• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Thiet ke Bao cao thuong nien - Savico 2005
 

Thiet ke Bao cao thuong nien - Savico 2005

on

 • 350 views

 

Statistics

Views

Total Views
350
Views on SlideShare
348
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 2

http://vietnoidung.vn 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Thiet ke Bao cao thuong nien - Savico 2005 Thiet ke Bao cao thuong nien - Savico 2005 Document Transcript

  • A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
  • Con ñöôøng tröôùc maét cuûa Savico trong nhöõng naêm tôùi laø phaûi hoaøn thieän moâ hình Coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng dòch vuï, ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn maø Savico ñang coù, hình thaønh caùc Coâng ty hoaït ñoäng treân lónh vöïc taøi chính...Noäi dungToång quan veà Savico 06Phaùt bieåu cuûa Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 08Giôùi Thieäu Ban laõnh ñaïo cuûa Savico 10Nhöõng lónh vöïc Savico tham gia hoaït ñoäng 12Baùo caùo cuûa TGÑ veà hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2005 24 Baùo caùo taøi chính naêm 2005 26 Baûng caân ñoái keá toaùn 28 Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 30Baùo caùo kieåm toaùn cuûa coâng ty kieåm toaùn KPMG 31Maïng löôùi chi nhaùnh 32ContentsSavico overview 36Letter from the Chairman of the Board of Directors 38Business performance 2005 report from the General Director 40Financial statements for 2005 42 Balance sheet 44 Statement of income 46 KPMG audit report 47Operationl network 48
  • Con ñöôøng tröôùc maét cuûa Savico trong nhöõng naêm tôùi laø phaûi hoaøn thieän moâ hình Coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng dòch vuï, ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn maø Savico ñang coù, hình thaønh caùc Coâng ty hoaït ñoäng treân lónh vöïc taøi chính...Noäi dungToång quan veà Savico 06Phaùt bieåu cuûa Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 08Giôùi Thieäu Ban laõnh ñaïo cuûa Savico 10Nhöõng lónh vöïc Savico tham gia hoaït ñoäng 12Baùo caùo cuûa TGÑ veà hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2005 24 Baùo caùo taøi chính naêm 2005 26 Baûng caân ñoái keá toaùn 28 Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 30Baùo caùo kieåm toaùn cuûa coâng ty kieåm toaùn KPMG 31Maïng löôùi chi nhaùnh 32ContentsSavico overview 36Letter from the Chairman of the Board of Directors 38Business performance 2005 report from the General Director 40Financial statements for 2005 42 Balance sheet 44 Statement of income 46 KPMG audit report 47Operationl network 48
  • Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn – Savico, tröôùc ñaây laø Doanh nghieäp Nhaø nöôùc, ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 01/09/1982. Thöïc hieän chuû tröông ña daïng hoùa phaàn voán sôû höõu taïi caùc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc cuûa Thaønh phoá, ngaøy 04/01/2005 Coâng ty Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn chính thöùc chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty Coå Phaàn Toång quan Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn - Savico theo Quyeát ñònh soá 3449/QÑUB ngaøy 09/07/2004 veà Savico Thöïc hieän chuû tröông cuûa Nhaø Nöôùc veà vieäc ña daïng hoùa phaàn voán sôû höõu taïi caùc Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc, töø ngaøy 04/01/2005, Coâng Ty Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Naêm 2005 Goøn chính thöùc mang teân Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn – Savico. Suoát hôn 23 naêm keå töø ngaøy hình thaønh vaø phaùt trieån, Savico ñaõ khaúng ñònh ñöôïc Toång doanh thu bao goàm caùc coâng ty Savico goùp voán treân 50% 1.657.409.611.432 vò theá cuûa mình baèng nhöõng böôùc ñi vöõng chaéc, thaønh coâng, traûi ñeàu ôû nhöõng Trong ñoù toång doanh thu caùc ñôn vò tröïc thuoäc Savico 211.498.977.716 lónh vöïc Savico ñaàu tö. Ñeán thôøi ñieåm hieän nay, Savico ñaõ coù heä thoáng kinh doanh treân khaép caùc vuøng thò tröôøng Vieät Nam vôùi nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau Lôïi nhuaän tröôùc thueá 24.323.687.000 nhö: dòch vuï, thöông maïi, vaän chuyeån haønh khaùch, ngaân haøng, vieãn thoâng…, vaø Lôïi nhuaän sau thueá 24.323.687.000 laø ñoái taùc lieân doanh cuûa nhieàu coâng ty, taäp ñoaøn lôùn trong vaø ngoaøi nöôùc. Lôïi nhuaän treân moät coå phieáu (ñoàng/coå phieáu) 22.368 Truï sôû chính: Ñòa chæ : 66 – 68 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q.I, Tp. HCM. Toång taøi saûn 305.443.425.000 Ñieän thoaïi: (84-8) 8213913 / Fax : (84-8) 8213553 - (84-8) 8215992 Voán ñieàu leä 108.739.300.000 Email: savico@savico.com.vn Coå töùc 12% Website: www.savico.com.vn Lôïi nhuaän sau thueá/toång taøi saûn 7,96% Teân Coâng ty: COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN Teân tieáng Anh: SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION Lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä 22,4% Teân vieát taét vaø giao dòch: SAVICO ÑVT: VNÑ Ngaøy thaønh laäp: 01/09/1982 Voán ñieàu leä: 108.739.300.000 ñoàng Caùc Chi nhaùnh: Chi nhaùnh Haø Noäi: 807 Giaûi Phoùng, Quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi Tel: (84-4) 6640124 / Fax: (84-4) 6640127 Chi nhaùnh Ñaø Naüng: 56 Ñieän Bieân Phuû, Ñaø Naüng Tel: (84-511) 645555 / Fax: (84-511) 646746 Chi nhaùnh Caàn Thô: 71 Huøng Vöông, TP. Caàn Thô Tel: (84-71) 827308 / Fax: (84-71) 820205BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 Boä Thöông Maïi Vieät Nam bình choïn laø BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 6 “Doanh nghieäp uy tín vaø chaát löôïng trong naêm 2005” 7
  • Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn – Savico, tröôùc ñaây laø Doanh nghieäp Nhaø nöôùc, ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 01/09/1982. Thöïc hieän chuû tröông ña daïng hoùa phaàn voán sôû höõu taïi caùc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc cuûa Thaønh phoá, ngaøy 04/01/2005 Coâng ty Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn chính thöùc chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty Coå Phaàn Toång quan Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn - Savico theo Quyeát ñònh soá 3449/QÑUB ngaøy 09/07/2004 veà Savico Thöïc hieän chuû tröông cuûa Nhaø Nöôùc veà vieäc ña daïng hoùa phaàn voán sôû höõu taïi caùc Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc, töø ngaøy 04/01/2005, Coâng Ty Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Naêm 2005 Goøn chính thöùc mang teân Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn – Savico. Suoát hôn 23 naêm keå töø ngaøy hình thaønh vaø phaùt trieån, Savico ñaõ khaúng ñònh ñöôïc Toång doanh thu bao goàm caùc coâng ty Savico goùp voán treân 50% 1.657.409.611.432 vò theá cuûa mình baèng nhöõng böôùc ñi vöõng chaéc, thaønh coâng, traûi ñeàu ôû nhöõng Trong ñoù toång doanh thu caùc ñôn vò tröïc thuoäc Savico 211.498.977.716 lónh vöïc Savico ñaàu tö. Ñeán thôøi ñieåm hieän nay, Savico ñaõ coù heä thoáng kinh doanh treân khaép caùc vuøng thò tröôøng Vieät Nam vôùi nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau Lôïi nhuaän tröôùc thueá 24.323.687.000 nhö: dòch vuï, thöông maïi, vaän chuyeån haønh khaùch, ngaân haøng, vieãn thoâng…, vaø Lôïi nhuaän sau thueá 24.323.687.000 laø ñoái taùc lieân doanh cuûa nhieàu coâng ty, taäp ñoaøn lôùn trong vaø ngoaøi nöôùc. Lôïi nhuaän treân moät coå phieáu (ñoàng/coå phieáu) 22.368 Truï sôû chính: Ñòa chæ : 66 – 68 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q.I, Tp. HCM. Toång taøi saûn 305.443.425.000 Ñieän thoaïi: (84-8) 8213913 / Fax : (84-8) 8213553 - (84-8) 8215992 Voán ñieàu leä 108.739.300.000 Email: savico@savico.com.vn Coå töùc 12% Website: www.savico.com.vn Lôïi nhuaän sau thueá/toång taøi saûn 7,96% Teân Coâng ty: COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN Teân tieáng Anh: SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION Lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä 22,4% Teân vieát taét vaø giao dòch: SAVICO ÑVT: VNÑ Ngaøy thaønh laäp: 01/09/1982 Voán ñieàu leä: 108.739.300.000 ñoàng Caùc Chi nhaùnh: Chi nhaùnh Haø Noäi: 807 Giaûi Phoùng, Quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi Tel: (84-4) 6640124 / Fax: (84-4) 6640127 Chi nhaùnh Ñaø Naüng: 56 Ñieän Bieân Phuû, Ñaø Naüng Tel: (84-511) 645555 / Fax: (84-511) 646746 Chi nhaùnh Caàn Thô: 71 Huøng Vöông, TP. Caàn Thô Tel: (84-71) 827308 / Fax: (84-71) 820205BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 Boä Thöông Maïi Vieät Nam bình choïn laø BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 6 “Doanh nghieäp uy tín vaø chaát löôïng trong naêm 2005” 7
  • 1.657 TYÛ VNÑ toång doanh thu thöïc hieän Phaùt bieåu cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Thöa quyù vò coå ñoâng cuøng quyù vò khaùch haøng, hình coâng ty ñaàu tö taøi chính treân caùc lónh vöïc dòch vuï, ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn maø Savico ñang coù, hình thaønh caùc coâng ty hoaït ñoäng treân lónh vöïc Naêm 2005 laø naêm coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng vôùi quaù trình hôn 23 naêm taøi chính; naâng taàm quaûn lyù, taïo cô hoäi thaêng tieán cho CBNV; taêng voán ñieàu leä hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Savico (tieàn thaân laø Coâng Ty Dòch Vuï Toång Hôïp vaø phaùt trieån maïnh hoaït ñoäng caùc loaïi hình dòch vuï – thöông maïi treân caùc vuøng Saøi Goøn). Ñaây laø naêm ñaàu tieân Savico ñi vaøo hoaït ñoäng theo phaùp lyù coâng ty coå thò tröôøng, ñaëc bieät ôû nhöõng ngaønh maø Coâng ty ñang coù theá maïnh, ñeå ñoùn baét phaàn. Ñeå phuø hôïp vôùi hình thöùc hoaït ñoäng môùi, Savico ñaõ linh hoaït caáu truùc laïi thôøi cô saün saøng cho vieäc ñaêng kyù giao dòch treân saøn chöùng khoaùn cuõng nhö hoäi toå chöùc ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån trong giai ñoaïn môùi vaø töøng böôùc chuyeån nhaäp kinh teá. hoaït ñoäng cuûa Savico thaønh coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng hoaït ñoäng dòch vuï. Hieän nay, vôùi 20 ñôn vò ñaàu tö goùp voán 14 ñôn vò tröïc thuoäc, Savico ñaõ töøng Vôùi truyeàn thoáng ñoaøn keát vöôït leân nhöõng khoù khaên ñeå phaùt trieån beàn vöõng, nay böôùc khaúng ñònh hình aûnh moät ñôn vò ñaàu tö coù hieäu quaû vaø uy tín treân caùc lónh laïi coù theâm söï hôïp löïc töø caùc coå ñoâng, nguoàn löïc Savico caøng ñöôïc cuûng coá maïnh vöïc taøi chính – ngaân haøng, thöông maïi, dòch vuï vaø baát ñoäng saûn,… meõ. Töø nhöõng thaønh coâng cuûa naêm 2005, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò tin raèng, vôùi söï uûng hoä cuûa quyù vò coå ñoâng, quyù vò khaùch haøng, chuùng toâi seõ thöïc hieän thaønh coâng keá Savico hieän ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa Ngaân Haøng TMCP Phöông Ñoâng (OCB), hoaïch kinh doanh 2006, naâng teân tuoåi Savico leân taàm cao môùi vaø ñem laïi lôïi ích Coâng ty Coå phaàn Böu chính vieãn thoâng Saøi Goøn (SPT), Coâng Ty Lieân Doanh cho coå ñoâng, khaùch haøng, CBNV vaø xaõ hoäi. Comfort - Savico Taxi, caùc coâng ty kinh doanh oâ toâ vôùi heä thoáng dòch vuï hieän ñaïi, cung caáp caùc loaïi xe noåi tieáng cuûa theá giôùi treân caùc vuøng thò tröôøng taïi Vieät Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång giaùm ñoác, toâi xin caûm ôn toaøn theå Nam… Nhöõng thaønh quaû ñaùng töï haøo maø Savico ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua laø CBNV coâng ty ñaõ heát söùc noã löïc cho söï thaønh coâng cuûa Savico, caûm ôn söï hoã trôï, keát quaû cuûa quaù trình lao ñoäng vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao vaø naêng ñoäng cuûa hôïp taùc vaø tin caäy cuûa quyù vò coå ñoâng, quyù khaùch haøng, caùc ban ngaønh vaø ñoái taùc toaøn theå nhaân vieân Savico cuõng nhö söï nhaïy beùn, khoâng ngöøng caûi tieán vaø hoaøn ñaõ ñoàng haønh cuøng moïi hoaït ñoäng cuûa Savico trong suoát thôøi gian qua. thieän coâng taùc quaûn trò cuûa ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù Savico. Ñieàu ñoù ñöôïc chöùng minh qua vieäc giaù coå phieáu cuûa Savico lieân tuïc taêng treân thò tröôøng. Moät naêm sau coå phaàn hoùa, Savico ñaõ traûi qua nhieàu thuaän lôïi laãn khoù khaên coù theå noùi ñaây laø naêm khôûi ñaàu cho chieán löôïc phaùt trieån coâng ty trong giai ñoaïn môùi – giai ñoaïn phaùt trieån vaø hoäi nhaäp - Con ñöôøng tröôùc maét cuûa Savico trong nhöõng naêm tôùi laø phaûi hoaøn thieän chieán löôïc kinh doanh giai ñoaïn 2006 – 2010, Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò treân cô sôû ñoù hoaøn thieän caáu truùc toå chöùc vaø caáu truùc laïi voán nhaèm ñaùp öùng moâ NGUYEÃN QUANG TIEÂNBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 8 9
  • 1.657 TYÛ VNÑ toång doanh thu thöïc hieän Phaùt bieåu cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Thöa quyù vò coå ñoâng cuøng quyù vò khaùch haøng, hình coâng ty ñaàu tö taøi chính treân caùc lónh vöïc dòch vuï, ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn maø Savico ñang coù, hình thaønh caùc coâng ty hoaït ñoäng treân lónh vöïc Naêm 2005 laø naêm coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng vôùi quaù trình hôn 23 naêm taøi chính; naâng taàm quaûn lyù, taïo cô hoäi thaêng tieán cho CBNV; taêng voán ñieàu leä hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Savico (tieàn thaân laø Coâng Ty Dòch Vuï Toång Hôïp vaø phaùt trieån maïnh hoaït ñoäng caùc loaïi hình dòch vuï – thöông maïi treân caùc vuøng Saøi Goøn). Ñaây laø naêm ñaàu tieân Savico ñi vaøo hoaït ñoäng theo phaùp lyù coâng ty coå thò tröôøng, ñaëc bieät ôû nhöõng ngaønh maø Coâng ty ñang coù theá maïnh, ñeå ñoùn baét phaàn. Ñeå phuø hôïp vôùi hình thöùc hoaït ñoäng môùi, Savico ñaõ linh hoaït caáu truùc laïi thôøi cô saün saøng cho vieäc ñaêng kyù giao dòch treân saøn chöùng khoaùn cuõng nhö hoäi toå chöùc ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån trong giai ñoaïn môùi vaø töøng böôùc chuyeån nhaäp kinh teá. hoaït ñoäng cuûa Savico thaønh coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng hoaït ñoäng dòch vuï. Hieän nay, vôùi 20 ñôn vò ñaàu tö goùp voán 14 ñôn vò tröïc thuoäc, Savico ñaõ töøng Vôùi truyeàn thoáng ñoaøn keát vöôït leân nhöõng khoù khaên ñeå phaùt trieån beàn vöõng, nay böôùc khaúng ñònh hình aûnh moät ñôn vò ñaàu tö coù hieäu quaû vaø uy tín treân caùc lónh laïi coù theâm söï hôïp löïc töø caùc coå ñoâng, nguoàn löïc Savico caøng ñöôïc cuûng coá maïnh vöïc taøi chính – ngaân haøng, thöông maïi, dòch vuï vaø baát ñoäng saûn,… meõ. Töø nhöõng thaønh coâng cuûa naêm 2005, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò tin raèng, vôùi söï uûng hoä cuûa quyù vò coå ñoâng, quyù vò khaùch haøng, chuùng toâi seõ thöïc hieän thaønh coâng keá Savico hieän ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa Ngaân Haøng TMCP Phöông Ñoâng (OCB), hoaïch kinh doanh 2006, naâng teân tuoåi Savico leân taàm cao môùi vaø ñem laïi lôïi ích Coâng ty Coå phaàn Böu chính vieãn thoâng Saøi Goøn (SPT), Coâng Ty Lieân Doanh cho coå ñoâng, khaùch haøng, CBNV vaø xaõ hoäi. Comfort - Savico Taxi, caùc coâng ty kinh doanh oâ toâ vôùi heä thoáng dòch vuï hieän ñaïi, cung caáp caùc loaïi xe noåi tieáng cuûa theá giôùi treân caùc vuøng thò tröôøng taïi Vieät Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång giaùm ñoác, toâi xin caûm ôn toaøn theå Nam… Nhöõng thaønh quaû ñaùng töï haøo maø Savico ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua laø CBNV coâng ty ñaõ heát söùc noã löïc cho söï thaønh coâng cuûa Savico, caûm ôn söï hoã trôï, keát quaû cuûa quaù trình lao ñoäng vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao vaø naêng ñoäng cuûa hôïp taùc vaø tin caäy cuûa quyù vò coå ñoâng, quyù khaùch haøng, caùc ban ngaønh vaø ñoái taùc toaøn theå nhaân vieân Savico cuõng nhö söï nhaïy beùn, khoâng ngöøng caûi tieán vaø hoaøn ñaõ ñoàng haønh cuøng moïi hoaït ñoäng cuûa Savico trong suoát thôøi gian qua. thieän coâng taùc quaûn trò cuûa ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù Savico. Ñieàu ñoù ñöôïc chöùng minh qua vieäc giaù coå phieáu cuûa Savico lieân tuïc taêng treân thò tröôøng. Moät naêm sau coå phaàn hoùa, Savico ñaõ traûi qua nhieàu thuaän lôïi laãn khoù khaên coù theå noùi ñaây laø naêm khôûi ñaàu cho chieán löôïc phaùt trieån coâng ty trong giai ñoaïn môùi – giai ñoaïn phaùt trieån vaø hoäi nhaäp - Con ñöôøng tröôùc maét cuûa Savico trong nhöõng naêm tôùi laø phaûi hoaøn thieän chieán löôïc kinh doanh giai ñoaïn 2006 – 2010, Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò treân cô sôû ñoù hoaøn thieän caáu truùc toå chöùc vaø caáu truùc laïi voán nhaèm ñaùp öùng moâ NGUYEÃN QUANG TIEÂNBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 8 9
