Eurokorva.fi:n yhteenvetoraportti
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Eurokorva.fi:n yhteenvetoraportti

on

 • 1,694 views

Eurokorva.fi on verkkopalvelu, jonka kautta voi nimettömästi esittää oman sekä ...

Eurokorva.fi on verkkopalvelu, jonka kautta voi nimettömästi esittää oman sekä
arvioida muiden tekemiä ehdotuksia siitä, mikä Euroopan kehittämisessä on tärkeää.

Tässä raportissa vedetään yhteen palvelun kautta kerätty kansalaismielide vuoden 2009 alkupuolen aikajaksolta.

Statistics

Views

Total Views
1,694
Views on SlideShare
1,692
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 2

http://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Eurokorva.fi:n yhteenvetoraportti Eurokorva.fi:n yhteenvetoraportti Document Transcript

 • EurokorvanRAPORTTI Toukokuu 2009www.eurokorva.fi | www.toivoajatuspaja.fi | www.fountainpark.fi
 • SisällysluetteloEurokorva.fi .............................................................................................................................2Johdanto ..................................................................................................................................4Osallistujat ..............................................................................................................................5Tiedon analysointi ..................................................................................................................6Tulosten yhteenveto ...............................................................................................................7Ehdotusten listaus ................................................................................................................11 Talous .........................................................................................................................................11 Yhtenäisyys ...............................................................................................................................37 Turvallisuus ................................................................................................................................63 Kulttuuri .....................................................................................................................................81 Ympäristö ..................................................................................................................................95 Väestö ......................................................................................................................................107 Hallinto ....................................................................................................................................116 Energia .....................................................................................................................................121 Ulkopolitiikka...........................................................................................................................128 Koulutus ...................................................................................................................................134 Maatalous ................................................................................................................................139 Hyvinvointi ..............................................................................................................................143 Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 2
 • Eurokorva.fiEurokorva.fi on Suomen Toivo –ajatuspajan hanke, jonka teknisestä toteutuksestavastaa Fountain Park Oy.Suomen Toivo –ajatuspaja Fountain Park OyKansakoulukuja 3, 3. krs. Hämeentie 153 B00100 Helsinki 00560 HelsinkiPuh: +358 500 442 761 Puh: +358 10 424 3000www.toivoajatuspaja.fi www.fountainpark.fiSuomen Toivo -ajatuspaja pyrkii tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoiminnallaan edistä-mään vastuullisen markkinatalouden vahvistumista Suomessa.Fountain Park Oy kehittää verkkopalveluita ennakoivaan ja osallistavaanjohtamiseen.Tätä julkaisua tai sen osia saa kopioida ja levittää vapaasti. Verkkopalvelusta jasiihen liittyvien julkaisuiden tuotannosta vastaa:Ville Tapioville.tapio@fountainpark.fi+358 40 590 9385 Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 3 View slide
 • JohdantoSuomen Toivo –ajatuspaja haluaa osallistaa suomalaiset keskusteluun Euroopan tulevai-suudesta ja tuoda Euroopan Unionia lähemmäksi kansalaisiaan. Eurokorva.fi on verkkopalvelu, jonka kautta voi nimettömästi esittää oman sekäarvioida muiden tekemiä ehdotuksia siitä, mikä Euroopan kehittämisessä on tärkeää.Koostamme ja raportoimme Eurokorvan tiedot Euroopan parlamentin suomalaisjäse-nille sekä julkaisemme avoimesti raportit kaikkien vapaaseen käyttöön. Pyrimme myösseuraamaan ja tiedottamaan mitä vaikutuksia välittämällämme kansalaismielipiteelläon käytännön tasolla päätöksentekoon ollut.Terveisin,Markku PyykköläToiminnanjohtajamarkku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi+358 500 442 761Osallistujat saavat omien ehdotusten esittämisen lisäksi lukea toisten tekemiä ehdotuksia viemällähiiren kursorin tikkataululla näkyvien ehdotuslaatikoiden päälle. Ehdotusten tärkeyteen omastanäkökulmasta voi ottaa kantaa raahaamalla laatikon sitä lähemmäksi keskustaa, mitä tärkeämpänäehdotusta pitää. Ehdotukset tulevat arvioitavaksi satunnaisessa järjestyksessä ja jokaisella osallistu-jalla on mahdollisuus lukea ja arvioida itsellensä sopiva määrä ehdotuksia. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 4 View slide
 • OsallistujatEurokorvaan kutsutttiin osallistujia suorilla sähköpostikutsuilla sekä useissa verkkopal-veluissa toteutettujen tiedostuskampanjoiden kautta. Esimerkiksi Facebookissa Eurokor-van mainos näkyi yli yhdeksän miljoonaa kertaa. Eurokorvalla on myös oma Facebook-sivunsa, jonka ympärille muodostuneeseen yhteisöön oli tätä raporttia kirjoitettaessaliittynyt jo 340 jäsentä. Eurokorvaa pääsi käyttämään myös Euroopan politiikkaa käsitte-levissä tilaisuuksissa, joiden järjestelyissä Suomen Toivo –ajatuspaja oli mukana. Eurokorvaan käytiin tutustumassa 7 343 kertaa. Vierailijoista 4 441 osallistui pohdin-taan tekemällä yhteensä 2 575 omaa ehdotusta sekä arvioimalla 28 203 ja lukemalla97 611 kertaa toisten tekemiä ehdotuksia. mies 59,3 % nainen 40,7 % alle 25 v. 23,2 % 25-34 v. 23,4 %  35-44 v. 17,5 %  45-54 v. 13,7 %  55-65 v. 13,5 %  yli 65 v. 8,6 % eläkeläinen 12,4 % työntekijä 43,7 %  opiskelija 12,4 %  yrittäjiä 11,9 %  työtön 4,7 %  muu 4,4 %Osallistujilta kysyttiin taustatiedoiksi ikää, sukupuolta, ammattiryhmää ja kotikuntaa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 5
 • Tiedon analysointiTätä raporttia varten aikavälillä 1.4.–17.5. kertyneet yksittäiset ehdotukset jaettiin 12luokkaan ehdotusten tekstisisältöjen samankaltaisuutta automaattisesti tulkitsevallaohjelmistolla. Luokittelun jälkeen laskettiin kuinka monta ehdotusta kuhunkin luokkaankuului, eli kuinka paljon mistäkin aiheesta osallistujien keskuudessa puhuttiin. Ehdotus-ten määrän lisäksi laskettiin kuinka tärkeänä osallistujat pitivät keskimäärin eri luokkiinkuuluneita ehdotuksia ja kuinka paljon hajontaa, eli erimielisyyttä, ehdotusten arvioin-nessa esiintyi.Yksittäinen ehdotus saattoi tulla luokitelluksi monimuotoisen sisältönsä perusteella useaankin eriluokkaan. Kuvassa luokkien välinen viiva on sitä paksumpi, mitä enemmän sisällöllisiä ristiviittauksiaeri luokkien välille syntyi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 6
 • Tulosten yhteenvetoEuroopan Unionin talouteen ja yhtenäisyyteen liittyvät aiheet herättivät määrällisestieniten keskustelua. Selkeästi tärkeimpinä pidettiin kuitenkin hieman vähemmänkeskustelua herättäneitä, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä aiheita. Euroopanväestörakenteen muutokseen sekä maatalouteen liittyvä keskustelu sai aikaan enitenerimielisyyttä.Pallot ovat sitä suurempia mitä useampia yksittäisiä ehdotuksia luokkaan liittyy. Pallon sijainti pysty-akselilla määräytyy luokkaan liittyvien ehdotusten tärkeyden arviointien keskiarvon mukaan. Pallonkeskipiste on sitä ylempänä mitä tärkeämpänä luokkaan liittyviä ehdotuksia on keskimäärin pidetty.Sijainti vaaka-akselilla määräytyy luokkaan liittyvien ehdotusten tärkeyden arviointien keskihajon-taluvun mukaan. Pallot ovat sitä enemmän oikealla mitä enemmän sen aihealueeseen liittyvienehdotusten arvioinneissa on ollut hajontaa (eli erimielisyyttä). Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 7
 • TalousEuroopan talous nähdään hyvinvointimme ylläpitäjänä, jonka suurimpina haasteinaovat maailmanmarkkinan kriisitilanne, muutoksessa oleva väestörakenne sekä kilpailuUSA:n ja Aasian markkina-alueiden kanssa. Euroopan talouden tärkeimpänä kehi-tystavoitteena pidetään vakautta, jonka saavuttamiseksi ehdotetaan maanosammesisämarkkinoiden yhtenäistämistä ja vapaan kaupan rajoitteiden poistamista. Globaaliakilpailukykyä parannettaan uusilla innovaatioilla, joita uskotaan syntyvän panostamallakoulutukseen ja tutkimukseen sekä työntekemisen ja yrittämisen kannustavuudenkehittämiseen.YhtenäisyysEuroopan toivotaan kehittyvän löyhien yhteisten arvojen ja sääntöjen mukaisestitoimivaksi yhteisöksi, jossa suvaitaan myös kulttuurillista erilaisuutta ja kunnioitetaanyksilön vapauksia. Ihmisten, tavaroiden, palveluiden, tiedon ja rahan vapaan liikkuvuu-den uskotaan tehostavan talousalueen tuottavuutta. Yhtenäisemmän Euroopan Unionintoivotaan myös kykenevän olemaan vahvempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen vaikuttaja.TurvallisuusEuroopan ja erityisesti Suomen turvallisuutta ei oteta itsestäänselvyytenä. Maidenvälisen rauhan ylläpitämistä ja konfliktien ehkäisemistä pidetään yhä yhtenä EuroopanUnionin tärkeimmistä tehtävistä. Natoa ja siihen liittymistä pidetään yleisesti hyvänäratkaisuna Euroopan maiden puolustuskysymykseen. Sisäisen turvallisuuden kehittämi-seksi esitetään yhteistyön tiivistämistä terrorismin ja rikollisuuden ehkäisemiseksi sekämm. energia- ja elintarviketurvallisuuden kehittämiseksi.KulttuuriIhmisoikeudet, sosiaalinen tasa-arvo ja yksilön vapaudet koetaan perusarvoiksi, joistatulee pitää kiinni myös Euroopan väestörakenteen muuttuessa. Myöskään Euroopanulkopuolisten kumppaneiden ihmisoikeusrikkomuksia ei haluta suvaita. Euroopanyhtenäistymisen toivotaan etenevän niin, että alueet voivat säilyttää kulttuurillisiaerityispiirteitään.YmpäristöYmpäristönsuojelu koetaan keskellä globaalia talouskriisiäkin Euroopan tärkeimmäksitehtäväksi. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi edellytetään toimia sekä Euroopan ettäkoko maailman tasolla. Itämeri on suomalaisille tärkeä yksittäinen suojelukohde.Myös paikallisen tason ympäristönsuojelua pidetään tärkeänä mm. kansaterveyden,asuinviihtyvyyden ja elintarvikkeiden puhtauden vuoksi. Euroopan Unionilta toivotaantiukempaa otetta kaikkien jäsenmaidensa sitouttamiseksi ympäristönsuojeluun, jolloinEuroopan Unioni voisi toimia tiennäyttäjänä myös unionin ulkopuolisille valtioille. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 8
 • VäestöLasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Nuortenkielikoulutusta sekä opiskelija- että harjoittelijavaihtoa pidetään tehokkaana tapanaedistää Euroopan yhtenäistymistä. Humanitäärisen maahanmuuton hallintaan vaaditaanselkeää muutosta. Suhteellisen pientä väestömäärää auttavan pakolaisten vastaan-oton sijasta ehdotetaan suosittavan aktiivisempaa toimintaa kriisialueiden ongelmienratkaisemiseksi. Väestön ikääntyminen aiheuttaa huolta hoitoresurssien riittävyydestä.Samalla se herättää kysymyksiä siitä, miten nuoria voitaisiin tukea paremmin perheenperustamisen ja alkavan työelämän yhteensovittamisen kanssa.HallintoEuroopan Unionin päätöksenteko koetaan kansalaisen näkökulmasta kaukaiseksi liialli-sen byrokratian, päättäjien epäselvän vastuunjaon, kansalaisten heikkojen osallistumis-mahdollisuuksien sekä päätösten vaikeaselkoisen viestinnän takia. Tarkoituksenmukai-suudeltaan vaikeasti ymmärrettävät yksittäiset direktiivit ja toimintatavat heikentävätkoko unionin uskottavuutta suhteettomassa mittakaavassa. Sääntelytason järkeistä-misellä ja päätöksentekorakenteen virtaviivaistamisella voitaisiin vähentää unioniakohtaan esiintyvää skeptisyyttä. Avoimemmalla päätösten valmistelulla ja selkokieli-semmällä viestinnällä unioni voisi saada merkittävyydentunnetta myös kansalaistenarkisessa elämässä.EnergiaEuroopalta odotetaan yhtenäistä energiapolitiikkaa, joka ulko-, turvallisuus- ja ympäris-töpoliittisista syistä tähtää omavaraisuuteen ja riippumattomuuteen fossiilisista polttoai-neista. Käytännössä tämän uskotaan vaativan lyhyellä aikavälillä ydinvoiman tuotannonselvää lisäämistä. Samalla uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämi-nen koetaan tärkeäksi osaksi niin energia-, ympäristö-, kuin talouspolitiikkaakin. Talou-dellisesti energiaa säästävien sekä energian tuotantoa tehostavien ja ympäristöhaittojavähentävien innovaatioiden kehittäminen nähdään yhtenä suurimmista tulevaisuudenmahdollisuuksista parantaa Euroopan kilpailukyä.UlkopolitiikkaEuroopalta toivotaan yhtenäisempää ja aktiivisempaa ulkopolitiikkaa, jolla voidaan glo-baalisti puolustaa rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Energiaomavaraisuuden usko-taan avaavan Euroopalle enemmän liikkumatilaa ulkopoliittisissa kysymyksissä. Suo-malaisille erityisen tärkeänä ulkopoliittisena teemana pidetään Venäjän taivuttamistavastuullisempaan ympäristöpolitiikkaan varsinkin Itämeren suojelemiseksi. Yhdysvallatnähdään tulevaisuudessakin Euroopan Unionin tärkeimpänä kauppa- ja turvallisuuspo-liittisena kumppanina. Vaikka USA:n kanssa ei kaikista yksittäisistä kysymyksistä ainavoitaisikaan olla samaa mieltä, uskotaan yhteisten perusarvojen toimivan pitkäjäntei-sen yhteistyön mahdollistajina. Euroopan Unionin yhtenäisyyttä pidetään yleisesti senlaajuutta tärkeämpänä menestystekijänä, eikä liittymiskriteereistä olla valmiita jousta-maan unionin laajentumisen vauhdittamiseksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 9
 • KoulutusKansalaisten sivistystaso nähdään Euroopan tärkeimpänä globaalina kilpailuetuna. Tasa-arvoinen mahdollisuus kouluttautumiseen halutaan tarjota kaikille. Samalla halutaanhuolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista koulutuksen aikana. Kielikoulutus sekä tutkija- jaopiskelijavaihto kaikilla koulutusasteilla nähdään keskeisinä tekijöinä Euroopan Unioninyhtenäisyyden kehittämisessä ja uusien innovaatioiden synnyttämisessä. Työnteon jaopiskelun välistä rajaa halutaan madaltaa kansalaisissa piilevän innovaatiokyvykkyydenhyödyntämiseksi. Euroopan Unionilta toivotaan toimia maiden rajat ylittävän tutkimus-ja kehitystoiminnan lisäämiseksi sekä tutkimustoiminnan jatkuvuuden takaamiseksimyös taloudellisesti haastavina aikoina.MaatalousPaikallisen tuotannon luotetaan olevan paras tapa ruuan puhtauden, turvallisuudensekä ekologisen kestävyyden varmistamiseksi. Ruuan hintaa Suomessa haluttaisiinalemmaksi ja samalla suosia sääntelyllä terveellisiä ja ekologisesti kestävästi tuotettujaelintarvikkeita. Maataloutta ollaan valmiita tukemaan maakohtaisesti, mutta EU-tasontukien jakopolitiikan oikeuden- ja tarkoituksenmukaisuus herättää epäilyksiä. Kansain-välistä elintarviketurvallisuuden valvontaa myös haluttaisiin kehittää.HyvinvointiSosiaali- ja terveysalojen asioita ei vielä kovin yleisesti mielletä Euroopan Unionintasolla käsiteltäviksi teemoiksi. Eri maiden välisiä palvelu- ja tukijärjestelmien tasoerojahalutaan pienentää Euroopan Unionin yhtenäisyyden kehittämiseksi ja turvallisuus-riskien ehkäisemiseksi. Erityisesti nuorten ja vanhusten henkisen hyvinvoinnin sekätyöikäisten työssä jaksamisen tukemisessa nähdään Euroopassa kehittämisen varaa. So-siaalisten ja terveydellisten hyvinvointipalveluiden kehittämisen edellytykseksi koetaantyöllisyyden ja innovaatioiden kautta rakentuva kestävä taloudellinen kehitys. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 10
 • Ehdotusten listausTalous 10Yhtenäisyys 36Turvallisuus 62Kulttuuri 80Ympäristö 94Väestö 106Hallinto 115Energia 120Ulkopolitiikka 127Koulutus 133Maatalous 138Hyvinvointi 142Talous1. Työn tekemisen oltava kannattavaa (importance: 96%, disagreement: 0, evaluations: 1)Kannustinloukut pois ja työn tekemisestä kannattavaa.2. Yhteisvaluutan vakaus (importance: 91%, disagreement: 9, evaluations: 21)Valuuttaunioni on luonut perustan Euroopan taloudelliselle merkityksen kasvulle.3. Yhteinen valuutta (importance: 91%, disagreement: 10, evaluations: 13)4. Talouden vakaus (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 9)Hyvässä kunnossa oleva vakaa talous5. Keskituloinenko maksaa laman laskun? (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 3)Keskituloisia on määrältään eniten palkansaajista, ja he ovat perinteisesti joutuneet rahoittamaanlaman ja valtionvelan takaisinmaksun. Heidän tulonsa esim. pääkaupunkiseudun kalleuden takiaohjautuvat pitkälti kulutukseen ja asumiseen. Myös muut tuloryhmät on tasapuolisemmin saatavamukaan.Tämän välttämiseksi veroprogressiota on kiristettävä esim. 150 000 euroa ansaitsevilta (sis.pääomatulot). Pääomatuloille on määrättävä progressiivinen verotus.6. Taloudellinen vakaus (importance: 90%, disagreement: 6, evaluations: 11)7. Yrittäjyys (importance: 90%, disagreement: 6, evaluations: 14)Mielestäni suomalaista yrittäjyyttä on kannustettava kaikin keinoin.Esim.suurempia projektejatehtäessä pitäisi urakkatarjoukset olla vapaita koko EU:lle---tuntuu täysin oudolta.Vaikka EU:nkannalla olenkin,niin jossain asioissa mennään metsään.8. Euro (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 16)9. Yrittäjyys (importance: 90%, disagreement: 8, evaluations: 5)maltillinen verotus, verkostoituminen10. Vakaa talous, yhtenäisyys ja moniarvoisuus (importance: 89%, disagreement: 8, evaluations: 16)Euroopan talouden tulee olla vakaa, luoda työtä ja varmistaa kansalaisten hyvinvointi.päätöksenteossa tulee pyrkiä yhtenäisyyteen ja riittävän suuriin linjoihin= asioihin joilla on todellistamerkitystä maanosan kehitykselle. Moniarvoisuuden tulee olla hyväksyttyä - tämä koskee niineurooppalaista alkuperää kuin muualta tulleita kansalaisia. eri uskontojen ja tapojen tulee kyetäelämään rinnakkain, lainsäädäntöä kunnioittaen.11. Taloudellinen vakaus (importance: 89%, disagreement: 10, evaluations: 23)12. Vakaa talous alue (importance: 89%, disagreement: 6, evaluations: 11)Mielestäni Euroopalle on tärkeää vakaa talous alue. Euroopan pitäisi päästi irti pikkuveli komleksista Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 11
 • suhteessa USA:han ja nähdä oma potentiaali maailman kartalla.13. Turvatut työpaikat (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 9)Halpaa työvoimaa käyttäviin maihin siirrettävät työt kiellettävä jotta firmat eivät pääsisi vapaastisooloilemaan.14. Talous ja päätöksenteko (importance: 89%, disagreement: 6, evaluations: 9)Euroopan alueen talous yhtenäiseksi. Nyt on isoja eroja maiden suhteen. Isot EU:n maat tuntuvattekevän päätöksiä ilman pieniä maita. Näin ollen pienemmät maat joutuvat eriarvoiseen asemaan jamaksumiehiksi EU:ssa.15. Yhteinen raha (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 9)euro kaikkiin EU-maihin16. Talous. (importance: 89%, disagreement: 13, evaluations: 12)Edelleen kehitettävä vahvaa Eurooppalaista talousaluetta, jotta voidaan säilyttää vakaus vaikkamuualla horjuisi.17. Talous (importance: 88%, disagreement: 5, evaluations: 6)Suomen pitäisi saada tasapainoinen talous.Se heijastuu kaikkeen,esim.kulutukseen.18. rauha, taloudellinen tasapaino ja hyvinvointi (importance: 88%, disagreement: 12,evaluations: 11)19. Yhteinen vakaa talous (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 14)20. Yrittäjyys (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 17)Suomalaista yrittäjyyttä ja teollisuutta on tuettava siten, että ostot tapahtuvat kotimaasta. Esim.veturit ja vaunut Otanmäestä eikä Italiasta tai jostain Timbuktusta.21. Eu-maiden talous kuntoon. (importance: 88%, disagreement: 8, evaluations: 11)Talouskehitys vaikuttaa kaikkiin toimintoihin. Tuotekehittely, tavaroiden kauppa, teollinen valmistusluo pohjan hyvinvoinnille.22. Yksityisyrittäminen (importance: 88%, disagreement: 14, evaluations: 14)Yrittämistä pitäisi kannustaa enemmän ja tehdä siitä byrokraattisesti helpompaa. Nyt tuntuu siltä,että yrittäjiä usein rankaistaan tekemästään työstä.23. Talous tärkein (importance: 88%, disagreement: 8, evaluations: 11)Nyt on EU saatava kaikin mahdollisin keinoin nostamaan Eurooppa taloudelliseen nousuun ja luotavaEU-kansalaisiin uskoa kyiseiseen asiaan. Yhteivoimin selviämme.24. Työelämän kehittäminen (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 11)Työntekoa ja työolosuhteita on kehitettävä yksilöä arvostavaan ja työssä jaksamista edistäväänsuuntaan. Uusliberalismi on heitettävä romukoppaan. Se on kelvoton toimintaperiaate kaikissasuhteissa.25. Taloudellinen ja poliittinen vakaus (importance: 87%, disagreement: 12, evaluations: 9)Taloudellinen ja poliittinen vakaus ovat elinehtoja kestävälle ja pitkäjänteiselle kehittymiselle.26. Pk-yritysten elinmahdollisuudet turvattava (importance: 87%, disagreement: 7, evaluations: 10)PK-yritykset työllistävät suuren osan suomalaisista. Niiden rooli yhteiskunnassamme on erinomaisentärkeä. Edellisen taantuman hoito osoitti, miten nykyistä tilannetta ei pidä hoitaa, mikäli taantumatässtä vielä syvenee. Terveitä yrityksiä ei pidä kaataa valtion tuella, vaan likviditeettikriisiinjoutuneen yrityksen toimintaedellytykset on pyrittävä turvaamaan rakentamalla erilaisia rahoitus- jatakausmalleja. Tämä siis vain toimintaedellytykset omaaville yrityksille. Toimiva ja tuottava taloustekee meistä kilpailukykyisiä myös Euroopassa.27. Taloudellisesti vahva Eurooppa (importance: 87%, disagreement: 14, evaluations: 15)Euroopan tulee pystyä kilpailemaan Aasian ja Pohjois-Amerikan talouksien kanssa. Euroopanväestökehitys tekee hyvinvoinnin ylläpitämisestä haastavaa. Talouden ja työelämän tulee ollarakenteiltaan joustavaa ja dynaamista mutta kuitenkin oikeudenmukaista.28. EU:n talous (importance: 87%, disagreement: 12, evaluations: 12)Kaikesta julkisuudessa olleesta tiedottamisesta johtuen tuntuu, että EU:n virkamiehet eivät hallitsetaloudellista ajattelua. Menot paisuvat jatkuvasti, usia virkamiehiä palkataan lisää. Muistaakseni nyton palkattu myös taloustaitajia selvittämään rahankäyttöä. Demokratia voisi toteutua vähemmälläkinvirkamiesmäärällä. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 12
 • 29. Yhteinen rahapolitiikka (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 21)Jotta voimme kilpailla muiden suurien alueiden rinnalla (USA, Kiina), tulee rahan liikkuvuuden ollamahdollisimman sujuvaa ja tapahtua alhaisilla kustannuksilla euroalueen sisällä. Tämä vaatii yhtenäistävaluuttaa sekä soveltuvin osin yhtenäistä rahapolitiikkaa muutoin (huomioiden alueiden erot).30. Taloudellisesti kilpailukykyisin alue maailmassa (importance: 87%, disagreement: 8,evaluations: 13)Euroopan pitää pystyä olemaan samalla viivalla Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian kanssa. Ei voida jäädäodotteleen, että muut tekevät jotain ensin ja talous elpyy niiden jälkeen. On uskallettava rohkeastimiettiä omat ratkaisut.31. Työ (importance: 87%, disagreement: 16, evaluations: 10)Ilman työtä ei ole mitään. Ei hyvinvointia eikä muutakaan.32. Euroopan kilpailukyky (importance: 87%, disagreement: 13, evaluations: 9)Euroopan tulisi keskittyä sen hyviin ja muusta maailmasta erilaisiin osaamisiin. ErilaistumallaEurooppa saavuttaa oman kilpailukykynsä huipun ei jäljittelemällä USA:ta tai Kaakkois-Aasian maita.33. Kilpailukyky (importance: 87%, disagreement: 12, evaluations: 15)Mikäli EU ei saa omaa kilpailukykyään nousemaan, tulee se jäämään aasian ja amerikan jalkoihin.34. Talous nousuun (importance: 87%, disagreement: 7, evaluations: 10)Vaikka joku köyhä onkin väittänyt, että raha ei tuo onnea, ei tuo myöskään köyhyys. Siksi on tärkeääsaada talous kuntoon koko Euroopassa.35. Taloudellinen kasvu (importance: 86%, disagreement: 12, evaluations: 15)Taloudenkasvu on hvin tärkeää Euroopalle - luo hyvinvointia asukkaille.36. Talous (importance: 86%, disagreement: 14, evaluations: 18)Yhteinen talouspolitiikka, jotta pärjäämme maailman isojen kyydissä (USA, Intia, Kiina, Japani)37. Talous (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 9)Keskeistä on eurooppalaisen kilpailukyvyn takaaminen tulevaisuudessa.38. Vahva talousalue (importance: 86%, disagreement: 16, evaluations: 9)Tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta on vahvan ja kilpailukykyisen talousalueen kehittäminen.Kilpailukykyä tulisi ylläpitää korkealla osaamisella ja laadukkaalla koulutuksella.39. Työ (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 15)Ihmisten kannustaminen työntekoon. Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotouttaminen jopa“pakkokeinoin” varsinkin nuorten kohdalla - ei ilmaista rahaa jakoon vaan töihin.40. Taloudellinen kilpailukyky (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 12)Euroopan on laitettava kampoihin Aasian maille ja Yhdysvalloille taistossa maailmanykköstalousmahdin paikasta.41. Vahva valuutta (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 16)42. Työllisyys (importance: 86%, disagreement: 11, evaluations: 14)Työpaikkoja lisää43. Talouden vakaus ja alueen yhtenäisyys (importance: 86%, disagreement: 9,evaluations: 13)Vallalla oleva taloudellinen taantuma ja hyvinvoinnin heikkeneminen edellyttää kestävänvakauden ja yhtenäsyyden aikaansaamista. Yhtenäisen Euroopan on kyettävä luomaan toimivatmarkkinat muun maailman kanssa protektonismia välttäen. Terveen kysynnän synnyttäminen jayritystoiminnan elvyttäminen luo myös sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Rahamaailmanon luovuttava hullunrohkeudesta ja muistettava, että todellinen vauraus ei synny tietokoneidenmerkkijonoista ja laskennallisista voitoista. Yritysten olisi myös ajateltava muutakin kuin kvartaaleja.44. Uutta hyvinvointia ja työllisyyttä lisäävä T&K-toiminta (importance: 86%,disagreement: 11, evaluations: 18)Uudenlaisen innovaatiotoiminnan kehittäminen vanhan, teollisen liiketoiminnan korvaamiseksi.Synnyttämällä uutta, luodaan uudet markkinat ja kysyntä ja samalla luodaan uutta hyvinvointiatalousalueelle.45. Nuorten kouluttaminen ja työvoiman saatavuus (importance: 86%, disagreement: 10,evaluations: 11) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 13
 • Jokaisen on saatava riittävä koulutus joka sitä haluaa. Kielikylpyjä uusille työntekijöille jotka tulevatmuualta Euroopasta. Myös ikääntyville työntekijöille joustavuutta elääkkeelle siirtymisessä.46. Lamasta yhdessä selviäminen. (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 9)Nyt tarvittaisiin kaikkien Euroopan valtioiden yhteispeliä, jotta lamasta selvitään. Pahimmassatapauksessa Eurooppa “hajoaa” , jos vain ajatellaan omaa selviämistä. Esim.Ruotsi-Suomi akselillajo nähtävissä ikävää peliä. em.tarkoitan Stora-Enson suunnitelmia. Pahimmassa tapauksessakummatkin valtiot pelaavat itsensä pahasti pussiin ja paluu????????????47. Yhtenäinen järkevä talouspolitiikka (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 13)Valtioidenn ja kuntien talouden tasapaino, menot kuriin48. Vakaa taloudellinen kehitys (importance: 85%, disagreement: 7, evaluations: 21)Yhteiset normit ja säännökset sekä yksi valuutta luovan vahvan pohjan Euroopan maiden ja yritystentalouden vakaalle kehittymiselle ja kilpailukyvylle.49. Yhteinen raha, euro (importance: 85%, disagreement: 16, evaluations: 17)50. Vakaa talouskehitys ja yhtenäinen talousalue (importance: 85%, disagreement: 13,evaluations: 8)Yhtenäinen valuutta ja talousalua, luoda vakautta. Llainsäädännön yhtenäisyys, niistä osin kuin seon tarpeellista, mutta tarvitaan myös kansallista lainsäädäntöä. Mutta EU:ssa on huomioitava myöspienien jäsenmaiden edut ja luonnonolosuhteet, esim. että Suomessa säilyy omavaraisuus, josmahdollista mahdollisimman suurena.51. Talous ja tasapaino (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 6)52. Panostus työperäisiin maahanmuuttajiin, EI pakolaisiin. (importance: 85%, disagreement:15, evaluations: 13)Olisi kiva jos niin poliitikot, median edustajat kuin tavalliset tallaajatkin kykenisivät erottamaan erimaahanmuuttajaryhmät. Työperäistä siirtolaisuutta tuskin kukaan vastustaa, kuten ei myöskäänkansainvälisten sopimusten pakottamien pakolaisten vastaanottamista sen 750 vuodessa. Muttakun Katainen, Thors ym eturivin poliitikot puhuvat turvapaikanhakijoista kiintiöpakolaisina taityöperäisinä siirtolaisina niin herää kysymys tietävätkö he mistä he edes puhuvat. Mitkään kv.sopimukset eivät pakota meitä myöntämään turvapaikkoja turvapaikanhakijoille. Ja niin kauan kunturvapaikan saaneiden pakolaisten (huomaatteko: pakolainen on eri kuin kiintiöpakolainen. Suomenjohdolle pikku vinkki) työllisyys on tilastokeskuksen mukaan 12 prosenttia niin työvoimapulanpaikkaamisellakaan ei tämän tapaista politiikkaa voida perustella.53. Rauha ja taloudellinen tasapaino (importance: 85%, disagreement: 18, evaluations: 13)54. Työllisyys (importance: 85%, disagreement: 7, evaluations: 12)55. Talous,Turvallisuus,Ympäristö (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 12)56. Vakaa talous (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 13)Yhdessä kohti vakaampaa taloutta järkestämällä tukipolitiikkaa ja vähentämällä byrokratiaa57. Nykyisten EU-maiden talouksien saattaminen kuntoon (importance: 85%,disagreement: 12, evaluations: 11)Ennen laajentumista pitäisi mielestäni saada kaikki nykyiset maat suunnilleen samalle tasolle.58. Talous kuntoon (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 12)Yhteinen etu on talouden järkevä hoito. Tasapuolisuus ja eettisyys kaikkien päätösten pohjaksi.59. raha (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 16)yhteinen valuutta helpottaa matkustamista ja kanssakäymistä60. Vapaat markkinat (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 15)Ehdottomasti tärkeintä EU:lle vapaan liikkuvuuden lisäksi on jäsenmaiden välinen mahdollisimmanvapaa kaupankäynti yhteisellä valuutalla.61. Talous (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 14)Sisä markkinat62. Tutkimus ja innovaatio (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 12)Ne ovat Euroopan kohtalonkysymykset, jos niitä ei tajuta, niin Aasia vie maailmantaloutta mielensämukaan muutaman vuosikymmenen päästä Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 14
 • 63. Työllisyyden turvaaminen (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 12)Jokainen työkykyinen koulutukseen tai työhön; lisäksi tarvitsemme ns kolmannen sektorin paikkojaheikommille ja vammaisille.64. Toimiva talous (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 13)Vahva euro. Maksaminen eettisesti oikein tuotetusta palvelusta ja tavarasta. Kohtuus palkkaeroissa.65. Työmarkkinat (importance: 84%, disagreement: 10, evaluations: 10)Pitäisi rakentaa ns. työpankki, jolla voitaisiin tasoittaa tietyn alan ylikoulutusta. Eli jos Suomessakouluetaan liikaa esim. tradenomeja tai insinöörejä voisivat valmistuneet laittaa itsensä työpankkiin,jossa muut unionin maiden yhtiöt voisivat hakea itselleen juuri sopivaa osaaja.66. TYö (importance: 84%, disagreement: 15, evaluations: 21)Työtä67. Valuutta (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 14)Vakaa euro68. Yhteismarkkinat (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 27)Euroopan unioni perustuu pitkälti taloudelliseen yhteistyöhön ja siitä syntyvään menestykseen.Kuitenkin taantuma ja maiden erilaiset kehityskulut aika ajoin nostavan protektionismin, siiskaikenlaiset vapaakaupan esteet, esille. Nyt pitäisi lähteä puolustamaan sitä miksi oikeastaan kokounioni on syntynyt. Se, että me voimme käydä kauppaa muiden eurooppalaisten kanssa - ja he voivatperustaa yrityksiä Suomeen, on kaikkien etu.69. Talouspolitiikka (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 10)Euroopan Unionin jäsenvaltioiden talouspolitiikan tulee olla yhdenmukaista ja nykyistä poikkeamistaannetuista talouden ohjearvoista pitää seurata tiukemmin. Kaikkien EU-maiden tulee liittyä EMU:un jaottaa Euro käyttöön. Verovapaat alueet tulee poistaa.70. Vakaa talous alue (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 15)Eurooppan tulisi nähdä oma potentiaali yhteisessä Euroopassa.71. Joustavat työmarkkinat Euroopassa (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 10)72. Taloudellinen vakaus (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 8)73. Markkinat (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 23)Ihmisten ja tavaroiden vapaa kulku74. Rahoitusmarkkinat yhtenäisiksi (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 16)Euroopan keskuspankin mahdollisuudet puuttua talouden ja rahamarkkinoiden vinoutumiin onmahdollistettava riittävillä oikeuksilla kaikissa Euroopan maissa.75. Yhtenäinen talousalue (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 22)Mahdollisten keskinäisten kaupantekojen ja markkinointien haittatekijät on minimoitava.76. Tehokas talous (importance: 84%, disagreement: 10, evaluations: 10)EU:n tasolla tulee pitaa huolta etta euroopan valtioiden yhteiset varat kaytetaan koko euroalueenkilpailukyvyn maksimoimiseksi.77. Työvoiman liikkuvuus (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 27)Tulisi turvata EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus yhteisillä säännöiillä esim. työaikaan, palkkaukseen jaammatillisuuden suhteen78. Finanssilaitoksia on syytä valvoa tarkasti. (importance: 84%, disagreement: 8, evaluations: 4)Vrt. USA:n talouden romahtaminen esim. pankkien valvonnan puututtua ilmeisesti lähes täysin.Uusien rahoitusinstrumenttien käyttöönotossa on syytä käyttää järkeä, joten asiantuntemustatuotava enemmän liiketoimintaan valvonnan muodossa.79. yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 24, evaluations: 13)80. Innovaatiot (importance: 83%, disagreement: 9, evaluations: 13)Eurooppalainen tieteen tekeminen ja tietynlainen laadullinen edelläkäynti tieteessä olisi syytä nostaakorkeampaan arvoon.81. Kilpailukyky (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 20)Jollain tavalla pitäisi saada eurooppaan ja Suomeen enemmän tätä high end tuotekehitystä jaesituotantoa joka on vaativaa ja kallista - tällöin meillä on myös käsissämme missä lopullinen Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 15
 • tuotanto on - ja se tuotanto kannattaa hajauttaa muuallekkin kuin kiinaan ?!?82. Yrittäjyyden nousu (importance: 83%, disagreement: 16, evaluations: 12)Olen kirjoittanut tämän englanniksi osassa “Transatlantic Vision” http://penttilahti.tripod.com83. Työ (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 15)Kaikkien tulee tehdä työtä, joten työttymyys tulee karsia84. Talous (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 15)Yhteisen talouden jatkuvuus. Liian suuri protektiniosmi vältettävä. Vastuullinen markkinatalous onEuroopan vahvuus tulevaisuudessa.85. työllisyys (importance: 83%, disagreement: 16, evaluations: 8)Nuorten työttömyys lisääntynyt radikaalisti.86. Yhteisvaluutta (importance: 83%, disagreement: 19, evaluations: 17)Näin taantuman aikaan on kenties opittu, että euro on turvallinen valuutta.87. Yhteistyö talous- ja ympäristöasioissa (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 12)- yhteinen raha vakauttaa talouselämää - ympäristökysymykset eivät tunne rajoja88. Pk-yritysten toimintaedellytysten parantaminen (importance: 83%, disagreement: 14,evaluations: 23)Kansainvälitymisen tukeminen, pääomien saatavuus, työvoimakysymykset89. Turvallisuus, taloudellinen menestyminen ja omavaraisuus (importance: 83%, disagreement:14, evaluations: 13)Kaiken lähtökohtana on että saamme elää jatkossa rauhassa, ilman suuria aseellisia konflikteja.Nythän ei ole näköpiirissä sodan tai terrorin uhkaa Euroopassa, mutta tulevaisuutta tulisi rakentaaniin että turvallisuus ja rauha olisi taattu. En kuitenkaan tarkoita että pitäisi panostaa suuriin massa-armeijoihin vaan että rauhaa ja turvallisuutta rakennettaisiin päättävien ihmisten välisillä suhteilla.Globaalit markkinat vaativat yrityksiä toimimaan kansainvälisesti ja ympäri maailmaa. Yritysten pitääpystyä luomaan suhteita ulkoimaisiin toimijoihin pysyäkseen kilpailussa mukana. Karmein osoitushuonosta kilpailu asemasta on paperiala Suomessa. Hävityt kilpailut jätepaperista aasialaisille onosittain ajanut paperitehtaat todella ahtaalle. Paremmilla suhteilla olisi ollut mahdollista kilpaillajätepaperi tarjouksesta. Eurooppalaisten olisi tullut tehdä yhteistyötä siinä asiassa. Jokainen euro-maatulisi pyrkiä omavaraisuuteen energiassa ja ruuassa. Euroopppa ei saa antaa lisää avaimia Venäjälleenergian suhteen. Kaikkea energiaa ei tarvitsi itse valmistaa mutta siihen pitäisi olla resurssit ettäkyettäisiin toimimaan ilman ulkopuolista energian tuottajaa. Ettei käy Venäjä pääse kiristämäänEurooppaa energialla.90. Työn teon kannattavuus & yrittäminen (importance: 83%, disagreement: 18,evaluations: 7)Työn tekemisen on oltava kannattavaa joka puolella Eurooppaa. Uudelleen kouluttautuminen onensiarvoisen tärkeää siinä tapauksessa että henkilön oma työ on siirretty toiseen maahan. Myösyrittämisen esteet on poistettava, sillä yrittämisellä luodaan talouteen elävyyttä ja liikkumavaraa.Yrittämisellä voidaan myös saada aikaan uusia ideoita, jotka luovat taas talouteen lisää hyvinvointiaja uusia innovaatioita.91. yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 9)pitäisi saada kaikki euroopan maat euron taakse, eyyei leikittäis devalvaatiolla naapureihin nähden92. Talous nousuun (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 12)Vaikka joku köyhä onkin väittänyt, että raha ei tuo onnea, ei tuo myöskään köyhyys. Siksi on tärkeääsaada talous kuntoon koko Euroopassa.93. Taloudellinen pysyvyys (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 12)94. Työllisyyss (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 14)Mielestäni pitäisi saada aikaan hyvä työllisyystilanne täällä Suomessa tai vähintääkin pitäätyöttömyys nykyisellä tasolla.95. Talouslaman torjuminen yhteisin pelisäännöin (importance: 83%, disagreement: 12,evaluations: 15)Talouslaman torjumisessa sovitaan yhteiset pelisäännöt ja niiden toteuttamista valvotaan.Käännetään Eurooppa uuteen nousuun. Läpinäkyvyys kaikkeen taloudelliseen toimintaan, korruptiotaja vapaamatkustajia ei suvaita.96. hyvä talous ja imanko (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 5) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 16
 • 97. Yhteiskuntarauha, kestävä kehitys ja työllisyys (importance: 83%, disagreement: 14,evaluations: 12)Eurooppalaisten toivoisi ymmärtävän kestävän kehityksen merkityksen, ilmastonmuutoksenhuomioiden ja monipuolisen kulttuurin ja osaamisen kehittäminen.98. Koulutus ja innovaatiot (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 20)Euroopassa tulee lisätä koulutusta ja innovaatioita , uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseksi.kilpailukyky perinteisillä alueilla ei enää toimi, tarvitaan uusia ratkaisuja.99. Hyvän talouden ylläpito (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 12)Mielestäni Euroopan pitää huolehtia oman talousalueensa menestyksestä. Muiden maidenvaltioavusteisille yrityksille ei saa antaa suurta etua kiristyvillä maailmanmarkkinoilla.100. turvallisuus ja turvattu talous (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 11)101. Ennakoitavissa oleva talous (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 10)Talouden vakaus ja ennakoitavuus on tärkeää Euroopan hyvinvoinnin turvaamiseksi ja säilyttämiseksi.Taloudelliset lähtökohdat säätelevät kuitenkin EU:nkin tekemisiä.102. Sisämarkkinat (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 11)Toimivat sisämarkkinat on paras tae talouden hyvinvoinnille ja sitä kautta poliittiselle vakaudelle.103. ihmiset ja talous (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 5)104. Vakautta talouteen (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 10)Eu:n talousalue takaa vientituotteillemme menekkiä. Talouden heilahtelut voidaan vakauttaayhdessä.105. Hyvä taloustilanne (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 11)106. Työllisuuden takaaminen, nimenomaan tuotannollisilla oloill (importance: 83%,disagreement: 6, evaluations: 13)Ehdottomasti tärkein asia. Tällä varmistetaan se, että tarvittavat palvelut pystytään maksamaan.107. Yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 13)Koko Euroopan Unionin (myöhemmin ehkä koko Euroopan) olisi hyvä ottaa yhteisvaluutta käyttöön108. Talousongelmien hoitaminen (importance: 82%, disagreement: 12, evaluations: 13)109. Vakaa talous Euroopassa (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 13)EU ja Euro ovat vakauttaneet Suomen taloutta. Suomi on voinut parantaa EUssa myös imagoaaneurooppalaisempaan suuntaan. Se auttaa kaupankäyntiä myös EUn ulkopuolelle.110. Yhteinen valuutta ja vapaasti liikkuminen EU-maasta toiseen. (importance: 82%,disagreement: 13, evaluations: 13)Yhteinen valuutta on vaivaton ja helppo tapa asioida rahan kanssa EU-alueilla. Baltian maita tulisikannustaa euron käyttöönotossa.111. Euro olisi paras valuutta kaikille EU:n jäsenille (importance: 82%, disagreement: 17,evaluations: 12)Voisi olla tukevampaa politiikkaa, jos kaikki jäsenmaat yltäisivät eurovaluutan tasolle.112. Talouden normalisoituminen (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 9)113. Tasa-arvo työssä (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 9)Naisille pitää maksaa samanverran palkkaa kuin miehille kaikissa EU-maissa. Naiset ovattyövoimavara kaikissa Euroopan maissa -työssäkäyvien naisten määrää voidaan kasvattaa tasa-arvoisella palkkauksella.114. talous (importance: 82%, disagreement: 18, evaluations: 15)toimiva yhteinen talouselämä ja -alue115. Kotimaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden turvaamine (importance: 82%,disagreement: 16, evaluations: 13)116. Talous (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 16)Turvata asukkaiden hyvinvointi ja palvelut117. Kilpailutus (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 12)Kilpailutuslainsäädäntöä pitää muuttaa niin, että on suositeltavinta valita ympäristöä vähiten Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 17
 • kuluttava lähellä tuotettu vaihtoehto.118. Pienten yritysten kansainvälistymisen tukeminen (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 28)EU-maiden välistä pk-yritysten kauppaa pitäisiä tukea ja helpottaa. Pienet ja keskisuuret yrityksetovat ketterimpiä innovoimaan ja reagoimaan muuttuvaan maailmaan. Pienentämällä liiketoiminnankansainvälistämisen byrokraattisia haasteita ja tarjoamalla varhaisen vaiheen kansainvälistymiseenkannustavaa tukea nuorille yrityksille saadaan Euroopan alueelle aikaiseksi uusia teollisuuden aloja janiillä nopeaa kasvua.119. Talous (importance: 82%, disagreement: 10, evaluations: 12)Vakaa ja yhdessä suunniteltu ja toteutettu talouspolitiikka luo turvallisuutta kaikilla sektoreilla.120. Euro käyttöön kaikkialla Euroopan unionissa (importance: 82%, disagreement: 16,evaluations: 21)Euroopan sisäisen talouden vahvistaminen ja markkinoiden tehostuminen olisi erittäin tärkeäävakaan talouskasvun kannalta ja euron käyttöönottaminen mahdollisimman monessa jäsenvaltiossaolisi myös askel kohti yhtenäisempää Eurooppaa.121. Järkevä rahan käyttö (importance: 82%, disagreement: 23, evaluations: 7)Palkkaeroja ja ihmisten eriarvoisuutta tulee supistaa ja rahat tulee suunnata kouluihin,terveydenhuoltoon ja ihmisten työllistämiseen.122. Rauha, suvaitsevaisuus, talouden kasvu, tasa-arvo (importance: 82%, disagreement: 10,evaluations: 8)selviä sanoja, eivät kaipaa täsmennystä123. Työt ja köyhyys (importance: 82%, disagreement: 24, evaluations: 11)jos ei ole töitä vaikka kuinka haluaisi tehdä niin ei silloin voi ottaa sosiaalitukea pois. pitäisikölapsiperheiden vain kuolla pois kun rahat eivät meinaa millään riittää elämiseen124. Pysyä yhtenäisenä talousalueena (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 13)125. Teollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen (importance: 82%, disagreement: 14,evaluations: 17)Teollisuuden siirtyminen EU alueellaa maasta toiseen lopetettava. Kuilpailukyky ei saa perustua vainesim. palkkatasoon. Puolassa miehen kustannus n. 400 eur / kk meillä n. 4000 eur / kk. Jotain pitäätehdä..126. Kilpailukyky (importance: 82%, disagreement: 13, evaluations: 9)Kilpailukyvystä on huolehdittava.127. Talous turvallisuus tasapuolisuus (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 12)Ainoastaan tasapuolisella asioiden hoitamisella EU pysyy kasassa.128. Ilmastonmuutos ja globaali kilpailukyky. (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 15)Kaikki ylikansalliset asiat, mitä vaan yksi kansa ei voi hoitaa. Pienet asiat , esimerkkinäkurkun käyryyden mittaukset myyntikiellon aikaan saamiseksi, tulee todella lopetta.Yksimielisistä päätöksistä tulee luopua.Demokraattisen enemmistöpäätökset voimaan. Tätkeistäasioista(perustuslaki) voitaisiin päättää esim. 4/5 enemmistöllä.Turha matkustelu Strasbourginja Brysselin välillä on ehdottomasti lopetettava.Se on veronmaksajien rahojen tuhlausta.Demokraattinen päätöksenteko vie isoilta(R,S,I ja E)ylivallan ja toisaalta uudet jäsenmaat eivät pääseesittämään kohtuuttomia liittymisehtoja EU:ssa jo oleville jäsenmaille. Muutewn on vaarassa kokosysteemin hajoaminen.129. Vakaa talouspolitiikka (importance: 81%, disagreement: 18, evaluations: 13)130. Talous (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 16)On tärkeää, että Eurooppa on taloudellisesti vahva alue, jonka sisällä tavaran, rahan ja ihmistenliikkuvuus on mahdollisimman helppoa.131. Taloudellinen kilpailukyky (importance: 81%, disagreement: 19, evaluations: 13)Tehokas ja tuottava talous muodostaa pohjan kansalaisten hyvinvoinnille. Tämä syntyymarkkinataloudessa, jossa päätöksenteko on hajautettu kuluttajille, sijoittajille ja palveluiden/tuotteiden tuottajille. Innovaatiot, luovuus, kekseliäisyys ja yrittelijäisyys syntyvät vain vapaassaavoimessa moniarvoisessa yhteiskunnassa.132. Kilpailukykyä parannettava (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 16) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 18
 • Missä on eurooppalainen tietokoneteollisuus, Olivetti, Siemens, Honeywell. Nokia vielä sinnittelee.Autoteollisuus on pian ahdingossa.133. Työnteon kannustamista lisää, lusmuilijat kuriin. (importance: 81%, disagreement: 15,evaluations: 11)Työn tekeminen täytyy olla kannattavaa Kansalaispalkka lisää vapaamatkustajia, joilla kyky jamahdollisuus elättää itsensä134. vakaan talouden takaaminen ja aikaan saaminen (importance: 81%, disagreement: 9,evaluations: 10)135. Talous on tärkein. (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 15)136. Vahva talous (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 14)On tärkeää, että Eurooppa pysyy yhtenäisenä ja vahvana talousalueena.137. Kilpailukyvyn ja toimivuuden varmistaminen (importance: 81%, disagreement: 12,evaluations: 11)Vanha manner on kovasti jäämässä Aasian maiden jalkoihin. Tarvitaan realistista ja aktiivista(=Kokoomuslaista) raikasta näkemystä miten kilpailussa pärjätään. Sen viestittäminen suomalaisilletuo Toivoa.138. Vakaa talousalue (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 14)139. Kilpailukyky (importance: 81%, disagreement: 11, evaluations: 12)Että pystytään pitämään työpaikat euroopassa, eikä menetetä niitä aasian halvalle työvoimalle140. työllisyys (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 22)Joustavat työmarkkinat141. raha (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 15)142. Teollisuus, ympäristö ja taloustaantuma saadaan hoidettua (importance: 81%,disagreement: 14, evaluations: 10)Suomessa koko teollisuus on tällä hetkellä hirveessä laskussa. Koko Euroopan tilanne on varmastimenossa samaan tai on sitä jo... Itse teollisuus työntekijänä huomaan sen, että kun isot firmat ja nytpuhun lähinnä yrityksistä jotka tekevät tuulivoimaloita, turbiineita yms. tuotteita joilla hyödynnetäänuusiutuvia energiavarojamme niin näillä kun menee huonosti niin se vaikuttaa meihin pienempiinyrityksiin kanssa ja rankemmalla kädellä. Jokaisen valtion pitäisi NYT aloittaa tuulipuistojen yms.suunnittelu ja valmistaminen sekä olla omalla osallaan teollisuuden pelastaja. Nyt tarvitaan valtioltatilauksia ja nopeasti. Se olis investointina tällä hetkellä kaikista paras koska ihmiset saisivat pitäätyönsä. Nyt tää tulee maksamaan valtioille TODELLA paljon.143. Euroopan työllisyys (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 19)On tärkeää havaita, että niinsanotut työvoimavaltaiset alat ovat siirtymässä pois euroalueeelta,Aasiaan halvemman kustannutason alueelle. Tarvitsemme uusia innovatiivisia ratkaisujatäystyöllisyyden saavuttamiseksi.144. Yhteinen valuutta (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 9)Yhteinen valuutta luo yhteenkuuluvuuden tunneta145. Työnteko ja opiskelu helpommaksi ulkomaille. (importance: 81%, disagreement: 10,evaluations: 7)Mielestäni on erittäin tärkeää, että mahdollissimman monessa esim. ammattikoulussa,ammattikorkeassa, yliopistoissa annettaisiin opiskelijoille huomattavasti enemmän päästä ulkomailletyöharjoitteluun jne.. Kun sitä kansainvälisyyttä korostetaan muutenkin jatkuvasti enemmän.146. Työn tekeminen ja opiskelu EU:n alueella (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 17)EU:n kansalaisten vapaa liikkuminen on hieno ja puolustettava arvo. Tähän liittyvät työttömyysturva-,verotus- jne. kysymysten pitäisi olla helposti ymmärrettäviä ja hoidettavia.147. Innovatiivisuus (importance: 81%, disagreement: 11, evaluations: 14)148. Taloudellinen yhtenäisyys ja markkinatalouden turvaaminen (importance: 81%,disagreement: 13, evaluations: 12)Euroopan Unionin muodostavien valtioiden tulisi yhtenäistää markkinoita sääteleviä lakeja, japyrkiä protektionismin hillitsemiseen. Yhtenäinen Eurooppa voisi toimia suunnannäyttäjänä kokomaailmalle säätämällä luottolaitostoimintaa sääteleviä lakeja, jotka hillitsisivät markkinataloudenaaltoliikettä (taantumaa jne.). Muuttamalla velkojansuojan tiukasti hakemuksen varaiseksi Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 19
 • luottolaitostoiminnassa, voitaisiin pitää huolta siitä, että luototusta tapahtuisi pääsääntöisesti vainvakavaraiselta vakavaraiselle. Vain harvat ja valitut luottolaitokset saisivat velkojansuojan, mikämerkittävästi vähentäisi niiden yrityksien/yhteisöjen määrää, jotka myötävät lainoja (eteenkinniitä, jotka myöntävät lainoja ilman vakuuksia ja takaajia). Reaalivakuuden merkitys kasvaisi.Kokonaisvaikutukseltaan tällaiset lait suojelisivat koko markkinataloutta talouden ylikuumenemisenaiheuttamalta romahdukselta. Ottakaamme siis esimerkkiä Kiinasta, missä säästäväisyys hallitseevelaksi ostamisen kustannuksella.149. Taloudellinen toimivuus ja tasa-arvo (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 12)Eri maissa toimitaan eri tavoin, mutta toivon löytyvän edes jollakin tapaa yhteisetä kieltä käsitellämaiden väistä taloutta.150. EU:n talous (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 9)Talouden tulee edistää kilpailukykyä, hyvinvointia, maiden kansallisia talouksia sekä EU:n yhteistäylikansallista taloutta.151. euroopan yhtenäisyys taloudellisesti ja henkisesti (importance: 80%, disagreement: 15,evaluations: 15)pan eurooppa liitto tyyppinen ratkaisu152. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 15)Euro on kouriintuntuvin asia, jonka EU on tuonut tullessaan. Se on helpottanut huomattavasti niinkaupankäyntiä kuin matkustamistakin. Euro käyttöön kaikissa EU-maissa!153. Monopolien purku. (importance: 80%, disagreement: 11, evaluations: 16)Vakuutusmarkkinat vapaiksi. Autovero yhtenäiseksi, koska se vääristää kilpailua ja luo eriarvoisuuttamuihin eurooppalaisiin nähden154. Taantumasta selviäminen (importance: 80%, disagreement: 26, evaluations: 11)Tässä taloustilanteessa uusia jäsenmaita ei missään nimessä pidä ottaa EU:iin. Varsinkin Afrikastatulevien ns. “pakolaisten” virta tulee tyrehdyttää ja säätää erittäin tiukka, erityisesti välittömänpalautuksen salliva yhtenäinen EY-sääntely. Näistä asioista pitää voida keskustella eri foorumeissailman, että puhuja leimataan “rasistiksi”! Kansallisten kannattavien ja siis hyvää tulosta tekevienyritysten siirtäminen EU:n ulkopuolisiin ns. “halpoihin maihin” tulee pääsääntöisesti estääharmonisoivalla sääntelyllä.155. Ikärasismi tulee kitkeä työmarkkinoilta. (importance: 80%, disagreement: 8, evaluations: 4)Virallinen taho kannustaa tekemään pitkän työuran, nelikymppinen alkaa käytännössä ollaepäilyttävän vanha työntekijä! Lainsäädäntöön on laadittava työnantajille sanktioita ikääntyviensyrjinnästä.156. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 12)EURO on yksi tärkeimmistä EU:n saavutuksista arkisessä elämässä. Pidetään eurosta huoltavastuulisella talouspolittikalla!157. Vakaa talous. (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 17)Euroopassa tulee olla vakaa talous, joka kestää laman.158. Yhteiset arvot ja talous etusijalla (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 14)Nämä EU:n alkuperäiset ydinasiat ovat edelleen tärkeimpiä. Meidän on itse huolehdittavakansallisista eduistamme, joita EU:n ydinjoukkoon pyrkiminen ja siellä pysyminen edistää monintavoin. Pitää vain varoa luottamasta liikaa suurten EU-maiden kiinnostukseen meidän eduistammeEU:n päätöksenteossa ja esim. turvallisuuspolitiikassa.159. Työvoiman liikkuvuus (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 15)Kaikin keinoin pitäisi edistää työvoiman likkuvuutta ja poistaa siltä mahdollisuuksien mukan esteitä.Suomen korkea verotus ja kielivaikeudet, joillekin myös ilmasto (toisille taas houkutin), ovat asioita,joihin pitäisi puuttua. Mielestäni koulutetun työvoiman saanntia EU-maista tulisi edistää kaikinkeinoin sekä turvata myös omalle koulutetulle työvoimalle mahdollisuudet kotimaassamme sekämyös liikkuminen ja tiedon hakeminen ulkomailta Turvapaikan hakijat tulisi hoitaa erillään tästä jataata heille hyvät kotoutumisen edellytykset. Vasta kielen ja kulttuurin oppimisen jälkeen he ovatpidemmällä tähtäyksellä myös hyvää työvoimaa.160. Vapaakauppa (importance: 80%, disagreement: 21, evaluations: 10)Ihmisten, tavaroiden ja palvelujen tulee AIDOSTI saada liikkua vapaasti. Tätä varten pitää järjestäätiedostusta (jatkuvaa), neuvontaa sekä kampanjointia. Kauppaan liittyen kaikkialla täytyy valtioidensitoutua kertomaan kansalaisilleen, mitkä vapaakaupan hyödyt ovat. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 20
 • 161. luonto, yhdessä olo kesä ja kärpäset. Raha euroina euroo (importance: 80%, disagreement:17, evaluations: 12)Meille eurooppalaisille etenkin suomalaisille on tärkeää puhdas luonto ja vaihtelevat vuoden ajat.Nautimme keväästä ja kesästä koska se on kovin lyhyt meillä suomessa. Viherpeukalot kasvattavatsisätiloissa kukkasia , vihanneksia niin että keritään nauttia sitten kesällä sadosta ja kukka loistosta.Rahalla ei saa kaikkea kaunista luontoa, solisivia puroja ja lapin erämaan rauhaa.162. Toimivat sisämarkkinat (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 18)Myös verotuksen harmonisointi ainakin osittain olisi tärkeää, jotta veroparatiisit EU:n sisällä eivät saisikohtuutonta kilpailuetua. Palveluiden alv:t pitäisi olla samat kaikkialla.163. Työttömyyskehityksen pysäyttäminen -töitä työhaluisil (importance: 80%, disagreement:10, evaluations: 10)164. Yhteisen talousalueen vahvistuminen (importance: 80%, disagreement: 19, evaluations: 15)EU:n ydintehtävä.165. Vakaa talous (importance: 80%, disagreement: 20, evaluations: 12)Riittävän yhtenäisellä talous- ja veropolitiikalla luomme yhteistä turvallisuutta arkeen.166. Vakaa talous - vakaa veroäyri. Rauha ja tasainen talouskehi (importance: 80%,disagreement: 9, evaluations: 11)167. Taloudellinen pysyvyys (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 10)Euroalueen talouden hoitaminen järkevästi. USA on antanut huonon esimerkin; tavoitteena tulee ollafiskaalinen tasapaino. Palveluja pitää olla ja suojaverkon toimia, mutta täytyy olla myös maksamaanveroja sen eteen.168. Euroopan kilpailukykyä parannettava (importance: 80%, disagreement: 23, evaluations: 13)EU:n tulee kaikissa päätöksissään selvittää, mitä ne vaikuttavat Euroopan kilpailukykyyn suhteessaUSA:han ja kehittyneisyytensä osalta, ei siis pelkästään hintojen osalta, nouseviin Aasiantalousmahteihin nähden. Yritysten tuotekehitystomintaa tulee stimuloida aktiivisemmaksi ja senaktivoimiseksi pitää miettiä hyviä porkkanoita. Porkkanoiden ei tule olla suoranaista rahallistatukea, mutta esim. veronmaksun viivästyminen mm. poistosäännöksin voisi olla hyvä porkkana.Pakkosäädöksiä on luotava erittäin harvoissa tilanteissa ja niiden tilanteiden todelliset hyödyt onhuolellisesti ja perustellusti laskettava. Pakkosäädökset eivät usenkaan sovellu koko siihen kenttään,johon ne on tehty, vaan aiheuttavat osalle vahinkoa. Ympäristöasiat ovat tärkeitä, mutta niitäkinkoskevat direktiivit ja lait eivät saa olla yksioikoisesti velvoittavia, vaan ohjaus tulee tapahtua kepeinja porkkanoin, jotka sitten vaikuttavat normaalien markkinalakien mukaisesti. Porkkanat ja kepitkinon laadittava aina kilpailukykymme huomioon ottaen.169. Talouden ja siihen pohjautuvan hyvinvoinnin varmistaminen (importance: 80%,disagreement: 12, evaluations: 14)Eurovaluuttaa ei saisi päästää liikaa inflatoitumaan. Keskuspankin setelirahoitusta tulee välttääviimeiseen asti, vaikka esim USA ja Britannia stitä tekisivätkin. Jäsenvaltioiden velkaantumista tuleerajoittaa ja hillitä ( koskee myös Suomea ). >Ei pelkästään rahamääräisetä velkaantumista,vaan myösvelkaantumisvauhtia (valtionvelan vuotuista kasvuprosenttia) tulisi jopa rajoittaa ja sanktioida.170. Harmonisointi ja toimivat sisämarkkinat (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 14)EUn talouden onnistuminen näinä kriisiaikoina riippuu siitä kuinka hyvin unioni pystyy realisoimaantoimivat sisämarkkinat koko EUn alueella. Se on ainoa keino pärjätä globaalissa kilpailussa ja luodauutta kasvua.171. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 10)Mielestäni euroopalle on tärkeää saada kaikki jäsenvaltiot yhteisen valuutan piiriin. Eräiden maidensooloilu, tässäkin asiassa, vain heikentää Euroopan Unionin vaikutusvaltaa.172. Talouspolitiikka (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 15)Talouspolitiikassa on ehdottamsti pidettävä kiini sovituista rajoista ,eikä niistä saa yksikään maalipsua. Oli sitten suuri valtio tai pieni valtio. Sakkomaksuja pitää niille maille korottaa,jotka eivätnoudata yhteisiä sopimuksia,ei mitään lipsumisia.173. Verotus (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 25)Tuloverotus harmonisoitava174. Työttömyyden hallinta (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 12)Mielestäni talouden tasapaino pitäisi ennakoida paremmin, ettei tule suurtyöttömyyttä Eurooppaan. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 21
 • Talouden epävakauden tuoma työttömyys tuo mukanaan syrjäytymistä, kasvavia sairauksia janiiden kuluja. Kulut, sosiaaliset ongelmat ja kurjistuminen ovat suorassa yhteydessä työttömyyteen.Maailmahan on täynnä tekemätöntä työtä, mutta sen järjestäminen, että ihminen voisi saadasiitä jokapäiväisen toimeentulonsa, on päättäjien ratkaistava yhtälö eikä vain kasvattaa vain hyvintoimeentulevien hyvinvointia.175. Taloudellisesti vakaa Eurooppa (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 11)Euroaluetta tulisi laajentaa, mikä luonnollisesti tapahtuu sitä mukaa kuin siihen liittyvät maattäyttävät kriteerit. On ollut erittäin hyvä, että Suomi kuuluu euroalueeseen. Tavattoman ikävätdevalvaatiot ovat ohi.176. Talous ja kilpailukyky kuntoon (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 16)EU:n ensisijainen aktiivisuuden kohde on saada EU-alueen talous kuntoon. Eräänä osana tästä voisiolla tietynlaisen yhteisen rahoitustarkastuksen luominen siten, että sillä on toimivalta kaikissajsäenmaissa. Tällä ehkä estettäisiin nykysien kaltaisen tilanteen syntyminen ja vahvistettaisiinmahdollisuuksia tästä notkosta nousuun. Tämä merkitsee myös rahamarkkinoiden säännöstelyä. EU-alueen kilpailukyvyn turvaaminen ja parantaminen on ensisijaista, jotta Eurooppa pärjää kilpailussaKauko-Idän valtioden ja jonkin ajan kuluttua jaloilleen nousevan USA:n kansaa.177. Kansainvälinen kauppa (importance: 79%, disagreement: 24, evaluations: 13)Kielitaito Suomessa on hyvä. Riittävästi ei kauppasuhteita solmittaessa kiinnitetä huomiota vieraanmaan kulttuuriin. Korkeakouluissa mm. kaupallisten aineiden opiskelussa tulisi tämä puoli ottaakorostuneesti mukaan opinto-ohjelmiin ja kaikin tavoin edistää eri kulttuurien tuntemusta.178. Tasainen Talous (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 11)Taantuma taitettava yhteisesti tasaisella taludella ilman protektionismin piirteitä.179. Yrittäjyys (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 15)Maailman laajuinen finanssikriisi on vienyt kaikki euroopan maat syvään taloudelliseen suohon,siihen ei ole mitään muuta apua kun uusien asioiden kehittäminen ja työpaikkojen luominen, tällähetkellä uskon että moni muu asia jää tämän varjoon.180. Yritä, jos valtio antaa yrittää (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 8)Suomessa on yrittämisen estävää toimintaa. Valtio itse ja kunnat sekä kaupungit toimivat omillaliiketoimillaan estäen vapaata kilpailua ja yrittämistä vääristäen. Liikelaitokset toimivat arvonlisäverovapaassa ympäristössä ilman konkurssiriskiä, reilua hei.... Suomen valtio puuhastelee monillaliiketoiminnan alueilla ; mikä se Valtion tehtävä aidosti on?181. Taloudellinen vakaus (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 8)Vakaa talous, yhteinen valuutta, stabiilit markkinat.182. Verotus yhtenäiseksi (importance: 79%, disagreement: 22, evaluations: 13)Kyllähän tietysti jäsenmailla on oikeus verottaa omalla tavallaan, mutta kun tämä syrjii esim.suomalaisia ihan kohtuuttomasti. Käsittääkseni on mahdollista tehdä verolinjaukset siten, ettäniitä voidaan lähes täysin noudattaa jokaisessa EU maassa.Suomen ns. himoverotus tulee saattaakohtuulliselle tasolla mahdollisimman pian. Verokanta on erityisen paha esim. alkoholissa,ravintolapalvleuissa, marginaaliverossa, autoverotuksessa vain muutaman räikeän esimerkinmainitakseni.183. Taloudellisesti ja henkisesti vahva Eurooppa (importance: 79%, disagreement: 19,evaluations: 15)voi lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa kehitysmaissa184. Yhteisestä talouspolitiikasta kiinni pitäminen (importance: 79%, disagreement: 14,evaluations: 10)185. Työnteon helpottuminen Euroopassa (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 11)Työntekijät pystyisivät tekemään töitä vapaasti ja helposti koko Euroopassa, tämä tuo lisääkokemuksia ja työuramahdollisuuksia186. Globalisaatio vahvuudeksi (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 14)Regulaation on ohjattava siten, että Euroopassa tehdään sitä missä ollaan hyviä tai missä halutaantulla hyviksi. Bulkkia meidän ei kannata tehdä eikä tukea. Tehdään tuottavasti myyvää laatuatoisillemme ja pidetään kasvu Euroopassa. Jätetään halpistuotteiden valmistus ja ostaminen muillemaanosille.187. Yhtenäinen turvallisuus-, talous- ja ympäristöpolitiikka (importance: 79%, disagreement: Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 22
 • 16, evaluations: 13)1) Turvallisuus Viime kädessä NATO turvaa EU-alueen. Turvaamisen tulisi koskea kaikkia jäsenmaita.2) Talous Taloudessa kaikkien maiden tulisi olla tasaveroisia, niin periaatteissa kuin käytännöntoteutuksessakin. Toteutukseen tulee saada myös vielä EU:n ulkopuolella olevat Norja, Islantija Sveitsikin. Tasapuolisen toteutuksen tulee koskea myös maatalouspolitiikkaa. 3) YmpäristöTasapuolisuuden tulee koskea kaikkia - niin vlimerellisiä kuin pohjoisiakin jäseniä.188. Vapaa työvoiman liikkuvuss (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 14)Työvoiman on voitava liikkua vapaasit sinne missä on mahdollisuuksia ja voimavaroja189. Talous kuntoon kaikissa EU-maissa (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 11)Lamantappotalkoot käyntiin!190. Euroopasta taloudellinen ja poliittinen auktoriteetti (importance: 79%, disagreement: 12,evaluations: 10)Euroopasta tulee luoda taloudellisesti ja poliittisesti merkittävä tekijä Yhdysvaltain sekä Aasianvaikutusvaltaisimpien maiden vastapainoksi.191. Euro (importance: 79%, disagreement: 25, evaluations: 16)EU:n tulee toimia, jotta mahdollisimman suuri osa euroopan maisita saadaan käyttämääneuro-valuuttaa.192. Talouden vakauttaminen (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 11)193. Työllisyys (importance: 79%, disagreement: 12, evaluations: 11)194. Vakaa valuutta (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 20)195. Kilpailukyky globaaleilla markkinoilla (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 15)196. Innovaatiot (importance: 78%, disagreement: 11, evaluations: 17)Pienissä yrityksissä tehdyt innovaatiot esiin. Nykyään siirtyvät liian herkästi suuryrityksille.197. yhteinen raha (importance: 78%, disagreement: 22, evaluations: 15)hienoa, että on yhteinen raha198. Öljyriippuvuuden vähentäminen > Sähköautot markkinoille (importance: 78%,disagreement: 13, evaluations: 13)Tulevien öljykriisien välttämiseksi olisi hyödyllistä vähentää riippuvuutta öljystä kehittelemälläviimeinkin esim sähköautot finaaliin, niin että jengi alkais niitä ostamaan. Kaikki tietävät, etteiöljy ole loputon luonnonvara. Siksi olisikin tärkeää hoitaa hommat kuntoon ennen kuin OPEC-maattaas näyttää länsimaille kuinka riippuvaisia me olemme mustasta kullasta. Euroopan tulisi näyttäämuille esimerkkiä ja olla edelläkävijä näissä asioissa! Hyödyllistä tietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vaihtoehtoiset_energianlähteet_öljylle http://fi.wikipedia.org/wiki/Sähköauto http://fi.wikipedia.org/wiki/Öljykriisi http://www.taloussanomat.fi/porssi/2008/05/11/joko-tama-on-kolmas-oljykriisi/200812816/170?rss=4 http://www.tekniikkatalous.fi/kommentit/article37400.ecehttp://www.hs.fi/autot/artikkeli/Uusi+öljykriisi/HS20080427SI1VS06amt http://www.vihrealanka.fi/node/894 http://www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto/uudetenergiantuotantotekniikat/fuusioenergia http://ec.europa.eu/research/leaflets/fusion/page_89_fi.html http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ukk/ydinturvallisuus/fi_FI/ydin5/199. autoverotus (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 10)se vitun jyrki-boy kusetti taas - autoverolle lasketaan arvonlisävero ja laskun jälkeen nimi muutetaanautoveroksi200. Euroopan kilpailukyvyn ylläpitäminen (importance: 78%, disagreement: 12, evaluations: 9)201. Protektionismin välttäminen (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 12)Tässä taloustilanteessa on mielestäni entistä tärkeämpää että päätöksentekijät ottavat vastuunsaeivätkä sorru populistiseen protektionismiin, joka olisi lopullinen kuolinisku taloudelle ja sen myötähyvinvoinnille.202. Talouskasvu (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 15)Vain kasvun kautta syntyy uutta jaettavaa, taantumasta on noustava ja haettava tulevaisuuden alojajoissa Eurooppa voi olla vahva vaikuttaja.203. Taloudellinen yhdentyminen (importance: 78%, disagreement: 12, evaluations: 12)Periaatteessa yhtenäisasiakirjan neljä vapautta (ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 23
 • vapaa liikkuvuus yli kansallisten rajojen) ovat olleet voimassa jo pitkään, mutta käytännössä monettekijät rajoittavat niitä edelleen. Nykyisessä taantumassa on taas kerran nähty, kuinka protektionisminostaa rumaa päätään. EU:n kaikkein keskeisin tehtävä olisi tehdä neljästä vapaudesta käytännöntodellisuutta niin, että kansalliset rajat unionin sisällä lopullisesti häviäisivät.204. Suomen elinkeinoelämä (importance: 78%, disagreement: 13, evaluations: 14)Suomessa on tällä hetkellä hyvin valvottua tuotantoa ja siksi olisi hyvä turvata jatkossakin omatuotantomme, niin maataloudessa, kuin teollisuudessa.205. Pankkien valvonta tiukemmaksi (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 13)Pankkikriisien torjunta. Luomalla yhteiset valvonta ja tarkastusmenetelmät. Tulospalkkioille jaoptioille selvät ylärajat ja avoin valvonta.206. Kaikilla Eu mailla yhteinen valuutta (importance: 78%, disagreement: 20, evaluations: 12)Yhteinen valuutta helpottaisi huomattavasti esim. matkailua.207. Talouden taantuman kehittäminen (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 12)Talouden taantuman kehittäminen ja sisämarkkinoiden toimivuuden varmistaminen ja kehittäminenkuuluvat unionin perustaan.208. Euro yhteiseksi valuutaksi (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 11)Todellakin, euro kaikkialle.209. Yhteinen veropolitiikka (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 10)Mielestäni on käsittämätöntä, että Suomessa kannetaan muista jäsenvaltioista poikkeavaa korkeaaautoveroa. Tutkitusti Suomessa tästä syystä on melko vanha autokanta. Tämän huomaa erityisestipikkukaupungeissa ja maaseudulla, ei pääkaupunkiseudulla. Unionin keskeinen päämääräon ympäristönsuojelussa, vanhat autot saastuttavat moninkertaisesti. Ruuan arvonlisäveroaollaan alentamassa, suuntaus on ehdottomasti oikea. Verotus ylipäänsä tulisi harmonisoidasamankaltaiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.210. Työn tekemisen arvo kunniaan. (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 14)211. Yhteiset, selkeät päämäärät taloudelliselle pärjääm (importance: 78%, disagreement: 13,evaluations: 9)Miten saada Euroopasta maailman paras toimialue ja yritysten mallimaanosa? Edelleen parantaaperusasioiden vapaata liikkuvuutta. Pelisäännöt WTO:n toiminnan tehostamiseksi luotava Ihmistenhyvinvointi lähtee kuitenkin hyvinvoivista yrityksistä.212. Rahojen siirtäminen veroparatiisiyhtiöihin estettävä. (importance: 78%, disagreement: 29,evaluations: 9)Veroparatiisiin rahan siirto on yhteiskunnan rakentamisen vesitystä ja vapaamatkustamistapalkansaajien kustannuksella. Suomelta jää saamatta vuosittain huimia summia verorahaa esim.palvelujen kustantamiseksi. Valtion verorahoja nauttivat yritykset eivät missään tapauksessa saakiertää verotusta veroparatiisien kautta. Kummallista esimerkkiä...213. Fuusioenergian T&K -toiminnan rahoittaminen (importance: 78%, disagreement: 13,evaluations: 16)Energiapolitiikka on osittain myös turvallisuuspolitiikkaa etenkin näiden maakaasujupakoidentakia. Eurooppa on käsittääkseni maailman johtava taho fuusioenergian tutkimuksessa, muttateknologisten ongelmien ratkaisemiseksi mittavat panostukset koereaktoreihin ovat välttämättömiä;mikäli Eurooppa mielii huolehtia jäsenvaltioidensa energiansaannista puhtaasti, tehokkaasti jaturvallisesti tulevaisuudessa. Fuusioenergia on 40-50 vuoden päässä ja teknologian valjastamiseksikäyttöön riittävä investoiminen fuusioreaktoreihin on erittäin kannattavaa. Mietitäänpä esimerkiksimillainen vaikutus standardiksi muodostuneella fuusiovoimalaitoksella ja sen myymiselläolisi Euroopan taloudelle - valtava. Lähde: http://www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto/uudetenergiantuotantotekniikat/fuusioenergia214. Yhteiset työehdot (importance: 78%, disagreement: 13, evaluations: 10)Pitäisikö sopia yhteiset työehdot euroopan valtioille. etteivät yritykset pysty kilpailemaan jakäyttämään euroopan sisällä halvempaa työvoimaa hyväksi ja ihmisten olisi turvallista liikkuaeuroopassa ja vaihtaa työpaikkaa, kun tietää työehtojen pysyvän samana. esim irtisanomistilanteet,palkanlasku, loma-ajat.215. talouden integraatio (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 10)216. taloussääntöjen johdonmukaisuus (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 15) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 24
 • taloussäädösten yhtenäiset noudattamisperiaatteet ja talousrikosten torjunta ja rangaistukäytännöt217. Talous (importance: 78%, disagreement: 25, evaluations: 14)Pyritään edelleen tasaamaan talouden heilahteluja. Tukiasiat.218. Yksi rahayksikkö (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 15)Tekee EU-kansalaisten liikkumista helpommaksi, ymmärrämme myös toisten talousasioitaparemmin.219. Sisämarkkinat, liikkuvuus, vahvuus globaalitaloudessa (importance: 78%, disagreement:20, evaluations: 10)EU perusideologian, subsidiariteetin mukaan tulisi kaikkien unionin maiden ja kansalaistentoimintaympäristön lähentyä ja harmonisoitua, jotta liikkuvuus ja keskinäinen ymmärtäminenlisääntyisi. Näin syntyy voimaa, jolla yhteiset ongelmat ratkaistaan ja vahvistetaan maanosammehyvinvointia ja globaalia asemaa. Sisämarkkinoiden vahvuutta on lisännyt huomattavastitietoyhteiskuntaa tukeneet hankkeet, esim. yksikertaisesti toteutetulla verkkokaupalla on ylitettymonta aikaisempaa tuonti- ja vientibyrokratian ja kuljetuksen koukeroa. Tietoverkoissa toimivatkaupan esteet ovatkin sitten toisenlaisia: huijaustapaukset, yrityksen kotipaikan todentamiset jne...mutta uskon kuitenkin että pääsääntöisesti eurooppalaiset bisnestavat ovat reiluja ja kuluttajatoppivat entistä enemmän toimimaan verkottuneilla sisämarkkinoilla. Niiden helppous huojentaamyös kilpailutilannetta ja eurooppalaiset markkinat koetaan kotimarkkinoiksi.220. Yhteiset sisämarkkinat (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 12)Mielestäni Europpalle ja Euroopan unionille on erittäin tärkeää ylläpitää ja kehittää yhteisiäsisämarkkinoita, koska sitä kautta koko unioni vaurastuu221. työntekoon kannustaminen (importance: 77%, disagreement: 17, evaluations: 9)222. Yhteinen valuutta (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 16)223. Eurooppa tarvitsee työvoimaa (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 12)Eurooppa tarvitsee lisää työvoimaa ja se voi saada sitä vain maahanmuuton kautta. Eurooppalaistasiirtolaispolitiikkaa tulisi ohjata pitkälti siitä näkökulmasta että pyrkisimme houkuttelemaanunionin alueelle työkykyistä ja -haluista väkeä. Heille pitää myös taata perheineen hyvät olot jamahdollisuudet kotoutua ja sosiaalistua uuteen kotimaahansa. Työperusteinen siirtolaisuus ei oleristiriidassa humanitaaristen velvotteiden kanssa. On kuitenkin muistettava että vain tuottavaatyötä tekemällä voimme rahoittaa myös humaanit teot kuten pakolaisten tai omien yhteiskunnastasyrjäytyneiden kansalaistemme tukemisen.224. Talous (importance: 77%, disagreement: 24, evaluations: 15)Ilman yhteistä sopimusta kohtuullisesta kasvusta ja toimivista toimenpiteistä ylikuumien kuplienestämiseksi ei meillä ole suht rauhallista tulevaisuutta.225. Taloudellinen liitto! (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 12)Keskeisintä on toimivat yhteismarkkinat ja klilpailukyky!226. Työn tekeminen kunniaan kaikkialla Euroopassa (importance: 77%, disagreement: 25,evaluations: 13)Hyvinvointi maksetaan työn tekemisellä. Työtä tekevää, tätä yhteiskuntaa ylläpitävää ihmistä pitääkunnioittaa. Työn verottaminen alemmaksi!227. EU:n talous kuntoon. (importance: 77%, disagreement: 11, evaluations: 10)Talous on tärkeä asia. Kun se on kunnossa voidaan keskittyä muihin asioihin. mm ilmastonmuutos,tasa-arvo yms asioihin.228. Yhtenäinen talouspolitiikka (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 7)Ei edes laman varjolla protektionismia.229. Päästä talouskriisistä ohi (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 15)Ettei tarvitse ryhtyä sosiaalietuuksien leikkeuksiin Pankkien täytyy antaa selonteko kaikistaepävarmoista saamisista ja sijoituksista Kaikki maat ovat samassa veneessä, Yhteistoimintaatarvitaan - pitää kehittää yhteisiä normeja kaikille maille Pankkitoimintaan saatava läpinäkyvätsijoituskohteet - eli onko niillä katetta? Turvallisuus maailmassa - miten ?230. Veroparatiisit kuriin (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 9)Veroparatiisit ovat parasiitteja, jotka imevät rahaa hyvinvointivaltioilta pois ja tekeväthyvinvointivaltioiden olemassaolon uhatuksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 25
