Thiet ke Brochure - Btong Vinh Duc

499 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke Brochure - Btong Vinh Duc

 1. 1. MANG ÑEÁN SÖÏ ÑOÅI THAY TÍCH CÖÏC www.btong.com.vn
 2. 2. Muïc luïc 01 Saûn phaåm BTONG Thoâng ñieäp “saûn phaåm xanh” Taàm nhìn - Söù meänh 02 Nhöõng giaù trò thay ñoåi Ñoåi thay thi coâng vaø thôøi gian Ñoåi thay giaù thaønh vaø ñoä beàn Ñoåi thay moâi tröôøng vaø veû ñeïp 03 Nhöõng neàn taûng caên baûn Nhöõng coâng trình tieâu bieåu Heä thoáng maùy moùc nhaø xöôûng Quy trình saûn xuaát Chöùng nhaän khoa hoïc 04 Nhöõng cô sôû kyõ thuaät 10 Öu ñieåm noåi baät Heä thoáng saûn phaåm BTONG Quy caùch saûn phaåm 05 Thoâng soá kyõ thuaät Baûng thoâng soá kyõ thuaät Duïng cuï thi coâng Quy trình thi coâng Kieåm soaùt chaát löôïng, nhaän dieän, vaän chuyeån & xöû lyù saûn phaåm BTONGwww.btong.com.vn Baûn thieát keá ñeå aùp duïng saûn phaåm BTONG cho moät coâng trình ñoøi hoûi caùc dòch vuï tö vaán chuyeân nghieäp. Cuoán giôùi thieäu saûn phaåm naøy coù theå ñöôïc nghieân cöùu nhö moät nguoàn thoâng tin ñeå cung caáp söï höôùng daãn toång quaùt cho nhaø tö vaán, nhöng khoâng theå thay theá caùc dòch vuï tö vaán chuyeân nghieäp cuûa moãi döï aùn. Coâng ty Vónh Ñöùc seõ khoâng ñoàng yù cho beân naøo khaùc thöïc hieän maø khoâng coù traùch nhieäm phaùp lyù, cuõng nhö khoâng chòu traùch nhieäm cho baát cöù 2 thieät haïi naøo gaây ra do vieäc hoaït ñoäng ngoaøi taàm kieåm soaùt ñoù.
 3. 3. SAÛN PHAÅM BTONGBTONG laø thöông hieäu saûn phaåm Beâ toâng khí chöng aùp (Autoclaved AeratedConcrete- AAC) cuûa taäp ñoaøn VLXD Vónh Ñöùc. BTONG laø loaïi vaät lieäu xaây döïng sieâunheï, ñöôïc laøm töø caùt, nöôùc, voâi, xi maêng, thaïch cao vaø xöû lyù baèng boät nhoâm ñeå taïo boïtkhí, duøng ñeå saûn xuaát gaïch bloác vaø taám, mang ñaëc tính saûn phaåm öu vieät hôn haún caùcloaïi beâ toâng nheï khaùc: troïng löôïng nheï, beàn vöõng, caùch aâm, caùch nhieät toát. BTONG laøloaïi vaät lieäu töï nhieân, khoâng chaát ñoäc haïi, giuùp tieát kieäm naêng löôïng vaø thaân thieän vôùimoâi tröôøng ngay töø khaâu saûn xuaát cho ñeán vieäc vaän haønh coâng trình. www.btong.com.vn 3
 4. 4. SAÛN PHAÅM BTONG Taän duïng nguoàn nguyeân vaät lieäu töï nhieân ôû khoái löôïng nhoû ñeå taïo neân saûn phaåm khoái löôïng lôùn vaø beàn vöõng, taát caû ñeàu coù theå taùi söû duïng ñeå baûo veä moâi tröôøng, tieát kieäm naêng löôïng. Ñoù chính laø lyù do maø BTONG ñöôïc goïi laø saûn phaåm xanh, thaân thieän vôùi con ngöôøi vaø cuoäc soáng. VAÄT LIEÄU XANH THAÂN THIEÄN VÔÙI MOÂI TRÖÔØNGwww.btong.com.vn 4
 5. 5. TAÀM NHÌN - SÖÙ MEÄNH GIAÙ TRÒ COÁT LOÕITAÀM NHÌNTieáp nhaän, hoïc hoûi vaø chaét loïc nhöõng tinh hoa coângngheä theá giôùi laøm neân moät thöông hieäu Vieät Namvöõng maïnh, ñaày baûn saéc, mang nhöõng giaù trò nhaânvaên trong lónh vöïc kieán taïo vaø xaây döïng cuoäc soáng.SÖÙ MEÄNH VAØ MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅNThay ñoåi nhöõng giaù trò môùi vöõng beàn trong lónhvöïc xaây döïng, gaén keát ñeå moïi ngöôøi cuøng hieåu vaøchung tay uûng hoä nhöõng giaûi phaùp xanh baûo veä moâitröôøng. Ñaàu tö coâng ngheä quy moâ vaø tieân tieán trongkyõ thuaät nhaèm ñaùp öùng ña phaàn vaø toaøn boä nhucaàu cuûa xaõ hoäi trong kieán truùc xaây döïng.GIAÙ TRÒ COÁT LOÕIDòch vuï taän taâm – Thoûa maõn nhu caàu khaùch haøngbaèng saûn phaåm öu vieät vaø söï phuïc vuï chu ñaùo taäntaâm laø nhöõng giaù