Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008

335 views
250 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008

 1. 1. Baùo Caùo Thöôøng Nieân 2008
 2. 2. Giôùi thieäu veà Danapha 02Caùc giaûi thöôûng vaø danh hieäu ñaït ñöôïc trong naêm 2008 04Nhöõng Söï kieän noåi baät naêm 2008 06Toång quan tình hình Taøi chính 2008 08Thoâng ñieäp töø Chuû tòch HÑQT 10Ban Laõnh ñaïo 12Sô ñoà toå chöùc 14Baùo caùo Taøi chính 2008 16Baùo caùo cuûa Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp 18Baûng Caân ñoái Keá toaùn 20Keát quaû hoaït ñoäng Saûn xuaát Kinh doanh 2008 22Caùc chæ tieâu Taøi chính cô baûn 23
 3. 3. GIÔÙI THIEÄU VEÀDANAPHAToång quan veà DanaphaHình thaønh töø moät xöôûng saûn xuaát nhoû phuïc vuï chuû yeáu choquaân nhu naêm 1965, roài phaùt trieån thaønh ñôn vò saûn xuaát vaø kinhdoanh döôïc phaåm vôùi 100% voán sôû höõu thuoäc nhaø nöôùc, traûi quanhieàu laàn saùt nhaäp, chia taùch, ñeán naêm 1997, trôû thaønh thaønhvieân cuûa Toång Coâng ty Döôïc Vieät Nam, vaø ñeán ngaøy 01/01/2007,thöïc hieän coå phaàn hoùa vaø chính thöùc mang teân Coâng ty Coå phaànDöôïc Danapha.Söù meänhTìm kieám vaø öùng duïng coâng ngheä tieân tieán, hieän ñaïi trong vieäcnghieân cöùu phaùt trieån nhöõng saûn phaåm ñaëc trò theá heä môùi vôùichaát löôïng vaø hieäu quaû ñieàu trò toái öu ñeå naâng cao chaát löôïng söùckhoûe cho coäng ñoàng.Taàm nhìnHöôùng ñeán muïc tieâu khaúng ñònh söï khaùc bieät vaø vò theá daãn ñaàutrong coâng ngheä baøo cheá döôïc phaåm, tìm kieám vaø öùng duïng coângngheä môùi vaøo nghieân cöùu, saûn xuaát, Danapha mong muoán trôû thaønhdoanh nghieäp döôïc phaåm haøng ñaàu taïi mieàn Trung Vieät Nam.2
 4. 4. 3
 5. 5. CAÙC GIAÛI THÖÔÛNG VAØDANH HIEÄU ÑAÏT ÑÖÔÏCTRONG NAÊM 20081. Giaûi thöôûng “Sao Vaøng Ñaát Vieät naêm 2008 cuûa Hoäi doanh nghieäp treû Vieät Nam”2. Giaûi thöôûng “Thöông hieäu maïnh Vieät Nam 2008”3. Giaûi thöôûng “Vì söï coáng hieán cho Mieàn Trung 2008”4. Giaûi thöôûng “Doanh nghieäp tieâu bieåu veà An toaøn Lao ñoäng 2008”5. Danh hieäu “Doanh nghieäp xuaát khaåu uy tín 2008”6. Danh hieäu “Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao 1999 - 2009”4
 6. 6. 5
 7. 7. NHÖÕNG SÖÏ KIEÄN noåi baät naêm 2008Thaùng 1/2008, Danapha ra maét Thaùng 8/2008, laàn thöù 2 trong 2 Quyù 3/2008: hoaït ñoäng xuaáttoå hôïp saûn phaåm môùi ñieàu trò naêm qua keå töø naêm 2006, chuyeân khaåu cuûa Danapha ghi nhaän moätbeänh Gout caáp tính vaø maõn tính gia cuûa taäp ñoaøn döôïc phaåm Hoa coät moác quan troïng: laàn ñaàu tieângoàm: DARINOL, COLCHICIN, Kyø - AQ Pharmaceuticals Inc. coù xuaát sang Hoa Kyø 2 loâ saûn phaåm.PROBENECID vaø MELOXICAM, maët taïi Danapha tieáp tuïc ñaùnh Ñaây laø moät tieàn ñeà quan troïng ñeåtaêng cöôøng hôn nöõa vieäc ñöa giaù vaø tö vaán veà GMP cho nhaø Danapha tìm kieám cô hoäi xuaátsaûn phaåm thaâm nhaäp keânh ñieàu maùy saûn xuaát thuoác vieân Non- khaåu sang nhöõng thò tröôøng “khoùtrò ETC cuûa Danapha vaø cuõng laø Beta Lactam. Laàn ñaùnh giaù naøy tính” khaùc nhö EU, Nhaät Baûn...höôùng phaùt trieån kinh doanh cuûa cuûa vò chuyeân gia FDA cho thaáyCoâng ty trong töông lai. nhieàu khaû quan hôn laàn ñaàu tieân, taïo ñoäng löïc ñeå Danapha nhanh choùng hoaøn thieän nhaø maùy trong loä trình ñaït chöùng chæ GMP cuûa Cuïc Quaûn lyù An toaøn Thöïc phaåm - Döôïc phaåm Hoa Kyø.6
