Organic farming

2,590 views
2,493 views

Published on

This document explains about organic farming techniques,use of earthworm manure for organic farming

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
206
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organic farming

 1. 1. saoMid`ya SaotIcao mah%va pTvaUna doNao.
 2. 2. • AaQauinak SaotIcyaa naavaaKalaI Asalaolyaa rasaayainak SaotIcao duYprINaama Aaja laxaat Aalaolao Aahot. jaimana hI saijava Asato AnaokaMnaa maahIt naahI. vanasptIMnaa AavaSyak AsanaarI Annad`vyao yaaogya sva$pat $paMtrIt krNyaacao kama sauxma ijavaaNaU krt Asatat. Annad`vyaaMcao p`maaNa kmaI jaast Jaalao mhNajao jaimanaIcyaa saupIkta patLImaQyao frk pDtao. mhNajaoca sauxma jaIvaaNaUvar jaimanaIcaI saupIkta AvalaMbaUna Asato. prMtU rsaayanaacyaa AtIvaapramauLo jaimanaItIla sauxma jaIvaaNaUcao p`maaNa kmaI JaalyaamauLo %yaacyaa saM#yaot GaT JaalaI Aaho. yaa sava- baabaI mauLo jaimanaIcaI p`t KalaavalaI AaiNa ba­yaaca p`maanaat jaimanaI naapIk Jaalaolyaa idsatIla yaacaa ivacaar k$na Anaok izkanaI saoMidya SaotIca p`%yaxa vaapr k$na ]%padna vaaZlyaacao inadSa-naasa AaNaUna idlao Aaho.mhNaUnaca Aaja barocasao kRYaI ivastark AaiNa SaotkrI naOsaiga-k SaotI¸ saoMid`ya SaotI¸ gaaDUL SaotI¸ sajaIva SaotI yaa saar#yaa ivaYayaavar cacaa- krtanaa idsatat.
 3. 3. SaotI vyavasaaya pUNa-t: inasagaa-cyaa svaaQaIna krNao AaiNa SaotImaQaIlanaOsaigak kayaa-maQyao kaoNa%yaahI p`karcaI ZvaLaZvaL na krNao yaalaacanaOsaiga-k SaotI Asao mhNatat.
 4. 4. 1. jaimanaIcaI kaoNa%yaahI p`karcaI maSaagat kravaI laagat naahI.2. AaOjaaraMcaa ikMvaa rsaayanaaMcaa vaapr k$na tNa naYT kravayaacao naahI.3. tNao kapUna jaimanaIvarca AacCadna mhNaUna vaapr kravaa.4. kuzlyaahI rasaayanaIk d`vyaacaa vaapr kravayaacaa naahI.5. jaimanaImaQaIla sauxmajaIva ijavaNaUcaI saM#yaa AaiNa kaya-vaaZIsaazI yaaogya %yaa ]payayaaojanaa krNao.6. SaotImaQaUna imaLalaolyaa ekUNa ]%padnaapOkI AavaSyak Asalaolaa Baaga kaZUna rahIlaolaa Baaga prt jaimanaIt imasaLNao.
 5. 5. naOsaiga-k SaotI pQdtIcyaa mau#ya t%vaaMnaa kaoNa%yaahI p`karcaa Qa@ka nalaava%aa kahI badla k$na saoMid`ya SaotIcaa AvalaMba krNao Sa@yaAaho.parMparIk pQdtIkDUna naOsaiga-k SaotI kDo vaaTcaala krNyaasaazIsaoMid`ya SaotI ha ek maQya ibaMdU z$ Saktao.
 6. 6. 1. jaimanaIcaI kimatkmaI AaiNa garjao evaZI maSaagat krtanaa T^/@TreovajaI baOlaaMcaa vaapr krNao.2. rasaayanaIk KtaMnaeovajaI saoMid`ya KtaMcaa vaapr krNao.saoMid`ya Kt Saotabaahor tyaar k$na TakNao ikMvaa SaotamaQyaoca saoMid`ya pdaqaa-caa AacCadna mhNaUna vaapr k$na toqaoca saoid`ya Kt inaima-tI krNao.3. rasaayanaIk ikTknaaSakaeOvajaI ArasaayanaIk ikTknaaSakaMcaa vaapr kravaa.4. SaotImaQaIla tNaaMcao inayaM~Na majaUraMvdaro krNao.5. jaimana sajaIva zovaNyaasaazI jaIvaaNaUKto¸ gaaDULKto ¸ ihrvaLIcaoKto ¸kMpaoYT Kto yaacaa vaapr kravaa.
