Vakmanschap Lunchcauserie

1,168 views

Published on

initiatieven voor bewaking van vakmanschap bij ingrepen op het onroerend erfgoed

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Probleem: nood aansluiting vraag en aanbod. Opdrachtgevers op zoek naar competente uitvoerder Mensen op zoek naar een opleiding in de sector
 • Lijst met de erkende bedrijven werkzaam in restauratie (700-tal) Conservator-restauratoren; restauratiearchitecten, studiebureaus (350-tal) Opleidingsinstellingen en opleidingen (200-tal opleidingen) *referenties *erkenning *diploma *lidmaatschap beroepsvereniging met toelatingsproef * Methode (onderzoeksdossier; publicatie onderzoeksresultaten,..)
 • Probleem: het restauratievak kan onvoldoende aangeleerd worden op school/ bedrijven investeren niet graag in jongeren die alles nog moeten leren Tot een half miljoen frank korting per arbeidskracht Een dertigtal jongeren per jaar/ afgestudeerden KSO, TSO, BSO Bedrijf erkenning D21, D23, D24 Peter minstens 7 jaar beroepservaring
 • Ontstaan vanuit ervaringen monumentenwacht met jeugdwerkgarantieplan Kadert ook in studiedag met KBS rond opleiding en tewerkstelling in de monumentenzorg Bevinding dat sommige taken in arbeidsintensieve sectoren perfect kunnen uitgevoerd worden door risicogroepen (vb. mobiel onderhoudsteam – ontsluiting monumenten)
 • MVB 1997 in Damme 1998 in Lier 1999 in Veurne o.a. tentoonstelling baksteenmetselwerk in stadhuis en demonstratie restauratie siermetselwerk met jongeren
 • Schoon schip Vaststelling dat kerken meestal onderhouden worden door vrijwilligers die ernaar streven dat alles proper is en blinkt de wijze waarop je thuis nieuwe objecten en materialen onderhoudt stemt echter niet noodzakelijk overeen met hoe je oude objecten en materialen moet hanteren en onderhouden Publicatie richt zich op voorwerpen en interieuronderdelen in een kerk. Overzicht van veel voorkomende gebreken, bespreking onderhoud voorwerpen in goede staat en hanteren kwetsbare voorwerpen. Onderhoudsdraaiboek: Onderdelen gebouw besproken volgens inspectiemethodiek MOWAV met per onderdeel opgave van benodigde onderhoud en periodiciteit ervan. Basis voor onderhoudsrapport op maat monument. Beroepsprofiel: problematiek meetbaarheid kwaliteit in restauratie pogen vast te leggen
 • Onderscheid beroepsprofielen “restauratievakman” en “conservator-restaurator” De beroepsprofielen “restauratievakman” vallen onder een decreet (themadecreet) waardoor ze verplicht vertaald worden in opleidingsprofielen. Dit resulteert uiteindelijk in opleidingen aangepast aan de noden van de sector. Voor de profielen “conservator-restaurator” (hoger onderwijs) is er nog geen decreet die dit verzekert. Beroepsprofielen hebben ook een zekere draagkracht binnen het hoger onderwijs : de accreditatiecommissie erkent bijvoorbeeld niet de codes van ECCO en ENCORE maar wel de beroepsprofielen omdat deze mee ontwikkeld werden door de Vlaamse overheid
 • In het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten werd ook een apart hoofdstuk (hoofdstuk 5) opgenomen waarin maatregelen staan ter bevordering van de kwaliteit van de restauratiewerkzaamheden, met meer specifiek ook maatregelen voor de bescherming van het vakmanschap. (risico-ambachteno.a. klinknagelen, rietdekken, leem-en vitswerk, speciale pleistertechnieken zoals kaleien, rotseren en sgrafitto)
 • In het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten werd ook een apart hoofdstuk (hoofdstuk 5) opgenomen waarin maatregelen staan ter bevordering van de kwaliteit van de restauratiewerkzaamheden, met meer specifiek ook maatregelen voor de bescherming van het vakmanschap.
