Závěrečný úkol č. 13

463 views
409 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol č. 13

  1. 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE ORGANIZACE – PRODEJ A MARKETINGProč jsem si téma vybrala?Následující téma jsem zvolila z toho důvodu, že mám v tomto semestru zajímavý předmět –Ekonomiku organizací. Ve své podstatě je tento předmět klíčovým v mém studiu, protože obor,který studuji je Podniková ekonomika a management. Prodej a marketing je pro měnejzajímavější částí studia, kdy je zábavné zkoumat komunikaci mezi zákazníky a zástupcispolečnosti, tvoření cen a motivací spotřebitele ke koupi produktu. Je fascinující, co dokážečlověka přesvědčit ke koupi i nepotřebného předmětu, jen díky výborné marketingové strategii.AnotaceText s názvem ZÁKLADNÍ FUNKCE ORGANIZACE – PRODEJ A MARKETING se věnuje základnímcílům podniku. Vymezuje pojmy prodej a marketing a hledá mezi nimi rozdíly. Podrobněji sezabývá důležitým nástrojem marketingu, tzv. marketingovým mixem. V textu je rozebránnejznámější marketingový mix 4P a jeho nástroje – výrobek, cena, distribuce a propagace.Klíčová slovaProdej, marketing, cíl, trh, marketingový mix, 4P, výrobek, cena, komunikace, distribuce.ZÁKLADNÍ FUNKCE ORGANIZACE - PRODEJ A MARKETINGCílem prodejní funkce je prodat na trhu výrobky, které podnik vyprodukoval. Prodejní funkcetedy zahrnuje řadu činností, které napomáhají dosažení jejího cíle. Mezi tyto činnosti patřínapříklad výzkum trhu, stanovení nabízeného sortimentu výrobků, stanovení cen, platebníchpodmínek, atd. Obecně bychom mohli tyto činnosti prodejní funkce nazvat ‚marketing‘.Útvar prodeje se obvykle řadí pod obchodní úsek podniku, a konkrétně tedy spadá podobchodního ředitele nebo obchodního náměstka. Jeho činnost je úzce propojena s marketingem,někdy sám útvar prodeje zajišťuje marketing.Stručně bychom mohli vysvětlit rozdíl mezi prodejem a marketingem tak, že zatímco se prodejsnaží zákazníky přimět k nákupu zboží, které podnik již vyrobil, tak marketing usiluje o to, abypodnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník požaduje.Marketing se využívá ke správné volbě a změnám předmětu podnikání, k vytváření, udržení arozvíjení zájmů zákazníků, k řízení podniku. Klíčovou roli v marketingu hraje produkt, který jevnímán jako „proměnná veličina, kterou je třeba přizpůsobovat a modifikovat podle měnících se
  2. 2. potřeb zákazníků.“1 Nesnadnou úlohou marketingu je, že se musí neustále přizpůsobovat vývojitržních podmínek. Je velmi důležité, aby měli vedoucí pracovníci co nejpřesnější znalost opotřebách a požadavcích zákazníka, a těchto znalostí využili. A proto by se měl marketingpředevším zaměřit na rozvoj nových trhů, sledování měnících se potřeb zákazníka a nakonkurenci.Obecně bychom mohli marketing definovat jako „určitý způsob koncepčního myšlení, jednání arozhodování podnikového vedení jakož i všech zaměstnanců, vycházející z rozvoje potřeb apožadavků trhu, jejichž uspokojováním se podnik snaží dosáhnout na trhu optimálníekonomický výsledek.“ Mezi hlavní činnosti spojené s prodejem patří vytvoření strategieprodeje, taktické a operativní plánování prodeje, a vlastní realizace prodeje, což znamenánavazování kontaktů se zákazníky a obchodní jednání o jejich požadavcích a podmínkách směny,příprava a realizace účinné marketingové komunikace, příjem objednávek, jejich potvrzení azakázkové řízení, řízení zásob hotových produktů a jejich skladování, balení a příprava výrobkůk expedici, pojištění produktu a dodávky, fyzická distribuce, fakturace a zabezpečování platby anakonec služby zákazníkům.2Jedním ze základních nástrojů marketingu je marketingový mix. Jedná se o „cílevědomoukombinaci jednotlivých marketingových nástrojů k zajištění prodeje, která má umožnit podnikudosáhnout marketingových cílů na cílovém trhu optimální strategií a optimální taktikou.