Paraja Banka Dhe Krediti
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Paraja Banka Dhe Krediti

on

 • 23,758 views

Punim Seminarik

Punim Seminarik

Statistics

Views

Total Views
23,758
Views on SlideShare
23,666
Embed Views
92

Actions

Likes
4
Downloads
553
Comments
2

1 Embed 92

http://www.slideshare.net 92

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • me kontaktu, eshte lehte,ne facebook me kerkon
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • hi.. qysh mundem me kontaktu me ju???
  see u
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Paraja Banka Dhe Krediti Paraja Banka Dhe Krediti Presentation Transcript

 • UNIVERSITETI
  • FAKULTETI EKONOMIK
  • Drejtimi: MENAXHMENT DHE INFORMATIK
  • PUNIM SEMINARIK
  • Lënda : PARAJA - BANKA DHE KREDITI
  • Tema : PARAJA DHE SISTEMI FINANCIAR
  • Profesori i lëndes: Studenti:
  • Ass.Dr. Seadin XHAFERI Veton SOPJANI
  • ________________ _______________
  AAB
 • PARAJA DHE SISTEMI FINANCIAR
  • PARATHËNJE
  • PARAJA
  • KUPTIMI I PARASË
  • FUNKSIONET E PARASË
  • EVULUCIONI DHE FORMAT E PARASË
  • OFERTA E PARASË DHE AGREGATET MONETAR
 • PARAJA
  • Paraja është përmbledhje e një paradoksi.
  • Ajo është njëkohësisht malli më i rëndsishëm dhe më i parëndsishëm i ekonomisë.
  • Paraja nuk mund të përdoret si ushqim, veshje ose drejtpërdrejt për të prodhuar mallra të tjera ekonomike.
  • Por nga ana tjetër zotrimi i sajë jep mundësin të sigurohet një shumëllojshmëri mallrash të tjera të dobishëm apo të lluksit.
  • Në kohë të ndryshme dhe vende të ndryshme funksionin e paras e kanë luajtur sende të ndryshme.
  • Studimin e bere në këtë drejtim tregojm se rrethë 170 sende të ndryshme e kanë luajtur rrolin e parasë.
  • Për të kuptuar rolin e parasë në ekonomi ne duhet të kuptojm se që është paraja.
  • Perkufizimi i parasë varet nga perdorimi ose qellimi të cilit ajo i shërben.
  • Studimi i parasë fillon duke analizuar më parë funksionet e saj dhe duke analizuar ndikimin në efektivitetin ekonomik.
  • Gjitëashtu do të trajtohen format e evuluimit të parasë dhe se si matet ajo aktualisht.
  • KUPTIMI I PARASË
  • Në bisedat e përditshëme paraja ka kuptimin e shumë gjërave, por për ekonomistët ajo ka një kuptim shumë të veqantë.
  • Për të shmangur keqkuptimin trajtojm se në qfar kuptimi e perdorin ekonomistet fjalën para në dallim nga përdorimi i zakonshëm.
  • Ekonimistet e përcaktojn paranë si qëdo gjë që përgjithsisht pranohet në blerjen e mallrave, kryerjen e shërbimeve ose në shlyrjen e borgjeve.
  • Paraja shpeshë në jetën e përdishme përdoret edhe si sinonim i pasurisë.
  • Ekonomistët bëjn një dallim midis parasë që perdoret drejtëperdrejt për blerjen e mallrave dhe sherbimeve ( në formën e kartmonedhave, monedhave, qeqeve etj ) dhe pasurisë që perfshinë qdo gjë që zotron njeriu dhe që shërben si rezervë vlerë.
  • Pasurija përveq parasë përfshin edhe elemente të tilla siqë jan: aksionet, obligacionet, toka bujqësore, trualli, shtëpija etj.
  • Paraja dhe të gjitha këto pasuri e kanë një karakteristik të përbashkët dhe konsiderohen si assete.
 • FUNKSIONET E PARASË
