िबिज प्रक्रियाक्रिया कशी करावी?
Vigyan Ashram
(A center of Indian Institute Of Education)
At. Post Pabal Dist. Pune 412403...
ibajap`ik`yaa
• ibajap`ik`yaa kolyaamauLo ibayaaNyaaMcaI ]
gavaNaxamata vaaZto ,
• ipkacaI raoga p`tIkarSa@tI vaaZto
• ipk...
1.ibayaaNyaacaI sauPtavasqaa
GaalavaNyaasaazI.
2.ibayaaNyaacaI ]gavaNa xamata
vaaZvaNyaasaazI ,
3.ijavaaNau KtaMcaa vaapr....
ibajap`ik`yaosaazI AavaSyak
saaih%ya
Gamaola
o
hatmaaoj
ao
gaa^gala
maask,
paNaI
AaOY
aQa
gaao
Napa
T
ibayaaNyaac
aI
sauPtavasqa
a
ibayaaNyaac
aI
sauPtavasqa
a
vaatavarNaat yaaogya va Anaukula GaTk Asatanaa
AMkurNaxama ibaya...
ibajap`ik`yaa puZIla vaogavaogaLyaa p`karo krtat :
1.ibayaaNyaacao kvaca GaasaNao :
kahI ibayaaMcao kvaca Kup TNak ikMvaa ...
4. AtI qaMD jalap`ik`yaa :
kahI ibayaaMnaa Aaolasar pNa AtI qaMD tapmaana idlao Asata
AMkurNa eksaarKo AaiNa lavakr haoto....
kaMda yaa ipkasa saazvaNauikt kaoMba yaoNaar naahI va
kaMda jaast iTkNyaasa madt hao[-la yaa saazI
ma^laIkh^D/aJaIna yaac...
jyaa baIyaa jaIvaMt Asatat AaiNa vaatavarNaatIla yaaogya GaTk ]plabQa
Asalyaasa $jau Saktat ,%yaaMnaa AMkurNaxama ibayaa A...
baIjaaMkurNaavar pirNaama krNaaro GaTk
BaajaIpalaa ipkacao baI raopvaaTIkot ikMvaa jamaInaIt porlyaanaMtr
%yaaMcao Apoixat...
3. tapmaana :
AMkurNa p`ik`yaovar tapmaanaacaa pirNaama haotao.p`%yaok
p`karcyaa BaajaIpalaa pIkacyaa ibayaaNyaacyaa AMkur...
ijavaaNau KtaMcaI ibajap`ik`yaa puZIla p`maaNao krtat.
1.rayaJaaobaIyama
2.A^JaoTaoba^@Tr
3.A^JaaoisprIlaIyama
4.sPaurd iv...
rayaJaaobaIyama jaIvaaNaUMcaI baIja p`ik`yaa :
CLICK ON IT
A^JaoTaoba^@Tr jaIvaaNaUMcaI baIja
p`ik`yaa : CLICK ON IT
tyaar raopaMsaazIcaI jaIvaaNaU p`ik`yaa : CLICK ON
IT
3.A^JaaoisprIlaIyama
ho ijavaaNau tRNaQaanya va BaajaIpalaa ipkaMcyaa
mauLaMmaQyao va mauLaBaaovatI rahuna na~ isqar krNya...
rRasaayainak AaOYaQaaMcaI ibajap`ik`yaa puZIla p`maaNao
krtat
BaajaIpalaa ipko va AaOYaQao
A.n
a
ipkacao
naava
ibajap`ik`y...
ibajap`ik`yaosaazI
BaajaIpalaa ipko va AaOYaQao
A.n
a ipkaca
o
naava
ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa
7 gavaar ...
ibajap`ik`yaosaazI
Qaanya ipko va AaOYaQao
A.n
a
ipkacao
naava
ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa
13 jvaarI kajaL...
