Thiet ke Brochure - Minh 2011

401 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke Brochure - Minh 2011

 1. 1. MUÏC LUÏC 03 LÔØI NGOÛ 05 GIÔÙI THIEÄU 09 GIAÙ TRÒ CUÛA CHUÙNG TOÂI 11 AI SÖÛ DUÏNG DÒCH VUÏ CUÛA CHUÙNG TOÂI? 14 HÌNH THÖÙC THAM GIA CUÛA CHUÙNG TOÂI 16 DÒCH VUÏ CHUÙNG TOÂI CUNG CAÁP 24 CAÙC DÖÏ AÙN CHUÙNG TOÂI ÑAÕ THAM GIA2
 2. 2. M.I.N.H HOSPITALITY CONSULTINGNhaø haøng, khaùch saïn, trung taâm hoäi Kinh nghieäm chuyeân saâu trong ngaønhnghò vaø du lòch nghæ maùt hieän laø moät giuùp chuùng toâi tieáp caän vaø mang ñeánngaønh coâng nghieäp raát caïnh tranh do cho moãi döï aùn moät caù tính rieâng vaønhieàu yeáu toá khaùch quan. ñaùp öùng mong muoán cuûa khaùch haøng.Ñaây laø moâ hình ñaàu tö baát ñoäng saûn Chuùng toâi ñaûm nhaän caùc phaàn vieäccoù söï khaùc bieät so vôùi caùc moâ hình ñaàu khoù khaên cuûa caùc nhaø ñaàu tö vaø taäptö baát ñoäng saûn thoâng thöôøng, do caùc trung moät ñoäi nguõ chuyeân nghieäp nhaátyeáu toá nhö tyû leä phoøng thueâ moãi ngaøy, ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa hoï.söï dao ñoäng doanh thu theo muøa, kyõ Chuùng toâi ñöa ra nhöõng giaûi phaùp töthuaät chuyeân moân cao trong vaän haønh, vaán höõu hieäu cho moïi vaán ñeà trongsöï phöùc taïp veà ñieàu haønh nhaân söï... hoaït ñoäng. Nhôø vaøo kinh nghieäm thöïcHieåu bieát veà tính chaát, chu kyø hoaït teá töø nhöõng vò trí ñieàu haønh caùc döï aùnñoäng vaø chöùc naêng cuûa caùc loaïi hình maø chuùng toâi ñaõ kinh qua, cuøng kieánnaøy laø ñieåm then choát ñeå ñöa ra nhöõng thöùc vaø yù töôûng saùng taïo ñoäc ñaùo,quyeát ñònh ñaàu tö vaø chieán löôïc kinh M.I.N.H laø moät löïa choïn ñaùng tindoanh thích hôïp. Maët khaùc, vieäc phaân caäy cho ngaønh kinh doanh dòch vuïtích thò tröôøng ñeå laäp döï aùn khaû thi meán khaùch.trong giai ñoaïn thai ngheùn döï aùn cuõnglaø yeáu toá tieân quyeát ñeå ñaàu tö. Chuùng toâi chaøo ñoùn baïn trôû thaønh ñoái taùc cuûa M.I.N.H Hospitality ConsultingÑoäi nguõ tö vaán cuûa chuùng toâi goàm - Nhaø tö vaán chuyeân nghieäp ñoàngnhöõng thaønh vieân ñaõ coù hôn 15 naêm haønh cuøng baïn chinh phuïc thöû thaùchkinh nghieäm trong ngaønh. Chuùng toâi vaø tieán tôùi thaønh coâng.hoã trôï caùc nhaø ñaàu tö trong vieäc quaûnlyù vaø söû duïng voán hieäu quaû baèng caùchphaùt trieån nhöõng yù töôûng ñoäc ñaùo vaøhieän ñaïi. 3
 3. 3. LAØ NHAØ TÖ VAÁN TIEÂN PHONG VAØ HIEÄU QUAÛ TAÏI VIEÄT NAM TRONG NGAØNH COÂ NG NGHIEÄP MEÁN KHAÙCH4
 4. 4. L’Anmien Beach Resort, Phan Thieát M.I.N.H Hospitality Consulting, nhaø Laø moät phaàn trong ñoäi nguõ cuûa baïn tö vaán giaøu kinh nghieäm vôùi nhöõng ngay töø khi döï aùn môùi baét ñaàu, nhôø chuyeân gia coù kieán thöùc chuyeân ngaønh nhöõng kinh nghieäm ñuùc keát trong saâu roäng, laø moät nhaân toá voâ cuøng caàn ngaønh vaø nhöõng quyeát ñònh mang tính thieát ñeå xaây döïng moät döï aùn thaønh saùng taïo, chuùng toâi ñaûm baûo vieäc ñaùp coâng vaø mang laïi lôïi nhuaän cao. öùng caùc nhu caàu hoaït ñoäng thieát yeáu, giuùp loaïi boû nhöõng thay ñoåi toán keùm trong giai ñoaïn sau khai tröông cho