 7. 7. 1. P`a%yaokanao inasagaa-SaI sausaMvaad zovaUnaca SaotI kolaI pahIjao.2. jaimanaIcaI maSaagat garjaoevaZIca kravaI.3. imaEaipk pQdtI va AaMtripk pQdtIcaa vaapr kravaa.4. ]plabQa saoMid`ya KtaMcaa jaastIt jaast vaapr kravaa.5. pIk saMvarxaNa jaOivak pQdt va vansptIjanya ikTknaaSako vaap$na kravao.6. maaozyaa vaRxaacaI laagavaD pDIk jaimanaIvar kravaI.7. SaotI vyavasqaapna yaaMcaI yaaogya saaMgaD GaalaavaI.
 8. 8. 1. jaimana pva-rt ksadar banavaavaI2. baIjap`k`Iyaa kravaI.3. ]plabQa saaQanaapaasaUna kMpaoYT Kt banavaInao va %yaacaa vaapr k$na jaIva saRYTI vaaZvaINao.4. AacCadnaacaa yaaogya vaapr krNao.5. jaOvaIk pQdtInao raoga va ikD inayaM~Na krNao.6. paNaI inayaaojana krNao.7. saoMid`ya maalaacaI ivak`I vyavasqaa krNao.
 9. 9. 1.Aaplyaa SaotIt pDNaa­yaa pavasaacaa p`%yaok qaoMba jaimanaIt ksaa maurola yaaca ivacaar kravaa.2.saod`Iya SaotI pQdtIt tNaMacaa vdoYa kolaa jaat naahI.3.ipkaMcyaa vaaZIsaazI A%yaMt hlakI maSaagat PaUrI haoto.4.p`%yaokacao Saot ho paNalaaoT xao~ samajaUna opaNaI va maatI vaahUna jaaNaar naahI yaacaI dxata GyaavaI.
 10. 10. 1.mah%%vaacao mhNajao Garcao ibayaaNao zovaayalaa iSaka.2.parMparIk ibayaaNaaMcaa vaapr kra.3.ibayaaNao SauQd Asaavao.4.jaahIratIMnaa baLI pDU nayao.
 11. 11. 1. 100 laI. ivahrIcao paNaI.2. 5 iklaao gaa[-cao SaoNa .3. 5 laI. gaaomaU~ .4. 1 laI.gaa[-cao duQa .5. 150 ga`^ma kLIcaa caunaa.6. 6 tasa AabaMvaNao.7. to baIyaaMnaa laavaUna saavalaIt saukvaavao.8. iWdlavagaI-ya ipkaMsaazI ho d`avaNa vaap$ nayao.
 12. 12.  ipkaMcyaa daona AaoLItIla ikMvaa JaaDacyaa KaoDajavaLIla jaagaa ]GaDI na zovata ipkacao vaayaa jaaNaaro AvaSaoYa yaacaa vaapr k$na jamaIna Jaakuna Taktat.
 13. 13. 1. AacCadana ho ipkaMmaQaIla maaokLyaa jaagaot kolao jaato. %yaamauLo baaYpIBavanaacaa vaoga maaozyaa p`maaNat kmaI hao}na paNyaat bacat haoto .2.maaokLyaa jaagaot ]gavaNaa–yaa tNaaMcao p`maaNa kmaI haoto.3.AacCadna mhNaUna saoMd`Iya pdaqaa-caa vaapr kolyaamauLo saoMd`Iya pdaqa- kujatat.4.AacCadnaamauLo jamaInaItIla paNyaacao baaYpIBavana haot naahI %yaamauLo Kalacao xaar var yaot naahI.5.maSaagat caaMgalaI haoto.
 14. 14. 1. jaast p`maaNaavar rasaayainak Kto va ikTknaaSako vaaprNao.2. jaast p`maaNaat paNaI vaapramauLo.3. ijavaaNaUnaa hvaa imaLt nasalyaamauLo.4. jaimanaIcaa saamaU vaaZNao.
 15. 15. 1.saoMd`Iya pdaqaa-caa maaozyaa p`maanaavar vaapr krNao.2. saoMd`Iya Kto ,tNanaaSako va ikTknaaSako yaaMcaa vaapr krNao.3.paNyaacaa yaaogya p`maanaat vaapr k$na jaimanaIt hvaa AaiNa paNyaacao yaaogya p`maana raKavao.4.saurvaatIlaa ijavaaNaUcaI saM#yaa vaaZvaNyaasaazI ijavaaNaU KtaMcaa vaapr k$na %yaaMnaa KaQya mhNaUna saoMd`Iya pdaqaa-cao vaapr kolaatr ijavaaNaUMcaI saM#yaa vaaZola.
