Your SlideShare is downloading. ×
mentorstvo pripravniku
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

mentorstvo pripravniku

27,641
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
27,641
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
375
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraMentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentora Viktorija Hržica, prof. viša savjetnica za informatiku i računalstvo Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek str. 1
 • 2. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraCilj: Potaknuti sudionike na razmišljanje o značajnoj ulozi mentora, naročito mentora početnicima I. UVODStručna sprema učitelja i nastavnika informatike/računalstvaOdređena je:  Člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11)  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) i Pravilnik o dopuni Pravilnika… (NN 56./2001)  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.) i  Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99.)Članak 105. (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) (6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ima potrebno pedagoško- psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje kojim se stječe 60 ECTS bodova (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije) ako se na natječaj ne javi osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste. (7) Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije. (15) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz ovog članka, radni odnos se može zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija.Učitelj informatikeČlanak 2. (Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja istručnih suradnika u osnovnom školstvu, NN 47/96) str. 2
 • 3. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentora29. Stručni suradnik - učitelji i stručni suradnici osposobljeni za rad s računalom  voditelj informatičke učionice  profesor informatologije  profesor informatike  diplomirani informatičar  profesor matematike i informatike  diplomirani inženjer računarstvaČlanak 9. (NN 47/96)Učitelj i stručni suradnici, koji imaju stručnu spremu utvrđenu ovim pravilnikom, a nemajupotrebno pedagoško, psihološko i metodičko obrazovanje, dužni su to obrazovanje steći u rokugodine dana od dana zasnivanja radnog odnosa.Članak 7.a (Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkomobrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, NN 56/01)Osoba koja je na učiteljskoj akademiji odnosno visokoj učiteljskoj školi završila stručnidodiplomski studij i stekla stručni naziv “diplomirani učitelj razredne nastave“ odnosno stručninaziv „diplomirani učite­lj razredne nastave s pojačanim predmetom“ može izvoditi razrednunastavu odnosno nastavu odgovarajuće­g predmeta u osnovnoj školiNastavnik informatike/računalstvaČlanak 2. (Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika usrednjem školstvu NN 1/96)22. Informatika (ili Računalstvo u područjima rada za koja ovim pravilnikom nije utvrđenodrugačije)  prof. matematike i informatike  dipl. inž. elektrotehnike - smjerovi računarska tehnika te telekomunikacije i informatika  dipl. informatičar  dipl. inž. matematike - smjerovi informatika  dipl. inž. matematike uz uvjete utvrđene nastavnim pl. i programom  dipl. inž. računarstva  prof. informatologije (osim u prirodoslovnom-mat. gimnazijama)  prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom (osim u prirodoslovno- matematičkim gimnazijama)Članak 1. (Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN 80/99.)U točki 22., za nastavni predmet Informatika (ili Računalstvo...), stupac Potrebna stručnasprema dopunjuje se novom alinejom koja glasi: str. 3