caùc chuû ñaàu tö. Ñoàng thôøi, vôùi vai troø laø moät ñoái taùc ñoäc laäp, chuùng toâi cuõng coù lôïi theá rieâng cuûa mình trong vieäc mang ñeán thaønh coâng cho baïn. Chuùng toâi thöïc hieän nhöõng chieán löôïc ñaõ ñöôïc kieåm chöùng baèng nhieàu naêm kinh nghieäm trong ngaønh, ñoù laø nhöõng chieán löôïc taïo ra lôïi nhuaän. Nhöõng chuyeân gia cuœa M.I.N.H Hospitality Consulting seõ thöïc hieän caùc phöông phaùp phaân tích caàn thieát ñeå ñaûm baûo ngaân saùch cho döï aùn ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ vaø ñöôïc söû duïng vaøo thôøi ñieåm thích hôïp nhaát. Söï saùng taïo vaø kinh nghieäm chuyeân saâu cuûa chuùng toâi seõ giuùp baïn coù ñöôïc nhöõng yù töôûng ñoäc ñaùo vaø hieän ñaïi. 5
 5. 5. “Chuùng toâi ñöa ra nhöõng yù töôûng lôùn vôùi söï chuù yù ñeán töøng chi tieát. Taát caû nhöõng gì chuùng toâi laøm ñeàu nhaèm thöïc hieän moät muïc tieâu laø laøm cho khaùch haøng töø khaép nôi treân theá giôùi tìm ñeán baïn.” GIÔÙI THIEÄU6
 6. 6. THAØNH COÂNG VÔÙI TREÂN 20 DÖÏ AÙNDU LÒCH NGHÆ DÖÔÕNG, NHAØ HAØNG,TRUNG TAÂM HOÄI NGHÒ VAØ KHAÙCH SAÏNXAÂY DÖÏNG NHÖÕNG YÙ TÖÔÛNGÑOÄC ÑAÙO VAØ HIEÄN ÑAÏI CHO NGAØNHDÒCH VUÏ MEÁN KHAÙCH TREÂN TOAØN QUOÁC 7
 7. 7. “80% nhöõng döï aùn veà nhaø haøng, “80% nhöõng vuï chuyeån nhöôïng khaùch saïn thaønh laäp bôûi nhöõng thaønh coâng ñeàu dieãn ra trong 5 ngöôøi khoâng coù kinh nghieäm ñeàu naêm ñaàu tieân khi doanh nghieäp thaát baïi trong 3 naêm ñaàu tieân.” môùi thaønh laäp.” Chung toi mang ñen gì cho ban? ù â á ï Vôi söï chuyen nghiep, kien thöc vaø kyõ ù â ä á ù MUTUALITY nang chuyen nganh, M.I.N.H Hospitality ê â ø SÖÏ TÖÔNG HOÃ Consulting hoan toan coù khaû nang ø ø ê Ñoàng haønh cuøng chia seû khoâng chæ laø hoan thanh döï an cua ban hieu quaû ø ø ù û ï ä nguyeân taéc thieát yeáu cuûa M.I.N.H trong hôn nhieu lan so vôi ñoi nguõ nhan söï à à ù ä â moïi quan heä vôùi khaùch haøng, ñoái taùc ban ñang co. Chuyen vien tö van cap ï ù â â á á hay caùc thaønh vieân trong coâng ty, maø cao cua chung toi quan tam vaø hoan û ù â â ø coøn laø söï cam keát ñi ñeán cuøng muïc tieâu thien töng chi tiet trong tat caû cac giai ä ø á á ù phaùt trieån thònh vöôïng caùc naêng löïc kinh ñoan cua döï an, giup giam thieu nguy ï û ù ù û å doanh vaø quaûn lyù. cô that bai vaø gia tang toi ña cô hoi á ï ê á ä thanh cong cho döï an cua ban. ø â ù û ï INNOVATION TÍNH CAÙCH TAÂN Söï saùng taïo mang hôi thôû cuûa cuoäc soáng seõ mang laïi cô hoäi vaø söùc baät ñoät phaù cho caùc döï aùn trong ngaønh coâng nghieäp meán khaùch. Ñeå vöôït qua nhöõng cuoäc caïnh tranh cam go, phaûi lieân tuïc ñoåi môùi, saùng taïo vaø uyeån chuyeån môùi coù theå mang laïi thaønh coâng. INTERNATIONALIZATION QUOÁC TEÁ HOÙA Chuaån möïc quoác teá khaúng ñònh vò theá cho caùc döï aùn maø M.I.N.H tham gia. Vôùi ñoäi nguõ chuyeân vieân ñöôïc ñaøo taïo trong moâi tröôøng chuyeân nghieäp quoác teá, M.I.N.H seõ ruùt ngaén quaù trình heä thoáng hoùa caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn, nhanh choùng tieáp caän caùc ñònh höôùng muïc tieâu maø thò tröôøng