trò luoân phaûi ñöôïc theå hieän trongmoãi saûn phaåm BTONG. Söï haøi loøng cuûa khaùchhaøng laø thöôùc ño cho söï thaønh coâng vaø phaùt trieåncuûa Coâng ty.Coâng ngheä khoa hoïc – saûn phaåm BTONG trieånkhai döïa treân neàn taûng nghieân cöùu vaø phaùt trieåncoâng ngheä khoa hoïc thoâng qua söï hôïp taùc quoácteá ñoàng boä vôùi vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc noäitaïi ñeå ñaåy maïnh coâng ngheä saûn xuaát vaät lieäu xaâydöïng ôû tình traïng toát nhaát, mang nhöõng giaù trò öuvieät, taïo neân söùc maïnh beàn vöõng cho coâng ty. www.btong.com.vn 5
 6. 6. NHÖÕNG GIAÙ TRÒ THAY ÑOÅI Cuöåc caách maång trong cöng nghïå Vêåt liïåu xêy dûång àaä mang àïën sûå àöíi thay caã vïì chêët vaâ lûúång trong hoaåt àöång thi cöng xêy dûång. Cöng viïåc naây trúã thaânh nheå nhaâng hún cho cöng nhên thi cöng vaâ kyä sû xêy dûång, troång lûúång cöng trònh giaãm xuöëng keáo theo kïët cêëu chöëng àúä vaâ vêåt liïåu giaãm theo, trong khi àöå bïìn cöng trònh laåi tùng lïn vaâ thúâi gian xêy dûång cuäng àûúåc ruát ngùæn.www.btong.com.vn 6
 7. 7. ÑOÅI THAY THI COÂNG VAØ THÔØI GIAN Giaûm 2,5 laàn thôøi gian thi coâng Tyû troïng sieâu nheï 500-600kg/m3»» BTONG ñöôïc saûn xuaát treân daây chuyeàn hieän ñaïi neân ñoä chính xaùc cao, khaû naêng khoan caét, taïo raõnh treân beà maët gaïch deã daøng, giuùp thi coâng nhanh choùng vaø tieát kieäm thôøi gian.»» Vôùi tæ troïng trung bình töø 500-600kg/m3, gaïch AAC BTONG coù theå noåi treân maët nöôùc, goùp phaàn giuùp giaûm toång troïng löôïng cuûa toaøn coâng trình, töø ñoù giaûm taûi cho neàn moùng, keát caáu, giuùp caùc kyõ sö thi coâng deã daøng hôn, thôøi gian thi coâng trung bình nhanh hôn so vôùi loaïi vaät lieäu truyeàn thoáng töø 2-2,5 laàn.»» Cöôøng ñoä neùn cuûa AAC BTONG töø 2,5-7,5N/mm2 (Mpa)»» Cuoäc caùch maïng trong coâng ngheä Vaät lieäu xaây döïng ñaõ mang ñeán söï ñoåi thay caû veà chaát vaø löôïng trong hoaït ñoäng thi coâng xaây döïng. Coâng vieäc naøy trôû thaønh nheï nhaøng hôn cho coâng nhaân thi coâng vaø kyõ sö xaây döïng. Troïng löôïng coâng trình giaûm xuoáng keùo theo keát caáu choáng ñôõ vaø vaät lieäu giaûm theo, trong khi ñoä beàn coâng trình laïi taêng leân vaø thôøi gian xaây döïng cuõng ñöôïc ruùt ngaén. “Chuùng toâi ñaõ hoaøn taát coâng trình nhanh hôn vaø nheï nhaøng hôn nhieàu vôùi nhöõng söï hoã trôï töø BTONG: Thi coâng nhanh choùng, deã daøng, troïng löôïng nheï, kích www.btong.com.vn thöôùc lôùn vaø chính xaùc, khaû naêng khoan caét, taïo raõnh toát giuùp giaûm thôøi gian thi coâng ñoàng thôøi tieát kieäm chi phí trong xaây döïng.” 7
 8. 8. NHÖÕNG GIAÙ TRÒ THAY ÑOÅI ÑOÅI THAY GIAÙ THAØNH VAØ ÑOÄ BEÀN Giaûm 15% chi phí xaây döïng. Giaûm haún ñieän naêng tieâu thuï trong toaøn boä thôøi gian söû duïng coâng trình. »» Vôùi ñoä chính xaùc cao neân beà maët gaïch haàu nhö »» BTONG raát thoâng thoaùng vì vaäy cho pheùp khuyeách phaúng hoaøn toaøn, giaûm chi phí toâ traùt so vôùi töôøng taùn hôn nöôùc, laøm giaûm ñoä aåm trong toøa nhaø. Töôøng xaây töø gaïch truyeàn thoáng. BTONG töï ñieàu chænh ñoä aåm baèng caùch haáp thu vaø giaûi phoùng hôi aåm töï ñoäng, giuùp ngaên chaën söï »» Caùch nhieät toát hôn caùc loaïi vaät lieäu truyeàn thoáng töø ngöng tuï vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán naám moác. 6-10 laàn. Caùch aâm raát hieäu quaû, thích hôïp cho caùc coâng trình nhaø ôû trong khu ñoâ thò