 • 231. Järjettömän kasvun ihannoinin lopettaminen (importance: 77%, disagreement: 21,evaluations: 18)On tullut aika unohtaa nopean talouskasvun vaihe. Fossiilisen energian tuoma kasvu on taittunuthitaasti 70-luvulta alkaen - maailmantalouden hullut vuodet ovat ohi. Vaihe kesti 1940-luvun lopultalähelle nykyhetkeä ja oli historiallisesti ainutlaatuinen eikä se enää palaa. Yhteiskunnan on syytäsopeutua hitaamman kasvun aikaan. Talouskasvua ruokkisi eriarvoisuuden väheneminen - nobelistiKrugmanin tutkimusten mukaan tuloerojen tietoinen kasvattaminen 70-luvulta alkaen on hidastanuttalouskasvua. 1000 euroa 300 sadalle opettajalle ruokkii kasvua tehokkaammin kuin 300 000yhdelle yritysjohtajalle.232. Euro tasapainottaa finanssielämää (importance: 77%, disagreement: 20, evaluations: 15)Euron on vahva valuttaa ja sellaisena pysyy.233. Yhteinen rahavaluutta (importance: 77%, disagreement: 20, evaluations: 10)Voi liikkua Europaassa eikä tarvitse miettiä rahanvaihtoja.234. Järkevä taloudenhoito (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 11)Euroopan Unionin maiden pitää hoitaa paremmin ja järkevämmin talouttaan: palvelut (eritotensosiaali- ja terveyspalvelut ja kulttuuripalvelut) on ulkoistettava yksityiselle sektorille, sillätehokkuus, palkat ja laatu paranisi tuntuvasti kilpailun vuoksi. Koulutus on myös yritettävä siirtäämahdollisimman yksityiseksi, ja jokaisen koulun on erikoistuttava tiettyyn alaan tai aiheeseen, jottatasapäistämistä ei synny. Parhaat saapuvat maaliin ensimmäisinä ja heikoimmat myöhemmin.235. Elinkeinopolitiikka (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 12)Talouden kehittäminen EU:ssa siten, että nykyisestä lamasta selvitään ja sen seurauksenayritystoimintaa edistetään. Tässä tulee olla tarkkana, että taloudellista toimeliaisuutta ei lannistetadirektiiveillä, vaan edistetään EU:n sekä sisäistä että ulkoista kauppaa (G20). Sekä rahoitussektoriettä yritystoiminta vaativat kuitenkin selkeät pelisäännöt, jotta globalisaation kielteisiä seurauksiavoidaan lievittää.236. innovaatioita palkittava paremmin (importance: 77%, disagreement: 22, evaluations: 11)EU:n alueella keksintöjen patentointi helpommaksi.Kannustetaan keksimään ja yrittämään.237. Talous (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 16)Veropolitiikkaa tulisi yhtenäistää verokilpailun estämiseksi. Sosiaalista eurooppaa tulisi kehittää.Työvoima pysyy mielummin kotimaassaan se ei liiku niin liukkaasti kuin raha.238. TYÖVOIMAN LIIKKUMINEN (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 16)Työvoiman vapaa liikkuminen on tärkeää, mutta samalla on tärkeää pitää huolta siitä, että tästäliikkumisesta johtuvat lieveilmiöt eivät pääse riistäytymään käsistä.239. Taloudellinen vakaus (importance: 77%, disagreement: 12, evaluations: 13)Rahan arvo ja ihmisten ostovoima säilyy hyvänä240. Talousrealismi (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 12)Unohdetaan jo sumutus kilpailukyvystä ja ikuisesta kasvusta - kasvu loppuu ja kilpailukykyärakennetaan hyvinvoinnille ja eurooppalaisten tasa-arvolle: ei bonuksille, optioille, heikommalleirtisanomissuojalle tai ikuiselle mantralle tehokkuudesta. Rakennetaan Eurooppaan malliksi muillekestävä talous niin ekologisesti kuin demografisesti.241. Yhteisen rahan velvoitus kaikille jäsenille. (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 16)Oman rahan säilyttäminen vaikeuttaa toisten unionin jäsenten talouspolitiikkaa.242. Vapaus liikkua ja työskennellä sekä yrittää Euroopassa (importance: 77%, disagreement:16, evaluations: 10)EU antaa mahdollisuudet toimia monella tapaa Euroopan alueella ja erityisen hyvä asia on ettäkoko alue on yhtä markkinatalousaluetta. Useimmissa maissa on sama valuutta, euro joka antaamahdollisuuden verrata hintoja suoraan eri puolilla Eurooppaa. Vapaa kilpailu on tervetullutta jaliikkuminen maasta toiseen on helppoa. Passeja ja muita matkustusasiakirjoja ei vaadita rajoilla jokaon nopean liikkumisen este. Samoin on hyvä asia että EU:n sisällä ei ole tullirajoja joka mahdollistaamyös tavaroiden vapaan liikkumisen. EU mahdollistaa myös sen että turvallisuusasiat ovat kokoEuroopan yhteisiä eikä esim. Venäjä voi enää uhata Suomea yksittäisenä maana kuin että jos Suomiolisi vain yksittäinen valtio ilman liittoutumista.243. Tärkeää Euroopalle (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 13)Yhtenäinen talous ja kulttuuri, Eu-maalaisilla liikkumisvapaus, myös työnhaussa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 26
 • 244. Eurooppalaiseen pankkijärjestelmään yhteiset säännöt (importance: 77%, disagreement:20, evaluations: 12)245. Kauppapolitiikka (importance: 77%, disagreement: 18, evaluations: 13)Rationaalinen liberaali kauppapolitiikka (siis tullimuurit alas ja tuet pois!)246. Kilpailukyky maailmalla (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 12)Minusta eurooppalaisen valtioiden ei pitäisi kilpailla tuotteilla kovasti keskenään vaan yhdistäärivimme kasvavaa itää ja Amerikkaa vastaan.247. Talouden tasapaino (importance: 77%, disagreement: 14, evaluations: 12)Lamasta on päästävä nopeasti ja työllisyyttä parannettava!248. yhteiset toimet taantuman voittamiseksi (importance: 76%, disagreement: 13, evaluations: 9)249. rahaliitto (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 10)250. T&K strategia (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 13)Innovaatiotoiminnan tärkeyttä tulee edelleen korostaa. Nykyisessä kilpailutilanteessa erityisestikannaattaa tuloksiin pyrkiä innovaatioiden kautta. Euroopan innovaatiostrategian kirkastamista onjatketta ja luoda näin pohjaa yrityksille näiden kehittäessä t&k strategioitaan.251. Myös Eurooppa tarvitsee työnteon arvostamista (importance: 76%, disagreement: 14,evaluations: 11)On tärkeää, että teema kaiken työn arvokkuudesta myös eurooppalaisessa mittakaavassa tuleevoimakkaasti esille. Miten saisimme eurooppalaisiin sitä tekemisen meininkiä mihin USAn tulevakinnousu pohjautuu? Miten saada näistä vanhoillisista arvoista muodikkaita? Miten liittää työntekemisen arvokkuuden uudella lailla kestävyyteen, ympärsitöön, pehmeisiin arvoihin?252. Talouden nousuun kääntäminen (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 14)EU:lle on ensiarvoisen tärkeää kääntää uhkaava lama mahdollisuuksiksi. Selvää lienee se, että kaikkiperinteiset teollisuuden alat eivät tule olemaan Euroopan kilpailukyvyn mukaisia. Pitäisi löytää nevahvuudet, joilla EU pystyy kilpailemaan muiden kanssa vähintään tasapäisesti253. työ (importance: 76%, disagreement: 25, evaluations: 13)työpaikkojen lisääminen254. Europpan kilpailukyky (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 15)Tutkimuspanokset hajoavat Euroopassa liian pieniksi sirpaleiksi. Vakavasti otettavat ja riittävästiresurssoidut tutkimushankkeet EUn budjetissa ykkössijalle. Rahaa voi ottaa maataloustukiaisista.Maataloustuotannon siirtyinen Euroopasta vaikkapa Afrikkaan olisi sitä paitsi aitoa ja oikeaakehitysapua, ei rahan kaataminen keinotekoisiin projekteihin. Nyt tuemme keinotekoisestieurooppalaisen elintarviketuotannon kilpailukykyä verorahojen kautta EUn kanavoimana. Järjetöntä!255. Työelämä/arvomaailma (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 10)Mielestäni koko eurooppalainen yhteisö ylikorostaa työn, talouden ja kilpailukyvyn merkitystä. Sejohtaa nykyisenlaisiin ahdistaviin, materialistisiin ja hengettömiin yhteiskuntiin. Haluan, että jatkossatehdään vähemmän ja löysemmin työtä, eletään myös muutoin kuin työn kautta. Se on vain elannonansaitsemista varten. Voimme pärjätä vähemmälläkin. Jos siinä kilpailukyky menee, niin ollaan sittenvähemmän kilpailukykyisiä!256. talouden tasapaino (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 18)Jatketaan tiukkaa taloudene pitoa257. Työn ja perhepolitiikan yhteensovittaminen tuloloukutta (importance: 76%, disagreement:15, evaluations: 8)258. Työvoiman vapaata liikkumista maasta toiseen vahvistetaan. (importance: 76%,disagreement: 15, evaluations: 11)Pyritään yhtenäistämään valtioiden välisiä virka- ja työehtosopimuskäytäntöjä, jotta saavu-tamme mahdollisimman tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset työelämän säännöstöt.Pyrimmevastaanottamaan ulkomaisen työvoiman ilomielin ja hyväksymään synergiaedut.259. Työpaikkojen varmistaminen (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 11)Euroopassa on varmistettava tasapuolisesti mahdollisimman korkea työllistymisen aste. Onkehitettävä menetelmiä, joilla oppilaitoksista ja korkeakouluista valmistuvat integroituvattyöelämään helpommin ja varmemmin. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 27
 • 260. Vallan ja talouden tasapaino (importance: 76%, disagreement: 13, evaluations: 13)Valta ei saa keskittyä EU:n suurimmille maille, vaan kaikilla valtioilla tulee olla tosiasiallisiavaikutusmahdollisuuksia Eurooppaa, sen erilaisia alueita ja valtioita koskeviin päätöksiin. Taloudellistahyvinvointia tulee tasapainottaa ja jakaa oikeudenmukaisesti siten, että köyhyys vähenee jahyvinvointierojen kuilu kapenee. Järjestäytyneeseen talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteenpureutumiseksi tulee kehittää lainsäädäntöä, varmistaa voimavarat ja keksiä keinot.261. Talouden yhtenäistäminen, hintataso samanlaiseksi Euroopas (importance: 76%,disagreement: 9, evaluations: 9)262. Yhtenäiset verotusratkaisut (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 14)EU:n jäsenmaiden verotusta tulisi yhtenäistää263. Kannattamattomuuden tukeminen on viime vuosituhannen juttu (importance: 76%,disagreement: 15, evaluations: 12)Euroopan unioinin on luovuttava tehottoman maatalouden tukemisesta. Nykyinen järjestelmäsaastuttaa Itämeren ja pitää kehitysmaat köyhinä. Kaiken lisäksi lasku lankeaa veronmaksajille.“Onhan se kivaa ihastella edullisia elintarvikkeita, kun niistä on jo veroissa osa maksettu” Samallatavalla kuin yritystenkin välillä: “jollakin on aina suhteellinen etu tietyllä alalle toiseen toimijaannähden”, pätee se, että eurooppalaisilla on suhteellinen etu joidenkin alojen parissa. Maatalous eivoi kuulua tähän, sillä etelämmäs mentäessä satojen määrä kasvaa. Eurooppalaisen maataloudentulevaisuus on markkinaehtoinen luomu, joka onkin ainut maatalouden muoto, jonka markkinaosuuson kasvussa. Maatalouden lisäksi kaiken muun kannattamattoman taloudellisen toiminnantukeminen julkisin varoin vääristää kilpailua ja luo tehottomuutta (mm. telakat) Sitäpaitsi, eiutsjokelaista kioskiyritäjääkään auteta verovaroista, jos kioski on pystytetty kanattamattomaanpaikkaan.264. Talous. Luterilaisuus. (importance: 76%, disagreement: 18, evaluations: 11)265. Vastavoima Yhdysvalloille (talous!) (importance: 76%, disagreement: 20, evaluations: 9)266. Uusien innovatiivisten ajatusten ja yhteisöjen tukeminen (importance: 76%, disagreement:18, evaluations: 11)Ei niin että pelkästään kangistuneet kaavat rullaavat267. Työllisyys (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 20)Talouslaman aikana on jokaisen Euroopan maan keskityttävä työllisyyden hoitoon. Ensin kuntoonoman maan asiat, sitten voi auttaa muita.268. Nuorten työttömyys on erityisen huolestuttavaa (importance: 76%, disagreement: 16,evaluations: 7)Tänä vuonna moni nuori huomasi esim. tammikuussa armeijasta kotiuduttuaan olevansa työtön.Koskam moni tutkinnonkin suorittanut on työtön, heidän on erityisen vaikeaa saada työtälama-Suomessa.269. Markkinatalouden vaaliminen (importance: 76%, disagreement: 12, evaluations: 10)Euroopan on lopetettava talouden säätely ja antaa talouden pyörittää talouttaa. Talous on tehtyihmistä varten.270. Yhtenäinen talouspolitiikka ja turvallisuus. (importance: 75%, disagreement: 13,evaluations: 14)Luonnon olosuhteitten vaikutus talouspolitiikkaan. Kriisien hallinta ja niiden torjunta mahdollisimmanvarhaisessa vaiheessa. Painostustoimet unionin ulkopuolelle ei unionin jäseniin. Neuvotteluyhteyssäilyttettävä kaikissa sisäisissä tilanteissa.271. Taloudellinen kilpailykyky turvattava (importance: 75%, disagreement: 21, evaluations: 12)Euroopan taloudellinen kilpailukyky Amerikkaan ja Aasiaan verrattu tulee kaikin tavoin turvata.Kehityssatsausten vaikuttavuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Nyt rahaa jaetaan runsaasti,mutta tulokset ovat heikonlaiisa. Jakoa läheisyysperiaatteella voitaisiin kehittää. Suomessa TEKESvoisi olla R&D-hankkeiden EU-rahoituksen jakajana.272. Työvoiman todellinen liikkuvuus (importance: 75%, disagreement: 17, evaluations: 15)Työpaikan hakeminen EU-alueen muista maista pitäisi olla todella mahdollinen vaihtoehto.273. Yrittäjyys (importance: 75%, disagreement: 25, evaluations: 10)Yritys,joka kykenee työlistämään ihmisiä ja siten lisäämään veronmaksajia olisi ansainnutyritykselleen verovapauden, varsinkin jos mahdollisen voiton investoi yrityksen kehittämiseen. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 28
 • 274. Laman jälkeen on elämää (importance: 75%, disagreement: 18, evaluations: 13)Tällä hetkellä näyttää siltä, että usko huomiseen on mennyt. Vaikeampiakin aikoja on ollut. Onuskottava, että koittaa vielä parempi aika ja pyrittävä sinnittelemään vaikeuksista huolimatta.275. talouden integraatio (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 9)276. Yrittäjyys ja työvoima. (importance: 75%, disagreement: 25, evaluations: 14)Kansalaisia on kannustettava tekemään lapsia. Perhepolitiikka on siis tärkeätä. Työvoimapula ei olemaassamme vastaisuudessakaan mikään merkittävä ongelma. Jos työvoimasta on puutetta, niinsitä on saatavissa ulkomailta. On harjoittava valikoivaa siirtolaispolitiikkaa. Tuodaan maahan sellaisiasiirtolaisia, joista meille on hyötyä. Näinhän muuallakin on tehty. Nykyinen tasavallan presidentti onriittävän tyhmä ollakseen ymmärtämättä tällaista tosiasiaa Hyvinvointi ja tulevat eläkkeet voidaanturvata sillä että meillä on vastaisuudessakin riittävästi ammattitaitoisia tekijöitä. Panostetaankoulutukseen ja mm. siirtolaisten parempaan kotouttamiseen. Maahanmuuttopolitiikassa tulisi ollaselkeät pelisäänöt. Jokaiselle siirtolaiselle on kerrottava kuinka Suomessa eletään ja käyttäydytään.Jos näitä pelisääntöjä ei hyväksytä, niin maasta pois. Vihreä teknologia antaa maallemmemahdollisuuksia. Aurinkoenergian mahdollisuuksia on huonosti ymmärretty maassamme. Ruotsissaaurinkopaneeleja on suhteellisestikin katsoen kymmenkertainen määrä Suomeen verrattuna jaSaksassa 40-kertainen määrä. Kysymys pn tietämättömyydestä.277. Liian tiukat rajat poistetaan elinkeinoelämältä (importance: 75%, disagreement: 23,evaluations: 10)On otettava huomioon kunkin valtion erikoisolosuhteet ja maantieteellinen sijainti. Ei ole mitäänjärkeä pitää maatalouden tilakokoja tai sallittuja tuotantoeläinmääriä yhtä suurina kaikkialla.Hölmöydet, esimerkkinä kurkkujen maksimi tai minimipituudet poistettava. Lapissa saattaaporonhoito kärsiä ja ihmisten elinkeino vaarantua kun ylläpidetään lukumääräkiintiöitä.278. Elintason parantaminen EU:n sisällä (importance: 75%, disagreement: 9, evaluations: 9)EU:n köyhimpiä maita on autettava EU:n ulkopuolisen viennin parantamisessa.279. Onko innovaatioita ja vapaata yrittämistä ? (importance: 75%, disagreement: 14,evaluations: 7)Suomen valtio pitäytyy perustehtävässään. Suomen valtio luopuu liiketoimintaa vääristävistäyhtiöistään ja osakeomistuksistaan.280. Pk-yrittäjien kansainvälistymisen tukeminen (importance: 75%, disagreement: 17,evaluations: 14)Euroopan unioni tarjoaa pienille ja keskisuurille yrittäjille laajat ja yhtenäiset markkinat, joillainnovatiiviset yritykset yhteistyössä tasokkaiden tutkimuskeskusten kanssa luovat hyvinvointitasostakiinnipitämiseksi välttämätöntä taloudellista kasvua ja paikkaavat globaalisaation haasteiden parissakamppailevien suuryritysten kasvun hiipumista.281. EURO on Pop - sen globaalia roolia on vahvistettava (importance: 75%, disagreement: 14,evaluations: 13)Euro on hyvä valuutta. Se kestää maailman talousheilahtelut paremmin kuin usea pikkuvaluutta. EU:nolisi hyvä raijata Euroa Dollarin tilalle kansainväliseksi reservivaluutaksi ja öljykaupan valuutaksi.282. Tuotannon siirtäminen ulkomaille lopetettava. (importance: 75%, disagreement: 22,evaluations: 4)Vrt. lyhytjännitteisen kvartaalitalouden kriisi.283. EU:n talousaluetta vahvistettava (importance: 75%, disagreement: 22, evaluations: 7)EU:n olisi ehkä lisättävä omavaraisuuttaan, globaali talous on osoittautunut hyvin ongelmalliseksi.Teollisuus pakotettava pysymään Euroopassa? Suojatulleja käyttöön? Yhtiöiden tilinpäätökset olisitehtävä maittain, jotta satoja miljardeja euroja eurooppalaista potentiaalia verorahaa ei vietäisiverotuksen ulottumattomiin. Palkansaajille suositellaan tuloneuvotteluissa nollalinjaa samaan aikaankun optio- ja bonusjärjestelmät ovat käytössä monopoliyrityksissä (Suomessa esim. Fortumissa).lukion lehtorille 5 euroa ja Fortumin tiedottajalle 500 000 euroa? Kaikki mukaan lamatalkoisiin.284. Talous ja yksilö (importance: 75%, disagreement: 10, evaluations: 10)Myös pienimuotoiselle maatalousyrittämiselle taattava mahdollisuus toimeentuloon285. Kilpailukyky (importance: 75%, disagreement: 23, evaluations: 11)Koko unionin pitää uudistua niin, että sen alueella toimivat yritykset säilyttävät kilpailukykynsaglobaaleilla markkinoilla. Unionin pitää myös puolustaa kansainvälisen kaupan vapautta.286. Talous (importance: 74%, disagreement: 26, evaluations: 17) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 29
 • Talouden tasapainon aikaansaaminen ja työpaikkojen säilyttäminen takaa turvallisemman jakehittämiskyvykkään tulevaisuuden, niin suomessa kuin euroopassa laajemminkin.287. yhtenäinen talousalua (importance: 74%, disagreement: 26, evaluations: 8)288. Raha (importance: 74%, disagreement: 19, evaluations: 12)Inflaatiota pitää hidastaa!289. Fuusioenergian T&K -toimintaan investoiminen (importance: 74%, disagreement: 16,evaluations: 16)Fuusioenergia on 40-50 vuoden päässä, mutta teknologian valjastamiseksi käytäntöön tarvitaantodellisia tekoja. Näin vähennettäisiin myös riippuvuutta öljystä energiamuotona. Vielä kun saisisähköautot markkinoille, niin fuusiolla tuotetulla energialla autojen lataaminen kävisi puhtaasti jaturvallisesti. Sitten kun öljy yhtäkkiä loppuu ja OPEC-maat näyttävät meille taas minkälaisia kääpiöitäolemme ilman öljyä, niin kyllä sitten alkavat puheet vaihtoehtoisten energiamuotojen etsinnästä.Meidän tulee toimia nyt yhdessä ja järjestää Euroopan yhteisiä hankkeita esim korkeakouluissa,yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Eurooppa on johtava taho fuusioenergian tutkimuksessa, muttasiihen ei pidä tuudittautua, vaan meidän tulee myös toimia kuin edelläkävijät eli luottaa uuteenteknologiaan ja investoida sen kehittämiseen. Fuusioenergia olisi Euroopan taloudelle onnistuessaanjättipotti = kaikki haluaisivat ostaa maahansa fuusiovoimalaitoksen.290. Taloudellinen tasa-arvoisuus (importance: 74%, disagreement: 33, evaluations: 11)291. Työskentely EU:ssa (importance: 74%, disagreement: 25, evaluations: 11)Pienten maiden tulisi liittoutua tekemään yhteisiä päätöksiä. Silloin saataisiin parempi vastavoimaSaksan, Ranskan ja Englannin ylivallallle.292. Työvoiman vapaan liikkuvuuden parantaminen (importance: 74%, disagreement: 15,evaluations: 10)Mahdollistettava ulkomaille töihin meno: kannustus, helppous yms.293. Ympäristöverotus (importance: 74%, disagreement: 12, evaluations: 10)- Paljon hiilidioksiidia aiheuttavia toimintoja tulisi verottaa koko EU:n alueella raskaasti Tältä osinverotus tulisi yhtenäistää.294. Oikeaa kilpailua monelle alalle (importance: 74%, disagreement: 18, evaluations: 13)Suomessa ei ole kilpailua, ja täällä on myös lakeja ja säädöksiä jotka estävät kilpailun, esteet tulisiraivata tieltä ja panostaa siihen että yrittämiselle on mahdollisuus295. Säilyttää kilpailukyky (importance: 74%, disagreement: 27, evaluations: 16)Eurooppalaisia on noin 500 miljoonaa, eli melko pieni osuus maailman väestöstä. Pitää ollakannattavaa tehdä työtä myös Euroopan alueella, jotta ei kaikki perusteollisuus, maanviljely jne.siirry muille mantereille. Toisaalta kannattataa pitää kiinni hyvästä koulutuksesta, jotta pärjäämmeylivoimaisella osaamisella.296. Työllisyyskysymykset (importance: 74%, disagreement: 17, evaluations: 13)297. Yhteismarkkina-alue (importance: 74%, disagreement: 17, evaluations: 14)Euroopan työpaikat eivät synny ostamalla Aasilaisia tuotteita. Amerikka on järjestelmällisestisuojannut omia markkinoitaan, Euroopan tulisi tehdä samoin. Sen voisi aloittaa yksittäisistä maista jasitten se luultavasti laajenisi koko EU -alueele.298. Positiivinen talouskehitys ja yhteinen sotilas puolustus (importance: 74%, disagreement:19, evaluations: 14)Positiivinen yhteinen talouskehitys ja yhteinäinen sotilaallinen puolustus ovat mielestäni Euroopantulevaisuuden kulmakiviä.299. Kauppa ja tulliliitto (importance: 74%, disagreement: 17, evaluations: 12)Euroopan unionin tärkein tehtävä on taata kaupankäynnin vapaus ja esteettömyys euroopan sisälläja käydä pelisääntöneuvotteluja muiden suurten toimijoiden kanssa. Laajentuminen ja poliittisettavoitteet on täysin toisarvoisia ja niihin ei pidä kiinnittää liikaa huomiota, sillä ne todennäköisestijohtavat sarjaan huonoja kompromisseja, joiden seurauksena elintaso laskee ja talouskasvu hidastuu.300. vapaa talous (importance: 73%, disagreement: 20, evaluations: 15)parhaiten ihmisten olot paranevat hyvällä taloudella. Vapaalla taloudella tarkoitan oikeasti vapaitamarkkinoita ilman pankki salaisuuksia ja veroparatiiseja.301. Työvoimaa on, mutta ei osaamista. (importance: 73%, disagreement: 17, evaluations: 8) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 30
 • Kuten aiemmin totesin, on “maahanmuuttopolitiikka” niin punaista, ettei se ota huomioon osaajiariittävästi. Tarvisemme osaavia Kiinalaisia ja muita ahkerista kulttureista tulevia. Näille kun ei tarvitsekertoa mitä on työn teko. Riittää se, että maksetaan kunnon korvaus tehdystä työstä, hoidetaantyöterveyshuolto ja asuminen.302. Kilpailukyky (importance: 73%, disagreement: 10, evaluations: 6)Yrityksen luovat hyvinvoinnin, yritysten täytyy antaa toimia.303. Peruselintaso turvattava (importance: 73%, disagreement: 12, evaluations: 11)EU:n valtioiden tulee tarjota kansalaisilleen riittävät edellytykset peruselintasoon. Valtioiden tuleevarmistaa sähkön ja veden hintojen kohtuullisuus, riittävä vuokra-asuntotuotanto ja kohtuuhintainenruokakori.304. Yhtenäinen verotus (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 11)Pitkällä tähtäimellä tarvitaan yhtenäinen verokäytäntö. Edelleen suomalaiset maksavat tietyistäasioista enemmän veroa. Tämö koskee niin tuloveroa, tavaroita ym.305. turvallisuus, työllisyys, ihmisarvo, palvelut, samat oikeud (importance: 73%, disagreement:23, evaluations: 14)turvatakuut EU:n kautta, jopa Natoon liittyen. Venäjä uhittelee! Työllisyys heikkenee lamanaikana ja jälkeen. Maahanmuutto ja koutouttaminen tulijoille tärkeä asia hoidettava. Jokaisellaoikeus ihmisarvoiseen elämään. Rasismi kitkettävä pois. Suomessa asuinpaikasta riippumattatasa-arvoinen kohtelu ja palvelut kaikille. Oikeudenmukaisuus oltava, yhdenvertaisuus jo YK:nvähimmäissäännösten nojalla306. Yhteiset päämäärät taloudellisessa kehittämisessä (importance: 73%, disagreement: 28,evaluations: 13)Kaikkien Euroopan maiden tulisi olla yhdenvertaisia mahdollisuuksissaan kehittää omaa taloudellistahyvinvointiaan.307. Omat työttömät ja lomautetut työllistettävä ensin (importance: 73%, disagreement: 26,evaluations: 10)Herroilla on menossa juuri nyt työntekijöiden vähennyskampanja niin Suomessa kuin muuallakin.Omille siis ensin työtä ja sitten vasta ulkopuolisia maahanmuuttajia.308. Elintaso (importance: 73%, disagreement: 21, evaluations: 6)Suurin piirtein samanlainen elintaso kaikille eurooppalaisille. Ei suuria eroavaisuuksia (nythän niitä on).309. Rauha. Lasten asema. Nuoret. Perheet. työttömyys. (importance: 72%, disagreement: 15,evaluations: 15)Sota on voimavarojen hukkaamista. Lapsille (turvallinen) lapsuus, lapsilähtöisyys, ei viedä heitä leikinmaailmasta liian aikaisin aikuisten maailmaan, kouluunlähtöikä joka maassa sama esim. 7v. Kaikillenuorille taattava opiskelumahdollisuus ja suorastaan velvoite ammattiin, jos polku on takkuinen,erikoiskeinot käyttöön. Ulkomaille opiskelua kannustetttava, se kasvattaa nuorta, oli maa mikätahansa. Nuorille rahan arvoinen harrastekortti, jonka arvolla voivat maksaa jonkun harrastuksenosallistumismaksuja, maksu takautuvasti osallistumista seurataan ja oltava väh. 65% vuodestaläsnä. Äidit ja Isät huomioitava perheinä. Työmarkkinoilla heitä on katsottava kokonaisuutena, eikäasettaa työtä ja perhettä vastakkain. Työtön ei ole onellinen asui se missä tahansa EU.n kolkassa.Tasavertainen kannustus / tuki järjästelmä työnsyrjään kiinni. Tasavertaisuus maiden välillä niinkoroissa kuin rikosrangaistuksissakin.310. Yhtenäinen ansiotuloverotus koko EU:n alueelle (importance: 72%, disagreement: 19,evaluations: 13)Työskentelen tällä hetkellä Virossa, jossa on alhainen 22% ansiotulovero riippumatta tuloista.Haluaisin jossakin vaiheessa uraani muuttaa takaisin Suomeen, mutta se on tehty verotuksella lähesmahdottomaksi. Mikäli muuttaisin Suomeen ja haluaisin käteen samaan verran nettopalkkaa, minunpitäisi löytää työ, josta saisin yli 30% enemmän palkkaa kuin tällä hetkellä. Lisäksi jos muuttaisinSuomeen tammi-kesäkuussa, joutuisin maksamaan ulkomailla ansaitusta palkasta verot Suomeenmyös siltä ajalta, jolloin en ole vielä Suomessa asunut. Työvoiman vapaa liikkuminen ei toteudukun verotuksessa on näin suuria eroja maiden välillä. Yhteinäisemmällä verotuksella koko EU:nalueella työvoimalla olisi oikeasti mahdollisuus liikkua joustavammin maasta toiseen - ja takaisinkotimaahan.311. Peruselintaso turvattava (importance: 72%, disagreement: 17, evaluations: 11)EU:n valtioiden tulee tarjota kansalaisilleen riittävät edellytykset peruselintasoon. Valtioiden tuleevarmistaa sähkön ja veden hintojen kohtuullisuus, riittävä vuokra-asuntotuotanto ja kohtuuhintainen Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 31
 • ruokakori.312. talouspolitiikan jämäköittäminen (importance: 72%, disagreement: 21, evaluations: 11)lama on kohta siinä laajuudessa että elintaso uhkaa totaalisesti romahtaa. pelkkiin palveluihin eivoi perustaa hyvinvointiyhteiskuntaa, vaan tarvitaan teollista tuotantoa. euroopan tulee siirtyäprotektionistisempään suuntaan teollisuutensa suojaamisessa, erityisesti Kiinan uhkaa vastaan313. Patentti- ja tekijänoikeusjärjestelmän uudistaminen (importance: 72%, disagreement: 14,evaluations: 14)Väestön vanhetessa tuottavuutta on pakko tulevaisuudessakin edelleen nostaa, jotta eurooppalainenyhteiskunta voi selviytyä sille asetetuista vaatimuksista. Suurin este kasvulle on epäoikeutettupatenttijärjestelmä, joka hidastaa tuotekehitystä, estää uusien innovaatioiden kehittämistä ja tekeetuotekehityksestä kallista. Ennenkaikkea patenttisuojan uudet tulkinnat ja laajennukset (geeni-,metodi-, ja organismipatentit) uhkaavat kaikkea kehitystä ja jopa kansalaisten perusoikeuksia.Yleisimmin vasta-argumentteina käytetyt “uusien lääkkeiden kehittäminen on niin kallista, ettävain pitkäaikaiset patentit mahdollistavat niiden tutkimisen” tai myös poliitikkojen suosima“kehittyneiden maiden pitää suojella markkinoitaan halpatuotantomaiden kopiotuotannolta” ovatlobbaajien iskulauseita eivätkä kestä edes pintapuolista tarkastelua. Toivoisin, että joku ottaisi asianomakseen - minun ääneni olisi ainakin taattu.314. Oikeudenmukainen kauppa- ja maatalouspolitiikka (importance: 72%, disagreement: 19,evaluations: 11)Euroopan yhteisen kauppa- ja maatalouspolitiikan tulisi olla oikeudenmukaista eurooppalaistenvaltioiden välillä, mutta myös suhteessa kolmansiin maihin. EU:n maatalouspolitiikka ei saisimuodostaa rakenteita, jotka heikentävät Afrikan maiden maatalouden toimintaedellytyksiä.Sokerinviljelyn ja Atlantin kalastuksen tukeminen ovat tällä hetkellä esimerkkejä sosiaalisesti ja myösekologisesti kestämättömistä toimintatavoista, joista tulee päästä eroon.315. Euro (importance: 72%, disagreement: 22, evaluations: 6)Ruotsissa ja muissa maissa päätettävä milloin liitytään Euroon. Omia valuuttoja kelluttamalla ei oleoikein saada kilpailuetua yhteismarkkina-alueella.316. Työnteon helpottuminen Euroopassa (importance: 72%, disagreement: 22, evaluations: 5)Työntekijät pystyisivät tekemään töitä vapaasti ja helposti koko Euroopassa, tämä tuo lisääkokemuksia ja työuramahdollisuuksia317. Rahayksikkö (importance: 72%, disagreement: 24, evaluations: 11)Euron pitäminen vankkana.318. Raha (importance: 72%, disagreement: 23, evaluations: 11)Raha ja talous on ehdelleenkin tärkeää319. kehitykseen tarvitaan valuuttaa (importance: 71%, disagreement: 13, evaluations: 12)Nokian kaltaisen veturin löytäminen uudelleen esim energiateollisuudessa, uusiutuvan energianparissa vaatii tutkimusrahaa ja sitä pitää löytyä.320. Yhteinen valuutta (importance: 71%, disagreement: 15, evaluations: 9)euro käyttöön kaikissa euroopan unionin maissa321. hyvä talous (importance: 71%, disagreement: 18, evaluations: 10)Mielestäni tärkeää euroopalle on se että eurooppa pystyy olemaan sovinnossa muiden maidenkanssa. Ja silloin kehittyy talous ja sitä kautta kehittyy myös tekniikka, joka on myös tärkeää322. Työperäisen maahanmuuton edistäminen. (importance: 71%, disagreement: 26,evaluations: 12)Emme tarvitse tänne luku- ja laskutaidottomia henkilöitä. Ottakaamme oppia USA:nmaahanmuuttopolitiikasta. Kokoomuksella on suu jota on yritetty vaientaa vuosikymmenet. Ääntäasiassa.323. Taloudellisesti ja kulttuurisesti vahva Eurooppa (importance: 71%, disagreement: 14,evaluations: 10)Euroalue laajennettava koko maanosaan, tiukka talospolitiikka, jolla myös heikot vedetään maukaanyhteiseen rintamaan. Kulttuurien yhdistämistä edistettvä ja koulutusjärjestelmää yhtenäistettävä.Tavoitteena Euroopan Yhdysvallat!324. Euroopan kilpailukyky (importance: 71%, disagreement: 20, evaluations: 12)Tiiviimpi Eurooppalainen markkina-alue olisi saatava aikaan. Sen voi toteuttaa nopeasti vain Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 32
 • suojaamalla yhteisiä markkinoita, kuten USA on aina tehnyt. Tutkimukseen ja kehitystyöhön olisisaatava Euroopan sisäinen, yhteinen organisaatio.325. Työ opettaa rinnakkain elämiseen (importance: 71%, disagreement: 12, evaluations: 7)Keskustelu maahanmuuttajista on vellonut Suomessa alkutalven ajan. Siihen on vaikuttanut ristiriita:taantuma vie työpaikkoja suomalaisilta ja Yhteisvastuu-keräyksen teema on maahanmuuttajientyöllistäminen. Voi olla, että laman jälkeen työvoimapula ryöpsähtää silmille. Silloin tarvitaanmyös maahanmuuttajien panosta. Maahanmuuton kritisoijat viittaavat monien Euroopan maidenongelmiin. Sen sijaan, että tuijotamme niihin, meidän on nähtävä EU tässäkin mahdollisuutena.Suomelle on kerrankin hyötyä jälkijunasta; EU:ssa tarvitaan uutta keskustelua maahanmuuttajista, jaSuomessa voimme liittyä siihen oppivana osapuolena. Voimme oppia rinnakkain elämiseen, ja työon siinä paras opettaja.326. Avoin kilpailu medialle, ja TV-kanaville & -verkoille (importance: 71%, disagreement: 14,evaluations: 19)Pienennettävä kansallisten medioiden tukemista (kuten Yle) ja avattava kilpailua kansainvälisillemedioille.327. Vapaakauppasopimus EU:n ja USA:n tai NAFTA:n välille (importance: 71%, disagreement:20, evaluations: 13)Internet on mullistanut kaupankäynnin. Voi tilata esimerkiksi Yhdysvalloista tuotteita, joita Suomessaei ole saatavilla. Usein olen käyttänyt tätä konstia liian myöhään Suomeen virallisesti saapuvienelokuvien maahantuonnissa tai hankkiakseni sellaisia vaatteita, joiden kaltaisia täältä Suomesta eisaa (Suomessa myytävät ovat rumemman näköisiä kuin netitse jenkeistä hankkimani). Erityisestivaateostoksia on kuitenkin pysäyttänyt Suomen tulli. Niistä menee 12 prosenttia tullia ja sen päälle22 prosenttia arvonlisäveroa sekä alkuperäisestä hinnasta että 12 prosentin tullimaksusta. Näin hetikun sekä nämä kaksi maksua yhteensä ylittävät 10 euroa että kun tavaran arvo ylittää 22 euroa.Nämä verottomuusrajat ovat auttamattomasti liian alhaiset. Samoin 12 prosentin tilalle pitäisisaada huomattavasti alhaisempi prosentti, ja mielellään myös 22 prosentin tilalle. Ei ole kaukanamenneisyydessä sekään aika, kun EU sovelsi peräti 17 prosentin lisätullia yhdysvaltalaista alkuperääoleviin Yhdysvalloista tuleviin tuotteisiin. Täysin järkeä vailla, ja maksumiehiksi joutuivat sellaiseteurooppalaiset, joilla ei ole osaa eikä arpaa niiden lakien säädäntöelimiin, joiden kumoamisenvaatimiseksi lisätulleja sovellettiin. EU:n ja USA:n tai NAFTA:n välillä ei ole mitään sopimustatullien alentamisesta. Tämmöinen sopimus olisi pikaisesti saatava aikaiseksi. Nykytilanne ankarinetullimaksuineen ruuhkauttaa tullia.328. pakolais politiikka ennen kansalaisuutta työ ja kieli (importance: 71%, disagreement: 21,evaluations: 19)Tiukemmat kriteerit maahan muutto politiikkaan.329. Yhteiset ponnistelut laman voittamiseksi (importance: 71%, disagreement: 27, evaluations: 9)330. Vastuullisen markkinatalouden edistäminen (importance: 70%, disagreement: 19,evaluations: 13)On erinoimaisen tärkeää olla luomassa järjestelmää joka valvoo nykyistä pörssijärjestelmää, silläon tullut ilmi kuinka epäluotettavaa voi täysinvalvonnan ulkopuolella oleva toiminta olla. Tämä olisimuutenkin historiaa tutkimalla pitänyt tosin olla selvää. On pöyristyttävää, että samat henkilöt jotkaovat olleet luomassa nykyistä talouskriisiä ja vaatineet vapautta kaikesta valvonnasta yrittävät nytluimia kaikesta vastuusta maksattamalla laskunsa veronmaksajilla. Vapautta täytyy seurata vastuu.331. Yhteinen valuutta ja puolustus (importance: 70%, disagreement: 22, evaluations: 15)Euroopalle on tärkeää yhteinen valuutta ja puolustus.332. Elvytyksen tehokas ja taloudellinen käynnistys (importance: 70%, disagreement: 23,evaluations: 8)Koko EU on menossa syvään taloudelliseen taantumaan. Taantuman syvyys tulee vaihtelemaanEU:n jäsenmaissa niiden menneiden lähivuosien talouspolitiikan ja elinkeinoelämän rakenteenmukaisesti. Tämän vuoksi myös elvytys tulee tapahtumaan eri jäsenmaissa eri tahtiin. Minunmielestäni EU:n tulee hyväksyä edellä esitetty tosiasia. EU:n tulee myös elvytyspolitiikassaanpidättäytyä järjestämästä (liikaa) muiden jäsenmaiden vastuulle jäävää elvytysrahaa sellaisiinjäsenvaltioihin, joiden elinkeinoelämän rakenne, talouspolitiikka tai virkamieskunnan etiikka eivätole kohdallaan. Käytännössä tämä johtaa siihen, että jäsenmaat joutuvat tulevina 4 - 5 vuotenahuolehtimaan omista asioistaan normaalia enemmän talouspolitiikassaan. Tämä ei kuitenkaansaa johtaa päätöksiin, missä Euroopan sisäistä kauppaa rajoitetaan kotiinpäin vetämisen nimissä.Menestykselliseen elvytyspolitiikkaan kuuluu myös EU:n alueella toimivien pankkien ja muiden Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 33
 • rahoituksen kanssa tekemisissä olevien järjestelmien parempi ohjaaminen kuin mitä viimeisen10 - 15 vuoden aikana on tapahtunut. Mielestäni on myös pidettävä huolta siitä, etteivät pankit jamuut rahoituslaitokset ryhdy rahastamaan itselleen lisäansioita jäsenmaiden hallitusten järjestämistäelvytysrahoista. Kun jäsenmaiden kansantaloudet ovat vaikeuksissa, niin siitä saavat kärsiä myöspankit ja rahoituslaitokset. Silloin ei ole oikea aika ryhtyä nostemaan marginaaleja tul333. T&K-toiminnan tehostaminen pääomavaltaisessa teollisuudess (importance: 70%,disagreement: 18, evaluations: 11)EU:n T&K-toiminnan puiteohjelmat ovat mielestäni siirtyneet liikaa EU:n yliopisto jatutkimuslaitosten välisen perustutkimuksen ja siihen liittyvän matkustamisen tukemiseen.Elektroniikka- ja kommunikointiteollisuudessa sekä biotekniikassa saavutetut suuret innovaatiotovat haudanneet alleen perinteisen teollisuuden (manufacturing industries) tuotekehitys-ja valmistusmenetelmäkehitystyön. Vielä huonommin on käynyt pääomavaltaiselleprosessiteollisuudelle (capital intensive process industries). Tätä edustavat mm. metallurgia, teräs-,sellu- ja paperiteollisuus sekä energian tuotanto ja raskas kemian teollisuus. Pääomavaltaisessaprosessiteollisuudessa ei siirrytä suoraan yliopistolaboratoriosta tai tutkimuslaitoksesta yli1000 tonnia vuorokaudessa materiaalia käsittelevään kaupalliseen laitokseen. Yliopisto- jatai tutkimuslaitoksessa kehitettyä uutta prosessiratkaisua kaupallistettaessa tarvitaan isojapilothankkeita. Näiden rahoitukseen ei yksittäisellä yrityksellä ole nykytilanteessa varoja, eikäkvartaalikapitalismi liioin rohkaise pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Toisaalta EU on säätänytenergiansäästövaatimuksia prosessiteollisuudelle (hiilirasitus) sekä energian tuotannolle vaatimuksiaja aikataulun uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvien tuotantomenetelmiin siirtymiseksi. EU:nkunnianhimoisista poliittisista päätöksistä huolimatta EU:n T&K-puiteohjelmissa ei ole mielestäniosoitettu riittävästi tukea tavoitteisi334. Työpaikkojen varmistaminen (importance: 70%, disagreement: 19, evaluations: 13)Euroopassa on varmistettava tasapuolisesti mahdollisimman korkea työllistymisen aste. Onkehitettävä menetelmiä, joilla oppilaitoksista ja korkeakouluista valmistuvat integroituvattyöelämään helpommin ja varmemmin.335. Lopetettava talouden sääntely (importance: 70%, disagreement: 15, evaluations: 9)Eurooppa on seurannut Yhdysvaltain perässä talouspolitiikan suhteen. Elvytykseen sysätäänlisää rahaa huolimatta elvytyksen järkevyydestä: ihmiset pitää saada tyytyväisiksi. Elvytykselläsaadaan työpaikkoja pidettyä yllä lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä tähtäimellä velkaantuminenja velkaantuneisuus iskee kovaa. Kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja kun valtiot ovat jositoutuneet eläkkeiden maksuun, velan osuus maiden taseista kasvaa roimasti. Suurten yritystenjohtajien vastuuton toiminta johtuu siitä, että johtajat tietävät valtion tulevan kuitenkin tukemaanyhtiötä vaikka he imisivätkin rahaa yhtiön kassasta tai yhtiön osakkeenomistajilta. Keinottelu jakurssien manipulointi tuloksia kaunistelemalla kvartaalitalouden avulla ajaa johtajien agendaa,mutta kaikki siitä lopulta kärsivät. Elvytyspaketit on siis jäädytettävä täysin, ja talouden on itsehoidettava ongelmansa. Jos työpaikat menevät, niin menkööt. Yritys ei tarvitse työvoimaa eikätekoelvytystä tarvitse tehdä lainkaan. Valtioiden ja erityisesti EU:n on säädettävä isot rangaistuksettilinpitorikoksille ja kurssien manipuloinnille. Johtajat ja muut keinottelijat alkavat ajattelemaantekojaan.336. Talouden kautta kasvavaan hyvinvointiin (importance: 70%, disagreement: 21, evaluations: 12)Euroopalle on tärkeää, että alueen valtiot pyrivät yhteistuumin ja tiiviissä yhteistyössä luomaanedellytyksiä talouden kasvulle. Näin voidaan luoda hyvinvointia kaikkialle Eurooppaan siten, etteiasiasta nouse turhaa kalapaliikkia kasvualueilla. Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä.337. raha ei ole tärkeintä (importance: 70%, disagreement: 19, evaluations: 12)inhimillisyys tärkeintä! suomalaiset ei vät ole parempia kuin muut. rauhaa!338. Euroopan avulla lamasta ylös (importance: 69%, disagreement: 16, evaluations: 11)339. Viihtyvyys omassa kunnassa. Veroprosentin alentaminen. (importance: 69%, disagreement:19, evaluations: 9)Viihtyvyys on ihmisestä itsestään kiinni. Kuntaa pitäisi johtaa niinkuin yritystä, menot ja tulot tasan.Arvioitava myös mitkä palvelut ovat tarpeellisia. Nykyään 30% turhaa ,jota ilman hyvin pärjättäisiin.340. teollisuus (importance: 69%, disagreement: 17, evaluations: 10)Päästökaupan ei tule ajaa teollisuutta alueille jossa päästökaupan normeja tai rajoitteita ei ole. Lausetyhmimmän eväät syödään ensimmäisenä pitää pelottavan hyvin paikkaansa tässä kohtaa.341. Vapaakauppa, ei protektionismille (importance: 68%, disagreement: 25, evaluations: 11) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 34
 • Vapaakauppa lisää taloudellista hyvinvointia, kuluttajien vaihtoehtoja ja valtaa ostopäätöksissäänja luo vakautta kun taas protektionismi on lyhytnäköistä kansallisten etujen tavoittelua jokapitkällä aikavälillä ampuu itseään jalkaan ja vie kansakuntia kauemmaksi toisistaan. Ennen kaikkeavapaakauppa mahdollistaa myös kehitysmaiden vaurastumisen kun aito vapaakauppa tarkoittaamyös erilaisten vientitukien poistamista eurooppalaisilta tuotteilta.342. Valuutta (importance: 68%, disagreement: 27, evaluations: 13)Euroa pitäisi voida myös devalvoida muihin valuuttoihin nähden mikäli sillä saavutetaan kilpailuetua.Vrt. kruunu ja euro ja metsäteollisuus343. rahamarkinat (importance: 68%, disagreement: 21, evaluations: 15)On tärkeää, että EU pitää yhtä rahamarkkinoissa näin nk. lamassa. Vahva euro verrattuna dollariin onerittäin tärkeä.344. Kaikki jäsenvaltiot saatava yhteiseen valuuttaan, Euroon. (importance: 68%, disagreement:29, evaluations: 8)On uskomatonta leväperäisyyttä antaa englannin pitää puntansa. Aiheutuu paljon ylimääräistä työtänäiden ruotsi mukaanlukien, jääräpäiden kanssa. Sama raha kaikille tai ulos unionista. Emme voihyväksyä kerman kuorintaa.345. Euroopan yhtenäisyys avunanto maatalouden ja yrittäjyyden (importance: 68%,disagreement: 18, evaluations: 4)Tarkoitan että yrittäjyyttä ja maataloutta tuetaan ja kannatetaan tasavertaisesti kaikissa EU maissa jasiellä täytyy olla tasaarvo.Kaikenlaisia turhia direktiivejä ei saisi hyväksyä.346. Yhteistyön lisääminen kestävässä teollisuudessa (importance: 68%, disagreement: 39,evaluations: 11)Yhteistyön lisääminen kestävässä teollisuudessa347. Yhteistyön lisääminen kestävässä teollisuudessa ja ymp (importance: 67%, disagreement:35, evaluations: 11)ja ympäristön suojelussa.348. Yritystukea harkittava vain sitä ansaiseville yrityksille (importance: 67%, disagreement: 17,evaluations: 9)Omaan tehottomuuteensa tai epäpätevyyteensä kaatuvia yrityksiä ei tulisi pitää keinotekoisestihengissä vain siksi, että heillä on suuri määrä työntekijöitä. Taloudellisesti kannattamatonliiketoiminta ja sen tukeminen ei kannusta yrittäjyyteen, vaan nopeaan kasvuun kohti sitä rajaajolloin yritys on liian suuri kaatuakseen.349. Rahalaitosten, pörssien ja talouden valvonta. (importance: 67%, disagreement: 19,evaluations: 5)Vapaan kilpailun ja kaupankäynnin ohjeistaminen ja valvonta. Nyt on jo nähty mihin täydellisenvapaa ja valvomaton talouspolitiikka johtaa. Tuotevalvonta saatava myös haltuun, ja mahdollisettuontirajoitukset voimaan maista missä hyödykkeitä tuotetaan polkuhintaan ja vieläpä ilmastoa,ihmisarvoa (työntekijät), ja tuoteturvallisuutta (kuluttajat) törkeästi hyväksikäyttäen ja alistaensaatetaan vaaraan. Pohjoismainen-, ja mahdollinen muu sähköpörssi lopetettava!!, ei voi olla niin,että kuluttajien sähkönhinta (mm. pakolliset lämmityskustannukset) muodostuu spekulatiivisillapörssimarkkinoilla!!!350. työpaikkojen lisääntyminen (importance: 67%, disagreement: 34, evaluations: 10)Suomi nousuun ja työpaikkoja lisää351. työkyvyn ylläpito (importance: 67%, disagreement: 12, evaluations: 11)Paremmat mahdollisuudet työelämään...352. Harmaiden pantterien palvelumarkkinat (importance: 67%, disagreement: 16, evaluations: 12)Eläkeläiset ovat kasvava kansanryhmä EU:n sisällä ja hyväkuntoisempia ja pitkäikäisempiä kuinkoskaan. Voimmeko kehittää tästä uusia innovaatioita ja palveluja, joilla luoda kasvua?353. Elinkeinoja on puolustettava fasismilta (importance: 67%, disagreement: 23, evaluations: 9)Euroopassa tulee vaikuttaa siihen, että ympäristöpolitiikka ei saa johtaa yhteiskunta- jatalouskehitystä, vaan elinkeinojen toimintaedellytykset on turvattava. Itämeren suojelussa on jotehty valtavia ylilyöntejä, jotka uhkaavat elinkeinojen olemassaoloa.354. EU:n talouspolitiikan koordinointi (importance: 66%, disagreement: 18, evaluations: 15)Mielestäni EU:n jäsenmaiden tulisi tehostaa tuntuvasti pyrkimystään yhteisten talouspoliittisten Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 35
 • päätösten tekemiseen, nyt päätöksentekomekanismi on liian hidas ja kankea. Näissä linjaustentekemisisssä pitäisi kaikkien EU:n jäsenmaiden olla mukana, ei vain väkirikkaiden maiden. Kunpäätöksiä sitten saadaan aikaiseksi, niin niistä tulisi pitää kiinni. Nyt budjettikurista on sekä Italianettä Kreikan annettu lipsua huolestuttavassa määrin.355. Euroopan talousmekanismien kehittäminen turvaamaan (importance: 66%, disagreement:40, evaluations: 10)- euroopan maiden kaupan ja teollisuuden tukeminen siten, että pärjäämme Aasian maille jaAmerikalle ja pystymme turvaamaan kauppasuhteet itään. - suomen teollisuuden ja maataloudentukeminen tulisi olla mahdollista järkevissä määrin esim telakkateollisuuden tuki. Maataloudessapitäisi pystyä säilyttämään omavaraisuus.356. Rauha, rakkaus ja kestävä talous (importance: 66%, disagreement: 24, evaluations: 11)357. Kaikkien Euro (importance: 66%, disagreement: 15, evaluations: 10)Koko EU:n alueelle tulisi saada yhteinen valuutta aikaan. Myös euroalueen ulkopuolella olevat pitäisisaada kiireesti mukaan, vaikkapa talouden alkukriteereistä tinkien.358. Markkinatalous ja veropolitiikka yhtäläiseksi (importance: 65%, disagreement: 18,evaluations: 11)Markkinataloudessa kilpailukyky samalle viivalle. Maantiekuljetuksiin samansisältöinen veropolitiikka(ajoneuvovero suhteessa veturi/perävaunu).359. Vapaakauppaa, ei protektionismia (importance: 65%, disagreement: 23, evaluations: 11)Vapaakauppa lisää taloudellista hyvinvointia, kuluttajien vaihtoehtoja ja valtaa ostopäätöksissäänja luo vakautta kun taas protektionismi on lyhytnäköistä kansallisten etujen tavoittelua jokapitkällä aikavälillä ampuu itseään jalkaan ja vie kansakuntia kauemmaksi toisistaan. Ennen kaikkeavapaakauppa mahdollistaa myös kehitysmaiden vaurastumisen kun aito vapaakauppa tarkoittaamyös erilaisten vientitukien poistamista eurooppalaisilta tuotteilta.360. EU RAUHAN JA TALOUDEN TAKUU (importance: 65%, disagreement: 21, evaluations: 7)EU:ssa on pienenkin maan turvallista toteuttaa sitä, talous- ja turvallisuuspolitiikkaa, jota EU:ssaluodaan.361. Euro kaikille jäsenmaille pakolliseksi tai rikkurille kosto (importance: 65%, disagreement:27, evaluations: 13)362. Talouden kannusteet palvelurikkauksiin (importance: 65%, disagreement: 21, evaluations: 12)Renki ja piika. Vanhat hyvät ammatit, palveluammatit, joihin liittyy paljon romantiikkaa. Ja jotkaeivät sellaisenaan ole tätä päivää. Mutta palveluammatit ovat tätä päivää ja tulevaisuutta. On aikahyväksyä palvelemisen kulttuuri. On aika kannustaa palvelukuluttamiseen. Sellainen on kestävääkuluttamista. Mutta mistä tämä palvelukuluttaminen saadaan syntymään? EU:n tulee kannustaakansalaisiaan vapauttamaan pääomamenoihin (asuminen, autot ja “kerskakulutus) käytettäviävaroja palvelumarkkinohin. Esimerkiksi me suomalaiset sijoitamme hirmuisen määrän (laina)pääomia tarpeettomiin asuntoneliöihin ja hevosvoimiin. Monen keskituloisen suomalaisen elämäei syöksyisi surkeuksiin, vaikka tämä “Kalle Keskituloinen” puolittaisikin asumismenonsa. Ja aloittaavoi vaikka asumismenojen kolmevartittamisesta. Olisiko tässä ympäristöveron ja uuden työjaonmahdollisuus?363. Työntekemiseen voi oppia (importance: 64%, disagreement: 16, evaluations: 9)Tulipa vielä maahanmuuttajista mieleen. Perättiin osaavia maahanmuuttajia, jotka jo osaavat jatietävät, miten työn tekeminen sujuu. Tietysti kehittyvien maiden ihmisiä pitäisi auttaa siellä, missähe asuvat. Ihmiset kuitenkin lähtevät, ja osa tulee Suomeenkin. Heille on annettava mahdollisuusoppia suomalaiseen työkulttuuriin. Ja kuka on sanonut, että kaikki suomalaiset osaavat työnteon?Ne nuoret, jotka ovat saaneet kaiken valmiina, kohtaavat aikuistuessaan työntekemisen karmeantodellisuuden. He osaavat kuitenkin kielen, joten työhön oppimisessa on yksi iso haitta vähemmän.364. rahajärjestelmien hallinta kansallisille hallinnoille (importance: 63%, disagreement: 22,evaluations: 10)“Rahajärjestelmien hallinta tulisi olla suvereenisilla, täysivaltaisilla kansallisilla hallinnoilla, eikäkuten nykyisin keskuspankeilla, jotka pääosin palvelevat yksityisiä finanssietuja. Rahajärjestelmänpääasiallinen taloudellinen toiminto tulisi olla varmistaa riittävä ostovoima. Näin varmistetaan ettäkansalaiset voivat ympäristöä huomioivalla tavalla kuluttaa kullekin talousjärjestelmälle räätälöidyntuotannon, mikä vuorostaan takaa sen että jokaisen maailmanyhteisössä vaikuttavan yksilönperustarpeista huolehditaan”. ks. www.talousdemokratia.blogspot.com Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 36
 • 365. Rahanahneus (importance: 63%, disagreement: 21, evaluations: 7)Voitaisiinko hankkiutua eroon kaikista itsekkäistä omaa etua havittelevistä suurmiehistä? Ai niin,eihän niitä muunlaisia olekkaan.366. Taantuman poissulku /enemmän korvien välissä kuin toteutu (importance: 63%,disagreement: 14, evaluations: 5)367. Raha (importance: 62%, disagreement: 25, evaluations: 16)Helpottaa rahapolitiikka. Pystyy tukemaan yhteistyöllä vaikeuksissa olevaa kansantaloutta368. Veronmaksajan avustuksella eläminen lopetettava (importance: 62%, disagreement: 35,evaluations: 12)Maatalous on hyvä esimerkki, joka imee vuosikymmenestä toiseen verovaroja eikä kehityomaehtoisesti.369. Rahat sinne missä niitä tarvitaan (importance: 60%, disagreement: 38, evaluations: 12)Esim. puolustusmenot alas, armeijan hankinnat jäihin, ja rahat terveydenhuoltoon ja köyhienauttamiseen.370. Yhteinen lippu, valuutta, presidentti, hallitus (importance: 58%, disagreement: 19,evaluations: 16)Euroopan pitäisi olla selkeä liittovaltio ilman varauksia. Siinä sitten osa valtioiden ja Euroopan välinentyönjako olisi selkeästi säännelty. Nykyisen hallintomallin läheisin edeltäjä on Ranska usean eriruhtinaan hallitsemanna maana.371. Metsästä talouteen apuja (importance: 53%, disagreement: 17, evaluations: 9)EU :ssa tulisi kantaa huolta Suomen metsitä ja siitä, että metsästä saadaan apuja taloudenhoitoon -Suomi on aikaisemminkin noussut mtesiensä avulla.Yhtenäisyys372. Yhtenäisyys länsimaisten arvojen kautta (importance: 92%, disagreement: 7, evaluations:10)Eurooppa on kulttuurisesti ja kielellisesti niin heterogeeninen alue, ja koostuu lisäksikansallisvaltioista, että meidän ainoa mahdollisuutemme yhtenäisyyteen tulee arvojen kautta:länsimaisiin, liberaaleihin arvoihin sitoutumalla, ja niiden vastaisia arvoja torjumalla.373. Yhteinen rauha (importance: 91%, disagreement: 7, evaluations: 11)374. Yhteinen valuutta (importance: 91%, disagreement: 10, evaluations: 13)375. Vakaa talous, yhtenäisyys ja moniarvoisuus (importance: 89%, disagreement: 8, evaluations:16)Euroopan talouden tulee olla vakaa, luoda työtä ja varmistaa kansalaisten hyvinvointi.päätöksenteossa tulee pyrkiä yhtenäisyyteen ja riittävän suuriin linjoihin= asioihin joilla on todellistamerkitystä maanosan kehitykselle. Moniarvoisuuden tulee olla hyväksyttyä - tämä koskee niineurooppalaista alkuperää kuin muualta tulleita kansalaisia. eri uskontojen ja tapojen tulee kyetäelämään rinnakkain, lainsäädäntöä kunnioittaen.376. Suvaitsevuus, kansainvälisyys (importance: 89%, disagreement: 10, evaluations: 9)377. yhteinen raha (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 9)euro kaikkiin EU-maihin378. Yhtenäisyys (importance: 88%, disagreement: 13, evaluations: 8)Sama kulttuuriperintö on muovannut Euroopan.379. Yhteinen vakaa talous (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 14)380. Yhtenäisyys (importance: 88%, disagreement: 14, evaluations: 7)Jokaisen omaa kulttuuria ja tapoja täytyy kunnioittaa, mutta yhtenäisiä sääntöjä jne. tarvitaan, jottasaadaan yhtenäisempi ilme ja tapa toimia.381. Suvaitsevaisuus (importance: 88%, disagreement: 13, evaluations: 10)382. Liikkuminen (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 10)Eu-ssa liikkuminen on helppoa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 37
 • 383. yhtenäinen turvallisuuskäytäntö (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 14)turvallisuutta on puolustuspolitiikka, terveysriskien torjunta, ympäristöturvallisuus, terrorismintorujnta384. Yhtenäisyys (importance: 87%, disagreement: 10, evaluations: 8)Yhtenäisyys talouden ja ihmisten vapaan liikkumisen mielessä, kansalliset kulttuurit tulisi kuitenkinsäilyttää. Ei otettaisi toistaiseksi uusia jäsenmaita joiden maksajiksi “ vanhat” maat joutuvatväistämättä.385. Yhteinen rahapolitiikka (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 21)Jotta voimme kilpailla muiden suurien alueiden rinnalla (USA, Kiina), tulee rahan liikkuvuudenolla mahdollisimman sujuvaa ja tapahtua alhaisilla kustannuksilla euroalueen sisällä. Tämä vaatiiyhtenäistä valuuttaa sekä soveltuvin osin yhtenäistä rahapolitiikkaa muutoin (huomioiden alueidenerot).386. Rikoslakiin yhtenäisyyttä (importance: 86%, disagreement: 12, evaluations: 9)Samasta rikoksesta sama rangaistus kaikkialla Ulkoistaminen myös vankiloille raskaista rikoksista387. Talouden vakaus ja alueen yhtenäisyys (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 13)Vallalla oleva taloudellinen taantuma ja hyvinvoinnin heikkeneminen edellyttää kestävänvakauden ja yhtenäsyyden aikaansaamista. Yhtenäisen Euroopan on kyettävä luomaan toimivatmarkkinat muun maailman kanssa protektonismia välttäen. Terveen kysynnän synnyttäminen jayritystoiminnan elvyttäminen luo myös sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Rahamaailmanon luovuttava hullunrohkeudesta ja muistettava, että todellinen vauraus ei synny tietokoneidenmerkkijonoista ja laskennallisista voitoista. Yritysten olisi myös ajateltava muutakin kuin kvartaaleja.388. Yhteistyö (importance: 86%, disagreement: 14, evaluations: 11)Kaikkilla alalla tiivis yhteistyö.389. helppo liikkuvuus ja puhtaus (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 13)puhdas ympäristö ja helppo matkustaa maanosan sisällä390. Yksi Eurooppa, monta kulttuuria! (importance: 86%, disagreement: 16, evaluations: 10)EU:sta ei pidä tehdä valtiota. Nykyinen kehityssuunta, jossa EU direktiivit määrävät kaikille valtioillesamat säännöt on hyvä, tiettyyn pisteeseen asti. Esimerkiksi infrastruktuuria koskevat lait täytyyolla pääosin maiden itsensä päätettävissä, samoin maahanmuuttolait. Ilman maiden omia tapoja jalakeja, niistä haihtuu myös kulttuurit.391. Yhtenäinen järkevä talouspolitiikka (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 13)Valtioidenn ja kuntien talouden tasapaino, menot kuriin392. Yhteinen raha, euro (importance: 85%, disagreement: 16, evaluations: 17)393. Tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus (importance: 85%, disagreement: 9, evaluations: 10)Kaikki valtioiden pystyttämät tulli ja veromuurit tavaroiden ja palveluiden vapaalta liikkumiselta pitääpoistaa.394. Vakaa talouskehitys ja yhtenäinen talousalue (importance: 85%, disagreement: 13,evaluations: 8)Yhtenäinen valuutta ja talousalua, luoda vakautta. Llainsäädännön yhtenäisyys, niistä osin kuin seon tarpeellista, mutta tarvitaan myös kansallista lainsäädäntöä. Mutta EU:ssa on huomioitava myöspienien jäsenmaiden edut ja luonnonolosuhteet, esim. että Suomessa säilyy omavaraisuus, josmahdollista mahdollisimman suurena.395. Yhteistyö ja yhteiset sopimukset (importance: 85%, disagreement: 16, evaluations: 10)Euroopan olisi tärkeää tehdä yhteisiä päätöksiä, joissa pysyä. Esimerkiksi ilmastonmuutostalkoo-sopimukset ovat hyviä, kunhan ne pysyvät realistisina ja kaikille mahdollisina sekä kaikki ovat niissämyöskin mukana. Täten myös yhteistyön tekeminen on tärkeää, mikä ilmenee jo nytten esimerkiksivapaana liikkuvuutena.396. Rauha ja yhtenäisyys (importance: 85%, disagreement: 15, evaluations: 7)397. Yhteistyö (importance: 85%, disagreement: 8, evaluations: 11)Yhteistyötä täytyy tehdä: - Euroopan sisällä - Venäjän kanssa - Yhdysvaltojen kanssa - Aasian kanssa- Muun maailman kanssa398. Yhtenäinen Eurooppa, valtioiden erityispiirteet huomioiden (importance: 85%,disagreement: 12, evaluations: 12) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 38
 • EU:ssa isot valtiot eivät saa määrätä kaikkea, pienempiä pitää kuulla. Uusia jäseniä mukaan harkitenottaen huomioon ihmisoikeudet ja sisäpoliittinen tilanne. Jokaisen maan “erityisominaisuuksia”pitää kunnioittaa, kaikkiin pieniin yksityiskohtiin ei saa puuttua. Esimerkiksi Suomen kohdallapetoeläinkysymyksiin ja viljanviljelyyn, koska meillä pitää olla omavaraisuus ruoan suhteenkriisiolosuhteiden kohdatessa.399. Yhteinen Eurooppa (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 15)EU alkaa jo olla möhköfantti kooltaan ja päätäntävalta luisumassa vain isoille maille. Jäsenmaata onmonta, joten myös pienimpienkin maiden äänet tulisi kuulua yhteisen Euroopan rankentamisessa.400. Vapaa liikkuvuus (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 9)schengenin sopimus on tuonut mukanaan elämää helpottavia asioita.401. Yhteenkuuluvuus (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 11)Jokainen Unionin jäsen ja jäsenvaltio on saatava mieltämään itsensä osaksi yhtenäistä Eurooppaa, einurkkakuntapatriotismia vaan sekä vastuut että voitot jaetaan kaikkien kesken.402. Yhteinen turvallisuuspolitiikka (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 11)Iso joukko on parempi kuin yksittäinen maa.403. Yhteistyö (importance: 84%, disagreement: 15, evaluations: 12)404. Yhteinen ympäristöpolitiikka (importance: 84%, disagreement: 15, evaluations: 12)Yhteinen linja takaa parhaan lopputuloksen405. Yhtenäinen eurooppa (importance: 84%, disagreement: 11, evaluations: 10)Nykyään mailma toimii hyvin paljon suuruuden ehdoilla. Tarvitsemme euroopan (myös Euron) jokapystyy toimimaan yhtenä suurista kun mailmaa muokataan. Tässä kannan otossa on huomioitavaettä kuva siitä miten eurooppa näkyy mailmalle ja miten se rakentuu ja toimii sisäisesti ovat eriasiat, (en kannata minkäänlaista liittovaltiota)406. Vapaa liikkuvuus (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 18)Vapaa liikkuvuus on tärkeää!407. Euroopan yhteinen etu ja tulevaisuus (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 10)Kansallisia etuja on valvottava sopivassa määrin ja estettävä epäoikeudenmukaisuus mikä tuleeesille eräiden jäsenvaltioiden piittamattomuutena EU määräyksistä (Italia, Espanja, Romania ym)408. Vahva Eurooppa (importance: 84%, disagreement: 20, evaluations: 7)Maailma on menossa taaksepäin, ellei Eurooppa = EU ota vahvempaa roolia. Kiina, Venäjä, Intia,Brasilia yms kasvattavat roolejaan ja USA hiipuu. EU:n alueella on paljon vahvuuksia, joita vähemmänkehittyneet suuremmatkin valtiot tarvitsevat. Esimerkinä teollinen infra, korkena tason palvelut jasuunnittelu ,muotoilu yms. Euroopan pienemmillä valtiolla on siitä jo nyt hyvä kokemuksia.409. Rahoitusmarkkinat yhtenäisiksi (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 16)Euroopan keskuspankin mahdollisuudet puuttua talouden ja rahamarkkinoiden vinoutumiin onmahdollistettava riittävillä oikeuksilla kaikissa Euroopan maissa.410. Yhtenäinen talousalue (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 22)Mahdollisten keskinäisten kaupantekojen ja markkinointien haittatekijät on minimoitava.411. Päätösten teon yhtenäisyys ja hieman nopeammin. (importance: 84%, disagreement: 10,evaluations: 15)412. yhtenäinen Eurooppa (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 8)sama raha joka maassa ja helppo mennä töihin mihin tahansa Euroopan maahan413. Työvoiman liikkuvuus (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 27)Tulisi turvata EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus yhteisillä säännöiillä esim. työaikaan, palkkaukseenja ammatillisuuden suhteen414. yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 24, evaluations: 13)415. Yhteistyö talous- ja ympäristöasioissa (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 12)- yhteinen raha vakauttaa talouselämää - ympäristökysymykset eivät tunne rajoja416. Maiden välinen rakentava yhteistyö. Puhdas luonto. Rauhais (importance: 83%,disagreement: 14, evaluations: 6)417. Vapaa liikkuminen (importance: 83%, disagreement: 10, evaluations: 6) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 39
 • Ihmisten, tavaroiden, rahan (kaupankäynnin), työntekijöiden, tiedon vapaa kulkeminen yli rajojen.Tämän mahdollistaminen ja samalla kuitenkin turvaten asiaton ihmisten, tavaroiden etc. kulkeminenEuroopan rajojen ulkopuolelta Eurooppaan tai täältä rajojen ulkopuolelle418. yhteinen ympäristöä säästävä energiapolitiikka (importance: 83%, disagreement: 13,evaluations: 13)vakavasti otettava KAIKKI energiaa säästävät ehdotukset419. yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 9)pitäisi saada kaikki euroopan maat euron taakse, eyyei leikittäis devalvaatiolla naapureihin nähden420. Yhteinen rauha (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 9)Vuonna 1945 päättyi sota EU taka rauhan421. Yhteistyö. (importance: 83%, disagreement: 16, evaluations: 8)Moniammatillinen yhteistyö eri valtioiden on ainoa tapa saada EU toimimaan.422. Euroopan yhteinen etu ja tulevaisuus (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 9)423. Yhteinen turvallisuus- ja ulkopolitiikka (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations:13)Se ei ole niin vaikeaa! Vaikka hyökkäys ainakaan Euroopan unionin sydänmaille ei ole ajankohtainen-toivottavasti-, niin silti pitäisi tämäkin haara saattaa käytäntöön. Euroopan Armeija perustettava heti.424. Monipuolisuus,suvaitsevaisuus,myönteisyys. (importance: 83%, disagreement: 15,evaluations: 13)On todella vaikea tehda työtä,elä iloista perheelämä ja olla terve ympäristössä missä moni ontyötön,eronnut,on monenlaisia vaikeuksia omassa elämässä ja sairastukin.EU on vaikeampi haastekun yhden kansan asioiden hoitamista.Koskaan kaikkille kaikesta ei voi autta ettei olisi vaikeuksiamutta niiden tilanne parempi voi olla jotta on myös hyvinvointtia,turvallisuuta ja iloa yhteiskunnassa425. Ehyt yhteisörakenne (importance: 83%, disagreement: 9, evaluations: 12)Yhteisön koko ja laajuus eivät ole ongelma, vaan yhteisöverkon silmäkoko. Pienin yhteisölienee eurooppalainen perhe. Seuraava on kylä. Suomalaiset kylät voivat huonosti, sillä niidenpalvelut on karsittu olemattomiksi verrattuna suomalaisiin asutuskeskuksiin. Harvaan asutussaSuomessa pitää yhteisörakennetta eheyttää pikaisesti. Etäisyydet kouluun, kauppaan, päiväkotiin,palvelutaloon, kirkkoon ja jopa hammaslääkäriin pitää tarkistaa kansalaisten tasa-arvoa kunnioittaen.Keskittäminen on maksanut maltaita. Ylisuuret palveluyksiköt ovat yhteiskunnalle kalliita (koulut,sairaalat jne). Maaseutu autioituu ja maaseudun ihmisten luontainen yhteisöllisyys rappeutuu.Kaupungeissa ei yhteisöllisyydestä voitane enää puhua. Kaupungeissa asuu ihmismassaa ja mitätasa-aineisempaa, sen helpompaa hallita. Inhimillinen vuorovaikutus kunniaan! Sairaaloiden japeruskoulun oppilaitosten koko pienemmäksi ja hajasijoitus suosioon. Ala-asteet alle 200 oppilasta(koulukoko on tärkeämpi nyt huomioida kuin luokkakoko). Terveyskeskuspalvelut jokaiseen yli 5000asukkaan taajamaan. Synnytyssairaalat alle 100 km etäisyydelle toisistaan. Kaikkiaan palveluverkonkeskittämiselle STOP!426. Yhtenäisyys (importance: 83%, disagreement: 9, evaluations: 6)Tärkeintä on rahaliiton yhtenäisyys427. Yhteinen valuutta (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 13)Koko Euroopan Unionin (myöhemmin ehkä koko Euroopan) olisi hyvä ottaa yhteisvaluutta käyttöön428. Yhteinen valuutta ja vapaasti liikkuminen EU-maasta toiseen. (importance: 82%,disagreement: 13, evaluations: 13)Yhteinen valuutta on vaivaton ja helppo tapa asioida rahan kanssa EU-alueilla. Baltian maita tulisikannustaa euron käyttöönotossa.429. Yhteistyö (importance: 82%, disagreement: 10, evaluations: 12)Euroopanlaajuinen yhteistyö, asioiden katsominen yhteisestä näkövinkkelistä kokonaisvaltaisesti.Niin kauan kun asioita yritetään junailla eri jäsenmaiden kansallisten intressien turvaamiseksi, eiminkäänlaista todella yhtenäistä Eurooppaa voi olla.430. Yhtenäisyys (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 13)Toivoisin direktiivien oikeasti tarkoittavan samaa kaikissa maissa. Osa-aikaisena emäntänä katselenvierestä viljelijämieheni tuskailua tukihakemusten kanssa. Kun kuulee juttuja muualta Euroopastaesim. maatalouden valvonnasta, ei tunnu kivalta. Miksi me suomalaiset olemme niin kilttejä? Miksime tottelemme jokaista määräystä, kun se ei muualla taida olla tapana? Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 40
 • 431. yhtenäinen eurooppa (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 10)laajentumishalussa on oltava mukana ajatusta että eurooppa on yhtenäinen hengellisesti eikä pyriottamaan mukaan kaikkia kyytiin haluavia432. Vapaa liikkuvuus (importance: 82%, disagreement: 19, evaluations: 12)433. Y niinkuin yhteistyö (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 16)Euroopan unionin jäsenmaiden tulisi tehdä paljon yhteistyötä. Opiskelijoille tulisi tarjota paljonmahdollisuuksia opiskella toisissa maissa ja järjestää kursseja, joissa tutustuttaisiin muidenmaiden nuoriin. Nuoret rakentavat tulevaisuuden ja on tärkeää, että meistä opiskelijoista kasvaisisuvaitsevaisia ja toimeentulevia aikuisia. Nuorena solmitut suhteet ja positiiviset kokemukset tulevattarpeen tulevaisuudessa. Tietoa tarvitaan lisää ja euroopan unioniin kuulumisen positiiviset puoletpitäisi nostaa pöydälle. Myös koulut voisivat täydentää kurssitarjotintaan esimerkiksi eurooppatietokursseilla, jotta saisimme paljon infoa tästä hienosta yhteisestä euroopastamme.434. Euroopan yhtenäisyys ja tavoitteellinen tulevaisuus (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 12)Euroopan tulee olla yhtenäinen eli yhteinen näkemys suhteessa tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Ilmanyhteistä näkemystä ja tavoitetta ei voida tehdä yhteistä politiikkaa. Me henki - on onnistumisentae. Tämä edellyttää toki myös Euroopan ulkopuolisten alueiden huomioimista ja hyvien suhteidenvaalimista näihin alueisiin.435. Yhtenäisyys, hyvä yhteistyö, tasavertaisuus (importance: 82%, disagreement: 9, evaluations: 10)436. Yhtenäisyys ja vapaus (importance: 82%, disagreement: 16, evaluations: 14)Yhtenäisyys: Tunnemme olevamme kaikki osa yhtä ja suurta Vapaus: Voimme matkustaa maidemmevälejä turvallisin mielin437. Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisten vapaa liikkuvuus, (importance: 82%,disagreement: 9, evaluations: 8)kuitenkin niin, että kulkemista valvotaan, ja rajojen ylittävästä liikehdinnästä jää merkinnät “lokiin”,mikä mahdollistaa rikollisissa toiminnoissa tapahtuneen kulun selvittämisen.438. rauha, suvaitsevaisuus, talouden kasvu, tasa-arvo (importance: 82%, disagreement: 10,evaluations: 8)selviä sanoja, eivät kaipaa täsmennystä439. EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 16)440. Pysyä yhtenäisenä talousalueena (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 13)441. Yhtenäisyys (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 6)Myös sotilallinen yhtenäisyys442. Vapaa liikkuvuus (importance: 81%, disagreement: 20, evaluations: 14)Ihmisillä (työvoima, opiskelijavaihdot jne), valuutalla, palveluilla yms. tulee olla vapaa liikkuvuus.EU:n ulkopuolisten alueiden ihmisillä tulee olla mahdollisuus työskennellä EU:ssa, mutta ennenkaikkea vapaa liikkuvuus kuuluu EU:n jäsenmaiden asukkaille.443. Yhteinen tulevaisuus - yhdessä enemmän (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 8)Kaikessa on pystyttävä tekemään yhteistyötä. Vapaa liikkuvuus on itseisarvo. Nuorten mahdollisuus‘kansainvälistyä’ lähellä Euroopassa on tie eri kulttuurien ymmärtämiseen ja suvaitsevaisuuteen.Yhteiset ponnistelut ympäristön hyväksi luovat perustaa myös tuleville sukupolville. Vaikka Euroopankilpailukyky on tärkeä globaalisti ajateltuna, syventäisin keskustelua siitä, eikö vähemmälläkinkasvulla pärjättäisi. Hyvinvointia riittävästi kaikille, mutta kukaan ei tarvitse kaikkea ylenpalttisesti.444. Yhtenäisyys ja turvallisuus (importance: 81%, disagreement: 21, evaluations: 8)Taloudellinen yhtenäisyys Sosiaalinen yhtenäisyys Yhteisöllinen turvallisuus Yksilöllinen turvallisuus445. Yhteistyö (importance: 81%, disagreement: 11, evaluations: 14)Euroopan unionin jäsenmaiden välinen yhteistyö.446. Turvallisuusyhteistyö (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 25)Kansallisten joukkojen yhteistyötä pitää helpottaa, jotta voidaan muodostaa nopeasti yhtenäinentoimiva joukko turvallisuuden takaamiseksi.447. YHTENÄISYYDEN VAHVISTAMINEN (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 9) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 41
 • Tiedän, että haaveilen asiasta, jonka toteutumiseen kuluu satoja vuosia, MUTTA on tärkeää,että kanssallisten eurooppalaisetn identiteettien ohelle kasvaa myös yhteinen eurooppalainenidentiteetti. identiteetin synnyttämiseen ja kasvattamiseen tarvitaan suunnitelmallinen ohjelma,jonka tavoitteena on, että eurooppalaiset käyttävät lipputangoissaan yhtä mielelään EU:n kuinomankin maansa lippua. Silloin nimittäin ollaan päästy pisteeseen, jossa eurooppalaiset kokevat EU:najavan yhteisiä etujamme. Voisihan ohjelman aloitttaa vaikka kannustamalla esimerkiksi koulujaliputtamaan EU-lipulla tiettyinä päivinä, jolloin kasvavat sukupolvet alkavat suhtautua lippuunluontevasti.448. Yhtenäisyys (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 9)449. rauha, vauraus ja yhteistyö ja keskustelu (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 10)450. Yhtenäisyys (importance: 81%, disagreement: 12, evaluations: 12)Euroopalle tärkeää on puhaltaa yhteen hiileen varsinkin tälläisien vaikeiden aikojen ollessa käsillä.Vaatii tuntemusta muista maista ja heidän pyrkimyksistään eri asioista ja ne on sitten sovitettavakohtaamaan omat pyrkimykset mahdollisimman kohtuullisesti. Muittenkin pitää olla valmiitakompromisseihin joten Suomen tehtäväksi jää enimmäkseen miettiä rajat joista ei enää lipsutaneuvotellessa muitten kanssa asioista.451. Yhteistyö rikollisuuden torjunnassa (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 15)452. yhteistyö (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 6)453. EU:sta yhtenäinen (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 10)Euroopan tulee tiivistää yhteisyyttään ja mahdollisesti muodostaa liittovaltio, joka on vaikuttavavoima maailmantaloudessa.454. Yhteisöllisyys kuuluu yhteiskuntaamme (importance: 81%, disagreement: 12, evaluations: 7)Yhteisöllisyyttä tarvitaan kansalaisten ja kansojen kesken. Pois nurkkakuntainen ajattelu. Täytyyottaa huomioon toiset ihmiset olivatpa ne naapurissa tan 1000 kilometrin päässa muualla. Tatvitaansiis kansojen yhteisöllisyyttä tasa-arvoisesti455. Tarkoituksenmukainen yhtenäisyys (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 12)Euroopan maat tukevat toisiaan. Maissa yhtenäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Pelisäännöt selkeät,yhtenäiset, mutta kuitenkin huomioivat tarkoituksenmukaisella tavalla alueelliset olosuhteet.456. Avoin yhteistyö (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 13)Euroopan maat tarvitsevat toisiaan, yhdessä on parempi toimia maailmassa. Kuitenkin tasavertaisinaitsenäisinä jäseninä nin että kullakin maalla on päätäntävalta omista asioistaan. Antamalla tilaamuille ja osallistumalla yhteiseen päätöksentekoon rakennamme yhteistä eurooppaa niin että myösSuomessa on parempi asua.457. Yhteistyö (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 13)Yhteistyö eri Euroopan maiden välillä, fyysisiä ja psyykkisiä raja-aitoja kaataen maiden välillä.458. Yhteinen valuutta (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 9)Yhteinen valuutta luo yhteenkuuluvuuden tunneta459. Helppo liikkuminen on tärkeää (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 12)On eduksi, kun Euroopassa pääsee liikkumaan helposti eri maiden välillä ja rajamuodollisuudetsujuvat jouhevasti.460. Suvaitsevainen kansalaisyhteiskunta (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 14)Ihmisarvon ja yksilön arvon korostaminen. Ihmisoikeudet.461. Taloudellinen yhtenäisyys ja markkinatalouden turvaaminen (importance: 81%,disagreement: 13, evaluations: 12)Euroopan Unionin muodostavien valtioiden tulisi yhtenäistää markkinoita sääteleviä lakeja, japyrkiä protektionismin hillitsemiseen. Yhtenäinen Eurooppa voisi toimia suunnannäyttäjänä kokomaailmalle säätämällä luottolaitostoimintaa sääteleviä lakeja, jotka hillitsisivät markkinataloudenaaltoliikettä (taantumaa jne.). Muuttamalla velkojansuojan tiukasti hakemuksen varaiseksiluottolaitostoiminnassa, voitaisiin pitää huolta siitä, että luototusta tapahtuisi pääsääntöisesti vainvakavaraiselta vakavaraiselle. Vain harvat ja valitut luottolaitokset saisivat velkojansuojan, mikämerkittävästi vähentäisi niiden yrityksien/yhteisöjen määrää, jotka myötävät lainoja (eteenkinniitä, jotka myöntävät lainoja ilman vakuuksia ja takaajia). Reaalivakuuden merkitys kasvaisi.Kokonaisvaikutukseltaan tällaiset lait suojelisivat koko markkinataloutta talouden ylikuumenemisen Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 42