 • 4. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentora  "- osoba s visokom stručnom spremom osposobljena za vođenje informatičkog školskog kabineta prije uvođenja informatike ili računalstva kao nastavnog predmeta, ako je zatečena na tim poslovima na dan uvođenja tog predmeta u školu u kojoj je nastavnik bio zaposlen (osim u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i tehničkoj školi)".i…Kada škola nije uspjela zaposliti stručnu osobu (Zakon) II. PRIPRAVNIČKI STAŽSVRHA je pripravničkog staža:osposobiti učitelje, stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnogiskustva za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjojškoli.Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjemškolstvu (Narodne novine broj, 88/03)Zakonska regulativa  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11) Članak 108., 109. i 110.  Zakon o radu (Narodne novine, broj 149/09)Podzakonski akti  Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj, 88/03)  Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa 5/96)I još …  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/10.)  Nacionalni okvirni kurikulum (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=18247)  Nastavni plan i program za osnovnu školu (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14181)  Nastavni planovi i programi za srednje škole dijelom su dostupni na stranicama NCVVO, većim dijelom u papirnatom obliku (Glasni Ministarstva, Prosvjetni vjesnik…) pisani za određene strukovne programe  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.) str. 4
 • 5. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentora  Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.)Povjerenstvo za stažiranje:  Ravnatelj škole – predsjednik  Mentor pripravnika  Stručni suradnikPovjerenstvo izrađuje  operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za njegovo provođenje i eventualne prilagodbe tijekom cijele godine stažiranja  Program stažiranja se sastoji od općeg i metodičkog dijelaOpći dio  Ustav Republike Hrvatske, zakoni, pravilnici…  Nadležne institucije  Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove  Opća deklaracija o ljudskim pravima  Konvencija o pravima djeteta  Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima  Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa  Pedagoška dokumentacija  Školske obveze i prava učiteljaMetodički dio  Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja nastave matematike  Organiziranje, pripremanje i izvođenje nastave  Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika u nastavi informatike  Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja  Stručno usavršavanje  Natjecanja iz informatikeObveze škole  imenovati povjerenstvo za stažiranje (ravnatelj, mentor – sustručnjak, stručni suradnik)  izraditi operativni program stažiranja (najkasnije 15 dana od početka rada pripravnika) i dostaviti AZOO  prijaviti stažiranje (najkasnije 30 dana od dana početka rada pripravnika AZOO na obrascu SI-1)  uključiti pripravnika u planiranje i programiranje, pružati pomoć pripravniku, pratiti i vrednovati ostvarivanje programa stažiranja str. 5
 • 6. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraObveze povjerenstva  izraditi operativni program stažiranja  raditi u punom sastavu  pružati stalnu stručno-pedagošku i metodičku pomoć  obvezni su nazočiti najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada pripravnika  priložiti izvješće (SI-2) o ostvarivanju Programa stažiranja (evidenciju o ostvarivanju programa vodi svaki član Povjerenstva)Nazočnost na nastavi:  30 sati – pripravnik promatra nastavu mentora  10 sati – mentor promatra nastavu pripravnika  2 puta po 2 sata – hospitiranje cijelog povjerenstvaSvaki član povjerenstva vodi evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža i na krajusastavljaju izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2)Najvažnije zadaće povjerenstva:  razvijati sposobnost učitelja za uspješno rješavanje problema u razrednom odjelu  motivirati učitelja za trajno učenje, nužno za profesionalni rast i sprječavanje dosade