Thiet ke Bao cao thuong nien - Petrosetco ar 2010

474 views
404 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke Bao cao thuong nien - Petrosetco ar 2010

 1. 1. BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2010
 2. 2. Nguoàn löïc vöõng vaøng, nieàm tin toûa saùng 04 muïc luïc 11 14 28 48 72 102 THOÂNG ÑIEÄP BAÙO CAÙO HOAÏT ÑOÄNG SXKD 06 Taàm nhìn 50 Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò 07 Söù meänh 54 Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác 08 Thoâng ñieäp CT HÑQT 68 Baùo caùo cuûa Ban Kieåm soaùt 10 Caùc söï kieän noåi baät BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 12 Con soá aán töôïng naêm 2010 74 Baùo caùo cuûa ban Toång Giaùm ñoác 75 Baùo caùo kieåm toaùn GIÔÙI THIEÄU VEÀ PETROSETCO 76 Baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát 16 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån 78 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát 18 Sô ñoà cô caáu toå chöùc 79 Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát 20 Caùc lónh vöïc kinh doanh 81 Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát 24 Ñònh höôùng kinh doanh giai ñoaïn 2011-2015 QUAN HEÄ COÅ ÑOÂNG VAØ TRAÙCH NHIEÄM XAÕ HOÄI 26 Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng 104 Quan heä coå ñoâng 105 Hoaït ñoäng xaõ hoäi/coäng ñoàng NGUOÀN NHAÂN LÖÏC PETROSETCO Vôùi beà daày 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, PETROSETCO ñaõ ñaït 30 Hoäi ñoàng Quaûn trò ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng nhanh vaø beàn vöõng trong nhöõng naêm qua. 32 Ban Toång Giaùm ñoác Moät trong nhöõng nhaân toá quan troïng taïo neân thaønh coâng laø nhaân 34 Keá toaùn tröôûng vaø Ban Kieåm soaùt toá con ngöôøi. PETROSETCO ñang daàn hoaøn thieän theo thôøi gian ñeå 36 Cô caáu lao ñoäng cuûa Toång coâng ty phuïc vuï khaùch haøng ngaøy moät toát hôn vaø trôû thaønh löïa choïn ñaùng 38 Caùc ñôn vò thaønh vieân tin caäy cuûa caùc nhaø ñaàu tö. www.petrosetco.com.vn
 3. 3. co ° Petr setc co Petr tros et ° etco tco ° P etro oset etco ° Pe os Petr os etco o° Petr se co ° Petr tros setc ° etro oset o° Pe THOÂNG ÑIEÄP tro tco °P etr etc o° tros Taàm nhìn Pe rose osetco °P tros setc ° Pe Söù meänh co ° Pet etco tco ° Pe etro etco HÔN Thoâng ñieäp Chuû tòch HÑQT t ° tr °P setc rose co Pe tros tros Pet oset co ° Pe rose etco co ° Pe etro o° Petr oset co ° o ° Pet tros °P setc ° Petr set Pe oset tco Pet ro °P etro s etco etco ° etro s setc o° P etro o° Petr o setc Petr osecao roäng tc o° setc o° Petr co ° Pe t rose Petr oset co ° tros o °P tro setc ° etro oset o° Pe etco ° Pe etro tros etco °P Petr setc set co ° °P tros tco °P etco ° tro Pe Petr ose tco ° Pe tros etco tco ° Pe °P etro etco rose co Pe tros tros tco ° ° Pet tr oset et co ° ° Pe