ñoøi hoûi. NOVELTY SÖÏ MÔÙI LAÏ Söï ñoäc ñaùo vaø khaùc bieät laø yeáu toá tieân quyeát ñaûm baûo cho söï thaønh coâng cuûa döï aùn. Nhöõng yù töôûng môùi laï cuûa M.I.N.H seõ giuùp baïn luoân luoân vöôït troäi. HARMONIZATION HAØI HOØA Söï thaønh coâng ñöôïc toång hoøa töø nhieàu yeáu toá noåi troäi. Trong moät moâi tröôøng bieán ñoåi khoâng ngöøng, ñoøi hoûi chuùng ta phaûi thích öùng moät caùch haøi hoøa raát nhieàu giaù trò: thaåm myõ, coâng naêng, chieán löôïc, tieáp thò, quaûn trò, con ngöôøi,... Ñeå coù theå phaùt trieån beàn vöõng, chuùng toâi choïn söï haøi hoøa.8
 8. 8. GIAÙ TRÒCUÛA CHUÙNG TOÂI 9
 9. 9. DÒCH VUÏ MEÁN KHAÙCH LAØ NGAØNH KINH DOANH COÙ NHIEÀU RUŒI RO, NHÖNG NEÁU QUAÛN LYÙ TOÁT SEÕ MANG LAÏI LÔÏI NHUAÄN CAO Chalet les Pins Residential Resort, Tp. Ñaø Laït10
 10. 10. “Ñeå taïo lôïi nhuaän trong ngaønh coâng nghieäp meán khaùch, baïn chæ coù hai caùch: môû roäng quy moâ hoaëc thu heïp quy moâ, baïn hoaëc phaûi töï quaûn lyù hoaëc ñaàu tö vaøo söï quaûn lyù thaät hieäu quaû.”Ai söû duïng dòch vuï cuûa chuùng toâi?Nhöõng nhaø ñaàu tö khaùch saïn, khu Nhaø ñaàu tö nhaø haøng cao caáp, trung Cac tap ñoan phat trien vaø ñau tö bat ù ä ø ù å à ánghæ maùt, spa taâm hoäi nghò tieäc cöôùi ñong san ä ûChuùng toâi ñoàng haønh cuøng nhöõng nhaø Kinh nghieäm laø yeáu toá quan troïng nhaát Chung toi hoã trôï nhöng cong ty ñang ù â õ âñaàu tö baát ñoäng saûn - khaùch saïn, khu trong vieäc xaây döïng yù töôûng vaø bieán yù böôc ñau thöû thach mình vôi nganh cong ù à ù ù ø ânghæ maùt trong vieäc quaûn lyù vaø söû duïng töôûng thaønh hieän thöïc. Trong moâi tröôøng nghiep nhaø hang, khach san qua nhöng ä ø ù ï õhieäu quaû ñoàng voán ñaàu tö baèng caùch kinh doanh nhaø haøng ñaày caïnh tranh thöông vuï sap nhap hoac phat trien ù ä ë ù åphaùt trieån nhöõng yù töôûng ñoäc ñaùo vaø nhö hieän nay, M.I.N.H hoã trôï chuû nhaø nhöng cô sôû kinh doanh hon hôp. õ ã ïhieän ñaïi cho caùc khaùch saïn, khu nghæ haøng cao caáp baèng ñoäi nguõ chuyeân Laø ngöôøi Vieät Nam, chuùng toâi hieåu ñöôïcmaùt döôùi caùi nhìn cuûa moät nhaø ñieàu gia nhieàu naêm kinh nghieäm, coù kieán nhöõng mong muoán cuûa chuû ñaàu töhaønh ñoäc laäp. thöùc saâu roäng vaø ñaëc bieät am hieåu trong nöôùc ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö, nhöõng vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc vaø toå chöùcKinh doanh trong lónh vöïc naøy ñoøi hoûi baên khoaên veà chi phí, cuõng nhö veà tình nhaø haøng.raát nhieàu yeáu toá: thaåm myõ veà kieán truùc, hình thöïc teá cuûa töøng ñòa phöông. Keátsöï tieän lôïi vaø hôïp lyù cho hoaït ñoäng Ngaønh kinh doanh nhaø haøng mang laïi hôïp söï am hieåu thò tröôøng trong nöôùc vaøchuyeân ngaønh, caùc chi tieát veà tieâu nhieàu lôïi nhuaän nhöng cuõng tieàm aån kinh nghieäm thöïc teá qua quaù trình ñöôïcchuaån, ñònh höôùng kinh doanh, xaây nhieàu thaùch thöùc. Nhöõng nhu caàu môùi ñaøo taïo töø nhöõng taäp ñoaøn quoác teá lôùn,döïng thöông hieäu, chieán löôïc tieáp thò meû vaø nhöõng thay ñoåi dieãn ra haèng chuùng toâi mang ñeán cho moãi döï aùn