  • Giôùi Thieäu Ban laõnh ñaïo cuûa Savico Savico’s Executive Board SAVICOOÂng Nguyeãn Quang Tieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Chuû tòch HÑQT / Chairman OÂng Nguyeãn Quang Tieân Phoù Chuû tòch HÑQT / Vice Chairman OÂng Nguyeãn Vónh Thoï Thaønh vieân HÑQT / Member OÂng Leâ Ñieàn OÂng Voõ Hieån OÂng Nguyeãn Bình Minh OÂng Traàn Kim Thaønh Baø Hoaøng Thò Thaûo Ban Kieåm Soaùt / Committee of ControllersOÂng Nguyeãn Vónh Thoï OÂng Nguyeãn Bình Minh Baø Hoaøng Thò Thaûo Tröôûng BKS / Chief Controller OÂng Leâ Xuaân Ñöùc Thaønh vieân BKS / Member OÂng Nguyeãn Phuùc Höng Baø Nguyeãn Phöông Loan Ban Ñieàu Haønh / Board of Management Toång Giaùm ñoác / General Director OÂng Nguyeãn Vónh Thoï Phoù Toång Giaùm ñoác / Deputy General Director OÂng Phaïm Maïnh Cöôøng OÂng Taï Phöôùc Ñaït OÂng Nguyeãn Bình Minh Keá toaùn tröôûng / Chief AccountantOÂng Leâ Ñieàn OÂng Voõ Hieån OÂng Traàn Kim Thaønh Baø Hoaøng Thò ThaûoBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 10 11
  • Giôùi Thieäu Ban laõnh ñaïo cuûa Savico Savico’s Executive Board SAVICOOÂng Nguyeãn Quang Tieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò / Board of Directors Chuû tòch HÑQT / Chairman OÂng Nguyeãn Quang Tieân Phoù Chuû tòch HÑQT / Vice Chairman OÂng Nguyeãn Vónh Thoï Thaønh vieân HÑQT / Member OÂng Leâ Ñieàn OÂng Voõ Hieån OÂng Nguyeãn Bình Minh OÂng Traàn Kim Thaønh Baø Hoaøng Thò Thaûo Ban Kieåm Soaùt / Committee of ControllersOÂng Nguyeãn Vónh Thoï OÂng Nguyeãn Bình Minh Baø Hoaøng Thò Thaûo Tröôûng BKS / Chief Controller OÂng Leâ Xuaân Ñöùc Thaønh vieân BKS / Member OÂng Nguyeãn Phuùc Höng Baø Nguyeãn Phöông Loan Ban Ñieàu Haønh / Board of Management Toång Giaùm ñoác / General Director OÂng Nguyeãn Vónh Thoï Phoù Toång Giaùm ñoác / Deputy General Director OÂng Phaïm Maïnh Cöôøng OÂng Taï Phöôùc Ñaït OÂng Nguyeãn Bình Minh Keá toaùn tröôûng / Chief AccountantOÂng Leâ Ñieàn OÂng Voõ Hieån OÂng Traàn Kim Thaønh Baø Hoaøng Thò ThaûoBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 10 11
  • 22,4% tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä after-tax profit/equity increase Nhöõng lónh vöïc Savico tham gia hoaït ñoäng Review of operation Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Phöông Ñoâng (OCB) Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Xuaát Nhaäp khaåu Vieät Nam (Eximbank) Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Haï Taàng Kyõ Thuaät TP. HCM (CII) Coâng Ty Coå Phaàn Thöông Maïi Toång Hôïp Beán Thaønh Coâng Ty Coå Phaàn Vaät Tö Ngaân Haøng Coâng Ty Coå Phaàn Vieät Thaùi Coâng Ty Coå Phaàn Cô Khí Vinh Coâng ty TNHH Dòch Vuï Saøi Goøn (SSC) Caùc döï aùn ñang trieån khai Döï aùn Nhaø ôû Savico Building - Cao oác vaên phoøng cho thueâ Trung taâm thöông maïi, khaùch saïn, resort ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH FINANCIAL INVESTMENT Ngaønh OÂ toâ Toyota Ford DÒCH VUÏ BAÁT ÑOÄNG SAÛN GM Daewoo REAL ESTATE SERVICE Suzuki Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö & Dòch Vuï OÂtoâ Vieät Nam (Visaco) DÒCH VUÏ OÂTOÂ - XE MAÙY AUTOMOBILE AND MOTORCYCLE SERVICES Ngaønh Xe gaén maùy Suzuki SYM THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ TRADING AND SERVICES Dòch vuï du lòch, vaän chuyeån haønh khaùch Coâng ty Lieân Doanh Comfort Delgro Savico Taxi Coâng Ty TNHH Du Lòch Beán Thaønh Non Nöôùc (Sandy Beach Resort) Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng Coâng ty Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn (SPT) Trung taâm Dòch vuï Ñieän thoaïi Savitel Thôøi trang Coâng ty CP EF – Savico Trung taâm thôøi trang Pierre Cardin treû em Dòch Vuï Baùn Leû Töï Ñoäng Coâng ty TNHH TM DV & Baùn Leû Töï Ñoäng Savico – Lagripro (Savico – R) Dòch vuï kho baõi Coâng ty TNHH DV Tam Bình – Thuû ÑöùcBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 12 13
  • 22,4% tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä after-tax profit/equity increase Nhöõng lónh vöïc Savico tham gia hoaït ñoäng Review of operation Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Phöông Ñoâng (OCB) Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Xuaát Nhaäp khaåu Vieät Nam (Eximbank) Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Haï Taàng Kyõ Thuaät TP. HCM (CII) Coâng Ty Coå Phaàn Thöông Maïi Toång Hôïp Beán Thaønh Coâng Ty Coå Phaàn Vaät Tö Ngaân Haøng Coâng Ty Coå Phaàn Vieät Thaùi Coâng Ty Coå Phaàn Cô Khí Vinh Coâng ty TNHH Dòch Vuï Saøi Goøn (SSC) Caùc döï aùn ñang trieån khai Döï aùn Nhaø ôû Savico Building - Cao oác vaên phoøng cho thueâ Trung taâm thöông maïi, khaùch saïn, resort ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH FINANCIAL INVESTMENT Ngaønh OÂ toâ Toyota Ford DÒCH VUÏ BAÁT ÑOÄNG SAÛN GM Daewoo REAL ESTATE SERVICE Suzuki Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö & Dòch Vuï OÂtoâ Vieät Nam (Visaco) DÒCH VUÏ OÂTOÂ - XE MAÙY AUTOMOBILE AND MOTORCYCLE SERVICES Ngaønh Xe gaén maùy Suzuki SYM THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ TRADING AND SERVICES Dòch vuï du lòch, vaän chuyeån haønh khaùch Coâng ty Lieân Doanh Comfort Delgro Savico Taxi Coâng Ty TNHH Du Lòch Beán Thaønh Non Nöôùc (Sandy Beach Resort) Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng Coâng ty Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn (SPT) Trung taâm Dòch vuï Ñieän thoaïi Savitel Thôøi trang Coâng ty CP EF – Savico Trung taâm thôøi trang Pierre Cardin treû em Dòch Vuï Baùn Leû Töï Ñoäng Coâng ty TNHH TM DV & Baùn Leû Töï Ñoäng Savico – Lagripro (Savico – R) Dòch vuï kho baõi Coâng ty TNHH DV Tam Bình – Thuû ÑöùcBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 12 13
  • VND 55 billion ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn, traùi phieáu vaø kinh doanh chöùng khoaùn ngaén haïn invested in long-term bonds, securities, short-term bonds Taøi chính - Ngaân haøng Financial and banking servicesSavico hieän ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa ngaân haøng OCB. Trong thôøi gian qua, maëc duø coù söï caïnh tranh gay gaét giöõa caùc ngaânhaøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi nhöng toác ñoä phaùt trieån cuûa OCB vaãn taêng tröôûng cao vaø oån ñònh. Giaù coå phieáu cuûa OCBlieân tuïc taêng trong thôøi gian qua – ñieàu ñoù chöùng toû uy tín vaø vò theá cuûa OCB ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh. Ngoaøi ra, caùcñôn vò maø Coâng ty ñaàu tö taøi chính luoân baûo ñaûm coå töùc oån ñònh vaø thò giaù coå phieáu taêng bình quaân gaáp 2.5 laàn so vôùi voánñaàu tö cuûa Savico. Keát quaû ñaït ñöôïc trong vieäc ñaàu tö taøi chính trong thôøi gian qua chöùng minh Savico ñaõ quyeát ñònh ñuùngñaén vaø seõ tieáp tuïc ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy vôùi phöông chaâm “ hieäu quaû – an toaøn”.At present, Savico is the key shareholder in Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB). Despite the fiercely competitiveenvironment in the banking sector both nationally and internationally, OCB’s growth remains high and stable and the shareprice keeps climbing, proving its stronger position in the market. In addition, Savico’s invested bank has achieved a highdividend rate and share price increased by 250% from its original value. These outstanding results are visible evidencethat Savico’s investment in banking and finance was the right decision. Savico will continue to invest in this sector withthe guidline of “safe and efficiency”.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 14 15
  • VND 55 billion ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn, traùi phieáu vaø kinh doanh chöùng khoaùn ngaén haïn invested in long-term bonds, securities, short-term bonds Taøi chính - Ngaân haøng Financial and banking servicesSavico hieän ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa ngaân haøng OCB. Trong thôøi gian qua, maëc duø coù söï caïnh tranh gay gaét giöõa caùc ngaânhaøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi nhöng toác ñoä phaùt trieån cuûa OCB vaãn taêng tröôûng cao vaø oån ñònh. Giaù coå phieáu cuûa OCBlieân tuïc taêng trong thôøi gian qua – ñieàu ñoù chöùng toû uy tín vaø vò theá cuûa OCB ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh. Ngoaøi ra, caùcñôn vò maø Coâng ty ñaàu tö taøi chính luoân baûo ñaûm coå töùc oån ñònh vaø thò giaù coå phieáu taêng bình quaân gaáp 2.5 laàn so vôùi voánñaàu tö cuûa Savico. Keát quaû ñaït ñöôïc trong vieäc ñaàu tö taøi chính trong thôøi gian qua chöùng minh Savico ñaõ quyeát ñònh ñuùngñaén vaø seõ tieáp tuïc ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy vôùi phöông chaâm “ hieäu quaû – an toaøn”.At present, Savico is the key shareholder in Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB). Despite the fiercely competitiveenvironment in the banking sector both nationally and internationally, OCB’s growth remains high and stable and the shareprice keeps climbing, proving its stronger position in the market. In addition, Savico’s invested bank has achieved a highdividend rate and share price increased by 250% from its original value. These outstanding results are visible evidencethat Savico’s investment in banking and finance was the right decision. Savico will continue to invest in this sector withthe guidline of “safe and efficiency”.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 14 15
  • VND 117 billion ñaàu tö vaøo caùc döï aùn invested in projects Baát ñoäng saûn Real EstateBaát ñoäng saûn laø lónh vöïc Savico môùi tham gia ñaàu tö vaøo, tuy khoâng ñi tieân phong trong lónh vöïc naøy nhöng nhöõng keát quaûmaø Savico thu veà raát khaû quan. Vôùi lónh vöïc nhaïy caûm naøy, Savico ñaët chöõ “Tín” leân haøng ñaàu khi giao dòch vôùi khaùchhaøng. Hình thöùc kinh doanh cuûa Savico trong lónh vöïc baát ñoäng saûn raát ña daïng, töø caùc Trung taâm thöông maïi, Khu dulòch, resort, cao oác vaên phoøng cho thueâ… Trong lónh vöïc naøy, Savico luoân baûo ñaûm phöông chaâm “Chaát löôïng - Tieän ích- Hieäu quaû”.Savico also invested in the highly competitive real estate market and our performance was better than expected. In thisconstantly changing market, our highest priority is credibility with our clients. We invested in various projects rangingfrom trade centers, luxury resorts and offices for lease. Our motto of development “Quality, benefits, efficiency” is what hasensured our clients’ satisfaction.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 16 17
  • VND 117 billion ñaàu tö vaøo caùc döï aùn invested in projects Baát ñoäng saûn Real EstateBaát ñoäng saûn laø lónh vöïc Savico môùi tham gia ñaàu tö vaøo, tuy khoâng ñi tieân phong trong lónh vöïc naøy nhöng nhöõng keát quaûmaø Savico thu veà raát khaû quan. Vôùi lónh vöïc nhaïy caûm naøy, Savico ñaët chöõ “Tín” leân haøng ñaàu khi giao dòch vôùi khaùchhaøng. Hình thöùc kinh doanh cuûa Savico trong lónh vöïc baát ñoäng saûn raát ña daïng, töø caùc Trung taâm thöông maïi, Khu dulòch, resort, cao oác vaên phoøng cho thueâ… Trong lónh vöïc naøy, Savico luoân baûo ñaûm phöông chaâm “Chaát löôïng - Tieän ích- Hieäu quaû”.Savico also invested in the highly competitive real estate market and our performance was better than expected. In thisconstantly changing market, our highest priority is credibility with our clients. We invested in various projects rangingfrom trade centers, luxury resorts and offices for lease. Our motto of development “Quality, benefits, efficiency” is what hasensured our clients’ satisfaction.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 16 17
  • VND 65 billion ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keát invested in joint ventures, mergers Thöông maïi - dòch vuï Trading and services Traïm baûo haønh Coâng Ty coå phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn 507 Xa Loä Haø Noäi, Quaän 2, Tp. Hoà Chí MinhThöông maïi - Dòch vu voán laø theá maïnh cuûa Savico gaàn 23 naêm qua. Savico luoân laø ñieåm saùng daãn ñaàu trong lónh vöïc naøy Trading and services has been Savico’s leading capability in its 23 years of development. Savico provides excellentvaø luoân laøm haøi loøng khaùch haøng bôûi chaát löôïng dòch vuï hoaøn haûo cuõng nhö nhöõng saûn phaåm môùi, ña daïng, kòp thôøi. ÔÛ moät services and a diverse range of products committed to customer satisfaction. Long-term vision and sharp eyes are vital forlónh vöïc maø söï thaéng thua coøn tuøy thuoäc vaøo söï nhaïy beùn vaø taàm nhìn xa cuûa nhaø phaân phoái, Savico luoân höôùng ñeán vieäc success in the financial markets and Savico is equipped and ready to meet even the most rigorous demands.xaây döïng hoaøn haûo hình aûnh moät coâng ty dòch vuï - thöông maïi luoân bieát caùch laøm haøi loøng khaùch haøng. Savico is the key shareholder of automobile agents for leading automobile brands such as Toyota, Ford, GM DaewooHieän Savico ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa nhieàu coâng ty coå phaàn, chuyeân phaân phoái caùc loaïi xe noåi tieáng theá giôùi nhö Toyota, and Suzuki. Savico also injects capital into high quality transportation services to meet the increasing demands of customersFord, GM Daewoo, Suzuki,… Savico cuõng ñaàu tö vaøo lónh vöïc vaän chuyeån haønh khaùch, höôùng ñeán vieäc cung caáp dòch vuï in Vietnam.vaän chuyeån chaát löôïng cao, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng ña daïng cuûa ngöôøi tieâu duøng. To maintain this strategy, Savico has invested in such potential markets as post and telecommunications, fashion, tourism,Khoâng ngöøng laïi ôû nhöõng keát quaû ñoù, Savico tieáp tuïc môû roäng caùc lónh vöïc hoaït ñoäng - nhö ñaàu tö vaøo dòch vuï böu chính automatic retail and warehouse services. Savico aims to build credibility and confidence by providing high quality productsvieãn thoâng, thôøi trang, dòch vuï baùn leû töï ñoäng, dòch vuï kho baõi, dòch vuï du lòch - laø nhöõng lónh vöïc maø ñoái töôïng tieâu duøng and services. In 2005, Savico successfully established long-term relations with the internationally renowned French fashionngaøy caøng taêng vaø coù nhieàu khaû naêng trôû thaønh khaùch haøng laâu daøi neáu nhaø cung caáp dòch vuï ñuû söùc thuyeát phuïc veà chaát firm, Pierre Cardin. Savico also sees a great opportunity in the automatic retail market in Vietnam when it decided to investlöôïng. Ñaëc bieät, trong naêm vöøa qua, vieäc hôïp taùc giöõa Savico vaø haõng thôøi trang danh tieáng Pierre Cardin cuûa Phaùp ñaõ in this industry. Our 24/24 shop system in HCMC has proven to be a great success.laø moät ví duï sinh ñoäng cho vieäc nghieâm tuùc böôùc chaân vaøo lónh vöïc thôøi trang cuûa Savico. Veà lónh vöïc cung caáp dòch vuï,Savico ñaùnh giaù cao tieàm naêng dòch vuï baùn leû töï ñoäng taïi thò tröôøng môùi meû nhö ôû Vieät Nam, nhaát laø sau khi caùc chuoãi cöûahaøng 24/24 taïi TP. HCM chöùng minh ñöôïc tieän ích cuûa noù. Savico tin raèng dòch vuï baùn leû töï ñoäng seõ thu huùt ñöôïc tìnhcaûm vaø söï uûng hoä cuûa ngöôøi tieâu duøng.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 18 19