 8. 8. Cuoái thaùng 12 naêm 2008, Trong naêm 2008, Coâng ty ñaõ Cuõng trong naêm 2008, HÑQT vaøDanapha chæ ñònh Coâng ty TNHH thöïc thi nhieàu quyeát ñònh quan Ban Toång Giaùm ñoác coâng ty ñaõKPMG - moät coâng ty kieåm toaùn troïng trong coâng taùc nhaân söï: boå nghieân cöùu kyõ löôõng vaø xuùc tieánuy tín, laø ñôn vò kieåm toaùn trong nhieäm nhieàu vò trí coâng taùc môùi, ñaàu tö caùc döï aùn:naêm taøi chính 2008. Vieäc löïa ñieàu chænh caùc phoøng ban, maïnh - Döï aùn Nhaø maùy GMP Ñoâng döôïcchoïn KPMP khaúng ñònh Danapha daïn giao vieäc cho caùc caùn boä treû ñöôïc HÑQT coâng ty pheâ chuaån vaøhöôùng ñeán vieäc quaûn trò doanh coù naêng löïc cuõng nhö ñaøo taïo vaø ñang gaáp ruùt trieån khai, döï kieánnghieäp theo caùc chuaån möïc quoác naâng cao tay ngheà cho ñoäi nguõ hoaøn thaønh vaøo naêm 2010.teá vôùi caùc baùo caùo taøi chính trung nhaân söï trong coâng ty.thöïc, minh baïch, laø neàn taûng - Döï aùn veà chuyeån giao coângquan troïng ñeå Danapha phaùt ngheä ñang trong giai ñoaïn ñaømtrieån beàn vöõng trong töông lai. phaùn ñeå kyù keát, töông lai seõ hình thaønh moät khu coâng ngheä cao goàm Trung taâm nghieân cöùu phaùt trieån vaø moät daây chuyeàn saûn xuaát thuoác môùi. 7
 9. 9. Toång quantình hình Taøi chính 2008149,32 tyû ñoàngToång doanh thu naêm 200899,55%Hoaøn thaønh keá hoaïch doanh thu naêm 200811,2 tyû ñoàngLôïi nhuaän naêm 200893,33%Hoaøn thaønh lôïi nhuaän naêm 20088
 10. 10. 9
 11. 11. Thoâng ñieäp töø Chuû tòch HÑQTQuyù vò coå ñoâng kính meán, öùng ñeàu ñaën, giöõ ñöôïc ñôn haøng vaø giöõ ñöôïc toác ñoä kinh doanh taêng tröôûng ñaùng keå. Quan troïng hônChuùng ta ñang ôû trong moät thôøi ñaïi cuûa söï thay ñoåi nöõa, Coâng ty vaãn taïo ñöôïc nguoàn vieäc laøm oån ñònhnhanh chöa töøng thaáy treân quy moâ toaøn caàu. Coäng cho ngöôøi lao ñoäng vôùi möùc thu nhaäp bình quaân 3,2ñoàng, khaùch haøng vaø caùc coå ñoâng ngaøy caøng ñeå yù trieäu ñoàng/thaùng. Nhöõng con soá: 149,32 tyû ñoàng vaøñeán caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa chuùng ta. Söï 11,2 tyû ñoàng maø Danapha ñaït ñöôïc veà doanh thu vaøcaïnh tranh trong kinh doanh ngaøy caøng khoác lieät, lôïi nhuaän laø nhöõng noã löïc ñaùng traân troïng vaø laø söïnhaát laø baét ñaàu töø ngaøy 01/01/2009 coù söï ñaët chaân khích leä ñaùng quyù ñoái vôùi taäp theå laõnh ñaïo vaø nhaâncuûa caùc taäp ñoaøn baùn leû vaø nhaäp khaåu tröïc tieáp cuûa vieân Coâng ty.caùc haõng döôïc phaåm theá giôùi theo cam keát hoäi nhaäpcuûa Vieät Nam vôùi quoác teá. Nhaän ñònh ñöôïc ñaày ñuû nhöõng aûnh höôûng quan