Pràctica sobre el currículum

914 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pràctica sobre el currículum

 1. 1. PRÀCTICA SOBRE EL CURRÍCULUM LES TICS A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Universitat D’Alacant Grau en mestre d’Educació Primària Assignatura. Desenvolupament Curricular i Aules Digitals Curs: 2011 – 2012 Grup: 7 BOSH MARTINEZ, Andrea CALDERON PAREDES, Maria Victoria GÓMEZ ALCARAZ, Mª José IBARRA MARTINEZ, Encarni(*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre,xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página1
 2. 2. LES TICS AL CURRICULUM D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA INTRODUCCIÓ. A causa del canvi en la societat actual ens trobem amb que els anticsparadigmes d’ensenyament, avui no son tan vàlids. Els alumnes rebem molta mésinformació d’àmbits diferents a l’escola. Les noves tecnologies formen part activa de totel que ens envolta avui i son el present de la societat actual. A més a més, son unaferramenta molt útil per a tothom, ja que ens permeten fer moltíssimes coses demanera més senzilla. També són un gran instrument de transmissió d’informació i decomunicació. Per aquest motiu, pensem que l’escola, no pot deixar aquesta nova realitat abanda, i també s’ha d’introduir i introduir als nens i nenes en la nova realitat, la realitatde les noves tecnologies. Per aquest motiu, l’objectiu principal de la nostra pràctica ésestudiar el currículum d’educació primària des del punt de vista de totes les àrees iveure com cada àrea específica tracta el tema de les noves tecnologies. ANÀLISI DEL CURRÍCULUM Començarem per l’assignatura de coneixement del medi natural, social icultural. El currículum d’aquesta àrea ha d’atendre al desenvolupament evolutiu físic,sensorial i psíquic de l’alumnat, al pensament concret del xiquet de sis a dotze anys, ala seua àmplia capacitat i al interès per aprendre a establir relacions amb els elementsdels seu entorn i, també, a la necessitat d’iniciar-lo en el pensament abstracte al finalde l’etapa. Els continguts a treballar en aquesta àrea son també les màquines i aparellsconstruïts per l’home. Atès les característiques tant de l’àrea com de l’alumnat, s’utilitzaran en tots elscicles d’Educació Primària, de forma sistemàtica i progressiva, els procediments derecerca, selecció i anàlisi de la informació a través de les fonts tradicionals i de l’ús deles tecnologies de la informaciói de la comunicació. (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página2
 3. 3. Així mateix, es fomentarà l’actitud investigadora per a explorar la realitat a través dediferents activitats i, entre elles, les que impliquen un treball de camp. Per a la seuaconsecució és important organitzar l’aula amb els recursos bibliogràfics, cartogràfics,audiovisuals i multimèdia de forma que permeten a l’alumnat construir progressivamentels coneixements de l’àrea. A més a més, un dels objectius d’aquesta àrea és: 15. Utilitzar les TIC per aobtindre informació i com a instrument per a aprendre i compartir coneixements ivalorar la seua contribució a la millora de les condicions de vida. Ara veurem com es tracta el tema de les noves tecnologies en l’àrea deconeixement del medi per cicles.  Primer cicle. En els continguts, dintre del bloc 7 (objectes, màquines i noves tecnologies) hi hados que fan referència a les tics: 1. Identificació dels components bàsics d’un ordinador.Iniciació en els seu ús. 2. Atenció dels mitjans informàtics.  Segon cicle Dintre dels continguts dels bloc 4 (persones, cultures i organització social) del segon cicle, ens diu: “les tecnologies de la informació i la comunicació. Obtenció de la informació i valoració de continguts. Els esdeveniments relacionats amb la localitat, la comarca i la CV en els mitjans de comunicació. Iniciació en la valoració de les informacions obtingudes”. Per altra part, dintre del bloc 7 (objectes, màquines i noves tecnologies), hi ha altre contingut també relacionat amb l’ús de les Tics a l’aula: Informàtica. Utilització bàsica de tractament de textos. Presentació dels treballs en paper o suport digital. Busca guiada d’informació en Internet.  