• Save
Thiet ke Ky Yeu -Sacombank 15 nam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Thiet ke Ky Yeu -Sacombank 15 nam

on

 • 825 views

ky yeu

ky yeu

Statistics

Views

Total Views
825
Views on SlideShare
799
Embed Views
26

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 26

http://vietnoidung.vn 25
http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Thiet ke Ky Yeu -Sacombank 15 nam Presentation Transcript

 • 1. NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN SAØI GOØN THÖÔNG TÍN278 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän 3, TP Hoà Chí Minh .Ñieän thoaïi: (84.8) 9.320.420 - Fax: (84.8) 9.320.424Website: www.sacombank.com.vn
 • 2. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 SACOMBANK 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 15 NAM HÌNH THANH VAØ PHAT TRIEN Ê 1996 1997 Ø 1998 Ù 1999 Å 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 • 3. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 SACOMBANK 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 15 NAM HÌNH THANH VAØ PHAT TRIEN Ê 1996 1997 Ø 1998 Ù 1999 Å 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 • 4. MUÏC LUÏCLôøi ngoû 6 Maïng löôùi hoaït ñoäng Sacombank 58 Hoaït ñoäng kieåm tra kieåm soaùt noäi boä Sacombank - Mot Ñiem Sang dan ñau trong söï phat trien ä å ù ã à ù åThö chuc möng cua Thong ñoc ù ø û á á Phöông höông phat trien can coù ù ù å à 9 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån 102 cuûa neàn kinh teá Taøi Chính Vieät Nam 134Ngan Hang Nhaø Nöôc Viet Nam â ø ù ä 8 trong gia nhaäp - hoäi nhaäp WTO 61 Gia ñình Sacombank 138 Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä vaø dòch vuï ngaân haøng Dieãn vaên cuûa Chuû tòch HÑQT trong buoåi leã kyû nieäm Phaùt huy lôïi theá so saùnh vaø ñieàu chænh Sacombank chaép caùnh cho öôùc mô bay cao, bay xa 140 ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån 10615 naêm thaønh laäp 10 nhöõng ñieåm baát caäp ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng 64 Sacombank vaø moät taàm voùc môùi 142 Trieån voïng veà caùc coâng cuï taøi chính phaùi sinh taïi Vieät Nam 108 Vöôn leân taàm cao môùi 66 AÂm thaàm vaø laëng leõ... 144Sacombank - 15 naêm tröôûng thaønh 14 Hoaït ñoäng coäng ñoàng & coâng ñoaøn trong naêm 2005, 2006 110 Saùnh vai vôùi baïn beø 5 chaâu 69 Chuùt tình tri ngoä 145Vaän ñoäng ñeå töông thích trong theá giôùi thay ñoåi 16 Sacombank vaø baïn 114 Naâng cao vai troø chieán löôïc thöông hieäu noäi boä Sacombank 72 Ngaân haøng… deã thöông! 146Löôùt soùng ra khôi 20 Sacombank: thöông hieäu noåi tieáng taïi Vieät Nam 116 Thöông hieu Sacombank ä Nhöõng ngaøy ñaàu tieân 148Nhôù 22 vaø giaûi phaùp phaùt trieån trong töông lai 74 FMO vaø Sacombank kyù ket hôp ñong tai trôï mua nhaø á ï à ø Sacombank nieàm kieâu haõnh trong toâi 150Nhöõng böôùc ñoät phaù taêng voán ñieàu leä cuûa Sacombank 24 Chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh ngaân haøng khi Hoäi Nhaäp 76 & Sacombank leân saøn ñaàu tieân: Qui moâ TTCK taêng ñaùng keå 117 Danh saùch caùn boä vaø nhaân vieân tieâu bieåu cuûa Sacombank 152Caùc giaûi thöôûng, baèng khen, danh hieäu 28Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 32 Quaûn lyù khu vöïc - Moät goùc nhìn 80 Töø doanh nhaân trôû thaønh giaùo sö danh döï 118 Vaên hoùa Sacombank 154Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Ban Kieåm Soaùt 34 Sacombank, 15 naêm phaùt trieån cuøng coâng ngheä thoâng tin 85 Phaùt trieån beàn vöõng gaén lieàn vôùi coäng ñoàng xaõ hoäi 120 Nuï cöôøi Sacombank 158Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Ban Toång Giaùm Ñoác 35 Buoåi troø chuyeän ñaày yù nghóa 122 Maùi nhaø Sacombank 160Caùc söï kieän qua 15 naêm hoaït ñoäng cuûa Sacombank 36 Chuùng toâi noùi veà chuùng toâi 86 Moät theå hieän “vì söï tieán boä cuûa phuï nöõ ” Cuoäc soáng 16015 naêm vöõng böôùc treân ñöôøng phaùt trieån 42 Sacom tuyeät vôøi 161 Sacombank Chôï Lôùn phaùt trieån beàn vöõng cuûa laõnh ñaïo Sacombank 125Môû ñöôøng - Truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa Sacombank 46 Taø aùo Sacombank 162 cuøng coäng ñoàng ngöôøi Hoa 88 Thö chuùc möøng cuûa Coâng ty Kieåm Toaùn Ñoäc LaäpPhoùng söï aûnh 50 Tình yeâu Ngaân haøng 163 Sacombank Baéc Ninh - Haønh trình giöõ nhòp taêng tröôûng 94 PricewaterhouseCoopers 128 Taâm söï ngheà cuûa em 163Sacombank treân ñöôøng phaùt trieån 54 Chuyeän baây giôø môùi keå 98 Ngaân haøng ANZ chuùc möøng nhaân dòp kyû nieäm Haønh khuùc Sacombank 164Sacombank - nhöõng caùi Nhaát ñaùng töï haøo 56 Giaûi thöôûng Thanh toaùn quoác teá trong nhöõng naêm vöøa qua 100 15 naêm thaønh laäp Sacombank 132 Goùc thö giaõn 166
 • 5. MUÏC LUÏCLôøi ngoû 6 Maïng löôùi hoaït ñoäng Sacombank 58 Hoaït ñoäng kieåm tra kieåm soaùt noäi boä Sacombank - Mot Ñiem Sang dan ñau trong söï phat trien ä å ù ã à ù åThö chuc möng cua Thong ñoc ù ø û á á Phöông höông phat trien can coù ù ù å à 9 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån 102 cuûa neàn kinh teá Taøi Chính Vieät Nam 134Ngan Hang Nhaø Nöôc Viet Nam â ø ù ä 8 trong gia nhaäp - hoäi nhaäp WTO 61 Gia ñình Sacombank 138 Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä vaø dòch vuï ngaân haøng Dieãn vaên cuûa Chuû tòch HÑQT trong buoåi leã kyû nieäm Phaùt huy lôïi theá so saùnh vaø ñieàu chænh Sacombank chaép caùnh cho öôùc mô bay cao, bay xa 140 ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån 10615 naêm thaønh laäp 10 nhöõng ñieåm baát caäp ñeå hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng 64 Sacombank vaø moät taàm voùc môùi 142 Trieån voïng veà caùc coâng cuï taøi chính phaùi sinh taïi Vieät Nam 108 Vöôn leân taàm cao môùi 66 AÂm thaàm vaø laëng leõ... 144Sacombank - 15 naêm tröôûng thaønh 14 Hoaït ñoäng coäng ñoàng & coâng ñoaøn trong naêm 2005, 2006 110 Saùnh vai vôùi baïn beø 5 chaâu 69 Chuùt tình tri ngoä 145Vaän ñoäng ñeå töông thích trong theá giôùi thay ñoåi 16 Sacombank vaø baïn 114 Naâng cao vai troø chieán löôïc thöông hieäu noäi boä Sacombank 72 Ngaân haøng… deã thöông! 146Löôùt soùng ra khôi 20 Sacombank: thöông hieäu noåi tieáng taïi Vieät Nam 116 Thöông hieu Sacombank ä Nhöõng ngaøy ñaàu tieân 148Nhôù 22 vaø giaûi phaùp phaùt trieån trong töông lai 74 FMO vaø Sacombank kyù ket hôp ñong tai trôï mua nhaø á ï à ø Sacombank nieàm kieâu haõnh trong toâi 150Nhöõng böôùc ñoät phaù taêng voán ñieàu leä cuûa Sacombank 24 Chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh ngaân haøng khi Hoäi Nhaäp 76 & Sacombank leân saøn ñaàu tieân: Qui moâ TTCK taêng ñaùng keå 117 Danh saùch caùn boä vaø nhaân vieân tieâu bieåu cuûa Sacombank 152Caùc giaûi thöôûng, baèng khen, danh hieäu 28Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 32 Quaûn lyù khu vöïc - Moät goùc nhìn 80 Töø doanh nhaân trôû thaønh giaùo sö danh döï 118 Vaên hoùa Sacombank 154Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Ban Kieåm Soaùt 34 Sacombank, 15 naêm phaùt trieån cuøng coâng ngheä thoâng tin 85 Phaùt trieån beàn vöõng gaén lieàn vôùi coäng ñoàng xaõ hoäi 120 Nuï cöôøi Sacombank 158Ban Laõnh Ñaïo hieän taïi - Ban Toång Giaùm Ñoác 35 Buoåi troø chuyeän ñaày yù nghóa 122 Maùi nhaø Sacombank 160Caùc söï kieän qua 15 naêm hoaït ñoäng cuûa Sacombank 36 Chuùng toâi noùi veà chuùng toâi 86 Moät theå hieän “vì söï tieán boä cuûa phuï nöõ ” Cuoäc soáng 16015 naêm vöõng böôùc treân ñöôøng phaùt trieån 42 Sacom tuyeät vôøi 161 Sacombank Chôï Lôùn phaùt trieån beàn vöõng cuûa laõnh ñaïo Sacombank 125Môû ñöôøng - Truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa Sacombank 46 Taø aùo Sacombank 162 cuøng coäng ñoàng ngöôøi Hoa 88 Thö chuùc möøng cuûa Coâng ty Kieåm Toaùn Ñoäc LaäpPhoùng söï aûnh 50 Tình yeâu Ngaân haøng 163 Sacombank Baéc Ninh - Haønh trình giöõ nhòp taêng tröôûng 94 PricewaterhouseCoopers 128 Taâm söï ngheà cuûa em 163Sacombank treân ñöôøng phaùt trieån 54 Chuyeän baây giôø môùi keå 98 Ngaân haøng ANZ chuùc möøng nhaân dòp kyû nieäm Haønh khuùc Sacombank 164Sacombank - nhöõng caùi Nhaát ñaùng töï haøo 56 Giaûi thöôûng Thanh toaùn quoác teá trong nhöõng naêm vöøa qua 100 15 naêm thaønh laäp Sacombank 132 Goùc thö giaõn 166
 • 6. SACOMBANK - 15 NAÊM HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN Sacombank 15 naêm, moät chaëng ñöôøng Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu Khôûi ñi töø soá voán ñieàu leä khieâm toán coù 3 tæ hình thaønh vaø phaùt trieån? Vaø lieäu vieãn caûnh keát ñöôïc nhieàu baøi hoïc coù giaù trò, khoâng 5 chæ ñoái vôùi caùc theá heä hieän nay, maø coøn 6 ñoàng, ñöôïc hôïp nhaát töø 4 hôïp taùc xaõ Tín cua Sacombank 15 nam nöa seõ ra sao, û ê õ 2 4 duïng Goø Vaáp - Taân Bình - Thaønh Coâng khi maø neàn kinh teá nöôùc nhaø ñaõ trôû thaønh coù khaû naêng giuùp caùc theá heä keá thöøa 3 1 - Löõ Gia sau khi thoaùt khoûi côn khuûng mai sau traùnh ñöôïc nhöõng laàn vaáp ngaõ mot nöôc cong nghiep phat trien vaø khi maø ä ù â ä ù å hoaûng tieàn teä - tín duïng treân ñòa baøn caùc doanh nghieäp Vieät Nam, trong ñoù coù khoâng ñaùng coù, chí ít thì cuõng laø moät taøi trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thôøi kyø chuyeån Sacombank ñaõ hoan toan rôi xa cac chính ø ø ø ù lieäu phaûn aùnh phaàn naøo quaõng ñöôøng Tröôûng Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu ñoåi, Sacombank ñaõ phaûi traûi qua muoân sach bao hoä von coù cua Nhaø nöôc? ù û á û ù 15 naêm ñaày gian khoù nhöng cuõng raát 1. OÂng Nguyeãn Chaâu - Phoù CT HÑQT vaøn khoù khaên thöû thaùch bôûi nhöõng toàn taïi, ñoãi töï haøo maø caùc theá heä chuùng ta ñaõ Daãu bieát raèng ñoái vôùi hoaït ñoäng taøi chính Thaønh Vieân BBT Kyû Yeáu yeáu keùm vaø baát caäp chuû quan, ñoàng thôøi ñoàng cam coäng khoå vöôït qua. - tieàn teä - ngaân haøng voán dó coù nhieàu ruûi 2. OÂng Nguyeãn Taán Thaønh - TBKS cuõng ñaõ naém baét vaø taän duïng ñöôïc nhieàu ro tieàm aån, 15 naêm quaû laø quaõng thôøi Trong TAÄP KYÛ YEÁU naøy, chuùng ta cuõng 3. Baø Phan Bích Vaân - TGÑ vaän hoäi môùi trong boái caûnh chung cuûa gian hay con quaù ngan ngui ñeå coù theå õ ø é û seõ coá phaùc hoïa nhöõng neùt chaám phaù 4. OÂng Hoà Xuaân Nghieãm - Phoù TGÑ neàn kinh teá ñaát nöôùc ñang treân ñaø phaùt khang ñònh ñöôïc möc ñoä phat trien ben ú ù ù å à cô baûn cho moät böùc tranh toaøn caûnh 5. OÂng Nguyeãn Quang Trung - Phoù TGÑ trien vaø hoi nhap. å ä ä vöng cua Sacombank. Theá nhöng, ñoi õ û á cuûa Sacombank theo kyø voïng ñeán naêm 6. Baø Nguyeãn Leâ Phöông Thaûo Sau 15 naêm ñaáu tranh khoâng meät moûi vôi ban than nhöng ngöôi sang lap cung ù û â õ ø ù ä ø 2020, vôùi mong muoán chung laø caùc baïn - TBP QHQT vaø QHCC ñeå vöôït leân chính mình vaø vöôït qua tren 11.000 coå ñong vaø gan 3.800 can â â à ù treû hoâm nay haõy cuøng vôùi theá heä noái tieáp Thö Kyù Ban BBT Kyû Yeáu nhöõng thaùch thöùc do söï giaèng keùo giöõa boä nhan vien ñang song vaø lam viec taïi â â á ø ä bieán öôùc mô naøy thaønh hieän thöïc ôû chaëng Traàn Thieän Thanh Thuøy cô cheá quaûn lyù cuõ vaø chuû tröông ñoåi môùi Sacombank thì 15 nam qua quaû that coù ê ä ñöôøng 15 naêm tôùi. Chuùng ta vöõng tin vaøo - NV Quan Heä Coâng Chuùng cuûa Ngaønh, vôùi ít nhaát ñaõ coù ñeán ba yù nghóa, bôi nhôø ñoù maø moi chung ta ñaõ û ã ù töông lai töôi saùng cuûa Sacombank, bôûi laàn thay da ñoåi thòt nhaèm taïo ra traïng coù böôùc tröôûng thaønh, Sacombank ñaõ coù truyeàn thoáng naêng ñoäng saùng taïo voán coù thaùi caân baèng giöõa tö duy vaø taàm voùc, nhòp ñoä phaùt trieån nhanh vaø quan troïng cuûa Sacombank, bôûi söï yeâu thöông ñuøm ngaøy nay Sacombank ñaõ trôû thaønh moät hôn caû laø taäp theå chuùng ta ñaõ coù ñieàu kieän boïc cuûa ñoàng baøo trong vaø ngoaøi nöôùc trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå ñeå goùp phaàn taïo döïng moät thò tröôøng taøi vaø bôûi boái caûnh kinh teá ñaày khôûi saéc cuûa phaàn haøng ñaàu Vieät Nam, ñoàng thôøi chính - tien teä phat trien lanh maïnh vaø à ù å ø nöôùc nhaø trong moät töông lai gaàn, thaäm cuõng laø moät trong raát ít toå chöùc nieâm yeát töông ñoi on ñònh nhö hien nay. á å ä chí raát gaàn. treân Trung taâm giao dòch Chöùng khoaùn Xuaát phaùt töø suy nghó aáy, nhaân kyû nieäm Do khoâng chuyeân neân noäi dung, caùch TP .HCM coù giaù trò voán hoùa xaáp xæ treân 1 Sacombank vöøa ñaït ñeán tuoåi traêng troøn, thöùc vaø vaên phong dieãn ñaït trong taäp kyû tyû dollars Myõ. TAÄP KYÛ YEÁU naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm yeáu naøy chaéc chaén seõ coù nhieàu sô suaát, Do ñaâu, baèng caùch gì vaø ñaõ laøm nhö theá phaûn aùnh phaàn naøo nhöõng böôùc thaêng thaäm chí seõ hôi khoâ khan vaø cöôøng ñieäu. naøo ñeå Sacombank coù ñöôïc moät hình traàm cuûa moät toå chöùc kinh teá coå phaàn Kính mong ñöôïc quyù vò tieàn boái vaø baïn aûnh ñaëc tröng trong loøng moïi ngöôøi, ñaïi chuùng, ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân trong ñoïc thoâng caûm vaø seû chia. moïi nhaø vaø cuõng ñaõ daàn taïo ñöôïc moät thôøi kyø ñoåi môùi. Thaønh coâng ñan xen vò theá rieâng ñaày aán töôïng treân thò tröôøng vôùi nhöõng thaát baïi vaø nhöõng vieäc chöa taøi chính - tieàn teä Vieät Nam, sau 15 naêm laøm ñöôïc ñaõ giuùp taäp theå chuùng ta ñuùc6 7
 • 7. SACOMBANK - 15 NAÊM HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN Sacombank 15 naêm, moät chaëng ñöôøng Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu Khôûi ñi töø soá voán ñieàu leä khieâm toán coù 3 tæ hình thaønh vaø phaùt trieån? Vaø lieäu vieãn caûnh keát ñöôïc nhieàu baøi hoïc coù giaù trò, khoâng 5 chæ ñoái vôùi caùc theá heä hieän nay, maø coøn 6 ñoàng, ñöôïc hôïp nhaát töø 4 hôïp taùc xaõ Tín cua Sacombank 15 nam nöa seõ ra sao, û ê õ 2 4 duïng Goø Vaáp - Taân Bình - Thaønh Coâng khi maø neàn kinh teá nöôùc nhaø ñaõ trôû thaønh coù khaû naêng giuùp caùc theá heä keá thöøa 3 1 - Löõ Gia sau khi thoaùt khoûi côn khuûng mai sau traùnh ñöôïc nhöõng laàn vaáp ngaõ mot nöôc cong nghiep phat trien vaø khi maø ä ù â ä ù å hoaûng tieàn teä - tín duïng treân ñòa baøn caùc doanh nghieäp Vieät Nam, trong ñoù coù khoâng ñaùng coù, chí ít thì cuõng laø moät taøi trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thôøi kyø chuyeån Sacombank ñaõ hoan toan rôi xa cac chính ø ø ø ù lieäu phaûn aùnh phaàn naøo quaõng ñöôøng Tröôûng Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu ñoåi, Sacombank ñaõ phaûi traûi qua muoân sach bao hoä von coù cua Nhaø nöôc? ù û á û ù 15 naêm ñaày gian khoù nhöng cuõng raát 1. OÂng Nguyeãn Chaâu - Phoù CT HÑQT vaøn khoù khaên thöû thaùch bôûi nhöõng toàn taïi, ñoãi töï haøo maø caùc theá heä chuùng ta ñaõ Daãu bieát raèng ñoái vôùi hoaït ñoäng taøi chính Thaønh Vieân BBT Kyû Yeáu yeáu keùm vaø baát caäp chuû quan, ñoàng thôøi ñoàng cam coäng khoå vöôït qua. - tieàn teä - ngaân haøng voán dó coù nhieàu ruûi 2. OÂng Nguyeãn Taán Thaønh - TBKS cuõng ñaõ naém baét vaø taän duïng ñöôïc nhieàu ro tieàm aån, 15 naêm quaû laø quaõng thôøi Trong TAÄP KYÛ YEÁU naøy, chuùng ta cuõng 3. Baø Phan Bích Vaân - TGÑ vaän hoäi môùi trong boái caûnh chung cuûa gian hay con quaù ngan ngui ñeå coù theå õ ø é û seõ coá phaùc hoïa nhöõng neùt chaám phaù 4. OÂng Hoà Xuaân Nghieãm - Phoù TGÑ neàn kinh teá ñaát nöôùc ñang treân ñaø phaùt khang ñònh ñöôïc möc ñoä phat trien ben ú ù ù å à cô baûn cho moät böùc tranh toaøn caûnh 5. OÂng Nguyeãn Quang Trung - Phoù TGÑ trien vaø hoi nhap. å ä ä vöng cua Sacombank. Theá nhöng, ñoi õ û á cuûa Sacombank theo kyø voïng ñeán naêm 6. Baø Nguyeãn Leâ Phöông Thaûo Sau 15 naêm ñaáu tranh khoâng meät moûi vôi ban than nhöng ngöôi sang lap cung ù û â õ ø ù ä ø 2020, vôùi mong muoán chung laø caùc baïn - TBP QHQT vaø QHCC ñeå vöôït leân chính mình vaø vöôït qua tren 11.000 coå ñong vaø gan 3.800 can â â à ù treû hoâm nay haõy cuøng vôùi theá heä noái tieáp Thö Kyù Ban BBT Kyû Yeáu nhöõng thaùch thöùc do söï giaèng keùo giöõa boä nhan vien ñang song vaø lam viec taïi â â á ø ä bieán öôùc mô naøy thaønh hieän thöïc ôû chaëng Traàn Thieän Thanh Thuøy cô cheá quaûn lyù cuõ vaø chuû tröông ñoåi môùi Sacombank thì 15 nam qua quaû that coù ê ä ñöôøng 15 naêm tôùi. Chuùng ta vöõng tin vaøo - NV Quan Heä Coâng Chuùng cuûa Ngaønh, vôùi ít nhaát ñaõ coù ñeán ba yù nghóa, bôi nhôø ñoù maø moi chung ta ñaõ û ã ù töông lai töôi saùng cuûa Sacombank, bôûi laàn thay da ñoåi thòt nhaèm taïo ra traïng coù böôùc tröôûng thaønh, Sacombank ñaõ coù truyeàn thoáng naêng ñoäng saùng taïo voán coù thaùi caân baèng giöõa tö duy vaø taàm voùc, nhòp ñoä phaùt trieån nhanh vaø quan troïng cuûa Sacombank, bôûi söï yeâu thöông ñuøm ngaøy nay Sacombank ñaõ trôû thaønh moät hôn caû laø taäp theå chuùng ta ñaõ coù ñieàu kieän boïc cuûa ñoàng baøo trong vaø ngoaøi nöôùc trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå ñeå goùp phaàn taïo döïng moät thò tröôøng taøi vaø bôûi boái caûnh kinh teá ñaày khôûi saéc cuûa phaàn haøng ñaàu Vieät Nam, ñoàng thôøi chính - tien teä phat trien lanh maïnh vaø à ù å ø nöôùc nhaø trong moät töông lai gaàn, thaäm cuõng laø moät trong raát ít toå chöùc nieâm yeát töông ñoi on ñònh nhö hien nay. á å ä chí raát gaàn. treân Trung taâm giao dòch Chöùng khoaùn Xuaát phaùt töø suy nghó aáy, nhaân kyû nieäm Do khoâng chuyeân neân noäi dung, caùch TP .HCM coù giaù trò voán hoùa xaáp xæ treân 1 Sacombank vöøa ñaït ñeán tuoåi traêng troøn, thöùc vaø vaên phong dieãn ñaït trong taäp kyû tyû dollars Myõ. TAÄP KYÛ YEÁU naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm yeáu naøy chaéc chaén seõ coù nhieàu sô suaát, Do ñaâu, baèng caùch gì vaø ñaõ laøm nhö theá phaûn aùnh phaàn naøo nhöõng böôùc thaêng thaäm chí seõ hôi khoâ khan vaø cöôøng ñieäu. naøo ñeå Sacombank coù ñöôïc moät hình traàm cuûa moät toå chöùc kinh teá coå phaàn Kính mong ñöôïc quyù vò tieàn boái vaø baïn aûnh ñaëc tröng trong loøng moïi ngöôøi, ñaïi chuùng, ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân trong ñoïc thoâng caûm vaø seû chia. moïi nhaø vaø cuõng ñaõ daàn taïo ñöôïc moät thôøi kyø ñoåi môùi. Thaønh coâng ñan xen vò theá rieâng ñaày aán töôïng treân thò tröôøng vôùi nhöõng thaát baïi vaø nhöõng vieäc chöa taøi chính - tieàn teä Vieät Nam, sau 15 naêm laøm ñöôïc ñaõ giuùp taäp theå chuùng ta ñuùc6 7
 • 8. THÖ CHUÙC MÖØNG CUÛA THOÁNG ÑOÁC NHAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC ...Ngan Hang TMCP Sai Gon Thöông Tín ñaõ coù nhieu noã löc trong viec â ø ø ø à ï ä naâng cao naêng löïc taøi chính, ñoåi môùi toå chöùc vaø quaûn trò, ñieàu haønh; môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; ñi ñaàu trong vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi; böôùc ñaàu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät thöông hieu Ngan hang coù uy tín; laø ngan hang ñau tien niem yet coå phieu ä â ø â ø à â â á á coå phan Viet Nam hoat ñong lanh manh, an toan vaø hieu quaû hôn. à ä ï ä ø ï ø ä OÂng LEÂ ÑÖÙC THUÙY Thoáng Ñoác NHNN Vieät Nam Nhaân dòp Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín kyû nieäm 15 naêm ngaøy Toâi nhieät lieät bieåu döông nhöõng thaønh tích vaø nhöõng tieán boä maø caùn boä, thaønh laäp, thay maët Ban caùn söï Ñaûng, Ban laõnh ñaïo Ngaân haøng Nhaø nöôùc nhaân vieân Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ ñaït ñöôïc. Vieät Nam vaø nhaân danh caù nhaân, toâi thaân aùi göûi ñeán toaøn theå caùc anh chò Ñöùng tröôùc nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá em caùn boä nhaân vieân ñaõ vaø ñang coâng taùc taïi Ngaân haøng lôøi chuùc möøng quoác teá vaø gia nhaäp WTO trong thôøi gian tôùi, toâi mong Ngaân Haøng TMCP toát ñeïp nhaát. Saøi Goøn Thöông Tín tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc cuûa Trong suoát 15 naêm qua, caùc theá heä laõnh ñaïo vaø caùn boä nhaân vieân Ngaân Haøng chaëng ñöôøng 15 naêm qua, khoâng ngöøng noã löïc phaán ñaáu, höôùng theo TMCP Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ noã löïc vöôït qua nhöõng khoù khaên, thöû thaùch, vaø sôùm ñaùp öùng caùc chuaån möïc quoác teá, ñaûm baûo hoaït ñoäng an toaøn, ñaëc bieät laø trong thôøi kyø ñaàu thaønh laäp; khoâng ngöøng cuûng coá, chaán chænh, hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng, xöùng ñaùng laø moät trong nhöõng ngaân khaéc phuïc caùc yeáu keùm, khuyeát ñieåm; phaùt huy öu ñieåm vaø theá maïnh; goùp phaàn haøng haøng ñaàu trong heä thoáng caùc ngaân haøng coå phaàn ôû Vieät Nam; goùp tích cöïc oån ñònh vaø phaùt trieån heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam. phaàn tích cöïc vaøo söï nghieäp phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Nhöõng naêm gaàn ñaây, thöïc hieän ñeà aùn cô caáu laïi caùc ngaân haøng thöông maïi Chuùc caùc ñoàng chí maïnh khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh ñaït. coå phaàn ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät, Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn Thaân aùi! Thöông Tín ñaõ coù nhieàu noã löïc trong vieäc naâng cao naêng löïc taøi chính, ñoåi môùi toå chöùc vaø quaûn trò, ñieàu haønh; môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; ñi ñaàu trong vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi; böôùc ñaàu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät thöông hieäu Ngaân Haøng coù uy tín; laø ngaân haøng ñaàu LEÂ ÑÖÙC THUÙY tieân nieâm yeát coå phieáu treân TTCKVN laøm cho caùc coâng ty coå phaàn Vieät Nam UÛy vieân Trung öông Ñaûng hoaït ñoäng laønh maïnh, an toaøn vaø hieäu quaû hôn. Thoáng Ñoác NHNN Vieät Nam8 9
 • 9. THÖ CHUÙC MÖØNG CUÛA THOÁNG ÑOÁC NHAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC ...Ngan Hang TMCP Sai Gon Thöông Tín ñaõ coù nhieu noã löc trong viec â ø ø ø à ï ä naâng cao naêng löïc taøi chính, ñoåi môùi toå chöùc vaø quaûn trò, ñieàu haønh; môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; ñi ñaàu trong vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi; böôùc ñaàu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät thöông hieu Ngan hang coù uy tín; laø ngan hang ñau tien niem yet coå phieu ä â ø â ø à â â á á coå phan Viet Nam hoat ñong lanh manh, an toan vaø hieu quaû hôn. à ä ï ä ø ï ø ä OÂng LEÂ ÑÖÙC THUÙY Thoáng Ñoác NHNN Vieät Nam Nhaân dòp Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín kyû nieäm 15 naêm ngaøy Toâi nhieät lieät bieåu döông nhöõng thaønh tích vaø nhöõng tieán boä maø caùn boä, thaønh laäp, thay maët Ban caùn söï Ñaûng, Ban laõnh ñaïo Ngaân haøng Nhaø nöôùc nhaân vieân Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ ñaït ñöôïc. Vieät Nam vaø nhaân danh caù nhaân, toâi thaân aùi göûi ñeán toaøn theå caùc anh chò Ñöùng tröôùc nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá em caùn boä nhaân vieân ñaõ vaø ñang coâng taùc taïi Ngaân haøng lôøi chuùc möøng quoác teá vaø gia nhaäp WTO trong thôøi gian tôùi, toâi mong Ngaân Haøng TMCP toát ñeïp nhaát. Saøi Goøn Thöông Tín tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc cuûa Trong suoát 15 naêm qua, caùc theá heä laõnh ñaïo vaø caùn boä nhaân vieân Ngaân Haøng chaëng ñöôøng 15 naêm qua, khoâng ngöøng noã löïc phaán ñaáu, höôùng theo TMCP Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ noã löïc vöôït qua nhöõng khoù khaên, thöû thaùch, vaø sôùm ñaùp öùng caùc chuaån möïc quoác teá, ñaûm baûo hoaït ñoäng an toaøn, ñaëc bieät laø trong thôøi kyø ñaàu thaønh laäp; khoâng ngöøng cuûng coá, chaán chænh, hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng, xöùng ñaùng laø moät trong nhöõng ngaân khaéc phuïc caùc yeáu keùm, khuyeát ñieåm; phaùt huy öu ñieåm vaø theá maïnh; goùp phaàn haøng haøng ñaàu trong heä thoáng caùc ngaân haøng coå phaàn ôû Vieät Nam; goùp tích cöïc oån ñònh vaø phaùt trieån heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam. phaàn tích cöïc vaøo söï nghieäp phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Nhöõng naêm gaàn ñaây, thöïc hieän ñeà aùn cô caáu laïi caùc ngaân haøng thöông maïi Chuùc caùc ñoàng chí maïnh khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh ñaït. coå phaàn ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät, Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn Thaân aùi! Thöông Tín ñaõ coù nhieàu noã löïc trong vieäc naâng cao naêng löïc taøi chính, ñoåi môùi toå chöùc vaø quaûn trò, ñieàu haønh; môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng; ñi ñaàu trong vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi; böôùc ñaàu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät thöông hieäu Ngaân Haøng coù uy tín; laø ngaân haøng ñaàu LEÂ ÑÖÙC THUÙY tieân nieâm yeát coå phieáu treân TTCKVN laøm cho caùc coâng ty coå phaàn Vieät Nam UÛy vieân Trung öông Ñaûng hoaït ñoäng laønh maïnh, an toaøn vaø hieäu quaû hôn. Thoáng Ñoác NHNN Vieät Nam8 9
 • 10. DIEÃN VAÊN CUÛA CHUÛ TÒCH HÑQT TRONG BUOÅI LEÃ KYÛ NIEÄM 15 NAÊM THAØNH LAÄP Kính thöa quyù vò laõnh ñaïo, quyù vò khaùch beàn vöõng cuûa Sacombank noùi rieâng vaø cuûa quyù vaø quyù vò phoùng vieân caùc baùo ñaøi, heä thoáng caùc NHTM Vieät Nam noùi chung, daãu bieát raèng hoaït ñoäng ngaân haøng voán dó Kính thöa quyù vò coå ñoâng cuøng caùc nhaø ñaàu raát nhieàu ruûi ro tieàm aån, trong khi phía tröôùc tö taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc, chuùng toâi haõy coøn ñaày daãy nhöõng khoù khaên Anh Chò em CB coát caùn, NV tieâu bieåu vaø vaø thaùch thöùc. caùc CSTÑ cô sôû treân phaïm vi toaøn heä thoáng thaân meán, Ñieàu khieán chuùng toâi taâm ñaéc nhaát sau 15 naêm vöôït khoù trong traïng thaùi chöa Hoøa nhòp vôùi nieàm vui chung cuûa nhaân daân bieát ñi maø ñaõ muoán chaïy ñeå tröôûng caû nöôùc sau söï kieän neàn kinh teá Vieät Nam thaønh phaùt trieån nhö ngaøy nay laø : Thöù chính thöùc gia nhaäp WTO vaø sau khi nöôùc ta toå chöùc thaønh coâng Hoäi nghò caùc nhaø laõnh nhaát, chuùng toâi ñaõ vöõng tin vaøo ñöôøng ñaïo APEC 14; trong khung caûnh töng böøng loái phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaø nöôùc, chuû - hoà hôûi - hoaønh traùng cuûa Nhaø haùt Hoøa Bình tröông ñoåi môùi cuûa Ngaønh, nguoàn löïc hoâm nay, Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín voâ taän cuûa Nhaân daân ta vaø naêng löïc lao raát vui möøng ñöôïc toå chöùc Ngaøy hoäi truyeàn ñoäng caàn cuø saùng taïo cuûa quaàn chuùng thoáng Sacombank nhaân kyû nieäm 15 naêm CBNV; Thöù hai, chuùng toâi ñaõ sôùm xaùc ngaøy thaønh laäp, döôùi söï chöùng kieán cuûa quyù laäp ñöôïc ñònh höôùng phaùt trieån laâu daøi, vò laõnh ñaïo, quyù vò khaùch quyù, quyù vò coå ñoâng, caùc nhaø ñaàu tö taøi chính, quyù vò khaùch ñaõ xaây döïng ñöôïc loä trình vôùi caùc muïc haøng VIP vaø quyù vò phoùng vieân caùc baùo ñaøi. tieâu cuï theå roõ raøng, ñaõ sôùm quan taâm Cho pheùp toâi thay maët HÑQT vaø Ban Ñieàu ñeán vieäc xaây döïng haønh lang phaùp lyù haønh Sacombank xin nhieät lieät chaøo möøng vaø - taêng cöôøng coâng cuï hoã trôï - ñaøo taïo xin chaân thaønh caûm ôn quyù vò veà moái quan phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi ñaõ taâm vaø loøng öu aùi maø quyù vò ñaõ daønh cho luoân xem CUÛNG COÁ vaø PHAÙT TRIEÅN laø Sacombank chuùng toâi trong suoát 15 naêm qua hai nhieäm vuï trung taâm haøng ñaàu; Thöù vaø veà söï hieän dieän quyù baùu cuûa ñoâng ñuû quyù vò trong buoåi hoïp maët truyeàn thoáng naøy. ba, chuùng toâi ñaõ taäp trung taêng cöôøng noäi löïc, môû roäng maïng löôùi, thieát laäp Kính thöa quyù vò, caùc moái quan heä hôïp taùc lieân keát nhieàu Sau ñuùng 15 naêm kieân trì baùm truï keå töø ngaøy maët vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc trong vaø hôïp nhaát 4 Hôïp taùc xaõ Tín duïng laïi vôùi nhau ngoaøi nöôùc ñeå treân cô sôû ñoù thu huùt vaø sau gaàn 12 naêm taän taâm taän löïc, khoâng ngaøy caøng nhieàu caùc nguoàn löïc töø beân ngöøng ñoåi môùi, treân tinh thaàn vöøa hoïc vöøa ngoaøi nhaèm giaûm bôùt aùp löïc vaø naâng laøm, vôùi yù thöùc töï thaân vaän ñoäng ñeå ñi leân laø chính, Sacombank ñaõ traûi qua nhieàu böôùc cao naêng löïc caïnh tranh, ñoàng thôøi thaêng traàm bieán ñoåi, thaäm chí coù luùc töôûng thöïc hieän chieán löôïc ñi taét - ñoùn ñaàu ñeå chöøng nhö khoâng theå naøo truï laïi ñöôïc thì hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng ; Thöù ngaøy nay ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng caùnh tö, chuùng toâi ñaõ bieát söû duïng caùc chính chim ñaàu ñaøn cuûa heä thoáng caùc NHTM coå saùch lôïi ích vaät chaát - tinh thaàn - vaên phaàn Vieät Nam. hoùa ñeå taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy nhanh Hình dung laïi quaù khöù ñaày gian lao thöû thaùch quaù trình phaùt trieån, qua ñoù chuùng toâi vaø ngaãm laïi caùc coät moác phaùt trieån kyø dieäu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät ñoäi nguõ caùn boä trong hôn 10 naêm trôû laïi ñaây, chuùng toâi raát trung kieân, vöõng vaøng tröôùc moïi tình ñoãi töï haøo vì ñaõ kieân taâm trì chí vöôït leân chính huoáng vaø ñaõ hình thaønh, phaùt trieån mình, ñaõ thöïc hieän xuaát saéc kyø voïng cuûa caùc ñöôïc moät heä khaùch haøng ñaëc tröng beàn coå ñoâng saùng laäp, ñaõ khoâng phuï loøng tín vöõng, gaén boù thuûy chung laâu daøi. nhieäm cuûa laõnh ñaïo caùc cô quan quaûn lyù Ngaønh, quaûn lyù Ñòa phöông vaø ñaõ thaät söï Boán ñieàu taâm ñaéc vöøa neâu chính laø nhöõng xöùng ñaùng vôùi söï thöông yeâu ñuøm boïc cuûa nguyeân nhaân ñaõ giuùp Sacombank coù ñöôïc haøng chuïc vaïn khaùch haøng treân khaép moïi böôùc phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng nhö vöøa mieàn ñaát nöôùc; ñoàng thôøi cuõng ñaõ ñuû töï tin qua, ñoàng thôøi ñoù cuõng chính laø nhöõng baøi hoïc OÂng ÑAËNG VAÊN THAØNH Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Sacombank ñeå tieáp tuïc phaán ñaáu vì söï nghieäp phaùt trieån kinh nghieäm maø chuùng toâi ñaõ ñuùc keát ñöôïc10 11