troïng cuûa söï suy thoaùi taùc ñoäng ñeán doanh nghieäp,Nhìn laïi naêm 2008, moät naêm ñaày bieán ñoäng cuûa neàn hieän taïi, Danapha ñaõ vaø ñang caáu truùc laïi toå chöùc,kinh teá theá giôùi; giaù caû leo thang bôûi söï aûnh höôûng töø keá hoaïch kinh doanh ñeán lónh vöïc quaûn lyù vaø taøicuûa cuoäc khuûng hoaûng giaù xaêng daàu; kinh teá trong chính cuûa Coâng ty ñeå saün saøng ñoái phoù vôùi nhöõngnöôùc cuõng bò taùc ñoäng neân buoäc phaûi ñieàu chænh bieán ñoäng baát thöôøng cuûa neàn kinh teá.theo vôùi caùc bieän phaùp thaét chaët tieàn teä, taêng laõi suaátcho vay laøm cho hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp Maët khaùc, nhìn nhaän söï suy thoaùi vôùi thaùi ñoä tíchgaëp khoâng ít khoù khaên. Danapha cuõng khoâng naèm cöïc, HÑQT nhaän thaáy ñaây cuõng chính laø cô hoäi lôùnngoaøi aûnh höôûng cuûa caùc bieán ñoäng ñoù. Tuy nhieân ñeå Danapha nghieân cöùu, tìm toøi vaø tö duy ñöôïcnhôø coù ñöôïc nhöõng döï baùo toát vaø döï tröõ ñöôïc moät höôùng ñi cho doanh nghieäp, phuø hôïp vôùi xu theálöôïng lôùn nguoàn nguyeân lieäu vôùi giaù cuûa naêm tröôùc chung cuûa thôøi ñaïi. Chính luùc naøy ñaây, vôùi cöông vòneân Coâng ty ñaõ phaàn naøo giaûm bôùt ñöôïc aùp löïc taêng môùi laø doanh nghieäp coå phaàn, HÑQT Danapha ñaõgiaù. Trong khi moät soá caùc doanh nghieäp döôïc phaåm xaùc ñònh höôùng ñi chieán löôïc cuûa mình trong giaibuoäc phaûi caét giaûm chi phí thaäm chí ngöng saûn xuaát, ñoaïn phaùt trieån Coâng ty ñeán naêm 2015 vôùi nhöõngthì Danapha vaãn ñaûm baûo ñöôïc nguoàn haøng cung muïc tieâu sau:10
 12. 12. 1. Taêng cöôøng “Thuùc ñaåy baùn haøng” trong naêm 6. Taän duïng thôøi ñieåm caùc ngaân haøng cho vay vôùi2009, trong ñoù: taäp trung phaùt trieån keânh ETC vaø laõi suaát thaáp trong thôøi suy thoaùi kinh teá hieän nay ñeåtieáp tuïc thöïc hieän chöông trình “Hôïp ñoàng Ñaïi lyù” nhanh choùng coù keá hoaïch söû duïng nguoàn voán ñaïtvôùi khaùch haøng keânh OTC. hieäu quaû cao.2. Hôïp taùc vôùi caùc taäp ñoaøn döôïc phaåm coâng ngheä 7. Taêng cöôøng coâng taùc xuùc tieán thöông maïi, tìmcao, môøi söï coäng taùc cuûa caùc giaùo sö, chuyeân gia kieám cô hoäi xuaát khaåu vaø quaûng baù saûn phaåm ñeángioûi trong caùc lónh vöïc khoa hoïc, kinh teá cuûa Vieät nhöõng thò tröôøng môùi nhö Hoa Kyø, EU, Nam Phi...Nam vaø nöôùc ngoaøi tham gia vaøo caùc döï aùn lôùn cuûa Vôùi muïc tieâu phaán ñaáu trôû thaønh doanh nghieäp döôïcDanapha, maø hai trong soá caùc döï aùn ñang ñöôïc trieån phaåm haøng ñaàu taïi mieàn Trung Vieät Nam vaø höôùngkhai hieän nay, ñoù laø: ñeán vieäc taïo ra söï khaùc bieät noåi troäi cho thöông hieäu- Döï aùn Nhaø maùy GMP Ñoâng döôïc ñaõ ñöôïc pheâ Danapha cuøng vôùi nhöõng tieàm naêng phaùt trieån tochuaån vaø ñang gaáp ruùt trieån khai, döï kieán hoaøn lôùn, toâi nhaän thaáy raèng söï lôùn maïnh cuûa Danapha laøthaønh vaøo naêm 2010. hoaøn toaøn coù caên cöù vaø cô sôû. Thaønh coâng naøy caàn coù söï noã löïc chung