 • aiheuttamalta romahdukselta. Ottakaamme siis esimerkkiä Kiinasta, missä säästäväisyys hallitseevelaksi ostamisen kustannuksella.462. vapaa liikkuvuus (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 12)ihmisten ja palveluiden liikkuvuus463. Unionin yhtenäisyys ulospäin (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 20)Isojen unionin maiden protektionismi uhkaa unionin yhtenäisyyttä. Toisaalta pienten jäsentenylimitoitetut vaatimukset - vrt Irlanti, joka kiristää muita... Tasapainon etsiminen on tärkeää, koskasisäinen eripura heikentää unionia suhteessa muihin koalitioihin.464. Yhtenäisyys (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 14)Isot ja pienet tasavertaisina huomioitavana kaikessa465. euroopan yhtenäisyys taloudellisesti ja henkisesti (importance: 80%, disagreement: 15,evaluations: 15)pan eurooppa liitto tyyppinen ratkaisu466. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 15)Euro on kouriintuntuvin asia, jonka EU on tuonut tullessaan. Se on helpottanut huomattavasti niinkaupankäyntiä kuin matkustamistakin. Euro käyttöön kaikissa EU-maissa!467. Valtioiden sitoutuminen yhteisiin päätöksiin (importance: 80%, disagreement: 14,evaluations: 13)468. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön lisäämin (importance: 80%, disagreement:14, evaluations: 18)Mielestäni Euroopan alueen yhtenäisyyden vahvistamiseksi olisi tärkeää panostaa myös sotilaalliseenyhteistyöhön erilaisten harjoitusten ja operaatioiden muodossa. Tietysti valtava panostaminenyhteisiin sotaharjoituksiin on kannattamatonta ellei harjoituksista saada irti niille vaadittavaahyötyä. Sopiva viitekehys voisikin olla erilaiset kriisinhallintaoperaatiot, joista olisi oikeasti hyötyäkouluampumistapausten tai muiden välitöntä armeijan apua vaativien operaatioiden ilmetessä, jotkaolisi mielekästä toteuttaa yhdessä naapurivaltioiden kanssa. Haastava aihe toteuttaa käytännössä:kaluston ja miehistön kuljettaminen ei ole ilmaista, mutta mielestäni yhteistyöllä olisi paljonpositiivisia ulkoisvaikutuksia niin kriisinhallinnan kuin kulttuurisen suvaitsevaisuudenkin kannalta.469. Yhteinen turvallisuuskulttuuri ja kulttuurin turvallisuus (importance: 80%, disagreement:18, evaluations: 11)Meidän pitää pystyä toimimaan yhdessä. Tavoitteenamme on Euroopan turvallisuuden parantaminensellaiselle tasolle, ettei yhdessäkään EU-maassa tarvitsisi pelätä ääri-islamin aiheuttamaa pelkoa taisille tyypillistä terroristisella teolla uhkailua taikka terroritekoa. Suurin turvallisuusuhka Euroopalleon antaa islamille jalansijaa. Jossain vaiheessa niitä on paljon ja hetken päästä vielä enemmän.Euroopan rakentajien jälkeläisinä ja itse rakentajina emme voi antaa tätä kaikkea saavuttamaamme“ihmisille”, jotka haluavat lapsia vaimoikseen, murhaavat ihmisiä uskonnon perusteella,räjäyttelevät poliisiasemia ihan muuten vaan, uhkailevat sivistyneitä kansoja ja ryöstelevät laivojapääelinkeinokseen. Eurooppalainen kulttuuriperimä on jotain aivan muuta. Se on vaan tyhmääelätellä toiveita sopeutumisesta. Maahanmuuttopolitiikalle on tultava selkeät rajat ja uskonnollisistaääriaineksista on päästävä eroon.470. Yhtenäisyys (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 26)Yhteen hiileen puhaltaminen!471. Ulkopoliittinen yhtenäisyys (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 12)Euroopan pitää näyttäytyä yhtenäisenä voimana ulkopuolisille. Vain tällä tavalla voidaan luodatarpeeksi vahva sanoma ja saada Eurooppalaista näkemystä esille maailman eri puolilla. Ranskan,Saksan ja Englannin irtiottoja ei pidä purematta niellä, vaan vaatia yhteistä linjaa.472. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 12)EURO on yksi tärkeimmistä EU:n saavutuksista arkisessä elämässä. Pidetään eurosta huoltavastuulisella talouspolittikalla!473. Työvoiman liikkuvuus (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 15)Kaikin keinoin pitäisi edistää työvoiman likkuvuutta ja poistaa siltä mahdollisuuksien mukan esteitä.Suomen korkea verotus ja kielivaikeudet , joillekin myös ilmasto (toisille taas houkutin), ovat asioita,joihin pitäisi puuttua. Mielestäni koulutetun työvoiman saanntia EU-maista tulisi edistää kaikinkeinoin sekä turvata myös omalle koulutetulle työvoimalle mahdollisuudet kotimaassamme sekämyös liikkuminen ja tiedon hakeminen ulkomailta Turvapaikan hakijat tulisi hoitaa erillään tästä ja Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 43
 • taata heille hyvät kotoutumisen edellytykset. Vasta kielen ja kulttuurin oppimisen jälkeen he ovatpidemmällä tähtäyksellä myös hyvää työvoimaa.474. Vapaa liikkuvuus (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 14)EU valtioilla on vielä liikaa omia lakeja, mm. verolakeja, jotka rajoittavat vapaata liikkumista. Suomion tässä asiassa huono esimerkki mm. autoverotuksen suhteen. Kontrolli kyllä pitää olla, jotta einauti sosiaaliturvaa monessa valtiossa ja ei maksa veroja yhteenkään.475. Yhteinen sotilasliitto ts.Natoon on liityttävä ja nopeasti (importance: 80%, disagreement:16, evaluations: 12)Suomi ei tule yksinään toimeen kriisin uhatessa.Ja koska puolustusvoimien määrärahat ovatniukat,Nato toisi turvallisuutta itsenäisyyteen.476. Yhteinäisyys ja koulutus (importance: 80%, disagreement: 11, evaluations: 14)Kaikki pitää hyväksyä,tasa-arvo pitää olla kehissä koko ajan, myös koulutus on tärkeää kunhan se eimene äärimmäisyyksiin ja yksilöiltä ei vaadita liian paljoa!477. Yhteistyö on tärkeää (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 9)Kansojen välinen yhteistyö kaikilla elämänalueilla on Euroopan valtti. Kaikilla mahdollisilla keinoillapitää Euroopan yhtenäisyyttä, taloudellista ja kulttuurista valmiutta kehittää ja vaalia. Länsimainensivistys pohjaa jokaisen kansakunnan omaan kulttuuriperinteeseen, mutta yhteisellä tavoitteellasaamme kulttuureiden mehut maistumaan.478. Yhteinen turvallisuus (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 8)479. Yhtenäisyys (importance: 80%, disagreement: 10, evaluations: 15)Yhtenäisyys, mutta kansalliset erityispiirteet huomioiden.480. Yhteinen valuutta (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 10)Mielestäni euroopalle on tärkeää saada kaikki jäsenvaltiot yhteisen valuutan piiriin. Eräiden maidensooloilu, tässäkin asiassa, vain heikentää Euroopan Unionin vaikutusvaltaa.481. Yhtenäisyys (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 10)Euroopalle on tärkeää yhtenäisyys, että asioista oltaisiin samaa mieltä ja tavoitteet olisivat samat.Toisin sanoen, että puhallettaisiin yhteen hiileen, vedettäisiin samasta köydestä samaan suuntaanjne.. Euroopalle on tärkeää pitää itseään yhtenä valtiona, vaikka valtioita Euroopan sisällä onkin niinpaljon.482. Yhtenäinen eurooppa Suomen turva (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 14)Suomen tulee ajaa voimakasta yhtenäistä eurooppaa, jopa liittovaltiota. Vaikka EU:ta onkin helpposyyttää kaikista ongelmista, on EU on jalo projekti ja ehdottomasti paras tapa varmistaa äänemmemailmalla.483. Yhteistyö (importance: 79%, disagreement: 9, evaluations: 15)484. Kyky poliittisiin päätöksiin (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 10)Tämän vuoksi Lissabonin sopimus on syytä hyväksyä pikimmiten. Samalla päätöksentekokyky onkykyä hoitaa unionin ulkopolitiikkaa nykyistä tehokkaammin. Turhat rönsyt pois ja keskitytäänolennaisiin asioihin.485. YHTEINEN EUROOPPA (importance: 79%, disagreement: 14, evaluations: 12)Mielestäni tukea tarvitsevat yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat. Euroalueeseen kuuluvatjäsenvaltiot ovat toimineet mielstäni loistavasti, tästä on omakohtaista kokemusta työntekijänominaisuudessa Suomen ollessa EU puheenjohtajana. EU:n pitäisi tukea talojen remontteja,rautateiden kunnostamista, metrolinjojen rakentamista jne.486. Verotus yhtenäiseksi (importance: 79%, disagreement: 22, evaluations: 13)Kyllähän tietysti jäsenmailla on oikeus verottaa omalla tavallaan, mutta kun tämä syrjii esim.suomalaisia ihan kohtuuttomasti. Käsittääkseni on mahdollista tehdä verolinjaukset siten, ettäniitä voidaan lähes täysin noudattaa jokaisessa EU maassa.Suomen ns. himoverotus tulee saattaakohtuulliselle tasolla mahdollisimman pian. Verokanta on erityisen paha esim. alkoholissa,ravintolapalvleuissa, marginaaliverossa, autoverotuksessa vain muutaman räikeän esimerkinmainitakseni.487. Yhtenäisyys ulkopolitiikassa (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 15)EU:n tulisi toimia eri aloillaan - myös ulkopolitiikassaan - mahdollisimman yhtenäisesti. EU:lletarvitaan oma ulkopoliittinen edustajansa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 44
 • 488. Yhtenäinen turvallisuus-, talous- ja ympäristöpolitiikka (importance: 79%, disagreement:16, evaluations: 13)1) Turvallisuus Viime kädessä NATO turvaa EU-alueen. Turvaamisen tulisi koskea kaikkia jäsenmaita.2) Talous Taloudessa kaikkien maiden tulisi olla tasaveroisia, niin periaatteissa kuin käytännöntoteutuksessakin. Toteutukseen tulee saada myös vielä EU:n ulkopuolella olevat Norja, Islantija Sveitsikin. Tasapuolisen toteutuksen tulee koskea myös maatalouspolitiikkaa. 3) YmpäristöTasapuolisuuden tulee koskea kaikkia - niin vlimerellisiä kuin pohjoisiakin jäseniä.489. Yhtenäinen vahva Eurooppa (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 16)Vain yhdessä pärjäämme muulle maailmalle490. Vapaa työvoiman liikkuvuss (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 14)Työvoiman on voitava liikkua vapaasit sinne missä on mahdollisuuksia ja voimavaroja491. Yhteistyökyky ja ja jäsenvaltioiden tasa-arvo (importance: 79%, disagreement: 16,evaluations: 10)Hyvä ajatus on vuosien mittaan osunut kaikkiin mahdollisiin karikoihin: byrokratian kasvattamiseen,euroslangiin, kansasta etääntymiseen, väärinkäytöksiin, nippelinäpelöintiin, turhan jauhamiseenja merkityksettömiin, teatraalisiin kulissitoimintohihin, yhteistyökyvyttömyyteen, itsekkyyteen,näköalattomuuteen ja lentohiekkaan492. Yhteistyö (importance: 79%, disagreement: 12, evaluations: 9)Jokaisen maan pitää toimia yhdessä, jotta kaikkien oikeudet pystytään ottamaan huomioon.493. Yhtenäinen Eurooppa (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 12)Vapaa liikuvuus ja ihmisillä samanlainen mahdollisuus työntekoon, jos koulutusten vastaavuus onhelppo todentaa494. Selkeä yhteinen visio ja strategia EU:lle (importance: 79%, disagreement: 11, evaluations: 10)EU: keskeiset tavoitteet on täsmennettävä. Samoin linjaukset niiden saavuttamiseksi. Pienten asioidenkäsittelystä ja näpertelystä on päästävä eroon. Suurissa linjakysymyksissä ei saa sallia alati toistuviailtalypsyjä.495. Vapaus, Yhteisöllisyys ja oma ajattelu (importance: 79%, disagreement: 12, evaluations: 14)Kreikkalaisen mielihyväfilosofin mietteitä. Käytetty myös periaatteina voittaneessa työssä OnnellinenTyö ja asintila vuonna 2040496. Euroopan yhtenäisyys - monta maata yhteiset tavoitteet (importance: 79%, disagreement:14, evaluations: 13)Tässä olemme vielä kaukana tavoitteesta. Mutta ei USAkaan ole vielä läheskään yhtenäinen497. Yhteisöllisyys (importance: 79%, disagreement: 11, evaluations: 14)498. Yhteistyö (importance: 79%, disagreement: 14, evaluations: 17)Yhteistyötä ei pidä tehdä vain Euroopan sisällä, vaan koko maailman on puhallettava yhteen hiileen.499. Yhtenäisyys ja yksilöllisyys (importance: 79%, disagreement: 14, evaluations: 16)Tärkeintä Euroopalle ovat valtioiden yhtenäiset, sovitut toimintatavat ja niistä kiinni pitäminen.Kaikki lipsumiset ja epäoikeudenmukaisuus ovat erittäin huonoa mainosta Euroopalle, ja heikentävätasukkaiden luottamusta siihen. Yhtenäiset toimintatavat tulisi rajata vain tiettyihin asioihin, etteiaikaa ja rahaa hukkaannu turhiin asioihin vaan ne säästyvät oikeisiin, selkeisiin sääntöihin jasopimuksiin.500. Integraatio (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 9)Tuota, joudun tunnustamaan, etten ole kovin hyvin perillä EU:sta. Maallikon päällimmäinen ajatuson se, että näin pitkälle on tultu EU:n rakentamisessa ja siihen yhdentymisessä, monenlaistenasioiden harminisoinnissa ja yhteisissä pyrkimyksissä. Tämänhetkisen talouskriisin, uhkaavanympäristökatastrofin tai muiden tulevien kriisien ei pidä antaa rikkoa Euroopan yhtenäisyyttä. EU:statulee pitää kiinni. Me emme saa antaa yhtenäistyvän Euroopan hajota. Eri maiden erilaiset kulttuuritovat haaste, mutta samalla myös syy jakaa sitä kaikkien eurokansalaisten kesken. Kaikenlaiset esteettulee tuhota. Näitä ovat esimerkiksi Amerikasta pakkosyötetyt patenttijärjestelmät, järjettömättekijänoikeusrajoitukset ja sikäläisen imperialistisen “oikeuden” pakottaminen kaikille muillemaailmassa. Euroopan on taisteltava yhdessä Suurta Saatanaa vastaan! Meidän tulee itse päättäämitä me haluamme ja toimia omien eurokansalaistemme hyväksi. Siinä on olennaisena tekijänävallan siirtäminen pois komissiolta äänestäjien valitsemalle parlamentille! On paljastunut, mitenCouncil ja Commission ajavat yritysten etuja. Heidän ei tule sallia kävellä luonnollisten henkilöidenyli. EU:n tulee toimia *ihmisten* hyväksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 45
 • 501. Yhtenäinen EU (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 8)Pikkuruisten kiistelevien, toisiaan kyräilevien ja omaan erinomaisuuteensa sulkeutuneidenkansallisvaltioiden aika on ohi. Euroopan ja sitä kautta sen yksittäisten valtioiden paras mahdollisuusvaikuttaa suuren maailman asioihin (ja näin myös omiinsa) on yhteisessä rintamassa pysymineneli EU. EU:n tärkeimmät toimintaedellytykset ovat kuitenkin protektionismin unohtaminen jaavoimuus. Siksi kansalaisten saataville on tuotava mahdollisimman paljon tietoa EU:n toiminnastaymmärrettävällä kielellä. Myös päätöksiin vaikuttavia tekijöitä (lobbaus, kansalliset edut) olisituotava paremmin esille.502. Tavaroiden vapaa liikkuvuus (importance: 78%, disagreement: 13, evaluations: 11)503. Yhtenäisyys ja tasa-arvo (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 9)yhteiset periaatteet terveydenhoidosta504. Yhteinen suunta Euroopalle (importance: 78%, disagreement: 20, evaluations: 12)Tuloskaan ei aina ole pääasia, vaan tiedostettu pyrkimys samaan suuntaan. Euroopan tulee “vallatatakaisin” johtava asema kultuurin ja talouden saralla tällä maapallolla.505. Eurooppalainen identiteetti ja yhteisöllisyys (importance: 78%, disagreement: 19,evaluations: 8)Eurooppalaista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä tulee vahvistaa kaikilla tasoilla jotta eurooppalaisetvoisivat paremmin ymmärtää toisiaan ja kunnioittaa muiden mielipiteitä. Tunne yhteisöllisestäeurooppalaisuudesta ja eurooppa-aate ovat myös mitä parhaimpia rauhan ja vakauden takaajia.506. Euroopan integraation syventäminen ja maltillinen laajennus (importance: 78%,disagreement: 15, evaluations: 16)EU:n integraatio on yleensä edennyt sykleittäin: Välillä integraatiota on syvennetty, välillä taason keskitytty unionin laajennukseen. - Nyt 2009-2014 on jälleen EU:n integraation syventämisenaika. Tulee huolehtia Lissabonin sopimuksen implementoinnista Irlannissa, Tshekissä jne., jotta se“perustuslakia korvaavana asiakirjana” saadaan voimaan koko EU:n alueella.507. Yhtenäisyys ja tasa-arvo (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 15)Yhteinen raha, euro508. yhteinen raha (importance: 78%, disagreement: 22, evaluations: 15)hienoa, että on yhteinen raha509. Yhtenäisyys (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 13)Eri maiden tulisi toimia nimenomaan YHDESSÄ, kehittää EU:ta (ja Eurooppaa) yhdessä ja pyrkiäyhteisiin tavoitteisiin yhdessä. Erimielisyyksiä tulisi ratkaista, mutta kompromissit eivät aina oleEU:n edun mukaisia. Yhteisiin päämääriin yhteisillä keinoilla pyrkiminen voi olla haastavaa, muttatarpeellista, jotta riitaantumiset estettäisiin.510. Yhteistyö (importance: 78%, disagreement: 32, evaluations: 11)Kaikkien eurooppalaisten olisi sitouduttava noudattamaan yhteisesti päätettyjä asioita.511. Avoin vapaa liikkuvuus läpinäkyvyys (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 9)Avoin: Kenenkään maan ei tule harjoittaa protektionismia tms. Kaikkien on mahdollista ostaa mm erituotteita samallaa veroprosentilla jne. riippumatta siitä ostaako netistä vai itse jostakin eu maasta.Vapaa liikkuvuus: no tuo jo kertoo kaiken. Toisaalta tuntuu oudolta esim. eri urheilun joukkuelajeissaettä rajoitetaan ns. ulkomaalaisten määrää. Onko tuo silloin vapaata liikkuvuutta. Läpinäkyvyys:kaikissa sekä eri maiden että yritysten välisessä toiminnassa. riippumatta maan suuruudesta.512. Yhtenäisyys. (importance: 78%, disagreement: 24, evaluations: 10)Huomioon ottaen kuitenkin sopivassa määrin jokaisen valtion ominaiset piirteet.513. Yhtenäisyys (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 10)Taas kerran riippumatta siitä onko iso vai pieni eu-maa. Kaikkien tulee ajaa tasapuolisesti eu-maissaasuvien ihmisten tasapuolisuutta ja hyvinvointia. Esiinnyttävä yhtenäisenä muualle ja pyrittävähoitamaan eu-talous kuntoon. Sitä kautta tietysti kunkin maan talous kuntoon.514. yhtenäisyys (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 11)Euroopalla on yhteinen kulttuurinen perintö. Sitä pitää vaalia. Eurooppa on yhtenäinen talousalue.Sen hyvinvoinnin tulee jakautua tasaisesti. Yhtenäinen kulttuuri, eri vivahteineen ja tasainen vauraustakaavat jatkuvan rauhan ja kehityksen maanosassamme.515. Vahva yhtenäinen alue (importance: 78%, disagreement: 13, evaluations: 11) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 46
 • Toimimalla yhteistyössä muiden maiden kanssa ja yhteisesti sovituin ehdoin kaikki voittavat516. Yhtenäisyys (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 17)Vakaa kehitys, hyvät businessmahdollisuudet, turvallisuus niin terveyden kuin maanpuolustuksenkinkannalta.517. yhteisöllisyys (importance: 78%, disagreement: 12, evaluations: 5)että eu ei ole vain iso muodoton klöntti ja pelottava hallitsijamuoto kaiken takana, vaan sentoiminnan voi oikeasti kaikki ymmärtää eikä mitään tehdä salassa.518. Yhteinen puolustus (importance: 78%, disagreement: 26, evaluations: 11)Yhteinen puolustus on Euroopalle tärkeää. Euroopan puolustus tulisi kuitenkin hoitaa NATO:n kauttaja tulevaisuudessa meidän tulisi tähdätä liittämään kaikki jäsenvaltiot NATO:on. Olisi myös mielekästäyrittää luoda EU:lle yksi istuin NATO pöytään.519. Yhteinen ja vahva Eurooppa (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 13)EU:ta olisi kehitettävä tiiviimmäksi yhteisöksi, jonkinlaiseen liittovaltiomalliin520. Taloudellinen yhdentyminen (importance: 78%, disagreement: 12, evaluations: 12)Periaatteessa yhtenäisasiakirjan neljä vapautta (ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomanvapaa liikkuvuus yli kansallisten rajojen) ovat olleet voimassa jo pitkään, mutta käytännössä monettekijät rajoittavat niitä edelleen. Nykyisessä taantumassa on taas kerran nähty, kuinka protektionisminostaa rumaa päätään. EU:n kaikkein keskeisin tehtävä olisi tehdä neljästä vapaudesta käytännöntodellisuutta niin, että kansalliset rajat unionin sisällä lopullisesti häviäisivät.521. Vapaa liikkuvuus (importance: 78%, disagreement: 21, evaluations: 8)Vapaa liikkuvuus on loistava asia. On kuitenkin taattava tietty turvallisuus rikollisuuden leviämisenestämiseksi.522. Liikenneyhteydet (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 12)Euroopan valtioiden välisiä liikenneyhteyksiä tulisi kehittää siten, että lentomatkustaminen Euroopansisällä saataisiin vähenemään. Puhtaampia liikkumisen muotoja tulisi suosia, ja päämääränsaavuttamiseksi olisi erityisesti eurooppalaista raideverkkoa kehitettävä.523. Kaikilla Eu mailla yhteinen valuutta (importance: 78%, disagreement: 20, evaluations: 12)Yhteinen valuutta helpottaisi huomattavasti esim. matkailua.524. Yhteinen veropolitiikka (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 10)Mielestäni on käsittämätöntä, että Suomessa kannetaan muista jäsenvaltioista poikkeavaa korkeaaautoveroa. Tutkitusti Suomessa tästä syystä on melko vanha autokanta. Tämän huomaa erityisestipikkukaupungeissa ja maaseudulla, ei pääkaupunkiseudulla. Unionin keskeinen päämääräon ympäristönsuojelussa, vanhat autot saastuttavat moninkertaisesti. Ruuan arvonlisäveroaollaan alentamassa, suuntaus on ehdottomasti oikea. Verotus ylipäänsä tulisi harmonisoidasamankaltaiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.525. talouden integraatio (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 10)526. Eurooppalanen yhteisö (importance: 78%, disagreement: 10, evaluations: 14)On tärkeää että eurooppalaiset voivat elää yhdessä,voivat matkustaa tehdä työtä ja jakaameidän oma pieni osa maailmasta.Erittäin tärkeää että pystyy liikkumaan vapaasti ja olemaanrauhassa,ilman sotia ja epäoikeudenmukaisuutta,ollaanko sitten lapsia aikuisia,työttömiä vai työllisiä.Kaikilla pitäisi olla hyvää olla.527. Lissabonin sopimus valmiiksi (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 14)Lissabonin sopimus pitää saada pulkkaan ennenkuin uusia jäseniä otetaan unioniin.Laajentumiskomissaari vaikkapa JYP:n kiekkomieheksi siksi aikaa, että Lissabon saadaan pulkkaan.528. Vapaus, yhtenäisyys ja yhteisvastuu (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 8)529. Yhtenäinen Eurooppa (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 13)Euroopassa tulisi päästä yhteisymmärrykseen tärkeistä asioista ja edistää niitä yhdessä keskustellensekä kuunnellen kaikkia osapuolia, jotta saadaan tuloksia aikaiseksi.530. Yksi rahayksikkö (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 15)Tekee EU-kansalaisten liikkumista helpommaksi, ymmärrämme myös toisten talousasioitaparemmin.531. Sisämarkkinat, liikkuvuus, vahvuus globaalitaloudessa (importance: 78%, disagreement: Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 47
 • 20, evaluations: 10)EU perusideologian, subsidiariteetin mukaan tulisi kaikkien unionin maiden ja kansalaistentoimintaympäristön lähentyä ja harmonisoitua, jotta liikkuvuus ja keskinäinen ymmärtäminenlisääntyisi. Näin syntyy voimaa, jolla yhteiset ongelmat ratkaistaan ja vahvistetaan maanosammehyvinvointia ja globaalia asemaa. Sisämarkkinoiden vahvuutta on lisännyt huomattavastitietoyhteiskuntaa tukeneet hankkeet, esim. yksikertaisesti toteutetulla verkkokaupalla on ylitettymonta aikaisempaa tuonti- ja vientibyrokratian ja kuljetuksen koukeroa. Tietoverkoissa toimivatkaupan esteet ovatkin sitten toisenlaisia: huijaustapaukset, yrityksen kotipaikan todentamiset jne...mutta uskon kuitenkin että pääsääntöisesti eurooppalaiset bisnestavat ovat reiluja ja kuluttajatoppivat entistä enemmän toimimaan verkottuneilla sisämarkkinoilla. Niiden helppous huojentaamyös kilpailutilannetta ja eurooppalaiset markkinat koetaan kotimarkkinoiksi.532. Turvallisuus ja yhtenäisyys (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 9)533. Yhteistyö, jos EU halutaan säilyttää (importance: 77%, disagreement: 18, evaluations: 12)Jotta ongelmat saataisiin ratkaistua, tarvitaan yhteistyötä. Niin EU:n sisällä kuin laajemminkinEuroopassa. EU:ssa näyttävät isot valtiot edelleen mielellään sopivan asioista keskenään. Venäjäpuolestaan hyötyy EU:n hajanaisuudesta ja pyrkii hajoita ja hallitse-politiikalla sekoittamaan pakkaalisää. Mutta esim. energia-asioissa olisi välttämätöntä, että EU:lla on yhtenäinen linja suhteessaVenäjään.534. Yhteinen valuutta (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 16)535. yhteenkuuluvuus (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 8)Mitä enemmän eussa on jäseniä euroopasta, niin sitä turvallisempi eurooppa tulee olemaan.536. Taloudellinen liitto! (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 12)Keskeisintä on toimivat yhteismarkkinat ja klilpailukyky!537. Yhtenäinen talouspolitiikka (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 7)Ei edes laman varjolla protektionismia.538. Yhteistyö (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 6)Ilman yhteistyötä homma ei vaan toimi.539. turvallisuus ja yhteistyö. Energiapolitiikka kuunnellen tut (importance: 77%, disagreement:22, evaluations: 8)540. Yhteinen rahavaluutta (importance: 77%, disagreement: 20, evaluations: 10)Voi liikkua Europaassa eikä tarvitse miettiä rahanvaihtoja.541. Kyllä kehitysyhteistyölle, ei humanitaariselle maahanmuuto (importance: 77%,disagreement: 21, evaluations: 10)542. liikkuvuus (importance: 77%, disagreement: 21, evaluations: 8)maiden välillä on helppo liikkua, tehdä töitä eri maissa, opiskella eri maissa yms.543. TYÖVOIMAN LIIKKUMINEN (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 16)Työvoiman vapaa liikkuminen on tärkeää, mutta samalla on tärkeää pitää huolta siitä, että tästäliikkumisesta johtuvat lieveilmiöt eivät pääse riistäytymään käsistä.544. YHteistyö (importance: 77%, disagreement: 25, evaluations: 12)Erilaisten asioiden yhteisöllinen ajaminen545. Koulutusyhteistyö (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 10)Toisen asteen koulutuksen opettaja-, asiantuntija- ja opiskelijavaihtoja pitää voida vahvistaa erimuodoissaan joustavilla rahoitus- ja hakujärjestelmillä.546. Vapaa liikkuvuus (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 9)547. Yhteinen eurooppa (importance: 77%, disagreement: 10, evaluations: 9)Vapaa liikkuvuus, yhteiset rajat, yhteiset säännöt548. Yhteyksien ja kanssakäymisen edistäminen (importance: 77%, disagreement: 12,evaluations: 12)549. Yhteinen Eurooppa (importance: 77%, disagreement: 17, evaluations: 11)Tärkeintä mielestäni olisi Euroopan yhteinen ulkopolitiikka ja siihen liittyvä yhteinen päätöstentekoja päätösten noudattaminen. Valtioden yksittäiset sooloilut pitäisi saada kuriin ja noudattaa tehtyjä Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 48
 • päätöksiä.550. Yhdentyminen & lähentyminen (importance: 77%, disagreement: 18, evaluations: 13)Eurooppaa ja EU:a pitäisi tuoda lähemmäksi tavan suomalaista, jotta oikeasti tuntisi kuuluvanEurooppaan ja EU:iin, myös Euroopan Unionin päätöksen teko organisaatiota ja päätöksiä itsessäänpitäisi tuoda paremmin esille.551. Yhtenäisyys ja yksilöllisyys (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 14)Olen edelleen sitä mieltä, että näissä on Euroopan ydin kaikessa ajattelussa. Asioita, jotka voisivatolla yhtenäisempiä on useita, mutta jotkut sääntelyt pitäisi miettiä tarkemmin, tai pitäisi voidapoistaa. Suurten linjojen veto on tärkeää. Vanhusten ja lasten hoito kaikissa maissa pitäisi saadayhtenäiseksi ja hyväksi, niissä ei kenelläkään pitäisi olla varaa luistaa. Eurooppa voisi näyttääesimerkkiä sivistyksestä, jos se tekisi näitä asioita koskevat yhteiset linjaukset niin, että valtioidenolisi helppo pitää niistä kiinni. Myös arvojen yhtenäisyys pitäisi pystyä välittämään kaikille jaarvokasvatusta jakaa kaikissa maissa. Siinä sivistysvaltion alku ja juuri. Se välittyisi ja opetettaisiinmyös maahanmuuttajille muualta, se olisi lähtökohta Euroopan kansalaisuudelle jne.552. Yhteinen ulkopolitiikka (importance: 76%, disagreement: 18, evaluations: 15)Ei siitä mitään tule, jos jokaisella EU-valtiolla olisi oma ulkopolitiikkansa. Erimielisyydet on ensinsovittava omassa piirissä ennen kuin lähdetään sopimaan ulkopuolisten valtioiden kanssa asioista.553. yhtenäisyys (importance: 76%, disagreement: 13, evaluations: 12)554. Yhteistyö (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 18)On tärkeää, että tehdään päätöksiä yhteistyössä eikä aina pidetä omaa etua kaiksita tärkeimpänä.Pidetään myös naapurin puolia.555. Luoda länsimaisen valtion mallipoja (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 25)Luoda (minimi-)pohja länsimaiselle demokraattiselle oikeusvaltiolle, jonka päälle on helppo tehdävaltiokohtaisia muunnoksia. Harmillisen usein nyt mennään siinä metsään, että lisätään uusi EU-lakipykäliä olemassaolevien kansallisten lakien päälle, kunnes kukaan ei saa enää mitään tolkkua.)556. Integraation oikea syvyys (importance: 76%, disagreement: 19, evaluations: 13)Kuinka pitkälle integraatiossa kannattaa mennä? - Huonommin tuottavia kansakuntia ei saa ottaataloudelliseksi kuormaksi - Oma motivaationi tehdä työtä järjestelmän hyväksi toimii vielä Suomentasolla. Ei Euroopan tasolla. En usko esimerkiksi Etelä-Eurooppalaisten taholta vastavuoroisuuteen.557. Yhtenäinen Eurooppa (importance: 76%, disagreement: 25, evaluations: 12)Euroopan Unionin maiden tiivistettävä yhteistyötään entisestään. Ihmisten ja palveluiden vapaaseenliikkuvuuteen panostettava. EU:n uusien jäsenmaiden suhteen pysyttävä tarkkana, jotta jäsenyyttäolevien jäsenehdot varmasti täyttyvät. EU:n hallinnosta tulisi pyrkiä yhtenäistä rintamaa asioidensuhteen ajavaa ja kaikkien jäsenmaiden tulisi saada vain yksi ääni äänestyksissä.558. Yhteistyö (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 9)Euroopan valtiot voivat yhteistyöllään vaikuttaa paljon hyvinvointiin myös maailman mittakaavassa.Eurooppa on kokonaisuutena esimerkiksi Venäjän, USA:n, Kiinan tasoinen vaikuttaja maailmanvaltapolitiikassa. Tulevaisuuteen suuntaavaa ekologisuusajattelua yhdessä kehittämällä parantaanykyisten ja erityisesti tulevien sukupolvien hyvinvointia. Ympäristön suojelu ja uusiutuvienluonnonvarojen innovatiivinen hyödyntäminen voisivat oikein tuotettuina esimerkiksi johtaakokonaan uusien työmuotojen ja -paikkojen muodostumiseen.559. Työvoiman vapaata liikkumista maasta toiseen vahvistetaan. (importance: 76%,disagreement: 15, evaluations: 11)Pyritään yhtenäistämään valtioiden välisiä virka- ja työehtosopimuskäytäntöjä, jotta saavu-tamme mahdollisimman tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset työelämän säännöstöt.Pyrimmevastaanottamaan ulkomaisen työvoiman ilomielin ja hyväksymään synergiaedut.560. Yhteinen manner (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 4)Eurooppa on meidän yhteinen talousalue jota täytyy kehittää ja josta tulee pitää huolta.561. Liittovaltio ? (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 13)tulisi yhtenäistää vero- ja yhteiskuntapolitiikka. Ei keräämällä rusinoita pullasta...562. Talouden yhtenäistäminen, hintataso samanlaiseksi Euroopas (importance: 76%,disagreement: 9, evaluations: 9)563. Yhteinen Eurooppa - vahvuus, ei kahle! (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 49
 • 14)Globaalissa maailmassa Eurooppa on pieni, mutta yhtenäisenä vahvempi kuin sen jäsenmaat erilläänyhteensäkin564. Yhtenäiset verotusratkaisut (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 14)EU:n jäsenmaiden verotusta tulisi yhtenäistää565. Yhteisöllisyyden löytäminen muualta kuin kulttuurista. (importance: 76%, disagreement:20, evaluations: 15)EU-mailla on liian poikkeavat kulttuurit tämän tyyliseen yhteisöllisyyden löytämiseen. Päättäjienpitäisi keskittyä enemmän vaihtoehtoisiin toimintamalleihin median välityksellä. Tällä tarkoitan mm.Euroviisujen kaltaisten tilaisuuksien järjestämistä; nuoria eivät turvallisuusasiat ja politiikka paljoakiinnosta, mutta silti me nuoret olemme tulevaisuuden polvi, joka jatkaa Euroopan yhdistämistäsiitä mihin te vanhemman ikäpolven konkarit jäitte. Mielestäni tälle kannattaisi luoda hyvä pohja jovarhaisessa vaiheessa, ja tarjota nuorille sellaisia EU:ta yhdistäviä asioita mitkä heitä kiinnostavat.566. Suvaitsevaisuus kunniaan (importance: 76%, disagreement: 19, evaluations: 12)Monia kieliä ja kulttuureja tulee oppia “sietämään” ja kunnioittamaan jo nuorena. Voimme oppiatoisiltamme.567. Yhtenäinen Eurooppa (importance: 76%, disagreement: 24, evaluations: 12)Euroopan Unionin yhtenäisyyden ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen kehittämistä pidän tärkeänä.Ennemmin sisäistä kehittämistä kuin ulkosuhteiden, välillä vaikeidenkin ristiriitojen kanssapainimista.568. Yhtenäisyys ja demokraattisuus (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 10)tasavertaisuus kaikkien maidenkesken, yhtenäisyys569. Vakaus ja liikkuvuus (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 12)Mielestäni Euroopalle on tärkeää, että siellä jokainen ihminen saa olla sellainen kun on ja ettäihmiset saavat liikkua vapaasti maasta toiseen. Lisäksi tärkeää on taloudellinen ja turvallisuus vakauskoko alueella.570. Lakijärjestelmä (importance: 76%, disagreement: 10, evaluations: 11)Euroopalla tulisi olla mahdollisimman yhtenevät lait maiden välillä.571. Yhtenäisyys ja tasa-arvo (importance: 76%, disagreement: 14, evaluations: 7)Mahdollisuus työskennellä eri Euroopan maissa572. Yhtenäisyys (importance: 76%, disagreement: 19, evaluations: 13)Samanlainen verokohtelu unionin sisällä Samanlaiset säädökset yrityksille esim. tilinpäätökset,kirjanpito yms Eläkejärjestelmät yhtenäiset ja eri maissa karttuvat eläkkeet voitaisiin nostaa samoinehdoin ja samaan aikaan Yhteinen turvallisuus- ja puolustusjärjestelmä ym kysymykset. Alue-erojen tasoittamiseen luotava itsekorjautuva järjestelmä. Kurkkujen käyryyttä ja tervan käyttöä sekänuuskaa käsiteltäisiin maakohtaisesti kuten myös asuinympäristöön liittyviä kysymyksiä. Ilmakehäon yhteinen myös EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa.573. Lissabonin sopimuksesta yhteisymmärrykseen pääseminen (importance: 76%,disagreement: 15, evaluations: 11)EU:n päätöksentekomalli selkeytyisi, mikä lisäisi myös läpinäkyvyyttä. Yhteisymmärrykseenpääseminen olisi myös tärkeä symbolinen viesti, joka poistaisi pohjan puheilta, että EU olisimenettämässä vaikutusvaltaansa.574. Uusien innovatiivisten ajatusten ja yhteisöjen tukeminen (importance: 76%, disagreement:18, evaluations: 11)Ei niin että pelkästään kangistuneet kaavat rullaavat575. Puolustusyhteistyö Naton kanssa (importance: 76%, disagreement: 24, evaluations: 14)Mielestäni Eurooppaan ei tule rakentaa Natolle kilpailijaa. Kansallisia puolustusjärjestelmiä voidaanhivuttaa yhteistyöhön Naton kanssa.576. EU:n yhdentyminen. (importance: 76%, disagreement: 14, evaluations: 10)EU:n perustuslaki pitäisi saada tehtyä.577. vapaa liikkuminen sekä tavarat että ihmiset. (importance: 75%, disagreement: 29,evaluations: 9)578. Yhtenäinen talouspolitiikka ja turvallisuus. (importance: 75%, disagreement: 13, Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 50
 • evaluations: 14)Luonnon olosuhteitten vaikutus talouspolitiikkaan. Kriisien hallinta ja niiden torjunta mahdollisimmanvarhaisessa vaiheessa. Painostustoimet unionin ulkopuolelle ei unionin jäseniin. Neuvotteluyhteyssäilyttettävä kaikissa sisäisissä tilanteissa.579. Yhteinen ulko- ja sisäpolitiikka (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 15)Jotta Euroopan yhteisö pysyy kuosissa, pitää poliittiset päätökset päteä kaikkialla. Vaikeutta tuo se,että päätöksissä pitää huomioida kaikki osapuolet toisia väheksymättä. Tarkoitan sillä poliittistenpäätösten suuntaamista yritteliäisyyteen ja avustuksien kohdistamista toimintaan, jotka tuottavatkinjotain, eikä vain rahoita tyhjiä tutkimuksia, joissa “vaaditaan lisäselvityksiä”.580. Työvoiman todellinen liikkuvuus (importance: 75%, disagreement: 17, evaluations: 15)Työpaikan hakeminen EU-alueen muista maista pitäisi olla todella mahdollinen vaihtoehto.581. Yhteinen rauhantahto (importance: 75%, disagreement: 12, evaluations: 12)Jokaisella olisi vapaa liikkuvuus, siis ettei ns.vahdittasi mitä toinen tekee. Tämä pätee sekäyksilötasolla, että ryhminä?! Tarkoitan yksilönvapautta. Vapaus tuo tullessaaan vastuun sekä itsestäettä toisista ihmisistä!582. Yhteenkuuluvaisuus ja toisten huomioiminen (importance: 75%, disagreement: 11,evaluations: 13)Euroopan tulee ottaa entistä selvemmin tietynlainen johtajuus globaalissa maailmassa. Ei olemitään mieltä ajaa omia kansallisia etuja härkäpäisesti eikä myöskään antaa eurooppalaisille“suurvalloille2villiä oikeutta porskuttaa alueen sisällä.583. Yhteistyö (importance: 75%, disagreement: 18, evaluations: 8)Euroopan maiden on kyettävä tukemaan tarvittaessa toisiaan ja tehtävä riittävästi yhteistyötä584. Edelleen yhteisövastuu (importance: 75%, disagreement: 20, evaluations: 9)Periaatteessa Kennedyn: älä kysy mitä Eurooppa voi tehdä sinulle, vaan mitä sinä voit tehdäEuroopalle. Tavoitteet ja politiikat pitää purkaa konkreettisiksi asioiksi. Kyllästyttää ne samatianikuiset “maailman rauha ja puhdas ilmasto” -kliseet.585. talouden integraatio (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 9)586. yhteisymmärrys ja yhteistyö (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 15)suvaitsevuus, muttei “lasses faire”587. Yhteinen tulevaisuus (importance: 75%, disagreement: 19, evaluations: 14)Euroopan on oltava yhtä kaikissa suurissa asioissa, kuten taloudessa, ulkopolitiikassa ja tulevaisuudenvisioissa588. yhteisöllisyys (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 5)Annetaan maiden pitää vahvuudet ja tuetaan heikkouksissa. Rakennetaan yhteisöllisyys, jossasäiluytetään yksilöllisyyden rajat.589. Yhtenäisyys oikea priorisointi (importance: 75%, disagreement: 22, evaluations: 10)koti-kunta-maakuta-valtio-valtioiden liitto-maapallo. Kurkkujen käyryys voitaisiin mitata kotona590. Suvaitsevaisuus (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 14)Kaikilla mailla on paljon opittavaa suvaitsevaisuuden saralla. Yleensä konflikteista selvitäänparemmin, jos suvaitsevaisuutta on runsain määrin.591. yhtenäinen eu (importance: 75%, disagreement: 21, evaluations: 10)Pitäisi pystyä hautaamaan pelkät kansalliset asiat. Tarkoitan, sitä että tärkeissä kohdissa voitaisiinpuhaltaa yhteen hiileen. Maatalousasioissa pitäisi pystyä sopimaan siitä, että tietyt maat tuottaisivattiettyjä tuotteita, johtuen vaikkapa ilmastollisista syistä. Mielestäni ei ole mitään järkeä pakollaviljellä pelkkien tukien varassa.592. Euroopalla pitäisi olla yhteinen ääni maailman forumeilla (importance: 75%, disagreement:22, evaluations: 12)Eurooppa saa voimavarojaan vastaavan painoarvon koko maailman yhteisissä “palavereissa” vain,jos sillä on yhteinen selkeä kanta.593. yhtenäiset pelisäännöt (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 11)kaikissa eu maissa pitäisi noudattaa samoja sääntöjä esim elintarvikehygieniassa. ulkomaillavierailleena olen nähnyt miten sääntöjä noudatetaan vähän sinne päin. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 51
 • 594. Yhtenäisyys (importance: 75%, disagreement: 19, evaluations: 14)Yhteinäinen eurooppa - samat säännöt595. Yhteisö (importance: 75%, disagreement: 17, evaluations: 13)Euroopalle on tärkeintä toimintakykyinen yhteisö.596. Yhteinen ympäristöpolitiikka (importance: 75%, disagreement: 25, evaluations: 10)Puhdas ympäristö pitäisi olla yhteinen tavoite, tahtotila, EU -maissa. Yhteiset toimenpiteet tavoitteensaavuttamiseksi onnistumista tukevalla ympäristöpolitiikalla.597. vapaa liikkuvuus (importance: 74%, disagreement: 23, evaluations: 17)598. Yhteistyö (importance: 74%, disagreement: 16, evaluations: 15)Euroopalle olisi tärkeää tehdä yhteistyötä eikä vain ajaa pelkästään oman kansan etuja. Sillä muuteneurooppaa alkavat ajaa pelkät riidat eikä niillä pitkälle päästä.599. yhtenäinen talousalua (importance: 74%, disagreement: 26, evaluations: 8)600. EU:n aito yhtenäisyys federaatiokikkailun sijaan (importance: 74%, disagreement: 13,evaluations: 9)EU:n integraatio ei toimi pakottamalla, kuten Lissabonin sopimuksen ja Irlannin tilanteen kanssapyritään tekemään. Aito, oikeasti syvä ja tehokas integraatio voidaan saavuttaa ainoastaanvapaaehtoisesti.601. Yhtenäisyys (importance: 74%, disagreement: 20, evaluations: 13)Euroopalla on jo yhteinen valuutta mutta pitää myös saada liikkua vapaasti euroopan sisällä maastatoiseen ja tehdä töitä ja opiskella euroopan sisällä vapaasti. ei mitään viisumeja mutta henkilöidenhenkilöllisyys ja mukana kulkevat tavarat on syytä tarkistaa ettei rikollisuus pääse leviämään rajojenylitse. opiskelu mahdollisuuksia ja yliopistojen välistä vaihto-oppilas toimintaa tulisi pyrkiä lisäämäänreilusti että saataisiin lisättyä ihmisten kiinnostusta tällaisten välityksellä työskennellä eri maissaja myös suvaitsevaisuus lisääntyisi ja ennakkoluulot haihtuisivat. eurooppaan ei pidä lisätä enäämuita huono talouksisia maita tai maita joissa on paljon rikollisuutta vaan keskittyä varsinaisteneuroopan maiden väliseen toimintaan ja niiden hyvinvoinnin parantamiseen. islanti kuuluu liittääeurooppaan mutta uusien euroopan ulkopuolisten valtioiden kuten turkin ja venäjän jotka eivät edesole eurooppaa on erittäin tuomittavaa muutenkin uusien jäsenmaiden hankintaa tulisi tiukentaarajusti. pakolaisia ei myöskään pidä ottaa enää niin paljoa kuin ennen koska tosi asia on että nelisäävät rankastio rikollisuutta ja kuluttavat verovaroja kaikin mahdollisin keinoin mutta työhöntulevia koulutettuja ihmisiä ja heidän kiinnostustaan tulla eurooppaan pitäisi pyrkiä lisäämään.puolustuksessa on kehitettävä paljon euroopan yhteistä puolustusjärjestelmää mutta myös natoa onmietittävä tarkasti niiden eu602. Yhtenäinen Eurooppa - Yhteinen hyvä (importance: 74%, disagreement: 20, evaluations: 13)Kaikkien eurooppalaisten pitää valita yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kautta edustajansaparlamenttiin, joka valitsee hallituksen. Euroopan laajuisella kansanvaalilla valitaan Euroopanpresidentti603. Euroopalle tärkeää on integraatio ja yhteistyö (importance: 74%, disagreement: 20,evaluations: 13)Tärkeää on, että yhä enemmän panostamme integraatioon Eu-maiden kesken talouden,turvallisuuden, työvoiman liikkuvuuden, ihmisoikeuksien vaalimisen, ulkopolitiikan, rahapolitiikan,kulttuurin ja ihmisten samaistumisen saralla. Vain yhteistyöllä EU voi saavuttaa sille asetetuttavoitteet, niin sisäisellä kuin ulkoisellakin yhteistyöllä.604. Lissabonin sopimus voimaan ja EU:lle oma ulkoministeri (importance: 74%, disagreement:17, evaluations: 20)Olisi elintärkeää saada Lissabonin sopimus jollain ihmeen ilveellä voimaan ja sitä kautta Euroopanunionille oma ulkoministeri, joka puhuisi EU:n äänellä kymmenien ulkoministerien sijaan. EUtarvitsee yhden henkilön hoitamaan Euroopan ulkopoliittisia asioita esimerkiksi Kiinan ja USA:nsuuntaan.605. yhteinäisyys,kaikkien eu maiden kanssa (importance: 74%, disagreement: 16, evaluations: 11)samat arvot..606. Yhtenäinen linja (importance: 74%, disagreement: 21, evaluations: 14)Euroopalle on tärkeää pitää yhtenäinen linja muihin valtioihin nähden ulkopolitiikassa, taloudessa,maahanmuutto- ja rikosasioissa ja niin edelleen. Yhtenäisyyteen pyrkiminen tiivistää yhteistyötäja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka taas parantaa kansalaisten hyväksyntää ja sitoutumista Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 52
 • Euroopan unioniin. On hyväksyttävä, että yhtenäisen linjan pitäminen ja siihen pyrkiminen vaatiikompromisseja kaikilta valtioilta. Yhtenäisyyden etu on, että valtiot pärjäävät paremmin yhdessärintamana kuin yksin (niin taloudellisesti kuin muutenkin).607. Yhtenäisyys (importance: 74%, disagreement: 19, evaluations: 6)Euroopan maiden tulisi kokea olevansa yhtenäinen liittoutuma Venäjän ja USA:nsuurvaltapolitiikkojen välissä. Yhdessä olemme vahvempia ja merkittävämpiä.608. Eurooppa: Itsenäinen ja yhteisöllinen (importance: 74%, disagreement: 20, evaluations: 13)Pidän tärkeänä että jokainen maa säilyttää oman identiteettinsä ja erikoisuutensa. Pidän myös hyvääyhteistyötä tärkeänä yhdistyneessä Euroopassa. Yhdessä mutta erikseen609. Ekologisesti vahva ja suvaitsevainen Euroopppa (importance: 74%, disagreement: 16,evaluations: 13)Ympäristöongelmien ratkaiseminen ja rasismin ja kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen ovatolennaisia Euroopan selviämiselle vuoteen 2020610. Työvoiman vapaan liikkuvuuden parantaminen (importance: 74%, disagreement: 15,evaluations: 10)Mahdollistettava ulkomaille töihin meno: kannustus, helppous yms.611. Yhteistyö on kai ainoa mahdollisuus (importance: 74%, disagreement: 12, evaluations: 9)Medän maapallomme “pienenee” koko ajan. Emme voi jättäytyä yksin.612. Turvalisuusyhteistyö (importance: 74%, disagreement: 16, evaluations: 13)NATO:n ja Venäjän välillä työskenteleminen613. Yhtenäinen Eurooppa (importance: 74%, disagreement: 21, evaluations: 13)Euroopasta on tehvävä liittovaltio. -yhtenäinen politiikka, yhtenäinen talous, yhtenäinen työalue,yhtenäinen liikkuvuus, yhtenäinen kulttuuri, yhtenäinen ruoan tuottaminen jne. Valtavastavirkamiesjoukosta on päästävä eroon, vain tarpeelliset jätettävä. Palkat normalisoitava, vain Brysselainoa hallinnollinen keskus.614. Yhtenäisyys ja erilaisuus (importance: 74%, disagreement: 16, evaluations: 14)Yhteiset toimintalinjat tasa-arvon, vapauden ja turvallisuuden edesauttamiseksi sekä köyhyyden jakonfliktien välttämiseksi. Ruuan ja terveydenhuollon edullisuus, koulutuksen ja kulttuurien rikkaudensäilyttäminen.615. Yhteistyön lisääminen ympäristön suojelussa (importance: 74%, disagreement: 32,evaluations: 13)Yhteistyön lisääminen ympäristön suojelussa616. Yhtenäinen maahanmuuttopolitiikka (importance: 74%, disagreement: 23, evaluations: 10)Selkeät yhtenäiset linjat, jotka ohjaavat EU:n jäsenmaita ja antavat niille toimintakehotuksia.617. Positiivinen talouskehitys ja yhteinen sotilas puolustus (importance: 74%, disagreement:19, evaluations: 14)Positiivinen yhteinen talouskehitys ja yhteinäinen sotilaallinen puolustus ovat mielestäni Euroopantulevaisuuden kulmakiviä.618. Terrorismia vastaan erityisesti yhteistyössä USA:N kanssa (importance: 74%, disagreement:16, evaluations: 17)Erilaiset terroristipesäkkeet ympäri maailmaa (mm. Lähi-Itä, Pakistan, Afganistan) ovat uhkamaailman rauhalle. Tästä syystä on tärkeää, että Eurooppa pyrkii hyvässä yhteistyössä USA:n kanssatekemään kaikkensa, jotta terrorismi saataisiin mahdollisimman tehokkaasti laannutettua. Tämäsaattaa edellyttää rankkojakin toimenpiteitä. Pitkässä juoksussa terroristien mahdollisuuksienheikentäminen tulee toivottavasti tuottamaan tulosta.619. Yhtenäisyys (importance: 74%, disagreement: 18, evaluations: 14)Ensin suuret jäsenmaat voisivat luopua protektionismista, ja ajaa “oikeasti” yhteisiä EU-asioita620. Suvaitsevuuden lisääminen (importance: 74%, disagreement: 17, evaluations: 10)621. Vapaan liikkuvuuden takaaminen (importance: 73%, disagreement: 17, evaluations: 17)Eurooppaan ei saisi muodostua uusia sisäisiä muureja, ja lentomatkustuksen hankaluutta soisikarsittavan.622. EU:n yhteinäinen siirtolaispolitiikka (importance: 73%, disagreement: 15, evaluations: 15) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 53
 • Ukko Metsolan erinomaisen kirjoituksen pohjalta EU tarvitsee yhteinäistä siirtolaispolitiikkaa jalaittoman siirtotyöläisyyden muuttamista lailliseksi.623. Yhtenäisyys (importance: 73%, disagreement: 19, evaluations: 16)Tukea niitä joilla menee paremmin eikä antaa rikkaiden valtioiden vain rikastua. Kaikkien pitäisipäästä nauttimaan työnsä hedelmistä.624. Yhtenäisyyden kehittäminen (importance: 73%, disagreement: 24, evaluations: 13)Kansallisten etujen ajaminen on monen maan tapa. EU on vaikea ymmärtää, tarvitaan koulutusta jatiedottamista jotta yhtenäisyyden merktitys kansalaisille kirkastuu.625. Yhteistyö ja pelisäännöt (importance: 73%, disagreement: 17, evaluations: 11)Euroopan tulee pystyä toimimaan yhtenäisenä ennalta sovittujen pelissäntöjen mukaisesti.Pääteöksen teosta sujuvampaa ja turha byrokratia pois. Yhden maan “veto-oikeudet” ja sooloilutpois.626. Yhteisöllisyys (importance: 73%, disagreement: 19, evaluations: 11)Euroopalle tärkeintä on mielestäni yhteisöllisyyden korostaminen. Unionin jäsenmaat ovat hyvinerilaisia ja myös kulttuuritaustaltaan monenkirjavia. Näistä seikoista johtuen on suuri vaara,että kussakin maassa aletaan ajaa liian härkäpäisesti omaa etua ja se ajan oloon heikentää itseUnionia. Olisi ymmärrettävä se, että klobaalisti olemme vahvoja vain yhtenäisenä esiintyen.Vahvojen olisi huolehdittava siitä, että heikommatkin pysyvät mukana. Vain sillä tavalla saadaanluotua yhteishenkeä ja kaikki mukaan pyrkimään yhteiseen hyvään. Ihan sama tilanne on myösmeillä Suomessa. Parasta kokoomuslaista politiikkaa on vahva yhteisvastuun hengen luominen,juuri siten kuin Sauli Niinistö jossakin yhteydessä totesi. Vasemmistolainen ajatusmaailma syntyylähtökohtaisesti taloudellisesta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, ja se on syytä pitää ainamielessä. Me Kokoomuksessa voisimme varsin hyvin lanseerata Santeri Alkion aikoinaan toteamaa,että “köyhien asiaa ei saa unohtaa.” Vain tällaisella käytännön toimiin tähtäävillä puheilla jamyös teoilla teemme aatteestamme uskottavan ja samalla torjumme vasemmistosuuntausta.Kokoomuksen tulee kuitenkin korostetusti tuoda esiin yksilön oma aktiivinen toiminta hyvinvointinsaeteen. Passivoivaa kansalaispalkka-aatetta en voi hyväksyä.627. DEMOKRATIA ILMAN LIITTOVALTIO-MALLIA (importance: 73%, disagreement: 19, evaluations:15)Pöllöä ajatella, että nykyisen mallisen sekavan, työlään ja kalliin systeemin ainoa mahdollinenvaihtoehto olisi liittovaltio presidentteineen. Ihan normaalit järkeistämistoimenpiteet auttavat jokummasti. Kolmen koplan sooloilun täytyy loppua.628. yhteinen identiteetti (importance: 73%, disagreement: 20, evaluations: 21)kaikkien pitäisi paremmin kokea olevansa eurooppalaisia. Liittovaltiolle oma presidentti,tunnusmusiikki, vaakuna yms...629. Yhtenäinen verotus (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 11)Pitkällä tähtäimellä tarvitaan yhtenäinen verokäytäntö. Edelleen suomalaiset maksavat tietyistäasioista enemmän veroa. Tämö koskee niin tuloveroa, tavaroita ym.630. yhtenäisyys (importance: 73%, disagreement: 17, evaluations: 12)samat säännöt eri maissa631. yhtenäinen Venäjä-politiikka (importance: 73%, disagreement: 15, evaluations: 15)632. Yhtenäisyys (importance: 73%, disagreement: 16, evaluations: 11)yhteinen rahayksikkö633. Kehittyminen entistä yhtenäisemmäksi. (importance: 73%, disagreement: 15, evaluations: 11)Euroopalla tulisi olla yhteinen ääni maailmassa, jossa kehitys kulkee siihen suuntaan, että entistäsuurempi merkitys on kaukoidänmailla. Euroopan ja Amerikan merkitys pienenee.634. Yhtenäisyys (importance: 73%, disagreement: 19, evaluations: 11)Monissa kommenteissa haluttiin yhtenäistä käytäntöä kaikkialla eu:n alueella. Siihen olisi varmaanpyrittävä koska valtioiden omat päätökset samoista asioista voivat sotkea pahastikin yhteisen edunjota pitäisi ajaa. Toisaalta kansat ovat niin erilaisia ja johtajat/edustajat niin erilaisilla valtakirjan“painoilla” liikkeellä että tämä prosessi vie aikaa. Oma identteetti on tärkeä mutta millä asetammenämä identiteetit paremmuss järjestykseen. Emme millään muulla kuin suuremman voimalla jasilloin on taas riidan siemen kylvetty. Yleensä jokin katastrofi tms. joka kohtaa eripuraista joukkoavoi johtaa yhteisten asioiden ja tavoitteiden löytymiseen. Päällä oleva talouskriisi voisi olla oikeinhoidettuna tämmöinen ettei tarvitsisi mitään pahempaa kuten sota tai sairaus/epidemia ohjaamaan Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 54
 • ajatuksia yhteiseen päämäärään.635. euroopalle tärkeää yhteistyö venäjän kanssa. (importance: 73%, disagreement: 15,evaluations: 14)on nähtävissä usa:n heikentyminen maailman johtavana talousmahtina, venäjällä on suuret öljy- jamalmivarat, kun venäjän talous kehittyy, se voi olla määräävässä asemassa maailman kaupassa.636. Eurooppa yhtenäistyy ja lisää vaikutuspiiriään (importance: 73%, disagreement: 20,evaluations: 11)Jäsenmaat voivat vaikuttaa ulospäin paremmin, jos sisäinen koheesio on parempi. Ensisijaisestipidettävä moraalitekijät ovat järjestyksessä niin, että ne vastaavat länsieurooppalaisten maidentapaa elää. Tässä on tehtävää laajentumisen ja siirtolaisuuden sekä lähi- (ja kauko-) aluepolitiikanaloilla vielä pitkään. Sen jälkeen talous on ratkaisevan tärkeä. Kilpailevat mallit ovat AmericanDream, Kiinan (ja nykyVenäjän) keskusjohtoinen “markkina”talous sekä Euroopan (ja pohjoismaiden)sosiaalinen markkinatalous. Sosiaalista markkinatalousmallia pitäisi kehittäää yhdessä sekä Euro-maissa että koko EU:n jäsenmaissa niin, että se kestää kilpailun noiden muiden mallien kanssa.Minusta nämä ovat edellytykset EU:n laajentumiselle ja EU.n perusta kehitettäessä maailmanlaajuistayhteistyötä. Talousrakenteiden sekä sosiaalisten ja moraalisten toimintamallien turvaksi tarvitaanmyös riittävä ja uskottava kyky estää (ulkoa tai sisältä) tuleva fyysinen pakko muuttaa näitämalleja toisenlaisten mallien mukaisiksi. Jos nyt USA:n American Dream- malli todella voi muuttuasosiaalisemmaksi, on NATO luonnollinen ja oikea (ulkoiseen pakkoon kohdistuva) tapa EU:n omien(sisäisten) turvajäjestelyjen rinnalla. Vasta EU:n riittävä yhtenäisyys antaa pohjan EU:n ulkopolitiikalle,jota ei nyt vielä ole olemassa. Silloin EU voi tarjota jotain ajoissa konkreettista muille, erityisestinopeasti muuttuville (kaakkoisAasia, Intia, etelä Ameri637. Yhtenäiset oikeuskäytännöt (importance: 73%, disagreement: 17, evaluations: 12)Lisbonin sopimuksen voimaantulo vaikuttaisi positiivisesti harmonisaatiota ajatellen. Kansalaistentietämystä lisbon sopimuksen vaikutuksista tulisi tehostaa. EU-oikeuden positiivisista vaikutuksista eiole kansalaisten keskuudessa kovinkaan paljon tietämystä.638. Yhtenäinen ansiotuloverotus koko EU:n alueelle (importance: 72%, disagreement: 19,evaluations: 13)Työskentelen tällä hetkellä Virossa, jossa on alhainen 22% ansiotulovero riippumatta tuloista.Haluaisin jossakin vaiheessa uraani muuttaa takaisin Suomeen, mutta se on tehty verotuksella lähesmahdottomaksi. Mikäli muuttaisin Suomeen ja haluaisin käteen samaan verran nettopalkkaa, minunpitäisi löytää työ, josta saisin yli 30% enemmän palkkaa kuin tällä hetkellä. Lisäksi jos muuttaisinSuomeen tammi-kesäkuussa, joutuisin maksamaan ulkomailla ansaitusta palkasta verot Suomeenmyös siltä ajalta, jolloin en ole vielä Suomessa asunut. Työvoiman vapaa liikkuminen ei toteudukun verotuksessa on näin suuria eroja maiden välillä. Yhteinäisemmällä verotuksella koko EU:nalueella työvoimalla olisi oikeasti mahdollisuus liikkua joustavammin maasta toiseen - ja takaisinkotimaahan.639. voimistaa eurooppalaista yhteistyötä (importance: 72%, disagreement: 18, evaluations: 11)pärjätäksemme muita alueellisia valtioliittoja vastaan640. Yhtenäisyys (importance: 72%, disagreement: 17, evaluations: 19)Ei turhia kulttuuri - kieli - tullimuureja641. Valtiollinen itsenäisyys ja Euroopan yhtenäisyys (importance: 72%, disagreement: 19,evaluations: 17)Valtiollinen itsenäisyys, riippumasta valtion koosta on pidettävä jokaisella EU-valtiolla, kuitenkinEU-valtioiden on pystyppävä sopimaan yhteisistä päämääristä. Täsmennän. Suuret valtiot eivätsaa keskenään ottaa määräysvaltaa. Mikään valtio ei saa kahmia etuuksia toisten kustannuksella.muistettava on myös, että yhtenäisyys on voimavara, kun sitä käytetään yhteistiin päämääriin.puolustus, talous, tiede jne. Suomen olisi mentävä EU-ytimeen, sillä meillä olisi paljon annettavaaEU:lle vapaana länsimaisena demodratisena valtiona. Toivoen menestystä Suomelle EU:ta rantaessaItsenäisten valtioden liittona, rohkeasti toimien.642. Yhtenäisyys ja eurooppalainen vapaus (importance: 72%, disagreement: 16, evaluations: 10)Euroopalle tärkeintä on tiivis yhtenäistyminen ja vapaan liikkuvuuden sekä yleisen vapaudenturvaaminen. Tulevaisuus on EU:n liittovaltio, jossa kansat ja kulttuurit toimivat yhteistyö.643. Yhteistyö - sanelupolitiikka (importance: 72%, disagreement: 16, evaluations: 12)Euroopan maiden yhteistyö on tärkeää - me kansalaisetkin haluamme kuulua yhtenäiseenEurooppaan, jossa meidän omalla kansallisuudella on merkitystä. Edut yhteisyydestä, edut Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 55
 • yksilöllisyydestä! Isojen maiden ei tule saada sanella yksin. Demokratiaan kuuluu, että kaikkiakuullaan. Ei ole oikein, että vain isojen intressit määräävät koko eu:n marssijärjestyksen.644. yhtenäisyys (importance: 72%, disagreement: 17, evaluations: 8)Euroopassa on tärkeätä kehittää yhteistä elämänmuotoa. Puolustus, maatalous ja energiansaantikaikille olisi tavoiteltavaa.645. EU on itsenäisten valtioiden keskinäistä yhteistyöjärje (importance: 72%, disagreement: 17,evaluations: 8)Valtioiden yhteistyö tarkoittaa kaikkien jäsenvaltioiden tasa-arvoista yhteistyötä yhteistenpäämäärien saavuttamiseksi646. Yhtenäisyys (importance: 72%, disagreement: 16, evaluations: 16)Jokainen jäsenmaa olisi samoilla linjoilla suurista päätöksistä647. Suvaitsevaisuus (importance: 72%, disagreement: 28, evaluations: 14)Pitäisi kehittää ihmisten yhteisöllisyyttä muidenkin, kuin ‘oman veren’ kansan kanssa.Ulkomaalaisetkin ovat ihmisiä.648. Yhtenäisemmäksi kansalliset suvereniteetit huomioon ottaen (importance: 72%,disagreement: 12, evaluations: 10)Unionin tulisi keskittyä vain ja ainoastaan yhteiseen turvallisuus- ja talouspolitiikkaan. Myösjonkinlainen “European Bill of Rights” olisi paikalleen, mutta ei mitään 500+-sivuista kryptista“perustuslakia”. Kokoomus on perinteisesti kammoksunut isoa, byrokraattista keskushallintoa jakorostanut lähidemokratian merkitystä. Tätä ei tulisi unohtaa Eurooppa-politiikassakaan. Kauttahistorian isot keskushallinnot ovat johtaneet kansalaisvapauksien menettämiseen ja tyranniaan, niinei saada käydä modernissa Euroopassa. Turvallisuus on tärkeä asia, mutta vapaus on vielä tärkeämpi!649. Euroopan yhdysvallat (importance: 72%, disagreement: 21, evaluations: 8)650. Yhteinen arvomaailma (importance: 72%, disagreement: 12, evaluations: 13)651. Yhtenäsisyys (importance: 72%, disagreement: 29, evaluations: 12)valtioiden rajoejen “madalluttaminen”, europpalaista yhteishenkeä652. Yhteinen linja ulospäin, sisällä elävää keskustelua (importance: 72%, disagreement: 18,evaluations: 11)On hyvä, että eurooppaan on syntynyt EU , jolla on jäsenmaille yhteinen linja ja tavoitteet, koskavain suuret mahdit ovat varteenotettavia keskustelukumppaneita ja sopimisten tekijöitä muunmaailman mahdeille. Tärkeä on kuienkin myös EU:n sisäinen elämä, jossa pitäisi edelleenkinhuomioida myös pienet jäsenvaltiot ja olisi tärkeätä, että direktiiviasioissa suotaisiin helpomminvaltiokohtaisia kevennyksiä asioissa , jotka ovat esim “luonnonlakeja” eli sijainnin vaikutusilmastollisiin olihin, samoin asumistiheys , kulttuuritekijät ja kun jatin päätetään , firektiiviensisällöstä tlisi tiedotta heti oiken , ettei synny omituisia luulemuksia huhujen ja virheinformationpohjalta653. Liikkuvuus (importance: 72%, disagreement: 13, evaluations: 11)654. Liikkumisen helppous (importance: 72%, disagreement: 13, evaluations: 14)On tärkeätä, että “liikkumisen vapaus” ei toteudu vain periaatteellisella tasolla. Jos esim. passiatarvitsee yhä EU-maissa liikkuessa, jotain on mennyt pieleen.655. Integraatio (importance: 71%, disagreement: 21, evaluations: 11)Mielestäni Suomen kuuluu sitoutua Euroopan integraation ja tehdä kaikkensa, että pitkällä aikavälillävaltioliiton sanajärjestys käännetään päinvastoin. Se on pitkällä tähtäimella kaikkien edun mukaista,ei se että riidellään paikallisesti rahanjaosta. Get together - stand together.656. Polttoainehinnat yhtenäistettävä (importance: 71%, disagreement: 18, evaluations: 9)Kylmän ilmanalan maat lämmittää talvella ja lämpimän alueen maat jäähdyttää kesällä.657. Yhtenäinen Euroopa, (importance: 71%, disagreement: 24, evaluations: 12)euro kaikille, yhteinen pakolais- ja elintasopakolaispolitiikka, solidaarisuus658. Yksi Eurooppa, yksi mieli (importance: 71%, disagreement: 25, evaluations: 15)Euroopan lait ja astukset pitää voida yhdenmukaistaa siten, että saamme yhtenenvän verotuksen,saman eläinsuojelun, turkistarhausken seis myös Suomesta ja rajat auki niin, että eläkeläisenä voiasua missä tahansa Euroopan maassa ja saada sinne eläkkeensä ja saada maan hoiva- sairas- yms.palvelut. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 56
 • 659. Yhteinen valuutta (importance: 71%, disagreement: 15, evaluations: 9)euro käyttöön kaikissa euroopan unionin maissa660. suvaitsevaisuus teoin (importance: 71%, disagreement: 35, evaluations: 6)661. Yhteistyö (importance: 71%, disagreement: 15, evaluations: 13)Varsinkin uusien jäsenmaiden yhteistyöosaaminen tarvitsee vuosien työn.662. Puolustus?Yhteinen vai jokaisella oma ratkaisu? (importance: 71%, disagreement: 19,evaluations: 8)Ei natoon Usan talutusnuoraan,vaan itsenäinen puolustus koko EU alueelle.663. Kulttuuriyhteistyö (importance: 71%, disagreement: 24, evaluations: 18)Unionin alueella on hyvin rikas kulttuuri eri maiden omana . Sen välittäminen rikastuttaa meidänkaikkien elämää, jos se tuodaan esille järjestelmällisellä toiminnalla eikä yritetä saattaa kaikkeasamaan muottiin.Erilaisuus eläköön!664. Energipolitiikka yhtenäiseksi euroopassa (importance: 71%, disagreement: 14, evaluations:13)Energiapolitiikka erotettava maatalous- ja aluepolitiikasta. Mikäli Suomen sähkön hinta nostetaansamalle tasolle kuin keskieuroopassa, niin tulotaso myös sitä vastaavaksi ettei suomalaisella kulusuhteettomasti rahaa lämmitykseen.665. Yhdentyminen (importance: 71%, disagreement: 16, evaluations: 5)Euroopan intergaatiosta on puhuttu paljon, mutta sitä tulisi edelleen kehittää. Suomalaisten tuleetuntea itsensä yhtä eurooppalaisiksi kuin ranskalaisten ja espanjalaistenkin! EU:n tulisi olla “yhteinenjuttu”, eikä jokin kaukainen organisaatio Brysselissä.666. Eurooppalainen puolustuspolitiikka ja -liittoumat (importance: 71%, disagreement: 23,evaluations: 14)Olisi hyvä saada yhtenäinen linja EU:n jäsenvaltioille koskien maiden puolustuspolitiikkaa, keskinäisiäsopimuksia ja ydinaseita.667. Yhtenäisyys (importance: 71%, disagreement: 27, evaluations: 15)Koska Euroopan Unioni on alkujaan rauhan projekti, mielestäni on tärkeää, että Euroopan kansalaisiasaatettaisiin lähemmäs toisiaan. Yhdistävinä tekijöinä voisi toimia esimerkiksi urheilussa “Eurooppavs. muut maat”. Tämä opettaisi Eurooppalaisia tuntemaan naapurinsa paremmin. Haluan kuitenkinpainottaa, että vaikka mielestäni EU:lle on tärkeää lähentää kansaa, on myös erittäin tärkeääsäilyttää omat kulttuurit.668. Yhtenäisempi Eurooppa (importance: 70%, disagreement: 17, evaluations: 10)EU:n pitäisi toimia varsinkin ulko- ja talouspolitiikassa yhtenäisenä Lissabonin sopimuksen mukaisestipresidentin johdolla. Olisi päästävä siitä, että suuret maat huseeraavat mielensä mukaan. Ei ihanliittovaltiota, mutta melkein. Kansallisvaltiot säilyvät, mutta osavaltioiden luonteisina. Yhteinenpuolustus ja sopimus NATOn kanssa. Suunta kohti harmonisoitua palkka- ja sosiaalipolitiikkaa.EWnergiaomavaraisuus.669. Yhteinen valuutta ja puolustus (importance: 70%, disagreement: 22, evaluations: 15)Euroopalle on tärkeää yhteinen valuutta ja puolustus.670. Unionin liittovaltioiden kulttuurinen lähentyminen (importance: 70%, disagreement: 20,evaluations: 15)Erilaiset kieli- ym. kulttuurilliset erot pitäisi pyrkiä seuraavien vuosisatojen aikana vähentämääneurpoopan sisällä minimiin. Vaikea tehtävä ja siksi pitkä aikajänne. USA:lla on tässä suhteessatavaton etu Eurooppaan nähden! kyllä käy kateeksi.671. Liikkuminen EUn sisällä (importance: 70%, disagreement: 24, evaluations: 13)Pitäisi olla tiukempi valvonta rajoilla, ettei rikollisuus pääsisi leviämään niin helposti. Takaisin passit!!672. Yhtenäinen pelastustoiminta suuronnettomuuksissa (importance: 70%, disagreement: 25,evaluations: 11)Organisoidusti673. yhteisöllisyys (importance: 70%, disagreement: 22, evaluations: 10)kansallisvaltio-ajattelusta kohti globaalia vastuunkantoa674. Ns. Yhteinäinen kansa (importance: 70%, disagreement: 17, evaluations: 14)On tärkeää euroopassa, että EU toimii. Sotia ei synny valtioiden välillä, ja euroopan sisällä olevien Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 57
 • asioiden hoitaminen on helppoa.675. Yhtenäinen Eurooppa (importance: 70%, disagreement: 29, evaluations: 11)Kansat olisivat kuin veljet keskenään, veljellistä kinastelua, mutta kuitenkin sovussa.676. Yhteinen manner (importance: 70%, disagreement: 23, evaluations: 7)Eurooppa on meidän yhteinen talousalue jota täytyy kehittää ja josta tulee pitää huolta.677. Yhtenäinen eurooppa (importance: 70%, disagreement: 18, evaluations: 12)Minusta on surullista, että europarlamenttiin mennään puolustamaan suomen oikeuksia ja ajamaansuomen asiaa. Minusta siellä pitää ajaa kaikkien EU valtioiden asiaa ja ajatella kaikkien valtioidenparasta, ottaa huomioon eri valtioiden erityispiirteet, vahvuudet ja heikkoudet. Kysymys ei pidä ollamiten saan mahdollisimman paljon etuja ja tukia omaan maahani tai miten parannan oman maaniasemaa EU:ssa vaan miten meidän valtiomme voi auttaa toista valtiota saamaan asiansa kuntoon,omko meillä tuotetta, osaamista toimivia toimintamalleja joita kannattaisi muidenkin kokeilla.678. Yhteinen eurooppa (importance: 69%, disagreement: 14, evaluations: 14)Todellinen monopoleista vapaa markkinatalous. Vastuullisuus kätäntöön juhlapuheista. Paikallistenoligarkien vallananastus estettävä riittävällä ohjauksella.679. Yhtenäisyys (importance: 69%, disagreement: 15, evaluations: 9)EU-alueen yhtenäisyys on mielestäni tärkeä osa päätöksenteon sujuvuutta. Jotta tällainenyhtenäisyys olisi mahdollista saavuttaa, tulisi EU:n jäsenvaltioilla olla kulttuurisesti yhteinen historia.Jos EU-jäsenmaat omaisivat yhteisen kulttuurihistorian, ei asioiden päättämisen tarvitsisi ollaketään tyydyttämättömien kompromissien valitsemista. Voitaisiin vetää yhtenäisiä linjoja, jotkamielyttäisivät suurta osaa jäsenmaista.680. Lissabonin sopimus (importance: 69%, disagreement: 19, evaluations: 10)Lissabonin sopimuksen hyväksyminen on välttämätöntä, jotta EU:sta tulisi täysipainoinen japotentiaaliaan vastaava toimija maailmanpolitiikassa. Sopimus on siihen hyvä alku.681. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 69%, disagreement: 17,evaluations: 12)Jotta EU olisi uskottava ja vaikutusvaltainen kansainvälinen toimija sillä tulee olla mahdollisimmanyhtenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vain yhtenäinen, yhdellä suulla puhuva EU voi olla vahva jasaada positiivisia muutoksia maailmanpolitiikassa aikaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyönlisääminen, jatkuva ja rakentava keskustelu sekä Lissabonin sopimus voivat turvata tämän.682. Euroopan integroituminen liittovaltion suuntaan (importance: 69%, disagreement: 26,evaluations: 9)Mistään ei tule mitään, jos kaikki maat vain sooloilevat ja yrittävät “kusettaa” toinen toistaan omienetujensa puolustamiseksi. EU pitää saada toimivaksi organisaatioksi, jossa yksittäinen maa ei pystysabotoimaan kaikkien muiden kannattaman päätöksen toteuttamista.683. BRIC on kehittyvää yhteistyötä (importance: 69%, disagreement: 13, evaluations: 12)Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina ovat lähitulevaisuuden kauppamahteja. Niiden kehityksessä onpysyttävä mukana. Tuettava nykyistä uuden luomista, jolloin saadaan vahva jalansija väestönvaurastuessa ja kysynnän kasvaessa.684. Kehitysyhteistyö (importance: 68%, disagreement: 14, evaluations: 13)Kehitysmaiden asioiden parantaminen on avain monien ongelmien ratkaisuun.685. Junayhteys Tallinnasta Berliiniin (importance: 68%, disagreement: 18, evaluations: 11)nopea henkilöjunayhteys Tallinna-Riika-Kaunas/Vilna-Varsova-Berliini, Suomalaisille uusi sujuvampija ympäristöystävällinen yhteys Eurooppaan!686. Euroopan yhtenäisyys avunanto maatalouden ja yrittäjyyden (importance: 68%,disagreement: 18, evaluations: 4)Tarkoitan että yrittäjyyttä ja maataloutta tuetaan ja kannatetaan tasavertaisesti kaikissa EU maissa jasiellä täytyy olla tasaarvo.Kaikenlaisia turhia direktiivejä ei saisi hyväksyä.687. yhteisöllisyys (importance: 68%, disagreement: 14, evaluations: 10)Yhteisöllisyys mahdollistaa sen, että kaikki voivat kokea olevansa osallisia siinä mitä tapahtuu.688. Yhteinen kieli ja solidaarisuus (importance: 68%, disagreement: 19, evaluations: 6)Euroopalle on tärkeää yhtenäistää kulttuuria ja poimia hyvin toteuneet asiat käyttöön. Tilastojariittää. Invidualismiä on turha kuristaa, se toimii vaikka kamikazena. Hyvää joulua: T: Pakkasukko Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 58
 • 689. Yhtenäisyys (importance: 68%, disagreement: 15, evaluations: 8)Mikäli euroopan unioni haluaa menestyä ja olla vahva vaikuttaja tulee sen jäsenmaiden pyrkiäyhtenäiseen päätöksen tekoon huolimatta, omista intresseistä, koska se on loppujen lopuksi EU:nelinehto. Pitkässä ajassa edellä mainittu toiminta tuottaa hedelmää.690. Rajat rikkova yhteistyö (importance: 68%, disagreement: 20, evaluations: 10)Nykypäivänä on lyhytnäköistä harjottaa protektionistista politiikkaa ja huolehtia vain omastaperseestä. Nyt on aika rajattomalle yhteistyölle.691. Lissabonin sopimuksen tai vastaavan voimaansaattaminen. (importance: 68%,disagreement: 16, evaluations: 11)Tämä täsmentää mm. minkälaisia turvatakuita yksittäinen maa, esim. Suomi, voi EU:lta odottaa.692. Yhtenäisyys (importance: 68%, disagreement: 21, evaluations: 14)Nykymaailmassa Euroopan yksittäisten valtioiden rooli maailman politiikassa pienenee vuosikerrallaan. Vain yhtenäisenä rintamana EU voi säilyttää osan Euroopan vaikutuksesta globaalisenapelurina sekä politiikan että talouden sektorilla.693. Tavaroiden hintojen muodostus yhtenäiselle tasolle (importance: 68%, disagreement: 14,evaluations: 14)Valtioiden pitäisi päästä yhteisymmärrykseen tavaroiden hintojen muodostumisesta, jotta kilpailutuotteiden välillä olisi yhtenäistä ilman valtioden välisten verotusominaisuuksien sanelemista.694. Yhteistyön lisääminen kestävässä teollisuudessa (importance: 68%, disagreement: 39,evaluations: 11)Yhteistyön lisääminen kestävässä teollisuudessa695. Euroopan yhteinen kulttuuri (importance: 68%, disagreement: 25, evaluations: 14)Euroopan alueen yhteiselle identieteetille on tarvetta. Eurooppa on moninainen alue, muttayhtenäisyyksiä löytyy ja niitä olisi syytä korostaa.696. Asiantuntijoiden liikkuvuus (importance: 67%, disagreement: 18, evaluations: 11)Kun opimme toisiltamme työelämässä ja kouluttajina aina huippuosaajia myöten, pystymmenopeammin viemään hyvää kehitystä eteenpäin koko Euroopan alueella.697. Euroopan integraatio (importance: 67%, disagreement: 22, evaluations: 12)Euroopan on yhdistyttävä entistä tiiviimmin, perustettava yhteiset puolustusvoimat, ja pyrittäväluomaan uuden eurooppalaisen näkökulman erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Lissaboninsopimuksen ratifiointi-erittäin tärkeätä. Turvallisuus- ja talouspolitiikkaa pitää kehittää Brysselissä,yhdessä, ajamaan Euroopan Union etuja. Neuvottelut euroopan asioista on käytävä Brysselissä, ei erimaiden toimesta muualla. Erilaiset ytimet poist kuten isot ja pienet maat. Myös uusien jäsen maidenon ymmärrettävä, että heidän on ajatteva yhteistä Euroopan Unionin politiikkaa eikä vain omiaintressejä.698. Lissabonin sopimuksen saattaminen voimaan (importance: 67%, disagreement: 19,evaluations: 11)Pitäisi olla varasuunnitelma siitä, miten Irlannin kanssa on meneteltävä, jos sen kansanäänestyksessäem. sopimus uudestaan hylätään.699. Yhteistyön lisääminen kestävässä teollisuudessa ja ymp (importance: 67%, disagreement:35, evaluations: 11)ja ympäristön suojelussa.700. Autoverokäytännöt yhtenäisiksi (importance: 67%, disagreement: 31, evaluations: 7)Kaikkiin jäsenmaihin samat autoveroprosentit. Kilpailu ei toteudu nykyisillä systeemeillä.701. yhtenäistäminen (importance: 67%, disagreement: 19, evaluations: 10)mielipiteiden, lakien, valtioiden yhtenäistäminen702. Yhteistyöfoorumi toimimaan (importance: 67%, disagreement: 19, evaluations: 11)EU:n tulee entistäkin enemmän panostaa yhteistyökykyjen ja -taitojen vaalimiseen. Sen onerotuttava edukseen esim. eripuraisemmista kansainvälisistä organisaatioista. Olemmehan näeteurooppalaisia, minkä tulee tarkoittaa korkeaa laatua kaikilla tasoilla, myös poliittisesti. Päinvastoinkuin YK:ssa, EU:ssa toimijalta edellytetään epäitsekkyyttä ja yhteisen hyvän edesauttamista. EU:ntulee laatia painopistestrategiat jäsenmaittain ja alueittain. Siten esim. elintarvikeomavaraisuustulee hoitaa EU:ssa keskitetysti ja sitoutua takaamaan se jäsenmaissa 100%:sti kriisialueilla.Omavaraisuudelle on laadittava kriteerit jäsenmaittain. Maiden, jotka luovuttavat Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 59
 • huolto-omavaraisuudestaan huolehtimisen EU:lle, tulee ensin liittyä puolustuskoalitioon (NATO). MEP-ehdokkaaksi asettuvalle tulee asettaa minimikielitaitovaatimukset, sujuva englanti/ranska/italia/espanja/saksa ja toinen edellä mainituista tyydyttävänä/välttävänä.703. Vapaa liikkuvuus -> länsi idän elättäjänä? (importance: 67%, disagreement: 23, evaluations: 18)Heikoista huolehtiminen on sivistyneen hyvinvointivaltion velvollisuus. Tämä apu voidaan kuitenkinantaa monella tapaa. Ulkopuolisten auttaminen on vaikeaa, mikäli sisäisetkään asiat eivät olekunnossa. Euroopan Unioni perustuu alunperin taloudelliselle, ei humanitaariselle yhteistyölle.Taloudessa, niin “itsekkäältä” kuin tämä kuulostaakin, perimmäisenä tarkoituksena on ennen kaikkeaomien etujen ajaminen. Tästä näkökulmasta EU:n laajenemiseen kannattaisi kenties suhtautuahieman varauksellisemmin. Vapaa liikkuvuus toimii erinomaisesti suhteellisen tasaväkisten valtioidenvälillä, mutta läntisen Euroopan kehittyneet hyvinvointivaltiot kohtaavat huomattavan ongelman,kun köyhimpien Itä-Euroopan maiden “kurjin” väestönosa alkaa siirtyä tänne paremman elämäntoivossa. Suomenkaan sosiaaliturva ei korkeasta laadustaan huolimatta riitä pelastamaan kokoEurooppaa, joten idästä tulevan kerjäläistulvan ja siihen valitettavasti liittyvän rikollisuuden virtatulee pyrkiä katkaisemaan. Vapaan liikkuvuudenkaan ei siten tule mahdollistaa rajat ylittävää,“kehittyneempien” maiden vastikkeetonta hyväksikäyttöä.704. Yhteinen puolustus ja/tai turvallisuuspolitiikka (importance: 66%, disagreement: 20,evaluations: 14)705. Yhtenäisyys (importance: 66%, disagreement: 25, evaluations: 11)Yhtenäisyys, ristiriitojen ja omien etujen ajamisen vähentäminen. Yhtenäin Eu muuhun mailmaannähden706. Euroopan pitää olla yksi (importance: 66%, disagreement: 22, evaluations: 12)Pitää tavoitella yhtenäisiä linjauksia, lainsäädäntöä, edustusta, raha- ja talouspolitiikkaa rauhantakeeksi.707. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 66%, disagreement: 21,evaluations: 9)Jotta EU olisi uskottava ja vaikutusvaltainen kansainvälinen toimija sillä tulee olla mahdollisimmanyhtenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vain yhtenäinen, yhdellä suulla puhuva EU voi olla vahva jasaada positiivisia muutoksia maailmanpolitiikassa aikaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyönlisääminen, jatkuva ja rakentava keskustelu sekä Lissabonin sopimus voivat turvata tämän.708. Kehitysyhteistyö (importance: 66%, disagreement: 24, evaluations: 15)Meidän pitää tehdä kehitysyhteistyötä mm. ilmastonsuojelun tukemiseksi. Ledvalojen jaaurinkopaneelien ja tuulimyllyjen toimittaminen, ja niiden kokoaminen sekä huussien rakentaminen,koulutuksen ja terveystiedon lisääminen ovat tärkeinta ja vastuullisinta apua, joita voimmekehittyviin valtioihin antaa.709. Nationalismin tuhoaminen! (importance: 66%, disagreement: 20, evaluations: 11)Kansallisvaltioideologia on selkeästi suurimpia konfliktien aiheuttajia ja ylläpitäjiä nykymaailmassa.EU-projektin ylivoimaisesti paras puoli onkin juuri kansallisvaltioiden merkityksen vähentäminen. Eikansojen Eurooppaa vaan kansalaisten Eurooppa!710. EU:n yhteinen, järkevämpi päihdepolitiikka. (importance: 65%, disagreement: 15,evaluations: 9)Joko kannabis pitäisi laillistaa kontrolloidusti, tai myös alkoholi ja tupakka tulisi kieltää. Kannabiksenkäyttö tulee räjähtämään käsiin tulevaisuudessa. Noudatetaan esim. espanjan päihdepolitiikkaakannabiksen suhteen, jossa homma toimii.711. Ymmärtämistä ei suvaitsevuutta (importance: 65%, disagreement: 20, evaluations: 13)Minä en halua suvaita ketään, se on melkein sama asia kuin sietää. Haluan ymmärtää erikulttuureista tulevia ihmisiä ja ottaa heidät yksilöinä. ei jonkun ihonvärin, uskonnon, seksuaalisensuuntauksen edustajana.712. Yli rajojen menevä yhteistyö kaikissa asioissa (importance: 65%, disagreement: 18,evaluations: 10)No, jos esimerkiksi muissa Euroopan maissa on luovuttu turkistarhauksesta, miksi me olemme EU:nVenäjä ja jatkamme tätä barbaarista toimintaa!713. Yhteenkuuluvuuden tunne, eurooppalaisuus (importance: 65%, disagreement: 20,evaluations: 12)714. Kriisien hallinnan jatkaminen kansainvälisellä yhteistyöl (importance: 65%, disagreement: Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 60