  • VND 65 billion ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keát invested in joint ventures, mergers Thöông maïi - dòch vuï Trading and services Traïm baûo haønh Coâng Ty coå phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn 507 Xa Loä Haø Noäi, Quaän 2, Tp. Hoà Chí MinhThöông maïi - Dòch vu voán laø theá maïnh cuûa Savico gaàn 23 naêm qua. Savico luoân laø ñieåm saùng daãn ñaàu trong lónh vöïc naøy Trading and services has been Savico’s leading capability in its 23 years of development. Savico provides excellentvaø luoân laøm haøi loøng khaùch haøng bôûi chaát löôïng dòch vuï hoaøn haûo cuõng nhö nhöõng saûn phaåm môùi, ña daïng, kòp thôøi. ÔÛ moät services and a diverse range of products committed to customer satisfaction. Long-term vision and sharp eyes are vital forlónh vöïc maø söï thaéng thua coøn tuøy thuoäc vaøo söï nhaïy beùn vaø taàm nhìn xa cuûa nhaø phaân phoái, Savico luoân höôùng ñeán vieäc success in the financial markets and Savico is equipped and ready to meet even the most rigorous demands.xaây döïng hoaøn haûo hình aûnh moät coâng ty dòch vuï - thöông maïi luoân bieát caùch laøm haøi loøng khaùch haøng. Savico is the key shareholder of automobile agents for leading automobile brands such as Toyota, Ford, GM DaewooHieän Savico ñang laø coå ñoâng lôùn cuûa nhieàu coâng ty coå phaàn, chuyeân phaân phoái caùc loaïi xe noåi tieáng theá giôùi nhö Toyota, and Suzuki. Savico also injects capital into high quality transportation services to meet the increasing demands of customersFord, GM Daewoo, Suzuki,… Savico cuõng ñaàu tö vaøo lónh vöïc vaän chuyeån haønh khaùch, höôùng ñeán vieäc cung caáp dòch vuï in Vietnam.vaän chuyeån chaát löôïng cao, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng ña daïng cuûa ngöôøi tieâu duøng. To maintain this strategy, Savico has invested in such potential markets as post and telecommunications, fashion, tourism,Khoâng ngöøng laïi ôû nhöõng keát quaû ñoù, Savico tieáp tuïc môû roäng caùc lónh vöïc hoaït ñoäng - nhö ñaàu tö vaøo dòch vuï böu chính automatic retail and warehouse services. Savico aims to build credibility and confidence by providing high quality productsvieãn thoâng, thôøi trang, dòch vuï baùn leû töï ñoäng, dòch vuï kho baõi, dòch vuï du lòch - laø nhöõng lónh vöïc maø ñoái töôïng tieâu duøng and services. In 2005, Savico successfully established long-term relations with the internationally renowned French fashionngaøy caøng taêng vaø coù nhieàu khaû naêng trôû thaønh khaùch haøng laâu daøi neáu nhaø cung caáp dòch vuï ñuû söùc thuyeát phuïc veà chaát firm, Pierre Cardin. Savico also sees a great opportunity in the automatic retail market in Vietnam when it decided to investlöôïng. Ñaëc bieät, trong naêm vöøa qua, vieäc hôïp taùc giöõa Savico vaø haõng thôøi trang danh tieáng Pierre Cardin cuûa Phaùp ñaõ in this industry. Our 24/24 shop system in HCMC has proven to be a great success.laø moät ví duï sinh ñoäng cho vieäc nghieâm tuùc böôùc chaân vaøo lónh vöïc thôøi trang cuûa Savico. Veà lónh vöïc cung caáp dòch vuï,Savico ñaùnh giaù cao tieàm naêng dòch vuï baùn leû töï ñoäng taïi thò tröôøng môùi meû nhö ôû Vieät Nam, nhaát laø sau khi caùc chuoãi cöûahaøng 24/24 taïi TP. HCM chöùng minh ñöôïc tieän ích cuûa noù. Savico tin raèng dòch vuï baùn leû töï ñoäng seõ thu huùt ñöôïc tìnhcaûm vaø söï uûng hoä cuûa ngöôøi tieâu duøng.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 18 19
  • Savico ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keátSavico’s investment was directed into joint ventures and mergers Coâng Ty Coå Phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn Cöûa haøng xe maùy Traàn Höng Ñaïo Coâng ty TNHH Saigon Ford Cöûa haøng xe maùy Lyù Töï Troïng 507 Xa Loä Haø Noäi - Q. 2, TP. Hoà Chí Minh 17-19 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 91 Pasteur, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 325 Lyù Töï Troïng, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh Coâng ty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh Cöûa haøng xe maùy Lyù Töï Troïng Traïm Baûo Haønh Cty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh 655 Xa Loä Haø Noäi, Q. 2, TP. Hoà Chí Minh 325 Lyù Töï Troïng, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 655 Xa Loä Haø Noäi, Q. 2, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 20 21
  • Savico ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keátSavico’s investment was directed into joint ventures and mergers Coâng Ty Coå Phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn Cöûa haøng xe maùy Traàn Höng Ñaïo Coâng ty TNHH Saigon Ford Cöûa haøng xe maùy Lyù Töï Troïng 507 Xa Loä Haø Noäi - Q. 2, TP. Hoà Chí Minh 17-19 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 91 Pasteur, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 325 Lyù Töï Troïng, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh Coâng ty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh Cöûa haøng xe maùy Lyù Töï Troïng Traïm Baûo Haønh Cty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh 655 Xa Loä Haø Noäi, Q. 2, TP. Hoà Chí Minh 325 Lyù Töï Troïng, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 655 Xa Loä Haø Noäi, Q. 2, TP. Hoà Chí MinhBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 20 21
  • Savico ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keátSavico’s investment was directed into joint ventures and mergers Trung taâm dòch vuï ñieän thoaïi Savitel Cöûa haøng ñieän töû TCL Traàn Höng Ñaïo 11 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1, TP.HCM 10A Traàn Höng Ñaïo, F. Phaïm Nguõ Laõo, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh Dòch vuï baùn leû töï ñoäng Cöûa haøng ñoàng hoà Ñoàng Khôûi Cöûa haøng thôøi trang Pierre Cardin Nguyeãn Hueä 56 Ñoàng Khôûi, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 89 Nguyeãn Hueä, Q. 1, TP. HCMBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 22 23
  • Savico ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh, lieân keátSavico’s investment was directed into joint ventures and mergers Trung taâm dòch vuï ñieän thoaïi Savitel Cöûa haøng ñieän töû TCL Traàn Höng Ñaïo 11 Traàn Höng Ñaïo, Q. 1, TP.HCM 10A Traàn Höng Ñaïo, F. Phaïm Nguõ Laõo, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh Dòch vuï baùn leû töï ñoäng Cöûa haøng ñoàng hoà Ñoàng Khôûi Cöûa haøng thôøi trang Pierre Cardin Nguyeãn Hueä 56 Ñoàng Khôûi, Q. 1, TP. Hoà Chí Minh 89 Nguyeãn Hueä, Q. 1, TP. HCMBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 22 23
  • Baùo caùo cuûa TGÑ veàhoaït ñoäng kinh doanh naêm 2005HIEÄU QUAÛ KINH DOANH 2005 l Chuû tòch Taäp ñoaøn Pierre Cardin thaêm vaø khai tröông Trung taâm thôøi trang Pierre Cardin taïi 89 Nguyeãn Hueä,- Toång doanh thu thöïc hieän: 1.657 tyû ñoàng Quaän 1, TP. HCM.- Trong ñoù toång doanh thu caùc ñôn vò tröïc thuoäc Savico: 211 tyû ñoàng l Ñöôïc Maïng Doanh nghieäp cuûa Boä Thöông Maïi Vieät Nam bình choïn laø “Doanh nghieäp uy tín vaø chaát löôïng trong- Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït: 24 tyû ñoàng naêm 2005”.- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä ñaït: 22,4% DÖÏ BAÙO TÌNH HÌNH NAÊM 2006 – CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH SAVICO 2006-2010COÅ TÖÙC Döï baùo tình hình chungHoäi Ñoàng Quaûn Trò ñeà xuaát vôùi ÑHÑCÑ pheâ duyeät möùc coå töùc döï kieán laø 12%/voán ñieàu leä. Ñôït 1 ñaõ taïm öùng coå töùc - Naêm 2006 ñöôïc döï baùo laø naêm coù nhieàu cô hoäi ñaàu tö vaø phaùt trieån kinh teá treân nhieàu lónh vöïc taøi chính, ñaàu tö, baát8%/voán ñieàu leä vaøo thaùng 01/2006, döï kieán seõ chi traû coå töùc ñôït 2 trong voøng 30 ngaøy sau ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân. ñoäng saûn, … vaø söï kieän Vieät Nam ñaêng cai toå chöùc hoäi nghò thöôïng ñænh APEC.ÑIEÅM LAÏI CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TRONG NAÊM - Nhieàu thoâng tin döï baùo trong vaø ngoaøi nöôùc veà khaû naêng Vieät Nam gia nhaäp WTO vaøo cuoái naêm 2006 seõ vöøa laø cô hoäi,- Thöïc hieän thaønh coâng vieäc taùi caáu truùc boä maùy quaûn lyù vaên phoøng coâng ty töø 03 phoøng chöùc naêng thaønh 11 boä phaän. vöøa laø thaùch thöùc cho caùc Doanh nghieäp Vieät Nam.- Hoaït ñoäng Ñaàu tö Döï aùn, Taøi chính, Chöùng khoaùn: - Söï kieän taäp ñoaøn Intel ñaàu tö vaøo khu coâng ngheä cao taïi TP. HCM, cuøng nhieàu nhaø ñaàu tö Myõ vaø Chaâu AÂu ñeán khaûo saùt Trong naêm 2005, Coâng ty ñaõ ñaàu tö taøi chính, chöùng khoaùn vaø ñaàu tö vaøo caùc döï aùn theâm 71.393.765.367 ñoàng, naâng tình hình thò tröôøng Vieät Nam seõ môû ra nhieàu cô hoäi cho Vieät Nam veà lónh vöïc hôïp taùc ñaàu tö. Söï kieän Chính phuû ban toång soá voán ñaàu tö ñeán 31/12/2005 leân 238.384.609.470 ñoàng. Trong ñoù: haønh bieåu thueá tuyeät ñoái veà ngaønh oâtoâ ñaõ goùp phaàn cho thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam oån ñònh laïi vaø taùc ñoäng tích cöïc ñeán l Ñaàu tö chöùng khoaùn, traùi phieáu laø 55.893.135.662 ñoàng. hieäu quaû kinh doanh cho caùc Coâng ty coù voán goùp cuûa Savico trong lónh vöïc phaân phoái xe oâtoâ. l Ñaàu tö vaøo caùc Coâng ty Lieân doanh, lieân keát laø 65.552.676.820 ñoàng. - Coâng ty Coå Phaàn Savico cuøng vôùi heä thoáng caùc coâng ty con, caùc coâng ty lieân doanh, lieân keát hoaït ñoäng hieäu quaû, ñaëc l Ñaàu tö vaøo caùc döï aùn laø 116.938.796.988 ñoàng. bieät giaù coå phieáu cuûa caùc ñôn vò naøy lieân tuïc taêng seõ goùp phaàn taêng hieäu quaû vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa Savico.- Ngaønh Baát ñoäng saûn ñaõ trieån khai ñaàu tö xaây döïng 02 döï aùn: cao oác vaên phoøng cho thueâ 95-97-99 Traàn Höng Ñaïo, Keá hoaïch kinh doanh Savico naêm 2006 Quaän 1, TP. HCM vaø Trung taâm Thöông maïi taïi Ñaø Naüng. Ñoàng thôøi ñaõ nhaän ñöôïc giaáy pheùp ñaàu tö xaây döïng môùi cho - Toång doanh thu: 2.700 tæ ñoàng 03 döï aùn: cao oác vaên phoøng cho thueâ taïi soá 6 Traàn Höng Ñaïo, 277-279 Lyù Töï Troïng, Quaän 1, TP. HCM vaø Trung taâm - Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 25 tæ ñoàng Thöông maïi taïi Hoäi chôï Trieån laõm TP. Caàn Thô. - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä: 23%- Ngaønh xe oâtoâ ñaõ thaønh laäp môùi Coâng ty CP Visaco chuyeân kinh doanh xe oâtoâ cuõ taïi TP. Haø Noäi vaø môû theâm 02 ñaïi lyù - Döï kieán möùc chia coå töùc: 12% phuï oâtoâ Ford taïi tænh Bình Ñònh vaø tænh Gia Lai. Song song vieäc thöïc hieän nhieäm vuï 2006, Coâng ty Coå Phaàn Savico seõ tieán haønh ñoàng boä moïi bieän phaùp ñeå thöïc hieän Ngaønh xe gaén maùy ñaõ phaùt trieån môùi theâm 03 cöûa haøng naâng toång soá leân 13 cöûa haøng. nhieäm vuï chieán löôïc 2006-2010 nhaèm hoaøn thieän moâ hình Coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng phaùt trieån caùc hoaït ñoäng- Ngaønh baùn leû - dòch vuï: dòch vuï. l Chuyeån ñoåi XN S.Taxi thaønh Coâng ty lieân doanh Comfort Delgro Savico taxi vôùi voán ñieàu leä 5.000.000 USD, trong ñoù Taäp trung moïi nguoàn löïc ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng treân caùc lónh vöïc: Savico goùp 40%. l Ñaàu tö taøi chính: taäp trung hôïp taùc, lieân doanh, lieân keát ñeå phaùt trieån caùc lónh vöïc ngaân haøng, chöùng khoaùn, baûo hieåm, l Goùp voán thaønh laäp Coâng ty Savico - R ñeå baùn haøng qua heä thoáng maùy töï ñoäng. coâng ty cho thueâ taøi chính, coâng ty quaûn lyù quyõ. l Ngaønh thôøi trang ñaõ phaùt trieån ñöôïc 03 Cöûa haøng taïi TP. HCM vaø 02 cöûa haøng taïi TP. Haø Noäi. l Baát ñoäng saûn: thöïc hieän ñoàng loaït 12 döï aùn hieän coù vaø hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc ñaàu tö xaây döïng caùc döï aùn vaên phoøng- Caùc söï kieän quan troïng ñeå phaùt trieån thöông hieäu gaén lieàn vôùi vieäc xaây döïng vaên hoaù doanh nghieäp: cho thueâ, trung taâm thöông maïi, nhaø ôû,… l Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thaønh laäp coâng ty ñöôïc toå chöùc ngaøy 08/10/2004, Coâng ty Coå Phaàn Savico chính thöùc ñi vaøo l Xe oâtoâ - xe gaén maùy: môû roäng maïng löôùi kinh doanh Toyota taïi Long Bieân (Haø Noäi), Caàn Thô, Nam Saøi Goøn (TP. HCM) hoaït ñoäng ngaøy 04/01/2005. vaø naâng qui moâ caùc hoaït ñoäng dòch vuï oâtoâ; thaønh laäp coâng ty nhaäp khaåu vaø kinh doanh phuï tuøng, xe oâtoâ môùi - ñaõ l Ñöôïc Thaønh Uyû TP. HCM, Ñaûng boä Toång Coâng ty Beán Thaønh choïn laøm ñôn vò toå chöùc Ñaïi hoäi Ñaûng boä ñieåm cuûa qua söû duïng; hôïp taùc vôùi Sumitomo thaønh laäp coâng ty taøi chính kinh doanh oâtoâ; thaønh laäp coâng ty kinh doanh xe gaén Thaønh Phoá. maùy treân cô sôû saép xeáp caùc cöûa haøng xe gaén maùy hieän taïi. l Ñöôïc Thaønh Uyû TP. HCM trao taëng côø Ñaûng Boä trong saïch vöõng maïnh, tieâu bieåu 5 naêm lieàn. l Thaønh laäp coâng ty baùn leû dòch vuï nhaèm naâng qui moâ vaø môû roäng maïng löôùi kinh doanh dòch vuï thöông maïi. l Ñöôïc UBND Thaønh phoá trao taëng baèng khen ñôn vò hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï naêm 2005. l Tieáp tuïc hoaøn thieän boä maùy quaûn lyù, caân ñoái taøi chính, saép xeáp caùc ñôn vò tröïc thuoäc nhaèm höôùng moïi coâng taùc kinh l Trong naêm ñaõ ñoùng goùp cho caùc quyõ xaõ hoäi 235 trieäu ñoàng, xaây döïng söûa chöõa 04 caên nhaø tình nghóa, toå chöùc Ngaøy doanh cuûa Coâng ty Coå Phaàn Savico vaøo muïc tieâu ñaàu tö taøi chính vaø kinh doanh baát ñoäng saûn. hoäi gia ñình Savico laàn 3. l Chuaån bò moïi ñieàu kieän, hoà sô phaùp lyù cho vieäc taêng voán ñieàu leä, nieâm yeát coå phieáu Savico leân saøn giao dòch chöùng khoaùn, xaây döïng phöông aùn thu huùt voán ñeå caân ñoái taøi chính vaø ñaûm baûo nguoàn voán cho caùc döï aùn troïng ñieåm.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 24 25