vaø trung taâm. »» Caáu taïo cuûa loaïi vaät lieäu naøy khoâng bò aûnh höôûng trong ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät cuõng nhö khoâng »» Cuøng chieàu daøy, gaïch BTONG chòu löûa leân ñeán 4h, bò hö haïi trong ñieàu kieän khoâng khí bình thöôøng neân gaáp ñoâi khaû naêng chòu löûa cuûa gaïch thoâng thöôøng. giuùp keùo daøi tuoåi thoï cuûa coâng trình. “Baïn haàu nhö coù theå caûm nhaän ñöôïc ngay laäp töùc söï khaùc bieät veà ñoä thoaùng maùt, ñoä caùch aâm khi ngoài trong caên nhaø söû duïng BTONG so vôùi moät coâng trình söû duïng vaät lieäu gaïch truyeàn thoángwww.btong.com.vn thoâng thöôøng. Söï khaùc bieät naøy ñöôïc duy trì trong suoát quaù trình söû duïng, ñöa tieâu chuaån höôûng thuï cuoäc soáng cuûa baïn trôû neân CHI PHÍ tinh teá vaø choïn loïc.” XAÂY DÖÏNG 8
 9. 9. www.btong.com.vnTrong quaá trònh thi cöng xêy dûång vaâ baão tròsûã duång, Khaách haâng luön àûúåc àöåi nguä kyäsû chuyïn nghiïåp cuãa Vônh Àûác tû vêën vaâ höîtrúå têån tònh giuáp khaách haâng sûã duång saãnphêím möåt caách hiïåu quaã nhêët. 9
 10. 10. NHÖÕNG GIAÙ TRÒ THAY ÑOÅI Veã àeåp cuãa möi trûúâng laâ sûå kïët húåp giûäa caãnh quan kiïën truác haâi hoaâ vúái khöng gian thiïn nhiïn. Sûå haâi hoâa naây khöng chó úã mùåt hònh thûác vaâ coân nùçm sêu hún núi nhûäng giaá trõ cöët loäi gùæn kïët vúái nhau. BTONG laâ vêåt liïåu xêy dûång coá thïí taåo nïn nhûäng giaá trõ àoá.www.btong.com.vn10
 11. 11. ÑOÅI THAY MOÂI TRÖÔØNG VAØ VEÛ ÑEÏP Giaûm 30% chaát thaûi moâi tröôøng. Giaûm 50% löôïng böùc xaï nhaø kính. Giaûm 60% naêng löôïng toång hôïp so vôùi beà maët gaïch. »» Taïo ra 4m3 AAC BTONG töø 1m3 nguyeân vaät lieäu »» Beà maët gaïch haàu nhö phaúng hoaøn toaøn laïi deã daøng töï nhieân, moïi nguyeân vaät lieäu trong quaù trình saûn taïo hình ña daïng vöøa taêng veû myõ thuaät coâng trình xuaát ñeàu ñöôïc taùi söû duïng, goùp phaàn tích cöïc baûo vöøa giaûm thieåu hao phí nhieàu laàn. veä moâi tröôøng. »» BTONG laø loaïi vaät lieäu trô hoaøn toaøn neân khoâng »» BTONG laø vaät lieäu xanh ñöôïc thieát keá cho ngöôøi ñoäc haïi cho moäi tröôøng vaø ngöôøi söû duïng. Nhöõng tieâu duøng quan taâm ñeán vieäc löïa choïn saûn phaåm coâng trình söû duïng AAC BTONG seõ maùt hôn trong baûo veä moâi tröôøng. muøa heø vaø aám hôn trong muøa ñoâng. Töø ñoù goùp »» Söû duïng coâng ngheä chöng aùp tieân tieán, khoâng nung phaàn tieát kieäm chi phí naêng löôïng trong toøa nhaø, neân BTONG khoâng thaûi ra baát kyø chaát ñoäc haïi naøo baûo veä moâi tröôøng, raát thích hôïp trong ñieàu kieän trong toaøn boä quaù trình saûn xuaát. bieán ñoåi khí haäu khaéc nghieät nhö hieän nay. “Chính phuû tieáp tuïc khaúng ñònh quyeát taâm thay daàn gaïch nung vaø ñieàu chænh loä trình vaø tyû leä vaät lieäu khoâng nung saùt vôùi thöïc teá Vieät Nam cho caùc naêm 2010, 2015, 2020, töông öùng laø 10%, 20 – 25% vaø 30 – 40%. Theo ñoù, töø naêm 2011, caùc coâng trình nhaø www.btong.com.vn töø 9 taàng trôû leân seõ söû duïng toái thieåu 30% vaät lieäu xaây döïng khoâng nung loaïi nheï coù khoi löông theå tích khong lôn hôn 1.000kg/ á ï â ù m3 trong tong soá vat lieu xay.” å ä ä â Quyeát ñònh 567/2010/QÑ-TTg 11
 12. 12. NHÖÕNG NEÀN TAÛNG CAÊN BAÛN NHÖÕNG COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU BTONG TAÏI VIEÄT NAM Cao oác Vaên phoøng (Q.10) Caên hoä cao caáp Richland Emerald (Q.6) Chung cö Tröông Ñình Hoäi (Q. 8) Khu phöùc hôïp Richland Hill (Q.9)www.btong.com.vn12