söïsong song vôùi ñaëc ñieåm vaên hoùa ñòa ngaøy seõ aûnh höôûng ñeán vieäc hoaïch ñuùc keát nhöõng tinh hoa töø söï keát hôïpphöông. Moät döï aùn trong ngaønh meán ñònh chieán löôïc, M.I.N.H tö vaán vaø ñöa haøi hoøa ñoù, ñieàu maø chuùng toâi tin raèngkhaùch thaønh coâng, baét buoäc phaûi ñaùp ra caùc giaûi phaùp cho chuû nhaø haøng seõ hoã trôï raát nhieàu cho caùc chuû ñaàu tööùng toaøn boä caùc yeáu toá naøy. Baïn coù theå muoán thaønh laäp nhaø haøng môùi, phaùt trong lónh vöïc raát môùi meû maø hoï muoáncoù moät saûn phaåm ñeïp, raát ngheä thuaät, trieån hoaëc môû roäng nhaø haøng hieän taïi, tham gia vaøo.nhöng khoâng ñònh höôùng ñöôïc chieán giuùp cho moïi vieäc tieán haønh thuaän lôïi vaølöôïc kinh doanh, seõ daãn ñeán nguy cô mang ñeán thaønh coâng.thaát baïi cao.Coâng vieäc cuûa chuùng toâi laø hoã trôï chocaùc chuû ñaàu tö ngaønh du lòch meánkhaùch söû duïng voán cuûa mình moät caùchhieäu quaû. 11
 11. 11. “Khoâng khoù ñeå môû moät nhaø haøng loäng laãy nhöng ñeå nhaø haøng aáy thaønh coâng laïi laø moät thöû thaùch khoâng nhoœ.” DÒCH VUÏ CUÛA CHUÙNG TOÂI Chalet les Pins Residential Resort, Ñaø laït12
 12. 12. Danang Plaza, Tp. Ñaø NaüngNHÖÕNG NHAØ ÑAÀU TÖ KHAÙCH SAÏN,KHU NGHÆ MAÙT, TRUNG TAÂM HOÄ I NGHÒVAØ YEÁN TIEÄC, NHAØ HAØNG CAO CAÁPCAÙC TAÄP ÑOAØN ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅNBAÁT ÑOÄ NG SAÛNAi söû duïng dòch vuï cuûa chuùng toâi? 13
 13. 13. Chuyeân moân cuûa chuùng toâi coù lôïi cho Giaûi phaùp linh ñoäng cho kinh doanh döï aùn cuûa baïn nhö theá naøo? - Trôû thaønh ñoái taùc Chuùng toâi coù theå laøm vieäc vôùi baïn vaø Hôïp ñoàng quaûn lyù - M.I.N.H quaûn lyù nhöõng ñoái taùc cuûa baïn theo nhieàu caùch vaän haønh cho döï aùn cuûa khaùch haøng tuøy thuoäc vaøo nhu caàu cuï theå cuûa baïn. Hôïp ñoàng nhöôïng quyeàn - M.I.N.H quaûn lyù döï aùn cuûa khaùch haøng döôùi nhieàu thöông hieäu cuûa M.I.N.H Thueâ taøi saûn - M.I.N.H thueâ taøi saûn cuûa khaùch haøng ñeå töï kinh doanh quaûn lyù Lieân doanh - M.I.N.H lieân doanh vôùi khaùch haøng theo hình thöùc ñoái taùc goùp voán Ñaàu tö - M.I.N.H tham gia laø moät coå ñoâng trong döï aùn cuûa khaùch haøng Tö vaán quaûn lyù döï aùn Laø moät nhaø tö vaán quaûn lyù döï aùn, chuùng toâi coù trong tay taát caû nhöõng chuyeân gia nhö kieán truùc sö, nhaø thieát keá noäi thaát, tö vaán thöông hieäu vaø nhöõng chuyeân gia khaùc ñeå coù theå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñaõ ñaët ra trong khung thôøi gian vaø phaïm vi ngaân saùch ñònh tröôùc. Chuû ñaàu tö M.I.N.H Hospitality Consulting Ban quaûn lyù döï aùn Caùc boä phaän trong Coâng ty khaùch haøng Chuyeân gia tö vaán beân ngoaøi Coâng ty Taøi chính keá toaùn Phaùt trieån thöông hieäu Kinh doanh vaø tieáp thò Quy hoaïch, thieát keá kieán truùc, noäi thaát Ñieàu haønh hoaït ñoäng Tö vaán thieát keá cô ñieän laïnh14