 • 11. DIEÃN VAÊN CUÛA CHUÛ TÒCH HÑQT TRONG BUOÅI LEÃ KYÛ NIEÄM 15 NAÊM THAØNH LAÄP Kính thöa quyù vò laõnh ñaïo, quyù vò khaùch beàn vöõng cuûa Sacombank noùi rieâng vaø cuûa quyù vaø quyù vò phoùng vieân caùc baùo ñaøi, heä thoáng caùc NHTM Vieät Nam noùi chung, daãu bieát raèng hoaït ñoäng ngaân haøng voán dó Kính thöa quyù vò coå ñoâng cuøng caùc nhaø ñaàu raát nhieàu ruûi ro tieàm aån, trong khi phía tröôùc tö taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc, chuùng toâi haõy coøn ñaày daãy nhöõng khoù khaên Anh Chò em CB coát caùn, NV tieâu bieåu vaø vaø thaùch thöùc. caùc CSTÑ cô sôû treân phaïm vi toaøn heä thoáng thaân meán, Ñieàu khieán chuùng toâi taâm ñaéc nhaát sau 15 naêm vöôït khoù trong traïng thaùi chöa Hoøa nhòp vôùi nieàm vui chung cuûa nhaân daân bieát ñi maø ñaõ muoán chaïy ñeå tröôûng caû nöôùc sau söï kieän neàn kinh teá Vieät Nam thaønh phaùt trieån nhö ngaøy nay laø : Thöù chính thöùc gia nhaäp WTO vaø sau khi nöôùc ta toå chöùc thaønh coâng Hoäi nghò caùc nhaø laõnh nhaát, chuùng toâi ñaõ vöõng tin vaøo ñöôøng ñaïo APEC 14; trong khung caûnh töng böøng loái phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaø nöôùc, chuû - hoà hôûi - hoaønh traùng cuûa Nhaø haùt Hoøa Bình tröông ñoåi môùi cuûa Ngaønh, nguoàn löïc hoâm nay, Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín voâ taän cuûa Nhaân daân ta vaø naêng löïc lao raát vui möøng ñöôïc toå chöùc Ngaøy hoäi truyeàn ñoäng caàn cuø saùng taïo cuûa quaàn chuùng thoáng Sacombank nhaân kyû nieäm 15 naêm CBNV; Thöù hai, chuùng toâi ñaõ sôùm xaùc ngaøy thaønh laäp, döôùi söï chöùng kieán cuûa quyù laäp ñöôïc ñònh höôùng phaùt trieån laâu daøi, vò laõnh ñaïo, quyù vò khaùch quyù, quyù vò coå ñoâng, caùc nhaø ñaàu tö taøi chính, quyù vò khaùch ñaõ xaây döïng ñöôïc loä trình vôùi caùc muïc haøng VIP vaø quyù vò phoùng vieân caùc baùo ñaøi. tieâu cuï theå roõ raøng, ñaõ sôùm quan taâm Cho pheùp toâi thay maët HÑQT vaø Ban Ñieàu ñeán vieäc xaây döïng haønh lang phaùp lyù haønh Sacombank xin nhieät lieät chaøo möøng vaø - taêng cöôøng coâng cuï hoã trôï - ñaøo taïo xin chaân thaønh caûm ôn quyù vò veà moái quan phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi ñaõ taâm vaø loøng öu aùi maø quyù vò ñaõ daønh cho luoân xem CUÛNG COÁ vaø PHAÙT TRIEÅN laø Sacombank chuùng toâi trong suoát 15 naêm qua hai nhieäm vuï trung taâm haøng ñaàu; Thöù vaø veà söï hieän dieän quyù baùu cuûa ñoâng ñuû quyù vò trong buoåi hoïp maët truyeàn thoáng naøy. ba, chuùng toâi ñaõ taäp trung taêng cöôøng noäi löïc, môû roäng maïng löôùi, thieát laäp Kính thöa quyù vò, caùc moái quan heä hôïp taùc lieân keát nhieàu Sau ñuùng 15 naêm kieân trì baùm truï keå töø ngaøy maët vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc trong vaø hôïp nhaát 4 Hôïp taùc xaõ Tín duïng laïi vôùi nhau ngoaøi nöôùc ñeå treân cô sôû ñoù thu huùt vaø sau gaàn 12 naêm taän taâm taän löïc, khoâng ngaøy caøng nhieàu caùc nguoàn löïc töø beân ngöøng ñoåi môùi, treân tinh thaàn vöøa hoïc vöøa ngoaøi nhaèm giaûm bôùt aùp löïc vaø naâng laøm, vôùi yù thöùc töï thaân vaän ñoäng ñeå ñi leân laø chính, Sacombank ñaõ traûi qua nhieàu böôùc cao naêng löïc caïnh tranh, ñoàng thôøi thaêng traàm bieán ñoåi, thaäm chí coù luùc töôûng thöïc hieän chieán löôïc ñi taét - ñoùn ñaàu ñeå chöøng nhö khoâng theå naøo truï laïi ñöôïc thì hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng ; Thöù ngaøy nay ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng caùnh tö, chuùng toâi ñaõ bieát söû duïng caùc chính chim ñaàu ñaøn cuûa heä thoáng caùc NHTM coå saùch lôïi ích vaät chaát - tinh thaàn - vaên phaàn Vieät Nam. hoùa ñeå taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy nhanh Hình dung laïi quaù khöù ñaày gian lao thöû thaùch quaù trình phaùt trieån, qua ñoù chuùng toâi vaø ngaãm laïi caùc coät moác phaùt trieån kyø dieäu ñaõ xaây döïng ñöôïc moät ñoäi nguõ caùn boä trong hôn 10 naêm trôû laïi ñaây, chuùng toâi raát trung kieân, vöõng vaøng tröôùc moïi tình ñoãi töï haøo vì ñaõ kieân taâm trì chí vöôït leân chính huoáng vaø ñaõ hình thaønh, phaùt trieån mình, ñaõ thöïc hieän xuaát saéc kyø voïng cuûa caùc ñöôïc moät heä khaùch haøng ñaëc tröng beàn coå ñoâng saùng laäp, ñaõ khoâng phuï loøng tín vöõng, gaén boù thuûy chung laâu daøi. nhieäm cuûa laõnh ñaïo caùc cô quan quaûn lyù Ngaønh, quaûn lyù Ñòa phöông vaø ñaõ thaät söï Boán ñieàu taâm ñaéc vöøa neâu chính laø nhöõng xöùng ñaùng vôùi söï thöông yeâu ñuøm boïc cuûa nguyeân nhaân ñaõ giuùp Sacombank coù ñöôïc haøng chuïc vaïn khaùch haøng treân khaép moïi böôùc phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng nhö vöøa mieàn ñaát nöôùc; ñoàng thôøi cuõng ñaõ ñuû töï tin qua, ñoàng thôøi ñoù cuõng chính laø nhöõng baøi hoïc OÂng ÑAËNG VAÊN THAØNH Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Sacombank ñeå tieáp tuïc phaán ñaáu vì söï nghieäp phaùt trieån kinh nghieäm maø chuùng toâi ñaõ ñuùc keát ñöôïc10 11
 • 12. DIEÃN VAÊN CUÛA CHUÛ TÒCH HÑQT TRONG BUOÅI LEÃ KYÛ NIEÄM 15 NAÊM THAØNH LAÄP qua thöïc tieãn quaûn trò ñieàu haønh Sacombank Vieät Nam sau khi chính thöùc gia nhaäp WTO, trong 15 naêm roài. chuùng toâi nghó ñaây seõ laø coät moác quan troïng, böôùc ngoaët quyeát ñònh, ñoàng thôøi cuõng laø vaän Maëc daàu vaäy, nhöng do ñieåm xuaát phaùt quaù hoäi môùi ñeå neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung thap, laïi trong tình traïng vöa hoïc vöa lam, á ø ø ø vaø baûn thaân töøng doanh nghieäp noùi rieâng - vöa tap trung khac phuïc nhöng ton taïi do cac ø ä é õ à ù trong ñoù coù Sacombank chuùng toâi - raát caàn TCTD cuõ chuyeån sang neân Sacombank khoâng phaûi bieát taän duïng ñeå thu ngaén bôùt khoaûng lam sao tranh khoi nhöng ñieu bat cap vaø ø ù û õ à á ä caùch, ngoõ haàu phaán ñaáu ñuoåi kòp caùc neàn nhöõng vaáp vaùp sai laàm. Tuy nhieân, ñieàu khieán kinh teá hoùa roàng trong khu vöïc. chuùng toâi voâ cuøng taâm ñaéc laø cöù sau moãi laàn vap nga, bang yù chí tien cong vaø tinh than á õ è á â à Xuaát phaùt töø phöông chaâm haønh ñoäng vaø treân caàu thò, vôùi söï ñoäng vieân coå vuõ cuûa laõnh ñaïo neàn taûng nhöõng nhaän thöùc vöøa neâu, chuùng caùc cô quan quaûn lyù Ngaønh vaø quaûn lyù Ñòa toâi ñaõ quyeát ñònh ñieàu chænh chieán löôïc phaùt phöông, chung toi laïi ñöng thang day ñeå tien ù â ù ú ä á trien. Theo ño, Sacombank seõ thu ngan loä å ù é leân phía tröôùc vôùi nhòp ñoä nhanh hôn, chaát trình vôùi böôùc ñi nhanh hôn, chuyeân nghieäp löôïng tot hôn vaø hieu quaû cao hôn tröôc. á ä ù hôn, coù chaát löôïng cao hôn, vôùi thaùi ñoä tænh taùo - thaän troïng - vaø tinh teá hôn. Maët khaùc, Kính thöa quyù vò, Chuùng toâi cuõng nhaän thöùc ñöôïc raèng : treân Muïc tieâu chung cuûa taäp theå chuùng toâi trong saân chôi toaøn caàu saép tôùi, tình traïng khoù khaên giai ñoaïn ñen nam 2010 laø quyet tam xay á ê á â â veà taøi chính, thaäm chí phaù saûn cuûa moät soá döng Sacombank sôm trôû thanh Ngan hang ï ù ø â ø doanh nghieäp khaùch haøng do khoâng ñieàu baùn leû - ña naêng - hieän ñaïi, ñaït möùc trung chænh kòp thôøi naêng löïc caïnh tranh, chaéc chaén bình tien tien trong khu vöc; vaø kyø voïng cuûa â á ï seõ coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán söùc khoûe tap theå chung toi laø phan ñau ñeå trong giai ä ù â á á cuûa Sacombank. Do vaäy, ñoàng thôøi vôùi vieäc ñoaïn 10 naêm tieáp theo seõ hình thaønh moät taäp trung naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø Tap ñoan Tai chính ña chöc nang, ña sôû ä ø ø ù ê ñaûm baûo chaát löôïng phaùt trieån beàn vöõng cuûa höu maø trong ñoù Sacombank laø ñôn vò hat õ ï baûn thaân, Sacombank seõ quan taâm ñaëc bieät nhan. Viec thanh lap cac cong ty lien doanh, â ä ø ä ù â â ñen trach nhiem tö van veà quan trò doanh á ù ä á û lieân keát, tröïc thuoäc vöøa qua vaø vieäc tieáp tuïc nghiep vaø quan trò tai chính ñoái vôùi caùc ä û ø thai nghen ñeå coù theå chao ñôi mot soá doanh ù ø ø ä doanh nghieäp khaùch haøng, nhaát laø ñoái vôùi caùc nghieäp ña sôû höõu cuøng moät soá saûn phaåm - doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, bôûi chuû ñoäng tham dòch vuï ñac tröng khac trong thôi gian tôi, ë ù ø ù gia phoøng chaùy khu vöïc chính laø bieän phaùp tröôc mat Sacombank mong muon cung cap ù é á á toát nhaát trong vieäc choáng chaùy cho chính ngoâi cho khach hang cac dòch vuï tai chính troïn goi ù ø ù ø ù nhaø maø Sacombank ñang sôû höu. õ vôùi chaát löôïng cao, giaù thaønh hôïp lyù. Veà laâu Vöõng tin vaøo töông lai phaùt trieån khôûi saéc dai, Sacombank mong öôc bien muïc tieu kyø ø ù á â cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc, chia seû noãi vui vaø voïng vöøa neâu sôùm trôû thaønh hieän thöïc, nhaèm nieàm töï haøo nhaân Ngaøy hoäi truyeàn thoáng goùp phaàn theå hieän trí tueä Vieät Nam trong saân Sacombank hoâm nay, höôùng veà muïc tieâu chôi bình ñang ôû thôi ñaïi Theá giôi phang, ú ø ù ú tröôùc maét vaø kyø voïng laâu daøi nhö ñaõ ñöôïc xaùc ñoàng thôøi cuõng mong muoán ñöôïc goùp phaàn laäp, toaøn theå Coå ñoâng vaø CBNV Sacombank nhoû beù vaøo quaù trình thöïc hieän muïc tieâu chuùng ta haï quyeát taâm : phaùt huy nhöõng chung cuûa ñaát nöôùc: Daân giaøu, Nöôùc maïnh, thaønh töïu böôùc ñaàu ñaõ ñaït ñöôïc, khaéc phuïc Xaõ hoi cong bang - dan chuû - van minh. ä â è â ê nhöõng maët yeáu keùm, ñieàu chænh nhöõng ñieåm Phöông chaâm haønh ñoäng trong kòch baûn cuûa baát caäp, phaán ñaáu giöõ vöõng vò theá cuûa moät Sacombank ôû thôøi kyø haäu WTO laø quyeát taâm trong nhöõng caùnh chim ñaàu ñaøn cuûa heä thoáng “bieán cô hoäi thaønh lôïi theá so saùnh - bieán caùc NHTMCP Vieät Nam, ñoàng thôøi phaùt huy caïnh tranh thaønh ñoäng löïc phaùt trieån - bieán cao nhaát vai troø haït nhaân cuûa moät Toå chöùc sôû ñoaûn thieáu hôïp taùc thaønh theá maïnh hôïp nieâm yeát coù giaù trò voán hoùa lôùn treân TTGDCK taùc - vaø bieán thaùch thöùc thaønh ñoøn baåy thuùc Tp.HCM trong nhöõng naêm tieáp theo. ñaåy nhanh quaù trình hoäi nhaäp” nhaèm khôi Tröôc them nam môi, cho phep chung toi ù à ê ù ù ù â daäy tieàm naêng saùng taïo cuûa quaàn chuùng möôïn dien ñan nay xin kính chuc quyù vò ã ø ø ù CBNV trong boái caûnh toaøn caàu hoùa. Baèng AN KHANG - HANH PHUC - vaø THANH ÑAT. Ï Ù Ø Ï taát caû loøng tin yeâu Toå Quoác vaø nieàm töï haøo Daân toäc, tröôùc cô hoäi vaøng cuûa neàn kinh teá Xin caûm ôn. OÂng ÑAËNG VAÊN THAØNH Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Sacombank12 13
 • 13. DIEÃN VAÊN CUÛA CHUÛ TÒCH HÑQT TRONG BUOÅI LEÃ KYÛ NIEÄM 15 NAÊM THAØNH LAÄP qua thöïc tieãn quaûn trò ñieàu haønh Sacombank Vieät Nam sau khi chính thöùc gia nhaäp WTO, trong 15 naêm roài. chuùng toâi nghó ñaây seõ laø coät moác quan troïng, böôùc ngoaët quyeát ñònh, ñoàng thôøi cuõng laø vaän Maëc daàu vaäy, nhöng do ñieåm xuaát phaùt quaù hoäi môùi ñeå neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung thap, laïi trong tình traïng vöa hoïc vöa lam, á ø ø ø vaø baûn thaân töøng doanh nghieäp noùi rieâng - vöa tap trung khac phuïc nhöng ton taïi do cac ø ä é õ à ù trong ñoù coù Sacombank chuùng toâi - raát caàn TCTD cuõ chuyeån sang neân Sacombank khoâng phaûi bieát taän duïng ñeå thu ngaén bôùt khoaûng lam sao tranh khoi nhöng ñieu bat cap vaø ø ù û õ à á ä caùch, ngoõ haàu phaán ñaáu ñuoåi kòp caùc neàn nhöõng vaáp vaùp sai laàm. Tuy nhieân, ñieàu khieán kinh teá hoùa roàng trong khu vöïc. chuùng toâi voâ cuøng taâm ñaéc laø cöù sau moãi laàn vap nga, bang yù chí tien cong vaø tinh than á õ è á â à Xuaát phaùt töø phöông chaâm haønh ñoäng vaø treân caàu thò, vôùi söï ñoäng vieân coå vuõ cuûa laõnh ñaïo neàn taûng nhöõng nhaän thöùc vöøa neâu, chuùng caùc cô quan quaûn lyù Ngaønh vaø quaûn lyù Ñòa toâi ñaõ quyeát ñònh ñieàu chænh chieán löôïc phaùt phöông, chung toi laïi ñöng thang day ñeå tien ù â ù ú ä á trien. Theo ño, Sacombank seõ thu ngan loä å ù é leân phía tröôùc vôùi nhòp ñoä nhanh hôn, chaát trình vôùi böôùc ñi nhanh hôn, chuyeân nghieäp löôïng tot hôn vaø hieu quaû cao hôn tröôc. á ä ù hôn, coù chaát löôïng cao hôn, vôùi thaùi ñoä tænh taùo - thaän troïng - vaø tinh teá hôn. Maët khaùc, Kính thöa quyù vò, Chuùng toâi cuõng nhaän thöùc ñöôïc raèng : treân Muïc tieâu chung cuûa taäp theå chuùng toâi trong saân chôi toaøn caàu saép tôùi, tình traïng khoù khaên giai ñoaïn ñen nam 2010 laø quyet tam xay á ê á â â veà taøi chính, thaäm chí phaù saûn cuûa moät soá döng Sacombank sôm trôû thanh Ngan hang ï ù ø â ø doanh nghieäp khaùch haøng do khoâng ñieàu baùn leû - ña naêng - hieän ñaïi, ñaït möùc trung chænh kòp thôøi naêng löïc caïnh tranh, chaéc chaén bình tien tien trong khu vöc; vaø kyø voïng cuûa â á ï seõ coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán söùc khoûe tap theå chung toi laø phan ñau ñeå trong giai ä ù â á á cuûa Sacombank. Do vaäy, ñoàng thôøi vôùi vieäc ñoaïn 10 naêm tieáp theo seõ hình thaønh moät taäp trung naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø Tap ñoan Tai chính ña chöc nang, ña sôû ä ø ø ù ê ñaûm baûo chaát löôïng phaùt trieån beàn vöõng cuûa höu maø trong ñoù Sacombank laø ñôn vò hat õ ï baûn thaân, Sacombank seõ quan taâm ñaëc bieät nhan. Viec thanh lap cac cong ty lien doanh, â ä ø ä ù â â ñen trach nhiem tö van veà quan trò doanh á ù ä á û lieân keát, tröïc thuoäc vöøa qua vaø vieäc tieáp tuïc nghiep vaø quan trò tai chính ñoái vôùi caùc ä û ø thai nghen ñeå coù theå chao ñôi mot soá doanh ù ø ø ä doanh nghieäp khaùch haøng, nhaát laø ñoái vôùi caùc nghieäp ña sôû höõu cuøng moät soá saûn phaåm - doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, bôûi chuû ñoäng tham dòch vuï ñac tröng khac trong thôi gian tôi, ë ù ø ù gia phoøng chaùy khu vöïc chính laø bieän phaùp tröôc mat Sacombank mong muon cung cap ù é á á toát nhaát trong vieäc choáng chaùy cho chính ngoâi cho khach hang cac dòch vuï tai chính troïn goi ù ø ù ø ù nhaø maø Sacombank ñang sôû höu. õ vôùi chaát löôïng cao, giaù thaønh hôïp lyù. Veà laâu Vöõng tin vaøo töông lai phaùt trieån khôûi saéc dai, Sacombank mong öôc bien muïc tieu kyø ø ù á â cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc, chia seû noãi vui vaø voïng vöøa neâu sôùm trôû thaønh hieän thöïc, nhaèm nieàm töï haøo nhaân Ngaøy hoäi truyeàn thoáng goùp phaàn theå hieän trí tueä Vieät Nam trong saân Sacombank hoâm nay, höôùng veà muïc tieâu chôi bình ñang ôû thôi ñaïi Theá giôi phang, ú ø ù ú tröôùc maét vaø kyø voïng laâu daøi nhö ñaõ ñöôïc xaùc ñoàng thôøi cuõng mong muoán ñöôïc goùp phaàn laäp, toaøn theå Coå ñoâng vaø CBNV Sacombank nhoû beù vaøo quaù trình thöïc hieän muïc tieâu chuùng ta haï quyeát taâm : phaùt huy nhöõng chung cuûa ñaát nöôùc: Daân giaøu, Nöôùc maïnh, thaønh töïu böôùc ñaàu ñaõ ñaït ñöôïc, khaéc phuïc Xaõ hoi cong bang - dan chuû - van minh. ä â è â ê nhöõng maët yeáu keùm, ñieàu chænh nhöõng ñieåm Phöông chaâm haønh ñoäng trong kòch baûn cuûa baát caäp, phaán ñaáu giöõ vöõng vò theá cuûa moät Sacombank ôû thôøi kyø haäu WTO laø quyeát taâm trong nhöõng caùnh chim ñaàu ñaøn cuûa heä thoáng “bieán cô hoäi thaønh lôïi theá so saùnh - bieán caùc NHTMCP Vieät Nam, ñoàng thôøi phaùt huy caïnh tranh thaønh ñoäng löïc phaùt trieån - bieán cao nhaát vai troø haït nhaân cuûa moät Toå chöùc sôû ñoaûn thieáu hôïp taùc thaønh theá maïnh hôïp nieâm yeát coù giaù trò voán hoùa lôùn treân TTGDCK taùc - vaø bieán thaùch thöùc thaønh ñoøn baåy thuùc Tp.HCM trong nhöõng naêm tieáp theo. ñaåy nhanh quaù trình hoäi nhaäp” nhaèm khôi Tröôc them nam môi, cho phep chung toi ù à ê ù ù ù â daäy tieàm naêng saùng taïo cuûa quaàn chuùng möôïn dien ñan nay xin kính chuc quyù vò ã ø ø ù CBNV trong boái caûnh toaøn caàu hoùa. Baèng AN KHANG - HANH PHUC - vaø THANH ÑAT. Ï Ù Ø Ï taát caû loøng tin yeâu Toå Quoác vaø nieàm töï haøo Daân toäc, tröôùc cô hoäi vaøng cuûa neàn kinh teá Xin caûm ôn. OÂng ÑAËNG VAÊN THAØNH Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Sacombank12 13
 • 14. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 14 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 15
 • 15. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 14 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 15
 • 16. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHVaän ñoäng ñeå töông thích trong theá giôùi thay ñoåi Ñeå toàn taïi trong moâi tröôøng kinh doanh nhieàu bieán ñoäng dieãn ra nhanh choùng nhö hieän nay, caùc ngaân haøng phaûi thöïc thi chính saùch linh hoaït, meàm deûo phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn vaø xu höôùng phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi. Laàn giôû laïi lòch söû Leâ Phuù Cöôøng thaønh laäp vaø phaùt trieån cuûa Sacombank qua caùc giai ñoaïn, chuùng ta nhaän thaáy söï CN Chôï Lôùn/P.QLTD uyeån chuyeån trong chieán löôïc ñaõ ñoùng vai troø quan troïng nhö theá naøo trong vieäc taïo ra nhöõng böôùc ngoaët quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa Sacombank. Möôøi laêm naêm, thay ñoåi vaø thích nghi 15 naêm ñaõ qua, coù theå ñieåm laïi nhöõng Trong giai ñoaïn môû cöûa vaø hoäi nhaäp, kinh tieáp theo, ngaân haøng ñaõ môû roäng sang laàn thay ñoåi nhaèm thích nghi vôùi moâi teá ñaát nöôùc chuyeån mình töø neàn kinh teá lónh vöïc thanh toaùn quoác teá vaø phaân taùn tröôøng kinh doanh ngaân haøng cuûa quoác doanh sang kinh teá nhieàu thaønh ruûi ro tín duïng baèng nhieàu hình thöùc cho Sacombank. Töø quyeát ñònh saùp nhaäp 4 phaàn, phaùt huy nguoàn voán trong nhaân vay nhö cho vay traû goùp chuyeån ñoåi ñaàu toå chöùc tín duïng (NH Phaùt trieån kinh teá dan, cung vôi viec ban hanh luat doanh â ø ù ä ø ä xe, goùp chôï, cho vay caùn boä coâng nhaân nghieäp laø söï ra ñôøi haøng loaït cuûa caùc Goø Vaáp, Trung taâm tín duïng Taân Bình, vieân, cho vay noâng thoân... Dòch vuï thanh doanh nhiep vöa vaø nho, hoaït ñong döïa ä ø û ä HTX Tín duïng Löõ Gia, HTX Tín duïng toaùn quoác teá thì laïi phaùt huy taùc duïng treân nguoàn voán töï coù vaø taøi saûn cuûa chính Thaønh Coâng) thaønh Ngaân haøng TMCP hoã trôï vaø vaø môû roäng cho hoaït ñoäng mình. Khi “ñoàng tieàn ñi lieàn khuùc ruoät” Saøi Goøn Thöông Tín, ñeán caùc thay ñoåi buoc long cac chuû doanh nghiep phai ä ø ù ä û tín duïng vì caùc coâng ty xuaát nhaäp khaåu veà sau: ñònh höôùng phaùt trieån tín duïng tính toan, can nhac trong töng döï an kinh ù â é ø ù thöôøng coù nhu caàu ñoàng thôøi saûn phaåm döïa vaøo thò tröôøng muïc tieâu laø caùc doanh doanh vaø “song chet” vôi cac hoaït ñong á á ù ù ä tín duïng vaø thanh toaùn quoác teá, beân nghieäp vöøa vaø nhoû, phaùt trieån cho vay kinh doanh bang chính ñong von hoï ñaõ è à á caïnh dòch vuï chuyeån tieàn, thanh toaùn noäi caùn boä coâng nhaân vieân, vaø gaàn ñaây nhaát boû ra. Caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû laïi ñòa thoâng qua taøi khoaûn tieàn göûi thanh ñònh höôùng phaùt trieån trôû thaønh moät laø nhöõng doanh nghieäp coù nhu caàu voán toaùn. Neáu khoâng ñaùp öùng toát ñoàng thôøi ngaân haøng baùn leû ña naêng ñeå vöôn ra vöøa phaûi vaø coù taøi saûn theá chaáp khaù an hai dòch vuï naøy thì raát khoù thu huùt, duy trì caùc nöôùc trong khu vöïc baèng caùc dòch toan cho soá tien vay. Coù theå khang ñònh söï ø à ú vaø phaùt trieån quan heä vôùi caùc ñoái töôïng vuï ngaân haøng hieän ñaïi, taêng tyû troïng quyeát taâm trong kinh doanh cuûa caùc khaùch khaùch haøng naøy. Traùi laïi, neáu laøm toát, haøng naøy. Sacombank, baèng söï thaåm doanh thu vaø lôïi nhuaän töø caùc dòch vuï ngaân haøng seõ thu ñöôïc möùc lôïi nhuaän ñònh khoa hoïc cua nganh ngan hang, ñaõ û ø â ø naøy trong toång thu nhaäp vaø lôïi nhuaän; cao hôn vôùi cuøng möùc chi phí tieáp thò, an taâm hoaït ñoäng taïi phaân khuùc thò tröôøng moãi söï thay ñoåi ñeàu coù taùc duïng vaø aûnh thaåm ñònh, chaêm soùc moät khaùch haøng. naøy bôûi tính chaát an toaøn, phuø hôïp vaø coøn höôûng nhaát ñònh ñoái vôùi söï phaùt trieån nhieàu tieàm naêng phaùt trieån trong töông lai. Vaø Sacombank ñaõ thöïc hieän toát vai troø cuûa ngaân haøng. Coù theå noi, Sacombank ñaõ coù mot böôc ù ä ù moät ngaân haøng naêng ñoäng trong boái thay ñoi linh hoaït vaø chính xac. å ù caûnh hoäi nhaäp kinh teá, toàn taïi vaø phaùt Hieäu quaû cuûa söï thay ñoåi coù theå ñöôïc trieån maïnh meõ cho ñeán nay. nhìn thaáy moät caùch roõ reät. Ñôn cöû nhö Neáu töø naêm 1996 veà tröôùc, hoaït ñoäng vieäc Sacombank ñònh höôùng thò tröôøng cuûa ngaân haøng chæ ñôn thuaàn laø huy muïc tieâu cuûa hoaït ñoäng tín duïng höôùng ñoäng vaø cho vay, chaúng khaùc gì moät ñeán caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. hôïp taùc xaõ tín duïng, thì ñeán giai ñoaïn16 17
 • 17. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHVaän ñoäng ñeå töông thích trong theá giôùi thay ñoåi Ñeå toàn taïi trong moâi tröôøng kinh doanh nhieàu bieán ñoäng dieãn ra nhanh choùng nhö hieän nay, caùc ngaân haøng phaûi thöïc thi chính saùch linh hoaït, meàm deûo phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn vaø xu höôùng phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi. Laàn giôû laïi lòch söû Leâ Phuù Cöôøng thaønh laäp vaø phaùt trieån cuûa Sacombank qua caùc giai ñoaïn, chuùng ta nhaän thaáy söï CN Chôï Lôùn/P.QLTD uyeån chuyeån trong chieán löôïc ñaõ ñoùng vai troø quan troïng nhö theá naøo trong vieäc taïo ra nhöõng böôùc ngoaët quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa Sacombank. Möôøi laêm naêm, thay ñoåi vaø thích nghi 15 naêm ñaõ qua, coù theå ñieåm laïi nhöõng Trong giai ñoaïn môû cöûa vaø hoäi nhaäp, kinh tieáp theo, ngaân haøng ñaõ môû roäng sang laàn thay ñoåi nhaèm thích nghi vôùi moâi teá ñaát nöôùc chuyeån mình töø neàn kinh teá lónh vöïc thanh toaùn quoác teá vaø phaân taùn tröôøng kinh doanh ngaân haøng cuûa quoác doanh sang kinh teá nhieàu thaønh ruûi ro tín duïng baèng nhieàu hình thöùc cho Sacombank. Töø quyeát ñònh saùp nhaäp 4 phaàn, phaùt huy nguoàn voán trong nhaân vay nhö cho vay traû goùp chuyeån ñoåi ñaàu toå chöùc tín duïng (NH Phaùt trieån kinh teá dan, cung vôi viec ban hanh luat doanh â ø ù ä ø ä xe, goùp chôï, cho vay caùn boä coâng nhaân nghieäp laø söï ra ñôøi haøng loaït cuûa caùc Goø Vaáp, Trung taâm tín duïng Taân Bình, vieân, cho vay noâng thoân... Dòch vuï thanh doanh nhiep vöa vaø nho, hoaït ñong döïa ä ø û ä HTX Tín duïng Löõ Gia, HTX Tín duïng toaùn quoác teá thì laïi phaùt huy taùc duïng treân nguoàn voán töï coù vaø taøi saûn cuûa chính Thaønh Coâng) thaønh Ngaân haøng TMCP hoã trôï vaø vaø môû roäng cho hoaït ñoäng mình. Khi “ñoàng tieàn ñi lieàn khuùc ruoät” Saøi Goøn Thöông Tín, ñeán caùc thay ñoåi buoc long cac chuû doanh nghiep phai ä ø ù ä û tín duïng vì caùc coâng ty xuaát nhaäp khaåu veà sau: ñònh höôùng phaùt trieån tín duïng tính toan, can nhac trong töng döï an kinh ù â é ø ù thöôøng coù nhu caàu ñoàng thôøi saûn phaåm döïa vaøo thò tröôøng muïc tieâu laø caùc doanh doanh vaø “song chet” vôi cac hoaït ñong á á ù ù ä tín duïng vaø thanh toaùn quoác teá, beân nghieäp vöøa vaø nhoû, phaùt trieån cho vay kinh doanh bang chính ñong von hoï ñaõ è à á caïnh dòch vuï chuyeån tieàn, thanh toaùn noäi caùn boä coâng nhaân vieân, vaø gaàn ñaây nhaát boû ra. Caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû laïi ñòa thoâng qua taøi khoaûn tieàn göûi thanh ñònh höôùng phaùt trieån trôû thaønh moät laø nhöõng doanh nghieäp coù nhu caàu voán toaùn. Neáu khoâng ñaùp öùng toát ñoàng thôøi ngaân haøng baùn leû ña naêng ñeå vöôn ra vöøa phaûi vaø coù taøi saûn theá chaáp khaù an hai dòch vuï naøy thì raát khoù thu huùt, duy trì caùc nöôùc trong khu vöïc baèng caùc dòch toan cho soá tien vay. Coù theå khang ñònh söï ø à ú vaø phaùt trieån quan heä vôùi caùc ñoái töôïng vuï ngaân haøng hieän ñaïi, taêng tyû troïng quyeát taâm trong kinh doanh cuûa caùc khaùch khaùch haøng naøy. Traùi laïi, neáu laøm toát, haøng naøy. Sacombank, baèng söï thaåm doanh thu vaø lôïi nhuaän töø caùc dòch vuï ngaân haøng seõ thu ñöôïc möùc lôïi nhuaän ñònh khoa hoïc cua nganh ngan hang, ñaõ û ø â ø naøy trong toång thu nhaäp vaø lôïi nhuaän; cao hôn vôùi cuøng möùc chi phí tieáp thò, an taâm hoaït ñoäng taïi phaân khuùc thò tröôøng moãi söï thay ñoåi ñeàu coù taùc duïng vaø aûnh thaåm ñònh, chaêm soùc moät khaùch haøng. naøy bôûi tính chaát an toaøn, phuø hôïp vaø coøn höôûng nhaát ñònh ñoái vôùi söï phaùt trieån nhieàu tieàm naêng phaùt trieån trong töông lai. Vaø Sacombank ñaõ thöïc hieän toát vai troø cuûa ngaân haøng. Coù theå noi, Sacombank ñaõ coù mot böôc ù ä ù moät ngaân haøng naêng ñoäng trong boái thay ñoi linh hoaït vaø chính xac. å ù caûnh hoäi nhaäp kinh teá, toàn taïi vaø phaùt Hieäu quaû cuûa söï thay ñoåi coù theå ñöôïc trieån maïnh meõ cho ñeán nay. nhìn thaáy moät caùch roõ reät. Ñôn cöû nhö Neáu töø naêm 1996 veà tröôùc, hoaït ñoäng vieäc Sacombank ñònh höôùng thò tröôøng cuûa ngaân haøng chæ ñôn thuaàn laø huy muïc tieâu cuûa hoaït ñoäng tín duïng höôùng ñoäng vaø cho vay, chaúng khaùc gì moät ñeán caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. hôïp taùc xaõ tín duïng, thì ñeán giai ñoaïn16 17
 • 18. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH Böôùc ngoaët trong söï thay ñoåi: Khi taêng löông laø taêng ñaàu tö Vaïn söï ñeàu thích nghiChính saùc h tieàn löông môù i vaø o naê m Mac duø thay ñoi chính sach tien löông ñoi ë å ù à ø Nhu caàu xaùc ñònh laïi cheá ñoä tieàn löông Söï töông thích trong nganh ngan hang ø â ø hôn, coù theå thaáy Trung Quoác noåi leân nhö thöôïng vaøng haï caùm, töø nhöõng haøng hoùa2004, theo phaùt bieå u cuû a Chuû Tòch hoûi nhieàu coâng söùc ñeå tính toaùn moät caùch moät laàn nöõa laïi cho thaáy kinh doanh noùi ñöôïc theå hien trong cô cau nhan söï. Ñung ä á â ù moät ñieån hình veà khaû naêng töông thích reû tieàn nhö hoäp queït ga, caây ñaám löng,HÑQT NHTMCP Sacombank: “taê n g hôïp lyù vaø khoa hoïc nhöng Sacombank van ã rieâng, vaø moïi hoaït ñoäng noùi chung caàn ngöôøi ñuùng vieäc, vì muïc tieâu chung nhaát ñeå phaùt trieån kinh teá. Qua thôøi kyø “beá aám nöôùc ñeán caùc saûn phaåm ñaét tieàn nhölöông laø taêng ñaàu tö chöù khoâ n g phaû i quyeát taâm thöïc hieän bôûi ñoù laø ñoøn baåy kích phaûi coù söï ñieàu chænh trong quaù trình laø söï phaùt trieån toái öu cuûa Ngaân haøng. quan toûa caûng”, töï huyeãn hoaëc mình laø haøng ñieän töû, xe maùy, oâ toâ. Ñeå khoângchi phí taêng theâm”. Tieà n löông ñöôï c thích khaû nang lam viec vaø phuïc vuï tot nhat ê ø ä á á phaùt trieån ñeå phuø hôïp vôùi söï thay ñoåi Khi moâi tröôøng kinh doanh môùi ñoøi hoûi söï nhaát thieân haï döôùi caùc trieàu ñaïi phong bò phaùt hieän vaø taán coâng, loaøi kyø nhoângtraû ñuùng theo hieäu quaû coâ n g vieä c , cho muïc tieâu phaùt trieån caû chieàu roäng vaø cuûa moâi tröôøng. Sacombank, toàn taïi vaø naêng noã, trình ñoä, khaû naêng laøm vieäc vaø phaûi ñoåi maøu da theo maøu thaân caây. Ñeå kieán, Trung Quoác ñaõ thöùc tænh vaø hoøatreân cô sôû möùc ñoä ñoùng goùp, ñoä phöùc chieàu saâu cuûa ngaân haøng. Duø laàn thay ñoåi phaùt trieån maïnh meõ nhö ngaøy nay, cuõng ban lónh ôû tam cao môi thì söï thay ñoi ñeå û à ù å soáng ñöôïc treân vuøng sa maïc thieáu nöôùc, nhaäp vaøo doøng chaûy phaùt trieån cuûa theátaïp cuøng nhöõng kieán thöùc chuyeân moân chính sach tien löông vao nam 2004 mat ù à ø ê á khoâng naèm ngoaøi qui luaät aáy. phat trien laø tat yeu. ù å á á laù xöông roàng tieán hoùa thaønh gai. Caùc giôùi. Döôùi thôøi Ñaëng Tieåu Bình, nhieàucua nhan vien. Sacombank cung chuù û â â õ 6 thang vôi 70 cuoc hoïp vaø 250 loaïi cong ù ù ä â doanh nghieäp qui moâ nhoû phaûi choïn caùc Ñoái vôùi caùc ngaân haøng, thay ñoåi chính ñoaøn caùn boä ñaõ ñöôïc cöû sang caùc nöôùctroïng ñeán tieàn thöôûng vaø phuï caáp. Thu vieäc vôùi quyõ löông taêng theâm 33%, nhöng ngaùch thò tröôøng ít bò caïnh tranh ñeå toàn saùch cho phuø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh phaùt trieån ñeå hoïc hoûi khoa hoïc kyõ thuaätnhaäp töø tieàn thöôûng laø khoaûn thu nhaäp ñeán nay Sacombank vaãn coù nhu caàu ñieàu taïi trong khi caùc taäp ñoaøn huøng maïnh doanh trong töøng thôøi kyø laø ñieàu caàn tieán boä. Vaø ngaøy nay, lôùp treû Trung Quoácdöïa vaøo keát quaû hoaøn thaønh coâng vieäc chænh laïi tien löông vaø cach tính löông ñeå à ù tìm caùch kieåm soaùt thò tröôøng roäng lôùn. thieát. Caùc thò tröôøng muïc tieâu vaø caùc saûncuûa moãi nhaân vieân treân cô sôû nhöõng muïc phuø hôïp hôn nöa vôi xu theá caïnh tranh veà õ ù ñaõ toûa khaép caùc nöôùc phaùt trieån treân phaåm muïc tieâu trong quaù khöù khoâng theå Taát caû phaûi löôïng söùc mình, phaûi thaytieâu ñaõ ñöôïc thieát laäp saün. Vaø neáu thöôûng nguon nhan löïc trong giai ñoaïn môi. Vôi à â ù ù theá giôùi ñeå hoïc hoûi vaø taän duïng caùc cô phuø hôïp maõi trong khi moâi tröôøng kinh ñoåi vaø thích nghi. Söï lôùn maïnh cuûa caùclaø coâng cuï ñeå ngaân haøng taïo ñoäng löïc phöông cham “khong sôï traû löông cao maø â â hoäi phaùt trieån cho ñaát nöôùc vôùi phöông doanh lieân tuïc bieán ñoåi. Nhöõng vaán ñeà ngaân haøng cuõng khoâng naèm ngoaøi quykhuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc thì phuï raát ngaïi traû löông nhaàm”, ngaân haøng saün chaâm “Ngöôøi Trung Quoác naøo ra nöôùc ñöôïc moïi ngöôøi cho laø ñuùng cuûa ngaøy luaät ñoù. Sacombank, 15 naêm treân concaáp laïi laø coâng cuï cho chieán löôïc giöõ sang traû cong xöng ñang cho söï ñong gop ø â ù ù ù ù ngoaøi hoïc xong trôû veà laø yeâu nöôùc; ôû laïi hoâm nay coù theå trôû thaønh loãi thôøi vaøo ñöôøng vöôn ñeán ñænh cao, vaãn khoângngöôøi taøi cuûa ngaân haøng. cua ngöôi lao ñong. û ø ä laø vì nöôùc”. Nhôø söï thay ñoåi vaø töï ñieàu ngaøy mai, neân khi lao vaøo thöông tröôøng, queân nhöõng quy luaät cuûa söï toàn taïi. Ñoù caùc doanh nghieäp phaûi luoân luoân töï ñieàu chænh, kinh teá Trung Quoác ñaõ phaùt trieån cuõng laø moät trong voâ soá caùc yeáu toá ñem chænh ñeå ñoùn ñaàu cô hoäi vaø taän duïng nhanh choùng vaø haøng hoùa Trung Quoác ñeán söï thaønh coâng cho Sacombank. toái öu caùc nguoàn löïc saün coù. Nhìn ra xa ngaøy nay traøn ngaäp thò tröôøng theá giôùi,Nhaân vieân Sacombank ñang taän tình höôùng daãn khaùch haøng Khaùch haøng thaät söï haøi loøng khi ñeán vôùi Sacombank18 19
 • 19. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH Böôùc ngoaët trong söï thay ñoåi: Khi taêng löông laø taêng ñaàu tö Vaïn söï ñeàu thích nghiChính saùc h tieàn löông môù i vaø o naê m Mac duø thay ñoi chính sach tien löông ñoi ë å ù à ø Nhu caàu xaùc ñònh laïi cheá ñoä tieàn löông Söï töông thích trong nganh ngan hang ø â ø hôn, coù theå thaáy Trung Quoác noåi leân nhö thöôïng vaøng haï caùm, töø nhöõng haøng hoùa2004, theo phaùt bieå u cuû a Chuû Tòch hoûi nhieàu coâng söùc ñeå tính toaùn moät caùch moät laàn nöõa laïi cho thaáy kinh doanh noùi ñöôïc theå hien trong cô cau nhan söï. Ñung ä á â ù moät ñieån hình veà khaû naêng töông thích reû tieàn nhö hoäp queït ga, caây ñaám löng,HÑQT NHTMCP Sacombank: “taê n g hôïp lyù vaø khoa hoïc nhöng Sacombank van ã rieâng, vaø moïi hoaït ñoäng noùi chung caàn ngöôøi ñuùng vieäc, vì muïc tieâu chung nhaát ñeå phaùt trieån kinh teá. Qua thôøi kyø “beá aám nöôùc ñeán caùc saûn phaåm ñaét tieàn nhölöông laø taêng ñaàu tö chöù khoâ n g phaû i quyeát taâm thöïc hieän bôûi ñoù laø ñoøn baåy kích phaûi coù söï ñieàu chænh trong quaù trình laø söï phaùt trieån toái öu cuûa Ngaân haøng. quan toûa caûng”, töï huyeãn hoaëc mình laø haøng ñieän töû, xe maùy, oâ toâ. Ñeå khoângchi phí taêng theâm”. Tieà n löông ñöôï c thích khaû nang lam viec vaø phuïc vuï tot nhat ê ø ä á á phaùt trieån ñeå phuø hôïp vôùi söï thay ñoåi Khi moâi tröôøng kinh doanh môùi ñoøi hoûi söï nhaát thieân haï döôùi caùc trieàu ñaïi phong bò phaùt hieän vaø taán coâng, loaøi kyø nhoângtraû ñuùng theo hieäu quaû coâ n g vieä c , cho muïc tieâu phaùt trieån caû chieàu roäng vaø cuûa moâi tröôøng. Sacombank, toàn taïi vaø naêng noã, trình ñoä, khaû naêng laøm vieäc vaø phaûi ñoåi maøu da theo maøu thaân caây. Ñeå kieán, Trung Quoác ñaõ thöùc tænh vaø hoøatreân cô sôû möùc ñoä ñoùng goùp, ñoä phöùc chieàu saâu cuûa ngaân haøng. Duø laàn thay ñoåi phaùt trieån maïnh meõ nhö ngaøy nay, cuõng ban lónh ôû tam cao môi thì söï thay ñoi ñeå û à ù å soáng ñöôïc treân vuøng sa maïc thieáu nöôùc, nhaäp vaøo doøng chaûy phaùt trieån cuûa theátaïp cuøng nhöõng kieán thöùc chuyeân moân chính sach tien löông vao nam 2004 mat ù à ø ê á khoâng naèm ngoaøi qui luaät aáy. phat trien laø tat yeu. ù å á á laù xöông roàng tieán hoùa thaønh gai. Caùc giôùi. Döôùi thôøi Ñaëng Tieåu Bình, nhieàucua nhan vien. Sacombank cung chuù û â â õ 6 thang vôi 70 cuoc hoïp vaø 250 loaïi cong ù ù ä â doanh nghieäp qui moâ nhoû phaûi choïn caùc Ñoái vôùi caùc ngaân haøng, thay ñoåi chính ñoaøn caùn boä ñaõ ñöôïc cöû sang caùc nöôùctroïng ñeán tieàn thöôûng vaø phuï caáp. Thu vieäc vôùi quyõ löông taêng theâm 33%, nhöng ngaùch thò tröôøng ít bò caïnh tranh ñeå toàn saùch cho phuø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh phaùt trieån ñeå hoïc hoûi khoa hoïc kyõ thuaätnhaäp töø tieàn thöôûng laø khoaûn thu nhaäp ñeán nay Sacombank vaãn coù nhu caàu ñieàu taïi trong khi caùc taäp ñoaøn huøng maïnh doanh trong töøng thôøi kyø laø ñieàu caàn tieán boä. Vaø ngaøy nay, lôùp treû Trung Quoácdöïa vaøo keát quaû hoaøn thaønh coâng vieäc chænh laïi tien löông vaø cach tính löông ñeå à ù tìm caùch kieåm soaùt thò tröôøng roäng lôùn. thieát. Caùc thò tröôøng muïc tieâu vaø caùc saûncuûa moãi nhaân vieân treân cô sôû nhöõng muïc phuø hôïp hôn nöa vôi xu theá caïnh tranh veà õ ù ñaõ toûa khaép caùc nöôùc phaùt trieån treân phaåm muïc tieâu trong quaù khöù khoâng theå Taát caû phaûi löôïng söùc mình, phaûi thaytieâu ñaõ ñöôïc thieát laäp saün. Vaø neáu thöôûng nguon nhan löïc trong giai ñoaïn môi. Vôi à â ù ù theá giôùi ñeå hoïc hoûi vaø taän duïng caùc cô phuø hôïp maõi trong khi moâi tröôøng kinh ñoåi vaø thích nghi. Söï lôùn maïnh cuûa caùclaø coâng cuï ñeå ngaân haøng taïo ñoäng löïc phöông cham “khong sôï traû löông cao maø â â hoäi phaùt trieån cho ñaát nöôùc vôùi phöông doanh lieân tuïc bieán ñoåi. Nhöõng vaán ñeà ngaân haøng cuõng khoâng naèm ngoaøi quykhuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc thì phuï raát ngaïi traû löông nhaàm”, ngaân haøng saün chaâm “Ngöôøi Trung Quoác naøo ra nöôùc ñöôïc moïi ngöôøi cho laø ñuùng cuûa ngaøy luaät ñoù. Sacombank, 15 naêm treân concaáp laïi laø coâng cuï cho chieán löôïc giöõ sang traû cong xöng ñang cho söï ñong gop ø â ù ù ù ù ngoaøi hoïc xong trôû veà laø yeâu nöôùc; ôû laïi hoâm nay coù theå trôû thaønh loãi thôøi vaøo ñöôøng vöôn ñeán ñænh cao, vaãn khoângngöôøi taøi cuûa ngaân haøng. cua ngöôi lao ñong. û ø ä laø vì nöôùc”. Nhôø söï thay ñoåi vaø töï ñieàu ngaøy mai, neân khi lao vaøo thöông tröôøng, queân nhöõng quy luaät cuûa söï toàn taïi. Ñoù caùc doanh nghieäp phaûi luoân luoân töï ñieàu chænh, kinh teá Trung Quoác ñaõ phaùt trieån cuõng laø moät trong voâ soá caùc yeáu toá ñem chænh ñeå ñoùn ñaàu cô hoäi vaø taän duïng nhanh choùng vaø haøng hoùa Trung Quoác ñeán söï thaønh coâng cho Sacombank. toái öu caùc nguoàn löïc saün coù. Nhìn ra xa ngaøy nay traøn ngaäp thò tröôøng theá giôùi,Nhaân vieân Sacombank ñang taän tình höôùng daãn khaùch haøng Khaùch haøng thaät söï haøi loøng khi ñeán vôùi Sacombank18 19