 • Aanvankelijk 5000-tal opleidingsuren detecteren van opleidingsnoden inzake oude en moderne restauratietechnieken alsook risico-ambachten inventarisatie van de bestaande knowhow in verband met oude en moderne restauratietechnieken aanvullen databank VIC (hierin zijn alle bestaande kwalitatieve opleidingen opgenomen) met namen van gespecialiseerde docenten remediëring via ontwikkelen cursussen, video’s, … organisatie opleidingen: gebinten en vakwerk/ historisch schrijnwerk/ maaswerk-bogen/ knipvoegen/ restauratie moulures-lijstwerk/ manueel bewerken van natuursteen/ historisch schilderwerk
 • Project in het kader van het decreet tot bescherming van varende monumenten: vastleggen en overdracht van de volgende technieken: stomen/ breeuwen en kalfaten/ overnaads klinken. Info m.b.t. traditionele verven en oliën/ studie rond houtrot Living history: opzoeken en interviewen van oude ambachtslui die de technieken rapporteren Inventariseren van bronnen en documenten en synthetiseren in bruikbare cursus Praktijkopleiding op de werkvloer
 • Verkennende informatieronde: bibliografisch onderzoek/ voorbereidende contacten restauratiewereld Veldwerk: volgen van ambachtslui bij de voorbereiding en uitvoering van hun werk. Vaststellen van bevindingen op schrift/ via recorder/ met tekeningen/ foto’s/ video-opnames Neerslag in didactische cd-rom
 • nieuwe minister, nieuwe manier van werken Leden klankbordgroep: Agentschap Ruimte en Onroerend Erfgoed/ Monumentenwacht Vlaanderen vzw/ KUL-Raymond Lemaire Internationaal Centrum voor Conservatie (RLICC) Hogeschool Antwerpen – Henry van de Velde Instituut: Hoger Instituut voor architectuurwetenschappen/ Hogeschool West-Vlaanderen – departement Simon Stevin Hogeschool Antwerpen – Koninklijke Academie voor Schone Kunsten/ Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium/ Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid/ Syntra Vlaanderen/ Eucora vzw/ ECR/ Centrum voor Agrarische Geschiedenis/ Het domein Bokrijk vzw
 • In 1998 werd door toenmalig minister van Onderwijs Luc Van den Bossche de opdracht uitgeschreven om een mogelijke modularisering van de onderwijsstructuur te onderzoeken. In een eerste fase werd per studiegebied een beroepenstructuur uitgewerkt. Voor het studiegebied conservatie-restauratie werd een werkversie van deze beroepenstructuur in 2002 uitgewerkt Bijsturing 2007 en 2008 via projectmedewerkers Evelien en Nathalie
 • Eigen overzicht – elk jaar update: zeer intensief In 2006 en 2007 namen het FVB en het VIOE het initiatief tot het in kaart brengen van niet-reguliere bijscholingen conservatie-restauratie voor bouwvakarbeiders. De resultaten werden via een brochure verspreid onder bouwvakarbeiders. In 2006 is er binnen de werkgroep opleidingen en vorming in het kader van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland een poging ondernomen om een overzicht te maken van de bestaande opleidingen in de erfgoedsector en dit voor zowel Nederland als Vlaanderen: deze poging vormde slechts een eerste aanzet en vertoont heel wat lacunes.
 • Het FVB betaalt 11 Euro/cursistuur voor bouwgelinkte opleidingen. Het VIOE kon in 2007 een co-financiering van 10 Euro /cursistuur voorzien voor een beperkt aantal restauratiegelinkte opleidingen voor vervolmaking van werknemers, zelfstandigen, leerkrachten en leerlingen. Hiermee wordt de ondersteuning die sinds 2001 aan de opleidingscentra bijscholingsmodules restauratie/vakmanschap verschaft werd (weliswaar in mindere mate) gecontinueerd.