  • Qfarëdo forme e paraqitjes së parasë si guaskë, gurë i qmuar, ar, apo lerër, në qëdo ekonomi ajo i kryen katër funksione kryesore siqë janë:
  • 1. Funkaionin si mjetë këmbimi
  • 2. Funksionin si njësi llogaritëse
  • 3. Funksionin e rezervës së vlerës
  • 4. Funksionin e standardit të llogarive të ardhshme
  • PARAJA SI MJET KËMBIMI
  • Në të gjitha transaksionet e tregut në ekonomi paraja në formën e kartëmonedhës, monedhës ose të qekut është mjetë këmbimi, domethën ajo perdoret për të paguar për mallrat dhe shërbimet.
  • Përdorimi i parasë si mjetë këmbimi ndikonë në efektivitetin ekonomik, duke kursyer kohën dhe duke ulur shpenzimet për blerjen e mallrave dhe shërbimeve.
  • Paraja e rritë efikasitetin ekonomik duke i lejuar njerzit te specializohen në atë punë që e bëjnë më mirë,shihet që paraja është një mjet i rëndsishëm.
  • PARAJA NJËSI LLOGARITËSE
  • Ky funksion i parasë shërben si njësi llogaritëse, dëmethënë ajo perdoret për të matur vlerën e mallrave në ekonomi.
  • Elementi bazë për të gjita sistemet monetare është njësija e llogaritëjes ose njësija kryesore e mases me anen e së cilës: llogariten vlerat, mbahet kontabiliteti dhe nënshkruhen kontratat.
  • Në këtë funksion paraja shërben si emrues i vetëm i vlerave të të gjitha mallrave të shërbimeve duke i bërë ato të bashkëmatshëme.
  • Perdorimi i parajës si njësi llogaritëse zvoglonë koston e tranaksioneve nëpërmjet zvoglimit të numrit të qmimeve që nevoitën.
  • Funksioni i parasë si njësi llogarije lejon vënjen e qmimit të mallrave dhe shërbimeve në kushtet e standardeve me të njëjten vlerë.
  • Për të kuptuar më mirë këtë funksion të parasë le të marrim si shembull një ekonomi në natyrë, ku paraja nuk e kryen këtë funksion.
  • Në qoftë se ekonomia ka tri mallra të themi: pjeshkë, leksione ekonomike dhe automobila , do të jene vetem tri qmime per të treguar se si kembehen me njëri tjetrin.
  • PARAJA REZERVË ME VLERË
  • Paraja shërben gjithëashtu si rezervë e vlerës, domethënë si rezervë e fuqisë blerëse me kalimin e kohës.
  • Rezerva vlerë përdoret për të ndarë kohen e marrjes së të ardhurave me ato të kryerjes së shërbimeve.
  • Ky funksion i parasë është i dobishëm sepse shumica nga ne nuk duam t’i shpenzojm parat sapo ti marrim ato, por të presim qastin dhe kohen e përshtatshme në të ardhmen.
  • Paraja nuk është i vetmi mjetë si rezerv e vleres sepse qdo aktiv qfardoqoft ai si, para, obligacion, tokë bujqsore, truall, shtëpi ose gur i qmuar është një mjet i ruajtjes së pasuris.
  • Shumë nga këto aktive kanë përparsi ndaj parasë si një rezerv e vlerës, duke pasur parasyshë edhe rritjen e vazhdueshme të qmimeve.
  • Shkalla me të cilen një mjetë sjellë parame lehtsi thyeshmeri dhe të lirë nga rreziku i humbjes së kapitalit mund të quhet shkallë e likuiditetit.
  • Ka dy përmasa të likuidtetit: a) shpenzimet e transaksionit të kthimit të parasë, b) rreziku i qmimit.
  • EVULUCIONI DHE FORMAT E PARASË
  • Nevoja për para është shumë e madhe saqë qëdo ekonomi e shpikë atë.
  • Që një mall të luaj rrolin e parasë ai duhet ti plotsoj disa kushte:
  • Duhet të jetë i standarizuar
  • Duhet të i matë vlerat
  • Duhet të pranohet gjërsisht