 • 19, evaluations: 12)Olemme mukana kriisien hallintatyössä, rauhanturvaajina, yhteisissä puolustus- ja sota- harjoituksissaNATO-sopivien käytäntöjen kanssa. Huomioimme myös vapaaehtoiset järjestöt tähän työhön.715. Yhdentyminen (importance: 64%, disagreement: 12, evaluations: 7)Jotta suomalaiset ja ranskalaiset tuntisivat olonsa kummatkin yhtä eurooppalaisiksi. EU olisi tärkeä jaläheinen organisaatio.716. Yhteinen vahva sotilaallinen puolustus (importance: 64%, disagreement: 23, evaluations: 8)EU:n alueella pitäisi olle VAHVA yhtenäinen puolustus! kaikki EU maat sitoutuvat torjumaan yhteisenvihollisen kaikinkeinoin. Lähettämällä omat isot joukot kriisialueelle ilman selityksiä ja politiikkaa.717. yhteenkuuluvuus (importance: 64%, disagreement: 21, evaluations: 18)Eurooppapoliktiikassa pitäisi korostaa kansoja yhdistäviä tekijöitä. Esim. tietyn puolueen tairyhmittymän MEPit voisivat kirjoittaa paikallisiin lehtiin teemasta perusopetus ja vakuuttaakansalaiset siitä, että he todella uskovat hyvään perusopetukseen (ilman yhtään direktiiviviittausta)ja kirjoitukset menisivät vähän pitemmälle kuin sloganin tasolle. Politiikkaa tehdään parlamentissaja mutta myös omalla äänestysalueella vakuuttamalla äänestäjät siitä, että toiminta ei ole pelkkääMEPin omien etujen ajamista. Olisi myös tärkeää, että eurooppalaiset konkreettisesti kokisivatjakavansa esim. samanlaisia lapsuudenkokemuksia. Sitä voitaisiin tukea esim. seuraavalla projektilla.Valitaan joku varhaislapsuuteen kuuluva kirja, joka ei olisi lasten versio kansalliseeppoksesta.Mieleeni Suomesta tulevat Aino-kirjat. Komission varoista kustannettaisiin Aino-kirjojen kääntäminenesim. viidelle kielelle. Valitaan sellaiset kielet joita puhutaan naapurimaissa. Aino kirjoja voisi siiskääntää ruotsiksi, saksaksi, englanniksi, puolaksi ja vaikka ranskaksi. Sen jälkeen niistä otettaisiinesim. 1000 kappaleen painos ja lahjoitettaisiin esim. 50 kappaleen erissä päiväkodeille ja ala-asteenkouluihin. Vastaavasti suomalaiset päiväkodit saisvat kirjoja noin viidestä EU maasta. Mielestäniei kovin kalluis projekti ja käännettävää tekstiähän näissä kirjoissa on vähän. Sen jälkeen kunsuomalainen ja ranskalainen nuori tapa718. Rajaliikkuvuus (importance: 64%, disagreement: 16, evaluations: 16)Helppo siirtyminen maasta toiseen. Myös Venäjä tulisi lukea tähän mukaan, ja helpottaamatkustamista Venäjälle/Venäjältä.719. Yhteisöllisyys (importance: 63%, disagreement: 29, evaluations: 6)Rajoja ylittävää yhteistyötä yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja erilaista toimintaa/asioita lisäämäänyhteenkuuluvuuden ja yhteisen Euroopan tunnetta.720. EU-maiden kansalaisille yhtenäinen henkilökortti (importance: 62%, disagreement: 25,evaluations: 13)Kaikille EU-kansalaisille yhtenäinen henkilökortti sekä kattava EU-korttirekisteri viranomaisille.Tarvittavien henkilötietojen lisäksi kortti sisältäisi henkilön sormenjälkitunnistekoodin, joka tulisitunnisteena kortin tiedoista sitä luettaessa. Korttia pitäisi (vinguttaa) aina toiseen EU-maahantultaessa sekä hyväksyä sen antamat tiedot sormenjäljellä. Tällä tavalla voisi auttaa viranomaisiaesim, rikollisuuden torjunnassa.721. Yhtenäisyys (importance: 62%, disagreement: 23, evaluations: 9)Kaikissa muodoissa: talous, tasapuolinen verotus, työvoiman vapaa liikkuvuus ja kaikilla halu tehdäeritasoisia töitä.722. yhdentyminen (importance: 62%, disagreement: 16, evaluations: 10)lisätä yhdentymistä lähelle liittovaltiomallia, karsia kahdenkertaista byrokratiaa723. Yhtenäinen turvallisuuspolitiikka! (importance: 62%, disagreement: 26, evaluations: 11)Kaikki EU-maat Naton jäseniksi!724. Yhteinen loma aika (importance: 62%, disagreement: 15, evaluations: 8)esimerkiksi euroopan kouluhin ja työ paikkoihin suunittellan yleis eurooppalalinen lomaajat.725. Euroopan yhtenäisyys on poliittinen päätös (importance: 62%, disagreement: 14,evaluations: 9)Euroopan yhteiset arvot, lippu, laulut ym. on vain politiikkaa, joilla epäyhtenäistä aluetta yritetäänyhtenäistää kansalaisten mielissä. Tämä on mielestäni tarpeetonta. Euroopan unioni on rauhanja rahan yhteistyöelin, joka laajentaa toimialaansa huolimatta siitä, koetaanko EU yhtenäiseksi.Antaa näin ollakin, EU on onnistunut työssään hyvin. Näin ollen “Eurooppa” on vain puhetta, jonkajoukkoon voi liittyä mikä valtio tahansa sijainnista riippumatta, kunhan ehdot täyttyvät. Jokaisellejäsenvaltiolle yksi ääni ja unionista eroaminen mahdolliseksi! Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 61
 • 726. Valtioiden liitto - ei liikaa liittovaltioksi (importance: 61%, disagreement: 26, evaluations: 10)On tärkeää, että EU edelleen pysyy valtioiden yhteistyöliittona eikä sitä liikaa kehitetä liittovaltionsuuntaan. Eli on varmistettava, että kansojen omat identiteetit eivät täysin sulaudu yhteiseen EUmeininkiin, mm. omat liput ulkoisista tunnusmerkeistä säilytettävä sekä jäsenmaiden hallituksilta eisaa poistaa päätösvaltaa liikaa.727. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (importance: 61%, disagreement: 54,evaluations: 10)Suomea ei uhkaa sotilaallinen uhka. Kansallisen puolustuksen sijaan määrärahat tulisi kohdentaakv kriisinhallintaan EUn kautta. Näin ollen Suomen turvallisuutta mahdollisesti uhkaavat uudetturvallisuusuhkat saataisiin minimoitua.728. Kohti liittovaltiota (importance: 61%, disagreement: 35, evaluations: 6)Jäsenvaltioiden tulisi painokkaasti syventää toimia EU:n kehittämistä kohti liittovaltiota: - presidentti,hallitus ja parlamentti - yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka729. Yhtenäisemmäksi kansalliset suvereniteetit huomioon ottaen (importance: 59%,disagreement: 26, evaluations: 11)Unionin tulisi keskittyä vain ja ainoastaan yhteiseen turvallisuus- ja talouspolitiikkaan. Myösjonkinlainen “European Bill of Rights” olisi paikalleen, mutta ei mitään 500+-sivuista kryptista“perustuslakia”. Kokoomus on perinteisesti kammoksunut isoa, byrokraattista keskushallintoa jakorostanut lähidemokratian merkitystä. Tätä ei tulisi unohtaa Eurooppa-politiikassakaan. Kauttahistorian isot keskushallinnot ovat johtaneet kansalaisvapauksien menettämiseen ja tyranniaan, niinei saada käydä modernissa Euroopassa. Turvallisuus on tärkeä asia, mutta vapaus on vielä tärkeämpi!730. Yhteinen lippu, valuutta, presidentti, hallitus (importance: 58%, disagreement: 19,evaluations: 16)Euroopan pitäisi olla selkeä liittovaltio ilman varauksia. Siinä sitten osa valtioiden ja Euroopan välinentyönjako olisi selkeästi säännelty. Nykyisen hallintomallin läheisin edeltäjä on Ranska usean eriruhtinaan hallitsemanna maana.731. Yhteinen kiinteistöjen myyntidirektiivi EU:n ulkopuolisille (importance: 53%, disagreement:22, evaluations: 8)Koska Suomen hallitus ei pysty eikä halua valvoa ja estää suurten maa-alueiden myyntiä EU:nulkopuolisille tahoille,on siihen puututtava EU-lain avulla.732. Unionista yhteistyöjärjestö ei liittovaltio (importance: 53%, disagreement: 19, evaluations: 7)Jos Stubbilaiseen tapaan yritetään tehdä EU:sta liittovalötio niin käy kuin NL:lle. Nimi9ttäinkasassahan ovat aivan samat ainekset vaikka valtiot ja kansat olvat toiset733. Faktat (importance: 52%, disagreement: 26, evaluations: 12)Tunteisiin vetoavan disinformaation välttäminen. Ilmastosta on myönnettävä, ettemme voitietää siitä muutoin kuin n. 5vrk ajalta etukäteen. Ja jonkin verran sitä voidaan manipuloida,mutta ettemme me ymmärrä järjestelmän kokonaistoimintaa, koska emme kykene tietämään“ensimmäisen sään” olosuhteita.734. Energian hintaan kunnon yhteinen ilmastovero (importance: 51%, disagreement: 25,evaluations: 14)Energian hinnan ohjaus euroopassa välttämätötä kulutuksen ohjaamiseksi ja veron käyttöenergiatutkimukseen ja kaukolämpörakentamiseen yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannonlisäämiseksi.735. Englanti yhteiseksi kieleksi. (importance: 50%, disagreement: 31, evaluations: 11)Päästään vähemmällä.736. EU:n syventäminen ja laajentaminen (importance: 48%, disagreement: 28, evaluations: 7)EU voi laajentua ja syventyä vain: 1. saamalla aikaan maallisen perustuslain 2. valvomallatehokkaammin ihmisoikeuksien toteutumista ja ymmärtämällä, että islam ei ideologiana sopeuduja sovellu monikulttuuriseen Eurooppaan. 3. lakkauttamalla kansallisvaltiot 4. ottamalla huomioonvähemmistöt, etenkin syrjityt alkuperäisväestöt kuten galegot, baskit, keltit, saamelaiset jne. jne. 5.lopettamalla kehitysmaiden riiston ja nostamalla kehitysavun vähintään 7%:n BKT:sta 6. yhteistyössäVenäjän kanssa, tavoitteena Venäjän EU-jäsenyys737. Löytää yhteinen puolueeton kieli (importance: 39%, disagreement: 21, evaluations: 8)EEhdotan esperantoa. Olen itse käyttänyt sitä kaikissa kansainvälisissä yhteyksissäni ja se on helppooppia ja omaksua melkein kuin oma äidinkieli. Sitä vastoin englantia en ole oppinut siinä määrin, Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 62
 • että pystyisin sitä sujuvasti käyttämään, usean vuosikymkmenen opiskelusta huolimatta.738. Yhteinen puolueeton kieli (importance: 33%, disagreement: 15, evaluations: 8)Olen edelleenkin sitä mieltä, että esperanto Eu:n yhteiseksi kieleksi. Kun voimme puhua eri maidenkansalaisten kanssa samalla kielellä, on jo moni noista edellä esitetyistä hyvänä pidetyistä EUominaisuuksita toteutunut. Englantia ei opi usean vuossikymmenkään opiskelulla käyttämäänsujuvasti, kun sitä vastoin esperantosta tulee melkein kuin toinen äidinkieli.Turvallisuus739. rauha (importance: 93%, disagreement: 7, evaluations: 17)740. Rauha (importance: 93%, disagreement: 11, evaluations: 6)741. Rauha (importance: 93%, disagreement: 8, evaluations: 14)Että ei olisi konflikteja742. Yhteinen rauha (importance: 91%, disagreement: 7, evaluations: 11)743. rauha (importance: 91%, disagreement: 12, evaluations: 19)ehdoton rauha ja sama rahayksikkö744. rauha (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 11)Sota on pahinta mitä ihmiset voivat itselleen tehdä.745. Turvallisuus (importance: 90%, disagreement: 8, evaluations: 14)746. rauha (importance: 90%, disagreement: 11, evaluations: 16)747. Sodan välttäminen (importance: 90%, disagreement: 8, evaluations: 9)Yhdentyneen Euroopan ehkä hienoimpia juttuja on sotien välttäminen nyt näinkin pitkään. Isoäitininäki kolmet sodat, vaariltani puuttui palanen pakarasta. Tästä ei saa tinkiä.748. Rauha (importance: 90%, disagreement: 10, evaluations: 11)EU on suuri rauhanprojekti. Tämä saa tarvittaessa hieman maksaa, mutta EU:n tulee terävöittäätoimintaansa euroopan konfliktien ehkäisemisessä.749. Turvallisuus (importance: 90%, disagreement: 8, evaluations: 11)Nato olkoon ensisijainen toimija tässä asiassa.750. Rauha (importance: 90%, disagreement: 10, evaluations: 11)Eurooppalaisen yhteistyön perimmäinen tarkoitus on välttää sotia. Taloudellinen yhteistyö edistäärauhaa: kun on taloudellisessa yhteistyössä toisen valtion kanssa ei hae syitä sodankäynnille.751. rauha, hyvinvointi ja tasapaino (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 10)752. Turvallisuus (importance: 90%, disagreement: 10, evaluations: 12)Minkään Euroopan maan ei pitäisi pelätä joutuvansa ulkopuolisen hyökkäyksen tai uhan kohteeksi.Euroopan pitäisi päästä omavaraiseksi energian suhteen, jolloin energiaa ei voitaisi käyttäämahdollisena kiristysruuvina.753. Rauha (importance: 90%, disagreement: 12, evaluations: 12)Rauha ja vapaus. Tarvitseeko noita selittää?754. rauha (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 11)kasojen välinen taloudellinen sekä sotilaallinen yhteenkuuluvuus755. Rauhan ylläpitäminen (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 13)Vain rauhassa voidaan rakentaa tulevaisuutta.756. rauha (importance: 89%, disagreement: 14, evaluations: 15)rauha jayhteityö mmuunkin maailman kuin euroopan kanssa757. Rauha, eli ei sotatoimia euroopassa, eikä muuallakaan... (importance: 89%, disagreement:11, evaluations: 9)758. Lasten turvallisuus (importance: 89%, disagreement: 12, evaluations: 11)Lapsille turvalliset hoitopaikat. Lasten hyväksikäyttäjille kunnon rangaistukset. äideille mahdollisuushoitaa omia lapsiaan kotona, jos haluavat. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 63
 • 759. TURVALLISUUS (importance: 89%, disagreement: 10, evaluations: 15)EUROOPAN TULEE YKSIN TAI LIITTOUTUNEENA TURVATA ALUEIDENSA KOSKEMATTOMUUS JAKANSALAISTENSA TURVALLISUUS JÄSENTENSÄ MAISSA.760. rauha (importance: 89%, disagreement: 13, evaluations: 12)rauhan tila761. Ei sotia (importance: 89%, disagreement: 12, evaluations: 16)762. Turvallisuus (importance: 89%, disagreement: 9, evaluations: 14)Euroopalla on takanaan sotaisat vuosisadat. On tärkeää kehittää Euroopan sisäistä turvallisuutta, jokailmenee ehkä kehittyvien Euroopan maiden taloudellisena kasvuna, vahvana sisäisenä yhteistyönä jayhtenäisenä kannanottona globaaliin kehitykseen.763. rauha (importance: 89%, disagreement: 15, evaluations: 16)764. Turvallisuus (importance: 88%, disagreement: 11, evaluations: 19)Neuvottelukykyä erimaitten välillä kiistoissa. Rikollisuuden ehkäisy765. RAUHAA... ILMASTOMUUTOS.... (importance: 88%, disagreement: 11, evaluations: 15)Jospa EU:n yksi tavoite olisi että maailmaan saataisiin Rauha. Turhan paljon tällä nk. vanhallamantereellakin (EU:n alueella) on kaikenlaista eripuraisuutta. Lisäksi pitäisi kiinnittää enemmänhuomiota maapallon ympäristöasioihin ja saasteisiin:766. rauha mahdollisuus opiskeluun (importance: 88%, disagreement: 8, evaluations: 10)767. rauha, taloudellinen tasapaino ja hyvinvointi (importance: 88%, disagreement: 12,evaluations: 11)768. Rauha (importance: 88%, disagreement: 18, evaluations: 8)EU on onnistunut ylläpitämään rauhaa Euroopassa jo kuusikymmentä vuotta.769. TURVALLISUUS (importance: 88%, disagreement: 17, evaluations: 8)Taloudelliset, sivistykselliset ja demokratian siteet vahvoiksi valtioiden välillä. Siten turvataanEuroopan rauha ja menestys.770. Rauha (importance: 88%, disagreement: 13, evaluations: 15)Ei sotia, valtioiden välisiä konflikteja tai terrorismia.771. Rauhan turvaaminen (importance: 87%, disagreement: 13, evaluations: 10)Euroalueen yhteinäisyys rauahan takaamisessa alueella.772. yhtenäinen turvallisuuskäytäntö (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 14)turvallisuutta on puolustuspolitiikka, terveysriskien torjunta, ympäristöturvallisuus, terrorismin torujnta773. Turvallisuus (importance: 87%, disagreement: 10, evaluations: 11)Lainsäädäntö ainakin suomessa on rikosten osalta aivan naurettava, pedofiilit saavat kulkea vapaina,raiskaajat samoin, murhaajille kumarretaan, MITÄ IHMETTÄ?!?! Kunnon rangaistukset ja vankilat eivätsaa olla mitään hoitolaitoksia, siellhän asuu yhteiskunnan vihollisia, joten miksi heitä paapotaanenemmän kuin koululaisia?!?!? Ulkoistetaan vankilat Siperiaan, sinne vain kaikki pakkotöihin,oppivatpahan tekemään rikoksia!774. Rauha, perheet, ilmasto (importance: 87%, disagreement: 7, evaluations: 8)775. Turvallisuus (importance: 87%, disagreement: 13, evaluations: 15)Kaikki Euroopan Unioinin jäsenet pitävät huolta Euroopasta ja tekevät sen kehittämiseksi mitä voivat.776. Turvallisuus (importance: 87%, disagreement: 14, evaluations: 20)Rauha.777. turvallisuus (importance: 87%, disagreement: 13, evaluations: 14)turvallinen asuin ja elämisympäristö, joka sisältää rauhan, terveysriskien minimoinnin, torjutunterrorismin ja ympäristön saastumattomuuden.778. Turvallisuus on must (importance: 87%, disagreement: 10, evaluations: 11)Euroopassa pitää turvata kaikille kansalaisille turvallinen mahdollisuus asua ja elää. Mikään asia eikehity jatkuvan pelon ja turvattomuuden tilassa.779. Rauha (importance: 86%, disagreement: 15, evaluations: 11) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 64
 • 780. Turvallisuus (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 17)EU-maiden turvallisuus tulisi taata esimerkiksi EU:n omalla puolustusstrategialla. Kullakin jäsenmaallaoltava omat puolustusvoimat, mutta uhkatilanteissa tulisi tarjota apua tarpeessa olevalle maalle781. Turvallisuus (importance: 86%, disagreement: 15, evaluations: 12)Turvallisuus käsittää monia eri alueita: kansainvälinen rikollisuus, terrorismi, sodat ym vaativatvankkaa yhteisymmärrystä siitä, että Euroopassa on turvallista elää. Euroopan maat voivat olla myösyhteistuumin rakentamassa maailmassa rauhaa. Yhteinen turvallisuuspolitiikka lienee edellytys sille,että emme ryhdy keskenämme rettelöimään. Yhteisiä uhkia on olemassa ja niihin meidän tuleevastata yhdessä rintamassa Euroopassa.782. Turvallisuus on tärkeää (importance: 86%, disagreement: 15, evaluations: 11)Turvallisuuteen tulee panostaa. Tulee seurata tilannetta maailmalla ja panostaa Euroopanturvallisuuteen sekä osallistua rauhanturvatyöhön muun maailman kanssa. Turvallisuuskasvatus onaloitettava kunkin maan omista lähiyhteisöistä. Turvallisessa Euroopassa on potentiaalia toteuttaa jaedistää hyviä asioita ja moniarvoista kulttuuria.783. TURVALLISUUTTA, EI SOTIA (importance: 86%, disagreement: 15, evaluations: 16)Turvallisuutta ja rauhaa pidän tärkeimpänä asiana Eu:ssa.784. Turvallisuus (importance: 86%, disagreement: 14, evaluations: 18)Yhteinen turvallisuuspolitiikka ei saa jäädä vain puheeksi. Nato ei voi olla ainoa vaihtoehto, varsinkinVenäjän naapurimaille. Eli yhteinen puolustusjärjestelmä joka ei ole sama kuin Nato, yhteistyötä tokivoi tehdä.785. Rauhaa (importance: 86%, disagreement: 0, evaluations: 1)Lopetetaan sodat786. Viihtyisän turvallinen Eurooppa (importance: 86%, disagreement: 11, evaluations: 9)Taataan kaikille ikäryhmille ja taustoille mahdollisimman turvallinen arki Euroopassa. Huolehditaanympäristöstä samoin kuin ihmisistä.787. Turvallisuus, lasten olot täytyy turvata (importance: 86%, disagreement: 12, evaluations: 9)Asumisen ja matkustaminen euroopan sisällä täytyy olla turvallista.788. rauha (importance: 86%, disagreement: 17, evaluations: 6)789. Rauha (importance: 86%, disagreement: 14, evaluations: 15)790. Turvallisempi Eurooppa (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 13)Yhtenäinen alue jo tuon tätä automaattisesti, mutta toimia tarvitaan rikollisuuden (talous-) javäkivallan poistamiseen. Avoin yhteistyö auttaa tässä.791. Turvallisuus (importance: 86%, disagreement: 12, evaluations: 10)Oikea maahanmuuttopolitiikka on osa turvallisuutta.792. Sodat pois (importance: 85%, disagreement: 17, evaluations: 16)Kaikkien poliitikkojen pitäisi lyödä päänsä yhteen ja luoda maailmalle pysyvä rauha ja kitkatonyhteistyö.793. Turvallinen ympäristö (importance: 85%, disagreement: 9, evaluations: 12)Puhdas luonto, josta saamme puhdasta ruokaa.794. Turvallisuus (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 13)Sekä terrorismin, väkivaltarikosten että mm. henkisesti sairaiden rikosten ehkäisy.795. Turvallisuus (importance: 85%, disagreement: 12, evaluations: 10)Jotta Euroopassa olisi turvallista asua, tulisi poliittisen päätöksenteon keskittyä syihin, ei ongelmiin.Jotta pakolais- ja maahanmuuttajavirta saataisiin hallittua, tulisi ongelmallisten valtioiden asioihinsaada muutosta kohdemaissa. Tärkeää ei ole mielestäni se, että otetaan pakolaisia kiintiömäärävaan se, että asiat saataisiin kuntoon lähtömaassa, jottei täällä tarvitsisi huolehtia kasvavistamaahanmuuttajamassoista. Tämä yhtenäistäisi Eurooppaa, jolloin yhteisen puolustuksen jatalouspolitiikan rakentaminen olisi helpomaa.796. rauha (importance: 85%, disagreement: 22, evaluations: 12)797. Rauha ja taloudellinen tasapaino (importance: 85%, disagreement: 18, evaluations: 13)798. Turvallisuuspolitiikka (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 14) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 65
 • EU:n ja Naton tulisi saada yhteinen ajatus turvallisuuspolitiikan kehittämisestä ja Suomen tulisi ollaaktiivinen toimija tässä asiassa.799. Rauha (importance: 85%, disagreement: 12, evaluations: 7)Oikeudenmukaisuuden toteutumisesta seuraava tila, jossa ei synny katkeruutta. Jokainen on omanonnensa seppä, ei ansaitsemassa rahaa jotta ehkä seuraavan sukupolven toivot voisivat elääedellisten siivellä poroporvarillisessa pilvessä. Pilvi=kuvitelma materiaalituotannon ikuisesta kasvusta800. rauha ja yhtenäisyys (importance: 85%, disagreement: 15, evaluations: 7)801. Talous,Turvallisuus,Ympäristö (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 12)802. rauha (importance: 85%, disagreement: 10, evaluations: 10)803. Turvallisuus (importance: 85%, disagreement: 16, evaluations: 16)Tärkeinpänä pidän, että voimme elää ja asua turvallisessa maassa.804. Rauha (importance: 85%, disagreement: 17, evaluations: 18)805. Turvallisuus arjen elämässä ja poikkeusoloissa (importance: 85%, disagreement: 13,evaluations: 13)Kun tavallisessa elämässä ei enää tule itse toimeen on mahdollisuus hakea mieleistään apua omillaehdoillaan, niin ettei sitä tuputeta ja ohjailla muualta, minkälaista apua sinä tarvitset. Sama koskeepoikkeusoloja. Jos itse voit osallistua, mahdollisuus on oltava olemassa, sekä yksilö, että yhteisötasolla806. Terrorismin torjuminen (importance: 85%, disagreement: 17, evaluations: 13)Ei saa olla siinä uskossa, ettei se laajennu Eurooppaan.807. Yhteinen turvallisuuspolitiikka (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 11)Iso joukko on parempi kuin yksittäinen maa.808. Sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 15)809. Ympäristö, tasavertaisuus ja vapaus ja turvallisuus. (importance: 84%, disagreement: 11,evaluations: 10)Ympäristö on tärkeä, vaikka me ei ratkotakaan maailman ympäristöongelmia (vrt. Intia, Kiina, Usaja Afrikka). Yleensäkin kaikkien ihmisten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on erittäin tärkeää.Turvallisuus yhteisenä tekijänä koko Euroopassa.810. turvallisuus ja vakaus (importance: 84%, disagreement: 9, evaluations: 12)ei enää sotia Euroopassa811. Rauhantila (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 17)812. Turvallisuuspolitiikka (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 13)Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tärkeä tekijä. Siihen liittyy myös puolustuspolitiikka.Suomen on jatkettava avointa keskustelua Natoon liittymisestä. Energiahuollon turvaaminenkriisitilanteissa. Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittäminen, tavoitteena öljy- jakaasuriippuvuuden huomattava vähentäminen Venäjältä813. Yhteisen hyvän ja turvallisen ympäristön rakentaminen (importance: 84%, disagreement:11, evaluations: 14)Turvallinen lapsuus, turvallinen nuoruus, turvallinen työ, turvallinen vanhuus, turvallinen ympäristöniin kotona, koulussa, työssä kuin vapaa-aikana. Ympäristökysymyksissä globaalien ongelmien- joiden suurista linjoista kaikki asiaatuntevat ovat samaa mieltä - rinnalla on erittäin tärkeäähuolehtia lähiturvallisuudesta, lähimmän ympäristön, asunnon, kodin, työpaikan, koulumatkan jne.turvallisiuudesta ja asuinympäristön viihtyvyydestä - toisin sanoen on kiinnitettävä suuri huomiomm. lähimmän ympäristön melun, pölyn ja muiden terveyttä ja viihtyvyyttä vaarantavien seikkojenminimointiin.814. Rauhaa. (importance: 84%, disagreement: 20, evaluations: 17)ja rahaa.815. Rauhallisuuus (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 12)816. Suomi, nato ja ydinvoima. (importance: 84%, disagreement: 11, evaluations: 4)Suomen tulisi liittyä natoon tai vähintään toimia paljon yhteyistyössä naton kanssa tulevaisuudessa.Ydinvoimaa lisättävä paljon koska muu ei auta, uusiutuva energia on tulevaisuutta jota pitää Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 66
 • kasvattaa mutta nyt ydinenergia on tärkeää. vuosia sitten kun imatran vesivoimala tuli, sitä pidettiinhulluutena ettei energiaa tarvtia niin paljon koskaan mutta nyt suomi teknolgoian erikoisosaaja jaenergiaa tarvitaan.817. Rauhan ja vakauden rakentaminen (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 23)818. Turvallinen ja hyvinvoiva Eurooppa (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 15)Turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että Eurooppa on varautunut ulkoisiin ja sisäisiin uhkiin riittävästi.Tämä ei tarkoita vastakkainasettelua, vaan keskustelua, yhteistyötä ja ennakointia muiden kanssa.Hyvinvointi tarkoittaa sitä, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä alueena tehdä työtä ja tuottaahyvinvointia koko alueen ihmisille.819. Turvallisuus (importance: 83%, disagreement: 23, evaluations: 11)Otetaan kantaa ja vaikutetaan maailmanlaajuisiin turvallisuusasioihi, sotiin, konflikteihin,rauhanturvaamiseen, ihmisoikeuksiin, humanitaariseen apuun.820. Turvallisuus (importance: 83%, disagreement: 21, evaluations: 12)Kun ihmisten toimeentulo ja turvallisuus on kunnossa, asiat toimivat821. Ydinvoima on turvallisinta ja vähäpäästöisintä energia (importance: 83%, disagreement:16, evaluations: 11)Suljetaan hiili- ja turvevoimalat822. Maiden välinen rakentava yhteistyö. Puhdas luonto. Rauhais (importance: 83%,disagreement: 14, evaluations: 6)823. Sitoutuminen yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan (importance: 83%, disagreement: 14,evaluations: 10)Euroopan unioni perustuu jäsenyyden lisäksi yhteisiin päämääriin. Yksi näistä keskeisistä päämääristäon turvallisuuspolitiikka. Mielestäni suomalaisille tärkeää on tämän päämäärän toteuttaminenyhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Yhteiset päämäärät muovaavat tulevaisuutta. Suomeasanotaan tunnolliseksi jäsenvaltioksi. Tällä tarkoitetaan kansallisen lainsäädännön harmonisointiasuhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Yhteisen turvallisuuspolitiikan osalta Suomi pysyttäytyykuitenkin vanhakantaisen puolueettomana. Tämä käsite on jo aikansa elänyt. Unionin kehittäminenyhteiseksi hyväksi vaatisi Suomelta uutta ja ennakkoluulotonta ajattelutapaa Natonkin suuntaan.824. Puolustus (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 11)Miten taataan Euroopalle uskottava puolustus? Mikä on NATOn suhde Euroopanpuolustusyhteistyöhön?825. Turvallisuus, taloudellinen menestyminen ja omavaraisuus (importance: 83%,disagreement: 14, evaluations: 13)Kaiken lähtökohtana on että saamme elää jatkossa rauhassa, ilman suuria aseellisia konflikteja.Nythän ei ole näköpiirissä sodan tai terrorin uhkaa Euroopassa, mutta tulevaisuutta tulisi rakentaaniin että turvallisuus ja rauha olisi taattu. En kuitenkaan tarkoita että pitäisi panostaa suuriin massa-armeijoihin vaan että rauhaa ja turvallisuutta rakennettaisiin päättävien ihmisten välisillä suhteilla.Globaalit markkinat vaativat yrityksiä toimimaan kansainvälisesti ja ympäri maailmaa. Yritysten pitääpystyä luomaan suhteita ulkoimaisiin toimijoihin pysyäkseen kilpailussa mukana. Karmein osoitushuonosta kilpailu asemasta on paperiala Suomessa. Hävityt kilpailut jätepaperista aasialaisille onosittain ajanut paperitehtaat todella ahtaalle. Paremmilla suhteilla olisi ollut mahdollista kilpaillajätepaperi tarjouksesta. Eurooppalaisten olisi tullut tehdä yhteistyötä siinä asiassa. Jokainen euro-maa tulisi pyrkiä omavaraisuuteen energiassa ja ruuassa. Euroopppa ei saa antaa lisää avaimiaVenäjälle energian suhteen. Kaikkea energiaa ei tarvitsi itse valmistaa mutta siihen pitäisi ollaresurssit että kyettäisiin toimimaan ilman ulkopuolista energian tuottajaa. Ettei käy Venäjä pääsekiristämään Eurooppaa energialla.826. ihmisten turvallisuus (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 11)tärkeintä on pystyä takaamaan ihmisten turvallisuus niin fyysisesti kuin tietoturvallisestikin827. Terrorismin torjunta (importance: 83%, disagreement: 17, evaluations: 14)828. Rauha (importance: 83%, disagreement: 19, evaluations: 7)Oikeudenmukaisuuden toteutumisesta seuraava tila, jossa ei synny katkeruutta. Jokainen on omanonnensa seppä, ei ansaitsemassa rahaa jotta ehkä seuraavan sukupolven toivot voisivat elääedellisten siivellä poroporvarillisessa pilvessä. Pilvi=kuvitelma materiaalituotannon ikuisesta kasvusta829. Yhteinen rauha (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 9) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 67
 • Vuonna 1945 päättyi sota EU taka rauhan830. Yhteiskuntarauha, kestävä kehitys ja työllisyys (importance: 83%, disagreement: 14,evaluations: 12)Eurooppalaisten toivoisi ymmärtävän kestävän kehityksen merkityksen, ilmastonmuutoksenhuomioiden ja monipuolisen kulttuurin ja osaamisen kehittäminen.831. Yhteinen turvallisuus- ja ulkopolitiikka (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 13)Se ei ole niin vaikeaa! Vaikka hyökkäys ainakaan Euroopan unionin sydänmaille ei ole ajankohtainen-toivottavasti-, niin silti pitäisi tämäkin haara saattaa käytäntöön. Euroopan Armeija perustettava heti.832. Rikollisuuden kitkeminen (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 10)Joka päivä Suomeen tulee vähintäänkin “keskiraskaansarjan” rikollisia lentäen, laivalla (passejahanei enää tarkasteta satamissa lainkaan), autolla. Ihmiskauppaa käydään kulissien takana ja siihenlinkittyvää passien ym asiakirjojen väärennöksiä tulee raja-asemilla vastaan useita päivässä.Omaisuusrikokset ovat kasvussa. Näitä avoimien rajojen lieveilmiöitä ei vain juurikaan uutisoida.Onkin tärkeää, että Euroopan yhteiset ulkorajat ovat vedenpitävät. Jäsenvaltioilla täytyy olla myösoikeus palauttaa rikoksia tehnyt maahanmuuttaja takaisin kotimaahansa - joko Euroopan sisälle taisen rajojen ulkopuolelle.833. turvallisuus ja turvattu talous (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 11)834. Turvallisuus (importance: 83%, disagreement: 23, evaluations: 11)Euroopan valtioiden kesken pitää luoda sellaiset taloudelliset ja kulttuuriset siteet että sodat käyvätjärjettömiksi ja mahdottomiksi.835. tasa-arvo, turvallisuus, koulutus, ympäristöasiat (importance: 83%, disagreement: 12,evaluations: 8)836. Terveellistä, turvallista ja eettistä ruokaa (importance: 83%, disagreement: 10, evaluations: 13)Luomuruoan alv voisi olla nolla. Koko EU:n alueella pitäisi edistää luomutuotantoa.837. Turvalisuuspolitiikka (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 12)Suomi Natoon.838. Turvallisuus (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 15)Turvallinen elinympäristö lapsille,nuorille ja vanhuksille. Tämä saadaan kun kaikille työtä tarvitsevilleon sopivaa työtä tarjolla, vanhemmuutta tuetaan (ei asettamalla aina lisävaatimuksia kasvatuksen,verotuksen, eläköitymisen yms. asioissa), luodaan yhteinen eurooppalainen vahva talous,huolehditaan ympäristön puhtaudesta, välitetään toisistamme!839. Turvallisuus (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 12)Turvallisuuden takaamiseksi on tarkoin harkittava mitä maita Eu jatkossa ottaa jäsenikseen.Mielestäni jäseniksi pitäisi ottaa vain riittävän Länsimaisia maita. Esim. Islam on uhka länsimaisellesivistykselle jo naisten epätasa-arvoisen kohtelun vuoksi.840. Suomen turvallisuus (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 12)Sota on hirvein asia maailmassa ja ryssä on naapurina. Ja ryssä on ryssä vaikka voissa paistais. Setiedetään entuudestaan eikä se muuksi muutu.841. Euroopan turvallisuus (importance: 82%, disagreement: 8, evaluations: 10)Kaikkien eurooppalaisten valtioiden on oltava Natossa tekemässä yhteistä europpalaistaturvallisuuspolitiikkaa.842. Rauhallinen Eurooppa (importance: 82%, disagreement: 17, evaluations: 10)Euroopan yhteinen puolustusstrategia. Erilaiset ihmiset suvaitsevat toisiaan.843. Turvallisuus (importance: 82%, disagreement: 13, evaluations: 16)Yhteinen politiikka ja yhteisten turvauhkien selvittely. Naton turvallisuuspoliittinen merkitys hyväksyttäväja vahvistettava eurooppalaista näkemystä Natossa. EU:n sotilaspoliittinen merkitys vähäinen.844. Sotilaalline puolustus (importance: 82%, disagreement: 9, evaluations: 5)EU:lla ei ole käytettävissään tarvittavia voimakeinoja tarvittaessa puolustaa oikeuksiaan ja hankkiauskottavuutta kansainvälisellä kentällä.845. Turvallisuus (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 15)Euroopan pitää pysyä yhtenäisenä ja itsenäisenä yhteisönä. Meidän tulee puhaltaa yhteen hiileendiplomaattisin keinoin. Emme saa tulla riippuvaisiksi USA:sta tai Venäjästä, emmekä hyväksy Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 68
 • Lähi-Idän tai Kauko-Aasian valtioiden uhkailua. Sisäinen turvallisuus pitää taata ja ulkoisella uhallavoimme pystyä pyyhkimään takapuolemme.846. Rauha, suvaitsevaisuus, talouden kasvu, tasa-arvo (importance: 82%, disagreement: 10,evaluations: 8)selviä sanoja, eivät kaipaa täsmennystä847. EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 16)848. Turvallisuus - rauhanturvaaminen (importance: 82%, disagreement: 19, evaluations: 12)Suomen on liityttävä viipymättä NATOoon. Olemme jo nyt äärimmäisen tiiviissä yhteistyössäNATO:ssa, että on tyhmää jättäytyä pois päätöksenteosta.849. turvallisuus (importance: 82%, disagreement: 12, evaluations: 9)850. Talous turvallisuus tasapuolisuus (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 12)Ainoastaan tasapuolisella asioiden hoitamisella EU pysyy kasassa.851. Turvallisuuspolitiikka (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 8)Turvallisuuspolitiikassa EU:n olisi pitäydyttävä matalassa profiilissa ja tehtävä vain välttämätön. NATOhoitakoon akuutit kriisit.852. Puolustuspolitiikka (importance: 81%, disagreement: 21, evaluations: 11)Euroopalla pitäisi olla yhtenäinen puolustuspolitiikka, kaikkien pitäisi kuulua Natoon.853. turvallisuus (importance: 81%, disagreement: 19, evaluations: 10)854. Turvallisuus (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 11)Kuten yksittäisien valtioiden niin valtioliittojenkin turvallisuus on varmistettava. Tarkoitan tätä sillä,että omia toimintoja on kehitettävä niin, ettei meidän tarvitse huutaa heti yhdysvaltoja apuun.Riittävän oman pelotteen luominen hyökkääville ryhmittymille on muodostettava.855. Yhtenäisyys ja turvallisuus (importance: 81%, disagreement: 21, evaluations: 8)Taloudellinen yhtenäisyys Sosiaalinen yhtenäisyys Yhteisöllinen turvallisuus Yksilöllinen turvallisuus856. Vakaus ja rauha (importance: 81%, disagreement: 18, evaluations: 12)Kaksi perusasiaa, joihin parlamentti voi todella vaikuttaa, halutessaan.857. Turvallisuusyhteistyö (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 25)Kansallisten joukkojen yhteistyötä pitää helpottaa, jotta voidaan muodostaa nopeasti yhtenäinentoimiva joukko turvallisuuden takaamiseksi.858. Turvallisuus (importance: 81%, disagreement: 12, evaluations: 7)Maailmaa koetellaan monin tavoin ja perusturvallisuus ja turvallisuudentunne heikkenee koko ajan.Tähän on kiinnitettävä huomiota.859. rauha, vauraus ja yhteistyö ja keskustelu (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 10)860. Elintarviketurvallisuus (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 14)Täytyy voida 100%sti luottaa siihen kukaan elintarvikkeiden tuottaja/ jäsenmaa kohtuuttomanvoiton tavoittelussa riskeeraa niiden terveyttä, joille se tuottaa elintarvikkeita. Riittävä valvonta jaerityisesti Eu;n ulkopuolelta tuleviin elintarvikeraaka-aineisiin.861. Yhteistyö rikollisuuden torjunnassa (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 15)862. Turvallisuus ja vastuullinen vapaus, yhteiset arvot (importance: 81%, disagreement: 16,evaluations: 13)EU on ollut onnistunut rauhanprojekti. Maat ovat olleet niin sitoutuneita toisiinsa ja toisaalta ihmisetniin paljon keskenään tekemisissä, että EU:n sisäisiä sotia ei ole ollut. Uhka tälle kaikelle on se,että EU:ta yritetään venyttää liian laajaksi. Jos EU:ta laajennetaan esim. Turkkiin ja entisiin Venäjänosiin joilla on aivan erilaiset arvot ja he haluavat EU:hun vain taloudellisten syiden vuoksi, yhteinenarvopohja romahtaa. Jo Romanian ja Bulgarian ottaminen mukaan tässä vaiheessa oli virhe.Diplomi-insinöörinä olen kiitollinen siitä, että byrokratiaa on, jos nyt ei vähennetty, niin ainakinkeskitetty. Eli yhdet standardit pätevät joka paikassa, ei tarvita eri hyväksyntöjä joka maata varten.Tosin suomalaiset virkamiehet onnistuvat jotenkin panemaan vastaan ainakin käytettyjen autojensuhteen, muualla EU:ssa hyväksytty ei kelpaa täällä, ja autoverohan on Suomessa ikävä farssi. Nämävirkamiehet pitäisi panna kuriin. Pitäisi vahvistaa sitä periaatetta, että säännöt ovat yhteiset elleionnistuta vaatimaan erivapautta hyvästä syystä. Esimerkiksi yhtenäisissä energiansäästötavoitteissa Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 69
 • aikaisemmin asiansa hyvin hoitaneet maat kärsivät enemmän kuin ne jotka ennen ovat tuhlanneetenemmän. Yhteisvaluutta on hieno asia, mutta sen tuoma vakaus kääntyy tappioksi, jos EU lipeäätalouskurista, ja asiansa paremmin hoitaneetkin maat menevät pohjalle koko euron luhistuessa.863. Potilasturvallisuus (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 23)Sairastuessa EU-maiden sisällä mahdollisuus saada hoitoa. Työntekijät ammattitaitoisia-yhteisetkoulutuksen minimikriteerit. Työmenetelmien kehittäminen esim. terveydenhuollossa työpari- jatiimityöskentelyn kehittäminen, työnsisällön siirtoja -uudelleenjärjestelyjä resurssien mukaan864. Rauha (importance: 81%, disagreement: 31, evaluations: 11)Rauha ja sopu kaikkien euroopan valtioiden kesken (mukaan lukien Venäjä).865. Turvallisuus ja mahdollisuudet (importance: 81%, disagreement: 18, evaluations: 8)Turvallinen ja saasteeton Eurooppa yhdistettynä kansalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen elääelämäänsä. Nämä ovat tärkeitä.866. Hyvinvointi luo turvallisuutta (importance: 81%, disagreement: 18, evaluations: 11)Paras tapa torjua terrorismia on poistaa sen kasvun ja kehittymisen edellytykset. Taloudellinen jasosiaalinen hyvinvointi lisäävät turvallisuutta.867. Valtioiden turvallisuuden lisääminen (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 3)868. Turvallisuus (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 17)On luotava järjestelmä, joka estää terrorismin ja ihmisoikeuksien rajoittamisen mieluimmin kokomaailmassa. Jos kansat eivät pääse sopuun tällaisesta asiasta, on turhaa lähes kaikki muu. Ehkä joskusihmiset viisastuvat. Lienen kuitenkin tässä suhteessa liian optimistinen. Sivistys ja kulttuuri kunniaan.869. Turvallisuus (importance: 80%, disagreement: 9, evaluations: 9)Puolusjärjestelmän luominen Naton rungolle870. Turvallisuus (importance: 80%, disagreement: 24, evaluations: 10)Turvallinen paikka elää. Ympäristötuhot, ydinvoima, enegia ja ehkä myös sota871. Rikollisuus kuriin (importance: 80%, disagreement: 23, evaluations: 14)Rikollisuus on saatava kuriin ja parhaiten tämä tapahtuu seuraamuksia ( rangaistuksia )koventamalla.Lässyttämisen ja ymmärtämisen tie on kuljettu loppuun. Erityisen huolestuttavaa on huumeisiin liittyvärikollisuus, mutta myös seksuaalirikosten karmeus viime aikoina on puistattanut ( Itävalta, Italia).872. Suomi turvalliseksi (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 7)Suomen on liityttävä Natoon ja maanpuolustusta on muutenkin tuettava.873. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön lisäämin (importance: 80%, disagreement:14, evaluations: 18)Mielestäni Euroopan alueen yhtenäisyyden vahvistamiseksi olisi tärkeää panostaa myös sotilaalliseenyhteistyöhön erilaisten harjoitusten ja operaatioiden muodossa. Tietysti valtava panostaminenyhteisiin sotaharjoituksiin on kannattamatonta ellei harjoituksista saada irti niille vaadittavaahyötyä. Sopiva viitekehys voisikin olla erilaiset kriisinhallintaoperaatiot, joista olisi oikeasti hyötyäkouluampumistapausten tai muiden välitöntä armeijan apua vaativien operaatioiden ilmetessä, jotkaolisi mielekästä toteuttaa yhdessä naapurivaltioiden kanssa. Haastava aihe toteuttaa käytännössä:kaluston ja miehistön kuljettaminen ei ole ilmaista, mutta mielestäni yhteistyöllä olisi paljonpositiivisia ulkoisvaikutuksia niin kriisinhallinnan kuin kulttuurisen suvaitsevaisuudenkin kannalta.874. Yhteinen turvallisuuskulttuuri ja kulttuurin turvallisuus (importance: 80%, disagreement:18, evaluations: 11)Meidän pitää pystyä toimimaan yhdessä. Tavoitteenamme on Euroopan turvallisuuden parantaminensellaiselle tasolle, ettei yhdessäkään EU-maassa tarvitsisi pelätä ääri-islamin aiheuttamaa pelkoa taisille tyypillistä terroristisella teolla uhkailua taikka terroritekoa. Suurin turvallisuusuhka Euroopalleon antaa islamille jalansijaa. Jossain vaiheessa niitä on paljon ja hetken päästä vielä enemmän.Euroopan rakentajien jälkeläisinä ja itse rakentajina emme voi antaa tätä kaikkea saavuttamaamme“ihmisille”, jotka haluavat lapsia vaimoikseen, murhaavat ihmisiä uskonnon perusteella,räjäyttelevät poliisiasemia ihan muuten vaan, uhkailevat sivistyneitä kansoja ja ryöstelevät laivojapääelinkeinokseen. Eurooppalainen kulttuuriperimä on jotain aivan muuta. Se on vaan tyhmääelätellä toiveita sopeutumisesta. Maahanmuuttopolitiikalle on tultava selkeät rajat ja uskonnollisistaääriaineksista on päästävä eroon.875. EU on olennainen rauhan ja turvallisuuden tekijä (importance: 80%, disagreement: 11,evaluations: 11) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 70
 • EU:n merkitys maailman rauhalle ja turvallisuudelle on keskeinen. Ihmisoikeuspolitiikka jahyvinvointikäsite palvelevat koko ihmiskuntaa. Siksi EU:lla pitää olla Lissabonin sopimuksen mukaisetinstituutiot käytössään.876. Rauha (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 16)877. Turvallisuuspolitiikka (importance: 80%, disagreement: 31, evaluations: 12)Eivätkö ihmiset millään osaa sopia asioista muuten kuin sotimalla? Sodat on saatava loppumaan.878. Rauha ja tasa-arvo (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 8)Rauha ja tasa-arvo, yhtenäiset työskentelyolot879. Turvallinen, laatuvalvottu ruoka (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 15)On tärkeätä, että Euroopan jäsenvaltioissa noudatetaan yhdessä säänneltyä, riittävääelintarviketuotannon valvontaa, niin, että tuontielintarvikkeita voi ostaa ja nauttia turvallisella mielin.880. Yhteinen sotilasliitto ts.Natoon on liityttävä ja nopeasti (importance: 80%, disagreement:16, evaluations: 12)Suomi ei tule yksinään toimeen kriisin uhatessa.Ja koska puolustusvoimien määrärahat ovatniukat,Nato toisi turvallisuutta itsenäisyyteen.881. Vakaa talous - vakaa veroäyri. Rauha ja tasainen talouskehi (importance: 80%,disagreement: 9, evaluations: 11)882. Yhteinen turvallisuus (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 8)883. Turvallisuuspoliittisesti kaikki EU-jäsenet samanarvoisiksi (importance: 80%, disagreement:18, evaluations: 13)Koska kaikki EU-jäsenet eivät kuulu Natoon, syntyy sotilasliittoon kuulumattomien maiden osaltaturvallisuusvajetta, joka tulee poistaa tavalla tai toisella. Paras tapa olisi kaikkien EU-jäsentenkuuluminen Natoon. Tämä kysymys on erityisen tärkeä Suomelle.884. Nato (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 11)Maantietellinen asemamme ei ole muuttunut, eikä naapurimmekaan885. Sotien vähentäminen (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 16)Sodat pois ja ihmisille turvallinen asuinympäristö886. Maamme puolustaminen (importance: 79%, disagreement: 21, evaluations: 14)Niin pitkään, kun maamme ei ole liittoutunut kenenkään muun valtion tai puolustusliiton kanssa,on “portti auki” idästä maamme kautta tapahtuvalle hyökkäykselle! Kysymykseen kuka toimisihyökkääjänä, Kannattaa vastata, “Filistealaiset”. Aina avoinna oleva veräjä kutsuu tulijoita! Suomi eipysty, eikä ole koskaan pystynyt yksin, maamme puolustuksesta vastaamaan.887. Puolustus (importance: 79%, disagreement: 12, evaluations: 15)Puolustusyhteistyötä voimistettava ilman USA:a888. turvallisus (importance: 79%, disagreement: 22, evaluations: 10)889. Turvallisuuden takaaminen kaikissa olosuhteissa (importance: 79%, disagreement: 15,evaluations: 13)Taloudellinen taantuma lisää levottomuutta. Protektionismi lisää kansallistunteita. Euroopan Natovoisi olla ratkaisu eli nykyinen Nato erityisesti rauhanomaisiin tarkoituksiin. Transatlanttisuutta tulisivähentää ja ytimeen ottaa vain eurooppalaisia.890. Turvallisuus (importance: 79%, disagreement: 21, evaluations: 14)Tasa-arvoinen ja tasapuolinen taloudellinen kehitys EU:n sisällä on yritettävä kaikin keinoin taata.Uhkakuvia on jo riittävästi päinvastaisesta kehityksestä.891. Turvallisuu (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 12)Terrorismi itse en hyväksy eikä sitä pitäisi kenenkään kyväksy. Ydinaseet ketä varten niitä valmistetaan?Nekin rahat voisi käyttää maapallon ihmisten hyvinvointiin tasapuolisesti. Rikollisuus miksi sitä on?Emme voi hyvin ja aina on näköjään ihmisiä jotka ovat jonnekin päin ”vinksahtaneet“ , sairaita taimuutenvain pahoja. Tähän olisi puututtava tarmokkaasti.892. Turvallisuuspolitiikka (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 11)893. Yhtenäinen turvallisuus-, talous- ja ympäristöpolitiikka (importance: 79%, disagreement:16, evaluations: 13) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 71
 • 1) Turvallisuus Viime kädessä NATO turvaa EU-alueen. Turvaamisen tulisi koskea kaikkia jäsenmaita.2) Talous Taloudessa kaikkien maiden tulisi olla tasaveroisia, niin periaatteissa kuin käytännöntoteutuksessakin. Toteutukseen tulee saada myös vielä EU:n ulkopuolella olevat Norja, Islantija Sveitsikin. Tasapuolisen toteutuksen tulee koskea myös maatalouspolitiikkaa. 3) YmpäristöTasapuolisuuden tulee koskea kaikkia - niin vlimerellisiä kuin pohjoisiakin jäseniä.894. Turvallisuus (importance: 79%, disagreement: 26, evaluations: 13)Ulkoinen turvallisuus tulisi hoitaa Naton kautta ja sisäisen turvallisuuden edistämiseksi on tehtäväEU:ssa suurimmat panostukset.895. Rauha (importance: 79%, disagreement: 22, evaluations: 12)Ei sotia896. turvalisus (importance: 79%, disagreement: 22, evaluations: 10)897. Turvallisuuspolitiikka (importance: 79%, disagreement: 24, evaluations: 14)EU:n turvallisuus perustuu Natoon ja transatlantisiin suhteisiin. Näitä suhteita on vahvistettava jakiinteytettävä. Poliittisesti euroopalle ja Suomelle on painottaa omana panoksenaan ns. pehmeitäturvallisuutta lisääviä toimia.898. Vakaus (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 12)rauhan tila899. Vakaus ja Rauha,sekä turvallisuus. (importance: 79%, disagreement: 20, evaluations: 8)Yksikään eu,n jäsenvaltio ei nykyisin tule oman puolustuksen turvin toimeen,vakavan kriisinhallinnassa.Jo voimassaoleva jäsenvaltioiden keskinäisen avunpyyntösopimuksen puitteissa onmahdollista saada ulkopuolista jäsenvaltioista tulevaa turvaa.Se turva onkin jo Naton jäsenmaistasaatavaa,vaikka suomettuneen suomen ei ole onnistunut hakea jäsenyyttä,kuten olisi luonnollistaoman vaikutusvallan hyödyntämisessä lobaalisti.900. Elintarvikkeiden turvallisuus on tärkeää (importance: 79%, disagreement: 11, evaluations: 10)Elintarvikkeiden turvallisuuteen on jatkossakin kiinnitettävä huomiota. Turvallisten elintarvikkeidensaanti on turvattava. Lisäaineet ja geenimuunneltu ruoka aiheuttaa syöpää ja muita terveyshaittoja,joten kehitystyö tällä saralla on tärkeää: miten saada mahdollisimman hyvä tuotanto ilmanlisäaineita tai luonnottomia lisäkeinoja.901. Turvallinen ja vakaa Suomi (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 7)Suomi on pärjännyt loistavasti viimeiset 60 vuotta pohjolan kylmillä perukoilla yritteliään jakekseliään luonteensa ansiosta, ei pilata sitä yhdentämällä koko maailmaa tänne vaan valikoidaanoikeasti ne fiksut maahanmuuttajat ja hoidetaan se kehitysyhteistyö muulla tavoin siellä missä neihmiset tarvitsee apua.902. Turvallisuus (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 13)Jos rikollisuutta pystytään valvomaan tehokkaasti, on jokaisella hyvä olla EU.ssa kotimaastahuolimatta !903. Puolusus NATON kautta (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 14)EU ja Suomi toimisivat puolustulolitiikassa Naton kautta, koska Natolla on jo valmis toimiva puolustusja humanitaarinen toimiva organisaatio.904. turvallisuus, kansalaisten riittävä informointi EU:sta (importance: 78%, disagreement: 17,evaluations: 9)905. Ympäristöpolitiikka ja puolustuspolitiikka (importance: 78%, disagreement: 23, evaluations: 10)EU-alueella asuvien asukkaiden olisi oltava vastuullisia ympäristöasioissa. Lisäksi puolustuspolitiikkaon huomion arvoista. Venäjä vahvistuu ja myös Suomen on huomioitava EU:n ohessa Venäjänaseellinen vahvistuminen. Olemme menettäneet Karjalan, jonka haluaisin Venäjän palauttavattakaisin Suomelle.906. turvallisuus ym. (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 13)turvallisuuden ja hyssyttelyn ym:n nimissä suomessa kannattaa vetää itsensä hirteen että pääsisniistä.Mikä ei ole kiellettyä, on pakollista.Esim viinit ruokakauppoihin koko euroopassa,, vrt.Rooseveltmuistaakseni sanoi: missä alkoholi on vapaata,ei ole jouppoja.(vrtEspanja) Suomalaisten ei mukamaskannata liittyä pohj.maiseen ruokamerkkiin,vaikka siitä olisi yrityksille hyötyä ja kun täällä on liikaapensaita. Jos esim. suomessa syttyis sota,niin kiellettäisiinkö korsussa tupakoiminen?Nykyäänkomennetaan ihmiset 25 asteen pakkaseen tupakoimaan,eduskunnassa ja vankilassa voi tupakoida.Tämä lista on loputon. Suomi voi ajaa suvaitsevaista,eikä kaiken kieltävää politiikkaa euroopassa ja Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 72
 • suomessa,nyt on menty liian pitkälle.907. Rikollisverkostot yli rajojen (importance: 78%, disagreement: 12, evaluations: 17)Resursseja rikollisuuden torjuntaan tulisi antaa ja kehittää voimallisesti. Ei EU ole vain ruusuillatanssimista eri kansallisuuksien kesken. Huumeiden välitysverkostot saavat uutta puhtia jos EU.talaajennetaan Turkin suuntaan. Salakuljetusreitistö muuttuu entistä yksinkertaisemmaksi tällöin.908. Turvallisuus (importance: 78%, disagreement: 27, evaluations: 11)Keskusteluyhteys kaikiin unionin kansoihin ja edelleen muihin lähellä oleviin valtioihin.909. Yhteinen puolustus (importance: 78%, disagreement: 26, evaluations: 11)Yhteinen puolustus on Euroopalle tärkeää. Euroopan puolustus tulisi kuitenkin hoitaa NATO:n kauttaja tulevaisuudessa meidän tulisi tähdätä liittämään kaikki jäsenvaltiot NATO:on. Olisi myös mielekästäyrittää luoda EU:lle yksi istuin NATO pöytään.910. Tunne naapurisi -turvallisuuspolitiikka (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 11)Euroopan kansalaisia on rohkaistava yhteyteen toistensa kanssa ja rajamaissa myös Euroopannaapurimaiden kanssa. Näin luodaan rauhaa. Kaverin kanssa ei tapella911. Rauhan projekti (importance: 78%, disagreement: 21, evaluations: 7)Mielestäni on liian vähälle jäänyt julkisessa keskustelussa se, että Euroopan yhdentyminen ontaannut rauhan tähän maanosaan. On edes mahdoton kuvitella, että Euroopan keskeiset valtiot(Saksa, Englanti, Ranska) ryhtyisivät sotimaan toisiaan vastaan. Minä itse olen kokenut lapsenasodan ja tiedän, mitä se merkitsee. Minua revittiin sotalapsena ympäri Ruotsia, ja siitä on jäänytminulle elinikäinen henkinen trauma. Monet nuoret näyttävät kuvittelevan, että sotien aika on ohitseEuroopassa. Itsekin toivon sitä, mutta tällaisen ajatuksen varaan on vaarallista tuudittautua. MitäSuomen pitäisi tehdä ? Jäsenyys EU:ssa antaa meille tietyn sotilaallisen turvan, vaikka EU ei olekaansotilasliitto. Se ei ehkä kuitenkaan riitä, jos kehitys Venäjällä menee yhä militaristisempaan suuntaan.Jos näin käy, se on myös sanottava riittävän selvästi kansalaisille. Tällöin myös Nato-jäsenyyttä olisisyytä painottaa entistä enemmän. Toinen asia, jota tulisi painottaa, on euron vakauttava vaikutus.Olisimme pienenä maana suurissa vaikeuksissa, jos olisimme euroalueen ulkopuolella. Ruotsi hyötyyhetkellisesti valuuttansa heikkoudesta, mutta pitkän päälle oleminen euroalueen ulkopuolella onerittäin turmiollista Ruotsin taloudelle.912. rauha (importance: 78%, disagreement: 24, evaluations: 11)Aseettomat neuvottelut selkkauksissa.913. Turvallisuus ja nuoret (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 13)EU-maiden turvallisuuskysymykset ovat muuttuneet. Sotien sijasta tärkeäksi ovat tulleet siviilikriisit janiiden hallintaan liittyvät kysymykset. Kouluampujia ei terapeuttitädeillä hoideta vaan tarvitaan uuttayhteisöllisyyttä ja arvojen välilttämistä sukupolvelta toiselle. Tämän edellytyksenä on taloudellinenturvallisuus. Kulttuuriset mätäpaiseet ja näennäinen “sivistynyt käytös” alas. Välittäminen jatodellinen ajattelu ja kulttuurin ymmärtäminen merkityksellisempää kuin jokaisen tarapointi.914. Nato tms (importance: 78%, disagreement: 21, evaluations: 15)Turvallisuuspolitiikka pitää ottaa todella vakavasti.Venäjä on Venäjä aina vaan...915. Turvallisuus (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 13)Vaikka olemmekin eri kansoja, meidän tulee kaikkien voida tuntea turvaa ja uskoa tulevaisuuteen.916. turvallisuus (importance: 78%, disagreement: 22, evaluations: 15)turvallisuus on ehkä harhaanjohtava, koska on niin monenlaista turvattomuutta kuitenkin vaikkakuuluisikin EU:n piiriin. en ole aivan vakuuttunut, että vapaa liikkuvuus on hyväksi. Jotain kontrolliapitäisi kuitenkin olla ja tästä jotuen turvattomuus lisääntyy.917. Euroopalle on tärkeää rauha ja riidattomuus!!! (importance: 78%, disagreement: 23,evaluations: 10)eli mielestäni on turhaa naapurimaiden kiistat ja riidat, itse koen venäjän olevan suuri pettymysmeille kaikille, ko koko aja vaa haluu jotai maita ahdistella... :(918. Terrorismi ja rikollisuus (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 14)Terrorismin ja rikollisuuden valvontaan lisäresursseja. Ihmis- ja huumekaupan vastaiseen työhönenemmän huomiota ja lisää poliisivoimia. Yhteistyötä lisättävä EU:n ulkopuolisten maiden kanssaem.asioissa919. EU lisää turvallisuutta (importance: 77%, disagreement: 20, evaluations: 13)EU on yhtenäistänyt jäsenmaita ja vähentänyt merkittävästi EUn sisäisten konfliktien vaaraa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 73
 • Yhtenäinen EU antaa jäsenmailleen ja erityisesti Suomelle erinomaisen tuen takavuosinaakressiivisesti käyttäynyttä Venäjää vastaan.920. Turvallisuus ja yhtenäisyys (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 9)921. Kaikki EU:n jäsenmaat Naton jäseniksi (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 12)Tämä varmistaisi kaikkien jäsenmaiden turvallisuuden tasapuolisesti ja tehokkaimmin.922. Oman maan ja/tai EU:n puolustaminen (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 9)Tämä on monipolvinen kysymys, jossa pitää selvittää erityisesti, että mihin tämä voi johtaa?Vastuumme on varmasti edistää maailmassa rauhan ja demokratian toteutumista.923. Rauhan turvaminen Euroopan maiden kesken (importance: 77%, disagreement: 16,evaluations: 6)924. Turvallisuus (importance: 77%, disagreement: 14, evaluations: 12)Kukaan muu kuin Eurooppa itse ei vastaa meidän turvallisuudesta.925. turvallisuus ja yhteistyö. Energiapolitiikka kuunnellen tut (importance: 77%, disagreement:22, evaluations: 8)926. Sisäinen turvallisuus (importance: 77%, disagreement: 20, evaluations: 9)Pitää huolehtia riittävistä voimavaroista kaikille turvallisuuden sektoreille. Nyt esimerkiksiTullilaitoksen osalta budjettiraamit vievät toimintaedellytykset todella alas niin henkilöstön kuinkehittämishankkeuden osalta. Tullihan on kuitenkin Suomen valtiolle yksi suuri rahasampo mutta nytsitä ajetaan rajusti alas joten mitenkähän tulevaisuudessa käy?927. turvallisuus (importance: 77%, disagreement: 35, evaluations: 9)Rauhaa ja rakkautta928. asevelvollisuus armeija suomessa (importance: 77%, disagreement: 17, evaluations: 10)on tärkeä maanpuolustuksen kannalta ja poikien kunnon ja selkärangan kasvattajana929. Turvallisuus (importance: 77%, disagreement: 24, evaluations: 16)Turvallisuus on monen asian summan: elintarvikkeet, lääkkeet, rajat, terrorismin ja sotien poissaolo,liikenne, jne. Meppin pitää olla hyvin verkostoitunut ja yhteistyökykyinen - ilman liittoutumistaverkostossaan ei hän saa mitään aikaiseksi.930. Rauha (importance: 77%, disagreement: 28, evaluations: 16)kaikkien kansojen kesken931. Turvallisuus (importance: 76%, disagreement: 14, evaluations: 14)Muistettakoon, että Suomea ei voi siirtää Ruotsin ja Norjan länsipuolelle. Monesti tuntuu, ettämeidän “leveän selän takaa” on turvallista päästellä mitä sattuu, mehän olemme kuitenkinaina etulinjassa Venäjään nähden sekä hyvässä että pahassa. Turvallisuus saadaan asiallisellakanssakäymisellä Venäjän kanssa sekä Euroopan yhtenäisellä puolustustahdolla932. turvallisuuspolitiikka (importance: 76%, disagreement: 11, evaluations: 12)933. Rauha (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 13)EU:n koko historian ajaa eivät jäsenmaat ole joutuneet sotimaan - ainakaan omilla alueillaan elikukaan ei ole hyökännyt meidän kimppuumme. Kun on sisäisesti ja henkisesti tarpeeksi vahva,ei tarvitse pullistella ja näyttää vahvuuttaan. Onko Natokaan loppujen lopuksi tarpeellinen, koskauhkaajan pitäisi ymmärtää ilmankin, että loppujen lopuksi vahvempi tulee aina voitytamaan.934. Pysyvän rauhan saavuttaminen (importance: 76%, disagreement: 23, evaluations: 14)Yhtenäinen eurooppa ei enää tarvitse sotia935. Turvallisuus (importance: 76%, disagreement: 28, evaluations: 9)936. Euroopan hiili- ja teräsyhteistö syntyi rauhan takaamiseks (importance: 76%,disagreement: 16, evaluations: 16)Saksa-Ranska -akseli on edelleen tärkeä, mutta se on EU:n ja sen edeltäjien laajennuttua muuttunutmonimutkaseksi, ja mukaan on tullut mm. koko entinen pienten SEV-maiden alue keskisestä Itä-Euroopasta. Vuoden 1950 ajatus on kuitenkin yhä taustalla, kun mietitään uusia suhtautumiskeinoja“Venäjän erilaiseen politiikkaan”. Ulkoministeri Stubb on onnistunut tässä työssään ja eri EU-politiikkojen siihen soveltajana erinomaisen hyvin. Hänen linjauksensa sopivat monilta osin aivansellaisenaan koko EU:n ulkopoliittiseksi ohjenuoraksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 74
 • 937. Turvallisuus (importance: 76%, disagreement: 20, evaluations: 23)Yhteinen rintama uhkia vastaan, ml terrorismi.938. EU rauhanliitoksi (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 13)EU voisi mainiosti perustaa vyöhykkeitä joissa sotilaallista varustelua vähennettäisiin. Suomi voisi ollaesimerkillinen maa asevarustelun vähentämisen suhteen. Suomea ei uhkaa mikään sotilasmahti,vähiten naapurimme Venäjä. Suomen sotien veteraanit ja reserviläisjärjestöt ylläpitävät Venäjävihaamaassamme. Vanha kauna on ymmärrettäväkin jäänne, mutta siitä voisi pyrkiä määrätietoisemmineroon.939. Rauha ja tasapainoinen yhteiskunta (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 13)Euroopassa tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti inhimilliset voimavarat huomioiden, kaikkienmaahanmuuttajien tilanne arvostaen ja kunnioittaen.940. Rauhan taidonnäyte (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 11)Eurooppa rauhan tyyssijana on kadehdittava esimerkki muulle maailmalle, että Euroopassa eletäänniin kuin saarnataan. Ihmishenkiä säilyy, inhimilliseltä kärsimykseltä vältetään ja suvaitsevaisuus onaivan toisella tasolla kuin missään muualla maailman kolkassa. Tämä on maailman paras paikka elääja kasvattaa lapset.941. Turvallisuus (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 23)Mielestäni on äärimmäisen tärkeää luoda Eurooppaan selkeä, yksinkertainen ja luotettava yhteinenpuolustusjärjestelmä.942. Maatalouspolitiikka ja ruoan turvallisuus (importance: 76%, disagreement: 20, evaluations: 15)Maatalouteen kuluu valtaosa EU:n yhteisistä rahoista, näiden kulujen ohjautuvuuteen on syytäkiinnittää huomiota943. Kovat keinot huumeidentorjuntaan (importance: 76%, disagreement: 19, evaluations: 11)Alkoholi ja tupakka aiheuttavat jo nyt valtavia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Siksi tuleekinottaa kovat otteet huumeita vastaan ettei jo nyt korkeat kustannukset nousisi vieläkin korkeammalle.Osa maista on heikouttaan ja selkärangattomuuttaan sallineet osan huumeista mikä on vain lisännythuumerikollisuutta ja kuolemantapauksia mm. niinkin arkisissa olosuhteissa kuin liikenteessäihmisten ajellessa huumeiden vaikutuksen alaisena. Turvallisuuden tulisi olla Kokoomuksen kantavaperiaate.944. Terrosismi lopetettava (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 15)Helposti sanottu, teot mahdottomia945. Turvallisen viihtyisä Eurooppa. (importance: 76%, disagreement: 23, evaluations: 12)Turvallisuus tuo yhdessä luonnonsuojelun kanssa viihtyisyyttä Eurooppaan.946. Euroopalle on tärkeää rauha ja riidattomuus!!! (importance: 76%, disagreement: 22,evaluations: 9)rauha sopu ja venäjän asenne saisi muuttua!(sori asenteeni venäjää kohtaan)947. Puolustusyhteistyö Naton kanssa (importance: 76%, disagreement: 24, evaluations: 14)Mielestäni Eurooppaan ei tule rakentaa Natolle kilpailijaa. Kansallisia puolustusjärjestelmiä voidaanhivuttaa yhteistyöhön Naton kanssa.948. TURVALLISUUS (importance: 76%, disagreement: 13, evaluations: 10)949. Turvallisuus (importance: 75%, disagreement: 22, evaluations: 23)Suomen pysyttävä konfliktien ulkopuolella. Voi silti osallistua rauhanprosesseihin.950. Yhtenäinen talouspolitiikka ja turvallisuus. (importance: 75%, disagreement: 13,evaluations: 14)Luonnon olosuhteitten vaikutus talouspolitiikkaan. Kriisien hallinta ja niiden torjunta mahdollisimmanvarhaisessa vaiheessa. Painostustoimet unionin ulkopuolelle ei unionin jäseniin. Neuvotteluyhteyssäilyttettävä kaikissa sisäisissä tilanteissa.951. Yhteinen rauhantahto (importance: 75%, disagreement: 12, evaluations: 12)Jokaisella olisi vapaa liikkuvuus, siis ettei ns.vahdittasi mitä toinen tekee. Tämä pätee sekäyksilötasolla, että ryhminä?! Tarkoitan yksilönvapautta. Vapaus tuo tullessaaan vastuun sekä itsestäettä toisista ihmisistä!952. Turvallisuus (importance: 75%, disagreement: 26, evaluations: 11)Suomen on liityttävä Natoon ja oltava aktiivinen toimija Naton eurooppalaisessa pilarissa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 75
 • 953. EU:n avustettava Natoon liittymisessä (importance: 75%, disagreement: 20, evaluations: 12)EU:n tulisi avustaa ja helpottaa Natoon vielä kuulumattomien jäsenten pääsyä sotilasliittoon.Varsin tärkeää tämä olisi Suomelle, joka uhkaa jäädä ypöyksin turvallisuuspoliittisesti. Näin käviTalvisodassa, jonka edellä Suomi ei ollut neuvottelupöydässä, kun sen asioista päätettiin (NL:n jaSaksan välinen ns. Molotov-Ribbentrop-sopimus). Avustamisessa olisi avainasemassa oikeanlaisen jatehokkaan informaation jakaminen Natosta.954. Eläinten turvallisuus (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 12)Unionin pitäisi puuttua alueellansa ilmeneviin eläinrääkkäyksiin. Unionin pitäisi myös tehdä selkeädirektiivi eläinten myymisestä ja ostamisesta unionin sisällä, etteivät taudit pääse leviämääneläinten kautta ja keskuudessa.955. Terve ihmistä kunnioittava elämä. Rauhaa rakastava kansa. (importance: 75%,disagreement: 30, evaluations: 7)Rajaton eurooppa. Ihmisläheinen ja kunnioittava. Demokraattinen ja arvoista huolehtiva.Taloudellinen asema turvattu ja ihmisen elämän kaari suojeltu. Pyrökratia vähtyy ja oikeus voittaa.Suojellaan luontoa sekä ihmistä. Turvallisuus ja toisista välittäminen elintavaksi. Aikaa myös itsestähuolehtimiseen. Aseet pois nuorisolta. Liikenne turvalliseksi ja sujuvaksi, kiire pois. Ydinaseetkieltoon, ja hävitettäväksi. Puhdas luonto on kaikkien etu.956. Turvallisuus on perusoikeus. (importance: 75%, disagreement: 13, evaluations: 12)EU:n jäsenvaltioiden on huolehdittava kansalaistensa fyysisestä ja sosiaalisesta turvallisuudestasekä yhdessä, että erikseen ja tasa-arvoisesti koko Euroopassa. Sotilaallisen turvallisuuden takaaNATO. Turvallisuuden rikollisuutta vastaan antavat kansalliset poliisivoimat sekä niiden ylikansallinenyhteistyö. Turvallisuuden tulee olla yhtä hyvä niin Milanon kuin Tampereen kaduilla. Sosiaalinenturvallisuus EU:ssa täytyy saada samalle korkealle tasolle, kuin se on pohjoismaissa. Entisissäitäblokin maissa ambulannssia ei saada enää yli 70 vuotiaalle onnettomuuden uhrille. Sairaanhoitoasaa vain, jos joku omaisista menee itse hoitamaan sairaalaan omaistaan tai maksaa korkeitakorruptiomaksuja lääkäreille ja hoitajille.957. Terrorin tarpeettomaksi tekeminen (importance: 75%, disagreement: 21, evaluations: 13)Minun mielestäni sen sijaan, että tapamme ja romahdutamme kansoja, pitäisi miettiä, mitenvoimme näitä kansoja auttaa ja tukea, ettei terrorismia tarvittaisi. Tietysti maan pitäisi pyytääapua, koska ketään ei voi auttaa, jos apua ei haluta. Mutta eiköhän se olisi jokaisen kansan etu,että sodat ja silmitön tappaminen jätettäisiin vallan pois maailmasta. Vähemmän sotaa enemmänmarkkinointia...: )958. Puolustuspolitiikassa turvauduttava Natoon (importance: 75%, disagreement: 22,evaluations: 14)EUn 27 jäsenvaltiosta kuuluu Natoon, väesatöstä pitkälti yli 90 prosenttia. Kuka luulee, että EUkoskaan oikeasti kehittää omaa puolustustaan tai toisaalta uskoo, että EU tulisi Suomen avuksiVenäjän paisuessa isänmaallista uhoa jos Suomi ei kuulu Natoon?959. Konfliktien- ja kriisinhallinnan ammattilainen (importance: 75%, disagreement: 13,evaluations: 9)Neuvotteleva Eurooppa, yhtenäinen Eurooppa, jolla on yli 2000 vuotta vanha historia, se velvoittaameitä sivistykseen ja yksilön arvojen kunnioittamiseen. Me viemme demokratian know howtamuualle maailmaan.960. Turvallisuus (importance: 75%, disagreement: 18, evaluations: 4)Yleisen turvallisuuden lisääminen niin makro- kuin mikrotasolla. Sekä konkreettisen valtiollisenturvallisuuden lisääminen että ihmisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen lisääminen. Vapaakulkeminen on niin ikään mahdollistettava turvallisesti.961. turvallisuus (importance: 75%, disagreement: 23, evaluations: 11)jos luvatte liikaa maahanmuutajaita, myöhemmin vaikuttaa se itsenaisyyttä ja Suomen haalitusta ylensä962. Suomen puolustus ankkuroitava Natoon (importance: 75%, disagreement: 18, evaluations: 14)Vihdoin viimein viimeistenkin poliitikkojemme on syytä irrottautua Venäjän kahleista. YYA-ajoista onaikaa ja se oli hokemineen kuin pahaa unta. Suomen tulee mahdollisimman nopeasti ankkuroidaturvallisuutensa Natoon, joka jakaa kanssamme yhteiset kristityn Euroopan arvot.963. Turvallisuus (importance: 74%, disagreement: 21, evaluations: 17)Taloudellinen ja sosiaalinen turvallisuus. Köyhyys pois kokonaan Suomesta ja Euroopasta964. Eurooppa oli ennen sotien runtelema maanosa (importance: 74%, disagreement: 11, Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 76
 • evaluations: 7)Ihmisten muisti on kovin lyhyt. Vaikka tämän päivän Eurooppa on monella tapaa eripurainen,on ero 1940-luvun maanosaan valtava. On selvää, ettei Erooppa nopeasti pääse kansallistenintressien ajamisesta, mutta jos ohjaus parlamentissa ja komiteassa hoidetaan oikein, voidaaEuroopassa päästä järkevään työnjakoon. Tällöin Euroopalla maanosana on mahdollisuus selviytyäglobaalisessa kilpailussa ja pitää maailmassa yllä sekä demokraattisia oikeuksia kunnitoittavaayhteiskuntajärjestelmää että liberaalia talouspolitiikka. Minusta kansalliset ongelmat koetaan tällähetkellä sitä taustaa vasten, että annetut ohjaukset, direktiivit, ovat vaikuttaneet perusteettomina taihuonosti maan omaan perinteeseen sopimattomina. Erityisesti maatalouden ohjausjärjestelmät onuudistettava pikaisesti.965. Turvatakuut kaikille EU:n jäsenille. (importance: 74%, disagreement: 21, evaluations: 11)Parhaiten tämä toteutettaisiin siten, että kaikki jäsenmaat kuuluisivat Natoon. Erityisen tärkeää tämäolisi Suomelle, jotta olisimme neuvottelupöydässä, kun turvallisuuttamme sivuavia asioita käsitelläänkansainvälisesti.966. Rauha (importance: 74%, disagreement: 25, evaluations: 11)Mm. kaupankäynnin tuomat yhteiset intressit takaavat rauhan maaosassamme.967. Tärkeä Euroopalle on rauha . (importance: 74%, disagreement: 19, evaluations: 12)- rauhanomaisen elon kehittäminen ja yhteisen puolustusjärjestelmän varmistaminen on mielestänitärkeää - rauhan puolustus voidaan kehittää yhteistyössä Naton kanssa968. EU:n taattava jokaisen jäsenmaansa turvallisuus (importance: 74%, disagreement: 21,evaluations: 13)Jokaisen EU-maan tulisi kuulua Natoon, ainakin pitemmällä tähtäyksellä. Lähiajan toimenpiteenätulisi Lissabonin sopimus saattaa voimaan. Mikäli sitä ei hyväksyttäisi Irlannin uudessakansanäänestyksessä, pitäisi päästä johonkin erikoisjärjestelyyn, jolla estettäisiin koko muun EU:nhyväksymän sopimuksen torpedoituminen. Erityisen tärkeitä nämä toimenpiteet olisivat Suomenkannalta.969. Turvalisuusyhteistyö (importance: 74%, disagreement: 16, evaluations: 13)NATO:n ja Venäjän välillä työskenteleminen970. Rauhan edistäminen muuallakin kuin Euroopassa (importance: 74%, disagreement: 19,evaluations: 15)EU:n tavoitteeksi rauhan edistäminen muualla maailmassa.971. Positiivinen talouskehitys ja yhteinen sotilas puolustus (importance: 74%, disagreement:19, evaluations: 14)Positiivinen yhteinen talouskehitys ja yhteinäinen sotilaallinen puolustus ovat mielestäni Euroopantulevaisuuden kulmakiviä.972. NATO takaa Euroopan turvallisuuden (importance: 74%, disagreement: 23, evaluations: 11)EU ei tarvitse erillistä omaa puolustusorganisaatiota vaan NATO on nykyisessä muodossaan Euroopanvarmin turvallisuuden takaaja varsinkin, jos kaikki EU:n jäsenvaltiot kuuluisivat siihen. Suomentulisi liittyä täysivaltaiseksi NATOn jäseneksi eikä jäädä sen “siivellä eläjäksi”. NATO:n jäsenenäkinSuomen tulee huolehtia kansallisesta puolustuksestaan ja yleiseen asevelvollisuuteen perustuvistapuolustusvoimistaan.973. Terrorismia vastaan erityisesti yhteistyössä USA:N kanssa (importance: 74%, disagreement:16, evaluations: 17)Erilaiset terroristipesäkkeet ympäri maailmaa (mm. Lähi-Itä, Pakistan, Afganistan) ovat uhkamaailman rauhalle. Tästä syystä on tärkeää, että Eurooppa pyrkii hyvässä yhteistyössä USA:n kanssatekemään kaikkensa, jotta terrorismi saataisiin mahdollisimman tehokkaasti laannutettua. Tämäsaattaa edellyttää rankkojakin toimenpiteitä. Pitkässä juoksussa terroristien mahdollisuuksienheikentäminen tulee toivottavasti tuottamaan tulosta.974. turvallisuus, työllisyys, ihmisarvo, palvelut, samat oikeud (importance: 73%, disagreement:23, evaluations: 14)turvatakuut EU:n kautta, jopa Natoon liittyen. Venäjä uhittelee! Työllisyys heikkenee lamanaikana ja jälkeen. Maahanmuutto ja koutouttaminen tulijoille tärkeä asia hoidettava. Jokaisellaoikeus ihmisarvoiseen elämään. Rasismi kitkettävä pois. Suomessa asuinpaikasta riippumattatasa-arvoinen kohtelu ja palvelut kaikille. Oikeudenmukaisuus oltava, yhdenvertaisuus jo YK:nvähimmäissäännösten nojalla Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 77
 • 975. Rauha. Lasten asema. Nuoret. Perheet. työttömyys. (importance: 72%, disagreement: 15,evaluations: 15)Sota on voimavarojen hukkaamista. Lapsille (turvallinen) lapsuus, lapsilähtöisyys, ei viedä heitä leikinmaailmasta liian aikaisin aikuisten maailmaan, kouluunlähtöikä joka maassa sama esim. 7v. Kaikillenuorille taattava opiskelumahdollisuus ja suorastaan velvoite ammattiin, jos polku on takkuinen,erikoiskeinot käyttöön. Ulkomaille opiskelua kannustetttava, se kasvattaa nuorta, oli maa mikätahansa. Nuorille rahan arvoinen harrastekortti, jonka arvolla voivat maksaa jonkun harrastuksenosallistumismaksuja, maksu takautuvasti osallistumista seurataan ja oltava väh. 65% vuodestaläsnä. Äidit ja Isät huomioitava perheinä. Työmarkkinoilla heitä on katsottava kokonaisuutena, eikäasettaa työtä ja perhettä vastakkain. Työtön ei ole onellinen asui se missä tahansa EU.n kolkassa.Tasavertainen kannustus / tuki järjästelmä työnsyrjään kiinni. Tasavertaisuus maiden välillä niinkoroissa kuin rikosrangaistuksissakin.976. Idän rikollisuus uhkaa Länsi-Eurooppaa ja elämääsi (importance: 72%, disagreement: 24,evaluations: 13)Missään nimessä Venäjää ja sen läheisiä liittolaisia ei pidä ottaa EU:n jäseneksi tai Schengensopimusmaaksi, jotka molemmat pitävät sisällään käytännössä hallitsemattoman maahanmuutonja itärikollisuuden tulvan myös sinun kynnyksellesi. Rajansa pitää olla EU:n laajenemisellakin ja EU:npitäisi keskittyä nykyisten jäsenmaidensa olosuhteiden kohentamiseen. Laajentuminen ei ole mikäänitsetarkoitus. EU:hun tulisi hyväksyä vain läntisen Euroopan moraalin omaavat (kristityt) valtiot,joiden talous ja demokratia ovat riittävällä tasolla. Esimerkiksi Turkki ei kuulu tähän joukkoon.977. Rauha (importance: 72%, disagreement: 31, evaluations: 16)Riittävä puolustusbudjetti puolustusmateriaalin yhteiset ostot hintatason laskemiseksi jaasejärjestelmien yhteensovittamiseksi. Myös alueellisia puolus ja rajavartio keskuksia voitaisiinpohtia. Alueelliset keskukset organisoisivat ja koordinoisivat alueellisen koskemattomuudenperiaatetta. Pohjoisen keskuksen paikaksi tulisi valita Suomi, että me osaamme parhaiten hoitaasen, että tämä EU:n prinsiippi tulisi Pohjoisessa parhaalla mahdollisella tavalla hoidettua. Tämä eitietenkään olisi omasta puolustuskyvystämme pois, vaan takaisi sen, että näihin olosuhteisiin olisikaikissa tilanteissa soveltuvaa koulutusta ja materiaalia saatavilla.978. turvallisuus (importance: 71%, disagreement: 37, evaluations: 10)tiukka kriminaali politiikka979. Europuolustusjärjestelmä (importance: 71%, disagreement: 18, evaluations: 13)Kun Eurooppa pääsee irti edes vähän energiariippuvuudestaan venäjään, Venäjälle jää jäljelle vainyksi keino painostaa, sotilaallinen uhka. Pohjoismaisella puolustusyhteistyöllä on jo nyt tulenpalavakiire. Putin totesi viime eduskuntavaalien jälkeen eräässä radiohaastatelussa:”Jos Suomi liittyyNatoon, siitä seuraa Ruotsin liittyminen. Venäjän motittaminen Nato-jäsenyydellä on näolle maillesilkka itsemurha!”980. Puolustus?Yhteinen vai jokaisella oma ratkaisu? (importance: 71%, disagreement: 19,evaluations: 8)Ei natoon Usan talutusnuoraan,vaan itsenäinen puolustus koko EU alueelle.981. Eurooppalainen puolustuspolitiikka ja -liittoumat (importance: 71%, disagreement: 23,evaluations: 14)Olisi hyvä saada yhtenäinen linja EU:n jäsenvaltioille koskien maiden puolustuspolitiikkaa, keskinäisiäsopimuksia ja ydinaseita.982. turvallisuus: ei enää sotia (importance: 71%, disagreement: 16, evaluations: 7)Eu on rauhan tae eurooppalaisille. Suomen painavin motiivi oli liityttäessä unioniin turvallisuus.983. Yhteinen valuutta ja puolustus (importance: 70%, disagreement: 22, evaluations: 15)Euroopalle on tärkeää yhteinen valuutta ja puolustus.984. Sotilaallinen turvallisuus (importance: 70%, disagreement: 25, evaluations: 12)Suomen kannalta rajjojemme koskemattomuus ja sotilaallinen turvallisuus vat ensisrvoisen tärkeitäasioita. Näin ollen olisi tärkeätä saada Eu:n jäsenvaltioiden välille turvallisuustakuu, eli jos joku valtiojoutuu ulkopuolisen sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi, muu Eu auttaa sekä puolustuksellisesti ettäpoliittisesti. Eu-johtoinen Nato olisi ehdotukseni. Se voisi tehdä yhteistyösopimuksen USA:n kanssa.Näin menetellen suomalaisten kynnys hyväksyä tämä alenisi voimakkaasti.985. Elintarviketurvallisuus (importance: 70%, disagreement: 19, evaluations: 8)Suomalainen elintarviketuotanto on tähän saakka ollut erittäin turvallista, ongelmat ovat olleet vainyksittäistapauksia. Tällä linjalla on jatkettava ja kotimaista tuotantoa tuettava (määrättyyn rajaan Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 78