 • Smeedwerk/ vakwerk/ kaleien/ rotspleister/ stro-en rietdekken/ vitsen en lemen
 • Vanuit UNESCO is er vraag naar vorming en expertiseoverdracht met betrekking tot de monitoring van het werelderfgoed. Sommige staten hebben immers geen traditie met betrekking tot de opvolging van het in hun territorium gelegen werelderfgoed. Vlaanderen heeft o.a. dankzij de Monumentenwacht deze expertise wel in huis. Het Centrum Lemaire van de KULeuven wil in nauwe samenwerking met Monumentenwacht Vlaanderen en het VIOE de beschikbare erfgoedkennis en -kunde op een academisch en internationaal niveau uitdragen via de oprichting van een UNESCO-leerstoel. Het stimuleren van monitoring en het bevorderen van preventieve conservatie en onderhoud boven restauratie kan tevens leiden tot een grotere betrokkenheid en responsabilisering van monumenteneigenaars.
 • Een architect of ontwerper die een conservatie-restauratie wil uitvoeren, moet voldoen aan de bepalingen van het restauratiepremiebesluit. In het decreet van 14 december 2001 wordt enkel vermeld dat voor restauratiewerkzaamheden aan wettelijk beschermde gebouwen in overheidsbezit bij voorkeur specifieke studiekwalificaties zijn vereist. Kwaliteit afdwingen via decreet: In de praktijk kan een architect zonder bijkomende opleiding monumentenzorg probleemloos een restauratie aanvatten. Dit is echter niet zo evident. Eigenlijk zouden enkel architecten (of ingenieurs, of scheikundigen, etc. afhankelijk van de aard van de problematiek) die een bijkomende (master)opleiding in conservatie-restauratie of monumentenzorg gevolgd hebben (of de nodige ervaring kunnen aantonen) de leiding van een restauratie mogen waarnemen. Ook mag iedereen in Vlaanderen zichzelf “conservator-restaurator” noemen, aangezien ook dit beroep niet erkend noch beschermd is. Dit houdt een enorm risico in voor het erfgoed. Om een overheidsopdracht binnen te halen, moeten aannemers over een erkenning als aannemer in de bouw beschikken en kunnen aantonen dat de werken zullen worden uitgevoerd met voldoende gecertificeerde (gekwalificeerde?) vakmensen. de erkenningen gelinkt zijn aan bedrijven en niet aan personen.
 • Profiel restauratie-architect: In het ideaal geval draagt ook niet één persoon de verantwoordelijkheid van een conservatie-restauratie, maar een team van specialisten. Het is aangewezen dat voor de conservatie-restauratie van monumentale constructies geëist wordt dat enkel architecten die een door de overheid erkende specialisatie hebben genoten en/of voldoen aan de nodige ervaring, in aanmerking komen. Hiervoor zal overleg nodig zijn tussen de minister verantwoordelijk voor onroerend erfgoed en de Nationale of Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.
