! અયધી વાચી ને અયધી ખ૊ટી. શજાયલયવની જૂવનય ંુ ...
P a g e | 38“ઇ ફધ ંુ આવ ંુ , બાઇ! આ ધભાડા જેવ.ું અભાયા વ૊યઠભાં ત૊ કૈં ક ટાઢા             ુ઩ૉ‖યના ગ઩ાટા શારે છે...
P a g e | 39“અયે , લાત કેલી ? ઇ ત૊ ટાઢા ઩૊ ‖યના! ફે ઘડી ગ઩ાટા શાંકીને ડ૊ફાંચાયીએ. થ૊ડીક યાત ્ ૂટે ! આ ત૊ લે ‖રાંની લાત ંુ,...
P a g e | 40઩ડતર લેચીને જામ ણગયનાયને ભે઱ે. નાણ ંુ શ૊મ એટલ ં ુ ગયીફગયફાંનેખલયાલી દ્યે . ઩ાછ૊ આલીને ફજય લાલલા ભાંડે.ધીયે ધીય...
P a g e | 41“અશારેક!‖ ળબ્દની વાથે ગરુ દત્તે ધ્માન ધયં ુ અને નલ નાથ૊ન ંુ સ્ભયણ            ુકય.ું સ્ભયણ કયતાં ત૊ ...
P a g e | 42આ઩તાં નલે વવદ્ધ૊ કચલાણા. ગરુદેલે કાયણ ઩ ૂછ્.ું નલનાથ૊એ ્રાવ૊             ુ            ...
P a g e | 43વાપીએ ચરભ ઩ીધી. ઩ણ નલેમ નાથ અંદય૊અંદય કશેલા રાગમા કે”આનાથી ત઩ જીયલાળે નરશ. એ શરકું દૂ ધ છે ; ક૊‖ક દી ને ક૊ક દી...
P a g e | 44ધધ઱ીનાથે ધ્માન ધય.ું યાણાના બાગમભાં એણે ફે દીકયા રખેરા લાંચ્મ ; ંૂ઩ણ એક જ૊ગી , ને એક વંવાયી. એણે કહ્ ં ુ , “યા...
P a g e | 45તેજની વલભ ૂવત કાંઇ ભેરે લ ૂગડે ઢાંકી યશે ? ને એમ ધધ઱ીનાથની નજય                        ...
P a g e | 46છં. તભે વો ઘય૊ઘય ઝ૊઱ી પેયલીને આંશીં વદાવ્રત યખજ૊. ભ ૂખમાંદુખમાં                        ...
P a g e | 47બય૊! જ૊ગીન૊ ધયભ શયાભન ંુ ખાલાન૊ ન શ૊મ. ક૊ઠાભાં જયે નરશિં   , જાઓજ ંગરભાં.ફીજ૊ દી , ત્રીજ૊ દી , અને ચ૊થ૊ દી થ...
P a g e | 48                      ંુટી઩ી આ઩ે. એ શતી કું બાયની ડ૊ળી. અઢાય લયવના સલા઱ા ફૃ઩ા઱ાફા઱ા જ૊ગી...
P a g e | 49એક વવદ્ધનાથને જ શાજય દે ખમ૊. ઩ ૂછ્ ંુ કે ફીજા ફધા ક્ાં છે        ુ                   ...
P a g e | 50“વવદ્ધનાથ!” ગરુની ભ્ર ૂકુ રટ ચડી: “જ૊ગ ઩શેમો છે એ ભ ૂરીળ ભાં. અવતથી       ુતાયી જીબ ત ૂટી ઩ડળે. ફ૊ર વાચ,...
P a g e | 51કયલી છે ! વવદ્ધનાથ! ફચ્ચા! દ૊ડ , ઓરી કું બાયણને ચેતાલ. ભાંડ બાગલા.઩ાછં લા઱ીને ન જ૊લે શોં, આજ હું પ્રેશ઩ાટણને ઩...
P a g e | 52઩ણ ગફૃ લામાા ન યહ્યા. ત઩સ્માને ભંડયા શ૊ભલા. શાથભાં ખપ્઩ય ઉ઩ાડ્ ંુ ;  ુધયતી ય૊તી શ૊મ એવ ંુ ધીરં ુ ધણેણલા રાગી...
P a g e | 53એભ ઩૊કાયીને એણે ખપ્઩ય ઊંધ ંુ લાળ્ય.ું લા઱તાં જ લામયા લછૂટયા    ,આંધી ચડી , લાદ઱ાં ત ૂટી ઩ડયાં. ભ૊ટા ઩શાડ મ...
P a g e | 54આવ ંુ ભશા઩ા઩ કયનાય એ જ૊ગીને ભાટે આબ ુ અને ણગયનાય ભાથે ઩ણશાશાકાય ફ૊રી ગમ૊. નલ નાથ અને ચ૊યાવી વવદ્ધ૊એ અલાજ દીધ૊ક...
P a g e | 55કલ્ર૊ર કયતાં શતાં તમાં અતમાયે ક૊ઇ શોંકાય૊ દે લા ઩ણ શાજય નરશ     ? હુંવવદ્ધનાથ: ગરુએ ઉથાપ્ય ંુ તે હું થા઩ ...
P a g e | 56    ુગમેર ધાતનાં લાવણ૊ નીયખે છે . ભાને ધાલતાં ફચ્ચાંનાં ભડદાં એભ નેએભ જાભી ગમેરાં જુએ છે . જ૊ઇ જ૊ઇને ફેમ ભ...
P a g e | 57જેવ૊ રંકેળ તેવ૊ ઢં કેળ,દુશ્ભન ભાય લવાલ દે ળ.[જેલ૊ રંકાન૊ સ્લાભે યાલણ શત૊ તેલ૊ જ ત ંુ આ ઢં કામેરી નગયીન૊ સ્લાભી...
P a g e | 58આમ જ૊ગી, ઩ણ ફેભાં કેટલ ં ુ અંતય! ગરુના ભશાદ૊હ્યરા દં ડ બયત૊ બયત૊                 ુજુલાન જ૊ગી ...
P a g e | 59“આ઩ે કશેલ ંુ કે જેવ૊ રંકેળ તેવ૊ ઢં કેળ !”“શા.”“ત૊ ફવ, ભાયી ઢાંક રંકા વયખી વ૊નાની ફની જામ એટલ ં ુ કયી આ઩૊.”“નાગ...
P a g e | 60“શા.”“ત૊ ઩છી ઢાંકની ગવત ઩ ૂયે ઩ ૂયી રંકા વયખી વભજજે , યાજા! વ૊નાની રંકાય૊઱ાણી શતી.”“રપકય નરશ.”“તને બાગમ ભરાલે ...
P a g e | 61“ફ૊રાલ૊.”“અધભા નરશ કમા ને ?”“ભા-જણી ફ૊ન ભાનીળ.”“ળાણરલાશન વાથે લેય ઩ારલળે ?”“યે ગરુદેલ! હું નાગાજણ, હું જેઠલ૊, ...
P a g e | 62નાગાજણે શાથ જ૊ડયા: “ફ૊ન, ભને તાય૊ ભા-જણમ૊ બાઇ ભાનજે. અધયભકાજે નથી આણી તને. ભાયી ઢાંક વ૊નાની કયલી છે , ત ંુ જ૊ગ...
P a g e | 63ળાણરલાશન, એટરે કે ળા઱ને દાણે દાણે એકેક ઘ૊ડેવલાય ઊઠે એલ૊ ભંત્રજાણનાય૊. ક૊થ઱ા ને ક૊થ઱ા ળા઱ બયીને યાજા નાગાજણને દ...
P a g e | 64“નાગાજણ! શલે ત૊ ભને યજા દે   , ફચ્ચા! ગરુએ ભાયે કાયણે ભશા઩ા઩                     ુઆદય....
P a g e | 65નાગાજણન૊ કા઱ નજીક ને નજીક આલત૊ જામ છે . ળાણરલાશનનીવભળેય૊ ઝફકે છે . કનકક૊ટે ચડીને યાજા ભયણણમ૊ થઇને ફેવી યહ્ય૊.ળ...
P a g e | 66એક ચાયણને કુ ભતમ સ ૂઝી , એણે શ૊કાય૊ દીધ૊. ચાયન ઢાંક નગયભાંચાલ્મ૊. આગરા વભમભાં ત૊ ચાશે તેલી રડાઇઓ ચારતી શ૊મ ત૊મ...
P a g e | 67ળાણરલાશનના કરડમા ચાયણે કડના ઩ાવા ઢાળ્મા, ભનભાન્મા દાલ આણમા,      ૂ      ૂજીતમ૊, ભાટી થમ૊. કશે કે “ર...
P a g e | 68ળાણરલાશન યાજાન૊ ચાયણ ઩ણ આલી ઊબ૊. વ૊નાની થા઱ી ભંગાલીયાજાએ ચાયણને શાથભાં દીધી , “આજ ભને ફૃડ૊ કયી દે ખાડય૊ , ચાયણ...
P a g e | 69એટલ ંુ ફ૊રીને નાગાજણે તયલાયન૊ ઘવયક૊ દીધ૊. ભાથ ંુ જઇ ઩ડ્ ંુથા઱ીભાં, રઇને દવોંદીએ દુશ્ભનના ચાયણને દીધ.ું ચાયણે દ...
P a g e | 70઩ાછ઱ કફંધે દ૊ટ દીધી. ળાણરલાશનન૊ કા઱ આલી ઩શોંચ્મ૊       , ઉગાયનશ૊ત૊.એલી અણીને વભમે વ૊નયાણી નીક઱ી. યસ્ત૊ ફ...
P a g e | 71ળબ્દ વાંબ઱ીને ધડ ટાઢંુ ઩ડ્.ું વભળેય૊ બોંમ ઩ય ભેરી ઢ઱ી ગય.ુંશજાય૊ રાળ૊ યગદ૊઱ાઇ યશી શતી એલા યણથ઱ભાં વભી વાંજે ગર...
P a g e | 72એટલ ંુ ફ૊રીને એ બઢ્ઢ૊ ભારધાયી ઩ાછી ચરભ ઩ેટાલી ધભાડાના ગ૊ટા         ુ               ુકાઢલ...
P a g e | 733. દીકય૊!“આ઩ા દે લાત! આ તભ વારુ થઇને શ૊કાની ફજયન ંુ ઩ડતલ ં ુ આણય ંુ છે .ભીઠી ફજય શાથ ઩ડી , તે ભનભાં થય ંુ કે આ...
P a g e | 74તમાં ત૊ ફીજ૊ કાઠી ઊબ૊ થામ છે , આ઩ા દે લાત! આ નલ૊નક૊ય શ૊ક૊મ હુંગંગા-જભની તાય ભઢાલીને ખાવ તભાયા વાટુ જ રાલેર છં....
P a g e | 75ચરા઱ા ગાભના ચ૊યા ઉ઩ય દયફાય ઓઘડ લા઱ાનાં આઇને કાયજે કાઠી                        ંુડામય૊ એ...
P a g e | 76“કાઠીઓભાં આ કઢીચટ્ટા઩ણ ંુ ક્ાયથી ઩ેઠું   બાઇ? જેની આટરી ફધીબાટાઇ કયલી ઩ડે છે એલ૊ ભાંધાતા ક૊ણ છે ઈ દે લાત લા...
P a g e | 77ફ૊રનાય ઩રુ઴ન૊ અલાજ ઊંચ૊ થમ૊. એના ફ૊ર ડામયાને કાને ઩ડયા    ુ                        ...
P a g e | 78“ત ંુ તાયે ચડી આલજે , આ઩ા દે લાત! હું નાની ગાભડીન૊ ધણી ગઢ ત૊ શ ંુચણાવ,ું ઩ણ ઩ાણીન૊ ક઱વળમ૊ બયીને ઊબ૊ યશીળ   ...
