Viet Xnk's updates Load more

  • Viet Xnk is now following 1 day
  • Viet Xnk
    • Viet Xnk Viet Xnk VNACCS là đây. Updated tờ khai luồng xanh chỉ cần đóng 2 dấu ở khu vực thông quan và hải quan giám sát, không cần nộp thêm giấy tờ gì cả, càng không phải đóng dấu doanh nghiệp vào đó. Chỉ thấy ưu việt ở đoạn tiết kiệm được mấy lần đóng dấu còn lại quy trình vẫn như cũ.  1 week ago
  • Viet Xnk
    • Viet Xnk Viet Xnk - “A11” – Nhập kinh doanh tiêu dùng. - “A12” – Nhập kinh doanh sản xuất. - “A21”: Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập. - "A31" – Nhập hàng XK bị trả lại. - “A41” - Nhập kinh doanh của DN đầu tư. - “A42” – Chuyển tiêu thụ nội địa khác. - “E11” – Nhập nguyên liệu của DN chế xuất từ nước ngoài. - “E13” – Nhập tạo tài sản cố định của DN chế xuất. - “E15” - Nhập nguyên liệu của DNCX từ nội địa. - “E21” - Nhập nguyên liệu để gia công. - “E23” - Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang. - “E31” - Nhập nguyên liệu SXXK. - “E41” - Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài. - “G11” - Tạm nhập hàng kinh doanh TNTX. - “G12” - Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ thực hiện các dự án có thời hạn … - “G13” - Tạm nhập hàng miễn thuế - “G14” - Tạm nhập khác. - “G51” - Tái nhập hàng đã tạm xuất. - “C11” - Hàng gửi kho ngoại quan. - “C21” - Hàng đưa vào khu phi thuế quan. - “AEO” - Nhập khẩu của doanh nghiệp AEO. - “H11” - Loại khác “B11”: Xuất kinh doanh, Xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư “B12”: Xuất sau khi đã tạm xuất “B13”: Xuất trả hàng nhập khẩu “E42”: Xuất sản phẩm của DNCX “E46”: Hàng của DNCX vào nội địa để GC “E52”: Xuất sản phẩm GC cho thương nhân nước ngoài “E54”: Xuất nguyên liệu GC sang hợp đồng khác “E56”: Xuất sản phẩm GC vào nội địa “E62”: Xuất sản phẩm SXXK “E82”: Xuất nguyên liệu thuê GC ở nước ngoài “G21”: Tái xuất hàng kinh doanh TNTX “G22”: Tái xuất thiết bị, máy móc thuê phục vụ dự án có thời hạn “G23”: Tái xuất hàng miễn thuế tạm nhập “G24”: Tái xuất khác “G61”: Tạm xuất hàng hóa “C12”: Hàng xuất kho ngoại quan “C22”: Hàng đưa ra khỏi khu phi thuế quan “AEO”: Doanh nghiệp ưu tiên AEO “H21”: Loại hình khác  1 week ago
  • Loading more posts…
  • Loading Loading..