i rutine  osposobljavati učitelja za poboljšanje programa (fleksibilni -prilagođeni interesima i mogućnostima učenika)  osposobljavati učitelja za samovrjednovanje postignuća i osobnog razvoja te postizanje vlastitih profesionalnih ciljeva  usmjeravati na nove profesionalne uloge učitelja (akcijski istraživač, kritički prijatelj – osoba koja daje savjete i surađuje)  poticati učitelja na kvalitetnu komunikaciju (učenici, roditelji, kolege)  razvijati empatiju, senzibilnost, sposobnost slušanja ...Metodički je dio najzastupljeniji dio programa pripravničkoga stažaNajviše je vremena tijekom stažiranja posvećeno hospitiranju pripravnika u nastavi koju jeizvodio mentor te samostalnom pripravnikovom održavanju nastave pred članovimaPovjerenstva za stažiranje.Metodički dio programa stažiranja:  stručna je podloga za provedbeno programiranje svakoga pojedinoga učitelja pripravnika  mora biti u potpunosti individualiziran kako bi služio svojoj svrsi str. 6
 • 7. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraMetodički dio stažiranja obuhvaća:  programske sadržaje  pripadajuću literaturu  imaju važnu zadaću u osposobljavanju pripravnika za učiteljsko zanimanjeObveze mentora  surađivati s pripravnikom  nazočiti na 10 nastavnih sati pripravnika  voditi evidenciju o praćenju pripravnika  priložiti EVIDENCIJU o ostvarivanju metodičkog dijela programa stažiranjaPraćenje i evaluacija  Kakva je aktivnost i suradnja svih članova tima za praćenje ?  Koje promjene se događaju, a koje su izostale i zašto ?  Čime su pripravnici zadovoljni, a čime nisu ?  Koji se problemi javljaju u ostvarivanju programa stažiranja ?  Što je moguće učiniti na daljnjem poboljšanju ostvarivanja programa stažiranja ?Promjena škole ili prekid stažiranja  prelazak u drugu školu: prethodna škola obvezna sastaviti izvješće (SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu u njoj  prekid zbog duže odsutnosti (bolovanje, rodiljni dopust i sl.): izvijestiti AZOOPrava pripravnikaKorištenje plaćenog dopusta sukladno odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike inamještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 115/10)STRUČNI ISPIT Članak 31.3. Za polaganje stručnog ispita pripravnik iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na plaćenidopust u trajanju od najmanje: –deset radnih dana za radna mjesta I. vrste.4. Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit, a ako putujeu mjesto polaganja ispita još jedan dan te plaćene troškove puta što uključuje put i smještajprema potrebi.Članak 157. Zakona:(1) Učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji su zasnovali radni odnos u osnovnoj ili srednjojškoli prije 12. ožujka 1994. nisu obvezni polagati stručni ispit prema odredbama ovog Zakona. str. 7
 • 8. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraKompetencije na kraju pripravničkoga stažiranja  poznavanje predmeta  znanje o razvoju i učenju djece/učenika  prilagođavanje nastave potrebama učenika  primjena raznovrsnih nastavnih metoda i strategija učenja  motivacija u učionici i organizacijske vještine  komunikacijske vještine  vještine planiranja  ocjenjivanje, praćenje i vrjednovanje učenja učenika  profesionalna posvećenost i odgovornost  partnerstvo (timski rad)Čimbenici uspješnog stažiranjaDobra međusobna suradnja pripravnika i mentora i konzultativno-savjetodavni rad stručnihsuradnika i ravnatelja.Dnevnik stažiranja – mapa profesionalnog razvojaZbirka dokaza o kontinuiranom profesionalnom razvoju tijekom pripravničkog stažaDnevnik stažiranja sadrži:  priprave oglednih sati koje je održao pred mentorom i povjerenstvom te zabilješke o razgovoru nakon oglednih sati  priprave s mentorovih sati sa zabilješkama o razgovoru nakon sati na kojima je nazočio  evidenciju ostvarenja programa pripravničkog staža  bilježi stručno usavršavanje – knjige koje je pročitao i sl.,  umeće potvrde sa stručnih usavršavanja na kojima je nazočio ...OBAVEZNO donijeti na pisani dio stručnoga ispita!Dnevnik stažiranja nije izvješće koje se šalje s prijavom za polaganjestručnoga ispita!Mapa profesionalnog razvoja  dokumenti o pohađanju određenih programa i aktivnosti, u školi i izvan nje  materijali koji pokazuju što je nastavnik radio ili trenutno radi na razvoju vlastite prakse te ostvareni rezultati  potrebe učenika s kojima radi, kao i potrebe škole,  osobni plan profesionalnog razvoja na godišnjoj (višegodišnjoj) razini str. 8