 13. 13. Duø ôû Vieät Nam, AÂu Chaâu hay treân khaép theá giôùi, nhöõng coâng trình söû duïng coâng ngheä beâ toâng khí chöng aùp AAC noùi chung vaø thöông hieäu BTONG noùi rieâng ñeàu laø nhöõng coâng trình tieâu bieåu cho nhöõng tieán boä coâng ngheä cao, coù söï keát hôïp haøi hoaø, taân tieán giöõa myõ thuaät vaø kyõ thuaät, mang laïi nhöõng giaù trò tích cöïc cho con ngöôøi vaø cuoäc soáng. AAC TREÂN TOAØN THEÁ GIÔÙIKhu thöông maïi Khaùch saïnTröôøng hoïcChung cö Khu nghæ döôõngNhaø cao taàng www.btong.com.vn 13
 14. 14. NHÖÕNG NEÀN TAÛNG CAÊN BAÛN HEÄ THOÁNG MAÙY MOÙC NHAØ XÖÔÛNG HIEÄN ÑAÏI ªª COÂNG NGHEÄ HIEÄN ÑAÏI VAØ HOAØN HAÛO TÖØ CHAÂU AÂU ªª COÂNG SUAÁT VAØ QUY MO LÔÙN NHAÁT ÑOÂNG NAM AÙ Thieát bò caét ngangwww.btong.com.vn14 Söï oån ñònh vaø chính xaùc trong töøng saûn phaåm BTONG luoân ñöôïc ñaûm baûo Deã daøng thi coâng vôùi hoác tay naém
 15. 15. TAÄP ÑOAØN VLXD VÓNH ÑÖÙC töï haøo laø coâng ty tieân phong trong thò tröôøng vaät lieäu xaây döïng vôùi ñònh höôùng phaùt trieån caùc vaät lieäu xanh, tieát kieäm naêng löôïng vaø chi phí, noåi baät laø saûn phaåm beâ toâng khí chöng aùp vôùi thöông hieäu BTONG. Nhaø maùy beâ toâng khí chöng aùp AAC ñaàu tieân taïi Vieät Nam do Vónh Ñöùc ñaàu tö xaây döïng taïi khu coâng nghieäp Loäc Sôn, Baûo Loäc, Laâm Ñoàng vôùi coâng suaát thieát keá treân 100.000m3/naêm coù theå cung caáp ña daïng caùc loaïi saûn phaåm gaïch Beâ toâng khí chöng aùp khaùc nhau. Nhaø maùy saûn xuaát beâ toâng khí chöng aùp thöù 2 vôùi toång coâng suaát leân ñeán 400.000m3/naêm ñang ñöôïc Vónh Ñöùc thi coâng, döï kieán seõ chính thöùc hoaït ñoäng vaøo thaùng 6/2011. Vôùi nhaø maùy thöù 2 caäp nhaät coâng ngheä hoaøn toaøn môùi töø Ñöùc do taäp ñoaøn Masa Henke cung caáp, Vónh Ñöùc seõ trôû thaønh nhaø saûn xuaát vaät lieäu beâ toâng khí chöng aùp lôùn nhaát Ñoâng Nam AÙ vôùi toång coâng suaát treân 500.000m3/naêm. Noài haáp aùp suaát cho quaù trình löu hoaù Thieát bò xeáp gaïch leân pallet www.btong.com.vnThieát bò caét doïc Thieát bò chuaån hoaù gaïch xeáp treân pallet Thieát bò ñoùng goùi bao bì thaønh phaåm 15
 16. 16. NHÖÕNG NEÀN TAÛNG CAÊN BAÛN QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT »» Quy trình saûn xuaát BTONG baét ñaàu töø khaâu nghieàn öôùt caùt phaåm ñöôïc chuyeån ñeán phoøng tieàn löu hoùa trong moät vaøi ñeán moät ñoä mòn nhaát ñònh baèng maùy nghieàn bi. Vöõa caùt mòn giôø. Khi saûn phaåm ñaït ñoä cöùng caàn thieát seõ ñöôïc chuyeån sau ñoù ñöôïc troän chung vôùi caùc thaønh phaàn khaùc nhö voâi, xi ñeán caùc maùy caét. Caùc maùy caét seõ caét nhöõng baùnh saûn phaåm maêng, thaïch cao, nöôùc, boät nhoâm (caùc chaát phuï gia) theo baèng daây theùp theo kích thöôùc qui ñònh hoaëc theo yeâu caàu tyû leä cuûa coâng ngheä saûn xuaát vaø hoaøn toaøn töï ñoäng. ñaët haøng. Tính thuaàn nhaát cuûa saûn phaåm keát hôïp vôùi kyõ thuaät caét coù ñoä chính xaùc cao vôùi dung sai laø +/- 1-2mm. »» Sau khi troän, hoãn hôïp vöõa ñöôïc ñoå vaøo khuoân kim loaïi ñeå phaûn öùng hoùa lyù giöõa caùc thaønh phaàn xaûy ra. Keát quaû cuûa »» Giai ñoaïn cuoái cuøng trong quaù trình saûn xuaát laø löu hoùa quaù trình phaûn öùng hoùa hoïc seõ laøm giaõn nôû hoãn hôïp vöõa baèng hôi nöôùc trong noài haáp coù nhieät ñoä vaø aùp suaát cao thaønh baùnh saûn phaåm beâtoâng nheï, coù ñoä roãng cao vì chöùa töø 12 giôø ñeán 24 giôø tuøy vaøo loaïi saûn phaåm. Sau thôøi gian haøng trieäu tuùi khí phaân taùn nhoû li ti. Caùc khuoân baùnh saûn chöng aùp, saûn phaåm BTONG (AAC) ñöôïc laáy ra khoûi noài 03www.btong.com.vn16 02 01
