Dao tao nhan_thuc_chung ve iso

566 views
517 views

Published on

Dao tao nhan_thuc_chung ve iso

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dao tao nhan_thuc_chung ve iso

 1. 1. 1 Siêu th i n máy Vi t Long www.vietlongplaza.com.vnị đ ệ ệ
 2. 2. 2 H×nh thµnh thÞtr­êng tù do khu vùc vµ quèc tÕ; Ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c ph­¬ng tiÖn giao dÞch, chuyªn chë víi gi¸ rÎ, ®¸p øng nhanh; HÖ thèng th«ng tin ®ång thêi vµ réng kh¾p (nÒn kinh tÕ nèi m¹ng); T¸c ®éng ph©n hãa giµu nghÌo s©u s¾c; §ßi hái n¨ng ®éng, chÊt l­îng toµn diÖn. §Æc tr­ng cña Toµn cÇu ho¸:
 3. 3. 3 Tån t¹i vµ ph¸t triÓn ? B¸n ®­îc hµng, dÞch vô ? §­îc thÞtr­êng chÊp nhËn §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu chÊt l­îng
 4. 4. 4 "ChÊt l­îng’ lµ kh¶ n¨ng cña mét tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh vèn cã ®Ó®¸p øng c¸c yªu cÇu . ISO9000:2000 Siêu th i n máy Vi t Long www.vietlongplaza.com.vnị đ ệ ệ
 5. 5. 5 "ChÊt l­îng = ®¸p øng yªu cÇu . Yªu cÇu Mong ®îi Nhu cÇu c«ng bè ngÇmhiÓu b¾t buéc
 6. 6. 6 DÞch vô §¸p øng yªu cÇu Giao hµng Gi¸ c¶ C¸c yÕu tè cña chÊt l­îng tæng hîp
 7. 7. 7 C¸c nguyªn t¾c cña qu¶n lý chÊt l­îng  Nguyªn t¾c 1: H­íngvµokh¸chhµng  Nguyªn t¾c 2: Sùl·nh®¹o  Nguyªn t¾c 3: Sùthamgiacñamäi ng­êi  Nguyªn t¾c 4: Ph­¬ngph¸pqu¸ tr×nh  Nguyªn t¾c 5: TÝnhhÖthèng  Nguyªn t¾c 6: C¶i tiÕnliªntôc  Nguyªn t¾c 7: QuyÕt ®ÞnhdùatrªnsùkiÖn  Nguyªn t¾c 8: Ph¸t triÓnquanhÖcïngcãlîi víi ng­êi cungcÊp
 8. 8. 8 TËp hîp c¸c yÕu tè cã liªn quan vµ t­¬ng t¸c ®Ó ®Þnh h­íng vµ kiÓm so¸t mét tæ chøc vÒchÊt l­îng HÖthèng qu¶n lý chÊt l­îng (ISO9000-2000)
 9. 9. 9 bé tiªu chuÈn ISO 9000 n¨m 2000 ISO 9001:2000 Yªu cÇu ISO 9000:2000 C¬ së & tõ vùng ISO 9004:2000 H­íng dÉn ISO 19011:2002 §¸nh gi¸ HÖthèng qu¶n lý chÊt l­îng
 10. 10. 10
 11. 11. 11 Members 146   national standards bodies, comprising   94   memberbodies   37   correspondent members   15   subscribermembers ISO news
 12. 12. 12                         2 937 technical bodies, comprising 188 technical committees 550 subcommittees 2 175 working groups and 24 ad hoc study groups 13 736 International Standards and standards-type documents
 13. 13. 13 Giíi thiÖu ISO 9001: 2008 (TCVN ISO 9001:2008)
 14. 14. 14 Chu tr×nh P-D-C-A Act DoCheck Plan ChÝnh s¸ch, môc tiªu nguån lùc, x¸c ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh, qui ®Þnh, …Ph­¬ng ¸n hµnh ®éng, c¶i tiÕn ¸p dông§o l­êng, theo dâi
