Skup 4.11.2011 vh

 • 3,178 views
Uploaded on

Stručni skup za pripravnike i njihove mentore …

Stručni skup za pripravnike i njihove mentore
Metodički dio stručnog ispita iz informatike/računalstva
Osijek, 4.11.2011.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,178
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
80
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 11,00 – 12,30 • Uloga Agencije za odgoj i obrazovanje u profesionalnom razvoju prosvjetnih djelatnika - viši savjetnik Miroslav Klaić, prof. • Stažiranje i stručni ispiti - viša prosvjetna inspektorica Klara Žeravica, dipl. iur. • Priprema za pisani rad na stručnome ispitu - viša savjetnica Anđa Suvala, prof.12,30 – 13,00 stanka
 • 2. 13,00 – 14,00 • Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrjednovanju postignuća učenika - viša savjetnica Marina Ništ, prof. • Razredništvo - predstojnica Podružnice Osijek, viša savjetnica Ivana Biljan, prof.14,15 – 16,00 • Metodički dio stručnoga ispita - savjetnici za nastavne predmete
 • 3. Stručna sprema Člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11) Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, br.: 47/96 i 56./2001. Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99.)
 • 4. Stručna spremaČlanak 105. (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi možeobavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studijodgovarajuće vrste odnosno preddiplomski sveučilišni studij ilistručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i imapotrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanjekojim se stječe 60 ECTS bodova (u daljnjem tekstu: pedagoškekompetencije) ako se na natječaj ne javi osoba koja je završiladiplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste.(7) Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi možeobavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studijodgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.(15) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz ovogčlanka, radni odnos se može zasnovati s osobom koja imaodgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebnepedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija.
 • 5. učitelj informatikeČlanak 2. (Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja istručnih suradnika u osnovnom školstvu)29. Stručni suradnik - učitelji i stručni suradnici osposobljeni zarad s računalom  voditelj informatičke učionice  profesor informatologije  profesor informatike  diplomirani informatičar  profesor matematike i informatike  diplomirani inženjer računarstvaČlanak 9.Učitelj i stručni suradnici, koji imaju stručnu spremu utvrđenuovim pravilnikom, a nemaju potrebno pedagoško, psihološko imetodičko obrazovanje, dužni su to obrazovanje steći u rokugodine dana od dana zasnivanja radnog odnosa.
 • 6. nastavnik inf./rač.Članak 2. (Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanjunastavnika u srednjem školstvu NN 1/96.)22. Informatika (ili Računalstvo u područjima rada za koja ovimpravilnikom nije utvrđeno drugačije)  prof. matematike i informatike  dipl. inž. elektrotehnike - smjerovi računarska tehnika te telekomunikacije i informatika  dipl. informatičar  dipl. inž. matematike - smjerovi informatika  dipl. inž. matematike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom  dipl. inž. računarstva  prof. informatologije (osim u prirodoslovnom- matematičkim gimnazijama)  prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom (osim u prirodoslovno- matematičkim gimnazijama)
 • 7. nastavnik inf./rač.Članak 1. (Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi ipedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN 80/99.)U točki 22., za nastavni predmet Informatika (iliRačunalstvo...), stupac Potrebna stručna sprema dopunjujese novom alinejom koja glasi:"- osoba s visokom stručnom spremom osposobljena zavođenje informatičkog školskog kabineta prije uvođenjainformatike ili računalstva kao nastavnog predmeta, ako jezatečena na tim poslovima na dan uvođenja tog predmeta uškolu u kojoj je nastavnik bio zaposlen (osim uprirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i tehničkoj školi)".
 • 8. Stažiranje Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 88/03.) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/10.) Nacionalni okvirni kurikulum (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=18247) Nastavni plan i program za osnovnu školu (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14181) Nastavni planovi i programi za srednje škole dijelom su dostupni na stranicama NCVVO, većim dijelom u papirnatom obliku (Glasni Ministarstva, Prosvjetni vjesnik…) pisani za određene strukovne programe Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.)