  • Baùo caùo cuûa TGÑ veàhoaït ñoäng kinh doanh naêm 2005HIEÄU QUAÛ KINH DOANH 2005 l Chuû tòch Taäp ñoaøn Pierre Cardin thaêm vaø khai tröông Trung taâm thôøi trang Pierre Cardin taïi 89 Nguyeãn Hueä,- Toång doanh thu thöïc hieän: 1.657 tyû ñoàng Quaän 1, TP. HCM.- Trong ñoù toång doanh thu caùc ñôn vò tröïc thuoäc Savico: 211 tyû ñoàng l Ñöôïc Maïng Doanh nghieäp cuûa Boä Thöông Maïi Vieät Nam bình choïn laø “Doanh nghieäp uy tín vaø chaát löôïng trong- Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït: 24 tyû ñoàng naêm 2005”.- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä ñaït: 22,4% DÖÏ BAÙO TÌNH HÌNH NAÊM 2006 – CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH SAVICO 2006-2010COÅ TÖÙC Döï baùo tình hình chungHoäi Ñoàng Quaûn Trò ñeà xuaát vôùi ÑHÑCÑ pheâ duyeät möùc coå töùc döï kieán laø 12%/voán ñieàu leä. Ñôït 1 ñaõ taïm öùng coå töùc - Naêm 2006 ñöôïc döï baùo laø naêm coù nhieàu cô hoäi ñaàu tö vaø phaùt trieån kinh teá treân nhieàu lónh vöïc taøi chính, ñaàu tö, baát8%/voán ñieàu leä vaøo thaùng 01/2006, döï kieán seõ chi traû coå töùc ñôït 2 trong voøng 30 ngaøy sau ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân. ñoäng saûn, … vaø söï kieän Vieät Nam ñaêng cai toå chöùc hoäi nghò thöôïng ñænh APEC.ÑIEÅM LAÏI CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TRONG NAÊM - Nhieàu thoâng tin döï baùo trong vaø ngoaøi nöôùc veà khaû naêng Vieät Nam gia nhaäp WTO vaøo cuoái naêm 2006 seõ vöøa laø cô hoäi,- Thöïc hieän thaønh coâng vieäc taùi caáu truùc boä maùy quaûn lyù vaên phoøng coâng ty töø 03 phoøng chöùc naêng thaønh 11 boä phaän. vöøa laø thaùch thöùc cho caùc Doanh nghieäp Vieät Nam.- Hoaït ñoäng Ñaàu tö Döï aùn, Taøi chính, Chöùng khoaùn: - Söï kieän taäp ñoaøn Intel ñaàu tö vaøo khu coâng ngheä cao taïi TP. HCM, cuøng nhieàu nhaø ñaàu tö Myõ vaø Chaâu AÂu ñeán khaûo saùt Trong naêm 2005, Coâng ty ñaõ ñaàu tö taøi chính, chöùng khoaùn vaø ñaàu tö vaøo caùc döï aùn theâm 71.393.765.367 ñoàng, naâng tình hình thò tröôøng Vieät Nam seõ môû ra nhieàu cô hoäi cho Vieät Nam veà lónh vöïc hôïp taùc ñaàu tö. Söï kieän Chính phuû ban toång soá voán ñaàu tö ñeán 31/12/2005 leân 238.384.609.470 ñoàng. Trong ñoù: haønh bieåu thueá tuyeät ñoái veà ngaønh oâtoâ ñaõ goùp phaàn cho thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam oån ñònh laïi vaø taùc ñoäng tích cöïc ñeán l Ñaàu tö chöùng khoaùn, traùi phieáu laø 55.893.135.662 ñoàng. hieäu quaû kinh doanh cho caùc Coâng ty coù voán goùp cuûa Savico trong lónh vöïc phaân phoái xe oâtoâ. l Ñaàu tö vaøo caùc Coâng ty Lieân doanh, lieân keát laø 65.552.676.820 ñoàng. - Coâng ty Coå Phaàn Savico cuøng vôùi heä thoáng caùc coâng ty con, caùc coâng ty lieân doanh, lieân keát hoaït ñoäng hieäu quaû, ñaëc l Ñaàu tö vaøo caùc döï aùn laø 116.938.796.988 ñoàng. bieät giaù coå phieáu cuûa caùc ñôn vò naøy lieân tuïc taêng seõ goùp phaàn taêng hieäu quaû vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa Savico.- Ngaønh Baát ñoäng saûn ñaõ trieån khai ñaàu tö xaây döïng 02 döï aùn: cao oác vaên phoøng cho thueâ 95-97-99 Traàn Höng Ñaïo, Keá hoaïch kinh doanh Savico naêm 2006 Quaän 1, TP. HCM vaø Trung taâm Thöông maïi taïi Ñaø Naüng. Ñoàng thôøi ñaõ nhaän ñöôïc giaáy pheùp ñaàu tö xaây döïng môùi cho - Toång doanh thu: 2.700 tæ ñoàng 03 döï aùn: cao oác vaên phoøng cho thueâ taïi soá 6 Traàn Höng Ñaïo, 277-279 Lyù Töï Troïng, Quaän 1, TP. HCM vaø Trung taâm - Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 25 tæ ñoàng Thöông maïi taïi Hoäi chôï Trieån laõm TP. Caàn Thô. - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä: 23%- Ngaønh xe oâtoâ ñaõ thaønh laäp môùi Coâng ty CP Visaco chuyeân kinh doanh xe oâtoâ cuõ taïi TP. Haø Noäi vaø môû theâm 02 ñaïi lyù - Döï kieán möùc chia coå töùc: 12% phuï oâtoâ Ford taïi tænh Bình Ñònh vaø tænh Gia Lai. Song song vieäc thöïc hieän nhieäm vuï 2006, Coâng ty Coå Phaàn Savico seõ tieán haønh ñoàng boä moïi bieän phaùp ñeå thöïc hieän Ngaønh xe gaén maùy ñaõ phaùt trieån môùi theâm 03 cöûa haøng naâng toång soá leân 13 cöûa haøng. nhieäm vuï chieán löôïc 2006-2010 nhaèm hoaøn thieän moâ hình Coâng ty ñaàu tö taøi chính treân neàn taûng phaùt trieån caùc hoaït ñoäng- Ngaønh baùn leû - dòch vuï: dòch vuï. l Chuyeån ñoåi XN S.Taxi thaønh Coâng ty lieân doanh Comfort Delgro Savico taxi vôùi voán ñieàu leä 5.000.000 USD, trong ñoù Taäp trung moïi nguoàn löïc ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng treân caùc lónh vöïc: Savico goùp 40%. l Ñaàu tö taøi chính: taäp trung hôïp taùc, lieân doanh, lieân keát ñeå phaùt trieån caùc lónh vöïc ngaân haøng, chöùng khoaùn, baûo hieåm, l Goùp voán thaønh laäp Coâng ty Savico - R ñeå baùn haøng qua heä thoáng maùy töï ñoäng. coâng ty cho thueâ taøi chính, coâng ty quaûn lyù quyõ. l Ngaønh thôøi trang ñaõ phaùt trieån ñöôïc 03 Cöûa haøng taïi TP. HCM vaø 02 cöûa haøng taïi TP. Haø Noäi. l Baát ñoäng saûn: thöïc hieän ñoàng loaït 12 döï aùn hieän coù vaø hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc ñaàu tö xaây döïng caùc döï aùn vaên phoøng- Caùc söï kieän quan troïng ñeå phaùt trieån thöông hieäu gaén lieàn vôùi vieäc xaây döïng vaên hoaù doanh nghieäp: cho thueâ, trung taâm thöông maïi, nhaø ôû,… l Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thaønh laäp coâng ty ñöôïc toå chöùc ngaøy 08/10/2004, Coâng ty Coå Phaàn Savico chính thöùc ñi vaøo l Xe oâtoâ - xe gaén maùy: môû roäng maïng löôùi kinh doanh Toyota taïi Long Bieân (Haø Noäi), Caàn Thô, Nam Saøi Goøn (TP. HCM) hoaït ñoäng ngaøy 04/01/2005. vaø naâng qui moâ caùc hoaït ñoäng dòch vuï oâtoâ; thaønh laäp coâng ty nhaäp khaåu vaø kinh doanh phuï tuøng, xe oâtoâ môùi - ñaõ l Ñöôïc Thaønh Uyû TP. HCM, Ñaûng boä Toång Coâng ty Beán Thaønh choïn laøm ñôn vò toå chöùc Ñaïi hoäi Ñaûng boä ñieåm cuûa qua söû duïng; hôïp taùc vôùi Sumitomo thaønh laäp coâng ty taøi chính kinh doanh oâtoâ; thaønh laäp coâng ty kinh doanh xe gaén Thaønh Phoá. maùy treân cô sôû saép xeáp caùc cöûa haøng xe gaén maùy hieän taïi. l Ñöôïc Thaønh Uyû TP. HCM trao taëng côø Ñaûng Boä trong saïch vöõng maïnh, tieâu bieåu 5 naêm lieàn. l Thaønh laäp coâng ty baùn leû dòch vuï nhaèm naâng qui moâ vaø môû roäng maïng löôùi kinh doanh dòch vuï thöông maïi. l Ñöôïc UBND Thaønh phoá trao taëng baèng khen ñôn vò hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï naêm 2005. l Tieáp tuïc hoaøn thieän boä maùy quaûn lyù, caân ñoái taøi chính, saép xeáp caùc ñôn vò tröïc thuoäc nhaèm höôùng moïi coâng taùc kinh l Trong naêm ñaõ ñoùng goùp cho caùc quyõ xaõ hoäi 235 trieäu ñoàng, xaây döïng söûa chöõa 04 caên nhaø tình nghóa, toå chöùc Ngaøy doanh cuûa Coâng ty Coå Phaàn Savico vaøo muïc tieâu ñaàu tö taøi chính vaø kinh doanh baát ñoäng saûn. hoäi gia ñình Savico laàn 3. l Chuaån bò moïi ñieàu kieän, hoà sô phaùp lyù cho vieäc taêng voán ñieàu leä, nieâm yeát coå phieáu Savico leân saøn giao dòch chöùng khoaùn, xaây döïng phöông aùn thu huùt voán ñeå caân ñoái taøi chính vaø ñaûm baûo nguoàn voán cho caùc döï aùn troïng ñieåm.BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 24 25
  • Baùo caùo taøi chính 2005
  • Baùo caùo taøi chính 2005
  • Baûng caân ñoái keá toaùn Baûng caân ñoái keá toaùn Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 TAØI SAÛN Maõ soá Thuyeát minh Naêm 2005 NGUOÀN VOÁN Maõ soá Thuyeát minh Naêm 2005 Taøi saûn ngaén haïn 100 56.306.221 NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 175.642.459 Tieàn 110 3 4.967.727 Nôï ngaén haïn 310 170.599.118 Ñaàu tö ngaén haïn 120 4 1.500.000 Vay ngaén haïn 311 11 74.585.248 Caùc khoaûn phaûi thu 130 5 17.758.948 Phaûi traû thöông maïi 312 16.474.298 Khaùch haøng taïm öùng 313 977.421 Phaûi thu thöông maïi 131 2.851.807 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 12 3.627.130 Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 2.322.687 Phaûi traû cho nhaân vieân 315 34.161.738 Phaûi thu caùc coâng ty lieân quan 133 5.790.649 Chi phí trích tröôùc 316 13 468.441 Phaûi thu khaùc 138 8.375.862 Phaûi traû caùc coâng ty lieân quan 317 14 220.000 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi 139 (1.582.057) Phaûi traû khaùc 319 40.084.842 Haøng toàn kho 140 6 26.195.849 Vay vaø nôï daøi haïn 320 5.043.341 Haøng toàn kho 141 26.393.200 Vay daøi haïn 324 15 3.740.691 Döï phoøng haøng toàn kho 149 (197.351) Kyù quyõ daøi haïn 323 1.302.650 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 5.883.697 VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 129.800.966 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 271.902 Voán chuû sôû höõu 410 129.800.966 Thueá phaûi thu 152 200.329 Voán coå phaàn 411 16 108.739.300 Caùc taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 5.411.466 Coå phieáu ngaân quyõ 413 (2.215.938) Taøi saûn daøi haïn 200 249.137.204 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 419 23.277.604 Kyù quyõ daøi haïn 210 390.766 Toång nguoàn voán 430 305.443.425 Taøi saûn coá ñònh 220 77.970.270 ÑVT: ngaøn ñoàng Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 7 9.624.184 Nguyeân giaù 222 18.138.611 Khaáu hao luõy keá 223 (8.514.427) Tp. HCM, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2006 Xaây döïng cô baûn dôû dang 230 8 68.346.086 Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 9 1.795.800 Nguyeân giaù 241 6.664.869 Khaáu hao luõy keá 242 (4.869.069) Ñaàu tö daøi haïn 250 10 168.538.523 Ñaàu tö vaøo coâng ty con, lieân doanh vaø lieân keát 252 77.212.786 Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 91.325.737 Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 441.845 Toång taøi saûn 270 305.443.425 HOAØNG THÒ THAÛO NGUYEÃN VÓNH THOÏ ÑVT: ngaøn ñoàngBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 28 29
  • Baûng caân ñoái keá toaùn Baûng caân ñoái keá toaùn Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 TAØI SAÛN Maõ soá Thuyeát minh Naêm 2005 NGUOÀN VOÁN Maõ soá Thuyeát minh Naêm 2005 Taøi saûn ngaén haïn 100 56.306.221 NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 175.642.459 Tieàn 110 3 4.967.727 Nôï ngaén haïn 310 170.599.118 Ñaàu tö ngaén haïn 120 4 1.500.000 Vay ngaén haïn 311 11 74.585.248 Caùc khoaûn phaûi thu 130 5 17.758.948 Phaûi traû thöông maïi 312 16.474.298 Khaùch haøng taïm öùng 313 977.421 Phaûi thu thöông maïi 131 2.851.807 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 12 3.627.130 Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 2.322.687 Phaûi traû cho nhaân vieân 315 34.161.738 Phaûi thu caùc coâng ty lieân quan 133 5.790.649 Chi phí trích tröôùc 316 13 468.441 Phaûi thu khaùc 138 8.375.862 Phaûi traû caùc coâng ty lieân quan 317 14 220.000 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi 139 (1.582.057) Phaûi traû khaùc 319 40.084.842 Haøng toàn kho 140 6 26.195.849 Vay vaø nôï daøi haïn 320 5.043.341 Haøng toàn kho 141 26.393.200 Vay daøi haïn 324 15 3.740.691 Döï phoøng haøng toàn kho 149 (197.351) Kyù quyõ daøi haïn 323 1.302.650 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 5.883.697 VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 129.800.966 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 271.902 Voán chuû sôû höõu 410 129.800.966 Thueá phaûi thu 152 200.329 Voán coå phaàn 411 16 108.739.300 Caùc taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 5.411.466 Coå phieáu ngaân quyõ 413 (2.215.938) Taøi saûn daøi haïn 200 249.137.204 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 419 23.277.604 Kyù quyõ daøi haïn 210 390.766 Toång nguoàn voán 430 305.443.425 Taøi saûn coá ñònh 220 77.970.270 ÑVT: ngaøn ñoàng Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 7 9.624.184 Nguyeân giaù 222 18.138.611 Khaáu hao luõy keá 223 (8.514.427) Tp. HCM, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2006 Xaây döïng cô baûn dôû dang 230 8 68.346.086 Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 9 1.795.800 Nguyeân giaù 241 6.664.869 Khaáu hao luõy keá 242 (4.869.069) Ñaàu tö daøi haïn 250 10 168.538.523 Ñaàu tö vaøo coâng ty con, lieân doanh vaø lieân keát 252 77.212.786 Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 91.325.737 Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 441.845 Toång taøi saûn 270 305.443.425 HOAØNG THÒ THAÛO NGUYEÃN VÓNH THOÏ ÑVT: ngaøn ñoàngBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 28 29
  • Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh giai ñoaïn Baùo caùo kieåm toaùn cuûa coâng ty kieåm toaùn KPMGtöø ngaøy 4 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 Coâng ty TNHH KPMG Maõ soá Thuyeát minh Naêm 2005 Vieät Nam Giaáy pheùp Ñaàu tö soá 863/GP Toång doanh thu 01 17 211.795.863 Baùo caùo kieåm toaùn soá: 05-01-334 Caùc khoaûn giaûm tröø 03 (296.885) Doanh thu thuaàn 10 211.498.978 BAÙO CAÙO CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN ÑOÄC LAÄP Giaù voán haøng baùn 11 18 (193.928.889) Kính gôûi caùc coå ñoâng Lôïi nhuaän goäp 20 17.570.089 Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 19 13.611.163 Chi phí taøi chính 22 20 (6.186.674) Phaïm vi kieåm toaùn Chi phí baùn haøng 24 (6.291.895) Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baûng caân ñoái keá toaùn cuûa Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 (14.591.128) 2005 vaø baùo caùo keát quaû kinh doanh, thay ñoåi voán chuû sôû höõu vaø löu chuyeån tieàn teä cho kyø töø ngaøy 4 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005, ñöôïc trình baøy töø trang 3 ñeán trang 30. Caùc baùo caùo naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò Laõi thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30 4.111.555 Coâng ty. Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo naøy döïa treân coâng vieäc kieåm toaùn cuûa chuùng toâi. Keát quaû töø caùc hoaït ñoäng khaùc 40 Ngoaïi tröø ñoaïn sau, chuùng toâi ñaõ thöïc hieän kieåm toaùn theo Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam vaø Chuaån möïc Kieåm toaùn Quoác Thu nhaäp khaùc 31 21 30.194.557 teá ñöôïc chaáp thuaän taïi Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng toâi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän kieåm toaùn ñeå coù ñöôïc Chi phí khaùc 32 22 (9.982.425) ñaûm baûo hôïp lyù raèng caùc baùo caùo taøi chính khoâng chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Coâng vieäc kieåm toaùn bao goàm vieäc kieåm tra treân cô sôû choïn maãu caùc soá lieäu vaø thuyeát minh treân baùo caùo taøi chính. Vieäc kieåm toaùn cuõng bao goàm ñaùnh giaù Lôïi nhuaän tröôùc thueá 50 24.323.687 caùc chính saùch keá toaùn vaø caùc öôùc tính troïng yeáu cuûa ban quaûn lyù, cuõng nhö ñaùnh giaù vieäc trình baøy toång quan baùo caùo taøi Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 51 23 - chính. Chuùng toâi tin raèng vieäc kieåm toaùn cung caáp cô sôû hôïp lyù ñeå ñöa ra yù kieán. Lôïi nhuaän thuaàn sau thueá 60 24.323.687 Ngoaïi tröø ÑVT: ngaøn ñoàng Chuùng toâi khoâng tham döï kieåm keâ toàn quyõ vaø haøng toàn kho taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 do taïi thôøi ñieåm ñoù chuùng toâi chöa ñöôïc boå nhieäm laø kieåm toaùn vieân cuûa Coâng ty. Chuùng toâi khoâng theå thu nhaäp caùc baèng chöùng veà soá lieäu toàn quyõ vaø haøng toàn kho thoâng qua caùc thuû tuïc thay theá. Tp. HCM, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2006 Y Ùkieán kieåm toaùn Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, ngoaïi tröø nhöõng aûnh höôûng cuûa caùc ñieàu chænh coù theå coù trong tröôøng hôïp chuùng toâi thöïc hieän Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác ñöôïc caùc thuû tuïc kieåm tra soá lieäu toàn quyõ vaø haøng toàn kho, caùc baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005, tình hình hoaït ñoäng vaø löu chuyeån tieàn teä trong giai ñoaïn töø ngaøy 4 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 theo Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Heä thoáng Keá toaùn Vieät nam vaø caùc nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc chaáp thuaän taïi Vieät Nam. Tp. HCM, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2006 Kieåm toaùn vieân Toång Giaùm Ñoác HOAØNG THÒ THAÛO NGUYEÃN VÓNH THOÏ Nguyeãn Thanh Nghò John T. Ditty Chöùng chæ kieåm toaùn vieân soá 0304/KTV Chöùng chæ kieåm toaùn vieân soá N0555/KTVBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 30 31
  • Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh giai ñoaïn Baùo caùo kieåm toaùn cuûa coâng ty kieåm toaùn KPMGtöø ngaøy 4 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 Coâng ty TNHH KPMG Maõ soá Thuyeát minh Naêm 2005 Vieät Nam Giaáy pheùp Ñaàu tö soá 863/GP Toång doanh thu 01 17 211.795.863 Baùo caùo kieåm toaùn soá: 05-01-334 Caùc khoaûn giaûm tröø 03 (296.885) Doanh thu thuaàn 10 211.498.978 BAÙO CAÙO CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN ÑOÄC LAÄP Giaù voán haøng baùn 11 18 (193.928.889) Kính gôûi caùc coå ñoâng Lôïi nhuaän goäp 20 17.570.089 Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Toång Hôïp Saøi Goøn Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 19 13.611.163 Chi phí taøi chính 22 20 (6.186.674) Phaïm vi kieåm toaùn Chi phí baùn haøng 24 (6.291.895) Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baûng caân ñoái keá toaùn cuûa Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Saøi Goøn taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 (14.591.128) 2005 vaø baùo caùo keát quaû kinh doanh, thay ñoåi voán chuû sôû höõu vaø löu chuyeån tieàn teä cho kyø töø ngaøy 4 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005, ñöôïc trình baøy töø trang 3 ñeán trang 30. Caùc baùo caùo naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò Laõi thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30 4.111.555 Coâng ty. Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo naøy döïa treân coâng vieäc kieåm toaùn cuûa chuùng toâi. Keát quaû töø caùc hoaït ñoäng khaùc 40 Ngoaïi tröø ñoaïn sau, chuùng toâi ñaõ thöïc hieän kieåm toaùn theo Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam vaø Chuaån möïc Kieåm toaùn Quoác Thu nhaäp khaùc 31 21 30.194.557 teá ñöôïc chaáp thuaän taïi Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng toâi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän kieåm toaùn ñeå coù ñöôïc Chi phí khaùc 32 22 (9.982.425) ñaûm baûo hôïp lyù raèng caùc baùo caùo taøi chính khoâng chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Coâng vieäc kieåm toaùn bao goàm vieäc kieåm tra treân cô sôû choïn maãu caùc soá lieäu vaø thuyeát minh treân baùo caùo taøi chính. Vieäc kieåm toaùn cuõng bao goàm ñaùnh giaù Lôïi nhuaän tröôùc thueá 50 24.323.687 caùc chính saùch keá toaùn vaø caùc öôùc tính troïng yeáu cuûa ban quaûn lyù, cuõng nhö ñaùnh giaù vieäc trình baøy toång quan baùo caùo taøi Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 51 23 - chính. Chuùng toâi tin raèng vieäc kieåm toaùn cung caáp cô sôû hôïp lyù ñeå ñöa ra yù kieán. Lôïi nhuaän thuaàn sau thueá 60 24.323.687 Ngoaïi tröø ÑVT: ngaøn ñoàng Chuùng toâi khoâng tham döï kieåm keâ toàn quyõ vaø haøng toàn kho taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 do taïi thôøi ñieåm ñoù chuùng toâi chöa ñöôïc boå nhieäm laø kieåm toaùn vieân cuûa Coâng ty. Chuùng toâi khoâng theå thu nhaäp caùc baèng chöùng veà soá lieäu toàn quyõ vaø haøng toàn kho thoâng qua caùc thuû tuïc thay theá. Tp. HCM, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2006 Y Ùkieán kieåm toaùn Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, ngoaïi tröø nhöõng aûnh höôûng cuûa caùc ñieàu chænh coù theå coù trong tröôøng hôïp chuùng toâi thöïc hieän Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác ñöôïc caùc thuû tuïc kieåm tra soá lieäu toàn quyõ vaø haøng toàn kho, caùc baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005, tình hình hoaït ñoäng vaø löu chuyeån tieàn teä trong giai ñoaïn töø ngaøy 4 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005 theo Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Heä thoáng Keá toaùn Vieät nam vaø caùc nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc chaáp thuaän taïi Vieät Nam. Tp. HCM, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2006 Kieåm toaùn vieân Toång Giaùm Ñoác HOAØNG THÒ THAÛO NGUYEÃN VÓNH THOÏ Nguyeãn Thanh Nghò John T. Ditty Chöùng chæ kieåm toaùn vieân soá 0304/KTV Chöùng chæ kieåm toaùn vieân soá N0555/KTVBAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 30 31
  • Maïng löôùi chi nhaùnh Chi nhaùnh cuûa Dana Ford taïi Bình Ñònh1. ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH – NGAÂN HAØNG 73 Taây Sôn, Phöôøng Quang Trung, TP. Quy Nhôn l Tel: (84-56) 546555 l Fax: (84-56) 546488 Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Phöông Ñoâng (OCB) Chi nhaùnh cuûa Dana Ford taïi Gia Lai 45 Leâ Duaån, Q1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8222862 l Fax: (84-8) 8220963 304 Phaïm Vaên Ñoàng, Phöôøng Thoáng Nhaát, TP. Pleiku l Tel: (84-59) 868868 l Fax: (84-59) 825576 Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Xuaát Nhaäp khaåu Vieät Nam (Eximbank) GM Daewoo 07 Leâ Thò Hoàng Gaám, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8210055 l Fax: (84-8) 8296063 Coâng ty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh ( ÑÑT ) Coâng ty Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn (SPT) 655 Xa Loä Haø Noäi, Quaän 2, TP. HCM l Tel: (84-8) 8989878 l Fax: (84-8) 8989876 45 Leâ Duaån, Quaän1, TP. HCM l Tel: (84-8) 4040818 l Fax: (84-8) 9254287 Suzuki Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Haï Taàng Kyõ Thuaät TP. HCM (CII) Trung taâm oâtoâ Suzuki taïi TP. HCM 48 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän1, TP. HCM l Tel: (84-8) 9141904 l Fax: (84-8) 9147910 12 Calmette, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8225274 l Fax: (84-8) 9212555 Coâng Ty TNHH Du Lòch Beán Thaønh Non Nöôùc (Sandy Beach Resort) 8 Hoà Haûo Hôùn, Quaän 4, TP. HCM l Tel: (84-8) 9205507 l Fax: (84-8) 9206467 225 Huyeàn Traân Coâng Chuùa, Quaän Nguõ Haønh Sôn, TP. Ñaø Naüng l Tel: (84-511) 836216 l Fax: (84-511) 836335 Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö & Dòch Vuï oâtoâ Vieät Nam (Visaco) Coâng Ty Coå Phaàn Thöông Maïi Toång Hôïp Beán Thaønh 46C Laùng Haï, Quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi l Tel: (84-4) 7763556 l Fax: (84-4) 7763577 186 -188 Leâ Thaùnh Toân Quaän1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8223390 l Fax: (84-8) 8223390 Coâng Ty Coå Phaàn Vaät Tö Ngaân Haøng Ngaønh Xe gaén maùy 69 Laïc Trung, Quaän Hai Baø Tröng, TP. Haø Noäi l Tel: (84-4) 9714895 l Fax: (84-4) 8214601 Suzuki Coâng Ty Coå Phaàn Vieät Thaùi Cöûa haøng 325 Lyù Töï Troïng, Quaän 1 l Tel: (84-8) 8222615 Ñöôøng soá 01, Khu Coâng nghieäp Bieân Hoøa Ñoàng Nai Cöûa haøng 182 Traàn Quoác Thaûo, Quaän 3 l Tel: (84-8) 9311142 Coâng Ty Coå Phaàn Cô Khí Vinh Cöûa haøng 3/9 Kha Vaïn Caân, Quaän Thuû Ñöùc l Tel: (84-8) 8979022 07 Mai Haéc Ñeá, TP. Vinh, Ngheä An l Tel: (84-38) 830465 l (84-38) 830965 Cöûa haøng 144 Leâ Vaên Vieät, Quaän 9 l Tel: (84-8) 7309550 Cöûa haøng QL 22 Taân Thoâng Hoäi, Quaän Cuû Chi l Tel: (84-8) 79639952. BAÁT ÑOÄNG SAÛN Cöûa haøng 16/1A Quang Trung, Quaän Goø Vaáp l Tel: (84-8) 8940595 Coâng ty TNHH Dòch Vuï Saøi Goøn (SSC) Cöûa haøng 71 Huøng Vöông, TP. Caàn Thô l Tel: (84-71) 820205 115 Hoà Tuøng Maäu, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8223093 l Fax: (84-8) 8217548 Cöûa haøng 103 Nguyeãn Traõi, TP. Caàn Thô l Tel: (84-71) 811658 Caùc döï aùn ñang trieån khai SYM Döï aùn Nhaø ôû Cöûa haøng 01 Nguyeãn Traõi, Quaän 1 l Tel: (84-8) 8393687 Phöôøng Hieäp Bình Phöôùc – Tam Bình, Quaän Thuû Ñöùc, TP. HCM vôùi quy moâ 6,5 ha. Cöûa haøng 371/5 Huyønh Taán Phaùt, Quaän 7 l Tel: (84-8) 7720447 Khu nhaø ôû Bình An, phöôøng An Khaùnh, Quaän II, TP. HCM vôùi toång dieän tích 3.040 m2 Cöûa haøng 17 – 19 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1 l Tel: (84-8) 9143826 Savico Building - Cao oác vaên phoøng cho thueâ Cöûa haøng QL 91, Raïch Chuøa, Chaâu Vaên Lieâm, OÂmoân, TP. Caàn Thô l Tel: (84-71) 661200 95-97-99 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, TP. HCM vôùi quy moâ 6 taàng, toång dieän tích xaây döïng 820 m2 277-279 Lyù Töï Troïng, Quaän 1, TP. HCM vôùi quy moâ 11 taàng, toång dieän tích xaây döïng 4.565 m2 4. DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI 06 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, TP. HCM vôùi quy moâ 8 taàng, toång dieän tích xaây döïng 4.336 m2 Dòch vuï Vaän chuyeån haønh khaùch 48-50-52 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän 1, TP. HCM vôùi quy moâ 11 taàng, toång dieän tích xaây döïng 2.400 m2 Coâng Ty Lieân Doanh Comfort Delgro Savico Taxi Trung taâm thöông maïi, khaùch saïn, resort 104 Phoå Quang, Phöôøng 2, Quaän Taân Bình, TP. HCM l Toång ñaøi taxi: (84-8) 8212121 Trung taâm thöông maïi: 54-56 Ñoàng Khôûi; 35 Ñoàng Khôûi; 555 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, TP.HCM; 148 Bacu TP. Vuõng Taøu; Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng 66 Voõ Vaên Taàn Quaän Thanh Kheâ TP. Ñaø Naüng; 116B Traàn Phuù, TP. Caàn Thô (Coång B Trung taâm Hoäi chôï Trieån laõm Caàn Thô) Trung taâm Dòch vuï Ñieän thoaïi Savitel: Resort Baõi Treïm, Quaän Sôn Traø, TP. Ñaø Naüng. 11 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8224546 l Fax: (84-8) 8214901 Khaùch saïn du lòch 187-189 Leâ Thaùnh Toân, Quaän 1, TP. HCM 120F Ñinh Tieân Hoaøng, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8200889 Khu bieät thöï Du lòch Saøi Goøn Hoà Traøm, Huyeän Xuyeân Moäc, Baø Ròa, Vuõng Taøu 01 Ñöôøng Buøi Thò He l Khu Coâng Nghieäp Taây Baéc, Quaän Cuû Chi l Tel: (84-8) 4390094 115-117 Hoà Tuøng Maäu, Quaän I, TP. HCM vôùi dieän tích maët baèng 3.091 m2 104 Phoå Quang, Quaän Taân Bình, TP. HCM vôùi dieän tích maët baèng 9.028 m2 Thôøi trang Coâng ty Coå Phaàn EF – Savico 89 Nguyeãn Hueä, Quaän I, TP. HCM l Tel/Fax: (84-8) 91448713. DÒCH VUÏ OÂTOÂ - XE MAÙY Trung Taâm Thôøi Trang Pierre Cardin treû em: 89 Nguyeãn Hueä, Quaän 1, TP. HCM Ngaønh OÂtoâ Zen Plaza 54 – 56 Nguyeãn Traõi, Quaän 1, TP. HCM Toyota 325 Phan Ñaêng Löu, Quaän Phuù Nhuaän, TP. HCM Coâng Ty Lieân Doanh Toyota Giaûi Phoùng (TGP) Trung taâm mua saém Bourbon Thaêng Long, Haø Noäi 807 Giaûi Phoùng, Quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi l Tel: (84-4) 664 0124 l Fax: (84-4) 664 0127 Dòch Vuï Baùn Leû Töï Ñoäng Coâng Ty Coå Phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn (TESC) Coâng ty TNHH DV & Baùn Leû Töï Ñoäng Savico – Lagripro (Savico – R) 507 Xa Loä Haø Noäi, Quaän 2, TP. HCM l Tel: (84-8) 898 3992 l Fax: (84-8) 8989243 83D Buøi Thò Xuaân, Quaän 1, TP. HCM l Tel/Fax: (84-8) 2911080 02 Leâ Duaån, Quaän I, TP. HCM l Tel: (84-8) 8295917 l Fax: (84-8) 9102899 Dòch vuï kho baõi Ford Coâng ty TNHH DV Tam Bình – Thuû Ñöùc Coâng ty TNHH Saøi Goøn OÂtoâ – Saøi Goøn Ford (SGF) Quoác loä 1, Phöôøng Tam Bình, Quaän Thuû Ñöùc, TP. HCM l Tel: (84-8) 7295298 l Fax: (84-8) 7292607 91 Pasteur, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8227122 l Fax: (84-8) 8227267 Kho 216R Quang Trung, Quaän Goø Vaáp, TP. HCM Chi nhaùnh cuûa SGF taïi Caàn Thô Kho 104 Phoå Quang, Phöôøng 2, Quaän Taân Bình, TP. HCM 41A 3/2, Phöôøng Xuaân Khaùnh, TP. Caàn Thô l Tel: (84-71) 730720 l Fax: (84-71) 730716 Kho 360 Beán Vaân Ñoàn, Quaän 4, TP. HCM Coâng ty TNHH TM & DV oâtoâ Ñaø Naüng – Dana Ford ( DNF ) 56 Ñieän Bieân Phuû TP. Ñaø Naüng l Tel: (84-511) 646555 l Fax: (84-511) 646746BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 32 33
  • Maïng löôùi chi nhaùnh Chi nhaùnh cuûa Dana Ford taïi Bình Ñònh1. ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH – NGAÂN HAØNG 73 Taây Sôn, Phöôøng Quang Trung, TP. Quy Nhôn l Tel: (84-56) 546555 l Fax: (84-56) 546488 Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Phöông Ñoâng (OCB) Chi nhaùnh cuûa Dana Ford taïi Gia Lai 45 Leâ Duaån, Q1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8222862 l Fax: (84-8) 8220963 304 Phaïm Vaên Ñoàng, Phöôøng Thoáng Nhaát, TP. Pleiku l Tel: (84-59) 868868 l Fax: (84-59) 825576 Ngaân Haøng Thöông maïi Coå Phaàn Xuaát Nhaäp khaåu Vieät Nam (Eximbank) GM Daewoo 07 Leâ Thò Hoàng Gaám, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8210055 l Fax: (84-8) 8296063 Coâng ty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh ( ÑÑT ) Coâng ty Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn (SPT) 655 Xa Loä Haø Noäi, Quaän 2, TP. HCM l Tel: (84-8) 8989878 l Fax: (84-8) 8989876 45 Leâ Duaån, Quaän1, TP. HCM l Tel: (84-8) 4040818 l Fax: (84-8) 9254287 Suzuki Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Haï Taàng Kyõ Thuaät TP. HCM (CII) Trung taâm oâtoâ Suzuki taïi TP. HCM 48 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän1, TP. HCM l Tel: (84-8) 9141904 l Fax: (84-8) 9147910 12 Calmette, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8225274 l Fax: (84-8) 9212555 Coâng Ty TNHH Du Lòch Beán Thaønh Non Nöôùc (Sandy Beach Resort) 8 Hoà Haûo Hôùn, Quaän 4, TP. HCM l Tel: (84-8) 9205507 l Fax: (84-8) 9206467 225 Huyeàn Traân Coâng Chuùa, Quaän Nguõ Haønh Sôn, TP. Ñaø Naüng l Tel: (84-511) 836216 l Fax: (84-511) 836335 Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö & Dòch Vuï oâtoâ Vieät Nam (Visaco) Coâng Ty Coå Phaàn Thöông Maïi Toång Hôïp Beán Thaønh 46C Laùng Haï, Quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi l Tel: (84-4) 7763556 l Fax: (84-4) 7763577 186 -188 Leâ Thaùnh Toân Quaän1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8223390 l Fax: (84-8) 8223390 Coâng Ty Coå Phaàn Vaät Tö Ngaân Haøng Ngaønh Xe gaén maùy 69 Laïc Trung, Quaän Hai Baø Tröng, TP. Haø Noäi l Tel: (84-4) 9714895 l Fax: (84-4) 8214601 Suzuki Coâng Ty Coå Phaàn Vieät Thaùi Cöûa haøng 325 Lyù Töï Troïng, Quaän 1 l Tel: (84-8) 8222615 Ñöôøng soá 01, Khu Coâng nghieäp Bieân Hoøa Ñoàng Nai Cöûa haøng 182 Traàn Quoác Thaûo, Quaän 3 l Tel: (84-8) 9311142 Coâng Ty Coå Phaàn Cô Khí Vinh Cöûa haøng 3/9 Kha Vaïn Caân, Quaän Thuû Ñöùc l Tel: (84-8) 8979022 07 Mai Haéc Ñeá, TP. Vinh, Ngheä An l Tel: (84-38) 830465 l (84-38) 830965 Cöûa haøng 144 Leâ Vaên Vieät, Quaän 9 l Tel: (84-8) 7309550 Cöûa haøng QL 22 Taân Thoâng Hoäi, Quaän Cuû Chi l Tel: (84-8) 79639952. BAÁT ÑOÄNG SAÛN Cöûa haøng 16/1A Quang Trung, Quaän Goø Vaáp l Tel: (84-8) 8940595 Coâng ty TNHH Dòch Vuï Saøi Goøn (SSC) Cöûa haøng 71 Huøng Vöông, TP. Caàn Thô l Tel: (84-71) 820205 115 Hoà Tuøng Maäu, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8223093 l Fax: (84-8) 8217548 Cöûa haøng 103 Nguyeãn Traõi, TP. Caàn Thô l Tel: (84-71) 811658 Caùc döï aùn ñang trieån khai SYM Döï aùn Nhaø ôû Cöûa haøng 01 Nguyeãn Traõi, Quaän 1 l Tel: (84-8) 8393687 Phöôøng Hieäp Bình Phöôùc – Tam Bình, Quaän Thuû Ñöùc, TP. HCM vôùi quy moâ 6,5 ha. Cöûa haøng 371/5 Huyønh Taán Phaùt, Quaän 7 l Tel: (84-8) 7720447 Khu nhaø ôû Bình An, phöôøng An Khaùnh, Quaän II, TP. HCM vôùi toång dieän tích 3.040 m2 Cöûa haøng 17 – 19 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1 l Tel: (84-8) 9143826 Savico Building - Cao oác vaên phoøng cho thueâ Cöûa haøng QL 91, Raïch Chuøa, Chaâu Vaên Lieâm, OÂmoân, TP. Caàn Thô l Tel: (84-71) 661200 95-97-99 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, TP. HCM vôùi quy moâ 6 taàng, toång dieän tích xaây döïng 820 m2 277-279 Lyù Töï Troïng, Quaän 1, TP. HCM vôùi quy moâ 11 taàng, toång dieän tích xaây döïng 4.565 m2 4. DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI 06 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, TP. HCM vôùi quy moâ 8 taàng, toång dieän tích xaây döïng 4.336 m2 Dòch vuï Vaän chuyeån haønh khaùch 48-50-52 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän 1, TP. HCM vôùi quy moâ 11 taàng, toång dieän tích xaây döïng 2.400 m2 Coâng Ty Lieân Doanh Comfort Delgro Savico Taxi Trung taâm thöông maïi, khaùch saïn, resort 104 Phoå Quang, Phöôøng 2, Quaän Taân Bình, TP. HCM l Toång ñaøi taxi: (84-8) 8212121 Trung taâm thöông maïi: 54-56 Ñoàng Khôûi; 35 Ñoàng Khôûi; 555 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, TP.HCM; 148 Bacu TP. Vuõng Taøu; Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng 66 Voõ Vaên Taàn Quaän Thanh Kheâ TP. Ñaø Naüng; 116B Traàn Phuù, TP. Caàn Thô (Coång B Trung taâm Hoäi chôï Trieån laõm Caàn Thô) Trung taâm Dòch vuï Ñieän thoaïi Savitel: Resort Baõi Treïm, Quaän Sôn Traø, TP. Ñaø Naüng. 11 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8224546 l Fax: (84-8) 8214901 Khaùch saïn du lòch 187-189 Leâ Thaùnh Toân, Quaän 1, TP. HCM 120F Ñinh Tieân Hoaøng, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8200889 Khu bieät thöï Du lòch Saøi Goøn Hoà Traøm, Huyeän Xuyeân Moäc, Baø Ròa, Vuõng Taøu 01 Ñöôøng Buøi Thò He l Khu Coâng Nghieäp Taây Baéc, Quaän Cuû Chi l Tel: (84-8) 4390094 115-117 Hoà Tuøng Maäu, Quaän I, TP. HCM vôùi dieän tích maët baèng 3.091 m2 104 Phoå Quang, Quaän Taân Bình, TP. HCM vôùi dieän tích maët baèng 9.028 m2 Thôøi trang Coâng ty Coå Phaàn EF – Savico 89 Nguyeãn Hueä, Quaän I, TP. HCM l Tel/Fax: (84-8) 91448713. DÒCH VUÏ OÂTOÂ - XE MAÙY Trung Taâm Thôøi Trang Pierre Cardin treû em: 89 Nguyeãn Hueä, Quaän 1, TP. HCM Ngaønh OÂtoâ Zen Plaza 54 – 56 Nguyeãn Traõi, Quaän 1, TP. HCM Toyota 325 Phan Ñaêng Löu, Quaän Phuù Nhuaän, TP. HCM Coâng Ty Lieân Doanh Toyota Giaûi Phoùng (TGP) Trung taâm mua saém Bourbon Thaêng Long, Haø Noäi 807 Giaûi Phoùng, Quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi l Tel: (84-4) 664 0124 l Fax: (84-4) 664 0127 Dòch Vuï Baùn Leû Töï Ñoäng Coâng Ty Coå Phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn (TESC) Coâng ty TNHH DV & Baùn Leû Töï Ñoäng Savico – Lagripro (Savico – R) 507 Xa Loä Haø Noäi, Quaän 2, TP. HCM l Tel: (84-8) 898 3992 l Fax: (84-8) 8989243 83D Buøi Thò Xuaân, Quaän 1, TP. HCM l Tel/Fax: (84-8) 2911080 02 Leâ Duaån, Quaän I, TP. HCM l Tel: (84-8) 8295917 l Fax: (84-8) 9102899 Dòch vuï kho baõi Ford Coâng ty TNHH DV Tam Bình – Thuû Ñöùc Coâng ty TNHH Saøi Goøn OÂtoâ – Saøi Goøn Ford (SGF) Quoác loä 1, Phöôøng Tam Bình, Quaän Thuû Ñöùc, TP. HCM l Tel: (84-8) 7295298 l Fax: (84-8) 7292607 91 Pasteur, Quaän 1, TP. HCM l Tel: (84-8) 8227122 l Fax: (84-8) 8227267 Kho 216R Quang Trung, Quaän Goø Vaáp, TP. HCM Chi nhaùnh cuûa SGF taïi Caàn Thô Kho 104 Phoå Quang, Phöôøng 2, Quaän Taân Bình, TP. HCM 41A 3/2, Phöôøng Xuaân Khaùnh, TP. Caàn Thô l Tel: (84-71) 730720 l Fax: (84-71) 730716 Kho 360 Beán Vaân Ñoàn, Quaän 4, TP. HCM Coâng ty TNHH TM & DV oâtoâ Ñaø Naüng – Dana Ford ( DNF ) 56 Ñieän Bieân Phuû TP. Ñaø Naüng l Tel: (84-511) 646555 l Fax: (84-511) 646746BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 32 33