 17. 17. haáp, ñöôïc ñoùng goùi vaø chuyeån ñeán kho löu tröõ saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh.»» Nhöõng saûn phaåm chòu löïc nhö caùc taám saøn, taám töôøng vaø daàm ñöôïc gia cöôøng baèng löôùi theùp chuyeân duøng coù phuû chaát choáng aên moøn baèng dung dòch arylic, sau ñoù ñöôïc ñaët trong khuoân tröôùc khi hoãn hôïp vöõa ñoå vaøo. Quy trình saûn xuaát gioáng nhö moâ taû cho caùc thaønh phaàn khoâng gia coá theùp. 01. Giai ñoaïn chuaån bò nguyeân vaät lieäu 02. Giai ñoaïn saûn xuaát 03. Giai ñoaïn ñoùng goùi www.btong.com.vn 17
 18. 18. NHÖÕNG NEÀN TAÛNG CAÊN BAÛN CHÖÙNG NHAÄN KHOA HOÏCwww.btong.com.vn18
 19. 19. NHÖÕNG CÔ SÔÛ KYÕ THUAÄT10 ÖU ÑIEÅM NOÅI BAÄT Trong löông nhe: Tyû troïng khoâ cuûa ï ï ï Ñoä chính xaùc cao: saûn xuaát treân BTONG chæ baèng 1/4 troïng löôïng beâ daây chuyeàn coâng ngheâ cao, BTONG toâng thöôøng vaø baèng 1/2 - 1/3 troïng luoân ñöôïc saûn xuaát theo ñuùng kích löôïng gaïch seùt nung. Giuùp tieát kieäm thöôùc, giuùp giaûm bôùt coâng vieäc caét chi phí vaän chuyeån vaø xaây döïng, ñaëc xeùn taïi coâng trình vaø giaûm löôïng vaät bieät laø neàn moùng. lieäu hoaøn thieän beà maët. Thi coâng deã daøng vaø nhanh choùng: Ñoä beàn cao: caáu truùc cuûa BTONG BTONG coù troïng löôïng nheï giuùp deã coù ñoä beàn cao, khoâng bò aûnh höôûng daøng cho vieäc laép raùp nhanh choùng bôûi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät taïi coâng trình. BTONG deã daøng ñöôïc cuõng nhö khoâng hö haïi trong ñieàu cöa, caét, ñoùng ñinh, taïo raõnh vaø gia kieän khoâng khí bình thöôøng. coâng baèng nhöõng coâng cuï coù saün. Choáng chaùy: BTONG hoaøn toaøn laø Caùch aâm: BTONG coù khaû naêng vaät lieäu voâ cô vaø khoâng baét chaùy. Saûn caùch aâm toát hôn caùc loaïi vaät lieäu xaây phaåm ñaëc bieät thích hôïp cho nhöõng döïng thoâng thöôøng khaùc, töï mình öùng duïng caàn ñeán ñaëc tính choáng hoaøn thieän moät giaûi phaùp caùch aâm chaùy cao. tuyeät vôøi cho ngoâi nhaø cuûa baïn. Thoâng thoaùng: BTONG raát thoâng Tieát kieäm naêng löôïng: vôùi ñaëc tính thoaùng vì vaäy cho pheùp khuyeách taùn caùch nhieät tuyeät vôøi, BTONG giuùp hôi nöôùc, laøm giaûm ñoä aåm trong giaûm ñaùng keå chi phí ñieàu hoøa nhieät toøa nhaø baèng caùch haáp thu vaø giaûi ñoä, loø söôûi hoaëc maùy söôûi trong phoùng hôi aåm töï ñoäng, ngaên chaën coâng trình xaây döïng. caùc vaán ñeà lieân quan ñeán naám moác. Khoâng ñoäc haïi: BTONG laø loaïi vaät Baûo veä moâi tröôøng: BTONG laø lieäu trô hoaøn toaøn neân khoâng ñoäc vaät lieäu xanh giuùp giaûm ñöôïc 30% haïi, saûn xuaát töø caùc nguyeân lieäu töï chaát thaûi moâi tröôøng, giaûm hôn 50% nhieân vaø khoâng nung, ñaûm baûo an löôïng böùc xaï nhaø kính vaø giaûm 60% toaøn khi söû duïng. naêng löôïng toång hôïp. www.btong.com.vn 19
 20. 20. NHÖÕNG CÔ SÔÛ KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG SAÛN PHAÅM BTONG Taám beâ toâng maùi Taám beâ toâng saøn Taám beâ toâng töôøng Gaïch khoái chöõ U Gaïch khoái chöõ O Gaïch khoái - Loaïi 2 Daàm ñôõ Gaïch khoái - Loaïi 1 DÒCH VUÏ TÖ VAÁN Khoâng chæ döøng laïi ôû vieäc cung caáp nhöõng saûn phaåm VLXD öu vieät, BTONG coøn ñöôïc caû moät heäwww.btong.com.vn thoáng chuyeân vieân vaø kyõ sö kyõ thuaät theo saùt vaø cung öùng caùc dòch vuï hoã trôï quan troïng vaø caàn thieát trong vieäc huaán luyeän, tö vaán söû duïng, thi coâng vaø thieát keá. Khaùch haøng hoaøn toaøn coù theå yeân taâm khi saûn phaåm ñöôïc söû duïng ôû hieäu naêng kyõ thuaät vaø myõ thuaät cao nhaát.20