 14. 14. Ñoâng Phöông - Convention Center, Tp. Hoà Chí Minh Tö vaán hoã trôï döï aùn Laø moät nhaø tö vaán hoã trôï döï aùn, chuùng toâi seõ saùt caùnh cuøng ñoäi nguõ quaûn lyù cuûa baïn vaø/hoaëc nhöõng nhaø tö vaán khaùc ñaõ ñöôïc chæ ñònh. Chuû ñaàu tö Ban quaûn lyù döï aùnCaùc boä phaän trong Coâng ty khaùch haøng Chuyeân gia tö vaán beân ngoaøi Coâng ty Taøi chính keá toaùn M.I.N.H Hospitality Consulting Kinh doanh vaø tieáp thò Phaùt trieån thöông hieäu Ñieàu haønh hoaït ñoäng Quy hoaïch, kieán truùc, noäi thaát, cô ñieän laïnh 15
 15. 15. Nhöõng dòch vuï maø chuùng toâi cung caáp? PHAÙT TRIEÅN YÙ TÖÔÛNG VAØ THÖÔNG HIEÄU THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC THIEÁT KEÁ TRANG TRÍ NOÄ I THAÁT QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN KINH DOANH VAØ TIEÁP THÒ XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁ NG HOAÏT ÑOÄ NG QUAÛN LYÙ VAÄN HAØNH16
 16. 16. White Palace - Convention Center, Tp. Hoà Chí Minh 17
 17. 17. DÒCH VUÏ CHUÙNG TOÂI CUNG CAÁP Sealinks Golf Resort, Tp. Phan Thieát18
 18. 18. “Thieát keá moät döï aùn ñeïp tuyeät vôøi “Neáu nhöõng thaønh toá trong vieäclaø moät ñieàu khoâng khoù. Thuùc ñaåy ñaàu tö vaø phaùt trieån moät döï aùnvaø quaûn lyù con ngöôøi môùi laø moät trong ngaønh meán khaùch khoângthöû thaùch khoâng nhoû.” keát hôïp ñöôïc yù töôûng tieân tieán vaø hieän ñaïi, thì nguy cô thaát baïi laø raát lôùn.”Phaùt trieån yù töôûng Thieát keá trang trí noäi thaát Ñeå giaûm thieåu caùc khoù khaên hoaëc traùnhChuùng toâi lieân tuïc nghieân cöùu xu höôùng Khi laøm vieäc vôùi moät nhaø tö vaán thieát ñöôïc nhieàu phieàn toaùi coù theå gaëp phaûiphaùt trieån yù töôûng cuûa ngaønh meán keá trang trí noäi thaát, khoâng coù nghóa laø trong quaù trình hoaït ñoäng, M.I.N.H coùkhaùch treân theá giôùi, sau ñoù chaét loïc ñeå chuû ñaàu tö seõ bò aùp ñaët caùc yù töôûng vaø theå song haønh vôùi baïn töø giai ñoaïn toåñöa ra caùc thay ñoåi phuø hôïp vôùi caùc thaåm myõ cuûa nhaø thieát keá ñoù. Chuû ñaàu chöùc ñeán giai ñoaïn khai tröông ñöañaëc thuø cuûa töøng vuøng. Vieäc naøy giuùp tö trao ñoåi vaø söû duïng yù kieán tö vaán vaøo hoaït ñoäng. Khoâng chæ ñoùng vaitaêng giaù trò baát ñoäng saûn vaø khaû naêng cuûa moät nhaø thieát keá noäi thaát ñeå cuøng troø tö vaán hoaëc quaûn lyù, ñoäi nguõ cuûathu hoài voán toái öu. Caùc giai ñoaïn phaùt ñöa ra moät yù töôûng ñoäc ñaùo. Ñieàu naøy M.I.N.H nhö moät ngöôøi höôùng daãn taäntrieån yù töôûng bao goàm: giuùp chuû ñaàu tö môû roäng taàm nhìn vaø taâm, töø vieäc laäp keá hoaïch kinh doanh, Phaân loaïi vaø xaùc ñònh quy moâ döï aùn phaân tích caùc yeâu caàu veà trang trí noäi tuyeån duïng vaø phaân boå nhaân söï, toå Höôùng kinh doanh phuø hôïp thaát cuûa döï aùn. Muïc ñích sau cuøng laø chöùc ñaøo taïo, ñeán vieäc thieát laäp caùc Quy hoaïch toång theå vaø chi tieát taïo neân moät khoâng gian myõ thuaät, linh tieâu chuaån chaêm soùc khaùch haøng vaø Xu höôùng kieán truùc ñoäng, thoaûi maùi, ñaùp öùng nhu caàu sinh thieát laäp caùc quy trình hoaït ñoäng, heä Xu höôùng trang trí noäi thaát hoaït cuûa khaùch haøng, ñoàng thôøi coù theå thoáng quaûn lyù khoa hoïc. Thieát keá caûnh quan toái öu hoùa dieän tích, giaûi quyeát caùc yeâu Ñònh höôùng thöông hieäu caàu kinh doanh cuûa döï