Sekolah Kurang Murid

4,364 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
193
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sekolah Kurang Murid

 1. 1. SEKOLAH KURANG MURID(SKM)
 2. 2. PENGENALAN SKM• Kementerian Pelajaran Malaysia telahmengenal pasti jurang pendidikan yangperlu dirapatkan supaya akses, ekuiti dankualiti dapat ditingkatkan. Di antaranyaialah jurang pendidikan antara bandar danluar bandar yang merujuk kepadaketidaksamarataan daripada segipenyediaan infrastruktur dan penempatanguru terutama di Sekolah Kurang Murid(SKM), sekolah Orang Asli dan sekolah dipedalaman.
 3. 3. KRITERIA SKM• Sehingga tahun 2005, terdapat 2,261(29.7%) sekolah rendah yangdikategorikan sebagai Sekolah KurangMurid, iaitu sekolah yang enrolmennyakurang daripada 150 orang• Hampir 90 peratus Sekolah Kurang Muridini berada dalam keadaan daif danmenghadapi masalah kekuranganperuntukan, kemudahan dan guru terlatih
 4. 4. • Norma perjawatan sedia ada tidakbersesuaian dengan keperluan SekolahKurang Murid seperti ketiadaanperjawatan guru pemulihan.• penempatan guru di Sekolah KurangMurid sukar dilakukan keranakebanyakannya berada jauh dipedalaman.• mengamalkan pengajaran kelasbercantum.• SKM kurang lengkap dan biasanyamerupakan pondok-pondok kecil sahaja.
 5. 5. • mempunyai dua atau tiga buah bilik darjah.• terletak di kawasan-kawasan terpencilyang bilangan penduduknya tidak ramai
 6. 6. KAEDAH PELAKSANAAN SKM• Kelas bercantum merupakan kelas yangdiwujudkan kerana bilangan murid dalamtahun persekolahan adalah kurangdaripada 15 orang dan bilangan ini tidakmencukupi untuk membentuk sebuahkelas biasa• Perlaksanaan kelas bercantum ataumultigrade teaching iaitu mengajar sebuahkelas yang terdiri lebih daripada satutahun persekolahan
 7. 7. • Sesebuah kelas bercantum mungkinmengandungi murid-murid daripada duaatau tiga tahun persekolahan ( iaitu Tahun1 dan Tahun 2 atau Tahun 1, 2 dan 3 )• Seorang guru akan dikehendaki mengajarlebih daripada satu tahun persekolahansecara serentak dalam sesebuah kelasbercantum.
 8. 8. CIRI-CIRI KELAS BERCANTUM• Kelas bercantum merupakan kelas yangunik yang mempunyai ciri-ciri yangtersendiri.• umur murid-murid dalam sesebuah kelasbercantum berlainan mengikut tahunpersekolahan mereka• Percantuman murid-murid mengikut umuryang hampir sama ini dilakukan bagimemudahkan guru melaksanakan prosespengajaran dan pelajaran di dalam kelasbercantum.
 9. 9. • Bilangan murid dalam satu tahunpersekolahan pula tidak melebihi 14 orang.• Bilangan kelas bercantum akan ditentukandengan membuat pertimbanganberdasarkan bilangan murid dalam setiaptahun persekolahan.• jumlah murid dalam tiga tahunpersekolahan tidak melebihi 14 orangmurid, maka tiga tahun persekolahandicantumkan dalam sebuah kelasbercantum.
 10. 10. • seorang guru ditugaskan mengajar murid-murid daripada dua atau tiga tahunpersekolahan secara serentak dalamsebuah kelas yang sama• kriteria percantuman kelas jugabergantung kepada bilangan tenagapengajar yang sedia ada• contoh, sebuah sekolah yang mempunyai3 orang guru boleh mencantumkan murid-murid daripada tiga tahun persekolahanbagi membentuk sebuah kelas bercantum.