 21. 21. QUY CAÙCH SAÛN PHAÅMGaïch khoái caùc loaïi Coâng naêng Ñieåm qua caùc saûn phaåm tieâu bieåu cuûa coâng ty Vónh Ñöùc phaûi keå ñeán saûn phaåm gaïch khoái caùc loaïi duøng ñeå xaây töôøng vôùi khaû naêng chòu löïc hoaëc khoâng chòu löïc. Ñaëc tính kyõ thuaät Chieàu daøy Chieàu cao Chieàu daøi Cöôøng ñoä neùn MPa Tyû troïng (kg/m3) (mm) (mm) (mm) (N/mm2) 100 200 600 500-600 3-5 150 200 600 500-600 3-5 200 200 600 500-600 3-5Gaïch chöõ U Coâng naêng Duøng ñeå gheùp caùc daàm beâ toâng coát theùp laïi vôùi nhau ñeå che ñi nhöõng loã hoång treân töôøng hoaëc nhöõng thaønh phaàn thöøa thaûi. Ñaëc tính kyõ thuaät Chieàu daøy Chieàu cao Chieàu daøi Cöôøng ñoä neùn MPa Tyû troïng (kg/m3) (mm) (mm) (mm) (N/mm2) 200 200 600 500-600 3-5 250 200 600 500-600 3-5 300 200 600 500-600 3-5Daàm ñôõ Coâng naêng Daàm gia coá theùp tieàn cheá AAC ñuùc saün duøng ñeå che nhòp cuûa loã hoång treân cöûa chính vaø cöûa soå. Ñaëc tính kyõ thuaät Chieàu daøy Chieàu cao Chieàu daøi Cöôøng ñoä neùn MPa Tyû troïng (kg/m3) (mm) (mm) (mm) (N/mm2) 200 200 1200-3000 650-750 5-7 250 200 1200-3000 650-750 5-7 300 200 1200-3000 650-750 5-7Taám beâ toâng saøn & maùi Coâng naêng Caùc taám beâ toâng saøn vaø maùi BTONG vôùi caùc thaønh phaàn theùp gia coá tieàn cheá ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng saøn vaø maùi nhaø. Ñaëc tính kyõ thuaät Chieàu daøy Chieàu cao Chieàu daøi Cöôøng ñoä neùn MPa Tyû troïng (kg/m3) (mm) (mm) (mm) (N/mm2) 150 600 600-6000 650-750 5-7 200 600 600-6000 650-750 5-7 250 600 600-6000 650-750 5-7Taám beâ toâng töôøng Coâng naêng Taám beâ toâng töôøng BTONG ñöôïc gia coá theùp tieàn cheá laø moät söï löïa choïn trong vieäc xaây döïng caùc böùc töôøng. Ñaëc tính kyõ thuaät www.btong.com.vn Chieàu daøy Chieàu cao Chieàu daøi Cöôøng ñoä neùn MPa Tyû troïng (kg/m3) (mm) (mm) (mm) (N/mm2) 150 600 600-6000 650-750 5-7 200 600 600-6000 650-750 5-7 250 600 600-6000 650-750 5-7 (*)Thoâng soá kyõ thuaät cuûa saûn phaåm treân coù theå ñöôïc ñieàu chænh theo yù cuûa khaùch haøng, ñaùp öùng yeâu caàu rieâng cuûa töøng coâng trình. 21
 22. 22. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT BAÛNG THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT Gaïch bloác beâ toâng khí Gaïch nung STT Thoâng soá Öu ñieåm cuûa BTONG so vôùi gaïch nung chöng aùp AAC BTONG (tuynel) Nheï hôn, giaûm keát caáu moùng vaø kích thöôùc coät. Töø 1 Tæ troïng (Kg/m3) 500 - 600 1050 - 1150 ñoù giuùp giaûm ñaùng keå toång chi phí coâng trình Cöôøng ñoä chòu neùn Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa saûn phaåm BTONG coù theå ñöôïc 2 3-7 4-8 (MPa, N/mm2) ñieàu chænh phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa töøng coâng trình. Heä soá daãn nhieät Caùch nhieät toát hôn, giuùp tieát kieäm ñieän, giaûm chi phí 3 0.12 1.15 (W/m.k) ñieän cho maùy laïnh töø 30%-60% Ximaêng, caùt, voâi, boät nhoâm & Duøng lôùp ñaát seùt Khoâng oâ nhieãm, thaân thieän vôùi moâi tröôøng, toát vôùi söùc phuï gia (troän ñeàu, phaûn öùng noâng nghieäp, khoûe con ngöôøi. Saûn phaåm coù theå ñöôïc taùi cheá ñeå 4 Coâng