 • Vakmanschap Lunchcauserie

  1. 1. Een huisstijl voor het VIOE PRESENTATIE 04.05.2009 lunchcauserie Het belang van vakmanschap bij de uitvoering van ingrepen op het (onroerend) erfgoed NATHALIE VERNIMME
  2. 2. Inhoudstafel <ul><li>Wat voorafging </li></ul><ul><li>Subsidie voor het vakmanschap </li></ul><ul><li>Realisaties in de huidige legislatuur (2004-2009) </li></ul><ul><li>Plannen voor de toekomst? </li></ul>
  3. 3. 1. Wat voorafging <ul><li>Initiatief : 1991 Gaston Geens </li></ul><ul><li>(toenmalig minister-president Vlaamse regering) uitreiking prijs VL gemeenschap en opdracht aan Paul Willemen (bedrijfsleider, beheerder VCB, voorzitter WTCB) </li></ul><ul><li>&quot;Net zoals Italië bekend staat als het land bij uitstek voor de restauratie van schilderijen, zo moet Vlaanderen in heel de wereld bekend worden als het adres voor de restauratie van gebouwen. Daarom is bij mij de idee gerijpt om een &quot; Vlaams Instituut voor de Bouwkundige Restauratie &quot; op te richten.” </li></ul>
  4. 4. 1. Wat voorafging <ul><li>Doelstellingen &quot; Vlaams Instituut voor de Bouwkundige Restauratie &quot; : </li></ul><ul><li>- permanente bijscholing architecten en ingenieurs restauratie en bouwvakkers restauratie </li></ul><ul><li>- stimuleren en verrichten wetenschappelijk onderzoek m.b.t. restauratie in samenwerking met WTCB en buitenlandse onderzoekscentra </li></ul><ul><li>- creatie Flanders Technology op de werf: valorisatie kwalitatief hoogstaande ambacht in de restauratie- sector </li></ul>
  5. 5. 1. Wat voorafging <ul><li>Voorbereidend onderzoek oprichting &quot; Vlaams Instituut voor de Bouwkundige Restauratie &quot; </li></ul><ul><li>- cahiers uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting in het kader van het programma ‘Bouwkundig Erfgoed’ (1992) </li></ul><ul><ul><li>Cahier 1: een toekomst voor het ambacht? </li></ul></ul><ul><ul><li>Cahier 2: overdruk studie HIVA (KUL) (1992) </li></ul></ul><ul><ul><li>een inventaris van opleidingen in Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Cahier 3: kwalificaties van werknemers in het </li></ul></ul><ul><ul><li>bouwbedrijf </li></ul></ul>
  6. 6. 1. Wat voorafging <ul><li>Oprichting &quot; Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie (VCAR)” 29 september 1993 </li></ul><ul><li>standplaats : Brederodestraat =>Huis Schott </li></ul><ul><li>(Eikstraat te Brussel) </li></ul><ul><li>werkingssubsidie VL overheid : 1993-2000 </li></ul><ul><li> personeel : 1-5 werknemers </li></ul><ul><li>begeleidingscomite : KBS, FVB, AML, Nacebo, </li></ul><ul><li>KIK, WTCB, BRK-APROA, </li></ul><ul><li>missie : permanent coördinatiecentrum dat opleidingsinstellingen, restauratiebedrijven, onderzoekscentra en bevoegde overheid verenigt rond het gezamenlijke doel ‘kwaliteitsbewaking en promotie van het restauratieambacht’ </li></ul>
  7. 7. 1. Wat voorafging <ul><li>Enkele realisaties VCAR: </li></ul><ul><li>1995-2000 databank uitvoerders en opleidingen restauratie </li></ul><ul><li>1996-2000 project Jongeren en Restauratie (Jores) i.s.m. VDAB en FVB en CAO peterschap van restauratieberoepen in de bouw </li></ul><ul><li>1999 erkenning als sectoraal steunpunt Arbeid en Monumentenzorg door KBS </li></ul><ul><li>1997-2000 actieve info rond en promotie van de noodzaak van het vakmanschap bij restauratie </li></ul>
  8. 8. 1. Wat voorafging <ul><li>Realisatie VCAR: Vlaamse Gegevensbank voor Ambacht en Restauratie </li></ul><ul><li>Project: gegevensbank opmaken met data over opleidingen en uitvoerders in de restauratiesector. Doel: een antwoord bieden op de vraag: waar vind ik een geschikte restauratiespecialist of opleiding. </li></ul>