A.n
a
ipkacao
naava
ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa
17 Bau[-
mauga
1 ik.ga`^.ibayaaNyaasa 5 ga`^ma qaayarma ik...
ibajap`ik`yaosaazI
nagadI ipko va AaOYaQao
A.
na
ipkacao
naava
ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa
22 }sa baoNao l...
jyaa ibayaaMcao Aakar lahana Asatat %yaa
ibayaaMcaI porNaI saulaBa haoNyaasaazI
%yaamaQyao lahana AakaracaI vaaLu ikMvaa
m...
ibajap`ik`yaa krtanaa GyaavayaacaI
kaLjaI
ijavaaNau KtacaI ibajap`ik`yaa kolyaanaMtr %yaa
ibayaaMvar rasaayainak AaOYaQaa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seed treatment (marathi)

550 views

Published on

This is a ppt in Marathi giving information about seed treatment

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seed treatment (marathi)

 1. 1. िबिज प्रक्रियाक्रिया कशी करावी? Vigyan Ashram (A center of Indian Institute Of Education) At. Post Pabal Dist. Pune 412403 www.vigyanashram.com www.techshala.com www.renindia.in
 2. 2. ibajap`ik`yaa • ibajap`ik`yaa kolyaamauLo ibayaaNyaaMcaI ] gavaNaxamata vaaZto , • ipkacaI raoga p`tIkarSa@tI vaaZto • ipkacyaa ]%padnaat maaozyaa p`maaNaavar vaaZ haoto. • ]%padIt maalaacaI p`tvaarI hI maaozyaa p`maaNaat caaMgalaI Asato. “Sauw ibajaapaoTI fLo rsaaL gaaomaTI” ibayaaNyaaMnaa porNaI puvaI- jaI p`ik`yaa kolaI jaato %yaasa ibajap`ik`yaa Asao mhNatat. mhNauna porNaI puvaI- sava-ca ibayaaMnaa AaOYaQaacaI p`ik`yaa kolaI tr maaozyaa p`maaNaavar ] %padnaat vaaZ hao[la. mhNauna porNaI puvaI- sava-ca ibayaaMnaa AaOYaQaacaI p`ik`yaa kolaI tr maaozyaa p`maaNaavar ] %padnaat vaaZ hao[la.
 3. 3. 1.ibayaaNyaacaI sauPtavasqaa GaalavaNyaasaazI. 2.ibayaaNyaacaI ]gavaNa xamata vaaZvaNyaasaazI , 3.ijavaaNau KtaMcaa vaapr. 4.raoga va ikDIMpasaUna ipkacaa bacaava krNyaasaazI. ibaja p`ik`yaocao p`mauK ] i_YT
 4. 4. ibajap`ik`yaosaazI AavaSyak saaih%ya Gamaola o hatmaaoj ao gaa^gala maask, paNaI AaOY aQa gaao Napa T
 5. 5. ibayaaNyaac aI sauPtavasqa a ibayaaNyaac aI sauPtavasqa a vaatavarNaat yaaogya va Anaukula GaTk Asatanaa AMkurNaxama ibayaa $jat naahI.ASaa ibayaaMcyaa Avasqaolaa sauPtavasqaa mhNatat. vaogavaogaLyaa ibayaMamaQyao sauPtavasqaocaa kalavaQaIcaa vaogavaogaLa Asatao.tao kahI idvasaapasauna kahI mahInyaaMpya-Mt Asau Saktao.sauPtavasqao caI karNao sauPtavasqao caI karNao 1.kahI ibayaaMcao AavarNa kzINa Asato.%yaamauLo paNaI va Aa^i@sajana Aat iSa$ Sakt naahI. 2.kahI p@va ibayaaMmaQaIla baIjagaBa- puNa- vaaZlaolaa nasatao %yaamauLo %yaaMcao AMkurNa haot naahI. 3.ibaT$T saar#yaa ibayaaMt kahI AMkurNa raoQak rasaayainak d`vya tyaar haotat. %yaamauLo AMkurNa p`ik`yaa haot naahI.