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Rasdhar ni-vartao-part-1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rasdhar ni-vartao-part-1

782 views

Published on

Published in: Education, Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rasdhar ni-vartao-part-1

 1. 1. Page |1 રસધારની વાર્ાાઓ - ૧ ‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ માાંથી ચાંટેલી કથાઓ ઝલેયચંદ ભેઘાણી 11 - 2010 પ્રથભ ઈ – વંસ્કયણhttp://aksharnaad.com Page 1
 2. 2. Page |2http://aksharnaad.com
 3. 3. Page |3http://aksharnaad.com
 4. 4. Page |4 અક્ષય-નાદભનુબાઈ ઩ંચો઱ી યચચત ક્રાસવક ગુજયાતી નલરકથા ―ઝેય તો ઩ીધાં છેજાણી જાણી ‖ અંતગગત એક વંલાદભાં કશેલાયું છે , “કભગસ્લાતંત્ર્મ જ જ્ઞાન ,કભાગકભગસલલેક ળીખલે , કભગભાં સુધાયા કયલાનો સલલેક ફતાલે એ જબણતય, ફાકી તો તકગ દુષ્ટતા.” જ્ઞાન ભે઱લલાની આ઩ણી વંસ્કૃસતનીઆદદભ ઩ધ્ધસત એટરે ગુરુ સળષ્મ ઩યં ઩યા , ગુરુ કશે, સળષ્મ વાંબ઱ે , ભનનકયે , આચયણભાં ઉતાયલાનો પ્રમત્ન કયે . શલેના વભમભાં જ્માયે જ્ઞાનનોઅથગ અથો઩ાર્જન ઩ ૂયતો વીભીત યશી ગમો છે એલાભાં આજની અને નલી http://aksharnaad.com
 5. 5. Page |5઩ેઢીઓભાં વંસ્કાયસવિંચનનુ ં કાભ વાદશત્મગુરુઓએ જ કયવુ ં યહ્ુ. આ઩ણા ંવદનવીફે આ઩ણા રોકજીલનને , વંસ્કૃસતને અને મ ૂલ્મોને દળાગ લતી અનેકકૃસતઓ ભશાન યચનાકાયોએ આ઩ી છે . “વૌયાષ્રની યવધાય” કે એનીકથાઓ સલળે અજાણ્મો શોમ એલો ગુજયાતી , ખયે ખય ગુજયાતી કશેલાલો નજોઈએ. ભાયી-અભાયી-આ઩ણી આજની ઩ેઢી ખ ૂફ ઝડ઩ી યુગભાં જીલે છે ,ઝડ઩ે ળીખે છે , અને એથીમ લધુ ઝડ઩ે ભ ૂરી જામ છે . કભાગકભગસલલેક અશીંક્ાંમ નથી , ભોટા ભોટા ભેનેજભેન્ટ ગુરુઓ ઩ણ વંસ્કાય સવિંચન કેરોકવંસ્કૃસતના ઘટડા તો ન જ ઩ાઈ ળકે ને? ંૂ http://aksharnaad.com
 6. 6. Page |6રગબગ જુરાઈ-2010થી જેનુ ં ટાઈ઩કાભ અને ઈ-઩ુસ્તક સ્લરૂ઩આ઩લાનુ ં કાભ ળરૂ કયે લ ું તે “યવધાયની લાતાગઓ” ઈ-સ્લરૂ઩ને રઈને ,લાંચનની વગલડતા ખાતય ફે બાગભાં ઈ-પ્રકાસળત કયલાનુ ં નક્કી કયુું છે .એ અંતગગત પ્રથભ બાગ પ્રસ્તુત છે . ટાઈ઩ ભાટે ગો઩ારબાઈ ઩ાયે ખ(http://gopalparekh.wordpress.com)ની ભશેનત, તેભાંથી ભ ૂરો ળોધલા,સુધાયલા અને ઈ-઩ુસ્તક સ્લરૂ઩ આ઩લાની ભાયી ભશેચ્છા વાથે નોકયી઩છીના ફચેરા વભમની ભશેનત અને ઉજાગયા આજે રેખે રાગી યહ્ાં છેએ લાતનો આનંદ છે . http://aksharnaad.com
 7. 7. Page |7આ ઈ-઩ુસ્સ્તકા પ્રવ ૃસિભાં વતત પ્રોત્વાશન આ઩લા ફદર શ્રી ભશેન્રબાઈભેઘાણી અને “યવધાયની લાતાગઓ” ઈ-સ્લરૂ઩ે પ્રકાસળત કયલાની઩યલાનગી ફદર શ્રી જમંતબાઈ ભેઘાણીનો જેટરો આબાય ભાનુ ં , ઓછોજ ઩ડલાનો. એ ફંને પ્રેયણાદાતાઓને લંદન. આળા છે આ પ્રમત્ન આ઩ને઩વંદ આલળે. ક્ષસતઓ અને સુધાયા રામક ફાફતો ઩ય ધ્માન દોયળો તોઆબાયી થઈળ.- જીજ્ઞેળ અધ્મારૂ, ધનતેયવ વલ. વં. 2066 http://aksharnaad.com
 8. 8. Page |8સ્નેશીશ્રી ગો઩ારબાઈ તથા જજજ્ઞેળબાઈ,તભાયા વંદેળા ભળ્મા. આબાયી છં. ભેઘાણી વાદશત્મની ઩વંદકયે રી વાભગ્રી તભે ઈન્ટયનેટ દ્વાયા ભોક઱ી ભેરો છો એ જાણીઆનંદ થમો. દુસનમાબયભાં લવતા ગુજયાતી લાચકો ઩ાવે આલાનગી ઩શોચળે એ વયવ ઘટના ગણાળે. તભાયા આ નેકઅચબમાનભાં વહના વાથ અને શુબેચ્છા શોમ જ ુ , તેભાં ભાયીશુબકાભના ઩ણ ઉભેરું છં.- શ્રી જમંતબાઈ ભેઘાણી – પ્રવાય, 1888, આતાબાઈ એલન્યુ, બાલનગય http://aksharnaad.com
 9. 9. Page |9 ુ અનક્રભણણકા1. ચાં઩યાજ લા઱ો ............................................................................................. 11 ંૂ2. ધધ઱ીનાથ અને સવદ્ધનાથ ............................................................................. 373. દીકયો! .......................................................................................................... 734. ઢેઢ કન્માની દુલા ! ........................................................................................ 935. કાસનમો ઝાં઩ડો ............................................................................................ 1046. ઘોડી અને ઘોડેવલાય ................................................................................... 128 http://aksharnaad.com
 10. 10. P a g e | 107. બીભો ગયાણીમો .......................................................................................... 1588. દે ઩ા઱દે ...................................................................................................... 1969. દુશ્ભન ........................................................................................................ 21310. ભશેભાન .................................................................................................... 24111. ચભાયને ફોરે ........................................................................................... 25212. અણનભ ભાથાં .......................................................................................... 26913. વીભાડે વય઩ ચચયાણો ................................................................................ 301 http://aksharnaad.com
 11. 11. P a g e | 111. ચાં઩યાજ લા઱૊ભ૊ટંુ બ઱કડું શત.ંુ શફવીના ભ૊ઢા જેવ ંુ અંધારં ુ શત.ંુ ક્ાંક ક્ાંક લીજ઱ીનાવ઱ાલા થતા શતા. તેભાં બાદયન ંુ ડશ૊ફૄં ઩ાણી ક૊ઇ જ૊ગણના બગલાઅંચ઱ા જેવ ંુ દે ખાત ંુ શત.ંુ ુએ અંધાયે જેત઩ય ગાભભાં શાર જમાં ―ચાં઩યાજની ડેરી‖ નાભે ઓ઱ખાત૊ખાંચ૊ છે , તમાંની દયફાયી ડ૊ઢી ની નાની ફાયી ઊઘડી અને જુલાનયજ઩ ૂત ચાં઩યાજ લા઱૊ જ ંગર જલા નીકળ્મ૊ (લા઱ા યજ઩ ૂત૊ લટરીનેકાઠી થમા ઩શેરાંની આ લાત શ૊લાન૊ વંબલ છે .) એક શાથભાં ઩૊ટણરમ૊ http://aksharnaad.com
 12. 12. P a g e | 12છે , ફીજ૊ શાથ ફગરભાં દાફેરી તયલાયની મ ૂઠ ઉ઩ય છે . અંગે ઓઢેર૊કાભ઱૊ લયવાદના ઝીણા ઝીણા ઝયભરયમા છાંટા ઝીરત૊ આલે છે .એકાએક યજ઩ ૂત બાદયની બેખડ ઉ઩ય થંબી ગમ૊. કાન ભાંડયા.આઘેઆઘેથી ક૊ઇ ય૊ત ંુ શ૊મ ને બેફૄં ગાત ંુ ઩ણ શ૊મ એલા સ ૂય વંબ઱ામછે . ક૊ઇ ફાઇ ભાણવન ંુ ગફૄં રાગય.ું―નક્કી ક૊ક વનયાધાય ફ૊ન – દીકયી!‖ એભ ભનભાં ફ૊રીને ચાં઩યાજે ઩ગઉ઩ાડયા. તયલાય ફગરભાંથી કાઢીને શાથભાં રઇ રીધી. કાછ૊ટી છ૊ડીનાખી, અલાજની રદળા ફાંધીને એકદભ ચાલ્મ૊. થ૊ડેક ગમ૊ તમાં ચ૊ખ્ ંુચ૊ધાય ય૊ણ ંુ વંબ઱ાણ. લીજ઱ીને વફકાયે ફે ઓ઱ા લયતાણા. ંુ http://aksharnaad.com