 15. 15. 15 ISO9001:2008 Ho¹ch ®Þnh ®iÒu ta lµm Lµm®iÒu ta ho¹ch ®Þnh KiÓmtra theo dâi ®iÒu ta lµm Lu«n lu«n lµmtèt h¬n ISO9001:1994 Nãi/viÕt ®iÒu ta lµm Lµm®iÒu ta nãi/viÕt Chu tr×nh P-D-C-A
 16. 16. 16 4 HÖ thèng QLCL 4.1 C¸c yªu cÇu chung X©y dùng, lËp v¨n b¶n, thùc hiÖn, duy tr× vµ c¶i tiÕn liªn tôc hÖthèng QLCL 4.2 Yªu cÇu vÒ hÖthèng tµi liÖu  CÊu tróc hÖthèng tµi liÖu  KiÓmso¸t hÖ thèng tµi liÖu  KiÓmso¸t tµi liÖu  KiÓmso¸t hå s¬
 17. 17. 17 CÊu tróc hÖthèng tµi liÖu Sæ tay chÊt l­îng Thñ tôc/Qui ®Þnh/Quy tr×nh chung Qui tr×nh, h­íng dÉn thao t¸c, mÉu biÓu, qui ®Þnh kü thuËt, tiªu chuÈn, qui ph¹m, ®iÒu luËt, kÕ ho¹ch chÊt l­îng,... Hå s¬ 1 2 3 4 ChÝnh s¸ch chÊt l­îng, Môc tiªu chÊt l­îng
 18. 18. 18 5.1 CamkÕt cña l·nh ®¹o 5.2 H­íng vµo kh¸ch hµng 5.3 ChÝnh s¸ch chÊt l­îng 5.4 LËp kÕ ho¹ch Môc tiªu chÊt l­îng LËp kÕho¹ch HTQLCL 5.5 Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n, trao ®æi th«ng tin Tr¸ch nhiÖmquyÒn h¹n §¹i diÖn l·nh ®¹o Th«ng tin néi bé; 5.6 XemxÐt cña l·nh ®¹o 5 Tr¸ch nhiÖml·nh ®¹o
 19. 19. 19 6 Qu¶n lý nguån lùc 6.1 Cung cÊp nguån lùc X¸c ®Þnh vµ cung cÊp nguån lùc cÇn thiÕt 6.2 Nguån nh©n lùc Yªu cÇu n¨ng lùc §µo t¹o, nhËn thøc, n¨ng lùc 6.3 C¬ së vËt chÊt Nhµ x­ëng, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, dÞch vô hç trî 6.4 M«I tr­êng lµmviÖc
 20. 20. 20 7.1 Ho¹ch ®Þnh viÖc t¹o s¶n phÈm 7.2 C¸c qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn kh¸ch hµng 7.3 ThiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn 7.4 Cung øng 7.5 S¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô 7.6 KiÓm so¸t thiÕt bÞtheo dâi vµ ®o l­êng 7 T¹o s¶n phÈm
 21. 21. 21 8 §o l­êng, ph©n tÝch, c¶i tiÕn 8.2 §o l­êng, theo dâi 8.4 Ph©n tÝch d÷ liÖu 8.5 C¶i tiÕn C¶i tiÕn liªn tôc Hµnh ®éng KP Hµnh ®éng PN • Hµi lßng cña KH • §¸nh gi¸ néi bé • Qóa tr×nh, S¶n phÈm 8.3 K.so¸t SPKPH
 22. 22. 22 C¶i tiÕn liªn tôc HÖthèng qu¶n lý chÊt l­îng C¶i tiÕn liªn tôc HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng Tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o Qu¶n lý nguån lùc §o l­êng Ph©n tÝch C¶i tiÕn T¹o S.phÈm Kh¸ch hµng & Bªn Liªn quan §Çu ra§Çu vµo S¶n phÈm Yªu cÇu Kh¸ch hµng Tho¶ m·n
 23. 23. 23 Giai®o¹n1. Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ ho¹ch ®Þnh  LËp tiÕn ®é , lËp ban chØ®¹o, nhãmc«ng t¸c  X©y dùng nhËn thøc vÒISO9000 trong c«ng ty  §µo t¹o viÕt hÖthèng v¨n b¶n  Kh¶o s¸t hÖ thèng hiÖn cã  LËp kÕho¹ch thùc hiÖn Qu¸ tr×nh x©y dùng HTQLCL/MT