tay xaây döïng khoâng chæ cuûa taäp- Döï aùn veà chuyeån giao coâng ngheä ñang trong giai theå lao ñoäng trong Coâng ty maø coøn cuûa caùc khaùchñoaïn ñaøm phaùn ñeå kyù keát, töông lai seõ hình thaønh haøng, caùc coå ñoâng. HÑQT vaø taäp theå nhaân vieân laomoät khu coâng ngheä cao goàm daây chuyeàn saûn xuaát ñoäng Coâng ty CP Döôïc Danapha quyeát taâm ñoùngthuoác Nanosome keát hôïp Trung taâm Nghieân cöùu vaø goùp heát söùc mình, taát caû vì moät Danapha beàn vöõngPhaùt trieån. vaø ngaøy moät phaùt trieån.Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñoù, HÑQT cuûa Danapha Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò, toâi xin gôûi lôøi caùm ôncuõng ñaõ neâu ñöôïc caùc giaûi phaùp vaø xaây döïng tieán ñeán taäp theå nhaân vieân Danapha ñaõ coá gaéng noã löïctrình thöïc hieän vôùi caùc coâng vieäc: heát mình vôùi tinh thaàn ñoaøn keát, gaén boù vaø xin gôûi lôøi1. Taäp trung raø soaùt caùc chi phí: trong ñoù chuù yù caân caùm ôn ñeán Quyù vò coå ñoâng ñaõ nhaát möïc tin töôûngñoái, caét giaûm caùc khoaûn chi phí thöøa trong quaûn lyù, vaøo söï phaùt trieån cuûa Danapha trong thôøi gian qua.saûn xuaát... Toâi khaúng ñònh vôùi neàn taûng chaéc chaén chuùng ta2. Taùi caáu truùc Coâng ty vôùi vieäc thay ñoåi chöùc naêng ñang coù, Danapha seõ ngaøy caøng tieán xa hôn vaø ñaïtmoät soá phoøng ban, boå nhieäm nhieàu vò trí coâng taùc, ñöôïc nhieàu thaønh töïu to lôùn hôn.giao vieäc cho caùc caùn boä treû coù naêng löïc cuõng nhö Kính chuùc Quyù vò coå ñoâng söùc khoûe vaø thònh vöôïng!.ñaøo taïo vaø naâng cao tay ngheà cho ñoäi nguõ nhaân söï Traân troïng!trong coâng ty.3. Ñoåi môùi chieán löôïc kinh doanh ñeå phuø hôïp vôùi neànkinh teá trong thôøi kyø laïm phaùt vaø suy thoaùi hieän nay.4. Quan taâm haøng ñaàu ñeán yeáu toá Chaát löôïng saûnphaåm vaø khoâng ngöøng ñaàu tö coâng ngheä phuø hôïpvôùi vieäc cô caáu danh muïc saûn phaåm theo höôùngtaêng cöôøng caùc saûn phaåm coù giaù trò cao vaø giaûmdaàn caùc saûn phaåm coù giaù trò thaáp. Ñaëc bieät chuùtroïng ñeán coâng taùc nhöôïng quyeàn saûn phaåm cuõngnhö taäp trung nghieân cöùu saûn xuaát caùc saûn phaåm Ds. Nguyeãn Quang Tròmôùi theo nhu caàu cuûa thò tröôøng vaø caùc chöông trình Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn tròñaáu thaàu thuoác.5. Taêng cöôøng hôïp taùc vôùi caùc nhaø phaân phoáichuyeân nghieäp, thieát laäp moái quan heä khaû quan vôùicaùc khaùch haøng chieán löôïc vaø tieàm naêng, xaây döïngñöôïc moät heä thoáng phaân phoái roäng vaø saâu. 11