 • 9. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraMapa profesionalnog razvoja sastoji se od: 1. Interakcije 2. Obitelj i zajednica 3. Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti 4. Praćenje, procjenjivanje i planiranje 5. Strategije poučavanja 6. Okruženje za učenje 7. Profesionalni razvojNeizostavni dio su reflektivni osvrti na priloženi materijal koji mogu biti pisani u obliku eseja ilikao komentari svakog priloženog dijela.Metodički podsjetnikOblici rada  samostalni rad, rad u parovima, skupni rad, frontalni rad, timska nastava, teorija igre, projektna nastava.Nastavne metode  način rada u nastavi, demonstracijske i verbalne, odnose se na nastavnikov i učenikov načina rada: usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije, rada s tekstom, grafičkih radova, izvanškolsko učenje, programirana nastava, učenje pomoću računala.Tip sata  obrada, ponavljanje, vježbanje, provjeravanje.Nastavna sredstva ili izvori znanja su didaktički oblikovani, objektivno dani predmeti, proizvodiljudskog rada, koji u nastavi služe kao izvori spoznavanja, odnosno učenja.  Podjela: tekstualna, vizualna, auditivna, audiovizualna.  Ponekad, isti predmet može biti nastavno sredstvo i pomagalo.Nastavna pomagala ili pribor kojim se služe nastavnici i učenici u obradi nastavnog sadržaja.  Pribor za pisanje, pomagala za crtanje, ručni alati, demonstracijska pomagala, eksperimentalna pomagala, instrumenti, aparati, strojevi, elektronski uređaji.  Primjena se mora uskladiti s ciljevima učenja i metodičko-didaktičkim zahtjevima nastavnog sata. str. 9
 • 10. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraPrisjetimo se….Opći model poučavanja – PrattZadaće nastave i ishodi učenjaTRADICIONALNI PRISTUP:  Materijalni - znanja, spoznaje  Funkcionalni - sposobnosti  Odgojni - stajalištaBLOOVA TAKSONOMIJA:  Kognitivno područje - znanje, spoznaja  Psihomotoričko područje - aktivnosti i vještine  Afektivno područje - stavovi, interesi, motivacija str. 10
 • 11. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentora III. MENTORSTVOMENTOR (definicija): Mudar i pouzdanih savjetnik ili učitelj. Može biti starija osoba, koja kroz odnos povjerenja u okruženju za učenje prenosi znanje i iskustvo. Netko tko nudi usmjeravanje i podršku.Razdoblja profesionalne karijereRazličite uloge mentora  savjetnik  voditelj  suradnikSavjetnikProcedure u školi  zakoni i pravilnici,  propisi i pravila u školi (odlaženje na izlet, disciplina, etički kodeks),  pedagoška i druga dokumentacija str. 11
 • 12. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraNastavni proces  nastavni programi,  organizacija rada u učionici,  standardi,  upravljanje vremenom,  nastavne strategije i tehnike,  metode i oblici rada ...Suradnik  zajednička analiza  promišljanje i odlučivanje prilikom rješavanja problema;  recipročnost (zajedničko učenje, uzajamno poštovanje i zajednički napredak)VoditeljCilj: razviti unutarnje snage nastavnika početnika za samostalno učenjePočetnik  razmišlja o važnim pitanjima,  rješava probleme,  analizira i objašnjava ciljeveMentor  podržava stvaranje ideja nastavnika početnika (postavlja pitanja, parafrazira, pravi pauze i pita o detaljima)Promjena uloge mentora str. 12