 • 20. vSACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH Löôùt soùng Ñaõ bao laàn toâi muoán vieát chuùt gì göûi ñaàu heát veà ñoùng goùp vôùi Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu söùc khieâm toán. So Sacombank nhöng laïi taàn ngaàn, do döï ra khôi vôùi nhöõng giaù trò vaø tieàm löïc bôûi leõ luoân töï bieát mình laø moät thaønh vieân maø Samcombank chuùng ta hieän coù, thì vaøo sau, ñeán muoän so vôùi nhieàu ñoàng nhöõng gì thuoäc veà ngaøy aáy thaät beù nhoû, nhöng nghieäp khaùc, söï hieåu bieát veà quaù trình cuõng raát quyù giaù vaø ñaùng traân troïng. Treân suoát chaëng hình thaønh vaø phaùt trieån Sacombank coøn ñöôøng 15 naêm qua, ñaõ coù bao lôùp ñaøn anh, ñaøn chò, khoâng nhieàu haïn cheá. Tuy nhieân nhôø söï ñoäng ngöøng mieät maøi coáng hieán, vun ñaép ñeå döïng leân ngoâi nhaø töôi ñeïp Vuõ Thò Thanh Thaûo vieân, khích leä töø caùc ñoàng nghieäp, cuøng mang teân Sacombank cho chuùng ta ngaøy nay. CN Goø Vaáp/ PGD Hoøa Bình nhöõng tình caûm ñaõ coù sau bao naêm gaén boù cuøng Sacombank, trong toâi chôït Tham gia taäp kyû yeáu baèng vieäc ñoùng goùp caûm nhaän veà 15 naêm hình thaønh vaø daâng leân nieàm xuùc caûm daït daøo, thoâi phaùt trieån Sacombank, thaät söï laø ñieàu boå ích cho moãi thaønh vieân chuùng ta. Bôûi theo thuùc vôùi bieát bao ñieàu muoán noùi. Tình toâi, qua ñoù baûn thaân ta seõ ñöôïc naâng cao moät böôùc veà nhaän thöùc. Ñaây cuõng laø dòp ñeå côø, moät maåu tin treân baùo Thanh Nieân: chuùng ta soi roïi laïi mình vaø töï hoûi “phaûi laøm gì ñeå xöùng ñaùng vôùi söï ñaõi ngoä maø Sacombank “Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ daønh cho chuùng ta?”, nhaèm kòp thôøi ñieàu chænh mình theo höôùng naâng chaát, ñaùp öùng yeâu (Sacombank) chính thöùc noäp ñôn leân UÛy caàu taêng toác phaùt trieån cuûa ñaïi gia ñình Sacombank trong nhöõng thaùng ngaøy saép tôùi. Rieâng vôùi baûn Ban Chöùng Khoaùn Nhaø Nöôùc xin nieâm yeát thaân toâi, söï laïc quan yeâu ñôøi vaø caûm giaùc an taâm trong coâng vieäc, ñaõ ñeán vôùi toâi töø raát laâu, bôûi mong öôùc coå phieu tren thò tröông chöng khoan“, á â ø ù ù cuûa baûn thaân ñaõ trôû thaønh hieän thöïc : ñöôïc ñöùng trong haøng nguõ Sacombank. ñaõ khieán söï töï haøo trong toâi troãi maïnh Khoâng phaûi töï nhieân maø toâi mong öôùc nhö vaäy. Sacombank laø nôi coù ñöôïc söï ñaûm baûo cuûa laõnh ñaïo raèng : moïi vaø toâi quyeát ñònh ghi laïi nhöõng caûm noã löïc ñoùng goùp cuûa moãi moät thaønh vieân ôû baát kyø vò trí naøo seõ luoân ñöôïc quan taâm vaø ñaõi ngoä töông xöùng. Nhö toâi nhaän cuûa mình nhaân kyû nieäm 15 naêm bieát, qua moät söï kieän troïng ñaïi cuûa Sacombank caùch ñaây gaàn hai naêm, khi traû lôøi phoûng vaán veà cuoäc caûi caùch löông, thaønh laäp Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn thöôûng mang tính ñoät phaù cuûa Ngaân Haøng chuùng ta, vò laõnh ñaïo cao nhaát Sacombank ñaõ coù caâu phaùt bieåu ñaày caûm Thöông Tín (Sacombank). khaùi, mang tính nhaân baûn raát cao : “Con ngöôøi laø taøi saûn voâ giaù cuûa doanh nghieäp, ñoái vôùi chuùng toâi ñaây chính laø söï ñaàu Ñeå ñaït thaønh töïu naøy, ñaïi gia ñình tö”. Vaâng, yeáu toá “con ngöôøi” ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån DN cuûa mình, ñaõ ñöôïc Ngöôøi anh caû trong ñaïi gia ñình Sacombank Sacombank chuùng ta ñaõ coá gaéng chuùng ta khaúng ñònh nhö vaäy ñoù. khoâng ngöøng trong nhieàu naêm qua. Beân nhöõng laüng hoa töôi thaém, haân hoan trong taø aùo daøi maøu vaøng cam, tung taêng cuøng bao ñoàng nghieäp ñoùn chaøo kyû Ngöôïc doøng thôøi gian, tìm laïi ngaøy khai nieäm 15 naêm thaønh laäp Sacombank, toâi thoaûng nghe coù tieáng baät naép Champagne khai cuoäc lieân hoan möøng ngaøy hoäi sinh doanh nghieäp cuøng nhöõng giaù trò lôùn. Khi nghi thöùc trang troïng daønh cho leã haï thuûy vôùi con thuyeàn ñaëc bieät mang teân Sacombank, toâi thaáy tröôùc maét ñaït ñöôïc thuôû ban ñaàu aáy, so saùnh vôùi mình hieän leân hình aûnh NH chuùng ta, nhö moät thöông thuyeàn ñoäc ñaùo, mang phong caùch hieän ñaïi, thaät to lôùn vaø qui moâ hoaït ñoäng hieän nay cuûa Ngaân maïnh meõ, coù trò giaù leân ñeán 2089 tæ VNÑ, cuøng thuûy thuû ñoaøn goàm treân 3800 thaønh vieân ñaõ qua naâng chaát haøng, chuùng ta deã daøng nhaän ra : söï phuïc vuï, chuaån bò taêng toác ñeå “löôùt soùng ra khôi”, hoøa nhaäp vaøo neàn kinh teá toaøn caàu. phaùt trieån cuûa Sacombank trong 15 naêm qua raát roõ neùt vaø ñaày aán töôïng. Ñieàu ñoù Chaëng ñöôøng saép tôùi coøn nhieàu thaùch thöùc, bao gian lao vaát vaû ñang ñoùn chôø nhöng toâi luoân maõnh ñöôïc theå hieän baèng maïng löôùi chi nhaùnh lieät tin raèng : vôùi truyeàn thoáng ñoàng taâm gaéng söùc, thuûy thuû ñoaøn trong ñoù coù toâi, seõ cuøng thöông lan toûa nhanh khaép caû nöôùc, cuøng vôùi thuyeàn Sacombank nhanh choùng vöôït qua moïi côn soùng döõ, saün saøng tieán leân phía tröôùc, soá voán ñieàu leä, soá thaønh vieân khoâng chinh phuïc nhieàu hôn nöõa nhöõng beán bôø ñaày vinh quang vaø ñaùng töï haøo. ngöøng taêng leân, vaø moät moâi tröôøng laøm Naâng ly chuùc möøng 15 naêm hình thaønh & phaùt trieån Ngaân Haøng Saøi Goøn vieäc thaät lyù töôûng cho taát thaûy moïi ngöôøi. Thöông Tín ngaøy hoâm nay, toâi laïi coù dòp öôm maàm cho nhöõng öôùc mô khi Mình mong muoán baøy toû loøng ngöôõng nghó veà töông lai. Ngaân Haøng chuùng ta khoâng nhöõng ñaõ laø Ngaân Haøng moä vaø tri aân ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñem TMCP lôùn nhaát caû nöôùc veà voán vaø nguoàn nhaân löïc maø coøn ñöôïc laïi niem vui vaø haïnh phuc ñen cho ñaïi gia à ù á ñaùnh giaù laø DN trong laõnh vöïc taøi chính laøm aên hieäu quaû, ñình Sacombank trong ngay hom nay.ø â an toaøn vaø oån ñònh nhaát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Vaøo nhöõng naêm 1990, Ngaân Haøng TMCP Chuùc möøng Sacombank nhaân kyû nieäm 15 naêm Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ chính thöùc ra ñôøi thaønh laäp vaø phaùt trieån, maø trong ñoù toâi töø vieäc thoáng nhaát boán HTX tín duïng ñaõ vaø caùc baïn cuøng haân haïnh ñöôïc töøng hoaït ñoäng, sôû höõu ñoäi nguõ thaønh laøm thaønh vieân chính vieân noøng coát vaø soá voán ñieàu leä ban thöùc. Taát caû caùc thaønh vieân trong ñaïi gia ñình Sacombank ñaõ saün saøng “löôùt soùng ra khôi”20 21
 • 21. vSACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH Löôùt soùng Ñaõ bao laàn toâi muoán vieát chuùt gì göûi ñaàu heát veà ñoùng goùp vôùi Ban Bieân Taäp Kyû Yeáu söùc khieâm toán. So Sacombank nhöng laïi taàn ngaàn, do döï ra khôi vôùi nhöõng giaù trò vaø tieàm löïc bôûi leõ luoân töï bieát mình laø moät thaønh vieân maø Samcombank chuùng ta hieän coù, thì vaøo sau, ñeán muoän so vôùi nhieàu ñoàng nhöõng gì thuoäc veà ngaøy aáy thaät beù nhoû, nhöng nghieäp khaùc, söï hieåu bieát veà quaù trình cuõng raát quyù giaù vaø ñaùng traân troïng. Treân suoát chaëng hình thaønh vaø phaùt trieån Sacombank coøn ñöôøng 15 naêm qua, ñaõ coù bao lôùp ñaøn anh, ñaøn chò, khoâng nhieàu haïn cheá. Tuy nhieân nhôø söï ñoäng ngöøng mieät maøi coáng hieán, vun ñaép ñeå döïng leân ngoâi nhaø töôi ñeïp Vuõ Thò Thanh Thaûo vieân, khích leä töø caùc ñoàng nghieäp, cuøng mang teân Sacombank cho chuùng ta ngaøy nay. CN Goø Vaáp/ PGD Hoøa Bình nhöõng tình caûm ñaõ coù sau bao naêm gaén boù cuøng Sacombank, trong toâi chôït Tham gia taäp kyû yeáu baèng vieäc ñoùng goùp caûm nhaän veà 15 naêm hình thaønh vaø daâng leân nieàm xuùc caûm daït daøo, thoâi phaùt trieån Sacombank, thaät söï laø ñieàu boå ích cho moãi thaønh vieân chuùng ta. Bôûi theo thuùc vôùi bieát bao ñieàu muoán noùi. Tình toâi, qua ñoù baûn thaân ta seõ ñöôïc naâng cao moät böôùc veà nhaän thöùc. Ñaây cuõng laø dòp ñeå côø, moät maåu tin treân baùo Thanh Nieân: chuùng ta soi roïi laïi mình vaø töï hoûi “phaûi laøm gì ñeå xöùng ñaùng vôùi söï ñaõi ngoä maø Sacombank “Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ daønh cho chuùng ta?”, nhaèm kòp thôøi ñieàu chænh mình theo höôùng naâng chaát, ñaùp öùng yeâu (Sacombank) chính thöùc noäp ñôn leân UÛy caàu taêng toác phaùt trieån cuûa ñaïi gia ñình Sacombank trong nhöõng thaùng ngaøy saép tôùi. Rieâng vôùi baûn Ban Chöùng Khoaùn Nhaø Nöôùc xin nieâm yeát thaân toâi, söï laïc quan yeâu ñôøi vaø caûm giaùc an taâm trong coâng vieäc, ñaõ ñeán vôùi toâi töø raát laâu, bôûi mong öôùc coå phieu tren thò tröông chöng khoan“, á â ø ù ù cuûa baûn thaân ñaõ trôû thaønh hieän thöïc : ñöôïc ñöùng trong haøng nguõ Sacombank. ñaõ khieán söï töï haøo trong toâi troãi maïnh Khoâng phaûi töï nhieân maø toâi mong öôùc nhö vaäy. Sacombank laø nôi coù ñöôïc söï ñaûm baûo cuûa laõnh ñaïo raèng : moïi vaø toâi quyeát ñònh ghi laïi nhöõng caûm noã löïc ñoùng goùp cuûa moãi moät thaønh vieân ôû baát kyø vò trí naøo seõ luoân ñöôïc quan taâm vaø ñaõi ngoä töông xöùng. Nhö toâi nhaän cuûa mình nhaân kyû nieäm 15 naêm bieát, qua moät söï kieän troïng ñaïi cuûa Sacombank caùch ñaây gaàn hai naêm, khi traû lôøi phoûng vaán veà cuoäc caûi caùch löông, thaønh laäp Ngaân Haøng TMCP Saøi Goøn thöôûng mang tính ñoät phaù cuûa Ngaân Haøng chuùng ta, vò laõnh ñaïo cao nhaát Sacombank ñaõ coù caâu phaùt bieåu ñaày caûm Thöông Tín (Sacombank). khaùi, mang tính nhaân baûn raát cao : “Con ngöôøi laø taøi saûn voâ giaù cuûa doanh nghieäp, ñoái vôùi chuùng toâi ñaây chính laø söï ñaàu Ñeå ñaït thaønh töïu naøy, ñaïi gia ñình tö”. Vaâng, yeáu toá “con ngöôøi” ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån DN cuûa mình, ñaõ ñöôïc Ngöôøi anh caû trong ñaïi gia ñình Sacombank Sacombank chuùng ta ñaõ coá gaéng chuùng ta khaúng ñònh nhö vaäy ñoù. khoâng ngöøng trong nhieàu naêm qua. Beân nhöõng laüng hoa töôi thaém, haân hoan trong taø aùo daøi maøu vaøng cam, tung taêng cuøng bao ñoàng nghieäp ñoùn chaøo kyû Ngöôïc doøng thôøi gian, tìm laïi ngaøy khai nieäm 15 naêm thaønh laäp Sacombank, toâi thoaûng nghe coù tieáng baät naép Champagne khai cuoäc lieân hoan möøng ngaøy hoäi sinh doanh nghieäp cuøng nhöõng giaù trò lôùn. Khi nghi thöùc trang troïng daønh cho leã haï thuûy vôùi con thuyeàn ñaëc bieät mang teân Sacombank, toâi thaáy tröôùc maét ñaït ñöôïc thuôû ban ñaàu aáy, so saùnh vôùi mình hieän leân hình aûnh NH chuùng ta, nhö moät thöông thuyeàn ñoäc ñaùo, mang phong caùch hieän ñaïi, thaät to lôùn vaø qui moâ hoaït ñoäng hieän nay cuûa Ngaân maïnh meõ, coù trò giaù leân ñeán 2089 tæ VNÑ, cuøng thuûy thuû ñoaøn goàm treân 3800 thaønh vieân ñaõ qua naâng chaát haøng, chuùng ta deã daøng nhaän ra : söï phuïc vuï, chuaån bò taêng toác ñeå “löôùt soùng ra khôi”, hoøa nhaäp vaøo neàn kinh teá toaøn caàu. phaùt trieån cuûa Sacombank trong 15 naêm qua raát roõ neùt vaø ñaày aán töôïng. Ñieàu ñoù Chaëng ñöôøng saép tôùi coøn nhieàu thaùch thöùc, bao gian lao vaát vaû ñang ñoùn chôø nhöng toâi luoân maõnh ñöôïc theå hieän baèng maïng löôùi chi nhaùnh lieät tin raèng : vôùi truyeàn thoáng ñoàng taâm gaéng söùc, thuûy thuû ñoaøn trong ñoù coù toâi, seõ cuøng thöông lan toûa nhanh khaép caû nöôùc, cuøng vôùi thuyeàn Sacombank nhanh choùng vöôït qua moïi côn soùng döõ, saün saøng tieán leân phía tröôùc, soá voán ñieàu leä, soá thaønh vieân khoâng chinh phuïc nhieàu hôn nöõa nhöõng beán bôø ñaày vinh quang vaø ñaùng töï haøo. ngöøng taêng leân, vaø moät moâi tröôøng laøm Naâng ly chuùc möøng 15 naêm hình thaønh & phaùt trieån Ngaân Haøng Saøi Goøn vieäc thaät lyù töôûng cho taát thaûy moïi ngöôøi. Thöông Tín ngaøy hoâm nay, toâi laïi coù dòp öôm maàm cho nhöõng öôùc mô khi Mình mong muoán baøy toû loøng ngöôõng nghó veà töông lai. Ngaân Haøng chuùng ta khoâng nhöõng ñaõ laø Ngaân Haøng moä vaø tri aân ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ñem TMCP lôùn nhaát caû nöôùc veà voán vaø nguoàn nhaân löïc maø coøn ñöôïc laïi niem vui vaø haïnh phuc ñen cho ñaïi gia à ù á ñaùnh giaù laø DN trong laõnh vöïc taøi chính laøm aên hieäu quaû, ñình Sacombank trong ngay hom nay.ø â an toaøn vaø oån ñònh nhaát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Vaøo nhöõng naêm 1990, Ngaân Haøng TMCP Chuùc möøng Sacombank nhaân kyû nieäm 15 naêm Saøi Goøn Thöông Tín ñaõ chính thöùc ra ñôøi thaønh laäp vaø phaùt trieån, maø trong ñoù toâi töø vieäc thoáng nhaát boán HTX tín duïng ñaõ vaø caùc baïn cuøng haân haïnh ñöôïc töøng hoaït ñoäng, sôû höõu ñoäi nguõ thaønh laøm thaønh vieân chính vieân noøng coát vaø soá voán ñieàu leä ban thöùc. Taát caû caùc thaønh vieân trong ñaïi gia ñình Sacombank ñaõ saün saøng “löôùt soùng ra khôi”20 21
 • 22. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH Vieát veà Ngaân haøng ö? Vieát gì nhæ? Toâi Nhôù moãi laàn ñi coâng taùc hay ñi chuyeån nhôù thaàm nghó, thaø cöù baét mình laøm vieäc chöù vieát laùch thì vaên chöông chöõ nghóa mình coù haïn. Chaø, möôøi laêm naêm, nhaém maét tieàn veà hoäi sôû ñeàu phaûi ñôïi chôø, hay phaûi ñi keù (do thieáu xe), giôø thì quyõ ta coù xe chuyeân duøng roài, thích nheù! laïi, sao maø nhanh theá. Bao nhieâu noãi Nhôù laém nhöõng ngaøy aáy, duø coøn nhieàu nhôù uøa veà. khoù khaên, quyõ coâng ñoaøn coù haïn song Nhôù ngaøy naøo ñaàu quaân vaøo Tín duïng moãi naêm cöù ñeán nghæ leã 30 thaùng 04, (toå chöùc tieàn thaân cuûa Ngaân haøng ta), 01 thaùng 05, laø coâng ñoaøn cô sôû, coâng toâi run laém, nghó khoâng bieát mình laøm ñoaøn Ngaân haøng laïi toå chöùc nghæ maùt ñöôïc bao laâu. Theá maø ngaøy qua ngaøy, cho coâng ñoaøn vieân toaøn Ngaân haøng vöøa hoïc, vöøa laøm khieán toâi keát dính trong sau nhöõng ngaøy laøm vieäc, giuùp anh chò coâng vieäc. Ngaân haøng, nhö ngoâi nhaø em coù giôø phuùt thaûnh thôi, vui chôi vôùi thöù 2, ñaõ gan lien toi töø luc nao khong biet. é à â ù ø â á nhau. Thích thaät! Nhôù nhöõng ngaøy ñaàu, ngaân haøng chöa Nhôù nhöõng lôùp boài döôõng nghieäp vuï keá môû roäng, chi nhaùnh ta chæ coù 2 maùy vi toaùn, tín duïng, chaêm soùc khaùch haøng ñeå tính, roài 4 maùy. Giôø thì maïng löôùi ngaân anh chò em ngaân haøng ta trao ñoåi hoïc Ñinh Thanh Thuûy haøng ñaõ môû roäng moãi ngöôøi moät maùy. hoûi laãn nhau, giuùp nhau cuøng tieán boä CN Taân Bình Nhöng khoâng vì vaäy maø queân ñi nhöõng maø thaáy laõnh ñaïo ta quan taâm ñeán nhaân ngaøy ñaàu laäp nghieäp, laøm gì coù vi tính, vieân mình theá naøo! laøm tay caû thoâi! Ñeám tieàn: Baèng tay; coät Vaø gaàn ñaây, nhôù nhaát nhöõng laàn tieàn: Baèng tay; vieát nhaät kyù quyõ: Baèng chuyeån nhaø - dôøi chi nhaùnh ta töø nhaø tay. Cuoái thaùng, coäng phôi löu, tính laõi nhoû sang nhaø lôùn maø loøng möøng khaáp hoaït kyø, nhaäp phôi löu: Baèng tay; vieát soå khôûi. A! Töø nay ta ñöôïc laøm vieäc trong phuï: Baèng tay taát. Coøn giôø thích nheù, coù toøa nhaø Ngaân haøng môùi nheù - 8 taàng maùy caû roài. Caàn tra cöùu thoâng tin gì, cöù (khoâng khoûi töï haøo ñeå khoe vôùi baïn beø) vaøo maùy vaø in ra. vaø bieát ñaâu seõ laø 17 taàng trong nay mai. Nhôù nhöõng ngaøy cuûa hai naêm ñaàu ñi laøm, Loøng khoâng theå khoâng töï haøo khi treân caùc toå chöùc tín duïng ôû ñòa baøn quanh ta laõnh thoå Vieät Nam coù theâm moät ñieåm thi nhau ”beå”, loøng phaäp phoàng lo laéng saùng: Moät chi nhaùnh thuoäc Ngaân Haøng khoâng bieát ngaøy naøo tôùi mình (!). Nhôù ta moïc leân. Thöông hieäu Sacombank coù laïi nhöõng ngaøy soùng gioù aáy maø thöông maët ôû moïi nôi. nhöõng gioït nöôùc maét, thöông nhöõng neáp Töï haøo nhaát laø khi moãi saùng thöù hai ñaàu nhaên haèn treân traùn caùc baäc tieàn boái ngaøy tuaàn ñöôïc ñöùng tröôùc laù quoác kyø caát cao naøo khoâng nguû ñeå lo laéng gaày döïng gioïng haùt baøi quoác ca, baøi haùt coù löûa Sacombank ta coù ñöôïc ngaøy nay. maø ngöôøi caàm tròch ñaõ truyeàn cho moãi Nhôù coå phieu ngan hang ngay nao ñöôïc á â ø ø ø con ngöôøi - moãi coâng daân Sacombank. phaùt ñoäng, nhaân vieân tuy phaûi höôûng öùng Nguyeän ñem maõi baàu nhieät huyeát coäng nhöng raát baên khoaên, thì giôø ñaây ra söùc loøng tin naøy ñi theo Ngöôøi thaép löûa daãn tranh mua nheù! Giaù cao ñaáy (Cho boû taät ñöôøng goùp phaàn xaây döïng thöông hieäu coi thöông buït nhaø khong thieng)! ø â â Sacombank lôùn maïnh hôn. Moâ hình Nhaø Truyeàn Thoáng Sacombank22 23
 • 23. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH Vieát veà Ngaân haøng ö? Vieát gì nhæ? Toâi Nhôù moãi laàn ñi coâng taùc hay ñi chuyeån nhôù thaàm nghó, thaø cöù baét mình laøm vieäc chöù vieát laùch thì vaên chöông chöõ nghóa mình coù haïn. Chaø, möôøi laêm naêm, nhaém maét tieàn veà hoäi sôû ñeàu phaûi ñôïi chôø, hay phaûi ñi keù (do thieáu xe), giôø thì quyõ ta coù xe chuyeân duøng roài, thích nheù! laïi, sao maø nhanh theá. Bao nhieâu noãi Nhôù laém nhöõng ngaøy aáy, duø coøn nhieàu nhôù uøa veà. khoù khaên, quyõ coâng ñoaøn coù haïn song Nhôù ngaøy naøo ñaàu quaân vaøo Tín duïng moãi naêm cöù ñeán nghæ leã 30 thaùng 04, (toå chöùc tieàn thaân cuûa Ngaân haøng ta), 01 thaùng 05, laø coâng ñoaøn cô sôû, coâng toâi run laém, nghó khoâng bieát mình laøm ñoaøn Ngaân haøng laïi toå chöùc nghæ maùt ñöôïc bao laâu. Theá maø ngaøy qua ngaøy, cho coâng ñoaøn vieân toaøn Ngaân haøng vöøa hoïc, vöøa laøm khieán toâi keát dính trong sau nhöõng ngaøy laøm vieäc, giuùp anh chò coâng vieäc. Ngaân haøng, nhö ngoâi nhaø em coù giôø phuùt thaûnh thôi, vui chôi vôùi thöù 2, ñaõ gan lien toi töø luc nao khong biet. é à â ù ø â á nhau. Thích thaät! Nhôù nhöõng ngaøy ñaàu, ngaân haøng chöa Nhôù nhöõng lôùp boài döôõng nghieäp vuï keá môû roäng, chi nhaùnh ta chæ coù 2 maùy vi toaùn, tín duïng, chaêm soùc khaùch haøng ñeå tính, roài 4 maùy. Giôø thì maïng löôùi ngaân anh chò em ngaân haøng ta trao ñoåi hoïc Ñinh Thanh Thuûy haøng ñaõ môû roäng moãi ngöôøi moät maùy. hoûi laãn nhau, giuùp nhau cuøng tieán boä CN Taân Bình Nhöng khoâng vì vaäy maø queân ñi nhöõng maø thaáy laõnh ñaïo ta quan taâm ñeán nhaân ngaøy ñaàu laäp nghieäp, laøm gì coù vi tính, vieân mình theá naøo! laøm tay caû thoâi! Ñeám tieàn: Baèng tay; coät Vaø gaàn ñaây, nhôù nhaát nhöõng laàn tieàn: Baèng tay; vieát nhaät kyù quyõ: Baèng chuyeån nhaø - dôøi chi nhaùnh ta töø nhaø tay. Cuoái thaùng, coäng phôi löu, tính laõi nhoû sang nhaø lôùn maø loøng möøng khaáp hoaït kyø, nhaäp phôi löu: Baèng tay; vieát soå khôûi. A! Töø nay ta ñöôïc laøm vieäc trong phuï: Baèng tay taát. Coøn giôø thích nheù, coù toøa nhaø Ngaân haøng môùi nheù - 8 taàng maùy caû roài. Caàn tra cöùu thoâng tin gì, cöù (khoâng khoûi töï haøo ñeå khoe vôùi baïn beø) vaøo maùy vaø in ra. vaø bieát ñaâu seõ laø 17 taàng trong nay mai. Nhôù nhöõng ngaøy cuûa hai naêm ñaàu ñi laøm, Loøng khoâng theå khoâng töï haøo khi treân caùc toå chöùc tín duïng ôû ñòa baøn quanh ta laõnh thoå Vieät Nam coù theâm moät ñieåm thi nhau ”beå”, loøng phaäp phoàng lo laéng saùng: Moät chi nhaùnh thuoäc Ngaân Haøng khoâng bieát ngaøy naøo tôùi mình (!). Nhôù ta moïc leân. Thöông hieäu Sacombank coù laïi nhöõng ngaøy soùng gioù aáy maø thöông maët ôû moïi nôi. nhöõng gioït nöôùc maét, thöông nhöõng neáp Töï haøo nhaát laø khi moãi saùng thöù hai ñaàu nhaên haèn treân traùn caùc baäc tieàn boái ngaøy tuaàn ñöôïc ñöùng tröôùc laù quoác kyø caát cao naøo khoâng nguû ñeå lo laéng gaày döïng gioïng haùt baøi quoác ca, baøi haùt coù löûa Sacombank ta coù ñöôïc ngaøy nay. maø ngöôøi caàm tròch ñaõ truyeàn cho moãi Nhôù coå phieu ngan hang ngay nao ñöôïc á â ø ø ø con ngöôøi - moãi coâng daân Sacombank. phaùt ñoäng, nhaân vieân tuy phaûi höôûng öùng Nguyeän ñem maõi baàu nhieät huyeát coäng nhöng raát baên khoaên, thì giôø ñaây ra söùc loøng tin naøy ñi theo Ngöôøi thaép löûa daãn tranh mua nheù! Giaù cao ñaáy (Cho boû taät ñöôøng goùp phaàn xaây döïng thöông hieäu coi thöông buït nhaø khong thieng)! ø â â Sacombank lôùn maïnh hôn. Moâ hình Nhaø Truyeàn Thoáng Sacombank22 23
 • 24. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH 2.089 Nhöõng böôùc ñoät phaù taêng voán ñieàu leä cuûa Sacombank 1.250 Qua 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån (21/12/1991 - 21/12/2006), VOÁN ÑIEÀU LEÄ (Tyû ñoàng) 740 Sacombank ñaõ coù nhöõng böôùc tieán daøi khaù ngoaïn muïc. Trong chuoãi 505 nhöõng söï kieän noåi baät suoát chaëng ñöôøng 15 naêm aáy, nhöõng böôùc ñoät phaù trong quaù trình taêng voán ñieàu leä cuûa Sacombank ñaõ ghi nhöõng 272 daáu son thaät aán töôïng vaø raát ñaùng töï haøo, vöôït ra ngoaøi söï mong ñôïi 190 138 71 71 71 cuûa chuùng ta vaø söï kyø voïng cuûa caùc nhaø ñaàu tö. 10 16 20 24 47 3 Phoøng Keá Hoaïch Chieán Löôïc 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Töø ñieåm xuaát phaùt thaáp xuaát phaùt thaáp veà voán ñieàu leä, maïng moät ngaân haøng coù voán ñieàu leä daãn ñaàu cuûa HÑQT nhieäm kyø I - ñaõ taïo ra nhöõng voán ñieàu leä cuûa Sacombank khoâng vöôït ñaõ maïnh daïn xaây döïng môùi Truï sôû chính, löôùi, nhaân löïc vaø coâng ngheä ngaân haøng, trong heä thoáng NH TMCP ôû Vieät Nam thanh töïu ban ñau rat cô ban môû ñöông ø à á û ø qua ñöôïc con soá 30 tyû. ñöa vaøo khai tröông ngaøy 3/5/1999 taïiNgaøy aáy, 21/12/1991, Sacombank 15 naêm qua, Sacombank ñaõ quyeát taâm trong nhöõng naêm gaàn ñaây. cho nhöng giai ñoaïn phat trien sau nay. õ ù å ø trung taâm TP .HCM, ñoàng thôøi naâng caápñöôïc thaønh laäp vaø ñi vaøo hoaït ñoäng Trong khoù khaên naûy ra saùng kieán “vaøng”, cuûng coá, chaán chænh hoaït ñoäng, kieân Ket quaû laø cac chæ tieu kinh doanh chuû á ù â truï sôû caùc chi nhaùnh khang trang hôn,treân cô sôû chuyeån theå Ngaân haøng Phaùt ôû giai ñoaïn 1996-1999, vaøo nhöõng trì theo ñuoåi caùc muïc tieâu vaø chieán löôïc Nhöõng böôùc ñoät phaù laøm taêng theâm uy tín vaø vò theá cuûa Ngaântrieån Kinh teá Goø Vaáp vaø saùp nhaäp vôùi yeáu taêng khaù nhanh: huy ñoäng voán töø thaùng cuoái naêm 1996, Sacombank ñaõ phaùt trieån kinh doanh ñeå coù ñöôïc vò theá haøng. Ñaây laø söï naêng ñoäng, saùng taïo3 hôïp taùc xaõ tín duïng Taân Bình, Thaønh Sau khi saùp nhaäp ñeå thoaùt hieåm trong 90 tyû nam 1992 tang len ñen 687 tyû ê ê â á quyeát ñònh ñieàu chænh meänh giaù coå phieáu nhö ngaøy hoâm nay. cuûa Sacombank, ñi tröôùc moät böôùc soCoâng, Löõ Gia. Neàn kinh teá ñaát nöôùc giai ñoaïn 1991-1995, Sacombank phaûi naêm 1995, gaáp 7,6 laàn; cho vay cuõng töø 1.000.000 ñoàng xuoáng 200.000 vôùi caùc NH TMCP treân ñòa baøn, trongtrong thôøi kyø naøy ñang ñoái maët vôùi toác Theo dieãn bieán taêng tröôûng voán ñieàu ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên vaø thöû thaùch, taêng töông öùng töø 78 tyû leân 527 tyû, gaáp ñoàng ñeå phaùt haønh coå phieáu roäng raõi ra boái caûnh söû duïng voán töï coù xaây döïng Truïñoä laïm phaùt phi maõ, hoaït ñoäng tieàn leä, coù theå phaân chia thôøi kyø 15 naêm trong boi canh niem tin cua cong chung á û à û â ù 6,7 laàn; thanh toaùn quoác teá naêm 1995 coâng chuùng. Keát quaû laø voán ñieàu leä cuûa sôû chính vöôït tyû leä quy ñònh vaø phaûi camteä - tín duïng cua cac NHTM gap rat û ù ë á hình thaønh, xaây döïng vaø phaùt trieån ñoái vôùi heä thoáng NH TMCP ñang giaûm ñaït doanh soá 27,4 trieäu USD; lôïi nhuaän Sacombank ñaõ vöôït qua ngöôõng quy keát khaéc phuïc trong moät thôøi gian nhaátnhieàu khoù khaên, nhaát laø caùc hôïp taùc xaõ cuûa Sacombank thaønh 4 giai ñoaïn: tröôc thueá am 1,4 tyû nam 1992, ñaõ dan ù â ê à ñònh 70 tyû ñoàng, voán ñieàu leä ñeán thaùng suùt. Nhôø coù chuû tröông saùp nhaäp caùc toå ñònh vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc.tín duïng. Vôi möc von ñieu leä ban ñau ù ù á à à • Giai ñoaïn 1991-1995: Saùp nhaäp ñeå 2/1997 laø 71 tyû, baûo ñaûm cho söï toàn chöùc tín duïng, moät Sacombank ñaõ ñöôïc daàn thaêng baèng thu chi vaø coù laõi 2,9 tyûchöa ñen 3 tyû ñong, Sacombank ñaõ á à cung ton taïi (von ñieu leä töø 3 tyû ñen 24 ty) ø à á à á û taïi ñoäc laäp cuûa Sacombank. Ñaây laø moät Cuøng vôùi söï thaønh coâng cuûa voán ñieàu leä hình thaønh vôùi möùc voán lôùn hôn, coù löïc naêm 1995.böôùc nhöõng böôùc ñi ñaàu tieân ñaày cam • Giai ñoaïn 1996-1999: Xaùc böôùc ngoaët quan troïng cuûa Sacombank, vöôït möùc quy ñònh 70 tyû vaøo ñaàu naêm hôn ñeå coù theå vöôït qua khoù khaên tronggo, thöû thaùch: maïng löôùi hoaït ñoäng chuû laäp kyû cöông ñeå phaùt trieån (voán Vaøo thôøi gian naøy, Ngaân haøng Nhaø vaø cuõng laø laàn ñaàu tieân moät NH TMCP 1997, giai ñoaïn 1996-1999 cho thay á ñieàu leä töø 47,5 tyû ñeán 71 tyû) thôøi gian ñaàu môùi thaønh laäp. Luùc baáy phaùt haønh coå phieáu ñaïi chuùng khaù thaønhyeáu naèm ôû caùc quaän ven noäi thaønh, chaát nöôùc quy ñònh möùc voán ñieàu leä toái thieåu kyû cöông ñieu hanh cua Sacombank ñaõ à ø û • Giai ñoaïn 2000-2002: Cuûng giô, Sacombank ñaõ tranh thuû tang quy ø ê cuûa NH TMCP ñoâ thò laø 70 tyû ñoàng, neáu coâng ñeå Sacombank trôû thaønh NH TMCPlöôïng nguoàn nhaân löïc thaáp, hoaït ñoäng ñöôïc xaùc laäp vaø hoaøn thieän ôû 3 cô quannghieäp vuï khaù ñôn ñieäu veà huy ñoäng voán coá ñeå phaùt trieån oån ñònh (voán moâ kinh doanh, môû roäng maïng löôùi, khoâng ñuû voán theo quy ñònh thì coù theå duy nhaát ôû Vieät Nam coù cô caáu coå ñoâng quan trò - ñieu hanh - kiem soat. Net noi û à ø å ù ù åvaø cho vay, nôï quaù haïn khoù ñoi chuyen ø å ñieàu leä töø 138 tyû ñeán 272 tyû) ña daïng hoùa noäi dung hoaït ñoäng (phaùt xeáp vaøo loaïi ngaân haøng phaûi xöû lyù hoaëc ñaïi chuùng. Phaûi soáng trong hoaøn caûnh baät trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa giaigiao sang cao gap 2 lan von töï co. á à á ù • Giai ñoaïn 2003-2006: Taêng toác ñeå hoäi haønh kyø phieáu, thöïc hieän dòch vuï chuyeån haïn cheá phaïm vi hoaït ñoäng vaø toác ñoä ñoù môùi caûm nhaän ñaày ñuû yù nghóa lôùn ñoaïn nay laø Sacombank ñaõ chuû tröông ø nhaäp (voán ñieàu leä töø 505 tyû ñeán 2.089 tyû). tien nhanh, böôc ñau thöïc hien kinh à ù à ä phaùt trieån. Ñaây laø thôøi ñieåm cöïc kyø khoù lao cuûa saùng kieán chia nhoû meänh giaùBaát kyø ôû thôøi kyø naøo, naêng löïc taøi chính ñaåy maïnh cho vay phaân taùn theo ñeà aùn, doanh ñoái ngoaïi) cho duø boái caûnh luùc coå phieáu, phaùt haønh roäng raõi ra coânglaø yeáu toá cô baûn quyeát ñònh quaù trình Trong moãi giai ñoaïn, Sacombank ñeàu khaên maø nhieàu NH TMCP khaùc ñaõ bò chi keát hôïp cho vay taäp trung coù troïng ñieåm, naøy chöa coù boùng daùng cuûa caïnh tranh. chuùng, giuùp Ngaân haøng ñaït ñöôïc soá voánphaùt trieån cuûa NHTM, trong ñoù voán ñieàu coù nhöõng saùng kieán taïo ra nhöõng phoái, aûnh höôûng raát lôùn. Keát quaû kinh phaùt trieån maïnh caùc dòch vuï ngaân haøng, Phai tang quy moâ kinh doanh ñeå ganh û ê ù ñieàu leä 71 tyû, ñuû ñieàu kieän ñeå toàn taïi vaøleä laø moät trong caùc yeáu toá caáu thaønh noäi böôùc ñoät phaù taêng tröôûng voán ñieàu leä doanh cuûa Sacombank trong nhöõng maïng löôùi tröôùc ñaây chæ taäp trung ôû khu phaùt trieån.löïc cuûa ngaân haøng, hình thaønh neân taøi khaù ngoaïn muïc, goùp phaàn mang laïi bôt ton taïi veà nôï kheâ ñoïng cuõ (trong khi ù à naêm ñaàu tuy ñaõ ñöôïc caûi thieän nhöng vöïc TPHCM vaø Haø Noäi thì baáy giôø ñaõ vöônsaûn ngaân haøng vaø phaùt trieån caùc nghieäp hieäu quaû kinh doanh ngaøy caøng cao nhieàu HTXTD khaùc buoäc phaûi ñoå beå, vaãn chöa haáp daãn caùc nhaø ñaàu tö, neân Cuõng trong giai ñoaïn naøy, trong ñieàu roäng ra 20 tænh. Hieäu quaû kinh doanh ñaõvuï coù lieân quan ñeán voán töï coù. Töø ñieåm vaø ñöa Sacombank lieân tuïc trôû thaønh phaù saûn) - ñoù laø quyeát saùch raát hôïp lyù trong 3 naêm lieàn töø 1993 ñeán 1995, kieän voán töï coù coøn ít nhöng Sacombank nang len roõ ret: Huy ñong von töø 936 tyû â â ä ä á24 25