 13. 13. P a g e | 13“ભાટી થાજે, કુ કભી!” એલી શાકર દે તા ચાં઩યાજે નદીની ઩ર઱ે રી બેખડ૊ ંૂ ંૂઉ઩ય ગાય૊ ્દતાં ્દતાં દ૊ટ દીધી. નજીક ગમ૊. તમાં ઊબ૊ યશી ગમ૊.ક૊ઇ આદભી ન દીઠ૊. ભાત્ર તેજના ફે ઓ઱ા જ દે ખમા. અંગ ચ૊ખખાં નદે ખાણાં, ઩ણ શતી ત૊ સ્ત્રીઓ જ. એક ગામ છે ને ફીજી રુએ છે .“ક૊ણ, ચાં઩ાયાજ લા઱૊ કે?” ગાતા ઓ઱ાએ ભીઠે કં ઠે ઩ ૂછ્.ું ંુ“શા, તભે ક૊ણ ફાઇય? અટાણે આંશીં ળીદ કલ્઩ાંત કય૊ છ૊?”“ચાં઩યાજ લા઱ા! ફીળ નરશિં કે?”“ફીઉં ળીદ? હું યજ઩ ૂત છં.” http://aksharnaad.com
 14. 14. P a g e | 14“તમાયે અભે અ઩વયાઉં છીએ.”“અ઩વયાઉં! આંશીં ળીદ ?”“આંશીં કારે વાંજે જુદ્ધ થાળે. આ બાદયભાં રુવધય ખ઱કળે.”“તે?”“એભાં ભ૊ખયે ફે જણ ભયળે. ઩શેર૊ તાય૊ ઢ૊રી જ૊ગડ૊ ; ને ફીજ૊ ત ંુચાં઩ાયાજ લા઱૊. એભાં ઩શેરા ભયનાય વાથે આ ભાયી ભ૊ટે યી ફે ‖નનેલયવ ંુ ઩ડળે , એટરે ઇ કલ્઩ાંત કયે છે ; ને ફીજા ભયનાય ચાં઩ાયાજને ભાયાશાથથી લયભા઱ા ય૊઩લાની છે ; તેથી હું ધ૊઱ભંગ઱ ગાઉં છં.” http://aksharnaad.com
 15. 15. P a g e | 15બ઱કડું લેગે લશી જલા રાગય ંુ ને ફેમ ઓ઱ા વંક૊ડાલા ભંડયા. રુદનનાસ ૂય અંધાયાભાં ત ૂટતા ત ૂટતા શેફકાં જેલા ફનલા રાગમા. થડક છાતીએચાં઩યાજ ઩ ૂછે છે , “શે અ઩વયા! ભાયે ઩ાદય જુદ્ધ કેવ ંુ ? ભેં ત૊ ક૊ઇ શાયે લેયનથી કમાા. લસ્તી ને યાજા લચ્ચે લશાર઩ લતે છે .”“ચાં઩યાજ! આંશીં રદલ્રીન ંુ કટક ઊતયળે. શાલ્ય ંુ આલે છે , ભાય ભાય કયત.ંુએક જણને ઩ા઩ે તારં ુ આ્ ંુ ઩ાટ ય૊઱ામ છે .”“ક૊ણ એક જણ ? શ ંુ ઩ા઩ ?” http://aksharnaad.com
 16. 16. P a g e | 16“તાય૊ ભ૊ચી , એને ક૊ક જ૊ગીએ યાજી થઇ લયદાન ભાગલાન ંુ કહ્ ં ુ ,કભવતમા ભ૊ચીએ ભાગય ંુ કે “હું ણચિંતવ ંુ તે શાજય થામ.” ફ૊રે ફંધામેરજ૊ગીએ ત઩સ્મા લેચીને એક દીલી ઉતાયી ભ૊ચીને દીધી , કહ્ ં ુ કે ―જા,ચભાય! પ્રગટજે. ચાય દૂ ત નીક઱ળે , કશીળ તે કયળે. કડ ભાગીળ ત૊ તરં ુ ૂનગય ય૊઱ાળે.”“઩છી?”“઩છી ત૊,ચાં઩યાજ! ભ૊ચીડે ભધયાતે દીલી પ્રગટી. ચાય રપયસ્તા નીકળ્મા.કાભીએ ભાગય ંુ કે રદલ્શીની ળાશજાદીને ઩રંગ વ૊તી આણ૊.” http://aksharnaad.com
 17. 17. P a g e | 17ચાં઩યાજના શૈમાભાંથી અંધાયે વનવાવ૊ ઩ડય૊.“઩છી ત૊, ચાં઩યાજ! ય૊જ યાતે ળેજાદીને ઩રંગ વ૊તી ભંગાલે. ફૂર જેલીળેજાદી ચાભડાંની દુગંધે જાગી જામ , ભ૊ચી ફીને એનાથી અ઱ગ૊ યશે.બ઱કડે ઩ાછ૊ ઩રંગ રપયસ્તા ઩ાવે રદલ્રી ઩શોંચાડાલે.”બ઱કડું બાંગલા રાગય ંુ , ઓ઱ા ઝાંખા થલા રાગમા. લાત કશેનાયીન૊અલાજ ઊંડ૊ ફન્મ૊ , “એભ કયતાં , ચાં઩યાજ! છ ભરશને ળેજાદીન ંુ ળયીય ુ ંુસકાણ, હુયભે પ૊વરાલી-઩ટાલી ફેટીને શૈમાની લાત ઩ ૂછે . દીકયીએઅંતયની લેદના લણાલી. ઩ાદળાશને વલગત ઩ાડી. ઩ાદળાશે ળીખવય ંુ કે ,“ફેટી! આજ ઩ ૂછતી આલજે ; ક્ું ગાભ ? ક્૊ યાજા ? ઩૊તે ક૊ણ ? ને નાભ http://aksharnaad.com
 18. 18. P a g e | 18 ંુશ? “એ પ્રભાણે તે રદલવની ભધયાતે ભ૊ચીન ઘયભાં આ઱વ ભયડીને ંુ ંુળેજાદી ફેઠી થઇ, ઩ ૂછ્, છ ભરશને સદયી ફ૊રી તેથી યાજી થઇને ભ૊ચીએનાભઠાભ દીધાં. એ એંધાણે ઩ાદળાશન ંુ કટક ચડ્ ંુ છે . કારની યાતે આ઩ણે ુ ંુફેમ સયા઩યીભાં વંગાથી શશ. ચાં઩ાયાજ! ભાટે હું આજ શયખ બયી ગાઉંછં.”એ જ લખતે ફીજા ઓ઱ાએ જાણે કે જરટમાં ઩ીંખમાં , ચીવ૊ ઩ાડી. અને઩ય૊રઢમાના ફૂટતા તેજભાં ફેમનાં અંગ ઓગ઱ી ગમાં.બાદય ય૊તી ય૊તી લશેતી શતી. આબની શજાય૊ આંખ૊ભાંથી ઝીણાં ઝીણાં ુઆંસડાં ઩ડતાં શતાં. ચાં઩યાજ આઘે આઘે ભીટ ભાંડીને બેખડ ઉ઩ય ઊબ૊ http://aksharnaad.com
 19. 19. P a g e | 19શત૊ અને વાદ ઩ાડીને ફ૊રત૊ શત૊ , “ય૊ ભા , ય૊ ભા! હું જ૊ગડાને ઩શેર૊નરશ ભયલા દઉં!”઩ાઘડીન૊ આંટ૊ રઇ જાણનાય એકેએક જેત઩યીઓ જુલાન ને ઘયડ૊ ુ ુયજ઩ ૂત ડ૊ઢીભાં શરક્૊ છે . ળયણાઇઓ વવિંધડાના વેંવાટ ખેંચી યશી છે .અને તયઘામ૊ ઢ૊ર ધ્રવકાલત૊ જ૊ગડ૊ ઢ૊રી ઘ ૂભે છે . જુલાન૊ની ભજાઓ ુ ુપાટે છે . કેવરયમા યં ગનાં યં ગાડાં ઊક઱ે છે .“ઇ ભ૊ચકાને ફાંધીને ચીયી નાખ૊! ઇ કુ કભીને જીલત૊ વ઱ગાલીદ્ય૊!” ડામયાના જુલાન૊એ યીરડમા કમાં. ઩ણ એ ફધાને લાયત૊ ચાં઩યાજધીયે ગ઱ે કશેલા રાગમ૊ , “ફા઩! થલાની શતી તે થઇ ગઇ. એભાં ભ૊ચીને http://aksharnaad.com
 20. 20. P a g e | 20ભામે આજ કાંઇ જુદ્ધ અટકળે ? અને ઇ ત૊ ગાભ ફધાન ંુ ઩ા઩. યાજાનેયૈ મત વહુન ંુ ઩ા઩. નકય યજ઩ ૂતને ગાભ ટીંફે ક૊ઇને આલી કભતમ સ ૂઝે જકેભ? ઩ણ શલે આ જ૊ગડા ઢ૊રીને શ ંુ કયવ ંુ છે ?”“ફા઩ ચાં઩યાજ!” એન૊ વ઩તા એફરલા઱૊ ફ૊લ્મ૊ , “ઘા લા઱ે ઇ અયજણ!લીય શ૊મ ઇ અ઩વયાને લયે . એભાં નાતમજાતમ ન જ૊લામ. ભાય૊ જ૊ગડ૊ ુ઩ે‖ર૊ ઩ોંખાત૊. જેત઩યને ઝાઝ૊ જળ ચડળે.”“઩ણ ફા઩!ુ ઓરી વ૊઱ લયવની યં બા આજ બ઱કડે કાંઇ ય૊તી ‖તી! ફહુ જલશરં ુ ય૊તી‖તી, ફા઩!ુ એના ભનખમ૊ ધ ૂર ભ઱ળે. ભાટે કહું છં કે જ૊ગડનેક૊ઠાની ભારીક૊ય આજન૊ રદલવ ઩ ૂયી યાખીએ.” http://aksharnaad.com
 21. 21. P a g e | 21“ઇ તે કેભ ફને , ચાં઩યાજબાઇ!” ફીજા જુલાન૊એ કહ્ ં ુ , “એન૊ તયઘામ૊લગડયા વલના કાંઇ શ ૂયાતન થ૊ડું ચડલાન ંુ ? ફીજા શાથની ડાંડી ઩ડયે કાંઇભાથાં ઩ડે ને ધડ થ૊ડાં રડે?‖“ત૊ ચાં઩યાજ, હું જુક્તત સઝાડું.” એબરલા઱ાએ ધ્માન ઩શોંચાડ્.ું ુ“જ૊ગડાને રઇ જાલ ક૊ઠાને ભાથે. તમાં એના રડરને દ૊યડે ફાંધી લા઱૊ ,શાથ છ૊ટા યાખ૊ ને શાથભાં ઢ૊ર આ઩૊. ઊંચે ફેઠ૊ ફેઠ૊ એ લગાડે , ને શેઠેધીંગાણ ંુ ચારે. ઩ણ ભજબ ૂત ફાંધજ૊. જ૊જ૊, ત૊ડાલી ન નાખે!” http://aksharnaad.com
 22. 22. P a g e | 22“વાચી લાતછે ફા઩ની ,” કશીને જુલાન૊ અંગ કવલા રાગમા. કેવરયમાં ુલ ૂગડાંન૊ ઘટાટ૊઩ ફંધાઇ ગમ૊. વ઩મારા જેલી તયલાય૊ વજાઇ ગઇ, ગાઢા ંુકસફા ઘ૊઱ાલા રાગમા અને ―છે લ્રી લાયની અંજણ઱ય ંુ , ફા઩! ઩ી લ્મ૊!઩ાઇ લ્મ૊! ‖ એલા શાક૊ટા થમા. તડક૊ નમ્મ૊. સ ૂયજ ધધ઱૊ થલા રાગમ૊. ંૂગગનભાં ડભયી ચડતી દે ખાણી.“જ૊, બાઇ જ૊ગડા! વાભે ઊભ ંુ એ ઩ાદળાશન ંુ દ઱કટક. આ઩ણા જણ છે઩ાંખા. જેતાણ ંુ આજ ફ૊઱ાઇ જાળે. તને ફાંધ્મ૊ છે તે આટરા વારુ. ભજાય ંુ ંુ ુત૊ડી નાખજે. ઩ણ તયઘામ૊ થ૊બાલીળ ભા! આ ક૊ઠા વાભા જ અભાયાંભાથાં ઩ડે ને ધડ રડે એલ૊ ઢ૊ર લગાડયે યાખજે!” http://aksharnaad.com
 23. 23. P a g e | 23શ ૂયાતને થયક થયક કં ઩ત૊ જ૊ગડ૊ ઢ૊રી ચકચ ૂય આંખે ચાં઩યાજની વાભેનીયખી યહ્ય૊. કવકવીને એની કામા ફંધાઇ ગઇ છે . ધ્ર ૂવાંગ! ધ્ર ૂવાંગ!ધ્ર ૂવાંગ! એની ડાંડી ઢ૊ર ઉ઩ય ઩ડલા રાગી. અને ડેરીભાંથી લા઱ાયજ઩ ૂત૊ન ંુ કેવયી દ઱ દાંતભં તયલાય રઇ શાથભાં બારા વ૊ત ંુ દ૊ટ દે ત ંુનીકળ્ય.ું઩ણ ન યશી ળક્૊ જ૊ગડ૊ ઢ૊રી ! ભાથે કવકવાટ ફાંધ્મ૊મ ન યશી ળક્૊. ુકામયને ઩ણ ઩ાણી ચડાલનાયી એની ફે ભજાઓભાં ક૊ણ જાણે ક્ાંથી ંુજ૊ભ ઊબયાણ. ક૊ઠા નીચે ફેઉ વૈન્મ૊ની ઝીંકાઝીંક ભંડાલાને શાં કે ઘડી-ફઘડી જામ છે . તયલાય૊નાં ત૊યણ ફંધાઇ ગમા છે . અને યણઘેલ ૂડ૊ http://aksharnaad.com