et rose se tco ° Pe Pet e tco Pe tros etco °P etro etco o° Vôùi neàn taûng laø thaønh vieân ngaønh daàu khí Vieät Nam laïi sôùm tros e co ° co ° Pe tros tco °P tros setc caïnh tranh trong cô cheá thò tröôøng neân PETROSETCO reøn oset Pe rose ° Pe etro luyeän cho mình baûn lónh cuûa moät doanh nghieäp naêng ñoäng ° Pe r e t ° t e tco vaø taùo baïo P etco Pet tros tco ° Pe tros e tco ° tros o° Pe Petr ose tco ° Pe tros tros etco co ° Pe ro setc et co ° ° tr ose et co ° Pe Pe et co ° tros tco ° Pe tros etco ° tros set ° Pe tr ose se tco ° Pe e tros s etco tco ° Pe P etro set co ° Pe ° Petro etco °P Petr o se o° etro tco tros etco ° etro setc °P etr ose ose tco o° Pe Pe tros etco °P °P etro ros etco etco P Petr setc o° Pet ros oset co Pet tros setc Petr tco Pe etc o° P etro tro etc o° ° etr ose etc o° o° etro s co ° tco ° Pe tros etco °P tros setc °P o set Pe tros tco ° Pe etro e tco Petr t rose tc o° ° Pe t rose osetco °P tros set ° Pe ose tco Pe tr etco tco ° Pe etro co ° Petr rose co ° Pe tros °P r oset o ° Pet r oset t co ° ° Pe t rose e tco ° Peet o setc tco ° Pet t rose e tco ° Pe e tros etco ° Petr Pet rose set co ° co ° Pe Pe tros ose tco tco °P Pe tros setc c o° Petro o set o° Petr rose tco ° Petr o tr o set c o ° ° Petr tr o setc e tc o° ° Pet tros e co ° Pe o set tco Pe tros tco ° Pe oset Petr rose o° Pe rose tco Petr www.petrosetco.com.vn c ° t
 4. 4. Taàm nhìn Söù meänh Mang tôùi nhöõng saûn phaåm vaø dòch vuï toát nhaát cho khaùch haøng, giaTrôû thaønh doanh nghieäp kinh taêng lôïi ích cho caùc coå ñoâng vaødoanh ña ngaønh, ña lónh vöïc, nhaø ñaàu tö. Xaây döïng moät taäp theåtrong ñoù laáy hoaït ñoäng phaân phoái chuyeân nghieäp, tri thöùc, kyû luaätvaø thöông maïi laø lónh vöïc coát loõi, cao; ñoaøn keát, naêng ñoäng, saùngñaûm baûo phaùt trieån hieäu quaû vaø taïo trong tö duy; quyeát lieät trongbeàn vöõng. haønh ñoäng vaø khoâng ngöøng ñoåi môùi ñeå thaønh coâng. Baùo caùo thöôøng nieân 2010 7
 5. 5. Thoâng ñieäp cuûa Chuû tòch HÑQT TYÛ ÑOÀNG doanh thu naêm 2010 Thöa Quyù coå ñoâng, Böôc vao thöc hien keá hoach nam 2010 trong boi canh nen kinh ù ø ï ä ï ê á û à tang cao, lam phat ñe doa söï bat on cua nen kinh teá trong nöôc, ê ï ù ï á å û à ù teá theá giôi vaø trong nöôc vöa thoat khoi cuoc khung hoang tai ù ù ø ù û ä û û ø ngan hang nhaø nöôc ñieu chænh tyû giaù VNÑ/USD len 9,3%, giaù â ø ù à â chính vaø suy thoai kinh te, ben canh nhöng thuan lôi hoat ñong ù á â ï õ ä ï ï ä ñien, giaù xang dau ñaõ tang hai lan, cac loai hang hoa ñeu ñong ä ê à ê à ù ï ø ù à à cua cac doanh nghiep noi chung vaø cua Tong Cong ty Coå phan û ù ä ù û å â à loat tang giaù lam anh höông lôn ñen lôi nhuan cua cac doanh ï ê ø û û ù á ï ä û ù Dòch vuï Tong hôp Dau khí noi rieng van con gap rat nhieu trôû å ï à ù â ã ø