 • 13. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraZnanja mentora  kako uče odrasli,  uloga mentorstva u profesionalnom razvoju,  razvojne faze nastavnika početnika,  odnosi između mentora i početnika,  uloge mentora (savjetnik, suradnik, voditelj),  promatranje i analiza sata,  praćenje i procjenjivanje (kriteriji i tehnike),  poznavanje programa inicijalnih studija,  metodologija istraživanja,  prepoznavanje potreba i izbor aktivnosti za osobni profesionalni razvoj.Vještine mentora  verbalna i neverbalna komunikacija (aktivno slušanje, postavljanje pitanja ...),  uspostavljanje i održavanje odnosa mentor − početnik (odnos zasnovan na povjerenju, poštovanju individualnosti ...),  promatranje i bilježenje,  timski rad,  utvrđivanje stanja i procjena potreba,  davanje konstruktivne povratne informacije,  samoprocjenjivanje i akcijsko planiranje.Slažete li se s ovim tvrdnjama? (od 1 do 9) 1. Odrasli uče puno brže nego djeca. 2. Odrasli više brinu radi neuspjeha nego djeca. 3. Odrasli bolje uče radeći aktivno. 4. Odrasli bolje uče u grupi s vršnjacima. 5. Odrasli bolje usvajaju apstraktno i teoriju nego djeca. 6. Odrasli žele izabrati svoj način učenja. 7. Odrasle ne treba prisiljavati na učenje. 8. Odrasli imaju svoje provjerene strategije učenja. 9. Odrasli su sposobni procijeniti svoje učenje.Učenje odraslih  mora im biti jasna svrha učenja,  imaju svijest o sebi i usmjereni su pri učenju na samovođenje,  praktični su i usredotočuju se na one sadržaje koji će im koristiti u radu,  bogat su izvor životnoga iskustva, znanja i vještina  teže individualizaciji i različitim strategijama učenja  teže biti aktivni i ravnopravni sudionici u procesu učenja,  većina potencijalne motivacije dolazi iznutra, zbog želje za napredovanjem, povećanjem zadovoljstva u poslu i samopoštovanjem. str. 13
 • 14. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraNeslužbene/službene intervencije  Dobrodošlica pripravniku prilikom prvog dolaska u školu  Uključivanje pripravnika u školski „život”  Davanje emocionalne podrške kada je ona potrebna  Zajednička izrada Okvirnog plana i programa stažiranja  Upoznavanje sa školskim rasporedom  Dogovorite mali „dnevni red” i usmjerite se na određene aspekte koje ste odlučili promatrati  Svakako dodajte točku „razno”  Dogovor o vođenju dnevnika stažiranja  Vođenje bilješki i napredak u komunikaciji  Utvrdite ciljeve, zadatke i strategije  Utvrdite i naglasite napredak u odnosu na prošli put  Kažite učitelju pripravniku što je prošlo dobro, ali i navedite 3 do 4 stvari koje bi se mogle poboljšati  svakoj stvari jasno raspravite i dogovoriteRazgovor pri praćenju i analizi nastavnoga sata povratna informacija o provedenom nastavnom satu potrebno je da se učitelj-pripravnik aktivno i produktivno uključuje, a ne samo pasivno slušati Razgovor treba voditi kao:  istinski dijalog,  otvoreni komunikacijski kanal,  mogućnost pitanja i vođenja dijaloga sa svim članovima Povjerenstva razgovor treba počivati na poznatim didaktičkim načelima, prvo istaknuti pozitivno, a zatim ono što bi valjalo promijeniti razgovor je primarno usmjeren na svakog člana Povjerenstva, stoga se u tom obraćanju koristi i neverbalnom komunikacijomPraćenje nastave  prije nastave dogovoriti što će se pratiti  zapisati važne detalje sa sata – raditi zabilješke  refleksija – nakon satahttp://www.azoo.hr/images/stories/izdanja/Strucno_usavrsavanje_i_profesionalni_razvoj_2010.pdf str. 14
 • 15. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraIntegracija pristupa: hijerarhija potreba (Freeman, 1982.)Procijenite se prema sljedeći tvrdnjama dajući si ocjenu od 1 (najslabije) do 10 (najbolje) zasvaku pojedinu tvrdnju 1. Poznavanje predmeta 2. Znanje o razvoju i učenju djece/učenika 3. Prilagođavanje nastave potrebama učenika 4. Primjena raznovrsnih nastavnih metoda i strategija učenja 5. Motivacija u učionici i organizacijske vještine 6. Komunikacijske vještine 7. Vještine planiranja 8. Ocjenjivanje, praćenje i vrednovanje učenja učenika 9. Profesionalna posvećenost i odgovornost 10. Partnerstvo (timski rad) str. 15