Tercer cicle Per últim, en els continguts del tercer cicle, dintre del bloc 1 (geografia: l’entorn i laseua conservació ens diu que es necessari la utilització i interpretació de diferentsrepresentació sobre un mateix espai (plànols, fotografies aèries i altres mitjanstecnològics).I a més a més, en el bloc 4 (persones, cultures i organització social) diuque“la funció de les comunicacions i els mitjans de transport en les activitats personals,econòmiques i socials. Els esdeveniments relacionats amb la Comunitat Valenciana iamb Espanya en els mitjans de comunicació. Selecció i comentari de notícies”. A més a més en aquesta àrea el currículum diu que els nens han de conèixer, laciència present i futur de la societat. Per aquest motiu, els nens han de saber la cultura (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página3
 4. 4. i l’oci (el llibre – paper, tecnologia informàtica-); l’art (pintures i colorants); la música(cintes i discos compactes), el cine (fotografia, vídeo i DVD); l’esport (materials mésflexibles i aerodinàmics). A més a més, altre contingut important d’aquesta àrea és: lainformàtica i les telecomunicacions: xips, CD-ROM i altres suports magnètics, i fibraòptica.Per últim el currículum comenta que és necessari que els nens adquirisquen unús autònom del tractament de textos. Busca guiada d’informació en la xarxa. Controldel temps i ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació. Quant als criteris d’avaluació hi ha dos especialment que parlen sobre la necessitatd’integrar les noves tecnologies a l’aula: 1. Presentar un informe de forma ordenada iclara, utilitzant suport paper i digital, sobre qüestions senzilles; arreplegar informació dediferents fonts (directes, llibres, Internet), seguint un pla de treball i expressarconclusions. I 2.Assenyalar l’aportació d’alguns avanços de la ciència i la investigacióen la societat, fonamentalment en estos camps: cultura i oci, llar, transport, informàtica itelecomunicacions, construcció i medicina. A continuació, hem analitzat l’àrea d’Educació artística. Aquesta engloba lesassignatures de música i plàstica. Segons aquesta àrea, les diferents manifestacionsartístiques tenen una presència constant en la vida de les persones. Per aquest motiu,l’Educació Primària és l’etapa més adequada per a desenvolupar en els xiquets elsconeixement, les experiències i els hàbits que formen l’àrea d’Educació artística. Els ciutadans de la Comunitat Valenciana vivim en una societat que, sense deixarde costat el seu passat, té les seues característiques pròpies, entre les quals i per laseua implicació plàstica,cal destacar les avantguardes i el disseny, així coml’importantíssim món de la imatge tecnològicai la publicitat en el si de la societat deconsum. L’alumnat serà el protagonista actiu en el procés de sensibilització, apreciació icreació artístiques. El desenvolupament d’estes capacitats dependrà , en gran manera,de l’intercanvi comunicatiu amb les seues companyes i companys i del professorat, queserà bàsic per a donar sentit artístic al coneixement i als recursos individuals del grup. Per aixó, se suggeriran a les alumnes i als alumnes, de forma progressiva, modelsartístics, a fi d’ampliar les seues possibilitats de valoració de les manifestacions (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página4
 5. 5. artístiques reconegudes per la cultura i s’utilitzaran tecnologies de la informació i de lacomunicació com a instruments vàlids per a provocar situacions creatives i d’ampliaciódel coneixement. Des de la contribució que es fa des d’aquesta àrea a les competències bàsiques, elque més ens interessa és el deltractament de la informació i la competència digital. Acídiu que des d’aquesta competència, es contribueix a través de l’ús de la tecnologia coma ferramenta per a mostrar processos relacionats amb la música i les arts visuals i per aacostar l’alumnat a la creació de produccions artístiques i a la anàlisis de la imatge i elso i dels missatges que estos transmeten. També es desplega la competència en labusca d’informació sobre manifestacions artístiques per al seu coneixement i gaudi, pera seleccionar i intercanviar informacions referides a àmbits culturals del passat i delpresent, pròxims o d’altres pobles. Quant als objectius hi ha un que ens interessa molt en aquest cas per laseua vinculació directa amb el tema de les noves tecnologies. Aquest objectiu és elnombre 9:Conèixer algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i lestecnologies de la informació i la comunicació en què intervenen la imatge i el so.Descobrir significats d’interès expressiu i estètic i utilitzar-los com a recursos per al’observació, la busca d’informació i l’elaboració de produccions pròpies, ja siga deforma autònoma o en combinació amb altres mitjans i materials. A continuació, analitzarem aquesta àrea des dels diferents cicles.  