 • saakka). Euroopassakin valvonta on kohtuullisen hyvää tasoa, mutta mitä etelämmäksi mennään,sitä ohjeellisimmiksi selkeät määräykset käyvät. Järkiperäistä valvontaa on lisättävä. Onko Keski-Euroopan moottoriteiden varsilla kasvatettu vilja kaikilla mittareilla kelvollista ravinnoksi?986. Kesäaika pois, Turvatakuut maan puolustukseen. (importance: 70%, disagreement: 21,evaluations: 12)987. turvallisuus = eu-joukot (importance: 69%, disagreement: 17, evaluations: 14)Mikäli Suomi saa kokea uskonon, rikollisuuden/ulkomaiset mafialiikkeiden, sotilaallisten ym.voimien tuomat vaarat, emme yksin pysty niitä vastaan toimimaan, vaan tarvitaan apua, niin kylläne eu-joukot ovat tarpeen, kun ei siitä Natostakaan tunnu tulevan mitään.988. Yhteisen puolustuksen periaatteet (importance: 69%, disagreement: 23, evaluations: 14)Kaikki eivät ole valmiita sitoutumaan puolustusliittoon. Mutta ulkoisesti vahvan toimijanrakentuminen ei salli vapaamatkustajia, jotka kiistävät vastuun vakavissa kriisitilanteissa ja uhanedessä. Puolustautumiseen ja turvaamiseen on sitouduttava, vaikka toteutumistavat vaihtelisivat.989. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 69%, disagreement: 17,evaluations: 12)Jotta EU olisi uskottava ja vaikutusvaltainen kansainvälinen toimija sillä tulee olla mahdollisimmanyhtenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vain yhtenäinen, yhdellä suulla puhuva EU voi olla vahva jasaada positiivisia muutoksia maailmanpolitiikassa aikaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyönlisääminen, jatkuva ja rakentava keskustelu sekä Lissabonin sopimus voivat turvata tämän.990. Itsenäinen puolustus (importance: 69%, disagreement: 26, evaluations: 12)Suomen historia osoittaa että olemme ikuinen rajamaa, josta käydään loputonta taistelua erietupiirien välillä. Hieman kuten Puola ja Balkanin maat. Tältä pohjalta on toivottoman naivia ajatellaettä Suomen sotilaallinen turvallisuus voisi olla muissa kuin omissa käsissämme. Eiköhän siis pidetäjatkossakin huoli omasta turvallisuudesta ja unohdetaan nämä, eurooppalaiset ja pohjoismaisetturvallisuustakuut sille tasolle mille ne kuuluvat, eli lähinnä maittavien illallisten oheisohjelmaksi.991. Natoon ja heti (importance: 68%, disagreement: 26, evaluations: 11)Venäjä uhittelee nyt jo Suomelle.. Viron ja Baltian esimerkit ovat kovia myös Suomelle. Ei Venäjäänvoi luottaa. Onhan se nähty992. Elinkeinoja on puolustettava fasismilta (importance: 67%, disagreement: 23, evaluations: 9)Euroopassa tulee vaikuttaa siihen, että ympäristöpolitiikka ei saa johtaa yhteiskunta- jatalouskehitystä, vaan elinkeinojen toimintaedellytykset on turvattava. Itämeren suojelussa on jotehty valtavia ylilyöntejä, jotka uhkaavat elinkeinojen olemassaoloa.993. Turvotaan turvallisesti (importance: 67%, disagreement: 16, evaluations: 12)Yhteinen Eurooppa on kasvanut jo aikuiseksi. Ei enään suuria laajentumisia itään eikä etelään.Otetaan mukaan vielä Kroatia ja muut entiset Jugoslavian maat. Liika mahtaileva laajentuminen saaaikaan vaan turvattomuutta ja eriarvoisuutta unionin sisällä.994. Realistinen turvallisuus politiikka (importance: 66%, disagreement: 22, evaluations: 13)Hesari esitti kuvaelman vuoden 1966 kriisistä, mikä olisi voinut johtaa Naton ja Varsovan liitonydinsotaan. Ja vakavaa oli, että Eurooppa ja erityisesti Suomi oli ydinpommien kohteena. KunNeuvostoliitto romahti lopetettiin Varsovan liitto ja kylmän sodan katsottiin loppuneen. Silloinvenäläiset esittivät, että kun Varsovan liitto on lopetettu, niin ettekö te voi lopettaa Nato. Mutta monikansainvälinen organisaatio on jatkanut toimintaansa, vaikka sillä ei olekaan enään sitä tehtävää,mitä varten se perustettiin.995. Yhteinen puolustus ja/tai turvallisuuspolitiikka (importance: 66%, disagreement: 20,evaluations: 14)996. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 66%, disagreement: 21,evaluations: 9)Jotta EU olisi uskottava ja vaikutusvaltainen kansainvälinen toimija sillä tulee olla mahdollisimmanyhtenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vain yhtenäinen, yhdellä suulla puhuva EU voi olla vahva jasaada positiivisia muutoksia maailmanpolitiikassa aikaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyönlisääminen, jatkuva ja rakentava keskustelu sekä Lissabonin sopimus voivat turvata tämän.997. Rauha, rakkaus ja kestävä talous (importance: 66%, disagreement: 24, evaluations: 11)998. EU:n jäsenet myös Naton jäseniksi (importance: 66%, disagreement: 21, evaluations: 19)Nyt kun Ranskakin on palaamassa Naton ytimeen, on vaara, että EU jakautuu turvallisuusmielessä Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 79
 • kahteen ryhmään: Turvalliset Nato-maat ja vähemmän turvalliset Naton ulkopuoliset. Parasta olisi,jos, ainakin pitemmällä tähtäyksellä, kaikki EU:n jäsenet olisivat myös Naton jäseniä. Luonnollistakuitenkin on, että kukin maa tekee itse ratkaisunsa sotilasliiton suhteen.999. Puolustuspolitiikka (importance: 65%, disagreement: 22, evaluations: 10)Tehostettava yhteistä NATO-pohjaista puolustusta, mikä edellyttää muutamien vielä liittoonkuulumattomien maiden mukaantuloa. Suomen lienee odotettava Halosen jälkeistä aikaa. YleisestiEU:n ei tulisi olla liian luottavainen Venäjän suhteen, se kunnioittaa vain voimaa eikä tarpeen tullenvälitä sopimuksistaan. Ne, jotka vielä puhuvat eurooppalaisesta EU:n puolustusvaihtoehdosta, ovat 50vuotta ajastaan jäljessä. De Gaullen ajatukset eivät ole enää valideja.1000. NS. kolmansien maiden sotien lopettaminen. (importance: 65%, disagreement: 17,evaluations: 12)Asekaupan lopettaminen näihin maihin.Tuskin sotimista kauan piisaa, jos kaveri täytyy aina tappaaveitsellä. Koulutuksen lisäämine näissä maissa , kohdistuen erityisesti tyttöihin ja naisiin.Maailmanlaajuinen muuttoliike saadaan vähenemään, kun sodat loppuvat ja itsensä elättäminen tehdäänmahdolliseksi maataloutta kehittämällä. ( mm.kaivot ja veden saannin turvaaminen)1001. EU RAUHAN JA TALOUDEN TAKUU (importance: 65%, disagreement: 21, evaluations: 7)EU:ssa on pienenkin maan turvallista toteuttaa sitä, talous- ja turvallisuuspolitiikkaa, jota EU:ssaluodaan.1002. Yhteinen vahva sotilaallinen puolustus (importance: 64%, disagreement: 23, evaluations: 8)EU:n alueella pitäisi olle VAHVA yhtenäinen puolustus! kaikki EU maat sitoutuvat torjumaan yhteisenvihollisen kaikinkeinoin. Lähettämällä omat isot joukot kriisialueelle ilman selityksiä ja politiikkaa.1003. kaikkien unionin jäsenvaltioiden tulisi kuulua natoon (importance: 63%, disagreement:15, evaluations: 13)1004. Suomen tulee liittyä NATO:on (importance: 63%, disagreement: 31, evaluations: 16)Suomen turvallisuuspolitiikka tulee tulevaisuudessa taata yhteisvoimin muiden läntisten valtioidenkanssa.1005. Yhtenäinen turvallisuuspolitiikka! (importance: 62%, disagreement: 26, evaluations: 11)Kaikki EU-maat Naton jäseniksi!1006. Nato (importance: 62%, disagreement: 19, evaluations: 9)Kaikki EU-maat Naton jäseniksi ja Suomi ennen kaikkea ja heti.1007. Itsenäinen turvallisuuspolitiikka (importance: 61%, disagreement: 28, evaluations: 11)EU:n tulisi tarjota jäsenvaltioilleen riittävä turvallispoliittoinen viitekehys niillekin jäsenvaltioille, jotjaeivät liity Natoon.1008. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (importance: 61%, disagreement: 54,evaluations: 10)Suomea ei uhkaa sotilaallinen uhka. Kansallisen puolustuksen sijaan määrärahat tulisi kohdentaakv kriisinhallintaan EUn kautta. Näin ollen Suomen turvallisuutta mahdollisesti uhkaavat uudetturvallisuusuhkat saataisiin minimoitua.1009. Turvatakuut NATO:sta (importance: 60%, disagreement: 31, evaluations: 10)Mitä ihmettä tätä nyt pitää jauhaa, itsestään selvää asiaa jokaiselle Kokoomuslaiselle. Siniristi-lipunturvaamme integroitumalla NATO:oon ja vahvasti. Emme pysty rahoittamaan suurresti, varsinkaantässä taloustilanteessa, mutta olemalla ytimessä tuoden sen minkä pystymme, olemme osameitäkin turvaavaa järjestelmää.1010. Rauhanturvaoperaatiot (importance: 58%, disagreement: 18, evaluations: 18)Rauhanturvaajan palkkaa tulisi nostaa reilusti. Vaarallisissa maissa, kuten Afganistanissa,rauhanturvaajan palkka on reilu 4000e/kk, mutta työs siellä on hyvin vaarallista. Rauhallisimmissamaissa kk palkka on 2500e-3000e välillä, ja tämä vastaa normaalin teollisuustyöläisen palkkaa.Samalla pitäisi osata ennakoida, eikä puuttua liian myöhään, kuten Israelin ja Gazan konfliktissa2007 kesällä , tai Georgian ja Venäjän välisessä riidassa.1011. EU ja NATO fuusioitava (importance: 58%, disagreement: 36, evaluations: 8)Venäjä ärhentelee Natolle, kun se pitää sotaharjoituksia Georgiassa. Mitä se Venäjälle kuuluu.Suomalaiset taas eivät ymmärrä, että lähes koko EU on keskellä tätä ärhentelyä, koska melkeinkaikki EU-maat Natoon kuuluvat (21/27). Nyt EU on ihan hiljaa ikään kuin asia ei sille mitenkäänkuuluisi... Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 80
 • 1012. OMA SOTILASLIITTO (importance: 52%, disagreement: 17, evaluations: 15)kun kohta tulee 3 maailmansota niin voimme puolustaa itse Eurooppaa.Kulttuuri1013. Länsimaisten liberaalien arvojen lujittaminen (importance: 94%, disagreement: 5,evaluations: 12)Tämä on koko Euroopan kohtalonkysymys. Meidän tulee nyt tunnistaa oma liberaali, valistuksenajan aatteisiin perustuva arvopohjamme, joka on tehnyt Euroopasta maailman vauraimmanja hyvinvoivimman alueen, menneisyytemme raakuuksista huolimatta. Länsimainen liberaali,ihmisoikeuksia kunnioittava yhteiskunta ja sosiaalista tasa-arvoa korostava ihmiskasvoinenmarkkinatalous ovat nyt uhattuna niin monelta taholta, että niitä täytyy nousta puolustamaan. Neeivät saa kadota tai liudentua maan päältä, sillä länsimainen arvomaailma on henkisen hyvinvoinninluojana ylivertainen muihin arvomaailmoihin verrattuna.1014. Vapaus (importance: 92%, disagreement: 10, evaluations: 13)1015. Yhtenäisyys länsimaisten arvojen kautta (importance: 92%, disagreement: 7, evaluations: 10)Eurooppa on kulttuurisesti ja kielellisesti niin heterogeeninen alue, ja koostuu lisäksi kansallisvaltioista,että meidän ainoa mahdollisuutemme yhtenäisyyteen tulee arvojen kautta: länsimaisiin, liberaaleihinarvoihin sitoutumalla, ja niiden vastaisia arvoja torjumalla.1016. tasa-arvo (importance: 90%, disagreement: 12, evaluations: 6)sukupuolten, rotujen jne1017. Oman kulttuurin säilyttäminen (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 11)Että kaikki euroopan maat säilyttäisivät oman kulttuurinsa ja pitäisivät siitä kiinni, vaikka kaikki yhäenemmän yhtä olemmekin.1018. Tasa-arvo (importance: 89%, disagreement: 13, evaluations: 8)Pienillä mailla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet kuin suurilla.1019. Vapaus (importance: 89%, disagreement: 13, evaluations: 8)Tärkeintä Euroopalle on pitää kiinni omista arvoistaan, kuten vapaus.1020. Vapaus yrittää (importance: 88%, disagreement: 10, evaluations: 9)Yrittäminen on EU:ssa kirosana. Vain itsekkäät yrittävät ja jos jotakin saavuttaa siitä ei voi iloita kunkateus jyllää. Yrittäminen ei saisi olla negatiivinen asia mitä se Euroopassa on.1021. tasa-arvo (importance: 88%, disagreement: 11, evaluations: 15)1022. Korkean sivistystason ylläpito (importance: 88%, disagreement: 14, evaluations: 10)Eurooppaa ei saa päästää rappeutumaan, yliopistojen ja tieteen taso tulee säilyttää korkeatasoisena.1023. tasa-arvo (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 7)Tasa-arvo.. naisten ja miesten sekä tummien ja vaaleiden suhteen.1024. sananvapaus (importance: 88%, disagreement: 14, evaluations: 11)Pölhösuvaitsevaisuutta ja hyssyttelyä muitten kulttuurien ongelmista ei pidä sietää.1025. Vapaus (importance: 88%, disagreement: 10, evaluations: 11)Tärkeintä on kaikin tavoin tukea Euroopan kansalaisen valinnan vapautta moniarvoisessa,monikulttuurisessa ja yksilöllisessä toimintaympäristössä.1026. samojen oikeuksien takaaminen vähemmistöille (importance: 88%, disagreement: 15,evaluations: 2)1027. Vaalia eurooppalaista /kristillistä kultuuria ja elintapaa (importance: 87%, disagreement:12, evaluations: 12)Eurooppa ja vain Eurooppa on antanut maapallolle ns. länsimaisen kulttuurin, jonka perusta -maallistuneenakin - on perimmältään vahvasti kristinuskon, so. Raamatun, ihmiskäsityksessäja moraaliopissa (ihmisten tasa-arvo=ihmisarvo, oma tunto-käsitteeseen perustuva rehellisyys,moraalinen ja taloudellinen vastuu omasta elämästään, heikomman ja vähempiosaisen auttaminenja myös tämän kunnioittaminen jne..). Eurooppaja muu ns. länsi ei suinkaan ole em. ihanteenmukainen onnela, mutta on huomionarvoista, että kaikkialla maailmassa runsasväkisistä maistaihmisvirta käy kasvavalla paineella läntisiä yhteiskuntia kohti, ei esimerkiksi islamilaisiin maihinvaikka niiden joukossa on vauraitakin ja tuon kulttuurin eräitä kauniita piirteitä on täälläkin Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 81
 • trendikästä korostaa. Euroopan ei pidä rakentaa muureja, mutta ei missään tapauksessa luopuaomimmastaan ja arvokkaimmastaa, siis kulttuuriperinnöstään, johon lopulta nojaa myös talous.1028. Synergiaa kulttuurit säilyttäen (importance: 87%, disagreement: 10, evaluations: 8)Mielestäni on tärkeää, että Euroopan-maat yhdistävät voimansa, jotta voidaan saada synergiaetuja.Isompana kokonaisuutena sen on helpompi edustaa Eurooppaa muita suurvaltoja vastaan. Samoinmarkkinoiden tulisi olla suhteellisen vapaat euroopan sisällä, jotta tavaroiden ja ihmisten kulku olisihelppoa. Toisaalta valtioiden kulttuurit tulee säilyttää arvokkaina. Esim Suomen kieli on itsellenitodella tärkeä.1029. vapaus (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 11)sananvapaus uskonnonvapaus kaikille muista oma vastuusi rajat ovat kaikkien raamit ts.1030. Ihmisoikeudet. (importance: 87%, disagreement: 15, evaluations: 15)Meidän tulee vaatia yhteistyökumppaineiltamme eurooppalaisia ihmisoikeuksia, joka tarkoittaaettä kauppakumppaneidemme tulee kunnioittaa uskonnon- mielipiteen- sananvapautta laeissaanja asetuksissaan. Eli katkaista tarvittaessa yhteistyö ihmisoikeuksia polkeviin maihin. Luonnollisestimeidän tulee myös kohentaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa myös euroopassa.1031. Vapaus (importance: 86%, disagreement: 13, evaluations: 13)Vapaus liikkua, elää ja yrittää yli rajojen.1032. Yksilöllisyys (importance: 86%, disagreement: 7, evaluations: 13)Eurooppa voi elää vain niin, että valtiot ovat samalla yksilöitä ja kunnioittavat toisiensa yksilöllisyyttä.Euroopassa on paljon maita, joiden imagoon kuuluu erilaiset persoonalliset piirteet ja halu erottuamuista. Se pitää säilyttää ja eri puolia pitää vaalia.1033. sivistys (importance: 86%, disagreement: 12, evaluations: 13)Saada ne euroopan maat, jotka ovat vielä monessa suhteessa kuin kehitysmaita, niin nousemaansivistyksen pariin1034. Vapaus (importance: 86%, disagreement: 16, evaluations: 28)Euroopan keskeisin arvo kaikessa politiikan tekemisessä tulee olla vapaus. Ilman sitä ei oleoikeastaan mitään: sanaa, liikkumista, elinkeinoja, kulttuuria, moninaisuutta, yksilöiden kunnioitusta.Valitettavasti viime aikoina vapautta on pyritty rajoittamaan monin keinoin, myös poliitikkojentoimesta. Olisi aika nostaa vapauden teema takaisin politiikan asialistalle!1035. Yksi Eurooppa, monta kulttuuria! (importance: 86%, disagreement: 16, evaluations: 10)EU:sta ei pidä tehdä valtiota. Nykyinen kehityssuunta, jossa EU direktiivit määrävät kaikille valtioillesamat säännöt on hyvä, tiettyyn pisteeseen asti. Esimerkiksi infrastruktuuria koskevat lait täytyyolla pääosin maiden itsensä päätettävissä, samoin maahanmuuttolait. Ilman maiden omia tapoja jalakeja, niistä haihtuu myös kulttuurit.1036. Ei Islamisaatiolle (importance: 85%, disagreement: 19, evaluations: 14)Maailmassa on jo yli 1300 miljoonaa islaminuskoista ja en haluaisi että eurooppaa islamisoidaan niinkuin on nyt tapahtumassa.1037. Lisää tasa-arvoisuutta ja globaalia vastuullisuutta (importance: 85%, disagreement: 13,evaluations: 6)Otsikolla tarkoitan sitä että EU:ssa on huomioitava kaikkien jäsenmaiden näkökannat eikä arvotettavataloudeltaan merkittävämpien maiden asemaa ja päätäntävaltaa korkeammalle suhteessaheikompiin valtioihin. Tarkoitan tasa-arvoisuudella jäsenmaiden välisiä suhteita ja päätöksentekoamutta myös jäsenmaiden sisäistä yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta, jota pitäisi tukea. Sukupuolten,etnisten ryhmien ja kaikkien vähemmistöjen ja valtaväestöjen välillä olevia sosioekonomisia erojatulisi vähentää.1038. Yhdessä sopimisen kulttuuri (importance: 85%, disagreement: 8, evaluations: 12)Asiat sovitaan yhteisesti ja sopimuksista pidetään kiinni.1039. Vapaus (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 13)Kaikkien europpalaisten tulee olla vapaita tekemään ja toimimaan, lakien puitteissa, kuten itseparhaaksi katsovat. Eurooppaan laadittava yhtenäinen lainsäädäntö.1040. Sananvapaus (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 16)Sananvapautta on kunnioitettava aina ja kaikkialla. Tällä hetkellä on useita asioita, joita ei voi Suomessasanoa ääneen ilman pelkoa “valtakunnansyyttäjän vierailusta”. Jos kansalaiset eivät pääse kritisoimaankaikkea, eritoten kipeitä asioita, olemme kaltevalla pinnalla kohti totalitääristä yhteiskuntaa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 82
 • 1041. Yhteiset perusarvot (importance: 85%, disagreement: 15, evaluations: 15)Ei voida rakentaa, jollei arvoperustasta löydy yhdenmukaisia peruskiviä. Haaste on ymmärtää, ettäarvot voivat olla samoja, vaikka uskonto, isänmaa tai ihonväri vaihtelee.1042. Yhteiset arvot (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 8)EU:n pitäisi vihdoin kohdata silmästä silmään suuren maahanmuuton tuoma uhka. Vieraistakulttuureista tulevien ihmismassojen integraatio ei ole onnistunut, ja useimmat maat ovat kiertäneetongelman antamalla periksi aina kun toisenlainen maailmankatsomus kohtaa länsimaisen. Tästäon tehtävä loppu vaikka kovin keinoin. Maailmassa on runsaasti tilaa kaikkien maahanmuuttajienelämänkatsomuksen harjoittamiselle, vaikka sille asetettaisiinkin tiukat rajat tällä Euroopassa omienarvojen säilyttämiseksi.1043. yksilöllisyyden vapaus (importance: 85%, disagreement: 8, evaluations: 9)jokainen saa toimia omien aatteidensa mukaan(kunhan noudattaa lakia eikä vaaranna muidenhenkeä/turvallisuutta)olipa henkilö sitten mies tai nainen, homo tai hetero, suomalainen taivirolainen.1044. Liberaali arvoilmasto (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 10)Euroopan tulee edustaa absoluuttista sananvapautta ja muita luovuttamattomia perusoikeuksiavastakohtana esimerkiksi Yhdysvaltojen edustamalle politiikalle, jossa yksilön oikeuksia voidaanpolkea suuremman “edun” tavoittelussa1045. Omista arvoista kiinnipitäminen (importance: 85%, disagreement: 15, evaluations: 12)Eurooppalaisuuteen kuuluu vapaus ja tasa-arvo, niin mielipiteen vapaus kuin sukupuolten tasa-arvokin. Niin paljon kuin muitakin kulttuureita halutaan ymmärtää ja suvaita eri maailmankuvia jaajatusmaailmoja, suvaitsevaisuus ei saa mennä liian pitkälle. Emme saa suvaita sitä, että vapauttayritetään rajoittaa. Eritysesti tämä koskee minua naisena, jo EU:n sisälläkin löytyy monenlaistaajatusta siitä, mitä naisen sopii tehdä ja mitä ei. Ja kun lähtee Euroopan ulkopuolelle, niin naisenrajat tulevat monissa maissa vastaan hyvin äkkiä. Ja sitä minä en suvaitse!1046. Ympäristö, tasavertaisuus ja vapaus ja turvallisuus. (importance: 84%, disagreement: 11,evaluations: 10)Ympäristö on tärkeä, vaikka me ei ratkotakaan maailman ympäristöongelmia (vrt. Intia, Kiina, Usaja Afrikka). Yleensäkin kaikkien ihmisten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on erittäin tärkeää.Turvallisuus yhteisenä tekijänä koko Euroopassa.1047. Vapaus (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 13)Klassinen liberalismi ja individualismi ja ihmisten oikeudet on taattava ja niitä ei saa tukahduttaasosialismiin tai konservatismiin.1048. Vapaus (importance: 84%, disagreement: 15, evaluations: 15)Julkinen hallinta vähemmäksi. Toivoo George Orwell.1049. Yhdessä sopimisen kulttuuri (importance: 84%, disagreement: 11, evaluations: 10)Sitoutuminen siihen mitä on kannattanut on hyvä pohja mille asialle tahansa. On kysymyksessätalous tai mikä muu ala tahansa1050. Vapaus (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 13)Ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus.1051. Korkean sivistystason ylläpitäminen (importance: 84%, disagreement: 15, evaluations: 17)1052. Sananvapaus, eli vapaus lausua henkilökohtainen mielipide.. (importance: 84%,disagreement: 11, evaluations: 8)asiasta kuin asiasta, ottaen toki huomioon lainsäädännön, mikä voi astua kuvaan kun sananvapauttaon mahdollisesti käytetty lainvastaisesti. Lähtökohtana kuitenkin tulee olla fyysinen koskemattomuushenkilökohtaisen sananvapauden oikeuden käyttäjälle, toisinsanoen mielipiteensä ilmaisijan ei tulejoutua pelkäämään henkensä tai terveytensä puolesta, ennen eikä jälkeen mielipiteensä ilmaisuaan.1053. “Euroopan kulttuuri” (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 13)Pienimmät kulttuurit katoavat maailman globaalisoitumisen myötä, kun ihmiset samaistuvattoisiinsa ja omat, pitkäaikaiset perinteet jäävät vuosien saatossa taka-alalle. On hienoa, ettävoidaan tuntea yhteenkuuluvuutta ja yhtäläisiä arvoja eri kansojen kesken, mutta mikä siinä sittenenää on erikoista, kun kaikki ovat lähes samanlaisia? Kun Suomeenkin rakennetaan kiinalaisiapuutikkeja ja kaukaa Idästä löytää paljon länsimaisen kulttuurin osia, vähemmistökielet katoavatsuurista maista kehittymisen myötä ja mielikuvat maailmasta samankaltaistuvat, minne voienää lähteä pakoon tympäännyttyään oman maailmansa tapoihin ja ihmisiin? Vieraiden maiden Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 83
 • kulttuuri ei enää kiinnosta ketään, maissa matkataan vain parempien rantojen tai suurempienshoppailumahdollisuuksien takia. Ihminen voi olla kiinnostunut toisten maiden kulttuurista ja ontärkeää, että matkatessaan maailmalla ymmärtää ja kunnioittaa toisten tapoja ja perinteitä, muttasamaistua ei tarvitse liiaksi. Erilaisuudet piristävät ja valoittavat maailmankuvaa sekä antavatmahdollisuuden oppia lisää elämästä. Niin suomalaisten kuin muidenkaan ei tarvitse muuttuatäysin samankaltaiseksi toisen kanssa vain miellyttämisen häntä tai tullakseen paremmin toimeenhänen kanssaan. Niin kuin ihmisiä yleensä, myös eri maista tulleita voi yhdistää aivan normaalitasiat: musiikki, harrastukset ja tunteet. Yleensä ihmiset ovat edes jostakin samaa mieltä, vaikkeivätkaikes1054. demokratia ja tasa-arvo (importance: 83%, disagreement: 16, evaluations: 13)demokratian ja tasa-arvon säilyttäminen sekä parantaminen, myös ympäristöasiat ja lastenhyvinvointi1055. Ihmisoikeusasiat (importance: 83%, disagreement: 9, evaluations: 13)1056. eurooppalaisen kulttuuriperinnön kunnioittaminen ja vaalimi (importance: 83%,disagreement: 15, evaluations: 11)Pitää ponnistaa omalta kulttuuripohjalta ja vaalia omaa perintöä. Suvaitsevasti.1057. tasa-arvo, turvallisuus, koulutus, ympäristöasiat (importance: 83%, disagreement: 12,evaluations: 8)1058. Yhteiset tavoitteet (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 10)Euroopalla pitää olla yhteiset tavoitteet taloudessa ja turvallisuuspolitiikassa. Euroopan pitäisi ollaennakkoluuloton mutta hiukan konservatiivinen, kun otetaan huomioon kristillinen perintömme.1059. tasa-arvoisuus (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 9)suuret ja pienet tasa-arvoisia1060. Vapaus (importance: 82%, disagreement: 21, evaluations: 17)Täydellinen sananvapaus ja mielipiteen ilmaisu1061. Tasa-arvo työssä (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 9)Naisille pitää maksaa samanverran palkkaa kuin miehille kaikissa EU-maissa. Naiset ovattyövoimavara kaikissa Euroopan maissa -työssäkäyvien naisten määrää voidaan kasvattaa tasa-arvoisella palkkauksella.1062. Arvopohja (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 15)demokratia, läpinäkyvys, korruptionvausteinen työ, kuluttjansuoja, ruokaturvallisuus1063. Kulttuuri ja hyvinvointi (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 11)- kaikkien maiden tulisi pyrkiä säilyttämään oma kulttuurinsa, ne asiat joista maa tunnetaan.- Turvallisuuteen ja henkiseen hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja löydetäväratkaisuja. Nykyään tapahtuu koko ajan esim. koulusurmia ja muita avstaavia, järkyttäviätapahtumia.1064. Yhtenäisyys ja vapaus (importance: 82%, disagreement: 16, evaluations: 14)Yhtenäisyys: Tunnemme olevamme kaikki osa yhtä ja suurta Vapaus: Voimme matkustaa maidemmevälejä turvallisin mielin1065. rauha, suvaitsevaisuus, talouden kasvu, tasa-arvo (importance: 82%, disagreement: 10,evaluations: 8)selviä sanoja, eivät kaipaa täsmennystä1066. VAPAUS (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 12)Ei liikaa holhoamista......sosialismiin mennään jos joka asiaa ohjataan yhteisesti1067. Tasa-arvoisuus maiden kesken (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 15)Suomessa noudatamme tiukasti esim erilaisia eu-säännöksiä ja niitä todella myös valvotaan.Samaa soisin tapahtuvan myös muissa EU-maissa, siis sitä, että säännöksiä noudatetaan ja ettänoudattamista myös oikeasti valvotaan. Esimerkkinä vaikkapa elintarvikelainsäädäntö.1068. Tasa-arvo (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 10)Kaikkien ihmisten pitäisi olla tasa-arvoisia keskenään sukupuoleen, ikään, sosiaaliseen asemaanja syntyperään katsomatta, Euroopan pitäisi toimia esimerkin näyttäjänä tässä asiassa. Jokaiselleihmiselle pitää taata ihmisarvoinen elämä syntymästä kuolemaan ja ihmiskauppa pitää saada kuriin. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 84
 • 1069. Turvallisuus ja vastuullinen vapaus, yhteiset arvot (importance: 81%, disagreement: 16,evaluations: 13)EU on ollut onnistunut rauhanprojekti. Maat ovat olleet niin sitoutuneita toisiinsa ja toisaalta ihmisetniin paljon keskenään tekemisissä, että EU:n sisäisiä sotia ei ole ollut. Uhka tälle kaikelle on se,että EU:ta yritetään venyttää liian laajaksi. Jos EU:ta laajennetaan esim. Turkkiin ja entisiin Venäjänosiin joilla on aivan erilaiset arvot ja he haluavat EU:hun vain taloudellisten syiden vuoksi, yhteinenarvopohja romahtaa. Jo Romanian ja Bulgarian ottaminen mukaan tässä vaiheessa oli virhe.Diplomi-insinöörinä olen kiitollinen siitä, että byrokratiaa on, jos nyt ei vähennetty, niin ainakinkeskitetty. Eli yhdet standardit pätevät joka paikassa, ei tarvita eri hyväksyntöjä joka maata varten.Tosin suomalaiset virkamiehet onnistuvat jotenkin panemaan vastaan ainakin käytettyjen autojensuhteen, muualla EU:ssa hyväksytty ei kelpaa täällä, ja autoverohan on Suomessa ikävä farssi. Nämävirkamiehet pitäisi panna kuriin. Pitäisi vahvistaa sitä periaatetta, että säännöt ovat yhteiset elleionnistuta vaatimaan erivapautta hyvästä syystä. Esimerkiksi yhtenäisissä energiansäästötavoitteissaaikaisemmin asiansa hyvin hoitaneet maat kärsivät enemmän kuin ne jotka ennen ovat tuhlanneetenemmän. Yhteisvaluutta on hieno asia, mutta sen tuoma vakaus kääntyy tappioksi, jos EU lipeäätalouskurista, ja asiansa paremmin hoitaneetkin maat menevät pohjalle koko euron luhistuessa.1070. Tasa-arvo ja rasismi! (importance: 81%, disagreement: 22, evaluations: 9)Euroopassa ei ole enää tasa-arvoa eikä maahanmuuttajia kunnioiteta!1071. paikallisen kulltturin säilyttäminen (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 11)Jokaisella maalla on omat pitkät perinteet ja kultturi joka on rikkautta.Nämä perinteet pitäisi säilyttä.1072. Sisäinen tasa-arvo (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 12)Eri maiden blokkiutuminen keikuttaa venettä ja joltain laidalta voidaan hörpätä vettä jos lastia eijaeta tasaisesti. Merkittävää on esim. länsi/itä euroopan välinen taloudellinen kuilu.1073. Kulttuuri (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 10)Yhtenäistä eurooppalaista kulttuuria on vahvistettava, mutta siten että kansalliset kulttuurit pysyvät yllä.1074. Taloudellinen toimivuus ja tasa-arvo (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 12)Eri maissa toimitaan eri tavoin, mutta toivon löytyvän edes jollakin tapaa yhteisetä kieltä käsitellämaiden väistä taloutta.1075. Eurooppalaisuus (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 8)kulttuuri, historia, urheilu, joista kasvaa yhtenäisyys1076. Yhteinen turvallisuuskulttuuri ja kulttuurin turvallisuus (importance: 80%, disagreement:18, evaluations: 11)Meidän pitää pystyä toimimaan yhdessä. Tavoitteenamme on Euroopan turvallisuuden parantaminensellaiselle tasolle, ettei yhdessäkään EU-maassa tarvitsisi pelätä ääri-islamin aiheuttamaa pelkoa taisille tyypillistä terroristisella teolla uhkailua taikka terroritekoa. Suurin turvallisuusuhka Euroopalleon antaa islamille jalansijaa. Jossain vaiheessa niitä on paljon ja hetken päästä vielä enemmän.Euroopan rakentajien jälkeläisinä ja itse rakentajina emme voi antaa tätä kaikkea saavuttamaamme“ihmisille”, jotka haluavat lapsia vaimoikseen, murhaavat ihmisiä uskonnon perusteella,räjäyttelevät poliisiasemia ihan muuten vaan, uhkailevat sivistyneitä kansoja ja ryöstelevät laivojapääelinkeinokseen. Eurooppalainen kulttuuriperimä on jotain aivan muuta. Se on vaan tyhmääelätellä toiveita sopeutumisesta. Maahanmuuttopolitiikalle on tultava selkeät rajat ja uskonnollisistaääriaineksista on päästävä eroon.1077. Yksilön vapaus (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 14)Jokaisen eu maan on huolehdittava siitä että ihmisoikeuksia ei rikota.1078. Yhteiset arvot ja talous etusijalla (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 14)Nämä EU:n alkuperäiset ydinasiat ovat edelleen tärkeimpiä. Meidän on itse huolehdittavakansallisista eduistamme, joita EU:n ydinjoukkoon pyrkiminen ja siellä pysyminen edistää monintavoin. Pitää vain varoa luottamasta liikaa suurten EU-maiden kiinnostukseen meidän eduistammeEU:n päätöksenteossa ja esim. turvallisuuspolitiikassa.1079. Monikulttuurisuuden hyväksyminen ja hyväksikäyttäminen (importance: 80%,disagreement: 14, evaluations: 10)Erilaisuus on rikkautta. Meidän on opittava hyödyntämään muista kulttuureista tulevia uusia ajatuksiaja toimintamalleja.1080. Rauha ja tasa-arvo (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 8)Rauha ja tasa-arvo, yhtenäiset työskentelyolot Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 85
 • 1081. Vapaus ja tasa-arvo lähtökohdaksi kehitykselle. (importance: 80%, disagreement: 17,evaluations: 9)1082. Eurooppalaiset arvot (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 13)Eurooppalaiset arvot ovat toista kunnioittavat, mutta eivät oikeuta maahnmuuttajia vaatimaanmuutoksia eurooppalaisiin perinteisiin. EU:n laajeneminen muihin kuin kristillisen arvoperinteenomaaviin maihin on pysäytettävä. Eurooppalaisten on muistettava joskus kunnioittaa paitsi toisiamyös itseään.1083. Eurooppalaiset Arvot (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 12)Eurooppalaisia arvoja ovat sanan-, uskonnon- ja itsensailmaisun vapaus. Talla hetkella mikaan naistaei tunnu toteutuvan. Suomalaisten koulujen joulusikermia uhataan poistaa (miksei poistamisensijaan ole eri uskontojen joulu/tms sikermia?), maahanmuuttoasioista puhuvia leimataanrasisteiksi (miksei keskustella vastaan faktoilla eika rasistileimalla?), betoniporsaita ei saisi kutsuabetoniporsaiksi (mitas tahan sanoisi?). Kun mina menen lomalle ulkomaille yritan parhaani mukaantoteuttaa paikallisia arvoja ja saantoja. Suomessa nykyaan tunnutaan toimivan painvastoin;ulkomaalaiset yrittavat saada suomalaisia toteuttamaan heidan arvojaan. Mina en tata hyvaksy.Olen itse ulkosuomalainen ja hyvinkin tottunut moniin eri kulttuureihin eri maailmankolkissa. Jopaniin tottunut etten taalla Lontoossa mene tietyille alueille ilman huivia joka peittaa hiukseni, naissapaikoissa vallitsee eri kulttuuri kuin meidan tuttu ja turvallinen lansimaalainen. Meidan pitaisiolla ylpeita kulttuuristamme sen sijaan etta nakisimme sen jonain morkona kuten nykyaan useintuntuu. Tasa-arvo ja sananvapaus ovat mielestani hienoja, korvaamattomia arvoja jotka monessamaassa talla hetkella ovat menettamassa sijaansa. Eurooppalaiset ovat tunnetusti suvaitsevaisiamutta jokin raja silla suvaitsevaisuudellakin. Tervetuloa kaikille yritteliaille ja apua tarvitsevillemaahanmuuttajille, mutta maahan muutettaessa pitaisi kunnioittaa maan tapoja eika yrttaa tuodaoman maansa tapoja paikan paalle.1084. Vastavoima islamin leviämiselle (importance: 80%, disagreement: 24, evaluations: 12)1085. Mahdollisuus ja tasa-arvoisuus (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 10)Jokaisella Euroopan kansalaisella pitäisi olla tasa-arvoinen mahdollisuus peruspalveluihin,koulutukseen ja työntekoon.1086. Sananvapauden turvaaminen (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 23)Niin verkossa kuin muuallakin. Yhteiskunnan on perustuttava avoimuuteen. Sananvapaus onsäilytettävä ja erilaisia sensuuri- ja holhousmekanismeja tulee välttää.1087. Sosiaalinen vakaus, tasa-arvo ja ihmisoikeudet (importance: 80%, disagreement: 16,evaluations: 13)1088. Tas-arvoa edistettävä (importance: 80%, disagreement: 23, evaluations: 11)Naisten kohtelua on parannettava muutenkin kuin työelämässä. Seksistisen nimittelyn jahalventamisen on loputtava kaikissa ikäryhmissä.1089. Tasa-arvon vaaliminen (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 17)Ja siinä riittääkin tehtävää, rotujen, sukupuolen ja ikäryhmien välillä! Oppimestarin roolia syytävälttää, ennen kuin asiat tunnustetaan omillakin pihoilla.1090. Yksilöllisten mahdollisuuksien tukeminen (importance: 79%, disagreement: 18,evaluations: 12)Euroopalle on tärkeää, että kaikki kukat voivat kukkia vain...Ehkä hieman karrikoiden ilmaistu,mutta kyllä Euroopassa on suvaittava erilaisuutta sekä nuorten erilaisten kulttuurien syntymistäja kehittymistä. Ei liiallista paapomista vaan yksilöiden tukemista vapaaehtoisen yhteisöllisyydenhengessä1091. Yhteistyökyky ja ja jäsenvaltioiden tasa-arvo (importance: 79%, disagreement: 16,evaluations: 10)Hyvä ajatus on vuosien mittaan osunut kaikkiin mahdollisiin karikoihin: byrokratian kasvattamiseen,euroslangiin, kansasta etääntymiseen, väärinkäytöksiin, nippelinäpelöintiin, turhan jauhamiseenja merkityksettömiin, teatraalisiin kulissitoimintohihin, yhteistyökyvyttömyyteen, itsekkyyteen,näköalattomuuteen ja lentohiekkaan1092. Euroopan perusarvot (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 9)Vapaa kauppa, vapaa kulkeminen, ihmisoikeudet ja niiden merkityksen viestiminen eteenpäin mm.Venäjä jne... Eurooppa on vahva yhtenäisenä, mikäli jäsenmaat sooloilevat, niin yhtenäisyys hajoaaja jäljelle jää pelkkä unionin status. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 86
 • 1093. turva ja tasa-arvo (importance: 79%, disagreement: 26, evaluations: 11)1094. Vapaus, Yhteisöllisyys ja oma ajattelu (importance: 79%, disagreement: 12, evaluations: 14)Kreikkalaisen mielihyväfilosofin mietteitä. Käytetty myös periaatteina voittaneessa työssä OnnellinenTyö ja asintila vuonna 20401095. Pitää EU Kristittynä (importance: 79%, disagreement: 24, evaluations: 14)Ei lisää muslimeita EU:n, koska niillä on aivan eri arvot kuin meillä.1096. Suhteet ja tasa-arvo (importance: 79%, disagreement: 14, evaluations: 17)Suhteet maiden välillä ilman kitkaa ja klikkejä. Kaikki maat tasa-arvoisiksi, eikä vain yhtävetovastuuseen.1097. Vakaus ja Rauha,sekä turvallisuus. (importance: 79%, disagreement: 20, evaluations: 8)Yksikään eu,n jäsenvaltio ei nykyisin tule oman puolustuksen turvin toimeen,vakavan kriisinhallinnassa.Jo voimassaoleva jäsenvaltioiden keskinäisen avunpyyntösopimuksen puitteissa onmahdollista saada ulkopuolista jäsenvaltioista tulevaa turvaa.Se turva onkin jo Naton jäsenmaistasaatavaa,vaikka suomettuneen suomen ei ole onnistunut hakea jäsenyyttä,kuten olisi luonnollistaoman vaikutusvallan hyödyntämisessä lobaalisti.1098. Yhtenäisyys ja yksilöllisyys (importance: 79%, disagreement: 14, evaluations: 16)Tärkeintä Euroopalle ovat valtioiden yhtenäiset, sovitut toimintatavat ja niistä kiinni pitäminen.Kaikki lipsumiset ja epäoikeudenmukaisuus ovat erittäin huonoa mainosta Euroopalle, ja heikentävätasukkaiden luottamusta siihen. Yhtenäiset toimintatavat tulisi rajata vain tiettyihin asioihin, etteiaikaa ja rahaa hukkaannu turhiin asioihin vaan ne säästyvät oikeisiin, selkeisiin sääntöihin jasopimuksiin.1099. Tasa-arvo eri valtioiden kesken (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 13)Tasa-arvolla tarkoitan esim. maatalouden epäsuhtaa eteläisten ja pohjoisten valtioiden kesken,valtioiden eri suuruutta jne. On otettava erilaiset arvot huomioon,että kaikkia kohdeltaisiin samallaviivalla.1100. Tasa-arvo (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 6)Kaikki EU-maat eivät ole tasa-arvoisia. Miksi Espanjassa jatkuvasti rakennetaan uusia teitä jaSuomessa edes yhtä vaivaista nelostietä ei saada aikaan?1101. Eurooppalaisen perinteen vaaliminen (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 15)Euroopalla on oma kulttuurinen identiteetti ja siksi Eurooppa ei saa kumartaa maahanmuuttajille.Eurooppalaisten suurin uhka on kiltteydestä kumpuava sinisilmäisyys.1102. Yhtenäisyys ja tasa-arvo (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 9)yhteiset periaatteet terveydenhoidosta1103. Yhteiskunnan läpileikkaava kaikkinainen tasa-arvo (importance: 78%, disagreement: 19,evaluations: 9)Ei siis ainoastaan sukupuoleen rajoittuva tasa-arvo vaan KAIKKINAINEN tasa-arvo niin ihmisten,alueiden kuin tuotteidenkin välillä1104. Euroopalainen kulttuuri ja eurooppalaiset arvot on säilytet (importance: 78%,disagreement: 14, evaluations: 16)Euroopan ainutlaatuista kulttuuria tulee vaalia paitsi konkreettisesti ( rakennukset, taide ) myös ei-aineellisissa asioissa. Monikulttuurisuus ei saa ajaa eurooppalaisuuden yli. Meillä on paljon hienojaarvoja: sananvapaus, äänioikeus, jne. Myös eurooppalaista perinteistä kristillisyyttä tulee vaalia eikäpyrkiä hävittämään sitä.1105. Eurooppalainen identiteetti ja yhteisöllisyys (importance: 78%, disagreement: 19,evaluations: 8)Eurooppalaista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä tulee vahvistaa kaikilla tasoilla jotta eurooppalaisetvoisivat paremmin ymmärtää toisiaan ja kunnioittaa muiden mielipiteitä. Tunne yhteisöllisestäeurooppalaisuudesta ja eurooppa-aate ovat myös mitä parhaimpia rauhan ja vakauden takaajia.1106. euroopan arvot (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 19)Eurooppalainen arvopohja rakentuu kristillisille pohjalle. Moraalikysymyksissä kristillinen etiikkaon vahvasti kirjattu usean euroopplaisen valtion perustaksi joko perustuslakiin tai vakiintuneenavaikuttavana käytäntönä. Toinen merkittävä yhdistäväksi tekijäksi arvokysymyksissä on Euroopnakulttuurin helleeninen perintö. Antiikin Kreikan aikainen poliittinen hallintomuoto eli demokratia onpoliittisen elämän ja kulttuurin kulnmakivi kaikissa EU:n jäsenmaissa. Näiden yhdistävien arvopohjien Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 87
 • lisäksi nyky-EU:ta innoittaa integraation syventäminen sekä poliittisen yhtenäisyyden tiivistäminen.Liian pitkään EU on ollut taloudellinen jättiläinen ja poliittinen kääpiö. Yhteistyöän syventäminennostaisi myös EU:n poliittisen painoarvonm vastaamaan sen taloudellista painoarvoa. Näihin asioihinolisi syytä panostaa ja ehkä hieman hidastaa laajentumispyrkimyksiä, jotka osaltaa saattavathajauttaa liiaksi EU:n poliittista ja kulttuurista yhtenäistymispyrkystä. Kysymys on silti sellainen,että siihen ei helppoa vastausta ole, sillä toisaalta esim. Turkin mukaanottaminen voisi parantaamaan ihmisoikeustilanetta, lisätä demokrattista halintoa ja sen läpinäkyvyyttä valtiossa, kannustaahallinnon avoimuuden lisäämisessä jne.... EU:n kannlata Turkki edustaa erilaista arvopohjaa jamaailmankuvaa kuin tähänastiset jäsenmaat. Joten periaatteessa, ja hieman yksinkertaistaen, näidenvälillä on melko pikaisesti osattava tehdä viisas v1107. Kansainvälisyys ja kulttuuri (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 14)Mielestäni on tärkeää korostaa kansainvälisyyttä, ja poistaa täten myös ihmisten mahdollisiaennakkoluuloja. Erilaiset kansainväliset projektit etenkin opiskelijoille olisivat vamasti kysyttyjä,ja tarpeellisia. Maiden välinen yhteinen toiminta on kehittävää ja tietysti hauskaa. Eri maidenomien kulttuureja korostamalla ja tuomalla niiden eroja esiin, saadaan varmasti uusia ihmisiäkiinnostuneeksi eri maista. Esimerkiksi erilaiset kansainväliset kulttuuritapahtumat ovat mainio keinotuoda tätä esille.1108. Yhtenäisyys ja tasa-arvo (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 15)Yhteinen raha, euro1109. eurooppalainen kulttuuri ja sivistys (importance: 78%, disagreement: 15, evaluations: 14)Eurooppa on maailman mittakaavassa hyvinvoiva maanosa, ja siitä on kiittäminen eurooppalaisiaihmisiä. Muusta maapallosta on pidettävä huoltam myös, mutta sitä ei tule tehtämäneurooppalaisten turvallisuuden ja sivistyksen kustannuksella. Elintasosta voisi vähän joustaakin.Euroopan valtioiden ei pidä mukautua muiden kulttuurien vaatimuksiin ja edellytyksiin, vaan pitääkiinno omista arvoistaan ja tavoistaan.1110. Kansakuntien diversiteettiä arvostettava (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 11)Eurooppa on kaikesta huolimatta täynnä etnistä diversiteettiä, jota kansallisvaltiot ovat tähänkinasti hyvin vaalineet. EU:a ei saa päästää tasapäistämään ja yhdenmukaistamaan Euroopan kansojenrikkautta!1111. Tasa-arvoiset mahdollisuudet (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 7)Kaikille ihmisille Euroopassa on taattava yhdenmukaiset mahdollisuudet koulutukseen ja työntekoon.1112. Vapaus, yhtenäisyys ja yhteisvastuu (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 8)1113. Ihmisoikeudet, erityisesti lasten ym. heikommilla olevien (importance: 77%,disagreement: 21, evaluations: 12)Kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja lasten oikeuksien sopimuksia tulee noudattaa. Tavoitteenatulee olla ihmisarvoinen elämä kaikille, myös hengen- ym. vaarassa eurooppaan tulleidenpakolaisten. Euroopan yhteisön tulisi pystyä suojelemaan erityisten lapsia, vanhuksia, vammaisia jamuita heikommalla olevia yksilöitä väkivallalta, hyväksikäytöltä ja muulta riistolta.1114. Tieteen, taiteen ja kulttuurin edellytysten säilyminen (importance: 77%, disagreement:13, evaluations: 12)1115. Vapaus liikkua ja työskennellä sekä yrittää Euroopassa (importance: 77%, disagreement:16, evaluations: 10)EU antaa mahdollisuudet toimia monella tapaa Euroopan alueella ja erityisen hyvä asia on ettäkoko alue on yhtä markkinatalousaluetta. Useimmissa maissa on sama valuutta, euro joka antaamahdollisuuden verrata hintoja suoraan eri puolilla Eurooppaa. Vapaa kilpailu on tervetullutta jaliikkuminen maasta toiseen on helppoa. Passeja ja muita matkustusasiakirjoja ei vaadita rajoilla jokaon nopean liikkumisen este. Samoin on hyvä asia että EU:n sisällä ei ole tullirajoja joka mahdollistaamyös tavaroiden vapaan liikkumisen. EU mahdollistaa myös sen että turvallisuusasiat ovat kokoEuroopan yhteisiä eikä esim. Venäjä voi enää uhata Suomea yksittäisenä maana kuin että jos Suomiolisi vain yksittäinen valtio ilman liittoutumista.1116. Identiteetit ovat rikkautta (importance: 77%, disagreement: 14, evaluations: 8)Eurooppa ei tule yhtenäistää liikaa vaan kaikkien maiden on saatava tukea omaa kansallistaidentiteettiään. Erilaisuuden tulee olla voimavara ja siksi maiden vlinen yhteistyö on myös tarpeen javälttämättömyys.1117. Yhtenäisyys ja yksilöllisyys (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 14) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 88
 • Olen edelleen sitä mieltä, että näissä on Euroopan ydin kaikessa ajattelussa. Asioita, jotka voisivatolla yhtenäisempiä on useita, mutta jotkut sääntelyt pitäisi miettiä tarkemmin, tai pitäisi voidapoistaa. Suurten linjojen veto on tärkeää. Vanhusten ja lasten hoito kaikissa maissa pitäisi saadayhtenäiseksi ja hyväksi, niissä ei kenelläkään pitäisi olla varaa luistaa. Eurooppa voisi näyttääesimerkkiä sivistyksestä, jos se tekisi näitä asioita koskevat yhteiset linjaukset niin, että valtioidenolisi helppo pitää niistä kiinni. Myös arvojen yhtenäisyys pitäisi pystyä välittämään kaikille jaarvokasvatusta jakaa kaikissa maissa. Siinä sivistysvaltion alku ja juuri. Se välittyisi ja opetettaisiinmyös maahanmuuttajille muualta, se olisi lähtökohta Euroopan kansalaisuudelle jne.1118. Eurooppalainen sivistys, kulttuuri ja demokratia (importance: 76%, disagreement: 18,evaluations: 18)1119. Yhteisöllisyyden löytäminen muualta kuin kulttuurista. (importance: 76%, disagreement:20, evaluations: 15)EU-mailla on liian poikkeavat kulttuurit tämän tyyliseen yhteisöllisyyden löytämiseen. Päättäjienpitäisi keskittyä enemmän vaihtoehtoisiin toimintamalleihin median välityksellä. Tällä tarkoitan mm.Euroviisujen kaltaisten tilaisuuksien järjestämistä; nuoria eivät turvallisuusasiat ja politiikka paljoakiinnosta, mutta silti me nuoret olemme tulevaisuuden polvi, joka jatkaa Euroopan yhdistämistäsiitä mihin te vanhemman ikäpolven konkarit jäitte. Mielestäni tälle kannattaisi luoda hyvä pohja jovarhaisessa vaiheessa, ja tarjota nuorille sellaisia EU:ta yhdistäviä asioita mitkä heitä kiinnostavat.1120. Tasapuolisuus ja yhteiset arvot (importance: 76%, disagreement: 13, evaluations: 10)Euroopan unionin maiden välillä tulee vallita tasapaino ja tasa-arvoisuus. Nyt unionin jädseniksi onvalittu maita, joiden elintaso ja -tavat poikkeavat kovasti monista jäsenmaista.1121. Yhtenäisyys ja tasa-arvo (importance: 76%, disagreement: 14, evaluations: 7)Mahdollisuus työskennellä eri Euroopan maissa1122. Kulttuurin rikkaus (importance: 75%, disagreement: 19, evaluations: 8)Erilaiset kulttuurit, erilaiset painotukset, kulttuurien rikkaus, historian syvyys (verrattuna esim. USAn).1123. Kristillinen kulttuuriperimä (importance: 75%, disagreement: 26, evaluations: 11)On aivan sama, ollaanko luterilaisia vai katolisia. Muslimit ovat taipuvaisia ääriryhmittymienjärjestäytymiseen. Tätä emme saa missään mielessä hyväksyä. Uskonnollisiin ääriliikkeisiin tuleesuhtautua kriittisesti ja ne pitää murskata tavalla tai toisella. Poliittiset ääriliikkeet on hallittavissadiplomaattisin keinoin, mutta uskonto on maailmanrauhan suurin uhka - kaikissa äärimuodoissa.1124. Kulttuuriset eroavaisuudet (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 12)Minusta on hyvä että Eurooppa on kansojen muodostama mosaiikki.1125. tasapuolisuus, ilmastokysymykset, ihmisoikeusasiat (importance: 75%, disagreement: 14,evaluations: 10)1126. Suomen puolustus ankkuroitava Natoon (importance: 75%, disagreement: 18, evaluations: 14)Vihdoin viimein viimeistenkin poliitikkojemme on syytä irrottautua Venäjän kahleista. YYA-ajoista onaikaa ja se oli hokemineen kuin pahaa unta. Suomen tulee mahdollisimman nopeasti ankkuroidaturvallisuutensa Natoon, joka jakaa kanssamme yhteiset kristityn Euroopan arvot.1127. Vapaus! (importance: 74%, disagreement: 19, evaluations: 11)Vapaus tulee olla tärkein arvo päätöksenteossa, jopa tärkeämpi kuin turvallisuus, sillä se, joka onvalmis tinkimään vapauksistaan turvallisuuden nimissä, ei ansaitse vapautta eikä turvallisuutta jatulee menettämään molemmat!1128. Yksilöllisyys (importance: 74%, disagreement: 23, evaluations: 16)On ehdottoman tärkeätä, että Euroopassa ei “sulauduta” yhteen. Kaikilla mailla on omatjärjestelmänsä, kulttuurinsa yms., joita tulee kunnioittaa. Tämä on erityisen tärkeätä mm. Suomelle,joka on asukasmäärältään pieni ja pinta-alaltaan suuri valtio. Liikaa ei saa kumartaa “Euroopanisoja”!1129. Tasa-arvo (importance: 74%, disagreement: 14, evaluations: 9)Mielestäni on tärkeää, että Euroopan alueella toteutuu ihmisten välinen tasa-arvo ihmisoikeuksienhengessä. Tällä hetkellä näin ei ole muunmuassa laittomien maahanmuuttajien ja joidenkinvähemmistöjen (esim. romanit) suhteen.1130. Uskonvapaus vs. lainsäädäntö (importance: 74%, disagreement: 21, evaluations: 19)EU:n alueelta pois esim. nuorten tyttöjen pakkoavioliitot. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 89
 • 1131. Sukupuolten Tasa-arvo (importance: 74%, disagreement: 21, evaluations: 12)perhekustannusten jako mies- ja naisalojen kesken, samapalkkaisuus, naisiin kohdistuvan väkivallanvähentäminen, naisten uramahdollisuuksien ja työsuhteiden varmistaminen, miesten mahdollisuusperhevapaiden käyttöön1132. Taloudellinen tasa-arvoisuus (importance: 74%, disagreement: 33, evaluations: 11)1133. Suomesta ihmisoikeuksien mallivaltio (importance: 74%, disagreement: 15, evaluations: 13)Suomen ihmisoikeusloukkaukset olisi syytä lopettaa mahdollisimman pikaisesti. Ehkäpä edelliselläpykälällä eli byrokratiaviidakolla on jotakin tekemistä tämän asian kanssa. Kansalaisia voidaankohdella Suomessa todella kehnosti, kun byrokratia on niin raskas eikä kukaan tunnu välittävän siitä.Itse ole joutunut kokemaan oikeuslaitoksen osalta selvästi vääriä tuomioita 3 kappaletta, eikä niistävoi enää mihnikään valittaa. Tällaiset oikeuslaitoksen selvät munaukset pitäis voida hoitaa kuntoonasiallisesti ilman turhia viivyttelyitä ja vetkutuksia.1134. Eurooppalainen identiteetti (importance: 74%, disagreement: 14, evaluations: 11)Ensinnäkin: “Ajatuskuplan” otsikoinnit eivät ole VIRKKEITÄ, joten pisteen käyttö NIISSÄ on erittäinkyseenalaista SIVISTYSPUOLUEEN nettisivuilla. Kaikissa eurooppalaisissa kouluissa voisi olla pariEurooppa-kurssikokonaisuutta, yksi alakoulussa ja yksi ylä-asteella. Opetrusmateriaali kaikille sama jalähtökohtana se, mikä Eurooppaa ja eurooppalaisia YHDISTÄÄ.1135. Tasa-arvo (importance: 74%, disagreement: 25, evaluations: 11)Sekä sukupuolten että muutoinkin1136. Kansojen paikallisuus muutoksen edessä (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 15)Afrikan ihmiset liikehtii sijoiltaan hyvinkin paljon ja asettuu kehittyneimmille alueille asumaan,liikkumisen helppous on saannut ilmiön aikaan. Maamme elinolot täysi saada suopeimmiksi erikulttuureille.1137. USA nähtävä samat arvot omaavana kumppanina, toisin kuin (importance: 73%,disagreement: 17, evaluations: 11)USA nähtävä samat arvot omaavana kumppanina, toisin kuin Venäjä, Kiina ja muslimimaailma.Kritisoikaamme yhdessä epädemokraattisia maita, sekä maita joissa uskonto sotkeutuu politiikkaan.1138. Eurooppalainen arvoperintö (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 14)Mielestäni on tärkeää, että kaikkien eurooppalaisten kielten, myös vähemmistökielten asematurvataan. Ihmisten vapaa liikkuvuus tulisi olla mahdollista myös käytännössä, ei vain työperäinenmaahanmuutto, vaan kaikki yksilöt samanarvoisina samoine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.On tärkeää että puhallamme yhteen hiileen tärkeissä kysymyksissä, kuten turvallisuus, terveys,íhmisoikeudet, ja jätämme tällöin vähäpätöisemmät mm. poliittiset erimielisyydet sivummalle.1139. Liberalismi (importance: 73%, disagreement: 33, evaluations: 9)Vapaus, suvaitsevaisuus, moniarvoisuus.1140. Tasa-arvo (importance: 73%, disagreement: 20, evaluations: 11)Jokaisen eurooppalaisen tulisi olla tasa-arvoinen sosiaaliseen asemaan, kulttuuriin taiasuinalueeseensa katsomatta. Tähän pätee myös positiivinen syrjintä ja ryhmien erityisoikeudet.Nationalismi on menneen ajan haamu, joka tulee korvata kansojen välisellä solidaarisuudella. Tämäei tarkoita, etteikö Euroopan ja sen asukkaiden eri kulttuurien olemassaoloa tulisi turvata.1141. yhteinen identiteetti (importance: 73%, disagreement: 20, evaluations: 21)kaikkien pitäisi paremmin kokea olevansa eurooppalaisia. Liittovaltiolle oma presidentti,tunnusmusiikki, vaakuna yms...1142. sama arvoisuus (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 12)ollaan arvokkaita kaikki ihmiset1143. Vapaan kulttuurin olemassaolon turvaaminen (importance: 72%, disagreement: 17,evaluations: 15)Kulttuurivaihdon pitäisi olla vapaata kuluttajille, mutta maksullista ansiotarkoituksena aikoville.1144. kristilliset arvot (importance: 72%, disagreement: 20, evaluations: 13)Eurooppalainen kulttuuri sekä poliittinen ja sosiaalinen järjestelmä on noussut pitkälti kristinuskonarvojen pohjalta.1145. Ihmisoikeudet saatava kaikkiin jäsenmaihin vertailu- (importance: 72%, disagreement:26, evaluations: 7) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 90
 • kelpoisiksi. Lapsikaappaus -tilanteet, henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, viranomaistoimintajne., saatava yhtenäistettyä.1146. Yhtenäisyys ja eurooppalainen vapaus (importance: 72%, disagreement: 16, evaluations: 10)Euroopalle tärkeintä on tiivis yhtenäistyminen ja vapaan liikkuvuuden sekä yleisen vapaudenturvaaminen. Tulevaisuus on EU:n liittovaltio, jossa kansat ja kulttuurit toimivat yhteistyö.1147. Ihmisoikeuksien edistäminen maailmalla (importance: 72%, disagreement: 19,evaluations: 10)Koen, että Euroopan tulee olla edelläkävijä sekä ihmisoikeuksien toteutuksessa omalla maaperälläänettä niiden edistämisessä kansainvälisillä areenoilla.1148. IDÄN RIKOLLISUUS UHKAA LÄNSI-EUROOPPAA JA ELÄMÄÄSI (importance: 72%,disagreement: 24, evaluations: 13)Missään nimessä Venäjää ja sen läheisiä liittolaisia ei pidä ottaa EU:n jäseneksi tai Schengensopimusmaaksi, jotka molemmat pitävät sisällään käytännössä hallitsemattoman maahanmuutonja itärikollisuuden tulvan myös sinun kynnyksellesi. Rajansa pitää olla EU:n laajenemisellakin ja EU:npitäisi keskittyä nykyisten jäsenmaidensa olosuhteiden kohentamiseen. Laajentuminen ei ole mikäänitsetarkoitus. EU:hun tulisi hyväksyä vain läntisen Euroopan moraalin omaavat (kristityt) valtiot,joiden talous ja demokratia ovat riittävällä tasolla. Esimerkiksi Turkki ei kuulu tähän joukkoon.1149. Tasa-arvoisempi yhteiskunta (importance: 72%, disagreement: 25, evaluations: 12)Hyvästä koulutuksesta ja siitä huolimatta että olen ns. hyvä tyyppi ei johtotason työpaikat vaanaukene naisille, mielestäni asioiden tutkimuspuolta pitäisi lisätä ja tutkia todellisia syitä miksi naisetsijoittuvat työelämässä miehiä huonommin1150. VAPAUS (importance: 72%, disagreement: 22, evaluations: 12)Edelleen ei liikaa holhoamis a............sirtyminen sosialismiin on edessä jos liikaa holhotaan- toisaaltaonko sosialismi huonompi vaihtoehto, kuin tämä nykyinen markkinatalous, jossa liikaa tuijotellaanpörssikursseja1151. Tasa-arvo ja rasismi! (importance: 72%, disagreement: 22, evaluations: 10)Euroopassa ei ole enää tasa-arvoa eikä kukaan hyväksy maahanmuuttajia!1152. Ihmisoikeuksien ratifioiminen elämään (importance: 72%, disagreement: 20, evaluations: 7)Ihmisoikeudet tarkoittavat lapsille ja miehille myös oikeutta omaan itsensä löytämiseen. Naisilletietysti oikeuksia itsensä toteuttamiseen, mutta jos naisten oikeudet on huomioitu, niillä ei saapolkea lasten ja miesten oikeuksia, mm miehen oikeutta olla oman lapsensa kanssa arjessa.Jos isällä on vaikeuksia isän oikeuksissaan, näissä tapauksissa poljetaan myös isovanhempientapaamisoikeksia lapsenlapsiin. Isänvanhemmat ovat heikommassa asemassa kuin äidinvanhemmat. Lapsen minuuden ja identiteetiin muodostumisen kannalta olisi tärkeää, että lapsenoikeuksia omiin sukulaisiinsa ja isovanhempiinsa kunnioitettaisiin, vaikka toinen puolisoista yrittäisisitä mustasukkaisesti ja itsekkäästi rajoittaa.1153. Eurooppalainen identiteetti (importance: 71%, disagreement: 23, evaluations: 10)Tunne jaetusta eurooppalaisuudesta luo yhtenäisyyttä.1154. Taloudellisesti ja kulttuurisesti vahva Eurooppa (importance: 71%, disagreement: 14,evaluations: 10)Euroalue laajennettava koko maanosaan, tiukka talospolitiikka, jolla myös heikot vedetään maukaanyhteiseen rintamaan. Kulttuurien yhdistämistä edistettvä ja koulutusjärjestelmää yhtenäistettävä.Tavoitteena Euroopan Yhdysvallat!1155. Kulttuuriyhteistyö (importance: 71%, disagreement: 24, evaluations: 18)Unionin alueella on hyvin rikas kulttuuri eri maiden omana . Sen välittäminen rikastuttaa meidänkaikkien elämää, jos se tuodaan esille järjestelmällisellä toiminnalla eikä yritetä saattaa kaikkeasamaan muottiin.Erilaisuus eläköön!1156. Liberalismi (importance: 71%, disagreement: 26, evaluations: 9)Liberalismi on kaiken a ja o, sekä taloudellinen että sosiaalinen; vapaus, suvaitsevaisuus,moniarvoisuus.1157. Unionin liittovaltioiden kulttuurinen lähentyminen (importance: 70%, disagreement: 20,evaluations: 15)Erilaiset kieli- ym. kulttuurilliset erot pitäisi pyrkiä seuraavien vuosisatojen aikana vähentämääneurpoopan sisällä minimiin. Vaikea tehtävä ja siksi pitkä aikajänne. USA:lla on tässä suhteessatavaton etu Eurooppaan nähden! kyllä käy kateeksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 91
 • 1158. Tasa-arvon parantaminen (importance: 70%, disagreement: 28, evaluations: 10)Huomion kiinnittäminen epäkohtiin ja avun tarjoaminen sitä tarvitseville valtioille.1159. Turkin EU-jäsenyys sekä maahanmuutto Euroopassa (importance: 70%, disagreement: 21,evaluations: 17)Turkki ei kuulu juutalais-kristilliseen kulttuuripiirin eikä ole aito liberaali demokratia. Tästä syystä sitäei voida päästää EU:hun missään nimessä. Turkin sekularismi on pinnallista sekä vain diplomaattien,eliitin ja armeijan parissa . Turkkia nykyään hallitsevan AKP-puolueen juuret on islamismissa.Pääministeri Erdogan on entinen avoin islamisti ja tuomittiin tästä v. 1998 vankeuteen. Turkissa eiole myöskään täydellistä uskonnonvapautta, mielipiteen vapautta eikä taloudellisia edellytyksiäolla EU:ssa. Tämä maa miehittää myös EU-jäsenmaa Kyproksen pohjois-osaa. Suosittelen jokaistavierailemaan Istabulin sekä Ankaran ulkopuolella köyhällä turkkilaisella maaseudulla, jossaenmmistö turkkilaisista asuu, varsinkin Anatoliassa, jonka asukkaat ovat pääosin islamilais-konservatiiveja sekä ei-sekularisteja. Lisäksi Turkin nostamiseen länsimaiseen elintasoon veisileijonanosan EU:n budjetista emmekä voi Saksan väkiluvun muutamassa vuosikymmenessä ylittävänislamilaisen maan pyörittää juutalais-kristillis-humanistille arvoille perustuvaa Eurooppaa. Saksan CDUsekä Ranskan UMP vastustavat Turkin jäsenyyttä ja tarjoavat etuoikeutettua kumppanuutta. SamoinItävallan ÖVP. Eurooppa ei ole maahanmuuton manner kuten Amerikka tai Oseania. Euroopan lähesjokaisessa maassa on ollut kristillis-länsimaalainen kulttuuri vuosisatoja. Maahanmuuttajat, jotkaeivät halua sopeutua tähän in eivät kuulu tänne. Näiden seikkojen vuoksi1160. Jäsenmaiden kielellinen tasa-arvo (importance: 70%, disagreement: 29, evaluations: 13)Jäsenmaiden tasa-arvosta tulisi pitää kiinni. Kaikilla EU-kansalaisilla pitäisi oikeus osallistuaeurooppalaiseen keskusteluun, äidinkielestään riippumatta, ja heillä tulisi olla realistisetmahdollisuudet päästä tärkeisiin virkoihin. Tällä hetkellä ranskalaiset ja englantilaiset ovatetuasemassa kielitaitonsa vuoksi.1161. Kansallinen itsemääräämisoikeus (importance: 70%, disagreement: 29, evaluations: 11)Eurooppa on kristillinen, liberaali ja demokraattinen, sellaisena se tulee säilyttää.1162. Taide (importance: 69%, disagreement: 15, evaluations: 12)Taidetta on tuettava monipuolisesti, koska se on osana ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.1163. Tasa-arvoa uusiin juuri liittyneisiin maihin (importance: 69%, disagreement: 13,evaluations: 9)Uusissa jäsenmaissa naisten asema vähän niin ja näin.1164. Uskonnonvapaus, eli vapaus kuulua tai olla kuulumatta... (importance: 69%,disagreement: 30, evaluations: 8)mihinkään uskontokuntaan. Euroopassa ei tule myöskään sallia minkäänlaisia myönnytyksiäislamilaisen sharia -lain hyväksymiseksi.1165. Ihmisoikeuksien arvostaminen sosiaali-ja terveysalalla. (importance: 69%, disagreement:25, evaluations: 11)Otamme käyttöön Suomessa ja EU:n alueella YK:n ihmisoikeusjulistukset vähitellen.1166. Uskomisen ja uskomattomuuden vapaus (importance: 69%, disagreement: 22, evaluations: 12)Mielestäni euroopan kansoilla pitäisi olla jokaisella yksilöllä vapaus uskoa siihen mihin tahtoo tai ollauskomatta mihinkään. Tarkoittaa, että uskomattomia ei yritetä vastentahtoa käännyttää mihinkäänuskoon ja uskomattomat antavat uskovien monumenttien, tapojen ja pyhien asioiden olla ilman pilkkaailkivaltaa väheksymistä ym. Uskonto tai sen puute on jokaisen henkilökohtainen asia ja se täytyy pysyäsellaisena. Annetaan kaikkien kukkien kukkia niin vältetään monet kahnaukset ja välienselvittelyt.1167. Kulttuuri ja tiede (importance: 68%, disagreement: 17, evaluations: 12)Tieteen, taiteen, kulttuurin yhteistyötä haluaisin kehitettävän. Yhteiset kulttuuritapahtumat ja niistäaktiivinen tiedottaminen. Näillä alueilla yhteistyöprojekteja tapahtumien organisoinnissa sekäyhteiset “esiintymiset”. Kuinka paljon voisimmekaan rikastua ja rikastuttaa toisiamme ja kehittäätoistemme ymmärtämistä ja yhteisyttä tiede- ja taidetapahtumien avulla. Virikkeitä tarvittaisiinniin taiteen kuin tieteenkin aloille. Annettavaa meillä olisi paljon esimerkiksi muotoilun ja klassisenmusiikin aloilla. Korkean designin tunnettavuutta lisäämällä saisimme myös paljon näkyvyyttä jahyviä liikesuhteita.1168. Kansallisrn kulttuurin tukeminen ja kulttuurivaihto (importance: 68%, disagreement: 17,evaluations: 9)1169. Yksilöllisyys (importance: 68%, disagreement: 12, evaluations: 12) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 92
 • Tasapäistäminen menee jo nyt yli ymmärryksen. Vain Suomessa noudatetaan kirjaimellellisestikaikkia EU-säädöksiä pilkuntarkasti.1170. Tekijänoikeudella ei saa loukata sananvapautta (importance: 68%, disagreement: 20,evaluations: 11)Hollywoodin palveluksessa on maailmanlaajuisesti lukuisia lainsäätäjäinaivopesijöjä eli lobbarejaja lukuisia asianajajia. Ensinmainitut ensin käskevät lainsäätäjät tiukentamaan tekijänoikeuslakiaja sitten viimeksimainitut haastaskelevat oikeuksiin näiden tiukennuksien rikkojia. Niin kauan kuintekijänoikeussuojalla varjellaan todella tekijöiden oikeutta saada työstään käypä palkka, se onhyvä olemassa, mutta tässä on ylitetty moneen kertaan jo sovinnaisuuden raja. Esimerkiksi jostekijä määrää että samaan aikaan kuin elokuvaa saa levittää julkisesti Yhdysvalloissa sitä ei vielämuutaman kuukauden ajan saa levittää julkisesti Euroopassa, tällä loukataan eurooppalaiskatsojiensananvapautta. Jos tällaisessa tilanteessa piraattitallenne saapuu Euroopan markkinoille ennenEuroopan ensi-iltaa mutta Yhdysvaltain ensi-illan jälkeen, piraattitallenteen liikkeellelaskijaa eimielestäni pitäisi rangaista, koska laillinen oikeudenomistaja on tehnyt varkaalle tilaisuudenlykkäämällä Euroopan ensi-iltaa Yhdysvaltoja myöhemmäs ja siten myötävaikuttanut itse omantekijänoikeutensa loukkaamiseen. Kuluttajien sananvapautta on kunnioitettava, ja Suomenlainsäädännössä se on tärkeämpi kuin tekijänoikeus. Sananvapaudesta säädetään perustuslaissa,mutta tekijänoikeutta koskevat säädökset ovat tavallisen lain tasolla, eivät perustuslaissa.1171. Arvota oma itsesi - anna arvo toisillekin (importance: 68%, disagreement: 17, evaluations: 10)Meidän on osattava olla samaan aikaan SUOMALAISIA, omasta kulttuuristamme kompleksittomasti kiinnipitäen ja samalla EUROOPPALAISIA, joilla on suvereenit oikeudet EU:n täysivaltaisina jäseninä1172. Euroopan yhteinen kulttuuri (importance: 68%, disagreement: 25, evaluations: 14)Euroopan alueen yhteiselle identieteetille on tarvetta. Eurooppa on moninainen alue, muttayhtenäisyyksiä löytyy ja niitä olisi syytä korostaa.1173. Tasa-arvo (importance: 67%, disagreement: 27, evaluations: 9)Yhteiset säännöt ja oikeudet kaikille EU:n alueella asuville ja EU:n alueelle tuleville. Jokaiselleyhtäläinen perusturva, maksuton terveydenhuolto ja asunto! Myös muille kuin pääoman omistajillemahdollisuus elää palkkatyön ulkopuolella.1174. BRIC on ihmisoikeuksien kehittämistä (importance: 67%, disagreement: 17, evaluations:13)Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kehittymistä on tuettava.Tämä onnistuu politiikassa ja kaupassa. Kaikkien toimijoiden on tunnettava vastuullisuutensa.Ihmisoikeudet eivät ole maan sisäinen asia silloin kun toimitaan yhdessä ulkomaiden kanssa.Vastuun väistämistä ei pidä sallia.1175. Lisää eurooppalaisia filmejä ja sarjoja televisioon (importance: 67%, disagreement: 24,evaluations: 15)Kulttuurivaihtoa voidaan tehdä ostamalla vastavuoroisesti esim. tv-sarjoja ja filmejä.1176. Suaitsevuus ja uskonnot (importance: 67%, disagreement: 21, evaluations: 10)Kirkon tulisi omalta osaltaan tukea eri uskontojen hyväksymistä.1177. Tosiasioiden tunnustaminen islamin suhteen (importance: 67%, disagreement: 25,evaluations: 13)Islamin kriittinen linja sananvaputta koskien on erittäin, erittäin suuri uhka eurooppalaiselleidentiteetille ja eurooppalaisten vapaudelle, sillä islam ja islamistiset valtiot alistavat “Lännenkansat” omaan tahtoonsa ja omiin arvoihinsa. Islamin arvoihin kuuluu (ilman poliittista korrektiutta)ei-muslimien tappaminen tai heidän alistaminen toisen luokan kansalaisiksi. Monelle islaminväkivaltaisuus on vain tyhmien rasistien puhetta, ja että islamin väkivaltaisuus on tuulestatemmattua ja väärinymmärrettyä. Tämä ei pidä missään nimessä paikkaansa, sillä muslimien pyhäkirja käskee murhaamaan jokaisen ei-muslimin (kuullostaa lapselliselta, mutta asian laita on näin(valitettavasti!). Kokoomuksen ja muiden konservatiivipuolueiden on otettava tämä asia vakavastikeskusteluun, sillä erittäin suuri vaara uhkaa Lähi-idästä. Turkin NATO-vastaisuus on lisääntynyt jaNATO:sta eroaminen on vain ajan kysymys, sillä Turkki tulee liittoutumaan lähiaikoina Lähi-Idänmaiden kanssa.1178. Kulttuuri (importance: 67%, disagreement: 22, evaluations: 12)Eurooppalaisen kulttuurin perusta on kristinusko ja liberaali demokratia.1179. Kulttuuria vahvistettava (importance: 66%, disagreement: 16, evaluations: 16)Euroopan yhtenäisyys vahvistuu yhteisen kulttuuriperimän luomisella ja vaalimisella. Tämän päivän Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 93
 • taide on huomisen perintöä. Yhdessä tekeminen ja kokeminen yhdistävät ihmisiä, kyliä, kaupunkejaja kansoja. Näin vahvistuu Eurooppa.1180. kulttuurien yhteisymmärrys (importance: 66%, disagreement: 22, evaluations: 15)Dialogin tärkeys1181. Tasa-arvoisuus (importance: 66%, disagreement: 32, evaluations: 11)Kaikki ihmiset ovat keskenään tasa-arvioisia sukupuoleen, ihonväriin, seksuaaliseensuuntautuneisuuteen, äidinkieleen jne. katsomatta. Tasa-arvoisuutta eivät saa polkea yritystenintressit.1182. Yhdessä olo,vapaus,sos.elämän monipuollisuutta... (importance: 65%, disagreement: 14,evaluations: 7)Opiskelu,työnteko,hyvä perhe elämä tarvitsevat myös matkustamista ja mahdollisuutta olla muidenseurassa vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia.Väliaikaisten asumiset ulkomailla pitä olla riittävästituettu että ihmiset uskaltavat mennä.1183. kulttuuri (importance: 65%, disagreement: 18, evaluations: 11)Euroopan sisällä tapahtuva kulttuuriryö on tärkeää...1184. Eurooppalainen identiteetti (importance: 64%, disagreement: 14, evaluations: 14)Mielestäni meillä eurooppalaisella on pitkä yhteiseurooppalainen historia. Siihen sisältyneet“sisäiset ristiriidat”, sodat yms on nyt syytä unohtaa ja siirtää historiaan, vrt Suomen kansalaissota.Tästedes voimme yhteisen Euroopan asukkaina suunnata eteenpäin ylpeinä koko maanosan upeastamenneisyydestä ja yhteistä eurooppalaista identiteettiämme korostaen.1185. Tasa-arvo (importance: 64%, disagreement: 36, evaluations: 9)Tasa-arvon parantaminen, kansalaisten kehitysehdotusten kuunteleminen, palkkaerojen tasaus yms.1186. uskonnon merkitys (importance: 64%, disagreement: 25, evaluations: 12)pitäisi tunnustaa Euroopan kirkollinen tradiitio, Suomessa testata kypäräpappimaine - nyt puolueetrullaa julkisuutta uskonnolla ja uskomattomasti, tärkeää pyrkiä yhteistyöhön kirkollisella tasolla1187. EU ja Islamilainen maailma (importance: 63%, disagreement: 24, evaluations: 14)Mielestäni poliittisesti erittäin tärkeä on vuoropuhelu EU:n ja islamilaisen maailman kesken. Tässäasiassa EU:lla olisi myös annettavaa, jotta löydetään yhteinen näkemys siitä, miten pitää toimiapuolin ja toisin, jotta saadaan rauhankehitystä vahvistettua. Mielestäni tämä edellyttää EU:ltasatsausta islamististen maiden koulutusoloihin (sekä rahaa että osaamista) ja sitä kautta voitaisiinsaada kehitystä aikaiseksi. Sama ehkä on totta myös Afrikassa.1188. Kristinusko oikeuksiin (importance: 63%, disagreement: 26, evaluations: 14)1189. Islam,Islam,Islam (importance: 62%, disagreement: 28, evaluations: 13)Emme tarvitse islamilaisista kulttuureista tapahtuvaa maahanmuuttoa. On naivia uskotellavaikkapa Somaliasta tai Afganistanista saapuvien täysin kouluttamattomien ihmisten sopeutuvansuomalaiseen yhteiskuntaan,vaikka kotouttaisimme sadoilla miljardeilla euroilla. Nimittäinsopeutuvien kotouttamiseen ei juurikaan tarvita rahaa,vaan heillä on ahkeruus sekä vallitsevienkulttuuriolojen hyväksyminen itsestäänselvyys,vrt.Vietnam,Thaimaa,Saksa,Puola. Esimerkkejä kyllälöytyy. Kaikki tämä potaska millä asioita perustellaan on täyttä huuhaata. Matkustelkaa katsokaaympärillenne,olkaa realisteja. Realismi ei todellakaan ole rasismia. Miksi suomalaisten tulisimuuttaa tapojaan Islamin edessä,miksi minun,joka kaiken lystin kuitenkin kustannan, tulisi muuttaasuomalaisia tapojani Islamin vuoksi. Olen suomalainen,jonka esi-isät ovat kaatuneet Suomenpuolesta,eivät todellakaan Islamin vuoksi. Ongelmia tulee mikäli linja jatkuu yhtä löperönä,mihin sitänyt ollaan viemässä. Kuka päättäjä ottaa oikeasti vastuun ja miten,kun asiat vinksahtavat?1190. Yksilöllisyyttä (importance: 62%, disagreement: 24, evaluations: 10)Minulle yksilöllisyys merkitsee paljon.Eu-on hieman menossa “Neuvostoliittolaiseen suuntaan”Olenjopa hieman närkästynyt kun se joskus liitetään sanaan itsekäs.Lasten päivähoito on joneuvostoliittolaista.Prof.Keltikangas-Järvinen antanut ohjeistusta.Luotetaan häneen.En usko“pätkääkään” massahoitoon.Ei synny yhteisöllisyyttä mitä kovasti mainostetaan.Pyytäisinkinpäättäjiä ajattelemaan taas mitä he haluavat omille lapsille.Tarhoja ei voi poistaa.Nyt vain on jokaaos. Olen omalla asuinpaikkakunnalla tehnyt valitusten-valitusta että sain pois tupakoinnin tarhanpiha-alueesta.Sain jopa kyytiä oman puolueen jäseniltä.Valitin porvaristo lastentarhajohtajasta.1191. yksilöllisyys (importance: 62%, disagreement: 11, evaluations: 5)Säilytetään toimintatavoissa ja suosituksissa eri maiden yksilöllisyys sekä otetaan maan vahvuudet jaheikkoidet huomioon. ( esim. ilmasto) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 94
 • 1192. islamismi ajettava pois Euroopasta (importance: 49%, disagreement: 36, evaluations: 9)Islamismi tulee luhistamaan euroopalaiset arvot ja kulttuurin, jos sen leviämistä edistetään kuten nyttehdään humanismin ja muiden epärationaalisten perusteiden varjolla.Ympäristö1193. Ympäristön suojelu (importance: 93%, disagreement: 8, evaluations: 14)Keskimääräine Eurooppalainen tuottaa saman määrän hiilidioksidipäästöjä kuin kymmenisenintialaista. On totta että suurimmat hiilidioksidipäästöt/asukas, jos jätetään minivaltiot poislaskuista, tuotetaan edelleen Yhdysvalloissa ja Australiassa, mutta tänäkin vuonna Suomessahiilidioksidipäästöjä ilmakehään tuotetaan hurjat 13 tonnia / henkilö. Kenen vastuulla on näyttääesimerkkiä kehittyville valtioille jos ei niiden valtioiden joilla siihen on mahdollisuus? Varakkaidenvaltioiden tehtävä ei ole suojella vain omaa ympäristöään vaan koko maapalloa. Kaikki valtiotjakavat saman ilmakehän, josta ihmisen selviäminen maapallolla suurelta osin riippuu. Euroopanrooli ja vastuu ulottuu laajemmalle myös historiallisen vaikutuksemme kautta koko maailmannykyiseen poliittiseen tilanteeseen. Entisten eurooppalaisten siirtomaavaltioiden heikko talous jaepävakaa poliittinen tilanne ovat vain pieni osa siitä negatiivisesta tuloksesta josta Eurooppalaisetvaltiot ovat vastuussa. Jälkien korjaaminen on kallista, mutta jälkien korjaamatta jättäminen voipitkällä aikavälillä osoittautua kalliimmaksi laskuksi kuin kukaan olisi koskaan odottanut.1194. Itämeren suojelu (importance: 92%, disagreement: 7, evaluations: 13)1195. Ympäristö ja ihmisten hyvinvointi (importance: 91%, disagreement: 6, evaluations: 9)On tärkeää huolehtia luonnosta ja ympäristöstä. Täytyisi saada ihmiset ymmärtämään, kuinka paljonhaittaa roskaamisesta ja luonnon tuhoamisesta on. Myös eläimilläkin on oikeutensa, joten pidetäänkaikki huolta erilaisten eläimien hyvinvoinnista, niin koe-eläimistä, kuin maatalouseläimistäkin jamuista. Myös ihmisten hyvinvointi on tärkeää. Terrorismista ei ole kuin haittaa, sekä nälänhätä onliian suuri ongelma. On hyvä myös parastaa tasa-arvoa ja ihmisten oikeuksia iästä, sukupuolesta,kansallisuudesta tai uskonnosta riippumatta. Vanhusten oloja on parannettava, sekä koulujen luokkiapienennettävä. Myös kodittomia ja köyhiä on paljon, joten miksi siis emme auta heitä parhaammemukaan?1196. Luonnonsuojelu (importance: 91%, disagreement: 8, evaluations: 11)Päästörajoituksista pidettävä kiinni ja mahdollisuuksien mukaan tiukennettava. ErityishuomioItämeren suojeluun.1197. Ympäristö (importance: 90%, disagreement: 10, evaluations: 12)Euroopan on luotava muun maailman kanssa yhtenevät pelisäännöt ilmastonmuutoksentorjumiseksi-1198. Ilmastonmuutoksen torjunta (importance: 90%, disagreement: 11, evaluations: 14)Eurooppa on laaja alue: ilmastonmuutos vaikuttaisi täällä joka puolella. Sen torjuminen on tärkeääniin Euroopalle kuin muillekin maanosille, merille ja ilmalle. Ilmastonmuutoksen torjunta KUNNOLLAosaksi EU:n toimintaa.1199. Ympäristöpolitiikka (importance: 89%, disagreement: 12, evaluations: 12)Ympäristösäännökset tulee saattaa joka maassa samalle tasolle mm. jätevesienpuhdistusvaatimukset. Energian kulutukselle voidaana asettaa rajoja kuten autojen osalta on tehtykin(v. 2013 CO2 130 g/km) mutta ei taloudellisen kilpailukyvyn kustannuksella.1200. luonnon suojelu (importance: 89%, disagreement: 8, evaluations: 11)sitä pitäisi korostaa vahvemmin1201. Puhdas luonto (importance: 89%, disagreement: 8, evaluations: 15)1202. Itämeren tila myös Venäjän vastuulle (importance: 89%, disagreement: 8, evaluations: 22)1203. Ilmasto (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 20)Pitää huolta ilmastonmuutoksesta1204. puhds ympäristö (importance: 89%, disagreement: 10, evaluations: 13)luonnonsuojelu ja vihreät arvot1205. Puhdas ilma ja luonto (importance: 89%, disagreement: 7, evaluations: 13)Puhdas ilma ja luonto, jotta puhdasta ruokaa, terveellinen elinympäristö ym. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 95
 • 1206. Ilmastonmuutos (importance: 89%, disagreement: 8, evaluations: 6)Ilmastonmuutos ei ole ihmisestä kiinni. Liika hötköily pois.1207. Luonto (importance: 88%, disagreement: 11, evaluations: 11)Luonnonvaroista ja luonnon monimuotoisuudesta tulisi pitää huolta. Niin maalla kuin merelläkin.1208. RAUHAA... ILMASTOMUUTOS.... (importance: 88%, disagreement: 11, evaluations: 15)Jospa EU:n yksi tavoite olisi että maailmaan saataisiin Rauha. Turhan paljon tällä nk. vanhallamantereellakin (EU:n alueella) on kaikenlaista eripuraisuutta. Lisäksi pitäisi kiinnittää enemmänhuomiota maapallon ympäristöasioihin ja saasteisiin:1209. Terveellinen ympäristö (importance: 88%, disagreement: 10, evaluations: 12)1210. Ympäristönsuojelu (importance: 88%, disagreement: 12, evaluations: 16)EU:n tulisi olla edelläkävijä ympäristönsuojelussa1211. kestävä ympäristöpolitiikka (importance: 88%, disagreement: 8, evaluations: 11)suositaan ympäristöä vähän kuormittavia ratkaisua1212. Ihmisen vastuu ympäristöasioissa (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 11)Kestävän kehityksen teknologian kehittämistä tulisi painottaa ja tukea. Myös muidenympäristöystävällisetn ratkaisujen tekeminen.1213. Ilmastopolitiikka (importance: 88%, disagreement: 11, evaluations: 17)Ympäristön kuormittamiseen on puututtava tosissaan, oli taantumaa tai ei.1214. Ilmasto (importance: 88%, disagreement: 11, evaluations: 15)Ilmaston muutoksen ehkäisy1215. Ympäristövastuullisuutta liiketoimintaan (importance: 87%, disagreement: 8, evaluations: 9)Yhtenäiset linjat siihen miten yritykset saavat toimia maailmalla. Otettava selvää alihankkijaketjujenverkostosta ja siitä että kaikki tuotantoketjun osalliset toimivat samojen periaatteiden mukaisesti.Ympäristöä ei vahingoiteta, tuotantoa ja siitä koituvia ongelmajätteitä ei viedä kehitysmaihin, joissaympäristölainsäädäntö on kehittymätöntä ja ympäristön saastuttaminen sallittua. Taloudellinentoiminnan aloittaminen uusilla alueilla ei myöskään saa aiheuttaa paikallisen väestön toimeentulon jaasuinpaikan menettämistä.1216. Rauha, perheet, ilmasto (importance: 87%, disagreement: 7, evaluations: 8)1217. puhdas vesi (importance: 87%, disagreement: 15, evaluations: 7)1218. Ympäristö (importance: 87%, disagreement: 15, evaluations: 14)Ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutoksen tulisi olla ensimmäisiä asioita joihin tulisi puuttua, myössuomen mutta ennen kaikkea euroopan tasolla. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia euroopan maita,ja ihmisiä. Ei voida olettaa vain “aktiivisesti” mukana olevien maiden tuovan ilmastonmuutostaesille ja hoitavan siihen liittyviä asioita,vaan sen tulisi olla yleinen huolenaihe kaikissa maissa.Myös kaikkien maiden ihmisillä kulttuurista, ammatista tai “luokasta” huolimatta tulisi olla oikeuskeskustella ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista, sekä olla mahdollisuus saada niistä tietoahaluttaessa. Myös kouluissa maasta riippumatta pitäisi puhua näistä asioista ja auttaa lapsia ja nuoriatietämään kuinka ehkäistä esimerkiksi ilmastonmuutosta omalta osaltaan ja itselleen sopivaltatuntuvalla tavalla.1219. Ympäristöpolitiikka (importance: 87%, disagreement: 12, evaluations: 12)Yhtenäiset tavoitteet ympäristön tilan parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi1220. Miten ilmastonmuutos voitaisiin pysäyttää? (importance: 87%, disagreement: 12,evaluations: 12)Siten että kaikki toimisivat niin että ilmastonmuutos saataisiin pysähtymään!1221. kestävä ympäristöpolitiikka (importance: 87%, disagreement: 12, evaluations: 10)suositaan ympäristöä vähän kuormittavia ratkaisua1222. ympäristön suojelu ja ilmasto (importance: 86%, disagreement: 11, evaluations: 11)1223. Ympäristö- ja ilmastoasiat (importance: 86%, disagreement: 14, evaluations: 18)EU:ssa on tehtävä seuraavan neljän vuoden aikana laajamittaiset ympäristöpäätökset. EU:n on oltavaedellekävijä ilmastoasioissa, hiilidioksipäästöjen vähentämisessä sekä uusiutuvien energialähteidenpanostamisessa. Nyt on aurinkoenergian aika. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 96
