Загадување и заштита на животната средина

16,455 views
15,390 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Загадување и заштита на животната средина

  1. 1. ЗАГАДУВАЊЕ И ЗАШТИТАНА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
  2. 2. Загадувањето и заштитата на животната средина станаа светски проблем Големата концентрација на населението во одредениобласти е придружена со присуство наиндустрија,сообраќај,енергетика, депонии на разниотпадни материи и друго.Сето ова предизвикува загадување на природнитеелементи на животната средина: -воздухот, -водата, -земјиштето/почвата, -растителниот и животинскиот свет.
  3. 3. ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ Воздухот-природна гасовита материја составена од: -99% азот и кислород; -1 % разни други материи; Изворите на загадување на воздухот се: -природни и -вештачки.
  4. 4. Природни загадувачи на воздухот(вулканските ерупции,земјореси и пожари).Вештачки загадувачи на воздухот(индустријата,сообраќајот,енергетиката,согорување на разни отпадни материи итн.)Опасни Материи Наведените извори предизвикуваат загадување на воздухот со сулфур диоксид,азотни оксиди,јаглероден моноксид,олово и олово сулфат,чад и разни честици-аероседименти. Мерки за заштита Кај објектите-загадувачи мора да се инсталираат соодветни уреди (филтри) и процеси за прочистување на воздухот при неговата емисија.
  5. 5. ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОДАТА Главни загадувачи на видите се индустријата.Комуналните отпадни води (фекална иатмосферската канализација),отпадни води одземјоделството, од термоенергетскиобјекти,депониите на цврст отпад , преработкана руда и нафтени деривати и друго. Според својствата на отпадните материи,загадувањето на водата може да биде: -физичко, -хемиско, -биолошко.
  6. 6. Физичко загадување Физичкото загадување на водата се однесува на промени на нејзините физички својства, како што се: температура,проѕирност,заматување и падиоактивност.Хемиско загадување Хемиското загадување најчесто настанува со внесување на разни хемиски соединенија во водата.Биолошко загадување Биолошкото загадување се врши со внесување на разни организми во водите,како што се бактерии, вируси и разни изумрени растителни и животински видови.Мерки за заштита-спречување на внесувањето на загадени материи во водните екосистеми;-организирање на затворени системи на прочистување на отпадните води.-прочистување на отпадните води со механички, со физичко-хемиски и со биолошки методи.
  7. 7. ЗАГАДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО Земјиштето, односно површинскиот растресит дел на Земјата е мошнезначаен за егзистирањето на растителниот и на животинскиот свет.Загрозувањето и загадувањето на земјиштето се врши: -природно, -антропогено. Природно загрозување на земјиштето се врши низ процесот на ерозија наземјиштето и осиромашување на површинскиот слој.
  8. 8. Антропогеното загрозување и загадување се врши со интервенции на човекот на површината на Земјата: -непрекинато ширење на градовите во простори со продуктивно земјиште; -изградба на нови сообраќајници и индустриски капацитети; -депонирање на отпадни материјали; -ерозија на земјиштето со сечење на шумите и изградба на градежни објекти; -поголемото користење на хемиски средства во земјоделското производство; -примена на отпадни води во процесот на земјоделското производство; -отворање на големи површински рударски копови; -депонирање јаловина од рудниците и од индустриското производство итн. Мерки за заштитаНепосредните мерки претпоставуваатЧ -спречување сечење на шумите и интензивирање на процесите на пошумување; -избегнување градење на индустриски капацитети; -стручна употреба на минерални хемиски ѓубрива во земјоделското производство; -рециклирање на еднаш употребените материи;

×