Primer cicle. L’únic objectiu que parla sobre noves tecnologies diu que és necessària l’exploracióde recursos digitals per a la creació d’obres artístiques.Malgrat això, cal dir que en elprimer cicle no diu molt sobre les noves tecnologies.  Segon cicle. En el bloc 1, (observació plàstica), un dels continguts és l’interès per buscar informació sobre produccions artístiques i per comentar-les (en realitat, no diu on buscar la informació, però podria ser per exemple utilitzant internet). Per altra part, altre contingut és la valoració de la importància de la comunicació i de l’expressió plàstica en el context de les relacions interpersonals. (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página5
 6. 6. Per altra part, en el bloc 2 (expressió i creació plàstica) hi ha un contingut que és:utilització de recursos digitals per a l’elaboració de produccions artístiques. La restade blocs no parlen sobre les TICS a l’aula.  Tercer cicle. Dintre del bloc 1 (observació plàstica), hi ha un contingut que diu: documentació,registre i valoració de formes artístiques i artesanals representatives de l’expressiócultural de les societats.Per altra part, en el bloc 2 (Expressió i creacióplàstica) , els continguts que parlen sobre les noves tecnologies son: 1. Exploració iinvestigació dels canvis que experimenten els volums i espais per la incidència dellum: ombres xineses, teatre negre. I 2.Ús de les tecnologies de la informació icomunicació per al tractament d’imatges, disseny i animació, i per a la difusió delstreballs elaborats.En el bloc 3 (escolta) hi ha un contingut que també ens interessaper la seua relació amb les noves tecnologies i és: busca d’informació, en suportpaper i digital, sobre instruments, compositors i compositores, intèrprets iesdeveniments musicals.Per últim, en el bloc 4 (Interpretació i creació musical) elscontinguts que parlen sobre noves tecnologies son 1.la utilització de mitjansaudiovisuals i recursos informàtics per a la creació de peces musicals i per a lasonorització d’imatges i de representacions dramàtiques, a partir de la combinació depatrons rítmics i melòdics i 2. Utilització de diferents grafies per a registrar i conservarla musica inventada. Ara, parlarem sobre l’àrea d’Educació física. Dintre d’aquesta àrea, el currículumens diu que cal ressaltar la importància de l’ús de les tecnologies de la informació i lacomunicació per a l’establiment de relacions amb alumnat d’altres centres docents,sobretot, en l’àmbit de l’escola rural. D’altra banda, esta àrea col·labora, des d’edats primerenques fins a la valoraciócrítica dels missatges referits al cos, procedents dels mitjans d’informació icomunicació, que poden danyar la pròpia imatge corporal.Des d’esta perspectiva, escontribueix en certa manera, a la competència sobre el tractament de la informació ide la competència digital. (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página6
 7. 7. Entre els objectius cal destacar el nombre 13.Utilitzar les tecnologies de lainformació i la comunicació com a recurs de suport a l’àrea. En aquesta àrea, és dintre del tercer cicle on realment es dona importància a lesnoves tecnologies. Entre els continguts, en el bloc 1 (el cos: imatge i percepció) ensdiu quel’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per ademanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació al’àrea.Per altra part, en el bloc 2 (habilitats motrius), trobem un nou contingut queparla sobre l’aplicació de les TICS a l’aula i és:ús de les tecnologies de la informació ila comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborar documents i fomentarun esperit crític amb relació a l’àrea.En el bloc 3, (activitatsfísiques artisticoexpresives), diu que un contingut és l’ús de les tecnologies de lainformació i la comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborardocuments i fomentar un esperit crític amb relació a l’àrea.Més avant, dintre del bloc 4(activitat física i salut), el currículum diu que els nens han d’emprarles tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a demanarinformació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació a l’àrea.Perúltim, al bloc 5 (jocs i esports), és molt important, l’ús de les tecnologies de lainformació i la comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborardocuments i fomentar un esperit crític amb relació a l’àrea. Quant als criteris d’avaluació, hem de dir que només hi ha un criteri que reconeixles noves tecnologies com a matèria que ha de ser avaluada i aquest criteri és:11. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de forma cooperativa i ambsentit crític per a obtindre informació relacionada amb l’Educació física, i per a establirintercanvi d’opinions amb l’alumnat d’altres centres docents. Una de les àrees que des de sempre se li ha donat una gran importància son lesàrees de llengua. El currículum parla sobre els dos idiomes cooficials de la ComunitatValenciana conjuntament. Per aquest motiu, a continuació parlarem sobre llenguacastellana: llengua i literatura i sobre llengua valenciana: llengua i literatura.Al llarg d’esta etapa, les xiquetes i els xiquets han de començar a adquirir un saberreflexiu sobre les pràctiques comunicatives necessàries per a viure en la societat del (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página7
 8. 8. segle XXI. Aquesta àrea, també organitza els continguts dintre de diferents blocs, quecontenen els continguts generals de l’etapa, que després es tracten mésespecíficament dintre de cada cicle. En el bloc 3 (llegir i escriure), ens diu elcurrículum que “quant a l’ús escrit, l’aprenentatge de la lectura i de la composició,presenta progressivament nivells de complexitat en la planificació i l’estructuració delstextos i una major diversificació en els contextos. Molt especialment, s’ha deconsolidar en esta etapa el domini de les tècniques gràfiques, la relació so-grafia, lesnormes ortogràfiques convencionals i la disposició del text en la pàgina, tenint encompte que la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació no had’obviar l’aprenentatge dels rudiments d’escriptura autònoms socialment rellevants ivalorats. A més a més,el Currículum de l’àrea inclou l’ús de suports electrònics en lacomposició de textos. Açò significa alguna cosa més que un canvi de suport, ja queafecta les operacions mateixes que intervenen en el procés d’escriptura (planificació,execució del text, revisió…) i que constitueixen un dels continguts bàsics d’esta àrea.Per això, en la mesura que s’utilitzens’està millorant, al mateixtemps, la competència digital i el tractament de la informació. Però, a més, els nousmitjans de comunicació digitals que sorgixen contínuament, impliquen un ús social icol·laboratiu de l’escriptura, la qual cosa permet concebre l’aprenentatge de la llenguaescrita en el marc d’un vertader intercanvi comunicatiu. L’objectiu que fa referència a les TICS en l’areallengua castellana: llengua iliteratura i sobre llengua valenciana: llengua i literatura és el 9. Usar els mitjansde comunicació social i les tecnologies de la informació per a obtindre, interpretar ivalorar informacions de diversos tipus i opinions diferents, i com a instruments detreball i d’aprenentatge. Pel que fa al primer cicle: tenim el bloc 3: Llegir i escriure.3.1 comprensió de textsescrits, ens diu: 9. Iniciació a la utilització dirigida de les TIC i de les biblioteques, demanera que es mostre respecte per les seues normes de funcionament, per a obtindreinformació i models per a la composició escrita. I a més: 11. Iniciació a l’ús deprogrames informàtics de processament de texts. (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página8