 24. 24. P a g e | 24ચાં઩યાજ ભ૊ખયે ઘ ૂભી યહ્ય૊ છે ુ , તમાં આંશીં જ૊ગડાની ભજાઓએ અંગઉ઩યના ફંધ ત૊ડી નાખમા. ગ઱ાભાં ઢ૊ર વાથે એને ઊંચા ક૊ઠા ઉ઩યથીરડરન૊ ઘા કમો , અને વહુથી ઩શેરાં એના પ્રાણ નીક઱ી ગમા વહુથીપ્રથભ એને ભયલાન ંુ વયજેલ ં ુ શત ંુ તે વભથમા ન થય.ું―આગે છે લ્રી ઊઠત૊, ઩ેરી ઊઠમ૊ ઩ાંત,ભ ૂ઩ાભાં ઩ડી ભ્ાંત, જભણ અબડાવય,ુ જ૊ગડાં! [1][શે જ૊ગડા ઢ૊રી! ત ંુ ત૊ નીચા ક઱ન૊ ૂ , અગાઉ ત૊ તાયે વહુથી છે લ્રી઩ંગતભાં જભલા ઊઠલાન ંુ શત ંુ , ઩ણ આજ યદ્ધફૃ઩ી જભણભાં ત૊ તેં ઩શેરી ુ http://aksharnaad.com
 25. 25. P a g e | 25઩ંગતભાં ફેવીને તયલાયના ઘા ફૃ઩ી જભણ જભી રીધ.ું તેં ત૊ભ ૂ઩વતઓભાં ભ્ાંવત ઩ડાલી. બ૊જન તેં અબડાલી નાખય ંુ ]જ૊ગડ૊ ઩ડય૊ અને ચાં઩યાજે વભળેય ચરાલી. કેલી ચરાલી ?ખાંડા તણ૊ ખરડમે, ઩૊શલ! ઩ાયીવ૊ રકમ૊.કય દીધા કરફે, આડા એબરયાઉત! [2] ુ[એ યાજા ! તેં ત૊ યદ્ધક્ષેત્રફૃ઩ી જભણભાં ખાંડાના ઝાટકા ઩ીયવલાભાંડયા.એટલ ંુ ફધ ંુ વ઩યવણ ંુ કયં ુ કે શે એબરના ઩ત્ર ! મવરભાન જ૊દ્ધાઓ ુ ુ http://aksharnaad.com
 26. 26. P a g e | 26ફૃ઩ી જભલા ફેઠેરા ભશેભાન૊એ શાંઉ! શાંઉ! કયી આડા શાથ દીધા , અથાાતતેઓ તાયા શ ૂયાતનથી ત્રાવી ગમા.]વય ગ૊઱ી વાફ઱ તણા, ભાથે ભે વથમા,(ત૊મ) ચાં઩૊ ચામે ના, ઓ઱ા એબરયાઉત! [3][ચાં઩ાયાજના ભાથા ઉ઩ય ત૊ તીય , ગ૊઱ી અને બારાંઓન૊ લયવદલયવત૊ શત૊. તે છતાં એ એબર લા઱ાન૊ દીકય૊ ક૊ઇ ઓથ રઇને એલયવાદભાંથી ઊગયલા ભાગત૊ નથી, અથાાત નાવત૊ નથી]ત ંુ તા઱ાં આલધ તણી, ચકલત ચ ૂક્૊ ના, http://aksharnaad.com
 27. 27. P a g e | 27વળમ૊ મ ત઱ા઩ વદા, અથમો ચ ૂકે એબરયાઉત! [4] ુ[શે એબર લા઱ાના ઩ત્ર ! વવિંશ જેલ૊ વનળાનફાજ ઩ણ જયાક ઉતાલ઱૊થઇને કદી કદી ઩૊તાની તયા઩ભાં વળકાયને ચ ૂકી જામ છે : ઩ણ ત ંુ તાયાં ુઆયધ૊ન૊ એકેમ ઘા ન ચ ૂક્૊.]એ ઊબા થમેરા ધડને જાને કે છાતીએ નલી આંખ૊ નીક઱ી. તયલયલીંઝત ંુ ધડ ળત્રઓન ંુ ખફૄં કયત ંુ કયત ંુ ુ , પ૊જને ભ૊ઢા આગ઱ નવાડત ંુઠેઠ રાઠી સધી શાંકી ગય.ું તમાં જઇને એ થાકેલ ં ુ ધડ ઢ઱ી ઩ડ્.ું જુલાન ુ ુ ુચાં઩યાજ ઩૊તાની લાટ જ૊નાયીની ઩ાવે સયા઩યીભાં વવધાવમ૊. http://aksharnaad.com
 28. 28. P a g e | 28 ુજ૊ગડા ઢ૊રીન૊ છગ૊ (઩ાણ઱મ૊) જેત઩યના એ ક૊ઠા ઩ાવે છે નેચાં઩યાજની ખાંબી રાઠીને ટીંફે શજુ ઊબી છે . ચાં઩યાજ ત૊ ખ઩ી ગમ૊ ,઩ણ ઩ાદળાશના શૈમાભાં કેલ૊ પડક૊ ફેવી ગમ૊?઩તળાશે ઩તગયીમાં નૈ, ઩૊શ઩ ઩ાછાં જામ,ચાં઩૊ છાફાંભાંમ, ઊઠે એબરયાઉત! [5][઩ાદળાશ ઩ાવે પ્રબાતે ભારણ ફૂરછાફ રઇને ફૂર૊ દે લા ગઇ. ઩દળાશે઩ ૂછ્ ંુ કે ―ળેનાં ફૂર૊ છે ?‖ ભારણ કશે કે ―ચં઩૊‖ ―અયયય, ચં઩૊‖ કયત૊઩ાદળાશ ચભકે છે ; ―ચં઩૊‖ ફૂરન ંુ નાભ વાંબ઱તાં ઩ણ એને રાગે છે કે http://aksharnaad.com
 29. 29. P a g e | 29 ુક્ાંક ચાં઩૊ (ચાં઩યાજ) છાફડીભાંથી ઊઠળે! ભારણ ઩ષ્઩૊ની છાફડી રઇ઩ાછી ચારી જામ છે .]“ના, ફા઩ એબર લા઱ા! એભ હું ઘ૊ડ૊ રેલાન૊ નથી. ઇ ત૊ ચાં઩ાયાજલા઱૊ ઩ંડે બયડામયા લચ્ચે આલીને દાન કયે ત૊ જ ભાયે ઘ૊ડ૊ ખ઩ે , નરશત૊ હું આંશીં ભાય૊ દે શ ઩ાડીળ. હું મ ૂલાનાં દાન રઉં કાંઇ?”એબર લા઱ાની આંખ૊ભાં ઩ાણી આવમાં , શવીને ફ૊લ્મ૊, “ગઢલા, ગાંડ૊ થાભાં. ચાં઩ાયાજ તે શલે ક્ાંથી આલે ? ભયે રા ભાણવ૊ને શાથે ક્ાંમ દાનથમેરાં જાણમાં છે ? અને ચાં઩ાયાજ કશીને ગમ૊ છે કે ઘ૊ડ૊ ગઢલીને દઇદે જ૊.” http://aksharnaad.com
 30. 30. P a g e | 30ચાયણ એકન૊ ફે થમ૊ નરશ. એ ત૊ રાંઘણ ઉ઩ાય રાંઘણ ખેંચલા રાગમ૊ ,ચાં઩યાજ લા઱ાને સ્ભળાનભાં ફા઱ે રા તમાં જઇને ફેઠ૊ અને ણફયદાલલારાગમ૊. આખયે ચાં઩યાજ લા઱ાન ંુ પ્રેત દે ખાય.ું ચાયણને લચન દીધ ંુ કે “જાગઢલા, વલાયે ડામય૊ બયીને ઘ૊ડ૊ તૈમાય યાખજે, હું આલીળ.”ચાયણે જઇને દયફાયને લાત કયી. દયફાય શસ્મા ; વભજી રીધ ંુ કે ચાયણબાઇથી ઩ેટભાં ભ ૂખ વશેલાતી નથી એટરે આ જુક્તત કયી છે . આલી યીતેડામય૊ બયાળે ; આ઩ને જ ચાં઩ાયાજ લા઱ાને નાભે દાન કયી દે શ ંુ ; ચાયણપ૊વરાઇ જાળે; આ઩ણે ચાયણ-શતમાભાંથી ઊગયશ. ચાયણને લાફૄં કયાવય.ું ંુ http://aksharnaad.com
 31. 31. P a g e | 31ફીજે રદલવે વલાયે ડામય૊ જામ્મ૊ , ઘ૊ડાને વજ્જ કયી રાલલભાં આવમ૊ ,ચાયણ લાટ જ૊ઇને ઊબ૊. આખ૊ ડામય૊ શાંવી કયલા રાગમ૊ , વહુને થય ંુ કેઆ બા થ૊ડ૊ક ડ૊઱ કયીને શભણાં ઘ૊ડ૊ રઇ રેળે. તમાં ત૊ ઉગભણી રદળાતયપ ફધાની નજય પાટી યશી. સ ૂયજનાં રકયણ૊ ની અંદયથી તેજ઩રુ઴ ુચાલ્મ૊ આલે છે . આલીને ઘ૊ડાની રગાભ ઝારી અને ચાયણના શાથભાંરગાભ મ ૂકી લણફ૊લ્મ૊ ઩ાછ૊ એ ઩રુ઴ સ ૂમાર૊કને ભાગે વવધાલી ગમ૊! ુ ંુ“ખભા! ખભા તને ફા઩!” એલી જમ ફ૊રાલીને ચાયણ ઘ૊ડે ચડય૊. આખ૊ડામય૊ થંબી ગમ૊ અને ચાયણે દુશ૊ કહ્ય૊ -કભ઱ વલણ બાયથ કીમ૊, દે શ વલણ દીધાં દાન, http://aksharnaad.com
 32. 32. P a g e | 32લા઱ા! એ વલધાન, ચાં઩ા! કેને ચડાલીએ? [6][ભાથા વલના જુદ્ધ કયં ુ અને દે શ વલના દાન દીધાં: એલાં ફે દુરાબ ણફરુદઅભે ફીજા ક૊ને ચડાલીએ , ચાં઩ાયાજ લા઱ા ? એ ત૊ એકરા તને જચડાલામ] ુભાયલાડન૊ એક ફાય૊ટ ચારત૊ ચારત૊ જેત઩ય આલી ઩શોંચ્મ૊. એબરલા઱ા ઩ાવે જઇને એણે વલાર કમો , “યજ઩ ૂત, હું ભાગ ંુ તે દે ળ૊ ? તભે ત૊દાનેશ્વયી ચાં઩ાયાજના વ઩તા છ૊.”એબર લા઱૊ ફ૊લ્મ૊ :”બરે ફાય૊ટ! ઩ણ જ૊ઇ વલચાયીને ભાગજ૊, શાં !” http://aksharnaad.com
 33. 33. P a g e | 33ફાય૊ટ કશે “ફા઩ા, તભને ઩૊તાને જ ભાંગ ંુ છં.” ુએબર લા઱ાને અચંફ૊ રાગમ૊. એ ફ૊લ્મ૊ , “ફાય૊ટ , હું ત૊ બઢ્ઢ૊ છં , ભનેરઇને ત ંુ શ ંુ કયલાન૊ શત૊ ? ભાયી ચાકયી તાયાથી ળી યીતે થળે ? તેં આકઇ યીતની ભાગણી કયી?”ફાય૊ટે ત૊ ઩૊તાની ભાગણી ફદરી નરશ , એટરે એ વ ૃદ્ધ દયફાય ઩૊તાન ંુયાજ઩ાટ ચાં઩ાયાજથી નાનેયા દીકયાને બ઱ાલીને ફાય૊ટની વાથે ચારીનીકળ્મા. યસ્તે જતાં દયફાયે ઩ ૂછ્ ંુ : “શેં ફાય૊ટ ! વાચેવાચ ંુ કશેજ૊ ; આલીવલણચત્ર ભાગણી ળા ભાટે કયી ?” http://aksharnaad.com
 34. 34. P a g e | 34ફાય૊ટે શવીને કહ્ ં ુ , “ફા઩ ભાયલાડભાં તેડી જઇને ભાયે તભને ઩યણાલલાછે .” એબર લા઱ા શવી ઩ડયા ને ફ૊લ્મા , ”અયે ગાંડા , આ ત ંુ શ ંુ કશે છે ?આટરી ઉંભયે ભને ભાયલાડભાં રઇ જઇને ઩યણાલલાન ંુ કાંઇ કાયણ?”ફાય૊ટ કશે:” કાયણ ત૊ એ જ કે ભાયે ભાયલાડભાં ચાં઩ાયાજ લા઱ા જેલ૊લીય નય જન્ભાલલ૊ છે , દયફાય!”એબર લા઱ાએ ફાય૊ટન૊ શાથ ઝારીને ઩ ૂછ્ ંુ , “઩ણ ફાય૊ટ , તાયાભાયલાડભાં ચાં઩ાયાજની ભા ભીન઱દે લી જેલી ક૊ઇ જડળે કે ? ચાં઩ાયાજક૊ને ઩ેટે અલતયળે?” http://aksharnaad.com
