Klemse nove obrazovne mogućnosti s alatima weba 2.0

2,809 views
2,663 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,768
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Klemse nove obrazovne mogućnosti s alatima weba 2.0

 1. 1. NOVE OBRAZOVNE MOGUĆNOSTI SALATIMA WEBA 2.0 I E-UĈENJEM U PRIMARNOM OBRAZOVANJU mr. Nataša Ljubić Klemše, učiteljica savjetnica I. osnovna škola Bjelovar
 2. 2. UVOD• novo multimedijsko okruţenje – promjene u obrazovanju• prilagodba školskog sustava društvu znanja• računalo – medij u obrazovanju• informacijska i računalna/informatička pismenost i u školama
 3. 3. NOVA OBRAZOVNA SREDINA – - UĈIONICA S JEDNIM RAĈUNALOM• uvođenje IKT-a i računala u škole i razrede; promišljena, svrhovita, pedagoško-didaktički osmišljena uporaba tehnologije u školi• jedno računalo u razredu – stvarnost naših škola
 4. 4. Preduvjeti• ljudski čimbenik – promijenjena uloga učitelja – nove uloge učitelja (moderator i koordinator; refleksivni praktičar, akcijski istraţivač; facilitator)• stvaranje poticajnih sredina za učenje
 5. 5. Raĉunalo u nastavi• implementacija IKT-a u sustav obrazovanja• desetljeće pismenosti (2003.-2012.) – tercijarna ili informatička pismenost• informacijska pismenost – vaţan aspekt sadašnjeg i budućeg obrazovanja u školama kao obrazovnim institucijama
 6. 6. • nuţnost sustavnog informatičkog opismenjavanja od 1.r. primarnog obrazovanja – sadrţaje nastave planirati uz računalo kao medij• raznovrsnost metoda i oblika nastave – inovativno učenje• Internet u školama• multimedijalnost – multimedijska didaktika
 7. 7. Jedno raĉunalo u razredu (engl. One Computer Classroom OCC)• nova obrazovna sredina – integracija informatičke tehnologije u razred i nastavnu svakidašnjicu  promjena svih aspekata nastave• OCC – integracija tehnologije s ograničenim izvorima???
 8. 8. • računalo kao oruđe (Docterman, 1998)• više desetaka tisuća stranica na webu posvećenih OCC-u (Ashmus, Selsback, Kopp, Anderson,…)• redefiniranje osnovnoškolskog kurikuluma – odgovor na pitanje kako poučavati uz jedno računalo
 9. 9. • strategije razrednog menadţmenta (upravljanja, organizacije) učionice s jednim računalom (Hornik, Bolick i Cooper, Miller Nielsen, O’Hara, Aiwohi, Ashmus, Walsh, Scaplen i dr.)
 10. 10. • odgovarajuća priprema učitelja – preliminarne aktivnosti: planiranje i programiranje, pretraţivanje web-a, sudjelovanje u forumima, osmišljavanje i stvaranje vlastitih web sadrţaja; materijalno-tehnička priprema• budućnost – tranzicija računala u oruđe kojim učitelji podučavaju
 11. 11. Raĉunalo – didaktiĉko sredstvo• fizička prisutnost računala u odgojnoj sredini – prvi korak ka ostvarivanju i realizaciji NOS-a• stvaranje poticajne sredine za stjecanje (multi)medijske pismenosti• cilj: stjecanje informacijskih i medijskih kompetencija; učitelja – medijskih pedagoga; učenika – medijskih konzumenata• upotreba računala učenika – uz nadzor
 12. 12. EMPIRIJSKO NEEKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE• istraţivanje provedeno 2006. godine• CILJ istraţivanja: ispitati stavove učitelja primarnog obrazovanja, ključnih čimbenika u kreiranju nove obrazovne sredine – učionice s jednim računalom, o upotrebi jednog računala u razredu
 13. 13. PROBLEMI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA• Problem 1: Postoji li statistički značajna razlika u stavovima učitelja koji imaju računalo u razredu i učitelja koji ga nemaju u razredu prema upotrebi računala u razredu i nastavi?• Problem 2: Postoji li statistički značajna razlika u stavovima učitelja koji imaju računalo u razredu o različitim aspektima njegove upotrebe u razredu i nastavi?