 • 25. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH 2.089 Nhöõng böôùc ñoät phaù taêng voán ñieàu leä cuûa Sacombank 1.250 Qua 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån (21/12/1991 - 21/12/2006), VOÁN ÑIEÀU LEÄ (Tyû ñoàng) 740 Sacombank ñaõ coù nhöõng böôùc tieán daøi khaù ngoaïn muïc. Trong chuoãi 505 nhöõng söï kieän noåi baät suoát chaëng ñöôøng 15 naêm aáy, nhöõng böôùc ñoät phaù trong quaù trình taêng voán ñieàu leä cuûa Sacombank ñaõ ghi nhöõng 272 daáu son thaät aán töôïng vaø raát ñaùng töï haøo, vöôït ra ngoaøi söï mong ñôïi 190 138 71 71 71 cuûa chuùng ta vaø söï kyø voïng cuûa caùc nhaø ñaàu tö. 10 16 20 24 47 3 Phoøng Keá Hoaïch Chieán Löôïc 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Töø ñieåm xuaát phaùt thaáp xuaát phaùt thaáp veà voán ñieàu leä, maïng moät ngaân haøng coù voán ñieàu leä daãn ñaàu cuûa HÑQT nhieäm kyø I - ñaõ taïo ra nhöõng voán ñieàu leä cuûa Sacombank khoâng vöôït ñaõ maïnh daïn xaây döïng môùi Truï sôû chính, löôùi, nhaân löïc vaø coâng ngheä ngaân haøng, trong heä thoáng NH TMCP ôû Vieät Nam thanh töïu ban ñau rat cô ban môû ñöông ø à á û ø qua ñöôïc con soá 30 tyû. ñöa vaøo khai tröông ngaøy 3/5/1999 taïiNgaøy aáy, 21/12/1991, Sacombank 15 naêm qua, Sacombank ñaõ quyeát taâm trong nhöõng naêm gaàn ñaây. cho nhöng giai ñoaïn phat trien sau nay. õ ù å ø trung taâm TP .HCM, ñoàng thôøi naâng caápñöôïc thaønh laäp vaø ñi vaøo hoaït ñoäng Trong khoù khaên naûy ra saùng kieán “vaøng”, cuûng coá, chaán chænh hoaït ñoäng, kieân Ket quaû laø cac chæ tieu kinh doanh chuû á ù â truï sôû caùc chi nhaùnh khang trang hôn,treân cô sôû chuyeån theå Ngaân haøng Phaùt ôû giai ñoaïn 1996-1999, vaøo nhöõng trì theo ñuoåi caùc muïc tieâu vaø chieán löôïc Nhöõng böôùc ñoät phaù laøm taêng theâm uy tín vaø vò theá cuûa Ngaântrieån Kinh teá Goø Vaáp vaø saùp nhaäp vôùi yeáu taêng khaù nhanh: huy ñoäng voán töø thaùng cuoái naêm 1996, Sacombank ñaõ phaùt trieån kinh doanh ñeå coù ñöôïc vò theá haøng. Ñaây laø söï naêng ñoäng, saùng taïo3 hôïp taùc xaõ tín duïng Taân Bình, Thaønh Sau khi saùp nhaäp ñeå thoaùt hieåm trong 90 tyû nam 1992 tang len ñen 687 tyû ê ê â á quyeát ñònh ñieàu chænh meänh giaù coå phieáu nhö ngaøy hoâm nay. cuûa Sacombank, ñi tröôùc moät böôùc soCoâng, Löõ Gia. Neàn kinh teá ñaát nöôùc giai ñoaïn 1991-1995, Sacombank phaûi naêm 1995, gaáp 7,6 laàn; cho vay cuõng töø 1.000.000 ñoàng xuoáng 200.000 vôùi caùc NH TMCP treân ñòa baøn, trongtrong thôøi kyø naøy ñang ñoái maët vôùi toác Theo dieãn bieán taêng tröôûng voán ñieàu ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên vaø thöû thaùch, taêng töông öùng töø 78 tyû leân 527 tyû, gaáp ñoàng ñeå phaùt haønh coå phieáu roäng raõi ra boái caûnh söû duïng voán töï coù xaây döïng Truïñoä laïm phaùt phi maõ, hoaït ñoäng tieàn leä, coù theå phaân chia thôøi kyø 15 naêm trong boi canh niem tin cua cong chung á û à û â ù 6,7 laàn; thanh toaùn quoác teá naêm 1995 coâng chuùng. Keát quaû laø voán ñieàu leä cuûa sôû chính vöôït tyû leä quy ñònh vaø phaûi camteä - tín duïng cua cac NHTM gap rat û ù ë á hình thaønh, xaây döïng vaø phaùt trieån ñoái vôùi heä thoáng NH TMCP ñang giaûm ñaït doanh soá 27,4 trieäu USD; lôïi nhuaän Sacombank ñaõ vöôït qua ngöôõng quy keát khaéc phuïc trong moät thôøi gian nhaátnhieàu khoù khaên, nhaát laø caùc hôïp taùc xaõ cuûa Sacombank thaønh 4 giai ñoaïn: tröôc thueá am 1,4 tyû nam 1992, ñaõ dan ù â ê à ñònh 70 tyû ñoàng, voán ñieàu leä ñeán thaùng suùt. Nhôø coù chuû tröông saùp nhaäp caùc toå ñònh vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc.tín duïng. Vôi möc von ñieu leä ban ñau ù ù á à à • Giai ñoaïn 1991-1995: Saùp nhaäp ñeå 2/1997 laø 71 tyû, baûo ñaûm cho söï toàn chöùc tín duïng, moät Sacombank ñaõ ñöôïc daàn thaêng baèng thu chi vaø coù laõi 2,9 tyûchöa ñen 3 tyû ñong, Sacombank ñaõ á à cung ton taïi (von ñieu leä töø 3 tyû ñen 24 ty) ø à á à á û taïi ñoäc laäp cuûa Sacombank. Ñaây laø moät Cuøng vôùi söï thaønh coâng cuûa voán ñieàu leä hình thaønh vôùi möùc voán lôùn hôn, coù löïc naêm 1995.böôùc nhöõng böôùc ñi ñaàu tieân ñaày cam • Giai ñoaïn 1996-1999: Xaùc böôùc ngoaët quan troïng cuûa Sacombank, vöôït möùc quy ñònh 70 tyû vaøo ñaàu naêm hôn ñeå coù theå vöôït qua khoù khaên tronggo, thöû thaùch: maïng löôùi hoaït ñoäng chuû laäp kyû cöông ñeå phaùt trieån (voán Vaøo thôøi gian naøy, Ngaân haøng Nhaø vaø cuõng laø laàn ñaàu tieân moät NH TMCP 1997, giai ñoaïn 1996-1999 cho thay á ñieàu leä töø 47,5 tyû ñeán 71 tyû) thôøi gian ñaàu môùi thaønh laäp. Luùc baáy phaùt haønh coå phieáu ñaïi chuùng khaù thaønhyeáu naèm ôû caùc quaän ven noäi thaønh, chaát nöôùc quy ñònh möùc voán ñieàu leä toái thieåu kyû cöông ñieu hanh cua Sacombank ñaõ à ø û • Giai ñoaïn 2000-2002: Cuûng giô, Sacombank ñaõ tranh thuû tang quy ø ê cuûa NH TMCP ñoâ thò laø 70 tyû ñoàng, neáu coâng ñeå Sacombank trôû thaønh NH TMCPlöôïng nguoàn nhaân löïc thaáp, hoaït ñoäng ñöôïc xaùc laäp vaø hoaøn thieän ôû 3 cô quannghieäp vuï khaù ñôn ñieäu veà huy ñoäng voán coá ñeå phaùt trieån oån ñònh (voán moâ kinh doanh, môû roäng maïng löôùi, khoâng ñuû voán theo quy ñònh thì coù theå duy nhaát ôû Vieät Nam coù cô caáu coå ñoâng quan trò - ñieu hanh - kiem soat. Net noi û à ø å ù ù åvaø cho vay, nôï quaù haïn khoù ñoi chuyen ø å ñieàu leä töø 138 tyû ñeán 272 tyû) ña daïng hoùa noäi dung hoaït ñoäng (phaùt xeáp vaøo loaïi ngaân haøng phaûi xöû lyù hoaëc ñaïi chuùng. Phaûi soáng trong hoaøn caûnh baät trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa giaigiao sang cao gap 2 lan von töï co. á à á ù • Giai ñoaïn 2003-2006: Taêng toác ñeå hoäi haønh kyø phieáu, thöïc hieän dòch vuï chuyeån haïn cheá phaïm vi hoaït ñoäng vaø toác ñoä ñoù môùi caûm nhaän ñaày ñuû yù nghóa lôùn ñoaïn nay laø Sacombank ñaõ chuû tröông ø nhaäp (voán ñieàu leä töø 505 tyû ñeán 2.089 tyû). tien nhanh, böôc ñau thöïc hien kinh à ù à ä phaùt trieån. Ñaây laø thôøi ñieåm cöïc kyø khoù lao cuûa saùng kieán chia nhoû meänh giaùBaát kyø ôû thôøi kyø naøo, naêng löïc taøi chính ñaåy maïnh cho vay phaân taùn theo ñeà aùn, doanh ñoái ngoaïi) cho duø boái caûnh luùc coå phieáu, phaùt haønh roäng raõi ra coânglaø yeáu toá cô baûn quyeát ñònh quaù trình Trong moãi giai ñoaïn, Sacombank ñeàu khaên maø nhieàu NH TMCP khaùc ñaõ bò chi keát hôïp cho vay taäp trung coù troïng ñieåm, naøy chöa coù boùng daùng cuûa caïnh tranh. chuùng, giuùp Ngaân haøng ñaït ñöôïc soá voánphaùt trieån cuûa NHTM, trong ñoù voán ñieàu coù nhöõng saùng kieán taïo ra nhöõng phoái, aûnh höôûng raát lôùn. Keát quaû kinh phaùt trieån maïnh caùc dòch vuï ngaân haøng, Phai tang quy moâ kinh doanh ñeå ganh û ê ù ñieàu leä 71 tyû, ñuû ñieàu kieän ñeå toàn taïi vaøleä laø moät trong caùc yeáu toá caáu thaønh noäi böôùc ñoät phaù taêng tröôûng voán ñieàu leä doanh cuûa Sacombank trong nhöõng maïng löôùi tröôùc ñaây chæ taäp trung ôû khu phaùt trieån.löïc cuûa ngaân haøng, hình thaønh neân taøi khaù ngoaïn muïc, goùp phaàn mang laïi bôt ton taïi veà nôï kheâ ñoïng cuõ (trong khi ù à naêm ñaàu tuy ñaõ ñöôïc caûi thieän nhöng vöïc TPHCM vaø Haø Noäi thì baáy giôø ñaõ vöônsaûn ngaân haøng vaø phaùt trieån caùc nghieäp hieäu quaû kinh doanh ngaøy caøng cao nhieàu HTXTD khaùc buoäc phaûi ñoå beå, vaãn chöa haáp daãn caùc nhaø ñaàu tö, neân Cuõng trong giai ñoaïn naøy, trong ñieàu roäng ra 20 tænh. Hieäu quaû kinh doanh ñaõvuï coù lieân quan ñeán voán töï coù. Töø ñieåm vaø ñöa Sacombank lieân tuïc trôû thaønh phaù saûn) - ñoù laø quyeát saùch raát hôïp lyù trong 3 naêm lieàn töø 1993 ñeán 1995, kieän voán töï coù coøn ít nhöng Sacombank nang len roõ ret: Huy ñong von töø 936 tyû â â ä ä á24 25
 • 26. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHnam 1996 tang len ñen 1.423 tyû nam ê ê â á ê thaønh phoá so vôùi 19 ñieåm giao dòch cuoái cuøng baét tay coäng löïc ñeå phaùt trieån treân ñaïi hoùa T24, phaùt trieån caùc loaïi theû; quy phaùp trong Chieán löôïc phaùt trieån kinh nhö ngang baèng nhau thì phong caùch1999, gap 1,5 lan; cho vay cung tang á à õ ê naêm 1999; soá löôïng CBNV taêng leân ñeán cô sôû khai thaùc caùc theá maïnh rieâng coù moâ kinh doanh vaø lôïi nhuaän ngaøy caøng doanh giai ñoaïn 2006-2010, trong phuïc vuï seõ laø yeáu toá quyeát ñònh thutöông öùng töø 805 tyû leân 1.221 tyû, gaáp 1,5 1.063 ngöôøi, gaáp 3 laàn cuoái naêm 1999; cuûa moãi beân. taêng nhanh, naêm sau cao hôn naêm tröôùc ñoù chuù troïng ñeán keá hoaïch taêng voán huùt khaùch haøng ñeán vôùi Sacombank.laàn; thanh toaùn quoác teá naêm 1999 ñaït soá dö huy ñoäng voán ñaït 3.856 tyû vaø dö (huy ñoäng voán ñaït treân 20.000 tyû, dö nôï ñieàu leä trong moái töông quan vôùi muïc - Ngoaøi 3 coå ñoâng nöôùc ngoaøi vaødoanh soá 184 trieu USD; lôïi nhuan tröôc ä ä ù nôï cho vay 3.301 tyû, ñeàu gaáp 2,7 laàn so cho vay treân 13.000 tyû, lôïi nhuaän tröôùc tieâu phaùt trieån kinh doanh, môû roäng - Ñoåi môùi nhieàu hôn vaø nhanh hôn nhieàu coå ñoâng laø caùc nhaø kinh doanh maïng löôùi, treân cô sôû ñaûm baûo taêng tyû trong lónh vöïc quaûn trò ñieàu haønh phuøthueá bình quan hang nam tren 10 ty. â ø ê â û cuoái naêm 1999; lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït thueá naêm 2006 öôùc ñaït 550 tyû); hoaøn trong nöôùc, Sacombank laø Ngaân haøng suaát lôïi nhuaän treân voán ôû möùc hôïp lyù. hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá, 79,2 tyû, gaáp 6 laàn so cuoái naêm 1999. thieän caùc quy trình, quy cheá hoaït ñoäng,- ÔÛ giai ñoaïn 2000-2002, trong naêm thöông maïi coå phaàn coù soá löôïng coå taïo ra moät heä thoáng vaän haønh ñoàng2001, Sacombank ñaõ coù saùng kieán phaùt - Giai ñoaïn naøy Sacombank coøn coù caùc ñoâng ñaïi chuùng lôùn nhaát Vieät Nam vôùi nhanh choùng tieáp caän caùc chuaån möùc - Nhanh chong xay döïng thöông hieu ù â ä boä, thoâng suoát, minh baïch vaø hieäu quaû.haønh coå phieáu vôùi giaù trò thöïc baèng 1,5 söï kieän noåi baät nhö vinh döï ñöôïc Ngaøi gaàn 7.000 coå ñoâng. Trong giai ñoaïn vaø thoâng leä quoác teá trong lónh vöïc ngaân Sacombank vöõng maïnh nhaèm naâng caolaàn meänh giaù, thu huùt ñöôïc nhieàu nhaø Chuû tòch Ngaân haøng Theá giôùi, OÂng naøy, Sacombank coù nhieàu ñôït phaùt haønh haøng nhö söï hoã trôï kyõ thuaät cuûa caùc Taäp naêng löïc caïnh tranh, môû roäng thò phaàn - Xay döïng chính sach kiem soat vaø xöû lyù â ù å ùñaàu tö taøi chính, trong ñoù coù moät ñònh Thoáng ñoác NHNN Vieät Nam, OÂng Phoù coå phieáu taêng voán ñieàu leä ñöôïc caùc nhaø ñoaøn ANZ, IFC vaø DC döï aùn taêng cöôøng kinh doanh vaø thu huùt söï quan taâm cuûa thong tin that nhanh nhaïy, coù keá hoaïch â ächeá taøi chính nöôùc ngoaøi laø Dragon Chuû tòch UBND TP .HCM ñeán thaêm; thöïc ñaàu tö höôûng öùng vaø ñeàu thaønh coâng toát quaûn lyù ruûi ro cuûa CIDA vaø Ngaân haøng caùc nhaø ñaàu tö. Phaùt trieån thöông hieäu döï phoøng, ñoái phoù vôùi nhöõng tình huoángFinancial Holdings (Anh Quoác) tham hieän saùp nhaäp NH TMCP noâng thoân ñeïp. Voán ñieàu leä cuûa Sacombank taêng Nhaø nöôùc Vieät Nam... phai thong qua tap trung ñau tö vao cong û â ä à ø â baát ngôø, söï coá khuûng hoaûng hoaëc khi thògia goùp voán coå phaàn. Naêm 2002, voán Thaïnh Thaéng. Nhöõng söï kieän treân ñaõ raát nhanh qua caùc naêm vaø laø NHTM coå ngheä ngaân haøng, nguoàn nhaân löïc ñeå coù tröông chöng khoan coù bien ñong xau. ø ù ù á ä á Ngaân haøng ñi tieân phongñieàu leä cuûa Sacombank taêng cao khi ñöa Sacombank leân vò theá môùi treân thò phaàn ñaàu tieân vöôït moác 1.000 tyû ñoàng: keát quaû kinh doanh toát hôn, hoã trôï choñöôïc Coâng ty Taøi chính Quoác teá (IFC) tröôøng taøi chính tieàn teä Vieät Nam. Trong 272 tyû naêm 2002 - 503 tyû naêm 2003 - - Luoân traên trôû tìm höôùng ñi môùi, khaùc giaù trò töông lai cuûa Sacombank phaûn - Ngöôi ta thöông noi: “Vaïn söï khôi ñau ø ø ù û àtröïc thuoäc World Bank ñaàu tö voán vaø cöû lónh vöïc öùng duïng coâng ngheä Ngaân haøng 740 tyû naêm 2004 - 1.250 tyû naêm 2005 bieät, ñi tröôùc moät böôùc ñeå ñoùn ñaàu hoäi aùnh treân baûng xeáp haïng cuûa thò tröôøng nan”, ñi tröôùc thì nhaän laáy cô hoäi toát hônchuyeân gia tröïc tieáp tö vaán. Ñaây laø söï hieän ñaïi, Sacombank ñaõ nhanh choùng - 2.089 tyû vaøo naêm 2006, voán töï coù ñeán chöng khoan, tang lôïi töc cho coå ñong. ù ù ê ù â nhöng cuõng thöôøng gaëp nhieàu khoù khaên nhaäp, sau thôøi gian hai naêm noã löïc chuaånkieän quan troïng ñoái vôùi Sacombank noùi trang bò phaàn meàm quaûn lyù Smartbank cuoái naêm 2006 ñaït 2.574 tyû. Ñaây thaät hôn. Ñeå Sacombank thaønh coâng veà taêng bò, Sacombank ñaõ chính thöùc nieâm yeátrieâng vaø ngaønh Ngaân haøng noùi chung treân dieän roäng, chuyeån töø quaûn lyù phaân söï laø moät thaønh töïu noåi baät, moät böôùc - Naâng cao naêng löïc caïnh tranh trong tröôûng voán noùi rieâng vaø phaùt trieån hoaït coå phieáu treân saøn giao dòch chöùng khoaùn thôøi kyø haäu nieâm yeát vaø haäu WTO. Caïnh ñoäng kinh doanh noùi chung trong thôøikhi laàn ñaàu tieân moät NH TMCP Vieät Nam taùn sang taäp trung; gia nhaäp heä thoáng nhaûy voït ngoaïn muïc cuûa Sacombank vôùi maõ hieäu STB vaøo ngaøy 12/7/2006. tranh qua chaát löôïng dòch vuï vaø phong kyø haäu nieâm yeát, thì hôn bao giôø heát, söïnhaän ñöôïc söï ñaàu tö voán töø moät coâng ty thanh toaùn SWIFT; naâng caáp trang thieát trong boái caûnh caùc NHTM coå phaàn cuøng Sacombank laø NHTM ñaàu tieân cuûa Vieät caùch phuïc vuï laø öu tieân soá moät cuûa Ngaân baûn lónh, tính naêng ñoäng, söï saùng taïo vaøtaøi chính quoác teá (coå ñoâng chieán löôïc) bò kyõ thuaät; chuaån bò trang bò maùy ATM tranh ñua taêng nhanh voán ñieàu leä, nhaát Nam nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng haøng, quan taâm thöôøng xuyeân ñeán kyõ quyeát taâm cuûa gaàn 3.800 CBNV maø ñöùngvôùi tyû leä 10% voán ñieàu leä. Vôùi söï coù maët vaø phaùt haønh theû. laø trong caùc naêm 2005, 2006. chöùng khoaùn. Töø ñaây, coå phieáu STB ñöôïc naêng chaêm soùc khaùch haøng cuûa taát ñaàu laø HÑQT vaø Ban ñieàu haønh chính laøcuûa 2 coå ñoâng nöôùc ngoaøi, ngoaøi vieäc - Böôc vao giai ñoaïn 2003-2006, töø nam ù ø ê - Giai ñoaïn naøy thöïc hieän Chieán löôïc töï do giao dòch, tính thanh khoaûn cao caû CBNV ñeå taïo ra söï khaùc bieät giöõa söc maïnh ñeå ñöa con thuyen Sacombank ù àtaêng nhanh voán ñieàu leä, Sacombank coøn 2003, Sacombank ñaõ ghi daáu aán maïnh phaùt trieån ñeán naêm 2010, Sacombank Sacombank so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. ñen ben bôø thanh cong - nhö ñaõ töng trai á á ø â ø ûnhaém ñeán muïc ñích khai thaùc caùc theá hôn vaø thu huùt theâm nhieàu nhaø ñaàu tö meõ treân thöông tröôøng khi ñöa möùc voán ñaõ chuû ñoäng taêng toác treân nhieàu maët, Khi maø caùc yeáu toá caïnh tranh khaùc xem nghiem trong 15 nam qua. ä êmaïnh veà quaûn trò, coâng ngheä hieän ñaïi, hôn. Sacombank coù nhieàu cô hoäi ñeå ñieu leä vöôït qua moc 500 ty, trôû thanh à á û ø chuaån bò cho thôøi kyø caïnh tranh sau hoäisöï hoã trôï kyõ thuaät cuûa caùc ñònh cheá taøi taêng nhanh voán ñieàu leä töø vieäc phaùt haønh Ngan hang lien tuïc dan ñau veà von ñieu â ø â ã à á à nhaäp: Taêng tröôûng voán ñieàu leä ôû möùcchính nöôùc ngoaøi, giuùp cho Sacombank theâm coå phieáu thoâng qua ñaáu giaù treân thò leä trong heä thoáng caùc NH TMCP Vieät Nam. cao nhaát, ñaït 2.089 tyû; môû roäng maïngnhanh choùng naâng cao naêng löïc caïnh tröôøng chöùng khoaùn, nhaát laø thôøi kyø haäu Thöông hieu Sacombank ñaõ ngay cang trôû ä ø ø löôùi hoaït ñoäng roäng nhaát, gaàn 163 ñieåmtranh, töøng böôùc ñöa hoaït ñoäng kinh WTO. Ñaây laø moät böôùc ngoaët môùi cuûa neân quen thuoäc vaø chieám ñöôïc loøng tin cuûa giao dòch ôû 38 tænh, thaønh phoá; coù ñoäidoanh phuø hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån Sacombank treân böôùc ñöôøng phaùt trieån, ñoâng ñaûo khaùch haøng, cuûa caùc nhaø ñaàu nguõ CBNV gaàn 3.800 ngöôøi vôùi chaátmöïc quoác teá, thu heïp daàn khoaûng caùch tö, caùc ñònh cheá taøi chính trong vaø ngoaøi löôïng nhaân söï ngaøy caøng ñöôïc naâng voán coå phaàn luaân chuyeån theo thò tröôøngvôùi khu vöïc vaø theá giôùi veà voán, coâng nöôc. Ñac biet, nam 2005 ñanh dau söï ù ë ä ê ù á cao; xaây döïng ñöôïc nhieàu moái quan chöùng khoaùn, chuyeân nghieäp hôn, minhngheä cuõng nhö trình ñoä quaûn lyù. Keát quaû tham gia gop von cua tap ñoan ANZ (coå ù á û ä ø heä vôùi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå baïch hôn vaø Ngaân haøng cuõng ñoái dieänlaø Sacombank ñaõ böôùc ñi moät böôùc khaù ñoâng chieán löôïc) vôùi tyû leä sôû höõu 10% thu huùt nguoàn voán ngaén, trung vaø daøi vôùi nhieàu cam go, thöû thaùch hôn.daøi so vôùi nhieàu naêm tröôùc ñoù, voán ñieàu voán ñieàu leä, giuùp cho Sacombank coù haïn töø FMO, RDF II, SMEDF; ñaõ thieátleä taêng töø 71 tyû leân 190 tyû roài 272 tyû, voán - Ñeå thaønh coâng vöôït möùc veà taêng cô hoäi tieáp caän vaø phaùt trieån nghieäp vuï laäp ñöôïc quan heä vôùi 7900 ñaïi lyù vaøtöï coù cuoái naêm 2002 ñaït 322 tyû. tröôûng voán ñieàu leä noái tieáp thaønh coâng Ngaân haøng tieân tieán, naâng cao khaû naêng 210 ngaân haøng treân 82 quoác gia; töøng- Töø söùc baät taêng nhanh cuûa voán ñieàu quaûn trò ruûi ro, ñieàu haønh hoaït ñoäng böôùc ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï trong vieäc gia taêng giaù trò coå phieáu STBleä, soá lieäu cuoái naêm 2002 phaûn aùnh theo thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá, hoã vaø danh muïc ñaàu tö; ñöa vaøo öùng trong thôøi kyø haäu nieâm yeát, Sacombanksöï phaùt trieån nhanh vaø oån ñònh cuûa trôï phat trien nguon nhan löïc chuyen ù å à â â duïng caùc coâng ngheä ngaân haøng hieän trong nhöõng naêm tôùi caàn taäp trungSacombank trong giai ñoaïn 2000- nghieäp. Sacombank ñaõ phaùt trieån ôû vò ñaïi nhö caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän vaøo moät soá vaán ñeà troïng yeáu sau:2002: Maïng löôùi taêng leân ñeán 55 ñieåm theá môùi sau khi coù caùc ñònh cheá taøi chính töû PhoneBanking, SMS Banking, Mobile Trieån khai thöïc hieän moät caùch ñoàng boägiao dòch, “phuû soùng” theâm nhieàu tænh, nöôùc ngoaøi ñaàu tö voán coå phaàn, caùc beân Sacombank, trieån khai chöông trình hieän vaø coù hieäu quaû cao caùc muïc tieâu vaø giaûi Sacombank luoân taïo nieàm tin vöõng chaéc cho khaùch haøng!26 27
 • 27. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHnam 1996 tang len ñen 1.423 tyû nam ê ê â á ê thaønh phoá so vôùi 19 ñieåm giao dòch cuoái cuøng baét tay coäng löïc ñeå phaùt trieån treân ñaïi hoùa T24, phaùt trieån caùc loaïi theû; quy phaùp trong Chieán löôïc phaùt trieån kinh nhö ngang baèng nhau thì phong caùch1999, gap 1,5 lan; cho vay cung tang á à õ ê naêm 1999; soá löôïng CBNV taêng leân ñeán cô sôû khai thaùc caùc theá maïnh rieâng coù moâ kinh doanh vaø lôïi nhuaän ngaøy caøng doanh giai ñoaïn 2006-2010, trong phuïc vuï seõ laø yeáu toá quyeát ñònh thutöông öùng töø 805 tyû leân 1.221 tyû, gaáp 1,5 1.063 ngöôøi, gaáp 3 laàn cuoái naêm 1999; cuûa moãi beân. taêng nhanh, naêm sau cao hôn naêm tröôùc ñoù chuù troïng ñeán keá hoaïch taêng voán huùt khaùch haøng ñeán vôùi Sacombank.laàn; thanh toaùn quoác teá naêm 1999 ñaït soá dö huy ñoäng voán ñaït 3.856 tyû vaø dö (huy ñoäng voán ñaït treân 20.000 tyû, dö nôï ñieàu leä trong moái töông quan vôùi muïc - Ngoaøi 3 coå ñoâng nöôùc ngoaøi vaødoanh soá 184 trieu USD; lôïi nhuan tröôc ä ä ù nôï cho vay 3.301 tyû, ñeàu gaáp 2,7 laàn so cho vay treân 13.000 tyû, lôïi nhuaän tröôùc tieâu phaùt trieån kinh doanh, môû roäng - Ñoåi môùi nhieàu hôn vaø nhanh hôn nhieàu coå ñoâng laø caùc nhaø kinh doanh maïng löôùi, treân cô sôû ñaûm baûo taêng tyû trong lónh vöïc quaûn trò ñieàu haønh phuøthueá bình quan hang nam tren 10 ty. â ø ê â û cuoái naêm 1999; lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït thueá naêm 2006 öôùc ñaït 550 tyû); hoaøn trong nöôùc, Sacombank laø Ngaân haøng suaát lôïi nhuaän treân voán ôû möùc hôïp lyù. hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá, 79,2 tyû, gaáp 6 laàn so cuoái naêm 1999. thieän caùc quy trình, quy cheá hoaït ñoäng,- ÔÛ giai ñoaïn 2000-2002, trong naêm thöông maïi coå phaàn coù soá löôïng coå taïo ra moät heä thoáng vaän haønh ñoàng2001, Sacombank ñaõ coù saùng kieán phaùt - Giai ñoaïn naøy Sacombank coøn coù caùc ñoâng ñaïi chuùng lôùn nhaát Vieät Nam vôùi nhanh choùng tieáp caän caùc chuaån möùc - Nhanh chong xay döïng thöông hieu ù â ä boä, thoâng suoát, minh baïch vaø hieäu quaû.haønh coå phieáu vôùi giaù trò thöïc baèng 1,5 söï kieän noåi baät nhö vinh döï ñöôïc Ngaøi gaàn 7.000 coå ñoâng. Trong giai ñoaïn vaø thoâng leä quoác teá trong lónh vöïc ngaân Sacombank vöõng maïnh nhaèm naâng caolaàn meänh giaù, thu huùt ñöôïc nhieàu nhaø Chuû tòch Ngaân haøng Theá giôùi, OÂng naøy, Sacombank coù nhieàu ñôït phaùt haønh haøng nhö söï hoã trôï kyõ thuaät cuûa caùc Taäp naêng löïc caïnh tranh, môû roäng thò phaàn - Xay döïng chính sach kiem soat vaø xöû lyù â ù å ùñaàu tö taøi chính, trong ñoù coù moät ñònh Thoáng ñoác NHNN Vieät Nam, OÂng Phoù coå phieáu taêng voán ñieàu leä ñöôïc caùc nhaø ñoaøn ANZ, IFC vaø DC döï aùn taêng cöôøng kinh doanh vaø thu huùt söï quan taâm cuûa thong tin that nhanh nhaïy, coù keá hoaïch â ächeá taøi chính nöôùc ngoaøi laø Dragon Chuû tòch UBND TP .HCM ñeán thaêm; thöïc ñaàu tö höôûng öùng vaø ñeàu thaønh coâng toát quaûn lyù ruûi ro cuûa CIDA vaø Ngaân haøng caùc nhaø ñaàu tö. Phaùt trieån thöông hieäu döï phoøng, ñoái phoù vôùi nhöõng tình huoángFinancial Holdings (Anh Quoác) tham hieän saùp nhaäp NH TMCP noâng thoân ñeïp. Voán ñieàu leä cuûa Sacombank taêng Nhaø nöôùc Vieät Nam... phai thong qua tap trung ñau tö vao cong û â ä à ø â baát ngôø, söï coá khuûng hoaûng hoaëc khi thògia goùp voán coå phaàn. Naêm 2002, voán Thaïnh Thaéng. Nhöõng söï kieän treân ñaõ raát nhanh qua caùc naêm vaø laø NHTM coå ngheä ngaân haøng, nguoàn nhaân löïc ñeå coù tröông chöng khoan coù bien ñong xau. ø ù ù á ä á Ngaân haøng ñi tieân phongñieàu leä cuûa Sacombank taêng cao khi ñöa Sacombank leân vò theá môùi treân thò phaàn ñaàu tieân vöôït moác 1.000 tyû ñoàng: keát quaû kinh doanh toát hôn, hoã trôï choñöôïc Coâng ty Taøi chính Quoác teá (IFC) tröôøng taøi chính tieàn teä Vieät Nam. Trong 272 tyû naêm 2002 - 503 tyû naêm 2003 - - Luoân traên trôû tìm höôùng ñi môùi, khaùc giaù trò töông lai cuûa Sacombank phaûn - Ngöôi ta thöông noi: “Vaïn söï khôi ñau ø ø ù û àtröïc thuoäc World Bank ñaàu tö voán vaø cöû lónh vöïc öùng duïng coâng ngheä Ngaân haøng 740 tyû naêm 2004 - 1.250 tyû naêm 2005 bieät, ñi tröôùc moät böôùc ñeå ñoùn ñaàu hoäi aùnh treân baûng xeáp haïng cuûa thò tröôøng nan”, ñi tröôùc thì nhaän laáy cô hoäi toát hônchuyeân gia tröïc tieáp tö vaán. Ñaây laø söï hieän ñaïi, Sacombank ñaõ nhanh choùng - 2.089 tyû vaøo naêm 2006, voán töï coù ñeán chöng khoan, tang lôïi töc cho coå ñong. ù ù ê ù â nhöng cuõng thöôøng gaëp nhieàu khoù khaên nhaäp, sau thôøi gian hai naêm noã löïc chuaånkieän quan troïng ñoái vôùi Sacombank noùi trang bò phaàn meàm quaûn lyù Smartbank cuoái naêm 2006 ñaït 2.574 tyû. Ñaây thaät hôn. Ñeå Sacombank thaønh coâng veà taêng bò, Sacombank ñaõ chính thöùc nieâm yeátrieâng vaø ngaønh Ngaân haøng noùi chung treân dieän roäng, chuyeån töø quaûn lyù phaân söï laø moät thaønh töïu noåi baät, moät böôùc - Naâng cao naêng löïc caïnh tranh trong tröôûng voán noùi rieâng vaø phaùt trieån hoaït coå phieáu treân saøn giao dòch chöùng khoaùn thôøi kyø haäu nieâm yeát vaø haäu WTO. Caïnh ñoäng kinh doanh noùi chung trong thôøikhi laàn ñaàu tieân moät NH TMCP Vieät Nam taùn sang taäp trung; gia nhaäp heä thoáng nhaûy voït ngoaïn muïc cuûa Sacombank vôùi maõ hieäu STB vaøo ngaøy 12/7/2006. tranh qua chaát löôïng dòch vuï vaø phong kyø haäu nieâm yeát, thì hôn bao giôø heát, söïnhaän ñöôïc söï ñaàu tö voán töø moät coâng ty thanh toaùn SWIFT; naâng caáp trang thieát trong boái caûnh caùc NHTM coå phaàn cuøng Sacombank laø NHTM ñaàu tieân cuûa Vieät caùch phuïc vuï laø öu tieân soá moät cuûa Ngaân baûn lónh, tính naêng ñoäng, söï saùng taïo vaøtaøi chính quoác teá (coå ñoâng chieán löôïc) bò kyõ thuaät; chuaån bò trang bò maùy ATM tranh ñua taêng nhanh voán ñieàu leä, nhaát Nam nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng haøng, quan taâm thöôøng xuyeân ñeán kyõ quyeát taâm cuûa gaàn 3.800 CBNV maø ñöùngvôùi tyû leä 10% voán ñieàu leä. Vôùi söï coù maët vaø phaùt haønh theû. laø trong caùc naêm 2005, 2006. chöùng khoaùn. Töø ñaây, coå phieáu STB ñöôïc naêng chaêm soùc khaùch haøng cuûa taát ñaàu laø HÑQT vaø Ban ñieàu haønh chính laøcuûa 2 coå ñoâng nöôùc ngoaøi, ngoaøi vieäc - Böôc vao giai ñoaïn 2003-2006, töø nam ù ø ê - Giai ñoaïn naøy thöïc hieän Chieán löôïc töï do giao dòch, tính thanh khoaûn cao caû CBNV ñeå taïo ra söï khaùc bieät giöõa söc maïnh ñeå ñöa con thuyen Sacombank ù àtaêng nhanh voán ñieàu leä, Sacombank coøn 2003, Sacombank ñaõ ghi daáu aán maïnh phaùt trieån ñeán naêm 2010, Sacombank Sacombank so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. ñen ben bôø thanh cong - nhö ñaõ töng trai á á ø â ø ûnhaém ñeán muïc ñích khai thaùc caùc theá hôn vaø thu huùt theâm nhieàu nhaø ñaàu tö meõ treân thöông tröôøng khi ñöa möùc voán ñaõ chuû ñoäng taêng toác treân nhieàu maët, Khi maø caùc yeáu toá caïnh tranh khaùc xem nghiem trong 15 nam qua. ä êmaïnh veà quaûn trò, coâng ngheä hieän ñaïi, hôn. Sacombank coù nhieàu cô hoäi ñeå ñieu leä vöôït qua moc 500 ty, trôû thanh à á û ø chuaån bò cho thôøi kyø caïnh tranh sau hoäisöï hoã trôï kyõ thuaät cuûa caùc ñònh cheá taøi taêng nhanh voán ñieàu leä töø vieäc phaùt haønh Ngan hang lien tuïc dan ñau veà von ñieu â ø â ã à á à nhaäp: Taêng tröôûng voán ñieàu leä ôû möùcchính nöôùc ngoaøi, giuùp cho Sacombank theâm coå phieáu thoâng qua ñaáu giaù treân thò leä trong heä thoáng caùc NH TMCP Vieät Nam. cao nhaát, ñaït 2.089 tyû; môû roäng maïngnhanh choùng naâng cao naêng löïc caïnh tröôøng chöùng khoaùn, nhaát laø thôøi kyø haäu Thöông hieu Sacombank ñaõ ngay cang trôû ä ø ø löôùi hoaït ñoäng roäng nhaát, gaàn 163 ñieåmtranh, töøng böôùc ñöa hoaït ñoäng kinh WTO. Ñaây laø moät böôùc ngoaët môùi cuûa neân quen thuoäc vaø chieám ñöôïc loøng tin cuûa giao dòch ôû 38 tænh, thaønh phoá; coù ñoäidoanh phuø hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån Sacombank treân böôùc ñöôøng phaùt trieån, ñoâng ñaûo khaùch haøng, cuûa caùc nhaø ñaàu nguõ CBNV gaàn 3.800 ngöôøi vôùi chaátmöïc quoác teá, thu heïp daàn khoaûng caùch tö, caùc ñònh cheá taøi chính trong vaø ngoaøi löôïng nhaân söï ngaøy caøng ñöôïc naâng voán coå phaàn luaân chuyeån theo thò tröôøngvôùi khu vöïc vaø theá giôùi veà voán, coâng nöôc. Ñac biet, nam 2005 ñanh dau söï ù ë ä ê ù á cao; xaây döïng ñöôïc nhieàu moái quan chöùng khoaùn, chuyeân nghieäp hôn, minhngheä cuõng nhö trình ñoä quaûn lyù. Keát quaû tham gia gop von cua tap ñoan ANZ (coå ù á û ä ø heä vôùi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå baïch hôn vaø Ngaân haøng cuõng ñoái dieänlaø Sacombank ñaõ böôùc ñi moät böôùc khaù ñoâng chieán löôïc) vôùi tyû leä sôû höõu 10% thu huùt nguoàn voán ngaén, trung vaø daøi vôùi nhieàu cam go, thöû thaùch hôn.daøi so vôùi nhieàu naêm tröôùc ñoù, voán ñieàu voán ñieàu leä, giuùp cho Sacombank coù haïn töø FMO, RDF II, SMEDF; ñaõ thieátleä taêng töø 71 tyû leân 190 tyû roài 272 tyû, voán - Ñeå thaønh coâng vöôït möùc veà taêng cô hoäi tieáp caän vaø phaùt trieån nghieäp vuï laäp ñöôïc quan heä vôùi 7900 ñaïi lyù vaøtöï coù cuoái naêm 2002 ñaït 322 tyû. tröôûng voán ñieàu leä noái tieáp thaønh coâng Ngaân haøng tieân tieán, naâng cao khaû naêng 210 ngaân haøng treân 82 quoác gia; töøng- Töø söùc baät taêng nhanh cuûa voán ñieàu quaûn trò ruûi ro, ñieàu haønh hoaït ñoäng böôùc ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï trong vieäc gia taêng giaù trò coå phieáu STBleä, soá lieäu cuoái naêm 2002 phaûn aùnh theo thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá, hoã vaø danh muïc ñaàu tö; ñöa vaøo öùng trong thôøi kyø haäu nieâm yeát, Sacombanksöï phaùt trieån nhanh vaø oån ñònh cuûa trôï phat trien nguon nhan löïc chuyen ù å à â â duïng caùc coâng ngheä ngaân haøng hieän trong nhöõng naêm tôùi caàn taäp trungSacombank trong giai ñoaïn 2000- nghieäp. Sacombank ñaõ phaùt trieån ôû vò ñaïi nhö caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän vaøo moät soá vaán ñeà troïng yeáu sau:2002: Maïng löôùi taêng leân ñeán 55 ñieåm theá môùi sau khi coù caùc ñònh cheá taøi chính töû PhoneBanking, SMS Banking, Mobile Trieån khai thöïc hieän moät caùch ñoàng boägiao dòch, “phuû soùng” theâm nhieàu tænh, nöôùc ngoaøi ñaàu tö voán coå phaàn, caùc beân Sacombank, trieån khai chöông trình hieän vaø coù hieäu quaû cao caùc muïc tieâu vaø giaûi Sacombank luoân taïo nieàm tin vöõng chaéc cho khaùch haøng!26 27
 • 28. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHCaùc giaûi thöôûng, baèng khen, danh hieäu Certificate of Completion, Ngaân haøng toát nhaát Vieät Nam Certificate of Achievement – Outstanding Quality In Payment Formatting Ngöôøi ñaït lôïi nhuaän cao nhaát Presented by Citibank N.A. Vietnam veà cho vay doanh nghieäp vöøa vaø nhoû do SMEDF bình choïn and Straight-Through Rate 2005 trong cuoäc tranh taøi E-Bourse Game do Citygroup toå chöùc Global Payments and Cash Management Recognition Award 2005 From CITIGROUP Global Payments and Cash Management Recodnition Global Payments and Cash Management Recodnition Award 2005 from HSBC Award 2004 from HSBC Global Financial Institutions Group Recognition Award 2004 Global Financial Institutions Group Recognition Award 2005 Global Payments and Cash Management Global Payments and Cash Management Recodnition Award 2005 From CITIGROUP Recodnition Award 2003-2004 From CITIGROUP28 29
 • 29. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHCaùc giaûi thöôûng, baèng khen, danh hieäu Certificate of Completion, Ngaân haøng toát nhaát Vieät Nam Certificate of Achievement – Outstanding Quality In Payment Formatting Ngöôøi ñaït lôïi nhuaän cao nhaát Presented by Citibank N.A. Vietnam veà cho vay doanh nghieäp vöøa vaø nhoû do SMEDF bình choïn and Straight-Through Rate 2005 trong cuoäc tranh taøi E-Bourse Game do Citygroup toå chöùc Global Payments and Cash Management Recognition Award 2005 From CITIGROUP Global Payments and Cash Management Recodnition Global Payments and Cash Management Recodnition Award 2005 from HSBC Award 2004 from HSBC Global Financial Institutions Group Recognition Award 2004 Global Financial Institutions Group Recognition Award 2005 Global Payments and Cash Management Global Payments and Cash Management Recodnition Award 2005 From CITIGROUP Recodnition Award 2003-2004 From CITIGROUP28 29
 • 30. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHCaùc giaûi thöôûng, baèng khen, danh hieäu Chöùng Nhaän Giaûi thöôûng Ngoïn Haûi Ñaêng Baèng khen cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam Baèng khen cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính 2005 Giaûi thöôûng Ngoïn Haûi Ñaêng 2005 Chöùng Nhaän Ngaân Haøng Uy tín - Chaát löôïng Giaûi thöôûng Ngaân Haøng Uy tín - Chaát löôïng Baèng khen cuûa UBND Thaønh phoá 2005 Baèng khen cuûa UBND Thaønh phoá 2006 TRUSTED - 2006 TRUSTED - 2006 Chöùng nhaän EXPO 2006 Baèng khen Vaän ñoäng vì ngöôøi ngheøo Chöùng nhaän Thöông hieäu noåi tieáng taïi VN Baèng khen cuûa Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng Tp.HCM cuûa BCH LÑLÑ TP Hoà Chí Minh 200230 31
 • 31. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHCaùc giaûi thöôûng, baèng khen, danh hieäu Chöùng Nhaän Giaûi thöôûng Ngoïn Haûi Ñaêng Baèng khen cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam Baèng khen cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính 2005 Giaûi thöôûng Ngoïn Haûi Ñaêng 2005 Chöùng Nhaän Ngaân Haøng Uy tín - Chaát löôïng Giaûi thöôûng Ngaân Haøng Uy tín - Chaát löôïng Baèng khen cuûa UBND Thaønh phoá 2005 Baèng khen cuûa UBND Thaønh phoá 2006 TRUSTED - 2006 TRUSTED - 2006 Chöùng nhaän EXPO 2006 Baèng khen Vaän ñoäng vì ngöôøi ngheøo Chöùng nhaän Thöông hieäu noåi tieáng taïi VN Baèng khen cuûa Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng Tp.HCM cuûa BCH LÑLÑ TP Hoà Chí Minh 200230 31
 • 32. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHHOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ - BAN KIEÅM SOAÙT - BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ OÂng Ñaëng Vaên Thaønh OÂng Nguyeãn Chaâu Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Phoù Chuû Tòch Baø Huyønh Queá Haø OÂng Dominic Scriven Phoù Chuû Tòch Phoù Chuû Tòch OÂng Adil Ahmad OÂng Traàn Vaên Ngoïc UÛy vieân UÛy vieân OÂng John Law OÂng Ñaëng Hoàng Anh UÛy vieân UÛy vieân Baø Nguyeãn Thò Mai Thanh UÛy vieân32 33
 • 33. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHHOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ - BAN KIEÅM SOAÙT - BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ OÂng Ñaëng Vaên Thaønh OÂng Nguyeãn Chaâu Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Phoù Chuû Tòch Baø Huyønh Queá Haø OÂng Dominic Scriven Phoù Chuû Tòch Phoù Chuû Tòch OÂng Adil Ahmad OÂng Traàn Vaên Ngoïc UÛy vieân UÛy vieân OÂng John Law OÂng Ñaëng Hoàng Anh UÛy vieân UÛy vieân Baø Nguyeãn Thò Mai Thanh UÛy vieân32 33