 35. 35. P a g e | 35“કેલી ભા?”“વાંબ઱ તમાયે . જે લખતે ચાં઩ાયાજ ભાત્ર છ ભરશનાન ંુ ફા઱ક શત૊ તેલખતે હું એક રદલવ યણલાવભાં જઇ ચડેર૊. ઩ાયણાભાં ચાં઩યાજ સ ૂત૊સ ૂત૊ યભે છે . એની ભાની વાથે લાત કયતાં કયતાં ભાયાથી જયક અડ઩લ ં ુથઇ ગય.ું ચાં઩યાજની ભા ફ૊લ્માં, શાં, શાં, ચાં઩યાજ દે ખે છે , શાં!”“હું શવીને ફ૊લ્મ૊ , ―જા યે ગાંડી. ચાં઩યાજ છ ભરશનાન ંુ ફા઱ક શ ંુ વભજે ?‖ફાય૊ટ! હું ત૊ આટલ ં ુ કહું છં , તમાં ત૊ ચાં઩યાજ ઩ડ્ ંુ પેયલીને ફીજી ફાજુજ૊ઇ ગમ૊. હું ત૊ યાણીલાવભાંથી ફશાય ચાલ્મ૊ આવમ૊ , ઩ણ ઩ાછ઱થી એ http://aksharnaad.com
 36. 36. P a g e | 36ળયભને રીધે ચાં઩યાજની ભાએ અપીણ ઩ીને આ઩ઘાત કમો. ફ૊ર૊ ,ફાય૊ટ! આલી વતી ભાયલાડભાં ભ઱ળે?” ંુવનયાળ થઇને ફાય૊ટે કહ્: “ના.” ુ“ફવ તમાયે , શાર૊ ઩ાછા જેત઩ય.”ચાં઩૊ ઩૊ઢય૊ ઩ાયણે, એબર અ઱વમા કયે .મ ૂઇ ભીણરદે , વ૊રંકણ વાભે ઩ગે . [7] http://aksharnaad.com
 37. 37. P a g e | 37 ંૂ2. ધધ઱ીનાથ અને વવદ્ધનાથ“તેં દુ ‖ની લાત ંુ શારી આલે છે , બાઇ! અયધી વાચી ને અયધી ખ૊ટી. શજાયલયવની જૂવનય ંુ લાત!ંુ ક૊ણ જાણે ળી ફાફત શળે ?”એટલ ંુ ફ૊રીને એ બઢ્ઢા ભારધાયીએ રદળાઓને છે ડે ભીટ ભાંડી. એક ુશજાય લ઴ા ઩શેરાંના અક્ષય૊ લાંચ્મા. થ૊ડુંક શસ્મ૊. ડાંગને ટે કે ઊબાં ઊબાં ુએણે ચરભ વ઱ગાલી. એની ધ૊઱ી દાઢીભાંથી ધભાડા નીતયલા રાગમા. ંુગ૊ટેગ૊ટા ઊંચે ચડલા રાગમા. ભોં ભરકાલી એણે કહ્: http://aksharnaad.com
 38. 38. P a g e | 38“ઇ ફધ ંુ આવ ંુ , બાઇ! આ ધભાડા જેવ.ું અભાયા વ૊યઠભાં ત૊ કૈં ક ટાઢા ુ઩ૉ‖યના ગ઩ાટા શારે છે ; ઩ણ હું ત૊ ઢાંકને ડુંગયે ડાંગન૊ ટે ક૊ રઇ નેજમાયે ચરભ ચેતવ ંુ છં ંૂ , તમાયે ભને ધધ઱ીનાથ-વવદ્ધનાથની જ૊ડીજીલતીજાગતી રાગે છે .શજાય લયવ ત૊ ભાયી આંખના ઩રકાયા જેટરાં જ ંૂ ંૂફની જામ છે . આ ધલાડાની ફૂં ક જેલ૊ ધધ઱ીનાથ અને આ આગની ઝા઱જેલ૊ શેભલયણ૊ ફૃડ૊ વવદ્ધનાથ શાજયાશજૂય રાગે છે .”“લાત ત૊ કશ૊!” http://aksharnaad.com
 39. 39. P a g e | 39“અયે , લાત કેલી ? ઇ ત૊ ટાઢા ઩૊ ‖યના! ફે ઘડી ગ઩ાટા શાંકીને ડ૊ફાંચાયીએ. થ૊ડીક યાત ્ ૂટે ! આ ત૊ લે ‖રાંની લાત ંુ, ભ૊ઢાભ૊ઢ શારી આલે ,એના કં ઇ આંકડા થ૊ડા ભાંડેર છે ?”એટલ ંુ ફ૊રતાં એની આંખભાં ચરભન૊ કેપ ચડત૊ ગમ૊. આંખના ્ ૂણારારચટક ફન્મા, એને ડાંગને ટે કે અજલા઱ી યાતે લાત ભાંડી...ધધ઱ીનાથન ંુ અવર નાભ ત૊ ધધ૊ ; જાતન૊ ક૊઱ી. આ લાંવાલડ દીભન૊ ંૂ ંૂયે ‖ત૊. હું ઩ીઉં છં એલી ફજયના લાડા લાલત૊. જરભ ક૊઱ીને ઩ેટ ઩ણજીલ ઩ય૊લાણ૊ દમાદાનભાં. રશિંવા નાભ ન કયે . લયવ૊લયવ ફજયનાં http://aksharnaad.com
 40. 40. P a g e | 40઩ડતર લેચીને જામ ણગયનાયને ભે઱ે. નાણ ંુ શ૊મ એટલ ં ુ ગયીફગયફાંનેખલયાલી દ્યે . ઩ાછ૊ આલીને ફજય લાલલા ભાંડે.ધીયે ધીયે તે ધધ૊ ને ણગયનાય ફેમ એકાકાય થાલા ભાંડયા. જેવ ંુ ધ્માનતેવ ંુ ંૂરદરન ંુ ગજુ ;ં જેવ ંુ અન્ન તેલ૊ ઓડકાય ; ધધાનેત૊ ણગયનાયન ંુ જ ધ્માનયાત ંૂને દી રાગી ગય.ું એન૊ આતભ૊ લધલા ભાંડય૊. વંવાયની ગાંઠ લછૂટીગઇ.ફજયના લાડા ગાય ંુ ઩ાવે બે઱ાલીને એ ત૊ ણગયનાયભાં ચાલ્મ૊ ગમ૊. ૂક૊ઇક ટક ઉ઩ય ફેવીને ધ ૂણી ધખાલી , ત઩સ્મા આદયી દીધી. એભ ફાય ુલયવે ણગયનાયની ગપાઓભાંથી ગે ફના ળબ્દ વંબ઱ાણા કે ંૂ “ધધ઱ીનાથ!ધધ઱ીનાથ! નલ નાથ બે઱૊ દવભ૊ નાથ ત ંુ ધધ૊.” ંૂ ંૂ http://aksharnaad.com
 41. 41. P a g e | 41“અશારેક!‖ ળબ્દની વાથે ગરુ દત્તે ધ્માન ધયં ુ અને નલ નાથ૊ન ંુ સ્ભયણ ુકય.ું સ્ભયણ કયતાં ત૊ જ૊ગવવદ્ધ ભછે ન્દયનાથ , જરંધયનથ, ળાંવતનાથ,એલા નલ નાથ૊ ગરુની વન્મખ શાજય થઇ ગમા. ગરુ ફ૊લ્મા “જ૊ગંદય૊ , ુ ુ ુઆ઩ણી જભાતભાં આજ નલ૊ વવદ્ધ આવમ૊ છે . તભે નલ નાથ બે઱ા એદવભ૊ ધધ઱ીનાથ તભાયી ઩ંગતભાં જગભાં ઩ ૂજાળે. ભાય૊ આળીલાાદ છે . ંૂતભાયી ચરભ વાપી એને આ઩૊.” (વાપી=ગાંજ૊ ઩ીલા ભાટે ચરભની વાથે ૂલ ૂગડાન૊ ટકડ૊ યાખલાભાં આલે છે તેને ―વાપી‖ કશે છે .)જ૊ગંદયનાથ ફધા બે઱ા થામ તમાયે એક વાપીએ ચરભ ઩ીએ. ફીજાને ંૂચરભ આ઩ે. ઩ણ વાપી ન આ઩ે. ધધ઱ીનાથને ચરભ આ઩ી. વાપી http://aksharnaad.com
 42. 42. P a g e | 42આ઩તાં નલે વવદ્ધ૊ કચલાણા. ગરુદેલે કાયણ ઩ ૂછ્.ું નલનાથ૊એ ્રાવ૊ ુ ુકમો “ગરુદેલ , ધધ૊ નાથ ખય૊ , ઩ણ એન ંુ દૂ ધ શરકું છે ; એ દૂ ધ ક૊ક દી ુ ંૂ ંૂએને શાથે ક૊ક કા઱૊ કાભ કયાલળે. એટરે ધધ઱ીનાથજી શજી લધાયે ત઩કયે , લધાયે શદ્ધુ દ્ધ કયે , ઩છી અભે વાપી આ઩ીએ.”અને ગરુ દત્તન૊ ફ૊ર ઩ડય૊ કે “ધધ઱ીનાથ! ફાય લયવ ફીજાં ; આબભાં ુ ંૂ ુજઇ ધ ૂણી પ્રગટ૊! જાલ ફા઩! ચ૊યાવી વવદ્ધને ઩ંગતભાં તભાયી લાટજ૊લાળે.”આબની અલવધ ઩ણ ઩ ૂયી થઇ અને ત઩ કયી ધધ઱ીનાથ ઩ાછા ગરુ ઩ાવે ુ ંૂ ુઆવમા. પયી ગરુએ નલ નાથને શાજય કમાં. અને ફધાએ વાથે ભ઱ી એક ુ http://aksharnaad.com
 43. 43. P a g e | 43વાપીએ ચરભ ઩ીધી. ઩ણ નલેમ નાથ અંદય૊અંદય કશેલા રાગમા કે”આનાથી ત઩ જીયલાળે નરશ. એ શરકું દૂ ધ છે ; ક૊‖ક દી ને ક૊ક દી એ નકયલાના કાભ૊ કયી ફેવળે.”તેજની જીલત જમ૊ત જેલા ધધ઱ીનાથ જગતભાં ઘ ૂભલા રાગમા. ઘ ૂભતાં ંૂઘ ૂભતાં અયલલ્રીને ડુંગયે ણચત૊ડગઢભાં એભન ંુ આલવ ંુ થય.ુંણચત૊ડના યાણાએ ગરુને ઝાઝાં ભાન દીધાં. ગરુના ચયણભાં ઩ડીને યાણ૊ ુ ુયાતે ઩ાણીએ ય૊મ૊. યાણાના અબયબમાા યાજભાં વલાળેય ભાટીની ખ૊ટશતી. ભયણ ટાણે ફા઩ની આગ રઇને ભ૊ઢા આગ઱ શારનાય૊ દીકય૊નશ૊ત૊. http://aksharnaad.com
 44. 44. P a g e | 44ધધ઱ીનાથે ધ્માન ધય.ું યાણાના બાગમભાં એણે ફે દીકયા રખેરા લાંચ્મ ; ંૂ઩ણ એક જ૊ગી , ને એક વંવાયી. એણે કહ્ ં ુ , “યાણાજી ! ફાય લયવે ઩ાછ૊આવ ંુ છં. ફે કું લય તાયે ઘયે યભતા શળે. ગરુની આજ્ઞા છે કે આભાંથી એક ુતાય૊ ને એક ભાય૊. તૈમાય યાખજે. તે દી ‖ આંસ ુ ઩ાડલા ફેવીળ ભાં. ફાયલયવે ઩ાછ૊ આવ ંુ છં.”ફાય લયવને જાતાં ળી લાય ? જટાધાયી જ૊ગીએ ણચત૊ડને ઩ાદય અશારેકજગાવમ૊. એટરે યાજાયાણી ફેમ યાજકું લયને આંગ઱ીએ રઇ ફશાયનીકળ્માં. ફેભાંથી એક ઘયાણે લ ૂગડે બાંગી ઩ડત૊ , અને ફીજ૊ ભેરેઘેરે઩શેયલેળે. યાજાયાણી કડ કયીને તેજીર૊ દીકય૊ યાખલા ભાગતાં શતાં ઩ણ ૂ http://aksharnaad.com
 45. 45. P a g e | 45તેજની વલભ ૂવત કાંઇ ભેરે લ ૂગડે ઢાંકી યશે ? ને એમ ધધ઱ીનાથની નજય ંૂફશાય યશે ? ભેરાઘેરાને જ જ૊ગીએ ઉ઩ાડી રીધ૊. ફાય લયવન૊ ફા઱ક૊દ૊ટ દઇને ગરુને કાંડે ફાઝી ઩ડય૊. ભાતાવ઩તા નજયે દે ખે તેભ એ ફાય ુલયવના ફા઱કે ભાથ ંુ મડાલી બગલા ઩શેયાવમાં. બભ ૂત ધયી ચારી ંૂનીકળ્મા. યાજા યાણી ખ૊ફ૊ ખ૊ફ૊ આંસ ુ ઩ાડતાં ણચત૊ડગઢ ઩ાછા લળ્માં.ધધ઱ીનાથે ચેરાને વવદ્ધનાથ કયી થાપ્મ૊. એના કાનભાં ગરુભત્ર ફૂં ક્૊ ંૂ ુ ંઅને બેખના ઩ાઠ બણાલતા બણાલતા આ આ઩ણે ઊબા છીએ તમાં આલી઩શોંચ્મા. આ ઢાંક તે દી નશ૊ત.ંુ આંશીં ત૊ પ્રેશ઩ાટણ નગયી શતી.ચેરાઓને ગરુએ કહ્ ં ુ “ફા઩, હું આ ડુંગયભાં ફાય લયવની વભાવધ રગાવ ંુ ુ http://aksharnaad.com