 16. 16. 1.ijavaaNaU KtaMcaI ikMmat rasaayainak KtaMcyaa tulaNaot kmaI Aaho.2.jaimanaIt saoMd`Iya pdaqaa-cao yaaogya p`maaNa AaiNa AnaukUla vaatavarNaat imaLalao tr ijavaaNaU KtaMcaa vaapr ekda kolaa trI caalatao.3. ijavaaNaU KtaMcaa vaapr kolyaamauLo inasagaa-maQyao Asalaolao na~ va sfurd hI Kto ipkaMnaa AavaSyak Asalaolyaa sva$pat imaLto.4.ijavaaNaU havaotIla Aad`ta SaaoYaUna Gaotat.5.sauxma ijavaaNaUcaa kaya-kaL saMplyaanaMtrhI %yaaMcyaa Sairracaa Kt
 17. 17. ijavaaNaU Kto ibayaaMnaa lavaNao : 1. 10 to 15 iklaao.ibayaaMsazI ijavaaNaU Ktacao 250 ga`^ma vajanaacao pakIT GaoNao.2.paikTatIla ijavaaNaU puroSaa paNyaat imasaLUna Gyaavao.3. ibayaaNao eka gaaoNapaTavar ikMvaa Gamaolyaat Gao}na %yaasa hLUvaar pNao caaoLavao.4. ijavaaNaU Kt ibayaasa caaMgalao icaTkUna rahNyaasaazI 100 ga`^ma gauL va 10 ga`^ma iDMk yaa p`maaNaat puroSaa paNyaat ]KLUna .qaMD k$na naMtr ibajap`ËIyaa kolyaasa jast fayada haotao.ijavaaNaU Kt laavalyaalao ibayaaNao saavalaIt saUKvaUna lagaoca poravao.
 18. 18.  ijavaaNaU Kto raopaMnaa laavaNao : raopaMcaI laagavaD krtanaa 2 to 3 iklaao ijavaaNaUKt ek baadlaIbar paNyaamaQyao imasaLUna d`avaNa kravao.yaa d`avaNaat raopaMcaI mauLo 5 imanaTo bauDvauna laagavaD kravaI .ivaivaQa BaajaIpalyaacaI laagavaD krtanaa ASaa p`karcaI p`ËIyaa kravaI.
 19. 19.  ijavaaNaU KtaMcaI baoNaop`ËIyaa: ijavaaNaU Kt 4 to 5 iklaao 50 ilaTr paNyaamaQyao imasaLUna d`avaNa tyaar kravao.eka ekrasazI laagaNaaro baoNao yaa d`avaNaat 5 to 10 imanaTo bauDvaUna laagavaD kravaI. ]da. }sa ,baTaTa ,hLd ,Aalao.
 20. 20. ijavaaNaU KtaMcaa Saotat vaapr : 1. fL baagaosaazI 20 ga`^ma p`it JaaD yaa p`maaNaat SaoNaKtamaQyao imasaLUna JaaDaBavatI Takavao.2.[tr pIkaMsazI vaapr krtanaa ekrI 3 to 4 iklaao ijavaaNaU Kt ek baOlagaaDI SaoNaKtat imasaLUna Saotat samap`maanat vaapravaI.
 21. 21. 1. ijavaaNaU Kto naohmaI qaMD tsaoca sauya-p`kaSa ivarhIt izkaNaI zovaavaI.2. baurSaInaaSako va ikTknaaSaIko laavaayacaI Aasalyaasa Agaaodr %yaaMcaI p`ËIyaa puNa- k$na SaovaTI ijavaaNaU KtaMcaI ibajap`ËIyaa kravaI.ijavaaNaU Kto rasayainak Ktat ikMvaa [tr rsaayanaabaraobar imasaLU nayaot.3. ijavaaNaU Kto ivaiSaYT ipkaMsaazI tsaoca idlaolyaa kalavaQaIt vaapravao.ijavaaNaU Kto vaaprlyaanao rasayainak KtaMcaI pUNa- pNao ]NaIva Ba$na kaDta yaot naahI.tovha ijavaaNaUKtaMcyaa baraobarInao saoMd`Iya Kto ,gaaMDUL Kato vaaprNao hI fayadyaacao
 22. 22. 1. gaaya ,baOla ,tNao, ,ipkaMcaa palaapacaaoLa, va kaDIkcara yaapasauna kMpaosT Kt tyaar krtat.2. jaagaaojaagaI kcara gaaoLa k$na tao iBaja}na %yaacao ZIga kravao.3. ZIga krtanaa %yaacao ek ek fuT ]caIcao str TkUna Gyaavao.4. SaoNa ,maatI ,gaaomau~ yaaMcaa kalaa k$na %yaavar saDa Takavao.5. punha ek ek fuT ]McaIcaa str rcaavao Asao paca vaoLa kravao.6. 2 to 3 caaMgalao kaLo pDlyaanaMtr kMpaosT Kt tyaar hao[-la.