 • 1224. luonto ympäristöongelat (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 9)1225. Itämeren suojeleminen ja elvyttäminen (importance: 86%, disagreement: 15, evaluations: 11)Tämä on erittäin tärkeää ja siihen pitäisi osallistua kaikki maat kaikin keinoin ja resurssein.1226. ympäristö (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 13)jätetään seuraaville sukupolville planeeta jossa voi elää1227. Ympäristö (importance: 86%, disagreement: 21, evaluations: 15)Kestävää kehitystä tulisi tukea! Se on vastassa jokatapauksessa joskus, miksei aloittaa nyt?1228. ympäristönsuojelu (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 13)vastuullinen ympäristönsuojelu päättäjien taholta viestittäisi kuluttajillekin että jokainen voitoimillaan vaikuttaa ympäristön tilaan1229. ympäristö (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 14)Itämeri puhtaaksi1230. Turvallinen ympäristö (importance: 85%, disagreement: 9, evaluations: 12)Puhdas luonto, josta saamme puhdasta ruokaa.1231. ilmastonmuutos, fossiilisen polttoaineiden kulutuksen vähen (importance: 85%,disagreement: 12, evaluations: 11)1232. Ympäristön suojelu (importance: 85%, disagreement: 17, evaluations: 13)Ihminen ei voi elää ilman luontoa, joten luonnon suojeleminen on Euroopan tärkein asia.1233. Ilmastonmuutos (importance: 85%, disagreement: 9, evaluations: 13)EU on oiva väline ilmastonmuutoksen torjunnassa.1234. Itämeri on meille tärkeä (importance: 85%, disagreement: 12, evaluations: 14)Itämeri voi säilyä vain EU-maiden tiiviillä yhteistyöllä. Pelkään, että ennen pitkää tapahtuu jokinsuuri öljykatastrofi. Siihen on varauduttava kunnolla Itämeri on saatava puhtaaksi. Saastuminen onestettävä. Talouden sääntely on tärkeätä, jotta menossa olevan taantuman tapaiset ilmiöt eivätvoi toistua. Ydinvoimaa tarvitaan lisää, mutta ei ole mitään järkeä siinä, että laitosten lauhdevedetlasketaan mereen. Ne olisi käytettävä asutuskeskusten lämmittämiseen ja esim. kasvihuoneisiinmaataloustuotanon kehittämiseen. Energiantuotannossa ei pidä unohtaa aurinkoenergiaa, joka onEuroopassa ja koko maailmassa merkittävi tulevaisuuden energianlähde.Aurinkoenergian käyttöon tärkeätä myös Euroopan ja maailman ilmastotavoitteiden kanssa. Yhteistyö USA:n kanssaon vastaisuudessakin tärkeää. Läntisellä Euroopalla ja USA:lla on yhteinen arvopohja. Taöltäkinpohjalta kanattaa tarkastella Nato-yhteistyötä. Koulutus on meille ja koko Euroopalle merkittävinkehityksen lähde. Vain koulutuksen avulla Eurooppa voi säilyttää asemansa globaalissa kilpailussa.Elintarviketurvallisuuteen on panostettava. Salmonella-ongelmat johtavat juurensa ulkomaisistarehulähteistä. Kotimaiseen rehutuotantoon on panostettava raaka-aineista lähtien. Samalla onvalvottava , että homma on hanskassa koko Euroopassa. Yrittäjyys on tärkeätä vastaisuudessakin.Yrittäjyydelle on luotava vähintään kohtuulliset edellytykset.1235. Talous,Turvallisuus,Ympäristö (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 12)1236. Luonto ja luonnonvarat (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 13)Luonnonvarojen säästäminen, kierrätys myös jätteiden osalta.1237. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen säilyminen (importance: 85%, disagreement: 20,evaluations: 4)En ole asiantuntija mutta liikennepäästöistä voisi aloittaa, maatieliikenne, lentoliikenne.1238. ympäristö (importance: 85%, disagreement: 15, evaluations: 12)Luonto pysyisi puhtaana!1239. Luonnon- ja ympäristönsuojelu (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 11)1240. Yhteinen ympäristöpolitiikka (importance: 84%, disagreement: 15, evaluations: 12)Yhteinen linja takaa parhaan lopputuloksen1241. Ympäristöstä huolehdittava (importance: 84%, disagreement: 18, evaluations: 15)Meidän pitää turvata myös lapsillemme puhdas elinkelpoinen ympäristö.1242. Ympäristö (importance: 84%, disagreement: 10, evaluations: 6)Jokaisen maan pitäisi ottaa vastuu ympäristöstään ja Eurooppa voisi vaikka maiden yhteistyönä Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 97
 • käynnistää jonkin kampanjan luonnon hyväksi. Itämerta varten onkin jo kampanjaa, ja sitä pitäisitehostaa.1243. Ympäristö, tasavertaisuus ja vapaus ja turvallisuus. (importance: 84%, disagreement: 11,evaluations: 10)Ympäristö on tärkeä, vaikka me ei ratkotakaan maailman ympäristöongelmia (vrt. Intia, Kiina, Usaja Afrikka). Yleensäkin kaikkien ihmisten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on erittäin tärkeää.Turvallisuus yhteisenä tekijänä koko Euroopassa.1244. Ekologisuus (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 19)Päättäjien tulisi ottaa ohjat käteen ilmastonmuutoksen suhteen. Jos kukaan ei pakota toimimaanympäristöystävällisemmin niin kukaan ei toimi, koska kaikki pitävät panostaan liian heikkona ‘ei sevaikuta mihinkään’. Jo alakouluissa lapsille voisi opettaa ekologisuutta vaikka palkittavin kilpailuin,kuka on viettänyt ympäristöystävällisimmän kuukauden? Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa.Mutta jos sääntöjä ei tule niin kukaan ei tee mitään.1245. Yhteisen hyvän ja turvallisen ympäristön rakentaminen (importance: 84%, disagreement:11, evaluations: 14)Turvallinen lapsuus, turvallinen nuoruus, turvallinen työ, turvallinen vanhuus, turvallinen ympäristöniin kotona, koulussa, työssä kuin vapaa-aikana. Ympäristökysymyksissä globaalien ongelmien- joiden suurista linjoista kaikki asiaatuntevat ovat samaa mieltä - rinnalla on erittäin tärkeäähuolehtia lähiturvallisuudesta, lähimmän ympäristön, asunnon, kodin, työpaikan, koulumatkan jne.turvallisiuudesta ja asuinympäristön viihtyvyydestä - toisin sanoen on kiinnitettävä suuri huomiomm. lähimmän ympäristön melun, pölyn ja muiden terveyttä ja viihtyvyyttä vaarantavien seikkojenminimointiin.1246. Ympäristönsuojelu (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 16)Pitää laatia yhteiset pelisäännöt siitä, miten ympäristöä Euroopassa suojellaan. Esim. ei ole oikein,että jossain maassa voidaan “dumpata” jätteitä tavalla joka ei missään nimessä olisi sallittua muissaeu-maissa. Suojelualueiden perustamista ei kuitenkaan voida jättää pelkästään esim. pohjoismaidenkontolle.1247. ympäristö (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 13)jätetään seuraaville sukupolville planeeta jossa voi elää1248. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen säilyminen (importance: 84%, disagreement: 24,evaluations: 4)En ole asiantuntija mutta liikennepäästöistä voisi aloittaa, maatieliikenne, lentoliikenne.1249. Ympäristökysymykset (importance: 84%, disagreement: 19, evaluations: 16)Itämeri ja sen suojelu. Ilmastomuutokset ja sen vaikutukset Euroopan maihin ja Itämerenrantavaltioihin.1250. Luonnonsuojelu (importance: 84%, disagreement: 18, evaluations: 15)Tietenkin luonto ympärillämme pitää olla puhdas, jotta kansalaisetkin pysyisivät paremmassakunnossa.1251. Ympäristöpolitiikka (importance: 84%, disagreement: 9, evaluations: 14)Eurooppa on edelläkävijä monessa asiassa ympäristöpolitiikan saralla. Mielestäni tämä asia tuleeyhtenäistää jäsenmaissa lainsäädännöllisin keinoin (päästörajoitukset, jätteiden ja vesistöjen hoitojne.). Yhtenäisenä ja ansiokkaalla ympäristlinjalla Eurooppa voi toimia suunnan näyttäjänä myösYhdysvalloille ja Aasian maille.1252. Ympäristöasiat (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 19)Euroopan tulisi olla johtava ympäristöasioissa ja vaatia sitä myös muilta. Uusiutuvan energian käyttö,kierrätys, säästäminen, päästöjen kuriin saaminen jne. on sovittava yhdessä. Maatalouden päästötmm. Itämereen ovat häpeä Suomelle!1253. Ydinvoima on turvallisinta ja vähäpäästöisintä energia (importance: 83%, disagreement:16, evaluations: 11)Suljetaan hiili- ja turvevoimalat1254. Ilmasto (importance: 83%, disagreement: 17, evaluations: 14)Ilmaston lämpimisen estäminen1255. Luonnon suojelu (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 17)Luontoarvoja täytyy kunnioittaa ja Euroopan eläimiä ja kasvistoa suojella. Loputon kasvu tuhoaa Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 98
 • elinedellytykset muilta lajeilta. Päästöjä pitää rajoittaa - kuitenkin niin, ettei elinkeinoelämä kuihdu.Liikenteessä pitää panostaa julkiseen liikenteeseen ainakin alueilla, joissa etäisyydet eivät ole pitkätkuten kaupungeissa. Jätteiden lajittelua täytyy jatkaa ja kehittää. Ympäristörikokset on tuomittavaankarasti - ei vain sanoin vaan seuraamuksin.1256. Yhteistyö talous- ja ympäristöasioissa (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 12)- yhteinen raha vakauttaa talouselämää - ympäristökysymykset eivät tunne rajoja1257. Maiden välinen rakentava yhteistyö. Puhdas luonto. Rauhais (importance: 83%,disagreement: 14, evaluations: 6)1258. Itämeri ja muut meret ja järvet pittää kunnossa. (importance: 83%, disagreement: 13,evaluations: 19)Vaaditais maataloudelle ja raskas metaliteoolisudelle omia pikku puhdistamoja tai kytketäiskaupunkien jätevesipuhdistamoihiin.1259. Ympäristönsuojelu (importance: 83%, disagreement: 8, evaluations: 10)Kaikenlainen ympäristönsuojelu sekä kierrätys.1260. yhteinen ympäristöä säästävä energiapolitiikka (importance: 83%, disagreement: 13,evaluations: 13)vakavasti otettava KAIKKI energiaa säästävät ehdotukset1261. Yhteiset ponnistelut ympäristön hyväksi (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 13)1262. Ympäristönmuutos (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 13)Ympäristönmuutos on vakavasti otettava ongelma, ja Euroopan Unionin pitäisi tehdä oma osansamuutoksen estämiseksi. Julkisten kulkuvälineiden lisääminen ja mainostaminen, ekologisia sekäeettisiä tuotantotapoja käyttävien yritysten julkinen rahoittaminen (avustusrahoja rohkaisuna käyttääympäristöystävällisempiä keinoja tuotteiden valmistuksessa, raaka-aineissa ja tarkoitusperissä) sekäkierrätyksen tärkeyden painottaminen ja esimerkin näyttäminen ovat osa tämän globaalin ongelmanratkaisua. Jo tehdyt sopimukset suurten ja pienempienkin yritysten päästöjen vähentämisestäovat hieno alku, kunhan ne saadaan toimimaan täydellisesti. Vesistöjen puhdistaminen japelastustyöt, kuten Itämeren ongelmien parantamisyritykset ovat tärkeitä monien kansojenkannalta. Tähän ongelmaan ei kannata tarttua sillä heikommalla kädellä - ihmisten ylenpalttistatuhlausta ja järjetöntä hilpetöörien ostamista ei saada vähenemään vain pienellä nykimisellä, vaanmaailmanlaajuisen muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan ihmisiä, jotka uskaltavat kertoa asioista jatehdä päätöksiä, jotka saattavat järkyttää joitakin.1263. Luonnonvarojen käyttö niin,että riittää myös tuleville (importance: 83%, disagreement:16, evaluations: 16)Nykyajan ihminen elää tässä ja nyt kaikki-menetelmällä,vähemmällä tulee toimeen ja pitäähuomioida luonto ennenkaikkea ja ihminen vasta sitte vaikka ihminenkin luontoon kuuluu, mutta eiriistäjänä!!!1264. Ympäristö (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 13)Venäjän naapurina Suomi on vaikeassa asemassa, koska Pietarin alue tuottaa Itämeren vesiinsaasteita yhtä paljon kuin koko maamme. Venäjällä lasketaan 5 mijoonan asukkaan, isojen kanala-ja sikakolhoosien paskat puhdistamattomina Nevan kautta Suomenlahteen, vaikka presidentti(sossu-demari) antoi Putinille vatiomme rahaa puhdistamojen rakentamiseen Pietariin. Rahat taisivatmennä Medvedevin oligargeille ja muille rikkaille sinne.1265. Energia- ja ympäristöpolitiikan yhteensovittaminen (importance: 83%, disagreement: 14,evaluations: 12)1266. tasa-arvo, turvallisuus, koulutus, ympäristöasiat (importance: 83%, disagreement: 12,evaluations: 8)1267. Kestävä kehitys ja ilmaston muutos (importance: 83%, disagreement: 10, evaluations: 13)Suurta viisautta ja taloustiedon hallintaa sekä ennakointia yllämainittuihin teemoihin.1268. Itämeren suojelu (importance: 83%, disagreement: 10, evaluations: 16)Itämeri ja sen suojelu tulisi saada EU:ssa tärkeäksi asiaksi. Lähtien ihan kaupan ja muun yhteistyänkehittämisestä Itämeren alueella aina veden laatuun ja kalastuksen edistämiseen.1269. Energiapolitiikasaa otettava huomioon ilmaston muutos (importance: 83%, disagreement:17, evaluations: 13) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 99
 • Atomienergian tuotantoa lisättävä entistäkin turvallisemmaksi.Yhdinjäteongelmat ratkaistavakokonaisvaltaisesti. Ei lisää saastuttavia kivihiili- ja turvevoimaloita. Lisää tuuli ja vuorovesi- sekäaurinkoenergiaa täydentämään ydinenergiaa. Ei uusia vesivoimaloita luonnonsuojelualueille. Luontoasäästettävä tuleville sukupolville.1270. Ympäristökysymykset (importance: 82%, disagreement: 20, evaluations: 15)Teollisuuden, liikenteen ja asumisen pitää ottaa huomioon ympäristö, vaikka emme voi yksinämmemaailmaa pelastaa. Voimme kuitenkin olla hyvä esimerkki ja edelläkävijä. Mikään maa yksinään eitähän pysty.1271. Ilmastonmuutos (importance: 82%, disagreement: 16, evaluations: 13)Euroopan maiden pitää vielä vahvemmin ottaa johtajan rooli ilmastonmuutoksen vastaisessakamppailussa ja asettaa itselleen korkeat päästöjen vähennystavoitteet riippumatta muun maailmantoimista.1272. ilmastopolitiikka (importance: 82%, disagreement: 17, evaluations: 10)1273. Ilmastonmuutos (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 15)Siihen pitäisi puuttua Euroopastakin käsin, että hakattuihin sademetsiin yms. istutettaisiin uusiataimia ja suojeltaisiin jäljellä olevat.1274. Vastuullinen ilmasto- ja erergiapolitiikka Euroopassa (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 25)1275. puhdas luonto , ilmansaasteet vähemmäksi ja tuuluvoimala. (importance: 82%,disagreement: 12, evaluations: 12)1276. Ympäristöpolitiikka ja energiankulutus saatava sopusointuu (importance: 82%,disagreement: 18, evaluations: 10)Ainakin suomalaiset ovat taantuneet kierrätys- ja jätehuoltoasioissa. Esimerkiksi puhdasta puutavaraaheitetään polttokelpoisen jätteen keräilyastioihin. Elektroniikkaromua - usein vielä käyttökelpoista,ei siis oikeastaan romua - laitetaan tavallisten kerrostalojen jäteastioihin, ainakin Turussa. Turustataloyhtiöiden pihoista puuttuvat myös biojätteen keräilyastiat. Tämä oli ruohonjuuritason asiaa.Ilmastoasiat ja Itämeren suojelu ovat erittäin tärkeitä asioita. Toivon, että Kokoomuksen nykyiseteuroparlamentaarikot saavat jatkaa näiden asioiden hoitamista EU-tasolla. Energian hinta olisisaatava tavallisen kuluttajan kannalta järkeväksi.1277. Itämeren osalta Venäjän Pietarilla on suuri vastuu. (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 12)Halosen “pässi” sossu pressa auttoi Pietarin kaupunkia valtion varoin jäteasioiden hoidossa. Paskatjuoksee silti Suomenlahteen ja pilaa sen kokonaan. Eiköhän Putinin kanssa veljeily jatku, kunpressakausi loppuu 2012 entiselta SAK:n lakimieheltä. Pyrkii tietysti EU:n tai eduskuntaan. Brysseliinon menossa!1278. Itämeren säilyttäminen mahdollisimman puhtaana. (importance: 82%, disagreement: 20,evaluations: 13)Jo aikaisemmin aloitettu yhteistyö Itämeren eri valtioiden kesken tämän meren suojele- miseksi.Korostetaan myös Pohjoismaiden yhteistyötä.1279. Ilmastonmuutos ja globaali kilpailukyky. (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations:15)Kaikki ylikansalliset asiat, mitä vaan yksi kansa ei voi hoitaa. Pienet asiat , esimerkkinäkurkun käyryyden mittaukset myyntikiellon aikaan saamiseksi, tulee todella lopetta.Yksimielisistä päätöksistä tulee luopua.Demokraattisen enemmistöpäätökset voimaan. Tätkeistäasioista(perustuslaki) voitaisiin päättää esim. 4/5 enemmistöllä.Turha matkustelu Strasbourginja Brysselin välillä on ehdottomasti lopetettava.Se on veronmaksajien rahojen tuhlausta.Demokraattinen päätöksenteko vie isoilta(R,S,I ja E)ylivallan ja toisaalta uudet jäsenmaat eivät pääseesittämään kohtuuttomia liittymisehtoja EU:ssa jo oleville jäsenmaille. Muutewn on vaarassa kokosysteemin hajoaminen.1280. Ympäristö (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 13)Kasvihuonepäästöt alas ja kuriin vaikkapa veroin ja rangaistusmaksuin. Ympäristön ja monipuolisenrikkaan luonnon ylläpito ja edistäminen on saatava nykyistä paremmin jokaisen EU-kansalaisen,yhteisöjen ja yritysten asiaksi entistä tukevammin.1281. Puhdas ympäristö (importance: 81%, disagreement: 19, evaluations: 12)Puhdas ympäristö on elinehto ja mahdollistaa ihmisten hyvän terveyden ja laadukkaan elämän. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 100
 • 1282. Vesistöjen suojelu (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 14)Maatalouden ja teollisuuden päästöt ja Pietarin alueen olematon yhdyskuntajätevesien puhdistustuhoavat nykytahdilla Itämeren kalastus- ja virkistyskäyttömahdollisuudet nopeammin kuinosaamme aavistaakaan. Tähän on saatava muutos pikaisesti.1283. Itämeri (importance: 81%, disagreement: 18, evaluations: 14)Itämeri voimakkaasti suojeluun, haaste myös Venäjälle!1284. Ympäritön muutosten vaikutukset meillä - ja muulla (importance: 81%, disagreement: 18,evaluations: 15)Tämä on sekä uhka , että mahdollisuus. Voimme suunnata voimavaroja (koulutusta, työllisyyttä jarahaa ) ilmaston muutoksen vaikutuksen torjuntaan jne.1285. Panostukset Itämeren suojeluun (importance: 81%, disagreement: 18, evaluations: 14)Välimeren maat varmaankin haluavat yhteisvaroin Välimeren suojelua, meidän pitää pitääpuolemme.1286. Ilmastonmuutoksen torjunta (importance: 81%, disagreement: 20, evaluations: 12)Ilmastonmuutoksen uhan torjumisen pitäisi olla ykkösprioriteetin asia. Tulevaisuus ratkaistaanseuraavan kahdenkymmenen vuoden sisällä.1287. Vastuullinen ympäristöpolitiikka (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 16)EU:n edellänäyttäjän rooli ympäristöpolitiikassa on lähitulevaisuuden teemoista unionille hyvintärkeä. Edelläkäynti myös mahdollisimman ympäristöystävällisten energiantuotantomuotojenmallipaikkana on unionin imagolle hyväksi.1288. Ympäristöaiat (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 12)Meidän kaikkien tulee aidosti ymmärtää se asia että KAIKKIEN tulee TOIMIA ympäristöasioideneteen. Tuntuu jotenkin uskomattomalta kun toisaalla euroopassa kierrätetään tunnollisesti jasamaan aikaan toisaalla euroopassa lajittelemattomat jätteet kipataan kadulle ja parhimmassatapauksessa tuikataan tuleen vielä. Euroopan unionin tulee säätää tiukat säädökset ympäristömme jailmastomme suojelemiseksi1289. Teollisuus, ympäristö ja taloustaantuma saadaan hoidettua (importance: 81%,disagreement: 14, evaluations: 10)Suomessa koko teollisuus on tällä hetkellä hirveessä laskussa. Koko Euroopan tilanne on varmastimenossa samaan tai on sitä jo... Itse teollisuus työntekijänä huomaan sen, että kun isot firmat ja nytpuhun lähinnä yrityksistä jotka tekevät tuulivoimaloita, turbiineita yms. tuotteita joilla hyödynnetäänuusiutuvia energiavarojamme niin näillä kun menee huonosti niin se vaikuttaa meihin pienempiinyrityksiin kanssa ja rankemmalla kädellä. Jokaisen valtion pitäisi NYT aloittaa tuulipuistojen yms.suunnittelu ja valmistaminen sekä olla omalla osallaan teollisuuden pelastaja. Nyt tarvitaan valtioltatilauksia ja nopeasti. Se olis investointina tällä hetkellä kaikista paras koska ihmiset saisivat pitäätyönsä. Nyt tää tulee maksamaan valtioille TODELLA paljon.1290. Ilmastonmuutos otettava tosissaan (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 18)Taloustaantuma on huolestuttavasti vähentänyt puhetta ilmastonmuutoksesta. Huono juttu. Paukkujaekologiseen tuotantotavan kehittämiseen, siitä tulee uusia myytäviä tuotteitakin eurooppalaisilleyrityksille. Kiina ja USA eivät kuitenkaan tähän panosta eikä Intia koe asiaa ajankohtaiseksi, Afrikkanukkuu ruususen unta tai yrittää säilyä hengissä. Voima ja potentiaali tällä saralla on teollistuneessaja tiivisti asutussa, merien ympäröimässä Euroopassa.1291. Ilmastopolitiikka (importance: 80%, disagreement: 21, evaluations: 22)Ottaminen USA mukaan neuvotteluihin, silti tien näyttäminen muille1292. ekologisuus (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 9)1293. Ilmastonsuojelu (importance: 80%, disagreement: 22, evaluations: 19)Yhteinen halu suojella maailmaa pitäisi olla meidän ykköstavoitteena. Kun kannammevastuumme, olemme mallina muille, suojelemme maapalloa lapsenlapsillemme ja saamme näinyhteisen tavoitteen, jonka eteen tehdä työtä. Ymmärryksen siitä, että kaikki ei ole mukavaa olisilisäännyttävä. Ilmaston hyväksi pitää nähdä vähän vaivaa eikä vain tuhlata sumeilematta. Päättäjienon tehtävä fiksuja päätöksiä ja mitä “mukavampaan” muotoon ne saadaan, sitä helpompi ne onsaada toteutettua.1294. luonto, yhdessä olo kesä ja kärpäset. Raha euroina euroo (importance: 80%,disagreement: 17, evaluations: 12)Meille eurooppalaisille etenkin suomalaisille on tärkeää puhdas luonto ja vaihtelevat vuoden ajat. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 101
 • Nautimme keväästä ja kesästä koska se on kovin lyhyt meillä suomessa. Viherpeukalot kasvattavatsisätiloissa kukkasia , vihanneksia niin että keritään nauttia sitten kesällä sadosta ja kukka loistosta.Rahalla ei saa kaikkea kaunista luontoa, solisivia puroja ja lapin erämaan rauhaa.1295. Ympäristö (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 14)Tehokas ympäristön suojelu. Painotusta EU Environmental law:han ja erityisesti yhteinen tavoiteympäristön suhteen. Yhteinen tavoite tulisi olla kansalaisten tasolla. Pelkät sopimukset ei edesautajollei todellista rajojen ylittävää informaatiota kansalaisten tasolla ole.1296. Omavarainen, vihreä energiantuotanto (importance: 80%, disagreement: 19, evaluations: 14)EU:n on kyettävä tuottamaan valtaosa tarvitsemastaan energiastaan itse jotta se ei ole riippuvainenVenäjän maakaasusta ja lähi-idän öljystä. Riippuvuus näistä heikentää EU:n kykyä toimia demokratian,ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan esitaistelijana samalla kun se rajoittaa unioninmuutakin ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumavaraa. Unionin tulee panostaa vihreään energiaan kutenvesi-, tuuli-, aurinko-, bio- ja ydinenergiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vihreiden työpaikkojenluomiseksi ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.1297. Ilmastonmuutos on pysäytettävä! (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 12)EU suunnannäyttäjäksi muulle maailmalle kestävämmän energiapolitiikan toteuttajana jauusiutuvien energiamuotojen kehittäjänä1298. Ilmastonmuutos (importance: 80%, disagreement: 27, evaluations: 15)Johtui se mistä tahansa, luonnonvarojen tuhlaaminen, päästöt, ympäristöystävällisten tuotteidenkehittäminen jne ovat aiheita joihin tulisi kiinnittää huomiota.1299. Ilmastonmuutos (importance: 80%, disagreement: 18, evaluations: 17)Ilmastonmuutos on tosiasia, jonka torjumiseksi koko maailman on tehtävä töitä. Sivistyneenämaanosana, jossa on paljon koulutusta ja tietotaitoa, erityisesti Euroopan ja Amerikan on tehtävätöitä sen eteen, että ilmaan suojeltaisiin mahdollisimman tehokkaasti joka puolella maailmaa.1300. Kaikki alkaa ja loppuu luonnossa (importance: 79%, disagreement: 10, evaluations: 11)Mitä enemmän luontoa tuhotaan sitä pienemmät ovat selviytymismahdollisuutemmetulevaisuudessa. Kaikki ottavat nyt itseään niskasta kiinni ja ryhtyvät niin suojelemaan kuinsäästämään luontoa!1301. Päästöjen vähentäminen (importance: 79%, disagreement: 32, evaluations: 17)Euroopalle on tärkeää, että päästöjä saataisiin vähennettyä ilmastonlämpenemisen takia.1302. Itämeren tilanne (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 19)Venäjä saatava itse maksamaan saastuttamisestaan sitouttamalla se osaltaan Itämeren suojeluun.Myös Puolan saatava maataloutensa ja teollisuutensa kuriin. Suomessakin maatalouden päästöt ovatvielä suhteettoman suuria. Öljykuljetusten valvontaa tehostettava kansainvälisin sanktioin erityisestiSuomenlahdella.1303. Ilmastosta (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 9)Pitää varoa jatkuvasti rasittamasta eri direktiiveillä normaalia teollisuutta ja tukea sitä teknologistenprojektien avulla toteuttamaan ylimitoitetut ilmaston muutospaineet.Tässä kokoomuksen mepeilläon todella haastetta.1304. Yhtenäinen turvallisuus-, talous- ja ympäristöpolitiikka (importance: 79%, disagreement:16, evaluations: 13)1) Turvallisuus Viime kädessä NATO turvaa EU-alueen. Turvaamisen tulisi koskea kaikkia jäsenmaita.2) Talous Taloudessa kaikkien maiden tulisi olla tasaveroisia, niin periaatteissa kuin käytännöntoteutuksessakin. Toteutukseen tulee saada myös vielä EU:n ulkopuolella olevat Norja, Islantija Sveitsikin. Tasapuolisen toteutuksen tulee koskea myös maatalouspolitiikkaa. 3) YmpäristöTasapuolisuuden tulee koskea kaikkia - niin vlimerellisiä kuin pohjoisiakin jäseniä.1305. Ympäristöasiat, järkevällä linjalla (importance: 79%, disagreement: 12, evaluations: 15)1306. Ilmastosopimukset (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 21)1307. ilmasto (importance: 79%, disagreement: 22, evaluations: 4)haluanilmastonmuutosta1308. Kuoleeko Itämeri (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 20)Itämeren suurimmat saastuttajat ovat maatalouden lannoitteet ja puhdistamattomat jätevedet.Lannoitteiden käyttöä tulisi valvoa entistä tarkemmin, jo Itämereen laskevien jokien valuma-alueilla. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 102
 • Venäjän kanssa pitää saada aikaan sopimus, jonka mukaan he oikewasti puhdistavat esim loputkinPietarin jätevesistä, se ei ole rahasta kiinni vaan halusta välittää. Vielä onneksi toteutumattomanauhkana on on öljykatastrofi. Sen estämiseksi on panostettava meriliikenteen ohjaukseen javalvontaan1309. Maataloustuet ilmastollisten olosuhteiden mukaan. (importance: 78%, disagreement: 14,evaluations: 14)1310. ympäristö ja maahanmuutto (importance: 78%, disagreement: 6, evaluations: 7)Ympäristötavoitteet saisivat olla korkeammalla, mitä kauemmin vitkutellaan mitättömienkauneusleikkausten parissa, sitä huonommaksi tilanne pääsee. Maahanmuutossa tahtoisin vainettä väärinkäyttäjät saataisiin aisoihin, parempi perehdytys niille jotka muuttavat, en halua ettäesim.suomessa muutetaan lakeja pelkästään maahanmuuttajien takia; maassa maan tavalla. Siksikunnollinen perehdytys ja kielen opetus olisi tärkeää.1311. Ilmastopolitiikka on ihmiskuntapolitiikkaa (importance: 78%, disagreement: 16,evaluations: 15)On perehdyttävä ilmastomuutoksen kehitykseen ja sen mukanaan tuomiin riskeihin. EU:n onkannettava vastuunsa ilmastonmuutoksessa ja kuljettava eturintamassa haittojen torjumiseksi. USAmukaan, Kiina, Intia ja muut maat myös.1312. Ympäristöpolitiikka ja puolustuspolitiikka (importance: 78%, disagreement: 23,evaluations: 10)EU-alueella asuvien asukkaiden olisi oltava vastuullisia ympäristöasioissa. Lisäksi puolustuspolitiikkaon huomion arvoista. Venäjä vahvistuu ja myös Suomen on huomioitava EU:n ohessa Venäjänaseellinen vahvistuminen. Olemme menettäneet Karjalan, jonka haluaisin Venäjän palauttavattakaisin Suomelle.1313. Ilmasto (importance: 78%, disagreement: 23, evaluations: 15)Energian säästön keinoja tulee mediassa ja kouluissa tuoda esille entistä enemmän. Yksittäistentalousten merkitystä tulee teollisuuden päästöjen lisäksi korostaa. Kansainväliset ilmastokonferenssittulisi olla vuotuinen suurtapahtuma, johon myös varoja on suunnattava valtion budjetissa omallemomentilleen.1314. Ympäristösuojelu (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 15)Euroopan tulisi näyttää esimerkkiä muille ja toimia veturina1315. Ympäristö (importance: 78%, disagreement: 23, evaluations: 10)Ympäristö on pidettävä elinkelpoisena markkinataloutta hyödyntävillä konsteilla.1316. ilmastonmuutos (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 9)Euroopassakin tärkeä keskittyä tulevaisuuteen myös ympäristöalalla.1317. Toimenpiteet ilmastomuutoksen hillintään pääkohteeksi E: (importance: 78%,disagreement: 25, evaluations: 15)Ilmastomuutoksen vaikutuksia pitää käsitellä itseisarvona eikä jonkin muun pyrkimyksen ohessatapahtuvana puuhasteluna.1318. Luonto (importance: 77%, disagreement: 23, evaluations: 14)Unionin pitäisi tulevaisuudessa kiinnittää entistä enemmän huomiota luonnonsuojeluun.1319. Poliittiset päätökset, teknologia ja ympäristö (importance: 77%, disagreement: 12,evaluations: 12)Yksittäisen kuluttajan päätökset ovat tärkeitä ekologisia ratkaisuja, joihin jokainen voi vaikuttaa.Mutta ensiarvoisen tärkeää on, että poliittiset päätökset kannustavat ja tukevat ekologisia ratkaisujaja henkilökohtaisia toimenpiteitä. Ekologisesti suuntautunutta teknologiaa on tuettava ja sentärkeyttä on painotettava.1320. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen (importance: 77%, disagreement: 24, evaluations: 23)Mikään muu ei ole niin tärkeää kuin uhkaavan ekokatastrofin välttäminen. Koko Euroopan onvähennettävä kulutustaan ja kasvihuonekaasujaan1321. ympäristökysymykset (importance: 77%, disagreement: 21, evaluations: 18)1322. Ympäristönsuojeluteknologian kehittäminen (importance: 77%, disagreement: 20,evaluations: 11)Tulevaisuus tehdään tänään. Ellei ympäristöongelmiin löydetä kestäviä ratkaisuja, tulevien Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 103
 • sulupolvien elinmahdollisuudet heikkenevät. Tämän päivän ahneus voi viedä leivän ja elämänjälkeläisiltämme.1323. Ympäristötietoisuuden edelläkävijyys ja mallintaminen ke (importance: 77%,disagreement: 14, evaluations: 7)1324. Vihreä Eurooppa (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 14)Ilmastomuutoksen torjuminen ja Itämeren puhdistaminen1325. Ympäristön suojelu (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 14)EU:n tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia Euroopan laajuisista ympäristösuojeluratkaisuista. Erityisentärkeää on ilmastonmuutoksen torjunta. Eurooppa on taloudellisesti riittävän iso blokki, jottatiuykkojakin ratkaisuja voidaan tehdä vaarantamatta yksittäisen jäsenmaan kilpailukykyä.1326. Ilmastopakolaisuus on estettävä! (importance: 76%, disagreement: 19, evaluations: 9)Kehitysyhteistyölle on löydyttävä vihdoin riittävät varat. Painotus koulutukseen ja uusiutuvienenrgiamuotojen käytön tehostamiseen kehittyvissä maissa.1327. ilmastokysymykset (importance: 76%, disagreement: 20, evaluations: 15)1328. Pahoinvoinnin vähentäminen ja ilmastokriisin ehkäiseminen (importance: 76%,disagreement: 17, evaluations: 12)Euroopassa on taloudellista vaurautta yllin kyllin, mutta se on jakautunut epätasaisesti. Työstä pitäätietenkin palkita, mutta meidän pitää katsoa, että kukaan ei siltikään jää ilman. Kansalaisten onvaikea omassa elämässään tätä tehdä ja siihen tarvitaankin politiikkaa. Euroopan Unionin pitääaktiivisesti toimia ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tulevien sukupolvien hyvinvointi täytyymyös ottaa huomioon ja sen takia kasvihuonekaasupäästöt pitää saada pudotettua tasolle, joka eienää kiihdytä ilmastonmuutosta.1329. Ympäristöasioiden priorisointi. (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 16)Maatalouspolitiikkaa on myöskin tarkasteltava sen vaikutuksia vastaan eikä siihen tehtävienrankkojenkaan leikkausten tule kompensoitua palkansaajien kotimaisella maataloustuella.1330. Ympäristökysymykset (importance: 76%, disagreement: 22, evaluations: 14)Euroopassa tulee löytyä yhteinen sävel ja into ympäristökysymysten ratkaisemiseen.1331. Yhdessä ilmastomuutosta vastaan (importance: 76%, disagreement: 12, evaluations: 9)Ilmastomuutoksen vaikutusten minimoimiseksi tulee kehittää teknologiaa, joka on vapaasti käytössäkaikille EU-mailla. Kehitystyötä voi tehdä EU EU:n yhteisillä rahoilla.1332. Ympäristön suojelu (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 14)Ympäristön suojeluun tulee saada lisää vauhtia, Venäjä pitää<saada mukaan1333. Ruoan puhtaus, ekologisuus (importance: 76%, disagreement: 24, evaluations: 13)Ruoan puhtaus on elintärkeää tulevia sukupolvia ajatelleen. Jos nyt kaikkialla hyväksytääntehotuotanto, geenimanipulointi ym., voi olla, ettei puhdasta ruokaa riitäkään tulevaisuudessa.Tehomaatalous myös saastuttaa sekä suoraan että välillisesti. Luonnonmukaisuutta ja paikallisestituotettua ruokaa pitää tukea ja siihen pitää pyrkiä.1334. Ilmaston viilentaminen alkaa euroopasta (importance: 76%, disagreement: 19,evaluations: 11)Unioinin tasolla on laitettava seuraava vaihde silmään energiapolitiikassa. Lisää ydinvoimaa,vesivoimaa, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Fuusion tutkimukseen käytettävät varat on tuplattavavaikka maatalouden kustannuksella! Yksityisautoilun vastustaminen on kuluttajien kiusaamista, silläliikenteen osuus kasvihuonepäästöistä on vain 15 prossaa (Energiantuotanto 29%) Panostamallaenergiateknologiaan, saamme kilpailuetu tällä sektorilla ja voimme jatkossa myydä sitä teknologiaaKiinaan ja Intiaan. Lihansyönnin kritisointi ilmastosyistä on perusteltua vain niin kauan, kunnesalamme keräämään karjatalouden metaanipäästöjä ja polttamaan sitä energiaksi.1335. Päästöjen vähentäminen (importance: 75%, disagreement: 33, evaluations: 15)Yksityisautoilun suosion vähentäminen. Pyöräilyn, kävelyn, julkisten kulkuneuvojen (taikimppakyytien) lisääminen. Ympäristöystävällisempi kuluttaminen. Yritykset ja kuluttajat yhäsuurempaan vastuuseen päästöistään.1336. Ydinvoimalla ilmastonmuutosta vastaan (importance: 75%, disagreement: 14, evaluations: 9)1337. ilmaston parannus ei toimi (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 14)nykyinen ilmaston parannus konsteineen on ollut paras arvaus - kehitettävä oikeasti vaikuttavaa Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 104
 • juttua - esim. Suomeen pieniä lämpövoimaloita 5-10 asuntoa1338. ympäristö (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 13)1339. Omavarainen, vihreä energiantuotanto (importance: 75%, disagreement: 27, evaluations: 7)EU:n on kyettävä tuottamaan valtaosa tarvitsemastaan energiastaan itse jotta se ei ole riippuvainenVenäjän maakaasusta ja lähi-idän öljystä. Riippuvuus näistä heikentää EU:n kykyä toimia demokratian,ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan esitaistelijana samalla kun se rajoittaa unioninmuutakin ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumavaraa. Unionin tulee panostaa vihreään energiaan kutenvesi-, tuuli-, aurinko-, bio- ja ydinenergiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vihreiden työpaikkojenluomiseksi ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.1340. Ilmastonmuutosta hidastettava, ympäristonsuojelu! (importance: 75%, disagreement: 33,evaluations: 15)Kaikkien maiden on vähennettävä päästöjään, ja huolehdittava enemmän ympäristöstä, jottatuleville jälkipolville jää jotain.1341. Luonnonsuojelu (importance: 75%, disagreement: 31, evaluations: 7)Luonto on jokaisen ihmisen vastuulla, ja Euroopan pitäisikin yhteistyöllä pitää siitä huolta. Lisääkampanjoita, tutkimuksia ja intoa luonnonsuojeluun.1342. tasapuolisuus, ilmastokysymykset, ihmisoikeusasiat (importance: 75%, disagreement: 14,evaluations: 10)1343. puhdas ja hyvinvoiva luonto (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 3)1344. Ympäristöpolitiikka (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 21)Ympäristöystävällinen Suomi esimerkkinä muille.1345. Yhteinen ympäristöpolitiikka (importance: 75%, disagreement: 25, evaluations: 10)Puhdas ympäristö pitäisi olla yhteinen tavoite, tahtotila, EU -maissa. Yhteiset toimenpiteet tavoitteensaavuttamiseksi onnistumista tukevalla ympäristöpolitiikalla.1346. Ekologisesti vahva ja suvaitsevainen Euroopppa (importance: 74%, disagreement: 16,evaluations: 13)Ympäristöongelmien ratkaiseminen ja rasismin ja kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen ovatolennaisia Euroopan selviämiselle vuoteen 20201347. Ympäristöverotus (importance: 74%, disagreement: 12, evaluations: 10)- Paljon hiilidioksiidia aiheuttavia toimintoja tulisi verottaa koko EU:n alueella raskaasti Tältä osinverotus tulisi yhtenäistää.1348. Yhteistyön lisääminen ympäristön suojelussa (importance: 74%, disagreement: 32,evaluations: 13)Yhteistyön lisääminen ympäristön suojelussa1349. Ilmastotavoitteet (importance: 73%, disagreement: 14, evaluations: 13)Nopealla aikavälillä lienee ydinenergia puhtain vaihtoehto, vaikka se tietysti on syntyneidenjätteiden vuoksi ongelmallinen. Joka tapauksessa energian tuottamisesta hiilivoimalla onpäästävä mahdollisimman nopeasti eroon, esimerkiksi eu:n yhteisellä veropolitiikalla. Samalla onkäynnistettävä ja rahoitettava mittava uusiutuvien energialähteiden hanke. On viimeinkin luotavateknologia uusiutuvalle energialle ja sen hyödyntämiseksi.1350. Ilmastonmuutos (importance: 73%, disagreement: 14, evaluations: 8)Pitääkö Suomen yksin pelastaa maailma! Onko meidän jo toteutunut sekä suunniteltu panoksemmemissään suhteessa muiden maiden vastaaviin?1351. Ympäristö (importance: 73%, disagreement: 14, evaluations: 10)EU-maiden tulee pyrkiä luontoa vähän kuormittaviin ratkaisuihin. Suomessa pitää panostaa esi.junaratoihin. Vaihtoehtoisia ratkaisuja tulee kehittää ydinvoiman lisäksi.1352. metsien ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen (importance: 73%, disagreement:24, evaluations: 10)1353. Ympäristön suojelu (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 10)Ihminen ei selviydy ilman ravintoa.1354. vihreä teknologia (importance: 73%, disagreement: 17, evaluations: 10)Eussa on päätettävä yhdenmukaisesta uudesta vihreästä teknologiasta Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 105
 • 1355. vihreä teknologia (importance: 72%, disagreement: 15, evaluations: 17)1356. pakolaispolitiikka ja ympäristöpolitikka. (importance: 71%, disagreement: 18, evaluations: 10)On oltava tarkka pakolaisten kanssa niin että ei saada militantteja muslimeja pakolisten kanssa koska jonyt Iso Britanniassa musliimit haluavat että sharia lakia pitäisi olla maan laki, se on minun mielestä ihanväärin koska pakolaiset pitäisi sopeutua sen maan lakein joissa he tulevat asumaan,myös pakolaistenmäärä pitäsin tarkistaa koska täällä Vaasan lähiympäristö on paljon pakolaisia jossa ei ole työpaikka,ontärkeä että ne pakolaisia jossa otetaan myös pitäisi saada työpaikka ,ja sitten sen jälkeen ottaa uusiakun ne ensimäiset on saanut työpaikka,tärkein on tietysti että Suomalaiset saavat työpaikka ensin.Ympäristöpolitikasta on tärkein että satsatann raha uusiutuva energian ja niin kauan kun se kehitetään voikäyttää ydinvoima,koska uusituva energia ei nyt ole niin luotettavaa niin että sen kehityksen pitiäsi saadaenemmän rahaa.1357. ekologisesti tehokasta (importance: 71%, disagreement: 29, evaluations: 14)luonto pitää tällä hetkellä viimeistään huomioida, ilman rahaa se on mahdotonta1358. Ilmastonmuutokseen vaikutetaan yhdessä. (importance: 70%, disagreement: 24,evaluations: 14)1359. ilmastonmuutoksen torjunta (importance: 70%, disagreement: 11, evaluations: 12)On tehtävä kaikki mahdollinen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Esim. suomalaisten päästöistä noinkolmannes tulee asumisesta, kolmannes liikenteestä ja kolmannes kulutuksesta, eniten syömisestä.Koko EU:n alueella tulee sallia vain matalaenergiatalojen rakentaminen, uudet asuinalueet onsuunniteltava joukkoliikenteen varaan ja lähiluomukasvisruokaa on suosittava ja sen menekkiäedistettävä.1360. luonnonmukaista ja saastutttamatonta (importance: 69%, disagreement: 19, evaluations: 16)maihdollisimman paljon toivon ruoanvalmistuksessa palattavan menneeseen, luovuttavan lisäaineistaja valmisruoista. Eikä sellaista hullun hommaa, että bakteeripitoisia pullovesiä kuljetetaan rekoillaEuroopan toisesta laidasta toiseen. Lähikaupat kunniaan, lähituotanto samoin. Terveys on kallisasia, mutta jokaisella tulisi olla yhtäläinen oikeus terveytensä hoitoon, varallisuudesta riippumatta.Lapsiperheille tukea kotihoitoon, koska kotona lapset pysyvät terveempinä ja saavat enemmänyksilöllistä huomiota.1361. Ympäristö ja eläinten oikeudet (importance: 69%, disagreement: 19, evaluations: 15)1362. Ilmasto mikä on tärkeä. (importance: 68%, disagreement: 21, evaluations: 17)Kivihiili ja ruskohiili voimalat ja tehtaat pitää pistää suodattimet jos käytetään ja valvotaansuodatimia.1363. Luonto hoitaa ilmaston, ei ihmiskunta (importance: 65%, disagreement: 15, evaluations: 7)Ilmasto ei kuulu asioihin, joihin ihmiskunta tai EU voi vaikuttaa. Kaikki ilmastopolitiikkaan tuhlatturaha on poissa kansalaisten hyvinvoinnitsa. Ilmastomuutokselta puuttu täysin tieteellinen pohja.1364. Irtautuminen ilmastonmuutosharhasta (importance: 61%, disagreement: 19, evaluations: 9)Hiilidioksidilla erityisesti fossiilisilla polttoaineilla ei ole väitettyä vaikutusta maapallon ilmastoon. EU:npitää pikaisesti irrottautua päästökaupasta ja energian tuotannon ja käytön ohjaamisesta tukiaisin javeroin. Öljyn loppuminen korvataan lisäämällä ydinvoimaa, subventoiutua tuuli- ja aurinkovoimaa eitarvita.1365. Itämeren kaasuputki (importance: 58%, disagreement: 26, evaluations: 11)Suomen ei tule hyväksyä kaasuputken rakentamisen alottamista Itämereen, ennenkuin Venäjä lupaapuhdistaa 100 %:sesti Suomenlahteen ja muualle Itämereen laskemansa asutuksen, teollisuuden jamaatalouden jätevedet. Pietarin - Viipurin ja Kalingradin alueilta lasketaan edelleen suuret määrätjätevesiä sekä miljoonakanaloiden ja -sikaloiden jätteet puhdistamattomina mereen. Nämä ovatylivoimaisesti pahimmat Itämeren alueen kuormittajat.1366. Energian hintaan kunnon yhteinen ilmastovero (importance: 51%, disagreement: 25,evaluations: 14)Energian hinnan ohjaus euroopassa välttämätötä kulutuksen ohjaamiseksi ja veron käyttöenergiatutkimukseen ja kaukolämpörakentamiseen yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannonlisäämiseksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 106
 • Väestö1367. Lasten tulevaisuus (importance: 91%, disagreement: 10, evaluations: 7)Lasten tulevaisuus ja turvallisuus, ilman lapsia ei ole tulevaisuuden eurooppalaista eurooppaa1368. Tolkun saaminen maahanmuuttopolitiikkaan (importance: 90%, disagreement: 14,evaluations: 11)EU tarvinnee miljoonia maahanmuuttajia pitämään talouskasvua yllä, väitetään. Mutta onko näin?Ehkä maahanmuuttajien laatu onkin tärkeämpää kuin määrä. Työperäinen maahanmuuttaja olkoonoikeasti työperäinen, ja hänelle tarjottakoon mielummin houkuttelevampaa eli alhaisempaaverotusta yms. kuin turvapaikkakeskuksia, joita hän ei lainkaan tarvitse.1369. Lasten turvallisuus (importance: 89%, disagreement: 12, evaluations: 11)Lapsille turvalliset hoitopaikat. Lasten hyväksikäyttäjille kunnon rangaistukset. äideille mahdollisuushoitaa omia lapsiaan kotona, jos haluavat.1370. lasten ja nuorten koulutus (importance: 89%, disagreement: 9, evaluations: 10)1371. Vanhuksille hyvä hoito (importance: 89%, disagreement: 11, evaluations: 14)Vanhoille ihmisille hyvä hoito joko kotonaan tai laitoksissa.1372. Lapset ja nuoret (importance: 88%, disagreement: 12, evaluations: 16)Viimeikojen tapahtumat ovat osoittaneet, miten tärkeää on lasten ja nuorten hyvinvoinnintukeminen. Koulukiusaaminen, yksinäisyys ja nuorten mielenterveysongelmat ovat esimerkkejäongelmista, joihin on puututtava jo varhaisessa vaiheessa.1373. Maahanmuuton hallitseminen (importance: 87%, disagreement: 15, evaluations: 18)Tässä vaiheessa olisi karsittava maahanmuuton aiheuttamia rasituksia koko euroopassa. Lisäksiislmisoitumisen estäminen ja euroopan maiden omien kulttuurien vaaliminen olisi tärkeätä, vieläkun se on mahdollista. Euroopalla ei ole varaa palaviin lähiöihin.1374. Maahanmuuttoon järkeä, heti!! (importance: 86%, disagreement: 16, evaluations: 16)asiasta pitää pystyä puhumaan, sensuuri ja järjetön oikeuslaitoksen syyttäjätyö ei kauas kanna vaaneskaloituu kahta kauheammin1375. Turvallisuus, lasten olot täytyy turvata (importance: 86%, disagreement: 12, evaluations: 9)Asumisen ja matkustaminen euroopan sisällä täytyy olla turvallista.1376. Nuorten kouluttaminen ja työvoiman saatavuus (importance: 86%, disagreement: 10,evaluations: 11)Jokaisen on saatava riittävä koulutus joka sitä haluaa. Kielikylpyjä uusille työntekijöille jotka tulevatmuualta Euroopasta. Myös ikääntyville työntekijöille joustavuutta elääkkeelle siirtymisessä.1377. Nuorten kouluttaminen (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 13)Nuorille pitäisi järjesteää selkeämmin mahdollisuuksia kouluttautua ja osallistua harjoitteluihin erielimissä EU:n sisällä. Myös stipendejä ulkomailla opiskeluun saisi jakaa.1378. Panostus työperäisiin maahanmuuttajiin, EI pakolaisiin. (importance: 85%, disagreement:15, evaluations: 13)Olisi kiva jos niin poliitikot, median edustajat kuin tavalliset tallaajatkin kykenisivät erottamaan erimaahanmuuttajaryhmät. Työperäistä siirtolaisuutta tuskin kukaan vastustaa, kuten ei myöskäänkansainvälisten sopimusten pakottamien pakolaisten vastaanottamista sen 750 vuodessa. Muttakun Katainen, Thors ym eturivin poliitikot puhuvat turvapaikanhakijoista kiintiöpakolaisina taityöperäisinä siirtolaisina niin herää kysymys tietävätkö he mistä he edes puhuvat. Mitkään kv.sopimukset eivät pakota meitä myöntämään turvapaikkoja turvapaikanhakijoille. Ja niin kauan kunturvapaikan saaneiden pakolaisten (huomaatteko: pakolainen on eri kuin kiintiöpakolainen. Suomenjohdolle pikku vinkki) työllisyys on tilastokeskuksen mukaan 12 prosenttia niin työvoimapulanpaikkaamisellakaan ei tämän tapaista politiikkaa voida perustella.1379. Maahanmuuton rajoittaminen (importance: 85%, disagreement: 20, evaluations: 17)Suuri osa Euroopan maahanmuutosta tulee perheenyhdistämisen sekä turvapaikkaväylän kauttasuurin osa näistä ihmisistä on muslimeita. Jos ei voida todeta, että muslimisiirtolaisilla varsinkin onsopeutumisvaikeuksia, miten tämä ongelma voidaan ratkaista? Ja pääsyynä ongelmiin ovat naiivitpoliitikot vasemmalta sekä oikealta ja typerät virkamiehet, jotka 60-luvulta 2000-luvun alkuunpitivät Euroopan ovia ja ikkunoita auki kontrolloimattomalle maahanmuutolle. Suomessa ollaannyt onneksi kanssa heräämässä. Nyt ongelma pitää ratkaista eikä vaipua poliittiseen korrektiuteenkuten viime vuosikymmeninä. Kehitysavun tehostaminen koko Afrikan alueella on erittäin tärkeää Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 107
 • ja vähentää maahanmuuttopaineita. Pois siis passivoivasta budjettituesta yksityistä elinkeinoelämääsekä infraa kohentaviin hankkeisiin, jotta maat saavat omaa vaurautta eikä tarvitse tulla etsimäänkuviteltua El Doradoa Afrikasta Eurooppaan.1380. Maahanmuutto (importance: 84%, disagreement: 17, evaluations: 16)Kaikki maahanmuuttajat on koulutettava jonkinlaiseen työhön,ja jos he syyllistyvät rikoksiin onheidät palautettava kotimaihinsa.Heidän on sopeuduttava Suomen oloihin ja lainsäädäntöön eikäsuinkaan päinvastoin.1381. Lapsiperheiden hyvinvoinnin takaaminen (importance: 84%, disagreement: 13,evaluations: 12)Eli täytyy mahdollistaa lapsiperheiden mahdollisuus esim pitää lasta kotona 3 vuotiaaseen asti,nykyisillä max 400e/kk se on todella vaikeaa, jollei jopa mahdotonta.1382. Euroopan pelastaminen hallitsettomalta maahanmuutolta (importance: 84%,disagreement: 16, evaluations: 12)1383. Väestön ikääntyminen (importance: 83%, disagreement: 9, evaluations: 13)Hoitoalan työllistävä vaikutus kasvaa tulevaisuudessa mutta tämä tarve pystytään kattamaan ominvoimin, maahanmuutto työn perässä tulee sallia mutta pakolaisia emme tarvitse. Ratkaisuna voisiolla yhtenäinen EU-eläkeikä joka voisi olla Suomen nykyisen mallin mukainen.1384. Koulutus ja lasten tulevaisuus (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 11)Euroopan tulee panostaa koulutukseen ja tehdä tulevaisuuden lapsista huippukoulujen oppilaita1385. Sekava humanitäärinen maahanmuuttopolitiikka on lopetettav (importance: 83%,disagreement: 19, evaluations: 6)- Tervetuloa kiintiöpakolaiset, nehän ovat niitä todella hätää kärsiviä - Tervetuloa työperäisetmaahanmuuttajat - Turvapaikkashoppailu on laitettava kuriin!. Onhan täysin sekopäinen jatuskin,että ns sisällisotaa käyvistä kaukaisista maista otetaan tänne porukkaa. Miettikääs esimerkiksi mitäporukkaa noista sisällissotamaista tänne tulee, niitä kärsiviäkö? vai niitä, jotka toisia kansalaisiaanalistavat? yleensä köyhällä ja kärsivällä ei ole rahaa tula maailman toiselle puolelle! Herätkää!!!1386. maahanmuutto (importance: 83%, disagreement: 21, evaluations: 15)kokoomuksen pitää aloittaa oikeistopolitiikka maahanmuuton suhteen - ihmiset suorastaankirkuvat persujen ja halla-ahon perään. miksi kokoomus pettää kannattajansa löperöllämaahanmuuttopolitiikalla? ankkurilapset ja turvapaikkaturistit pois heti ennenkuin on iso hätähousussa!1387. Väestöpolitiikka (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 13)Euroopan on saatava hallitsematon kansainvaellus loppumaan tai muunnettua edes hallituksityövoiman vastaanottamiseksi.1388. Hallitsematon “humanittärinen” maahanmuutto (importance: 83%, disagreement: 22,evaluations: 11)Onko Kokoomus todellakin tietoinen maamme harjoittamasta ja olemattoman työvoimapulanvarjolla toteutettavasta kansainvaelluksesta. Todellista työvoimapulaa EI OLE vielä ainakaankymmeneen vuoteen näkyvissä, mutta siitä huolimatta kieleitaidottomia, lukutaidottomia jakouluttamattomia kansainvälisen ihmiskaupan uhreja otetaan maahan. Yhden “humanitäärisen”, vaipitäisikö sanoa sosiaalisen maahanmuuttajan suorat kustannukset ovat lähes 60.000eur vuodessa.Tämän kun kertoo hallitsemattoman maahanmuuttajakansainvaelluksen henkilöiden lukumäärällä,saadaan kestämättömiä summia. Sillä rahalla autettaisiin noita ihmisiä järjettömän paremminlähtömaissa. Jos Kokoomus on tästä tietoinen, ja tukee siitä huolimatta tätä aikapommia, niin en tuleenää ikinä äänestämään puoluetta! 54-vuotiaana olen ehtinyt riipustamaan sangen monta kertaakokoomuslaisen numeron äänenstyslippuun.1389. Sosiaalisen maahanmuuton rajoittaminen tärkeintä Euroopass (importance: 82%,disagreement: 23, evaluations: 10)Sosiaalisen maahanmuuton rajoittaminen on mielestäni tämän hetken tärkein asiaEuroopassa. Muuton vaikutukset näkyvät jo nyt. Mellakat Ruotsin Malmössä, Pariisissa,Lontoossa... Parlamentaarikko Geert Wilderin käännyttäminen Englanissa - siis toisen maanDEMOKRAATTISESTI valitun parlamentaarikon vierailun estäminen ei mielestäni kuulu EUROOPPAAN!!!Turvapaikkaturistien onnettomuudet välimerellä ovat suoraa seurausta vastuuttomasta rajatauki-politiikasta! Islamilainen ahdasmielisyys rajoittaa perinteistä Eurooppalaista liberalismia.Maahanmuuttopolitiikan arvostelu tukahdutetaan sananvapautta rajoittamalla. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 108
 • 1390. Nuorten kielikoulutus (importance: 82%, disagreement: 8, evaluations: 5)Nuorille tämä on varmasti loistava juttu, rajat ovat avoimet, he osaa liikkua maailmalla.Kielikoulutukseen voisi vieläkin satsata, koska monella vähävaraisella nuorella ei ole varaa kalliisiinkielimatkoihin, intoa oppia kyllä olisi. Kokemus omasta perheestä.1391. vanhustenhuolto (importance: 82%, disagreement: 12, evaluations: 16)Jos olet 70+ ja monisairas Ihminen, sinulla ei ole enää ihmisarvoa jäljellä, kun joudut sairaalaan.Rankasti sanottu, mutta todellisuus on tätä. Hoitohenkilökunta yrittää mahdollisuuksiensa mukaanhoitaa potilaita, joita on ihan liian paljon.1392. Nuorten koululaisten opiskelun innostaminen (importance: 82%, disagreement: 12,evaluations: 9)Euroopassa ja Suomessa tehdään kaikkea maailman mittakaavassa huippuluokkaa olevaatutkimusta sekä kehitystä. Mitä koululaiset ja opiskelijat ihan oikeesti näistä tietävät. Suomi onmonessa kehitysprojektissa mukana. Euroopasaa ja koko maailmassa. Itseäni on aina kiinnostanutavaruustutkimus ja siighen liittyvät aihepiirit. Jatkuvasti saa lukea Nasan sivuilta yms. kuinkaSuomessa tehdään huippuluokkaa olevia mittaus sekä tutkimuslaitteita. mm. Ilmatieteenlaitos onloistavasti esillä ja mukana. Mielestäni näiden myönteisten asioiden esille tuominen olis poisitiivistahenkeä luova asia meidän nuorillemme. Euroopalle ovat lapsemme kaikkein tärkein asia. Jos he eivätsaa opiskella ja innostu opiskelemaan on moni asia pahasti pielessä. Suomi osana isoa Eurooppaaon mielenkiintoinen ja yhdessä ne ovat aivan ainutlaatuista tasoa. Tätä kannattaa tuoda Suomen jaEuroopan lapsille esille.1393. Maahanmuuton haittojen torjuminen (importance: 82%, disagreement: 19, evaluations: 15)Liiallisen maahanmuuton haittojen torjuminen maahanmuuttoa vähentämällä ja lopettamallamyönnytysten tekeminen niiden arvoille, maailmankatsomuksille ja uskonnoille, jotka ovat tulleetmaahanmuuttajien mukana, ja ovat länsimaisen liberalismin,ihmisoikeuksien ja valistuksen aatteidenvastaisia.1394. Maahanmuuttopolitiikka (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 15)Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat yhteiskunnallisia asioita. Niiden on oltava osa normaaliaarkista päivän politiikkaa siinä missä koirankakkaveron indeksikorotuksetkin. Mamu- ja Moku-politiikka on sen verran iso ja tärkeä asia, että siitä on keskusteltava julkisesti, ilman hyssyttelyjä,ilman keskustelijoiden leimaamista.1395. Maahanmuutto ja pakolaiset (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 9)Alueilla joissa on enemmän pakolaisia on myös enemmän lieveilmiöitä ja ongelmia jotka johtuvatkoulutuksen ja työn puutteesta, mm. huumeet ja rikollisuus. Emme tarvitse enempää pakolaisia,ongelmat pitää ratkaista siellä missä ne ovat syntyneetkin.1396. Hyvä lapsuus (importance: 80%, disagreement: 20, evaluations: 6)1397. Hallittu maahanmuutto (importance: 80%, disagreement: 18, evaluations: 12)Euroopan maissa on esimerkkejä hallitsemattomasta maahanmuutosta. Tässä on vaarana osittainenmaahanmuuttajien slummiutuminen. Todennäköisyys syrjäytymiseen ja rikollisuuteen kasvaa.Maahanmuuttajista on pidettävä huolta. Tärkeimpänä pidän ohjattua koulutusta ja yksilöllisenkoulutuspolun järjestämistä. Nuorten ja työikäisten maahanmuuttajien osalta kiireellisintä on aloittaakielen opiskelu. Jos et ymmärrä kieltä tai sinua ei ymmärretä, syrjäydyt helposti. On totta, ettäiäkkäät henkilöt eivät kovinkaa helposti enää opi uusia asioita. Heidänkin aktivointinsa, järjestämälläesimerkiksi erilaisia kerhoja, on syrjäytymisen vähentämiseksi tärkeää. Euroopan Unionilla pitäämielestäni olla selkeä ohjelma, miten maahanmuuttoa hoidetaan.1398. Maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen (importance: 80%, disagreement: 0, evaluations: 1)Yhdenmukaisuutta turvapaikan myöntämiskäytäntöihin, jotta tulijoiden kiertäminen EU-maasta toiseensaadaan loppumaan.1399. Maahanmuuton lopettaminen välittömästi (importance: 80%, disagreement: 17,evaluations: 6)Maahanmuutto on aiheuttanut euroopalle rikkauksien sijaan suunnattomia kuluja, varoittaviaesimerkkejä miten ei tule toimia löytyy ruotsista ranskaan asti. On naivia ajatella että suomessaonnistuttaisiin siinä missä kaikkialla muualla ollaan epäonnistuttu.1400. Nuoriso (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 16)Nuoriso on myös unionin tulevaisuus. Opiskelija- ja nuorisodemokratian korostaminen ja vankkatukeminen niissä maissa joissa kansallisesti asiaa ei tunnnusteta, on tärkeää Euroopalle Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 109
 • 1401. Maahanmuutto (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 15)Euroopan tulee laatia yhtenäinen maahanmuuttopolitiikka ja kantaa vastuu niin rajojen kiinnipidostakuin maahanmuuttajien määrästä tasapuolisesti eri valtioiden kesken.1402. Nuorisotyöllisyys (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 24)Taantumassa erityisesti nuoret tuntuvat tippuvan taas tyhjän päälle. Työpaikkoja häviää,työharjoittelupaikkoja on vähemmän tarjolla - ja kaikkiaan arvokasta työkokemusta on vaikeamminhankittavissa. Siirtyminen työelämään on jo nykyisen sääntelyn vuoksi hankalaa ja hidasta toisinaan,ja nyt tuntuisi, että tarvitaan toimia nuorten työllisyystilanteen kohentamiseksi.1403. Panostus nuoriin (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 8)Tulevaisuus kuuluu nuorille. Jo nyt nuorille on tarjolla erilaisia eurooppalaisia koulutusohjelmia(Erasmus ym.) mutta olisi syytä lisätä niiden määrää molempiin suuntiin. Tarkoitan tällä sitä, ettäjos halutaan antaa suomalaisille nuorille lisää koulutusta eurooppalaisissa ohjelmissa, meidän tuleeavata oviamme myös muun Euroopan nuorille.1404. Maahanmuutto pidettävä tiukassa kontrollissa (importance: 79%, disagreement: 14,evaluations: 14)Ensisijassa vain työntekoon liittyvä maahanmuutto ja sekin eurooppalaisessa hengessä.1405. Maahanmuuttajien määrän rajoitus (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 10)Mitenkään syrjimättä maahanmuuttajia, mielestäni Euroopan pitäisi rajoittaa maahanmuuttajienottamista kirjoilleen, ja sen sijaan hoitaa ensin omien maiden asiat kuntoon. Etenkin Suomessa. Ensinpitäisi antaa turvaa vanhuksille, työttömille ja syrjäytyneille, ja vasta sitten, kun työttömyys ja muutongelmat on selätetty, voitaisiin harkita turvan antamista muiden maiden edustajille.1406. Väestönkasvun hillitseminen (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 13)Tähän asiaan kietoutuu monta ongelmaa. Maailmassa on jo nyt niin paljon ihmisiä, ettäluonnonvaroja käytetään liikaa. Toisaalta jotkut kuluttuvat enemmän kun jotkut sinnittelevätköyhyydessä. Olisikin tärkeää, että Eurooppa auttaisi kehitysmaita koulutuksella - vain sitenväestönkasvua voidaan hillitä.1407. Lasten ja nuorten avarakatseinen kasvatus (importance: 79%, disagreement: 9,evaluations: 8)Euroopan yhdentymisen myötä on tärkeää muistaa lasten ja nuorten osuus. Heillä on oltavamahdollisuus tutustua ja kokea yhdentynyt Eurooppa positiivisessa hengessä. Opiskeljoiden “vaihtoa”tulee kehittää edelleen euroopan maiden välillä. Suomessa tulee lisätä ja tukea tehokkaaminmyös kielten opiskelua jo alaluokilta, se tarjoaa lapselle tulevaisuudessa vahvemmat etenemisenmahdollisuudet vaikkap Euroopassa.1408. iäkkäiden arvostaminen (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 8)1409. Maahanmuuttopolitiikan yhteiset linjaukset ja perusteet (importance: 78%,disagreement: 8, evaluations: 11)1410. Maahanmuutto (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 13)Tietoinen ja kontrolloitu maahanmuutto (työperäinen). Sen kautta työvoiman saattavuus.1411. Ikääntyminen (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 14)Annetais enemän kotonna asuville vanhuksille kodin ja sairanhoitajia koti käyntiin, saatais enemän niitäolemaan kotona, ne kun ei pysty kotona olemaan esin. parkkison tai altsaimer, ne ei pärjää kotonna.1412. ympäristö ja maahanmuutto (importance: 78%, disagreement: 6, evaluations: 7)Ympäristötavoitteet saisivat olla korkeammalla, mitä kauemmin vitkutellaan mitättömienkauneusleikkausten parissa, sitä huonommaksi tilanne pääsee. Maahanmuutossa tahtoisin vainettä väärinkäyttäjät saataisiin aisoihin, parempi perehdytys niille jotka muuttavat, en halua ettäesim.suomessa muutetaan lakeja pelkästään maahanmuuttajien takia; maassa maan tavalla. Siksikunnollinen perehdytys ja kielen opetus olisi tärkeää.1413. Vanhusväestö (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 10)Vanhusväestön kohtelu ainakin Suomessa vaatisi pikaisia parantamistoimenpiteitä, lamastahuolimatta. Muuhun Eurooppaan verrattuna perheläheisyys kadonnut; vanhukset joutuvat toimimaanuseissa tapauksissa täysin yksinään. En vastusta maahanmuuttoa, mutta olisi paras aloittaa omastaväestöstä. Euroopan unioni olisi paras laitos antamaan vähimmäismääritteet ikäihmisten kohtelulle.1414. Maahanmuuton järkevämpi kontrollointi (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 10)EU:lle ei ole mitään hyötyä harjoittaa maahanmuuttopolitiikkaa, jossa ongelmia pyritään Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 110
 • haalimaan enenevissä määrin. EU-alueella on ensin ratkaistava nykyiset ongelmat, sekä omat, ettämaahanmuuttoon liittyvät, ennen kuin on järkevää hankkia lisää tulijoita. Humanitaarisen maahanmuutonsijasta pitäisi keskittyä auttamaan tulijoiden kotiseutujen kehittämisessä, sillä ne ongelmat eivät ratkeaottamalla muutama ihminen eurooppalaisen sosiaaliturvan piiriin.1415. Maahanmuutto (importance: 78%, disagreement: 21, evaluations: 13)Maahanmuuttoa tarvitsemme, mutta se on hoidettava hyvin suunnitellusti. Tänne ei saa muodostuagettoja Malmön mallin mukaan ja toisaalta maassa maan tavalla. Koulutetaan, työllistetään jaintergoidaan suomalaiseen yhteiskuntaan.1416. Turvallisuus ja nuoret (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 13)EU-maiden turvallisuuskysymykset ovat muuttuneet. Sotien sijasta tärkeäksi ovat tulleet siviilikriisit janiiden hallintaan liittyvät kysymykset. Kouluampujia ei terapeuttitädeillä hoideta vaan tarvitaan uuttayhteisöllisyyttä ja arvojen välilttämistä sukupolvelta toiselle. Tämän edellytyksenä on taloudellinenturvallisuus. Kulttuuriset mätäpaiseet ja näennäinen “sivistynyt käytös” alas. Välittäminen jatodellinen ajattelu ja kulttuurin ymmärtäminen merkityksellisempää kuin jokaisen tarapointi.1417. Ihmisoikeudet, erityisesti lasten ym. heikommilla olevien (importance: 77%,disagreement: 21, evaluations: 12)Kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja lasten oikeuksien sopimuksia tulee noudattaa. Tavoitteenatulee olla ihmisarvoinen elämä kaikille, myös hengen- ym. vaarassa eurooppaan tulleidenpakolaisten. Euroopan yhteisön tulisi pystyä suojelemaan erityisten lapsia, vanhuksia, vammaisia jamuita heikommalla olevia yksilöitä väkivallalta, hyväksikäytöltä ja muulta riistolta.1418. Vanhustenhuolto/Terveyden- ja sairaanhoito (importance: 77%, disagreement: 16,evaluations: 14)Korkeatasoinen terveydenhoito iästä riippumatta Lisää yksilöllisiä ratkaisuja Perheperustaisenvanhustenhoidon tuki julkisen hoidon tasolle1419. Kyllä kehitysyhteistyölle, ei humanitaariselle maahanmuuto (importance: 77%,disagreement: 21, evaluations: 10)1420. Realistinen maahanmuuttopolitiikka (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 12)1421. pakolaispolitiikka (importance: 77%, disagreement: 18, evaluations: 14)Kaikkia ihmisiä ei voi ottaa vastaan myöskään eurooppaan, semminkin kun aika suuri osa ostaapakolaisstatuksen selvällä rahalla.1422. Maahanmuuttajat (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 22)Eurooppaa tulee saada yhtenäinen käytäntö maahanmuuttopolitiikkaan.1423. pakolaispolitiikka (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 16)1424. Massamuuttoaallon estäminen (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 18)Tulevaisuuden sukupolvien kannalta on ehdottoman tärkeää estää massamuuttoliikeEurooppaan. Ihmisiä on autettava omissa maissaan ei siis kiintiöpakolaisena eikä luvattomanamaahanmuuttajana.1425. Ilmastopakolaisuus on estettävä! (importance: 76%, disagreement: 19, evaluations: 9)Kehitysyhteistyölle on löydyttävä vihdoin riittävät varat. Painotus koulutukseen ja uusiutuvienenrgiamuotojen käytön tehostamiseen kehittyvissä maissa.1426. Nuoriso (importance: 76%, disagreement: 24, evaluations: 20)Nuorille enemmän aktiiviteettejä ja tapahtumia!1427. Lasten - nuorten ja vanhusten palvelut ja terveydenhuolto (importance: 76%,disagreement: 25, evaluations: 12)Luin juuri lehdestä, että koululaisten ja vanhusten lounaaseen on valtiolla puolet vähemmänrahaa käytössä kuin vankien lounaaseen. Missä vika??? Miksi kohtelemme heitä, jotka ovat jotyönsä yhteiskunnan hyväksi tehneet ja heitä, joilla mahdolliden työura ei ole vielä alkanutkaan,huonommin kuin ihmisiä, joista ei yhteiskunnalle ole mitään hyötyä -ainoastaan kuluja??!!!1428. Naisten ja lasten aseman parantaminen (importance: 76%, disagreement: 24, evaluations: 13)Surullisia esimerkkejä löytyy ihmisarvon polkemisesta aika läheltäkin. Toiminnan lähtökohdat ovatarvoissa ja arvot ohjaavat resursseja.1429. Valikoivaa maahanmuuttopolitiikkaa (importance: 76%, disagreement: 18, evaluations: 13)Ohessa tutkimustietoa, jonka mukaan muslimiväestön on mahdoton integroitua länsimaiseen Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 111
 • yhteiskuntaan. http://europenews.dk/en/node/21789 Toivoisin että tutkimukseen tutustuttaisiinKokoomuksessa ja että tutkimuksen tulokset huomioitaisiin maahanmuuttopolitiikkaahahmoteltaessa.1430. Nuorten työttömyys on erityisen huolestuttavaa (importance: 76%, disagreement: 16,evaluations: 7)Tänä vuonna moni nuori huomasi esim. tammikuussa armeijasta kotiuduttuaan olevansa työtön.Koskam moni tutkinnonkin suorittanut on työtön, heidän on erityisen vaikeaa saada työtälama-Suomessa.1431. Maahanmuutto politiikan järkeistäminen. (importance: 75%, disagreement: 18,evaluations: 11)Turvapaikka turistien määrää pitäisi vähentää tekemällä Suomesta heille vähemmän houkuttelevapaikka.1432. Pakolaispolitiikan hallinta (importance: 75%, disagreement: 17, evaluations: 14)Eu:n yhtenäinen pakolaispolitiikka. Pakolaispolitiikan pitäisi olla yhtenäistä. Sovituista asioista pitääpitää kiinni. Tilanne pitää olla hallinnassa.1433. Maahanmuuton rajoittaminen (importance: 75%, disagreement: 24, evaluations: 16)Hallitsematon maahanmuutto rapauttaa hyvinvointivaltion perustuksia, huonontaa huoltosuhdettaja laskee väestön keskimääräistä koulutustasoa. Maahanmuuttoon on puututtava nopeasti, silläongelma on kasvamassa nopeasti hallituksen liian löysän maahanmuuttopolitiikan takia.1434. Pakolaiset ja maahanmuuttajat (importance: 75%, disagreement: 13, evaluations: 11)Lisäväestö on ilmeisesti jatkossa tarpeen, koska syntyvyys on alhainen unionin alueella. Terveitsekkyys pitää kuitenkin pitää mielessä väkeä tänne otettaessa. Sen jälkeen, kun ihmiset on tänneotettu, pitää heistä pitää nykyistä parempi huoli, jotta heistä kehittyy hyödyllisiä kansalaisia.1435. eu-innon lisääminen nuorten keskuudessa (importance: 74%, disagreement: 25,evaluations: 8)laajempaa puolueen nuorisotoiminnan markkinointia, mikä tekee tunnetuksi myös EU-asioitatunnetummaksi1436. Maahanmuuttopolitiikan uudistaminen (importance: 74%, disagreement: 15, evaluations: 12)Turvapaikan hakijoihin ei saa suhtautua kuin rikolisiin, eikä heitä saa kierrättää maasta toiseen; nykyinenkohtelu on epäinhimillistä.1437. Elämisen pakollisten kulujen halventaminen, eli... (importance: 74%, disagreement: 24,evaluations: 6)lämmitykseen käytettävän energian hinnan kohtuullistaminen. Elintarvikkeiden ja terveyspalveluidenhintojen reilu kohtuullistaminen myös. Asumiskustannusten kohtuullistaminen, ja puhtaan vedenkohtuuhintaisen saannin ja laadun varmistaminen. Peruseläminen turvallisesti ja terveellisestitaattava kohtuulliseen hintaan siten, että siitä voivat kaikki suoriutua. Muissa hyödykkeissä vapaampitalouspolitiikka, mutta ansiotyön verotus kuitenkin kohtuullistettava.1438. Järkevä maahanmuuttopolitiikka (importance: 74%, disagreement: 15, evaluations: 10)1439. Yhtenäinen maahanmuuttopolitiikka (importance: 74%, disagreement: 23, evaluations: 10)Selkeät yhtenäiset linjat, jotka ohjaavat EU:n jäsenmaita ja antavat niille toimintakehotuksia.1440. Nuorten hyvinvointi (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 14)Terveys, huolenpito, koulutus ja työn saanti.1441. Rauha. Lasten asema. Nuoret. Perheet. työttömyys. (importance: 72%, disagreement: 15,evaluations: 15)Sota on voimavarojen hukkaamista. Lapsille (turvallinen) lapsuus, lapsilähtöisyys, ei viedä heitä leikinmaailmasta liian aikaisin aikuisten maailmaan, kouluunlähtöikä joka maassa sama esim. 7v. Kaikillenuorille taattava opiskelumahdollisuus ja suorastaan velvoite ammattiin, jos polku on takkuinen,erikoiskeinot käyttöön. Ulkomaille opiskelua kannustetttava, se kasvattaa nuorta, oli maa mikätahansa. Nuorille rahan arvoinen harrastekortti, jonka arvolla voivat maksaa jonkun harrastuksenosallistumismaksuja, maksu takautuvasti osallistumista seurataan ja oltava väh. 65% vuodestaläsnä. Äidit ja Isät huomioitava perheinä. Työmarkkinoilla heitä on katsottava kokonaisuutena, eikäasettaa työtä ja perhettä vastakkain. Työtön ei ole onellinen asui se missä tahansa EU.n kolkassa.Tasavertainen kannustus / tuki järjästelmä työnsyrjään kiinni. Tasavertaisuus maiden välillä niinkoroissa kuin rikosrangaistuksissakin. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 112
 • 1442. Lapsille taattava yhtäläiset kasvu- ja kehittymismahdollis (importance: 72%,disagreement: 19, evaluations: 9)Minusta lapsille pitäisi taata joku tietty rahasumma niin kauan kuin se yhteisön varoja veloittaa(päivähoito, koulu, ammattikoulu, terveydenhuolto), jota voidaan vähentää huonoina ai9koina,mutta se on palautettava ykkösprioriteettina heti kun voidaan. Säästötoimet eivät saa koskeaopetusta, hoivaa, ruokaa, terveydenhuoltoa, turvaa (lastensuojelu). Asioita voidaan tehostaaja toimintatapoja muuttaa, mutta lapsilta se ei saa olla pois. Kyllähän se lapsi elää vaikka saiskaurapuuroa joka päivä, mut ei se kauheen hääviä oo.1443. Lapsiperheet (importance: 72%, disagreement: 15, evaluations: 15)Lapsiperheissä on ainoa tulevaisuutemme turva. Tukea tarvitaan, mutta yksilölliset ratkaisut otettavahuomioon nykyistä paremmin. Subjektiivinen päivähoito-oikeus vie hoitopaikan työssä käyviltä,joiden on tyydyttävä hankaliin ratkaisuihin, että kotona olevilla vanhemmilla vaan olisi helppoa.1444. Enemmän huomiota nuoriin ja erityisesti koulutukseen (importance: 72%, disagreement:19, evaluations: 14)EUn tulevaisuus on nuorissa. Enemmän panoksia terveydenhoitoon ja koulutukseen. EUstayhtenäinen kouluttautumis- ja työntekoalue.1445. Ypäristöpolitikka,Pakolaispolitikka. (importance: 72%, disagreement: 19, evaluations: 10)1446. maahanmuutto asioihin selkeät rajat (importance: 72%, disagreement: 22, evaluations: 8)Maahanmuuttoon kunnon edellytykset, eli sotapakolaiset voivat tulla mutta ihmiset jotka muutevaan etsivät parempia olosuhteita niin heihin täytyisi laittaa jokin maksimimäärä1447. Työperäisen maahanmuuton edistäminen. (importance: 71%, disagreement: 26,evaluations: 12)Emme tarvitse tänne luku- ja laskutaidottomia henkilöitä. Ottakaamme oppia USA:nmaahanmuuttopolitiikasta. Kokoomuksella on suu jota on yritetty vaientaa vuosikymmenet. Ääntäasiassa.1448. maahan muuttajat (importance: 71%, disagreement: 19, evaluations: 9)maahan muutto on esim. suomessa erittäi suurta ja toivoisin että niitä käytäisiin rajaamaan enkä olirasisti! käy vaa ottaa pähän ku kävelet jossaa kadul ja 4 kymmestä on jotaa ählämsählämeit jos olismahollista että esim. saatais maahan muuttajille joku asumis raja et ne sais asuu tääl tietyn ajanesim. 1-7 vuotta1449. Pakolaisuus ja sen määrittely tulee yhdenmukaistaa. (importance: 71%, disagreement:16, evaluations: 12)Pakolaispolitiikka on tällaisenaan kyseenalaista. Nyt vaaditaan laittomille pakolaisillevastaanottokeskuksia....eikö laiton olekaan laitonta?1450. pakolaispolitiikka ja ympäristöpolitikka. (importance: 71%, disagreement: 18, evaluations: 10)On oltava tarkka pakolaisten kanssa niin että ei saada militantteja muslimeja pakolisten kanssa koska jonyt Iso Britanniassa musliimit haluavat että sharia lakia pitäisi olla maan laki, se on minun mielestä ihanväärin koska pakolaiset pitäisi sopeutua sen maan lakein joissa he tulevat asumaan,myös pakolaistenmäärä pitäsin tarkistaa koska täällä Vaasan lähiympäristö on paljon pakolaisia jossa ei ole työpaikka,ontärkeä että ne pakolaisia jossa otetaan myös pitäisi saada työpaikka ,ja sitten sen jälkeen ottaa uusiakun ne ensimäiset on saanut työpaikka,tärkein on tietysti että Suomalaiset saavat työpaikka ensin.Ympäristöpolitikasta on tärkein että satsatann raha uusiutuva energian ja niin kauan kun se kehitetään voikäyttää ydinvoima,koska uusituva energia ei nyt ole niin luotettavaa niin että sen kehityksen pitiäsi saadaenemmän rahaa.1451. Hallittu maahanmuutto (importance: 71%, disagreement: 25, evaluations: 14)Keskustelussa ei ole riittävästi selvennetty, mikä on kiintiöpakolaisten osuus, mikä taas muidenturvaan tulevien ja mikä työhön Suomeen tulevien osuus kaikista maahanmuuttajista. Ahtisaarisentään vähän täsmensi, että työhön tulevia voitaisiin tukea erityisellä tavalla. Maahantulomaankielen ja kulttuurin opetusta on tähdennettävä kaikissa EU-maissa. Ei pidä antaa liikaa periksimaahantulijoiden haluille.1452. Vain järkevää maahanmuuttoa (importance: 71%, disagreement: 29, evaluations: 9)Suomi ei voi, eikä sen tarvitse olla, koko maailman hyväntekijä. Meitä on vain muutama miljoona.Maahanmuuttoa ei pidä pitää itseisarvona. Työperäinen maahanmuutto on sallittavaa, muttamaailman kriisit eivät ratkea sillä, että ylikansoitetut valtiot, joissa väestöpolitiikkaa ei edes yritetähoitaa, kaatavat ylijäämä väestönsä Eurooppaan. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 113