 46. 46. P a g e | 46છં. તભે વો ઘય૊ઘય ઝ૊઱ી પેયલીને આંશીં વદાવ્રત યખજ૊. ભ ૂખમાંદુખમાં ુઅને અ઩ંગ૊ને ઩૊તાનાં ગણી ઩ા઱જ૊. ભાયી ત઩સ્માભાં ઩ન્માઇ઩ ૂયજ૊.” એભ ફ૊રીને ધધ઱ીનાથે આવન લાળ્ય.ું ંૂલાંવેથી ચેરાઓની કેલી ગવત થઇ ગઇ ? નગયીભાં ઝ૊઱ી પેયલે , ઩ણક૊ઇએ ચ઩ટી ર૊ટ ન દીધ૊. દમા ભાનન૊ છાંટ૊મ ન ભ઱ે એલાં ર૊કલવતાં‖તાં. ઩ણ વત્તય-અઢાય લયવન૊ વવદ્ધનાથ ત૊ યાજન ંુ ફીજ શત૊ ;વભજુ શત૊ ; એણે એક્કે ક ચેરાને એક્કે ક કુ શાડ૊ ઩કડાલી કહ્ ં ુ કે ઩શાડભાંરાકડાં લાઢી નગયભાં જઇ બાયીઓ લેચ૊ અને આ઩ ભશેનતથી ઉદય http://aksharnaad.com
 47. 47. P a g e | 47બય૊! જ૊ગીન૊ ધયભ શયાભન ંુ ખાલાન૊ ન શ૊મ. ક૊ઠાભાં જયે નરશિં , જાઓજ ંગરભાં.ફીજ૊ દી , ત્રીજ૊ દી , અને ચ૊થ૊ દી થતાં ત૊ કુ શાડા ભેરી-ભેરીને ફધાચેરાએ ભાયગ ભાપ્મા. ફાકી યહ્ય૊ એક ફા઱૊ વવદ્ધનાથ. યાણા કુ ઱ન ંુ ફીજ,એભાં પેય ન ઩ડે. પ્રબાતને ઩શ૊ય પ્રાગડના દ૊યા ફૂટયા ઩શેરાં ત૊ આશ્રભલા઱ી ચ૊઱ી , ઝાડલાને ઩ાણી ઩ાઇ , વવદ્ધનાથ લનભાં ઊ઩ડી જામ. વાંજેફ઱તણની ફાયી ફાંધી ળશેયભાં લેચી આલે. નાણ ંુ નરશ જેવ ંુ ની઩જે. તેન૊ર૊ટ રે. આખા ગાભભાં એક જ ડ૊ળી એલી નીક઱ી કે જે એને ય૊ટરા http://aksharnaad.com
 48. 48. P a g e | 48 ંુટી઩ી આ઩ે. એ શતી કું બાયની ડ૊ળી. અઢાય લયવના સલા઱ા ફૃ઩ા઱ાફા઱ા જ૊ગીને જ૊ઇ ડ૊ળી ર઱ી ર઱ી શેત ઢ૊઱ે છે . ુઆભ ફાય લયવ સધી ફા઱ વવદ્ધનાથે બાયી ઉ઩ાડી વદાવ્રત ચરાવમાં.ભાથ ંુ છ૊રાઇને જીલાત ઩ડી. સલા઱ી કામા ખયીને! કેટલક વશેલામ ? દુ:ખ ંુ ંુત૊ ણચત્ત૊ડની ભ૊રાતભાં ક૊ઇ રદલવ દીઠું નશ૊ત.ંુ અને આંશીં એના ંૂ ંૂએકરાના ઉ઩ય જ બાય આલી ઩ડય૊. વવદ્ધનાથ મગ૊ મગ૊ આ ઩ીડાલેઠત૊ અનાથની વેલા કમે ગમ૊. ફાય લયવે ધધ઱ીનાથન ંુ ધ્માન ઩ ૂરં ુ ંૂથય.ું આંખ૊ ઉઘાડીને ગરુએ આશ્રભ નીયખમ૊. આટરા ફધા ચેરકાભાંથી ુ http://aksharnaad.com
 49. 49. P a g e | 49એક વવદ્ધનાથને જ શાજય દે ખમ૊. ઩ ૂછ્ ંુ કે ફીજા ફધા ક્ાં છે ુ ? ચતયવવદ્ધનાથે ભ૊ટંુ ઩ેટ યાખીને ખ૊ટ૊ જલાફ લાળ્મ૊; ગફૃ ઩ટાલી રીધા. ુઘણાં લયવન૊ થાક્૊ વવદ્ધનાથ તે રદલવે ફ઩૊યે ઝાડલાને છાંમડે જ ં઩ીગમ૊ છે . ળી઱ા લાતયાની રે ‖યે રે ‖યે એની ઉજાગયબયી આંખ૊ ભ઱ી ગઇછે . ગરુજી ચેરાનાં અઢ઱ક ફૃ઩ નીયખી યહ્યા છે . વળષ્મના ફૃડા બેખ ઉ઩ય ુઅંતય ઠરલામ છે . તે લખતે વવદ્ધનાથે ઩ડ્ ંુ પેયવય.ું ભાથા ઉ઩યન ંુ ઓઢણવયી ઩ડ્.ું ભાથે એક ભાખી ફેઠી. ગરુને લશેભ આવમ૊. ઩ાવે જઇને જ૊ય ંુ , ુભાથાભાં ખ૊ફ૊ ભીઠું વભામ એલડું ઘારં ુ ઩ડ્ ંુ છે . ગંધ લછૂટે છે .“કાંઇ નરશ, ફા઩ ુ ! ગ ૂભડું થય ંુ છે .” વભદય઩ેટા વવદ્ધનાથે વાચ ંુ ન કહ્. ંુ http://aksharnaad.com
 50. 50. P a g e | 50“વવદ્ધનાથ!” ગરુની ભ્ર ૂકુ રટ ચડી: “જ૊ગ ઩શેમો છે એ ભ ૂરીળ ભાં. અવતથી ુતાયી જીબ ત ૂટી ઩ડળે. ફ૊ર વાચ,ું ગરુદુશાઇ છે .” ુ ંૂવવદ્ધનાથ ધીય૊ યશીને લાત૊ કશેત૊ ગમ૊. તેભ તેભ ધધ઱ીનાથનીઆંખભાંથી ધભાડા છૂટતા ગમા. ત઩વીન ંુ અંતય ખદખદી ઊઠ્.ું ુઅડતા઱ીવ લયવની ત઩સ્માન૊ ઢગર૊ વ઱ગીને બડકા નાખત૊ શ૊મ તેવ ંુફૃ઩ ફંધાઇ ગય.ું શૈમાભાંથી “શામ! શામ! ”” એભ શાશાકાય નીક઱ી આબનેઅડલા ભાંડયા , “અયે શામ શામ! જગતનાં ભાનલી! દમા ઩યલાયી યહ્યાં!ભાય૊ ફાર વવદ્ધનાથ ભાથાની મડભાં કીડા ઩ડે તમાં સધીમે બારયય ંુ ખેંચે! ંૂ ુઅને ભાયી ત઩સ્મા! બડકે બડકે પ્રરેકાય ભચાલી દઉં! ભાયે ત઩સ્માને શ ંુ http://aksharnaad.com
 51. 51. P a g e | 51કયલી છે ! વવદ્ધનાથ! ફચ્ચા! દ૊ડ , ઓરી કું બાયણને ચેતાલ. ભાંડ બાગલા.઩ાછં લા઱ીને ન જ૊લે શોં, આજ હું પ્રેશ઩ાટણને ઩રટાવ ંુ છં.”એટલ ંુ કશેતાં ત૊ આશ્રભ કાંપ્મ૊. ઝાડલાં ધ ૂણમાં. અને ત્રારશ! ત્રારશ!઩૊કાયત૊ વવદ્ધનાથ શાથ જ૊ડીને કયગયે છે કે “ગરુદેલ! ગરુદેલ! ત઩સ્માનાં ુ ુ઩ણમ એભ નથી ખ૊લાં. અયે ફા઩!ુ ભાનલીઓ ત૊ ફધાંમ ભાટીનાં. એનાં ુ઩ેટ છીછયાં જ શ૊મ. એની વામ ંુ ન જ૊લામ. આ઩ણા બેખ વાભે જુઓ.ગજફ કય૊ ભા ! રાખખ૊ની શતમા, વનવાવા, કલ્઩ાંત કેભ જ૊માં ને વાંબળ્માંજાળે, ગરુદેલ?” ુ http://aksharnaad.com
 52. 52. P a g e | 52઩ણ ગફૃ લામાા ન યહ્યા. ત઩સ્માને ભંડયા શ૊ભલા. શાથભાં ખપ્઩ય ઉ઩ાડ્ ંુ ; ુધયતી ય૊તી શ૊મ એવ ંુ ધીરં ુ ધણેણલા રાગી. ડુંગય ડ૊લ્મા. રદળાના ઩ડદાપાડીને ઩લન લછૂટલા રાગમા. છે લ્રી લાય ગરુએ કહ્: ”વવદ્ધનાથ ! શલે ુ ંુકભાનભાંથી તીય છૂટે છે . દ૊ડ ; દ૊ડ, કું બાયણને ચેતાલ , ભાંડે બાગલા ,઩ાછં ન જુએ, નરશ ત૊ સ ૂકાં બે઱ાં રીરાંમ ફ઱ળે, ફચ્ચા!”વવદ્ધનાથે દ૊ટ દીધી , ઩૊તાને ય૊જ ય૊ટરા ઘડી દે નાયી ભાડીને ચેતાલી ,છ૊કયાંને આંગ઱ીએ રઇ ડ૊વી બાગે છે , અને આંશીં ઩ાછ઱ ધધલામેર૊ ંૂ ંૂધધ઱ીનાથ શાથભાં ખપ્઩ય ઉ઩ાડી ઩૊તાની તભાભ ત઩સ્માને ઩૊કાયે છે ,“ઓ ધયતી ભૈમા! ઩ટ્ટણ વ૊ દટ્ટણ! અને ભામા, વ૊ વભટ્ટી!” http://aksharnaad.com
 53. 53. P a g e | 53એભ ઩૊કાયીને એણે ખપ્઩ય ઊંધ ંુ લાળ્ય.ું લા઱તાં જ લામયા લછૂટયા ,આંધી ચડી , લાદ઱ાં ત ૂટી ઩ડયાં. ભ૊ટા ઩શાડ મ ૂ઱ભાંથી ઊ઩ડી-ઊ઩ડીનેઊંધા ઩ટકાણા. પ્રેશ઩ાટણ નગયી જીલતજાગત ઩ ૃથલીના ઩ેટા઱ભાં દટાઇ ંૂગઇ. એક પ્રેશ઩ાટણ નરશ , ઩ણ એલાં ચ૊યાવી ઩ાટણ તે દી ધધ઱ીનાથે઩૊તાના ખપ્઩ય શેઠ ઢાંક્ાં અને એના ભશાકં ઩ભાં ભામા તભાભ વભટ્ટીફનીને ગાયદ થઇ ગઇ.ઓરી કું બાયણ જાતી શતી બાગતી , ઩ણ વીભાડે જાતાં એની ધીયજ ્ ૂટી.પ્રરમની ચીવ૊ વાંબ઱ીને એણે ઩ાછ઱ જ૊ય.ું ભા ને છ૊કયાં તમાં ને તમાં઩ાણકા ફની ગમાં. એ શજી ઊબાં, ઢાંકને વીભાડે! http://aksharnaad.com
 54. 54. P a g e | 54આવ ંુ ભશા઩ા઩ કયનાય એ જ૊ગીને ભાટે આબ ુ અને ણગયનાય ભાથે ઩ણશાશાકાય ફ૊રી ગમ૊. નલ નાથ અને ચ૊યાવી વવદ્ધ૊એ અલાજ દીધ૊કે, “આજથી એની ચરભવાપી ફંધ કય૊!” કં ઇક લ઴ોની કભાણી લેચીને ંૂ ંૂધધ઱ીનાથ વભાવધભાં ફેઠ૊. વવદ્ધદ્ધઓ વલના એન૊ એ યાંક ધધ૊ ક૊઱ી થઇગમ૊. “બાઇ! ગભે તેલ૊ ત૊મ ક૊઱ીન ંુ દૂ ધ ના?”આં અશીં ફા઱ા જ૊ગી વવદ્ધનાથન ંુ શ ંુ ફન્ય ંુ ? ડુંગયે ઊબીને એણેપ્રેશ઩ાટણ દટાત ંુ દીઠું. દટ્ટણ ઩ ૂરં ુ થમા ઩છી એન૊ જીલ જ ંપ્મ૊ નરશ. ગરુએ ુકયે રા કા઱ા કાભન ંુ પ્રામવિત ળી યીતે થામ એ વલચાયે એને તમાંથી ખવલાદીધ૊ નરશ. અયે યે! ઘડી ઩શેરાં જમાં શજાય૊ નય નાયી ને નાનાં છ૊કયાં http://aksharnaad.com