  • Savico’s ultimate goal on the wayahead is to position itself as a financialinvestment firm while remaining aservice provider, foster its currentproject implementation and participatemore into the financial market… BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 35
  • Savico’s ultimate goal on the wayahead is to position itself as a financialinvestment firm while remaining aservice provider, foster its currentproject implementation and participatemore into the financial market… BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2005 35
  • Saigon General Service Corporation, also known as Savico, was founded on 1 September 1982. In keeping with the city government’s policy to diversify its State Owned Enterprise (SOE) fund, Savico, used to be a SOE, now officially became the Saigon General Service Corporation on 4 January 2005 according to Savico Decision No. 3449/QDUB issued on 9 July 2004 overview In keeping with the central government’s strategy to diversify SOEs’s fund, Savico - used to be a SOE, now officially became the Saigon General Service Corporation, Year 2005 a joint stock, on 4 January 2005. In the 23 years since its inception, Savico has gradually affirmed its strong Gross income from companies Savico invested over 50% of equity 1,657,409,611,432 position and competitive advantages through expansion and ongoing success in Of this amount, gross income from units under Savico 211,498,977,716 many fields. Savico now has an extended business network in Vietnam and has invested in various industries, from service to trading, from export and import Pre-tax profit 24,323,687,000 to transportation, from telecommunications to banking, remaining as a key joint After-tax profit 24,323,687,000 venture partner with both national and international companies and groups. Profit per share (VND/share) 22,368 Head office Address: 66-68 Nam Ky Khoi Nghia St, District 1, Ho Chi Minh City Total asset 305,443,425,000 Tel: (84-8) 8213913 / Fax: (84-8) 8213553 - 88215992 Equity 108,739,300,000 Email: savico@savico.com.vn Dividend 12% Website: www.savico.com.vn After-tax profit/total asset 7.96% Vietnamese company name: CONG TY CO PHAN DICH VU TONG HOP SAI GON English company name: SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION After-tax profit/equity 22.4% Abbreviation/transaction name: SAVICO UNIT: VND Foundation date: 1 September 1982 Equity: VND 108,739,300,000 Branch offices: Ha Noi Branch Add: 807 Giai Phong St, Hai Ba Trung District, Ha Noi Tel: (84-4) 6640124 / Fax: (84-4) 6640127 Da Nang Branch Add: 56 Dien Bien Phu St, Da Nang City Tel: (84-511) 645555 / Fax: (84-511) 646746 Can Tho Branch Add: 71 Hung Vuong St, Can Tho City Tel: (84-71) 827308 / Fax: (84-71) 820205 BoäANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 36 37
  • Saigon General Service Corporation, also known as Savico, was founded on 1 September 1982. In keeping with the city government’s policy to diversify its State Owned Enterprise (SOE) fund, Savico, used to be a SOE, now officially became the Saigon General Service Corporation on 4 January 2005 according to Savico Decision No. 3449/QDUB issued on 9 July 2004 overview In keeping with the central government’s strategy to diversify SOEs’s fund, Savico - used to be a SOE, now officially became the Saigon General Service Corporation, Year 2005 a joint stock, on 4 January 2005. In the 23 years since its inception, Savico has gradually affirmed its strong Gross income from companies Savico invested over 50% of equity 1,657,409,611,432 position and competitive advantages through expansion and ongoing success in Of this amount, gross income from units under Savico 211,498,977,716 many fields. Savico now has an extended business network in Vietnam and has invested in various industries, from service to trading, from export and import Pre-tax profit 24,323,687,000 to transportation, from telecommunications to banking, remaining as a key joint After-tax profit 24,323,687,000 venture partner with both national and international companies and groups. Profit per share (VND/share) 22,368 Head office Address: 66-68 Nam Ky Khoi Nghia St, District 1, Ho Chi Minh City Total asset 305,443,425,000 Tel: (84-8) 8213913 / Fax: (84-8) 8213553 - 88215992 Equity 108,739,300,000 Email: savico@savico.com.vn Dividend 12% Website: www.savico.com.vn After-tax profit/total asset 7.96% Vietnamese company name: CONG TY CO PHAN DICH VU TONG HOP SAI GON English company name: SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION After-tax profit/equity 22.4% Abbreviation/transaction name: SAVICO UNIT: VND Foundation date: 1 September 1982 Equity: VND 108,739,300,000 Branch offices: Ha Noi Branch Add: 807 Giai Phong St, Hai Ba Trung District, Ha Noi Tel: (84-4) 6640124 / Fax: (84-4) 6640127 Da Nang Branch Add: 56 Dien Bien Phu St, Da Nang City Tel: (84-511) 645555 / Fax: (84-511) 646746 Can Tho Branch Add: 71 Hung Vuong St, Can Tho City Tel: (84-71) 827308 / Fax: (84-71) 820205 BoäANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 36 37
  • VND 1,657 billion total operation revenue Letter from the Chairman of the Board of Directors To our fellow shareholders and customers, into a financial investment firm based on the foundations of a service provider. In Savico’s 23 years of development, 2005 was a very significant year. It was the Our first priority is to promote the progress of project investment, participation first time we ran our business under a joint stock structure. Our focus in 2005 was in the financial market and expansion of business networks in the commercial on restructuring our operations to respond to the challenges posed by a changing and service sectors in all market segments of Vietnam. We are ready to seize all market. This also enabled us to make great progress in transforming our business opportunities for development in preparation for international integration and to operations from providing commercial services to financial investment, while list our shares on the stock market. remaining as a services provider. With over 20 shareholders and investors and It is the shareholders’ ongoing trust and support combined with our solidarity that 14 business units, Savico has gradually reaffirmed its credibility and efficiency, as empowers us to tackle all obstacles in the way. From what we have achieved in well as its strong position in the market, from financial services and real estate 2005, we also have a strong belief in success in 2006 through a strategic business to other industries. approach, taking Savico to the next level. Savico, at the same time, is the key shareholder of Orient Commercial Joint Stock On behalf of the Board of Directors and senior management team, I would like Bank, Saigon Post and Telecommunication Joint Stock Company, Taxi Comfort to thank all of Savico’s staff for their hard work. Our sincere thanks also go to all Savico Joint Venture Company and a range of officially authorized agents of of the shareholders, employees, clients and partners for their continuing trust, leading automobile brands. This is evidence of the efforts of the talented staff confidence and support. and senior management team of Savico. As a result, Savico’s share price has continued to climb on the stock market. One year after equitization, Savico has experienced both favorable conditions and challenges, driving its consistent development into the future. In 2005, we delivered exceptional performances, ready for the challenges posed by our new business strategy in this period of development and integration. Our next step Nguyen Quang Tien in the 2006-2010 period is to focus on fully transforming Savico’s operations Chairman of the Board of DirectorsANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 38 39
  • VND 1,657 billion total operation revenue Letter from the Chairman of the Board of Directors To our fellow shareholders and customers, into a financial investment firm based on the foundations of a service provider. In Savico’s 23 years of development, 2005 was a very significant year. It was the Our first priority is to promote the progress of project investment, participation first time we ran our business under a joint stock structure. Our focus in 2005 was in the financial market and expansion of business networks in the commercial on restructuring our operations to respond to the challenges posed by a changing and service sectors in all market segments of Vietnam. We are ready to seize all market. This also enabled us to make great progress in transforming our business opportunities for development in preparation for international integration and to operations from providing commercial services to financial investment, while list our shares on the stock market. remaining as a services provider. With over 20 shareholders and investors and It is the shareholders’ ongoing trust and support combined with our solidarity that 14 business units, Savico has gradually reaffirmed its credibility and efficiency, as empowers us to tackle all obstacles in the way. From what we have achieved in well as its strong position in the market, from financial services and real estate 2005, we also have a strong belief in success in 2006 through a strategic business to other industries. approach, taking Savico to the next level. Savico, at the same time, is the key shareholder of Orient Commercial Joint Stock On behalf of the Board of Directors and senior management team, I would like Bank, Saigon Post and Telecommunication Joint Stock Company, Taxi Comfort to thank all of Savico’s staff for their hard work. Our sincere thanks also go to all Savico Joint Venture Company and a range of officially authorized agents of of the shareholders, employees, clients and partners for their continuing trust, leading automobile brands. This is evidence of the efforts of the talented staff confidence and support. and senior management team of Savico. As a result, Savico’s share price has continued to climb on the stock market. One year after equitization, Savico has experienced both favorable conditions and challenges, driving its consistent development into the future. In 2005, we delivered exceptional performances, ready for the challenges posed by our new business strategy in this period of development and integration. Our next step Nguyen Quang Tien in the 2006-2010 period is to focus on fully transforming Savico’s operations Chairman of the Board of DirectorsANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 38 39
  • Business performance 2005 reportfrom the General DirectorBUSINESS RESULTS 2005 l Receiving the certificate of “The enterprise of prestige and quality 2005” voted by viewers of Enterprise’s website under- Total operation revenue: 1,657 billion VND Vietnam Trade Ministry.- Of this amount, total revenue from units under Savico: 211 billion VND 2006 SITUATION FORECAST – SAVICO’S BUSINESS STRATEGY 2006-2010- Pre-tax profit: 24 billion VND Forecast of the general situation- After-tax profit/equity: 22.4% - In 2006, Vietnam has many opportunities for development in finance, investment and real estate. Vietnam was alsoDIVIDENDS selected to be the host country for APEC 2006.Dividends presented to the General Meeting of Shareholders were 12%, which was approved. Of this amount, 8% of equity - Joinning the WTO in late 2006 will create great oppotunities and challenges for Vietnamese businesses.was distributed in advance to shareholders in January 2006. The second distribution will be paid 30 days after the annual - The Intel Group invested in hi-tech zones in HCMC; European and American investors are looking for investmentGeneral Meeting of Shareholders. oppotunities in the Vietnam market to pave the way for Vietnam establishing trade relations. The Vietnamese governmentPERFORMANCE HIGHLIGHTS set out strict tariffs that help to stabilize the automobile market for Vietnam joint ventures and stimulate the business- Restructuring management successfully by dividing three administrative offices into 11 operational units. operation of Savico’s automobile joint ventures.- In terms of invested projects, finances and stock, our performance was as follows: - Savico and its affiliates, subsidiaries and joint ventures continue to achieve high performances. The increasing share price In 2005, Savico’s investment in this sector was VND 71,393,765,367 with increased total investment capital to VND of these units has stimulated Savico’s development. 238,384,609,470 on 31 December 2005. Of this, the following amounts were invested. Savico’s business strategy in 2010 l 55,893,135,662 VND invested in bonds and securities. - Total revenue: 2,700 billion VND l 65,552,676,820 VND invested in joint ventures, mergers. - Pre-tax profit: 25 billion VND l 116,938,796,988 VND invested in other projects. - After-tax profit/Equity: 23%- Two projects are still in progress: office tower for lease at 95-97-99 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC and a Trade - Estimated dividend: 12% Center in Da Nang. Three other recently authorized projects are office towers for lease at 6 Tran Hung Dao St, 277-279 Together with implementing the goals for 2006, the Savico Joint Stock Company continues to take comprehensive Ly Tu Trong St, District 1, HCMC and a Trade Center in the Exhibition Center in Can Tho city. measures to fulfill the 2006-2010 business strategy and successfully transform Savico’s operations into one that specializes- In the automobile services sector, we have established Ha Noi-based Visaco joint stock company, specializing in providing in financial investment. second-hand cars, with two authorized agents of Ford in Binh Dinh and Gia Lai. We will make use of all resources and efforts to develop the business strategy in the following main fields:- We established three more retail motorbike stores, increasing Savico’s total motorbike stores to 13. l Financial investment: We will focus on co-operation, joint ventures and mergers with banks, insurance companies,- Retail and Services financial rental and securities companies and fund management companies. l Transformed S.Taxi Factory into Comfort DelGro Savico Joint Venture Company with total chartered capital of USD 5 l Real estate: We will focus on implementing the 12 current projects and co-operate with other investors, as well as million, 40% of which was contributed by Savico. continue to develop other projects such as offices for lease, trade centers and residential houses. l Set up Savico-R Company specializing in selling goods through automatic vending machines. l Automobile and motorcycle service: We will focus on expanding the Toyota agency network in Long Bien (Ha Noi), l Opened three new fashion stores in HCMC and two others in Ha Noi. Can Tho and southern Sai Gon, HCMC. We plan to establish a company specializing in importing and selling second-- Savico’s important events associated with branding development and company culture. hand cars, co-operating with Sumitomo Japan to set up a joint venture specializing in automobile trading and develop l The Shareholders’ General Meeting was held on 8 October 2004. Savico Joint Stock Company officially began more of the current stores. business on 4 January 2005. l Retail Service: We will set up a Retail Services Company to foster development of trading and service and business l Selected by the City Committee of the Party to carry out the sample general meeting at grassroots level. system expansion. l Awarded “The Excellent Accomplishment Unit in 2005” certificate and medal of “The Unblemished Unit” for five years l We will continue to focus on improving the management structure, financial balance, arranging units appropriately by Ho Chi Minh City People’s Committee. under our management and concentrating all business priorities on financial investments and the real estate sector. l Contributed VND 235 million to social funds and building three humanitarian houses. Celebrated the Third Savico l We are preparing all the necessary documents and paperwork to list Savico on the stock exchange and we plan to raise Family Festival. equity to balance the financial position and ensure capital investment in the key projects. l Welcoming the President of Pierre Cardin Corporation and opening the Pierre Cardin Fashion Center at 89 Nguyen Hue St, District 1, HCMC.ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 40 41