 • 9. Stažiranje osposobiti učitelje, stručne suradnike i nastavnike bez radnog iskustva za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi stjecanje profesionalnih kompetencija za rad s djecom i njihovim roditeljima povećanje samopouzdanja u radu
 • 10. Stažiranje Ravnatelj škole (predsjednik)POVJERENSTVO Mentor ZA pripravnika STAŽIRANJE Stručni suradnik
 • 11. StažiranjePovjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za njegovo provođenje i eventualne prilagodbe tijekom cijele godine stažiranjaProgram stažiranja se sastoji od općeg i metodičkog dijela
 • 12. Stažiranje Ustav Republike Hrvatske, zakoni, pravilnici… Nadležne institucije Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove Opća deklaracija o ljudskim pravima Konvencija o pravima djeteta Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa Pedagoška dokumentacija Školske obveze i prava učitelja
 • 13. Stažiranje Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja nastave matematike Organiziranje, pripremanje i izvođenje nastave Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika u nastavi informatike Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja Stručno usavršavanje Natjecanja iz informatike
 • 14. Stažiranje Imenuje povjerenstvo za stažiranje Prijavljuje stažiranje u roku od 30 dana od početka rada pripravnika (tiskanica SI-1) Osigurava izradu plana i programa stažiranja i dostavlja ga AZOO-u, uz prijavu Osigurava pružanje stalne stručno-pedagoške i metodičke pomoći pripravniku Osigurava praćenje i vrednovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja Prijavljuje pripravnika za polaganje stručnog ispita (tiskanica SI-3)
 • 15. Stažiranje Izrađuje operativni program stažiranja Radi u punom sastavu Pružaju stalnu stručno-pedagošku i metodičku pomoć Obvezni su nazočiti najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada pripravnika Prilaže izvješće (SI-2) o ostvarivanju Programa stažiranja (evidenciju o ostvarivanju programa vodi svaki član povjerenstva)
 • 16. Stažiranje Stalna suradnja s pripravnikom Obvezan nazočiti na nastavnim satima pripravnika 10 sati Vodi evidenciju o praćenju Prilaže EVIDENCIJU o ostvarivanju metodičkog dijela Programa
 • 17. Stažiranje Vodi dnevnik stažiranja Obvezan je nazočiti na 30 nastavnih sati mentora U suradnji s mentorom ovladava umijećem poučavanja Priprema se za polaganje stručnog ispita
 • 18. Stažiranje OBAVEZNO donosi na pisani dio stručnoga ispita Dnevnik stažiranja sadrži:  priprave oglednih sati koje je održao pred mentorom i povjerenstvom te zabilješke o razgovoru nakon oglednih sati  priprave s mentorovih sati sa zabilješkama o razgovoru nakon sati na kojima je nazočio  evidentira ostvarenje programa pripravničkog staža  bilježi stručno usavršavanje – knjige koje je pročitao i sl.,  umeće potvrde sa stručnih usavršavanja na kojima je nazočio...
 • 19. Stažiranje Dobra međusobna suradnja pripravnika i mentora ikonzultativno-savjetodavni radstručnih suradnika i ravnatelja.
 • 20. Metodički podsjetnik- samostalni rad, rad u parovima, skupni rad, frontalnirad, timska nastava, teorija igre, projektna nastava.- način rada u nastavi, demonstracijske i verbalne,odnose se na nastavnikov i učenikov načina rada:usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije, rada stekstom, grafičkih radova, izvanškolsko učenje,programirana nastava, učenje pomoću računala.- obrada, ponavljanje, vježbanje, provjeravanje.
 • 21. Metodički podsjetnik ili izvori znanja su didaktičkioblikovani, objektivno dani predmeti, proizvodi ljudskograda, koji u nastavi služe kao izvori spoznavanja, odnosnoučenja.  Podjela: tekstualna, vizualna, auditivna, audiovizualna.  Ponekad, isti predmet može biti nastavno sredstvo i pomagalo. ili pribor kojim se služe nastavnici iučenici u obradi nastavnog sadržaja.  Pribor za pisanje, pomagala za crtanje, ručni alati, demonstracijska pomagala, eksperimentalna pomagala, instrumenti, aparati, strojevi, elektronski uređaji.  Primjena se mora uskladiti s ciljevima učenja i metodičko-didaktičkim zahtjevima nastavnog sata.