 6. 6. ibajap`ik`yaa puZIla vaogavaogaLyaa p`karo krtat : 1.ibayaaNyaacao kvaca GaasaNao : kahI ibayaaMcao kvaca Kup TNak ikMvaa jaaD AsalyaamauLo ibayaaMt paNaI va Aa^i@sajana kahIca iSart naahI AaiNa ibayaaMcao AMkurNa haot naahI ASaa ibayaa KDbaDIt pRzBaagaavar GaasalyaamauLo %yaa izsauL haotat.yaamauLo baI maQyao paNaI SaaoYalao jaato va baIjaaMkurNaalaa madt haoto.]da : krTaolaI ,baaor ,icaMca. 2. ibayaaNao paNyaat iBajavaNao : baI paNyaat iBajaivalyaamauLo %yaavarIla kvaca narma pDto.tsaoca ibayaaNyaat Asalaolao AMkurNa ivaraoQak rsaayana paNyaat ivarGaLuna baahor pDto %yaamauLo ibayaaMcao AMkurNa lavakrca haoNyaasa madt haoto. ]da. kakDIvagaI-ya Baajyaa. 3. Aamlaacaa vaapr : ibayaaNao tIva` Aamlaat qaaoDa vaoL bauDvauna kaZlyaasa %yaacao kzINa kvaca narma pDuna %yaat paNaI ibajap`ik`yaa krNao
 7. 7. 4. AtI qaMD jalap`ik`yaa : kahI ibayaaMnaa Aaolasar pNa AtI qaMD tapmaana idlao Asata AMkurNa eksaarKo AaiNa lavakr haoto.yaa pwtIt baI paNyaat 12 to 24 tasa iBajavatat.naMtr Aaolasar rotI ikMvaa SaovaaL yaaMcyaa maaQyamaat baI po$na to 10 M sao.tapmaanaasa zovatat va puNa- saukvalyaanaMtr porNaIsaazI vaaprtat. 5. rsaayanao AaiNa saMjaIvakaMcaa vaapr : ibayaaNyaacaI sauPtavasqaa GaalavaNyaasaazI puZIla rsaayanao saMjaIvakaMcaa vaapr krtat.  paoT^iSayama naayaT/oT : sauPtavasqaotIla baI 0.2 % paoT^iSayama naayaT/oTcyaa d`avaNaat iBajat zovauna naMtr porNaIsaazI vaapravao.  ijabaroilak A^isaD : yaa saMjaIvakacao 100 to 500 pIpIema tIva`tocao d`avaNa tyaar k$na %yaat baI iBajat Gaalauna porNaIsa vaapravao.  qaayaaoyaurIyaacaa vaapr : jao baI Aaolasar qaMD tapmaanaat AMkurNaxama pavato to baI 10 ila.paNyaat 50 to 300 ga`^ma
 8. 8. kaMda yaa ipkasa saazvaNauikt kaoMba yaoNaar naahI va kaMda jaast iTkNyaasa madt hao[-la yaa saazI ma^laIkh^D/aJaIna yaacaa vaapr krtat. baTaTa ipkacyaa baoNyaasa saazvaNaukIt kaoMba yao} nayao va jaast idvasa iTkNyaasa madt hao[-la mhNauna baoNao 38 to 45 AMSa f^ranaa[-T tapmaanaat zovatat va ma^laIkh^D/aJaIna caI p`ik`yaa krtat. Taoma^Tao .laoTyausa [ ipkaMcao ibayaaNao saazvaNauikt Kraba hao} nayao mhNauna ToT^saaya@la^saIna cyaa ibayaaNao sauPtavasqaot jaaNyaasaazI kravayaacaI p`ik`yaa