ngheä saûn xuaát hoùa hoïc taïo boït khí vaø ñöôïc gaây oâ nhieãm moâi taùi söû duïng. haáp aùp suaát) tröôøng Soá löôïng (vieân)/m3 Kích thöôùc gaïch lôùn vaø sieâu nheï neân xaây nhanh hôn, 5 83 vieân (100x200x600mm) 650 vieân (töôøng 100mm) deã daøng di chuyeån giaûm thôøi gian thöøa. Caùch aâm toát hôn, giaûm oàn do caùc thieát bò beân ngoaøi 6 Heä soá caùch aâm (db) +44 +28 gaây neân. BTONG coù khaû naêng choáng chaùy tuyeät vôøi leân ñeán 7 Choáng chaùy 4 giôø 1 - 2 giôø 4h, giuùp tieát kieäm chi phí baûo hieåm cho coâng trình Gaïch ñöôïc ñoå theo khuoân vaø caét baèng maùy töï ñoäng, Khoâng tieâu 8 Ñoä chính xaùc (mm) ±1 - 2mm neân raát ñeàu, giaûm phaàn vöõa xaây vaø toâ töôøng. Coù theå chuaån traùt matít vaø sôn nöôùc maø khoâng caàn toâ. Laép raùp ñöôøng ñieän, 9 nöôùc, ñoùng ñinh tröïc Deã daøng Khoù khaên Thao taùc deã daøng, nhanh choùng tieáp leân töôøng Toác ñoä xaây (m2/ngaøy/ 10 25 8 Toác ñoä xaây nhanh gaáp 2-3 laàn ñeå hoaøn taát töôøng. nhaân coâng) Tæ leä hao huït (Beå, 11 <1% 5 % - 10 % Giaûm hö hoûng, vaän chuyeån deã daøng. nöùt, gaãy) Vôùi caáu taïo boït khí ñaëc tröng, BTONG raát thoâng 12 Ñoä huùt nöôùc (%) 20 - 30 12 - 20 thoaùng, khoâng ngaäm nöôùc vaø khoâng gaây ra tình traïng naám moác. Gaïch BTONG duøng vöõa keát dính chuyeân duïng vôùi 13 Vöõa xaây Chuyeân duïng Tieâu chuaån maïch vöõa daøy töø 1-3mm. Gaïch BTONG duøng vöõa toâ traùt chuyeân duïng vôùi ñoä 14 Vöõa toâ Chuyeân duïng Tieâu chuaån daøy traùt töø 5-10mm.www.btong.com.vn22
 23. 23. DUÏNG CUÏ THI COÂNG Buùa cao su Caây taïo raõnhChaø nhaùm Bay traùt vöõa Thuøng troän vöõa Thöôùc ño ñoä nghieâng Thöôùc EÂ-ke www.btong.com.vn Cöa laù Baøn chaûi 23
 24. 24. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT QUY TRÌNH THI COÂNG Böôùc 1: duøng chæ xaây döïng canh Böôùc 4: troän vöõa xaây moûng duøng Böôùc 7: Tieáp tuïc laép ñaët gaïch cho ño, gioùng haøng xaây töôøng rieâng cho gaïch khoái BTONG nhöõng goùc coøn laïi Böôùc 2: phuû lôùp hoà xi maêng caùt Böôùc 5: laép ñaët vieân gaïch thöù 2, Böôùc 8: hoaøn taát phaàn coøn laïi cuûa laøm lôùp neàn ñeå ñaët vieân gaïch leân, söû duïng vöõa xaây moûng cho phaàn lôùp gaïch ñaàu tieân, tieán haønh laøm ñoä daøy töø 1-2cm ñaàu tieáp xuùc giöõa 2 vieân gaïch saïch beà maët tieáp xuùc Böôùc 3: laép ñaët vieân gaïch ñaàu tieân Böôùc 6: duøng thöôùc ño caân baèng Böôùc 9: laép ñaët vieân gaïch tieáp theo taïi goùc ñeå ñaûm baûo vieân gaïch ñöôïc laép ñaët chính xaùcwww.btong.com.vn24
 25. 25. Böôùc 10: duøng buùa cao su goõ ñeå canh Böôùc 13: duøng cöa maùy, maùy Böôùc 15: khoan loã chöùa hoäp ñieänchænh ñoä caân baèng cuûa vieân gaïch khoan raõnh töï ñoäng hoaëc duïng cuï baèng tay ñeå khoeùt raõnhBöôùc 11: duøng baøn maøi chaø Böôùc 14: doïn deïp vaø laøm veä sinh Böôùc 16: laép hoäp ñieänphaúng beà maët vaø tieáp tuïc thi coâng raõnh ñöôïc khoeùtcho phaàn coâng vieäc coøn laïi Ñöôïc saûn xuaát treân daây chuyeàn coâng ngheä khí chöng aùp tieân tieán, khoâng nung, taïo boït khí baèng caùc phaûn öùng lyù hoùa neân gaïch BTONG raát nheï vaø ña ñaïng maãu maõ. Beà maët gaïch haàu nhö phaúng hoaøn toaøn deã daøng cho vieäc taïo hình laøm taêng veû myõ thuaät. Vieäc thi coâng vaø vaän chuyeån trôû neân ñôn giaûn hôn nhieàu song caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät caàn phaûi ñöôïc naém baét, tuaân thuû moät caùch chaéc chaén vaø ñaày ñuû.Böôùc 12: ño ñaïc vaø ñaùnh daáu vòtrí caàn taïo raõnh ñeå laép ñaët ñöôøngdaây ñieän www.btong.com.vn 25