  9. 9. Adresgegevens Regio Vorm Opmerkingen Aantal werknemers Erkenningen Specialiteiten Lidmaatschappen van beroepsverenigingen Erkenning Profiel Klasse Ingrepen Materialen Technieken Objecten Werkgevers Gevolgde en aangeboden opleidingen Referentieobjecten Uitvoerders / opleidingscentra
  10. 10. 1. Wat voorafging <ul><li>Enkele realisaties VCAR: </li></ul><ul><li>1995-2000 databank uitvoerders en opleidingen restauratie </li></ul><ul><li>1996-2000 project Jongeren en Restauratie (Jores) i.s.m. VDAB en FVB en CAO peterschap van restauratieberoepen in de bouw </li></ul><ul><li>1999 erkenning als sectoraal steunpunt Arbeid en Monumentenzorg door KBS </li></ul><ul><li>1997-2000 actieve info rond en promotie van de noodzaak van het vakmanschap bij restauratie </li></ul>
  11. 11. 1. Wat voorafging <ul><li>Realisatie VCAR: project Jongeren en Restauratie (Jores) CAO peterschapsregeling </li></ul><ul><li>Project: schoolverlaters worden aangenomen met een contract voor onbepaalde duur in restauratiebedrijven. Deze geven een vol jaar een gespecialiseerde opleiding aan deze jongeren (begeleiding door ‘peter’). In ruil krijgen de bedrijven subsidies en kortingen. </li></ul><ul><li>CAO rond deze ‘peterschapsregeling’ in PC Bouw </li></ul>
  12. 12. 1. Wat voorafging <ul><li>Enkele realisaties VCAR: </li></ul><ul><li>1995-2000 databank uitvoerders en opleidingen restauratie </li></ul><ul><li>1996-2000 project Jongeren en Restauratie (Jores) i.s.m. VDAB en FVB en CAO peterschap van restauratieberoepen in de bouw </li></ul><ul><li>1999 erkenning als sectoraal steunpunt Arbeid en Monumentenzorg door KBS </li></ul><ul><li>1997-2000 actieve info rond en promotie van de noodzaak van het vakmanschap bij restauratie </li></ul>
  13. 13. 1. Wat voorafging <ul><li>Realisatie VCAR: Erkenning als sectoraal steunpunt arbeid en monumentenzorg </li></ul><ul><li>erkenning binnen programma arbeid Koning Boudewijnstichting (1999-2000) </li></ul><ul><li>- doel: duurzame jobs creëren voor risicogroepen (langdurig en/of laaggeschoolde werklozen, groepen die met (sociale) uitsluiting worden bedreigd) in de monumentenzorg </li></ul><ul><li>- taak steunpunt: </li></ul><ul><li>*behoeften sector omzetten in vacatures *opleiden en bemiddelen *regiefunctie </li></ul>
  14. 14. 1. Wat voorafging <ul><li>Enkele realisaties VCAR: </li></ul><ul><li>1995-2000 databank uitvoerders en opleidingen restauratie </li></ul><ul><li>1996-2000 project Jongeren en Restauratie (Jores) i.s.m. VDAB en FVB en CAO peterschap van restauratieberoepen in de bouw </li></ul><ul><li>1999 erkenning als sectoraal steunpunt Arbeid en Monumentenzorg door KBS </li></ul><ul><li>1997-2000 actieve info rond en promotie van de noodzaak van het vakmanschap bij restauratie </li></ul>
  15. 15. 1. Wat voorafging <ul><li>Realisatie VCAR: Actieve promotie van het vakmanschap </li></ul><ul><li>organisatie van en deelname aan diverse evenementen waar het vakmanschap werd gepromoot via demonstraties restauratie, tentoonstellingen over technieken en materialen etc. </li></ul><ul><li> *Monumenten Veelzijdig Beleven i.s.m. VCM, EV en MOWAV </li></ul><ul><li>*deelname OMD </li></ul><ul><li>*jongeren- en restauratieateliers </li></ul><ul><li>*deelname beurzen (Renospecto e.a.) </li></ul>