aùn. Quaûn lyù hoaït ñoäng kinh doanh M.I.N.H ñaõ cung cap cac dòch vuï quan lyù á ù ûXaây döïng thöông hieäu Kinh doanh vaø tieáp thò tai nhieu nôi trong toan Viet Nam. Laø nhaø ï à ø äXaây döïng caùc taøi lieäu moâ taû döï aùn vaø Baùo caùo nghieân cöùu thò tröôøng bao quan lyù hoat ñong kinh doanh, chung toi û ï ä ù âcaùc ñieåm ñoäc ñaùo cuûa döï aùn. Phoái goàm caùc thoâng tin veà xu höôùng thò luon quan tam ñen khaû nang tang doanh â â á ê êhôïp vôùi coâng ty xaây döïng thöông hieäu tröôøng, phaân tích thò phaàn vaø caùc yeáu thu, söï thu hoi von ñau tö cho cac chuû à á à ùñeå thieát keá heä thoáng nhaän dieän thöông toá nhaïy caûm cuûa thò tröôøng, söï caïnh ñau tö, ñong thôi lam theá nao gia tang à à ø ø ø êhieäu ñoäc ñaùo vaø chuyeân nghieäp. tranh trong hieän taïi vaø töông lai, caùc giaù trò bat ñong san cua ho. á ä û û ï nguoàn khaùch trong kinh doanh.Thieát keá kieán truùc Chuùng toâi hoã trôï khaùch haøng trong caùcRaát nhieàu kieán truùc sö vaø caùc nhaø thieát Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh, ñöa cuoäc hoïp chuyeân moân:keá khoâng thoâng qua thöïc teá trong hoaït ra caáu truùc giaù, chính saùch giaù, ñeà xuaát Laøm sao ñeå quaûn lyù vaø daãn daét hoaïtñoäng cuûa ngaønh, ñieàu naøy seõ taïo nhieàu caùc chieán löôïc quaûng caùo, chuaån bò keá ñoäng cuûa döï aùn ñaït lôïi nhuaän.khoù khaên cho caùc nhaø ñieàu haønh. Vôùi hoaïch thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh Laøm sao ñeå giaûi quyeát caùc vöôùngkieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc teá laâu vaø tieáp thò trong 24 thaùng, bao goàm maéc trong heä thoáng quaûn lyù.naêm trong lónh vöïc naøy, M.I.N.H luoân tröôùc vaø sau khai tröông. Laøm sao ñeå tuyeån duïng vaø duy trì caùcñöùng ôû vò trí cuûa moät nhaø ñieàu haønh khi nhaân söï quaûn lyù chuû choát.xem xeùt caùc thieát keá kieán truùc, ñeå ñaûm Keá hoach giao teá tien khai tröông (PR) – ï à Laøm sao ñeå thieát laäp caùc tieâu chuaånbaûo raèng caùc thieát keá ñöa ra ñaùp öùng cac chöông trình PR, bao gom söï tö van ù à á hoaït ñoäng vaø dòch vuï ñaït mongñöôïc nhu caàu veà dieän tích vaø caùc tieâu vaø ket hôp cua mot cong ty PR chuyen á ï û ä â â muoán.chuaån hoaït ñoäng chuyeân ngaønh. nghiep trong viec tuyen chon vaø sap xep ä ä å ï é á Laøm sao ñeå ñaøo taïo vaø phaùt trieån bao chí ñeå thöc hien cac thong cao bao ù ï ä ù â ù ù nguoàn nhaân löïc.Keát hôïp giöõa caùc yù töôûng saùng taïo chí, döa theo tien ñoä cua döï an. ï á û ù Laøm sao ñeå thieát laäp vaø trieån khaivaø giaûi phaùp thöïc teá laø ñieåm noåi baät höôùng hoaït ñoäng trong thôøi giancuûa M.I.N.H. Moãi döï aùn ñöôïc thieát keá Quaûn lyù hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc khai tröông.theo ñaëc ñieåm rieâng bieät, phuø hôïp vôùi Xaây döïng, toå chöùc moät boä maùy hoaït Laøm sao ñeå xaùc ñònh vaø thöïc hieän heäñaëc thuø ñòa phöông vaø caùc ñaëc ñieåm ñoäng cho moät döï aùn môùi vaø quaûn lyù thoáng ñaët phoøng toaøn caàu vaø thieátñòa lyù cuûa toaøn khu vöïc. Kinh nghieäm moät döï aùn ñang hieän höõu laø hai lónh laäp quan heä vôùi caùc ñoái taùc.chuyeân saâu trong lónh vöïc thieát keá ñaõ vöïc khaùc nhau ñoøi hoûi raát nhieàu kinhgiuùp chuùng toâi tieáp caän vaø mang ñeán nghieäm vaø kyõ naêng chuyeân moân. Tuycho moãi döï aùn caù tính rieâng bieät vaø nhieân, ôû caû hai hình thöùc, moät heä thoángmoät saûn phaåm nhö mong muoán cuûa quaûn lyù chuyeân nghieäp laø yeáu toá quyeátkhaùch haøng. ñònh cho söï thaønh coâng beàn vöõng cuûa moät döï aùn. 19