 9. 9. BLOC 6: La llengua com ainstrument d’aprenentatge.2. Valoració dels mitjans decomunicació social com a instrument per a aprendre i accedir a informacions iexperiències d’altres persones. Al segon cicle tenim destacats els següents blocs:BLOC 3:7. Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i la comunicació i delsdiferents tipus de biblioteques (d’aula i de centre), i mostrar respecte per les normesde funcionament, amb la finalitat d’obtindre informació i models per a la composicióescrita.11. Utilització guiada de programes informàtics de processament de text i delsmitjans informàtics per a la producció de textos senzills amb especial atenció als estilsde lletra, títols i subtítols, puntuació…BLOC 6: La llengua com instrument d’aprenentatge. 3. Valoració dels mitjans decomunicació social com a instrument per a aprendre i per a accedir a informacions iexperiències d’altres persones.7. Utilització dirigida de les tecnologies de la informaciói de la comunicació i dels diferents tipus de biblioteques (d’aula i de centre), de formaque es mostre respecte per les seues normes de funcionament, amb la finalitatd’obtindre informació i models per a la composició escrita. Al tercer cicle troben els seguents blocs:BLOC 3: 6. Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i lacomunicació(buscadors, fòrums, pàgines infantils i juvenils) com a instrument detreball per a localitzar, seleccionar i organitzar la informació.BLOC 5: Coneixement de la Llengua, tenim els següents punts: 7. Ús de documentsvideogràfics i sonors com a mitjà d’obtindre, seleccionar i relacionar amb progressivaautonomia, informacions rellevants per a ampliar els aprenentatges. I el punt 9. Ús deles tecnologies de la informació i de la biblioteca d’aula i de centre com a llocsprivilegiats per a l’aprenentatge i per a la recerca i consulta de fonts d’informació ielaboració de treballs personals, respectant les normes d’ús. El criteri d’avaluació del segon i tercer cicle relacionat amb les TICS,és elmateix:18. Utilitzar programes informàtics per a l’elaboració i presentació de textos. Iel criteri d’avaluació del primer cicle és: 14. Familiaritzar-se amb programesinformàtics educatius senzills. (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página9
 10. 10. Altra de les assignatures a les quals sempre s’ha donat molta importància son lesMatemàtiques.A continuació veurem que diu el currículum sobre l’ús de les noves tecnologies dintre de l’àrea de les matemàtiques. En el currículum oficial de la Comunitat Valenciana, s’entenen les matemàtiquescom un conjunt d’idees i formes d’actuar que comporten no sols utilitzar quantitats iformes geomètriques, sinó, fer-se preguntes, obtindre models i identificar relacions iestructures, de manera que, a l’analitzar els fenòmens i les situacions que espresenten en la realitat, es puguenobtindre informacions i conclusions que inicialmentno hi apareixien explícites. En aquesta àrea, dintre del bloc 4, és on trobem el tractament de les novestecnologies de la informació i la comunicació. Ací es parla sobre el tractament de lainformació, l’atzar i la probabilitat, adquirixen el seu ple significat quan es presenten enconnexió amb activitats que impliquen altres àrees de coneixement. Igualment, eltreball ha d’incidir de forma significativa en la comprensió de les informacions delsmitjans de comunicació. Tenen importància en els continguts que afavorixen lapresentació de les dades de forma ordenada i gràfica, els continguts d’aquest bloc hande ser un inici en l’ús crític de la informació rebuda pels diferentsmitjans.També hauremde tindre en compte els grans avanços tecnològics en la nostra societat i que, afectenl’educació i, com no, les matemàtiques. Per la qual cosa, en la mesura quecorresponga,s’inclouran o incorporaran a l’ensenyança-aprenentatge de lesmatemàtiques com a suport tecnològic de primer orde i com a ferramentad’aprenentatge motivadora al mateix temps que pràctica.Les Matemàtiquescontribuïxenal tractament de la informació i a la competència digital en diversos sentits.D’una banda perquè proporcionen destreses associades a l’ús dels nombres, com arala comparació, l’aproximació o les relacions entre les diferents formes d’expressar-los,facilitant així la comprensió d’informacions que incorporen quantitats o mesures. D’unaaltra, a través dels continguts del bloc homònim es contribuïx a la utilització delsllenguatges gràfic i estadístic, essencials per a interpretar la informació sobre la realitat.En una escala més menuda, la iniciació en l’ús de calculadores i d’altres tecnologies (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página10