 11. 11. • Manakala, sebuah sekolah yangmempunyai 4 atau 5 orang guru pulaboleh mencantumkan murid-muriddaripada dua tahun persekolahan dalamsebuah kelas• Namun, biasanya, bilangan guru dalamsekolah yang mempunyai kelas bercantumtidak melebihi 5 orang kerana peruntukanguru adalah mengikut nisbah bilangankelas yang terdapat disesebuah sekolahberkenaan.
 12. 12. • strategi pengajaran dan pembelajarannyayang tersendiri dan berbeza daripada kelasbiasa• semasa guru mengajar murid-murid dalamsatu tahun persekolahan, murid-murid daritahun persekolahan yang lain akanditinggalkan• memastikan aktiviti pengajaran danpembelajaran dapat dilaksanakan denganberkesan, guru yang terlibat perlu memilihdan merancang strategi pengajaran yangsesuai untuk menyelenggarakan bilikdarjah
 13. 13. • murid-murid Tahun 1 yang baru masuksekolah dan memerlukan perhatian danlayanan perlu diutamakan oleh guru.• murid-murid Tahun 6 yang akan mendudukipeperiksaan penting seperti UPSR.• kelas Tahun 1 dan Tahun 6 seeloknya tidakdicantumkan dan dijadikan kelas biasa• kriteria ini tidak semestinya dapat dipenuhioleh sekolah .• bergantung kepada pihak sekolah yangperlu memikirkan kriteria yang sesuaiberdasarkan keutamaan dan keadaan
 14. 14. • keadaan bangunan dan kemudahan-kemudahan sekolah yang mempunyaikelas bercantum biasanya kurang lengkapdan biasanya merupakan pondok-pondokkecil sahaja• hanya mempunyai dua atau tiga buah bilikdarjah.• Jika sekolah itu hanya mempunyai duabuah bilik darjah, maka kelasbercantumnya terdiri daripada murid-muriddari tiga tahun persekolahan.
 15. 15. STRATEGI PELAKSANAAN SKM• membangunkan infrastruktur dankemudahan pendidikan luar bandar• menyediakan bekalan elektrik 24 jam kesekolah pedalaman• merintis penggunaan solar hybrid• merintis penggunaan empangan mini• menyediakan bekalan air ke sekolah,
 16. 16. • menambah baik Sekolah Kurang Murid• menilai pelaksanaan Sekolah Pusat bagitujuan peluasan• mewujudkan norma baru untuk guru diSekolah Kurang Murid.
 17. 17. PENDEKATAN DAN STRATEGIPENGAJARAN KELAS BERCANTUMSTRATEGI PERTAMA• penyusunan bilik darjah iaitu melibatkanpenyusunan kerusi-meja dan alatan perlusesuai dengan jenis aktiviti pengajarandan pembelajaran yang dijalankan.• Sebagai contoh, sebuah kelas bercantumbagi murid-murid Tahun 1 dan 2, murid-murid Tahun 1 disusun secaraberkumpulan, manakala murid-muridTahun 2 duduk secara formal.
 18. 18. PENDEKATAN DAN STRATEGIPENGAJARAN KELAS BERCANTUM• Dua papan hitam digunakan dan kedua-duanya terletak di tempat pengadangyang diletakkan ditengah-tengah kelassebagai pembahagi kelas.• Tempat duduk guru pula diletakkan ditempat yang membolehkan gurumengawasi kedua-dua tahunpersekolahan itu.
 19. 19. PENDEKATAN DAN STRATEGIPENGAJARAN KELAS BERCANTUM• penyusunan jadual waktu kelas bercantum yangdisusun berdasarkan peruntukan masa yangditetapkan bagi setiap mata pelajaran.• Sebagai contoh, semasa murid Tahun 1 belajarMatematik, murid-murid Tahun 2 juga harusdisusun jadualnya dengan mata pelajaran yangsama.• pengurusan alat bantu mengajar adalah pentingbagi memastikan proses pengajaran danpembelajaran dapat dilaksanakan denganberkesan.