 14. 14. Problem 1. – tendencija pozitivnog prihvaćanja raĉunala u razredu i nastavi općenitoNE POSTOJI STATISTIĈKI POSTOJI ZNAĈAJNA RAZLIKA STATISTIĈKI ZNAĈAJNA• dob RAZLIKA• staţ• posjedovanje osobnog računala kod kuće • posjedovanje osobnog računala u• osobna procjena informatičke pismenosti razredu/učionici• učestalost upotrebe osobnog računala
 15. 15. Korelacije• posjedovanje osobnog računala kod kuće i računala u razredu s osobnom procjenom informatičke pismenostikorelacija rs računalo kod računalo u kuće razreduinformatička 0.369** 0.292**pismenost
 16. 16. KONCEPT KREIRANJA NOVE OBRAZOVNE SREDINE – - UĈIONICE S JEDNIM RAĈUNALOM: DELPHI METODA• istraţivanje provedeno 2008. godine• Delphi metoda – kvalitativna metoda istraţivanja• uloga nadzornog tima – ispitivač
 17. 17. • skupina stručnjaka (eksperata) – učitelji koji su sudjelovali u empirijskom neeksperimentalnom istraţivanju i koji imaju računalo u razredu; posjeduju internetsku vezu, imaju e-mail adresu i dobrohotni su za istraţivanje – velika selektivnost sudionika u istraţivanju
 18. 18. PROBLEM I METODA ISTRAŽIVANJA• PROBLEM ISTRAŢIVANJA: nova obrazovna sredina – učionica s jednim računalom• METODA ISTRAŢIVANJA: tri kruga anketnog upitnika ispunjavanih e-poštom
 19. 19. ZAKLJUĈAK ISTRAŽIVANJA• prihvaćanje tehnologije u radu i u razredu• svijest učitelja o upotrebi suvremenih metoda i tehnologija i njihovoj primijeni u radu• računalo u razrednom okruţenju – neophodno
 20. 20. • nuţnost prilagodbe obrazovnog sustava promijenjenom načinu ţivota• transformacija učionice u "poduzetnu" u primjeni tehnologije• osposobljavanje učenika za cjeloţivotno obrazovanje• uloga učiteljica/učitelja
 21. 21. UOĈENE PROMJENE• 2011. godina• porast broja učitelja koji posjeduju računalo• nema velikih promjena u broju učionica s računalom kojeg koriste i učenici• učitelji češće nego prije koriste računalo kao alat za rad, većinom u svrhu ispunjavanja osobnih zadataka i obveza, u razredu većinom kao prezentacijski alat – predavačka nastava?!
 22. 22. • potpora informatičkoj pismenosti i njezinu razvoju u osnovnoj školi ovisi o informatičkoj pismenosti ravnatelja i učitelja• DPS za OŠ – zakonska legislativa o računalu u razredu čl. 25, Ki=4 (stol za nastavnika s računalom?!)• “napori” resornog Ministarstva (stjecanje diplome ECDL i trenutni ICT Edu za OŠ!!!)• NAPREDAK  osobni motiv i poticaj  upoznavanje s mogućnostima IKT-a; samoedukacija učitelja i cjeloţivotno obrazovanje
 23. 23. ZAKLJUĈAK (više njih)• nova obrazovna sredina i dalje ostaje cilj i zadaća, te neminovnost• učionica s jednim (ili više računala) zahtjev je današnjice• unatoč brojnim ponuđenim mogućnostima u osobnom usavršavanju interes za napredak u ovom području uočen je tek kod 10% učitelj/ica• učenici pokazuju veća znanja u informacijskoj?! i informatičkoj pismenosti od učitelja – veliki problem za “nepismene” učitelje
 24. 24. NOVE OBRAZOVNE MOGUĆNOSTI• primarno obrazovanje – najveće mogućnosti za unaprjeđenje nastave i nenastavnih oblika rada, s obzirom na specifičnost rada• preobrazba u učionicu s (barem) jednim računalom - realizacija nove obrazovne sredine• edukacija i samoedukacija učitelja• osposobljavanje učenika na individualan pristup sadrţajima učenja (osnova e-učenja)
 25. 25. Otkrivanje novih pedagoških trenutaka• uključivanje učenika u rad na računalu (sustavan i osmišljen)• upotreba alata Weba 2.0• podučavanje učenika za upotrebu Web 2.0 alata• e-obrazovanje i e-obrazovanje 2.0• redefiniranje osnovnoškolskog kurikuluma• nuţnost ranog informatičkog opismenjavanja• sadrţaje nastave planirati uz računalo kao medij• uključivanje u međunarodne projekte (eTwinning)
 26. 26. WEB 2.0 ALATI, alati Weba 2.0• skupina društvenih programskih alata• nova generacija i stupanj upotrebe weba – read write web (korisnici sami stvaraju sadrţaj)• omogućavaju suradničko pisanje• podrţavaju suradničko učenje• besplatni su i dostupni svima• moguće ih je koristiti kao dopunu klasičnoj nastavi i svim oblicima izvannastavnih aktivnosti