  • Business performance 2005 reportfrom the General DirectorBUSINESS RESULTS 2005 l Receiving the certificate of “The enterprise of prestige and quality 2005” voted by viewers of Enterprise’s website under- Total operation revenue: 1,657 billion VND Vietnam Trade Ministry.- Of this amount, total revenue from units under Savico: 211 billion VND 2006 SITUATION FORECAST – SAVICO’S BUSINESS STRATEGY 2006-2010- Pre-tax profit: 24 billion VND Forecast of the general situation- After-tax profit/equity: 22.4% - In 2006, Vietnam has many opportunities for development in finance, investment and real estate. Vietnam was alsoDIVIDENDS selected to be the host country for APEC 2006.Dividends presented to the General Meeting of Shareholders were 12%, which was approved. Of this amount, 8% of equity - Joinning the WTO in late 2006 will create great oppotunities and challenges for Vietnamese businesses.was distributed in advance to shareholders in January 2006. The second distribution will be paid 30 days after the annual - The Intel Group invested in hi-tech zones in HCMC; European and American investors are looking for investmentGeneral Meeting of Shareholders. oppotunities in the Vietnam market to pave the way for Vietnam establishing trade relations. The Vietnamese governmentPERFORMANCE HIGHLIGHTS set out strict tariffs that help to stabilize the automobile market for Vietnam joint ventures and stimulate the business- Restructuring management successfully by dividing three administrative offices into 11 operational units. operation of Savico’s automobile joint ventures.- In terms of invested projects, finances and stock, our performance was as follows: - Savico and its affiliates, subsidiaries and joint ventures continue to achieve high performances. The increasing share price In 2005, Savico’s investment in this sector was VND 71,393,765,367 with increased total investment capital to VND of these units has stimulated Savico’s development. 238,384,609,470 on 31 December 2005. Of this, the following amounts were invested. Savico’s business strategy in 2010 l 55,893,135,662 VND invested in bonds and securities. - Total revenue: 2,700 billion VND l 65,552,676,820 VND invested in joint ventures, mergers. - Pre-tax profit: 25 billion VND l 116,938,796,988 VND invested in other projects. - After-tax profit/Equity: 23%- Two projects are still in progress: office tower for lease at 95-97-99 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC and a Trade - Estimated dividend: 12% Center in Da Nang. Three other recently authorized projects are office towers for lease at 6 Tran Hung Dao St, 277-279 Together with implementing the goals for 2006, the Savico Joint Stock Company continues to take comprehensive Ly Tu Trong St, District 1, HCMC and a Trade Center in the Exhibition Center in Can Tho city. measures to fulfill the 2006-2010 business strategy and successfully transform Savico’s operations into one that specializes- In the automobile services sector, we have established Ha Noi-based Visaco joint stock company, specializing in providing in financial investment. second-hand cars, with two authorized agents of Ford in Binh Dinh and Gia Lai. We will make use of all resources and efforts to develop the business strategy in the following main fields:- We established three more retail motorbike stores, increasing Savico’s total motorbike stores to 13. l Financial investment: We will focus on co-operation, joint ventures and mergers with banks, insurance companies,- Retail and Services financial rental and securities companies and fund management companies. l Transformed S.Taxi Factory into Comfort DelGro Savico Joint Venture Company with total chartered capital of USD 5 l Real estate: We will focus on implementing the 12 current projects and co-operate with other investors, as well as million, 40% of which was contributed by Savico. continue to develop other projects such as offices for lease, trade centers and residential houses. l Set up Savico-R Company specializing in selling goods through automatic vending machines. l Automobile and motorcycle service: We will focus on expanding the Toyota agency network in Long Bien (Ha Noi), l Opened three new fashion stores in HCMC and two others in Ha Noi. Can Tho and southern Sai Gon, HCMC. We plan to establish a company specializing in importing and selling second-- Savico’s important events associated with branding development and company culture. hand cars, co-operating with Sumitomo Japan to set up a joint venture specializing in automobile trading and develop l The Shareholders’ General Meeting was held on 8 October 2004. Savico Joint Stock Company officially began more of the current stores. business on 4 January 2005. l Retail Service: We will set up a Retail Services Company to foster development of trading and service and business l Selected by the City Committee of the Party to carry out the sample general meeting at grassroots level. system expansion. l Awarded “The Excellent Accomplishment Unit in 2005” certificate and medal of “The Unblemished Unit” for five years l We will continue to focus on improving the management structure, financial balance, arranging units appropriately by Ho Chi Minh City People’s Committee. under our management and concentrating all business priorities on financial investments and the real estate sector. l Contributed VND 235 million to social funds and building three humanitarian houses. Celebrated the Third Savico l We are preparing all the necessary documents and paperwork to list Savico on the stock exchange and we plan to raise Family Festival. equity to balance the financial position and ensure capital investment in the key projects. l Welcoming the President of Pierre Cardin Corporation and opening the Pierre Cardin Fashion Center at 89 Nguyen Hue St, District 1, HCMC.ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 40 41
  • Financial statements for 2005
  • Financial statements for 2005
  • Balance sheet Balance sheet 31 December 2005 31 December 2005 ASSETS Code Note Year 2005 RESOURCES Code Note Year 2005 Current assets 100 56,306,221 LIABILITIES 300 175,642,459 Cash 110 3 4,967,727 Current liabilities 310 170,599,118 Short-term investments 120 4 1,500,000 Short-term borrowings 311 11 74,585,248 Accounts receivable 130 5 17,758,948 Accounts payable – trade 312 16,474,298 Advances from customers 313 977,421 Accounts receivable - trade 131 2,851,807 Taxes payable to State Treasury 314 12 3,627,130 Prepayments to suppliers 132 2,322,687 Payables to employees 315 34,161,738 Inter-company receivables 133 5,790,649 Accrued expenses 316 13 468,441 Other receivables 138 8,375,862 Inter-company payables 317 14 220,000 Provision for doubtful debts 139 (1,582,057) Other payables 319 40,084,842 Inventories 140 6 26,195,849 Long-term borrowings and liabilities 320 5,043,341 Inventories 141 26,393,200 Long-term borrowings 324 15 3,740,691 Provision for inventories 149 (197,351) Long-term deposits received 323 1,302,650 Other current assets 150 5,883,697 EQUITY 400 129,800,966 Short-term prepayments 151 271,902 Equity 410 129,800,966 Taxes receivable 152 200,329 Share capital 411 16 108,739,300 Other current asset 158 5,411,466 Treasury shares 413 (2,215,938) Long-term assets 200 249,137,204 Retained profits 419 23,277,604 Long-term deposits 210 390,766 Total resources 430 305,443,425 Fixed assets 220 77,970,270 UNIT: thousand VND Tangible fixed assets 221 7 9,624,184 Cost 222 18,138,611 Accumulated depreciation 223 (8,514,427) Ho Chi Minh City, 18 April 2006 Construction in progress 230 8 68,346,086 Chief Accountant General Director Investment property 240 9 1,795,800 Cost 241 6,664,869 Accumulated depreciation 242 (4,869,069) Long-term investments 250 10 168,538,523 Investments in subsidiaries, joint-ventures and associates 252 77,212,786 Other long-term investments 258 91,325,737 Long-term prepayments 261 441,845 Total assets 270 305,443,425 HOANG THI THAO NGUYEN VINH THO UNIT: thousand VNDANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 44 45
  • Balance sheet Balance sheet 31 December 2005 31 December 2005 ASSETS Code Note Year 2005 RESOURCES Code Note Year 2005 Current assets 100 56,306,221 LIABILITIES 300 175,642,459 Cash 110 3 4,967,727 Current liabilities 310 170,599,118 Short-term investments 120 4 1,500,000 Short-term borrowings 311 11 74,585,248 Accounts receivable 130 5 17,758,948 Accounts payable – trade 312 16,474,298 Advances from customers 313 977,421 Accounts receivable - trade 131 2,851,807 Taxes payable to State Treasury 314 12 3,627,130 Prepayments to suppliers 132 2,322,687 Payables to employees 315 34,161,738 Inter-company receivables 133 5,790,649 Accrued expenses 316 13 468,441 Other receivables 138 8,375,862 Inter-company payables 317 14 220,000 Provision for doubtful debts 139 (1,582,057) Other payables 319 40,084,842 Inventories 140 6 26,195,849 Long-term borrowings and liabilities 320 5,043,341 Inventories 141 26,393,200 Long-term borrowings 324 15 3,740,691 Provision for inventories 149 (197,351) Long-term deposits received 323 1,302,650 Other current assets 150 5,883,697 EQUITY 400 129,800,966 Short-term prepayments 151 271,902 Equity 410 129,800,966 Taxes receivable 152 200,329 Share capital 411 16 108,739,300 Other current asset 158 5,411,466 Treasury shares 413 (2,215,938) Long-term assets 200 249,137,204 Retained profits 419 23,277,604 Long-term deposits 210 390,766 Total resources 430 305,443,425 Fixed assets 220 77,970,270 UNIT: thousand VND Tangible fixed assets 221 7 9,624,184 Cost 222 18,138,611 Accumulated depreciation 223 (8,514,427) Ho Chi Minh City, 18 April 2006 Construction in progress 230 8 68,346,086 Chief Accountant General Director Investment property 240 9 1,795,800 Cost 241 6,664,869 Accumulated depreciation 242 (4,869,069) Long-term investments 250 10 168,538,523 Investments in subsidiaries, joint-ventures and associates 252 77,212,786 Other long-term investments 258 91,325,737 Long-term prepayments 261 441,845 Total assets 270 305,443,425 HOANG THI THAO NGUYEN VINH THO UNIT: thousand VNDANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 44 45
  • Statement of income for the period KPMG audit reportfrom 4 January to 31 December 2005 KPMG Limited Code Note Year 2005 Vietnam Investment Licence No: 863/GP Total revenue 01 17 211,795,863 Audit Report No: 05-01-334 Less sales deductions 03 (296,885) Net sales 10 211,498,978 REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS Cost of sales 11 18 (193,928,889) To the Shareholders Gross profit 20 17,570,089 SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION Financial income 21 19 13,611,163 Financial expenses 22 20 (6,186,674) Scope Selling expenses 24 (6,291,895) We have audited the accompanying balance sheet of Saigon General Service Corporation as of 31 December 2005 and General and administration expenses 25 (14,591,128) the related statements of income, changes in equity and cash flows for the period from 4 January to 31 December 2005, as set out on pages 5 to 41. These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our Net operating profit 30 4,111,555 responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. Results of other activities 40 Except as discussed in the following paragraph, we conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Other income 31 21 30,194,557 Auditing and International Standards on Auditing accepted in Vietnam. Those standards require that we plan and perform Other expenses 32 22 (9,982,425) the audit to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also Profit before tax 50 24,323,687 includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the Corporate income tax 51 23 - overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. Net profit after tax 60 24,323,687 Qualifications UNIT: thousand VND We did not observe the counting of the Company’s cash on hand and inventory as of 31 December 2005 since that date was prior to our appointment as auditors of the Company. Owing to the nature of the Company’s records, we were not able to satisfy ourselves as to balance of cash on hand and inventory by alternative procedures. Audit opinion Ho Chi Minh City, 18 April 2006 In our opinion, except for the effects of such adjustments, if any, as might have been determined to be necessary had we Chief Accountant General Director been able to satisfy ourselves as to the balance of cash on hand and inventories, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Saigon General Service Corporation as of 31 December 2005 and the results of its operations and its cash flows for the period from 4 January to 31 December 2005 in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System and accounting principles generally accepted in Vietnam. Ho Chi Minh City, 18 April 2006 Auditor General Director HOANG THI THAO NGUYEN VINH THO Nguyen Thanh Nghi John T. Ditty CPA No.0304/KTV CPA No.N0555/KTVANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 46 47
