• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Paraja Banka Dhe Krediti
 

Paraja Banka Dhe Krediti

on

 • 23,542 views

Punim Seminarik

Punim Seminarik

Statistics

Views

Total Views
23,542
Views on SlideShare
23,450
Embed Views
92

Actions

Likes
4
Downloads
552
Comments
2

1 Embed 92

http://www.slideshare.net 92

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • me kontaktu, eshte lehte,ne facebook me kerkon
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • hi.. qysh mundem me kontaktu me ju???
  see u
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Paraja Banka Dhe Krediti Paraja Banka Dhe Krediti Presentation Transcript

  • UNIVERSITETI
   • FAKULTETI EKONOMIK
   • Drejtimi: MENAXHMENT DHE INFORMATIK
   • PUNIM SEMINARIK
   • Lënda : PARAJA - BANKA DHE KREDITI
   • Tema : PARAJA DHE SISTEMI FINANCIAR
   • Profesori i lëndes: Studenti:
   • Ass.Dr. Seadin XHAFERI Veton SOPJANI
   • ________________ _______________
   AAB
  • PARAJA DHE SISTEMI FINANCIAR
   • PARATHËNJE
   • PARAJA
   • KUPTIMI I PARASË
   • FUNKSIONET E PARASË
   • EVULUCIONI DHE FORMAT E PARASË
   • OFERTA E PARASË DHE AGREGATET MONETAR
  • PARAJA
   • Paraja është përmbledhje e një paradoksi.
   • Ajo është njëkohësisht malli më i rëndsishëm dhe më i parëndsishëm i ekonomisë.
   • Paraja nuk mund të përdoret si ushqim, veshje ose drejtpërdrejt për të prodhuar mallra të tjera ekonomike.
   • Por nga ana tjetër zotrimi i sajë jep mundësin të sigurohet një shumëllojshmëri mallrash të tjera të dobishëm apo të lluksit.
   • Në kohë të ndryshme dhe vende të ndryshme funksionin e paras e kanë luajtur sende të ndryshme.
   • Studimin e bere në këtë drejtim tregojm se rrethë 170 sende të ndryshme e kanë luajtur rrolin e parasë.
   • Për të kuptuar rolin e parasë në ekonomi ne duhet të kuptojm se që është paraja.
   • Perkufizimi i parasë varet nga perdorimi ose qellimi të cilit ajo i shërben.
   • Studimi i parasë fillon duke analizuar më parë funksionet e saj dhe duke analizuar ndikimin në efektivitetin ekonomik.
   • Gjitëashtu do të trajtohen format e evuluimit të parasë dhe se si matet ajo aktualisht.
   • KUPTIMI I PARASË
   • Në bisedat e përditshëme paraja ka kuptimin e shumë gjërave, por për ekonomistët ajo ka një kuptim shumë të veqantë.
   • Për të shmangur keqkuptimin trajtojm se në qfar kuptimi e perdorin ekonomistet fjalën para në dallim nga përdorimi i zakonshëm.
   • Ekonimistet e përcaktojn paranë si qëdo gjë që përgjithsisht pranohet në blerjen e mallrave, kryerjen e shërbimeve ose në shlyrjen e borgjeve.
   • Paraja shpeshë në jetën e përdishme përdoret edhe si sinonim i pasurisë.
   • Ekonomistët bëjn një dallim midis parasë që perdoret drejtëperdrejt për blerjen e mallrave dhe sherbimeve ( në formën e kartmonedhave, monedhave, qeqeve etj ) dhe pasurisë që perfshinë qdo gjë që zotron njeriu dhe që shërben si rezervë vlerë.
   • Pasurija përveq parasë përfshin edhe elemente të tilla siqë jan: aksionet, obligacionet, toka bujqësore, trualli, shtëpija etj.
   • Paraja dhe të gjitha këto pasuri e kanë një karakteristik të përbashkët dhe konsiderohen si assete.
  • FUNKSIONET E PARASË