 • 1453. maahanmuuttopolitiikka avoimeen keskusteluun (importance: 71%, disagreement: 19,evaluations: 10)Maahanmuuttajien asioista on pystyttävä puhumaan avoimesti ja asiallisesti. Nykyinenkotouttamissysteemi ei toimi. Asiat rullaavat liian hitaasti ja systeemi ei kannusta kotoutumaan,kielen opiskeluun tai kouluttautumiseen ja työntekoon. Työhaluja löytyy useinkin, mutta työlupaaei tahdo millään irrota. Parin vuoden joutenolo opettaa.... Työperäistä maahanmuuttoa on tuettavaja helpotettava. Suomi tarvitsee tulevina vuosina ahkeria, motivoituneita ja osaavia ihmisiä.Kiintiöpakolaisasia on mietittävä uudelleen.1454. pakolais politiikka ennen kansalaisuutta työ ja kieli (importance: 71%, disagreement: 21,evaluations: 19)Tiukemmat kriteerit maahan muutto politiikkaan.1455. Yhteiset maahanmuuttokriteerit unioniin (importance: 71%, disagreement: 16,evaluations: 12)Jotenkin maahanmuuttokriittiseen keskusteluun on vastattava. Mielestäni jonkunlaineneurooppalainen green card-systeemi olisi paikallaan. Voisi harkita myös jäsenmaiden keskensovittuja pakolaiskiintiöitä. Kotimaassa on lopultakin saataava aikaan kotuttamispolitiikka, joka onkansalaisten silmissä uskottava.1456. ikärakenteen nuorentaminen (importance: 71%, disagreement: 25, evaluations: 15)Lapsiperheiden tuki on Suomessa liian pientä, Suomi mummoutuu ja pappautuu huolestuttavaavauhtia. Nuorten on vaikea päästä kiinni työelämään ja koulutukseen. Lasten hankkiminen viivästyy.1457. Väestön ikääntymisen pysäyttäminen (importance: 71%, disagreement: 16, evaluations: 9)Eurooppa on vanhenevan väestön alue. Tärkeää on Euroopan tasolla kehittää perhepolitiikkaa jatehdä nuorten perheiden elämä helpommaksi. Työelämää säätelevät eurooppalaiset säädökset tuleemuuttaa perhekeskeisemmiksi. Nykyään työelämän vaatimukset toteutetaan aivan liikaa perheidenkustannuksella. Kannustavuutta perheiden perustamiseen. Perusasioiden kustannustason on oltavakaikissa Euroopan maissa sellaisen, että nuoret perheet voivat omilla ansiollaan ne kustantaa.1458. Maahanmuuttokysymykset (importance: 70%, disagreement: 19, evaluations: 12)Myös liikkuminen valtioiden välillä1459. Turkin EU-jäsenyys sekä maahanmuutto Euroopassa (importance: 70%, disagreement: 21,evaluations: 17)Turkki ei kuulu juutalais-kristilliseen kulttuuripiirin eikä ole aito liberaali demokratia. Tästä syystä sitäei voida päästää EU:hun missään nimessä. Turkin sekularismi on pinnallista sekä vain diplomaattien,eliitin ja armeijan parissa . Turkkia nykyään hallitsevan AKP-puolueen juuret on islamismissa.Pääministeri Erdogan on entinen avoin islamisti ja tuomittiin tästä v. 1998 vankeuteen. Turkissa eiole myöskään täydellistä uskonnonvapautta, mielipiteen vapautta eikä taloudellisia edellytyksiäolla EU:ssa. Tämä maa miehittää myös EU-jäsenmaa Kyproksen pohjois-osaa. Suosittelen jokaistavierailemaan Istabulin sekä Ankaran ulkopuolella köyhällä turkkilaisella maaseudulla, jossaenmmistö turkkilaisista asuu, varsinkin Anatoliassa, jonka asukkaat ovat pääosin islamilais-konservatiiveja sekä ei-sekularisteja. Lisäksi Turkin nostamiseen länsimaiseen elintasoon veisileijonanosan EU:n budjetista emmekä voi Saksan väkiluvun muutamassa vuosikymmenessä ylittävänislamilaisen maan pyörittää juutalais-kristillis-humanistille arvoille perustuvaa Eurooppaa. Saksan CDUsekä Ranskan UMP vastustavat Turkin jäsenyyttä ja tarjoavat etuoikeutettua kumppanuutta. SamoinItävallan ÖVP. Eurooppa ei ole maahanmuuton manner kuten Amerikka tai Oseania. Euroopan lähesjokaisessa maassa on ollut kristillis-länsimaalainen kulttuuri vuosisatoja. Maahanmuuttajat, jotkaeivät halua sopeutua tähän in eivät kuulu tänne. Näiden seikkojen vuoksi1460. Lapset ja nuoret ovat juuri niin hyviä kuin... (importance: 70%, disagreement: 27,evaluations: 7)Lapset ja nuoret ovat juuri niin hyviä kuin ansaitsemme - aioin niin sanoa. Sitten mietin tarkemmin.Hehän ovat lahjoja meille, ja ei kai lahjoja tarvitse aina ansaita. Olemmehan mekin niin hyviäkuin olemme monista asioista riippuen. Toki aikuisina voimme yrittää vielä enemmän viitatenkokemuksiimme yrityksen ja erehdyksen kautta. Sen vähän mitä olen maailmalla liikkunut olenaina tullut kohdelluksi nuorten puolesta asiallisesti ja hyvin. OLin muutama vuosi sitten Maltallalukemassa englantia kursseilla. Tuntien jälkeen palasin hotelliini päivittäin . Eräänä päivänä nuoriMaltalle perheensä mukana muuttanut venäläistyttö tuli luokseni pyytäen, että liittyisin heidänseuraansa syömään. Kaikki muut opiskelijat olivat noin 20-vuotiaita ympäri Eurooppaa. Millääntunnilla en tullut osoitetuksi suuren ikäeromme tähden. Oli hienoa opiskella nuorten kanssa60-vuotiaana. Nuoret ovat meidän ikääntyvien toivo. Toivoahan me emme halua menettää. Pidetään Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 114
 • siis lapsistamme ja nuoristamme huolta heitä tukien ja kuunnellen. Nuoruudessani en koskaantuntenut huolta siitä, onko minulla työtä. En edes pelännyt sotaa, vaikka olen sota-aikana syntynyt.Nyt nuorilla on jatkuvasti useammilla huoli tulevaisuudesta. Nightwise-yhtye: juuri tuli uutinentv_stä, että nuori oli voittanut palkinnon musiikillaan. Hieno juttua. Toivo on.1461. Pakolaiset (importance: 70%, disagreement: 21, evaluations: 11)Pakolaisia ei tarvit aeuroopan ulkopuolelta.1462. Maahanmuuttajat - Haitta vai uhka? (importance: 69%, disagreement: 28, evaluations: 11)Omasta mielestäni maahanmuuttajat tuovat rikkautta ja kansainvälisyyttä.1463. Maahanmuutto ja pakolaiset (importance: 68%, disagreement: 17, evaluations: 13)Terveen itsekkyyden pohjalta lisää väkeä.1464. Nuorten mielipiteet varteenotettavia (importance: 67%, disagreement: 15, evaluations: 12)EU voisi näyttää esimerkkiä, kuinka “nuorissa on tulevaisuus” -mentaliteettia tulisi kannattaa. keneltämuultakaan nuoret tapojaan oppivat, kuin vanhemmilta ja fiksuille nuorille olisi kunnia päästäperehtymään ja varhaisessa iässä EU:n toimintaan. EYP:n toiminta vielä hiekkalaatikkoasteella.Mitään siellä ei oikeasti tehdä.1465. maahanmuutto (importance: 67%, disagreement: 23, evaluations: 9)muslimit lisääntyy, ja seurauksena katasrooffi.1466. Yhdenmukainen maahanmuuttopolitiikka EUn alueelle (importance: 67%, disagreement:19, evaluations: 16)Lehtitietojen mukaan Suomen muita löperömpää maahanmuuttopolitiikkaa käytetään hyväksi.Turvapaikanhakijoiden määrä on räjähtänyt, alaikäisten ikää ei pystytä tunnistamaan jne. Tähänryhtiä, suomalaiset mepit!1467. Euro kaikille jäsenmaille pakolliseksi tai rikkurille kosto (importance: 65%, disagreement:27, evaluations: 13)1468. Maahanmuuttoa ei tule hillitä (importance: 64%, disagreement: 21, evaluations: 9)Suomeen pyrkii edelleen maailman mittakaavassa vähän turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Heidättulisi ottaa vastaan, koska meillä on siihen inhimillinen velvollisuus, kuten myös useammallakunnalla tulisi olla. Työperäistä maahanmuuttoa on naurettavaa, väärää, typerää suitsia. Tänne vaankaikki oman alansa ammattilaiset!1469. Maahanmuutto (importance: 63%, disagreement: 34, evaluations: 13)On se ihmeellistä, että päättäjät sanovat ajattelevansa maansa etuja yms. kun tekevätpäätöksiä. Onko järkevää hankkia iäkkäitä tai jopa parikymppisiä maahanmuuttajia Suomeentai muualle Eurooppaan, kun voisimme hankkia nuoria lapsia/ lapsiperheitä, jotka saisivatkasvaa kulttuurissa, oppia helposti kieltä, sopeutua ja niin kuin jotkut maahanmuuttajateivät tee kunnioittaa lakia ja ihmisten ja naisten oikeuksia. ( omat kokemukset). Olen läheltäseurannut tätä asiaa. Erityisesti Lähi-idän ja Afrikan maista tulee erittäin paljon miehiä, jotkatulevat täysin vieraaseen kulttuuriin ja maahan. Ja heillä on vaikea edetä elämässä, kun ontottunut toisenlaiseen elämään. Ja jotkut maahanmuuttajista, kokemuseni mukaan jotkutkäyttävät järjestelmää hyväksi. Maailmalla puhutaan ikääntymisestä, taantumasta ja yms.Miettikää hieman ketä maahan tulee. Ihan tosi. Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa on ongelmianyt, terrorimisiakin on esiintynyt. Mielestäni ensimmäisenä olisivat pienet lapset sekä naiset.Sillä lapsilla on tulevaisuus, he ovat viattomimpia ihmisiä. Ja pahinta on se, että jotkut fanaatikotulkomaalaiset eivät kunnioita Suomen lakia, mutta me typerät kunnioitamme heidän lakejaan,jotka rikkovat perustuslakeja ja ihmisoikeuksia. Jos maassa maan tavalla tarkoittaa demokratiankunnioittamista ja ihmisoikeuden kunnioittamista ja kaikkea sitä kaunista minkä eteen ollaanvuosikausia tehty töitä, niin silloin MAASSA MAAN TA1470. Humanitäärinen maahanmuutto aisoihin (importance: 63%, disagreement: 26, evaluations: 12)Suomella eikä Euroopalla ei ole varaa elättää jatkuvasti kasvavaa turvapaikanhakijoiden määrää.Tällaisesta kehityksestä on hälyttäviä esimerkkejä mm. Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa, Saksassa jaRanskassa. Ei ghettoja, ei islamismia!1471. Keskitetty pakolaisten palautustoimisto? (importance: 59%, disagreement: 32, evaluations: 8)Kulujen säästämiseksi EU voisi organisoida laittomien siirtolaisten palautuksen lentoyhtiön tapaan siten,että jossain olisi keskuslentokenttä jonka kautta pakolaiset lennätettäisiin takaisin kotimaihinsa. Myöskinvoisi pohtia uusia säädöksiä joilla varmistettaisiin, että EU:n ulkopuolelta EU:hun lentävien pakolaistenkotimaa on tiedossa, jotta heidät voidaan palauttaa sinne vaikka he polttaisivat passinsa lentokoneessa. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 115
 • Hallinto1472. Demokratia (importance: 89%, disagreement: 13, evaluations: 19)EU:n Parlamentin valtaa on kasvatettava ennestään, ja läpinäkyvyyttä on lisättävä.1473. Tehokas ja järkevä hallinto (importance: 88%, disagreement: 10, evaluations: 12)Tuhlaava hölmöily pois EU:sta. Parlamentin on toimittava vain yhdessä kaupungissa.1474. Byrokratian karsiminen ja avoimuus (importance: 88%, disagreement: 10, evaluations: 16)Läpinäkyvyys päätöksenteossa on tärkeää. Monimutkaista byrokratiaa tulee karsia. Kapulakielenkäyttöä pitää pyrkiä vähentämään. EU tulee kansalaisille läheisemmäksi, kun asiat ilmaistaanmahdollisimman selkeästi ja byrokratiaa karsitaan.1475. Demokratian tärkeys (importance: 88%, disagreement: 10, evaluations: 8)Maiden asukkaiden mielipiteitä tulisi kuunnella ja arvostaa, mutta sen sijaan poliittiset päättäjättuntuvat ajattelevan vain omia etujaan. Missä on kansalaisten kunnioitus?1476. avoimuus ja väliitäminen (importance: 86%, disagreement: 14, evaluations: 16)1477. Turhanaikaista hallintobyrokratiaa karsittava (importance: 86%, disagreement: 10,evaluations: 15)Reissaaminen Brysselin ja Strasbourgin välillä saisi loppua. Päätöksenteon tehokkuutta jatarkoituksenmukaisuutta tulisi lisätä.1478. karsia hallintomenoja (importance: 86%, disagreement: 12, evaluations: 14)kallis systeemi ja täällä myös täysilukuinen eduskunta, voisiko jotain tehdä?1479. REHELLISYYS JA AVOIMUUS (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 16)Pieni Suomi tulee aina häviämään yhteisissä asioissa sen vuoksi, että me noudatamme sääntöjähyvinkin tarkasti. Haluaisin, että rehellisyys koskisi myös muita maita.1480. poliittinen läpinäkyvyys (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 13)poliitikot rehellisesi sanojensa taakse ja poliittinen uskottavuus- ja imagopeli pienemmäksi.1481. Byrokratian väheneminen (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 13)Byrokratiaa vähemmäksi, isojen maiden vedätys vähemmäksi (Ranska, Italia, Saksa).1482. Kaikki jäsenmaat samanarvoisia päätöksenteossa (importance: 84%, disagreement: 11,evaluations: 15)Suomen etu edellyttää huolehtimista siitä, että meidät huomioidaan päätöksiä tehtäessä ja meitämyös kuunnellaan. Peruspalvelun taso ja verotus yhtenäisemmäksi, samoin hintataso. Demokratiankunnioittaminen.1483. Asialleen omistautuneita MEPpejä (importance: 84%, disagreement: 10, evaluations: 12)Suomi ja koko Eurooppa tarvitsee Euroopan parlamenttiin innokkaita jäseniä jotka ymmärtävätParlamentin kasvavan merkityksen lainsäätäjänä ja ovat kiinnostuneita ajamaan asioita.Parlamenttiin ei tarvita jäähdyttelijöitä eikä todellakaan jarruttelijoita vaan innostuneita kehittäjiä.1484. Jäsenmaiden tasapuolinen huomioiminen (importance: 84%, disagreement: 13,evaluations: 15)Kaikkien jäsenmaiden tasapuolinen kohtelu päätöksenteossa. Virkamiehiltä ja poliitikoiltaedellytettävä korkeampaa moraalia ja sovittujen toimintatapojen ehdotonta noudattamista.Ylimääräisten kustannusten ja “kultapossu kerhojen” karsiminen. Avoimmuutta asioitten hoidossa.1485. Byrokratiaa pystyttävä vähentämään (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 14)Euroopan unionin perussyntejä on älytön byrokratian määrä. Asioita toki on hoidettavana erittäinpaljon, mutta esim. puolen vuoden välein tapahtuva muutto on naurettavaa! Komissaarien toimintaaselkeytettävä ja myös vastuut selvemmiksi. Näin kun vastuunkantajat selvästi nimetään, asioista janiiden hoidostakin huolehditaan paremmin.1486. Demokratian kunnioitus (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 16)1487. demokratia ja tasa-arvo (importance: 83%, disagreement: 16, evaluations: 13)demokratian ja tasa-arvon säilyttäminen sekä parantaminen, myös ympäristöasiat ja lastenhyvinvointi1488. Päätöksenteon läpinäkyvyys (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 9)Tehtyjen päätösten perustelut jäävät turhan usein pimentoon, olisi helpompi ymmärtää jos olisiselvillä miksi itsestä omituinen ratkaisu on tehty. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 116
 • 1489. EU-parlamentille on annettava sille kuuluva valta (importance: 83%, disagreement: 12,evaluations: 10)EU-parlamentti ei voi toimia kansallisten parlamenttien tavoin; se on liian suuri siihen.Tyhjänpäiväisen jaarittelun ja ‘eurooppalaisen siltarumpupolitiikan’ sijaan on tehtävä EU-yhteisönkehittämiseen, globaaliin politiikkaan ja hyvinvointiin kuuluvaa politiikkaa:muistioita ja kehittelyjä.1490. Uusien luovien ratkaisujen kehittäminen (importance: 82%, disagreement: 10, evaluations: 9)Vähentämällä byrokratiaa pystytään luomaan uusia ratkaisuja. Byrokraatit pyrkivät säilyttämään eivätmuutokseen.1491. Byrokratian vähentäminen (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 31)Byrokratiaa tulisi vähentää, ei lisätä.1492. Byrokratian vähentäminen (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 11)Euroopan Unionia vaivaa mittava byrokratia. Päätöksenteko on monipolvista, salaista ja hyvinkaukana asukkaiden arjesta. Ajatellaanpa vaikka maataloustukihakemusten laatimista. Suomen onomalla panoksellaan vaikutettava, että EU:n hallintoon saadaan virtaviivaisuutta, läpinäkyvyyttä janopeutta. On vaikea ymmärtää sukkulointia Brysselin ja Strassbourgin välillä.1493. eu:n hallintoa järkiperäistettävä (importance: 81%, disagreement: 16, evaluations: 12)Turhaa byrokratiaa karsittava, typeriä direktiivejä hävitettävä, virkamiesten palkkoja suitsittava.Mielikuva sekavasta ja tehottomasta EU:sta ei ole syntynyt tyhjästä.1494. Hallinto; Demokratia, alueiden ja valtioiden tasavertaisuus (importance: 80%,disagreement: 16, evaluations: 12)Hallinto. Täältä sivusta katsoen näyttää siltä, että koko EU:n virkamieskunta, edustajat ja komissioovat keskittyneet ensisijaisesti omien asioidensa ja etuuksiensa ajamiseen. Varsinaiset tehtävät elidemokratian ja eri alueiden sekä valtioiden tasavertaisuuden edistäminen ovat jääneet toissijaiseksi.1495. Byrokratian vähentäminen (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 17)EU yhteistyön ei ole tarkoitus tehdä eurooppalaista yhteistyötä vaikeammaksi vaan sujuvammaksi.1496. Pykäläviidakon karsiminen (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 12)Suomessa on niin raskas byrokratia, että jokainen pikku asiakin vatii erillisen luvan tai ainakinsitä säädellään byrokraattisesti. Miten pykäläviidakon saisi raivatuksi niin, että valokin pääseepaistamaan lävitse?1497. Byrokratia (importance: 80%, disagreement: 20, evaluations: 13)EU:ssa liian paljon byrokratiaa1498. Byrokratiatalkoot pystyyn! (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 12)Eiköhän Unioni toimisi paremmin jos byrokratiaa alettaisiin supistaa se lisäämisen sijaan! Hyvänäesimerkkinä: yleiskokousten pito vuorotellen kahdessa eri paikassa on suorastaan naurettavaa!1499. Lainsäädäntö (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 13)Lain säätäminen ei saa olla nippelikamaa, vrt ns. “kurkku-direktiivi”. Lainsäätämisessäkin pitäisihuomioide se, että kaikki mikä sopii Välimeren rannalle, ei välttämättä toimi enää Saimaan rannalla.1500. Hallinnon yksinkertaistaminen (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 8)Euroopan Unionin hallintoa tulisi joustavoittaa ja karsia turha byrokratia siitä. Asiat tulisi käsitellänopeasti ja läpinäkyvästi. Samoin unionin asiat tulisi päättää oikeudenmukaisesti kaikkia osapuoliakuullen.1501. Demokratia (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 15)Komissio on demokratian kannalta kummajainen. Kuka on sen isäntä? Käytännössö eikukaan! Tilanne johtaa siihen, että komissio elää kuin pellossa. Tästä seuraa komission ajamatkummallisuudet. Siitä seuraa ihmisten kyyninen suhtautuminen EU:iin. Komissiolta puuttuulegitimiteetti kansalaisen silmissä.1502. Avoimuus uusiille ajatuksille (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 12)1503. Läpinäkyvyys (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 11)Päätöksenteon ja parlamentin muidenkin toimintojen läpinäkyvyyttä pitäisi lisätä.1504. Avoin vapaa liikkuvuus läpinäkyvyys (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 9)Avoin: Kenenkään maan ei tule harjoittaa protektionismia tms. Kaikkien on mahdollista ostaa mm erituotteita samallaa veroprosentilla jne. riippumatta siitä ostaako netistä vai itse jostakin eu maasta.Vapaa liikkuvuus: no tuo jo kertoo kaiken. Toisaalta tuntuu oudolta esim. eri urheilun joukkuelajeissa Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 117
 • että rajoitetaan ns. ulkomaalaisten määrää. Onko tuo silloin vapaata liikkuvuutta. Läpinäkyvyys:kaikissa sekä eri maiden että yritysten välisessä toiminnassa. riippumatta maan suuruudesta.1505. Byrokratian karsiminen (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 15)Ei ole iloa uusista säännöistä, jollei yhteistuumin karsita vanhentuneita. Mikäli jonkinsäädöksen ansiosta työllistetään lähinnä sitä käsitteleviä virkamiehiä, on se selvä merkki sentarpeettomuudesta. On turha puhua Euroopan parantamisesta, jos omat järjestelmät toimivat vainturhana painolastina.1506. Toimiva demokratia ja institutionaalinen selkeys (importance: 78%, disagreement: 12,evaluations: 14)EU tarvitsee Lissabonin sopimuksen instituutioiden välisen työnjaon selkeyttämiseksi sekä paremmanedustuksellisen demokratian päätöksentekoon kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi.1507. Demokratian ylläpitäminen (importance: 78%, disagreement: 22, evaluations: 10)Koko Euroopan alueella olisi varmistettava demokratian säilyminen, kuten myös koko maailmassakin.1508. Byrokratian rajoittaminen (importance: 78%, disagreement: 22, evaluations: 12)Oleellista olisi byrokratian vähentäminen Euroopan Unionissa. Tällä hetkellä Euroopan Unioninäyttäytyy byrokraattisena, kaukana kansalaisista olevana instituutiona.1509. Byrokratian helpottaminen (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 16)EU:n hallinto on paisunut kuin pullataikina. Se on mahdottoman byrokraattinen, ja sitä kauttaälyttömän kallis. Komissio-, parlamentti- ja hallinto on ajanut ensisijassa vain omia palkkaus-,eläke- ja luontaisetuja, jotka poikkeavat oleellisesti kansalaisten eduista. Siis aivan kuin meidänkotoinenkin parlamentti! Tämän takia kansalaisten mielenkiinto- ja aktiivisuus on jo nyt alentunuthuolestuttavasti!1510. Eurooppalainen sivistys, kulttuuri ja demokratia (importance: 76%, disagreement: 18,evaluations: 18)1511. Hallinto ja hallinta (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 12)EU:n hallinto ja organisaatiot syövät aivan liian paljon kansakuntien resursseja. Hallintoa onkehitettävä ja virtaviivaistettava karsimalla liiallisia ja epäoleellisia tehtäviä. Komission japarlamentin on ehdottomasti keskityttävä vain oleellisten asioiden käsittelyyn ja edistämiseen.1512. Turha sääntely pois (importance: 76%, disagreement: 27, evaluations: 14)EU keskittyköön suuriin linjoihin, joihin ei kuulu keskustelut grillauksen tai lakupiippujenkieltämisestä. Ne ovat omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta EU:n toimintaan, vaikka moninäistä keskusteluista perustuu “tornihuhuihin” tai väärinkäsityksiin.1513. Yhtenäisyys ja demokraattisuus (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 10)tasavertaisuus kaikkien maidenkesken, yhtenäisyys1514. Järkeä direktiiveihin. (importance: 76%, disagreement: 18, evaluations: 12)- Käyrät kurkut, nätit porkkanat, etc.1515. Euroopalle perustuslaki (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 21)Yhteiset pelisäännöt1516. Hallintokuluja alas (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 11)EU toimii turhaan ja kalliisti kaikkien jäsenmaiden kielillä. Pitää päättää yksi kieli, jolla EUrooppaahallitaan.1517. korruption torjunta (importance: 76%, disagreement: 24, evaluations: 16)Suomalaista virkamiesmoraalia syytä markkinoida varsinkin Itä-Euroopan jäsenmaille.1518. Jonninjoutavat direktiivit toteutetaan Suomessa ei muualla (importance: 75%,disagreement: 18, evaluations: 13)Suomessa otetaan liian pikkutarkasti käytäntöön direktiivit, joita Etelä-Euroopassa tuskin toteutetaan.1519. Päätäntävalta kansojen omilla parlamenteilla (importance: 75%, disagreement: 23,evaluations: 13)Jokaisen eurooppalaisen valtion itsenäisyyden tie on omanlaisensa. Maanosamme koostuuitsenäisistä valtioista joilla on demokraattinen valtiomuoto. Näissä valtioyhteisöissä kansanmielipiteillä on merkitys. Luotiin eurooppalaiseen järjestelmään ei sovi harvainvalta saatikkayksinvaltius. Euroopan yhteisön topimintaa tulee kansalaistasoilla voida seurata niin tarkasti että EU.ta ei voi ja pääse johtamaan mikään delegaatio joka lopulta valitsisi sopivan miehen johtajakseen. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 118
 • Ihmiskunnan historiasta meidän tulisi nähdä ja löytää ongelmatilaenteiden lähtökohdat jolloinkatilanteen ovat ajautuneet pisteeseen jossa tarvitaan yhtä johtajaa. Eurooppa ei tarvitse koskaanyhtä ihmistä joka ilmoittaa ratkaisevansa koko euroopan ehkä laajemman geopoliittisen alueenongelmat. Meidän eurooppalaisten ei myöskääm tarvitse lähteä enää sotimaan siirtomaasotiatällä vuosisadalla - tuhannella. Katsaus menneeseen ehkä auttaa. Maanosassamme on edelleenolemassa valtioita joilla on ollut pitkä maailmanlaajuinen yhteisö historiallisesti - osin vieläkin. Näitävaltioita on useita. Yhdistynyt Kuningaskunta, Ranska, Italia , Espanja , Portugal , Hollanti , Belgia ,Saksa , Ruotsi ja Tanska. Näiden valtioiden halukkuus toimia historiansa mallilla on oleellisen tärkeää.Nämä valtiot haluavat ajatusmallinsa siirtää muihin EU-jäsenmaihin. Skennaario on oleellisen lähelläkun piirrämme kuvaa esimerkiksi energian saatavuuden turvaamis1520. Perustuslaillisen sopimuksen hyväksyminen (importance: 74%, disagreement: 23,evaluations: 10)Yhtenäinen ulkopolitiikka ja muutenkin yhtenäisyys1521. Korruptio ja oikeusistuimet (importance: 74%, disagreement: 23, evaluations: 12)Euroopan korruptio ja tuomioistuimiin otettavat asiat?1522. Uskonvapaus vs. lainsäädäntö (importance: 74%, disagreement: 21, evaluations: 19)EU:n alueelta pois esim. nuorten tyttöjen pakkoavioliitot.1523. Mepit Suomen kansanedustajien kuultaviksi eduskunnassa! (importance: 73%,disagreement: 16, evaluations: 13)Meppien televisioitavat kyselytunnit eduskuntaan ja siten koko kansan nähtäville. Näinkansanedustajien ja kansalaisten kontaktit meppeihimme säilyvät ja samalla voi löytyä uusiaideoitakin. Meppien työn arvostus nousee. Kansalaiset oppivat ymmärtämään paremmin meppientyötä ja EU:n toimintaa. Muutoinkin koordinointia kansallisen parlamentin kanssa on lisättävä.Kysehän on sekä EU-parlamentin ja kansallisen parlamentin toimista ja toimijoista, jotka molemmatsäätävät samaa kansaa koskevista asioista. Toisistaan irrallaan toimivia orgaaneja ei saa olla.Meppien toiminta EU-parlamentissa kuten EU:kin on tehtävä entistä läpinäkyvämmäksi kansalaisille.1524. Demokratia ilman liittovaltio-mallia (importance: 73%, disagreement: 19, evaluations: 15)Pöllöä ajatella, että nykyisen mallisen sekavan, työlään ja kalliin systeemin ainoa mahdollinenvaihtoehto olisi liittovaltio presidentteineen. Ihan normaalit järkeistämistoimenpiteet auttavat jokummasti. Kolmen koplan sooloilun täytyy loppua.1525. JÄRKEISTÄMÄLLÄ DEMOKRATIAAN (importance: 73%, disagreement: 16, evaluations: 13)EU:n kulupuolta tulisi tarkastella Niukkasen emännän malliin. Viestintää tulisi tuoda lähemmästavalista ihmistä - turhia kansallisia erityispiirteitä sääteleviä ja rajoittavia direktiivejä tulisi välttää,sillä ne huonontavat halukkuutta yhteistyöhön lisäämällä EU-vastaisuutta.1526. Perustuslaki (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 14)Mikäli jokin valtio kansanäänestyksessä hylkää perustuslain ei samaa esitystä tulisi palauttaaäänestykseen kunnes saadaan mieluisa päätös. Tämä on kansalaisten aliarvioimista.1527. Byrokratia (importance: 72%, disagreement: 21, evaluations: 16)Euroopan Unioni on menossa kohti virkamiesjohtoisuutta, jossa kaikkea yritetään säädellä lailla jaasetuksilla.1528. Avoimuus, joustavuus ja yritteliäisyys (importance: 72%, disagreement: 19, evaluations: 10)Ei turhia työvoimaa tai pääomia rajoittavia lakeja. Euroopan toimivuuden kannalta yhteiset tariffitpuheluissa, tietoliikenteessä jne tärkeitä- todellisesa liittovaltiossa liikkuminen rajan yli missä muodossatahansa ei saa maksaa lisää. Omistus toisessa EU valtiossa oltava yhtä helppoa kuin kotimaassa,ts oman valtion ohjeet siitä esim miten hankin asunnon/kinteistön tms muusta EU-maasta olisipaikallaan. Miten huomioin verotuksessa jne..? Jos tätä ohjattaisiin oikealla tavalla ja rohkaistaisiinei tuntuisi siltä että olet tekemässä jotain sellaista johon et itse eikä pankkisi voi luottaa..Jyrkkä eiroaming- maksuille!1529. Europarlamentaarikkojen integriteetti säilytettävä (importance: 71%, disagreement: 19,evaluations: 12)On esiintynyt tapauksia, joissa Suomen valtion tai hallituksen edustajat ovat yrittäneet vaikuttaameppien päätöksiin Europarlamentissa. Lobata toki saa, mutta mepit saavat vaaleissa valtuutuksensasuoraan kansalta. Siksi ministereiden ja virkamiesten (miksei myös puolueiden johdonkin) tulisipidättäytyä asiattomista vaikutusyrityksistä meppien työhön.1530. Tasavaltalaisuus vs Sanelupolitiikka (importance: 71%, disagreement: 17, evaluations: 13) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 119
 • Sanelupolitiikan on loputtava. Kun itse pääministeri toteaa, että “keskeneräisistä asioista eikeskustella”, on tilanne huolestuttava. Milloin asioista sitten tulisi keskustella? Siinä vaiheessa kunasiat on jo kabineteissa päätetty, ja Keisari Nikolain mahtikäsky kansalle julistettu?1531. Mepit (importance: 71%, disagreement: 14, evaluations: 10)Meppien valtaa päätöksien teossa pitäisi lisätä, jolloin puolueelliset näkökannat näkyisivät paremminunionissa. Meppien lukumäärää pitäisi vähentää isoimmilta jäseniltä, jolloin he eivät pystyisihallitsemaan unionia niin paljon.1532. Säädösvalmistelu (importance: 71%, disagreement: 14, evaluations: 11)Säädösvalmistelu tulee järkevöittää siten, että EY -säännökset voidaan suoraan ratifioida eikä turhaaEK-kierrosta enää tarvitse. Tämä edellyttää myös eurpmeppien asiantuntemusta, jotta Suomi saaomia kantojaan esiin ja hyväksytyksi säädösvalmistelussa. Lisää ammattaitaitoisia “Stubbeja” kehiin!1533. Lopetettava talouden sääntely (importance: 70%, disagreement: 15, evaluations: 9)Eurooppa on seurannut Yhdysvaltain perässä talouspolitiikan suhteen. Elvytykseen sysätäänlisää rahaa huolimatta elvytyksen järkevyydestä: ihmiset pitää saada tyytyväisiksi. Elvytykselläsaadaan työpaikkoja pidettyä yllä lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä tähtäimellä velkaantuminenja velkaantuneisuus iskee kovaa. Kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja kun valtiot ovat jositoutuneet eläkkeiden maksuun, velan osuus maiden taseista kasvaa roimasti. Suurten yritystenjohtajien vastuuton toiminta johtuu siitä, että johtajat tietävät valtion tulevan kuitenkin tukemaanyhtiötä vaikka he imisivätkin rahaa yhtiön kassasta tai yhtiön osakkeenomistajilta. Keinottelu jakurssien manipulointi tuloksia kaunistelemalla kvartaalitalouden avulla ajaa johtajien agendaa,mutta kaikki siitä lopulta kärsivät. Elvytyspaketit on siis jäädytettävä täysin, ja talouden on itsehoidettava ongelmansa. Jos työpaikat menevät, niin menkööt. Yritys ei tarvitse työvoimaa eikätekoelvytystä tarvitse tehdä lainkaan. Valtioiden ja erityisesti EU:n on säädettävä isot rangaistuksettilinpitorikoksille ja kurssien manipuloinnille. Johtajat ja muut keinottelijat alkavat ajattelemaantekojaan.1534. Korruptio ja tapain turmellus (importance: 70%, disagreement: 17, evaluations: 6)Tärkeätä on saada erilaiset rapauttavat instituutiot kuriin (Lloyds Banking Group, Deutsche Bahn,Deutsche Telecom, Siemens, kaikki veroparatiisit ja erityisesti uusien jäsenmaiden korruptio.)1535. Johtaminen (importance: 70%, disagreement: 17, evaluations: 11)Valitaan presidentti kansanäänestyksellä. Esim. Eu-edustajavaalien yhteydessä.1536. EU:n parlamentin istunnot vain Brysseliin (importance: 69%, disagreement: 20,evaluations: 8)1537. hallinnon vähentäminen (importance: 69%, disagreement: 17, evaluations: 14)Virkamiesten raju karsinta1538. Direktiivit (importance: 69%, disagreement: 17, evaluations: 14)Direktiiveissä pitää ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet. Esim. hehkulamppujen vaihtoenergiansäästölamppuihin säästää energiaa lämpimissä maissa, mutta ei juurikaan kylmässäpohjolassa.1539. demokraattinen hallinto (importance: 69%, disagreement: 27, evaluations: 12)Demoratian noudattaminen on tärkeää hallinnon kaikilla osa-alueilla, alkaen paikallishallinnosta.Aurino ja tuulienergian kehittäminen, tukeminen ja alueellisten pienvoimaloiden lisääminen.En kannata atomivoimaa. Suomalaisen maatalouden jatkuminen. Paikallisten meijerienja teurastamoiden toiminnan mahdollistaminen säädöksillä. Lähiruoka vähentää turhiankuljetusmatkoja. Suomalisen metsätalouden jatkuminen. Paikallisten sahojen ja puunjatkojalostuksenpaikallinen kehittäminen. Ylikansallisen ruuan verotuksen kiristyminen. Roskaruuan, makeisten jneverotuksen kiristäminen. Lasten liikunnan, taideaineiden lisääminen kouluissa. Suomalaisen omienetujen ajaminen ensisijaisesti ja sen jälkeen rakentavan yhteistyön tekeminen .1540. EU - kansainvälisyys vs ylikansallisuus (importance: 69%, disagreement: 12, evaluations: 12)EU:n tulee olla kansallisvaltioitten yhteistyöelin, ei ylikansallinen käskytysorganisaatio. EU:nperusidea on hyvä ja kannatettava, mutta nyt on ns “noustu takalisto edellä puuhun”. Tilanteessa,jossa kansalliset parlamenttipoliitikot pakenevat vastuuta, ja toteavat, että “mukautamme nyt vainlakejamme EU:n päätösten mukaiseksi” olemme jo de facto Uuden Imperiumin osavaltioita, vaillaomaa eduskuntaa, vailla tasavaltaa. Tasavaltalainen Perustuslakimme on ilmeisesti kumottu.1541. parlamentti (importance: 67%, disagreement: 29, evaluations: 15)kokoontuminen yhteen paikkaan Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 120
 • 1542. tuttuus,avoimuus (importance: 66%, disagreement: 17, evaluations: 8)EU:n suuri ongelma on dinosaurusmainen olemus.Tarvitaan kahdet aivot ymmärtämään sitä loppuunasti....kaukainen.1543. Kirkon ja valtion erottaminen toisistaan (importance: 66%, disagreement: 19, evaluations: 9)Koskien koko eurooppaa, kirkolta pois veronkantooikeus, meillä ei ole yhteneväistä uskontoa jolloinkoko euroopan tulee olla kirkollisesti neutraali.1544. lainsäädännöt (importance: 66%, disagreement: 12, evaluations: 15)Ihmetyttää lainsäädäntöjen monimuotoisuus. esim. alkohoolilaki on aivan erillainen eri puolilla EU:ta.1545. Tekijänoikeuslainsäädännön järkeistäminen (importance: 65%, disagreement: 12,evaluations: 20)Onko kappaleiden remiksaus ja editointi kulttuuria luovassa ja kommentoivassa mielessätekijänoikeusrikos? Toivottavasti näin ei ole Euroopassa ja muutenkin toivottavastitekijänoikeuskysymyksiin saataisiin joku fiksu lakipykälä jolla saataisiin järki näihin hommiin.Esimerkiksi voitaisiin tehdä musiikista julkishyödyke, jonka käyttämisestä ei tarvitsisi maksaa mitään.Kaikki saisivat käyttää ja kopioida ja editoida musiikkia vapaasti, mutta tarvittavat tulot kerättäisiinveroilla tai muulla vastaavalla tavalla. Perehdytyksenä aiheeseen kannattaa katsoa tulevaa innovoivaYkkösdokumentti Kenen tekijänoikeus? (esitetty TV1:sellä sunnuntaina 29.3.2009 klo 21:15.Nähtävissä osoitteessa: http://areena.yle.fi/toista?id=2053117)1546. Jotain järkeä nautintoaine säädöksiin. (importance: 64%, disagreement: 22, evaluations: 7)EU tekee hallaa sellaisille maille kuin Suomi. Vain koska unioniin kuuluu maita joiden ruoka-aine rajoitukset ovat naurettavia sallitaan koko EU:n alueella esimerkiksi runsaasti yliherkkyyttäaiheuttavia väriaineita, joita ei Suomessa muuten sallittaisi. Jokaisella jäsenvaltiolla pitäisikin ollaoikeus kieltää aineita, jotka se omassa maassaan tahtoo. Eu voisi sitten määrätä minimi rajoitteet.1547. ei väkinäidtä ykdimielisyyttä (importance: 63%, disagreement: 31, evaluations: 9)Konsensus eisovi Euroopan politiikkaan.1548. Yhteinen lippu, valuutta, presidentti, hallitus (importance: 58%, disagreement: 19,evaluations: 16)Euroopan pitäisi olla selkeä liittovaltio ilman varauksia. Siinä sitten osa valtioiden ja Euroopan välinentyönjako olisi selkeästi säännelty. Nykyisen hallintomallin läheisin edeltäjä on Ranska usean eriruhtinaan hallitsemanna maana.1549. Unionin presidentti (importance: 53%, disagreement: 12, evaluations: 9)Euroopan Unionilla tulis olla yhtenäiset kasvot ulospäin ja sanavaltaa maailman asioihinkuten Yhdysvalloilla. Vain siten voimme jatkossa estää kriisien syntyä ja rakentaa voimakkaandemokraattisen johdon edustamaan kaikkia jäsenvaltioita samanaikaisesti. Jokaisella EU:nkansalaisella tulisi olla mahdollisuus tulla valituksi unionin presidentiksi synnyinmaastaan huolimatta.1550. Yhteinen kiinteistöjen myyntidirektiivi EU:n ulkopuolisille (importance: 53%,disagreement: 22, evaluations: 8)Koska Suomen hallitus ei pysty eikä halua valvoa ja estää suurten maa-alueiden myyntiä EU:nulkopuolisille tahoille,on siihen puututtava EU-lain avulla.Energia1551. Uusiutuvat energianlähteet (importance: 88%, disagreement: 12, evaluations: 12)Uusiutuviin energianlähteisiin ja niitä käyttävän liikenteen voimakas kehittäminen.1552. Energiapolitiikka (importance: 88%, disagreement: 10, evaluations: 11)Euroopassa pitäisi olla yhtenäinen energiapolitiikka, uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistäenergiantuotannossa ja liikennekäytössä tulisi edelleen tutkia mutta perusenergiantarve tuleetyydyttää edullisella ydinsähköllä.1553. Energiapolitiikka (importance: 87%, disagreement: 13, evaluations: 14)Varautuminen fossiilisten polttoaineiden saatavuuden kiristymiseen. Suomessa pitää rakentaaydinvoimaa mahdollisimman paljon, vaikka vientiin asti. Kotimaiset uraanivarat käyttöön.1554. Energiapolitiikka (importance: 87%, disagreement: 6, evaluations: 5)öljy1555. Energian tuotanto (importance: 86%, disagreement: 8, evaluations: 11) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 121
 • Energian tuotanto on osa kilpailukykyä. Tässä pitää olla mukana kehitystyössä ja ratkaista mm.ydinjätteen loppusijoittaminen ja sen seuraukset.1556. Energian kulutus (importance: 86%, disagreement: 13, evaluations: 10)Meillä on kylmät talvemme ja pitkät välimatkat. Energiatarpeemme on aivan erilaista kuin Eteläja Keskieuroopassa. Toisaalta teollisuutemme vaatii energiaa ja teollisuusrakenteen muuttaminenon varsin vaikea ja pitkä prosessi vaarmistaaksemme työllisyyden. Tuulivoima on poliittistahaihattelua, joka perustuu yhteiskunnan tukee. Mitä järkeä siinä on. Tuo tuki joudutaan keräämäänverovaroin, joiden muodostamiseen tar4vitaan energiaa. Olen ydinvoiman kannattaja, kunhan riskitminimoidaan. On toki järkevää kehittää energiaa säästäviä toimintoja, mutta en ymmärrä energiansäästöä vaativia, jotka kuitenkin ajavat joka viikko 100 - 300 km kesämökilleen pilkkomaan puita jarakentamaan kompostejaan. Jos on rehellinenenergian kulutuksen puolestapuhuja, niin hän muuttaaasumaan mökille tai ajaa välimatkan polkupyörällä.1557. Uudet energiat (importance: 86%, disagreement: 15, evaluations: 14)fuusioenergia, gravitaation hyödyntäminen1558. ilmastonmuutos, fossiilisen polttoaineiden kulutuksen vähen (importance: 85%,disagreement: 12, evaluations: 11)1559. Energia (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 11)Siirtyminen uusiutuviin ja vähiten ilmastoon haitallisesti vaikuttaviin energiamuotoihin erittäinnopeutetussa tahdissa. Samalla EU:n pitää olla tiennäyttäjä muille alueille Aasia ja Oseania, Afrikka jaAmerikka.1560. Energia (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 12)Kestävä, “puhdas” , kaikille saatavana oleva (verrattuna bensaan, ainakin siis halvempi..) energianiin yksilölle kun teolllisuudelle jne. Luonnon suojeleminen.1561. Energiaomavaraisuus on välttämättömyys (importance: 84%, disagreement: 11,evaluations: 12)EU:n jäsenvaltioitten yksinään, sekä EU:n yhdessä, on huolehdittava täydellisestäenergiaomavaraisuudesta. Tämä tarkoittaa käytännössä ydinvoiman voimakasta lisäämistä.1562. energianpolitiikka (importance: 84%, disagreement: 11, evaluations: 11)Euroopan tulee irtautua venäjän riippuvuudesta, pyrkiä vähentämään fossiilisten polttoaineidenkulutusta ja lopettaa jätteiden hautaaminen ja korvata se tehokkaalla jätteenpoltolla.1563. Suomi, nato ja ydinvoima. (importance: 84%, disagreement: 11, evaluations: 4)Suomen tulisi liittyä natoon tai vähintään toimia paljon yhteyistyössä naton kanssa tulevaisuudessa.Ydinvoimaa lisättävä paljon koska muu ei auta, uusiutuva energia on tulevaisuutta jota pitääkasvattaa mutta nyt ydinenergia on tärkeää. vuosia sitten kun imatran vesivoimala tuli, sitä pidettiinhulluutena ettei energiaa tarvtia niin paljon koskaan mutta nyt suomi teknolgoian erikoisosaaja jaenergiaa tarvitaan.1564. Energia politiikka. (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 14)Eu:n täytyisi kannstaa jäsenvaltioitaan itsenäiseen energia politiikkaan.Ei ainakaan SuomessaVenäjän vallan alle...1565. Ydinvoima on turvallisinta ja vähäpäästöisintä energia (importance: 83%, disagreement:16, evaluations: 11)Suljetaan hiili- ja turvevoimalat1566. Energian saannin turvaaminen (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 14)Kasvava panostus vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämiseen. Ydinvoiman käyttö ontällä hetkellä välttämätön paha. Tuettava aiempaa enemmän yksityisten siirtymistä ekologisiinja uusiutuviin energiamuotoihin lämmön, ja miksei sähkönkin tuotannossa. Mitä omavaraisempiyksityistalous on, sitä vähemmän se rasittaa ulkoista energiantarvetta.1567. yhteinen ympäristöä säästävä energiapolitiikka (importance: 83%, disagreement: 13,evaluations: 13)vakavasti otettava KAIKKI energiaa säästävät ehdotukset1568. Valmistautuminen kalliin ja hupenevan öljyn aikaan. (importance: 83%, disagreement:15, evaluations: 7)Koko nykyinen järjestelmämme perustuu halpaan ja helppoon öljyn saatavuuteen. Millä ruokitaanpuolen miljardin väestö, kun öljyyn perustuva (torjunta-aineet, lannoiteteollisuus, pakastus, Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 122
 • kuljetus, varastointi, jne.) ruokatuotanto ei ole enää vaihtoehto? Mitä ihmisille tehtäväksi, kunöljyyn ja halpaan energiaan perustuva massatuotanto täytyy ajaa alas suurelta osin? Ei ole olemassarajatonta kasvua. Tämän oppii ihminen jo ala-asteella. Miksi Euroopan johto käyttäytyy ja näyttääesmierkillään päinvastaista? Mikään ei tule jatkumaan kuten viimeiset 50 vuotta. Se aika oli ja meni.Totutellaan ajatukseen kasvuttomasta tulevaisuudesta.1569. Energia- ja ympäristöpolitiikan yhteensovittaminen (importance: 83%, disagreement: 14,evaluations: 12)1570. Energiapolitiikasaa otettava huomioon ilmaston muutos (importance: 83%, disagreement:17, evaluations: 13)Atomienergian tuotantoa lisättävä entistäkin turvallisemmaksi.Yhdinjäteongelmat ratkaistavakokonaisvaltaisesti. Ei lisää saastuttavia kivihiili- ja turvevoimaloita. Lisää tuuli ja vuorovesi- sekäaurinkoenergiaa täydentämään ydinenergiaa. Ei uusia vesivoimaloita luonnonsuojelualueille. Luontoasäästettävä tuleville sukupolville.1571. Energia (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 13)Euroopan on luotava yhteinen energiapolitiikka joka takaa jäsenmaiden energiansaanin kaikissatilanteissa. Tämä edellyttää Unionin roolin kasvattamista tässä asiassa.1572. EU omavaraiseksi energian suhteen (importance: 82%, disagreement: 19, evaluations: 12)Muunmuassa turvallisuuspolitiikan kannalta olisi erittäin tärkeää päästä omavaraisuuteen, vaikkapitemmällä tähtäyksellä.1573. Uusiutuvan energian kehittäminen (importance: 82%, disagreement: 13, evaluations: 11)Euroopan unionin tulisi mahdollisimman nopeasti pyrkiä eroon napanuorasta öljy- ja kaasuvarointuotettavaan energiaan. Mitä pitemmälle aika menee, sitä vähäisemmiksi uusiutumattomatluonnonvarat käyvät, ja samalla konfliktien vaara kasvaa käytäessä raivoisaa kilpailua viimeisistäenergiavaroista. Samalla, jos voitaisiin saavuttaa läpimurto uusiutuvan energian tuotannossa,Eurooppa saisi huomattavan kilpailuedun muihin talousalueihin nähden. Mielenkiintoista tosin on,että mistä raaka-aineista jatkossa tuotetaan yleishyödykkeitä kun useimpien materiaalien valmistusperustuu juuri öljyyn?1574. Ympäristöpolitiikka ja energiankulutus saatava sopusointuu (importance: 82%,disagreement: 18, evaluations: 10)Ainakin suomalaiset ovat taantuneet kierrätys- ja jätehuoltoasioissa. Esimerkiksi puhdasta puutavaraaheitetään polttokelpoisen jätteen keräilyastioihin. Elektroniikkaromua - usein vielä käyttökelpoista,ei siis oikeastaan romua - laitetaan tavallisten kerrostalojen jäteastioihin, ainakin Turussa. Turustataloyhtiöiden pihoista puuttuvat myös biojätteen keräilyastiat. Tämä oli ruohonjuuritason asiaa.Ilmastoasiat ja Itämeren suojelu ovat erittäin tärkeitä asioita. Toivon, että Kokoomuksen nykyiseteuroparlamentaarikot saavat jatkaa näiden asioiden hoitamista EU-tasolla. Energian hinta olisisaatava tavallisen kuluttajan kannalta järkeväksi.1575. Energia omavaraisuuden monipuolistaminen. (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 19)Äskettäin tapahtuneen öljykriisin seurauksena on havaittu, että energialla on muitakinmuotoja kuin öljy. - On käynnistetty merkittäviä hankkeita tuulivoiman lisäämiseksi. - On lisättybiopolttoaineita - On alettu tekemään jätteestä polttoainetta - On lisätty aurinkoenergiaa - On alettusuunnittelemaan sähköllä toimivia autoja - On lisätty bellettien käyttöä omakoti ja rivitaloasuntojenlämmitysjäjestelmissä. - On hyödynnetty yhä enemmän maalämpöä lämmityratkaisuna. - Kokeillaanjopa vety energiaa autoissa, ainakin ulkomailla. - Lisäksi ollaan lisäämässä ydinvoimaa. Yhteenvetonavoidaan todeta , että niiden hinta on jonkilaisessa sympioosissa keskenään. Eri energiamuotojenkäyttöä tulee edistää eurooppalaisella tasolla.1576. Tuulivoima,ydinvoima ja etonoli tulevaisuuden energiat (importance: 81%, disagreement:11, evaluations: 9)Kaikki energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energialla.Ydinvoimaa voidaan käyttää siirtymisvaiheessa,koska sen käyttäminen on tuttua.Lamasta noustaa innovaatioilla,kuten tehokkaalla energiatuotannolla,jota voidaan myydä muulle maailmalle.Sitten kun kaikki energia mitä käytämmetuotetaa täällä olemme onnistuneet.1577. Energiariippumattomuus (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 15)Maakaasuputki Itämeren alitse Saksaan vain lisää riippuvuutta. Lisäksi se on vakava sotilaallinenuhka kaikille Itämeren rantavaltioille. Venäjä tulee varmistamaan sotilaallisesti putken turvallisuudenBiskajanlahdelta Suomenlahden pohjukkaan. Siitä on Venäjällä valmiit suunnitelmat ja välineet Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 123
 • olemassa sen toteuttamiseen.1578. Uusiutuvat energiamuodot (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 7)Pitäisi laskea haitat sekä hyödyt ja todeta hyötyjen olevan suurempia ja edistää uusiutuviaenergiamuotoja1579. Energia (importance: 81%, disagreement: 11, evaluations: 10)Se, kuinka energiakysymykset ratkaistaan Euroopassa, vaikuttavat kaikkiin tärkeisiin seikkoihin:talouteen, turvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Jos Euroopassa onnistutaan ratkaisemaan energiansaatavuus järkevästi kaikissa jäsenmaissa, sillä on kauaskantoiset vaikutukset koko Euroopantalouteen, turvallisuuteen ja ympäristökysymyksiin.1580. Energian huoltovarmuus (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 19)Euroopan Unionin energiaturvallisuus on uhattuna.(v 2030 jo yly 70% tuontienergiaa)1581. Omavarainen, vihreä energiantuotanto (importance: 80%, disagreement: 19, evaluations: 14)EU:n on kyettävä tuottamaan valtaosa tarvitsemastaan energiastaan itse jotta se ei ole riippuvainenVenäjän maakaasusta ja lähi-idän öljystä. Riippuvuus näistä heikentää EU:n kykyä toimia demokratian,ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan esitaistelijana samalla kun se rajoittaa unioninmuutakin ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumavaraa. Unionin tulee panostaa vihreään energiaan kutenvesi-, tuuli-, aurinko-, bio- ja ydinenergiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vihreiden työpaikkojenluomiseksi ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.1582. Ydinvoima ja uudet tekniikat (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 12)Poliittinen suhmurointi haittaa energiaratkaisuja. Parhaat niistä: ydin- ja vesivoima ovat sivuraiteilla.Elinkelvottomiin tuuli- ja aurinkoratkaisuihin syydetään miljarditolkulla rahaa. Energiatutkimustuottaa kyllä aikanaan edullisia ja toimivia ratkaisuja ilman pysyviä tukiakin. Fuusioenergia (ei ITER)ja ydinjätteen käyttö energian tuotannossa näyttävät lupaavilta. Ilmalämpöpumput täydentävätomakotitalojen sähkölämmitystä.1583. Omavaraisuus energiantuotannossa (importance: 80%, disagreement: 18, evaluations: 14)Tulevaisuudessa pitäisi pyrkiä jopa siihen, että kukin talous tai muutaman talouden joukko pystyisituottamaan kaiken tarvitsemansa sähkö- ja lämpöenergian.1584. Energiatuotannossa on pyrittävä omavaraisuuteen (importance: 80%, disagreement: 16,evaluations: 14)1585. Uusien energiamuotojen kehittämisen tukeminen (importance: 79%, disagreement: 21,evaluations: 11)Euroopalle tärkeää on tukea uusien, vihreiden energiamuotojen kehittämistä. Jatkuva tutkimus jakehitystyö on tärkeää: emme voi tuudittautua nykyisten energiamuotojen varaan, vaan kehitystä jatutkimusta täytyy tapahtua.1586. KAATOPAIKKAJÄTTEISTÄ ENERGIAA (importance: 79%, disagreement: 14, evaluations: 16)Jätteiden hyödyntäminen energiaksi olisi oltava kaikissa Euroopan maissa yhtenäistä ja valvottua.Jätettä kertyy yhä enemmän. Kaikki sellaiset materiaalit joita ei voi kierrättää, niin niihin erityinenhaittavero.1587. Öljyriippuvuuden vähentäminen > Sähköautot markkinoille (importance: 78%,disagreement: 13, evaluations: 13)Tulevien öljykriisien välttämiseksi olisi hyödyllistä vähentää riippuvuutta öljystä kehittelemälläviimeinkin esim sähköautot finaaliin, niin että jengi alkais niitä ostamaan. Kaikki tietävät, etteiöljy ole loputon luonnonvara. Siksi olisikin tärkeää hoitaa hommat kuntoon ennen kuin OPEC-maattaas näyttää länsimaille kuinka riippuvaisia me olemme mustasta kullasta. Euroopan tulisi näyttäämuille esimerkkiä ja olla edelläkävijä näissä asioissa! Hyödyllistä tietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vaihtoehtoiset_energianlähteet_öljylle http://fi.wikipedia.org/wiki/Sähköauto http://fi.wikipedia.org/wiki/Öljykriisi http://www.taloussanomat.fi/porssi/2008/05/11/joko-tama-on-kolmas-oljykriisi/200812816/170?rss=4 http://www.tekniikkatalous.fi/kommentit/article37400.ecehttp://www.hs.fi/autot/artikkeli/Uusi+öljykriisi/HS20080427SI1VS06amt http://www.vihrealanka.fi/node/894 http://www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto/uudetenergiantuotantotekniikat/fuusioenergia http://ec.europa.eu/research/leaflets/fusion/page_89_fi.html http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ukk/ydinturvallisuus/fi_FI/ydin5/1588. riippuvuus tuontienergiasta minimoitava (importance: 78%, disagreement: 15,evaluations: 10)1589. Lisää halpaa energiaa (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 10) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 124
 • Lisää halpaa energiaa ei tuotuna vaan itse tuottaen, ydinvoima on toimiva ratkaisu, samaan aikaanvoisi tuuli ja aurinkovaoiman käyttöä lisätä1590. Fuusioenergian T&K -toiminnan rahoittaminen (importance: 78%, disagreement: 13,evaluations: 16)Energiapolitiikka on osittain myös turvallisuuspolitiikkaa etenkin näiden maakaasujupakoidentakia. Eurooppa on käsittääkseni maailman johtava taho fuusioenergian tutkimuksessa, muttateknologisten ongelmien ratkaisemiseksi mittavat panostukset koereaktoreihin ovat välttämättömiä;mikäli Eurooppa mielii huolehtia jäsenvaltioidensa energiansaannista puhtaasti, tehokkaasti jaturvallisesti tulevaisuudessa. Fuusioenergia on 40-50 vuoden päässä ja teknologian valjastamiseksikäyttöön riittävä investoiminen fuusioreaktoreihin on erittäin kannattavaa. Mietitäänpä esimerkiksimillainen vaikutus standardiksi muodostuneella fuusiovoimalaitoksella ja sen myymiselläolisi Euroopan taloudelle - valtava. Lähde: http://www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto/uudetenergiantuotantotekniikat/fuusioenergia1591. Energia (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 15)Suomen on oltava omavarainen energiansaannissaan.Kaikki saantimuodot on tutkittava-eikäautomaattisesti huudettava lisää ydinvoimaa.1592. Energiapolitiikka (importance: 78%, disagreement: 22, evaluations: 14)Energiapolitiikka on keskeinen tekijä sekä ilmaston muutoksen kannalta että energian hinnan jasaatavuuden kannalta. Ilmaston muutoksen luonteesta ollaan montaa mieltä, mutta hiilidioksidintuottaminen ilmakehään ei ole järkevää - siitä ollaan kai aika yhtä mieltä. Venäjän - Saksan kaasuputkion uhka Itämerelle ja sen lupaehdot tulee laatia sellaisiksi, että Suomi ei joudu Saksan energiapolitiikanmaksumieheksi. Ei rehevöitymisen takia eikä myöskään kalojen mahdollisen syöntikiellen takia.Energiapolitiikkaan liittyy paljon muitakin kysymyksiä - mm. päästökauppa ja sen ehdot. EU:n ja USA:ntulisi löytää yhteinen sävel tällä alueella.1593. turvallisuus ja yhteistyö. Energiapolitiikka kuunnellen tut (importance: 77%, disagreement:22, evaluations: 8)1594. Energia omavaraisuuteen tulee kiinnittää huomiota (importance: 77%, disagreement: 15,evaluations: 6)Venäjän talutusnuorasta on päästävä irti. Omaa ydinvoimaa, tuulivoimaa jne. tehtävä ja nopeasti.1595. Uusiutuvat energiamuodot (importance: 76%, disagreement: 14, evaluations: 12)Näitä tulisi tukea matalalla verotuksella sekä investointituella1596. Ydinvoima ja jätteet (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 11)Suomalaisomisteiset voimalat hoitavat omat jätteensä Suomessa.1597. Ydinvoimalla ilmastonmuutosta vastaan (importance: 75%, disagreement: 14, evaluations: 9)1598. Energiapolitiikka (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 14)Suomi yrittää pelastaa maailman - ja se tulee suomalaisille kalliiksi! Suomi määrää koko ajan meillepohjoisessa asuville välttämättömälle lämmitys- ja muulle energialle lisää maksuja ja veroja käytönvähentämiseksi, mutta kun on pakko käyttää! Suomi ei voi maapallon ilmastoa pelastaa - mm. yksiPekingin kaupungissa otetaan käyttöön 1500 uutta autoa päivässä - jos haluamme samassa tahdissavähentää oman liikenteemme päästöjä ja poistaa autoja käytöstä, ei meillä enää kuuden vuodenpäästä liiku yhtään autoa. Miksi, oi miksi suomalaisen tavallisen ihmisen pitää maksaa koko ajanlisää rangaistusveroja, kun eivät ne auta yhtään globaalissa ilmastonsuojelussa?1599. Omavarainen, vihreä energiantuotanto (importance: 75%, disagreement: 27, evaluations: 7)EU:n on kyettävä tuottamaan valtaosa tarvitsemastaan energiastaan itse jotta se ei ole riippuvainenVenäjän maakaasusta ja lähi-idän öljystä. Riippuvuus näistä heikentää EU:n kykyä toimia demokratian,ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan esitaistelijana samalla kun se rajoittaa unioninmuutakin ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumavaraa. Unionin tulee panostaa vihreään energiaan kutenvesi-, tuuli-, aurinko-, bio- ja ydinenergiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vihreiden työpaikkojenluomiseksi ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.1600. Uusien energiamuotojen kehittäminen ja tukeminen (importance: 74%, disagreement:35, evaluations: 13)- jätteistä tehdyn energiatuotannon kehittäminen - yhä uusien energiamuotojen kehittäminen -ydinjätteen tehokas uudelleen käyttö, turvaa myös lastemme tulevaisuutta1601. Fuusioenergian T&K -toimintaan investoiminen (importance: 74%, disagreement: 16,evaluations: 16) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 125
 • Fuusioenergia on 40-50 vuoden päässä, mutta teknologian valjastamiseksi käytäntöön tarvitaantodellisia tekoja. Näin vähennettäisiin myös riippuvuutta öljystä energiamuotona. Vielä kun saisisähköautot markkinoille, niin fuusiolla tuotetulla energialla autojen lataaminen kävisi puhtaasti jaturvallisesti. Sitten kun öljy yhtäkkiä loppuu ja OPEC-maat näyttävät meille taas minkälaisia kääpiöitäolemme ilman öljyä, niin kyllä sitten alkavat puheet vaihtoehtoisten energiamuotojen etsinnästä.Meidän tulee toimia nyt yhdessä ja järjestää Euroopan yhteisiä hankkeita esim korkeakouluissa,yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Eurooppa on johtava taho fuusioenergian tutkimuksessa, muttasiihen ei pidä tuudittautua, vaan meidän tulee myös toimia kuin edelläkävijät eli luottaa uuteenteknologiaan ja investoida sen kehittämiseen. Fuusioenergia olisi Euroopan taloudelle onnistuessaanjättipotti = kaikki haluaisivat ostaa maahansa fuusiovoimalaitoksen.1602. Energian tuotanto ja kulutus/kokonaistavoitteet ja seuranta (importance: 74%,disagreement: 19, evaluations: 7)Kun päästöjen vähentämistavoitteet on tehty, pitää tehdä maakohtaisesti myös energian tuotannonkokonaistavoitteet esim. vuoteen 2030 ja 2050. Suomessa on ehdottomasti mielekästä rakentaanyt rakenteilla olevan ydinvoimalan lisäksi kaksi uutta ydinvoimalaa ja silti lisätä tuuli-, vesi-,bio- ja aurinkoenergiaa, vaikka ne eivät vielä taloudellisia olekaan vesivoimaa lukuuntottamatta.Sähköntotannon päästökerroin tulee saada selvästi alle 100 g/kwh, jolloin energiankulutusohjelma(alla) vähentää päästöjä riittävästi. Energian kulutuksessa teollisuus tekee omat ratkaisunsamarkkinaehtoisesti ja jatkaa jo kauan sitten aloitettua energiansäästölinjaansa. Tavallisillekansalaisille tulee rakentaa myös tavoitteellinen, selkeän numeerinen kokonaisohjelma erienergia-alueiden muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi. Näitä alueita ovat: 1. Kiinteistöjenlämmitysmuodot, joissa öljylämmitys on nopeimmin korvattava lämpöpumppuja hyödyntäviksisähkölämmityksiksi, suorat sähkölämmitykset ja myös kaukolämmitetyt kiinteistöt tulee saadalisäksi lämpöpumpuin tehostetuiksi. 2. Kiinteistöjen eristystasojen nostaminen, lämpimän vedenenergian talteenottaminen, ilmastoinnin energian talteenottaminen 3. Liikenne, jossa ladattavienhybridiautojen ja sähköautojen määrälle tulee asettaa tavoitteet. Kun kaikki tavoitteet asetetaannumeerisina ja vuosiin sidoittuina, niille voidaan rakentaa myös seurantajärjestelmät, j1603. Energian tuotanto ja kulutus tulevaisuudessa (importance: 73%, disagreement: 19,evaluations: 8)Olisi tarkkaan mietittävä, miten energian käyttöä voitaisiin tehostaa ja miten kulutusta voitaisiinvähentää. Samalla olisi myös mietittävä, miten energiaa voitaisiin tuottaa puhtaammin siirtymälläfossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Tällöin tarvitaan panostusta myöstutkimukseen ja kehitykseen.1604. Energian kulutus (importance: 73%, disagreement: 24, evaluations: 11)Energian kulutusta tulisi vähentää järkevästi. Se mikä on tuhlausta etelässä on säästöä pohjoisessa.Etelässä tulisi erityisesti edistää uusiutuvia energiamuotoja kuten tuuli ja aurinkoenergiaa.1605. energiapolitiikka (importance: 73%, disagreement: 16, evaluations: 11)1606. Tuulivoiman lisääminen Suomessa (importance: 72%, disagreement: 18, evaluations: 9)Mielestäni tuulivoimaa pitäisi lisätä, EU:n pitäisi tukea Suomessa tuulivoimaa!.1607. energiaomavaraisuus, yhdistelmässä useampia energiamuotoja (importance: 72%,disagreement: 25, evaluations: 11)Suomella oma energiaomavaraisuus, mutta samoin koko EU:n alueella.Kumppanuus- hankkeetkunniaa.1608. Uhkaava energiakriisi (importance: 72%, disagreement: 21, evaluations: 13)Peak oil on jo ohitettu tai ohitetaan lähivuosien aikana. Varautuminen hupenevaan öljyntuotantoon.1609. Polttoainehinnat yhtenäistettävä (importance: 71%, disagreement: 18, evaluations: 9)Kylmän ilmanalan maat lämmittää talvella ja lämpimän alueen maat jäähdyttää kesällä.1610. Energipolitiikka yhtenäiseksi euroopassa (importance: 71%, disagreement: 14, evaluations: 13)Energiapolitiikka erotettava maatalous- ja aluepolitiikasta. Mikäli Suomen sähkön hinta nostetaan samalletasolle kuin keskieuroopassa, niin tulotaso myös sitä vastaavaksi ettei suomalaisella kulu suhteettomastirahaa lämmitykseen.1611. Fossiiliset polttoaineet (importance: 70%, disagreement: 19, evaluations: 13)Vähennettävä riippuvuutta hiilestä ja öljystä. Kaasussa jakelu pyrittävä turvaamaan useasta eritoimittajamaasta, erityisesti varottava Venäjä-riippuvuutta. Edistettävä energiansäästöä ja esim. maa/kalliolämmön hyödyntämistä tukitoimin. Sähkön jakeluverkko suunniteltava ja rakennettava kokoEurooppaa ajatellen. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 126
 • 1612. Ydinvoiman hallittu lisärakentaminen (importance: 70%, disagreement: 21, evaluations: 16)Uusia energialähteitä odoteltaessa on väliaikaisratkaisuna turvauduttava moderniin ydinvoimaan, jottailman saastuminen hidastuisi. Samaan aikaan on panostettava aurinkovoiman laajaan käyttöönottoonsekä tuulivoiman lisäämiseen siellä, missä sille on luontaiset edellytykset. Suomen kaltaisessamaassa tuulivoimaloiden rakentamisessa tulisi käyttää harkintaa, saavutettu hyöty voi olla mitätönverrattuna ympäristöhaittoihin. Ihanneratkaisu olisi tietysti fuusiovoimala, mutta fuusioreaktorintoteutuminen vienee vielä kolmisenkymmentä vuotta. Liikenteen energiankäytössä tulisi keskittyäpolttokennoteknologian kehittämiseen. Nopeat junayhteydet kaikkien merkittävien liikennekeskustenvälille.1613. Kaupunkien ja kuntien säästettävä energiaa (importance: 69%, disagreement: 21,evaluations: 14)Kupunkien ja kuntien olisi omassa toiminnassaamn koko euroopan alueella siirryttävä Bioenergiankäyttäjiksi.1614. Eurooppalainen energiapolitiikka (importance: 69%, disagreement: 30, evaluations: 11)Venäjän ja Saksan välinen kaasuputki nakertaa Eurooppalaista päätösvaltaa, tarjoten Venäjälle keinonharjoittaa ulkopolitiikkaa jokaisen jäsenmaan kanssa erikseen. On tärkeää, että kaasuputki ei jäisi vainVenäjän ja Saksan hankkeeksi, energiapolitiikan on oltava yhteistä.1615. Sähköä (importance: 67%, disagreement: 17, evaluations: 8)Suomessa ja muuallakin euroopassa tarvitaan jatkossa halpaa sähköä. Ydinvoimaa lisää ja paljon.1616. Ydinvoimaa on lisättävä (importance: 67%, disagreement: 22, evaluations: 14)1617. Energian kulutus (importance: 67%, disagreement: 22, evaluations: 13)Tehostaa vähäkulutteisten ja päästöisten autojen kauppaa ja vapaata liikkuvuutta, suunnatamaakohtiasta verotusta enemmän mitä vähemmän ajat sitä vähemmän maksat veroa, Suomessa saaverovähennyksen ajamisesta, eli pitäisi luoda innovatiivisesti parempia työvälineitä niin että voisi tehdätyötä siellä missä koti on , nykytekniikka mahdollistaa sen melko hyvin.1618. Tuulienergia hörhöjen harhaa? (importance: 67%, disagreement: 24, evaluations: 11)En ole nähnyt ensimmäistäkään täysipäisen ihmisen laatimaa laskelmaa tuulivoiman edullisuudesta jakyvystä maksaa omat perustamis- ja käyttökustannuksensa.1619. ydinvoiman vähentäminen (importance: 67%, disagreement: 22, evaluations: 15)käyttämällä tuulivoimaa1620. Energiaratkaisuissa monipuolisuus valttina (importance: 66%, disagreement: 27, evaluations: 8)Ydinvoiman lisäksi tarvitsemme kaikkea mahdollista: bio- ja tuulivoimaa, jätteiden polttoa, aurinkoa,maalämpöä, kaasua sekä täysin uusia tekniikoita. Joten alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen paukkuja.Energian järkevän käytön eteen tehtävä lujasti töitä.1621. Sähköautojen käyttöönottoa tulee tukea (importance: 64%, disagreement: 21, evaluations: 6)Verotuksen keventäminen sähköautoilta olisi hyvä juttu.1622. Energian säästö ennen tuulivoimaa (importance: 63%, disagreement: 15, evaluations: 9)1623. Energiaa kaikille (importance: 61%, disagreement: 29, evaluations: 11)Rakentakaa tulivoimaa niin pian kun vain on mahdollista; tuulivoima on hajautettu ja turvallinentapa. Jos tulee konfliktitilanne niin ydinvoimalat pommitetaan maantasalle ensin; kukaan ei toisaaltapysty ampumaan alas 10 000 tuulivoimalaa. Tuulivoimaa pitäisi rakentaa loppukäyttäjän tontilleenemmän ja pyrkiä ns. sähköomavaraisuuteen (varavoimana generaattori, tuulivoimalan huolto jakorjausjaksojen ajaksi) Hallituksien pitäisi mahdollistaa halvan tuulivoiman pystyttäminen siten, ettäloppukäyttäjät voisivat tilata tuulimyllyn tontilleen ja irrottautua kansallisesta sähköverkosta niinhalutessaan.1624. Sähköyhtiöiden valvonta yhteiskunnalle (importance: 59%, disagreement: 21, evaluations: 10)Sähköyhtiöiden valvontaa lisättävä normistolla jotteivat käyttäydy kuten Fortum. Fortuminomistajapolitiikka omostajien tahdon mukaiseksi.1625. Energian hintaan kunnon yhteinen ilmastovero (importance: 51%, disagreement: 25,evaluations: 14)Energian hinnan ohjaus euroopassa välttämätötä kulutuksen ohjaamiseksi ja veron käyttöenergiatutkimukseen ja kaukolämpörakentamiseen yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannonlisäämiseksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 127
 • Ulkopolitiikka1626. Itämeren tila myös Venäjän vastuulle (importance: 89%, disagreement: 8, evaluations: 22)1627. Globaali vastuullisuus (importance: 89%, disagreement: 10, evaluations: 7)Ei suljeta silmiä maailmassa vallitsevalta epätasa-arvoisuudelta, vaan pyritään kitkemään sitä poisniin Euroopan sisältä kuin Euroopan ja muiden maanosien ja maiden väliltä.1628. EU:n vaalittava hyviä suhteita USA:han (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations:14)Ei kaikessa tarvitse olla samaa mieltä, mutta silti voi ylläpitää hyviä suhteita.1629. Turkille pitäisi sanoa ei (importance: 85%, disagreement: 16, evaluations: 19)Turkki ei ole koskaan kuulunut Eurooppaan kultuurillisesti, joten miksi tulevaisuudessakaan? Mikälise kohotettaisiin joukkoomme, pohja koko unionilta katoaisi. Vaikka se olisi kaikilla mitattavillaasteikolla kelpoinen liittymään. Tarvitaan rohkeutta sanoa, että Eurooppa loppuu ennenkuin Aasiaalkaa, mutta on molemmille eduksi, että meidän suhteitamme kehitetään entisestään, joten älkääottako tätä pahalla.1630. Euroopan otettava paikkansa “supervaltojen” joukossa (importance: 85%, disagreement:15, evaluations: 11)Euroopan Unionin on otettava paikkansa maailman johtavien valtioiden joukossa. Miksi meidäneuroopplaisten edustajat parlamentissa eivät ole kykeneviä tai halukkaita ottamaan Euroopallemerkittävämmän johtajan roolia maailmassa. Vuosikaudet olemme katselleet vierestä kunYhdysvallat ja Kiina ovat harjoittaneet talous- ja kauppapolitiikkaa, joka on ollut protetktionististaja koko maailman kansojen tulevan hyvinvoinnin vaarantavaa. Kiina on keksinyt ikiliikkujan,jossa Yhdysvalloille lainataan rahaa, jolla Yhdysvallat ostaa kiinalaisia halpatuotteita, joidenhintakilpailukyky perustuu liian heikkoon ”kansan rahaan”, ihmisarvosta piittaamattomaan jalapsityövoimaa suosivaan tuotantotapaan. Eurooppa ei ole myöskään ottanut kantaa näiden”supervaltojen” sikamaiseen politiikkaan, jossa avoimesti sallitaan hyökkäyssodat, miehitykset,ihmisten kiduttaminen ja kansainvälisten sopimusten noudattamatta jättäminen. Onko hyvää”transatlanntisten” tai Kiinan suhteiden hoitoa olla aina se onneton hiiri, joka on hiljaa, ei puolustaeuroopplaisten eikä maailman muiden ihmisten oikeuksia tulla kohdelluksi tasavertaisina niintaloudellisissa kuin ihmisoikeuskysymyksissäkin?1631. Laajentumiskriteereiden tiukka noudattaminen (importance: 84%, disagreement: 9,evaluations: 12)Unionin ei tulisi pyrkiä laajentumaan liian voimakkaasti ja liian nopeasti. Hakijamaiden puutteidenhuomioimisessa tulee pitää tiukka linja. Euroopan unioniin ei tarvitse yrittää saada “kaikkia”maailman maita - kysehän on Euroopan unionista. Homma ei toimi, jos mukaan aletaan ottaahätiköidyn nopealla aikataululla maita, joissa on täysin erilainen oikeus-, ihmisoikeus- ja tasa-arvokäsitys ja pitkälti erilainen kulttuuri. Viittaan esimerkiksi Turkkiin, jota ollaan ajamassa jäseneksi,vaikka jäsenyyskriteereissä on huomattavia puutteita. Yhtenäisyyttä ei saavuteta koskaan, joskansalaiset eivät suhtaudu positiivisesti unioniin, ja positiivista suhtautumista ei edistä liian nopealaajentuminen ja lepsuilu kriteereissä.1632. Turvallisuuspolitiikka (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 13)Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tärkeä tekijä. Siihen liittyy myös puolustuspolitiikka.Suomen on jatkettava avointa keskustelua Natoon liittymisestä. Energiahuollon turvaaminenkriisitilanteissa. Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittäminen, tavoitteena öljy- jakaasuriippuvuuden huomattava vähentäminen Venäjältä1633. Yhteinen turvallisuus- ja ulkopolitiikka (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 13)Se ei ole niin vaikeaa! Vaikka hyökkäys ainakaan Euroopan unionin sydänmaille ei ole ajankohtainen-toivottavasti-, niin silti pitäisi tämäkin haara saattaa käytäntöön. Euroopan Armeija perustettava heti.1634. Hyvät suhteet Euroopan ja USA:n kesken. (importance: 83%, disagreement: 11,evaluations: 10)Nämä suhteet ovat tärkeät Euroopan turvallisuuden ja Atlannin yli käytävän kaupan kannalta.1635. Jämäkkä Venäjä-politiikka (importance: 82%, disagreement: 16, evaluations: 6)1636. Ulkopolitiikka (importance: 82%, disagreement: 12, evaluations: 15)Euroopalla tulee olla yhteinen ulkopoliittinen linja muita toimijoita kohtaan tämä linjaus estää myössisäistä hajaannusta Euroopan eri maiden välillä. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 128
 • 1637. EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 16)1638. Itämeren osalta Venäjän Pietarilla on suuri vastuu. (importance: 82%, disagreement: 15,evaluations: 12)Halosen “pässi” sossu pressa auttoi Pietarin kaupunkia valtion varoin jäteasioiden hoidossa. Paskatjuoksee silti Suomenlahteen ja pilaa sen kokonaan. Eiköhän Putinin kanssa veljeily jatku, kunpressakausi loppuu 2012 entiselta SAK:n lakimieheltä. Pyrkii tietysti EU:n tai eduskuntaan. Brysseliinon menossa!1639. Suomi ja Usa aina liitossa (importance: 81%, disagreement: 12, evaluations: 3)Suomen ja Usan suhteet ovat olleet aina ensiluokkaa. Usan uusi presidentti ja hallitus tulee olemaanhieno suhde suomeen.1640. Laajentuminen lopetettava (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 9)EU-aluetta ei ole syytä laajentaa Lähi-itään tai Venäjän suuntaan. Muslimit ja Venäläiset eivät oleEU:ta.1641. Ulkopoliittinen yhtenäisyys (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 12)Euroopan pitää näyttäytyä yhtenäisenä voimana ulkopuolisille. Vain tällä tavalla voidaan luodatarpeeksi vahva sanoma ja saada Eurooppalaista näkemystä esille maailman eri puolilla. Ranskan,Saksan ja Englannin irtiottoja ei pidä purematta niellä, vaan vaatia yhteistä linjaa.1642. Omavarainen, vihreä energiantuotanto (importance: 80%, disagreement: 19, evaluations:14)EU:n on kyettävä tuottamaan valtaosa tarvitsemastaan energiastaan itse jotta se ei ole riippuvainenVenäjän maakaasusta ja lähi-idän öljystä. Riippuvuus näistä heikentää EU:n kykyä toimiademokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan esitaistelijana samalla kunse rajoittaa unionin muutakin ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumavaraa. Unionin tulee panostaavihreään energiaan kuten vesi-, tuuli-, aurinko-, bio- ja ydinenergiaan ilmastonmuutoksenhillitsemiseksi, vihreiden työpaikkojen luomiseksi ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.1643. Globaali vaikutusmahdollisuus (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 12)Eurooppa on demokratian kehto ja suuri kulttuurivaikuttaja vuosisatojen ajalta. Euroopalla on paljonannettavaa muiden maanosien toimijoille, jotka esim teollisessa ja demokratiakehityksessä ovatjäljessä Eurooppaa. Maanosamme väestö on koulutetumpaa kuin muissa maanosissa - ainakintoistaiseksi. Euroopalla on hyvät edellytykset toimia rauhoittavana ja liennyttävänä toimijanakansainvälisillä areenoilla.1644. Kolmas aika (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 10)EU:ssa on keskityttävä kv-järjestöjen kanssa tehtävään laaja-alaisempaan yhteistyöhön globaaleissakysymyksissä sekä ulko- ja turvallisuuspoliitttisissa asioissa.1645. Yhtenäisyys ulkopolitiikassa (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 15)EU:n tulisi toimia eri aloillaan - myös ulkopolitiikassaan - mahdollisimman yhtenäisesti. EU:lletarvitaan oma ulkopoliittinen edustajansa.1646. Venäjä saatava kuriin (importance: 79%, disagreement: 14, evaluations: 14)Ei ole oikein, että tämän talvinen kiristyspolitiikka saa jatkua. EU:n pitäisi rakentaa pikimmitenenergiaverkosto itäiselle alueelle, jotta heikompien kiusaaminen loppuisi. Lisäksi tämä p**kanpuhuminen kaikesta; Georgiasta, toisesta maailmansodasta, toisinajattelijoista pitää loppua Venäjällä.Venäjä pitää saada tunnustamaan rikoksensa 1900-luvun aikana ja ennen kaikkea katumaan, kutenSaksalle tehtiin. Kaikkein parhainta olisi, että valloitetut alueet palautettaisiin oikeille omistajilleen,vaikka aluevaatimukset ovatkin EU:ssa kielletty.1647. EU:n on vahvistettava omaa kokonaisuuttaan (importance: 79%, disagreement: 16,evaluations: 12)EU:n on otettava oma paikkansa isona toimijana muiden isojen joukossa.1648. Vaikuttavuus maailmanpolitiikassa (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 10)On tärkeää Euroopalle nousta yhdeksi multipolaarisen maailman navoista. Äänemme tulee kuuluakirkkaana, kuuluvana ja ennen kaikkea omanamme. On aika lopettaa jonkun toisen selän takaamyötäily ja nostaa Eurooppa sille kuuluvalle paikalle suurimpana talousmahtina.1649. Yhteispeli (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 14)Eurooppa jää Kiinan, USA:n, Intian, Japanin, Venäjän ja Brasilian jalkoihin, ellei täällä opita tekemäänyhteipeliä. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 129
 • 1650. Tunne naapurisi -turvallisuuspolitiikka (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 11)Euroopan kansalaisia on rohkaistava yhteyteen toistensa kanssa ja rajamaissa myös Euroopannaapurimaiden kanssa. Näin luodaan rauhaa. Kaverin kanssa ei tapella1651. Eurooppa (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 11)Eurooppa nostetaan kansainvälisesti yhdeksi maailman johtavien kansojen joukkoon. Euro nouseemaailman valuutaksi.1652. Yhteinen ulkopolitiikka (importance: 76%, disagreement: 18, evaluations: 15)Ei siitä mitään tule, jos jokaisella EU-valtiolla olisi oma ulkopolitiikkansa. Erimielisyydet on ensinsovittava omassa piirissä ennen kuin lähdetään sopimaan ulkopuolisten valtioiden kanssa asioista.1653. Aktiivinen ja avoin globaali keskustelu (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations:11)EU:n on tärkeää olla mukana globaalin tason politiikassa. Tarvitaan kuitenkin näkemyksiä siitä, mitenasiat tulisi hoitaa, jotta EU olisi kiinnostava keskustelukumppani.1654. Turkin jäsenyys (importance: 76%, disagreement: 26, evaluations: 13)Onko EU:lla tosiaan varaa ottaa Turkki jäseneksi. Nyt jo turkkilaiset ovat suuri ongelma esim.Itävallassa. Koko suvun terveyspalvelut esim. hoidetaan Itävallan veronmaksajien kustannuksella.Terveyspalvelut antava kortti kiertää kädestä käteen ja kukaan ei pysty tai halua tarkistaa henkilönoikeutta kortin antamien palveluiden käyttöön. Ja Itävalta maksaa palvelun. Silti kukaan suvusta eivättämättä käy töissä, joista maksettaisiin veroja ja otettaisiin näin osavastuu saaduista palvelusita.1655. Yhteinen ulko- ja sisäpolitiikka (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 15)Jotta Euroopan yhteisö pysyy kuosissa, pitää poliittiset päätökset päteä kaikkialla. Vaikeutta tuo se,että päätöksissä pitää huomioida kaikki osapuolet toisia väheksymättä. Tarkoitan sillä poliittistenpäätösten suuntaamista yritteliäisyyteen ja avustuksien kohdistamista toimintaan, jotka tuottavatkinjotain, eikä vain rahoita tyhjiä tutkimuksia, joissa “vaaditaan lisäselvityksiä”.1656. Euroopan on oltava vapaan maailman symboli (importance: 75%, disagreement: 20,evaluations: 16)Vapaus. Niin talouden kuin yksilöidenkin vapaus tuottaa niin paljon hyvää, että on koko maapallonetu, jos EU näyttää esimerkkiä siitä, kuinka asiat tulisi järjestää. Vapauden lisääntyessä paineoikeudenmukaisiin uudistuksiin alkaa kasvamaan mm. Venäjällä ja Valkovenäjällä.1657. Omavarainen, vihreä energiantuotanto (importance: 75%, disagreement: 27, evaluations: 7)EU:n on kyettävä tuottamaan valtaosa tarvitsemastaan energiastaan itse jotta se ei ole riippuvainenVenäjän maakaasusta ja lähi-idän öljystä. Riippuvuus näistä heikentää EU:n kykyä toimia demokratian,ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan esitaistelijana samalla kun se rajoittaa unioninmuutakin ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumavaraa. Unionin tulee panostaa vihreään energiaan kutenvesi-, tuuli-, aurinko-, bio- ja ydinenergiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vihreiden työpaikkojenluomiseksi ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.1658. Eu laajentuminen stop pariksi vuodeksi (importance: 75%, disagreement: 22, evaluations: 13)EU laajenee niin kovaa että ei perässä ehdi pysyä. Olisiko parempi nyt käydä olemassaolevatjäsenneuvottelut ja sitten edes 2-3 vuotta totutella uuteen tilanteeseen ja jäsenmaihin?1659. Venäjä (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 13)Venäjö on naapurimaa eikä sen kummempaa. Asiat pitäisi voida vihdoinkin suhteuttaa sellaisina kuinne ovat, kukaan ei kunnioita nuoleskelijoita, vain vahvat säilyvät ja nopeat syövät hitaat!1660. Venäjä opetetaan Saksan, Ranskan, lailla vastuulliseksi (importance: 74%, disagreement:15, evaluations: 9)Perus on kaikessa elämässä, että vastuuta otetaan ja apuja annetaan naapureille.1661. Terrorismia vastaan erityisesti yhteistyössä USA:N kanssa (importance: 74%,disagreement: 16, evaluations: 17)Erilaiset terroristipesäkkeet ympäri maailmaa (mm. Lähi-Itä, Pakistan, Afganistan) ovat uhkamaailman rauhalle. Tästä syystä on tärkeää, että Eurooppa pyrkii hyvässä yhteistyössä USA:n kanssatekemään kaikkensa, jotta terrorismi saataisiin mahdollisimman tehokkaasti laannutettua. Tämäsaattaa edellyttää rankkojakin toimenpiteitä. Pitkässä juoksussa terroristien mahdollisuuksienheikentäminen tulee toivottavasti tuottamaan tulosta.1662. USA nähtävä samat arvot omaavana kumppanina, toisin kuin (importance: 73%,disagreement: 17, evaluations: 11)USA nähtävä samat arvot omaavana kumppanina, toisin kuin Venäjä, Kiina ja muslimimaailma. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 130