  16. 16. 1. Wat voorafging <ul><li>Onderzoek/ publicaties VCAR: </li></ul><ul><li>2000 publicatie “Schoon Schip? Handleiding voor het courant onderhoud van waardevolle kerkinterieurs” i.s.m. Monumentenwacht Vlaanderen </li></ul><ul><li>2000 0nderhoudsdraaiboek voor monumenten i.s.m. MOWAV </li></ul><ul><li>2000 Publicatie beroepsprofiel conservator-restaurator meubelrestauratie i.s.m. HIVA en SERV </li></ul>
  17. 17. 1. Wat voorafging <ul><li>Onderzoek: start ontwikkeling beroepsprofielen </li></ul>Beroepsprofielen  Opleidingsprofielen  Erkenning
  18. 18. 1. Wat voorafging <ul><li>Stopzetting subsidie VCAR en ontbinding vzw: (eind 2000) </li></ul><ul><li>redenen? - resultaten kwamen te laat op gang </li></ul><ul><li>- start hertekening landschap vzw’s </li></ul><ul><li>wat met het vakmanschap? - overname door AML van een personeelslid en het volledige takenpakket van VCAR - installatie van een projectsubsidie vanaf 2001 voor </li></ul>
  19. 19. Inhoudstafel <ul><li>Wat voorafging </li></ul><ul><li>Subsidie voor het vakmanschap </li></ul><ul><li>Realisaties in de huidige legislatuur (2004-2009) </li></ul><ul><li>Plannen voor de toekomst? </li></ul>
  20. 20. 2. Subsidie voor het vakmanschap <ul><li>Projectsubsidie “ vormingsbehoeften i.v.m. bevordering van het vakmanschap ten behoeve van werkzaamheden aan beschermde monumenten” </li></ul><ul><li>Bedrag: € 124.000 -€ 149.000 (vanaf 2003) </li></ul><ul><li>Kader projecten: overlevering van oude restauratietechnieken, gedegen vakmanschap en -kennis evenals van de authentieke materialen-kennis met bijzondere aandacht voor risico-ambachten. Dit zijn restauratietechnieken die nog door zeer weinig vaklieden beheerst worden en waarvan de overlevering met uitsterven bedreigd is </li></ul>
  21. 21. 2. Subsidie voor het vakmanschap <ul><li>Realisaties subsidie “ vormingsbehoeften i.v.m. bevordering van het vakmanschap ten behoeve van werkzaamheden aan beschermde monumenten” projecten periode 2001-2004: </li></ul><ul><li>Eucora vzw </li></ul><ul><li>Archonaut vzw </li></ul><ul><li>Het domein Bokrijk vzw </li></ul><ul><li>Europees Centrum voor Restauratietechnieken vzw (ECR) </li></ul>
  22. 22. 2. Subsidie voor het vakmanschap <ul><li>Projecten Eucora vzw : </li></ul><ul><li>coördinator sector </li></ul><ul><li>opleidingen risico-ambachten </li></ul><ul><li>sensibilisatie -jongeren -bedrijven -brede publiek -werklozen </li></ul>
  23. 23. 2. Subsidie voor het vakmanschap <ul><li>Projecten ECR vzw : </li></ul><ul><li>patrimoniumklassen </li></ul><ul><li>gezamenlijk opleidingsaanbod met Eucora </li></ul><ul><li>architectenseminaries </li></ul><ul><li>tevens documentatiecentrum restauratietechnieken </li></ul>
  24. 24. 2. Subsidie voor het vakmanschap <ul><li>Projecten Archonaut vzw : </li></ul><ul><li>decreet varend erfgoed </li></ul><ul><li>vormingsproject maritieme restauratietechnieken (stomen, breeuwen, kalfaten,..) </li></ul><ul><li>doelgroep -brede publiek -risicogroepen </li></ul>
  25. 25. 2. Subsidie voor het vakmanschap <ul><li>Projecten Het Domein Bokrijk vzw : </li></ul><ul><li>studie lemen en vitsen </li></ul><ul><li>studie stro- en rietdekken </li></ul><ul><li>-interactieve cd-rom </li></ul><ul><li>-brochure </li></ul><ul><li>-educatieve panelen in het domein </li></ul><ul><li>-workshop </li></ul>
  26. 26. Inhoudstafel <ul><li>Wat voorafging </li></ul><ul><li>Subsidie voor het vakmanschap </li></ul><ul><li>Realisaties in de huidige legislatuur (2004-2009) </li></ul><ul><li>Plannen voor de toekomst? </li></ul>