   • Qfarëdo forme e paraqitjes së parasë si guaskë, gurë i qmuar, ar, apo lerër, në qëdo ekonomi ajo i kryen katër funksione kryesore siqë janë:
   • 1. Funkaionin si mjetë këmbimi
   • 2. Funksionin si njësi llogaritëse
   • 3. Funksionin e rezervës së vlerës
   • 4. Funksionin e standardit të llogarive të ardhshme
   • PARAJA SI MJET KËMBIMI
   • Në të gjitha transaksionet e tregut në ekonomi paraja në formën e kartëmonedhës, monedhës ose të qekut është mjetë këmbimi, domethën ajo perdoret për të paguar për mallrat dhe shërbimet.
   • Përdorimi i parasë si mjetë këmbimi ndikonë në efektivitetin ekonomik, duke kursyer kohën dhe duke ulur shpenzimet për blerjen e mallrave dhe shërbimeve.
   • Paraja e rritë efikasitetin ekonomik duke i lejuar njerzit te specializohen në atë punë që e bëjnë më mirë,shihet që paraja është një mjet i rëndsishëm.
   • PARAJA NJËSI LLOGARITËSE
   • Ky funksion i parasë shërben si njësi llogaritëse, dëmethënë ajo perdoret për të matur vlerën e mallrave në ekonomi.
   • Elementi bazë për të gjita sistemet monetare është njësija e llogaritëjes ose njësija kryesore e mases me anen e së cilës: llogariten vlerat, mbahet kontabiliteti dhe nënshkruhen kontratat.
   • Në këtë funksion paraja shërben si emrues i vetëm i vlerave të të gjitha mallrave të shërbimeve duke i bërë ato të bashkëmatshëme.
   • Perdorimi i parajës si njësi llogaritëse zvoglonë koston e tranaksioneve nëpërmjet zvoglimit të numrit të qmimeve që nevoitën.
   • Funksioni i parasë si njësi llogarije lejon vënjen e qmimit të mallrave dhe shërbimeve në kushtet e standardeve me të njëjten vlerë.
   • Për të kuptuar më mirë këtë funksion të parasë le të marrim si shembull një ekonomi në natyrë, ku paraja nuk e kryen këtë funksion.
   • Në qoftë se ekonomia ka tri mallra të themi: pjeshkë, leksione ekonomike dhe automobila , do të jene vetem tri qmime per të treguar se si kembehen me njëri tjetrin.
   • PARAJA REZERVË ME VLERË
   • Paraja shërben gjithëashtu si rezervë e vlerës, domethënë si rezervë e fuqisë blerëse me kalimin e kohës.
   • Rezerva vlerë përdoret për të ndarë kohen e marrjes së të ardhurave me ato të kryerjes së shërbimeve.
   • Ky funksion i parasë është i dobishëm sepse shumica nga ne nuk duam t’i shpenzojm parat sapo ti marrim ato, por të presim qastin dhe kohen e përshtatshme në të ardhmen.
   • Paraja nuk është i vetmi mjetë si rezerv e vleres sepse qdo aktiv qfardoqoft ai si, para, obligacion, tokë bujqsore, truall, shtëpi ose gur i qmuar është një mjet i ruajtjes së pasuris.
   • Shumë nga këto aktive kanë përparsi ndaj parasë si një rezerv e vlerës, duke pasur parasyshë edhe rritjen e vazhdueshme të qmimeve.
   • Shkalla me të cilen një mjetë sjellë parame lehtsi thyeshmeri dhe të lirë nga rreziku i humbjes së kapitalit mund të quhet shkallë e likuiditetit.
   • Ka dy përmasa të likuidtetit: a) shpenzimet e transaksionit të kthimit të parasë, b) rreziku i qmimit.
   • EVULUCIONI DHE FORMAT E PARASË
   • Nevoja për para është shumë e madhe saqë qëdo ekonomi e shpikë atë.
   • Që një mall të luaj rrolin e parasë ai duhet ti plotsoj disa kushte:
   • Duhet të jetë i standarizuar
   • Duhet të i matë vlerat
   • Duhet të pranohet gjërsisht