ë á à nghiep. PETROSETCO cung khong nam ngoai anh höông cua ä õ â è ø û û û ngai do lai suat tang cao, tyû giaù bien ñong bat lôi, coù söï chenh ï õ á ê á ä á ï â cac yeu toá bat lôi ño. Ñöng tröôc cac khoù khan thach thöc, Hoi ù á á ï ù ù ù ù ê ù ù ä lech lôn giöa tyû giaù lien ngan hang vaø tyû giaù ngoai thò tröông töï ä ù õ â â ø ø ø ñong Quan trò Tong Cong ty ñat ra cac muc tieu than trong veà à û å â ë ù ï â ä ï do, nguon cung ñoâ la khan hiem, viec huy ñong von kinh doanh à á ä ä á hoat ñong san xuat kinh doanh cua Tong Cong ty noi chung vaø ï ä û á û å â ù khoù khan do chính sach that chat tín dung nham kiem soat lam ê ù é ë ï è å ù ï cac ñôn vò thanh vien noi rieng. Vôi kinh nghiem coù ñöôc trong ù ø â ù â ù ä ï phat. Nhan thöc ñöôc ñay ñuû veà trach nhiem ñöôc Ñai hoi ñong ù ä ù ï à ù ä ï ï ä à thôi gian qua vaø ñeå ñap öng tot nhiem vuï ñöôc giao, Tong Cong ø ù ù á ä ï å â coå ñong giao, vôi nhöng quyet tam cao nhat, Ban lanh ñao vaø â ù õ á â á õ ï ty seõ tang cöông ñau tö tìm kiem, phat trien cac mang kinh doanh ê ø à á ù å ù û tap theå ngöôi lao ñong PETROSETCO ñaõ ñong söc, ñong long ä ø ä à ù à ø môi, duy trì vaø phat trien cac mang kinh doanh hien coù tren cô ù ù å ù û ä â vöôt qua moi khoù khan, thach thöc vaø tan dung tot nhöng cô hoi ï ï ê ù ù ä ï á õ ä sôû bam sat cac döï an, chöông trình phat trien cua Tap ñoan Dau ù ù ù ù ù å û ä ø à kinh doanh, ñeå hoan thanh vaø hoan thanh vöôt möc cac chæ tieu ø ø ø ø ï ù ù â khí Quoc gia Viet Nam, ñeå nang cao hieu quaû kinh doanh vaø gia á ä â ä keá hoach ñeà ra. ï tang lôi ích cho coå ñong. ê ï â Ñaây laø naêm ñaàu tieân PETROSETCO ñaït ñöôïc keát quaû kinh doanh Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò, toâi traân troïng caûm ôn söï chæ ñaïo cao nhaát keå töø khi thaønh laäp tôùi nay vôùi doanh thu 10.001 tyû vaø uûng hoä cuûa Laõnh ñaïo Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác gia Vieät Nam, ñoàng taêng tröôûng 32% so vôùi naêm 2009 vaø taêng 30% so vôùi Laõnh ñaïo caùc ñòa phöông nôi Toång Coâng ty coù hoaït ñoäng saûn keá hoaïch ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua, lôïi nhuaän xuaát kinh doanh, söï uûng hoä vaø tín nhieäm cuûa Quyù Coå ñoâng, tröôùc thueá ñaït 250 tyû ñoàng taêng tröôûng 67% so vôùi naêm 2009 caùc Nhaø Ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc, vaø ñaëc bieät caûm ôn söï vaø taêng 63% so vôùi keá hoaïch ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng lao ñoäng saùng taïo, söï coáng hieán ñaày nhieät huyeát cuûa taäp theå thoâng qua. PETROSETCO ñaõ naâng cao thu nhaäp cuûa ngöôøi ngöôøi lao ñoäng PETROSETCO - nhöõng ngöôøi ñaõ taïo ra moät lao ñoäng, taïo ñieàu kieän phaùt trieån nguoàn nhaân löïc tröôûng thaønh PETROSETCO thaønh coâng nhö hoâm nay. Chuùng toâi