 • 34. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHBAN KIEÅM SOAÙT BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Baø Phan Bích Vaân OÂng Hoaøng Khaùnh Sinh Baø Nguyeãn Thò Thanh Mai Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác OÂng Nguyeãn Taán Thaønh OÂng Leâ Vaên Toøng Tröôûng Ban Kieåm Soaùt Thaønh vieân OÂng Phaïm Duy Cöôøng OÂng Doaõn Baù Tuøng OÂng Hoà Xuaân Nghieãm OÂng Löu Huyønh Baø Nguyeãn Huyønh Thu Truùc Thaønh vieân Thaønh vieân Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác OÂng Taøo Thaønh Danh OÂng Nguyeãn Quang Trung Baø Nguyeãn Ngoïc Queá Chi Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Giaùm Ñoác Khoái Ngaân Quyõ34 35
 • 35. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHBAN KIEÅM SOAÙT BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Baø Phan Bích Vaân OÂng Hoaøng Khaùnh Sinh Baø Nguyeãn Thò Thanh Mai Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác OÂng Nguyeãn Taán Thaønh OÂng Leâ Vaên Toøng Tröôûng Ban Kieåm Soaùt Thaønh vieân OÂng Phaïm Duy Cöôøng OÂng Doaõn Baù Tuøng OÂng Hoà Xuaân Nghieãm OÂng Löu Huyønh Baø Nguyeãn Huyønh Thu Truùc Thaønh vieân Thaønh vieân Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác OÂng Taøo Thaønh Danh OÂng Nguyeãn Quang Trung Baø Nguyeãn Ngoïc Queá Chi Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Giaùm Ñoác Khoái Ngaân Quyõ34 35
 • 36. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH CAÙC SÖÏ KIEÄN QUA NAÊM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA SACOMBANK 1 2 3 21/12/1991: NH TMCP Saøi Goøn 2/3/1993: Khai tröông chi nhaùnh 7/5/1995: Tieán haønh Ñaïi hoäi Thöông Tín (Sacombank) chính Sacombank Haø Noi. Sacombank ä ñaïi bieåu coå ñoâng caûi toå, ñaây laø thöùc ñöôïc khai tröông hoaït ñoäng laø NHTMCP coù hoäi sôû chính taïi moät böôùc ngoaët quan troïng keå vôùi VÑL chæ coù 3 tyû ñoàng baèng vieäc TPHCM ñaàu tieân môû chi nhaùnh taïi töø ngaøy thaønh laäp Sacombank. hôïp nhaát Ngaân haøng Phaùt trieån Haø Noi. Ñong thôi laø NHTMCP ñau ä à ø à Trong Ñaïi Hoäi naøy ñaõ coù moät cuoäc Kinh teá Goø Vaáp vôùi 3 HTX Tín duïng tien thöc hien nghiep vuï phat hanh â ï ä ä ù ø caûi toå lôùn trong HÑQT: oâng Ñaëng Taân Bình - Thaønh Coâng - Löõ Gia. kyø phieáu coù muïc ñích ñeå huy ñoäng Vaên Thaønh giöõ chöùc vuï Chuû Tòch von vaø dòch vuï chuyen tien nhanh á å à HÑQT. Ñoàng thôøi thaønh laäp nhoùm töø HN ñi TPHCM vaø ngöôc lai. ï ï hoaïch ñònh chính saùch ñeå taäp trung xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån giai ñoaïn 1996-2010. Söï khôûi ñaàu vôùi nhieàu khoù khaên cuûa Goùp phaàn laøm giaûm daàn tình traïng Ñaây laø moät böôùc ngoaët coù yù nghóa Sacombank. söû duïng tieàn maët trong neàn kinh teá taïi lôùn ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa 2 ñoâ thò lôùn nhaát nöôùc ta, ñoàng thôøi Sacombank bôûi neáu khoâng coù cuoäc caûi giuùp Sacombank theâm töï tin ñeå tieáp tuïc toå naøy thì Sacombank khoù coù theå toàn taïi môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh vaø taêng vaø phaùt trieån nhö ngaøy nay. nhanh nguoàn voán cuûa mình.36 37
 • 37. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH CAÙC SÖÏ KIEÄN QUA NAÊM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA SACOMBANK 1 2 3 21/12/1991: NH TMCP Saøi Goøn 2/3/1993: Khai tröông chi nhaùnh 7/5/1995: Tieán haønh Ñaïi hoäi Thöông Tín (Sacombank) chính Sacombank Haø Noi. Sacombank ä ñaïi bieåu coå ñoâng caûi toå, ñaây laø thöùc ñöôïc khai tröông hoaït ñoäng laø NHTMCP coù hoäi sôû chính taïi moät böôùc ngoaët quan troïng keå vôùi VÑL chæ coù 3 tyû ñoàng baèng vieäc TPHCM ñaàu tieân môû chi nhaùnh taïi töø ngaøy thaønh laäp Sacombank. hôïp nhaát Ngaân haøng Phaùt trieån Haø Noi. Ñong thôi laø NHTMCP ñau ä à ø à Trong Ñaïi Hoäi naøy ñaõ coù moät cuoäc Kinh teá Goø Vaáp vôùi 3 HTX Tín duïng tien thöc hien nghiep vuï phat hanh â ï ä ä ù ø caûi toå lôùn trong HÑQT: oâng Ñaëng Taân Bình - Thaønh Coâng - Löõ Gia. kyø phieáu coù muïc ñích ñeå huy ñoäng Vaên Thaønh giöõ chöùc vuï Chuû Tòch von vaø dòch vuï chuyen tien nhanh á å à HÑQT. Ñoàng thôøi thaønh laäp nhoùm töø HN ñi TPHCM vaø ngöôc lai. ï ï hoaïch ñònh chính saùch ñeå taäp trung xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån giai ñoaïn 1996-2010. Söï khôûi ñaàu vôùi nhieàu khoù khaên cuûa Goùp phaàn laøm giaûm daàn tình traïng Ñaây laø moät böôùc ngoaët coù yù nghóa Sacombank. söû duïng tieàn maët trong neàn kinh teá taïi lôùn ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa 2 ñoâ thò lôùn nhaát nöôùc ta, ñoàng thôøi Sacombank bôûi neáu khoâng coù cuoäc caûi giuùp Sacombank theâm töï tin ñeå tieáp tuïc toå naøy thì Sacombank khoù coù theå toàn taïi môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh vaø taêng vaø phaùt trieån nhö ngaøy nay. nhanh nguoàn voán cuûa mình.36 37
 • 38. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH4 5 6 7 8 910/1995: Cho vay phaân taùn 3/1996: Saùng kieán phaùt haønh coå 3/5/1999: Khaùnh thaønh truï sôû Naêm 1999, Sacombank trôû thaønh Naêm 2001, Taäp Ñoaøn Taøi Chính Naêm 2002, thaønh laäp caùc toå chöùctheo ñeà aùn keát hôïp vôùi cho vay phieáu ñaïi chuùng ñeå taêng VÑL. Ñaïi chính cuûa Sacombank taïi 278 thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi Vieãn Anh Quoác (Dragon Capital) tham tín duïng ngoaøi ñòa baøn ôû nhöõngtaäp trung coù troïng ñieåm laø quan hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng Sacombank Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, TPHCM Thoâng Lieân Ngaân Haøng Toaøn Caàu gia goùp 10% voán ñieàu leä, môû nôi chöa coù chi nhaùnh töø vieäc thöûñieåm chæ ñaïo chieán löôïc veà ñònh ñaõ ñoàng thuaän vôùi saùng kieán cuûa laø truï sôû khang trang, beà theá (SWIFT), tieáp theo sau ñoù laø gia ñöôøng cho vieäc tham gia goùp voán nghieäm thaønh coâng ñaàu tieân laøhöôùng phaùt trieån tín duïng cuûa oâng Ñaëng Vaên Thaønh trong vieäc ñaàu tieân trong heä thoáng caùc nhaäp Hieäp Hoäi Theû Quoác Teá Visa, coå phaàn cuûa Cty Taøi Chính Quoác vieäc thaønh laäp Toå chöùc tín duïng taïiSacombank sau thôøi kyø caûi toå. phaùt haønh CP ñaïi chuùng ñeå taêng NHTMCP Vieät Nam, laø böùc thoâng Master vaø tieáp nhaän ñöôïc söï uûy Teá IFC vaø Ngaân Haøng ANZ naâng huyeän Beán Caùt, tænh Soâng Beù tröïcÑeà aùn thöïc hieän thaønh coâng taïi ñuû soá voán ñieàu leä laø 70 tyû ñoàng ñieäp khaúng ñònh thöông hieäu thaùc tín duïng vaø taøi trôï kyõ thuaät soá voán CP cuûa caùc coå ñoâng nöôùc thuoäc chi nhaùnh Goø Vaáp TPHCM.chi nhaùnh Goø Vaáp laø cô sôû cho theo ñuùng qui ñònh cuûa Chính Phuû. Sacombank seõ ñoàng haønh thuûy cuûa nhieàu toå chöùc kinh teá taøi chính ngoaøi leân gaàn 30% voán ñieàu leä.Sacombank nhaân roäng phaïm vi Ngaøy nay, Sacombank ñaõ trôû thaønh chung, laâu daøi vôùi caùc toå chöùc kinh nöôùc ngoaøi.thöïc hieän treân toaøn heä thoáng vaø NHTMCP coù voán ñieàu leä lôùn nhaát taïi teá vaø daân cö treân ñòa baøn.trôû thaønh tieàn ñeà cho ñònh höôùng VN khôûi ñaàu töø saùng kieán naøy.phaùt trieån tín duïng ngaøy nay.Laø tieàn ñeà vaø cô sôû cho muïc tieâu xaây Môû ñöôøng cho quaù trình taêng nhanh Môû ra mot thôi kyø môi, mot böôc phat ä ø ù ä ù ù Môû ñöôøng cho quaù trình ñaåy maïnh caùc Nhôø vaøo söï kieän naøy maø Sacombank ñaõ Ñaây laø moät böôùc ñoät phaù trong quaûn tròdöïng Sacombank trôû thaønh moät ngaân naêng löïc taøi chính cuûa Sacombank trieån nhaûy voït cuûa Sacombank bôûi vì ñaây hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi nhôø ñoù sôùm nhaän ñöôïc söï hoã trôï veà kinh nghieäm ñieàu haønh, taïo cô sôû giuùp caùc chi nhaùnhhaøng baùn leû haøng ñaàu Vieät Nam theo trong nhöõng naêm veà sau. laø cô sôû ñeå theå hieän söùc maïnh taøi chính thöông hieäu Sacombank ñaõ töøng böôùc quaûn lyù, coâng ngheä ngaân haøng, quaûn lyù hoaït ñoäng coù hieäu quaû ngay töø thaønhnhö chieán löôïc ñaõ ñeà ra. cuõng nhö laø böùc thoâng ñieäp khaúng ñònh ñöôïc cuûng coá vaø naâng cao trong khu rui ro, ñao taïo vaø phat trien nguon nhan û ø ù å à â laäp chuû tröông cuûa NHNN. raèng Sacombank seõ soáng vaø gaén boù laâu vöïc cuõng nhö treân theá giôùi. löïc töø cac coå ñong chien löôïc. ù â á daøi vôùi khaùch haøng cuûa mình. Truï sôû khang trang beà theá ñaàu tieân trong heä thong NHTMCP VN giup Sacombank á ù ñuû töï tin ñeå coù ñöôïc nhöõng böôùc ñi daøi trong lónh vöïc ñoi ngoaïi sau nay. á ø38 39
 • 39. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH4 5 6 7 8 910/1995: Cho vay phaân taùn 3/1996: Saùng kieán phaùt haønh coå 3/5/1999: Khaùnh thaønh truï sôû Naêm 1999, Sacombank trôû thaønh Naêm 2001, Taäp Ñoaøn Taøi Chính Naêm 2002, thaønh laäp caùc toå chöùctheo ñeà aùn keát hôïp vôùi cho vay phieáu ñaïi chuùng ñeå taêng VÑL. Ñaïi chính cuûa Sacombank taïi 278 thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi Vieãn Anh Quoác (Dragon Capital) tham tín duïng ngoaøi ñòa baøn ôû nhöõngtaäp trung coù troïng ñieåm laø quan hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng Sacombank Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, TPHCM Thoâng Lieân Ngaân Haøng Toaøn Caàu gia goùp 10% voán ñieàu leä, môû nôi chöa coù chi nhaùnh töø vieäc thöûñieåm chæ ñaïo chieán löôïc veà ñònh ñaõ ñoàng thuaän vôùi saùng kieán cuûa laø truï sôû khang trang, beà theá (SWIFT), tieáp theo sau ñoù laø gia ñöôøng cho vieäc tham gia goùp voán nghieäm thaønh coâng ñaàu tieân laøhöôùng phaùt trieån tín duïng cuûa oâng Ñaëng Vaên Thaønh trong vieäc ñaàu tieân trong heä thoáng caùc nhaäp Hieäp Hoäi Theû Quoác Teá Visa, coå phaàn cuûa Cty Taøi Chính Quoác vieäc thaønh laäp Toå chöùc tín duïng taïiSacombank sau thôøi kyø caûi toå. phaùt haønh CP ñaïi chuùng ñeå taêng NHTMCP Vieät Nam, laø böùc thoâng Master vaø tieáp nhaän ñöôïc söï uûy Teá IFC vaø Ngaân Haøng ANZ naâng huyeän Beán Caùt, tænh Soâng Beù tröïcÑeà aùn thöïc hieän thaønh coâng taïi ñuû soá voán ñieàu leä laø 70 tyû ñoàng ñieäp khaúng ñònh thöông hieäu thaùc tín duïng vaø taøi trôï kyõ thuaät soá voán CP cuûa caùc coå ñoâng nöôùc thuoäc chi nhaùnh Goø Vaáp TPHCM.chi nhaùnh Goø Vaáp laø cô sôû cho theo ñuùng qui ñònh cuûa Chính Phuû. Sacombank seõ ñoàng haønh thuûy cuûa nhieàu toå chöùc kinh teá taøi chính ngoaøi leân gaàn 30% voán ñieàu leä.Sacombank nhaân roäng phaïm vi Ngaøy nay, Sacombank ñaõ trôû thaønh chung, laâu daøi vôùi caùc toå chöùc kinh nöôùc ngoaøi.thöïc hieän treân toaøn heä thoáng vaø NHTMCP coù voán ñieàu leä lôùn nhaát taïi teá vaø daân cö treân ñòa baøn.trôû thaønh tieàn ñeà cho ñònh höôùng VN khôûi ñaàu töø saùng kieán naøy.phaùt trieån tín duïng ngaøy nay.Laø tieàn ñeà vaø cô sôû cho muïc tieâu xaây Môû ñöôøng cho quaù trình taêng nhanh Môû ra mot thôi kyø môi, mot böôc phat ä ø ù ä ù ù Môû ñöôøng cho quaù trình ñaåy maïnh caùc Nhôø vaøo söï kieän naøy maø Sacombank ñaõ Ñaây laø moät böôùc ñoät phaù trong quaûn tròdöïng Sacombank trôû thaønh moät ngaân naêng löïc taøi chính cuûa Sacombank trieån nhaûy voït cuûa Sacombank bôûi vì ñaây hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi nhôø ñoù sôùm nhaän ñöôïc söï hoã trôï veà kinh nghieäm ñieàu haønh, taïo cô sôû giuùp caùc chi nhaùnhhaøng baùn leû haøng ñaàu Vieät Nam theo trong nhöõng naêm veà sau. laø cô sôû ñeå theå hieän söùc maïnh taøi chính thöông hieäu Sacombank ñaõ töøng böôùc quaûn lyù, coâng ngheä ngaân haøng, quaûn lyù hoaït ñoäng coù hieäu quaû ngay töø thaønhnhö chieán löôïc ñaõ ñeà ra. cuõng nhö laø böùc thoâng ñieäp khaúng ñònh ñöôïc cuûng coá vaø naâng cao trong khu rui ro, ñao taïo vaø phat trien nguon nhan û ø ù å à â laäp chuû tröông cuûa NHNN. raèng Sacombank seõ soáng vaø gaén boù laâu vöïc cuõng nhö treân theá giôùi. löïc töø cac coå ñong chien löôïc. ù â á daøi vôùi khaùch haøng cuûa mình. Truï sôû khang trang beà theá ñaàu tieân trong heä thong NHTMCP VN giup Sacombank á ù ñuû töï tin ñeå coù ñöôïc nhöõng böôùc ñi daøi trong lónh vöïc ñoi ngoaïi sau nay. á ø38 39
 • 40. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH10 11 12 13 14 1507/1995: Saùng kieán hình thaønh 06/2004: Sacombank kyù keát 08/03/2005: Khai tröông hoaït 07/2003: Hoïc boång “Öôm maàm 06/2004: Chaïy vieät daõ cuøng 12/07/2006: NHNN vaø UBCKNNboä phaän Thöôøng Tröïc HÑQT (Chuû hôïp ñoàng trieån khai heä thoáng ñoäng Chi Nhaùnh Sacombank 8/3 cho nhöõng öôùc mô” cuûa Sacombank Sacombank “vì söùc khoûe coäng ñoàng” choïn Sacombank laø NH TMCPTòch, caùc phoù Chuû Tòch vaø Ban corebanking T-24 vôùi coâng ty taïi TPHCM ñaõ gaây aán töôïng vaø haèng naêm trích 1% lôïi nhuaän töø caùc ngaøy leã khai tröông, kyû nieäm ñaàu tieân ñöôïc nieâm yeát coå phieáuKieåm Soaùt laøm vieäc theo cheá ñoä TEMENOS (Thuïy Syõ), khôûi ñaàu cho thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng nöõ thuaàn ñeå xaây döïng quyõ hoïc boång ngaøy thaønh laäp caùc chi nhaùnh treân TTGDCK TPHCM vôùi soá voánthöôøng tröïc) vaø thaønh laäp caùc Ban quaù trình hieän ñaïi hoùa coâng ngheä trong vaø ngoaøi nöôùc. Sacombank ñeå trao cho hoïc sinh, trong caû nöôùc vaø ngaøy töø thieän nieâm yeát laø 1900 tyû ñoàng.chuyeân traùch tröïc thuoäc HÑQT: ngaân haøng cuûa Sacombank trong sinh vieân ngheøo, hoïc gioûi trong caû vaøo moãi ñaàu naêm aâm lòch.Ban thu hoài nôï, Ban laäp quy, Nhoùm tieán trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. nöôùc, nôi Sacombank coù chi nhaùnhhoaïch ñònh chính saùch, Ban chaán truù ñoùng.chænh, UÛy Ban quaûn lyù ruûi ro. Ñaâylaø phöông thöùc quaûn trò ñaëc tröngcuûa Sacombank töø naêm 1995.Saùng kieán naøy giuùp HÑQT thöïc hieän Môû ra moät giai ñoaïn phaùt trieån môùi cuûa Ñaây laø moät saùng kieán ñoäc ñaùo haàu nhö Hoïc boång naøy ñaõ trôû thaønh moät hình Nhöõng ngaøy naøy ñaõ trôû thaønh ngaøy Ñaây laø moät cô hoäi ñeå Sacombank taäpñaày ñuû chöùc naêng quaûn trò cuûa mình: Sacombank nhaèm naâng cao chaát löôïng duy nhaát coù treân phaïm vi toaøn caàu, aûnh thaân thöông ñaày aán töôïng ñoái vôùi truyeàn thoáng cuûa Sacombank vaø trôû trung cao hôn nöõa trong quaù trình naângHoaïch ñònh, toå chöùc, laõnh ñaïo, kieåm tra hoaït ñoäng, chaát löôïng quaûn lyù vaø phaùt khoâng nhöõng theå hieän söï quan taâm ñaëc coâng chuùng caû nöôùc ñaëc bieät laø ñoái vôùi thaønh nhöõng hoaït ñoäng coù tinh thaàn xaõ cao giaù trò doanh nghieäp, tyû suaát lôïigoùp phaàn hoaøn thaønh ñöôïc keá hoaïch trieån caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû, bieät ñeán phuï nöõ maø coøn laø moät phong haøng nghìn hoïc sinh sinh vieân coù hoaøn hoäi hoùa cao cuûa Sacombank. nhuaän, naêng löïc caïnh tranh cuõng nhövaø chieán löôïc kinh doanh cuûa toaøn ngaân haøng quoác teá. caùch rieâng ñaày aán töôïng treân thöông caûnh khoù khaên nhöng hoïc taäp xuaát saéc. tính coâng khai tính minh baïch trongngaân haøng. tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. quaûn trò ngaân haøng tröôùc söï theo doõi, giaùm saùt vaø ñaùnh giaù cuûa coâng chuùng vaø caùc nhaø ñaàu tö taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc.40 41
 • 41. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH10 11 12 13 14 1507/1995: Saùng kieán hình thaønh 06/2004: Sacombank kyù keát 08/03/2005: Khai tröông hoaït 07/2003: Hoïc boång “Öôm maàm 06/2004: Chaïy vieät daõ cuøng 12/07/2006: NHNN vaø UBCKNNboä phaän Thöôøng Tröïc HÑQT (Chuû hôïp ñoàng trieån khai heä thoáng ñoäng Chi Nhaùnh Sacombank 8/3 cho nhöõng öôùc mô” cuûa Sacombank Sacombank “vì söùc khoûe coäng ñoàng” choïn Sacombank laø NH TMCPTòch, caùc phoù Chuû Tòch vaø Ban corebanking T-24 vôùi coâng ty taïi TPHCM ñaõ gaây aán töôïng vaø haèng naêm trích 1% lôïi nhuaän töø caùc ngaøy leã khai tröông, kyû nieäm ñaàu tieân ñöôïc nieâm yeát coå phieáuKieåm Soaùt laøm vieäc theo cheá ñoä TEMENOS (Thuïy Syõ), khôûi ñaàu cho thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng nöõ thuaàn ñeå xaây döïng quyõ hoïc boång ngaøy thaønh laäp caùc chi nhaùnh treân TTGDCK TPHCM vôùi soá voánthöôøng tröïc) vaø thaønh laäp caùc Ban quaù trình hieän ñaïi hoùa coâng ngheä trong vaø ngoaøi nöôùc. Sacombank ñeå trao cho hoïc sinh, trong caû nöôùc vaø ngaøy töø thieän nieâm yeát laø 1900 tyû ñoàng.chuyeân traùch tröïc thuoäc HÑQT: ngaân haøng cuûa Sacombank trong sinh vieân ngheøo, hoïc gioûi trong caû vaøo moãi ñaàu naêm aâm lòch.Ban thu hoài nôï, Ban laäp quy, Nhoùm tieán trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. nöôùc, nôi Sacombank coù chi nhaùnhhoaïch ñònh chính saùch, Ban chaán truù ñoùng.chænh, UÛy Ban quaûn lyù ruûi ro. Ñaâylaø phöông thöùc quaûn trò ñaëc tröngcuûa Sacombank töø naêm 1995.Saùng kieán naøy giuùp HÑQT thöïc hieän Môû ra moät giai ñoaïn phaùt trieån môùi cuûa Ñaây laø moät saùng kieán ñoäc ñaùo haàu nhö Hoïc boång naøy ñaõ trôû thaønh moät hình Nhöõng ngaøy naøy ñaõ trôû thaønh ngaøy Ñaây laø moät cô hoäi ñeå Sacombank taäpñaày ñuû chöùc naêng quaûn trò cuûa mình: Sacombank nhaèm naâng cao chaát löôïng duy nhaát coù treân phaïm vi toaøn caàu, aûnh thaân thöông ñaày aán töôïng ñoái vôùi truyeàn thoáng cuûa Sacombank vaø trôû trung cao hôn nöõa trong quaù trình naângHoaïch ñònh, toå chöùc, laõnh ñaïo, kieåm tra hoaït ñoäng, chaát löôïng quaûn lyù vaø phaùt khoâng nhöõng theå hieän söï quan taâm ñaëc coâng chuùng caû nöôùc ñaëc bieät laø ñoái vôùi thaønh nhöõng hoaït ñoäng coù tinh thaàn xaõ cao giaù trò doanh nghieäp, tyû suaát lôïigoùp phaàn hoaøn thaønh ñöôïc keá hoaïch trieån caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû, bieät ñeán phuï nöõ maø coøn laø moät phong haøng nghìn hoïc sinh sinh vieân coù hoaøn hoäi hoùa cao cuûa Sacombank. nhuaän, naêng löïc caïnh tranh cuõng nhövaø chieán löôïc kinh doanh cuûa toaøn ngaân haøng quoác teá. caùch rieâng ñaày aán töôïng treân thöông caûnh khoù khaên nhöng hoïc taäp xuaát saéc. tính coâng khai tính minh baïch trongngaân haøng. tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. quaûn trò ngaân haøng tröôùc söï theo doõi, giaùm saùt vaø ñaùnh giaù cuûa coâng chuùng vaø caùc nhaø ñaàu tö taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc.40 41
 • 42. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH TOÅNG TAØI SAÛN VOÁN ÑIEÀU LEÄ (Tyû ñong) à (Tyû ñong) à15 Naêm - vöõng böôùc Tyû ñoàng Tyû ñoàng 24.000 2.200 22.000 2.000 20.000 1.800 18.000treân ñöôøng phaùt trieån 1.600 16.000 1.400 14.000 1.200 12.000 1.000 10.000 8.000 800 6.000 600 400 Khuaát Huøng Hoøa - Phoøng Keá Hoaïch Chieán Löôïc 4.000 2.000 200 Naêm Naêm 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2006CÔ CAÁU THU NHAÄP Thu tín duïng Thu phi tín duïng Ngaøy 21/12/1991, Ngaân haøng TMCP Toång taøi saûn ñoâ thò phaûi coù voán ñieàu leä toái thieåu laø haøng chuïc kyø haïn, phuïc vuï cho moïi ñoái Chaát löôïng tín duïng kieåm soaùt chaët Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) ñöôïc 70 tyû ñoàng. Taïi giai ñoaïn naøy, yeáu keùm töôïng khaùch haøng, töø toå chöùc ñeán daân cheõ. Tyû leä nôï quaù haïn (nôï nhoùm 2 ñeán Toång taøi saûn ñeán thaùng 09/2006 ñaït chính thöùc caáp pheùp hoaït ñoäng treân cô trong hoaït ñoäng, trong quaûn lyù cuûa heä cö. Phong caùch phuïc vuï ñöôïc caûi tieán nhoùm 5) treân toång dö nôï cho vay ôû möùc 16% 22.075 tyû ñoàng, gaáp 197 laàn so vôùi naêm sôû chuyeån theå vaø saùt nhaäp Ngaân haøng thoáng NH TMCP boäc loä, haøng loaït söï theo höôùng ñem tieän ích cao nhaát ñeán thaáp, 1,20%, trong ñoù, tyû leä nôï xaáu (nôï 1992. Cô caáu toång taøi saûn ñöôïc caáu truùc phaùt trieån kinh teá Goø vaáp vaø 3 Hôïp taùc xaõ vuï daãn ñeán toån thaát lôùn cho hoaït ñoäng cho khaùch haøng. Ngoaøi vieäc phuïc vuï chu nhoùm 3 ñeán nhoùm 5) treân toång dö nôï haøi hoøa nhaèm ñaûm baûo tính sinh lôøi cao 1995 tín duïng: Taân Bình - Thaønh Coâng - Löõ Gia. ngaân haøng xaûy ra, hieäu quaû kinh doanh ñaùo, taän tình taïi quaày giao dòch, moät soá cho vay laø 0,55%. Caùc con soá naøy baûn nhöng vaãn ñaûm baûo khaû naêng thanh Khôi ñau, Ngan hang coù möc von ñieu leä û à â ø ù á à thaáp, nhieàu tai tieáng, nieàm tin cuûa coâng giao dòch coù theå tieán haønh taïi nhaø, taïi thaân noù ñaõ cho thaáy söï noã löïc trong vieäc khoaûn. Trong toång taøi saûn, taøi saûn coù laø 2,9 tyû ñoàng, 4 ñieåm giao dòch chæ trong chuùng suït giaûm... Do vaäy, vieäc keâu goïi caùc ñôn vò hay ñöôïc thöïc hieän qua maïng naâng cao chaát löôïng taøi saûn cuûa Ngaân sinh lôøi chieám tyû troïng 78%. 84% phaïm vi TP Hoà Chí Minh vaø tình hình taøi . goùp voán ñeå taêng voán ñieàu leä cuûa nhieàu internet theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. haøng, neáu chuùng ta so saùnh vôùi tyû leä chính, nhaân söï khoâng thöïc maïnh. Ñaây Voán ñieàu leä ngaân haøng khoâng ñöôïc söï höôûng öùng nôï quaù haïn laø 17,6% taïi thôøi ñieåm ñaàu Beân caïnh vieäc ña daïng hoùa saûn phaåm, cuõng laø giai ñoaïn maø caùc HTX tín duïng cuûa nhaø ñaàu tö. Phaûi soáng trong hoaøn naêm 2000. 21% Vôùi voán ñieàu leä 2.089 tyû ñoàng taïi thôøi vieäc taêng cöôøng môû roäng quan heä vôùi ñang laâm vaøo tình traïng khuûng hoaûng caûnh ñoù môùi caûm nhaän ñaày ñuû yù nghóa ñieåm hieän nay, Sacombank trôû thaønh caùc toå chöùc, ñònh cheá nöôùc ngoaøi nhaèm Döï phoøng ruûi ro tín duïng taïi thôøi ñieåm vôùi haøng loaït HTX tín duïng maát khaû lôùn lao cuûa saùng kieán chia nhoû meänh giaù ngaân haøng coå phaàn coù voán ñieàu leä lôùn tieáp caän nguoàn voán môùi ñöôïc tieán haønh thaùng 09/2006 gaàn 75 tyû ñoàng, trong 2000 naêng chi traû, vôõ nôï nieàm tin cuûa coâng coå phieáu, phaùt haønh roäng raõi ra coâng nhaát trong heä thoáng Ngaân haøng TMCP thöôøng xuyeân. Ñaây laø nguoàn voán trung ñoù döï phoøng cuï theå xaáp xæ 22 tyû. Ñaây laø chuùng ñoái vôùi caùc ñònh cheá taøi chính chuùng, giuùp Ngaân haøng ñaït ñöôïc soá voán Viet Nam, gap 720 lan so vôi thôi ñiem ä á à ù ø å daøi haïn, ñöôïc söû duïng ñeå phuïc vuï phaùt khoaûn tieàn ñöôïc trích laäp ñeå döï phoøng ngoaøi quoác doanh suïp ñoå. ñieàu leä 71 tyû (naêm 1997), ñuû ñieàu kieän 79% thaønh laäp, gaáp 30 so vôùi voán phaùp ñònh. trieån neàn kinh teá theo chieàu saâu, ñaàu tö cho nhöõng toån thaát coù theå xaûy ra do ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Ra ñôøi vaø hoaït ñoäng trong hoaøn caûnh heát Von ñieu leä laø yeu toá then chot ñeå tang á à á á ê maùy moùc thieát bò coù thôøi haïn thu hoài voán khaùch haøng khoâng thöïc hieän nghóa vuï söùc khoù khaên, coù nhöõng thôøi ñieåm töôûng cöôøng naêng löïc taøi chính, taêng noäi löïc, laø Huy ñoäng voán daøi. Ñeán nay, nguoàn voán uûy thaùc nhaän theo cam keát, laøm taêng söï an toaøn vaø chöøng nhö khoâng theå vöôït qua ñöôïc, neàn taûng ñeå ñaàu tö taøi saûn, phaùt trieån caùc ñöôïc töø nguoàn naøy chieám tyû troïng xaáp laønh maïnh trong hoaït ñoäng. 30% Ñeán cuoái thaùng 09/2006, toång nguoàn nhöng vôi quyet tam vaø nhöng quyet ù á â õ á xæ 1% trong toång nguoàn voán. Khai thaùc nghiep vuï coù lien quan ñen von töï co. ä â á á ù saùch ñuùng ñaén, kòp luùc kòp thôøi, ñeán nay, huy ñoäng cuûa Ngaân haøng treân 18.600 Coâng cuï söû duïng ñeå kieåm soaùt chaát löôïng 2005 nguoàn voán naøy seõ ñöôïc söï quan taâm Chuùng ta ñaõ coù theå töï haøo vì Ngaân haøng Hieän nay, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn tyû ñoàng, taêng 207 laàn so vôùi naêm 1992, tín duïng cuõng ñöôïc taêng cöôøng vaø hieän trong thôøi gian tôùi. ñaõ ñöùng vöõng vaø phaùt trieån, thöông hieäu kinh teá quoác gia, vò theá cuûa Sacombank trong ñoù, huy ñoäng VND coù tyû troïng laø ñaïi hoùa. Heä thoáng xeáp haïng tín duïng, vaø hình anh Sacombank ñaõ tìm ñöôïc vò trí û giuùp cho chuùng ta deã daøng keâu goïi caùc 72%, huy ñoäng vaøng 12%, vaø huy ñoäng Hoaït ñoäng cho vay sau thôøi gian vaän haønh thöû nghieäm, ñaõ 70% xöùng ñaùng treân thò tröôøng cuõng nhö trong ngoaïi teä 16%. chính thöùc aùp duïng cho taát caû caùc khaùch nhaø ñaàu tö taêng voán luùc caàn thieát. Söï Toång dö nôï cho vay cuûa Sacombank thôøi loøng coâng chuùng. Ñeán nay, Sacombank haøng coù quan heä tín duïng vôùi Ngaân thuaän lôïi naøy coù theå laøm chuùng ta “queân” Xuaát phaùt töø caùc HTX tín duïng, hoaït ñieåm 30/09/2006 treân 12.230 tyû ñoàng, ñöôïc bieát ñeán nhö moät ngaân haøng TMCP haøng. Heä thoáng naøy laø coâng cuï hoã trôï 30% haøng ñaàu taïi Vieät nam, vôùi voán ñieàu leä moät giai ñoaïn khoù khaên trong quaù khöù, ñoäng huy ñoäng voán chuû yeáu cuûa Ngaân baèng 157 laàn so vôùi naêm 1992, chieám ñaéc löïc trong vieäc chuaån hoùa vieäc phaân 2.089 tyû ñoàng, 163 ñieåm giao dòch taïi khi vieäc keâu goïi voán khoâng phaûi ñieàu deã haøng luùc ban ñaàu laø huy ñoäng tieàn gôûi tyû troïng 55,4% trong toång taøi saûn. Trong Öôùc 2006 loaïi, xeáp haïng khaùch haøng, quaûn lyù chaát caùc vuøng troïng ñieåm kinh teá, hoaït ñoäng daøng maø ngaân haøng naøo cuõng coù theå tieát kieäm töø daân cö. Ñeán nay, saûn phaåm toång dö nôï, cho vay baèng VND chieám tyû löôïng tín duïng, döï baùo ruûi ro... coù hieäu quaû cao, lieân tuïc coù lôïi nhuaän thöïc hieän. Ñoù laø giai ñoaïn 1994-1997, tieàn gôûi cuûa Ngaân haøng ñaõ phong phuù, troïng 74%, cho vay baèng ngoaïi teä coù tyû trong nhieu nam lien. à ê à khi NHNN quy ñònh ngaân haøng TMCP ña daïng hôn vôùi haøng loaït saûn phaåm, troïng laø 20% vaø vaøng laø 6%. 70%42 43
 • 43. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH TOÅNG TAØI SAÛN VOÁN ÑIEÀU LEÄ (Tyû ñong) à (Tyû ñong) à15 Naêm - vöõng böôùc Tyû ñoàng Tyû ñoàng 24.000 2.200 22.000 2.000 20.000 1.800 18.000treân ñöôøng phaùt trieån 1.600 16.000 1.400 14.000 1.200 12.000 1.000 10.000 8.000 800 6.000 600 400 Khuaát Huøng Hoøa - Phoøng Keá Hoaïch Chieán Löôïc 4.000 2.000 200 Naêm Naêm 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2006CÔ CAÁU THU NHAÄP Thu tín duïng Thu phi tín duïng Ngaøy 21/12/1991, Ngaân haøng TMCP Toång taøi saûn ñoâ thò phaûi coù voán ñieàu leä toái thieåu laø haøng chuïc kyø haïn, phuïc vuï cho moïi ñoái Chaát löôïng tín duïng kieåm soaùt chaët Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) ñöôïc 70 tyû ñoàng. Taïi giai ñoaïn naøy, yeáu keùm töôïng khaùch haøng, töø toå chöùc ñeán daân cheõ. Tyû leä nôï quaù haïn (nôï nhoùm 2 ñeán Toång taøi saûn ñeán thaùng 09/2006 ñaït chính thöùc caáp pheùp hoaït ñoäng treân cô trong hoaït ñoäng, trong quaûn lyù cuûa heä cö. Phong caùch phuïc vuï ñöôïc caûi tieán nhoùm 5) treân toång dö nôï cho vay ôû möùc 16% 22.075 tyû ñoàng, gaáp 197 laàn so vôùi naêm sôû chuyeån theå vaø saùt nhaäp Ngaân haøng thoáng NH TMCP boäc loä, haøng loaït söï theo höôùng ñem tieän ích cao nhaát ñeán thaáp, 1,20%, trong ñoù, tyû leä nôï xaáu (nôï 1992. Cô caáu toång taøi saûn ñöôïc caáu truùc phaùt trieån kinh teá Goø vaáp vaø 3 Hôïp taùc xaõ vuï daãn ñeán toån thaát lôùn cho hoaït ñoäng cho khaùch haøng. Ngoaøi vieäc phuïc vuï chu nhoùm 3 ñeán nhoùm 5) treân toång dö nôï haøi hoøa nhaèm ñaûm baûo tính sinh lôøi cao 1995 tín duïng: Taân Bình - Thaønh Coâng - Löõ Gia. ngaân haøng xaûy ra, hieäu quaû kinh doanh ñaùo, taän tình taïi quaày giao dòch, moät soá cho vay laø 0,55%. Caùc con soá naøy baûn nhöng vaãn ñaûm baûo khaû naêng thanh Khôi ñau, Ngan hang coù möc von ñieu leä û à â ø ù á à thaáp, nhieàu tai tieáng, nieàm tin cuûa coâng giao dòch coù theå tieán haønh taïi nhaø, taïi thaân noù ñaõ cho thaáy söï noã löïc trong vieäc khoaûn. Trong toång taøi saûn, taøi saûn coù laø 2,9 tyû ñoàng, 4 ñieåm giao dòch chæ trong chuùng suït giaûm... Do vaäy, vieäc keâu goïi caùc ñôn vò hay ñöôïc thöïc hieän qua maïng naâng cao chaát löôïng taøi saûn cuûa Ngaân sinh lôøi chieám tyû troïng 78%. 84% phaïm vi TP Hoà Chí Minh vaø tình hình taøi . goùp voán ñeå taêng voán ñieàu leä cuûa nhieàu internet theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. haøng, neáu chuùng ta so saùnh vôùi tyû leä chính, nhaân söï khoâng thöïc maïnh. Ñaây Voán ñieàu leä ngaân haøng khoâng ñöôïc söï höôûng öùng nôï quaù haïn laø 17,6% taïi thôøi ñieåm ñaàu Beân caïnh vieäc ña daïng hoùa saûn phaåm, cuõng laø giai ñoaïn maø caùc HTX tín duïng cuûa nhaø ñaàu tö. Phaûi soáng trong hoaøn naêm 2000. 21% Vôùi voán ñieàu leä 2.089 tyû ñoàng taïi thôøi vieäc taêng cöôøng môû roäng quan heä vôùi ñang laâm vaøo tình traïng khuûng hoaûng caûnh ñoù môùi caûm nhaän ñaày ñuû yù nghóa ñieåm hieän nay, Sacombank trôû thaønh caùc toå chöùc, ñònh cheá nöôùc ngoaøi nhaèm Döï phoøng ruûi ro tín duïng taïi thôøi ñieåm vôùi haøng loaït HTX tín duïng maát khaû lôùn lao cuûa saùng kieán chia nhoû meänh giaù ngaân haøng coå phaàn coù voán ñieàu leä lôùn tieáp caän nguoàn voán môùi ñöôïc tieán haønh thaùng 09/2006 gaàn 75 tyû ñoàng, trong 2000 naêng chi traû, vôõ nôï nieàm tin cuûa coâng coå phieáu, phaùt haønh roäng raõi ra coâng nhaát trong heä thoáng Ngaân haøng TMCP thöôøng xuyeân. Ñaây laø nguoàn voán trung ñoù döï phoøng cuï theå xaáp xæ 22 tyû. Ñaây laø chuùng ñoái vôùi caùc ñònh cheá taøi chính chuùng, giuùp Ngaân haøng ñaït ñöôïc soá voán Viet Nam, gap 720 lan so vôi thôi ñiem ä á à ù ø å daøi haïn, ñöôïc söû duïng ñeå phuïc vuï phaùt khoaûn tieàn ñöôïc trích laäp ñeå döï phoøng ngoaøi quoác doanh suïp ñoå. ñieàu leä 71 tyû (naêm 1997), ñuû ñieàu kieän 79% thaønh laäp, gaáp 30 so vôùi voán phaùp ñònh. trieån neàn kinh teá theo chieàu saâu, ñaàu tö cho nhöõng toån thaát coù theå xaûy ra do ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Ra ñôøi vaø hoaït ñoäng trong hoaøn caûnh heát Von ñieu leä laø yeu toá then chot ñeå tang á à á á ê maùy moùc thieát bò coù thôøi haïn thu hoài voán khaùch haøng khoâng thöïc hieän nghóa vuï söùc khoù khaên, coù nhöõng thôøi ñieåm töôûng cöôøng naêng löïc taøi chính, taêng noäi löïc, laø Huy ñoäng voán daøi. Ñeán nay, nguoàn voán uûy thaùc nhaän theo cam keát, laøm taêng söï an toaøn vaø chöøng nhö khoâng theå vöôït qua ñöôïc, neàn taûng ñeå ñaàu tö taøi saûn, phaùt trieån caùc ñöôïc töø nguoàn naøy chieám tyû troïng xaáp laønh maïnh trong hoaït ñoäng. 30% Ñeán cuoái thaùng 09/2006, toång nguoàn nhöng vôi quyet tam vaø nhöng quyet ù á â õ á xæ 1% trong toång nguoàn voán. Khai thaùc nghiep vuï coù lien quan ñen von töï co. ä â á á ù saùch ñuùng ñaén, kòp luùc kòp thôøi, ñeán nay, huy ñoäng cuûa Ngaân haøng treân 18.600 Coâng cuï söû duïng ñeå kieåm soaùt chaát löôïng 2005 nguoàn voán naøy seõ ñöôïc söï quan taâm Chuùng ta ñaõ coù theå töï haøo vì Ngaân haøng Hieän nay, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn tyû ñoàng, taêng 207 laàn so vôùi naêm 1992, tín duïng cuõng ñöôïc taêng cöôøng vaø hieän trong thôøi gian tôùi. ñaõ ñöùng vöõng vaø phaùt trieån, thöông hieäu kinh teá quoác gia, vò theá cuûa Sacombank trong ñoù, huy ñoäng VND coù tyû troïng laø ñaïi hoùa. Heä thoáng xeáp haïng tín duïng, vaø hình anh Sacombank ñaõ tìm ñöôïc vò trí û giuùp cho chuùng ta deã daøng keâu goïi caùc 72%, huy ñoäng vaøng 12%, vaø huy ñoäng Hoaït ñoäng cho vay sau thôøi gian vaän haønh thöû nghieäm, ñaõ 70% xöùng ñaùng treân thò tröôøng cuõng nhö trong ngoaïi teä 16%. chính thöùc aùp duïng cho taát caû caùc khaùch nhaø ñaàu tö taêng voán luùc caàn thieát. Söï Toång dö nôï cho vay cuûa Sacombank thôøi loøng coâng chuùng. Ñeán nay, Sacombank haøng coù quan heä tín duïng vôùi Ngaân thuaän lôïi naøy coù theå laøm chuùng ta “queân” Xuaát phaùt töø caùc HTX tín duïng, hoaït ñieåm 30/09/2006 treân 12.230 tyû ñoàng, ñöôïc bieát ñeán nhö moät ngaân haøng TMCP haøng. Heä thoáng naøy laø coâng cuï hoã trôï 30% haøng ñaàu taïi Vieät nam, vôùi voán ñieàu leä moät giai ñoaïn khoù khaên trong quaù khöù, ñoäng huy ñoäng voán chuû yeáu cuûa Ngaân baèng 157 laàn so vôùi naêm 1992, chieám ñaéc löïc trong vieäc chuaån hoùa vieäc phaân 2.089 tyû ñoàng, 163 ñieåm giao dòch taïi khi vieäc keâu goïi voán khoâng phaûi ñieàu deã haøng luùc ban ñaàu laø huy ñoäng tieàn gôûi tyû troïng 55,4% trong toång taøi saûn. Trong Öôùc 2006 loaïi, xeáp haïng khaùch haøng, quaûn lyù chaát caùc vuøng troïng ñieåm kinh teá, hoaït ñoäng daøng maø ngaân haøng naøo cuõng coù theå tieát kieäm töø daân cö. Ñeán nay, saûn phaåm toång dö nôï, cho vay baèng VND chieám tyû löôïng tín duïng, döï baùo ruûi ro... coù hieäu quaû cao, lieân tuïc coù lôïi nhuaän thöïc hieän. Ñoù laø giai ñoaïn 1994-1997, tieàn gôûi cuûa Ngaân haøng ñaõ phong phuù, troïng 74%, cho vay baèng ngoaïi teä coù tyû trong nhieu nam lien. à ê à khi NHNN quy ñònh ngaân haøng TMCP ña daïng hôn vôùi haøng loaït saûn phaåm, troïng laø 20% vaø vaøng laø 6%. 70%42 43