 9. 9. jyaa baIyaa jaIvaMt Asatat AaiNa vaatavarNaatIla yaaogya GaTk ]plabQa Asalyaasa $jau Saktat ,%yaaMnaa AMkurNaxama ibayaa Asao mhNatat.kaoNa %yaahI pirisqatIt jyaa ibayaa $jau Sakt naahIt %yaa ibayaa maRt samajaavyaat. AMkurNaxamatocyaa kalaavaQaInausaar BaajaIpalyaacyaa ibayaaNyaacaI ivaBaagaNaI : 1.kmaI AMkurNaxamata kalaavaQaI : kahI BaajaIpalaa ipkaMcaa ibajaaMkurNaxamata kalaavaQaI ek ikMvaa daona hMgaamaapurtaca mayaa-idt Asatao. ]da.kaMda ,maka. 2. maQyama AMkurNaxamata kalaavaQaI : kahI BaajaIpalaa ipkMcaa ibajaaMkurNaxamata kalaavaQaI daona ikMvaa tIna hMgaamaapurtaca Asatao.]da.GaovaDa ,vaaTaNaa ,kaobaI ,BaoMDI. 3. idGa- AMkurNaxamata kalaavaQaI : kahI BaajaIpalaa ipkaMcaa baIjaaMkurNaxamata kalaavaQaI tIna to paca hMgaamapya-Mt Asatao.]da.kakDI ,duQaIBaaopLa ,klaIMgaD. ]gavaNa xamata ]gavaNa xamata vaatavarNaatIla tapmaana AaiNa Aad`-ta vaaZlyaamauLo ibayaaMcaI AMkurNaxamata kmaI haoto.ibayaaNao puNa- saukvaUna ,kmaI tapmaanaat ,raoga AaiNa ikDIpasauna saurixat zovalyaasa ibayaaNyaacyaa AMkurNaxamatocaa kalaavaQaI
 10. 10. baIjaaMkurNaavar pirNaama krNaaro GaTk BaajaIpalaa ipkacao baI raopvaaTIkot ikMvaa jamaInaIt porlyaanaMtr %yaaMcao Apoixat p`maaNaat AMkurNa haoNyaasaazI vaatavarNaatIla kahI baahyaGaTkaMcaI tsaoca ibayaaNyaacyaa AMtga-t GaTkacaI Anaukulata AsaNao AavaSyak Asato. mah%vaacyaa baahyaGaTkat paNaI ,hvaa , tapmaana ,AaiNa p`kaSa yaaMcaa samaavaoSa Asatao. 1. paNaI : BaajaIpalaa ipkacao ibayaaNao pirp@va Jaalyaavar %yaat paNyaacao p`maaNa 6 to 8 % [tko Asato.ibayaaNao jamaInaIt porlyaanaMtr ibayaaNyaanao Barpur paNaI SaaoYaUna Gaotlyaavar %yaacao AMkurNa hao} Sakto.%yaasaazI jamaInaIt puroSaI Aaola AsaNao AavaSyak Asato.ibayaaMnaI paNaI SaaoYaUna Gaotlyaavar %yaacao AMkurNaasaazI AavaSyak Asalaolyaa cayaapyaacyaa ik`yaa vaogaanao sau$ haotat.ivaivaQa ivakr enJaa[msa ik`yaaiSala hao}na baIjaatIla Annapdaqaa-var %yaacaI p`ik`yaa hao}na %yaacao d`va$p pdaqaa-t $paMtr haoto.yaa d`va$p Annapdaqaa-var gaBaa-caI vaaZ haoto.baIjaaMkurNa haotanaa Svasanaik`yaa jaladgatInao haoto.%yaamauLo gaBa- vaaZIsaazI laagaNaarI ]jaa- ]plabQa haoto.paNyaamauLo baIjaavarNa ma} haoto va %yaat Aai@sajanacaa sahja