 24. 24. 24 Giai®o¹n2. ViÕt tµi liÖu cña hÖ thèng CL  ViÕt tµi liÖu  Phæ biÕn, ®µo t¹o Qu¸ tr×nh x©y dùng HTQLCL/MT
 25. 25. 25 Giai®o¹n3. Thùc hiÖn vµ c¶i tiÕn  C«ng bè ¸p dông  §µo t¹o chuyªn gia ®¸nh gi¸  §¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé lÇn 1  §¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé lÇn 2 Qu¸ tr×nh x©y dùng HTQLCL/MT
 26. 26. 26 Giai®o¹n4. Chøng nhËn Chøng nhËn lµ mét thñ tôc mµ bªn thø ba ¸p dông ®Ó ®¶mb¶o r»ng mét ®èi t­îng nµo ®ã phï hîp víi c¸c yªu cÇu qui ®Þnh. Bªn thø ba - Tæ chøc chøng nhËn
 27. 27. 27 Qu¸ tr×nh chøng nhËn TiÕp xóc ban ®Çu Nép hå s¬ xin CN §¸nh gi¸ s¬ bé §¸nh gi¸ chÝnh thøc CÊp giÊy chøng nhËn Gi¸ms¸t ®Þnh kú §¸nh gi¸ l¹i
 28. 28. 28 c¸c d¹ng chøng nhËn: • Chøng nhËn s¶n phÈm; • Chøng nhËn hÖthèng qu¶n lý (ISO9000, ISO 14000, HACCP) • Chøng nhËn kü thuËt viªn chuyªn ngµnh.
 29. 29. 29 Sè chøng chØISO 9000 (Thèng kª cña ISO ®Õn 31-12-2002) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tæng sè 223299 271847 343643 408631 510616 561407 T¨ng hµng n¨m 60698 48548 71796 64988 101198 51131 Sè quèc gi¸ 126 141 150 157 161 159
 30. 30. 30 Sè chøng chØ ISO9000 (Thèng kª cña ISO®Õn 31-12-2002) 1998 1999 2000 2001 2002 Anh 58.693 61.700 63.725 66.760 60960 Trung Quèc 8.245 15.109 25.657 57.783 75755 ý 18.095 21.069 30.367 48.109 61212 Đøc 24.055 30.150 32.500 41.629 35802 Mü 24.987 33.054 35.018 37.026 38927 NhËt 8.613 14.564 21.329 27.385 33964 Ph¸p 14.194 16.028 17.170 20.919 19870 T©y ban Nha 6.412 8.699 12.546 17.749 28690 Hµn Quèc 7.729 11.533 15.424 17.676 14520 Hµ Lan 10.570 10.620 11.036 12.745 13198
 31. 31. 31 1998 1999 2000 2001 2002 Th¸I Lan 1236 1527 2553 3870 4556 Singapo 3000 3140 3900 3513 5379 Malaysia 1707 1921 2355 3195 3733 Indonesia 1442 1525 1860 1395 1947 Philippin 668 723 1027 961 766 ViÖt nam 29 164 184 245 612 Brunei 108 115 193 195 Sè chøng chØISO 9000 (Thèng kª cña ISO ®Õn 31-12-2002)
 32. 32. 32  §eml¹i lßng tin cho kh¸ch hµng;  N©ng cao uy tÝn doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong n­ íc vµ quèc tÕ;  N©ng cao vµ æn ®Þnh chÊt l­îng  Gi¶mchi phÝ s¶n xuÊt  T¹o nÒ nÕp, qui cñ, tiÕn tíi x©y dùng nÒn v¨n hãa doanh nghiÖp Lîi Ých c¬ b¶n cña ¸p dông HTCL
 33. 33. 33 Chóc thµnh c«ng ! Siêu th i n máy Vi t Long www.vietlongplaza.com.vnị đ ệ ệ

×