 • 44. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHBIEÅU ÑOÀ TAÊNG TRÖÔÛNG HUY ÑOÄNG VAØ CHO VAY DOANH SOÁ THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ L I NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ ÔÏ CHÆ SOÁ ROE VAØ ROA Dö nôï tín duïng (Tyû ñong) à Nguoàn voán huy ñoäng (Tyû ñong) à (Tyû ñong) à ROE ROATyû ñoàng Tyû ñoàng Trieäu USD22.000 550 2.00020.000 500 1.80018.000 450 1.60016.000 400 1.40014.000 350 1.20012.000 300 1.00010.000 250 8.000 800 200 6.000 600 150 4.000 400 100 2.000 200 50 Naêm Naêm Naêm Naêm 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 2006 2006 2006 2006Maïng löôùi hoaït ñoäng söï phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo thu nhaäp Kinh doanh ngoai teä ï e-banking (SMS, SMA)... cuõng ñaõ ñöôïc ñöôïc Ngaân haøng töï giaùc tuaân thuû, vì ñaây vaø seõ tieáp tuïc laø tieàn ñeà cho söï töø hoaït ñoäng tín duïng, ñaûm baûo söï trieån khai vaø thu ñöôïc nhöõng keát quaû chính laø moät trong nhöõng yeáu toá quan phaùt trieån cuûa Sacombank trongMaïng löôùi hoaït ñoäng roäng, phaân boá taïi Hoaït ñoäng kinh doanh vaøng, ngoaïi teä phaùt trieån laâu daøi, beàn vöõng. nhaát ñònh ñoàng thôøi goùp phaàn ña daïng troïng ñaûm baûo cho söï phaùt trieån an thôøi gian tôùi, höôùng ñeán moät chukhap cac vung troïng ñiem kinh teá tren caû é ù ø å â cuûa Sacombank phaùt trieån maïnh trong hoùa saûn phaåm vaø quaûng baù thöông hieäu toaøn, beàn vöõng. kyø phaùt trieån môùi trong boái caûnhnöôùc laø ñieåm maïnh chieán löôïc cuûa Ngaân Thanh toaùn quoác teá nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi doanh soá naêm Ngaân haøng. hoäi nhaäp maø ôû ñoù Sacombank töïhaøng. Töø choã coù 4 ñieåm giao dòch trong sau cao hôn naêm tröôùc vaø ñoùng goùp moät Ñeå taêng cöôøng naêng löïc taøi chính, ñaûm Khôûi ñaàu nghieäp vuï thanh toaùn quoác teá tin, vöõng böôùc treân con ñöôøngphaïm vi thaønh phoá HCM, ñeán nay, Ngaân tyû troïng khoâng nhoû trong thu dòch vuï. Keát quaû kinh doanh baûo an toaøn trong hoaït ñoäng, trong töø naêm 1994 vôùi nhöõng caùi “khoâng”: tieán tôùi muïc tieâu: Ngaân haønghang ñaõ coù 163 ñiem giao dòch, hien ø å ä Doanh soá kinh doanh tieàn teä (quy USD) nhöõng naêm qua, Sacombank lieân tuïc khoâng kinh nghieäm, khoâng ngaân haøng Lieân tuïc töø naêm 1993, sau hôn 01 naêm baùn leû ña naêng hieän ñaïi nhaátdieän taïi 38/64 tænh thaønh, töø tænh ñòa ñaàu trong 9 thaùng ñaàu naêm 2006 xaáp xæ 12,3 taêng voán ñieàu leä vôùi toác ñoä cao. Vì vaäy, ñaïi lyù; thöông hieäu, uy tín chöa ñöôïc bieát ñi vaøo hoaït ñoäng, ñeán nay Sacombank Vieät nam. tyû USD, gaáp 159 laàn so vôùi naêm 1994. duy trì caùc chæ soá ROA & ROE ôû möùc caophía Baéc ñeán caùc tænh cöïc nam Nam boä. luoân coù lôïi nhuaän vôùi xu höôùng chung laø ñeán; vieäc môû thö tín duïng phaûi ñöôïc thöïc laø moät noã löïc lôùn trong quaûn trò ñieàu Caùc nghieäp vuï phaùi sinh cuûa hoaït ñoäng naêm sau cao hôn naêm tröôùc. So vôùi möùcMaïng löôùi naøy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi hôn hieän qua trung gian laø caùc ngaân haøng haønh cuûa Ngaân haøng. naøy nhö nghieäp vuï hoaùn ñoåi (swap), kyø 0,6 tyû ñoàng lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûatrong viec phat trien cac dòch vuï ngan ä ù å ù â baïn. Töøng böôùc, töøng böôùc, vöøa laøm vöøa haïn (future), quyeàn choïn (option) ... cuõng naêm 1993, ñeán naêm 2005, Sacombank Nhìn laïi chaëng ñöôøng 15 naêm ñaõ qua,haøng, ñaëc bieät laø caùc dòch vuï nhö thanh hoïc hoûi, ruùt kinh nghieäm, qua hôn 10 goùp phaàn ña daïng hoùa saûn phaåm, cung ñaõ ñaït möùc 306 tyû, gaáp 510 laàn. Vaø chæ chuùng ta khoâng khoûi töï haøo veà nhöõngtoaùn khoâng duøng tieàn maët, chuyeån tieàn, naêm, Ngaân haøng ñaõ coù nhöõng thaønh caáp theâm löïa choïn cho khaùch haøng vaø trong 9 thaùng ñaàu naêm 2006, lôïi nhuaän thaønh quaû ñaït ñöôïc. Qua nhöõng traûithanh toaùn quoác teá. Heä thoáng maïng löôùi coâng böôùc ñaàu trong nghieäp vuï naøy. ñem laïi thu nhaäp cho Ngaân haøng. tröôùc thueá cuûa Ngaân haøng ñaõ ñaït möùc nghieäm trong quaù khöù chuùng ta coù theågoùp phaàn quaûng baù, khaúng ñònh thöông Toång doanh soá thanh toaùn quoác teá (quy 413,6 tyû, taêng 35% so vôùi caû naêm 2005 nhaän thaáy thaønh coâng cuûa moät taäp theåhieäu qua caùc hoaït ñoäng thieát thöïc, hieäu Dòch vuï chuyeån tieàn USD) trong 9 thaùng ñaàu naêm 2006 laø treân khoâng theå ñaït ñöôïc neáu khoâng coù:quaû cua mình. û Cô caáu thu nhaäp cuõng ñöôïc caûi thieän 1.389 trieu USD, gap 76 lan so vôi nam ä á à ù ê Dòch vuï truyeàn thoáng ra ñôøi trong nhöõng theo höôùng hieän ñaïi: giaûm daàn tyû troïng • Moät ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieånHoaït ñoäng cung caáp dòch vuï 1994. Sacombank ñaõ thiet lap maïng löôi á ä ù ngay ñau thanh lap NH vaø ñaõ khang ñònh ø à ø ä ú thu tín duïng trong toång thu nhaäp, töøng ñuùng ñaén, mang tính döï baùo; hang ngan ñaïi lyù cua hang tram ngan ø ø û ø ê â choã ñöùng treân thò tröôøng vaø coù doanh soá böôùc taêng tyû troïng thu phi tín duïng theoTöø choã chæ ñôn thuan laø huy ñong - cho à ä • Moät taäp theå CBNV ñoaøn keát, ñoàng hang taïi hang chuïc quoc gia khap 5 chau, ø ø á é â ngay cang tang thong qua heä thong maïng ø ø ê â á söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi noùi chung vaøvay, ñeán nay, Ngaân haøng ñaõ ña daïng hoùa löôi rong khap cung cac moi quan heä NH ù ä é ø ù á taâm hôïp söùc, daùm nghó daùm laøm vì moät tham gia Hieäp hoäi vieãn thoâng lieân ngaân ngaønh ngaân haøng noùi rieâng.cac san pham dòch vuï cua mình. Hien taïi, ù û å û ä hang toan cau (SWIFT), töø ño, nang cap ø ø à ù â á lieân keát, NH ñaïi lyù. Trong 9 thaùng ñaàu muïc tieâu chung: “phaùt trieån vì lôïi íchSacombank coù theå cung caáp tôùi khaùch dòch vuï, ruùt ngaén thôøi gian thanh toaùn, nam 2006, tong doanh soá chuyen tien cua ê å å à û Caùc chæ soá taøi chính Ngaân haøng”,hang tat caû cac dòch vuï ngan hang ñang ø á ù â ø naâng cao uy tín trong coäng ñoàng vaø ngaân Ngan hang xap xæ 80 ngan tyû ñong. â ø á ø à Caùc giôùi haïn ñaûm baûo an toaøn trongcoù taïi Vieät Nam. Vieäc cung caáp ña daïng • Söï haäu thuaãn, hoã trôï to lôùn töø baø haøng. Trong naêm 2004, 2005 Sacombank hoaït ñoäng nhö tyû leä an toaøn voán toái Cac dòch vuï khac ù ù con coå ñoâng, töø caùc caáp laõnh ñaïodòch vuï khoâng chæ giuùp taêng thu nhaäp, ñaõ ñöôïc cac ngan hang Citigroup, HSBC, ù â ø thieåu, tyû leä veà khaû naêng chi traû, tyû leä toáimaø coøn laø höôùng phaùt trieån chieán löôïc cuûa Caùc saûn phaåm dòch vuï khaùc nhö baûo thaåm quyeàn... Wachovia, Union Bank of California... trao ña cuûa nguoàn voán ngaén haïn ñöôïc söûNgaân haøng trong daøi haïn, töøng böôùc taêng tang bang khen vì nhöng thanh tích trong ë è õ ø laõnh, phaùt haønh vaø chaáp nhaän theû, caùc duïng ñeå cho vay trung haïn vaø daøi haïn, Taát caû nhöõng yeáu toá “thieân thôøi,tyû troïng thu dòch vuï trong tong thu, giam å û lónh vöïc thanh toan quoc te. ù á á hoaït ñoäng thu chi hoä, quaûn lyù ngaân quyõ, giôùi haïn goùp voán, mua coå phaàn... luoân ñòa lôïi, nhaân hoøa” naøy ñaõ, ñang44 45
 • 45. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHBIEÅU ÑOÀ TAÊNG TRÖÔÛNG HUY ÑOÄNG VAØ CHO VAY DOANH SOÁ THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ L I NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ ÔÏ CHÆ SOÁ ROE VAØ ROA Dö nôï tín duïng (Tyû ñong) à Nguoàn voán huy ñoäng (Tyû ñong) à (Tyû ñong) à ROE ROATyû ñoàng Tyû ñoàng Trieäu USD22.000 550 2.00020.000 500 1.80018.000 450 1.60016.000 400 1.40014.000 350 1.20012.000 300 1.00010.000 250 8.000 800 200 6.000 600 150 4.000 400 100 2.000 200 50 Naêm Naêm Naêm Naêm 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Öôùc� 2006 2006 2006 2006Maïng löôùi hoaït ñoäng söï phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo thu nhaäp Kinh doanh ngoai teä ï e-banking (SMS, SMA)... cuõng ñaõ ñöôïc ñöôïc Ngaân haøng töï giaùc tuaân thuû, vì ñaây vaø seõ tieáp tuïc laø tieàn ñeà cho söï töø hoaït ñoäng tín duïng, ñaûm baûo söï trieån khai vaø thu ñöôïc nhöõng keát quaû chính laø moät trong nhöõng yeáu toá quan phaùt trieån cuûa Sacombank trongMaïng löôùi hoaït ñoäng roäng, phaân boá taïi Hoaït ñoäng kinh doanh vaøng, ngoaïi teä phaùt trieån laâu daøi, beàn vöõng. nhaát ñònh ñoàng thôøi goùp phaàn ña daïng troïng ñaûm baûo cho söï phaùt trieån an thôøi gian tôùi, höôùng ñeán moät chukhap cac vung troïng ñiem kinh teá tren caû é ù ø å â cuûa Sacombank phaùt trieån maïnh trong hoùa saûn phaåm vaø quaûng baù thöông hieäu toaøn, beàn vöõng. kyø phaùt trieån môùi trong boái caûnhnöôùc laø ñieåm maïnh chieán löôïc cuûa Ngaân Thanh toaùn quoác teá nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi doanh soá naêm Ngaân haøng. hoäi nhaäp maø ôû ñoù Sacombank töïhaøng. Töø choã coù 4 ñieåm giao dòch trong sau cao hôn naêm tröôùc vaø ñoùng goùp moät Ñeå taêng cöôøng naêng löïc taøi chính, ñaûm Khôûi ñaàu nghieäp vuï thanh toaùn quoác teá tin, vöõng böôùc treân con ñöôøngphaïm vi thaønh phoá HCM, ñeán nay, Ngaân tyû troïng khoâng nhoû trong thu dòch vuï. Keát quaû kinh doanh baûo an toaøn trong hoaït ñoäng, trong töø naêm 1994 vôùi nhöõng caùi “khoâng”: tieán tôùi muïc tieâu: Ngaân haønghang ñaõ coù 163 ñiem giao dòch, hien ø å ä Doanh soá kinh doanh tieàn teä (quy USD) nhöõng naêm qua, Sacombank lieân tuïc khoâng kinh nghieäm, khoâng ngaân haøng Lieân tuïc töø naêm 1993, sau hôn 01 naêm baùn leû ña naêng hieän ñaïi nhaátdieän taïi 38/64 tænh thaønh, töø tænh ñòa ñaàu trong 9 thaùng ñaàu naêm 2006 xaáp xæ 12,3 taêng voán ñieàu leä vôùi toác ñoä cao. Vì vaäy, ñaïi lyù; thöông hieäu, uy tín chöa ñöôïc bieát ñi vaøo hoaït ñoäng, ñeán nay Sacombank Vieät nam. tyû USD, gaáp 159 laàn so vôùi naêm 1994. duy trì caùc chæ soá ROA & ROE ôû möùc caophía Baéc ñeán caùc tænh cöïc nam Nam boä. luoân coù lôïi nhuaän vôùi xu höôùng chung laø ñeán; vieäc môû thö tín duïng phaûi ñöôïc thöïc laø moät noã löïc lôùn trong quaûn trò ñieàu Caùc nghieäp vuï phaùi sinh cuûa hoaït ñoäng naêm sau cao hôn naêm tröôùc. So vôùi möùcMaïng löôùi naøy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi hôn hieän qua trung gian laø caùc ngaân haøng haønh cuûa Ngaân haøng. naøy nhö nghieäp vuï hoaùn ñoåi (swap), kyø 0,6 tyû ñoàng lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûatrong viec phat trien cac dòch vuï ngan ä ù å ù â baïn. Töøng böôùc, töøng böôùc, vöøa laøm vöøa haïn (future), quyeàn choïn (option) ... cuõng naêm 1993, ñeán naêm 2005, Sacombank Nhìn laïi chaëng ñöôøng 15 naêm ñaõ qua,haøng, ñaëc bieät laø caùc dòch vuï nhö thanh hoïc hoûi, ruùt kinh nghieäm, qua hôn 10 goùp phaàn ña daïng hoùa saûn phaåm, cung ñaõ ñaït möùc 306 tyû, gaáp 510 laàn. Vaø chæ chuùng ta khoâng khoûi töï haøo veà nhöõngtoaùn khoâng duøng tieàn maët, chuyeån tieàn, naêm, Ngaân haøng ñaõ coù nhöõng thaønh caáp theâm löïa choïn cho khaùch haøng vaø trong 9 thaùng ñaàu naêm 2006, lôïi nhuaän thaønh quaû ñaït ñöôïc. Qua nhöõng traûithanh toaùn quoác teá. Heä thoáng maïng löôùi coâng böôùc ñaàu trong nghieäp vuï naøy. ñem laïi thu nhaäp cho Ngaân haøng. tröôùc thueá cuûa Ngaân haøng ñaõ ñaït möùc nghieäm trong quaù khöù chuùng ta coù theågoùp phaàn quaûng baù, khaúng ñònh thöông Toång doanh soá thanh toaùn quoác teá (quy 413,6 tyû, taêng 35% so vôùi caû naêm 2005 nhaän thaáy thaønh coâng cuûa moät taäp theåhieäu qua caùc hoaït ñoäng thieát thöïc, hieäu Dòch vuï chuyeån tieàn USD) trong 9 thaùng ñaàu naêm 2006 laø treân khoâng theå ñaït ñöôïc neáu khoâng coù:quaû cua mình. û Cô caáu thu nhaäp cuõng ñöôïc caûi thieän 1.389 trieu USD, gap 76 lan so vôi nam ä á à ù ê Dòch vuï truyeàn thoáng ra ñôøi trong nhöõng theo höôùng hieän ñaïi: giaûm daàn tyû troïng • Moät ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieånHoaït ñoäng cung caáp dòch vuï 1994. Sacombank ñaõ thiet lap maïng löôi á ä ù ngay ñau thanh lap NH vaø ñaõ khang ñònh ø à ø ä ú thu tín duïng trong toång thu nhaäp, töøng ñuùng ñaén, mang tính döï baùo; hang ngan ñaïi lyù cua hang tram ngan ø ø û ø ê â choã ñöùng treân thò tröôøng vaø coù doanh soá böôùc taêng tyû troïng thu phi tín duïng theoTöø choã chæ ñôn thuan laø huy ñong - cho à ä • Moät taäp theå CBNV ñoaøn keát, ñoàng hang taïi hang chuïc quoc gia khap 5 chau, ø ø á é â ngay cang tang thong qua heä thong maïng ø ø ê â á söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi noùi chung vaøvay, ñeán nay, Ngaân haøng ñaõ ña daïng hoùa löôi rong khap cung cac moi quan heä NH ù ä é ø ù á taâm hôïp söùc, daùm nghó daùm laøm vì moät tham gia Hieäp hoäi vieãn thoâng lieân ngaân ngaønh ngaân haøng noùi rieâng.cac san pham dòch vuï cua mình. Hien taïi, ù û å û ä hang toan cau (SWIFT), töø ño, nang cap ø ø à ù â á lieân keát, NH ñaïi lyù. Trong 9 thaùng ñaàu muïc tieâu chung: “phaùt trieån vì lôïi íchSacombank coù theå cung caáp tôùi khaùch dòch vuï, ruùt ngaén thôøi gian thanh toaùn, nam 2006, tong doanh soá chuyen tien cua ê å å à û Caùc chæ soá taøi chính Ngaân haøng”,hang tat caû cac dòch vuï ngan hang ñang ø á ù â ø naâng cao uy tín trong coäng ñoàng vaø ngaân Ngan hang xap xæ 80 ngan tyû ñong. â ø á ø à Caùc giôùi haïn ñaûm baûo an toaøn trongcoù taïi Vieät Nam. Vieäc cung caáp ña daïng • Söï haäu thuaãn, hoã trôï to lôùn töø baø haøng. Trong naêm 2004, 2005 Sacombank hoaït ñoäng nhö tyû leä an toaøn voán toái Cac dòch vuï khac ù ù con coå ñoâng, töø caùc caáp laõnh ñaïodòch vuï khoâng chæ giuùp taêng thu nhaäp, ñaõ ñöôïc cac ngan hang Citigroup, HSBC, ù â ø thieåu, tyû leä veà khaû naêng chi traû, tyû leä toáimaø coøn laø höôùng phaùt trieån chieán löôïc cuûa Caùc saûn phaåm dòch vuï khaùc nhö baûo thaåm quyeàn... Wachovia, Union Bank of California... trao ña cuûa nguoàn voán ngaén haïn ñöôïc söûNgaân haøng trong daøi haïn, töøng böôùc taêng tang bang khen vì nhöng thanh tích trong ë è õ ø laõnh, phaùt haønh vaø chaáp nhaän theû, caùc duïng ñeå cho vay trung haïn vaø daøi haïn, Taát caû nhöõng yeáu toá “thieân thôøi,tyû troïng thu dòch vuï trong tong thu, giam å û lónh vöïc thanh toan quoc te. ù á á hoaït ñoäng thu chi hoä, quaûn lyù ngaân quyõ, giôùi haïn goùp voán, mua coå phaàn... luoân ñòa lôïi, nhaân hoøa” naøy ñaõ, ñang44 45
 • 46. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHMÔÛ ÑÖÔØNG Truyeàn Thoáng Vaên Hoùa Toát Ñeïp Cuûa Sacombank Chu Nguyeân 1 Sau khi Ngaân haøng Phaùt trieån Kinh teá Goø Vaáp coù giaáy pheùp chuyeån theå thaønh Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông qua côn khung hoang tien teä - tín duïng tren û û à ñòa baøn trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thôøi kyø chuyeån ñoåi. Ngöôøi coù phaùt kieán vaø coâng ñaàu â quan Quaûn trò - Kieåm soaùt - Ñieàu haønh Sacombank laø nguyeân nhaân chuû yeáu taïo ra aùp löïc, daãn ñeán tình traïng cho vay tuøy naøy chính laø Anh ÑAËNG VAÊN THAØNH - ngöôøi luoân giöõ ngoïn löûa thieâng vaø laø vò Chuû tòch HÑQT Sacombank töø daïo aáy Tín (Sacombank), viec tien hanh hôïp nhat ä á ø á trong quaù trình chuyen theå - hôïp nhat - sap å á ù tien khong ñònh höông, khien nôï quaù haïn ä â ù á cho ñeán baây giôø. theâm 3 Hôïp taùc xaõ Tín duïng Taân Bình - nhaäp naøy laø Anh HOÀ ÑAÉC VOÏNG - vò Chuû ngaøy caøng cao, khaû naêng phaù saûn ngaøy Thaønh Coâng - Löõ Gia ñeå ñuû naêng löïc khai tòch HÑQT ñaàu tieân cuûa Sacombank, moät caøng caän keà, trong khi nhöõng ngöôøi ñöùng tröông hoaït ñoäng ñaõ môû ñöôøng cho vieäc Luaät sö ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù thoâng minh ñau cô quan Quan trò - Ñieu hanh luc bay à û à ø ù á chuyeån theå - hôïp nhaát - saùp nhaäp haøng loaït nhaïy beùn, ñaày naêng ñoäng vaø coù trí quyeát giôø khoâng ñuû baûn laõnh vaø kinh nghieäm, OÂng Hoaøng Khaùnh Sinh (beân phaûi) - PTGÑ thöù nhaát caùc toå chöùc tín duïng ñaõ laâm vaøo tình traïng ñoan cao ñaõ voi vaõ ñi xa bôi mot can benh ù ä û ä ê ä thaäm chí moät trong nhöõng baøn tay cuûa phuï trach khoi ñieu hanh ù á à ø cöïc kyø khoù khaên veà taøi chính sau khi vöôït nan y sau ñoù chöa ñay mot nam. à ä ê hoï ñaõ nhôõ nhuùng chaøm neân ñaønh phaûi 2 Phaùt kieán xin phaùt haønh kyø phieáu coù baát löïc hoaëc laøm ngô. Tröôùc tình hình muïc ñích ñeå huy ñong von nhan roi ä á ø ã cöïc kyø roái raém nhö vaäy, caên cöù keát luaän cua cac toå chöc kinh teá vaø dan cö, ñong û ù ù â à cuûa Ñoaøn Kieåm tra vaø kieán nghò cuûa Ban thôøi thöïc hieän dòch vuï chuyeån tieàn nhanh Kieåm Soaùt, ngöôøi ñöùng ñaàu Ban thu hoài Baø Huynh Queá Haø (ben phai) - Phoù CT HÑQT ø â û giöõa Haø Noäi - Tp.Hoà Chí Minh trong dòp nôï luùc baáy giôø (Anh ÑAËNG VAÊN THAØNH) Baø Phan Bích Van - TGÑ tai cuoc hop cua Sacombank â ï ä ï û khai tröông Chi nhanh Sacombank Haø Noi ù ä cuøng vôùi hai Anh trong Ban Kieåm soaùt 4 vao ngay 02/3/1993 - laø hai san pham ø ø û å (Anh NGUYEÃN TAÁN THAØNH vaø Anh Saùng kieán xaây döïng moâ hình quaûn ñau tien ñoi vôi heä thong cac NHTM coå à â á ù á ù NGUYEÃN CHAÂU) thöôøng ñöôïc goïi laø trò Sacombank thoâng qua boä phaän phaàn luùc baáy giôø - ñaõ böôùc ñaàu gaày döïng ba chaøng ngöï laâm phaùo thuû ñaõ daáy leân Thöông tröïc HÑQT vôi vai troø tham möu ø ù cho Sacombank mot hình anh ñac tröng ä û ë cua cac Ban chuyen trach ngay sau khi û ù â ù phong traøo ñaáu tranh choáng tuøy tieän, loaïi vaø mot tính cach rieng ñay an töôïng taïi ä ù â à á cung coá HÑQT vaø thay ñoi Tong Giam ñoc û å å ù á tröø tieâu cöïc trong hoaït ñoäng tín duïng. Thuû ñoâ, ñoàng thôøi cuõng ñaõ môû ñöôøng cho ñieu hanh cung laø mot sang kien coù tính à ø õ ä ù á Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng baát thöôøng vieäc hình thaønh daàn thoùi quen khoâng duøng môû ñöông vaø khaù ñac tröng do ñeà xuat ø ë á ñöôïc trieäu taäp vaøo ngaøy 07/05/1995 tieàn maët trong thanh toaùn giöõa hai ñoâ thò cua nhom ba chang ngöï lam phao thuû û ù ø â ù lôn nhat nöôc luc bay giô. ù á ù ù á ø laø daáu aán quan troïng, ñaõ môû ñöôøng cho luc bay giô. Thöông tröïc HÑQT laø nhöng ù á ø ø õ vieäc vöïc daäy söùc soáng cuûa Sacombank. 3 ngöôøi ñöôïc HÑQT giao traùch nhieäm vaø Nôï quaù haïn ngay cang cao do cho ø ø Ngöôøi coù yù töôûng vaø coù coâng ñaàu trong trao quyen thöïc hien cac chöc nang nhiem à ä ù ù ê ä vay tuy tien, khong ñònh höông ñaõ ø ä â ù vieäc khôûi xöôùng cuoäc ñaáu tranh choáng tieâu vuï thuoäc thaåm quyeàn cuûa cô quan Quaûn ñaåy Sacombank caän keà beân bôø vöïc thaúm cöïc noäi boä vaø thieát laäp laïi kyû cöông traät töï trò Ngaân haøng, trong khi nhieäm vuï tham khieán noäi boä HÑQT phaân hoùa nghieâm troïng. Qua ñôït kieåm tra toaøn dieän vaøo trong quan trò ñieu hanh thong qua viec û à ø â ä möu cuûa caùc Ban Chuyeân traùch vôùi tö caùch giöa nam 1994, Ñoan Kiem tra ñaõ xac õ ê ø å ù cuûng coá HÑQT, thay ñoåi Toång Giaùm ñoác khaùch quan ñoäc laäp ñaõ môû ñöôøng ñöa ñònh rang: Chính tö töông cuïc boä ban vò è û û ñieàu haønh vaø xaây döïng haønh lang phaùp cong tac quan trò Sacombank ñi dan vao â ù û à ø cuûa moät soá ít ngöôøi trong caùc toå chöùc tín lyù ñaõ ñöôïc ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng tröïc kyû cöông neà neáp, phuø hôïp vôùi coâng ngheä duïng cuõ ñöôïc chaáp caùnh bôûi cô caáu ñaïi tiep tín nhiem giao phoù troïng trach ñöng á ä ù ù quaûn lyù tieân tieán cuøng caùc chuaån möïc vaø dien cho cac nhom coå ñong trong cac cô ä ù ù â ù ñau cô quan Quan trò Sacombank töø luc à û ù thong leä quoc teá tot nhat. â á á áNhöõng cuoäc hoïp Hoäi Ñoàng Quaûn trò ñaõ môû ñöôøng cho nhöõng thaønh coâng cuûa Sacombank ngaøy nay46 47
 • 47. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNHMÔÛ ÑÖÔØNG Truyeàn Thoáng Vaên Hoùa Toát Ñeïp Cuûa Sacombank Chu Nguyeân 1 Sau khi Ngaân haøng Phaùt trieån Kinh teá Goø Vaáp coù giaáy pheùp chuyeån theå thaønh Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông qua côn khung hoang tien teä - tín duïng tren û û à ñòa baøn trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thôøi kyø chuyeån ñoåi. Ngöôøi coù phaùt kieán vaø coâng ñaàu â quan Quaûn trò - Kieåm soaùt - Ñieàu haønh Sacombank laø nguyeân nhaân chuû yeáu taïo ra aùp löïc, daãn ñeán tình traïng cho vay tuøy naøy chính laø Anh ÑAËNG VAÊN THAØNH - ngöôøi luoân giöõ ngoïn löûa thieâng vaø laø vò Chuû tòch HÑQT Sacombank töø daïo aáy Tín (Sacombank), viec tien hanh hôïp nhat ä á ø á trong quaù trình chuyen theå - hôïp nhat - sap å á ù tien khong ñònh höông, khien nôï quaù haïn ä â ù á cho ñeán baây giôø. theâm 3 Hôïp taùc xaõ Tín duïng Taân Bình - nhaäp naøy laø Anh HOÀ ÑAÉC VOÏNG - vò Chuû ngaøy caøng cao, khaû naêng phaù saûn ngaøy Thaønh Coâng - Löõ Gia ñeå ñuû naêng löïc khai tòch HÑQT ñaàu tieân cuûa Sacombank, moät caøng caän keà, trong khi nhöõng ngöôøi ñöùng tröông hoaït ñoäng ñaõ môû ñöôøng cho vieäc Luaät sö ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù thoâng minh ñau cô quan Quan trò - Ñieu hanh luc bay à û à ø ù á chuyeån theå - hôïp nhaát - saùp nhaäp haøng loaït nhaïy beùn, ñaày naêng ñoäng vaø coù trí quyeát giôø khoâng ñuû baûn laõnh vaø kinh nghieäm, OÂng Hoaøng Khaùnh Sinh (beân phaûi) - PTGÑ thöù nhaát caùc toå chöùc tín duïng ñaõ laâm vaøo tình traïng ñoan cao ñaõ voi vaõ ñi xa bôi mot can benh ù ä û ä ê ä thaäm chí moät trong nhöõng baøn tay cuûa phuï trach khoi ñieu hanh ù á à ø cöïc kyø khoù khaên veà taøi chính sau khi vöôït nan y sau ñoù chöa ñay mot nam. à ä ê hoï ñaõ nhôõ nhuùng chaøm neân ñaønh phaûi 2 Phaùt kieán xin phaùt haønh kyø phieáu coù baát löïc hoaëc laøm ngô. Tröôùc tình hình muïc ñích ñeå huy ñong von nhan roi ä á ø ã cöïc kyø roái raém nhö vaäy, caên cöù keát luaän cua cac toå chöc kinh teá vaø dan cö, ñong û ù ù â à cuûa Ñoaøn Kieåm tra vaø kieán nghò cuûa Ban thôøi thöïc hieän dòch vuï chuyeån tieàn nhanh Kieåm Soaùt, ngöôøi ñöùng ñaàu Ban thu hoài Baø Huynh Queá Haø (ben phai) - Phoù CT HÑQT ø â û giöõa Haø Noäi - Tp.Hoà Chí Minh trong dòp nôï luùc baáy giôø (Anh ÑAËNG VAÊN THAØNH) Baø Phan Bích Van - TGÑ tai cuoc hop cua Sacombank â ï ä ï û khai tröông Chi nhanh Sacombank Haø Noi ù ä cuøng vôùi hai Anh trong Ban Kieåm soaùt 4 vao ngay 02/3/1993 - laø hai san pham ø ø û å (Anh NGUYEÃN TAÁN THAØNH vaø Anh Saùng kieán xaây döïng moâ hình quaûn ñau tien ñoi vôi heä thong cac NHTM coå à â á ù á ù NGUYEÃN CHAÂU) thöôøng ñöôïc goïi laø trò Sacombank thoâng qua boä phaän phaàn luùc baáy giôø - ñaõ böôùc ñaàu gaày döïng ba chaøng ngöï laâm phaùo thuû ñaõ daáy leân Thöông tröïc HÑQT vôi vai troø tham möu ø ù cho Sacombank mot hình anh ñac tröng ä û ë cua cac Ban chuyen trach ngay sau khi û ù â ù phong traøo ñaáu tranh choáng tuøy tieän, loaïi vaø mot tính cach rieng ñay an töôïng taïi ä ù â à á cung coá HÑQT vaø thay ñoi Tong Giam ñoc û å å ù á tröø tieâu cöïc trong hoaït ñoäng tín duïng. Thuû ñoâ, ñoàng thôøi cuõng ñaõ môû ñöôøng cho ñieu hanh cung laø mot sang kien coù tính à ø õ ä ù á Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng baát thöôøng vieäc hình thaønh daàn thoùi quen khoâng duøng môû ñöông vaø khaù ñac tröng do ñeà xuat ø ë á ñöôïc trieäu taäp vaøo ngaøy 07/05/1995 tieàn maët trong thanh toaùn giöõa hai ñoâ thò cua nhom ba chang ngöï lam phao thuû û ù ø â ù lôn nhat nöôc luc bay giô. ù á ù ù á ø laø daáu aán quan troïng, ñaõ môû ñöôøng cho luc bay giô. Thöông tröïc HÑQT laø nhöng ù á ø ø õ vieäc vöïc daäy söùc soáng cuûa Sacombank. 3 ngöôøi ñöôïc HÑQT giao traùch nhieäm vaø Nôï quaù haïn ngay cang cao do cho ø ø Ngöôøi coù yù töôûng vaø coù coâng ñaàu trong trao quyen thöïc hien cac chöc nang nhiem à ä ù ù ê ä vay tuy tien, khong ñònh höông ñaõ ø ä â ù vieäc khôûi xöôùng cuoäc ñaáu tranh choáng tieâu vuï thuoäc thaåm quyeàn cuûa cô quan Quaûn ñaåy Sacombank caän keà beân bôø vöïc thaúm cöïc noäi boä vaø thieát laäp laïi kyû cöông traät töï trò Ngaân haøng, trong khi nhieäm vuï tham khieán noäi boä HÑQT phaân hoùa nghieâm troïng. Qua ñôït kieåm tra toaøn dieän vaøo trong quan trò ñieu hanh thong qua viec û à ø â ä möu cuûa caùc Ban Chuyeân traùch vôùi tö caùch giöa nam 1994, Ñoan Kiem tra ñaõ xac õ ê ø å ù cuûng coá HÑQT, thay ñoåi Toång Giaùm ñoác khaùch quan ñoäc laäp ñaõ môû ñöôøng ñöa ñònh rang: Chính tö töông cuïc boä ban vò è û û ñieàu haønh vaø xaây döïng haønh lang phaùp cong tac quan trò Sacombank ñi dan vao â ù û à ø cuûa moät soá ít ngöôøi trong caùc toå chöùc tín lyù ñaõ ñöôïc ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng tröïc kyû cöông neà neáp, phuø hôïp vôùi coâng ngheä duïng cuõ ñöôïc chaáp caùnh bôûi cô caáu ñaïi tiep tín nhiem giao phoù troïng trach ñöng á ä ù ù quaûn lyù tieân tieán cuøng caùc chuaån möïc vaø dien cho cac nhom coå ñong trong cac cô ä ù ù â ù ñau cô quan Quan trò Sacombank töø luc à û ù thong leä quoc teá tot nhat. â á á áNhöõng cuoäc hoïp Hoäi Ñoàng Quaûn trò ñaõ môû ñöôøng cho nhöõng thaønh coâng cuûa Sacombank ngaøy nay46 47
 • 48. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH5 OÅn ñònh toå chöùc boä maùy, xaùc laäp ñònh höông, xac ñònh muïc tieu, xay ùdöïng loä trình, theå cheá hoa cô che, boå sung ù ù á â â - mua nhaø - cham lo tuoi gia, ñaõ ñöôïc à giöa nam 1996, Sacombank ñaõ xuc tien õ ê ê ngöôi ñöng ñau cô quan Quan trò gôïi yù töø ø ù å û ø ù á Chính thanh cong cua viec trai nghiem ø â û ä phat kien nay laø mot thöïc tien sinh ñong, ù á ø ä ñöôïc lanh ñaïo Tænh Song Beù ñong tình ung õ â ã à û ä û ä khach hang ñaõ ñöôïc ngöôi ñöng ñau cô ù ø quan Quan trò Sacombank khôi xöông töø û giöa nam 2001 laø mot moâ hình quan lyù õ ê ä ø ù û ù à û Chaïy vieät daõ vôùi Sacombank vì söùc khoûe coäng ñoàng ñöôïc toå chöùc haèng naêm taïi taát caû cac Tænh - Thanh phoá trong caû nöôc ù ø ù hôïp chuû tröông ña daïng hoùa dòch vuï taøi chính - ngaân haøng troïn goùi vôùi quaù trình naâng cao trình ñoä chuyeân moân hoùa, nhaèmcac chính sach quan trò ñieu hanh thong ù ù û à ø â laäp ñeà aùn xin NHNN vaø ñaõ ñöôïc nôi ñaây hoä vaø heát loøng ñoäng vieân coå vuõ, laø tieàn ñeà ñac tröng öng duïng taïi Sacombank, ñaõ ë ù nhaân kyû nieäm ngaøy thaønh laäp chi nhaùnh giuùp cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc coùqua heä thong cac van ban lap quy, tang á ù ê û ä ê cho phep Sacombank thöïc hien döôi söï ù ä ù quan troïng coù tính môû ñöông ñeå Chæ thò ø môû ñöông cho mot phöông thöc quan ly, ø ä ù û ù Sacombank vôùi haøng traêm giaûi thöôûng vaø them ñieu kien tang cöông trang thiet bò, â à ä ê ø ácöông ñieu kien vaø cai thien moi tröông ø à ä û ä â ø theo doi giam sat cua Chi nhanh NHNN õ ù ù û ù 05 cuûa Thoáng ñoác NHNN ñöôïc ban haønh chæ ñaïo ñieu hanh vaø kiem tra giam sat à ø å ù ù haøng nghìn ngöôøi tham gia; nhieàu vaø raát ñoåi môùi coâng ngheä, môû roäng saûn xuaát kinhlam viec, caI tien cheá ñoä tien löông vaø cai ø ä û á à û Tp.Hoà Chí Minh. Maõi ñeán sau naêm 2000 sau ñoù cho pheùp caùc NHTM ñöôïc thaønh saâu saùt, naêng ñoäng, saùng taïo, coù hieäu löïc nhieu lan Cong ñoan Sacombank ñaõ toå à à â ø doanh ñeå töø ñoù naâng cao naêng löïc caïnhcaùch chính saùch ñoái vôùi khaùch haøng laø saùng kieán naøy môùi ñöôïc trieån khai vaø do lap cac Toå Tín Duïng, Ñiem giao dòch ngoai ä ù å ø vaø ñaït hieäu quaû cao cuûa Ban Ñieàu Haønh chöc nhöng chuyen tröïc tiep ñen tham hoi, ù õ á á á ê û tranh trong quaù trình hoi nhap. ä änhöõng noäi dung coát loõi maø vò taân Chuû tòch vieäc chuaån bò thieáu ñoàng boä neân khi trieån ñòa ban (ôû nhöng Tænh cac NHTM chöa ø õ ù Sacombank. Theo ño, cac vò Phoù Tong ù ù å 15 seû chia vaø cöu trôï ñong bao bò thien tai ù à ø â Giaùm ñoác phuï traùch khu vöïc khoâng phaûi Coå phieáu Sacombank laø coåHÑQT ñaõ tröïc tieáp chæ ñaïo Nhoùm Hoaïch khai tuy ñaõ khoâng phaùt huy ñöôïc hieäu quaû coù chi nhanh) trong nhöng nam sau nay. ù õ ê ø bao luït tuy khong rom ra, khaù am tham õ â â û â à laø mot cap quan lyù trung gian, maø laø ä á û phieáu ñaàu tieân cuûa heä thoáng caùcñònh chính sach vaø Ban Lap quy tien hanh ù ä á ø mong muon nhöng cung ñaõ môû ñöông á õ ø Sacombank tuy trong ñieàu kieän voán ñieàu nhöng ñaõ ñoïng laïi nhöng tình cam than õ û â ngöôøi thöïc hieän traùch nhieäm ñöôïc phaân NHTM Vieät Nam ñöôïc pheùp nieâm yeát taïitrong phaïm vi nhöng thang cuoi nam õ ù á ê cho viec nghien cöu phat trien cac dòch vuï ä â ù ù å ù leä haõy coøn khaù moûng nhöng vaãn coù maët thöông cuûa Sacombank ñoái vôùi ñoàng baøo cong nhan danh Tong Giam Ñoc Ngan â â å ù á â TTGDCK Tp.Hoà Chí Minh. Laø ñôn vò môû1995 vaø ñaàu 1996. Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå tai chính troïn goi sau nay. Mot soá NHTM ø ù ø ä ôû nhieàu Tænh - Thaønh phoá troïng ñieåm kinh ruot thòt trong moïi luc vaø ôû moïi nôi. ä ù hang. Nhôø ño, tuy heä thong cac chi nhanh ø ù á ù ù ñöôøng taát yeáu phaûi chòu nhieàu thöû thaùchñong thöông nien ñöôïc trieu tap vao ñau â ø â ä ä ø à vaø Coâng ty Baûo hieåm treân ñòa baøn ñaõ keá teá trong caû nöôc trong thôi gian nay chính ù ø ø 13 Sacombank ngaøy caøng ñöôïc môû roäng, Chi nhaùnh Sacombank 8 thaùng trong quaù trình traûi nghieäm, nhöng ngöôøinaêm 1996 ñaõ thoáng nhaát thoâng qua nhieàu thöa sang kien nay bang nhöng ten goïi ø ù á ø è õ â baét ñaàu töø saùng kieán ñoäc ñaùo baøy. thaäm chí seõ môû roäng ñeán khaép caùc Tænh 3 ñöôïc thaønh laäp töø naêm 2003, ñöùng ñaàu cô quan Quaûn trò Sacombank - 10noi dung quan troïng, trong ñoù coù chien ä á khac nhau nhö Tiet kiem bac thang, Bao ù á ä ä û Nhan thöc ñöôïc viec xay döïng vaø ä ù ä â - Thanh phoá trong caû nöôc nhöng thöïc ø ù xuaát phaùt töø hoaøi baõo cuûa Chò HUYØNH cuõng chính ngöôøi phaùt ra chuû tröông nieâmlöôïc phat trien Sacombank trong giai ñoaïn ù å hieåm hoïc taäp… dôi hoi sôû chính cua Sacombank ø ä û tieãn 15 naêm qua ñaõ chöùng minh raèng: yeát naøy - vaãn bình thaûn vôùi nhaän thöùc saâu QUEÁ HAØ - Phoù Chuû tòch thöù 1 HÑQT 81996 - 2010 vaø phöông höôùng muïc tieâu Taêng nhanh naêng löïc taøi chính ñeå töø Quan 11 veà khu vöïc trung tam Tp.Hoà ä â daãu cho tình hình Sacombank coù luùc möa, saéc raèng: khoâng vöôït qua khoù khaên thöûnhieäm vuï trong thôøI kyø 1996 - 2000. Ñaây Sacombank, ñöôïc ngöôøi caàm chòch ñap öng yeu cau phat trien, tröôc mat ù ù â à ù å ù é Chí Minh laø mot yeu cau böc xuc nham ä â à ù ù è luùc naéng, thaäm chí tính ñeán thôøi ñieåm naøy thaùch taát yeáu seõ khoù coù theå tröôûng thaønhcung chính laø phat kien coù tính môû ñöông õ ù á ø Sacombank ung hoä vaø ñong vien coå vu, û ä â õ caàn taäp trung taêng nhanh voán ñieàu leä cho khaúng ñònh söùc maïnh taøi chính, xaùc ñònh ñaõ coù ñeán 7 ñôøi Toång Giaùm ñoác, heä thoáng phaùt trieån, vaû laïi ñaây chính laø ñoäng löïc, laøcua ngöôi lanh ñaïo cô quan Quan trò luc û ø õ û ù laø nôi hoäi tuï cuûa nhöõng nöõ doanh nhaân ñaït möùc voán phaùp ñònh 70 tyû ñoàng nhaèm quyeát taâm toàn taïi phaùt trieån vaø gaén boù laâu caùc chi nhaùnh Sacombank vaãn vöõng nhö chaát xuùc taùc thuùc ñaåy ñoäi nguõ caùn boä vaøbay giô. Sacombank nhôø ñoù ñaõ bat ñau á ø é à thanh ñaït, nôi theå hien chính sach vì söï tien ø ä ù á ñuû ñieàu kieän ñeå tieáp tuïc toàn taïi vaø phaùt trieån dai vôi cac toå chöc kinh teá vaø dan cö tren ø ù ù ù â â baøn thaïch, moâ hình quaûn lyù khu vöïc laø löïc löôïng nhaân vieân Sacombank ñaõ quyeáthoaït ñong coù ñònh höông, ñung phap luat, ä ù ù ù ä boä cua phuï nöõ cua Sacombank, ñong thôi û û à ø laø moät yeâu caàu böùc xuùc cuûa Sacombank, ñòa baøn, ñoàng thôøi coù ñieàu kieän phaùt trieån mot trong nhöng nhan toá ñaõ gop phan taïo ä õ â ù à taâm caøng phaûi quyeát taâm cao hôn nöõañuùng quy luaät, ñaït hieäu quaû vaø coù chaát cuõng laø chi nhaùnh ngaân haøng toaøn nöõ duy trong khi hieäu quaû hoaït ñoäng chöa cao, môû roäng moái quan heä giao thöông vôùi khu döïng nen nen tang ban thaïch ay. â à û ø á trong quaù trình taêng cöôøng naêng löïc caïnhlöôïng ngay cang cao. ø ø nhaát coù ôû Vieät nam. Saùng kieán môû ñöôøng thöông hieäu Sacombank chöa ñuû uy tín ñeå vöïc vaø quoác teá. Xuaát phaùt töø nhaän thöùc ñoù, 12 tranh, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng, ñaûm6 Quyõ hoïc boång öôm maàm cho ñoc ñao nay ñaõ gop phan vao quaù trình ä ù ø ù à ø Cho vay phaân taùn theo ñeà aùn keát thu huùt caùc nhaø ñaàu tö taøi chính tieàm naêng. mac dau khong ñöôïc söï ñong thuan cao ë à â à ä baûo chaát löôïng phaùt trieån beàn vöõng vaø theå nhöõng öôùc mô ñöôïc hình thaønh gay döïng cho Sacombank mot hình anh à ä û hôïp vôùi cho vay taäp trung coù troïng Trong mot boi canh cöïc kyø khoù khan nhö ä á û ê cuûa laõnh ñaïo boä maùy ñieàu haønh Ngaân hieän khaû naêng hoäi nhaäp cuøng tính coâng töø naêm 2003 bôûi saùng kieán cuûa ngöôøi ñaëc tröng vaø moät tính caùch rieâng ñaày aánñieåm laø tö töôûng chæ ñaïo coù tính chieán löôïc vay, sang kien haï thap menh giaù coå phan, ä ù á á ä à haøng bôûi voán töï coù luùc baáy giôø haõy coøn khaù khai minh baïch trong quaûn trò Ngaân haøng ñöng ñau cô quan Quan trò Sacombank, ù à û töôïng trong long moïi ngöôi, moïi nhaø trong ø øveà ñònh höôùng phaùt trieån tín duïng cuûa phaùt haønh coå phieáu ñaïi chuùng ñeå taêng thaáp, ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan Quaûn trò theo caùc chuaån möïc vaø thoâng leä quoác teá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoáng nöôc vaø trong khu vöïc. ùSacombank do ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan voán ñieàu leä ñöôïc ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng Sacombank ñaõ khôûi xöôùng vaø quyeát taâm toát nhaát. Maët khaùc, Sacombank xem quaù nhat cho trích lap mot cach lau dai 1% lôïi á ä ä ù â ø 14Quaûn trò phaùt ra maø Chi nhaùnh Goø Vaáp vôùi thöông nien ñau nam 1996 thong qua ñaõ ø â à ê â theo ñuoåi ñeán cuøng vieäc xaây döïng truï sôû Sacombank Leasing laø Coâng ty trình traûi nghieäm naøy nhö laø traùch nhieäm nhuan thuan hang nam sau khi trích lap ä à è ê ätính naêng ñoäng saùng taïo voán coù cuûa Giaùm giup Sacombank huy ñong ñuû möc von ù ä ù á chính ôû khu vöïc trung taâm Tp.Hoà Chí cho thueâ tai chính ñau tien thuoc ø à â ä ñoái vôùi toaøn heä thoáng caùc NHTM Vieät nam, caùc quyõ theo quy ñònh. Chính saùng kieánñoác PHAÏM DUY CÖÔØNG, ñöôïc choïn laøm phap ñònh trong phaïm vi hai nam 1996 - ù ê Minh. Hoäi sôû Sacombank khaù khang trang khoái caùc NHTM coå phaàn Vieät Nam ñaõ ra xuaát phaùt töø truyeàn thoáng MÔÛ ÑÖÔØNG naøy ñaõ môû ñöôøng cho moät quaù trình gaénnôi thí ñieåm trong nhöõng thaùng cuoái naêm 1997. Chính sang kien ñoc ñao cua ngöôI ù á ä ù û ø beà theà ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh vaø ñöa vaøo söû ñôi vao giöa nam 2006 vöa qua laø mot ø ø õ ê ø ä cuûa Sacombank, treân cô sôû quan ñieåm ket lau dai trach nhiem cua Sacombank á â ø ù ä û1995 ñaàu naêm 1996. Chính vieäc trieån khai ñöùng ñaàu cô quan Quaûn trò Sacombank duïng töø ngaøy 03/5/1999 taïi soá 278 Nam sang kien khaù quan troïng cua ngöôi cam ù á û ø à soáng maø Baùc Hoà ñaõ daïy “Mình vì moïi ñoái vôùi coäng ñoàng xaõ hoäi. Ngaøy nay, cöùthaønh coâng tö töôûng chæ ñaïo vöøa neâu khoâng luùc naøy ñaõ môû ñöôøng cho vieäc huy ñoäng Kyø Khôûi Nghóa - Quaän 3 - Tp.Hoà Chí Minh, chòch Sacombank, môû ñöôøng cho vieäc keát ngöôøi - Moïi ngöôøi seõ vì mình”. moãi ñoä thu veà, trong ngaøy khai giaûng naêmnhöõng ñaõ giuùp Chi nhaùnh Goø Vaáp baét moïi nguon löïc ñeå tang nhanh von ñieu à ê á à laø NHTM coå phaàn ñaàu tieân ôû Vieät Nam coù hoïc môi, hang tram hoïc sinh vaø sinh vien ù ø ê âñaàu kinh doanh coù laõi, maø coøn môû ñöôøng leä. Vaø chính thaønh coâng ngoaøi mong ñôïi ñöôïc moät truï sôû chính khaù khang trang hieän ngheo hieu hoïc ôû khap cac Tænh - Thanh ø á é ù øcho toaøn heä thoáng trong vieäc xaùc ñònh thò trong viec trien khai thöïc hien sang kien ä å ä ù á ñaïi. Töø ñoù vaø töø vieäc Ngaøi Chuû tòch Ngaân pho, nhöng nôi Sacombank coù chi nhanh á õ ùtröôøng muïc tieâu trong ñònh höôùng phaùt naøy ñaõ giuùp Sacombank töï tin hôn trong haøng theá giôùi (WB), Phoù Chuû tòch UBND truù ñoùng laïi coù ñieàu kieän tieáp nhaän hoïctrieån tín duïng laâu daøi cuûa Sacombank. Cho quaù trình thöïc hieän keá hoaïch taêng voán ñieàu Tp.Hoà Chí Minh, roài Thoáng ñoác NHNN boång öôm maàm cho nhöõng öôùc mô cuûavay caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû vaø quyeát leä trong nhieu nam tiep theo. à ê á Vieät nam ñeán thaêm truï sôû môùi, laø nieàm Sacombank, vôi mong öôc seõ hoïc tap ù ù ä 9taâm xaây döïng Sacombank trôû thaønh Ngaân ñoäng vieân coå vuõ lôùn lao, ñaõ môû ñöôøng cho Viec cho thanh lap Toå Tín duïng ä ø ä thanh tai ñeå sôm trôû thanh löïc löôïng hau ø ø ù ø ähaøng baùn leû - ña naêng - hieän ñaïi trong Sacombank coù ñöôïc nhöõng böôùc phaùt trieån Lai Uyeân - Tænh Soâng Beù tröïc thuoäc bò cuûa Sacombank ôû moãi ñòa phöông maøcaùc giai ñoaïn tieáp theo cuõng xuaát phaùt töø tö nhanh vaø ben vöng nhö ngay nay. à õ ø Chi nhaùnh Goø Vaáp vaøo naêm 1997 (do cac chau, cac em ñang thöông tru. Roi ù ù ù ø ù à 11töôûng chæ ñaïo chieán löôïc vöøa neâu. Song Beù chöa coù chi nhanh Sacombank) â ù Moâ hình quaûn lyù khu vöïc trong ngay töø thien Sacombank nhan dòp Tet ø ä â á7 Tiet kiem tích luy ñeå hoïc tap - nghien á ä õ ä â laø mot phat kien quan troïng cua ngöôi ä ù á û ø quaù trình taùi caáu truùc boä maùy coå truyen hang nam vôi söï tham gia cua à è ê ù û cöùu khoa hoïc - du hoïc - hoân nhaân ñöùng ñaàu cô quan Quaûn trò Sacombank. ñieàu haønh theo cheá ñoä moät cöûa höôùng veà hang nghìn cac chau khuyet tat, neo ñôn; ø ù ù á ä48 49
 • 49. SACOMBANK - 15 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH5 OÅn ñònh toå chöùc boä maùy, xaùc laäp ñònh höông, xac ñònh muïc tieu, xay ùdöïng loä trình, theå cheá hoa cô che, boå sung ù ù á â â - mua nhaø - cham lo tuoi gia, ñaõ ñöôïc à giöa nam 1996, Sacombank ñaõ xuc tien õ ê ê ngöôi ñöng ñau cô quan Quan trò gôïi yù töø ø ù å û ø ù á Chính thanh cong cua viec trai nghiem ø â û ä phat kien nay laø mot thöïc tien sinh ñong, ù á ø ä ñöôïc lanh ñaïo Tænh Song Beù ñong tình ung õ â ã à û ä û ä khach hang ñaõ ñöôïc ngöôi ñöng ñau cô ù ø quan Quan trò Sacombank khôi xöông töø û giöa nam 2001 laø mot moâ hình quan lyù õ ê ä ø ù û ù à û Chaïy vieät daõ vôùi Sacombank vì söùc khoûe coäng ñoàng ñöôïc toå chöùc haèng naêm taïi taát caû cac Tænh - Thanh phoá trong caû nöôc ù ø ù hôïp chuû tröông ña daïng hoùa dòch vuï taøi chính - ngaân haøng troïn goùi vôùi quaù trình naâng cao trình ñoä chuyeân moân hoùa, nhaèmcac chính sach quan trò ñieu hanh thong ù ù û à ø â laäp ñeà aùn xin NHNN vaø ñaõ ñöôïc nôi ñaây hoä vaø heát loøng ñoäng vieân coå vuõ, laø tieàn ñeà ñac tröng öng duïng taïi Sacombank, ñaõ ë ù nhaân kyû nieäm ngaøy thaønh laäp chi nhaùnh giuùp cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc coùqua heä thong cac van ban lap quy, tang á ù ê û ä ê cho phep Sacombank thöïc hien döôi söï ù ä ù quan troïng coù tính môû ñöông ñeå Chæ thò ø môû ñöông cho mot phöông thöc quan ly, ø ä ù û ù Sacombank vôùi haøng traêm giaûi thöôûng vaø them ñieu kien tang cöông trang thiet bò, â à ä ê ø ácöông ñieu kien vaø cai thien moi tröông ø à ä û ä â ø theo doi giam sat cua Chi nhanh NHNN õ ù ù û ù 05 cuûa Thoáng ñoác NHNN ñöôïc ban haønh chæ ñaïo ñieu hanh vaø kiem tra giam sat à ø å ù ù haøng nghìn ngöôøi tham gia; nhieàu vaø raát ñoåi môùi coâng ngheä, môû roäng saûn xuaát kinhlam viec, caI tien cheá ñoä tien löông vaø cai ø ä û á à û Tp.Hoà Chí Minh. Maõi ñeán sau naêm 2000 sau ñoù cho pheùp caùc NHTM ñöôïc thaønh saâu saùt, naêng ñoäng, saùng taïo, coù hieäu löïc nhieu lan Cong ñoan Sacombank ñaõ toå à à â ø doanh ñeå töø ñoù naâng cao naêng löïc caïnhcaùch chính saùch ñoái vôùi khaùch haøng laø saùng kieán naøy môùi ñöôïc trieån khai vaø do lap cac Toå Tín Duïng, Ñiem giao dòch ngoai ä ù å ø vaø ñaït hieäu quaû cao cuûa Ban Ñieàu Haønh chöc nhöng chuyen tröïc tiep ñen tham hoi, ù õ á á á ê û tranh trong quaù trình hoi nhap. ä änhöõng noäi dung coát loõi maø vò taân Chuû tòch vieäc chuaån bò thieáu ñoàng boä neân khi trieån ñòa ban (ôû nhöng Tænh cac NHTM chöa ø õ ù Sacombank. Theo ño, cac vò Phoù Tong ù ù å 15 seû chia vaø cöu trôï ñong bao bò thien tai ù à ø â Giaùm ñoác phuï traùch khu vöïc khoâng phaûi Coå phieáu Sacombank laø coåHÑQT ñaõ tröïc tieáp chæ ñaïo Nhoùm Hoaïch khai tuy ñaõ khoâng phaùt huy ñöôïc hieäu quaû coù chi nhanh) trong nhöng nam sau nay. ù õ ê ø bao luït tuy khong rom ra, khaù am tham õ â â û â à laø mot cap quan lyù trung gian, maø laø ä á û phieáu ñaàu tieân cuûa heä thoáng caùcñònh chính sach vaø Ban Lap quy tien hanh ù ä á ø mong muon nhöng cung ñaõ môû ñöông á õ ø Sacombank tuy trong ñieàu kieän voán ñieàu nhöng ñaõ ñoïng laïi nhöng tình cam than õ û â ngöôøi thöïc hieän traùch nhieäm ñöôïc phaân NHTM Vieät Nam ñöôïc pheùp nieâm yeát taïitrong phaïm vi nhöng thang cuoi nam õ ù á ê cho viec nghien cöu phat trien cac dòch vuï ä â ù ù å ù leä haõy coøn khaù moûng nhöng vaãn coù maët thöông cuûa Sacombank ñoái vôùi ñoàng baøo cong nhan danh Tong Giam Ñoc Ngan â â å ù á â TTGDCK Tp.Hoà Chí Minh. Laø ñôn vò môû1995 vaø ñaàu 1996. Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå tai chính troïn goi sau nay. Mot soá NHTM ø ù ø ä ôû nhieàu Tænh - Thaønh phoá troïng ñieåm kinh ruot thòt trong moïi luc vaø ôû moïi nôi. ä ù hang. Nhôø ño, tuy heä thong cac chi nhanh ø ù á ù ù ñöôøng taát yeáu phaûi chòu nhieàu thöû thaùchñong thöông nien ñöôïc trieu tap vao ñau â ø â ä ä ø à vaø Coâng ty Baûo hieåm treân ñòa baøn ñaõ keá teá trong caû nöôc trong thôi gian nay chính ù ø ø 13 Sacombank ngaøy caøng ñöôïc môû roäng, Chi nhaùnh Sacombank 8 thaùng trong quaù trình traûi nghieäm, nhöng ngöôøinaêm 1996 ñaõ thoáng nhaát thoâng qua nhieàu thöa sang kien nay bang nhöng ten goïi ø ù á ø è õ â baét ñaàu töø saùng kieán ñoäc ñaùo baøy. thaäm chí seõ môû roäng ñeán khaép caùc Tænh 3 ñöôïc thaønh laäp töø naêm 2003, ñöùng ñaàu cô quan Quaûn trò Sacombank - 10noi dung quan troïng, trong ñoù coù chien ä á khac nhau nhö Tiet kiem bac thang, Bao ù á ä ä û Nhan thöc ñöôïc viec xay döïng vaø ä ù ä â - Thanh phoá trong caû nöôc nhöng thöïc ø ù xuaát phaùt töø hoaøi baõo cuûa Chò HUYØNH cuõng chính ngöôøi phaùt ra chuû tröông nieâmlöôïc phat trien Sacombank trong giai ñoaïn ù å hieåm hoïc taäp… dôi hoi sôû chính cua Sacombank ø ä û tieãn 15 naêm qua ñaõ chöùng minh raèng: yeát naøy - vaãn bình thaûn vôùi nhaän thöùc saâu QUEÁ HAØ - Phoù Chuû tòch thöù 1 HÑQT 81996 - 2010 vaø phöông höôùng muïc tieâu Taêng nhanh naêng löïc taøi chính ñeå töø Quan 11 veà khu vöïc trung tam Tp.Hoà ä â daãu cho tình hình Sacombank coù luùc möa, saéc raèng: khoâng vöôït qua khoù khaên thöûnhieäm vuï trong thôøI kyø 1996 - 2000. Ñaây Sacombank, ñöôïc ngöôøi caàm chòch ñap öng yeu cau phat trien, tröôc mat ù ù â à ù å ù é Chí Minh laø mot yeu cau böc xuc nham ä â à ù ù è luùc naéng, thaäm chí tính ñeán thôøi ñieåm naøy thaùch taát yeáu seõ khoù coù theå tröôûng thaønhcung chính laø phat kien coù tính môû ñöông õ ù á ø Sacombank ung hoä vaø ñong vien coå vu, û ä â õ caàn taäp trung taêng nhanh voán ñieàu leä cho khaúng ñònh söùc maïnh taøi chính, xaùc ñònh ñaõ coù ñeán 7 ñôøi Toång Giaùm ñoác, heä thoáng phaùt trieån, vaû laïi ñaây chính laø ñoäng löïc, laøcua ngöôi lanh ñaïo cô quan Quan trò luc û ø õ û ù laø nôi hoäi tuï cuûa nhöõng nöõ doanh nhaân ñaït möùc voán phaùp ñònh 70 tyû ñoàng nhaèm quyeát taâm toàn taïi phaùt trieån vaø gaén boù laâu caùc chi nhaùnh Sacombank vaãn vöõng nhö chaát xuùc taùc thuùc ñaåy ñoäi nguõ caùn boä vaøbay giô. Sacombank nhôø ñoù ñaõ bat ñau á ø é à thanh ñaït, nôi theå hien chính sach vì söï tien ø ä ù á ñuû ñieàu kieän ñeå tieáp tuïc toàn taïi vaø phaùt trieån dai vôi cac toå chöc kinh teá vaø dan cö tren ø ù ù ù â â baøn thaïch, moâ hình quaûn lyù khu vöïc laø löïc löôïng nhaân vieân Sacombank ñaõ quyeáthoaït ñong coù ñònh höông, ñung phap luat, ä ù ù ù ä boä cua phuï nöõ cua Sacombank, ñong thôi û û à ø laø moät yeâu caàu böùc xuùc cuûa Sacombank, ñòa baøn, ñoàng thôøi coù ñieàu kieän phaùt trieån mot trong nhöng nhan toá ñaõ gop phan taïo ä õ â ù à taâm caøng phaûi quyeát taâm cao hôn nöõañuùng quy luaät, ñaït hieäu quaû vaø coù chaát cuõng laø chi nhaùnh ngaân haøng toaøn nöõ duy trong khi hieäu quaû hoaït ñoäng chöa cao, môû roäng moái quan heä giao thöông vôùi khu döïng nen nen tang ban thaïch ay. â à û ø á trong quaù trình taêng cöôøng naêng löïc caïnhlöôïng ngay cang cao. ø ø nhaát coù ôû Vieät nam. Saùng kieán môû ñöôøng thöông hieäu Sacombank chöa ñuû uy tín ñeå vöïc vaø quoác teá. Xuaát phaùt töø nhaän thöùc ñoù, 12 tranh, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng, ñaûm6 Quyõ hoïc boång öôm maàm cho ñoc ñao nay ñaõ gop phan vao quaù trình ä ù ø ù à ø Cho vay phaân taùn theo ñeà aùn keát thu huùt caùc nhaø ñaàu tö taøi chính tieàm naêng. mac dau khong ñöôïc söï ñong thuan cao ë à â à ä baûo chaát löôïng phaùt trieån beàn vöõng vaø theå nhöõng öôùc mô ñöôïc hình thaønh gay döïng cho Sacombank mot hình anh à ä û hôïp vôùi cho vay taäp trung coù troïng Trong mot boi canh cöïc kyø khoù khan nhö ä á û ê cuûa laõnh ñaïo boä maùy ñieàu haønh Ngaân hieän khaû naêng hoäi nhaäp cuøng tính coâng töø naêm 2003 bôûi saùng kieán cuûa ngöôøi ñaëc tröng vaø moät tính caùch rieâng ñaày aánñieåm laø tö töôûng chæ ñaïo coù tính chieán löôïc vay, sang kien haï thap menh giaù coå phan, ä ù á á ä à haøng bôûi voán töï coù luùc baáy giôø haõy coøn khaù khai minh baïch trong quaûn trò Ngaân haøng ñöng ñau cô quan Quan trò Sacombank, ù à û töôïng trong long moïi ngöôi, moïi nhaø trong ø øveà ñònh höôùng phaùt trieån tín duïng cuûa phaùt haønh coå phieáu ñaïi chuùng ñeå taêng thaáp, ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan Quaûn trò theo caùc chuaån möïc vaø thoâng leä quoác teá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoáng nöôc vaø trong khu vöïc. ùSacombank do ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan voán ñieàu leä ñöôïc ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng Sacombank ñaõ khôûi xöôùng vaø quyeát taâm toát nhaát. Maët khaùc, Sacombank xem quaù nhat cho trích lap mot cach lau dai 1% lôïi á ä ä ù â ø 14Quaûn trò phaùt ra maø Chi nhaùnh Goø Vaáp vôùi thöông nien ñau nam 1996 thong qua ñaõ ø â à ê â theo ñuoåi ñeán cuøng vieäc xaây döïng truï sôû Sacombank Leasing laø Coâng ty trình traûi nghieäm naøy nhö laø traùch nhieäm nhuan thuan hang nam sau khi trích lap ä à è ê ätính naêng ñoäng saùng taïo voán coù cuûa Giaùm giup Sacombank huy ñong ñuû möc von ù ä ù á chính ôû khu vöïc trung taâm Tp.Hoà Chí cho thueâ tai chính ñau tien thuoc ø à â ä ñoái vôùi toaøn heä thoáng caùc NHTM Vieät nam, caùc quyõ theo quy ñònh. Chính saùng kieánñoác PHAÏM DUY CÖÔØNG, ñöôïc choïn laøm phap ñònh trong phaïm vi hai nam 1996 - ù ê Minh. Hoäi sôû Sacombank khaù khang trang khoái caùc NHTM coå phaàn Vieät Nam ñaõ ra xuaát phaùt töø truyeàn thoáng MÔÛ ÑÖÔØNG naøy ñaõ môû ñöôøng cho moät quaù trình gaénnôi thí ñieåm trong nhöõng thaùng cuoái naêm 1997. Chính sang kien ñoc ñao cua ngöôI ù á ä ù û ø beà theà ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh vaø ñöa vaøo söû ñôi vao giöa nam 2006 vöa qua laø mot ø ø õ ê ø ä cuûa Sacombank, treân cô sôû quan ñieåm ket lau dai trach nhiem cua Sacombank á â ø ù ä û1995 ñaàu naêm 1996. Chính vieäc trieån khai ñöùng ñaàu cô quan Quaûn trò Sacombank duïng töø ngaøy 03/5/1999 taïi soá 278 Nam sang kien khaù quan troïng cua ngöôi cam ù á û ø à soáng maø Baùc Hoà ñaõ daïy “Mình vì moïi ñoái vôùi coäng ñoàng xaõ hoäi. Ngaøy nay, cöùthaønh coâng tö töôûng chæ ñaïo vöøa neâu khoâng luùc naøy ñaõ môû ñöôøng cho vieäc huy ñoäng Kyø Khôûi Nghóa - Quaän 3 - Tp.Hoà Chí Minh, chòch Sacombank, môû ñöôøng cho vieäc keát ngöôøi - Moïi ngöôøi seõ vì mình”. moãi ñoä thu veà, trong ngaøy khai giaûng naêmnhöõng ñaõ giuùp Chi nhaùnh Goø Vaáp baét moïi nguon löïc ñeå tang nhanh von ñieu à ê á à laø NHTM coå phaàn ñaàu tieân ôû Vieät Nam coù hoïc môi, hang tram hoïc sinh vaø sinh vien ù ø ê âñaàu kinh doanh coù laõi, maø coøn môû ñöôøng leä. Vaø chính thaønh coâng ngoaøi mong ñôïi ñöôïc moät truï sôû chính khaù khang trang hieän ngheo hieu hoïc ôû khap cac Tænh - Thanh ø á é ù øcho toaøn heä thoáng trong vieäc xaùc ñònh thò trong viec trien khai thöïc hien sang kien ä å ä ù á ñaïi. Töø ñoù vaø töø vieäc Ngaøi Chuû tòch Ngaân pho, nhöng nôi Sacombank coù chi nhanh á õ ùtröôøng muïc tieâu trong ñònh höôùng phaùt naøy ñaõ giuùp Sacombank töï tin hôn trong haøng theá giôùi (WB), Phoù Chuû tòch UBND truù ñoùng laïi coù ñieàu kieän tieáp nhaän hoïctrieån tín duïng laâu daøi cuûa Sacombank. Cho quaù trình thöïc hieän keá hoaïch taêng voán ñieàu Tp.Hoà Chí Minh, roài Thoáng ñoác NHNN boång öôm maàm cho nhöõng öôùc mô cuûavay caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû vaø quyeát leä trong nhieu nam tiep theo. à ê á Vieät nam ñeán thaêm truï sôû môùi, laø nieàm Sacombank, vôi mong öôc seõ hoïc tap ù ù ä 9taâm xaây döïng Sacombank trôû thaønh Ngaân ñoäng vieân coå vuõ lôùn lao, ñaõ môû ñöôøng cho Viec cho thanh lap Toå Tín duïng ä ø ä thanh tai ñeå sôm trôû thanh löïc löôïng hau ø ø ù ø ähaøng baùn leû - ña naêng - hieän ñaïi trong Sacombank coù ñöôïc nhöõng böôùc phaùt trieån Lai Uyeân - Tænh Soâng Beù tröïc thuoäc bò cuûa Sacombank ôû moãi ñòa phöông maøcaùc giai ñoaïn tieáp theo cuõng xuaát phaùt töø tö nhanh vaø ben vöng nhö ngay nay. à õ ø Chi nhaùnh Goø Vaáp vaøo naêm 1997 (do cac chau, cac em ñang thöông tru. Roi ù ù ù ø ù à 11töôûng chæ ñaïo chieán löôïc vöøa neâu. Song Beù chöa coù chi nhanh Sacombank) â ù Moâ hình quaûn lyù khu vöïc trong ngay töø thien Sacombank nhan dòp Tet ø ä â á7 Tiet kiem tích luy ñeå hoïc tap - nghien á ä õ ä â laø mot phat kien quan troïng cua ngöôi ä ù á û ø quaù trình taùi caáu truùc boä maùy coå truyen hang nam vôi söï tham gia cua à è ê ù û cöùu khoa hoïc - du hoïc - hoân nhaân ñöùng ñaàu cô quan Quaûn trò Sacombank. ñieàu haønh theo cheá ñoä moät cöûa höôùng veà hang nghìn cac chau khuyet tat, neo ñôn; ø ù ù á ä48 49
 • 50. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 19 SACOMBANK - GIAI ÑOAÏN HÌNH THAØNH VAØ OÅN ÑÒNH (1991-1995) 1997 1998 SACOMBANK - GIAI ÑOAÏN CUÛNG COÁ VAØ PHAÙT TRIEÅN (1996-2000) 1999 2000 2001 20 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19 2 2001 2002 2003 2004 Thoáng ñoác NHNN VN phaùt bieåu taïi leã Khai 20 tröông CN Höng Ñaïo 09/01/2000 Ñaøo taïo nghieäp vuï cho CBNV 1991 1992 1993 1994 1995 1996 19 Khai tröông CN Chôï Lôùn ngaøy 28/06/1993 taïi 920 Nguyeãn Chí Thanh, Q.11 1999 20Khai tröông hoaït ñoäng Sacombank ngaøy 21/12/1991 taïi 94-96-98 Nguyeãn Oanh, quaän Goø Vaáp 2001 Ñaøo taïo nghieäp vuï cho CBNV 20 Leã kæ nieäm 5 naêm thaønh laäp Khaùnh thaønh Hoäi sôû môùi ngaøy 03/05/2000 taïi 278 NKKN, Q.3 2004 20 Khai tröông Hoäi sôû môùi Sacombank ngaøy 19/06/1992 taïi 920 Nguyeãn Chí Thanh, Q.11 OÂng Ñaëng Vaên Thaønh phaùt bieåu taïi Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng ngaøy 07/05/1995 1991 19 Ñaøo taïo nghieäp vuï cho CBNV OÂng Hoà Ñaéc Voïng - Chuû tòch HÑQT ñaàu tieân cuûa Sacombank, phaùt bieåu ngaøy khai tröông hoaït ñoäng NH 1994 1995 1996 1997 19 OÂng Ñaëng Vaên Thaønh - Chuû tòch HÑQT phaùt bieåu taïi ÑH Coå ñoâng thöôøng nieân naêm 1997 Hoäi nghò toång keát 3 naêm cho vay phaân taùn 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 1991 1992 19 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 19 Giao dòch taïi Chi Nhaùnh vôùi aùo daøi ñoàng phuïc maøu vaøng 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 19 Cuoäc thi Kieán thöùc taøi naêng nhaân Kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Sacombank 21/12/1999 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 19 1997 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 51 20
 • 51. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 19 SACOMBANK - GIAI ÑOAÏN HÌNH THAØNH VAØ OÅN ÑÒNH (1991-1995) 1997 1998 SACOMBANK - GIAI ÑOAÏN CUÛNG COÁ VAØ PHAÙT TRIEÅN (1996-2000) 1999 2000 2001 20 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19 2 2001 2002 2003 2004 Thoáng ñoác NHNN VN phaùt bieåu taïi leã Khai 20 tröông CN Höng Ñaïo 09/01/2000 Ñaøo taïo nghieäp vuï cho CBNV 1991 1992 1993 1994 1995 1996 19 Khai tröông CN Chôï Lôùn ngaøy 28/06/1993 taïi 920 Nguyeãn Chí Thanh, Q.11 1999 20Khai tröông hoaït ñoäng Sacombank ngaøy 21/12/1991 taïi 94-96-98 Nguyeãn Oanh, quaän Goø Vaáp 2001 Ñaøo taïo nghieäp vuï cho CBNV 20 Leã kæ nieäm 5 naêm thaønh laäp Khaùnh thaønh Hoäi sôû môùi ngaøy 03/05/2000 taïi 278 NKKN, Q.3 2004 20 Khai tröông Hoäi sôû môùi Sacombank ngaøy 19/06/1992 taïi 920 Nguyeãn Chí Thanh, Q.11 OÂng Ñaëng Vaên Thaønh phaùt bieåu taïi Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng ngaøy 07/05/1995 1991 19 Ñaøo taïo nghieäp vuï cho CBNV OÂng Hoà Ñaéc Voïng - Chuû tòch HÑQT ñaàu tieân cuûa Sacombank, phaùt bieåu ngaøy khai tröông hoaït ñoäng NH 1994 1995 1996 1997 19 OÂng Ñaëng Vaên Thaønh - Chuû tòch HÑQT phaùt bieåu taïi ÑH Coå ñoâng thöôøng nieân naêm 1997 Hoäi nghò toång keát 3 naêm cho vay phaân taùn 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 1991 1992 19 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 19 Giao dòch taïi Chi Nhaùnh vôùi aùo daøi ñoàng phuïc maøu vaøng 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 19 Cuoäc thi Kieán thöùc taøi naêng nhaân Kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Sacombank 21/12/1999 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 19 1997 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 51 20
 • 52. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 19SACOMBANK - GIAI ÑOAÏN TAÊNG TOÁC CHUAÅN BÒ HOÄI NHAÄP (2001-2005) 1998 SACOMBANK - GIAI ÑOAÏN CAÁT CAÙNH (2006 - 2010) 1999 2000 2001 2002 2003 202006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 191997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19 2000 2001 2002 2003 004 20 Leã Nieâm yeát coå phieáu taïi TT GDCK TP.HCM 1991 1992 1993 1994 1995 19 Leã Kyù Hôïp ñoàng vay voán vôùi FMOKhai tröông CN Caàn Thô - CN ñaàu tieân taïi khu Ngaøy hoäi Töø thieän naêm AÁt Daäu vöïc Mieàn Taây ngaøy 31/10/2001 19 20 Leã kyù hôïp ñoàng döï aùn Core-Banking Khai tröông CN Daklak 20 Leã Khai tröông coâng ty SacomLeasing Leã trao hoïc boång Sacombank taïi Hueá Leã kyù keát hôïp ñoàng goùp voán cuûa IFC vaøo Sacombank 20 20 Leã ñon nhan giay phep thanh lap cong ty Vietfund ù ä á ù ø ä â - Cong ty quan lyù Quyõ ñau tien tai VN â û à â ï Khai tröông CN Vónh Long Leã nhaän giaáy pheùp Nieâm yeát coå phieáu 19 Giaûi Vieät daõ Sacombank - Vónh Long 06/06/2006 Leã kyù keát hôïp ñoàng goùp voán cuûa ANZ vaøo Moâ hình truï sôû 266 NKKN, Q.3 Sacombank 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 Leã khai tröông CN 8-3 ngaøy 08/03/2005 Leã thaønh laäp VFM2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202002 52 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 53 19
 • 53. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 19SACOMBANK - GIAI ÑOAÏN TAÊNG TOÁC CHUAÅN BÒ HOÄI NHAÄP (2001-2005) 1998 SACOMBANK - GIAI ÑOAÏN CAÁT CAÙNH (2006 - 2010) 1999 2000 2001 2002 2003 202006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 191997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19 2000 2001 2002 2003 004 20 Leã Nieâm yeát coå phieáu taïi TT GDCK TP.HCM 1991 1992 1993 1994 1995 19 Leã Kyù Hôïp ñoàng vay voán vôùi FMOKhai tröông CN Caàn Thô - CN ñaàu tieân taïi khu Ngaøy hoäi Töø thieän naêm AÁt Daäu vöïc Mieàn Taây ngaøy 31/10/2001 19 20 Leã kyù hôïp ñoàng döï aùn Core-Banking Khai tröông CN Daklak 20 Leã Khai tröông coâng ty SacomLeasing Leã trao hoïc boång Sacombank taïi Hueá Leã kyù keát hôïp ñoàng goùp voán cuûa IFC vaøo Sacombank 20 20 Leã ñon nhan giay phep thanh lap cong ty Vietfund ù ä á ù ø ä â - Cong ty quan lyù Quyõ ñau tien tai VN â û à â ï Khai tröông CN Vónh Long Leã nhaän giaáy pheùp Nieâm yeát coå phieáu 19 Giaûi Vieät daõ Sacombank - Vónh Long 06/06/2006 Leã kyù keát hôïp ñoàng goùp voán cuûa ANZ vaøo Moâ hình truï sôû 266 NKKN, Q.3 Sacombank 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 Leã khai tröông CN 8-3 ngaøy 08/03/2005 Leã thaønh laäp VFM2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202002 52 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 53 19
 • 54. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 SACOMBANK TREÂN ÑÖÔØNG PHAÙT TRIEÅN2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 54 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 55
 • 55. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 SACOMBANK TREÂN ÑÖÔØNG PHAÙT TRIEÅN2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 54 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 55
 • 56. SACOMBANK TREÂN ÑÖÔØNG PHAÙT TRIEÅNSacombank - nhöõng caùi NHAÁT ñaùng töï haøo Nguyeãn Chaâu - Phoù Chuû Tòch HÑQT1. Voán ñieàu leä cao nhaát söûa khaùnh thaønh) vaø treân 51 truï sôû chi nöôùc vaãn vöõng vaøng khoâng chao ñaûo, kinh doanh dòch vuï ñeå naâng cao tính hoïp HÑQT cuøng vôùi vieäc hình thaønh nhaùnh khang trang, beà theá vaø hieän vaãn phaùt trieån ñuùng ñònh höôùng - ñuùng 9. Duy trì ñöôïc leã chaøo chuyeân nghieäp laø moät trong nhöõng ñònh moâ hình caùc Phoù Toång Giaùm ñoác phuïTính ñeán thôøi ñieåm naøy, Sacombank laø ñaïi nhaát trong heä thoáng caùc NH TMCP quy luaät - ñuùng phaùp luaät, ñoàng thôøi vaãn quoác kyø ñaàu tuaàn thöôøng höôùng phaùt trieån coù tính chieán löôïc cuûa traùch khu vöïc ñeå thöïc hieän chöùc naêngNgaân Haøng coù voán ñieàu leä cao nhaát Vieät Nam vôùi toång giaù trò xaáp xæ 1.000 luoân ñaûm baûo kinh doanh vôùi hieäu quaû xuyeân nhaát Sacombank. Xuaát phaùt töø quan ñieåm vaø chæ ñaïo ñieàu haønh - kieåm tra giaùm saùt(2.089 ñoàng) trong heä thoáng caùc NH muïc tieâu phaùt trieån ñoù, nhieàu Coâng Ty maïng löôùi caùc sôû giao dòch, chi nhaùnh, tyû ñoàng tính theo nguyeân giaù. Ñaây laø naêm sau cao hôn naêm tröôùc vaø ngaøyTMCP Vieät Nam, ñoàng thôøi cuõng laø Sacombank raát töï haøo vì ñaõ duy trì ñöôïc lieân doanh, lieân keát vaø tröïc thuoäc ñaõ tuaàn phoøng giao dòch tröïc thuoäc nhaân danh böùc Thoâng ñieäp theå hieän quyeát taâm gaén caøng theâm beàn vöõng.doanh nghieäp nieâm yeát coù voán ñieàu leä leã chaøo quoác kyø vaø côø ñôn vò ñaàu tuaàn töï ñöôïc thaønh laäp, tröôùc maét Sacombank Toång Giaùm Ñoác Ngaân haøng - laø nhöõng boù laâu daøi thuûy chung vôùi thò tröôøng taøilôùn nhaát treân TTGDCK Tp.Hoà Chí Minh thöôøng xuyeân nhaát, trong ñoù ñaõ giöõ vöõng muoán hình thaønh moät toå hôïp caùc Coâng cô cheá quaûn trò - ñieàu haønh saùng taïo, chính - tieàn teä nöôùc nhaø maø Sacombanktính ñeán thôøi ñieåm baét ñaàu nieâm yeát vaø muoán truyeàn taûi ñeán ñoàng baøo khaép caû 7. Coù chieán löôïc phaùt trieån ñöôïc vieäc phoå bieán quaùn trieät noäi dung Ty nhaèm boå trôï nhau ñeå cuøng nhau phaùt ñaëc tröng, raát coù hieäu löïc vaø hieäu quaûgiao dòch. nöôùc, ñoàng thôøi cuõng laø caùch baûo toaøn roõ raøng vaø nhaát quaùn nhaát böùc thoâng ñieäp haèng thaùng cuûa Hoäi trieån vôùi vai troø haït nhaân cuûa Sacombank. cuûa rieâng Sacombank tính cho ñeán thôøi Ñoàng Quaûn Trò Sacombank nhaèm ñoäng Ñaây cuõng chính laø tieàn ñeà cho vieäc ra ñôøi ñieåm naøy. voán toát nhaát cho baø con coå ñoâng vaø caùc Sacombank luoân töï tin vaøo töông lai2. Maïng löôùi chi nhaùnh nhaø ñaàu tö taøi chính, bôûi giaù trò tích saûn phaùt trieån beàn vöõng bôûi ñaõ sôùm xaây vieân moïi ngöôøi ra söùc thöïc hieän thaéng moät Taäp Ñoaøn Taøi Chính ña chöùc naêngroäng nhaát cuûa Sacombank seõ khoâng ngöøng ñöôïc döïng vaø trieån khai thöïc hieän moät caùch lôïi moät soá nhieäm vuï troïng taâm, noã löïc khi ñuû söùc vaø vaøo moät thôøi ñieåm thích 14. Ñoäi nguõ caùn boä ñieàu hôïp nhaèm goùp phaàn vaøo söï nghieäp phaùtTính ñeán thôøi ñieåm hieän nay, Sacombank taêng theâm theo quaù trình ñoâ thò hoùa. baøi baûn vaø ñoàng boä chieán löôïc phaùt trieån phaùt huy caùc theá maïnh vaø taäp trung ñieàu trieån kinh teá ñaát nöôùc trong quaù trình hoäi haønh naêng ñoäng, saùng taïolaø Ngaân Haøng coù heä thoáng maïng löôùi daøi haïn (1996 – 2020) keát hôïp vôùi keá chænh nhöõng ñieåm baát caäp trong quaù nhaäp vôùi neàn kinh teá toaøn caàu. vaø vöõng vaøng nhaát trình thöïc hieän hai nhieäm vuï chieán löôïcchi nhaùnh, phoøng giao dòch, toå tín duïng 5. Heä thoáng vaên baûn laäp hoaïch kinh doanh ngaén haïn vôùi nhöõng Neáu coù ngöôøi baûo raèng Sacombank ñaõ haøng ñaàu cuûa Sacombank laø CUÛNG COÁnhieàu nhaát vaø roäng khaép nhaát trong heä quy hoaøn thieän nhaát muïc tieâu - loä trình - giaûi phaùp cuøng caùc 12. Chính saùch “vì söï tieán “ñuùc” ra caùc Giaùm Ñoác Chi nhaùnh thìthoáng caùc NH TMCP Vieät Nam, bao goàm cô cheá - chính saùch cuï theå roõ raøng, luoân VAØ PHAÙT TRIEÅN.163 ñieåm ôû 38 Tænh - Thaønh phoá trong Töø giöõa naêm 1994 Sacombank ñaõ baét boä cuûa phuï nöõ” cuï theå vaø chuùng ta cuõng phaûi töï tin maø xaùc ñònhcaû nöôùc vaø 7.900 chi nhaùnh ñaïi lyù cuûa ñaàu xaây döïng heä thoáng caùc vaên baûn laäp ñöôïc sô keát, toång keát ñaùnh giaù ruùt kinh nhaát quaùn nhaát raèng: chính moâi tröôøng “töï thaân vaän120 Ngaân Haøng thuoäc 82 quoác gia vaø quy nhaèm theå cheá hoùa moïi maët toå chöùc nghieäm vaø ñieàu chænh sau khi keát thuùc 10. Tieán haønh sô keát, toång ñoäng ñeå ñi leân laø chính” ñaõ taïo cho Trong nhieàu naêm nay taïi Sacombankvuøng laõnh thoå khaép toaøn caàu. vaø hoaït ñoäng cuûa Ngaân Haøng trong moãi naêm taøi chính vaø moãi thôøi kyø keá ñaùnh giaù ruùt kinh nghieäm Sacombank moät ñoäi nguõ caùn boä treû, ñaõ coù ñeán 40-45% caùn boä ñieàu haønh khuoân khoå phaùp luaät Nhaø nöôùc. Ñeán hoaïch 5 naêm. Chính ñaây laø lôïi theá maø moät caùch baøi baûn nhaát caùc caáp laø nöõ, thaäm chí hieän nay ñaõ coù naêng ñoäng, saùng taïo vaø chuaån möïc. Sacombank ñaõ thu huùt ñöôïc 3 coå ñoâng Ñaây chính laø taøi nguyeân quyù hieám maø thôøi ñieåm hieän nay, Sacombank coù theå3. Soá löôïng coå ñoâng ñaïi chieán löôïc nöôùc ngoaøi voán laø caùc ñònh Sacombank luoân duy trì ñöôïc vieäc toå nhieàu vaø khaù nhieàu caùn boä chuû choát cuûa chuøng ta phaûi coù traùch nhieäm gìn giöõ vaø töï haøo maø xaùc ñònh raèng: heä thoáng caùcchuùng ñoâng nhaát cheá taøi chính taàm côõ. chöùc sô keát, toång keát ñaùnh giaù ruùt kinh Sacombank cuõng laø nöõ. Ñaëc bieät laø vieäc phaùt huy. vaên baûn laäp quy, keå caû caùc quy trình taùc thaønh laäp Chi nhaùnh 8 thaùng 3 - chi nghieäm sau moãi naêm keá hoaïch, sauÑeán thôøi ñieåm phaùt haønh Taäp kyû yeáu nghieäp vaø caùc caåm nang nghieäp vuï cuûa nhaùnh ngaân haøng toaøn nöõ (bao goàm caû moãi laàn toå chöùc söï kieän, sau khi keát thuùcnaøy, toång soá coå ñoâng cuûa Sacombank Sacombank ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù hoaøn 8. Coù baûn tin noäi boä sôùm ngaân haøng vaø khaùch haøng) - ñaõ theå hieän 15. Coå phieáu NH ñöôïc quaù trình thöïc hieän moät chöông trìnhñaõ vöôït ngöôõng 11.000, trong ñoù tuyeät thieän vaø luoân ñöôïc caäp nhaät vaø ñieàu nhaát roõ nhaát chính saùch “vì söï tieán boä cuûa Phuï nieâm yeát vaø giao dòch treân haønh ñoäng cuï theå vaø sau moãi kyø thöïcñaïi ña soá laø coå ñoâng ñaïi chuùng. Quaù chænh cho phuø hôïp vôùi phaùp luaät nhaø nöõ Sacombank”, laø moâ hình chi nhaùnh TTCK sôùm nhaát Tin Sacombank ñöôïc bieân soaïn löu haønh hieän chieán löôïc phaùt trieån. Nhôø ñoù maøtrình giao dòch coå phieáu treân TTGDCK nöôùc, tieán boä xaõ hoäi, ñieàu kieän thöïc tieãn duy nhaát coù taïi nöôùc ta tính ñeán thôøi trong phaïm vi noäi boä töø nhöõng naêm cuoái ñoäi nguõ CBNV ñaõ nhanh choùng tröôûng Laø NHTM ñaàu tieân ñöôïc choïn laøm ñônTp.Hoà Chí Minh cuõng chính laø quaù trình cuûa Ngaân Haøng vaø nhu caàu ngaøy moät ñieåm hieän nay, raát ñöôïc baïn beø quoác teá thaäp kyû 90, laø dieãn ñaøn trao ñoåi thoâng thaønh, Sacombank cuõng nhôø ñoù ñaõ coù vò thí ñieåm nieâm yeát vaø giao dòch coåcô caáu laïi coå ñoâng theo höôùng coå ñoâng ñöôïc naâng cao cuûa khaùch haøng. ngöôõng moä. tin hai chieàu, laø taøi lieäu trao ñoåi kinh böôùc phaùt trieån ngoaïn muïc vaø ngaøy moät phieáu treân TTGDCK Tp.Hoà Chí Minh,laø caùc nhaø ñaàu tö taøi chính chuyeân tuy coù nhieàu thaùch thöùc trong quaù trìnhnghieäp ngaøy caøng nhieàu. nghieäm vaø nghieân cöùu hoïc taäp nghieäp theâm vöõng chaéc. 6. Heä thoáng chi nhaùnh vuï, laø vöôøn öôm cuûa nhöõng yù töôûng saùng 13. Cô cheá quaûn trò - ñieàu traûi nghieäm nhöng Sacombank raát maõn vöõng chaéc nhaát taïo, laø chaát keo keát dính vaø phaùt huy söùc haønh Ngaân haøng saùng taïo nguyeän bôûi ñaõ theå hieän ñöôïc traùch nhieäm4. Hoäi sôû chính vaø truï sôû maïnh toång hôïp, ñoàng thôøi laø ñoäng löïc 11. Coù nhieàu Coâng ty tröïc nhaát cao caû ñoái vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp.caùc chi nhaùnh khang trang Qua 15 naêm hoaït ñoäng vaø sau gaàn 12 thoâi thuùc - laø ngoïn löûa thieâng chuyeàn hôi thuoäc, lieân doanh vaø lieân Chính nhöõng khoù khaên thöû thaùch trongbeà theá nhaát naêm ñoåi môùi, maëc daàu Sacombank ñaõ aám ñeán moïi thaønh vieân trong ñaïi gia keát nhaát Thöôøng tröïc HÑQT vôùi vai troø tham möu quaù trình traûi nghieäm naøy laø ñieàu kieän coù ñeán 7 ñôøi Toång Giaùm ñoác vaø 3 laàn cuûa caùc UÛy ban vaø Ban chuyeân traùch, laø caàn thieát ñeå naâng cao baûn lónh, reønTính ñeán cuoái naêm 2006, Sacombank taùi caáu truùc boä maùy ñieàu haønh, heä thoáng ñình Sacombank luoân höôùng veà muïc tieâu Ña daïng hoùa noäi dung hoaït ñoäng ñeå cô quan coù traùch nhieäm thöïc hieän chöùc luyeän yù chí nhaèm ñuû naêng löïc toàn taïi vaølaø Ngaân Haøng coù Hoäi sôû chính (saép sôû giao dòch vaø caùc chi nhaùnh trong caû phaùt trieån beàn vöõng cuûa Ngaân Haøng. phaân taùn ruûi ro vaø chuyeân moân hoùa naêng quaûn trò Ngaân haøng giöõa hai kyø phaùt trieån trong quaù trình hoäi nhaäp.56 57