 11. 11. 3. tapmaana : AMkurNa p`ik`yaovar tapmaanaacaa pirNaama haotao.p`%yaok p`karcyaa BaajaIpalaa pIkacyaa ibayaaNyaacyaa AMkurNaasaazI tapmaana ivaiSaYT p`maaNaat AsaNao AavaSyak Asato. %yaapoxaa kmaI AiQak tapmaana Asaola tr Annap`ik`yaa maMdavato.saaQaarNa: tapmaana 0 AMSa saoilsaAsa poxaa kmaI va 50 AMSa saoilsaAsa poxaa jaast Asalyaasa ibayaaMcao AMkurNa haot naahI.maQyama tapmaanaat ibayaaMcao AMkurNa ]%tma haoto.p`%yaok BaajaIpalaa ipkacyaa ibajaaMkurNaasaazI [Yttma tapmaana vaogavaogaLo Asato. 4. p`kaSa : kahI BaajIpalaa ipkaMcyaa baIjaaMkurNaavar p`kaSaacaa pirNaama idsauna yaotao.laoTyausa ,Taoma^Tao ,[.BaajaIpalaa ipkacyaa ibayaaNyaacao maMd p`kaSaat ]%tma AMkurNa haoto.yaa ]laT kaMda ,lasauna [ BaajaIpalaa ipkamaQyao p`kaSaamauLo baIjaaMkurNaavar p`tIkula pirNaama haotao.kahI BaajaIpalaa ipkaMcyaa baIjaaMkurNaavar p`kaSaacaa kaoNatahI pirNaama idsauna yaot naahI.AMQaar ikMvaa p`kaSaat %yaaMcao baIjaaMkurNa saar#yaa p`maaNaat AaZLuna yaoto.  ]gavaNaxamata vaaZivaNyaasaazI kravayaacyaa p`ik`yaa : 1. qaMD paNyaacaI ibajap`ik`yaa :
 12. 12. ijavaaNau KtaMcaI ibajap`ik`yaa puZIla p`maaNao krtat. 1.rayaJaaobaIyama 2.A^JaoTaoba^@Tr 3.A^JaaoisprIlaIyama 4.sPaurd ivarGaLivaNaaro ijavaaNau 5.T/ayakaoDmaa- 2.A^JaoTaoba^@Tr ho ijavaaNau jamaInaImaQyao ipkaMcyaa mauLaBaaovatI rahuna AsahjaIvaI pwtInao kaya- krIt Asatat.to hvaotIla mau@t na~ SaaoYaUna Gaotat va ipkaMnaa ]plabQa k$na dotat.ho ijavaaNau Kt iWdla vagaI-ya ipko vagaLuna [tr sava- ekdla tRNaQaanya ipkaMnaa ]pyaaogaI pDtat.]da.jvaarI ,baajarI ,gahu ,maka ,}sa ,kapusa ,sauya-fula ,imarcaI ,vaaMgaI ,DaLIMba ,po$ ,AaMbaa [. %yaasaazI KalaIla ica~fIt pha. 1.rayaJaaobaIyama : yaa jaIvaaNauMcao kaya- sahjaIvaI pwtInao caalato.ho jaIvaaNau SaoMgavagaI-ya ipkaMcyaa mauLavar gaazI inamaa-Na krtat AaiNa hvaotIla na~vaayau SaaoYauna Gao}na mauMLavaaTo ipkasa ]plabQa k$na %yaamauLo na~yau@t KtaMcaI maa~a saaQaarNa 25 % kmaI p`maaNaat laagato.%yaasaazI KalaIla ica~fIt pha.