 13. 13. BAN Laõnh ñaïo Hoäi ñoàng Quaûn trò Ds. Nguyeãn Quang Trò Chuû Tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò Ds. Hoà Thò Bích Höôøng UÛy Vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò Ks. Nguyeãn Thò Vaïn Thoï UÛy Vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò Ds. Mai Ñaêng Ñaåu UÛy Vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò CN. Phaïm Khaéc Haø UÛy Vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò Ban Laõnh ñaïo Ds. Nguyeãn Quang Trò Toång Giaùm Ñoác Ks. Nguyeãn Thò Vaïn Thoï Phoù Toång Giaùm Ñoác phuï traùch Taøi chính - Keá toaùn Ds. Mai Ñaêng Ñaåu Phoù Toång Giaùm Ñoác phuï traùch Kinh doanh Ds. Nguyeãn Thò Sôn Phoù Toång Giaùm Ñoác phuï traùch Keá hoaïch - Saûn xuaát Ban Kieåm soaùt CN. Haø Thò Phuùc UÛy Vieân thöôøng tröïc Ban Kieåm soaùt Ds. Nguyeãn Baù Ñoaøn Tröôûng Ban Kieåm soaùt Ds. Thi Thò Thanh UÛy Vieân Ban Kieåm soaùt12
 14. 14. Chung moät tieáng noùi, chung moät taàm nhìn Nguyeãn Quang Trò Hoà Thò Bích Höôøng Nguyeãn Thò Vaïn Thoï Mai Ñaêng Ñaåu Phaïm Khaéc Haø Nguyeãn Thò Sôn Haø Thò Phuùc Nguyeãn Baù Ñoaøn Thi Thò Thanh 13
 15. 15. SÔ ÑOÀ toå chöùc ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHOÙ TGÑ KEÁ HOAÏCH SX GIAÙM ÑOÁC CHAÁT LÖÔÏNG PHOØNG KEÁ HOAÏCH SX PHOØNG QA PHOØNG QC TOÅNG KHO TOÅ BAÛO TRÌ XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT CHUYEÀN 1 CHUYEÀN 2 CHUYEÀN 3 P. HAØNH CHÍNH NHAÂN SÖÏ PHOØNG TAØI CHÍNH14
 16. 16. BAN KIEÅM SOAÙT THÖ KYÙPHOÙ TGÑ TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN PHOÙ TGÑ KINH DOANH PHOØNG PHAÙT TRIEÅN KD CHI NHAÙNH HAØ NOÄI PHOØNG KEÁ TOAÙN CN TP. HOÀ CHÍ MINH TRUNG TAÂM MIEÀN TRUNG TRUNG TAÂM R & D PHOØNG ÑAÀU TÖ & XNK 15
 17. 17. BAÙO CAÙO Taøi chính naêm 2008 Doanh thu 129,3 tyû ñoàng 2007 Doanh thu Lôïi nhuaän 93,4 tyû ñoàng 9,6 tyû ñoàng 200616
 18. 18. Doanh thu149,3 tyû ñoàng 2008Lôïi nhuaän 11,2 tyû ñoàng 17
 19. 19. BAÙO CAÙO CUÛAKieåm toaùn vieân ñoäc laäp KPMG Limited Telephone +84 (8) 3821 9266 10th floor, Sun Wah Tower Fax +84 (8) 3821 9267 115 Nguyen Hue Street Internet www.kpmg.com District 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of VietnamKính göûi caùc coå ñoângCoâng ty Coå phaàn Döôïc DanaphaPhaïm vi kieåm toaùnChuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baûng caân ñoái keá toaùn ñính keøm cuûa Coâng ty Coå phaàn Döôïc Danapha taïi ngaøy 31thaùng 12 naêm 2008, baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, baùo caùo thay ñoåi voán chuû sôû höõu vaø baùo caùo löuchuyeån tieàn teä cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy. Caùc baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Giaùm ñoácCoâng ty. Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính naøy caên cöù treân keát quaû kieåm toaùncuûa chuùng toâi. Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 ñöôïc kieåm toaùnbôûi moät coâng ty kieåm toaùn khaùc vaø coâng ty kieåm toaùn naøy ñaõ ñöa ra yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn ñoái vôùi baùocaùo taøi chính naøy trong baùo caùo kieåm toaùn ngaøy 29 thaùng 3 naêm 2008.Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøyyeâu caàu chuùng toâi phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn ñeå coù ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù raèngbaùo caùo taøi chính khoâng chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Coâng vieäc kieåm toaùn bao goàm vieäc kieåm tra, treâncô sôû choïn maãu, caùc baèng chöùng xaùc minh cho caùc soá lieäu vaø thuyeát trình trong baùo caùo taøi chính. Coâng vieäckieåm toaùn cuõng bao goàm vieäc ñaùnh giaù caùc nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc aùp duïng vaø caùc öôùc tính troïng yeáu cuûaBan Giaùm ñoác, cuõng nhö vieäc ñaùnh giaù caùch trình baøy toång quaùt cuûa baùo caùo taøi chính. Chuùng toâi tin raèngcoâng vieäc kieåm toaùn ñaõ ñöa ra nhöõng cô sôû hôïp lyù ñeå laøm caên cöù cho yù kieán cuûa chuùng toâi.Cô sôû cuûa yù kieán loaïi tröøTheo Boä luaät Lao ñoäng Vieät Nam, khi nhaân vieân laøm vieäc cho coâng ty töø 12 thaùng trôû leân (“nhaân vieân ñuû ñieàukieän”) töï nguyeän chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng cuûa mình thì beân söû duïng lao ñoäng phaûi thanh toaùn tieàn trôïcaáp thoâi vieäc cho nhaân vieân ñoù tính döïa treân soá naêm laøm vieäc vaø möùc löông taïi thôøi ñieåm thoâi vieäc cuûa nhaânvieân ñoù. Coâng ty laäp döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc treân cô sôû 3% möùc löông caên baûn cuûa nhaân vieân ñoù maø khoângxeùt ñeán soá naêm nhaân vieân ñoù laøm vieäc cho Coâng ty. Theo ñoù döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc vaø taøi saûn thueá thunhaäp hoaõn laïi taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 bò ghi nhaän thaáp hôn töông öùng laø 3.600.598.898 VNÑ vaø900.149.725 VNÑ; lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø sau thueá cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 ñöôïc ghinhaän cao hôn töông öùng laø 176.656.898 VNÑ vaø 235.210.933 VNÑ; chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi cho naêmkeát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 ñöôïc ghi nhaän thaáp hôn 58.554.035 VNÑ vaø lôïi nhuaän chöa phaân phoáitaïi ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2008 ñöôïc ghi nhaän cao hôn 2.465.238.240 VNÑ.18
 20. 20. YÙ kieán kieåm toaùn loaïi tröøTheo yù kieán cuûa chuùng toâi, ngoaïi tröø aûnh höôûng cuûa caùc vaán ñeà neâu trong ñoaïn cô sôû cuûa yù kieán loaïi tröø, baùocaùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù, treân caùc khía caïnh troïng yeáu, tình hình taøi chính cuûa Coângty Coå phaàn Döôïc Danapha taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc luoàng löuchuyeån tieàn teä trong naêm keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Heä thoáng Keátoaùn Vieät Nam vaø caùc nguyeân taéc keá toaùn phoå bieán ñöôïc chaáp thuaän taïi Vieät Nam.Coâng ty TNHH KPMG Vieät NamGiaáy Chöùng nhaän Ñaàu tö soá: 011043000345Baùo caùo kieåm toaùn soá: 08-01-455Chong Kwang Puay Nguyeãn Thanh NghòChöùng chæ kieåm toaùn vieân soá N0864/KTV Chöùng chæ kieåm toaùn vieân soá 0304/KTVPhoù Toång Giaùm ñoácThaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 08/4/2009 19