 26. 26. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG, NHAÄN DIEÄN, VAÄN CHUYEÅN & XÖÛ LYÙ SAÛN PHAÅM BTONG Nguyeân taéc kieåm soaùt Moät böôùc then choát trong quaù trình saûn xuaát laø vieäc löïa Kieåm soaùt chaát löôïng vaø ñaûm baûo chaát löôïng taïi nhaø choïn coâng thöùc vaø quaù trình troän. Toaøn boä quaù trình naøy maùy Vónh Ñöùc baét ñaàu ngay töø vieäc mua caùc nguyeân vaät ñöôïc quan saùt bôûi ñoäi nguõõ Kyõ sö Kieåm Soaùt Chaát Löôïng lieäu cho ñeán vieäc phaân phoái caùc saûn phaåm hoaøn chænh. chuyeân nghieäp cuûa Coâng Ty Vónh Ñöùc. Giaáy chöùng nhaän chaát löôïng nguyeân lieäu thoâ töø caùc nhaø Nhaän dieän saûn phaåm BTONG AAC cung caáp ñaûm baûo chaát löôïng ñaàu vaøo oån ñònh theo ñuùng yeâu caàu cuûa coâng ngheä. Kieåm tra noäi boä saûn phaåm Saûn phaåm BTONG ñöôïc ñoùng ñai treân pallet vaø ñöôïc döïa theo tieâu chuaån quoác gia. Taøi lieäu höôùng daãn ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhaõn moâ taû veà tyû troïng vaø ngaøy saûn duyeät laïi moãi naêm hoaëc khi caàn thieát. xuaát. Sau ñoù, pallet ñöôïc boïc laïi baèng bao nyloâng maøng co vaø chuyeån ñeán löu giöõ taïi kho hoaëc nhaø phaân Baûo ñaûm chaát löôïng: coâng taùc kieåm tra saûn phaåm bôûi phoái. Caùc saûn phaåm laø taám panel gia coá theùp ñöôïc moät cô quan ñoäc laäp vaø ñöôïc nhaø nöôùc thöøa nhaän. ñaùnh daáu tröôùc khi haáp vôùi moät maõ tem coù soá thoâng tin Kieåm soaùt noäi boä: Seõ luoân bao goàm nhöõng ñaëc tính veà ngaøy saûn xuaát, soá khuoân, soá döï aùn vaø vò trí. vaø söï thi haønh sau ñaây: Vaän chuyeån vaø xöû lyù saûn phaåm BTONG AAC –– Maät ñoä Saûn phaåm BTONG AAC caàn ñöôïc chuyeån baèng xe taûi –– Cöôøng ñoä neùn chuyeân duïng, container ña phöông thöùc, coù theå ñöôïc –– Dung sai kích thöôùc vaän chuyeån baèng ñöôøng boä, xe löûa vaø baèng ñöôøng bieån –– Ñoä co ruùt khoâ cho caùc döï aùn quoác teá. Gaïch BTONG vaø taám (panel) caàn –– Möùc ñoä choáng seùt cuûa vaät lieäu gia cöôøng. ñöôïc chuyeån baèng xe taûi forklift vaø/ hoaëc caàn caåu vôùi heä Hôn theá nöõa, tuøy theo quy taéc thieát keá maø saûn phaåm thoáng giaù treo thích hôïp ñeå traùnh hö hoûng saûn phaåm. ñöôïc öùng duïng, nhöõng ñaëc tính sau cuõng seõ ñöôïc kieåm soaùt: –– Moâdun ñöùt ñoaïn –– Tính daãn nhieät –– Moâdun co giaõn –– Ñoä giaõn cuûa theùp gia cöôøng –– Ñoä cöùng cuûa nhöõng ñieåm keát noái. Neáu quy taéc thieát keá yeâu caàu, nhöõng kieåm tra sau ñaây seõ ñöôïc thi haønh: –– Ñoä lieân keát; –– Kieåm tra ñoä uoán toái ña cuûa nhöõng ñôn vò coù nhieäm vuï chòuwww.btong.com.vn löïc truyeàn taûi; –– Kieåm tra nhöõng ñôn vò coù nhieäm vuï chòu löïc theo truïc.26
 27. 27. www.btong.com.vn27
 28. 28. MANG ÑEÁN SÖÏ ÑOÅI THAY TÍCH CÖÏCNhaø maùy saûn xuaát: Nhaø phaân phoái ñoäc quyeàn:COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG VÓNH ÑÖÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN VÓNH ÑÖÙC SAØI GOØNÑòa chæ: 1209 Traàn Phuù, Phöôøng Loäc Tieán, Ñòa chæ: Taàng 20, 39 Leâ Duaån, P Beán Ngheù, .Thò xaõ Baûo Loäc, Tænh Laâm Ñoàng – Vieät Nam Q. 1, TP HCM – Vieät Nam .Khu coâng nghieäp Loäc Sôn – Baûo Loäc ÑT: (84-8) 3823 5145 Fax: (84-8) 3823 5153ÑT: (84-63) 386 4138 – Fax: (84-63) 386 1257 Email: sales@vinhduc.com.vnEmail: info@vinhduc.com.vn Website: www.vinhduc.com.vn

×