 • 22. Metodički podsjetnik UČENIKNASTAVNI NASTAVNIKSADRŽAJ
 • 23. Metodički podsjetnik nastavna nastavniktehnologija nastavni učenik sadržaj
 • 24. Metodički podsjetnikUČENICI NASTAVNIK CILJEVI SADRŽAJKONTEKST
 • 25. Metodički podsjetniktradicionalni pristup: Bloomova taksonomija:Materijalni Kognitivno područje znanja, spoznaje znanje, spoznajaFunkcionalni Psihomotoričko područje sposobnosti aktivnosti i vještineOdgojni Afektivno područje stajališta stavovi, interesi, motivacija
 • 26. Stručni ispitCILJ: Utvrđivanje profesionalne, poglavito metodičko - didaktičke i pedagoško - psihološke osposobljenosti pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad.
 • 27. Stručni ispitstručni ispiti polažu se uOŠ Svete Ane u Osijeku, Osijek, Svete Ane 2 stručni ispiti polažu se u Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Osijeku, Osijek, Trg Svetog Trojstva 4.
 • 28. Stručni ispitOsnovne škole1. rok: od 15. siječnja do 1. ožujka Prijava ispita:2. rok: od 15. travnja do 1. lipnja najmanje 30 dana prije početka3. rok: od 1. listopada do 15. studenoga ispitnoga rokaSrednje škole Na adresu: Agencija za odgoj i1. rok: od 10. veljače do 10. travnja obrazovanje, Zagreb, Donje Svetice 382. rok: od 10. listopada do 10. prosinca
 • 29. Stručni ispit viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje – predsjednik ispitivač metodike iz redova sveučilišnih profesora metodike mentor na ispitu – sustručnjak pripravnika ravnatelj škole u kojoj se polaže SI učitelj/nastavnik hrvatskoga jezika
 • 30. Stručni ispit• Viktorija Hržica, prof., viša savjetnica za informatiku i računalstvo - predsjednica• mr. sc. Slavko Petrinšak, Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku• Ivica Rumora, prof., • Natalija Stjepanek, prof., sustručnjak pripravnika, mentor sustručnjak pripravnika, mentor na ispitu na ispitu• Marija Anić, dipl. uč., • Zvonko Klobučar, prof., ravnatelj ravnateljica • Ana Kurtović, prof.,• Silvana Medvedović, prof., nastavnica hrvatskoga jezika učiteljica hrvatskoga jezika
 • 31. Stručni ispit pisani rad napisanapriprava za nastavni sat(1) i izvođenje nastavnoga sata (ogledni sat) usmeni ispit Uspjeh na svakom dijelu ispita je „položio” ili „nije položio” Ukoliko je ocjena iz pisanoga rada ili oglednoga sata „nije položio”, kandidat ne može polagati usmeni dio ispita, a pri ponovnom polaganju polaže se dio ispita koji nije položen(1)http://www.slideshare.net/vhrzica/pisana-priprava-za-struni-ispit-2010
 • 32. Stručni ispit Traje do 180 minuta U obliku eseja(2) : uvod, razrada i zaključak (jasne i logičke rečenice) Potkrijepljeno primjerima, teoremima i dokazima(2) Primjere tema za pisani rad možete pronaći nahttp://www.slideshare.net/vhrzica/prirucnik-za-polaganje-strucnog-ispita-informatika-osijek-9633060
 • 33. Stručni ispit Detaljno razrađena sa svim sastavnicama (ciljevi, zadaće, oblici i metode rada, prilozi) Svakom članu povjerenstva jedan primjerak.
 • 34. Stručni ispitOsnovni podatcio pristupniku:
 • 35. Stručni ispit Podaci o pristupniku i nastavnome satu: škola, mjesto, nastavni predmet, razred, nastavna cjelina i tema, pristupnik, datum izvođenja oglednog sata: Podjela: nastavne cjeline na teme i jedinice vrsta metodičke jedinice (tip sata) obrazovna postignuća ključni pojmovi cilj nastavne teme/jedinice (mjerljivost ostvarenja!)
 • 36. Stručni ispitIshodi učenja:  kognitivno područje (spoznajna – materijalna), zapisati ih  psihomotoričko područje „prema Bloomu” (funkcionalna) i (paziti na glagole!)  afektivno područje (odgojna)
 • 37. Stručni ispit Oblici rada Nastavne metode Nastavna sredstva i pomagala Korelacija (!!!) Literatura i izvori: - za učenike, - za nastavnika (!!!)
 • 38. Stručni ispit detaljno razraditi organizaciju nastavnoga sata nastavni sat planirati s pet etapa – obavezno na kraju sata imati provjeru uspješnosti nastave!