 13. 13. rayaJaaobaIyama jaIvaaNaUMcaI baIja p`ik`yaa : CLICK ON IT
 14. 14. A^JaoTaoba^@Tr jaIvaaNaUMcaI baIja p`ik`yaa : CLICK ON IT
 15. 15. tyaar raopaMsaazIcaI jaIvaaNaU p`ik`yaa : CLICK ON IT
 16. 16. 3.A^JaaoisprIlaIyama ho ijavaaNau tRNaQaanya va BaajaIpalaa ipkaMcyaa mauLaMmaQyao va mauLaBaaovatI rahuna na~ isqar krNyaacao kaya- krtat.jvaarI AaiNa maka ipkasaazI ]pyau@t. 4.sfurd ivarGaLivaNaaro ijavaaNau : jamaInaIt ivarGaLNyaasa kzINa Asalaolyaa kahI Annad`vyaamaQyao sfurdcaa k`maaMk pihlaa laagatao.%yaamauLo rasaayainak Kt $panao vaaprlaolao sfurd kaoNa%yaa naa kaoNa%yaa rasaayainak sva$pat maatImaQyao isqar haoto.yaamauLo Kt $panao idlaolyaa sfurdcaa ]pyaaoga vanasptI SaaoYaNaasaazI k$na Gao} Sakt naahI va iSafarSaInausaar idlaolyaa sfurdyau@t Ktacaa ]pyaaoga puNa-pNao hao} Sakt naahI.yaakrIta sfurdyau@t Ktacaa vanasptIMnaa laagaNaa­yaa rasaayainak sva$pat $paMtr haoNao garjaocao Aaho. sfurd ivarGaLivaNaarI ijavaaNau Kto saMvaQa-nao Aivad`avya isqar$pI sfurdcao d`avya rasaayainak sva$pat $paMtr k$na to ipkaMnaa ]plabQa k$na dotat.yaamauLo rasaayainak sfurdyau@t Ktacaa vaapr d`vya sva$pat ipkvaaZIcyaa yaaogya kalaavaQaIt haoNao Sakya haoto. 5.T/ayakaoDmaa- hI praopjaIvaI baurSaI jamaInaIt pdaqaa-var maaozyaa p`maaNaat vaaZto va [tr raoga ijavaaNauMcaI vaaZ inayaMi~t krto.tI [tr raogakark baurSaIvar Qaagao
 17. 17. rRasaayainak AaOYaQaaMcaI ibajap`ik`yaa puZIla p`maaNao krtat BaajaIpalaa ipko va AaOYaQao A.n a ipkacao naava ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa 1 vaaMgaI 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma qaayarma caaoLavao 2 Taoma^Ta o 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma qaayarma caaoLavao 3 imarcaI 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma qaayarma caaoLavao 4 maoqaI 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma k^PTna caaoLavao 5 GaovaDa 10 to 15 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 10 to 15 ga`^ma rayaJaaoibayama` caaoLavao 6 palak 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma k^PTna caaoLavao
 18. 18. ibajap`ik`yaosaazI BaajaIpalaa ipko va AaOYaQao A.n a ipkaca o naava ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa 7 gavaar 10 to 15 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 250 ga`^ma rayaJaaoibayama` caaoLavao 8 daoDka 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma k^PTna ikMvaa kabao- nDIJama caaoLavao 9 mauLa 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma k^PTna caaoLavao 10 vaaTaN aa 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma k^PTna ikMvaa kabao- nDIJama caaoLavao 11 duQaI BaaopL a 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 2.5 ga`^ma k^PTna ikMvaa kabao- nDIJama caaoLavao 12 baTaTa 1.laagavaDIsaazI baTaTyaacaI faoDI krtovaoLI kaoyata blaayaTa^@sa cyaa 0.3 yaa AaOYaQaacyaa d`avaNaat
 19. 19. ibajap`ik`yaosaazI Qaanya ipko va AaOYaQao A.n a ipkacao naava ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa 13 jvaarI kajaLI kaNaI yaa raogaapasauna inayaM~NaasaazI gaMQakacaI p`ik`yaa kravaI.1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma gaMQak caaoLavao. 14 baajarI 20 % maIzacyaa d`avanaat ibayaaNao bauDvauna naMtr porNaIsaazI vaapravao %yaamauLo ArgaT ,gaaosaavaI raogaavar inayaM~Na krta yaoto. 15 gahu 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma qaayarma caaoLavao 16 Baat 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 2.5ga`^ma qaayarma ikMvaa k^Ptna caaoLavao.