  • Duhet të jetë i ndashëm
  • Duhet të jetë lehtësisht i transportueshëm
  • Duhet të jetë i qëndrushëm
  • Format e parasë që kanë këto kritere kan qenë të ndryshme gjatë historis njerzore duke filluar nga lekura e kafshëve, gjëja e gjallë, kripa, cigaret etj.
  • Në evulucionin e materialit të parasë ka qenë një prirje e lëvizjes nga lëndet më të dobishme tek ato më pak të dobishme.
  • Evulucioni i formave të parasë ka qenë kalimi nga paraja mall tek paraja kredi.
  • Vetem paraja mall ka perjetuar dy ndryshime dhe ka kaluar në dy etapa.
  • Paraja mallë
  • Paraja kredi
  • Paraja mall, këtu përfshihen si mallrat e perdorura ne rolin e parasë si: drithrat, kripa, gjëja e gjallë, duhani etj.
  • Paraja kredi është para plotsisht e këmbyeshme me paran mall, si materiali ajo është e bërë nga letra.
  • Përdorim të gjërë sotë kanë marrë kartat e kreditit dhe të debitit si instrumente që kanë lehtsuar mjaft kryerjen e transaksioneve të pagesave pa perdorimin e kartmonedhave dhe monedhave.
  • Sipas formes fizike, paraja në kuptimin e ngushtë egziston në tri forma:
  • Monedha metalike
  • Paraja prej letre
  • Paraja llogari
  • Dy gruper e para quhen grupet e paras të prekshme ose para të gatshme.
  • Kartëmonedhat dhe monedhat janë para fizike që qarkulloj në nje ekonomi.
  • Kartë monedha është para e stampuar me një letër të veqant mbi të cilen jan vendosur mbishkrime, shifra dhe figura të caktuara si dhe eleente të tjera sigurie .
  • Monedha ose paraja metalike është form e perpunuar e parasë, format e sotme të paras metalike mund të quhen si para mall me ndryshime ndermjet vlere emrore dhe vleres së mbrendshme.
  • OFERTA E PARASË DHE AGREGATËT MONETAR
  • Aji qfar e bënë aktiv paranë është fakti se njerzit besojn në të dhe a jan të gatshëm ta pranojn ata si mjet pagese.
  • Siqë e pamë histprikisht rolin e paras e kanë luajtur shume aktive duke filluar nga ari, kartëmonedhat, llogarit e qeqeve etj.
  • Oferta e paras është rezerva e mjeteve likuide e cila mund te shkëmbehet lirishem me mallra dhe shërbime si dhe të shlyej borgjet.
  • Oferta e paras shpreh shumen e parave në dispozicion për transaksione dhe investime në ekonomi.
  • Për të percaktuar oferten e parasë (M) perdoren dy kritere bazë.
  • Kriteri i transaksionit
  • Kriteri i likuiditetit
  • Sipas ketij kriteri llogariten katër agregat monetar:
  • M1; M2; M3 dhe L
  • M1 – elementet e këtij agregati janë:
  • Monedha metalike në qarkullim
  • Kartëmonedhat në qarkullim
  • Depozita në para dhe llogarit likuiduse bankare
  • Qeqet e udhëtarit
  • M2 - elementet e këtij agregati janë:
  • Depozitat e kursimit dhe ato me fatë
  • Llogarit e depozitave të tregut të parasë
  • Marrveshjet e riblerjes me afat 24 ore
  • Marrveshjet në euro, dollarë
  • M3 - elementet e këtij agregati janë:
  • Depozitat afatëgjate në shuma të mëdha
  • Marrëveshjet e riblera me afat 1-14 ditë
  • Fondet e përbashkëta instutucionale te tregut te parasë
  • L – mates i likuiditetit që perfshin keto elemente
  • a) Obligacionet e kursimit; b) bonat e thesatit; c) letrat tregtare
  • d) pranimet e bankës.
 • Ju falemënderit për vëmendje