tin töôûng hôn vaø taêng cöôøng söï gaén keát giöõa ngöôøi lao ñoäng ñoái vôùi Toång raèng seõ tieáp tuïc nhaän ñöôïc söï uûng hoä cuûa Quyù Coå ñoâng, caùc Coâng ty. Nhaø Ñaàu tö, Laõnh ñaïo Taäp ñoaøn trong thôøi gian tôùi. Moái quan taâm, tình caûm, söï chia seû vaø nhöõng hoã trôï quyù baùu maø caùc Quyù Song song vôi nhiem vuï ñay manh hoat ñong san xuat kinh doanh ù ä å ï ï ä û á vò daønh cho chuùng toâi ñaõ, ñang vaø seõ tieáp söùc cho chuùng toâi ñi PETROSETCO con quyet liet thöc hien viec sap xep, ñoi môi tai ø á ä ï ä ä é á å ù ù tôùi nhöõng thaønh coâng lôùn hôn trong töông lai. cau truc doanh nghiep nhö giai theå mot soá ñôn vò coù hoat ñong á ù ä û ä ï ä kinh doanh khong tot, sap nhap cac ñôn vò coù cung chöc nang â á ù ä ù ø ù ê ñeå tap trung söc manh, chuyen thanh cong ty coå phan mot soá ä ù ï å ø â à ä Traân troïng! ñôn vò ñeå giam thieu chi phí, tang cöông tính chuû ñong giup cho û å ê ø ä ù Ñaây laø naêm ñaàu tieân PETROSETCO ñaït ñöôïc keát quaû cac ñôn vò thanh vien nang cao hieu quaû hoat ñong kinh doanh. ù ø â â ä ï ä kinh doanh cao nhaát keå töø khi thaønh laäp tôùi nay vôùi Ben canh ño, thöông hieu cua PETROSETCO ñöôc biet ñen qua â ï ù nhieu söï kien noi bat nhö: PETROSETCO tiep tuc coù mat trong à ä å ä ä û á ï ï á ë á doanh thu 10.001 tyû ñoàng taêng tröôûng 32% so vôùi top 100 thöông hieu Viet Nam cua Giai thöông Sao Vang Ñat ä ä û û û ø á Viet 2010. Töø vò trí 84 PETROSETCO ñaõ chiem giöõ vò trí 67 tren ä á â naêm 2009 vaø taêng 30% so vôùi keá hoaïch ñaõ ñöôïc bang xep hang top 500 doanh nghiep lôn nhat Viet Nam tang û á ï ä ù á ä ê Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua, lôïi nhuaän tröôùc 16 bac, ñay cung laø nam thöù 2 lien tiep PETROSETCO nhan giai ä â õ ê â á ä û thöông Thöông mai Dòch vuï Viet Nam do Boä Cong Thöông trao û ï ä â thueá ñaït 250 tyû ñoàng taêng tröôûng 67% so vôùi naêm tang. Ñieu nay khang ñònh mot PETROSETCO nang ñong chuyen ë à ø ú ä ê ä â 2009 vaø taêng 63% so vôùi keá hoaïch ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi nghiep vaø tat caû ñaõ tao nen theá vaø löc môi cho Tong cong ty phat ä á ï â ï ù å â ù trien ben vöng trong töông lai. å à õ ñoàng coå ñoâng thoâng qua. Nam 2011 laø nam ñau tien PETROSETCO thöc hien keá hoach ê ê à â ï ä ï 5 nam 2011-2015, ñay cung laø nam ñöôc döï ñoan nen kinh teá ê â õ ê ï ù à VUÕ XUAÂN LUÕNG theá giôi coù nhieu bien ñong. Ngay töø nhöng ngay ñau nam tình ù à á ä õ ø à ê Chuû tòch HÑQT hình kinh teá theá giôi coù nhieu dien bien phöc tap, giaù dau thoâ ù à ã á ù ï à Baùo caùo thöôøng nieân 2010 9