 11. 11. per a facilitar la comprensió de continguts matemàtics està també unida aldesenrotllament de la competència digital. Quant als objectius, hi ha un d’ells que ens parla sobre la necessitat d’incorporarles noves tecnologies a l’aula i aquest és el 7, que diu que cal utilitzar de formaadequada els mitjans tecnològics tant en el càlcul com en la busca, tractament irepresentació d’informacions diverses, així com per a l’ampliació dels contingutsmatemàtics i la seua relació amb altres de les distintes àrees del currículum. Quan parlem dels continguts globals a tot els blocs, trobem que al bloc 4(tractament de la informació, atzar i probabilitat. Gràfics estadístics), hi ha trescontinguts que fan referència a les noves tecnologies. 1. Utilització detècniqueselementals per a l’arreplega i ordenació de dadesen contextos familiars i pròxims. 2.Realització de gràfiques senzilles: pictogrames, diagrames de barres. I 3.Disposició al’elaboració i presentació de gràfics i taules de forma ordenada i clara. (Malgrat no diuque necessàriament haja de ser mitjançant eines informàtiques, això ho podemimplementar i tractar d’elaborar aquestes activitats en format paper i informàtic). Dintre del tercer cicle, si que parla directament sobre alguns continguts quetenen relació amb les noves tecnologies. Aquests son: Interès per utilitzar amb atenció iprecisió diferents instruments de mesura i ferramentes tecnològiques, i per utilitzarunitats adequades.Confiança en les pròpies possibilitats i interès per utilitzar lesferramentes tecnològiques en la comprensió dels continguts funcionals.I per últim, lautilització d’instruments de dibuix i programes informàtics per a la construcció iexploració de formes geomètriques. Quant als criteris d’avaluació, el criteri 9 i el 17 ens parla sobre les novestecnologies. El criteri 17. Diu: Obtindre informació i comunicar oralment la informacióobtinguda a partir de gràfics senzills. I el 9. Utilitzar la calculadora per a l’estimació,aproximació i comprovació de resultats numèrics en les operacions matemàtiques ambnombres naturals i nombres decimals. Després de totes eixes àrees analitzades, parlarem sobre la llenguaestrangera. El coneixement de llengües estrangeres és cada vegada més important inecessari per a viure en un món que, a causa dels progressius avanços en els campstecnològics i informàtics, ens porta a una societat on la comunicació a través d’altres (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página11
 12. 12. llengües obri enormes possibilitats de progrés i llibertat, a més de contribuir al’enteniment i respecte entre les distintes cultures i els seus parlant. El Bloc6,Tecnologia de la informació i de la comunicació, és el que ens parla sobre les novestecnologies. És potser en esta àrea on la Tecnologia de la informació i de lacomunicacióaconseguix la seua pertinència màxima. La possibilitat de treballardirectament amb textos reals, accedir a productes culturals ja elaborats (cançons,contes, pel·lícules...),comunicar-se amb parlants de la mateixa edat o participar enprojectes conjunts, a més de l’atracció intrínseca que tenen per als jóvens aprenents,fan de les TIC un context global que atorga interés i rellevància a tot un conjuntd’activitats que poden ser realitzades fàcilment en la classe de llengua. Les competències esmentades estan en l’actualitat en relació directa amb lacompetència en tractament de la informació i competència digital. Les tecnologies de lainformació i la comunicacióoferixen la possibilitat de comunicar-se en temps real ambqualsevol part del món i també l’accés senzill i immediat a un flux d’informació queaugmenta cada dia. El coneixement d’una llengua estrangera dóna l’oportunitatd’accedir a eixa universalitat de la informació i la comunicació, imprescindible per a laplenitud d’una realització personal plena i l’exercici dels seus drets ciutadans. Entre els objectius d’aquesta àrea, destaquen: 1. Escoltar i comprendre missatges,servint-se de les informacions transmeses per a la realització de tasques relacionadesamb la seua experiència. 5. Aprendre a utilitzar amb progressiva autonomia tots elsmitjans al seu abast, incloses les noves tecnologies per obtenir informació i per acomunicar-se en la llengua estrangera. Per últim, el 7. Valorar la llengua estrangera, iles llengües en general, com a mitjà de comunicació i enteniment entre persones deprocedències i cultures diverses i com a ferramenta d’aprenentatge de diferentcontingut. L’última àrea que hem analitzat és “Educació per a la ciutadania i els dretshumans”. En aquesta àrea, ens diu que tots els ciutadans estan cridats a esta labor depedagogia democràtica, però són les escoles, junt amb les llars, les que conformaran lafutura ciutadania del nostre país. I els poders públics han de vetlar perquè l’educaciócomuna de tots els nostres estudiants siga compatible amb l’extensió dels valors cívics. (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página12