 23. 23. 1.SaotatIla kaDIkcara ,SaoNa yaaMcyaapasauna gaaMDuLanaI banaivalaolyaa Ktalaa gaaMDUL Kt ikMvaa vhmaI-kMpaosT Asao mhNatat.2.[saoinayaa faoTIDa va yauD/Ilasa yaUjaonaI yaa daona jaatI jaast vaaprtat.3.gaaMDULacaI ivaYza ,AQa-vaT pcana Jaalaolao saoMd`Iya pdaqa- ,gaaMDULacaI AMDI ,yaaMcaa samaavaoSa gaaMDUL KtamaQyao Asatao.4.ho pIkasazI ]pyaaogaI Aasato.
 24. 24. 1.]%kRYz djaa-cao Kt.2.Sauxma ijavaaNaU va Annad`vyaaMcao p`maaNa [tr KtaMpoxaa jaast.3.kba--¹na~acao yaaogya p`maana4ipkaMnaa Gaota yao[-la %yaaca sva$pat Annad`vyaMacaI ]plabQatta.
 25. 25. ]plabQa Asalaolao Annad`vyao T@kovarI na~ 1.4 to 2.07 sfUrd 0.3 to 3.5 palaaSa 0.2 to 2.1 gaMQak 0.2 to 0.6 saoMd`Iya kba- 40 hyaumasa 30 to 35
 26. 26. 1.jaimanaIcaa saamaU nyaUT/la krNyaasa madt haoto.2.ipkaMcaI vaaD jaaomadar haoto.3. jaimanImaQyao paNyaacaa inacara caaMgalaa hao}na paNaI Qa$na zovaNyaacaI xamata vaaZto.%yaamaULo kmaI paNyaamaQyao ipk yaoto.4. jaimanaImaQyao p`aNavayaUcao p`maaNa vaZto %yamauLo jaOivaiËyaa vaaZto.5.]%padnaacaI p`t sauQaarto ,ivaSaoYat: rMga ,sazvaNa xamata ,cakakI yaamauLo ]%padnaalaa jaast baajar Baava imaLtao.6 tNaaMcaI vaZ kmaI hao}na tNao kaZNyaacaa Kca- vaacatao.7.]%padna Kcaa-t bacat hao}na pyaa-varna caMagalao zovaNyaasa madt haoto.
 27. 27. MGaTk p`maaNagaavazI gaayaIcao SaoNa 10 iklaaogaaomau`~ 5 laITrkaLaÀlaala gauL 2 iklaaoDaLIcaoÀkDQaanya pIz 2 iklaaobaaMQaavarcaI maatIÀijavaaNaU 1 iklaaomaatIpaNaI 200laITrs
 28. 28.  ijavaaMmaRt mhaNajao jaIvajaMtUMnaa jaIvana doNaaro AmaRt Aaho. jaIvaanaUMcaI vaaZ caagalaI haoto. jaimanaItIla na~acao p`maaNa vaaZto.
 29. 29.  pava iklaao doSaI gaayaIcao tup 10 iklaao SaoNaamaQyao caaMgalao imasaLUna Gyaavao va %yaamaQyao AQaa- iklaao maQa TakUna ek jaIva imaEana tyaar kravao.200 ilaTr paNyaat ho imaEaNa caaMgaalao imasaLUna AmaRtpaNaI tyaar haoto.
 30. 30. 1.]saasaar#yaa ipkaMnaa paNaI dot Asatanaa paNyaabaraobar dyavao.2.]sa ,hLd ,Aalao yaa ipkaMcao ibayaaNao AmaRtpaNyaamaQyao baUDvaUna laavaavao.3.imarcaI ,tMbaKu ,AaiNa fLJaaDo yaaMnaa Aaotuna dyaavao.
 31. 31. 1. kmaI kalaavaQaIt jaimanaIt gaaMDUL inamaa-na haotat.2. sauPtavasqaotIla ijavaNaU kaya-xama haotat.3. vaayaa jaaNaa¹yaa pdaqaa-pasauna ]%tma p`tIcao saoMd`Iya Kt tyaar haoto.4. ]%padnaat vaaZ haoto.
 32. 32. Interview with an farmer practicing Organic farming• Click here for video

×