 6. 6. ÑAÏT GIAÛI THÖÔÛNG UY TÍN PETROSETCO tieáp tuïc coù maët trong top 100 thöông hieäu Vieät Nam cuûa Giaûi thöôûng Sao Vaøng Ñaát Vieät 2010. SÖÏ KIEÄN NOÅI BAÄT 2010 HOAÏT ÑOÄNG PHONG TRAØO SOÂI NOÅI PETROSETCO ñaït giaûi nhaát toaøn ngaønh Hoäi thi Duyeân daùng Daàu khí Taêng 16 baäc, töø vò trí 84 PETROSETCO vaø ñaït giaûi ñaët bieät cuoäc thi Tieáng haùt ñaõ chieám giöõ vò trí 67 treân baûng xeáp nhöõng ngöôøi ñi tìm löûa. Löông Vieát haïng top 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Quang - chuyeân vieân haønh chính nhaân Vieät Nam söï cuûa POTS ñaït giaûi nhaát cuoäc thi Sao mai ñieåm heïn 2010 do Ñaøi Truyeàn hình Naêm 2010 cuõng laø naêm thöù 2 lieân tieáp Vieät Nam toå chöùc. PETROSETCO nhaän giaûi thöôûng Thöông maïi Dòch vuï Vieät Nam do Boä Coâng Thöông trao taëng.ÑAÏT 10.001 TYÛ ÑOÀNG DOANH KHAÙNH THAØNH TRÖÔØNG MAÀM NHAÄN 100 TAÁN HAÏT NHÖÏA THAØNH LAÄP CTY PSSSG TRIEÅNTHU VAØ 250 TYÛ ÑOÀNG L I NHUAÄN ÔÏ NON TRAØ MY POLYPROPYLENE ÑAÀU TIEÂN KHAI DÖÏ AÙN PETROSETCO TOWER TAÏI THANH ÑAPETROSETCO ñaït doanh thu 10.001 Vuõng Taøu ngaøy 3/9/2010, PETROSETCO Quaûng Ngaõi ngaøy 23/7/2010,tyû ñoàng, vöôït 30% keá hoaïch naêm, taêng ñaõ toå chöùc Leã khaùnh thaønh Tröôøng Maàm PETROSETCO ñaõ tieáp nhaän 100 taán PETROSETCO ñaõ toå chöùc thaønh coâng32% so vôùi naêm 2009. Lôïi nhuaän tröôùc non Traø My vôùi toång möùc ñaàu tö 22 tyû haït nhöïa Polypropylene ñaàu tieân cuûa cuoäc thi kieán truùc quoác teá thieát keáthueá ñaït khoaûng 250 tyû ñoàng, taêng 63% ñoàng treân dieän tích ñaát 4.576m2, dieän tích NMLD Dung Quaát. Tröôùc ñoù, Coâng ty PETROSETCO Tower. Ñôn vò tö vaánso vôùi keá hoaïch naêm. saøn xaây döïng 3.240m2. PETROSETCO Phaân phoái Coâng nghieäp Daàu khí (PIMD) Nhaät Baûn Kume Sekkei ñaõ giaønh giaûi keát hôïp vôùi Coâng ty Giaùo duïc vaø Ñaøo - thuoäc PETROSETCO ñaõ chuaån bò ñaày nhaát vôùi thieát keá chính thöùc cuûa coângPETROSETCO laø moät trong 16 ñôn vò taïo Dream House ñeå naâng cao chaát ñuû veà cô sôû vaät chaát, nguoàn nhaân löïc trình. PETROSETCO ñaõ keát hôïp vôùiñöôïc Laõnh ñaïo Taäp ñoaøn taëng baèng löôïng giaûng daïy, phaán ñaáu ñöa Traø My vaø khaùch haøng, ñaûm baûo tieâu thuï heát soá Coâng ty Taäp ñoaøn SSG thaønh laäpkhen trong phong traøo “Veà ñích sôùm” trôû thaønh tröôøng ñieåm taïi Vuõng Taøu. löôïng haït nhöïa PP töø NMLD Dung Quaát Cty PETROSETCO-SSG chòu traùch nhieämtrong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaït hieäu quaû cao. chính trieån khai döï aùn PETROSETCOcuûa toaøn Taäp ñoaøn. Tower taïi Thanh Ña, toå chöùc thaønh coâng Leã ñoäng thoå döï aùn. PSD ÑOÄC QUYEÀN PHAÂN PHOÁI KHAÙCH SAÏN PETROSETCO NOKIA KHU VÖÏC PHÍA NAM TAÏI VUÕNG TAØU CHÍNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG Thaùng 12/2010, Nokia VN chính thöùc trieån khai chính saùch phaân vuøng kinh Sau 6 thaùng tieán haønh caûi taïo naâng caáp, doanh môùi cho caùc Nhaø Phaân Phoái, Khaùch saïn PETROSETCO Vuõng Taøu ñaõ theo ñoù Cty Dòch vuï Phaân phoái