 • 57. SACOMBANK TREÂN ÑÖÔØNG PHAÙT TRIEÅNSacombank - nhöõng caùi NHAÁT ñaùng töï haøo Nguyeãn Chaâu - Phoù Chuû Tòch HÑQT1. Voán ñieàu leä cao nhaát söûa khaùnh thaønh) vaø treân 51 truï sôû chi nöôùc vaãn vöõng vaøng khoâng chao ñaûo, kinh doanh dòch vuï ñeå naâng cao tính hoïp HÑQT cuøng vôùi vieäc hình thaønh nhaùnh khang trang, beà theá vaø hieän vaãn phaùt trieån ñuùng ñònh höôùng - ñuùng 9. Duy trì ñöôïc leã chaøo chuyeân nghieäp laø moät trong nhöõng ñònh moâ hình caùc Phoù Toång Giaùm ñoác phuïTính ñeán thôøi ñieåm naøy, Sacombank laø ñaïi nhaát trong heä thoáng caùc NH TMCP quy luaät - ñuùng phaùp luaät, ñoàng thôøi vaãn quoác kyø ñaàu tuaàn thöôøng höôùng phaùt trieån coù tính chieán löôïc cuûa traùch khu vöïc ñeå thöïc hieän chöùc naêngNgaân Haøng coù voán ñieàu leä cao nhaát Vieät Nam vôùi toång giaù trò xaáp xæ 1.000 luoân ñaûm baûo kinh doanh vôùi hieäu quaû xuyeân nhaát Sacombank. Xuaát phaùt töø quan ñieåm vaø chæ ñaïo ñieàu haønh - kieåm tra giaùm saùt(2.089 ñoàng) trong heä thoáng caùc NH muïc tieâu phaùt trieån ñoù, nhieàu Coâng Ty maïng löôùi caùc sôû giao dòch, chi nhaùnh, tyû ñoàng tính theo nguyeân giaù. Ñaây laø naêm sau cao hôn naêm tröôùc vaø ngaøyTMCP Vieät Nam, ñoàng thôøi cuõng laø Sacombank raát töï haøo vì ñaõ duy trì ñöôïc lieân doanh, lieân keát vaø tröïc thuoäc ñaõ tuaàn phoøng giao dòch tröïc thuoäc nhaân danh böùc Thoâng ñieäp theå hieän quyeát taâm gaén caøng theâm beàn vöõng.doanh nghieäp nieâm yeát coù voán ñieàu leä leã chaøo quoác kyø vaø côø ñôn vò ñaàu tuaàn töï ñöôïc thaønh laäp, tröôùc maét Sacombank Toång Giaùm Ñoác Ngaân haøng - laø nhöõng boù laâu daøi thuûy chung vôùi thò tröôøng taøilôùn nhaát treân TTGDCK Tp.Hoà Chí Minh thöôøng xuyeân nhaát, trong ñoù ñaõ giöõ vöõng muoán hình thaønh moät toå hôïp caùc Coâng cô cheá quaûn trò - ñieàu haønh saùng taïo, chính - tieàn teä nöôùc nhaø maø Sacombanktính ñeán thôøi ñieåm baét ñaàu nieâm yeát vaø muoán truyeàn taûi ñeán ñoàng baøo khaép caû 7. Coù chieán löôïc phaùt trieån ñöôïc vieäc phoå bieán quaùn trieät noäi dung Ty nhaèm boå trôï nhau ñeå cuøng nhau phaùt ñaëc tröng, raát coù hieäu löïc vaø hieäu quaûgiao dòch. nöôùc, ñoàng thôøi cuõng laø caùch baûo toaøn roõ raøng vaø nhaát quaùn nhaát böùc thoâng ñieäp haèng thaùng cuûa Hoäi trieån vôùi vai troø haït nhaân cuûa Sacombank. cuûa rieâng Sacombank tính cho ñeán thôøi Ñoàng Quaûn Trò Sacombank nhaèm ñoäng Ñaây cuõng chính laø tieàn ñeà cho vieäc ra ñôøi ñieåm naøy. voán toát nhaát cho baø con coå ñoâng vaø caùc Sacombank luoân töï tin vaøo töông lai2. Maïng löôùi chi nhaùnh nhaø ñaàu tö taøi chính, bôûi giaù trò tích saûn phaùt trieån beàn vöõng bôûi ñaõ sôùm xaây vieân moïi ngöôøi ra söùc thöïc hieän thaéng moät Taäp Ñoaøn Taøi Chính ña chöùc naêngroäng nhaát cuûa Sacombank seõ khoâng ngöøng ñöôïc döïng vaø trieån khai thöïc hieän moät caùch lôïi moät soá nhieäm vuï troïng taâm, noã löïc khi ñuû söùc vaø vaøo moät thôøi ñieåm thích 14. Ñoäi nguõ caùn boä ñieàu hôïp nhaèm goùp phaàn vaøo söï nghieäp phaùtTính ñeán thôøi ñieåm hieän nay, Sacombank taêng theâm theo quaù trình ñoâ thò hoùa. baøi baûn vaø ñoàng boä chieán löôïc phaùt trieån phaùt huy caùc theá maïnh vaø taäp trung ñieàu trieån kinh teá ñaát nöôùc trong quaù trình hoäi haønh naêng ñoäng, saùng taïolaø Ngaân Haøng coù heä thoáng maïng löôùi daøi haïn (1996 – 2020) keát hôïp vôùi keá chænh nhöõng ñieåm baát caäp trong quaù nhaäp vôùi neàn kinh teá toaøn caàu. vaø vöõng vaøng nhaát trình thöïc hieän hai nhieäm vuï chieán löôïcchi nhaùnh, phoøng giao dòch, toå tín duïng 5. Heä thoáng vaên baûn laäp hoaïch kinh doanh ngaén haïn vôùi nhöõng Neáu coù ngöôøi baûo raèng Sacombank ñaõ haøng ñaàu cuûa Sacombank laø CUÛNG COÁnhieàu nhaát vaø roäng khaép nhaát trong heä quy hoaøn thieän nhaát muïc tieâu - loä trình - giaûi phaùp cuøng caùc 12. Chính saùch “vì söï tieán “ñuùc” ra caùc Giaùm Ñoác Chi nhaùnh thìthoáng caùc NH TMCP Vieät Nam, bao goàm cô cheá - chính saùch cuï theå roõ raøng, luoân VAØ PHAÙT TRIEÅN.163 ñieåm ôû 38 Tænh - Thaønh phoá trong Töø giöõa naêm 1994 Sacombank ñaõ baét boä cuûa phuï nöõ” cuï theå vaø chuùng ta cuõng phaûi töï tin maø xaùc ñònhcaû nöôùc vaø 7.900 chi nhaùnh ñaïi lyù cuûa ñaàu xaây döïng heä thoáng caùc vaên baûn laäp ñöôïc sô keát, toång keát ñaùnh giaù ruùt kinh nhaát quaùn nhaát raèng: chính moâi tröôøng “töï thaân vaän120 Ngaân Haøng thuoäc 82 quoác gia vaø quy nhaèm theå cheá hoùa moïi maët toå chöùc nghieäm vaø ñieàu chænh sau khi keát thuùc 10. Tieán haønh sô keát, toång ñoäng ñeå ñi leân laø chính” ñaõ taïo cho Trong nhieàu naêm nay taïi Sacombankvuøng laõnh thoå khaép toaøn caàu. vaø hoaït ñoäng cuûa Ngaân Haøng trong moãi naêm taøi chính vaø moãi thôøi kyø keá ñaùnh giaù ruùt kinh nghieäm Sacombank moät ñoäi nguõ caùn boä treû, ñaõ coù ñeán 40-45% caùn boä ñieàu haønh khuoân khoå phaùp luaät Nhaø nöôùc. Ñeán hoaïch 5 naêm. Chính ñaây laø lôïi theá maø moät caùch baøi baûn nhaát caùc caáp laø nöõ, thaäm chí hieän nay ñaõ coù naêng ñoäng, saùng taïo vaø chuaån möïc. Sacombank ñaõ thu huùt ñöôïc 3 coå ñoâng Ñaây chính laø taøi nguyeân quyù hieám maø thôøi ñieåm hieän nay, Sacombank coù theå3. Soá löôïng coå ñoâng ñaïi chieán löôïc nöôùc ngoaøi voán laø caùc ñònh Sacombank luoân duy trì ñöôïc vieäc toå nhieàu vaø khaù nhieàu caùn boä chuû choát cuûa chuøng ta phaûi coù traùch nhieäm gìn giöõ vaø töï haøo maø xaùc ñònh raèng: heä thoáng caùcchuùng ñoâng nhaát cheá taøi chính taàm côõ. chöùc sô keát, toång keát ñaùnh giaù ruùt kinh Sacombank cuõng laø nöõ. Ñaëc bieät laø vieäc phaùt huy. vaên baûn laäp quy, keå caû caùc quy trình taùc thaønh laäp Chi nhaùnh 8 thaùng 3 - chi nghieäm sau moãi naêm keá hoaïch, sauÑeán thôøi ñieåm phaùt haønh Taäp kyû yeáu nghieäp vaø caùc caåm nang nghieäp vuï cuûa nhaùnh ngaân haøng toaøn nöõ (bao goàm caû moãi laàn toå chöùc söï kieän, sau khi keát thuùcnaøy, toång soá coå ñoâng cuûa Sacombank Sacombank ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù hoaøn 8. Coù baûn tin noäi boä sôùm ngaân haøng vaø khaùch haøng) - ñaõ theå hieän 15. Coå phieáu NH ñöôïc quaù trình thöïc hieän moät chöông trìnhñaõ vöôït ngöôõng 11.000, trong ñoù tuyeät thieän vaø luoân ñöôïc caäp nhaät vaø ñieàu nhaát roõ nhaát chính saùch “vì söï tieán boä cuûa Phuï nieâm yeát vaø giao dòch treân haønh ñoäng cuï theå vaø sau moãi kyø thöïcñaïi ña soá laø coå ñoâng ñaïi chuùng. Quaù chænh cho phuø hôïp vôùi phaùp luaät nhaø nöõ Sacombank”, laø moâ hình chi nhaùnh TTCK sôùm nhaát Tin Sacombank ñöôïc bieân soaïn löu haønh hieän chieán löôïc phaùt trieån. Nhôø ñoù maøtrình giao dòch coå phieáu treân TTGDCK nöôùc, tieán boä xaõ hoäi, ñieàu kieän thöïc tieãn duy nhaát coù taïi nöôùc ta tính ñeán thôøi trong phaïm vi noäi boä töø nhöõng naêm cuoái ñoäi nguõ CBNV ñaõ nhanh choùng tröôûng Laø NHTM ñaàu tieân ñöôïc choïn laøm ñônTp.Hoà Chí Minh cuõng chính laø quaù trình cuûa Ngaân Haøng vaø nhu caàu ngaøy moät ñieåm hieän nay, raát ñöôïc baïn beø quoác teá thaäp kyû 90, laø dieãn ñaøn trao ñoåi thoâng thaønh, Sacombank cuõng nhôø ñoù ñaõ coù vò thí ñieåm nieâm yeát vaø giao dòch coåcô caáu laïi coå ñoâng theo höôùng coå ñoâng ñöôïc naâng cao cuûa khaùch haøng. ngöôõng moä. tin hai chieàu, laø taøi lieäu trao ñoåi kinh böôùc phaùt trieån ngoaïn muïc vaø ngaøy moät phieáu treân TTGDCK Tp.Hoà Chí Minh,laø caùc nhaø ñaàu tö taøi chính chuyeân tuy coù nhieàu thaùch thöùc trong quaù trìnhnghieäp ngaøy caøng nhieàu. nghieäm vaø nghieân cöùu hoïc taäp nghieäp theâm vöõng chaéc. 6. Heä thoáng chi nhaùnh vuï, laø vöôøn öôm cuûa nhöõng yù töôûng saùng 13. Cô cheá quaûn trò - ñieàu traûi nghieäm nhöng Sacombank raát maõn vöõng chaéc nhaát taïo, laø chaát keo keát dính vaø phaùt huy söùc haønh Ngaân haøng saùng taïo nguyeän bôûi ñaõ theå hieän ñöôïc traùch nhieäm4. Hoäi sôû chính vaø truï sôû maïnh toång hôïp, ñoàng thôøi laø ñoäng löïc 11. Coù nhieàu Coâng ty tröïc nhaát cao caû ñoái vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp.caùc chi nhaùnh khang trang Qua 15 naêm hoaït ñoäng vaø sau gaàn 12 thoâi thuùc - laø ngoïn löûa thieâng chuyeàn hôi thuoäc, lieân doanh vaø lieân Chính nhöõng khoù khaên thöû thaùch trongbeà theá nhaát naêm ñoåi môùi, maëc daàu Sacombank ñaõ aám ñeán moïi thaønh vieân trong ñaïi gia keát nhaát Thöôøng tröïc HÑQT vôùi vai troø tham möu quaù trình traûi nghieäm naøy laø ñieàu kieän coù ñeán 7 ñôøi Toång Giaùm ñoác vaø 3 laàn cuûa caùc UÛy ban vaø Ban chuyeân traùch, laø caàn thieát ñeå naâng cao baûn lónh, reønTính ñeán cuoái naêm 2006, Sacombank taùi caáu truùc boä maùy ñieàu haønh, heä thoáng ñình Sacombank luoân höôùng veà muïc tieâu Ña daïng hoùa noäi dung hoaït ñoäng ñeå cô quan coù traùch nhieäm thöïc hieän chöùc luyeän yù chí nhaèm ñuû naêng löïc toàn taïi vaølaø Ngaân Haøng coù Hoäi sôû chính (saép sôû giao dòch vaø caùc chi nhaùnh trong caû phaùt trieån beàn vöõng cuûa Ngaân Haøng. phaân taùn ruûi ro vaø chuyeân moân hoùa naêng quaûn trò Ngaân haøng giöõa hai kyø phaùt trieån trong quaù trình hoäi nhaäp.56 57
 • 58. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 191997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 202003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 191993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 191999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 202005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 191995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 201991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 191997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 202003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 191993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 191999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 202005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 191995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202001 58 2002 2003 2004 2005 2006 59
 • 59. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 191997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 202003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 191993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 191999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 202005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 191995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 201991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 191997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 202003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 191993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 191999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 202005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 191995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202001 58 2002 2003 2004 2005 2006 59
 • 60. SACOMBANK TREÂN ÑÖÔØNG PHAÙT TRIEÅN Phöông höôùng phaùt trieån caàn coù trong Chaëng ñöôøng 15 naêm trong boái caûnh ngaân haøng thöông maïi coå phaàn haøng kinh teá toaøn caàu vaø Vieät Nam bieán ñoåi ñaàu cuûa Vieät Nam veà quy moâ maïng löôùi gia nhaäp - hoäi nhaäp WTO töøng ngaøy quaû laø moät chaëng ñöôøng daøi vaø voán ñieàu leä. Chính lôïi theá so saùnh naøy ñoái vôùi chuùng ta, ñaây laø luùc chuùng ta caàn ñaõ taïo cho Sacombank moät tieàn ñeà vöõng thieát phaûi xem laïi nhöõng vieäc ñaõ laøm chaéc treân con ñöôøng chinh phuïc nhöõng ñöôïc trong 15 naêm qua ñoàng thôøi ñònh thöû thaùch môùi khi gia nhaäp WTO. Khoái Ngaân Quyõ höôùng vaø hoaïch ñònh roõ raøng cho chaëng 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa ñöôøng töông lai ñaëc bieät laø khi Vieät Nam tyû ñoàng, toác ñoä taêng tröôûng bình quaân cao; tình traïng ñoâ-la hoùa, vaøng hoùa vaãn - Thaønh laäp caùc UÛy ban chuyeân traùch ngaân haøng ta coù theå noùi gaàn nhö gaén trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc thöù 150 54%/naêm. tieáp tuïc dieãn bieán phöùc taïp. Hoøa mình nhö UÛy ban quaûn lyù ruûi ro, UÛy ban quaûn lieàn vôùi thôøi kyø ñoåi môùi vaø môû cöûa kinh teá cuûa WTO. theo nhöõng ñoåi môùi cuûa ngaønh ngaân lyù taøi saûn nôï taøi saûn coù, UÛy ban vaø Hoäi cuûa ñaát nöôùc vì naêm 1991 cuõng laø naêm Trong lónh vöïc taøi chính - tieàn teä, Ngaân haøng, Sacombank ñaõ coù böôùc phaùt trieån ñoàng tín duïng, UÛy ban kieåm toaùn. 1 - Chaëng ñöôøng ñaõ ñi qua: ra ñôøi luaät doanh nghieäp tö nhaân vaø luaät Haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam ñaõ coù raát nhaûy voït trong giai ñoaïn khoaûng 05 coâng ty, tieàn thaân cuûa luaät doanh nghieäp nhieàu coá gaéng trong vieäc caûi caùch heä naêm trôû laïi ñaây vôùi toác ñoä taêng toång taøi - Thaønh laäp Trung Taâm Theû nhaèm chuyeân Khôûi ñaàu cuûa chuùng ta khoâng coù nhieàu sau naøy. Ñoàng thôøi, Vieät Nam cuõng ñaõ thoáng ngaân haøng theo quyõ ñaïo phaùt saûn bình quaân 41%/naêm cuøng haøng loaït moân hoùa hoaït ñoäng phaùt haønh taát caû caùc thuaän lôïi baèng caùc Ngaân Haøng Thöông töøng böôùc chuû ñoäng hoäi nhaäp quoác teá, trieån chung cuûa theá giôùi nhö cô cheá ñieàu thaønh töïu noåi baät nhö: loaïi theû ngaân haøng. Maïi Coå Phaàn khaùc nhö Ngaân Haøng Xuaát song phöông coù Hieäp ñònh thöông maïi haønh laõi suaát vaø cô cheá quaûn lyù ngoaïi Nhaäp Khaåu ra ñôøi thaùng 05/1989 (chính hoái ñang ñöôïc thaû noåi daàn, söûa ñoåi heä - Cho pheùp caùc ñoái taùc chieán löôïc laø - Thaønh laäp Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä Vieät - Myõ, ña phöông nhö gia nhaäp Hieäp thöùc hoaït ñoäng thaùng 01/1990), Ngaân coå ñoâng nöôùc ngoaøi goàm Quyõ ñaàu tö vôùi cô caáu vaø hoaït ñoäng töông töï moâ hoäi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ (ASEAN), thoáng taøi khoaûn keá toaùn theo chuaån möïc Haøng Ñoâng AÙ ra ñôøi thaùng 07/1992, Dragon Capital, Coâng ty taøi chính quoác hình caùc nöôùc phaùt trieån. khu vöïc maäu dòch töï do Ñoâng Nam AÙ quoác teá, caùc cô cheá veà hoaït ñoäng taùi caáp Ngaân Haøng AÙ Chaâu thaønh laäp thaùng teá (IFC) vaø Ngaân haøng ANZ goùp voán ñeå (AFTA), hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ - Thaùi voán, chính saùch tín duïng cuõng ñöôïc ñoåi - Thanh lap cac Cong ty tröïc thuoc chuyen ø ä ù â ä â 04/1993, Ngaân Haøng Kyõ Thöông ra ñôøi nhaän ñöôïc söï hoã trôï veà maët quaûn lyù, öùng Bình Döông (APEC) vaø baây giôø laø thaønh môùi. Tuy nhieân cuõng coøn nhöõng toàn taïi doanh nhö AMC (quaûn lyù nôï vaø khai thaùc thaùng 09/1993,... vì ngaân haøng ta ñöôïc duïng coâng ngheä ngaân haøng hieän ñaïi. vieân chính thöùc cuûa Toå Chöùc Thöông Maïi chung cuûa ngaønh ngaân haøng môùi phaùt taøi saûn), Sacomrex (kieàu hoái), Coâng ty cho thaønh laäp treân cô sôû hôïp nhaát 04 toå tín Theá Giôùi (WTO). GDP Vieät Nam thôøi kyø trieån nhö: cô cheá, chính saùch, haønh lang - Cô cau laïi toå chöc cua cac Sôû giao dòch, á ù û ù thueâ tai chính, Cong ty chöng khoan nhö ø â ù ù duïng trong khi caùc ngaân haøng baïn ñöôïc 1991-1995 bình quaân ñaït 8,2%/naêm, phaùp lyù nhieàu luùc khoâng theo kòp tình Chi nhanh töø höông theo nghiep vuï chuyen ù ù ä å mot tap ñoan tai chính. ä ä ø ø thaønh laäp môùi hoaøn toaøn. Tuy nhieân nhôø giai ñoaïn 1996-2000 ñaït 7,5%/naêm, hình phaùt trieån cuûa thò tröôøng taøi chính - sang höôùng ñeán ñoái töôïng khaùch haøng vaø nhöõng noã löïc vöôït baäc vaø phaán ñaáu giai ñoaïn 2001-2005 ñaït 7,5%/naêm. tieàn teä; saûn phaåm - dòch vuï coøn quaù ñôn töøng doøng saûn phaåm chuyeân bieät. Nhöng trong quaù trình phat trien ù å khoâng meät moûi vôùi tinh thaàn caàu tieán, Cuõng trong khoaûng thôøi gian töø 1991 ñieäu, lôïi nhuaän mang laïi taäp trung chuû - Taäp hôïp vaø nhoùm laïi caùc Phoøng, Ban Sacombank cuõng khoâng traùnh khoûi nhöõng töï thaân vaän ñoäng laø chính chuùng ta coù - 2005 voán ñieàu leä cuûa Sacombank ban yeáu töø huy ñoäng tieát kieäm vaø cho vay; taïi Hoäi sôû theo khoái goàm caùc nghieäp vuï baát caäp nhö toác ñoä taêng tröôûng chöa quyeàn töï haøo hieän nay Sacombank laø ñaàu chæ coù 3 tyû ñoàng ñaõ taêng ñeán 1.250 thanh toaùn tieàn maët coøn chieám tyû troïng coù lieân quan vôùi nhau. töông xöùng vôùi tieàm löïc saün coù vaø tieàm Ñaïi gia ñình Sacombank luoân höôùng veà moät muïc tieâu60 61
 • 61. SACOMBANK TREÂN ÑÖÔØNG PHAÙT TRIEÅN Phöông höôùng phaùt trieån caàn coù trong Chaëng ñöôøng 15 naêm trong boái caûnh ngaân haøng thöông maïi coå phaàn haøng kinh teá toaøn caàu vaø Vieät Nam bieán ñoåi ñaàu cuûa Vieät Nam veà quy moâ maïng löôùi gia nhaäp - hoäi nhaäp WTO töøng ngaøy quaû laø moät chaëng ñöôøng daøi vaø voán ñieàu leä. Chính lôïi theá so saùnh naøy ñoái vôùi chuùng ta, ñaây laø luùc chuùng ta caàn ñaõ taïo cho Sacombank moät tieàn ñeà vöõng thieát phaûi xem laïi nhöõng vieäc ñaõ laøm chaéc treân con ñöôøng chinh phuïc nhöõng ñöôïc trong 15 naêm qua ñoàng thôøi ñònh thöû thaùch môùi khi gia nhaäp WTO. Khoái Ngaân Quyõ höôùng vaø hoaïch ñònh roõ raøng cho chaëng 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa ñöôøng töông lai ñaëc bieät laø khi Vieät Nam tyû ñoàng, toác ñoä taêng tröôûng bình quaân cao; tình traïng ñoâ-la hoùa, vaøng hoùa vaãn - Thaønh laäp caùc UÛy ban chuyeân traùch ngaân haøng ta coù theå noùi gaàn nhö gaén trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc thöù 150 54%/naêm. tieáp tuïc dieãn bieán phöùc taïp. Hoøa mình nhö UÛy ban quaûn lyù ruûi ro, UÛy ban quaûn lieàn vôùi thôøi kyø ñoåi môùi vaø môû cöûa kinh teá cuûa WTO. theo nhöõng ñoåi môùi cuûa ngaønh ngaân lyù taøi saûn nôï taøi saûn coù, UÛy ban vaø Hoäi cuûa ñaát nöôùc vì naêm 1991 cuõng laø naêm Trong lónh vöïc taøi chính - tieàn teä, Ngaân haøng, Sacombank ñaõ coù böôùc phaùt trieån ñoàng tín duïng, UÛy ban kieåm toaùn. 1 - Chaëng ñöôøng ñaõ ñi qua: ra ñôøi luaät doanh nghieäp tö nhaân vaø luaät Haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam ñaõ coù raát nhaûy voït trong giai ñoaïn khoaûng 05 coâng ty, tieàn thaân cuûa luaät doanh nghieäp nhieàu coá gaéng trong vieäc caûi caùch heä naêm trôû laïi ñaây vôùi toác ñoä taêng toång taøi - Thaønh laäp Trung Taâm Theû nhaèm chuyeân Khôûi ñaàu cuûa chuùng ta khoâng coù nhieàu sau naøy. Ñoàng thôøi, Vieät Nam cuõng ñaõ thoáng ngaân haøng theo quyõ ñaïo phaùt saûn bình quaân 41%/naêm cuøng haøng loaït moân hoùa hoaït ñoäng phaùt haønh taát caû caùc thuaän lôïi baèng caùc Ngaân Haøng Thöông töøng böôùc chuû ñoäng hoäi nhaäp quoác teá, trieån chung cuûa theá giôùi nhö cô cheá ñieàu thaønh töïu noåi baät nhö: loaïi theû ngaân haøng. Maïi Coå Phaàn khaùc nhö Ngaân Haøng Xuaát song phöông coù Hieäp ñònh thöông maïi haønh laõi suaát vaø cô cheá quaûn lyù ngoaïi Nhaäp Khaåu ra ñôøi thaùng 05/1989 (chính hoái ñang ñöôïc thaû noåi daàn, söûa ñoåi heä - Cho pheùp caùc ñoái taùc chieán löôïc laø - Thaønh laäp Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä Vieät - Myõ, ña phöông nhö gia nhaäp Hieäp thöùc hoaït ñoäng thaùng 01/1990), Ngaân coå ñoâng nöôùc ngoaøi goàm Quyõ ñaàu tö vôùi cô caáu vaø hoaït ñoäng töông töï moâ hoäi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ (ASEAN), thoáng taøi khoaûn keá toaùn theo chuaån möïc Haøng Ñoâng AÙ ra ñôøi thaùng 07/1992, Dragon Capital, Coâng ty taøi chính quoác hình caùc nöôùc phaùt trieån. khu vöïc maäu dòch töï do Ñoâng Nam AÙ quoác teá, caùc cô cheá veà hoaït ñoäng taùi caáp Ngaân Haøng AÙ Chaâu thaønh laäp thaùng teá (IFC) vaø Ngaân haøng ANZ goùp voán ñeå (AFTA), hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ - Thaùi voán, chính saùch tín duïng cuõng ñöôïc ñoåi - Thanh lap cac Cong ty tröïc thuoc chuyen ø ä ù â ä â 04/1993, Ngaân Haøng Kyõ Thöông ra ñôøi nhaän ñöôïc söï hoã trôï veà maët quaûn lyù, öùng Bình Döông (APEC) vaø baây giôø laø thaønh môùi. Tuy nhieân cuõng coøn nhöõng toàn taïi doanh nhö AMC (quaûn lyù nôï vaø khai thaùc thaùng 09/1993,... vì ngaân haøng ta ñöôïc duïng coâng ngheä ngaân haøng hieän ñaïi. vieân chính thöùc cuûa Toå Chöùc Thöông Maïi chung cuûa ngaønh ngaân haøng môùi phaùt taøi saûn), Sacomrex (kieàu hoái), Coâng ty cho thaønh laäp treân cô sôû hôïp nhaát 04 toå tín Theá Giôùi (WTO). GDP Vieät Nam thôøi kyø trieån nhö: cô cheá, chính saùch, haønh lang - Cô cau laïi toå chöc cua cac Sôû giao dòch, á ù û ù thueâ tai chính, Cong ty chöng khoan nhö ø â ù ù duïng trong khi caùc ngaân haøng baïn ñöôïc 1991-1995 bình quaân ñaït 8,2%/naêm, phaùp lyù nhieàu luùc khoâng theo kòp tình Chi nhanh töø höông theo nghiep vuï chuyen ù ù ä å mot tap ñoan tai chính. ä ä ø ø thaønh laäp môùi hoaøn toaøn. Tuy nhieân nhôø giai ñoaïn 1996-2000 ñaït 7,5%/naêm, hình phaùt trieån cuûa thò tröôøng taøi chính - sang höôùng ñeán ñoái töôïng khaùch haøng vaø nhöõng noã löïc vöôït baäc vaø phaán ñaáu giai ñoaïn 2001-2005 ñaït 7,5%/naêm. tieàn teä; saûn phaåm - dòch vuï coøn quaù ñôn töøng doøng saûn phaåm chuyeân bieät. Nhöng trong quaù trình phat trien ù å khoâng meät moûi vôùi tinh thaàn caàu tieán, Cuõng trong khoaûng thôøi gian töø 1991 ñieäu, lôïi nhuaän mang laïi taäp trung chuû - Taäp hôïp vaø nhoùm laïi caùc Phoøng, Ban Sacombank cuõng khoâng traùnh khoûi nhöõng töï thaân vaän ñoäng laø chính chuùng ta coù - 2005 voán ñieàu leä cuûa Sacombank ban yeáu töø huy ñoäng tieát kieäm vaø cho vay; taïi Hoäi sôû theo khoái goàm caùc nghieäp vuï baát caäp nhö toác ñoä taêng tröôûng chöa quyeàn töï haøo hieän nay Sacombank laø ñaàu chæ coù 3 tyû ñoàng ñaõ taêng ñeán 1.250 thanh toaùn tieàn maët coøn chieám tyû troïng coù lieân quan vôùi nhau. töông xöùng vôùi tieàm löïc saün coù vaø tieàm Ñaïi gia ñình Sacombank luoân höôùng veà moät muïc tieâu60 61
 • 62. SACOMBANK TREÂN ÑÖÔØNG PHAÙT TRIEÅN b) Cô hoäi: cam ket phai thöïc hien seõ phai môû rong á û ä û ä quaûng baù thöông hieäu treân phaïm vi caû hôn nhieu so vôi Hiep ñònh thöông maïi à ù ä nöôùc vaø khu vöïc Chaâu AÙ. - Caûi thieän vaø naâng cao trình ñoä quaûn lyù Viet - My. Cuï theå Hiep ñònh thöông maïi ä õ ä - Phaùt huy toái ña lôïi theá caïnh tranh veà voán theo ñònh höôùng toaøn caàu hoùa, gia taêng Viet - Myõ coù hieu löïc vao thang 12/2001 ä ä ø ù söùc maïnh taøi chính, aùp duïng ñöôïc coâng ñieàu leä vaø maïng löôùi hoaït ñoäng. Caàn quan vôùi loä trình 10 naêm seõ môû cöûa hoaøn toaøn ngheä ngaân haøng hieän ñaïi. taâm öu tieân phaùt trieån nhöõng chi nhaùnh coù cho pheùp caùc nhaø cung caáp dòch taøi chính - Taïo ñöôïc moái quan heä hôïp taùc roäng raõi vôùi toác ñoä taêng tröôûng cao vaø chieám tyû troïng Hoa Kyø ñöôïc phep cung cap 12 phan ù á â nhieu nöôc töø ñoù nang cao vò theá cua ngan à ù â û â lôùn trong toaøn heä thoáng, caàn môû roäng nganh nghiep vuï tai chính, ngan hang coù ø ä ø â ø hang trong nöôc tren tröông quoc te. ø ù â ø á á maïng löôùi taïi TP HCM vaø Haø Noäi. . theå noi laø bao trum toan boä nhöng hoaït ù ø ø õ - Toá i öu hoù a ñöôï c lôï i theá caï n h tranh ñong ñöôïc phep cua ngan hang Viet Nam ä ù û â ø ä - Naâng cao trình ñoä quaûn trò - ñieàu cuû a töø n g ngaâ n haø n g nhaè m ñem laï i töø nhaän tieàn göûi vaø cho vay döôùi moïi hình haønh; taêng naêng löïc taøi chính nhö taêng Hoïp HÑQT vaø BTGÑ ñeå ñöa ra nhöõng chieán löôïc phaùt trieån cho Sacombank lôï i nhuaä n cao hôn. thöc, cho thueâ tai chính, thanh toan vaø ù ø ù voán ñieàu leä, ñaûm baûo caùc tyû leä an toaønnaêng cuûa thò tröôøng; saûn phaåm - dòch vuï thích hôï p cho ngaønh ngaân haøng Vieät - Chieám lónh thò phaàn lôùn vôùi c) Thaùch thöùc: chuyeån tieàn, phaùt haønh theû, quaûn lyù taøi trong hoaït ñoäng, thu nhaäp phi tín duïngchöa coù söï khaùc bieät vôùi maët baèng chung; nam cuõ ng nhö cuûa Sacombank trong heä khaùch haøng ñoâng ñaûo. saûn, tham gia phaùt haønh vaø baûo laõnh phaùt toái thieåu phaûi treân 30% toång thu.cô cau phat trien chöa ñong bo. á ù å à ä giai ñoaï n saép ñeán ñaày cam go, thöû - Khoâng bò raøo caûn veà baát ñoàng ngoân - Tình traïng khoâng ñoàng boä trong noäi taïi haønh moïi loaïi chöùng khoaùn, caùc saûn phaåm - Quaûn lyù ruûi ro caàn ñöôïc naâng leân moät taàm thaù c h töø hoäi nhaäp, tröôùc tieân chuùn g ta ngöõ, hieåu roõ taâm lyù, phong tuïc taäp quaùn, heä thoáng caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät döïa tren tyû giaù hoi ñoai vaø lai suat... â á ù õ á2 - Vaïch ra con ñöôøng ñi tôùi döïa cao môi laø quan lyù theo höông döï bao. ù û ù ù cuø n g xem qua moät soá thuaän lôïi vaø khoù nhu caàu vaø thoùi quen cuûa khaùch haøng. nam ñaëc bieät veà voán ñieàu leä vaø quy moâtreân ñònh höôùng hoaït ñoäng, quan hoaït ñoäng laøm cho ñieåm xuaát phaùt tieàn - Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laønh ngheà khaê n khi gia nhaäp WTO cuûa ngaønh - Maïng löôùi chi nhaùnh traûi ñeàu treân nhieàuñieåm, chieán löôïc phaùt trieån naøo? hoäi nhaäp coù söï khaùc bieät raát lôùn. sao cho “thaät gioûi moät ngheà vaø hieåu bieát Ngaâ n Haø n g laø gì? tænh, thaønh cuûa caû nöôùc. - Töï do hoùa taøi khoaûn vaõng lai, taøi khoaûn caøng nhieàu lónh vöïc lieân quan ñeán ngaân2.1 - Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên: a) Lôïi theá caïnh tranh cuûa caùc Ngaân Haøng haøng caøng toát”, caàn chuù troïng khaû naêng voán vaø quoác teá hoùa caùc dòch vuï taøi chínhÑeå coù theå ñöa ra nhöõ n g höôù n g ñi trong nöôùc: thoâng thaïo Anh ngöõ. taïo aùp löïc raát lôùn veà caùn caân thanh toaùn quoác teá. Ñaùng ngaïi nhaát laø ruûi ro ruùt - Ñoåi môùi, caûi taïo vaø naâng caáp thöôøng Döôùi ñaây laø bieåu ñoà theå hieän moät soá caùc tieâu chí phaûn aùnh söùc caïnh tranh cuûa ngaønh Ngaân Haøng voán, khi baát oån kinh teá xaûy ra khaû naêng xuyeân heä thoáng coâng ngheä thoâng tin vaø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi “caét loã vaø coâng ngheä ngaân haøng ñieän töû. ruùt khoûi thò tröôøng” laø raát cao. Cuoäc - Lieân tuïc caûi tieán, phaùt trieån saûn phaåm NAÊNG LÖÏC TAØI CHÍNH CHAÁT LÖÔÏNG PHUÏC VUÏ khuûng hoaûng thò tröôøng taøi chính tieàn môùi caû veà saûn phaåm truyeàn thoáng laãn teä nhöõng naêm 1997-1998 ñaõ cho ta saûn phaåm hieän ñaïi, vì soá saûn phaåm - Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. baøi hoïc kinh nghieäm quyù baùu veà tyû leä - Voán ñieàu leä. ngaønh ngaân haøng Vieät Nam chæ leân tôùi - Thuû tuïc giao dòch. voán sôû höõu cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø - Heä soá an toaøn voán, khaû naêng thanh con soá haøng traêm trong khi taïi caùc nöôùc - Thôøi gian vaø ñoä chính xaùc. chính saùch tyû giaù coá ñònh. toaùn ngay. Tyû leä chi phí/thu nhaäp. OÂng Nguyeãn Chaâu - Phoù Chuû Tòch HÑQT phaùt trieån soá saûn phaåm, dòch vuï taøi chính - Cac chæ soá tai chính:ROA, ROE, EPS... ù ø - Tyû giaù seõ theo cô cheá thaû noåi hoaøn toaøn ñaõ leân tôùi coøn soá haøng ngaøn. - Khaû naêng ñoái phoù khuûng hoaûng gaây khoù khaên cho vieäc kieåm soaùt ruûi ro. 2.2 - Xaây döïng quan ñieåm, chieán löôïc Toùm laïi ñeå hoäi nhaäp thaønh coâng vaøo taøi chính. - Thay ñoåi veà cô caáu toå chöùc, thò phaàn phaùt trieån nhö theá naøo ñeå gia nhaäp - WTO chuùng ta caàn coù söï phaùt trieån vaø caûi hoaït ñoäng, söï chuyeån dòch cuûa heä khaùch hoäi nhaäp WTO ñöôïc thuaän lôïi? caùch ñoàng boä taát caû caùc maët hoaït ñoäng haøng ñang coù vaø nhu caàu nguoàn nhaân SÖÙC CAÏNH TRANH Ñeå coù theå chuû ñoäng trong hoäi nhaäp WTO cuûa ngaân haøng töø khaû naêng tieáp caän vaø löïc chaát löôïng cao. ôû vò theá cuûa moät ngaân haøng maïnh coù thích nghi vôùi nhöõng thay ñoåi lieân tuïc - Phöông phaùp thoáng keâ, haïch toaùn taàm nhìn vaø nhaän ñònh thò tröôøng ñi kòp cuûa thò tröôøng taøi chính, naêng löïc quaûn KHAÛ NANG THÍCH NGHI, ÑOI MÔI Ê Å Ù NIEÀM TIN NÔI KHAÙCH HAØNG keá toaùn, phaân loaïi nôï xaáu, trích laäp döï vôùi dieãn bieán thôøi cuoäc, moät soá quan trò - ñieàu haønh, cô caáu toå chöùc, naêng löïc phoøng, tính toaùn thu nhaäp - chi phí caàn - Lieân tuïc caûi tieán vaø phaùt trieån saûn - Tieän íc