 13. 13. Els continguts s’organitzen en tres blocs en què els conceptes, els procediments iles actituds s’aborden des d’una perspectiva integrada. En el currículum, sobre aquestaàrea, no ens diu res sobre les noves tecnologies, pareix ser que el currículum no les téen compte. CONCLUSIONS GENERALS DEL GRUP. Després d’haver llegit i analitzat minuciosament cada apartat del currículum oficiald’educació primària de la comunitat valenciana, com a grup, hem tret diversesconclusions generals com agrup. Al llarg de l’anàlisi, hem vist que el currículum dona una certa importància a les Ticsen l’aula, però de la mateixa manera, ens hem adonat que en algunes matèries estracta més el tema de les noves tecnologies que en altres. Per exemple, en l’àrea dellengua (tant valencià com castellà) o coneixement del medi, si que es dona certaimportància a les noves tecnologies com a eina de recerca d’informació, deprocessament de textos, etc. Malgrat això, hi ha d’altres assignatures, en les que pareixser que les Tics no tenen tanta importància. Aquestes assignatures son per exemplel’educació per a la ciutadania, en la qual el currículum no diu res sobre les novestecnologies i en l’assignatura de plàstica i música tampoc no es tracten en granmesura. A més en educació física la introducció de les Tics és a partir de tercer cicle peròcreiem que no s’especifica tot el potencial d’ús que tenen en aquesta àrea. Noméss’usen per a cercar informació i no com una possible eina per a treballar certs aspectesde l’assignatura. A més a més, hem de tenir en compte, que les noves tecnologies canvien moltràpidament i l’escola presenta grans problemes per adaptar-se al gran canvi quesofreixen en poc de temps. Per aquest motiu, nosaltres pensem que el currículum quehem analitzat és de l’any 2007. Estem a l’any 2012, per tant aquest currículum fa 5anys que està sent utilitzat per tots els mestres i és el currículum que s’està utilitzant en (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página13
 14. 14. les escoles. En 5 anys el tema de les TICS, han canviat moltíssim, aleshores potser, elcurrículum es s’hauria de retocar en aquest aspecte. Podem dir, que en general, a les escoles, actualment tenen més recursos digitals itecnològics que fa cinc anys, aleshores pensem que aquesta ferramenta, en lesescoles en que la puguen utilitzar, seria una incongruència desaprofitar-la, ja que lesnoves tecnologies estan presents en l’actualitat i l’objectiu fonamental que tenim des del’escola és preparar els alumnes per a viure, per a transferir tots els coneixementsestudiats a la vida, i per aquest motiu, no seria útil, crear en l’escola com una espècied’univers paral·lel que no tingués res a veure amb la vida real. Per tant, si volempreparar als alumnes per a la vida i com a professionals, no podem deixar les novestecnològies fora de l’ensenyament. Dit això, ens agradaria concloure dient, que ens alegrem d’haver analitzat elcurrículum oficial de la comunitat valenciana, perquè serà el document que hauremd’emprar per a desenvolupar la nostra tasca com a futurs docents, i hem vist aquellsaspectes, en els quals ens pareix que el currículum es queda un poquet obsolet. Peraquest motiu, i tenint en compte que el currículum és el nivell bàsic que hem de donar,sempre des de la nostra escola, el podrem completar i implementar. Per això, si elcurrículum no canvia d’ací a quan comencem a treballar, que esperem que no sigamassa tard, nosaltres intentarem ampliar l’ús de les TICS dintre de l’aula i tambéutilitzarem totes les ferramentes que estem aprenent en aquesta assignatura i en altres,perquè el més lògic és aprofitar totes aquelles ferramentes que milloren l’efectivitat dela nostra professió i l’ensenyament dels alumnes i que a més a més ens faciliten latasca, que encara que molts pensen que és molt fàcil, en realitat no ho és tant. (*) Al llarg del text, cada vegada que utilitzem els mots genèrics del mascvulí, com mestre, xiquet, etc. En realitat ens estem referint a ambdós sexes.[Escriba texto] Página14

×