 27. 27. E-uĉenje i primarno obrazovanje• uvod u e-učenje (učenje uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija); korisnik sam organizira svoje učenje s mjesta i u vrijeme koje mu odgovara• IKT kao nadopuna klasičnoj nastavi• od 2.r. mogućnost uvođenja prilagođenog hibridnog učenja
 28. 28. E-uĉenje 2.0• nova percepcija učenja• veći naglasak na socijalnom učenju i korištenju društvenih softvera (blogova, wikija, podcasta)• razlika e-učenja i e-učenja 2.0: znanje je društveno konstruirano, odvija se kroz razgovore o sadrţaju• tehnička, pedagoška i organizacijska znanja učitelja – kritički osvrt, poticatelj i pomagač• podrţava “Internet generaciju” prosumera
 29. 29. Zašto se povezivati?• suradnja – kolektivna inteligencija• transparentnost – brza gratifikacija• demokracija – nema hijerarhije• javnost – otvorenost• stalnost – kontinuitet
 30. 30. Pomoć uĉiteljima• u organizaciji i upravljanju informacijama s Interneta• razvijanju individualnih vještina učenika• u proširenju metodičkih alata pomoću novih učećih medija koji mogu učenike više zainteresirati i angaţirati te sadrţaje učenja učiniti lakšim, zanimljivijim i jednostavnijim• u razvoju moderne pedagogije koja pojedinca stavlja u centar iskustva• u postignuću učenja kao pozitivnog iskustva za učenike
 31. 31. Blogovi• vrsta web stranice na kojoj su periodički zapisi poput novinskih ili zapisa u dnevniku, prikazani obrnutom kronološkom redoslijedu (online dnevnik)• praktična upotreba bloga: objava osobnih podataka, predstavljanje; pisanje i objavljivanje periodičnih opaţanja; komunikacija između pojedinih grupa (suradnja); prezentacija osobnog procesa učenja, zadaća (za učenike)
 32. 32. Blogosfera• edublogovi• http://www.wordpress.com/• http://www.blogger.com/• http://www.blog.hr/• http://www.blogeri.hr/
 33. 33. Wiki• vrsta web stranice koja korisnicima dozvoljava dodavanje, uklanjanje, objavljivanje sadrţaja na drugačiji način i mijenjanje najviše korištenih sadrţaja, vrlo brzo i jednostavno
 34. 34. Wikisfera• Wikispaces http://www.wikispaces.com/• Wikidot http://www.wikidot.com/• Wikipedia http://www.wikipedia.org/• Wikimapia http://www.wikimapia.org/• CARNet-ovo Wiki okruţenje http://elacd.carnet.hr
 35. 35. Podcasting (audio i video)• online prezentacije• vrlo vaţan nastavni alat jer omogućavaju jednostavno i brzo kreiranje online audio i video sadrţaja kojima je moguće pristupiti u bilo koje vrijeme, preuzeti ih na lokalno računalo ili drugi digitalni uređaj, a pomoću kojih je moguće prezentirati kompleksan ili promjenjiv sadrţaj na efikasniji način
 36. 36. • YouTube (video) http://www.youtube.com/• Vimeo (video) http://vimeo.com/• Odeo (audio) – distribucija i preslušavanje velikog broja audio podcastova http://www.odeoenterprise.com/• Woices (audio) http://woices.com/• Masher http://www.masher.com• Slidesix http://slidesix.com• Slidestory http://www.slidestory.com• Veotag http://www.veotag.com• Yodio http://www.yodio.com• Stupeflix http://www.stupeflix.com
 37. 37. Razmjena fotografija• Flickr http://www.flickr.com• Zoto http://www.zoto.com• Aviary http://www.aviary.com (zgodan)• Splashup (bolji od PhotoShopa) http://www.splashup.com• Smilebox http://www.smilebox.com/
 38. 38. Društveno oznaĉavanje• postupak stvaranja i pohranjivanja popisa označenih adresa web stranica i korisnih Internet resursa na javne web stranice• ključne riječi (tags), klasificiranje po određenim područjima (tagiranje)• omogućuje korisnicima različite poglede na podatke i resurse, ali i pronalaţenje pojedinaca s istim područjem interesa, što dovodi do društvenog umreţavanja
 39. 39. • LinkedIn http://www.linkedin.com – društvena mreţa, poslovno orijentirana, „Facebook za ozbiljne ljude“ , pri čemu je LinkedIn profil svojevrsni CV• Diigo http://www.diigo.com – alat za društveno označavanje i tagiranje• Delicious http://www.delicious.com predstavlja najveće društveno označavanje• StumbleUpon http://www.stumbleupon.com
 40. 40. Facebook?