Toång hôïp ñöôïc chính thöùc ñöa vaøo hoaït ñoäng töø Daàu khí (PSD) seõ ñaûm nhieäm kinh doanh ngaøy 15/1/2011. Vôùi lôïi theá veà vò trí gaàn phaân phoái caùc saûn phaåm Nokia töø bieån, ñöôøng giao thoâng thuaän tieän, gaàn Ñaø Naüng tôùi caùc tænh Tieàn Giang, Beán caùc khu vui chôi vaø du lòch cuûa Vuõng Tre, chính thöùc böôùc vaøo giai ñoaïn phaùt Taøu, Khaùch saïn PETROSETCO Vuõng Taøu trieån môùi trong hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc caûi taïo toaøn dieän veà cô sôû vaät chaát höùa heïn nhieàu taêng tröôûng. cuõng nhö chaát löôïng dòch vuï ñeå mang ñeán cho khaùch haøng dòch vuï toát nhaát vôùi giaù caû hôïp lyù nhaát.10 www.petrosetco.com.vn Baùo caùo thöôøng nieân 2010 11
 7. 7. Caùc con soá aán töôïng PETROSETCO 2010 Vöôït qua nhieàu khoù khaên thöû thaùch trong naêm 2010 do laõi suaát taêng cao, tyû giaù bieán ñoäng baát lôïi, coù söï cheânh leäch lôùn giöõa tyû giaù lieân ngaân haøng vaø tyû giaù ngoaøi thò tröôøng töï do, nguoàn cung Ñoâ la khan hieám, vieäc huy ñoäng voán kinh doanh khoù khaên do chính saùch thaét chaët tín duïng nhaèm kieåm soaùt laïm phaùt, Toång coâng ty PETROSETCO vaãn duy trì toác ñoä taêng tröôûng beàn vöõng vaø ñaït ñöôïc nhöõng con soá taêng tröôûng aán töôïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Tyû ñoàng 10.001 10000 8000 7572 6000 5400 4000 2538 tyû ñoàng noäp ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2010 tyû ñoàng doanh thu naêm 2010 2000 0 2007 2008 2009 2010 Doanh thu Tyû ñoàng 250 250 200 152.9 150 100 88 51 50 laø vò trí cuûa PETROSETCO tyû ñoàng lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2010 trong Top 500 doanh nghieäp 0 2007 2008 2009 2010 lôùn nhaát Vieät Nam naêm 2010 Lôïi nhuaän tröôùc thueá12 www.petrosetco.com.vn Baùo caùo thöôøng nieân 2010 13
 8. 8. co ° Petr setc co Petr tros et ° etco tco ° P etro oset etco ° Pe os Petr os etco o° Petr se co ° Petr tros setc ° etro oset o° Pe GIÔÙI THIEÄU VEÀ PETROSETCO tro tco °P etr etc o° tros Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Pe rose osetco °P tros setc ° Pe Sô ñoà cô caáu toå chöùc co ° Pet etco tco ° Pe HÔN etro etco Caùc lónh vöïc kinh doanh t ° tr °P setc rose co Pe tros tros Ñònh höôùng kinh doanh giai ñoaïn 2011 - 2015 Pet oset co ° Pe rose etco co ° Pe etro Caùc döï aùn baát ñoäng saûn noåi baät o° Petr oset co ° o ° Pet tros °P setc ° Petr set Pe oset tco Pet ro etro s etco etco ° s o° P etro Petr o setc osemaïnh meõ tc o° o° Petr Pe t rose oset co ° °P etro setc o° Petr setc co ° Petr tros o °P tro setc ° etro oset o° Pe etco ° Pe etro tros etco °P Petr setc set co ° °P tros tco °P etco ° tro Pe Petr ose tco ° Pe tros etco tco ° Pe °P etro etco rose co Pe tros tros tco ° ° Pet tr oset et co ° ° Pe et rose se tco ° Pe Pet e tco