 • 39. Stručni ispit TIJEK IZVOĐENJA NASTAVE - detaljna razrada - „scenarij“ nastavnog procesa (ne pisati u obliku igrokaza) PLAN PLOČE PRILOZI koje koristite tijekom sata (npr. fotografije, karte, tablice, grafikoni, prezentacije, ...) ZAPAŽANJA O ODRŽANOM SATU Nakon održanoga sata, upisati svoja zapažanja, primjedbe, prijedloge za promjenu - kako bi sljedeći sat bio uspješniji. Na temelju zapažanja o satu, na usmenome dijelu ispita, moguće je izvršiti analizu održanoga sata.
 • 40. Stručni ispit1. PRIPREMA (Uvodna etapa) materijalno – tehnička – pripremanje potrebnih nastavnih sredstava i pomagala za nastavu, odvija se prije početka nastavnoga sata sadržajna – ponavljanje naučenoga, poticanje spremnosti na učenje psihološka – usmjerena na motivaciju2. OBRADA NOVIH NASTAVNIH SADRŽAJA – kombinacijom različitih metoda i oblika rada postižu se bolji rezultati, pripremiti odgovarajući kvalitetni radni materijal3. VJEŽBANJE – uvježbavanje obrađenih nastavnih sadržaja4. PONAVLJANJE – usustavljivanje obrađenog i uvježbanog gradiva5. PROVJERAVANJE – provjera usvojenosti nastavnih sadržaja može se napraviti različitim nastavnim metodama
 • 41. Stručni ispit jedan školski sat (45 minuta) obavezne su konzultacije s mentorom Uloga sustručnjaka na SI: • dati razred i nastavnu jedinicu, • pomoći u pripremi sata (s obzirom na učenike) • ne utjecati na način izvedbe sata
 • 42. Stručni ispit Racionalna organizacija sata Kvalitetna pisana priprema za sat u 3 primjerka s dodatnim materijalima - koristiti obrazac za pripremu za nastavni sat Izvođenje sata Ocjena uspješnosti održanog sata: - samovrjednovanje, - povratna informacija od savjetnika, ispitivača metodike i mentora
 • 43. Stručni ispit napomenuti potrebne tehničke uvjete  pripremiti učionicu  provjeriti računala  pogledati razred i učenike uskladiti zahtjeve s onim što učenici LOŠE poznaju•ne povezati sa prethodnim ili DOBROnarednim sadržajima• ne obazirati se namogućnosti učenika• predvidjeti premalo ilipreviše sadržaja
 • 44. Stručni ispit Nakon položenog pisanoga rada i izvedbe nastavnog sata osvrt na pisani dio rad: - ocjena pismenosti - učitelj/nastavnik hrvatskog jezika - stručno-metodička obrada teme – metodičar s fakulteta, osvrt na nastavni sat – metodičar, savjetnik, mentor pitanja iz metodike – metodičar, savjetnik pitanja iz općeg dijela programa - ravnatelj
 • 45. Stručni ispit • Primjena odgovarajućih• Stručnost i obrada teme nastavnih metoda• Pisana priprema • Način izlaganja• Izvedba nastavnog sata • Interakcija s učenicima • Struktura i trajanje sata  Organiziranje, pripremanje i izvođenje odgojno-obrazovnih procesa  Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno- obrazovnog procesa
 • 46. Stručni ispit Potvrdu o položenom stručnom ispitu - neposredno nakon ispita Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - unutar 6 mjeseci od dana polaganja Prvom licencom za rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika smatra se isprava o položenom stručnom ispitu.
 • 47.  www.azoo.hr www.mzos.hr www.ncvvo.hr www.carnet.hr/referalni/obrazovni ahyco.ffri.hr/metodika/predavanja.htm www.ucitelji.hr www.skole.hr www.slideshare.net/vhrzica http://skola.sys.hr/ http://edupoint.carnet.hr/ ttp://www.one45.com/teachingperspectives/PDF/goodte aching.pdf http://www.teachingperspectives.com/
 • 48. Viktorija Hržica, prof.VIŠA SAVJETNICA ZA INFORMATIKU I RAČUNALSTVOPodružnica Osijek, Strossmayerova 6/1TELEFON: +385 (0)31 284 905e-POŠTA viktorija.hrzica@azoo.hrwww.azoo.hr