 41. 41. NE BIH LI VAM TREBAO REĆI NIJE NEOPHODNO. NEŠTO O SAMO MI POKAŽITE SEBI? SVOJ PROFIL NA FEJSU!DR. FREUD JOŠ JEDANPUT ODAJEPRIZNANJE VAŽNOSTI WEB 2.0TEHNOLOGIJE U PSIHOANALIZI
 42. 42. Alati poruĉivanja i dopisivanja• Google Talk http://www.google.com/talk/• Windows Messenger http://messenger.live.com/• Skype http://www.skype.com/• Twitter http://www.twitter.com/• Instant Messaging (IM) – oblik real-time, stvarne i direktne tekstualne komunikacije između dvoje i više ljudi koji koriste računalo i moguće ga je upotrijebiti u svim navedenim oblicima komunikacije• Wallwisher http://www.wallwisher.com/
 43. 43. Moodle• programska aplikacija za izradu i odrţavanje online kolegija putem Interneta• dopuna klasičnoj nastavi ili samostalno učenje• Moodle pri CARNet-u• tečajevi u mojem autorstvu “Dodatna matematika za 2. razred OŠ” i “Dodatna matematika za 4. razred OŠ”
 44. 44. Alati za voĊenje online bilješki• Google Docs http://docs.google.com• iNetWord – http://www.inetword.com• Helipad http://pad.helicoid.net/home.html,• Zoho Notebook https://www.zoho.com/• EtherPad http://ietherpad.com/ (really real-- time)
 45. 45. Alati za organizaciju vremena• Google kalendar https://www.google.com/calendar/render• Doodle http://www.doodle.com• Microsoft Outlook, više na http://freeware.odlican.net/index/jez/2-6-53-0-7/• učitelji će ih često koristiti u svojem privatnom i profesionalnom ţivotu, ali oni neće imati neposrednog utjecaja na učenike na način da njima moraju i trebaju ovladati
 46. 46. Kreativni alati• Bubbl.us • Wordle
 47. 47. Interaktivna prezentacijakreativnim Web 2.0 alatima• Glogster http://edu.glogster.com/• Prezi http://prezi.com/• Google Sites https://sites.google.com
 48. 48. • glog – interaktivni plakat• kombiniranje slike, zvuka, teksta, videa• mogućnost (ne)dijeljenja
 49. 49. • tekst generatori (Spell with Flickr http://metaatem.net/words/ )• foto generatori (BigHugeLabs http://bighugelabs.com/ )• Image Chef http://www.imagechef.com/ (izrada foto-okvira; izrada prezentacija; izrada mozaika riječi; aranţiranje fotografija, simbola i teksta)
 50. 50. • JibJab neobične e-čestitke http://sendables.jibjab.com/• izrada fotokolaţa Photoscape http://www.photoscape.org/ps/main/index.ph p (download na računalo)• Imikimi – http://imikimi.com/ (pomaţe pronaći slikara u sebi i uratke podijeliti sa svijetom )• Smilebox
 51. 51. • Voki http://www.voki.com/• Go! Animate http://goanimate.com/• Timetoast http://www.timetoast.com/ i X- Timeline http://www.xtimeline.com/index.aspx• Museum Box http://museumbox.e2bn.org/• Live Polling http://www.polleverywhere.com/
 52. 52. “Ne bojim se računala. Bojim se njihove odsutnosti.” (Isaac Asimov)

×