 20. 20. PENDEKATAN DAN STRATEGIPENGAJARAN KELAS BERCANTUM• guru mestilah memastikan setiap muridmematuhi semua peraturan yang telahditetapkan.• percantuman kemahiran-kemahiran untukdiajarkan dalam waktu pelajaran yang samaperlu dititikberatkan.• Kaedah Kumpulan juga boleh digunakan dalamsebuah kelas bercantum di mana murid-muriddibahagikan kepada beberapa kumpulanmengikut kebolehan murid dan gurumenyampaikan pelajaran secara bergilir-gilir,kumpulan demi kumpulan.
 21. 21. PENDEKATAN DAN STRATEGIPENGAJARAN KELAS BERCANTUM• kaedah individu juga kadangkala harusdigunakan sebagai strategi pengajarandan pembelajaran dalam sesebuah kelasbercantum.• Strategi penggabungjalinan, penyerapandan pemulihan juga boleh diubahsuaiuntuk digunakan dalam pengajaran danpembelajaran kelas bercantum.
 22. 22. PROGRAM GEMILANG 7(G7)• Program Gemilang 7 merupakan salahsatu cara untuk mengatasi kekuranganSKM dalam aspek-aspek antara lainsumber manusia, kemudahan asas, bukudan sumber rujukan. Program inimerupakan perkongsian pintar tujuh buahsekolah yang dikategorikan sebagaikurang murid di zon kurikulum 1, daerahSegamat.
 23. 23. • SKM yang terlibat adalah:• SK Spang Loi, Batu Anam,• SK Balai Badang, Batu Anam,• SK Tambang, Batu Anam,• SK Mensudut Pindah, Batu Anam,• SK Mensudut Lama, Batu Anam,• SK Kampung Awat, Batu Anam,• SK Kemedak, Batu Anam.
 24. 24. OBJEKTIf G7• Mewujudkan kepimpinan ang berkesan dikalangan G7;• Menjadikan G7 sebagai penyumbangkepada peningkatan prestasi UPSR;• Menjadikan G7 sekolah yang gemilangdan berkesan;• Mewujudkan budaya kerja yang gemilangdan terfokus melalui kepakaran dalamandan luaran;
 25. 25. • Memupuk semangat kerjasama antarasekolah-sekolah G7 dan masyarakatnya;• Melahirkan insane yang gemilang danseimbang daripada masyarakat luarbandar;• Mewujudkan persaingan yang sihat dikalangan G7 di samping dapat memupukdan meningkatkan keupayaan jati diri disemua peringkat G7.•
 26. 26. Empat pErkara utama yang mEnjadi tEraskEpada pEmbEntukan program g7• perkongsian dalam aspek kemudahanfizikal, sumber manusia, bahan danperalatan, dan bahan rujukan. Keempat-empat perkara ini merupakan perkarayang asas kepada proses pengajaran danpembelajaran di sekolah. Perkongsianyang terstruktur membolehkan prosespengajaran dan pembelajaran lebihsempurna
 27. 27. kEsimpulan• Menurut Hedges, Laine, Greenwalds(1994) dan Tribus (1996), sumber-sumbersesebuah organisasi seperti sumberkewangan, peralatan komputer dankemudahan-kemudahan lain mempunyaipertalian yang rapat dalam menentukanstandard dan pencapaian sesebuahsekolah dalam akademik mahupunkokurikulum .
 28. 28. Kebanyakan SJK(T) dikategorikan sebagaisekolah bantuan modal atau bantuankerajaan, namun sekolah masihmempunyai kemudahan sepertikemudahan komputer, alat bantumengajar dan perpustakaan sekolah bagimembantu para murid dalam prosespengajaran dan pembelajaran mereka.
 29. 29. Menurut Atan Long (1988), salah satu sifatpenting yang perlu ada pada seseorangguru ialah menimbulkan minat pelajarterhadap pengajarannya. Manakala Crowand Crow (1980), menyatakan gurusepatutnya dapat membimbing untukmenggerakkan pelajarnya untuk belajar,membantu pelajar membina sikap yangpositif, memperbaiki teknik mengajar danmemperbaiki diri terhadap mutupengajaran mereka.

×