Pe tros etco °P etro etco o° Taïi PETROSETCO, thay ñoåi laø caùch toát nhaát ñeå kheùo leùo vöôït tros e co ° co ° Pe tros tco °P tros setc qua khoù khaên vaø thích öùng vôùi hoaøn caûnh ° Pe r oset e t ° Pe t rose e tco ° Pe Petro etco Pet tros tco ° Pe tros e tco ° tros o° Pe Petr ose tco ° Pe tros tros etco co ° Pe ro setc et co ° ° tr ose et co ° Pe Pe et co ° tros tco ° Pe tros etco ° tros set ° Pe tr ose se tco ° Pe e tros s etco tco ° Pe P etro set co ° Pe ° Petro etco °P Petr o se o° etro tco tros etco ° etro setc °P etr ose ose tco o° Pe Pe tros etco °P °P etro ros etco etco P Petr setc o° Pet ros oset co Pet tros setc Petr tco Pe etc o° P etro tro etc o° ° etr ose etc o° o° etro s co ° tco ° Pe tros etco °P tros setc °P o set Pe tros tco ° Pe etro e tco Petr t rose tc o° ° Pe t rose osetco °P tros set ° Pe ose tco Pe tr etco tco ° Pe etro co ° Petr rose co ° Pe tros °P r oset o ° Pet r oset t co ° ° Pe t rose e tco ° Peet o setc tco ° Pet t rose e tco ° Pe e tros etco ° Petr Pet rose set co ° co ° Pe Pe tros ose tco tco °P Pe tros setc c o° Petro o set o° Petr rose tco ° Petr o tr o set c o ° ° Petr tr o setc e tc o° ° Pet tros e co ° Pe o set tco Pe tros tco ° Pe oset Petr rose o° Pe rose tco Petr www.petrosetco.com.vn c ° t
 9. 9. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieånPETROSETCOñöôïc thaønh laäp töø naêm 1996vôùi nhöõng coät moác ñaùnh daáuquaù trình phaùt trieån nhö sau: 1996-2011 Thaùng 4/2007: Thaønh laäp Xí nghieäp Vieãn thoâng Daàu khí (PV Telecom). Thangù 9/2007: Coå phieu cua á û PETROSETCO chính thöc niem yet tren san ù â á â ø Thaùng 4/2009: Goùp voán thaønh laäpThaùng 6/1996: Coâng Ty Dòch vuï - Du lòch giao dòch chöng khoan TP Hoà Chí Minh; maõ ù ù . Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Daàu khíDaàu khí ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh coå phieu PET. á (PV Building).soá 284/BT cuûa Boä tröôûng, chuû nhieäm vaên Thaùng 9/2009: Nhaän chuyeån nhöôïng Thaùng 10/2007: Ra maét Toång Coâng typhoøng Chính phuû. 1996 Coå phaàn Dòch vuï Toång hôïp Daàu khí. phaàn voán taïi caùc Coâng ty TNHH 1TV Thöông maïi vaø Dòch vuï Daàu khí Bieån Thaùng 10/2001: Thaønh laäp Xí nghieäp Thaùng 12/2007: Thaønh laäp caùc Coâng (POTS), Coâng ty TNHH 1TV Quaûn lyù vaø 2001 Dòch vuï - Thöông maïi Daàu khí. ty TNHH 1 thaønh vieân, chuyeån ñoåi hoaït 2007 Khai thaùc Taøi saûn Daàu khí (PVA), Coâng ñoäng theo moâ hình coâng ty meï - con. ty CP Cheá bieán xuaát aên vaø Thöông maïi Daàu khí (Bestfoods Catering), Coâng ty TNHH 1TV Thöông maïi Daàu khí Haø Noäi 2009 Thaùng 7/1997: Hôïp nhaát moät soá ñôn vò (Petro Hanoi). trong ngaønh laøm dòch vuï sinh hoaït, ñôøi soáng vaø du lòch phuïc vuï caùc hoaït ñoäng 1996 1997 1998 1999 1997 daàu khí. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Thaùng 01/2010: Thaønh laäp Chi nhaùnh 2008 2009 2010 2011 Toång Coâng ty - Coâng ty Phaân phoái nguyeân lieäu coâng nghieäp Daàu khí (PIMD). Thaùng 02/1998: Thaønh laäp Lieân Doanh Thaùng 6/2010: Goùp 51% voán thaønh laäp 1998 Petro Soâng Traø. Coâng ty CP Bao bì Daàu khí Vieät Nam taïi tænh Baïc Lieâu. Thaùng 5/2002: Thaønh laäp Xí nghieäp 2002 Thaùng 12/2010: Thaønh laäp Coâng ty Dòch vuï Daàu khí Saøi Goøn. TNHH PETROSETCO SSG (PSSSG). Thaùng 12/2010: Chuyeån ñoåi caùc coâng ty PSV, PVA, PSMT hoaït ñoäng theo hình 2010 thöùc Coâng ty coå phaàn. Thang 8/2008: Gop 51% von thanh lap ù ù á ø ä Cong ty Coå phan Nhien lieu Sinh hoc â à â ä ï Thaùng 11/2000: Thaønh laäp Xí nghieäp Dau khí Mien Trung (PCB) ñeå ñau tö döï à à à 2000 Dòch vuï Daàu khí Bieån. Thaùng 4/2006: Thaønh laäp Nhaø maùy an Nhaø may san xuat Bio-Ethanol Dung ù ù û á Saûn xuaát Bình khí PetroVietnam. Quat, cong suat 100 trieu lít/nam. á â á ä ê Thaùng 9/2006: Chuyeån sang hoaït ñoäng Thaùng 12/2008: Thaønh laäp Chi nhaùnh Thaùng 2/2011: Leã Khôûi ñoäng döï aùn Xí nghieäp Quaûn lyù vaø Khai thaùc Taøi saûn 2008 theo hình thöùc Coâng ty Coå phaàn. PETROSETCO Tower taïi Thanh Ña. tröïc thuoäc Toång Coâng ty Coå phaàn Dòch 2011 Thaùng 12/2006: Mua laïi phaàn voán goùp vuï Toång hôïp Daàu khí. Thaùng 3/2011: Leã kyù hôïp ñoàng ñaïi 2006 cuûa Coâng ty Du lòch Quaûng Ngaõi trong lyù caáp 1 phaân phoái saûn phaåm xô sôïi Lieân Doanh Petro Soâng Traø. Polyester Ñinh Vuõ cuøng PVTex. 16 www.petrosetco.com.vn Baùo caùo thöôøng nieân 2010 17
 10. 10. Sô ñoà cô caáu toå chöùc ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP DAÀU KHÍ VUÕNG TAØU (PSV) COÂNG TY COÅ PHAÀN QUAÛN LYÙ VAØ KHAI THAÙC TAØI SAÛN DAÀU KHÍ (PVA) HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ DAÀU KHÍ MIEÀN TRUNG (PSMT) BAN KIEÅM SOAÙT COÂNG TY TNHH 1TV DÒCH VUÏ PHAÂN PHOÁI TOÅNG HÔÏP DAÀU KHÍ (PSD) BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 1 COÂNG TY TNHH 1TV THÖÔNG MAÏI VAØ DÒCH VUÏ DAÀU KHÍ BIEÅN (POTS) BAN KEÁ HOAÏCH BAN ÑAÀU TÖ COÂNG TY COÅ PHAØN BAO BÌ DAÀU KHÍ VIEÄT NAM (PSP) BAN THÖÔNG MAÏI BAN TOÅ CHÖÙC HAØNH CHÍNH COÂNG TY TNHH 1TV DÒCH VUÏ THÖÔNG MAÏI DAÀU KHÍ (PST) BAN TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN COÂNG TY TNHH 1TV DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN DAÀU KHÍ (PSG) CHI NHAØNH TCT - COÂNG TY PHAÂN PHOÁI NGUYEÂN LIEÄU COÂNG NGHIEÄP DAÀU KHÍ (PIMD) COÂNG TY TNHH PETROSETCO-SSG (PSSSG) COÂNG TY CP NHIEÂN LIEÄU SINH HOÏC DAÀU KHÍ MIEÀN TRUNG (PCB) 2 COÂNG TY CP QUAÛN LYÙ VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAØ DAÀU KHÍ (PV BUILDING) 1 Cac cong ty thanh vien ù â ø â 2 Cac cong ty gop von lien ket ù â ù á â á18 www.petrosetco.com.vn Baùo caùo thöôøng nieân 2010 19

×