 55. 55. P a g e | 55કલ્ર૊ર કયતાં શતાં તમાં અતમાયે ક૊ઇ શોંકાય૊ દે લા ઩ણ શાજય નરશ ? હુંવવદ્ધનાથ: ગરુએ ઉથાપ્ય ંુ તે હું થા઩ ંુ ત૊ જ ભાયી વવદ્ધદ્ધ વાચી. ક૊ઇક આ ુનગયીન૊ અવધકાયી આલળે. હું લાટ જ૊ઇળ , ભાયાં ત઩ વંઘયીળને એવ ંુવલચાયીને એ કં કુલયણા ફા઱ાજ૊ગીએ આવન બીડ્.ું નાળ ઩ાભેરા એથાનક ઉ઩ય એનાં નેત્ર૊ની અમ ૃતધાયાઓ છંટાલા રાગી , ફ઱ે લ ં ુ શત ંુ તેફધ ંુ તેના ઩ણમને નીયે ઠયલા રાગય.ું ુએ...રદલવ વાંજ નભતી શતી. ઓછામા રાંફા થમા શતા. પ્રેશ઩ાટણન ંુખંડેય ખાલા ધાત.ંુ એભાં ફે જીલતાં ભાનલી બટકે છે . ધ ૂ઱ ઉખે઱ી ઉખે઱ીગ૊તે છે .અંદય ઊંધા લ઱ી ગમેરાં ઩ાણણમાયાં , ખાયણણમા ને વભટ્ટી થઇ http://aksharnaad.com
 56. 56. P a g e | 56 ુગમેર ધાતનાં લાવણ૊ નીયખે છે . ભાને ધાલતાં ફચ્ચાંનાં ભડદાં એભ નેએભ જાભી ગમેરાં જુએ છે . જ૊ઇ જ૊ઇને ફેમ ભાનલી ય૊લે છે . જ૊ગીવવદ્ધનાથે ફેમને જ૊માં, ફ૊રાવમાં, ઩ ૂછ્ ંુ “ક૊ણ છ૊?”“આ અબાગી નગયીની હું યાજયાણી. આ ભાય૊ ફેટ૊ નાગજણ જેઠલ૊.”“કેભ કયીને ફચી નીકળ્માં ?”“યાજાથી રયવાભણે હું ભાયે વ઩મય ત઱ાજે ગમેરી. કું લય ભાયી બે઱૊ હ્ત૊.”“ફચ્ચા નાગજણ! હું તાયી જ લાટ જ૊ત૊ શત૊. ત ંુ આવમ૊ , ફા઩? ભાયીદુલા છે તને કે : http://aksharnaad.com
 57. 57. P a g e | 57જેવ૊ રંકેળ તેવ૊ ઢં કેળ,દુશ્ભન ભાય લવાલ દે ળ.[જેલ૊ રંકાન૊ સ્લાભે યાલણ શત૊ તેલ૊ જ ત ંુ આ ઢં કામેરી નગયીન૊ સ્લાભીફનીળ. તાયી ઢં ક(ઢાંક)રંકા નગયીને ત૊રે આલળે. ભાટે , ફેટા, પયી લાયઆંશીં આ઩ણે નગય લવાલીએ.]ઢં કામેરા પ્રેશ઩ાટણને ટીંફે નવ ંુ નગય ફંધાલા રાગય.ું ઢાંકે ત૊ ફીજાંનગય૊ને ઩૊તાની રયદ્ધદ્ધ વવદ્ધદ્ધભાં ઢાંકી દીધાં. વવદ્ધનાથે ઩૊તાની કયણીનાજ૊યે લસ્તીની લેરડી ક૊઱ાલી મ ૂકી. નાગાજણ ચેર૊ અને વવદ્ધનાથ ગરુ ુ ,ફે જણાની જ૊ડરીએ ફ઱ે રી લાડીને વજીલન કયી. ઓલ્મ૊મ જ૊ગી અને http://aksharnaad.com
 58. 58. P a g e | 58આમ જ૊ગી, ઩ણ ફેભાં કેટલ ં ુ અંતય! ગરુના ભશાદ૊હ્યરા દં ડ બયત૊ બયત૊ ુજુલાન જ૊ગી યાજી થાત૊ શત૊. ઩૊તાન ંુ જીવય ંુ એને રેખે રાગત ંુ શત.ંુદુવનમાભાં વંશાય વશેર૊ છે ; વયજવ ંુ દ૊હ્યલ ં ુ છે , ફા઩! વવદ્ધનાથે વયજીજાણય.ું઩ણ કા઱ન૊ આલલ૊ છે ના ! એક દી નાગાજણ જેઠલે આલીને શાથજ૊ડયા.“કેભ, ફચ્ચા ?”” જ૊ગીએ ઩ ૂછ્.ું“ળી” http://aksharnaad.com
 59. 59. P a g e | 59“આ઩ે કશેલ ંુ કે જેવ૊ રંકેળ તેવ૊ ઢં કેળ !”“શા.”“ત૊ ફવ, ભાયી ઢાંક રંકા વયખી વ૊નાની ફની જામ એટલ ં ુ કયી આ઩૊.”“નાગજણ!” ગરુએ વનવાવ૊ નાખમ૊, “એલ૊ અયથ રીધ૊? આ વમ ૃદ્ધદ્ધ ઓછી ુરાગી, તે વ૊ને ર૊બાણા, યાજ?”“આ઩ન ંુ લેણ છે .”“લેણે લેણ વાચ ંુ કયવ ંુ છે ?” http://aksharnaad.com
 60. 60. P a g e | 60“શા.”“ત૊ ઩છી ઢાંકની ગવત ઩ ૂયે ઩ ૂયી રંકા વયખી વભજજે , યાજા! વ૊નાની રંકાય૊઱ાણી શતી.”“રપકય નરશ.”“તને બાગમ ભરાલે છે , યાજા! ઩ણ ખેય , શલે ઩ ૂરં ુ કયીળ. નાગાજણ! ુઉગભણ ંુ મગી઩ય ઩ાટણ છે . તમાંન૊ યાજા ળાયલણ (ળાણરલાશન) ગ૊રશર ; ંુ ુએને ઘેય વ૊નદે લ વતી ; એ જ૊ગભામા આલીને જેટરી ગાય કયે , એટલ ં ુવ૊ન ંુ થઇ જામ, ફ૊રાવ?” ંુ http://aksharnaad.com
 61. 61. P a g e | 61“ફ૊રાલ૊.”“અધભા નરશ કમા ને ?”“ભા-જણી ફ૊ન ભાનીળ.”“ળાણરલાશન વાથે લેય ઩ારલળે ?”“યે ગરુદેલ! હું નાગાજણ, હું જેઠલ૊, ઝૂઝી જાણ ંુ છં.” ુ ંુ ુ઩છી ત૊ વવદ્ધનાથે ત઩૊ફ઱ છ૊ડયાં. મગી઩યને ભશેરેથી વતી વ૊નયાણીન૊઩રંગ યાતભાં ઢાંકને ગઢે ઊતમો. વતી જાગી , જ૊ગી આઘેય૊ ઊબ૊ યહ્ય૊. http://aksharnaad.com
 62. 62. P a g e | 62નાગાજણે શાથ જ૊ડયા: “ફ૊ન, ભને તાય૊ ભા-જણમ૊ બાઇ ભાનજે. અધયભકાજે નથી આણી તને. ભાયી ઢાંક વ૊નાની કયલી છે , ત ંુ જ૊ગભામાને શાથેજયા ઩૊ત ંુ પેયલાલવ ંુ છે . ભાયે ક૊ટકાંગયે તાયા શાથ પેયલ, ફા઩ !”ય૊જ ફ૊રાલે. ય૊જ ઓ઱ી઩૊ કયાલે ,઩ાછી ઩શોંચાડે. છે લ્રે રદલવે નાગાજણશાથ જ૊ડીને ઊબ૊ યહ્ય૊, ”ફ૊ન, કં ઇક કા઩ડાની ક૊ય ભાગી રે.”“ટાણે ભાગીળ, બાઇ !”કશીને યાણી ચારી ગઇ. આખી લાત યાજા ળાણરલાશનને કશી. યાજા ફૃઠય૊.ફૃઠેર યાજાએ વ૊યઠની બ૊ભ ઉ઩ય વેન શાંક્ાં. ક૊ઇ કશે કે એ ત૊ http://aksharnaad.com
 63. 63. P a g e | 63ળાણરલાશન, એટરે કે ળા઱ને દાણે દાણે એકેક ઘ૊ડેવલાય ઊઠે એલ૊ ભંત્રજાણનાય૊. ક૊થ઱ા ને ક૊થ઱ા ળા઱ બયીને યાજા નાગાજણને દં ડલા શાલ્માઆલે છે .આંશીં ત૊ ઢાંક રંકા જેલા ઝગયા કયે છે . છત્રીવ-છત્રીવ ત૊ એના કનકક૊ટળ૊બે છે . ગરુ વવદ્ધનાથ એ અક્કે ક ક૊ઠા ઉ઩ય નાગાજણને રઇને ચડત૊ ુગમ૊. ચડીચડીને એણે આગભ બાખમાં. જુગજુગની બવલષ્મલાણી કાઢી ,ક્ાયે શ ંુ શ ંુ ફનળે , જેઠલા કુ ઱ની કેલી ચડતી઩ડતી થાળે એન૊ કા઱રેખઉકેરી-ઉકેરી વવદ્ધનાથે કશી વંબ઱ાવમા. ઩છી યજા ભાગી. http://aksharnaad.com
 64. 64. P a g e | 64“નાગાજણ! શલે ત૊ ભને યજા દે , ફચ્ચા! ગરુએ ભાયે કાયણે ભશા઩ા઩ ુઆદય.ું એણે ત઩ લેચીને શતમા ફ૊રાલી. એ ફધા ભેર ધ૊ઇને હું શલે ભાયેભાગે જાઉં છં. અભાયા ઩ંથ અઘ૊ય છે , ફા઩! તાયી વન્ભવત થાજ૊! તાય૊કા઱ ચાલ્મ૊ આલે છે , ઩ણ ત ંુ વતન૊ ઩ંથ ચ ૂકીળ ભાં! ફાકી ત૊ તેં જીલીજાણય.ું તને ભ૊તન૊ બ૊ ળ૊ યહ્ય૊ છે ?”જુલાન વવદ્ધનાથ ભાગે ઩ડયા. એક ત૊ ક્ષત્રીમ અને લ઱ી ણચત૊ડગઢન ંુકુ ઱; તેભાં બળ્માં જ૊ગનાં તેજ , લીયબદ્ર જેલ૊ એ ભશાજવત. ભ૊ક઱ી રટેઅશારેક! અશારેક! ફ૊રત૊ , દુવનમાને જગાડત૊ , ક૊ઇ અંધાયી ગપાભાં ુચાલ્મ૊ ગમ૊. http://aksharnaad.com
 65. 65. P a g e | 65નાગાજણન૊ કા઱ નજીક ને નજીક આલત૊ જામ છે . ળાણરલાશનનીવભળેય૊ ઝફકે છે . કનકક૊ટે ચડીને યાજા ભયણણમ૊ થઇને ફેવી યહ્ય૊.ળાણરલાશનની પ૊જે ઢાંક પયતાં દે યાતંબ ૂ તાણી રીધા. ક૊ટ ઉ઩ય ભાય૊ચરાલલા ભાંડય૊. ઩ણ જ૊ગીન૊ દીધેર ગઢ ત ૂટત૊ નશી ; એક વળરા ઩ણચવ દે તી નથી.“ક૊ઇ નાગાજણન ંુ ભસ્તક રાલી આ઩ે ? હું એ એક ભાથ ંુ રઇને ઩ાછ૊ જાઉં.”ળાણરલાશન યાજાએ વાદ ઩ાડય૊. http://aksharnaad.com
 66. 66. P a g e | 66એક ચાયણને કુ ભતમ સ ૂઝી , એણે શ૊કાય૊ દીધ૊. ચાયન ઢાંક નગયભાંચાલ્મ૊. આગરા વભમભાં ત૊ ચાશે તેલી રડાઇઓ ચારતી શ૊મ ત૊મચાયણ, પકીય કે વાધને ક૊ઇ અટકાલત ંુ નશ૊ત.ંુ ચાયણ ળત્ર઩ક્ષન૊ , ત૊઩ણ ુ ુએ ત૊ ચાયણ: એન૊ એલ૊ બય૊વ૊ , બય૊વે ભ ૂરીને દયલાને નગયભાંઆલલા દીધ૊. ુઅને કા઱મખા ચાયણે જઇને નાગાજણના દવોંદીને જગાડય૊. “આલી જા ,વ૊ગઠે યભીએ. શ૊ડભાં ઩૊ત઩૊તાના યાજાન ંુ ભાથ ંુ ભેરીએ.”તે રદલવે ત૊ , બાઇ! યાજાનાં ભાથાં અને ભાન ઩ણ ચાયણને જ શાથવચલાતાં ખયાં ને ! કભવતમા દવોંદીએ ચ૊઩ાટભાં નાગાજનન ંુ ળીળ ભાંડ્.ું http://aksharnaad.com
 67. 67. P a g e | 67ળાણરલાશનના કરડમા ચાયણે કડના ઩ાવા ઢાળ્મા, ભનભાન્મા દાલ આણમા, ૂ ૂજીતમ૊, ભાટી થમ૊. કશે કે “રાલ તાયા યાજાન ંુ ભાથ.ું ”દવોંદી શ ંુ ભોં રઇને જાત ! ઩ણ નાગાજણને કાને લાત ઩શોંચી અનેરરકાયી ઊઠય૊ , “અયે , ભાય૊ દવોંદી ! એનાં લેણ ભાથી ત૊ ભાયી આંટચારે. શજાય૊ રારચ૊ લચ્ચેમ એન ંુ ઩ાણી ન ભયે . એના ખ૊઱ાભાં ક્ષત્રીમભાથ ંુ ભેરીને વનબામ ફની સ ૂઇ જામ; ફ૊રાલ૊ એ ચાયણને.” ંૂદવોંદી કાં઩તે ઩ગે નીચી મડી ઘારીને યાજાની ઩ાવે આલી ઊબ૊ યહ્ય૊.઩ણ નાગાજણની આંખભાં એને ન દે ખમ૊ ક્ર૊ધ કે ભોં ઉ઩ય ન દીઠ૊ ઉદ્વેગ.એના શ૊ઠ ત૊ ચાયણ વામ ંુ ભયક ભયક શવતા શતા. એની ઩છલાડે http://aksharnaad.com
