• Like
 • Save
Thiet ke print ad - Romana resort
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Thiet ke print ad - Romana resort

on

 • 297 views

 

Statistics

Views

Total Views
297
Views on SlideShare
293
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 4

http://vietnoidung.vn 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Thiet ke print ad - Romana resort Thiet ke print ad - Romana resort Document Transcript

  • Chæ US $69/phoøng/ñeâm ñoái vôùi phoøng Deluxe höôùng bieån daønh cho hai ngöôøi (*) Chæ US $125/phoøng/ñeâm ñoái vôùi phoøng Villa höôùng bieån vôùi hoà bôi rieâng daønh cho hai ngöôøi (*) ° Taëng 1 gioû traùi caây khi khaùch nhaän phoøng ° Taëng 1 chai röôïu vang Phaùp cho khaùch nghæ 2 ñeâm lieân tieáp (phoøng Deluxe) ° Taëng 1 suaát chaêm soùc tay hoaëc chaân (phoøng Deluxe) ° Taëng 1 chai saâm banh cho khaùch nghæ 2 ñeâm lieân tieápKm 8, Phuù Hai, Mui Ne, Phan Thiet, Viet Nam ø õ ù á ä (phoøng Villa)[t] (84-62) 3741 289 * [f] (84-62) 3741 281[e] info@romanaresort.com.vn ° Taëng 1 suaát chaêm soùc tay vaø chaân (phoøng Villa) ° Buffet aên saùng kieåu Myõ daønh cho hai ngöôøiPHOØNG KINH DOANH TAÏI TP. HOÀ CHÍ MINH92 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän 1, ° Phuïc vuï traø chieàu vaø baùnh ngoïtTp. Hoà Chí Minh, Vieät Nam ° Khuyeán maõi töø 3.00pm ñeán 6.30pm - uoáng 1 taëng 1 cho taát[t] (84-8) 3914 4645 * [f] (84-8) 3914 4648 caû caùc loaïi thöùc uoáng (tröø saâm banh & röôïu)[e] sales@romanaresort.com.vn[w] www.romanaresort.com.vn (*) Giaù treân chöa bao goàm 5% phí phuïc vuï vaø 5% VAT, yeâu caàu ñaët phoøng tröôùc 15 ngaøy, aùp duïng töø ngaøy 01/11/2009 ñeán heát ngaøy 28/04/2010.