 19. 19. DÒCH VUÏ CUÛA CHUÙNG TOÂI Chuùng toâi tin raèng, caùch toát nhaát ñeå phaùt trieån vöôït troäi laø seõ duøng phöông phaùp tieáp caän rieâng cho döï aùn cuûa baïn, laøm cho goùi saûn phaåm cuûa baïn phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu kinh doanh rieâng bieät. Chuùng toâi seõ cuøng laøm vieäc vôùi ban giaùm ñoác ñeå ñöa ra moät moâ hình kinh doanh laâu daøi vaø oån ñònh. Giai ñoaïn naøo chuùng toâi coù theå cung caáp caùc dòch vuï cho döï aùn cuûa baïn? Giai ñoaïn khôûi ñaàu Giai ñoaïn gaëp khoù khaên Caùc dòch vuï chuyeân nghieäp Baïn ñang baét ñaàu moät döï aùn môùi? Ban nhan thay moi ñieu ñang xay ra ï ä á ï à û M.I.N.H cung caáp hai loaïi dòch vuï ñoäc Ñaây laø laàn ñaàu tieân baïn böôùc vaøo khong nhö mong ñôi hoac döï an ñang â ï ë ù laäp nhöng ñeu hoã trôï cho hoat ñong tö à ï ä ngaønh dòch vuï meán khaùch neân coù theå ñi xuong, lôi nhuan giam sut. Trong á ï ä û ù van, ñoù la: á ø baïn chöa coù nhieàu kinh nghieäm. Trong tröông hôp nay, M.I.N.H seõ tìm höông ø ï ø ù tröôøng hôïp ñoù, M.I.N.H seõ cung caáp giai quyet van ñeà mot cach chuyen û á á ä ù â Tuyeån duïng Boä phaän tuyeån duïng cuûa cho baïn dòch vuï chuyeân nghieäp, giuùp nghiep vôi chi phí tiet kiem vaø hieu qua. ä ù á ä ä û chuùng toâi hoaït ñoäng nhö moät nhaø cung baïn khôûi ñaàu vieäc kinh doanh moät öùng nhaân söï chuyeân nghieäp, töø caùc vò caùch deã daøng. Khoâi phuïc laïi döï aùn trí chuû choát cuûa döï aùn nhö Giaùm ñoác Neáu baïn gaëp tröôøng hôïp naøy, M.I.N.H Ñieàu haønh, Giaùm ñoác Kinh doanh, Beáp Giai ñoaïn hoaït ñoäng seõ phaân tích, tìm ra giaûi phaùp ñeå phoái tröôûng,... ñeán taát caû caùc caáp nhaân vieân Nhieàu chuû ñaàu tö ñaõ ñieàu haønh döï hôïp vôùi chuû ñaàu tö vaø ban quaûn lyù, trong ngaønh dòch vuï meán khaùch. Duø döï aùn thaønh coâng trong nhieàu naêm. Tuy tìm caùch khoâi phuïc döï aùn vaø xaây döïng aùn cuûa baïn gaëp baát cöù vaán ñeà gì, chuùng nhieân, coù nhöõng thôøi ñieåm vieäc kinh laïi thöông hieäu. toâi luoân thieát laäp saün ban quaûn lyù laâm doanh coù nguy cô sa suùt. Ñieàu baïn caàn thôøi, saün saøng hoã trôï vaø trieån khai nhöõng laøm luùc naøy laø neân coù moät caùi nhìn môùi giaûi phaùp ngaén, trung vaø daøi haïn cho meû veà öu theá vaø coâng vieäc kinh doanh döï aùn cuûa baïn. cuûa baïn. Tieáp thò Boä phaän tieáp thò cuûa chuùng toâi coù kinh nghieäm chuyeân saâu trong vieäc ñieàu haønh ngaønh dòch vuï meán khaùch vaø caùc giaûi phaùp tieáp thò. Haõy ñeå chuùng toâi giuùp vieäc kinh doanh cuûa baïn phaùt trieån maïnh meõ baèng nhöõng chieán dòch vaø caùc giaûi phaùp tieáp thò hieäu quaû, giuùp baïn ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñeà ra vaø ñöôïc coäng ñoàng coâng nhaän.20