 68. 68. P a g e | 68ળાણરલાશન યાજાન૊ ચાયણ ઩ણ આલી ઊબ૊. વ૊નાની થા઱ી ભંગાલીયાજાએ ચાયણને શાથભાં દીધી , “આજ ભને ફૃડ૊ કયી દે ખાડય૊ , ચાયણ! ત ંુભારં ુ ભાથ ંુ શ૊ડભાં શામો ન શ૊ત ત૊ હું ગઢ ફાય૊ ન નીક઱ત અને જગતભારં ુ જુદ્ધ જ૊લા ન ઩ાભત. અને શલે ?” દુશ્ભન યાજાના દવોંદી તયપ નજયકયી નાગાજણ ફ૊લ્મ૊ , “શલે ત૊ ભાથા લગયન ંુ ધડ ઉલ્કા઩ાત ભાંડળે.ચાયણ! આ ભાથ ંુ રઇને તાયા યાજાને આ઩જે અને કશેજે કે નાગાજણનાધડ વાભે ભયદ શ૊ ત૊ ઝૂઝજે અને તાયી જ૊ગભામા યાણીભાને - ભાયીફ૊નને કશેજે બાઇન ંુ જુદ્ધ જ૊લા ફશાય નીક઱ે .” http://aksharnaad.com
 69. 69. P a g e | 69એટલ ંુ ફ૊રીને નાગાજણે તયલાયન૊ ઘવયક૊ દીધ૊. ભાથ ંુ જઇ ઩ડ્ ંુથા઱ીભાં, રઇને દવોંદીએ દુશ્ભનના ચાયણને દીધ.ું ચાયણે દ૊ટ દીધી.દયલાજા ફશાય નીક઱ી ગમ૊.આંશીં નાગાજણન ંુ કફંધ (ધડ) ઊઠ્.ું ફે શાથભાં ફે વભળેય૊ રીધી , અનેભસ્તક વલના ભાગે ચાલ્ય.ું ઉ઩ય યગતની ળેડય૊ ફૂટતી આલે છે , ભાથેજાણે યાતી કરણગય ંુ યભે છે અને છાતીએ જાણે ફે આંખ૊ ફૂટી છે .લીય ચાલ્મ૊ , તયલાય૊ લીંઝી , ળાણરલાશનના વૈન્મભાં ત્રાટક્૊. ઘ ૂભલા ુરાગમ૊. ળત્રઓનાં ભાથાં છે દાલા રાગમાં , વૈન્મ બાગય.ું યાજા બાગમ૊ , http://aksharnaad.com
 70. 70. P a g e | 70઩ાછ઱ કફંધે દ૊ટ દીધી. ળાણરલાશનન૊ કા઱ આલી ઩શોંચ્મ૊ , ઉગાયનશ૊ત૊.એલી અણીને વભમે વ૊નયાણી નીક઱ી. યસ્ત૊ ફૃંધીને આડી ઊબી યશી.઩ારલ ઩ાથમો. તયલાય લીંઝત ંુ કફંધ જાણે ફશેનને દીઠી શ૊મ તેભ થંબીગય.ું તયલાય ઢા઱ી દીધી અને શાથ જાણે કં ઇ આ઩લા જત૊ શ૊મ એભઊંચ૊ ગમ૊. જાણે કફંધ ઩ ૂછે છે કે, “ફ૊ન, ભાગી રે.”“લીયા ભાયા! તે દી લેણ દીધ ંુ‖ત ંુ કે કા઩ડની ક૊ય આ઩ીળ. આજ ભાગ ંુ છં કેભાયા ચ ૂડાને કાયણે તાયાં શ ૂયાતન ળભાલી રે, બાઇ!” http://aksharnaad.com
 71. 71. P a g e | 71ળબ્દ વાંબ઱ીને ધડ ટાઢંુ ઩ડ્.ું વભળેય૊ બોંમ ઩ય ભેરી ઢ઱ી ગય.ુંશજાય૊ રાળ૊ યગદ૊઱ાઇ યશી શતી એલા યણથ઱ભાં વભી વાંજે ગરુ ુ ુવવદ્ધનાથ દે ખાણા , અને નાગાજણના ળફ ઩ાવે ફેવીને જ૊ગંદયે આંસડાંત઩કાવમાં. તમાં ને તમાં એણે વભાવધ રીધી.“આલાં અભાયાં ભારધારયયનાં ગપ્઩ાં , બાઇ ! ભ૊રુકી લાત ંુ શારી આલે છે . ંુઅભે ત૊ યાતને ટાઢે ઩૊ ‖યે ડ૊ફાં ચાયીએ અને આલા ગ઩ગ૊઱ા શાંકીનેયાત વલતાડીએ.” http://aksharnaad.com
 72. 72. P a g e | 72એટલ ંુ ફ૊રીને એ બઢ્ઢ૊ ભારધાયી ઩ાછી ચરભ ઩ેટાલી ધભાડાના ગ૊ટા ુ ુકાઢલા રાગમ૊, અને રાર રાર આંખે ભીત ભાંડી યહ્ય૊. ધયતીની વીભાડાઉ઩ય ક૊ઇ જ૊ગીના જટાજૂટની રટ૊ જેલી લાદ઱ીઓ ઝૂરતી શતી. ઊગત૊સ ૂયજ, ક૊ઇ અફધ ૂતની રારઘ ૂભ આંખ ય૊તી ય૊તી ણફડાતી શ૊મ એલ૊ ,લાદ઱ીએ લીંટાત૊ શત૊. http://aksharnaad.com
 73. 73. P a g e | 733. દીકય૊!“આ઩ા દે લાત! આ તભ વારુ થઇને શ૊કાની ફજયન ંુ ઩ડતલ ં ુ આણય ંુ છે .ભીઠી ફજય શાથ ઩ડી , તે ભનભાં થય ંુ કે આ ફજયન૊ ધલાડ૊ ત૊ આ઩ા ંુ ંૂદે લાતની ઘટભાં જ ળ૊બે.”એભ કશીને બયદામયાભાં એક કાઠી અલી લચ્ચ૊લચ ફેઠેર એક ઩ડછંદ઩રુ઴ની વાભે તભાકુ ન ંુ ઩ડતલ ં ુ ધયે છે અને જાણે ક૊ઇ ખંરડમાની ઩ાવે ુનજયાણ ંુ રેત૊ શ૊મ તેલ૊ એ ઩રુ઴ જયાક ડ૊કી શરાલે છે . એની વ૊નાના ુલેઢલા઱ી આંગ઱ીઓ દાઢીના કાતયા ઉ઩ય યભે છે . http://aksharnaad.com
 74. 74. P a g e | 74તમાં ત૊ ફીજ૊ કાઠી ઊબ૊ થામ છે , આ઩ા દે લાત! આ નલ૊નક૊ય શ૊ક૊મ હુંગંગા-જભની તાય ભઢાલીને ખાવ તભાયા વાટુ જ રાલેર છં. વારં ુ યાચ ત૊ઠેકાણે જ ળ૊બે ને, ફા!”થ૊ડુંક ભોં ભરકાલીને આ઩૊ દે લાત શ૊કાની બેટ સ્લીકાયે છે .“... ને આ ઊનની દ઱ી” એભ કશેતા ત્રીજા બાઇ આગ઱ આલે છે , “આ઩ાદે લાત, તભાયી ઘ૊ડીને ભાથે આ ભળફૃ જેલી થઇ ઩ડળે. ઘ૊ડીન ંુ રડર નરશછ૊રામ. ખાવ ફનાલીને આણી છે , શોં!” http://aksharnaad.com
 75. 75. P a g e | 75ચરા઱ા ગાભના ચ૊યા ઉ઩ય દયફાય ઓઘડ લા઱ાનાં આઇને કાયજે કાઠી ંુડામય૊ એકઠ૊ ભ઱ે ર છે તમાં તભાભ કાઠીઓની ભીટ પતત ગદા઱ાનાગરઢેયા દે લાત લાંકને ભાથે જ ઠયી ગઇ છે .દે લાતને જ યીઝલલા વારુ વહુ ભથે છે . દે લાતની આંખ કયડી થામ એલાતન૊ તભાભને પપડાટ છે . દે લાત લાંક જેન૊ દુશ્ભન ફને તેન ંુ ગાભડુંત્રણ રદલવભાં ટીંફ૊ ફને.આઘેની એક થાંબરીને થડ રડર ટે કલીને એક આઘેડ અલસ્થાન૊ ભદાફેઠેર૊ છે . ઩છે ડીની ઩રાંઠ બીડી છે . એની મ ૂછ૊ પયકી યશી છે . એના શ૊ઠભયક ભયક થામ છે . ઩ડખે ફેઠેરા કાઠીને એ શ઱લે વાદે ઩ ૂછે છે , http://aksharnaad.com
 76. 76. P a g e | 76“કાઠીઓભાં આ કઢીચટ્ટા઩ણ ંુ ક્ાયથી ઩ેઠું બાઇ? જેની આટરી ફધીબાટાઇ કયલી ઩ડે છે એલ૊ ભાંધાતા ક૊ણ છે ઈ દે લાત લાંક?”“ચ ૂ઩, બાઇ ચ ૂ઩! આ઩ા રાખા! ત ંુ શજી છ૊કરં ુ છ૊. તારં ુ રાખા઩ાદય શજીદે લાતના ઘ૊ડાના ડાફરા શેઠ ઩ડ્ ંુ નથી રાગત.ંુ નીકય તમ આ઩ા ંુદે લાતને તાયી ત઱ીની કેરયય ંુ દે લા દ૊ડય૊ જાત.”“હુ? ભાયા આંફાની કેરયય ંુ હું દે લાતને ડયથી દે લા જાઉં ? ના, ના એથી ત૊ ંબલ ંુ કે સ ૂડા , ઩૊઩ટ ને કાગડા ભાયાં પરને ઠ૊રે. કાઠીના દીકયા ત૊ વહુવયખા, ક૊ણ યાંક , ને ક૊ણ યાણા! આલી યજલાડી બાટાઇ ભાયાથી ત૊ખભાતી નથી.” http://aksharnaad.com
 77. 77. P a g e | 77ફ૊રનાય ઩રુ઴ન૊ અલાજ ઊંચ૊ થમ૊. એના ફ૊ર ડામયાને કાને ઩ડયા ુ ,અને લચ્ચ૊લચ ફેઠેર વલકયા઱ કાઠી દે લાત લાંકન ંુ કાંધ એ લાત૊ કયનાયતયપ કયડું થય.ું ધગે ર ત્રાંફા જેલી યાતી આંખ ઠેયલીને એણે ઩ ૂછ્ ંુ , “ઇક૊ણ મછા઱૊ ચાંદા કયે છે તમાં ફેઠ૊ ફેઠ૊? ઉઘાડું ફ૊ર૊ ને, ફા઩ા!” ુ“આ઩ા, દે લાત લાંક! ” આદભીએ થડક્ા વલના જલાફ દીધ૊ , “ઇ ત૊ હુંરાખ૊ લા઱૊ છં ને બણ ંુ છં કે કાઠીના દીકયા વહુ વયખા; છતાં કાઠી ઊઠીનેયજલાડી બાટાઇ કયલા ફેવી જામ , ઇથી ત૊ આ઩ા દે લાતને ઩ણ દુ:ખથાવ ંુ જ૊લે, શયખાવ ંુ ન૊ જ૊લે.”“આ઩ા રાખા લા઱ા! તમેં ત૊ શલે રાખા઩ાદય પયતા ગઢ ફંધાલજે, ફા!” http://aksharnaad.com
 78. 78. P a g e | 78“ત ંુ તાયે ચડી આલજે , આ઩ા દે લાત! હું નાની ગાભડીન૊ ધણી ગઢ ત૊ શ ંુચણાવ,ું ઩ણ ઩ાણીન૊ ક઱વળમ૊ બયીને ઊબ૊ યશીળ ; આ઩ા દે લાતનેળ૊બતી ભશેભાનગવત કયીળ.”“રે તમાયે , રાખા લા઱ા! ” એભ ફ૊રીને દે લાત લાંકે ઩૊તાની અંજણ઱ભાંકસફ૊ રીધ૊ શત૊ તે ધયતી ઉ઩ય ઢ૊઱ી નાખમ૊ ને કહ્ ં ુ ંુ , “રાખા઩ાદયનેભાથે જ૊ હું ભીઠાના શ઱ શાંકંુ ંુ , ત૊ ત૊ ગદા઱ાન૊ દે લાત લાંક જાણજે ,નીકય.... ” http://aksharnaad.com

×