“Marketingový mix je marketingový nástroj, který využívá kombinací jeho jednotlivých složekpro dosažení stanovených marketingových cílů na vyhlídnutém trhu.Obecně rozděluje mix nazývaný 4P nástroje marketingu na čtyři prvky, kterými jsou výrobek(product), cena (price), distribuce (place) a komunikaci neboli propagaci (promotion).Výrobkem rozumíme cokoli, co se může nabízet na trhu, ať má hmotnou či nehmotnou podobu, aco slouží k uspokojení konkrétní potřeby. Obecně bychom mohli říci, že v této části se zabývámeprodejní a konkurenční sílou hmotné nabídky podniku, úrovní parametrů užitečnosti výrobku aelasticitou nabídky. Konkrétně se zaměřujeme na výrobek a jeho obal, vzhled, vlastnosti, kvalitu.Cenou výrobku rozumíme hodnotu produktu vyjádřenou zpravidla v penězích, je to jediná částmixu generující zisk. Cena výrobku by měla odpovídat vnímané hodnotě nabídky, v jinémpřípadě by zákazníci přešli ke konkurenci.Distribuce je soubor činností podniku zajišťující pohyb zboží od podniku k cílovým zákazníkům,a to včetně dodavatelské pohotovosti, dodávkových předností, volby odbytových cest,organizace a nasazení vlastního prodejního personálu, vnější služby, logistického zajištění aservisu.Komunikací rozumíme konstantní a oboustranně fungující komunikační proces mezi zákazníky apodnikem. Tento proces sestává z dalších nástrojů, kterými jsou propagace, přímá komunikacese zákazníky, podpora prodeje a vztahy s veřejností. Propagace má za cíl vytvořit pozitivní image1 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha:C.H. Beck, 2010, xxv, 445 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-32 Marketingové nástroje a Public relations. [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z:http://www.m-journal.cz/cs.
  3. 3. o produktu, podniku, firmě a informovat zákazníka o svých produktech a přimět je k jejich koupi.Podnik využívá prodejní propagace, reklamy, veletrhů a výstav k tomu, aby přilákal zákazníka kesvým produktům. Dalším dílčím nástrojem komunikace je přímá komunikace se zákazníkem,která slouží k tomu, aby podnik shromažďoval informace o zákazníkových potřebách. Podporaprodeje je činností, která obecně usnadňuje zákazníkovi nákup a prodavači prodávání. Vztahys veřejností, neboli Public Relations, usiluje o vytvoření a posílení pozitivních vztahů meziokolním světem a podnikem, aby byla pro podnik získána důvěra.3Mezi ostatní patří marketingový mix 4C složený z následujících prvků: užitečná hodnota(Customer value) pro zákazníka, zákaznické náklady (cost) pro zákazníka, pohodlí(convenience) a komunikace (communication). Marketingový mix 4S je rozdělen taktéž do čtyřčástí, a to segmentace trhu, stanovení užitku, spokojenost zákazníka a soustavnou péči. Nakonecmarketingový mix 11P rozšiřuje mix 4P o následující prvky: lidský činitel (People),personál/vzhled (Physical evidence), programovou specifikace (Programming), procesy(Process), veřejné mínění (Public opinion), politiku (Politics) a nakonec o kooperaci(Partnership).3Doc. Ing. BUCHTA, Miroslav, CSc. Nauka o podniku pro kombinovanou formu studia, UniverzitaPardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2008.
  4. 4. Hodnocení zdrojů1 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha:C.H. Beck, 2010, xxv, 445 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3Publikace je kvalitním zdrojem pro odborné texty týkající se podnikové ekonomiky, zejména pakfunkcí organizace. Profesor Miloslav Synek je vedoucím katedry podnikové ekonomiky na VŠEv Praze, jeho publikace jsou přehledné a zajímavě napsané. Knihy nejsou psány jen pro zkušenémanažery, ale jsou snadno pochopitelné i pro nezasvěcené čtenáře.2 Marketingové nástroje a Public relations. [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z:http://www.m-journal.cz/cs/Internetové stránky www.m-journal.cz obsahují velké množství informací o marketingu aprodeji, zabývají se převážně zajímavostmi z marketingového světa a aktualitami. Považuji tentoweb za plnohodnotný zdroj, už jen z důvodu toho, že autoři textů nejsou anonymní.3 Doc. Ing. BUCHTA, Miroslav, CSc. Nauka o podniku pro kombinovanou formu studia, UniverzitaPardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2008.Skripta k předmětu Nauka o podniku shrnují podstatné informace, jsou relevantním zdrojemk textu týkajícímu se hlavní funkce organizace – prodejem a s tím spojeným marketingem.

×