  27. 27. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>overdracht subsidie vakmanschap, personeelslid en taken ex-VCAR naar VIOE </li></ul><ul><li>oprichting klankbordgroep erfgoedberoepen en –opleidingen </li></ul><ul><li>selectie projecten op basis noden opgenomen in ‘ knelpuntennota inzake beroepen en opleidingen m.b.t. de zorg (onderhoud, conservatie – restauratie) van het onroerend erfgoed’ </li></ul><ul><li>aanpassing werkwijze toekenning subsidie vanaf 2009 ( open oproep ) </li></ul><ul><li> * vanaf 2007 vermindering budget vakmanschap door uitbreiding subsidie naar erfgoededucatie en herschikkingen naar andere projecten </li></ul>
  28. 28. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Inhoud knelpuntennota : </li></ul><ul><li>knelpunten opleidingen </li></ul><ul><li>1) versnippering en lacunes in het aanbod en de kwaliteit van erfgoedopleidingen </li></ul><ul><li>2) te weinig inter- en multi-disciplinariteit m.b.t. aanpak van opleidingen erfgoedzorg </li></ul><ul><li>3) opleidingsduur van sommige opleidingen erfgoedzorg wordt als te kort ervaren </li></ul><ul><li>4) permanente bijscholing is onvoldoende gestructureerd en gesystematiseerd </li></ul><ul><li>5) versnipperde organisatie en ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek </li></ul><ul><li>knelpunten beroepen </li></ul><ul><li>1) geen duidelijk overzicht van de beroepen binnen de erfgoedsector noch een afbakening van de verantwoordelijkheden van de verschillende erfgoedberoepen </li></ul><ul><li>2) geen erkenning van beroepen (kwaliteitsgarantie) binnen de onroerend erfgoedsector </li></ul>
  29. 29. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Te nemen acties: </li></ul><ul><li>verfijnen van de beroepenstructuur conservatie-restauratie onroerend en roerend erfgoed en v erder aansturen ontwikkeling beroepsprofielen conservatie-restauratie </li></ul><ul><li>uitwerken systeem van ervaringsbewijzen en accreditatie </li></ul><ul><li>Realisaties: </li></ul><ul><li>Beroepenstructuur is verfijnd </li></ul><ul><li>Acht beroepsprofielen ontwikkeld </li></ul>
  30. 30. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Reeds ontwikkelde beroepsprofielen </li></ul><ul><li>www.serv.be </li></ul><ul><li>Conservator-restaurator van meubels </li></ul><ul><li>Conservator-restaurator van muurschilderingen </li></ul><ul><li>Conservator-restaurator van houtsculptuur </li></ul><ul><li>Restauratievakman moderne bouwrestauratie </li></ul><ul><li>Restauratievakman houtschrijnwerk-timmerwerk </li></ul><ul><li>Restauratievakman decoratieschilder </li></ul><ul><li>Restauratievakman dakdekker   </li></ul><ul><li>Restauratievakman metselaar </li></ul>
  31. 31. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Te nemen acties: </li></ul><ul><li>in kaart brengen en analyseren huidige opleidingenaanbod voor de erfgoedsector </li></ul><ul><li>Realisaties: </li></ul>Databank restauratieopleidingen online : http://www.erfgoed.net/opleidingen/
  32. 32. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Te nemen acties: </li></ul><ul><li>Implementatie van een structureel systeem van bijscholing binnen de sector conservatie-restauratie van gebouwen </li></ul><ul><li>Realisaties: </li></ul><ul><li>Verderzetting ondersteuning bijscholingsinitiatieven voor restauratievaklieden (in afwachting beslissing structureel systeem door bevoegde ministers onderwijs en onroerend erfgoed) </li></ul><ul><li>Ondersteuning studiedag over actueel thema instandhouding gebouwen voor hooggeschoolde professionelen in de erfgoedsector </li></ul>