 20. 20. “Ñay laø mot nganh cong nghiep veà con â ä ø â ängöôi, neu moâ hình kinh doanh cua ø á ûban khong ñöôc hoã trôï bang söï quan lyù ï â ï è ûhieu quaû nhat, hay quen noù ñi.” ä á õ âHOÃ TRÔÏ TRONG QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅNYÙ TÖÔÛNG, THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂ NGTHIEÁT LAÄP HEÄ THOÁ NG QUAÛN LYÙ HOAÏT ÑOÄ NGTHÖÏC HIEÄN CAÙC COÂ NG VIEÄC CHUAÅN BÒKHAI TRÖÔNG DÖÏ AÙNTHAM GIA HOÃ TRÔÏ QUAÛN LYÙ, GIAÛI QUYEÁTCAÙC VÖÔÙ N G MAÉC KHI HOAÏT ÑOÄ NGKINH DOANH GAËP KHOÙ KHAÊNCHUAÅN HOÙA VAØ HOÃ TRÔÏ TUYEÅN DUÏNG CAÙCNHAÂN LÖÏC CHUÛ CHOÁTBAÛO QUAÛN VAØ NAÂNG CAÁP GIAÙ TRÒ TAØI SAÛN 21
 21. 21. ÑOÁI TAÙC CUÛA CHUÙNG TOÂI ARCHITECTS CONSTRUCTORS DESIGNERS SUPPLIERS22
 22. 22. Nhöõng moái quan heä maät thieát vôùi caùcñoái taùc laø nhöõng coâng ty uy tín haøngñaàu trong caùc lónh vöïc thieát keá quyhoaïch, kieán truùc, thi coâng, noäi thaát,ñaøo taïo, cung caáp trang thieát bò, choñeán xaây döïng thöông hieäu seõ ñaûm baûocho nhöõng giaûi phaùp tö vaán cuûa chuùngtoâi coù ñuû taàm voùc, söùc maïnh vaø naênglöïc ñeå mang laïi thaønh coâng cho döï aùncuûa baïn.FENTRESS ARCHITECT, USAGREEN ARCHITECT, VIETNAMDUONG DAI ARCHITECT, VIETNAMASSUMPTION UNIVERSITY OF THAILAND,HOSPITALITY ACADEMICSSMILE HOSPITALITY MANAGEMENT SOFTWARE, VIETNAMFIORELY HOSPITALITY MANAGEMENT SOFTWAREANDUC BRAND COMMUNICATIONS, VIETNAMBRAND2 COMMUNICATIONS, SINGAPORECARA LIGHTING, VIETNAMQ INDUSTRIES LTD, LUXURY HOTEL SUPPLIES, VIETNAMNAM AN KITCHEN EQUIPMENT SUPPLIES, VIETNAM... 23
 23. 23. “Heä thoáng vaø cô sôû haï taàng cuûa M.I.N.H cho pheùp chuùng toâi chuyeån giao caùc yù töôûng ñeán khaép caùc khu vöïc treân toaøn quoác.” CAÙC DÖÏ AÙN CHUÙNG TOÂI THAM GIA Laø mot cong ty cua Viet Nam tien phong ä â û trong nganh tö van quan lyù khach san, ø á ä û ù â ï SEAHORSE RESORT & SPA khu nghæ mat, nhaø hang vaø spa, nhan ù ø ä ROMANA RESORT & SPA roõ tam quan trong cua söï ket hôp kien à ï û á ï á thöc ñòa phöông vaø kinh nghiem quoc teá ù ä á SEALINKS GOLF RESORT trong viec phat trien mot döï an, M.I.N.H ä ù å Hospitality Consulting mang ñen söï hoã ä ù á L’ANMIEN BEACH RESORT trôï thiet thöc nhat theo ñònh höông maø á ï á ù CHALET LES PINS RESIDENTIAL RESORT thò tröông ñang ñoi hoi. ø ø û CATTLEYA PALACE Chuùng toâi töï haøo veà möùc haøi loøng raát cao cuûa khaùch haøng thoâng qua nhöõng PINELIFE RESIDENTIAL RESORT dòch vuï chuùng toâi ñaõ thöïc hieän. 4-STAR GOLDEN HOTEL Riverside Palace, Tp. Hoà Chí Minh24
 24. 24. WHITE PALACERIVERSIDE PALACEDONG PHUONG WEDDING & CONVENTION CENTERNGHI XUAÂN RESTAURANTGIA DINING ROOM FINE DINING RESTAURANTSANDALS FINE DINING RESTAURANTCANDRA BANQUET HALL... 25
 25. 25. 26
 26. 26. 27
 27. 27. M.I.N.H HOSPITALITY CONSULTING39B Nguyeãn Vaên Mai, Quaän 3Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Vieät NamTel : (84-8) 3827 9399Fax : (84-8) 3827 9397Email : crm@minhconsulting.vnwww.minhconsulting.vn

×