  • Statement of income for the period KPMG audit reportfrom 4 January to 31 December 2005 KPMG Limited Code Note Year 2005 Vietnam Investment Licence No: 863/GP Total revenue 01 17 211,795,863 Audit Report No: 05-01-334 Less sales deductions 03 (296,885) Net sales 10 211,498,978 REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS Cost of sales 11 18 (193,928,889) To the Shareholders Gross profit 20 17,570,089 SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION Financial income 21 19 13,611,163 Financial expenses 22 20 (6,186,674) Scope Selling expenses 24 (6,291,895) We have audited the accompanying balance sheet of Saigon General Service Corporation as of 31 December 2005 and General and administration expenses 25 (14,591,128) the related statements of income, changes in equity and cash flows for the period from 4 January to 31 December 2005, as set out on pages 5 to 41. These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our Net operating profit 30 4,111,555 responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. Results of other activities 40 Except as discussed in the following paragraph, we conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Other income 31 21 30,194,557 Auditing and International Standards on Auditing accepted in Vietnam. Those standards require that we plan and perform Other expenses 32 22 (9,982,425) the audit to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also Profit before tax 50 24,323,687 includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the Corporate income tax 51 23 - overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. Net profit after tax 60 24,323,687 Qualifications UNIT: thousand VND We did not observe the counting of the Company’s cash on hand and inventory as of 31 December 2005 since that date was prior to our appointment as auditors of the Company. Owing to the nature of the Company’s records, we were not able to satisfy ourselves as to balance of cash on hand and inventory by alternative procedures. Audit opinion Ho Chi Minh City, 18 April 2006 In our opinion, except for the effects of such adjustments, if any, as might have been determined to be necessary had we Chief Accountant General Director been able to satisfy ourselves as to the balance of cash on hand and inventories, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Saigon General Service Corporation as of 31 December 2005 and the results of its operations and its cash flows for the period from 4 January to 31 December 2005 in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System and accounting principles generally accepted in Vietnam. Ho Chi Minh City, 18 April 2006 Auditor General Director HOANG THI THAO NGUYEN VINH THO Nguyen Thanh Nghi John T. Ditty CPA No.0304/KTV CPA No.N0555/KTVANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 46 47
  • Operational network Da Nang Commercial and Service Automobile Co.Ltd – Dana Ford (DNF)1. FINANCIAL INVESTMENT AND BANKING Add: 56 Dien Bien Phu St, Da Nang City l Tel: (84-511) 646555 l Fax: (84-511) 646746 Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Binh Dinh Branch Add: 45 Le Duan St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8222862 l Fax: (84-8) 8220963 Add: 73 Tay Son St, Quang Trung Ward, Quy Nhon City l Tel: (84-56) 546555 l Fax: (84-56) 546488 Vietnam Commercial Import and Export Joint Stock Bank (Eximbank) Gia Lai Branch Add: 07 Le Thi Hong Gam St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8210055 l Fax: (84-8) 8296063 Add: 304 Pham Van Dong St, Thong Nhat Ward, Pleiku City l Tel: (84-59) 868868 l Fax: (84-59) 825576 Saigon Post and Telecommunication Joint Stock Company (SPT) GM Daewoo Add: 45 Le Duan St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 4040818 l Fax: (84-8) 9254287 Dong Do Thanh Co.Ltd (DDT) Saigon Infrastructure Invesment Joint Stock Company (CII) Add: 655 Ha Noi Highways, District 2, HCMC l Tel: (84-8) 8989878 l Fax: (84-8) 8989876 Add: 48 Nam Ky Khoi Nghia St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 9141904 l Fax: (84-8) 9147910 Suzuki Ben Thanh Non Nuoc Tourist Co.Ltd (Sandy Beach Resort) Suzuki Center in Ho Chi Minh City Add: 225 Huyen Tran Cong Chua St, Ngu Hanh Son District, Da Nang City l Tel: (84-511) 836216 l Fax: (84-511) 836335 Add 1: 12 Calmette, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8225274 l Fax: (84-8) 9212555 Ben Thanh General Commercial Joint Stock Company Add 2: 8 Ho Hao Hon St, District 4, HCMC l Tel: (84-8) 9205507 l Fax: (84-8) 9206467 Add: 186 - 188 Le Thanh Ton St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8223390 l Fax: (84-8) 8223390 Vietnam Investment and Service Automobile Joint Stock Company (VISACO) Banking Equipment Joint Stock Company Add: 46C Lang Ha St, Dong Da District, Ha Noi l Tel: (84-4) 7763556 l Fax: (84-4) 7763577 Add: 69 Lac Trung St, Hai Ba Trung District, Ha Noi l Tel: (84-4) 9714895 l Fax: (84-4) 8214601 Viet Thai Joint Stock Company Motorcycle Services Add: 01 Road, Bien Hoa Industrial Zone, Bien Hoa, Dong Nai Suzuki Vinh Mechanics Joint Stock Company Store 325 Ly Tu Trong St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8222615 Add: 07 Mai Hac De St, Vinh City, Nghe An l Tel: (84-38) 830465 l (84-38) 830965 Store 182 Tran Quoc Thao St, District 3, HCMC l Tel: (84-8) 9311142 Store 3/9 Kha Van Can St, Thu Duc District, HCMC l Tel: (84-8) 89790222. REAL ESTATE Store 144 Le Van Viet St, District 9, HCMC l Tel: (84-8) 7309550 Saigon Service Co.Ltd (SSC) Store 22 Highway, Tan Thong Hoi, Cu Chi District, HCMC l Tel: (84-8) 7963995 Add: 115 Ho Tung Mau St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8223093 l Fax: (84-8) 8217548 Store 16/1A Quang Trung St, Go Vap District, HCMC l Tel: (84-8) 8940595 Implementing projects Store 71 Hung Vuong St, Can Tho City l Tel: (84-71) 820205 Residential Projects Store 103 Nguyen Trai St, Can Tho City l Tel: (84-71) 811658 Hiep Binh Phuoc Residential Area -Tam Binh, Thu Duc, HCMC with construction area of 6.5 ha. SYM Binh An Residential area at An Khanh Ward, District 2, HCMC with construction area of 3,040 sqm. Store 01 Nguyen Trai St, Distritct 1, HCMC l Tel: (84-8) 8393687 Savico Building - Office Tower for lease Store 371/5 Huynh Tan Phat St, District 7, HCMC l Tel: (84-8) 7720447 Six-storey building, construction area of 820 sqm at 95-97-99 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC. Store 17-19 Tran Hung Dao, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 9143826 11-storey building, construction area of 4,565 sqm at 277-279 Ly Tu Trong St, District 1, HCMC. Store 91 Highway, Rach Chua, Chau Van Liem, O Mon, Can Tho City l Tel: (84-71) 661200 Eight-storey building, construction area of 4,336 sqm at 06 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC. 11-storey building, construction area of 2,400 sqm at 48-50-52 Nam Ky Khoi Nghia St, District 1, HCMC. 4. TRADING AND SERVICES Commercial Centers, Hotels and Resorts Transportation services Commercial Centers: 54-56 Dong Khoi St; 35 Dong Khoi St; 555 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC; Comfort Delgro Savico Taxi Joint Venture Company 148 Bacu St, Vung Tau City; 66 Vo Van Tan St, Thanh Khe District, Da Nang City; Add: 104 Pho Quang St, Ward 2, Tan Binh District, HCMC l Taxi Tel Box: (84-8) 8212121 116B Tran Phu St, Can Tho City (Gate B - Can Tho Exhibition Center) Post and Telecommunication services Bai Trem Resort, Son Tra District, Da Nang City Savitel Telephone Service Center Mini Hotel 187-189 Le Thanh Ton St, District 1, HCMC Add 1: 11 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8224546 l Fax: (84-8) 8214901 Saigon Ho Tram Villa projects, Xuyen Moc District, Ba Ria, Vung Tau City Add 2: 120F Dinh Tien Hoang St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8200889 Project at 115-117 Ho Tung Mau St, District 1, HCMC with construction area of 3,091 sqm Add 3: 01 Bui Thi He St, North West Industrial Park, Cu Chi District, HCMC l Tel: (84-8) 4390094 Project at 104 Pho Quang St, Tan Binh District, HCMC with construction area of 9,028 sqm Fashion Trading Services Pierre Cardin Fashion Center - Savico3. AUTOMOBILE AND MOTORCYCLE SERVICES Add: 89 Nguyen Hue St, District 1, HCMC l Tel/Fax: (84-8) 9144871 Pierre Cardin Fashion Shop for Children Automobile service Add 1: 89 Nguyen Hue St, District 1, HCMC Toyota Add 2: Zen Plaza 54-56 Nguyen Trai St, District 1, HCMC Toyota Giai Phong Joint Venture Company (TGP) Add 3: 325 Phan Dang Luu St, Phu Nhuan District, HCMC Add: 807 Giai Phong St, Hai Ba Trung District, Ha Noi l Tel: (84-4) 6640124 l Fax: (84-4) 6640127 Add 4: Bourbon Trade Center Thang Long, Ha Noi Toyota Eastern Saigon Corporation (TESC) Retail automatic system Add: 507 Ha Noi Highway, District 2, HCMC l Tel: (84-8) 8983992 l Fax: (84-8) 8989243 Savico Automatic Retail and Service Co.Ltd - Lagripro (Savico - R) Add: 02 Le Duan St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8295917 l Fax: (84-8) 9102899 Add: 83D Bui Thi Xuan St, District 1, HCMC l Tel/Fax: (84-8) 2911080 Ford Warehouse services Saigon Ford Co.Ltd (SGF) Tam Binh - Thu Duc Service Co.Ltd Add: 91 Pasteur St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8227122 l Fax: (84-8) 8227267 Add: 1 Highway, Tam Binh Ward, Thu Duc District, HCMC l Tel: (84-8) 7295298 l Fax: (84-8) 7292607 Can Tho Branch Warehouse 216R Quang Trung St, Go Vap District, HCMC Add: 41A 3/2 Road, Xuan Khanh Ward, Can Tho City l Tel: (84-71) 730720 l Fax: (84-71) 730716 Warehouse 104 Pho Quang St, Ward 2, Tan Binh District, HCMC Warehouse 360 Ben Van Don St, District 4, HCMCANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 48 49
  • Operational network Da Nang Commercial and Service Automobile Co.Ltd – Dana Ford (DNF)1. FINANCIAL INVESTMENT AND BANKING Add: 56 Dien Bien Phu St, Da Nang City l Tel: (84-511) 646555 l Fax: (84-511) 646746 Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Binh Dinh Branch Add: 45 Le Duan St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8222862 l Fax: (84-8) 8220963 Add: 73 Tay Son St, Quang Trung Ward, Quy Nhon City l Tel: (84-56) 546555 l Fax: (84-56) 546488 Vietnam Commercial Import and Export Joint Stock Bank (Eximbank) Gia Lai Branch Add: 07 Le Thi Hong Gam St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8210055 l Fax: (84-8) 8296063 Add: 304 Pham Van Dong St, Thong Nhat Ward, Pleiku City l Tel: (84-59) 868868 l Fax: (84-59) 825576 Saigon Post and Telecommunication Joint Stock Company (SPT) GM Daewoo Add: 45 Le Duan St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 4040818 l Fax: (84-8) 9254287 Dong Do Thanh Co.Ltd (DDT) Saigon Infrastructure Invesment Joint Stock Company (CII) Add: 655 Ha Noi Highways, District 2, HCMC l Tel: (84-8) 8989878 l Fax: (84-8) 8989876 Add: 48 Nam Ky Khoi Nghia St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 9141904 l Fax: (84-8) 9147910 Suzuki Ben Thanh Non Nuoc Tourist Co.Ltd (Sandy Beach Resort) Suzuki Center in Ho Chi Minh City Add: 225 Huyen Tran Cong Chua St, Ngu Hanh Son District, Da Nang City l Tel: (84-511) 836216 l Fax: (84-511) 836335 Add 1: 12 Calmette, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8225274 l Fax: (84-8) 9212555 Ben Thanh General Commercial Joint Stock Company Add 2: 8 Ho Hao Hon St, District 4, HCMC l Tel: (84-8) 9205507 l Fax: (84-8) 9206467 Add: 186 - 188 Le Thanh Ton St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8223390 l Fax: (84-8) 8223390 Vietnam Investment and Service Automobile Joint Stock Company (VISACO) Banking Equipment Joint Stock Company Add: 46C Lang Ha St, Dong Da District, Ha Noi l Tel: (84-4) 7763556 l Fax: (84-4) 7763577 Add: 69 Lac Trung St, Hai Ba Trung District, Ha Noi l Tel: (84-4) 9714895 l Fax: (84-4) 8214601 Viet Thai Joint Stock Company Motorcycle Services Add: 01 Road, Bien Hoa Industrial Zone, Bien Hoa, Dong Nai Suzuki Vinh Mechanics Joint Stock Company Store 325 Ly Tu Trong St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8222615 Add: 07 Mai Hac De St, Vinh City, Nghe An l Tel: (84-38) 830465 l (84-38) 830965 Store 182 Tran Quoc Thao St, District 3, HCMC l Tel: (84-8) 9311142 Store 3/9 Kha Van Can St, Thu Duc District, HCMC l Tel: (84-8) 89790222. REAL ESTATE Store 144 Le Van Viet St, District 9, HCMC l Tel: (84-8) 7309550 Saigon Service Co.Ltd (SSC) Store 22 Highway, Tan Thong Hoi, Cu Chi District, HCMC l Tel: (84-8) 7963995 Add: 115 Ho Tung Mau St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8223093 l Fax: (84-8) 8217548 Store 16/1A Quang Trung St, Go Vap District, HCMC l Tel: (84-8) 8940595 Implementing projects Store 71 Hung Vuong St, Can Tho City l Tel: (84-71) 820205 Residential Projects Store 103 Nguyen Trai St, Can Tho City l Tel: (84-71) 811658 Hiep Binh Phuoc Residential Area -Tam Binh, Thu Duc, HCMC with construction area of 6.5 ha. SYM Binh An Residential area at An Khanh Ward, District 2, HCMC with construction area of 3,040 sqm. Store 01 Nguyen Trai St, Distritct 1, HCMC l Tel: (84-8) 8393687 Savico Building - Office Tower for lease Store 371/5 Huynh Tan Phat St, District 7, HCMC l Tel: (84-8) 7720447 Six-storey building, construction area of 820 sqm at 95-97-99 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC. Store 17-19 Tran Hung Dao, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 9143826 11-storey building, construction area of 4,565 sqm at 277-279 Ly Tu Trong St, District 1, HCMC. Store 91 Highway, Rach Chua, Chau Van Liem, O Mon, Can Tho City l Tel: (84-71) 661200 Eight-storey building, construction area of 4,336 sqm at 06 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC. 11-storey building, construction area of 2,400 sqm at 48-50-52 Nam Ky Khoi Nghia St, District 1, HCMC. 4. TRADING AND SERVICES Commercial Centers, Hotels and Resorts Transportation services Commercial Centers: 54-56 Dong Khoi St; 35 Dong Khoi St; 555 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC; Comfort Delgro Savico Taxi Joint Venture Company 148 Bacu St, Vung Tau City; 66 Vo Van Tan St, Thanh Khe District, Da Nang City; Add: 104 Pho Quang St, Ward 2, Tan Binh District, HCMC l Taxi Tel Box: (84-8) 8212121 116B Tran Phu St, Can Tho City (Gate B - Can Tho Exhibition Center) Post and Telecommunication services Bai Trem Resort, Son Tra District, Da Nang City Savitel Telephone Service Center Mini Hotel 187-189 Le Thanh Ton St, District 1, HCMC Add 1: 11 Tran Hung Dao St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8224546 l Fax: (84-8) 8214901 Saigon Ho Tram Villa projects, Xuyen Moc District, Ba Ria, Vung Tau City Add 2: 120F Dinh Tien Hoang St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8200889 Project at 115-117 Ho Tung Mau St, District 1, HCMC with construction area of 3,091 sqm Add 3: 01 Bui Thi He St, North West Industrial Park, Cu Chi District, HCMC l Tel: (84-8) 4390094 Project at 104 Pho Quang St, Tan Binh District, HCMC with construction area of 9,028 sqm Fashion Trading Services Pierre Cardin Fashion Center - Savico3. AUTOMOBILE AND MOTORCYCLE SERVICES Add: 89 Nguyen Hue St, District 1, HCMC l Tel/Fax: (84-8) 9144871 Pierre Cardin Fashion Shop for Children Automobile service Add 1: 89 Nguyen Hue St, District 1, HCMC Toyota Add 2: Zen Plaza 54-56 Nguyen Trai St, District 1, HCMC Toyota Giai Phong Joint Venture Company (TGP) Add 3: 325 Phan Dang Luu St, Phu Nhuan District, HCMC Add: 807 Giai Phong St, Hai Ba Trung District, Ha Noi l Tel: (84-4) 6640124 l Fax: (84-4) 6640127 Add 4: Bourbon Trade Center Thang Long, Ha Noi Toyota Eastern Saigon Corporation (TESC) Retail automatic system Add: 507 Ha Noi Highway, District 2, HCMC l Tel: (84-8) 8983992 l Fax: (84-8) 8989243 Savico Automatic Retail and Service Co.Ltd - Lagripro (Savico - R) Add: 02 Le Duan St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8295917 l Fax: (84-8) 9102899 Add: 83D Bui Thi Xuan St, District 1, HCMC l Tel/Fax: (84-8) 2911080 Ford Warehouse services Saigon Ford Co.Ltd (SGF) Tam Binh - Thu Duc Service Co.Ltd Add: 91 Pasteur St, District 1, HCMC l Tel: (84-8) 8227122 l Fax: (84-8) 8227267 Add: 1 Highway, Tam Binh Ward, Thu Duc District, HCMC l Tel: (84-8) 7295298 l Fax: (84-8) 7292607 Can Tho Branch Warehouse 216R Quang Trung St, Go Vap District, HCMC Add: 41A 3/2 Road, Xuan Khanh Ward, Can Tho City l Tel: (84-71) 730720 l Fax: (84-71) 730716 Warehouse 104 Pho Quang St, Ward 2, Tan Binh District, HCMC Warehouse 360 Ben Van Don St, District 4, HCMCANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 48 49
  • 04-2006 CAPTURE ADVERTISINGCOÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN 66–68 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q.I, Tp. HCM. Ñieän thoaïi: (84-8) 8213913 Fax : (84-8) 8213553 – (84-8) 8215992 Email: savico@savico.com.vn Website : www.savico.com.vn