 • Kritisoikaamme yhdessä epädemokraattisia maita, sekä maita joissa uskonto sotkeutuu politiikkaan.1663. yhtenäinen Venäjä-politiikka (importance: 73%, disagreement: 15, evaluations: 15)1664. euroopalle tärkeää yhteistyö venäjän kanssa. (importance: 73%, disagreement: 15,evaluations: 14)on nähtävissä usa:n heikentyminen maailman johtavana talousmahtina, venäjällä on suuret öljy- jamalmivarat, kun venäjän talous kehittyy, se voi olla määräävässä asemassa maailman kaupassa.1665. Venäjä (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 17)Riippuvuuden vähentäminen Venäjästä ja varautuminen Euroopan tasolla sotilaallisesti siihen ettäVenäjästä saattaa tulla aggressivinen suurvalta.1666. Hyvien naapurisuhteiden hoito etenkin itään päin (importance: 72%, disagreement: 16,evaluations: 20)Pietarin vaikutusalue tulee merkittävämmäksi. Uudet nopeat junayhteydet parantavat niitä. Kauppaja rakennusala on tärkeää1667. Laajentuminen (importance: 72%, disagreement: 19, evaluations: 13)Ei ole mitään mieltä haalia kaikkia mahdollisia valtioita mukaan millä hinnalla tahansa1668. Avoimet yheteistyövälit kolmansien osapuolten kanssa (importance: 72%, disagreement:19, evaluations: 10)Euroopan unionin tulisi olla avoin toimimaan yhdessä kolmansien osapuolten kanssa. Mm. etenkinSuomen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että EU pitää lämpimät, avoimet, mutta myöskin määrätietoisetvälit Venäjään. Molemminpuolisen (!) avoimuuden lisääminen EU:n ja Venäjän välillä tavoitteeksi. MyösNATO asioista olisi pystyttävä keskustelemaan avoimesti.1669. Kehitysapu lopetettava (importance: 71%, disagreement: 26, evaluations: 13)Kehitysapu on veden kantamista kaivoon, yhtä hyödytöntä, lisäksi tuhoaa paikalliset talousrakenteet.1670. Vastavoima Venäjälle (importance: 71%, disagreement: 22, evaluations: 10)1671. Vapaakauppasopimus EU:n ja USA:n tai NAFTA:n välille (importance: 71%, disagreement: 20,evaluations: 13)Internet on mullistanut kaupankäynnin. Voi tilata esimerkiksi Yhdysvalloista tuotteita, joita Suomessaei ole saatavilla. Usein olen käyttänyt tätä konstia liian myöhään Suomeen virallisesti saapuvienelokuvien maahantuonnissa tai hankkiakseni sellaisia vaatteita, joiden kaltaisia täältä Suomesta eisaa (Suomessa myytävät ovat rumemman näköisiä kuin netitse jenkeistä hankkimani). Erityisestivaateostoksia on kuitenkin pysäyttänyt Suomen tulli. Niistä menee 12 prosenttia tullia ja sen päälle22 prosenttia arvonlisäveroa sekä alkuperäisestä hinnasta että 12 prosentin tullimaksusta. Näin hetikun sekä nämä kaksi maksua yhteensä ylittävät 10 euroa että kun tavaran arvo ylittää 22 euroa.Nämä verottomuusrajat ovat auttamattomasti liian alhaiset. Samoin 12 prosentin tilalle pitäisisaada huomattavasti alhaisempi prosentti, ja mielellään myös 22 prosentin tilalle. Ei ole kaukanamenneisyydessä sekään aika, kun EU sovelsi peräti 17 prosentin lisätullia yhdysvaltalaista alkuperääoleviin Yhdysvalloista tuleviin tuotteisiin. Täysin järkeä vailla, ja maksumiehiksi joutuivat sellaiseteurooppalaiset, joilla ei ole osaa eikä arpaa niiden lakien säädäntöelimiin, joiden kumoamisenvaatimiseksi lisätulleja sovellettiin. EU:n ja USA:n tai NAFTA:n välillä ei ole mitään sopimustatullien alentamisesta. Tämmöinen sopimus olisi pikaisesti saatava aikaiseksi. Nykytilanne ankarinetullimaksuineen ruuhkauttaa tullia.1672. Yhtenäisempi Eurooppa (importance: 70%, disagreement: 17, evaluations: 10)EU:n pitäisi toimia varsinkin ulko- ja talouspolitiikassa yhtenäisenä Lissabonin sopimuksen mukaisestipresidentin johdolla. Olisi päästävä siitä, että suuret maat huseeraavat mielensä mukaan. Ei ihanliittovaltiota, mutta melkein. Kansallisvaltiot säilyvät, mutta osavaltioiden luonteisina. Yhteinenpuolustus ja sopimus NATOn kanssa. Suunta kohti harmonisoitua palkka- ja sosiaalipolitiikkaa.EWnergiaomavaraisuus.1673. Turkin EU-jäsenyys sekä maahanmuutto Euroopassa (importance: 70%, disagreement: 21,evaluations: 17)Turkki ei kuulu juutalais-kristilliseen kulttuuripiirin eikä ole aito liberaali demokratia. Tästä syystä sitäei voida päästää EU:hun missään nimessä. Turkin sekularismi on pinnallista sekä vain diplomaattien,eliitin ja armeijan parissa . Turkkia nykyään hallitsevan AKP-puolueen juuret on islamismissa.Pääministeri Erdogan on entinen avoin islamisti ja tuomittiin tästä v. 1998 vankeuteen. Turkissa eiole myöskään täydellistä uskonnonvapautta, mielipiteen vapautta eikä taloudellisia edellytyksiäolla EU:ssa. Tämä maa miehittää myös EU-jäsenmaa Kyproksen pohjois-osaa. Suosittelen jokaista Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 131
 • vierailemaan Istabulin sekä Ankaran ulkopuolella köyhällä turkkilaisella maaseudulla, jossaenmmistö turkkilaisista asuu, varsinkin Anatoliassa, jonka asukkaat ovat pääosin islamilais-konservatiiveja sekä ei-sekularisteja. Lisäksi Turkin nostamiseen länsimaiseen elintasoon veisileijonanosan EU:n budjetista emmekä voi Saksan väkiluvun muutamassa vuosikymmenessä ylittävänislamilaisen maan pyörittää juutalais-kristillis-humanistille arvoille perustuvaa Eurooppaa. Saksan CDUsekä Ranskan UMP vastustavat Turkin jäsenyyttä ja tarjoavat etuoikeutettua kumppanuutta. SamoinItävallan ÖVP. Eurooppa ei ole maahanmuuton manner kuten Amerikka tai Oseania. Euroopan lähesjokaisessa maassa on ollut kristillis-länsimaalainen kulttuuri vuosisatoja. Maahanmuuttajat, jotkaeivät halua sopeutua tähän in eivät kuulu tänne. Näiden seikkojen vuoksi1674. Euroalueen laajentuminen (importance: 70%, disagreement: 15, evaluations: 13)Vähintään Baltian maiden pitäisi päästä mukaa Euroon heti, kun ne täyttävät kriteerit.1675. Euroopan unionin pitää jatkaa laajentumistaan (importance: 70%, disagreement: 15,evaluations: 12)Uudet jäsenmaat toki haurastuttavat yhteisöä ja vaikeuttavat yksimielisten päätöstenaikaansaamista, mutta mahdollisuudet rauhan, ihmisoikeuksien ja taloudellisen varaudenlisäämisessä ylittävät nuo uhkat. Varsinkin balkanin maat pitää saada mukaan, se kun onperinteisesti ollut melkoinen ruutitynnyri.1676. Venäjän kanssa pitää elää muidenkin kuin Suomen (importance: 70%, disagreement: 19,evaluations: 12)Suomi on ainoalaatuisessa asermasssa Venäjän naapureista, koska se on ainoa, joka ei ollutNeuvostoliiton miehittämä tai sen satelliitti (vaikka läheltä piti). Meillä ei ole samaa pelkotilaa( entiset itäblokin maat) tai pelkästään itsekästä taloudellista intressiä (suuret EY-maat), kuinuseilla Euroopan mailla. Meidän pitää sekä osata toimia EY:n tukena että hoitaa samalla jatkuvuusrajanaapurin kanssa toimimisesta. Nyt emme sitä tee kuin juhlapuheissa ja kokemuksesta tiedän,että venäläiset pitävät meitä tsuhnina.1677. EU:n laajentuminen (importance: 70%, disagreement: 20, evaluations: 12)EU:ta ei tule laajentaa nykyisestä ennenkuin nykyisille maille saadaan toimiva hallinto ja toimivatsuhteet: kauppa ja liikkuminen. Edes Turkkia ei tule ottaa jäseneksi ennenkuin nykyisen EU:ntoimivuus on verifioitu käytännössä. En siis vastusta uusien maiden mukaanottoa sinänsä, muttalaajennus on toteutettava vaiheittain, jotta vältetään kaaos. Tähdennän vielä, että sekä Balkaninsuunta että Turkki ovat tärkeitä.1678. Globaali vastuullisuus (importance: 69%, disagreement: 19, evaluations: 7)Globaalilla vastuullisuudella tarkoitan sitä että Euroopassa pitäis pyrkiä eroon muusta maailmastasuljetusta järjestelmästä, jolla pyritään tukemaan oman alueen kilpailkykyä ja taloutta. Erityisestimaatalouden tukeminen on asia joka rajaa kilpailua globaaleilla markkinoilla Euroopan jäsenmaideneduksi. Turhat kilpailun esteet tulisi poistaa, ja antaa kehitysmaille mahdollisuus harjoittaatasavertaisempaa kauppaa teollisuusmaiden kanssa. Euroopassa tulisi suosia myös reilun kaupantuotteita, joiden tuotot menevät kehitysmaiden pienviljelijöille suurten kansainvälisten yritystensijaan. Globaalilla vastuulisuudella tarkoitan myös sitä että EU: lla tulisi olla tietyt pelisäännöt joillatarkkailla yritysten vastuullista toimintaa kehitysmaissa. Lapsityövoimaa käyttävää, ympäristöävahingoittavaa sekä yhteiskunnallista levottomuutta aiheuttavaa taloudellista toimintaa ei tulisisallia.1679. Kehitysapua vähennettävä (importance: 69%, disagreement: 25, evaluations: 11)Mitkään kansainväliset sopimukset eivät pakota Suomea myöntämään turvapaikkoja. Turvapaikansaaneiden työllisyys on reilu 12%. Näin ollen sekä kv. sopimukset että työvoimapulan paikkaaminenovat turvapaikkojen myöntämisen perusteluina pelkkää valetta. Suomi kuluttaa tuvapaikanhakijoihinyli 6 miljoonaa euroa viikossa. Tätä perustellaan vielä humanitäärisillä syillä. Mutta eikös meilläole varattu kehitysapurahoja tähän tarkoitukseen? Ehdotankin että Suomi vähentää nämähumanitääriseen maahanmuuttoon valuvat varat vuosittaisesta kehitysavustaan. On varsinmerkillistä että kehitysmaita tuetaan monta kertaa samasta budjetista vain tuen nimeä vaihtamalla.Turvapaikkapolitiikkamme on kehitysapua ja siksi siihen kulutetut varat on poistettava kehitysapuunsuunnatuista varoista!1680. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 69%, disagreement: 17,evaluations: 12)Jotta EU olisi uskottava ja vaikutusvaltainen kansainvälinen toimija sillä tulee olla mahdollisimmanyhtenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vain yhtenäinen, yhdellä suulla puhuva EU voi olla vahva jasaada positiivisia muutoksia maailmanpolitiikassa aikaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 132
 • lisääminen, jatkuva ja rakentava keskustelu sekä Lissabonin sopimus voivat turvata tämän.1681. BRIC on kehittyvää yhteistyötä (importance: 69%, disagreement: 13, evaluations: 12)Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina ovat lähitulevaisuuden kauppamahteja. Niiden kehityksessä onpysyttävä mukana. Tuettava nykyistä uuden luomista, jolloin saadaan vahva jalansija väestönvaurastuessa ja kysynnän kasvaessa.1682. EU:n laajeneminen? (importance: 68%, disagreement: 15, evaluations: 12)Pitäisikö EU:hun ottaa uusia jäsenvaltioita ja kuinka paljon? Millä kriteereillä? Ovatko nykyiset liianlöysät, sopivat vai liian kireät ehdot?1683. BRIC on ihmisoikeuksien kehittämistä (importance: 67%, disagreement: 17, evaluations: 13)Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kehittymistä on tuettava. Tämäonnistuu politiikassa ja kaupassa. Kaikkien toimijoiden on tunnettava vastuullisuutensa. Ihmisoikeudeteivät ole maan sisäinen asia silloin kun toimitaan yhdessä ulkomaiden kanssa. Vastuun väistämistä eipidä sallia.1684. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (importance: 66%, disagreement: 21,evaluations: 9)Jotta EU olisi uskottava ja vaikutusvaltainen kansainvälinen toimija sillä tulee olla mahdollisimmanyhtenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vain yhtenäinen, yhdellä suulla puhuva EU voi olla vahva jasaada positiivisia muutoksia maailmanpolitiikassa aikaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyönlisääminen, jatkuva ja rakentava keskustelu sekä Lissabonin sopimus voivat turvata tämän.1685. Itälaajentuminen (importance: 64%, disagreement: 15, evaluations: 12)Kroatia nyt ainakin pitäisi ottaa mukaan, mutta Valko-Venäjää ei ainakaan ennen v. 2020. MyösVenäjä-suhteiden tärkeyttä ei voi liikaa painottaa.1686. EU:n laajentuminen (importance: 64%, disagreement: 23, evaluations: 14)EU voi laajentua vain niihin maihin, joiden arvot ja lainsäädäntö ovat lähellä nykyeurooppalaista käsitystä.1687. Euroopalle on tärkeää, ettei siitä tule USA:n kaltaista (importance: 64%, disagreement:22, evaluations: 7)Euroopan pitää ehdottomasti varoa tätä asiaa. Monikulttuurillisuus ei ole voimavara, kutenYhdysvalloista on huomattavissa. Jokaisen maan olisi tärkeää säilyttää oma identiteettinsä, sillä se onsama kuin kansa itse.1688. Laajentuminen (importance: 63%, disagreement: 19, evaluations: 12)Euroalueen laajentumista tulisi välttää eurooppalaiselle kulttuurille vieraisiin maihin.1689. Ei lähteä kilpailemaan USA:n jan (importance: 63%, disagreement: 11, evaluations: 4)1690. Venäjän kaasuputki (importance: 63%, disagreement: 11, evaluations: 14)Ei kaasua Venäjältä, silloin alkaa varmasti säännöstely jossain vaiheessa. Tuulienergia onvarteenotettava energiamuoto1691. Eurooppa ulottuu Atlantilta Uraliin ja Mustaanmereen (importance: 61%, disagreement:18, evaluations: 9)Kaikkien Euroopan maiden pitäisi kuula EU:hun (myös Venäjä). Turkki ei1692. Kohti liittovaltiota (importance: 61%, disagreement: 35, evaluations: 6)Jäsenvaltioiden tulisi painokkaasti syventää toimia EU:n kehittämistä kohti liittovaltiota: - presidentti,hallitus ja parlamentti - yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka1693. Laajentuminen loputtava (importance: 60%, disagreement: 17, evaluations: 10)Euroopan unioni on jo nyt liian suuri. Joklu raja on oltava... esim. Turkki on ihan liian kehitysmaa.1694. Venäjän tulisi tunnustaa todellinen lähihistoria. (importance: 58%, disagreement: 30,evaluations: 6)Venäjän tulisi tunnustaa todellinen lähihistoria ja sanoutua irti Neuvostoliiton propagandastaja historiatulkinnasta. Tämä merkitsisi mm. sitä, että Venäjä myöntäisi selvästi Neuvostoliitonmiehittäneen Baltian maat sekä ilmaisisi, ettei Nyky-Venäjän politiikkkaan kuulu hyökätänaapuriensa kimppuun. Venäjän tulisi myös selvästi tunnustaa 1939 Molotov-Ribbentrop-sopimuksenolemassaolo historiallisena tosiasiana. Tämän sopimuksenhan, jolla mm. Natsi-Saksa “antoi”Neuvostoliiton valtapiiriin Suomen ja Baltian maat, Neuvostoliitto poisti historiankirjoituksestaan.1695. Kommunismin nujertaminen (importance: 57%, disagreement: 21, evaluations: 12)Lopullisesti - sinänsä hyvästä - mutta käytännössä mahdottomasta poliittisesta suuntauksesta Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 133
 • Koulutus1696. lasten ja nuorten koulutus (importance: 89%, disagreement: 9, evaluations: 10)1697. Korkean sivistystason ylläpito (importance: 88%, disagreement: 14, evaluations: 10)Eurooppaa ei saa päästää rappeutumaan, yliopistojen ja tieteen taso tulee säilyttää korkeatasoisena.1698. rauha mahdollisuus opiskeluun (importance: 88%, disagreement: 8, evaluations: 10)1699. Korkeatason osaaminen (importance: 87%, disagreement: 7, evaluations: 13)Yliopistojen kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö ovat tärkeitä.1700. koulutus (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 14)että kaikiila on koulustus ja ilmainen koulu ruoka1701. EU-ehdokkailla oltava substanssitietoa (importance: 86%, disagreement: 11, evaluations: 13)Meppiehdokkaat eivät voi olla pystystä metsästä. On oltava joko kunnallispolitiikan, yleispolitiikantaikka kansainvälisen politiikan tietämystä. Ja kunnollista sellaista. Alan pohjakoulutus on hyvästä;pohjakoulutus ei ole ilmoittautumista kouluun/yliopistoon vaan tutkinto valmiina, työpaikankokemusta jne. Meppiehdokkuudella ei laadita alueellisia taktiikoita joidenkin toisten henkilöiden uranpetaamiseksi, vaan isänmaallinen kysymys EU-tiedosta ja sen levittämisestä on keskeistä.1702. Koulutus (importance: 86%, disagreement: 14, evaluations: 14)Euroopan menestymisen tärkein tae on koulutus. Meitä on vähän verrattuna Aasianmiljerdikansoihin. Kun Eurooppa on hallinnut maapalloa 500 vuotta löytöretkistä alkaen ja kerännytkovat voitot siirtomaista, niin nyt on maailmanhistoriassa Aasian aika tulossa. Kun Kiina ja Intiasaavat koulutusjärjestelmänsä kuntoon, niiden invaasio alkaa varmasti. Kiinan sanotaan jo omistavanmelkoisen osan USA:n pääomista ja prosessi jatkuu. Eurooppa pärjää tässä muutoksessa vainkouluttamalla väkensä fiksummiiksi kuin muut1703. Koulutus (importance: 86%, disagreement: 13, evaluations: 12)Koulutukseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen. Määrä ei korvaa laatua eikä laatua synnymahtikäskyillä. Pitää investoida jotta laadun tekeminen on mahdollista.1704. Koulutus ja huippuyliopistot (importance: 86%, disagreement: 11, evaluations: 14)Tarvitaan hyvä peruskoulutus kaikille ja korkean tason yliopistoja muutamia1705. Nuorten kouluttaminen ja työvoiman saatavuus (importance: 86%, disagreement: 10,evaluations: 11)Jokaisen on saatava riittävä koulutus joka sitä haluaa. Kielikylpyjä uusille työntekijöille jotka tulevatmuualta Euroopasta. Myös ikääntyville työntekijöille joustavuutta elääkkeelle siirtymisessä.1706. Nuorten kouluttaminen (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 13)Nuorille pitäisi järjesteää selkeämmin mahdollisuuksia kouluttautua ja osallistua harjoitteluihin erielimissä EU:n sisällä. Myös stipendejä ulkomailla opiskeluun saisi jakaa.1707. Koulutus (importance: 85%, disagreement: 13, evaluations: 15)Koulutuksen laatu tulisi olla mahdollisimman hyvä kaikkialla Euroopassa. Riittävistä määrärahoistatulisi huolehtia.1708. Tutkimus ja innovaatio (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 12)Ne ovat Euroopan kohtalonkysymykset, jos niitä ei tajuta, niin Aasia vie maailmantaloutta mielensämukaan muutaman vuosikymmenen päästä1709. Koulutus (importance: 84%, disagreement: 15, evaluations: 10)Ylläpidetään ja edistetään koulutusta ja tutkimusta.1710. Koulutus (importance: 84%, disagreement: 11, evaluations: 14)Tärkeintä koulutuksessa ja opiskelussa on se, että EU:n sisällä voi vapaasti hakeutua eri jäsenmaidenyliopistoihin ja siten myös edistää tutkimustoimintaa eri hankkeitten kautta. Koulutuspolitiikantavoitteita tulee selkeyttää toimenpiteillä, joilla valmennetaan nuoria työhön ja helpotetaansiirtymistä koulutuksesta työelämään. Oppilaitosten yhteistyö ja opiskelijavaihto koetaan erittäintärkeäksi.1711. Opiskelu (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 13)- stipendit - vierailut - yhteistyö Euroopan koulujen ja Suomen välillä1712. Koulutus ja lasten tulevaisuus (importance: 83%, disagreement: 18, evaluations: 11)Euroopan tulee panostaa koulutukseen ja tehdä tulevaisuuden lapsista huippukoulujen oppilaita Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 134
 • 1713. Koulutus ja innovaatiot (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 20)Euroopassa tulee lisätä koulutusta ja innovaatioita , uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseksi.kilpailukyky perinteisillä alueilla ei enää toimi, tarvitaan uusia ratkaisuja.1714. Hyvä koulutus (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 11)Lapset ja nuoret saavat hyvän koulutuksen.1715. Opiskelijat (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 16)Tämän päivän opiskelijat rakentavat maailmaa tulevaisuudessa. Euroopalle olisi tärkeää se,että opiskelu helpottuisi eri maiden välillä. Kansainvälinen opiskelu ja kansainväliset tutkinnotyhtenäistäisivät Eurooppaa ja eri maiden kansalaisia, jolloin koko Eurooppa hyötyisi.1716. tasa-arvo, turvallisuus, koulutus, ympäristöasiat (importance: 83%, disagreement: 12,evaluations: 8)1717. Koulutus (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 10)Täsmäkoulutusta, ammattiin valmistavaa koulutusta, jokainen nuori kiinni johonkin ohjelmaan!1718. Koulutus! (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 16)Eri koulutuksien yhtenäistyminen on Suomessa korkeakoulutasolla ihan kivalla tasolla. Olisipamuuallakin. Mutta korkeakoulutaso.. tulevaisuudessa työvoima (vanhemmat) saattavat siirtyämaasta toiseen, joten jos koko koulutusjärjestelmä olisi yhtenäinen, ei lapsilla olisi ongelmia käydä1-2 luokkaa esimerkiksi Bulgariassa ja loput muualla. TÄMÄ ON ELINTÄRKEÄ. Ja tärkein askel tähän onSuomessa unohdettu: Meidän Suomessa tulisi osata muitakin kieliä kuin englantia. Ja ei, ruotsilla eipärjää kuin Ruotsissa ja makkaran saa ostettua toisessa jäsenmaassa. Saksalla pärjäisi jo kahdessajäsenmaassa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa sekä Italialle kuuluvassa Etelä-tirolissa.1719. Koulutus (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 16)Korkeatasoinen ja tarpeeseen vastaava koulutus1720. Nuorten kielikoulutus (importance: 82%, disagreement: 8, evaluations: 5)Nuorille tämä on varmasti loistava juttu, rajat ovat avoimet, he osaa liikkua maailmalla.Kielikoulutukseen voisi vieläkin satsata, koska monella vähävaraisella nuorella ei ole varaa kalliisiinkielimatkoihin, intoa oppia kyllä olisi. Kokemus omasta perheestä.1721. Koulutus (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 13)Koulutukseen tulee panostaa. Lapsille, nuorille ja opiskelijoille tulee antaa mahdollisuus opiskellamonipuolisesti vieraita kieliä, muitakin kuin vain englantia ja ruotsia. Kansainvälisyyttä tulee korostaaopiskelijavaihdoilla. Suomalaisten täytyy myös kunnioittaa muualla suoritettuja tutkintoja.1722. Nuorten koululaisten opiskelun innostaminen (importance: 82%, disagreement: 12,evaluations: 9)Euroopassa ja Suomessa tehdään kaikkea maailman mittakaavassa huippuluokkaa olevaatutkimusta sekä kehitystä. Mitä koululaiset ja opiskelijat ihan oikeesti näistä tietävät. Suomi onmonessa kehitysprojektissa mukana. Euroopasaa ja koko maailmassa. Itseäni on aina kiinnostanutavaruustutkimus ja siighen liittyvät aihepiirit. Jatkuvasti saa lukea Nasan sivuilta yms. kuinkaSuomessa tehdään huippuluokkaa olevia mittaus sekä tutkimuslaitteita. mm. Ilmatieteenlaitos onloistavasti esillä ja mukana. Mielestäni näiden myönteisten asioiden esille tuominen olis poisitiivistahenkeä luova asia meidän nuorillemme. Euroopalle ovat lapsemme kaikkein tärkein asia. Jos he eivätsaa opiskella ja innostu opiskelemaan on moni asia pahasti pielessä. Suomi osana isoa Eurooppaaon mielenkiintoinen ja yhdessä ne ovat aivan ainutlaatuista tasoa. Tätä kannattaa tuoda Suomen jaEuroopan lapsille esille.1723. Väkivallan suitseminen perheistä ja koulumaailmasta (importance: 82%, disagreement: 9,evaluations: 8)1724. koulutus (importance: 82%, disagreement: 16, evaluations: 13)tutkintojen yhdenmukaistaminen euroopan tasolla. vaihto-ohjemien, tutkintojen kehitys. esim.ammattikoulutuksesta kaksi vuotinen1725. opintojen vertailtavuus ja tutukintojen tunnustamnen (importance: 82%, disagreement:10, evaluations: 15)kaikilla kouluasteilla suoritettavien opintojen ja tutkintojen vertailtavuus on saatava tavallisellajärjellä ymmärrettäväksi. Tutkintojen suorittaminen EU:n alueella tulisia saada joustavaksilähtötilnateesta riippumatta.1726. Koulutus luo eurooppalaisuutta (importance: 81%, disagreement: 10, evaluations: 11) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 135
 • Erasmus-tyyppisiä koulutusohjelmia on lisättävä. En nyt satu muistamaan sen ammatillisen vaihto-ohjelman nimeä, mutta se kuuluu samaan sarjaan.1727. Työnteko ja opiskelu helpommaksi ulkomaille. (importance: 81%, disagreement: 10,evaluations: 7)Mielestäni on erittäin tärkeää, että mahdollissimman monessa esim. ammattikoulussa,ammattikorkeassa, yliopistoissa annettaisiin opiskelijoille huomattavasti enemmän päästä ulkomailletyöharjoitteluun jne.. Kun sitä kansainvälisyyttä korostetaan muutenkin jatkuvasti enemmän.1728. Työn tekeminen ja opiskelu EU:n alueella (importance: 81%, disagreement: 10,evaluations: 17)EU:n kansalaisten vapaa liikkuminen on hieno ja puolustettava arvo. Tähän liittyvät työttömyysturva-,verotus- jne. kysymysten pitäisi olla helposti ymmärrettäviä ja hoidettavia.1729. Koulukiusaamiseen ja yksinäisyyteen puututtava (importance: 80%, disagreement: 13,evaluations: 14)Koulukiusaamista kitkettävä kouluissa entistä ankarammin, jotta kaikilla olisi samanlaisetmahdollisuudet turvalliseen opiskeluun. Kaikenikäisten ihmisten yksinäistymistä ja syrjääntymistätorjuttava ennaltaehkäisevästi. Jälkipeleissä he tulevat vielä kalliimmaksi yhteiskunnalle, kun eivätpysty esim. työhön ja he kys. ihmiset kärsivät liian pitkään, kun eivät saa ansaitsemaansa tukeayhteiskunnalta kohti tasapainoisempaa elämää.1730. Yhteinäisyys ja koulutus (importance: 80%, disagreement: 11, evaluations: 14)Kaikki pitää hyväksyä,tasa-arvo pitää olla kehissä koko ajan, myös koulutus on tärkeää kunhan se eimene äärimmäisyyksiin ja yksilöiltä ei vaadita liian paljoa!1731. Koulutus (importance: 79%, disagreement: 20, evaluations: 13)1732. koululaiset (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 18)Joka kouluun ns. klinikkaluokka, mihin opettaja voi ohjata oppilaan, joka ei pysty seuraamaannormaaliopetusta. Palautus klinikkaluokasta omaan luokkaan välittömästi, kun tilanne korjaantuu.Näin luokassa säilyy työrauha. Terveydenhoitaja joka kouluun! Pieniä kouluja lakkautettiin japerusteluina käytettiin sitä, että suuremmassa yksikössä voidaan taata esim. terveydenhoitajanpalvelut paremmin. Koululaisten liikkumattomuus ja huono kunto huolestuttaa. Esim. koululaisia eiviedä enää 4. luokan jälkeen uimaan luokan kanssa. Taideaineita pitäisi Suomen hallitusohjelmanmukaan lisätä kouluissa! Kuntatasolla toteutus ei kuitenkaan toimi.1733. Koulumaailman muutosten kriittinen pohdinta-syrjäytymisrisk (importance: 79%,disagreement: 7, evaluations: 7)1734. Koulutuksen jakaminen (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 21)Opiskelijoiden liikkuvuuden/vaihdon helppous.1735. Opiskelu mahdollista (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 14)Opiskelijoiden liikkuvuutta ja vaihto-opiskelua EU:n sisällä tulisi entisestään lisätä ja lukukausimaksujapoistaa. EU:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voisi periä lukukausimaksuja. Myös koko opintojensuorittamista ulkomailla tulisi helpottaa yhtenäistämällä tutkinto-ohjelmia.1736. Tutkimuspolitiikan vahvistaminen (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 14)Tieteen avoimuus ja huippututkimuksen sekä yliopistotason perusopetuksen laatu kulkevatkäsikädessä. Taloudellisesti vahvojen ja kilpailtujen alojen lisäksi myös muilla tieteenaloilla tuleeolla eurooppalaista yhteistyötä, joka nojaa avoimuuteen ja jakamiseen ja on luonteeltaan jatoteutukseltaan raja ylittävää.1737. Tutkimukseen ja koulutukseen panostettava (importance: 78%, disagreement: 15,evaluations: 12)Huonoina aikoina koulutuksen merkitys korostuu. Opiskelijavaihtoa EU:n sisällä tulee edistää ja ideoidatämä niin, että opiskelija voisi jo opintojen ohessa työskennellä vaivattomasti maassa jossa on.1738. Kouluruoka (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 9)kouluruuasta ei saisi tinkiä. miksi vangit saavat parempaa ruokaa kuin tulevaisuuden työntekijätkouluissa?1739. Teknologiatieteet nostettava. (importance: 77%, disagreement: 14, evaluations: 12)EU:n osavaltiot ovat kuin lauma sosiaalitätejä, jotka jakaa rahaa ja ymmärrystä mutta eivät yritäratkaista perusongelmia. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 136
 • 1740. Tieteen, taiteen ja kulttuurin edellytysten säilyminen (importance: 77%, disagreement:13, evaluations: 12)1741. Koulutusyhteistyö (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 10)Toisen asteen koulutuksen opettaja-, asiantuntija- ja opiskelijavaihtoja pitää voida vahvistaa erimuodoissaan joustavilla rahoitus- ja hakujärjestelmillä.1742. Kansainvälinen koulutus (importance: 77%, disagreement: 19, evaluations: 11)Nykypäivänä on tärkeätä, että nuoriso saa kansainvälistä koultusta ja perehtyneisyyttä omanmaan ulkopuolella, ainakin Euroopassa, mutta myös sen ulkopuolella. Erilainen oppilasvaihto jakouluttautumismahdollisuudet Euroopan maissa olisi tehtävä mahdollisimman sujuvaksi ja helpoksi,myös taloudellisesti.1743. Opiskelija- ja tutkijavaihtojen lisääminen (importance: 77%, disagreement: 19,evaluations: 26)EU on luonut erilaisia opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmia EU:n sisäisten maisten ja joidenkinkolmansien maiden välille. Ohjelmien laajuutta pitäisi laajentaa nimenomaan kolmansiin maihin.Vaihto-ohjelmat tuovat kansainvälisyyttä, mutta voivat samalla olla avainasemassa tiedon saannissa,sen jalkauttamisessa esim. joissakin Afrikan, Aasian maissa. Kehityspolitiikkaan suunnattuja rahojapitäisi kohdentaa enemmän tällaisten koulutusmahdollisuuksien kautta. Vientiosaamista kolmansiinmaihin riittää, erityisesti vesi- ja ympäristöasioissa.1744. Tieteelliset läpimurrot (importance: 75%, disagreement: 17, evaluations: 17)Tietotaidon, sekä tutkimus- ja kehitystyön liikkuvuutta ja yhteistyötä Euroopassa tulisi lisätä. Josyhteistyöllä saavutetaan isoja tieteellisiä läpimurtoja, se hyödyttää kaikkia.1745. Joustava opiskelu Euroopan alueella (importance: 75%, disagreement: 11, evaluations: 9)- joustavuutta suorittaa opintoja missä Euroopan maassa hyvänsä ja tukea opiskelijoita laajentamaantietouttaan ja osaamistaan koko Euroopan alueella. Näin uskon, että vahvistetaan yhteenkuuluvuutta ja vältetään erimielisyyksien kehittymistä.1746. Eurooppa-maailman kehityksen moottori (importance: 75%, disagreement: 13,evaluations: 9)Euroopan tulee olla avoin ja vastaanottavainen kaikelle uudelle ja oudollekin. Me emme menestysulkemalla rajat ja käpertymällä itseemme. Protektionismi ei ole vastaus taloudellisiin ongelmiin eikärajojen sulkeminen työllisyyteen. Eurooppa maailman tutkimuksen, tuotekehityksen ja humanistisensivistyksen ykköseksi. On houkuteltava maailman parhaat aivot eurooppalaisiin yliopistoihin.Siirtolaiset tulkoot havittelemaan onnea itselleen Eurooppaan. Paikallisten elinkeinojen tukeminenköyhissä maissa ehkäisee taloudellisista syistä tapahtuvaa pakolaisuutta ja EU:n sotilasvoimankäyttäminen konfliktien tukahduttamiseen sodista johtuvaa pakkoa lähteä omasta maasta. Eurooppaesimerkiksi ilmastonmuutoksen estämisessä ja ympäristöarvojen korostamisessa. EU oikeaksikansainväliseksi toimijaksi.1747. Yhtenäisyys (importance: 74%, disagreement: 20, evaluations: 13)Euroopalla on jo yhteinen valuutta mutta pitää myös saada liikkua vapaasti euroopan sisällä maastatoiseen ja tehdä töitä ja opiskella euroopan sisällä vapaasti. ei mitään viisumeja mutta henkilöidenhenkilöllisyys ja mukana kulkevat tavarat on syytä tarkistaa ettei rikollisuus pääse leviämään rajojenylitse. opiskelu mahdollisuuksia ja yliopistojen välistä vaihto-oppilas toimintaa tulisi pyrkiä lisäämäänreilusti että saataisiin lisättyä ihmisten kiinnostusta tällaisten välityksellä työskennellä eri maissaja myös suvaitsevaisuus lisääntyisi ja ennakkoluulot haihtuisivat. eurooppaan ei pidä lisätä enäämuita huono talouksisia maita tai maita joissa on paljon rikollisuutta vaan keskittyä varsinaisteneuroopan maiden väliseen toimintaan ja niiden hyvinvoinnin parantamiseen. islanti kuuluu liittääeurooppaan mutta uusien euroopan ulkopuolisten valtioiden kuten turkin ja venäjän jotka eivät edesole eurooppaa on erittäin tuomittavaa muutenkin uusien jäsenmaiden hankintaa tulisi tiukentaarajusti. pakolaisia ei myöskään pidä ottaa enää niin paljoa kuin ennen koska tosi asia on että nelisäävät rankastio rikollisuutta ja kuluttavat verovaroja kaikin mahdollisin keinoin mutta työhöntulevia koulutettuja ihmisiä ja heidän kiinnostustaan tulla eurooppaan pitäisi pyrkiä lisäämään.puolustuksessa on kehitettävä paljon euroopan yhteistä puolustusjärjestelmää mutta myös natoa onmietittävä tarkasti niiden eu1748. Koulutus on tärkeää (importance: 74%, disagreement: 30, evaluations: 15)Koulutus on tärkeää, mutta ei saisi kuitenkaan olla pakonomaista. Esim. pakko ruotsi.1749. koulutus (importance: 72%, disagreement: 25, evaluations: 12)koulutus, sekä töihin pääseminen kouluttamisen jälkeen. enemmän pitäisi antaa ns.omille työt, Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 137
 • työttömille sekä lamautetuille..Ensisijaisesti heille.! Yrittäjille pitäisi saada enemmän tukea.1750. ammattioppivelvollisuus (importance: 72%, disagreement: 16, evaluations: 5)oppivelvollisuuden jatkaminen 18- vuotiaaksi.1751. Enemmän huomiota nuoriin ja erityisesti koulutukseen (importance: 72%, disagreement:19, evaluations: 14)EUn tulevaisuus on nuorissa. Enemmän panoksia terveydenhoitoon ja koulutukseen. EUstayhtenäinen kouluttautumis- ja työntekoalue.1752. Tutkimustyön resurssien yhdistäminen (importance: 72%, disagreement: 18, evaluations: 10)Resurssien yhdistämisellä ja yhteisten tavoitteiden asettamisella saadaan tuloksia!1753. Kansinvälistyminen (importance: 71%, disagreement: 25, evaluations: 15)Minä olen rakennusalan DI vuodelta 1972. Vuonna 1978 lähdin töihin Nigeriaan, sitten Libyaan jalopulta Saudi-Arabiaan. Sitten otin MBA tutkinnon 1987 Pittsburghista. Suomessa liityin teollisuuteenja pian olin New Yorkissa suorittamassa yritysostoa, sitten tein strategisen innovaation ja eteninPohjois-Amerikan strategiksi. Laman tultua ruotsalaiset ostivat tuon yrityksen ja 40% eli 1700henkeä irtisanottiin. Palasin lama Suomeen ja perustin oman yrityksen. Tyttäreni, joka tuli pienenäSaudi-Arabiaan kävi yksityistä tyttökoulua Amerikassa ja ylioppilaaksi täällä Helsingissä. Ylioppilaaksitultuaan hän pyrki lukemaan lakia Cambridgen yliopistoon kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen vieläkaksi vuotta Oxfordissa ja on nyt nuorena lakimiehenä Lontoon Cityssa. Näin ulkomaille pitää lähteärohkeasti ja parempi, kuin yhden vuoden vaihto-oppilas on käydä koko tutkinto esim. kuten tyttäreniCambridgessa ja Oxfordissa ja minä Pittsburghissa. Mutta näinottaen opiskelu on hyvinkin kallista,mutta palkkataso Lontoossa on niin hyvä, että voi ottaa opiskeluunsa myös lainaa.1754. T&K-toiminnan tehostaminen pääomavaltaisessa teollisuudess (importance: 70%,disagreement: 18, evaluations: 11)EU:n T&K-toiminnan puiteohjelmat ovat mielestäni siirtyneet liikaa EU:n yliopisto jatutkimuslaitosten välisen perustutkimuksen ja siihen liittyvän matkustamisen tukemiseen.Elektroniikka- ja kommunikointiteollisuudessa sekä biotekniikassa saavutetut suuret innovaatiotovat haudanneet alleen perinteisen teollisuuden (manufacturing industries) tuotekehitys-ja valmistusmenetelmäkehitystyön. Vielä huonommin on käynyt pääomavaltaiselleprosessiteollisuudelle (capital intensive process industries). Tätä edustavat mm. metallurgia, teräs-,sellu- ja paperiteollisuus sekä energian tuotanto ja raskas kemian teollisuus. Pääomavaltaisessaprosessiteollisuudessa ei siirrytä suoraan yliopistolaboratoriosta tai tutkimuslaitoksesta yli1000 tonnia vuorokaudessa materiaalia käsittelevään kaupalliseen laitokseen. Yliopisto- jatai tutkimuslaitoksessa kehitettyä uutta prosessiratkaisua kaupallistettaessa tarvitaan isojapilothankkeita. Näiden rahoitukseen ei yksittäisellä yrityksellä ole nykytilanteessa varoja, eikäkvartaalikapitalismi liioin rohkaise pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Toisaalta EU on säätänytenergiansäästövaatimuksia prosessiteollisuudelle (hiilirasitus) sekä energian tuotannolle vaatimuksiaja aikataulun uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvien tuotantomenetelmiin siirtymiseksi. EU:nkunnianhimoisista poliittisista päätöksistä huolimatta EU:n T&K-puiteohjelmissa ei ole mielestäniosoitettu riittävästi tukea tavoitteisi1755. Kouluta nainen - pelasta kansakunta (importance: 70%, disagreement: 27, evaluations: 17)Kehitysmaapolitiikassa on tärkeintä naisten ja lasten kouluttaminen. Heidän kouluttamisensa kantaahedelmää ennen pitkää. Ilman lukutaitoa kehitysmaiden ihmiset eivät pysty itse auttamaan itseään,mikä kai on tarkoitus. Euroopan unionilla lienee eväät tähänkin asiaan?1756. Onnellisuuden tukeminen ja tutkiminen (importance: 69%, disagreement: 22, evaluations: 10)1757. Koulut (importance: 68%, disagreement: 19, evaluations: 13)Eurooppaan yhtenäinen koulutusjärjestelmä.1758. Korkeakoulujen opiskelijapaikkojen vaihto (importance: 68%, disagreement: 23,evaluations: 10)Vastavuroisesti kiintiöidään eri (osavaltioiden) opiskelijoille pääsykokeen jälkeen opiskelupaikka taipakollinen vaihto-oppilavuosi.1759. koulut homeettomaksi (importance: 68%, disagreement: 23, evaluations: 9)jos lapsi, nuori altistuu jo nuorena, mikä on hänen tulevaisuus -sairas työikäinen ja eläke vieläparhaassa iässä1760. Koulutuspolitiikka (importance: 67%, disagreement: 20, evaluations: 10)Yhtenäiset käytännöt. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 138
 • 1761. Lukiolaisten vaihto-oppilasohjelmia lisää Euroopan sisäll (importance: 66%, disagreement:21, evaluations: 17)Jo lukiotasolla kannattaisi ohjata vaihto-oppilaita viettämään lukukausi tai kaksi muussa EU-maassa.1762. Voisiko haitallisten kemikaalien tutkimista tehostaa? (importance: 64%, disagreement: 25,evaluations: 11)Uuden REACH-kemikaalilain myötä yritykset joutuvat itse selvittämään käyttämiensä kemikaalienhaitallisuuden. Yrityksillä ei kuitenkaan ole välttämättä motiivia selvittää kaikkia mahdollisia haittoja.Jos otetaan esimerkiksi äskettäin paljastunut korrelaatio autismin ja vinyylilattioista lähtevän ftalaatinvälillä, on hyvin mahdollista, että nyt suunniteltavat säädökset eivät ole niin kattavia, että yritystenitse tekemissä selvityksissä tällaiset korrelaatiot paljastuisivat. Vai ovatko? Asia tulisi selvittää. Jos tässäon vielä parantamisen varaa, lääketeollisuus ja yliopistot tulisi jotenkin valjastaa tutkimaan haitallisiakemikaaleja. Voisiko EU ruveta ylläpitämään keskitettyä listaa kaikista teollisuuden merkittävissämäärin käyttämistä kemikaaleista joiden haitallisuutta ei vielä täysin tunneta, ja sitten ryhtyämaksamaan korvausta jokaisesta tutkimuksesta joka osoittaa tilastollisesti merkittävän korrelaationjonkin kemikaalin tai kemikaaliryhmän ja jonkin taudin tai tautiryhmän välillä? Tämän organisointi voikylläkin olla jossain määrin ongelmallista, mutta asiaa voisi ehkä pohtia lisää.1763. Lisää nanoteknologian tutkimusta ja kehitystä. (importance: 60%, disagreement: 17,evaluations: 16)Maatalous1764. Puhdas ja kestävästi tuotettu ruoka (importance: 88%, disagreement: 11, evaluations: 14)1765. Järkevää maatalouspolitiikkaa (importance: 87%, disagreement: 10, evaluations: 7)Jokaisella EU-maalla tulee olla oikeus tietynasteiseen elintarvikeomavaraisuuteen ja -turvallisuuteen,mutta tämän pitäisi tapahtua enemmän kansallisen kuin unionitasoisen tukipolitiikan kautta:ei ole mitään mieltä kun n. 40% EU:n budjetista menee yksinään maatalouteen ja suomalaisettukevat ylituotannolla käyviä ranskalaistiloja jotka taas tukevat Iso-Britannian kuningatar Elizabethinhyödyntämättömiä tiluksia.1766. Ruoka on parhaimmillaan tuoreena. (importance: 86%, disagreement: 13, evaluations: 15)Maatalouspolitiikka on saanut aikaan ruokapulan, korkean hinnan ja jatkuvasti huonontuvan ruoanlaadun. Myös ympäristöllisistä syistä ruoka tulisi tuottaa mahdollisimman lähellä ihmistä.1767. Järkevä maatalouspolitiikka (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 12)Jokaisella EU-maalla tulee olla oikeus tietynasteiseen elintarvikeomavaraisuuteen ja -turvallisuuteen,mutta tämän pitäisi tapahtua enemmän kansallisen kuin unionitasoisen tukipolitiikan kautta:ei ole mitään mieltä kun n. 40% EU:n budjetista menee yksinään maatalouteen ja suomalaisettukevat ylituotannolla käyviä ranskalaistiloja jotka taas tukevat Iso-Britannian kuningatar Elizabethinhyödyntämättömiä tiluksia.1768. Elintarvikkeet (importance: 84%, disagreement: 17, evaluations: 15)Ruuan tuottaminen omalla alueella ja myös omassa maassa pitää olla mahdollista. Olosuhteidenperusteella jaettavia tukia pitää jakaa oikeudenmukaisesti ja varmasti niissäkin on jotakinharmonisoitavaa.1769. Puhdas ruokatuotanto (importance: 84%, disagreement: 13, evaluations: 15)EU:n yhteinäinen valvolta on tärkeää Puhdasta ruokatuotantoa tulisi tukea1770. Ruoka (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 16)Ruuan tulisi olla tuoretta, halpaa ja terveellistä. Kaikille. Lähitalous ja puhtaat tuotantomenetelmätkunniaan. Tuoreen ruuan tulisi olla niin halpaa ettei pikaruuat ja einekset pärjäisi halpuudellaan.Etenkin kouluruoka vaikuttaa huomattavasti lasten kykyihin ja opiskeluun.1771. Terveellistä, turvallista ja eettistä ruokaa (importance: 83%, disagreement: 10, evaluations: 13)Luomuruoan alv voisi olla nolla. Koko EU:n alueella pitäisi edistää luomutuotantoa.1772. Lähiruoka kunniaan (importance: 82%, disagreement: 16, evaluations: 15)Jokaisen tulisi saada ostaa mahdollisimman lähellä tuotettua ekologisesti kestävää ruokaa.1773. Kotimaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden turvaamine (importance: 82%,disagreement: 16, evaluations: 13)1774. Puhtaat elintarvikkeet (importance: 82%, disagreement: 23, evaluations: 14) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 139
 • Huolehditaan että yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus lähiruokaan sitä halutessa.Kasviksiin sekäeläin kunnan tuotteisiin.Hyvä elintarvike pitää sisällään myös elänkuljetuksen.Tutkimukset tukevatressittömän eläimen lihan paremmuudesta.Kokoomuslaisten kuuluisi ajatella kuluttaja näkökulmasta.Arvelu-kokoomusta äänestävä pitää erittäin tärkeänä puhtaan ruuan saantia.Mennään vanhakantaiseenajatteluun että ruokakori kuuluu keskustalaisille.Ajatukset oman tarpeen tasolle,sen voi usen yleistäämuillekkin samaa puoluetta äänestäville.1775. Puhtaat elintarvikkeet (importance: 81%, disagreement: 21, evaluations: 16)Kaikenlaisia tullut ilmi, kun ruokaa kuskataan ympäri maailmaa.1776. Puhdas lähiruoka (importance: 81%, disagreement: 20, evaluations: 16)1777. Ruuan hinta alas (importance: 81%, disagreement: 20, evaluations: 12)Elintarvikkeiden hinnat alas jolloin kulutukseen jää enemmän yksityistalouksilta rahaa1778. Elintarviketurvallisuus (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 14)Täytyy voida 100%sti luottaa siihen kukaan elintarvikkeiden tuottaja/ jäsenmaa kohtuuttomanvoiton tavoittelussa riskeeraa niiden terveyttä, joille se tuottaa elintarvikkeita. Riittävä valvonta jaerityisesti Eu;n ulkopuolelta tuleviin elintarvikeraaka-aineisiin.1779. Elinkustannuksien- ja ruoan hinnat alas, ja nopeasti! (importance: 81%, disagreement: 14,evaluations: 10)Miten suomessa on niin kallista asua ja syödä? Jos verrataan muuhun eurooppaan niin suomi onerittäin kallis maa missä asua! Ruokakustannukset ottavat liian suuren osan tuloista. Sitäpaitsitämä kallis ruoka on usein epäterveellistä, kun sitä on tuotettu isoina erinä täyteenpumpattunasäilöntäaineita. Haluammeko itse vaarantaa hyvinvointiamme pidemmällä ajanjaksolla katsoen?1780. Maatalouspolitiikka - omavaraisuus turvattava (importance: 80%, disagreement: 14,evaluations: 18)EU:n eri alueitten maataloustuotanto on turvattava. Jokaisen jäsenmaan on säilytettäväruokaomavaraisuus. Tämän säilyttämiseen on jokaisella valtiolla oikeus täydelliseen protektionismiinja tukipaketteihin, erityisesti täällä lyhyen kasvukauden Pohjolassa. Kaikki ylijäämätuotanto on sittenkaupattava vapailla markkinoilla, ilman valtioiden tukia ja muita sosialistisia vippaskonsteja.1781. Turvallinen, laatuvalvottu ruoka (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 15)On tärkeätä, että Euroopan jäsenvaltioissa noudatetaan yhdessä säänneltyä, riittävääelintarviketuotannon valvontaa, niin, että tuontielintarvikkeita voi ostaa ja nauttia turvallisella mielin.1782. Maataloutta on voitava harjoittaa myös Suomessa (importance: 79%, disagreement: 15,evaluations: 15)Maataloutta on tuettava siten, että sen harjoittaminen myös Euroopan pohjoisosissa on mahdollista.Tietynasteinen omavaraisuus on tärkeää esim. Suomelle mahdollisten kriisiaikoijen varalle.1783. Maatalouspolitiikka (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 10)Tarvitaan uusia ja rohkeita ajatuksia ja tekoja kotimaisen ruoantuotannon turvaamiseksi. Ei kepulaistakaupittelua, turvallinen kotimainen ruoka ja maaseudun kauniit maisemat lomamatkoilla ovatkaikille tärkeitä1784. Puhdas ruoka (importance: 79%, disagreement: 11, evaluations: 8)-Teurasjätteiden huolto - kasvillisuuden tasapaino- - eläinten oikeudet - lasten turvallinen elämä jatulevaisuus - viemäröinti1785. Elintarvikkeiden turvallisuus on tärkeää (importance: 79%, disagreement: 11, evaluations: 10)Elintarvikkeiden turvallisuuteen on jatkossakin kiinnitettävä huomiota. Turvallisten elintarvikkeiden saantion turvattava. Lisäaineet ja geenimuunneltu ruoka aiheuttaa syöpää ja muita terveyshaittoja, jotenkehitystyö tällä saralla on tärkeää: miten saada mahdollisimman hyvä tuotanto ilman lisäaineita tailuonnottomia lisäkeinoja.1786. Maataloustuet ilmastollisten olosuhteiden mukaan. (importance: 78%, disagreement: 14,evaluations: 14)1787. Maataloustuotannon harjoittaminen myös Pohjolassa turvattav (importance: 78%,disagreement: 15, evaluations: 15)Näyttää, että ministeri Anttila ei pärjää neuvotteluissa maatalousasioista kun vastassa ontanskalainen härskisti kotiinpäin vetävä maatalouskomissaari.1788. Kouluruoka (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 9) Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 140
 • kouluruuasta ei saisi tinkiä. miksi vangit saavat parempaa ruokaa kuin tulevaisuuden työntekijätkouluissa?1789. Ruoan tuotanto Suomessa turvattava (importance: 77%, disagreement: 18, evaluations: 18)Ruoan kotimaisuusastetta lisättävä. Reilun kaupan periaate käyttöön. Viljelijän on pärjättävä Suomenhintatasoilla.1790. Tukea alueellista maataloutta (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 10)Olisi hyvä, jos maataloustuotteet olisi tuotettu omassa maassa ja sitä tuettaisiin EU:ssa.1791. ruuan puhtaus (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 15)saksalaista ja ruotsalaista broileria, jossa on lasinsiruja. ruotsalaista maitoa, joka on huonompilaatuista kuin suomalainen. eiköhän lähiruoka kuitenki ole parasta kaikille1792. Maatalous (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 11)Kaikissa EU:n jäsenmaissa pitää jatkossakin voida harjoittaa maataloutta. Asiat pitää hoitaa niin, ettäannetusta lupauksesta myös käytännössä pidetään kiinni.1793. Suomen maatalouden kannattavuus ja jatkuvuus turvattava (importance: 76%,disagreement: 21, evaluations: 12)Koko Suomessa on voitava harjoittaa maataloutta EU-tukien turvin. Niistä ei pidä antaa hiukkaakaanperiksi ja lopetettava tämä Suomen jakaminen etelän ja pohjoisen tukialueisiin. Kyllä täälläsuomalaiset parhaiten tietävät kaannattavan maatalouden tuen suuruuden.1794. Ruoan puhtaus, ekologisuus (importance: 76%, disagreement: 24, evaluations: 13)Ruoan puhtaus on elintärkeää tulevia sukupolvia ajatelleen. Jos nyt kaikkialla hyväksytääntehotuotanto, geenimanipulointi ym., voi olla, ettei puhdasta ruokaa riitäkään tulevaisuudessa.Tehomaatalous myös saastuttaa sekä suoraan että välillisesti. Luonnonmukaisuutta ja paikallisestituotettua ruokaa pitää tukea ja siihen pitää pyrkiä.1795. Suomalainen maatalous säilytettävä (importance: 76%, disagreement: 20, evaluations: 13)Tarvittaessa viimetingan koplauksia jotta edes kotimainen perustuotanto säilyy.Suomessa pitää ainaolla riittävä kotimainen varmuusvarasto maataloustuotteita.1796. Maatalouspolitiikka ja ruoan turvallisuus (importance: 76%, disagreement: 20, evaluations:15)Maatalouteen kuluu valtaosa EU:n yhteisistä rahoista, näiden kulujen ohjautuvuuteen on syytäkiinnittää huomiota1797. Ruoka (importance: 75%, disagreement: 23, evaluations: 11)Epäterveellisille ruuille korkeampi vero (sipsit, tavallinen sokeri jne.) jos sillä voitaisiin vaikuttaa myösihmisten terveyteen ja ruokailutottumuksiin ja sitä kautta saada koko eurooppa kevyemmäksi1798. Puhdas ruoka (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 12)Keskittyä puhtaan ruuan tuotantoon.1799. Taataan mahdollisuus lähiruoalle (importance: 75%, disagreement: 17, evaluations: 20)EU:n maatalouspolitiikkaa pitää yhteensovittaa kansallisten tukien kanssa siten, että taataanSuomessa tuotetun ruuan taso ja hinta myös tulevaisuudessa. Tätä voidaan taata paitsi tukienmuodossa, myös säätämällä alkutuotannolle ruuasta saatava vähimmäishinta. Lähiruoan etuina ovattuoreuden ja seurannan helppouden lisäksi myös ekologisuus, kun tuotteiden toimitusketju on lyhyt.Lähiruoka on myös turvallisuuskysymys, esimerkiksi hygieniatason määrityksissä pystytään pitämääntiukempaa linjaa, kuin muissa maissa. Esimerkiksi muualla kuin Skandinaviassa ei edes pyritä täyteensalmonellattomuuteen.1800. Miksi joudumme Suomessa syömään niin kallista ruokaa (importance: 75%,disagreement: 18, evaluations: 14)Asialle pitäisi tehdä jotain ja varsinkin mitä terveellisemmin yrität syödä sen kalliimpaa seSuoomessa on, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat ruuan hintaan Suomessa ja erityisesti sen hinnannousemiseen sillä tuottajille hinnan nousu ei näy ja siten Suomen oma tuotanto tulee vähenemäänlähivuosina.1801. ruuan arvonlisävero alas (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 10)sen pitäisi näkyä myös kuluttajahinnoissa1802. Maatalouden tulevaisuus (importance: 74%, disagreement: 19, evaluations: 11)Omavaraisuus tulee ennenkaikkea varmistaa. Toisaalta onko pitkällä tähtäyksellä mieltä tukea Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 141
 • Pohjois-Suomen maataloutta, jos sen tuottavuus on paljon paarempi Etelä-Suomessa. Kehitettäköönpohjoiseen oma elinkeino, mikä elöää ja menestyy tuetta. Kysymyksessä on sama ilmiö, kuinkannattamattoman autoteollisuuden pönkittäminen USA:ssa. Sitähän saavat tehdä maailman tappiin.1803. maatalouspolitiikkaan järkeä (importance: 74%, disagreement: 24, evaluations: 13)tukea lähiruualle, mitä lähempänä tuotettu ruoka sitä pienempi hiilijälki, vaikkatuotantokustannukset olisivat korkeammat.1804. EU-maailman suurin maatalousjärjestö? (importance: 74%, disagreement: 16, evaluations: 7)Kokoomusehdokkaat voisivat korostaa EU:n muokkaamista vähemmän maatalousvaltaiseksi1805. Maatalous (importance: 74%, disagreement: 23, evaluations: 15)Eri alueiden maataloutta tuettava tuottavuuden ja tuotantomahdollisuuksien mukaisesti. Nykyisintoisen alueen tuottaja pystyy tuottamaan aivan eri panoksilla suuremman tulon kuin toinen,vaikka hänenkin pitäisi elää. Ehkäpä olisi mahdollistettava pientenkin tilojen tuotanto vaikeissakinolosuhteissa. (Eletttiinhän sitä ennenkin)1806. Maatalousyrittäjien EUtuki saatava HELPOMMAKSI hakea. (importance: 73%,disagreement: 16, evaluations: 12)Tukimuodot samalle tasolle kun ne ovat muissa EU maissa. Ilmastonmuutos otettava vakavasti japainistettava yhteistä linjausta energia politiikassa.1807. Elintarvikkeet EU:n alueelle sama hinta koko alueella (importance: 73%, disagreement:20, evaluations: 8)Koska EU on yhtenäinen alue tulisi ruuanhinnan olla kaikkialla sama. Tuotantokustannuksetvoivat vaihdella olosuhteiden mukaan, mutta EU:n tulee tasata hinnat kompensaatioiden avulla.Tuotantokustannukset vaihtelevat joka tapauksessa ilmasto- yms olosuhdevaihtelujen mukaan.Jokaisessa maassa on voitava tuottaa peruselintarvikkeita ja muita tuotteita omien kansallistentavoitteiden mukaisesti. Arvonlisäveron tulee olla kaikissa maissa sama prosentti.1808. Puhdas ja monipuolinen ruoka terveyden voimavara (importance: 73%, disagreement: 18,evaluations: 9)jos hyvä ruoka on vain mauste ja rasva, makea tai suolainen jää monta makua kokematta.1809. Maatalous (importance: 73%, disagreement: 15, evaluations: 12)Maataloutta voitava myös käytännössä harjoittaa kaikissa unionin jäsenmaissa.1810. Oikeudenmukainen kauppa- ja maatalouspolitiikka (importance: 72%, disagreement: 19,evaluations: 11)Euroopan yhteisen kauppa- ja maatalouspolitiikan tulisi olla oikeudenmukaista eurooppalaistenvaltioiden välillä, mutta myös suhteessa kolmansiin maihin. EU:n maatalouspolitiikka ei saisimuodostaa rakenteita, jotka heikentävät Afrikan maiden maatalouden toimintaedellytyksiä.Sokerinviljelyn ja Atlantin kalastuksen tukeminen ovat tällä hetkellä esimerkkejä sosiaalisesti ja myösekologisesti kestämättömistä toimintatavoista, joista tulee päästä eroon.1811. Maatalous (importance: 72%, disagreement: 17, evaluations: 26)Tuoreiden ja puhtaiden tuotteiden saatavuus lähituottajalta. Tuetaan maatauloutta niin, että semahdollistuu. Tuki pienille maille suhteutettuna suuriin maihin.1812. Maataloudessa pohjoisen ulottuvuuden huomioiminen. (importance: 72%, disagreement:23, evaluations: 14)Pyrimme edelleen tuomaan esille Suomen olosuhteet maa- ja metsätaloudessa. Pyrimmeomavaraisuuteen ja viljelyolosuhteet taattava edelleen.1813. Eurooppalainen maatalous (importance: 70%, disagreement: 14, evaluations: 8)Tukiaispolitiikka on kaikesta huolimatta ollut kirjavaa. Tarvitseeko perunaa kasvattaa ikiroudassa tairiisiä aavikolla? Tokihan saatavuus ja huoltovarmuustekijät on huomioitava. Tuskinpa telakkakaanKainuun metsissä tukiaisia ansaitsisi!1814. Elintarviketurvallisuus (importance: 70%, disagreement: 19, evaluations: 8)Suomalainen elintarviketuotanto on tähän saakka ollut erittäin turvallista, ongelmat ovat olleet vainyksittäistapauksia. Tällä linjalla on jatkettava ja kotimaista tuotantoa tuettava (määrättyyn rajaansaakka). Euroopassakin valvonta on kohtuullisen hyvää tasoa, mutta mitä etelämmäksi mennään,sitä ohjeellisimmiksi selkeät määräykset käyvät. Järkiperäistä valvontaa on lisättävä. Onko Keski-Euroopan moottoriteiden varsilla kasvatettu vilja kaikilla mittareilla kelvollista ravinnoksi?1815. Elintarvikkeet EU:n alueelle sama hinta koko alueella (importance: 69%, disagreement: Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 142
 • 21, evaluations: 10)Koska EU on yhtenäinen alue tulisi ruuanhinnan olla kaikkialla sama. Tuotantokustannuksetvoivat vaihdella olosuhteiden mukaan, mutta EU:n tulee tasata hinnat kompensaatioiden avulla.Tuotantokustannukset vaihtelevat joka tapauksessa ilmasto- yms olosuhdevaihtelujen mukaan.Jokaisessa maassa on voitava tuottaa peruselintarvikkeita ja muita tuotteita omien kansallistentavoitteiden mukaisesti. Arvonlisäveron tulee olla kaikissa maissa sama prosentti.1816. maataloustuet (importance: 69%, disagreement: 21, evaluations: 12)haluaisin että eu:n jäsenvaltioissa säilyisi maataloustuet täysimääräisinä!se on tärkeääjäsenvaltioiden tuottavuudelle ja elinkeinon säilyttämiselle!1817. Euroopan yhtenäisyys avunanto maatalouden ja yrittäjyyden (importance: 68%,disagreement: 18, evaluations: 4)Tarkoitan että yrittäjyyttä ja maataloutta tuetaan ja kannatetaan tasavertaisesti kaikissa EU maissa jasiellä täytyy olla tasaarvo.Kaikenlaisia turhia direktiivejä ei saisi hyväksyä.1818. Maatalouden yksityistäminen (importance: 68%, disagreement: 22, evaluations: 14)Tuet merkitsevät riippuvuutta hallinnosta eli ovat menneen ajan kollektivismia. Kulakit on pantuomalla tavalla kuriin.1819. Alkutuotanto (importance: 68%, disagreement: 18, evaluations: 9)Missään maassa ei saisi rajoittaa tai hankaloittaa oman maan ruokatuotantoa. EU-jäsenyydestähuolimatta jokaisen maan tätyy voida harjoittaa esim kannattavaa maataloutta ja olla omavarainenmm ruokatuotannossa.1820. EUn maataloustuet lopetettava (importance: 67%, disagreement: 19, evaluations: 10)EU:n maataloustuet lopetettava sillä ne mahdollistavat “kannattavan” ylituotannon ja ylläpitävätkeinotekoista hintatasoa. Kyseiset rahat pitää suunnata tutkimus- ja tuotekehitykseen sekäkoulutukseen.1821. Maatalouden modernisointi (importance: 66%, disagreement: 13, evaluations: 16)Ei järjettömiä tukiaisia harrastajamaajusseille (Wahlroos), vaan fiksu ja tarkoituksenmukainentukijärjestelmä (huoltovarmuus huomioon ottaen) joka ohjaa maatalouden niin ympäristöllisesti kuintaloudellisesti kestävämpään suuntaan. Ympäristötuet takaisin niiltä farmareilta joiden päästöt eivätole vähentynee!!1822. ruoka. (importance: 66%, disagreement: 24, evaluations: 15)On tärkeä asia peltoja ei pidä köyhdyttä enempää suur tuotantoa annetais peltojen välillä levätä, kunmaa on köyhä lisäntyy kasvi taudit.1823. Myrkytöntä ja geenimuuntelematonta (importance: 63%, disagreement: 18, evaluations: 17)Ilmastonmuutosta ajatellen tulisi pyrkiä siihen, että moninkertaisesta elintarvikkeiden pakkaamisestaluovuttaisiin. Myrkyt pois, kauhuesimerkkinä on Kiina elintarvikeskandaaleineen ja muine myrkyllisinetuotteineen. Luomutuotteiden valmistusta tuettava, jotta hinnat saadaan alas. Julkinen liikennemaksuttomaksi tai niin halvaksi, että ihmisten kannattaa luopua yksityisautoilusta yhä enemmän.1824. Maataloustuet pois. (importance: 59%, disagreement: 25, evaluations: 14)Tuet pois sekä EUssa että kaikkialla muuallakin. Eläin- ja muiden tautien torjuntaan erityisiä panoksia.1825. Maatalous (importance: 59%, disagreement: 29, evaluations: 8)Maatalouden tukiin tulisi todellakin kiinnittää huomiota, on typerää että pyrokratiset toimenpiteetimevät valtavat määrät varoja, jotka kuuluisivat aivan toisaalle.1826. Maatalous (importance: 57%, disagreement: 30, evaluations: 13)Tarvitsemme puhdasta, riskitöntä ruokaa1827. Maataloustuet säilytettävä ennallaan (importance: 32%, disagreement: 0, evaluations: 1)Maataloustuet on säilytettävä nykyisellään. Muuten ruoan hinta karkaa tavallisen kuluttajanulottumattomiin.Hyvinvointi1828. Ympäristö ja ihmisten hyvinvointi (importance: 91%, disagreement: 6,evaluations: 9)On tärkeää huolehtia luonnosta ja ympäristöstä. Täytyisi saada ihmiset ymmärtämään, kuinka paljonhaittaa roskaamisesta ja luonnon tuhoamisesta on. Myös eläimilläkin on oikeutensa, joten pidetään Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 143
 • kaikki huolta erilaisten eläimien hyvinvoinnista, niin koe-eläimistä, kuin maatalouseläimistäkin jamuista. Myös ihmisten hyvinvointi on tärkeää. Terrorismista ei ole kuin haittaa, sekä nälänhätä onliian suuri ongelma. On hyvä myös parastaa tasa-arvoa ja ihmisten oikeuksia iästä, sukupuolesta,kansallisuudesta tai uskonnosta riippumatta. Vanhusten oloja on parannettava, sekä koulujen luokkiapienennettävä. Myös kodittomia ja köyhiä on paljon, joten miksi siis emme auta heitä parhaammemukaan?1829. Psyykkinen hyvinvointi (importance: 91%, disagreement: 8, evaluations: 11)Yksilökeskeisissä kulttuureissa, kuten Suomessa, tavataan monta kertaa enemmän esimerkiksimasennusta, joka on yksi yleisimmistä eläkkeelle jäämisen syistä. Olisikin siis tärkeää, ettälisäisimme jo ennaltaehkäisyä mm. lisäämällä vapaa-aikaa ja esimerkiksi liikuntaa.1830. Demokratia ja yleinen hyvinvointi (importance: 90%, disagreement: 8,evaluations: 14)1831. rauha, hyvinvointi ja tasapaino (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 10)1832. hyvinvointi (importance: 89%, disagreement: 6, evaluations: 6)euroopalle tärkeää oo ihmisten hyvinvointi euroopassa ja ylipäätään niiden ylläpitäminen. tehdäratkaisuja ihmisten ja kansalaisten edun mukaisesti.1833. Hyvinvoinnin jatkuvuus (importance: 88%, disagreement: 7, evaluations: 6)Euroopass asiat ovat melko pitkälti hyvin, mielestäni on tärkeämpää vakiinnuttaa saavutettuaasemaa. Pakolaisia pitää ottaa kiintiöiden määrä tai painavan syyn perusteella. Ankkurilapset jamuut keinotteliat tarkempaan valvontaan. Etelä euroopan saatava laittomat siirtolaiset kuriin.Euroopalla ei ole resurssja ottaa vastaan koko Afrikkaa ja aasiaa. Ydinvoimaa kannatettava, se eisaastuta ympäristöä ja jäte voidaan varastoida melko hyvin. Eun pidettävä hyvät välit amerikkaan jakiinaan sekä jossain määrin intiaan. Lähi idän sotia vastustettava mutta sotilaita ei tarvitse lähettää.Pakolaisia voidaan ottaa kiintiöiden mukaan ja ruoka apua sodan jälkeen. Jälleenrakennus on turhaakoska lähi idässä soditaan jatkuvasti.1834. rauha, taloudellinen tasapaino ja hyvinvointi (importance: 88%, disagreement: 12,evaluations: 11)1835. Uutta hyvinvointia ja työllisyyttä lisäävä T&K-toiminta (importance: 86%, disagreement:11, evaluations: 18)Uudenlaisen innovaatiotoiminnan kehittäminen vanhan, teollisen liiketoiminnan korvaamiseksi.Synnyttämällä uutta, luodaan uudet markkinat ja kysyntä ja samalla luodaan uutta hyvinvointiatalousalueelle.1836. terveydenhoito (importance: 86%, disagreement: 13, evaluations: 16)Haluaisin että kiinnitetään huomiota suomalaisen julkisen terveydenhoitojärjestelmän ala-arvoiseentilaan ja erityisesti vanhusten huonoon kohteluun laitoksissa.Suomalaisten pitäisi ottaa oppia monistaeuroopan maista joissa asiat ovat järjestetty ihmisarvoisemmin ja potilaitten yksilönoikeuksiakunnioittaen.1837. Euroopan hyvinvointi (importance: 85%, disagreement: 12, evaluations: 11)Euroopan ja sen jäsenvaltioiden keskenäinen yhteistyö, talouden ja ulkopolitiikan samoin kuinyhteisistä asioista päättäminen ja sopiminen Euroopan hyväksi. Lapsia ja nuoria unohtamatta, merakennamme Eurooppaa meille, lapsillemme ja lapsenlapsillemme yhteiseksi hyväksi.1838. Hyvinvointi (importance: 85%, disagreement: 12, evaluations: 10)Tärkeintä on, että jokaisella eurooppalaisella on hyvä olla ja elää omassa maassaan.1839. Terveys (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 19)Terveydenhoito ja hoivapalvelut kuntoon1840. Ihmisten hyvinvointi (importance: 84%, disagreement: 16, evaluations: 15)Sosiaali ja terveydenhuolto palvelut pelaavat, töitä riittää ja on katto pään päällä.1841. Jäsenvaltioiden hyvinvointi (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 11)Ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki, joten jokaisen jäsenmaan asiat tulisi saada kuntoon.Työllisyys, terveydenhuolto, ihmisoikeudet ja taloudellinen tasa-arvoisuus ovat todella eri tasollaeri maissa. Miten voimme vaikuttaa yhtenä vahvana rintamana maailman asioihin, kun omissaasioissammekin on parantamisen varaa.1842. Lapsiperheiden hyvinvoinnin takaaminen (importance: 84%, disagreement: 13, Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 144
 • evaluations: 12)Eli täytyy mahdollistaa lapsiperheiden mahdollisuus esim pitää lasta kotona 3 vuotiaaseen asti,nykyisillä max 400e/kk se on todella vaikeaa, jollei jopa mahdotonta.1843. Julkinen hyvinvointi (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 11)tärkeintä on julkinen terveydenhuolto, koulutus ja palvelut1844. Sosiaalinen ulottuvuus (importance: 83%, disagreement: 16, evaluations: 13)EU:ssa on keskityttävä enemmän kansalaisten hyvinvointiin, sosiaalipaketin läpikäyntiin ja yleensäsosiaali- ja työllisyysasioihin.1845. Mielenterveys (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 12)Mielenterveyteen on satsattava, kouluihin on saatava lisää koulukuraattoreita. Mielenterveypalveluitaon lisättävä, KELAn korvauksia psykoterapioihin suurennettava. Ennen kaikkea on kuitenkinpanostettava ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.1846. hyvinvointi (importance: 83%, disagreement: 23, evaluations: 7)euroopalle tärkeää oo ihmisten hyvinvointi euroopassa ja ylipäätään niiden ylläpitäminen. tehdäratkaisuja ihmisten ja kansalaisten edun mukaisesti.1847. Hyvinvoinnin turvaaminen (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 12)Hyvinvoinnin turvaaminen laajasti ymmärrettynä. Siihen tarvitaan ilman muuta julkista sektoria.Täysin vapaa kilpailu ei turvaa kaikkien hyvinvointia.1848. Hyvinvoinnin turvaaminen (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 12)Hyvinvonti pitää tässä yhteydessä ymmärtää laajasti. Aineellisen hyvinvoinnin lisäksi onhuolehdittava myös muusta hyvinvoinnista kuten hoidetusta ympäristöstä ja kulttuurienelinvoimaisuudesta. Kaikissa Euroopan unionin toimissa on mielestäni oltava taustalla Euroopanhyvinvoinnin turvaaminen, jopa itsekkäästi. Globaaleja ongelmia, kuten ilmastokysymys,ratkaistaessa pitää pitää mielessä oma etu, kansallinen ja eurooppalainen.1849. sosiaalipalvelut (importance: 82%, disagreement: 17, evaluations: 16)1850. Kulttuuri ja hyvinvointi (importance: 82%, disagreement: 15, evaluations: 11)- kaikkien maiden tulisi pyrkiä säilyttämään oma kulttuurinsa, ne asiat joista maa tunnetaan.- Turvallisuuteen ja henkiseen hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja löydetäväratkaisuja. Nykyään tapahtuu koko ajan esim. koulusurmia ja muita avstaavia, järkyttäviätapahtumia.1851. Yhteiskunnan hyvinvointia lisäävien asioiden korostaminen (importance: 82%,disagreement: 13, evaluations: 11)1852. Euroopan hyvinvointi (importance: 82%, disagreement: 17, evaluations: 15)Euroopalle on tärkeintä Euroopan hyvinvointi. Hyvinvointi syntyy siitä, että jäsenmaiden kansalaisetvoivat hyvin. Vain sen jälkeen hyvinvointia voidaan jakaa eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaasitä, että maahanmuuttoa on rajoitettava ja esim. ilmastonmuutostyössä on otettava huomioonjäsenmaiden ominaisuudet(Suomen ja Hollannin autoilupolitiikka ei voi mitenkään kestävästiolla samanlainen maiden pinta-alan, väkiluvun ja kulttuurieroavaisuuksien takia). Pahinta onsuomalaisen miehen häviäminen maailmasta. Miehen on lopetettava kyseleminen ja luvanpyyteleminen ja siirryttävä sanoista tekoihin. Naisjohtajuus on kestämätön instituutio.1853. hyvinvointi (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 21)yhteiskunnan ylläpitämä terveydenhuolto ja koululaitos ovat koko Euroopalle tärkeitä.1854. Terveydenhoito (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 12)Ei laajoja epidemioita1855. Terveyspolitiikka (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 9)Euroopassa tulisi muuttaa tupakkalainsäädäntöä1856. Ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen (importance: 81%, disagreement: 11, evaluations: 10)1857. Ihmisten hyvinvointi , tasavertaisuus ja ilo elämään. (importance: 81%, disagreement: 26,evaluations: 10)Lainsäätö muutettava sellaiseksi ettei lapsia voida köyttää hyväksi koko eurooppa mukaan. Immisiäon autettava omassa maassa ja olosuhteet sellaiseksi, ettei tarvitse lähteä kerjäämään toiseenmaahan tai muuten pakolaiseksi. Rahankäyttö järkeväksi myös Euroopan Unionissa, nyt tuntuu ettärahaa käytetään aika holtittomasti ja mielivaltaisesti. On otettava huomioon lakia säädettäessä , Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 145
 • että se ottaa huomioon kunkin maan olosuhteet. Uusia maita valittaessa siinä valitussa maassa onihmisoikeudet oltava kunnossa. Ihmisen on oltava ihminen toiselle ja aina vastapeluri on toinenihminen.1858. Hyvinvointi (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 4)Hyvinvointi syntyy toimivasta yhteiskunnasta, jossa on kaikkien ihmisten hyvä olla.1859. Hyvinvointi luo turvallisuutta (importance: 81%, disagreement: 18, evaluations: 11)Paras tapa torjua terrorismia on poistaa sen kasvun ja kehittymisen edellytykset. Taloudellinen jasosiaalinen hyvinvointi lisäävät turvallisuutta.1860. Hyvinvointi (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 12)Kaikille työtäja katto pään päälle1861. Talouden ja siihen pohjautuvan hyvinvoinnin varmistaminen (importance: 80%,disagreement: 12, evaluations: 14)Eurovaluuttaa ei saisi päästää liikaa inflatoitumaan. Keskuspankin setelirahoitusta tulee välttääviimeiseen asti, vaikka esim USA ja Britannia stitä tekisivätkin. Jäsenvaltioiden velkaantumista tuleerajoittaa ja hillitä ( koskee myös Suomea ). >Ei pelkästään rahamääräisetä velkaantumista,vaan myösvelkaantumisvauhtia (valtionvelan vuotuista kasvuprosenttia) tulisi jopa rajoittaa ja sanktioida.1862. Sosiaalituen porsaanreiät tukittava (importance: 78%, disagreement: 21, evaluations: 15)Suomi ottaa liian avosylisesti vastaan turvapaikanhakijoita, joita kansainväliset rikollisjärjestötkovasta hinnasta salakuljettavat EU:n alueelle. Nykyjärjestelmä sallii turvapaikanhakijanrekisteröityä useampaan maahan ja kuitata sosiaalitukea kaikista. Tämä tulee estää rekisteröimälläturvapaikanhakijat sormenjälki- tai DNA-näyttein. Turvapaikkakäsittelyä tulee nopeuttaa niin,ettei jokainen maahan saapuja ja matkustusasiakirjansa “hukkaava” ole automaattisestioikeutettu sosiaalietuihin parin vuoden ajaksi. Turvapaikanhakijoilta on myös edellytettäväkotoutumista ja sitoutumista suomalaisen yhteiskunnan arvoihin, jotta segregaatio ja ääriliikkeidenyleistyminen voidaan estää. Erityisesti islaminuskoisten naisten koulutuksesta tulee huolehtia,etteivät he jää neljän seinän sisälle miestensä jatkuvasti raskaana oleviksi synnytyskoneiksi,suomalaisesta yhteiskunnasta erilleen. Toisen sukupolven turvapaikanhakijoiden jengiytymiseen jaradikalisoitumiseen tulee puuttua nopeasti.1863. terveydenhuolto (importance: 78%, disagreement: 11, evaluations: 15)Liian tiukalle mitoitettu kunnallinen terveydenhuolto. Henkilökunta on ihan äärirajoilla, hoitoon eipääse. Ihmisten turvattomuudentunne kasvaa.1864. Henkinen hyvinvointi (importance: 78%, disagreement: 24, evaluations: 8)Unionin pitäisi antaa enemmän tukea sosiaalialalle ja siellä nimenomaan henkiseen hyvinvointiin,että ihmiset jaksavat elää nykymaailmassa, varsinkni jos unioni odottaa, että ihmiset painavattulevaisuudessa töitä miltei 70-vuotiaana.1865. Huolehtia EU-kansalaisten hyvinvoinnista (importance: 77%, disagreement: 21,evaluations: 12)Ihmisten hyvinvointi niin psyykkinen, sosiaalinen kuin taloudellinenkin pitäisi olla tärkeässä osassakun päätetään EU:ta koskevista asioista. Erityisen tärkeää on huolehtia niistä tasapainossa, eikorostaen vain taloudellista hyvinvointia. Miksi olemme olemassa? Emme kai vain raataaksemme jakiirehtiäksemme paikasta toiseen taloudellisen edun ajamana.1866. Vanhustenhuolto/Terveyden- ja sairaanhoito (importance: 77%, disagreement: 16,evaluations: 14)Korkeatasoinen terveydenhoito iästä riippumatta Lisää yksilöllisiä ratkaisuja Perheperustaisenvanhustenhoidon tuki julkisen hoidon tasolle1867. Kaikkien hyvinvointi (importance: 77%, disagreement: 26, evaluations: 18)Mielestäni on tärkeää, että kaikilla jäsenmailla on hyvä olla ja tavoitteisiin pyritään yhdessä.1868. Eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen (importance: 77%,disagreement: 19, evaluations: 14)EU:n on kannettava vastuu myös eläimistä ja niiden hyvinvoinnista. Euroopan parlamentinjäsenet ovat päättämässä merkittävistä eläinsuojeluun liittyvistä asioista. EU:n on nostettavaeläinsuojelun tasoa merkittävästi, esimerkiksi suuntaamalla kotieläintalouden maataloustuet entistävoimakkaammin eläinten hyvinvointia parantaviin tuotantomuotoihin. Pitkät teuraseläinkuljetuksetEU:n sisällä sekä EU:sta sen ulkopuolelle olisi lopetettava. Koe-eläinten suojelua olisi parannettavamerkittävästi, esimerkiksi tekemällä määriin sitoutuva strategia koe-eläinten käytön vähentämiseksi. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 146
 • Kaikkein tuskallisimmat eläinkokeet olisi kiellettävä välittömästi. Euroopan Unioniin olisi myössaatava yhteinäinen lemmikkieläinten hyvinvointia ja kohtelua koskeva lainsäädäntö.1869. Olennaista ei ole kasvu vaan hyvinvointi (importance: 77%, disagreement: 22, evaluations: 14)1870. Terveys (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 17)Elintarvikkeiden laadun paraneminen EU:n myötä. On vain luultu, että asiat ovat paremminSuomessa. Ja sehän ei ole pitänyt paikkaansa esim juomaveden, kylmäketjun, myrkkyjen jne osalta.1871. Hyvinvointi (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 17)Jokaiselle olisi työ-, koulutus-, tai haluamansa paikka. ei nälkärajan alapuolella eläviä.1872. Terveydenhoidon toimivuus (importance: 76%, disagreement: 13, evaluations: 9)Terveydenhoidon saatavuus ja sen taso samanlaatuinen kaikissa Euroopan maissa ja Euroopankansalaisten saatavissa kaikissa maissa.1873. Lasten - nuorten ja vanhusten palvelut ja terveydenhuolto (importance: 76%,disagreement: 25, evaluations: 12)Luin juuri lehdestä, että koululaisten ja vanhusten lounaaseen on valtiolla puolet vähemmänrahaa käytössä kuin vankien lounaaseen. Missä vika??? Miksi kohtelemme heitä, jotka ovat jotyönsä yhteiskunnan hyväksi tehneet ja heitä, joilla mahdolliden työura ei ole vielä alkanutkaan,huonommin kuin ihmisiä, joista ei yhteiskunnalle ole mitään hyötyä -ainoastaan kuluja??!!!1874. Sairausvakuutukset (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 8)Yhtenäiset sairausvakuutukset EU-mailla.1875. Sosiaaliturva (importance: 75%, disagreement: 35, evaluations: 15)Sosiaaliturvan on säilyttävä, jotta kaikille voidaan taata elämänlaadun säilyminen vähintäänkintyydyttävänä.1876. sairauksien oikea diagnosoiminen (importance: 75%, disagreement: 22, evaluations: 7)1877. Psyykkinen terveys (importance: 74%, disagreement: 18, evaluations: 15)Mielenterveyspalveluja täytyy saada parannettua, ne ovat täysin retuperällä tällä hetkellä, jatuhannet nuoret huutavat apua saamatta sitä ollenkaan!1878. Vammaisten hyvinvoinin turvaaminen (importance: 73%, disagreement: 17, evaluations: 11)1879. Sosiaalituki (importance: 73%, disagreement: 13, evaluations: 7)Sosiaalipummit pois, jokaiselle ilmaista rahaa nauttivalle jokin työ esim sairaaloissa pulaatyöntekijöistä, mummojen ja pappojen kääntelyyn ei ole ennenkään tarvinnut koulutusta, eikä pitäisitarvita nytkään. Sosiaalituella elävät niin sanotusti pakkotöihin jos meinaa saada rahansa jatkossa1880. Nuorten hyvinvointi (importance: 73%, disagreement: 18, evaluations: 14)Terveys, huolenpito, koulutus ja työn saanti.1881. Puhdas ja monipuolinen ruoka terveyden voimavara (importance: 73%, disagreement: 18,evaluations: 9)jos hyvä ruoka on vain mauste ja rasva, makea tai suolainen jää monta makua kokematta.1882. Sairaudenhoidosta terveydenhoitoon (importance: 72%, disagreement: 24, evaluations: 7)Ihmetyttää, millä maalla on vara pitää kansalaisiaan puolikuntoisina tai sairaina; eikö terve yksilöolisi kaikin puolin tuottaisampi.1883. Talouden kautta kasvavaan hyvinvointiin (importance: 70%, disagreement: 21,evaluations: 12)Euroopalle on tärkeää, että alueen valtiot pyrivät yhteistuumin ja tiiviissä yhteistyössä luomaanedellytyksiä talouden kasvulle. Näin voidaan luoda hyvinvointia kaikkialle Eurooppaan siten, etteiasiasta nouse turhaa kalapaliikkia kasvualueilla. Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä.1884. Seksuaaliterveys Suomen lähialueilla (importance: 70%, disagreement: 20,evaluations: 22)Tilastojen mukaan Suomen lähialueiden seksuaaliterveystilanne on huolestuttava. Erityisesti nuortenaikuisten HIV-tartunnat ovat lisääntymään päin voimakkaasti, ja tällä on väistämättä vaikutuksensamyös Suomeen ja yleisemmin Eurooppaan. Rajoja emme varmaankaan voi sulkea, mutta sosiaalisia jataloudellisia vaikutuksia tulisi ehkäistä, tehokkaimmin etukäteen. Euroopalle on tärkeintä, että sen jalähialueiden nuoret, nuoret aikuiset voivat hyvin.1885. Ihmisoikeuksien arvostaminen sosiaali-ja terveysalalla. (importance: 69%, Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 147
 • disagreement: 25, evaluations: 11)Otamme käyttöön Suomessa ja EU:n alueella YK:n ihmisoikeusjulistukset vähitellen.1886. Monia asioita (importance: 68%, disagreement: 19, evaluations: 11)Vanhusten kotihoitoa on helpoitettava Vuosi 2020 pelottaa, onko Suomi silloin viela suomalainen?Vihreaa teknologiaa pitaisi tukea Energian kulutusta tulisi saannostella Suomalainenkulttuurielama tarvii tukea, muunmaalaisen kulttuurielaman tulisi saada tukensa sielta...muualtaHyvinvointiyhteiskunta ei pysty jatkumaan jos kulutamme yli varojemme Kansalaisjarjestot ilmentavataktiivisten kansalaisten mielipidetta Naisten tulisi olla tasa-arvoisia myos ollessaan kotivaimoja,toisen puolison kotonaoloa tulisi tukea Maataloutta voitaisiin tukea sijoittamalla turvapaikanhakijoitamaatiloille Urheilu on tarkeaa kansallistunteen yllapitamiseksi, suomalaiset tarvitsevat tata;itsetuntomme on surkea Valtion tulisi tukea tutkimuksia ja innovaatioita jotka tukevat koko kansaaSuomalainen liha- ja kasvisruoka on hyvaa ja terveellista, jos joku haluaa erioikeuksia esim koulussahanen tulisi itse kustantaa ruokansa (terveydelliset syyt hyvaksyttavia erioikeuksia) Maahanmuuttoon hyva asia kunhan maahanmuuttajat tekevan toita. Jokaisen yli 6kk maassa oleskelevan tulisi tehdatoita, esim. maatiloilla; tama edistaisi suomalaista maataloutta Kansainvalistyminen on hieno asia,sen ei silti pitaisi tarkoittaa oman kulttuurimme kadottamista Ihmisoikeuksien puolesta pitaa taistella.Ketaan ei pitaisi syrjia uskonnon perusteella; ei muslimien pitaisi pystya uimaan jokaisena paivanasamoin kuin muslimien Euro on Suomelle hyvaksi, EU-jasenyydesta en ole enaa ollenkaan varmaitablokin1887. sukupuolitautien ehkäisy (importance: 66%, disagreement: 26, evaluations: 10)1888. MP-hoito kroonisten tautien epidemiaan (importance: 65%, disagreement: 19, evaluations: 17)MarshallProtocol.com neuvoo. Talous on kuralla ja kaupallinen lääketiede rahastaa ja tuottaa kaupallistalääketiedettä. Se on optimoitu rahastukseen välittämättä sairaista tai maksajista. Medikalisaatio sanaakäytetään yleisesti. Lääkäreitä kouluttavat lääketehtaat ja iso raha pitää pihdeissään myös mediaa.Itse käytin 2003-2007 MP-hoitoa saatuani 10 vuotta virallista kaupallista kortisonihoitoa kunnes olintyökyvytön(tosin viralliset tahot eivät sitä tunnustaneet kun tauti oli minulla, ei heillä). Työnantaja pitipotkuja seurauksena sairaudestanni (mutta vain suullisesti). Tämä hoitokoe oli parantava, nyt kaikkiviitearvoissa. Meitä MP-hoidon saaneita tai hoidossa olevia on tuhansia ympäri maailman. Hoito on hidasmutta parantaa ja kaikki kerrottu on pitänyt paikkansa ällistyttävän tarkkaan, toisin kuin virallisen hoidonpuolella, joka pahentaa sairautta. Näitä kroonisia Th1-tauteja on varmaan tuhansia ja ilmeisesti kaikkisuuret ja epidemianomaisesti pahenevat kansantaudit. Hoitojonoista päästäisiin ja turhia hoitolaistoksiavoitaisiin sulkea vähitellen. Tämä hoito puree jopa sairaalabakteereihin ja estää syöpien syntymistätehokkaasti. Kova tiede(solid science) ja parantava hoito(cure) vai kaupallinen tiede ja virallinen oireitahoitava kroonistava rahastus? Virallinen rahastuksen optimointi vai optimaalisesti parantava ja kärsimyksiäminimoiva hoito?1889. EU:sta terveyden edistämisen ohjelma (importance: 63%, disagreement: 19, evaluations: 10)Olisi hyvä jos kansallinen terveyden edistämisen ohjelma saataisiin tehtyä koko EU:n alueelle. Samallasaataisiin rahoitus paremmalle tolalle. Eurokorvan RAPORTTI • TOUKOKUU 2009 | sivu 148