 20. 20. A.n a ipkacao naava ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa 17 Bau[- mauga 1 ik.ga`^.ibayaaNyaasa 5 ga`^ma qaayarma ikMvaa 2 ga`^ma kaba-onD^iJama ikMvaa 3ga`^ma T/ayakaoDmaa- jaOivak baurSaInaaSak caaoLavao.va naMtr 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 25 ga`^ma rayaJaaoibayama AiQak 25 ga`^ma sfurd ivarGaLivaNaaro jaIvaaNau saMvaQa-na caaoLavao va baI saavalaIt saukvauna poravao. 18 krD[- baurSaI janya raogaacyaa inayaM~aNaasaazI 2.5 ga`^ma qaayarama ikMvaa baavaIsTIna ,ikMvaa k^PTna caaoLavao. tsaoca hvaotIla na~acyaa isqarIkrNaasaazI A^JaoTaoba^@Tr Aqavaa A^JaaoisprIlaIyama AiQak pI.esa.baI.250 ga`^ma 10 to 15 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa caaoLavao. 19 saaoyaab aIna baurSaI janya raogaacyaa inayaM~aNaasaazI 2.5 ga`^ma kabao-nDiJama ikMvaa 5 ga`^ma T/ayakaoDmaa- caaoLavao. 20 sauya- fula mar raogaacyaa inayaM~NaasaazI 2 to 2.5 ga`^ma qaayarma va kovaDa raogacyaa inayaM~NaasaazI 6 ga`^ma A^p`a^na 35 ibajap`ik`yaosaazI gaLIt Qaanya ipko va AaOYaQao
 21. 21. ibajap`ik`yaosaazI nagadI ipko va AaOYaQao A. na ipkacao naava ibajap`ik`yaocao AaOYaQa ,p`maaNa va ik`yaa 22 }sa baoNao laagavaDIpuvaI- 100 ila.paNaI + 300 ima.laI.ma^laoiqaAa^na + 100 ga`^ma baavaIisTnacaI 10 imanaITasaazI baoNao p`ik`yaa kravaI %yaamauLo baurSaIjanya raoga va Kvalao kIDIcaa baMdaobast haotao.tsaoca A^JaoTaoba^@Tr AaiNa sfurd ivarGaLivaNaaro ijavaaNau p`maaNa Anauk`mao 10 iklaao AaiNa 1.25 iklaao p`it 100 ila.paNyaata imasaLuna kolaolyaa d`avaNaat }saacyaa iTp¹yaa 30 imanaITo bauDvauna laagavaD kravaI.yaamauLo na~amaQyao 50% tr sfurdcyaa maa~ot 25% bacat haoto.23 kapusa 1.mar va krpa raogaacyaa inayaM~NaasaazI 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 3 ga`^ma qaayarma caaoLavao 2.hvaotIla na~acyaa isqarIkrNaasaazI 1 ik.ga`^ma ibayaaNyaasa 25 ga`^ma A^JaoTaoba^@Tr ikMvaa A^JaaoisprIlaIyama caI p`ik`yaa kravaI. 3.kapsaacyaa ipkacaI porNaI saulaBa haoNyaasaazI
 22. 22. jyaa ibayaaMcao Aakar lahana Asatat %yaa ibayaaMcaI porNaI saulaBa haoNyaasaazI %yaamaQyao lahana AakaracaI vaaLu ikMvaa maatI ima@sa k$na porNaI kolaI jaato ] da.raLo ,maaohrI ,tMbaaKu [. [tr mah%vaacyaa ibajap`ik`yaa
 23. 23. ibajap`ik`yaa krtanaa GyaavayaacaI kaLjaI ijavaaNau KtacaI ibajap`ik`yaa kolyaanaMtr %yaa ibayaaMvar rasaayainak AaOYaQaaMcaI ibajap`ik`yaa k$ nayao.  rasaayainak AaOYaQaaMcaI ibajap`ik`yaa krtanaa puZIla kaLjaI GyaavaI. 1. hatamaQyao hatmaaojao Gaalaavaot. 2.taoMDavar $maala baaMQaavaa. 3.DaoLyaavar caYmaa vaapravaa. 4.ibajap`ik`yaa krtanaa kaoNa%yaahI p`karcyaa Annaacao saovana k$ nayao. ibajap`ik`yaa kolyaanaMtr ibayaaNao saavalaIt

×