  33. 33. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Te nemen acties: </li></ul><ul><li>Uitwerken systeem van ervaringsbewijzen en accreditatie </li></ul><ul><li>Realisaties: </li></ul><ul><li>ontwikkeling enkele opleidings- en bijscholingsmodules op basis van het beroepsprofiel restauratievakman moderne bouwchemie </li></ul><ul><li>o.a. uitvoeren injecties tegen opstijgend vocht en uitvoeren injecties ten behoeve van stabiliteit </li></ul>
  34. 34. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Te nemen acties: </li></ul><ul><li>Acties om de versnipperde organisatie en ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. instandhouding onroerend erfgoed tegen te gaan. </li></ul><ul><li>Realisaties: </li></ul><ul><li>Hoofdstuk onderzoeksbalans onroerend erfgoed in Vlaanderen over conservatie-restauratie bouwkundig erfgoed </li></ul><ul><li>Info restauratietechnieken online </li></ul><ul><li>Ondersteuning oprichting Unesco-leerstoel voor “Preventive Conservation, maintenance and monitoring of monuments and sites” </li></ul>
  35. 35. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Info restauratietechnieken online www.restauratieambacht.be </li></ul>* Zes technieken beschikbaar * Educatief luik voor leerlingen /leraars * 12500 unieke bezoekers/jaar
  36. 36. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Unesco Chair (RLICC, Mowav en university of Cuenca) </li></ul><ul><li>www.sprecomah.eu </li></ul><ul><li>Inauguratie 24-25 maart 2009 </li></ul><ul><li>missie </li></ul><ul><li>identifying research and educational activities in the field of preventive conservation, maintenance and monitoring of monuments and sites, so as to contribute to : </li></ul><ul><li>*Identifying the particularities of preservation policies and practices; </li></ul><ul><li>*Developing new appropriate tools and techniques to improve preventive preservation strategies; </li></ul><ul><li>*Developing legal frameworks, policies and exemplary field applications considering the variety of cultural and social contexts. </li></ul>
  37. 37. 3. Realisaties in de huidige legislatuur <ul><li>Te nemen acties: </li></ul><ul><li>Afdwingen kwaliteit uitvoerders restauratie bij ingrepen aan monumenten </li></ul><ul><li>Realisaties: </li></ul><ul><li>Nota voor input en verwerking in eenheidsdecreet </li></ul>
  38. 38. Inhoudstafel <ul><li>Wat voorafging </li></ul><ul><li>Subsidie voor het vakmanschap </li></ul><ul><li>Realisaties in de huidige legislatuur (2004-2009) </li></ul><ul><li>Plannen voor de toekomst? </li></ul>
  39. 39. 4. Plannen voor de toekomst <ul><li>2009:Subsidie </li></ul><ul><li>Sector zet overleg voort met kabinetten onderwijs en onroerend erfgoed om tot een structurele financiering van bijscholingen restauratie te komen </li></ul><ul><li>Subsidie voor bijscholingen werknemers restauratievaklieden (via FVB) </li></ul><ul><li>Subsidie voor voorbereiding studieweek lacunes conservatie-restauratie en opmaak hoofdstuk onderzoeksbalans hierover (Artesis Hogeschool) </li></ul><ul><li>Uitbouw deel ‘metselwerk’ voor website restauratieambacht (CAG) </li></ul>
  40. 40. 4. Plannen voor de toekomst <ul><li>En vanuit het VIOE? </li></ul><ul><li>Beroepsprofielen verder uitwerken: restauratiearchitect/ bouwhistoricus/ conservator-restaurator stucwerk en restauratievakman pleisterwerk (2009) </li></ul><ul><li>Praktische handleiding kwetsbare erfgoedelementen : eerste deel omgaan met oorlogserfgoed (2009) </li></ul><ul><li>Updaten opleidingendatabank </li></ul><ul><li>Studiedagen om het jaar voor conservatoren-restauratoren (ism BRK) en voor restauratiearchitecten, etc. </li></ul><ul><li>Coördinatie activiteiten vakmanschap voor Vlaanderen </li></ul>
  41. 41. Dank u voor uw aandacht!

  ×