Thiet ke print ad - Qsa ads

409 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke print ad - Qsa ads

  1. 1. www.qispa.com.vn Chöông trình “Öu Ñaõi Khaùch Haøng Thöôøng Xuyeân” Baét ñaàu töø 15/10, “Chöông trình tích ñieåm” laø hình thöùc öu ñaõi môùi nhaát thay cho lôøi caûm ôn maø chuoãi Qi Salon & Spa traân troïng göûi ñeán caùc khaùch haøng gaén boù laâu daøi vôùi Qi trong suoát thôøi gian qua. Töø nay, nhöõng khaùch haøng söû duïng dòch vuï taïi heä thoáng Qi Salon & Spa seõ ñöôïc taëng moät phieáu tích luõy ñieåm vôùi moät maõ soá tích ñieåm rieâng, moãi hoùa ñôn tính tieàn töø 500.000 VNÑ trôû leân seõ ñöôïc tính ngang baèng vôùi moät ñieåm. Tích luõy ñöôïc möôøi ñieåm, quyù khaùch seõ ñöôïc taëng moät phieáu massage thö giaõn toaøn thaân hoaëc chaêm soùc da maët cô baûn. Phieáu quaø taëng seõ ñöôïc trao taän tay khaùch haøng taïi Qi hoaëc göûi qua ñöôøng böu ñieän theo yeâu caàu cuûa quyù khaùch. Chöông trình daønh cho taát caû caùc khaùch haøng söû duïng dòch vuï taïi caùc trung taâm Qi Sa lon & Spa treân toaøn quoác. Managed by HALS Group The Legendary Spa of Vietnam

×