 21. 21. BAÛNG CAÂN ÑOÁI keá toaùn Ñôn vò tính: VNÑ TAØI SAÛN SOÁ ÑAÀU KYØ SOÁ CUOÁI KYØA. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 82.013.883.060 103.983.642.886I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 9.647.339.651 14.567.539.5551. Tieàn 5.347.339.651 10.876.445.3862. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 4.300.000.000 3.691.094.169II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 3.222.800.000 2.037.240.0001. Ñaàu tö ngaén haïn 3.222.800.000 2.037.240.0002. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn - -III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 35.706.512.156 43.721.019.4131. Phaûi thu khaùch haøng 33.808.234.557 40.912.062.7212. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 377.492.950 994.563.8173. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 1.520.784.649 1.814.392.875IV. Haøng toàn kho 31.643.757.775 43.349.195.4861. Haøng toàn kho 31.643.757.775 43.349.195.4862. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn khoV. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 1.793.473.478 308.648.4321. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 1.366.060.844 70.912.8472. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc 56.667.756 56.667.7563. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 370.744.878 181.067.829B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 40.256.548.681 40.205.605.4751. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn2. Taøi saûn coá ñònh 34.782.631.773 34.931.688.567 Taøi saûn coá ñònh höõu hình 34.782.631.773 34.931.688.567 Nguyeân giaù 61.944.257.979 68.790.089.585 Giaù trò hao moøn luõy keá (27.161.626.206) (33.858.401.018) Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang3. Baát ñoäng saûn ñaàu tö - -4. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 5.000.000.000 5.000.000.000 Ñaàu tö vaøo coâng ty con - - Ñaàu tö daøi haïn khaùc 5.000.000.000 5.000.000.0005. Taøi saûn daøi haïn khaùc 473.916.908 273.916.908C. TOÅNG TAØI SAÛN 122.270.431.741 144.189.248.36120
 22. 22. Ñôn vò tính: VNÑ TAØI SAÛN SOÁ ÑAÀU KYØ SOÁ CUOÁI KYØD. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 83.651.074.068 49.018.091.672I. Nôï ngaén haïn 79.451.074.068 43.953.073.956 Vay vaø nôï ngaén haïn 23.642.166.520 5.138.506.450 Phaûi traû ngöôøi baùn 17.154.858.747 18.210.194.874 Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 2.427.591 318.852.725 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 61.954.918 328.223.336 Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 3.959.161.168 3.230.536.694 Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 34.630.505.124 16.446.639.377 Chi phí trích tröôùc 280.120.500II. Nôï daøi haïn 4.200.000.000 5.065.017.716 Vay vaø nôï daøi haïn 4.200.000.000 5.012.071.114 Döï phoøng phaûi traû daøi haïn - 52.946.602E. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 38.619.357.673 95.171.156.689I. Voán chuû sôû höõu 38.229.918.834 94.254.502.738 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 33.500.000.000 50.000.000.000 Thaëng dö voán coå phaàn 36.500.000.000 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 3.920.889.346 6.231.441.341 Quyõ döï phoøng taøi chính 693.184.318 1.523.061.397 Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 115.845.170II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 389.438.839 916.653.951 Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 389.438.839 916.653.951 Nguoàn kinh phí - - Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑTOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 122.270.431.741 144.189.248.361 Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: Nguyeãn Thò Vaïn Thoï Nguyeãn Quang Trò Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác 21
 23. 23. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SXKD naêm 2008 Ñôn vò tính: VNÑ CHÆ TIEÂU 2007 20081. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 129.602.084.402 149.317.044.5172. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 290.883.414 1.440.440.1373. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 129.311.200.988 147.876.604.3804. Giaù voán haøng baùn 84.101.862.088 93.477.078.4145. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 45.209.338.900 54.399.525.9666. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 2.099.224.993 1.267.338.6577. Chi phí taøi chính 2.996.727.418 3.071.751.9008. Chi phí baùn haøng 20.671.242.101 28.074.197.5729. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 14.102.957.192 13.545.359.57710. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 9.537.637.182 10.975.555.57411. Thu nhaäp khaùc 202.008.556 251.956.52012. Chi phí khaùc 110.113.065 31.553.07813. Lôïi nhuaän khaùc 91.895.491 220.403.44214. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 9.629.532.673 11.195.959.01615. Thueá Thu nhaäp Doanh nghieäp16. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 9.629.532.673 11.195.959.01617. Laõi cô baûn treân coå phieáu 2.874 2.77818. Coå töùc treân moãi coå phieáu 1.100 1.500 Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: Nguyeãn Thò Vaïn Thoï Nguyeãn Quang Trò Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác22
 24. 24. CAÙC CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH cô baûn CHÆ TIEÂU ÑÔN VÒ TÍNH NAÊM 2007 NAÊM 2008I. Cô caáu taøi saûn %1. Taøi saûn daøi haïn /Toång taøi saûn 32,92% 27,88%2. Taøi saûn ngaén haïn / Toång taøi saûn 67,08% 72,12%II. Cô caáu nguoàn voán %1. Nôï phaûi traû / Toång nguoàn voán 68,41% 34,00%2. Voán CSH / Toång nguoàn voán 31,27% 65,37%III. Khaû naêng thanh toaùn laàn1. Khaû naêng thanh toaùn nhanh 0,41 0,422. Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh 1,03 2,37IV. Tyû suaát lôïi nhuaän %1. Tyû suaát LNST / Toång Taøi saûn 7,9% 8,4%2. Tyû suaát LNST / Doanh thu thuaàn 7,45% 7,57%3. Tyû suaát LNST / Voán CSH 25,19% 16,90% 23
 25. 25. 24
 26. 26. 25

×