Thiet ke print ad - Romana resort

330 views
275 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke print ad - Romana resort

  1. 1. Chæ US $69/phoøng/ñeâm ñoái vôùi phoøng Deluxe höôùng bieån daønh cho hai ngöôøi (*) Chæ US $125/phoøng/ñeâm ñoái vôùi phoøng Villa höôùng bieån vôùi hoà bôi rieâng daønh cho hai ngöôøi (*) ° Taëng 1 gioû traùi caây khi khaùch nhaän phoøng ° Taëng 1 chai röôïu vang Phaùp cho khaùch nghæ 2 ñeâm lieân tieáp (phoøng Deluxe) ° Taëng 1 suaát chaêm soùc tay hoaëc chaân (phoøng Deluxe) ° Taëng 1 chai saâm banh cho khaùch nghæ 2 ñeâm lieân tieápKm 8, Phuù Hai, Mui Ne, Phan Thiet, Viet Nam ø õ ù á ä (phoøng Villa)[t] (84-62) 3741 289 * [f] (84-62) 3741 281[e] info@romanaresort.com.vn ° Taëng 1 suaát chaêm soùc tay vaø chaân (phoøng Villa) ° Buffet aên saùng kieåu Myõ daønh cho hai ngöôøiPHOØNG KINH DOANH TAÏI TP. HOÀ CHÍ MINH92 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän 1, ° Phuïc vuï traø chieàu vaø baùnh ngoïtTp. Hoà Chí Minh, Vieät Nam ° Khuyeán maõi töø 3.00pm ñeán 6.30pm - uoáng 1 taëng 1 cho taát[t] (84-8) 3914 4645 * [f] (84-8) 3914 4648 caû caùc loaïi thöùc uoáng (tröø saâm banh & röôïu)[e] sales@romanaresort.com.vn[w] www.romanaresort.com.vn (*) Giaù treân chöa bao goàm 5% phí phuïc vuï vaø 5% VAT, yeâu caàu ñaët phoøng tröôùc 15 ngaøy, aùp duïng töø ngaøy 01/11/2009 ñeán heát ngaøy 28/04/2010.

×