 • 16. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentora IV. STRUČNI ISPITCILJ:Utvrđivanje profesionalne, poglavito metodičko - didaktičke i pedagoško - psihološkeosposobljenosti pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad.SJEDIŠTA:  Osnovne škole – OŠ Svete Ane u Osijeku, Osijek, Svete Ane 2  Srednje škole - Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Osijeku, Osijek, Trg Svetog Trojstva 4.Ispitni rokovi Srednje škole: 1. rok: od 10. veljače do 10. travnja 2. rok: od 10. listopada do 10. prosinca Osnovne škole: 1. rok: od 15. siječnja do 1. ožujka 2. rok: od 15. travnja do 1. lipnja 3. rok: od 1. listopada do 15. studenogaPrijava ispita: najmanje 30 dana prije početka ispitnoga rokaNa adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, 10 000 Zagreb, Donje Svetice 38Prva prijava stručnoga ispita  PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita  IZVJEŠĆE povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2)  preslika DIPLOME (ovjerena kod javnog bilježnika!) ili rješenja o priznavanju strane diplome (‘nostrifikacija’)  nenastavnički studiji: preslika (ovjerena!) isprave o položenom PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKOM obrazovanju  EVIDENCIJA (mentora/povjerenstva) o prisutnosti satima pripravnikaPonovljena prijava stručnoga ispita  PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita  PONAVLJAČI: dokaz o plaćenim troškovima dijela ispita koji se ponavlja (račun škole u kojoj sjedište ispitnog povjerenstva) str. 16
 • 17. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraSastav ispitnog povjerenstva:  viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje – predsjednik  ispitivač metodike iz redova sveučilišnih profesora metodike  mentor na ispitu – sustručnjak pripravnika  ravnatelj škole u kojoj se polaže SI  učitelj/nastavnik hrvatskoga jezikaIspitno povjerenstvoOSNOVNE ŠKOLE  Viktorija Hržica, prof., viša savjetnica za informatiku i računalstvo - predsjednica  mr. sc. Slavko Petrinšak, Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  Ivica Rumora, prof., sustručnjak pripravnika, mentor na ispitu  Marija Anić, dipl. uč., ravnateljica  Silvana Medvedović, prof., učiteljica hrvatskoga jezikaSREDNJE ŠKOLE  Viktorija Hržica, prof., viša savjetnica za informatiku i računalstvo - predsjednica  mr. sc. Slavko Petrinšak, Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  Natalija Stjepanek, prof., sustručnjak pripravnika, mentor na ispitu  Zvonko Klobučar, prof., ravnatelj  Ana Kurtović, prof., nastavnica hrvatskoga jezikaStručni se ispit sastoji od:  pisanoga rada  napisane priprava za nastavni sat(1) i izvođenja nastavnoga sata (ogledni sat)  usmeni ispitUspjeh na svakom dijelu ispita je „položio” ili „nije položio”Ukoliko je ocjena iz pisanoga rada ili oglednoga sata „nije položio”, kandidat ne može polagatiusmeni dio ispita, a pri ponovnom polaganju polaže se dio ispita koji nije položen (1)http://www.slideshare.net/vhrzica/pisana-priprava-za-struni-ispit-2010 str. 17
 • 18. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraPisani rad  traje do 180 minuta  u obliku eseja(2) :  uvod,  razrada  zaključak  potkrijepljeno primjerima, teoremima i dokazima (2) Primjere tema za pisani rad možete pronaći na: http://www.slideshare.net/vhrzica/prirucnik-za-polaganje- strucnog-ispita-informatika-osijek-9633060Izvođenje nastavnog sataPisana priprava za ogledni sat  Detaljno razrađena sa svim sastavnicama (ciljevi, zadaće, oblici i metode rada, prilozi)  Svakom članu povjerenstva jedan primjerak.Naslovnica - Osnovni podatci o pristupniku:Elementi pisane pripreme  Podaci o pristupniku i nastavnome satu: škola, mjesto, nastavni predmet, razred, nastavna cjelina i tema, pristupnik, datum izvođenja oglednog sata:  Podjela: nastavne cjeline na teme i jedinice  vrsta metodičke jedinice (tip sata)  obrazovna postignuća  ključni pojmovi  cilj nastavne teme/jedinice (mjerljivost ostvarenja!)  Ishodi učenja (obrazovni ishodi, obrazovna postignuća, zadatci nastave):  kognitivno područje (spoznajna – materijalna),  psihomotoričko područje (funkcionalna) i  afektivno područje (odgojna)  Oblici rada  Nastavne metode  Nastavna sredstva i pomagala  Korelacija (!!!)  Literatura i izvori: za učenike, - za nastavnika (!!!)ORGANIZACIJA NASTAVNOG SATA  detaljno razraditi organizaciju nastavnoga sata  nastavni sat planirati s pet etapa – obavezno na kraju sata imati provjeru uspješnosti nastave! str. 18