   • Duhet të jetë i ndashëm
   • Duhet të jetë lehtësisht i transportueshëm
   • Duhet të jetë i qëndrushëm
   • Format e parasë që kanë këto kritere kan qenë të ndryshme gjatë historis njerzore duke filluar nga lekura e kafshëve, gjëja e gjallë, kripa, cigaret etj.
   • Në evulucionin e materialit të parasë ka qenë një prirje e lëvizjes nga lëndet më të dobishme tek ato më pak të dobishme.
   • Evulucioni i formave të parasë ka qenë kalimi nga paraja mall tek paraja kredi.
   • Vetem paraja mall ka perjetuar dy ndryshime dhe ka kaluar në dy etapa.
   • Paraja mallë
   • Paraja kredi
   • Paraja mall, këtu përfshihen si mallrat e perdorura ne rolin e parasë si: drithrat, kripa, gjëja e gjallë, duhani etj.
   • Paraja kredi është para plotsisht e këmbyeshme me paran mall, si materiali ajo është e bërë nga letra.
   • Përdorim të gjërë sotë kanë marrë kartat e kreditit dhe të debitit si instrumente që kanë lehtsuar mjaft kryerjen e transaksioneve të pagesave pa perdorimin e kartmonedhave dhe monedhave.
   • Sipas formes fizike, paraja në kuptimin e ngushtë egziston në tri forma:
   • Monedha metalike
   • Paraja prej letre
   • Paraja llogari
   • Dy gruper e para quhen grupet e paras të prekshme ose para të gatshme.
   • Kartëmonedhat dhe monedhat janë para fizike që qarkulloj në nje ekonomi.
   • Kartë monedha është para e stampuar me një letër të veqant mbi të cilen jan vendosur mbishkrime, shifra dhe figura të caktuara si dhe eleente të tjera sigurie .
   • Monedha ose paraja metalike është form e perpunuar e parasë, format e sotme të paras metalike mund të quhen si para mall me ndryshime ndermjet vlere emrore dhe vleres së mbrendshme.
   • OFERTA E PARASË DHE AGREGATËT MONETAR
   • Aji qfar e bënë aktiv paranë është fakti se njerzit besojn në të dhe a jan të gatshëm ta pranojn ata si mjet pagese.
   • Siqë e pamë histprikisht rolin e paras e kanë luajtur shume aktive duke filluar nga ari, kartëmonedhat, llogarit e qeqeve etj.
   • Oferta e paras është rezerva e mjeteve likuide e cila mund te shkëmbehet lirishem me mallra dhe shërbime si dhe të shlyej borgjet.
   • Oferta e paras shpreh shumen e parave në dispozicion për transaksione dhe investime në ekonomi.
   • Për të percaktuar oferten e parasë (M) perdoren dy kritere bazë.
   • Kriteri i transaksionit
   • Kriteri i likuiditetit
   • Sipas ketij kriteri llogariten katër agregat monetar:
   • M1; M2; M3 dhe L
   • M1 – elementet e këtij agregati janë:
   • Monedha metalike në qarkullim
   • Kartëmonedhat në qarkullim
   • Depozita në para dhe llogarit likuiduse bankare
   • Qeqet e udhëtarit
   • M2 - elementet e këtij agregati janë:
   • Depozitat e kursimit dhe ato me fatë
   • Llogarit e depozitave të tregut të parasë
   • Marrveshjet e riblerjes me afat 24 ore
   • Marrveshjet në euro, dollarë
   • M3 - elementet e këtij agregati janë:
   • Depozitat afatëgjate në shuma të mëdha
   • Marrëveshjet e riblera me afat 1-14 ditë
   • Fondet e përbashkëta instutucionale te tregut te parasë
   • L – mates i likuiditetit që perfshin keto elemente
   • a) Obligacionet e kursimit; b) bonat e thesatit; c) letrat tregtare
   • d) pranimet e bankës.
  • Ju falemënderit për vëmendje