 • 19. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraPisana priprava za ogledni sat  TIJEK IZVOĐENJA NASTAVE - detaljna razrada - „scenarij“ nastavnog procesa (ne pisati u obliku igrokaza)  PLAN PLOČE  PRILOZI koje koristite tijekom sata (npr. fotografije, karte, tablice, grafikoni, prezentacije, ...)  ZAPAŽANJA O ODRŽANOM SATU Nakon održanoga sata, upisati svoja zapažanja, primjedbe, prijedloge za promjenu - kako bi sljedeći sat bio uspješniji. Na temelju zapažanja o satu, na usmenome dijelu ispita, moguće je izvršiti analizu održanoga sata.Organizacija nastavnoga sata: 1. PRIPREMA (Uvodna etapa)  materijalno – tehnička – pripremanje potrebnih nastavnih sredstava i pomagala za nastavu, odvija se prije početka nastavnoga sata  sadržajna – ponavljanje naučenoga, poticanje spremnosti na učenje  psihološka – usmjerena na motivaciju 2. OBRADA NOVIH NASTAVNIH SADRŽAJA – kombinacijom različitih metoda i oblika rada postižu se bolji rezultati, pripremiti odgovarajući kvalitetni radni materijal 3. VJEŽBANJE – uvježbavanje obrađenih nastavnih sadržaja 4. PONAVLJANJE – usustavljivanje obrađenog i uvježbanog gradiva 5. PROVJERAVANJE – provjera usvojenosti nastavnih sadržaja može se napraviti različitim nastavnim metodamaOgledni sat  jedan školski sat (45 minuta)  obavezne su konzultacije s mentorom (sustručnjakom) LOŠE DOBRO  ne povezati s prethodnim ili narednim  napomenuti potrebne tehničke uvjete sadržajima  pripremiti učionicu  ne obazirati se na mogućnosti  provjeriti računala učenika  pogledati razred i učenike  predvidjeti premalo ili previše  uskladiti zahtjeve s onim što učenici sadržaja poznaju  ne predstaviti sebe i ispitno  pripremiti dodatne zadatke povjerenstvoUloga sustručnjaka na SI:  dati razred i nastavnu jedinicu,  pomoći u pripremi sata (s obzirom na učenike i opseg gradiva)  ne utjecati na način izvedbe sata str. 19
 • 20. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentoraUsmeni dio ispita Nakon položenog :  pisanoga rada i  izvedbe nastavnog sata  osvrt na pisani rad: o ocjena pismenosti - učitelj/nastavnik hrvatskog jezika o stručno-metodička obrada teme – metodičar s fakulteta,  osvrt na nastavni sat – metodičar, savjetnik, mentor  pitanja iz metodike – metodičar, savjetnik  pitanja iz općeg dijela programa - ravnateljEvaluacija održanog nastavnog sata o Stručnost i obrada teme o Pisana priprema o Izvedba nastavnog sata o Primjena odgovarajućih nastavnih metoda o Način izlaganja o Interakcija s učenicima o Struktura i trajanje sata  Organiziranje, pripremanje i izvođenje odgojno-obrazovnih procesa  Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja  Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesaKandidati koji su položili stručni ispit dobivaju: Potvrdu o položenom stručnom ispitu - neposredno nakon ispitaUvjerenje o položenom stručnom ispitu - unutar 6 mjeseci od dana polaganjaPrvom licencom za rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika smatra seisprava o položenom stručnom ispitu. str. 20
 • 21. Mentorstvo pripravniku – uloga dobrog mentora Korisne stranice www.azoo.hr www.mzos.hr www.ncvvo.hr www.carnet.hr/referalni/obrazovni ahyco.ffri.hr/metodika/predavanja.htm www.ucitelji.hr www.skole.hr www.slideshare.net/vhrzica http://skola.sys.hr/ http://edupoint.carnet.hr/ ttp://www.one45.com/teachingperspectives/PDF/goodteaching.pdf http://www.teachingperspectives.com/ str. 21